Οδηγός Επιχειρείν. Ουκρανία

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγός Επιχειρείν. Ουκρανία"

Transcript

1 Οδηγός Επιχειρείν Ουκρανία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Ουκρανία

2 Χρήσιµες ληροφορίες Πληθυσµός Εµβαδόν Πρωτεύουσα Μεγαλύτερες όλεις Ε ίσηµη γλώσσα Νόµισµα ΑΕΠ (2013) 45,5 εκατ km2 Κίεβο Κίεβο (2,6 εκατ.), Χάρκιβ (1,5 εκατ.), Ντνι ρο ετρόβσκ (1,1 εκατ.), Οδησσός (1 εκατ.), Ντονιέτσκ (1 εκατ.) Ουκρανική, Ρωσική Γρίβνα (UAH) 1 = UAH 17,5 133 δισ. ΑΕΠ κατά κεφαλήν (2013) Πληθωρισµός (2013) 17,5 % (στοιχεία World Bank) Ονοµαστικός µέσος µισθός 194 (UAH 3.399) Εργάσιµη εβδοµάδα 40 ώρες Ξένες άµεσες ε ενδύσεις (α οθέµατα ) 45,5 δις. Αριθµός ξένων εταιρειών (1/9/2011) Εξαγωγές Ουκρανίας (2013) Μεγαλύτεροι ελάτες (2013) Εισαγωγές Ουκρανίας (2013) Μεγαλύτεροι ροµηθευτές (2013) Έλλειµµα εµ ορικού ισοζυγίου (2013) Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία (2013 ) (άνευ ετρελαιοειδών) Ελληνικές εξαγωγές στην Ουκρανία Προϊόντα (2013 / ΕΣΥΕ) Ελληνικές εισαγωγές α ό Ουκρανία (2013) (άνευ ετρελαιοειδών) Ελληνικές εισαγωγές α ό την Ουκρανία Προϊόντα (2013 / ΕΣΥΕ) Ελληνικές ε ενδύσεις στην Ουκρανία (α οθέµατα ) Τουρισµός ρος Ελλάδα (2013) 46,2 δισ. Ρωσία (24%), Τουρκία (6%), Κίνα (4%), Αίγυ τος, Πολωνία, Ιταλία, Καζακστάν, Λευκορωσία, Ινδία, κ.α. 56,1 δισ. Ρωσία (30%), Κίνα (10%), Γερµανία (9%), Πολωνία, Λευκορωσία, Η.Π.Α., Ιταλία, Τουρκία κ.α. 9,9 δισ. 189,3 εκατ. (αύξηση κατά 28% έναντι 2012) Λάδια α ό ετρέλαιο, φρούτα, ηλεκτρικές συσκευές ενσύρµατης ε ικοινωνίας, ενεργ. Άνθρακας, σωλήνες, φάρµακα, 148,8 εκατ. (µείωση κατά 22% έναντι 2012) Κουκιά σόγιας, λατέα ροϊόντα θερµής έλασης, λατέα ροϊόντα ψυχρής έλασης, χοντρόσυρµα α ό σίδηρο, σ όροι, καρ οί µε κέλυφος, 264,8 εκατ Ουκρανοί ολίτες ε ισκέφθηκαν την Ελλάδα 2

3 1. Τρό οι δραστηριο οίησης στην ουκρανική αγορά Καθώς η νοµοθεσία στην Ουκρανία µεταβάλλεται συχνά και α ροειδο οίητα, οι ισχύοντες νόµοι δε τυγχάνουν συχνά δι λής ερµηνείας, οι αρακάτω αναφερόµενες διατάξεις σκό ιµο είναι να λαµβάνονται ως ενδεικτικές µέχρις ε ιβεβαίωσής τους α ό ουκρανικό δικηγορικό γραφείο. 1.1 Α ευθείας ωλήσεις Ο α λούστερος τρό ος δραστηριο οίησης στην αγορά της Ουκρανίας είναι οι α ευθείας ωλήσεις µέσω εξαγωγών. Η εταιρεία ου εξάγει στην Ουκρανία δεν υ όκειται σε φορολογικές υ οχρεώσεις εντός της Ουκρανίας, ενώ, ανάλογα και µε τους συµβατικούς όρους αράδοσης, συνήθως την ευθύνη για τον εκτελωνισµό και τους α ορρέοντες δασµούς, ληρωµές και ΦΠΑ φέρει ο Ουκρανός εισαγωγέας. Οι Έλληνες εξαγωγείς δέον ό ως α οφεύγουν να αναλάβουν την ευθύνη της εισαγωγής των ροϊόντων στη χώρα αν δεν κατέχουν το modus operandi των ουκρανικών αρχών, ιδιαίτερα όσον αφορά στις τελωνειακές διαδικασίες και τη φορολογία. Η συνεργασία των ελληνικών εξωστρεφών ε ιχειρήσεων θα ρέ ει να ροσανατολίζεται ρος εισαγωγείς ου έχουν µακρά εµ ειρία στο χώρο και τα συγκεκριµένα εξαγόµενα αγαθά. Θα ρέ ει να α οφεύγονται οι εριστασιακές εξαγωγές ή φιλικές εξυ ηρετήσεις α ό άτοµα ου µ ορεί να µην έχουν γνώση των α αιτούµενων διαδικασιών, κάτι ου θα δηµιουργούσε ρόβληµα στον Έλληνα εξαγωγέα. Θεωρούµε σκό ιµο, τουλάχιστον στις ρώτες εµ ορικές συναλλαγές και µέχρι να εδραιωθεί ε- µ ιστοσύνη µεταξύ των δύο µερών να ε ιδιώκεται η, κατά το δυνατόν, µεγαλύτερη εξόφληση των ρος εξαγωγή ροϊόντων ριν την αράδοσή τους. 1.2 Γραφείο Αντι ροσω είας Μια αλλοδα ή εταιρεία µ ορεί να ιδρύσει Γραφείο Αντι ροσω είας στην Ουκρανία, το ο οίο δεν είναι νοµικό ρόσω ο αλλά λειτουργεί για λογαριασµό της αλλοδα ής εταιρείας ου αντι ροσω εύει. Το Γραφείο Αντι ροσω είας συνήθως αναλαµβάνει ρο αρασκευαστικές ή βοηθητικές δραστηριότητες και συνε ώς, εφόσον δεν έχει µόνιµη εγκατάσταση, δεν υ όκειται σε εταιρική φορολογία. Αν το Γραφείο Αντι ροσώ ου αναλάβει εµ ορικές δραστηριότητες, λειτουργεί εν είδει υ οκαταστήµατος και αναγκαστικά έχει µόνιµη εγκατάσταση και υ όκειται σε φορολογία. Τα Γραφεία Αντι ροσω είας οφείλουν να εγγράφονται στο Υ ουργείο Οικονοµικής Ανά τυξης και Εµ ορίου, στην Κρατική Φορολογική Υ ηρεσία, στην Κρατική Στατιστική Υ ηρεσία, στο Ταµείο Συνταξιοδότησης καθώς και σε ορισµένες άλλες αρχές ανάλογα µε τη φύση της δραστηριότητας του Γραφείου,.χ. τα τρα εζικά Γραφεία Αντι ροσω είας οφείλουν να καταχωρούνται στην Κεντρική Τρά εζα. Πρόσφατα, έχουν εγερθεί α ό ουκρανικής λευράς εµ όδια στη λειτουργία των Γραφείων Αντι ροσω είας και συνε ώς η εν λόγω µορφή δραστηριο οίηση δεν συστήνεται ρος το αρόν. Πρόσφατα, έχουν εγερθεί α ό ουκρανικής λευράς εµ όδια στη λειτουργία ο- ρισµένων Γραφείων Αντι ροσω είας και, συνε ώς, η εν λόγω µορφή δραστηριο οίησης δε συστήνεται ρος το αρόν. 3

