Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής..2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 2.2 Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3..2 Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων

2 . Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής. Η ανωτέρω εννεαμελής επιτροπή συνεστήθη με την υπ αριθμ. Α.Π.: Π/204/78/ απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ. Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη και υποβολή εισήγησης στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικής με την εφαρμογή των άρθρων..4.6.(α) και..7.(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας σε ό,τι αφορά τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας, σε εργαζομένους μη ιατρούς στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι τίτλοι δεν έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕΑΕ ως προς το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως ακολούθως: Μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης (πρόεδρος) 2. Μ. Τσορούλας, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία 3. Στ. Νικολετόπουλος, Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας 4. Αθ. Μπάκας, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ 5. Κ. Γεωργιάδης, Σύλλογος Ραδιολόγων Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ 6. Δ. Κατσιφαράκης, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων 7. Κ. Νασιόπουλος, Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος 8. Π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ 9. Σ. Οικονομίδης, ΕΕΑΕ.2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Το έργο της εννεαμελούς επιτροπής αφορά στη σύνταξη πρότασης για την υλοποίηση των ακολούθων παραγράφων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας: Παράγραφος..4.6 Κατάρτιση των εργαζομένων στις ιατρικές εφαρμογές α) Οι ιατροί και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ εισηγείται αρμοδίως για την εισαγωγή του μαθήματος της ακτινοπροστασίας στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ΕΕΑΕ χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώματα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Παράγραφος..7 Προσωπικό ε) Λοιπές επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν ορίζονται στην παράγραφο..7.δ, όπως του ραδιοφαρμακοποιού, του ραδιοχημικού, του ραδιοβιολόγου, του νοσηλευτού ακτινοθεραπείας ή πυρηνικής ιατρικής ή ακτινολογίας, του τεχνολόγου-ακτινολόγου ή τεχνικού διαφόρων εξειδικεύσεων ή άλλες, α- ναγνωρίζονται όσον αφορά στην επάρκειά τους από άποψη ακτινοπροστασίας, μόνο μετά από επαρκή εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προς την ΕΕΑΕ και προσωπική συνέντευξη η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και γραπτή ή προφορική εξέταση..3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) Οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις του μη ιατρικού προσωπικού των ιατρικών εργαστηρίων ιοντι- 2

3 ζουσών ακτινοβολιών που διαθέτει τίτλους σπουδών και σύμφωνα με την παράγραφο..7.(ε) των Κ.Α. πρέπει να αναγνωριστεί η επάρκεια σε θέματα ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ, είναι οι ακόλουθες:. Ακτινοφυσικοί Ιατρικής (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος). 2. Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της αναγνώρισης από την ΕΕΑΕ του α- ντιστοίχου προγράμματος σπουδών σε θέματα ακτινοπροστασίας). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω αποφοίτων καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ Αριθμ. 64 (ΦΕΚ 8/Α/ ). 3. Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΟΕ- ΕΚ οι διυπουργικές επιτροπές με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του ανωτέρω διπλώματος δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ). Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ιδρύθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τον Ο.Ε.Ε.Κ. παρατίθενται στο Παράρτημα A 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η εννεαμελής επιτροπή συνεκλήθη τέσσερις φορές ως ακολούθως : η : Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η : Πέμπτη η Ιουνίου η : Τετάρτη 6 Ιουνίου η : Τρίτη 20 Ιανουαρίου Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας Η ΕΕΑΕ σε συνέχεια των αποφάσεων της 9μελούς επιτροπής προχώρησε στη διερεύνηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε σε περίπου 200 εργαστήρια σχετικό έγγραφο ζητώντας την υποβολή καταλόγων με τα στοιχεία της εξειδίκευσης και του τίτλου σπουδών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά. Στο έγγραφο της ΕΕΑΕ ανταποκρίθηκαν 585 (48,8%) από τα εργαστήρια και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 3

4 Πίνακας : Αποτελέσματα χαρτογράφησης εκπαίδευσης των εργαζομένων Αριθμός ιδρυμάτων από τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία ειδικότητας, τίτλου σπουδών εργαζομένων.200 Αριθμός ιδρυμάτων που απάντησαν 585 Ποσοστό ιδρυμάτων που απάντησαν 48.75% Σύνολο δοσιμετρούμενων εργαζομένων 4600 Αριθμός εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 309 Ποσοστό εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 65.63% (%) Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι (ΤΕΙ) Χειριστές-Εμφανιστές ΙΕΚ 49 ΣΒΙΕ 776 ΠΑΣΤΕΡ 500 Νοσηλευτές Βοηθητικό προσωπικό Παρασκευαστές ραδιοφαρμάκων Λοιποί Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η ύπαρξη σημαντικής ποικιλομορφίας ως προς το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στα συγκεκριμένα εργαστήρια. Πιο συγκεκριμένα:. Το 24.3% των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών προέρχεται από το τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ ως προς την επάρκεια της κάλυψης του αντικειμένου της Ακτινοπροστασίας. 2. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων (20,2%) δεν διαθέτει τίτλους σπουδών σχετικούς με τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε θέματα ακτινοπροστασίας καθώς η ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκαν στα ιδρύματα όπου απασχολούνται επαγγελματικά δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες των εργαστηρίων Ακτινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας. 3. Ένα ποσοστό 60,% των εργαζομένων προέρχεται από δημόσια ΙΕΚ (Γαλατσίου, Ν. Σμύρνης, Ελευσίνας και Ευόσμου) ή ιδιωτικά ΙΕΚ (Vita, Παστέρ, Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΣΒΙΕ). Όπως προκύπτει από το διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα- 4