4 1.3 Εταιρείες Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης και η Ανώνυµη Εταιρεία είναι οι δύο ιο κοινές εταιρικές µορφές στην Ουκρανία. Αν και ροβλέ ονται και άλλες εταιρικές µορφές α ό τη νοµοθεσία, χρησιµο οιούνται σ άνια Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης Η Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης είναι η λέον ευρέως χρησιµο οιούµενη µορφή εταιρικής δραστηριότητας, µε ταχύτερες διαδικασίες σύστασης (3-4 εβδοµάδες) και ευκολότερη διαχείριση. Το κεφάλαιο της µοιράζεται σε µερίδια ό ως ορίζεται α ό το καταστατικό της. εν υ άρχει ελάχιστο όριο κεφαλαίου. Η ευθύνη των µελών για τα εταιρικά χρέη εριορίζεται στην αξία των ατοµικών τους συνεισφορών. Αν ο α- ριθµός των µεριδιούχων καταστεί µεγαλύτερος των 100, τότε η εταιρεία γίνεται Α.Ε. Καταστατικά όργανα είναι η γενική συνέλευση των µεριδιούχων, το διοικητικό συµβούλιο ου είναι υ εύθυνο για την καθηµερινή διαχείριση της εταιρείας και ένα ελεγκτικό όργανο. Γενικά, οι ΕΠΕ ροτιµώνται α ό τους αλλοδα ούς ε ιχειρηµατίες Ανώνυµη Εταιρεία Η Ανώνυµη Εταιρεία χρειάζεται ερί ου 2-4 µήνες για τη σύστασή της και µ ορεί να είναι είτε ανοιχτή (όταν οι µετοχές της ωλούνται σε δηµόσιες συναλλαγές) είτε κλειστή (όταν οι µετοχές ωλούνται σε ιδιωτικές συναλλαγές). Το ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο µιας Α.Ε. είναι ελάχιστοι µηνιαίοι µισθοί ήτοι, την 1/1/12, UAH 1,341 εκατ. (USD ). Οι µέτοχοι καταβάλουν λήρως την αξία των µετοχών ριν την εγγραφή της εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων για τα εταιρικά χρέη εριορίζεται στο οσό ου έχει καταβληθεί για τις µετοχές. Καταστατικά όργανα είναι η γενική συνέλευση των µετόχων, το διοικητικό συµβούλιο ου είναι υ εύθυνο για την καθηµερινή διαχείριση της εταιρείας, το ε ο τικό συµβούλιο, αν η εταιρεία έχει άνω των 10 µετόχων, και η ελεγκτική ε ιτρο ή. Μια δηµόσια Α.Ε. οφείλει να υ όκειται σε ετήσιο εξωτερικό έλεγχο όσον αφορά στις οικονοµικές της καταστάσεις και να υ οβάλει τα α οτελέσµατα στην Ε ιτρο ή Κεφαλαιαγοράς. Ε ίσης, οφείλει να υ όκειται σε ετήσιο εξωτερικό έλεγχο κατό ιν αίτησης µειοψηφίας µετόχων τουλάχιστον 10% Συνο τική σύγκριση ΕΠΕ και ΑΕ στην Ουκρανία Εταιρική Μορφή ΕΠΕ ΑΕ Αρχικό κεφάλαιο εν υ άρχει ελάχιστο α αιτούµενο ε ίσηµοι ελάχιστοι µη- κεφάλαιο νιαίοι µισθοί ήτοι, την 1/1/12, UAH 1,341 εκατ. (USD ) Αριθµός µεριδιούχων Μέχρι 100 Μέχρι 100 για τις κλειστές ΑΕ / µετόχων / Χωρίς εριορισµό για τις ανοιχτές ΑΕ Καταστατικά όργανδιούχωχων - γενική συνέλευση των µερι- - γενική συνέλευση των µετό- - διοικητικό συµβούλιο - διοικητικό συµβούλιο - ελεγκτικό όργανο - ε ο τικό συµβούλιο - ελεγκτική ε ιτρο ή Υ οχρεώσεις ενηµέρωσης Ετήσια υ οβολή έκθεσης στην Οι κλειστές και ανοιχτές ΑΕ κρατική αρχή υ όκεινται σε υ οχρεώσεις ενηµέρωσης και δηµοσίευσης: "τακτικής ληροφόρησης" η 4

5 Περιορισµοί (α) µια θυγατρική ΕΠΕ (ό ως και ΑΕ) δεν µ ορεί να ιδρυθεί α ό µια άλλη θυγατρική εταιρεία (ουκρανική ή ξένη) (β) ένα φυσικό ή ένα νοµικό ρόσω ο (ουκρανικό ή ξένο) δεν µ ορεί να είναι ο µοναδικός ιδρυτής και / ή µοναδικός µεριδιούχος ερισσότερων α ό µια ΕΠΕ στην Ουκρανία ο οία α οτελείται α ό τις ε- τήσιες (για τις κλειστές ΑΕ) και τις τριµηνιαίες και τις ετήσιες (για τις ανοιχτές ΑΕ) εκθέσεις για τα α οτελέσµατα των ΑΕ και τις χρηµατοοικονοµικές και ε ιχειρηµατικές δραστηριότητές τους, και "ειδικής ληροφόρησης" ου αφορούν σε ο οιαδή οτε δραστηριότητα η ο οία µ ορεί να ε ηρεάσει τις χρηµατοοικονοµικές και ε ιχειρηµατικές δραστηριότητές τους και να οδηγήσει σε σηµαντική αλλαγή στην αξία των µετοχών του. (α) µια θυγατρική ΑΕ δεν µ ορεί να ιδρυθεί α ό µια άλλη θυγατρική εταιρεία (ουκρανική ή ξένη), (β) µια ΑΕ δεν µ ορεί να έχει µεταξύ των µετόχων της µόνο µετόχους εταιρείες, ιδιοκτησίας του ίδιου ατόµου α άνη εγγραφής USD 21,25 USD 21,25 + 1% του µετοχικού κεφαλαίου αλλά χωρίς αυτό να υ ερβαίνει τους 50 ε ίση- µους ελάχιστους µηνιαίους µισθούς την ηµέρα της ίδρυσης της εταιρείας Βήµατα για την ίδρυση ΕΠΕ 1. Ιδρυτική συνεδρίαση και έγκριση καταστατικού 2. Εγγραφή στο Κρατικό Μητρώο 3. Εγγραφή στην Κρατική Στατιστική Υ ηρεσία 4. Εγγραφή στο Συνταξιοδοτικό Ταµείο 5. Εγγραφή στη Φορολογική Ε ιθεώρηση 6. Α όκτηση σφραγίδας της ΕΠΕ 7. Άνοιγµα τρα εζικών λογαριασµών 8. Α όκτηση ιστο οιητικού ΦΠΑ (αν ροβλέ εται) 9. Εγγραφή ξένης ε ένδυσης (αν α αιτείται) 10. Εγγραφή στις Τελωνειακές Αρχές (αν α αιτείται) 5