5 τάρτισης (ΟΕΕΚ - τα ανωτέρω ιδρύματα προσφέρουν τις ειδικότητες του χειριστή ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα για τη διδασκαλία του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας δεν έχει προς το παρόν εγκριθεί από την ΕΕΑΕ, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας. 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Α. Για τους ήδη κατέχοντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας - ΧΙΜΣΑ), το πρόγραμμα σπουδών των οποίων δεν περιελάμβανε το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προτείνονται τα ακόλουθα: Να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν από την ΕΕΑΕ ή με συνεργασία της ΕΕΑΕ με πιστοποιημένους από αυτήν παρόχους εκπαίδευσης, εξειδικευμένα ανά τίτλο σπουδών εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια για την πιστοποίηση των παρόχων εκπαίδευσης από την ΕΕΑΕ περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3.2. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Αττική και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εκάστοτε σεμιναρίου καθώς και οι διδάσκοντες τα επιμέρους αντικείμενα θα εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ με βάση το επισυναπτόμενο (Παράρτημα Β) στην παρούσα εισήγηση σχέδιο προγράμματος σπουδών. Το σχέδιο αυτό συντάχθηκε από την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ - Requirements for the training of Radiation Protection Officers (Draft), IAEA Safety Reports Series No. 20) για κάθε επιμέρους εξειδίκευση. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων σε συνδυασμό με την εξεταστική διαδικασία που θα καθοριστεί από την ΕΕΑΕ, θα οδηγεί στην πιστοποίηση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας των συμμετεχόντων σε θέματα ακτινοπροστασίας. Το περιεχόμενο του χορηγούμενου πιστοποιητικού επάρκειας καθορίζεται στην παράγραφο 3.3. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την αποδέχεται εξαιρώντας όσους απασχολούνται σε τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας. η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος συμφωνεί με την πρόταση της ΕΕΑΕ εκφράζοντας παρόλα αυτά και τις επιφυλάξεις της για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η οργάνωση των σχετικών σεμιναρίων αλλά ότι πρέπει να γίνουν κατάλληλες κινήσεις, ώστε να ε- ξασφαλισθεί η δια βίου εκπαίδευση των εργαζόμενων. Β. Για όσους μελλοντικά πρόκειται να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προτείνεται η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τον ΟΕΕΚ να μεριμνήσει ώστε: 5

6 - Να πραγματοποιηθούν πιθανές βελτιώσεις ή προσθήκες στο προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας (τέταρτο εξάμηνο βλέπε επισυναπτόμενο πρόγραμμα του ΟΕΕΚ). - Να επανακαθοριστούν τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο και - Να καθοριστεί η εξεταστική διαδικασία, με σκοπό τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την απορρίπτει εξ αρχής καθώς μία τέτοια κίνηση θεωρείται ως προσπάθεια πλήρους ισοπέδωσης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ενώ αντίθετα η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος τη θεωρεί ως μία ιδιαίτερα θετική κίνηση με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλου διδακτικού προσωπικού Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Με βάση την παράγραφο..7(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας δεν προβλέπεται η αναγνώριση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας από άποψη ακτινοπροστασίας, σε εργαζόμενους που δεν κατέχουν τίτλους σπουδών σχετικούς με επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ως εκ τούτου η απασχόληση της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών δεν είναι συμβατή με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας με βάση τον πίνακα () είναι σχετικά μεγάλος, η άμεση μετακίνησή τους σε άλλες θέσεις θα προκαλέσει δυσλειτουργία σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια ακτινοβολιών και κατ επέκταση σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο χώρο της υγείας. Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται μεταβατική πενταετής περίοδος ώστε οι ενδιαφερόμενοι από τους εργαζομένους της κατηγορίας αυτής να δυνηθούν να προσκομίσουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ προτείνει για το δημόσιο τομέα τη σταδιακή απομάκρυνση των εργαζομένων (εντός 5ετίας) από τα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών και την αντικατάστασή τους από κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών. Αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα προτείνει την άμεση απομάκρυνσή τους. την ίδια άποψη διατυπώνει και η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, θεωρώντας την 5ετία ως ικανό χρονικό διάστημα για την απόκτηση κατάλληλου τίτλου σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ) από τους ενδιαφερόμενους αντίθετα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων απαιτεί την άμεση εφαρμογή του Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και συνεπώς την απομάκρυνση των συγκεκριμένων εργαζομένων από τα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων Στην οργάνωση των σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Ιατρικής Ακτινοπροστασίας (Ιατρικές Σχολές και Ιατρικά Τμήματα ΑΕΙ, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ) σε συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς όπως η Ακτινολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, η Eταιρεία Α- κτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας, ο Σύλλογος Ραδιολόγων 6