6 1.3.5 Βήµατα για την ίδρυση ΑΕ 1. Ιδρυτική συνεδρίαση 2. Άνοιγµα λογαριασµών 3. Καταβολή µετοχικού κεφαλαίου 4. Εγγραφή της έκδοσης µετοχών στις ε ο τικές αρχές 5. Έκδοση µετοχών α ό το α οθετήριο 6. εύτερη συνεδρίαση των µετόχων και έγκριση καταστατικού / έκδοση µετοχών 7. Εγγραφή στο Κρατικό Μητρώο 8. Εγγραφή στην Κρατική Στατιστική Υ ηρεσία 9. Α όκτηση σφραγίδας της ΑΕ 10. Εγγραφή στο Συνταξιοδοτικό Ταµείο 11. Εγγραφή στη Φορολογική Ε ιθεώρηση 12. Α όκτηση ιστο οιητικού ΦΠΑ (αν ροβλέ εται) 13. Καταχώρηση έκθεσης διάθεσης µετοχών στις ε ο τικές αρχές 2. Φόροι, δασµοί και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης Α ό τέθηκε σε ισχύ ο νέος Φορολογικός Κώδικας της Ουκρανίας, ο ο- οίος α οτελεί την ρώτη σηµαντική φορολογική µεταρρύθµιση στη χώρα. υστυχώς, λόγω ασαφών διατυ ώσεων, διφορούµενων διατάξεων και α οκλινουσών ερµηνειών α ό φορολογούµενους και φορολογικές αρχές, ο εν λόγω Φορολογικός Κώδικας έχει ήδη υ οβληθεί σε ολλα λές τρο ο οιήσεις. Η είσ ραξη των φόρων ελέγχεται και διεξάγεται α ό την Κρατική Φορολογική ιοίκηση ενώ οι δασµοί εισ ράττονται α ό την Κρατική Τελωνειακή Υ ηρεσία. Όλα τα νοµικά και φυσικά ρόσω α τα ο οία διεξάγουν εµ ορικές ράξεις οφείλουν να καταχωρούνται στην οικεία φορολογική αρχή και να δηλώνουν τακτικά όλες τις φορολογητέες συναλλαγές τους και τους φόρους ου έχουν καταβάλει. Όλοι οι φορολογούµενοι συµ εριλαµβανοµένων των αλλοδα ών θα ρέ ει να έχουν καταγραφεί στο Κρατικό Μητρώο για Ατοµικούς Φορολογούµενους και να λάβουν ΑΦΜ. Το ουκρανικό ΑΦΜ α αιτείται για ένα µεγάλο εύρος ενεργειών ό ως η καταχώρηση εταιρειών, η ενοικίαση διαµερισµάτων, το άνοιγµα τρα εζικών λογαριασµών, η καταβολή ροσω ικού φόρου εισοδήµατος και η καταχώρηση δα ανών ου εκ ί τουν α ό τη φορολογία. 2.1 Φόρος εισοδήµατος Ο φόρος εισοδήµατος α ό µισθούς, ε ιδόµατα, και άλλες ηγές ου δεν καλύ- τεται α ό σχετικές διατάξεις ανέρχεται σε 15%. Για µηνιαία εισοδήµατα τα ο οία υ ερβαίνουν κατά 10 φορές τον ελάχιστο µηνιαίο µισθό ο ο οίος ορίστηκε στην αρχή του σχετικού έτους (ήτοι UAH το 2012) ισχύει φορολογία 17%. 2.2 Εταιρικός φόρος Οι ουκρανικές και αλλοδα ές εταιρείες ου δραστηριο οιούνται στην Ουκρανία µέσω µόνιµης εγκατάστασης υ οχρεούνται σε καταβολή φόρου ε ί του εισοδήµατος της εταιρείας, ο συντελεστής του ο οίου ανέρχεται σε 19% α ό 1ης Ιανουαρίου 2013 και θα µειωθεί σε 16% α ό 1ης Ιανουαρίου Ειδικοί όροι ισχύουν για τις ασφαλιστικές και τις γεωργικές ε ιχειρήσεις. Υ ό ορισµένες ροϋ οθέσεις, µια εταιρεία µ ορεί (ό ως και τα φυσικά ρόσω- α / ε ιχειρηµατίες) να ε ιλέξει να καταβάλει τον λεγόµενο Ενο οιηµένο Φόρο ο 6

7 ο οίος εισάγει καθεστώς α λο οιηµένης φορολόγησης. Η εκλόγιµη εταιρεία δεν θα ρέ ει να έχει αρα άνω α ό 50 υ αλλήλους και ετήσιο εταιρικό εισόδηµα άνω των UAH 5 εκατ. Το ύψος του φόρου εξαρτάται ε ίσης α ό το αν η εταιρεία υ όκειται σε ΦΠΑ. Αν υ όκειται το φορολογικό οσοστό ανέρχεται σε 5% (συµ. ΦΠΑ), αν όχι σε 3% συν καταβολή ΦΠΑ. Αν η εταιρεία έχει µεγαλύτερο εισόδηµα, το οσοστό δι λασιάζεται (6% - 10%) και η εταιρεία υ οχρεούται σε υ αγωγή στο γενικό φορολογικό καθεστώς α ό το ακόλουθο τρίµηνο. 2.3 Φόρος ροστιθέµενης αξίας Για το 2013, ο συντελεστής του ΦΠΑ για εγχώριες ωλήσεις αγαθών και υ ηρεσιών και την εισαγωγή αγαθών θα είναι 20%. Τα εξαγόµενα αγαθά και οι βοηθητικές υ ηρεσίες έχουν µηδενικό συντελεστή. Οι δηλώσεις και οι ληρωµές γίνονται µηνιαίως, όµως η ε ιστροφή ΦΠΑ ό ως ροβλέ εται α ό το Νόµο είναι συνήθως ολύ δύσκολη ενώ και οι νεοκαταχωρηθέντες στο ΦΠΑ δεν µ ορούν, κατά κανόνα, να α- αιτήσουν ε ιστροφή του φόρου για τους ρώτους δώδεκα µήνες. Α ό 1ης Ιανουαρίου 2014 έχει ανακοινωθεί η µείωση του ΦΠΑ σε 17%. 2.4 Παρακρατούµενος φόρος Τα εισοδήµατα των µη µόνιµων κατοίκων υ όκεινται σε αρακράτηση φόρου (withholding tax). Για την Ελλάδα ισχύουν τα εξής οσοστά: 5% στα µερίσµατα για ελάχιστη εταιρική συµµετοχή 25%, αλλιώς 10% / 10% στους τόκους και 10% στα δικαιώµατα εκµετάλλευσης. 2.5 Ειδικός φόρος κατανάλωσης Καταβάλλεται κατά την αγορά αυτοκινήτων, αµαξωµάτων, αλκοολούχων οτών, ροϊόντων κα νού, καυσίµων (βενζίνης και ετρελαίου) και καθορίζεται συγκεκριµένα για κάθε ροϊόν. 2.6 Έγγειος φόρος Ο έγγειος φόρος υ ολογίζεται ετησίως για το ακόλουθο έτος και καταβάλλεται µηνιαίως σε ίσες δόσεις α ό τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες των γαιών. Ο συντελεστής εξαρτάται α ό την κατηγορία, την το οθεσία και την ύ αρξη α οτίµησης για κάθε τµήµα γης. 2.7 Χρεώσεις υ έρ Συνταξιοδοτικού Ταµείου α. ε ί της αγοράς συναλλάγµατος 0.5% α ό 1/1/10. (Έχουν υ άρξει συζητήσεις για αύξηση αυτού του οσοστού σε 10%.) β. 3% ε ί της αξίας µεταβίβασης αυτοκινήτου γ. 1% ε ί της αξίας αγοράς ακίνητης εριουσίας ληρωτέο α ό τους αγοραστές δ. 7,5% ε ί των υ ηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Ε ί του αρόντος συζητείται εντόνως η εισαγωγή φόρου 10-15% ε ί ό- λων των αλλαγών συναλλάγµατος. 2.8 Φόρος χαρτοσήµου Ε ιβάλλεται σε ε ικυρώσεις εγγράφων και υ οβολές τους στα δικαστήρια. Στις ερισσότερες ερι τώσεις, οι χρεώσεις είναι µικρές εκτός α ό συναλλαγές σε χρηµατιστήρια εµ ορευµάτων και ωλήσεις ακινήτων ό ου ανέρχονται σε 1%. 7

8 2.9 ασµοί Υ άρχουν δύο κατηγορίες δασµών στην Ουκρανία: α) οι µειωµένοι δασµοί ου ισχύουν ε ί των εµ ορευµάτων ου ροέρχονται α ό χώρες-µέλη του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου του ο οίου είναι µέλος και η Ουκρανία και χώρες οι ο οίες α ολαύουν της ιδιότητας του µάλλον ευνοού- µενου κράτους και β) οι λήρεις δασµοί ου ισχύουν ε ί των εµ ορευµάτων ου ροέρχονται α ό άλλες χώρες ή ε ί των ροϊόντων στα ο οία δεν µ ορεί να καθοριστεί η χώρα ροέλευσης. Σε ολλές ερι τώσεις, λέον, οι µειωµένοι και οι λήρεις δασµοί ταυτίζονται. Οι δασµοί µ ορεί να ε ιβάλλονται ε ί της αξίας, ε ί του αριθµού των µονάδων ή σε συνδυασµό των δύο. Υ άρχουν ε οχικοί δασµοί, ειδικοί δασµοί, δασµοί αντιντά- µ ινγκ και αντισταθµιστικοί δασµοί. Ε ι λέον των µειωµένων δασµών, η Ουκρανία έχει συνάψει Συµφωνίες Ελευθέρων Συναλλαγών µε τις χώρες ΚΑΚ, τη Γεωργία και την Γ Μ, οι ο οίες ροβλέ ουν την εισαγωγή αγαθών µε τελωνειακή ατέλεια στην Ουκρανία. υστυχώς, η τελωνειακή υ ηρεσία της Ουκρανίας έχει δηµιουργήσει ολλάκις ροβλήµατα στους εισαγωγείς ελληνικών ροϊόντων στη χώρα καθώς αλαιότερα, σε ορισµένες ερι τώσεις, δεν δεχόταν τις δασµολογικές κλάσεις των ροϊόντων ου χρησιµο οιούσαν οι εισαγωγείς και τα δασµολογούσε µε άλλες κλάσεις µε υψηλότερους δασµούς ενώ ρόσφατα δεν α οδέχεται τα τιµολόγια των ελληνικών ε ιχειρήσεων και δασµολογεί τα εισαγόµενα ροϊόντα σύµφωνα µε τις τελωνειακές τιµές α- ναφοράς α ό τη βάση δεδοµένων ου τηρείται Eισφορές κοινωνικής ασφάλισης Οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες υ οχρεούνται στην καταβολή των Ενο οιη- µένων Εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εργαζόµενοι συµµετέχουν µε οσοστό 3,6% και οι εργοδότες µε οσοστό 36,76% - 49,7% ε ί των µικτών αµοιβών των εργαζοµένων. Η ανώτατη βάση υ ολογισµού, την ήταν UAH Καθεστώς εισαγωγών Υφίσταται υ οχρεωτική διαδικασία ιστο οίησης µε σκο ό να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόµενα στην Ουκρανία ροϊόντα συµµορφώνονται µε τα εθνικά ρότυ α. Η ιστο οίηση αρέχεται α ό την ουκρανική αρχή ιστο οίησης (UkrSEPRO) όσον αφορά σε µεγάλο εύρος εισαγόµενων αγαθών µε την έκδοση Ουκρανικού Πιστο οιητικού Συµµόρφωσης. Ε ίσης ορισµένα ροϊόντα α αιτούν ειδικές άδειες για την εισαγωγή τους στη χώρα. Η Ευρω αϊκή Ένωση και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµ ορίου έχουν ολλάκις ροσάψει στην Ουκρανία ότι ιστο οιήσεις και άδειες τέτοιου τύ ου χρησιµο οιούνται ως µη-δασµολογικά εµ όδια, µε α οτέλεσµα, σε ορισµένες ερι τώσεις, να έχει ε ιτευχθεί αλλαγή της νοµοθεσίας και διευκόλυνση των εισαγωγέων. Ο οιαδή οτε ε ιχείρηση στην Ουκρανία ε ιθυµεί να δραστηριο οιηθεί ως εισαγωγέας εµ ορευµάτων θα ρέ ει να είναι εγγεγραµµένη στο οικείο τελωνείο ου εξυ ηρετεί την εριοχή στην ο οία βρίσκεται η εταιρεία. Ο εκτελωνισµός εµ ορευµάτων σε διαφορετικό τελωνείο α αιτεί ροηγούµενη άδεια α ό το τελωνείο ό ου έχει εγγραφεί η εταιρεία. Τα εµ ορεύµατα τα ο οία εισάγονται στην Ουκρανία θα ρέ ει να δηλώνονται στις τελωνειακές αρχές είτε α ό τον εισαγωγέα είτε α ό εξουσιοδοτηµένο εκτε- 8

9 λωνιστή εκ µέρους του εισαγωγέα. Η δασµολογητέα αξία δηλώνεται µε τη σχετική δήλωση, όµως ο εισαγωγέας οφείλει να αράσχει σχετικά έγγραφα για να α οδείξει τη δασµολογητέα αξία. Αν αυτά τα έγγραφα δεν είναι διαθέσιµα, ή αν ο τελωνειακός υ άλληλος έχει αντιρρήσεις σχετικά µε τα δεδοµένα ου κατέθεσε ο εισαγωγέας, µ ορεί να ορίσει τη δασµολογητέα αξία βάσει των διαθέσιµων ληροφοριών, βάσει τιµών αρόµοιων ή άλλων ίδιων εµ ορευµάτων. Ορισµένα εµ ορεύµατα, σύµφωνα µε το Νόµο, µ ορούν να λάβουν άδεια για ροσωρινή εισαγωγή / εξαγωγή, εξαιρούµενα α ό δασµούς, υ ό ορισµένες ροϋ οθέσεις, αν ρόκειται για: εµ ορεύµατα ου ροορίζονται για ε ίδειξη κατά τη διάρκεια εκθέσεων, συνεδρίων ή αρόµοιων ερι τώσεων, ε αγγελµατικό εξο λισµό ο ο οίος χρησιµο οιείται α ό ΜΜΕ ή για κινηµατογράφηση, εµ ορευµατοκιβώτια, αλέτες, συσκευασίες ή άλλα υλικά ου εισάγονται σε σχέση µε εµ ορικές συναλλαγές, µεταφορικά οχήµατα τα ο οία χρησιµο οιούνται για τη µεταφορά ε ιβατών και ε- µ ορευµάτων σε σχέση µε εµ ορικές συναλλαγές, λοία και αεροσκάφη τα ο οία εισήχθησαν για ε ισκευή. Η Ουκρανία είναι µέλος της Σύµβασης της Κωνσταντινού ολης για τις Προσωρινές Εισαγωγές, σύµφωνα µε την ο οία ε ιτρέ εται η αδασµολόγητη ροσωρινή εισαγωγή εριορισµένου αριθµού εµ ορευµάτων στη χώρα. Η ροσωρινή εισαγωγή ε ιτρέ εται για ερίοδο µέχρις ενός έτους και µ ορεί να αραταθεί α ό τις τελωνειακές αρχές. Παρά ταύτα, η ρακτική έχει δείξει ότι η εφαρµογή της σχετικής µε τα ως άνω νοµοθεσίας δεν βρίσκει άντα εύφορο έδαφος στις κατά τό ους υ ηρεσίες και τελωνεία της Ουκρανίας, καθώς το Γραφείο µας έχει ενηµερωθεί ολλάκις για ροσ άθειες δασµολόγησης ροσωρινώς εισαγοµένων ροϊόντων, ειδικά όσον αφορά σε εκθεσιακό υλικό / δείγµατα. Ε οµένως, οι ενδιαφερόµενοι αρακαλούνται να συνεννοούνται εκ των ροτέρων µε τους εισαγωγείς ου έχουν αναλάβει τις εν λόγω ροσωρινές εισαγωγές ή τους εµ λεκόµενους εκτελωνιστές ώστε να είναι ενήµεροι για τις α αιτούµενες διαδικασίες. Ε ίσης ροσοχή α αιτείται στην εισαγωγή δειγµάτων, οι ουκρανικές αρχές ζητούν, συνήθως, την καταβολή δασµού και την υ οβολή της λήρους σειράς δικαιολογητικών, ως αν τα εν λόγω ροϊόντα εισάγονταν για κανονική χρήση. 4. Ε ενδυτικό καθεστώς Η νοµοθεσία ου διέ ει τις ε ενδύσεις στην Ουκρανία δεν είναι ενιαία. Α οτέλεσµα αυτού είναι ότι ολλές φορές για την ε ίλυση ζητηµάτων α αιτείται η α ό κοινού ε ίκληση διατάξεων α ό διαφορετικούς νόµους. Ο κύριος νόµος ου ρυθµίζει τα σχετικά ζητήµατα είναι ο Νόµος "Περί ξένων ε ενδύσεων", ο ο οίος καθορίζει σε γενικές γραµµές την ουκρανική ολιτική έναντι των εισερχόµενων ε ενδύσεων και τα δικαιώµατα και τις υ οχρεώσεις των ξένων ε ενδυτών. Πολλά όµως ζητήµατα ρυθµίζονται α ό τον Αστικό Κώδικα (ίδρυση νοµικών ροσώ ων και δικαιώµατα ιδιοκτησίας), τον Εµ ορικό Κώδικα (εταιρικές σχέσεις), το Νόµο "Περί χρεογράφων και χρηµατιστηρίου" (εκδόσεις και αγορα ωλησίες µετοχών), το Νόµο ερί Ανταγω- 9