7 Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων και η Ε- πιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας όπως π.χ. Ακτινολόγοι Ιατροί, Πυρηνικοί Ιατροί, Ακτινοθεραπευτές, Φυσικοί Ιατρικής και Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι ΤΕΙ ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου. Επίσης, ως διδάσκοντες δυνατόν να συμμετέχουν και κατέχοντες δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ (ΧΙΜΣΑ). Όσοι εκ των ανωτέρω φορέων επιθυμούν να οργανώσουν σχετικά σεμινάρια θα πρέπει να υ- ποβάλλουν τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία προς έγκριση στην ΕΕΑΕ (Αντικείμενο σεμιναρίου, Οδηγός σπουδών, Πρόγραμμα σπουδών, Εκπαιδευτές, Υλικοτεχνική υποδομή, Εκπαιδευτικό υλικό) 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου των διυπουργικών επιτροπών με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ) τα χορηγούμενα από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικά επάρκειας στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:. Ονοματεπώνυμο πιστοποιουμένου 2. Τίτλος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικονίσεων ή Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων ακτινοθεραπείας) 3. Σκοπός πιστοποίησης της επάρκειας. Σχέδιο πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επάρκειας γνώσης και κατάρτισης σε θέματα Ακτινοπροστασίας (παρ...7ε Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο Κ.... κάτοχος του πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ΧΙΜΣΑ, διαθέτει επαρκή γνώση και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας στα πλαίσια της επαγγελματικής εξειδίκευσής του το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται από τον ΟΕΕΚ. Τα μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης 2. Μ. Τσορούλας 3. Στ. Νικολετόπουλος 4. Αθ. Μπάκας 5. Κ. Γεωργιάδης 6. Δ. Κατσιφαράκης 7. Κ. Νασιόπουλος 8. Π. Δημητρίου 9. Σ. Οικονομίδης 7

8 Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ασκεί την εποπτεία της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το ο- ποίο καθιερώθηκε με το Νόμο 2009/992. Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται: Η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «Οργανισμός Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», ο οποίος παρέχει τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει τη συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν στη χώρα μας από το 992. Σκοποί του ΟΕΕΚ είναι: Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέματα της παρεχόμενης κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη των αναγκαίων προγραμμάτων σπουδών (ειδικότητες), που πρέπει να προσφερθούν σε κάθε τοπική αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών, που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και προσφέρονται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, ανέρχονται σήμερα σε 80. Η μετα - υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στόχος τους είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η ε- παγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ειδικότητες που προσφέρονται από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και είναι αντίστοιχες με την ειδικότητα του βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων των ΤΕΕ Β κύκλου είναι οι ακόλουθες Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινολογία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομι- Διάρκεια (hrs) 2 8

9 κή μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση, Δόση εισόδου/δέρματος, DAP μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινολογίας Γεννήτρια-Λυχνία παραγωγής ακτίνων-x, παράμετροι λειτουργίας, κατευθυντήρες, διαφράγματα Τεχνικές Κλασσική ακτινοδιαγνωστική, ακτινοσκόπηση, μαστογραφία, επεμβατική ακτινολογία, υπολογιστική τομογραφία Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Διάρκεια (hrs) 4 9

10 Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, ΠΕΔ, ΔΕΑ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Πυρηνική Ιατρική Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών 0

11 Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Πυρηνικής Ιατρικής Πηγές ισότοπα, ιδιότητες, καταλληλότητα Γεννήτριες ισοτόπων Εξοπλισμός - γ-κάμερα, SPECT, PET Μετρητές ενεργότητας, επιφανειακής ρύπανσης Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση, Απαγωγός εστία Εξοπλισμός Ακτινοπροστασίας Θωρακίσεις φιαλιδίων & συριγγών, Προστατευτικός ρουχισμός, Λαβίδες, Θωρακισμένα δοχεία φύλαξης ραδιενεργών καταλοίπων, Μετρητής ακτινοβολίας χώρου, Μετρητής επιφανειακής ρύπανσης, Kit απορρύπανσης, Ετικέτες & τήρηση αρχείων, Δοσιμέτρηση προσωπικού Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, Guidance levels of activity, ΠΕΔ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες, θηλάζουσες) The hospitalised patient Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά ραδιοφαρμάκων Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών που τους έχει χορηγηθεί θεραπευτικό ραδιοϊσότοπο, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων & ραδιοφαρμάκων, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Διαδικασίες καθαρισμού χώρου - απορρύπανση Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών: ραδιορύπανση, υπερέκθεση. Ανάλυση ατυχημάτων. Μαθήματα από τα παθήματα. Αναφορά ατυχήματος

12 Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινοθεραπεία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινοθεραπείας Τηλεθεραπεία, Βραχυθεραπεία πηγές Εξοπλισμός Co-60, γραμμικοί επιταχυντές, μονάδες μεταφόρτισης Τεχνικές IMRT tomotherapy, gamma knife, HDR, LDR βραχυθεραπεία, είδη εμφυτευμάτων, κατευθυντήρες, εφαρμογείς, κονσό- Διάρκεια (hrs) 2 2