10 νισµού ( εριορισµός των µονο ωλίων και εγκρίσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών). Οι εν λόγω νόµοι τείνουν ορισµένες φορές να είναι διφορούµενοι, αντιφατικοί ή ε ικαλυ τόµενοι. Αν και οι ερισσότεροι ε ιχειρηµατικοί κλάδοι είναι ανοιχτοί για ξένες ε ενδύσεις, η ρόσβαση ξένων ε ενδυτών σε ορισµένους κλάδους είναι εριορισµένη ή α αγορευµένη, ήτοι: Στα ΜΜΕ, ξένοι ε ενδυτές δεν µ ορούν να ιδρύσουν τηλεο τικές και ραδιοφωνικές εταιρείες ή να είναι µεµονωµένοι ιδρυτές ρακτορείων ειδήσεων. Το µερίδιο των ξένων ε ενδύσεων δεν µ ορούν να υ ερβούν το 35% σε ρακτορεία ειδήσεων και 30% σε εκδοτικές εταιρείες. Α αγορεύονται οι ξένες ε ενδύσεις στις βιοµηχανίες εξο λισµών, εκρηκτικών, και οχηµάτων εκτόξευσης ό ως και σε άλλους τοµείς εθνικού ενδιαφέροντος. Οι ξένοι ε ενδυτές δεν µ ορούν να έχουν στην ιδιοκτησία τους γεωργική γη στην Ουκρανία (ακόµη και αν ρόκειται για κληροδότηµα). Τέλος, α αιτείται α ό ξένους ε ενδυτές οι ο οίοι ενδιαφέρονται να α οκτήσουν µείζον ακέτο µετοχών σε ουκρανική τρά εζα να υ οβάλλουν ε ι ρόσθετα δικαιολογητικά. Αν µια ε ένδυση έχει γίνει σε συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία και έχουν καταβληθεί οι σχετικοί φόροι, οι ξένοι ε ενδυτές δικαιούνται τον άµεσο και ανεµ όδιστο ε ανα ατρισµό κερδών, εσόδων ή ο οιουδή οτε άλλου είδους κεφαλαίων ου σχετίζονται µε τις ε ενδύσεις, χωρίς εριορισµούς. Στο λαίσιο της α λο οίησης της έκδοσης αδειών, α ό τις 30 εκεµβρίου 2009, εισήχθη στο Νόµο "Περί του συστήµατος εγκρίσεων" η αρχή της 'σιω ηρής συναίνεσης' η ο οία, υ ό ορισµένες ροϋ οθέσεις, ε ιτρέ ει σε εταιρείες οι ο οίες δεν έχουν λάβει ορισµένες δηµοτικές ή κρατικές άδειες να λειτουργούν χωρίς αυτές αν έχουν καταθέσει τα α αιτούµενα έγγραφα για την α όκτηση ή την ε έκταση των εν λόγω αδειών στην οικεία αρχή και η αρχή αυτή δεν έχει ενηµερώσει την εταιρεία σχετικά εντός της ροβλε όµενης α ό το Νόµο ροθεσµίας. 5. Χρήσιµες ιστοσελίδες Ακολουθούν ε ιλεγµένες χρήσιµες ιστοσελίδες της ουκρανικής διοίκησης και ε ιχειρηµατικότητας: Κυβέρνηση Κυβέρνηση της Ουκρανίας Κοινοβούλιο Υ ουργείο Οικονοµικής Ανά τυξης και Εµ ορίου Υ ουργείο Οικονοµικών Υ ουργείο Εξωτερικών Υ ηρεσίες Κρατική Στατιστική Ε ιτρο ή Κρατική Ε ιτρο ή Ρυθµιστικής Πολιτικής και Ε ιχειρηµατικότητας Ταµείο Κρατικής Περιουσίας Κρατική Φορολογική ιοίκηση

11 Κέντρο για την Προώθηση των Ξένων Ε ενδύσεων Κρατική Τελωνειακή Υ ηρεσία Ε ιµελητήρια Ενωση Ε.Β.Ε. Ουκρανίας Σύνδεσµος Βιοµηχάνων και Ε ιχειρηµατιών - ULIE ΕΒΕ Κιέβου EBA (European Business Association) ιεθνές Εµ ορικό Ε ιµελητήριο Ουκρανίας ICC Ukraine Τρά εζες Κεντρική Τρά εζα Ένωση Ουκρανiκών Τρα εζών Universal Bank (Eurobank) Piraeus Bank Εκθεσιακοί Φορείς Γενικές ληροφορίες ερί Εκθέσεων στην Ουκρανία Premier Expo Kiev International Contract Fair Primus Exhibitions Group ACCO International Επισηµάνσεις και συστάσεις για τους ενδιαφερόµενους εξαγωγείς / επενδυτές Γενικά η Ουκρανία είναι µια µεγάλη ληθυσµιακά χώρα, της ο οία όµως οι καταναλωτές έχουν, κατά µέσο όρο, εριορισµένο διαθέσιµο εισόδηµα. Παρά ταύτα, µ ορεί να α οτελέσει σηµαντικό ροορισµό των ελληνικών εξαγωγών. Παρακάτω ακολουθεί σειρά ε ισηµάνσεων και συστάσεων για τις εξωστρεφείς ελληνικές ε ιχειρήσεις ου θέλουν να δραστηριο οιηθούν στην Ουκρανία. Οι εξωστρεφείς ελληνικές ε ιχειρήσεις θα ρέ ει να γνωρίζουν τα εξής: - Πληροφόρηση α ό το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Όσον αφορά στη ανεύρεση ε ιχειρηµατικών εταίρων α ό την Ουκρανία, το Γραφείο µας µ ορεί να αράσχει σε κάθε ενδιαφερόµενη εταιρεία ου θα µας α ευθύνει αίτηµα για συγκεκριµένο ρος εξαγωγή ροϊόν, καταλόγους µε εισαγωγείς / διανοµείς του εν λόγω ροϊόντος µε τους ο οίους η εν λόγω εταιρεία θα έλθει σε α- ευθείας ε αφή για να διερευνήσει δυνατότητες συνεργασίας ληροφόρηση για δασµολογικά καθεστώτα, ληροφορίες για σχετικές µε το ροϊόν διεθνείς εκθέσεις αλλά και ο οιαδή οτε άλλη ενηµέρωση µ ορεί να α αιτηθεί. Το Γραφείο µας έχει τη δική του ιστοσελίδα ( στην ύλη του Υ ουργείου Εξωτερικών "Agora" ( ό ου και α- ναρτώνται σε συνεχή βάση ο οιεσδή οτε ζητήσεις για ροϊόντα και υ ηρεσίες ε- 11