13 λα ελέγχου Εξομοιωτής Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινοθεραπεία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Φύλαξη, μεταφορά πηγών, λαβίδες, προστατευτικά πετάσματα, μετρητές ακτινοβολίας χώρου Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση, Traceability of sources in brachytherapy. Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά πηγών Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών βραχυθεραπείας, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες), ταυτότητα Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος εξομειωτή, συστήματος σχεδιασμού θεραπείας, μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, πηγών βραχυθεραπείας, ανεξάρτητος έλεγχος, πρωτόκολλα δοσιμετρίας, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος 3

14 Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων Πρόεδρος: Αγαδάκος Ευθύμης Αντιπρόεδρος: Δεληκανάκης Νίκος Γενικός γραμματέας: Νασιόπουλος Κων/νος Οργ/ικός γραμματέας Θανασούλας Κων/νος Ταμίας: Πετρόπουλος Δημήτρης Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Greek Scientific Society of Radiological Technologists Αθήνα, Υπέυθυνος εκπαίδευσης: Κατσιφαράκης Δημήτρης Υπ. Ομάδων Εργασίας: Κυριαζής Σταύρος Ειδικοί σύμβουλοι Αντωνίου Νίκος Γρούζη Ευτυχία Σκλαβούνος Παύλος President Agadakos Efthimis Vice president Delikanakis Nikos Gen. Secretary Nasiopoulos Kostas Org. Secretary Thanassoulas Kostas Treasurer Petropoulos Dimitris Education Director Katsifarakis Dimitris Workgroup Director Kyriazis Stavros Scientific Advisors Andoniou Nikos Grouzi Eftichia Sklavounos Pavlos Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ.-fax: Sokratous 73, 04 32, Athens, Greece Tel. - fax: Προς: Αναπληρωτή καθηγητή Π. Δημητρίου Αντιπρόεδρο 9μελους επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας Αξιότιμε κύριε καθηγητά, Μέσα από την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της 4 ης συνεδρίασης της 9μελούς επιτροπής, την Τρίτη 20/0/2009 -με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων..4.6.(α) και..7.(β) των κανονισμών ακτινοπροστασίας- θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το ζήτημα της πιστοποίησης από την ΕΕΑΕ, της επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας πιστοποιητικών, διαδικασίας που αφορά σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται τα εξής :. Όσον αφορά σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά τμήματα, χωρίς να κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, η Εταιρεία μας δηλώνει την αποφασιστική του διαφωνία σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους. Δεν είναι αποδεκτό σήμερα σε καμία ευρωπαική χώρα να μπορεί να θεωρείται οποιοσδήποτε κατάλληλος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του επαγγελματία Τεχνολόγου Ακτινολόγου, δηλαδή την παροχή ασφαλών και βέλτιστων απεικονιστικών ή θεραπευτικών υπηρεσιών υγείας, με μόνο εχέγγυο και κριτήριο την εμπειρία του και την παρακολούθηση σεμιναρίων διαρκείας κάποιων ωρών. Πέραν του ότι πρόκειται για καινοφανείς πειραματισμούς με επιπτώσεις για την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα προσβλητικό και υποτιμητικό για τον κλάδο μας, ομολογούμε ότι δυσκολευθήκαμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς μπορεί να υποκρύπτουν τέτοιου είδους σκέψεις. 4

15 Επίσης, είναι στα όρια της νοσηρής φαντασίας για τον καθένα μας να υποθέσει ότι θα μπορούσαν να προταθούν και να συμφωνηθούν παρόμοιες διαδικασίες για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας (όπως π.χ. ιατρούς, φυσικούς ιατρικής κ.ά.), γεγονός που ως λογική αντιβαίνει προς τις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες της εφηρμοσμένης ηθικής. Σχετικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, η Επιστημονική Εταιρία μας σημειώνει την αναγκαιότητα άμεσης διαβίβασης σχετικού εγγράφου -από πλευράς της ΕΕΑΕ προς τους φορείς που απασχολούν τέτοια άτομα- με το οποίο να τους ενημερώνει για την παράνομη πράξη, συνιστώντας παράλληλα την υποχρέωση για αλλαγή θέσης (βλ. κανονισμό ακτινοπροστασίας «η κατοχή κατάλληλου τίτλου σπουδών τίθεται ως αποκλειστική προϋπόθεση για κάθε άτομο, ώστε να εργαστεί»). Ωστόσο -και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων- και μέχρι την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, μπορεί να παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια προσαρμογής,. Συγκεκριμένα προτείνουμε ένα διάστημα 5 ετών, μέσα στο οποίο όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατάλληλο τίτλο σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ). Παράλληλα, μέσα στο ίδιο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να κάνουν προσλήψεις για κάλυψη των κενών θέσεων, εφ όσον μετά την πάροδο της πενταετίας, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις (και για τις ανάγκες των ο- ποίων ακριβώς προσελήφθησαν). 2. Όσον αφορά σε εργαζόμενους κατόχους τίτλων σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά για εκείνες τις περιπτώσεις σχολών όπου με βάση τα προγράμματα σπουδών δεν προβλέπεται το μάθημα της ακτινοπροστασίας, συμφωνούμε με την πρότασή σας για υποχρεωτικά σεμινάρια, με θεματολογία την ακτινοπροστασία. Όμως, η αξιολόγηση της επίδοσης μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, μπορεί μεν να χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης, του σεμιναρίου, αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές κριτήριο για την επάρκεια των γνώσεων στην ακτινοπροστασία, ιδιαίτερα εφ όσον το τελευταίο εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Τέτοιου σεμιναριακού τύπου προγράμματα, με γνωστικό αντικείμενο που διαμορφώνεται ανάλογα με τις βασικές γνώσεις και το επίπεδο βασικών σπουδών, μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα μόνον εφ όσον οργανώνονται και εντάσσονται στα πλαίσια προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. 3. Η πρόταση για παρέμβαση προς τον ΟΕΕΚ με στόχο την επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών σχετικά με το μάθημα της ακτινοπροστασίας και τη βελτιωτική προσαρμογή του, κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική. Πιστεύουμε όμως ότι κρίσιμο σημείο αποτελεί η διασφάλιση έμπειρου και κατάλληλου διδακτικού προσωπικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 4. Σε ότι αφορά το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μας προκαλεί έκπληξη η μη αναφορά σε θέματα βέλτιστων πρακτικών για έλεγχο και περιορισμό τη δόσης. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ενότητα ως ιδιαίτερα σημαντική, στην οποία θα πρέπει να εστιάσει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Σημειώνουμε ότι καταγράφονται περιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν και ως επικίνδυνες, όπως μας καταγγέλλονται από συναδέλφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του 5

16 Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για την ο-π προβολή θώρακα,-σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ιατρού Διευθυντού του τμήματος- είναι η ξεπερασμένη και αναποτελεσματική τεχνική της επιλογής παραμέτρων 60 kvp και μάλιστα χωρίς την χρήση αντισκεδαστικού διαφράγματος, ενώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για την ίδια εξέταση επιλέγονται 80 kvp (και εδώ πάλι, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ιατρού Διευθύντριας του τμήματος). Το πλέον οδυνηρό είναι ότι όλες αυτές οι κακές πρακτικές- συνοδεύονται από το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της ακτινοπροστασίας (!) ή/και της βέλτιστης ποιότητας των αποτελεσμάτων της εξέτασης (!). Τέτοια περιστατικά μόνο αδιάφορους δεν πρέπει να μας αφήνουν, ενώ πεποίθησή μας είναι ότι ο σχεδιασμός ανάλογων προγραμμάτων που να απευθύνονται σε άλλους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν σε διαδικασίες απεικόνισης και ακτινοθεραπείας -έχοντας μάλιστα σημαντικό μερίδιο ευθύνης- αποτελεί αναγκαιότητα. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διάρκεια και κατανομή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ενοτήτων αποτελεί ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, ενόσω η μικρή τους διάρκεια καθιστά αδύναμη την αποτελεσματικότητά τους (όπως π.χ. το αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου, είναι φύσει αδύνατο να εξαντλείται στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια της μισής περίπου ώρας). 5. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής εκπαιδευτών, με υψηλή εμπειρία και κατάλληλη πιστοποίηση (από το ΕΚΕΠΙΣ), προτείνονται εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρίας - μετά από σχετικές συνεννοήσεις- οι εξής : Α) Κατσιφαράκης Δημήτρης Β) Κουμαριανός Δημήτρης Γ) Αγαδάκος Ευθύμης Δ) Κυριαζής Σταύρος Ε) Νασιόπουλος Κωνσταντίνος ΣΤ) Μπένος Ιωάννης Ζ) Δεληκανάκης Νικόλαος Σας ενημερώνουμε, ότι η Επιστημονική μας Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία κατά το πρόσφατο παρελθόν, εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους, σύμφωνα με τον ν. 3329/2005. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη Β Υγειονομική Περιφέρειας Αττικής (Υ.Πε.), υλοποιήθηκαν προγράμματα διαρκείας 3 ημερών με τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Τεχνολόγοι (σε ομάδες των 25 ατόμων) εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας. Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη Υ.Πε. Θεσσαλίας, με τις ακό- 6

17 λουθες εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Αξιολόγηση βασικών ακτινολογικών προβολών» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 00 Τεχνολόγοι εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της προαναφερόμενης υγειονομικής αρχής. Σχετικά με το επίπεδο των προγραμμάτων και συνεργασίας με τις προαναφερόμενες ΔΥΠΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προγράμματα αφ ενός απέσπασαν τους επαίνους των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, ενώ αφ ετέρου κατά την αξιολόγηση που έγινε από τους εργαζόμενους, υπήρξαν μόνο θετικά σχόλια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμη, πολυάριθμα ενεργά μέλη της Επιστημονικής μας Εταιρείας, από το 2000 έως το 2006, υλοποίησαν είκοσι ένα (2) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης -διάρκειας ωρών το καθένα- για Τεχνολόγους Ακτινολόγους και Χειριστές Εμφανιστές, με την ιδιότητα του επιστημονικά υπεύθυνου και την επιστημονική συνεισφορά της Εταιρείας, μέσα από προγράμματα του B & Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Νοσοκομείων σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, υλοποιήθηκαν τρία (3) αντίστοιχα προγράμματα τα ο- ποία απευθύνονταν σε ανέργους του κλάδου μας. Όλα ανεξαιρέτως τα προαναφερόμενα προγράμματα, περιελάμβαναν θεματικές ενότητες με το περιεχόμενο της ακτινοπροστασίας. Όπως είναι ευνόητο, τόσο η Επιστημονική Εταιρεία όσο και οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλή εμπειρία στην εν λόγω θεματική ενότητα, όπως γενικά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση για συμμετοχή επιλεγμένων μελών μας σε προγράμματα εκπαίδευσης. Άλλωστε, είναι πάντα στις προθέσεις όλων μας να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος των πολιτών και εργαζομένων. ΔΣ ΕΠ.Ε.Τ.Α.Ε Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ε. Αγαδάκος Κ. Νασιόπουλος 7