12 ριέρχονται στο Γραφείο µας α ό Ουκρανούς ε ιχειρηµατίες. Ε ίσης, µεταξύ άλλων χρήσιµων ληροφοριών για τη χώρα, στην εν λόγω ιστοσελίδα αναρτάται και το µηνιαίο µας δελτίο καθώς και τα εβδοµαδιαία δελτία δηµοσίων ροµηθειών για την Ουκρανία. Στην Οδησσό λειτουργεί το έτερο Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδος στην Ουκρανία, το ο οίο έχει στην αρµοδιότητά του τις εριοχές Οδησσού, Νικολάγιεφ, Χερσών, Κιροβογκράντ, Βίνιτσα, Αυτόνοµης ηµοκρατίας της Κριµαίας και Σεβαστού ολης. Σε ερί τωση ου ο οιαδή οτε εταιρεία ενδιαφέρεται για δραστηριο οίηση σε µια εκ των ως άνω εριφερειών, σκό ιµο θα ήταν να α ευθυνθεί στον ε ικεφαλής του εν λόγω Γραφείου, κ.. Ζιώγα, Σύµβουλο Α' Ο.Ε.Υ., για εστιασµένη σχετική ληροφόρηση. - Ε ικοινωνία / γλώσσα Η εµ ειρία του Γραφείου µας έχει δείξει ότι σκό ιµο είναι ο ε ιχειρηµατίας ου ε ιθυµεί να έρθει σε ε αφή δια αλληλογραφίας (ηλεκτρονικής ή άλλης) µε κά- οια ουκρανική εταιρεία να ροσ αθήσει να χρησιµο οιήσει τη ρωσική ή την ουκρανική γλώσσα. καθώς η αγγλική δεν οµιλείται ευρέως και, σε κάθε ερί τωση ό ως έχει δια ιστωθεί ε ανειληµµένως µια ε ιστολή σε µια α ό τις οµιλούµενες γλώσσες θα έχει ολύ ερισσότερες ιθανότητες να εξεταστεί και να α αντηθεί. Το ίδιο ισχύει και για την ροσω ική αρουσία σε ε ισκέψεις ή εκθέσεις. Οι ε ιχειρηµατίες θα ρέ ει να συνοδεύονται α ό διερµηνείς για την καλύτερη δυνατή συνεννόηση εκτός φυσικά αν οµιλούν οι ίδιοι µία α ό τις δύο γλώσσες. - Προσω ική ε αφή Σε κάθε ερί τωση ενθαρρύνονται οι ροσω ικές ε ισκέψεις και ε αφές των Ελλήνων µε τους Ουκρανούς ε ιχειρηµατίες α ό τους ο οίους θα αναζητήσουν συνεργασία. Πέραν της ροσω ικής ε αφής, ου είναι άντα ε ιθυµητή και εκτιµάται στους ουκρανικούς ε ιχειρηµατικούς κύκλους, τοιουτοτρό ως δίνεται η ευκαιρία στον Έλληνα ε ιχειρηµατία να ελέγξει τις εγκαταστάσεις και γενικότερα τη λειτουργία της ουκρανικής εταιρείας εκ του σύνεγγυς καθώς και να α οκτήσει εικόνα της το- ικής αγοράς, του ανταγωνισµού, των δικτύων διανοµής κ.α. τα ο οία µ ορεί να είναι ολύ διαφορετικά α ό την εµ ειρία ου η ελληνική ε ιχείρηση έχει ως σήµερα. - Συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις Για τους αρα άνω λόγους ροτείνεται και η συµµετοχή σε διεθνείς εκθέσεις ου διοργανώνονται στην Ουκρανία, κατάλογο των ο οίων αναρτά το Γραφείο µας ετησίως στην ύλη του Υ ουργείου Εξωτερικών - ικηγορικές υ ηρεσίες Οι εξωστρεφείς ε ιχειρήσεις α ό την Ελλάδα ου ενδιαφέρονται για ε ενδύσεις ή µια ιο διευρυµένη συνεργασία, έραν των α λών εξαγωγών, µε Ουκρανούς ε ιχειρηµατίες, καλό θα είναι να έρθουν σε ε αφή µε δικηγορικό γραφείο το ο οίο θα συµβουλευτούν ή το ο οίο θα τους εκ ροσω ήσει σε ο οιαδή οτε διαδικασία µε το ουκρανικό ηµόσιο ή συµφωνία µε Ουκρανούς ε ιχειρηµατίες. Η ερι λοκότητα και οι συχνές µεταβολές της ουκρανικής νοµοθεσίας, η διαφθορά, η γραφειοκρατία και η ιθανή άγνοια του modus operandi της ουκρανικής αγοράς καθιστούν τη δικηγορική συνδροµή εκ των ων ουκ άνευ. Ε ίσης, συνιστάται θερµά η εµ λοκή δικηγόρου σε ο οιαδή οτε ερί τωση αφορά διερεύνηση αγοράς ακινήτου. 12

13 - Ε αφή µε ελληνικές τρά εζες Στην Ουκρανία δραστηριο οιούνται δύο ελληνικές τρά εζες, οι "Universal Bank" (Eurobank) και η Τρά εζα Πειραιώς. Οι ενδιαφερόµενοι για δραστηριο οίηση στην Ουκρανία µ ορούν να έρθουν σε ε αφή µε κά οια α ό αυτές τις τρά εζες ώστε να συζητήσουν τρό ους µε τους ο οίους αυτές θα µ ορούσαν να τους εξυ ηρετήσουν ή να τους αράσχουν ληροφόρηση στο λαίσιο των χρηµατοοικονοµικών ή εν γένει δραστηριοτήτων τους. - Έλλειψη διµερούς ε ιχειρηµατικού θεσµού στην Ουκρανία Σηµειώνουµε ότι, αρά ολλα λές ροσ άθειες του Γραφείου µας αλαιότερα, στην Ουκρανία δεν υφίσταται µέχρι στιγµής κά οιος ε ίσηµος ουκρανο-ελληνικός ε ιχειρηµατικός σύνδεσµος, ένωση ή ε ιµελητήριο. Παρά ταύτα σηµειώνουµε την ύ αρξη του Ελληνο-Ουκρανικού Ε ιµελητηρίου στον Πειραιά (Λουδοβίκου 1 & Πλ. Οδησσού, τ.κ.: Τηλ.: , Φαξ: , - Προτίµηση σε καλά εδραιωµένους εισαγωγείς Οι Έλληνες εξαγωγείς, τουλάχιστον στις αρχικές τους ροσ άθειες για εξαγωγές στην Ουκρανία, θα ρέ ει να δίνουν ροτεραιότητα για συνεργασία σε εισαγωγικές εταιρείες µε εµ ειρία στο χώρο των εισαγωγών των ροϊόντων τα ο οία ενδιαφέρεται να εξάγει η ελληνική ε ιχείρηση ακόµη και αν το κέρδος είναι µικρότερο. Το Γραφείο µας έχει γίνει συχνά µάρτυρας ερι τώσεων κατά τις ο οίες ελληνικές ε ιχειρήσεις συνεργάστηκαν µε ουκρανικές ε ιχειρήσεις ή άτοµα τα ο οία είχαν ή έ ειθαν ότι είχαν κάθε διάθεση να ροωθήσουν τα ελληνικά ροϊόντα, µόνο για να α οδειχθεί αργότερα ότι δεν είχαν τις α αραίτητες γνώσεις των διαδικασιών και της α- γοράς, µε α οτέλεσµα ζηµίες για τις ελληνικές ε ιχειρήσεις. Ε ίσης, οι εξωστρεφείς ελληνικές ε ιχειρήσεις µε ενδιαφέρον για την Ουκρανία θα ρέ ει να ροσέξουν τα εξής: - Έλεγχοι / τελωνειακές εκτιµήσεις αξίας εισαγόµενων ροϊόντων Ό ως αναφέρεται και αρα άνω, η συνεργασία µε εισαγωγείς µε εµ ειρία είναι ιδιαίτερα ε ιβοηθητική στην ερί τωση των τελωνείων, τα ο οία συχνά ροβαίνουν σε ε ι ρόσθετους ελέγχους, ζητούν ε ι ρόσθετα έγγραφα ή ροσ αθούν να αυξήσουν την τελωνειακή αξία των εισαγόµενων ροϊόντων, σύµφωνα µε τις τελωνειακές τιµές αναφοράς, α ορρί τοντας τις τιµές ου αναγράφονται στα τιµολόγια. Οι έµ ειροι εισαγωγείς συνήθως γνωρίζουν ώς να α οφύγουν ή να διαχειριστούν αρόµοιες ερι τώσεις. - ιαφθορά / Γραφειοκρατία Η γραφειοκρατία συνεχίζει να λειτουργεί στην Ουκρανία µε τρό ο ο ο οίος δεν είναι βοηθητικός ρος τις ε ιχειρήσεις και τις ε ενδύσεις αρά µεµονωµένες ροσ άθειες α ό οργανισµούς ό ως η κρατική υ ηρεσία ροσέλκυσης ε ενδύσεων "InvestUkraine". Κατά συνέ εια, η διαφθορά βρίσκει εύφορο έδαφος για ε έκταση στο δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα, ιδίως υ ό τη µορφή διευκολύνσεων ή (ταχύτερης) ε ίλυσης ροβληµάτων. - Τρό οι ληρωµής 13