18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΩΝ Mέλος της INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ./fax: Αθήνα 23//2009 Αρ.πρ. 24 Κοιν. κ.π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο της 9μελούς επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας, Καθηγητή κ. Κυριάκο Στριγγάρη Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις θέσεις του Συλλόγου μας σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους της ΕΕΑΕ, στην Ειδική Επιτροπή της οποίας προεδρεύετε.. Άτομα που απασχολούνται σε διαδικασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, χωρίς να έχουν τα νόμιμα προσόντα για τον σκοπό αυτό: Για την κατηγορία των παρανόμως απασχολουμένων σε εργαστήρια με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, ανεξάρτητα με τα έτη προϋπηρεσίας τους, τις αντικειμενικές συνθήκες στελέχωσης και επάρκειας προσωπικού του κάθε εργαστηρίου κλπ., δεν συζητούμε τίποτα διαφορετικό από τη εφαρμογή του Νομοθετικού Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, δηλαδή την άμεση μετακίνησή τους από τους αντίστοιχους χώρους. Όσον αφορά στο εν λόγω ζήτημα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις σημαντικές ευθύνες της ΕΕΑΕ που ενώ ως αρμόδια ελεγκτική αρχή γνωρίζει το πρόβλημα, το αφήνει να διαιωνίζεται και δεν εισηγήθηκε κατάλληλα στις αρμόδιες υπηρεσίες Επίσης, μας προκαλεί έκπληξη η εισηγητική της πρόταση για μια παρέμβαση αναδρομικής «νομιμοποίησης» παρανόμων πρακτικών και πράξεων, με υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας και των ισχυόντων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας ιδιαίτερα εάν συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- εισηγείται, θεσπίζει και είναι αρμόδια να επιβλέπει την τήρησή τους,! Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέας ο οποίος εκπροσωπείται στην επιτροπή, οφείλει να αναλαμβάνει 8

19 υπεύθυνα το βάρος και την ευθύνη των πράξεων και προτάσεών του. Ο Σύλλογός μας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις, υποχρεούμενος παράλληλα να προβάλλει το de facto δικαίωμά του για αντιμετώπιση του ζητήματος με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. 2. Χειριστές ακτινολογικών /ακτινοθεραπευτικών /εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας ΔΕ (απόφοιτοι ΣΒΙΕ,ΙΕΚ.ΤΕΛ κλπ.) α) Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα να εργάζονται με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Τα ¾ των απασχολουμένων στα παραπάνω εργαστήρια (σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από την ΕΕΑΕ στοιχεία), εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία παρέχοντας καθημερινά και επί σειρά ετών υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς. Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και αξιοποιούν τους κανόνες ακτινοπροστασίες για το τμήμα όπου εργάζονται, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά κατά την αρχική τους εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση μέσα από διαδοχικά προγράμματα σε ΚΕΚ. Η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- επί σειρά ετών, δεν έχει διατυπώσει καμία διαφωνία ή παρατήρηση σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο των συγκεκριμένων σχολών και το περιεχόμενο σπουδών τους σε θέματα ακτινοπροστασίας. Άλλωστε, ούτε η ΕΕΑΕ, ούτε οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς των Ιατρών Ακτινολόγων όπως και ο ίδιος γνωρίζετε καλά, ως πρόεδρος επί σειρά ετών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας- έχουν ποτέ διατυπώσει σχετικές κρίσεις που να αμφισβητούν άμεσα ή έμμεσα την ε- πάρκεια κατάρτισης των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του εξοπλισμού ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της επαγγελματικής ευαισθησίας των εν λόγω εργαζομένων και της επάρκειας των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ζητήματα ακτινοπροστασίας, αποτελεί τουλάχιστον βάναυση προσβολή έναντι της μακροχρόνιας προσφοράς τους ως επαγγελματιών υγείας, κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες, σε εργαστήρια με προβληματικό εξοπλισμό και ακόμη -σε κάποιες γνωστές περιπτώσεις- χωρίς άδεια λειτουργίας και εναλλακτικά μπορεί να εκλαμβάνεται ως υποκριτική. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, όχι μόνον για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά για κάθε επαγγελματία του χώρου των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με έμφαση στη θεωρία και τις πρακτικές της ακτινοπροστασίας, υπό την έννοια των βέλτιστων πρακτικών και με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (και των δόσεων). Πάνω σε αυτή την βάση, ο Σύλλογός μας προσφέρεται να συζητήσει και να συμβάλλει δημιουργικά, κινητοποιώντας το δυναμικό των μελών του, όπως και εκπαιδευτών με εξειδικευμένη γνώση και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Σημειώνουμε, το γεγονός ότι πολλά μέλη του Συλλόγου μας, έχουν συμμετάσχει είτε ως επιστημο- 9

20 νικά υπεύθυνοι είτε ως αξιολογητές είτε και ως εκπαιδευτές κατάλληλα πιστοποιημένοι (πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ), σε περισσότερα από 20 προγράμματα (διάρκειας εκπαιδευτικών ωρών το καθένα), στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ -σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ, μέσω του προγράμματος «Υγεία Πρόνοια ». Κύριο αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων, ήταν η βελτιστοποίηση των εφαρμοζομένων πρακτικών (απεικονιστικές /ακτινοθεραπευτικές) προς την κατεύθυνση της μείωσης της έκθεσης και της δόσης- σε ασθενείς και προσωπικό (δείτε τον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ωρών). Σχόλια σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας από την πολυάριθμη συμμετοχή μελών του Συλλόγου μας στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, παρέχει τη δυνατότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων, στα πλαίσια μιας ex ante αξιολόγησης της πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΕΑΕ. Βασιζόμενοι σε μια πρώτη απόπειρα αξιολόγησης, με βάση τη στοχοθεσία των προγραμμάτων συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης, διατυπώνουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τη συνοχή των στόχων και σκοπών της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εάν μάλιστα προσθέσουμε το γεγονός της διαπιστωθείσας απουσίας σαφών εκπαιδευτικών στόχων -χωρίς παράλληλα να ο- ρίζεται ο σκοπός του προγράμματος- τότε διαθέτουμε επαρκή δικαιολογητική βάση για διατύπωση σοβαρών αντιρρήσεων για την υλοποίηση της, με την προτεινόμενη μορφή, τύπο και περιεχόμενο. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, που στοχεύει στον περιορισμό της έκθεσης ασθενών και εργαζομένων, οφείλει πρωτίστως να διαφοροποιείται και να εξειδικεύεται ανάλογα με την ομάδα-στόχο, δηλαδή σε ποια κατηγορία εργαζομένων στοχεύει (κλασσική ακτινοδιαγνωστική, μαστογράφος, οστική πυκνότητα, φορητό εξοπλισμό, υγρή ή φηφιακή επεξεργασία απεικόνισης). Επίσης, οι διδακτικές ενότητες, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων εργασίας (υπολογιστική τομογραφίας, επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία κ.ά.). Ειδικότερα, επισημαίνουμε την παραδοχή ότι οι εφαρμογές της ακτινοθεραπείας και της πυρηνικής ιατρικής απαιτούν επιλεκτική και αυστηρά διαφοροποιημένη στόχευση του γνωστικού αντικειμένου. Είναι αυτονόητο για όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα, ότι κάθε προσπάθεια περιορισμού της δόσης εξαρτάται άμεσα από τις διαδικασίες βελτιστοποίησης και την τήρηση των πρωτοκόλλων της εξέτασης, λαμβανομένων υπ όψιν των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά στα παιδιά. Κάτω από αυτό το πρίσμα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ επιδεικνύει μια ανεξήγητη σπουδή για περαίωση του ζητήματος (έως τα μέσα Φεβρουαρίου), αν και δαπάνησε κρίσιμο και ωφέλιμο χρόνο μετά την τελευταία συνάντηση- χωρίς μάλιστα να ζητήσει ποτέ τη διατύπωση γνώμης από τον φορέα που εκπροσωπεί εργαζομένους που αποτελούν τους αποδέκτες της εκπαίδευσης και τα υποκείμενα της πιστοποίησης. Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην επιτροπή αλλά και του σεβασμού στους κα- 20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2009 Α.Π.: Π/405/326 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια, τομείς αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Επίκ. Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία

Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας. Βιολογικές επιδράσεις. Ακτινοπροστασία Ιατρική Φυσική: Δοσιμετρία Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας Βιολογικές επιδράσεις Ακτινοπροστασία Π. Παπαγιάννης Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών Γραφείο 21 210-746 2442 ppapagi@phys.uoa.gr PHYS215

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων

Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Διαχείριση Ραδιενεργών Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων Σταυρούλα Βογιατζή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ Ακτινοφυσικός Ιατρικής M.Sc. Τμήμα Αδειών & Ελέγχων www.eeae.gr www.eeae.gr 1 Γενικά Τα Νοσοκομειακά

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εξωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοϊσότοπα στην έρευνα

Ραδιοϊσότοπα στην έρευνα Ακτινοπροστασία στις Ερευνητικές Εφαρμογές Ανοιχτών Ραδιενεργών Πηγών Ραδιοϊσότοπα στην έρευνα Κατηγοριοποίηση Εργαστηρίων Βασικοί ορισμοί Είδη Ακτινοβολιών Ιδιότητες Ραδιοϊσοτόπων Ασφαλείς Πρακτικές Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

1ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Μαθητική Ομάδα: Μαθητές από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (71317200-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Σ. Οικονομίδης Τμήμα Αδειών & Ελέγχων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ το σύνολο των οδηγιών και συστηματικών ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

M E T E Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

M E T E Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Τ Ο Μ Ε Α Σ Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι ο Ι α τ ρ ι κ ή ς Φ υ σ ι κ ή ς Δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς : Κ α θ η γ η τ ή ς Ι. Δ α μ η λ ά κ η ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Π α ν ε π ι σ τ η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε 2 0 2 2 Διδάσκων Α. Ζησιμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία)