14 Για ε ιχειρηµατικές ε αφές, τουλάχιστον σε ρώτο στάδιο, θα ρέ ει να ροτιµάται άντα η ρο ληρωµή. Ε ίσης, σηµειώνεται ότι, κατά καιρούς, η αγορά (κυρίως οι µεγάλες αλυσίδες λιανικής) καθυστερούν ληρωµές µε α οτέλεσµα να δηµιουργούν σηµαντικά ροβλήµατα στη ρευστότητα των εισαγωγέων. - Καθυστερήσεις στην ε ιστροφή ΦΠΑ Οι ενδιαφερόµενοι για ε ενδύσεις στην Ουκρανία θα ρέ ει να γνωρίζουν ότι οι καθυστερήσεις στην ε ιστροφή ΦΠΑ είναι συχνές και σηµαντικές και να συνυ ολογίσουν το ενδεχόµενο αυτό ριν την ε ένδυσή τους. - Πλαστά στοιχεία, τίτλοι, ιστο οιήσεις Έχουν φτάσει στο Γραφείο µας καταγγελίες για λαστούς τίτλους, ιστωτικές / εγγυητικές ε ιστολές και ιστο οιήσεις. Οι α οδέκτες τέτοιων ιστο οιητικών θα ρέ ει να ε ιβεβαιώνουν τη γνησιότητά τους µέσω ενός δικηγορικού γραφείου ή σε άµεση ε αφή µε τον εκδότη / την εκδούσα αρχή. - Πνευµατική ιδιοκτησία Τα δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας δεν ροστατεύονται ε αρκώς και οι εταιρείες ου εµ ορεύονται ροϊόντα µε δικαιώµατα νευµατικής ιδιοκτησίας θα ρέ ει να είναι ιδιαίτερα ροσεκτικές στη διαχείριση τους στην ουκρανική αγορά. - Α ουσία ανεξαρτήτων εργαστηρίων εν υ άρχει ανεξάρτητο εργαστήριο αναλύσεων τροφίµων στην Ουκρανία και, συνε ώς, αν υ άρχει διαφωνία εταιρείας µε τις κρατικές αρχές δεν υ άρχει δυνατότητα ε αναλη τικών ελέγχων α ό ανεξάρτητο φορέα µε ε ισήµως α οδεκτά α οτελέσµατα. - Παράνοµες υφαρ αγές εταιρειών Προσφάτως έχει εντατικο οιηθεί το φαινόµενο των αρανόµων υφαρ αγών εταιρειών. Οι τακτικές αράνοµης υφαρ αγής εταιρικής ιδιοκτησίας έχουν µεταβληθεί τα τελευταία έτη, καθώς, ενώ, στο αρελθόν, στο 99% των ερι τώσεων, οι υφαρ- αγές λάµβαναν χώρα δια της δικαστικής οδού, οι ιέσεις λέον δροµολογούνται µέσω των υ ηρεσιών ε ιβολής του νόµου. Κατά κανόνα, ασκείται δίωξη στον ιδιοκτήτη της ε ιχείρησης/στόχου, ο ο οίος, κατό ιν, καλείται να αρουσιαστεί σε κά οια υ- ηρεσία ε ιβολής του νόµου. Στελέχη της υ ηρεσίας, κατά τη συνάντηση, ροσφέρουν το κλείσιµο της υ όθεσης σε αντάλλαγµα της µεταβίβασης των εταιρικών δικαιωµάτων. Ειδικοί της αγοράς θεωρούν ότι, εν όψει της ε ικείµενης α ελευθέρωσης της ώλησης αγροτικών γαιών στην Ουκρανία, αναµένεται µεγάλο κύµα αράνοµων υφαρ αγών και στον αγροτικό τοµέα. 7. Συµ εράσµατα Η ουκρανική αγορά είναι µεγάλη ληθυσµιακά αλλά µε σχετικά χαµηλή εισοδηµατική δύναµη. ιαθέτει, µεν, σηµαντικές µεσο ρόθεσµες ροο τικές, ιδίως κατό- ιν της θέσης σε ισχύ της DCFTA και της αναµενόµενης εκτρο ής εµ ορίου ρος την Ε.Ε., αραµένει, δε, µια δύσκολη αγορά, και ως ρος την ροσβασιµότητα και ως ρος τις ωλήσεις, ενώ η µη- ροβλεψιµότητά της µ ορεί να δηµιουργήσει ροβλή- µατα στους εξαγωγείς ου δεν έχουν ήδη κά οια εµ ειρία. 14

15 Στις ενδιαφερόµενες εταιρείες συστήνεται να ξεκινήσουν το συντοµότερο δυνατόν την ροσ άθεια εισαγωγής των ροϊόντων τους στη χώρα έστω και µε µικρές οσότητες και µε χαµηλότερο κέρδος, ώστε µεσο ρόθεσµα' όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκότερες, να βρίσκονται ήδη µέσα στην αγορά και να έχουν γνώση του αντικειµένου. Το Γραφείο µας είναι στη διάθεση ο οιασδή οτε εταιρείας ου έχει ενδιαφέρον για την αγορά της Ουκρανίας για την αροχή κάθε συνδροµής και ληροφόρησης ου µ ορεί να ροσφέρει. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου ιεύθυνση: 10 Panfilovtsiv St. Kyiv Τηλέφωνο: (+38044) , Fax: (+38044) Website: Προϊστάµενος: Α. Οικονόµου, Σύµβουλος Α ΟΕΥ 15

Οδηγός Επιχειρείν. Ουκρανία

Οδηγός Επιχειρείν. Ουκρανία Οδηγός Επιχειρείν Ουκρανία Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου Ουκρανία 2016 1 Χρήσιµες ληροφορίες Πληθυσµός Εµβαδόν Πρωτεύουσα Μεγαλύτερες όλεις Ε ίσηµη γλώσσα Νόµισµα ΑΕΠ (2014) 45,5 εκατ. 603 700 km2 Κίεβο Κίεβο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 ΓΕΜΗ 243701000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Π Ρ Ο Ο Ε Υ Τ Ι Κ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας

Ελάχιστη Α αιτούµενη Α αρτία: 20% του συνόλου των κοινών, µετά δικαιώµατος ψήφου, µετοχών εκδόσεως της εταιρείας 1.Υ οβολή ρος έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων και των Ενο οιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, ου έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ΠΧΠ µετά α ό ακρόαση των Εκθέσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 22 /11/2017 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 68113 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, Χανιά Τηλ. : 2821341760,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.18 30.04.18 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.05.17 27.09.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 01.10.17 31.12.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων

ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΣΤΑΤ Πολιτική Αναθεωρήσεων ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΪΟΣ 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) υιοθετεί την αρούσα ολιτική αναθεωρήσεων η ο οία καθορίζει τυ ο οιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 60. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 8 1 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο τιµοκατάλογος αυτός, ο ο οίος δηµιουργήθηκε σύµφωνα µε την αρ. 1 της ΚΥΑ 245090/06, αφορά το κόστος των υ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ. Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων

Ο Υ ουργός ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων ΥΑ 109088 οικ./12.12.2011 (ΦΕΚ Β 2824/14.12.2011) ιαδικασία αναγνώρισης τίτλων δια ίστευσης διαµεσολαβητών Θέσ ιση Κώδικα εοντολογίας δια ιστευµένων διαµεσολαβητών και Καθορισµός κυρώσεων για αραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 03/07/207 /ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 36246 ΤΜΗΜΑ: ΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. : Σιώµ ου Αγλαΐα /νση : Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 7335, Χανιά Τηλ. : 28234760,

Διαβάστε περισσότερα

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 59.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Σελίδα 1 από 10 Τ Ι Μ Ο Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ. (ΕΚ) 834/07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016

Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία :25/02/2016 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214-414 1171-173 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :2767 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/

MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ. Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/ MILLENNIUM ΑΕ ΑΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium EURO PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τρο ο οίηση κανονισµού Α. Ε.Κ.: 100/11.07.2011 1. Το αµοιβαίο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ηράκλειο, 29 / 6 /2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Προµήθεια : «Προµήθεια λι αντικών για κίνηση µεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές»

ΘΕΜΑ: «Ορθή εφαρµογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ και χρήση του ιστο οιηµένου εντύ ου των διαδικασιών α ό τις αδειοδοτούσες αρχές» Αθήνα, 13 Ιουλίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 16318 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Πρόχειρου ιαγωνισµού για την ροµήθεια φωτιστικών σωµάτων της ηµοτικής Ενότητας Χανίων. Ο ANTI ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά, 21/02/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 14468 ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Πληρ. Σιώµ ου Αγλαΐα Τηλ. 2821341760, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηµερ. 14-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 60520 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων

Αριθ. Πρωτ. :15758 Ηµεροµηνία : Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -124/15 για την ροµήθεια ανταλλακτικών ε ισκευής αντογράφων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές

Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Ετήσια Παρουσίαση ρος τους Αναλυτές Αντώνιος Αθανάσογλου Εκτελεστικός Αντι ρόεδρος ηµήτριος Σαραµαντής Γενικός ιευθυντής Μάιος 2009 1 Σύντοµο Ιστορικό 2001 - Ίδρυση της Τρά εζας. 2002 - Έναρξη δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ Τ. Π.& ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 8:30.µ. 14:30 µ.µ. ΕΙ ΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης

Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης Σχέδιο Κοινής Υ ουργικής Α όφασης για την ροσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας ρος την Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14 ης Ιανουαρίου 2009, για την ροστασία των καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -149/14 για την αροχή υ ηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας στους εργαζόµενους της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 5 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141211 FAX: 2-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν.

ΠΟΣΑ (σε χιλ.ευρώ) Προσθήκες Κτιρίων 0 Αγορά & Βελτίωση Μηχ/των Τεχν. ΕΚΘΕΣΗ. Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2007 & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡ.11 Α Ν. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ.ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. EΠΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (1/1 31/12/2007) ΑΡ.Μ.Α.Ε.9615/06/Β/86/41 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/11/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 49150 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: 213 1519233 Ταχ. ιεύθυνση: Πατησίων 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού.

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς Ηλεκτρονικού Εξο λισµού. Αριθ. Πρωτ.: 626 Ηµεροµηνία: 6/9/206 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 24 4446 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την Ε ισκευή αλαιού ή την Προµήθεια καινουργούς

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων

Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ε.ΛΕΑ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ 13-15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Εισήγηση Λ.Ε.Α.. Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.. ΕΛΛΑ ΟΣ Στέλλα Κοτσιφάκη, ταµίας Λ.Ε.Α.. Χανίων ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2013

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2013 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Α ρίλιος 2013 - Πρόοδος στις δια ραγµατεύσεις µε.ν.τ. Στις 10 Α ριλίου, ο κ. C. Jarvis, Ε ικεφαλής του Κλιµακίου του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου ου ε ισκέφθηκε την Ουκρανία, α ό 27 Μαρτίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικά Ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας Ιτέας 17, Αργυρού ολη, Αθήνα 16452 2103302840 2103304006 Προς το Υ ουργείο Οικονοµικών 1. Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Εσόδων κ. Θεοχάρη Χάρη 2. Τµήµα Φορολογίας Εισοδήµατος 3. Τµήµα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015

Αριθ. Πρωτ. : 719 Ηµεροµηνία : 15.01.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : 7ΚΒΧΩΛΚ-6Ρ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό τη 3 η συνεδρίαση τη Οικονοµική Ε ιτρο ή. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 61 /1 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµό θέµατο, µη συµ εριλαµβανοµένου στην ηµερήσια

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Νοέµβριος 2015 - To λεόνασµα του ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας φτάνει τα 8,8 δις UAH (338 εκατ. ) την ερίοδο Ιαν-Σε τ 2015 5.11.2015 Το λεόνασµα του κρατικού ροϋ ολογισµού της Ουκρανίας τον Ιανουάριο-Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Σε τέµβριος 2015 Παραµένει ο κίνδυνος χρεωκο ίας της Ουκρανίας - Moody's 5.9.2015 Ο διεθνής οίκος αξιολογήσεων Moody's Investors Service εκτιµά ότι ο κίνδυνος αθέτησης των υ οχρεώσεων της Ουκρανίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης

Ο Ανα ληρωτής Υ ουργός Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης. Χριστόφορος Βερναρδάκης Η ηλεκτρονική λατφόρµα διαβουλεύσεων (www.opengov.gr) ξεκίνησε να λειτουργεί το 2009 µε βασικό στόχο τη δηµοσιο οίηση και το σχολιασµό κάθε ροτεινόµενης νοµοθετικής ράξης αλλά και άλλων κανονιστικών ράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/6/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 51987 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την ρόσληψη ροσω ικού µε σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ»

«ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΛΟΥΡΑΚΗ Λ. ΜΑΡΙΑ α.µ.7804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 4-5-2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Πλατεία Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 16923 Ηµεροµηνία:11.09.2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214 414 13 04 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την ροµήθεια Κεντρικού Συστήµατος Α οθήκευσης εδοµένων (Storage), µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Τα σηµάδια σταδιακής ανάκαµψης της χώρας α οτυ ώνονται στη βραχυ ρόθεσµη ορεία των βασικών µακροοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο ήµος Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 29/2/2012 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βασ. Γεωργίου 1Α - 546 40 Αρ. Πρωτ: 19542 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Αριθ. Πρωτ.: 14306 Ηµεροµηνία: 04.08.16 Πληροφορίες: Χρ. Τσαµ αρλή Τηλ.: 214 414 1304 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη διαχείριση Α οβλήτων Λι αντικών Ελαίων της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. Η ΣΤΑ.ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νοιαζόµαστε για τους αριθµούς ε ειδή νοιαζόµαστε για τους ανθρώ ους ΘΕΜΑ: "Έγκριση ισολογισµού έτους 2012" Ο Ισολογισµός είναι ένας λογιστικός ίνακας ου εµφανίζει τα εριουσιακά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» Α. Γενικό Μέρος Το ροτεινόµενο σχέδιο νόµου εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε.

Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. 213 207 9100 Πειραιάς, 02/6/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Φακ.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Φακ.:13.24.020 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Α.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Επιδόµατος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2011» (Β.) Νοµοσχέδιο τιτλοφορούµενο «Ο περί Παροχής Φοιτητικής Νόµος του

Διαβάστε περισσότερα