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Σημαντηράκης Γεώργιος Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Εφαρμογή Ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία

Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία Ενημέρωση από Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. ως προς τα δημόσια Νοσοκομεία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ * 2002 * Στόχος της Π.Ε.Φ.Ν.Α.Ι.ΔΗ.Τ. Πάγιο αίτημα της Πανελλήνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ (μία ανά σύστημα) ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Νέας άδειας σκοπιμότητας εγκατάστασης συστήματος Άδεια σκοπιμότητας μετεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ως απόφοιτος Γεωπόνος (οποιουδήποτε Τμήματος) μπορείς να ασχοληθείς ως εκπαιδευτής σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Μία από τις βασικότερες ανάγκες όσων δραστηριοποιούνται στον γεωργικό τομέα, είναι η ανάγκη για έγκυρη, σύγχρονη και επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στην ανάγκη αυτή μπορούν να δραστηριοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης. Ενημερωτικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ενημερωτικό Υλικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ενημερωτικό Υλικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ενημερωτικό Υλικό Κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών υγείας Στόχος: Κοινωνικο-οικονομική ένταξη των ανέργων επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14Κ/2017 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος ειδικότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3133 Το αντικείμενο του Τεχνικού Ραδιολογίας Ακτινολογίας είναι να εφαρμόζει τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στους τομείς της Κλασσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταυτότητα 2 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή, αρμόδια για θέματα ραδιολογικής προστασίας και πυρηνικής ασφάλειας. Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 2,3 και 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. 0 Σ ελίδα ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 0 Σ ελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...2 3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ...2 4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ...2 4.1 Δικαίωμα Συμμετοχής...2 4.2 Προαπαιτούμενα...3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ.

Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ. Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας στη Βιομηχανική Ραδιογραφία Παναγιώτης Τριτάκης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Αθήνα, 11 Νοεμ.2016 www.eeae.gr Βασική Αρχή Να παρέχει τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας για

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.1 για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε.

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. Φεβρουάριος 2015 Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Σύμφωνα με το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων

Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Πτυχιούχων. Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά στα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας, δ) Γεωπληροφορικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 104310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, Α.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 29.07.2014 Α.Π.: A/416/2760 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Αρμόδιος: Κ.Ι.Χουρδάκης Έκθεση Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1]

Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] Κανονισμός Σεμιναρίου Εκπαίδευσης 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ [1] To Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας (πιστοποιημένο κατά ISO:2008) της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πάτρα, 1/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 5657 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Πρακτικής Άσκησης ΤΕΦ Άρθρο 1: Γενικά Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την Πρακτική Άσκηση στο πρόγραμμα σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Το Συμβούλιο. του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους. κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο. και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των

Το Συμβούλιο. του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους. κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο. και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των Γ Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Αθήνας εύχεται στους κκ Ευρ. Στυλιανίδη, Σ. Ταλιαδούρο και Α. Λυκουρέντζο για την ανάληψη των νέων τους καθηκόντων στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ενημερωτικός οδηγός εκπαιδευτικού προγράμματος: 2D-3D Σχεδίαση με τη χρήση του AutoCAD B Επίπεδο Σύντομο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 12 ωρών 2016-2017 ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική

ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική ΗΜΕΡΙΔΑ ΧΗΜΕΙΑΣ 2017 Ραδιενέργεια και εφαρμογές στην Ιατρική Μαριάννα Κοκόλη Ραδιενέργεια: εκπομπή σωματιδίων ή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ορισμένους ασταθείς πυρήνες ατόμων στοιχείων που ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου»

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.30 10:05:56 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ649-5ΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Οκτώβριος 2017 ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 1. Εισαγωγή 2. Προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αγ. Παρασκευή, 25.10.2016 Α.Π.: A.α/416/11416/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 296404/18.3.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.2 για το έργο Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. τρίτο άρθρο του Ν. 3527/2007 (ΦΕΚ 25Α/2007) άρθρ. 11 του Ν. 3833/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 09-05-2016 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Τ. 4109 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α) - Ν.Π.Δ.Δ. Πληρ. : Γρ.Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ΟΡΑΜΑ, πιστοποιημένο από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης με Κωδικό 7172-05, διοργανώνει Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου»

«Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός Εκπαιδευτικού Περιεχομένου» Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΡΕΥΝΗΤ ΙΚΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜ Α «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Δια Βίου Μάθησης». «Εκπαιδευτής Ηλεκτρονικής Μάθησης & Δημιουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Ε.Κ.Π.Α. σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα πρόγραμμα επαγγελματικής επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά

Κατανέμεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, στους 3 τύπους περιφέρειας, για την ωφέλεια ατόμων συνολικά «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου 2

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

0. Ταυτοτικά Στοιχεία

0. Ταυτοτικά Στοιχεία 0. Ταυτοτικά Στοιχεία Επωνυμία Φορέα Α.Φ.Μ. Διεύθυνση / Τηλέφωνο Νόμιμος Εκπρόσωπος Πιστοποιήσεις / Διαπιστεύσεις Προσωπικό (άτομα) Πιστοποίηση ως προς ISO 9001: Διαπίστευση ως προς ISO 15189 ή ISO 17025:

Διαβάστε περισσότερα