Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής..2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 2.2 Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3..2 Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων

2 . Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής. Η ανωτέρω εννεαμελής επιτροπή συνεστήθη με την υπ αριθμ. Α.Π.: Π/204/78/ απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ. Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη και υποβολή εισήγησης στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικής με την εφαρμογή των άρθρων..4.6.(α) και..7.(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας σε ό,τι αφορά τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας, σε εργαζομένους μη ιατρούς στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι τίτλοι δεν έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕΑΕ ως προς το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως ακολούθως: Μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης (πρόεδρος) 2. Μ. Τσορούλας, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία 3. Στ. Νικολετόπουλος, Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας 4. Αθ. Μπάκας, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ 5. Κ. Γεωργιάδης, Σύλλογος Ραδιολόγων Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ 6. Δ. Κατσιφαράκης, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων 7. Κ. Νασιόπουλος, Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος 8. Π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ 9. Σ. Οικονομίδης, ΕΕΑΕ.2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Το έργο της εννεαμελούς επιτροπής αφορά στη σύνταξη πρότασης για την υλοποίηση των ακολούθων παραγράφων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας: Παράγραφος..4.6 Κατάρτιση των εργαζομένων στις ιατρικές εφαρμογές α) Οι ιατροί και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ εισηγείται αρμοδίως για την εισαγωγή του μαθήματος της ακτινοπροστασίας στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ΕΕΑΕ χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώματα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Παράγραφος..7 Προσωπικό ε) Λοιπές επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν ορίζονται στην παράγραφο..7.δ, όπως του ραδιοφαρμακοποιού, του ραδιοχημικού, του ραδιοβιολόγου, του νοσηλευτού ακτινοθεραπείας ή πυρηνικής ιατρικής ή ακτινολογίας, του τεχνολόγου-ακτινολόγου ή τεχνικού διαφόρων εξειδικεύσεων ή άλλες, α- ναγνωρίζονται όσον αφορά στην επάρκειά τους από άποψη ακτινοπροστασίας, μόνο μετά από επαρκή εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προς την ΕΕΑΕ και προσωπική συνέντευξη η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και γραπτή ή προφορική εξέταση..3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) Οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις του μη ιατρικού προσωπικού των ιατρικών εργαστηρίων ιοντι- 2

3 ζουσών ακτινοβολιών που διαθέτει τίτλους σπουδών και σύμφωνα με την παράγραφο..7.(ε) των Κ.Α. πρέπει να αναγνωριστεί η επάρκεια σε θέματα ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ, είναι οι ακόλουθες:. Ακτινοφυσικοί Ιατρικής (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος). 2. Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της αναγνώρισης από την ΕΕΑΕ του α- ντιστοίχου προγράμματος σπουδών σε θέματα ακτινοπροστασίας). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω αποφοίτων καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ Αριθμ. 64 (ΦΕΚ 8/Α/ ). 3. Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΟΕ- ΕΚ οι διυπουργικές επιτροπές με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του ανωτέρω διπλώματος δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ). Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ιδρύθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τον Ο.Ε.Ε.Κ. παρατίθενται στο Παράρτημα A 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η εννεαμελής επιτροπή συνεκλήθη τέσσερις φορές ως ακολούθως : η : Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η : Πέμπτη η Ιουνίου η : Τετάρτη 6 Ιουνίου η : Τρίτη 20 Ιανουαρίου Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας Η ΕΕΑΕ σε συνέχεια των αποφάσεων της 9μελούς επιτροπής προχώρησε στη διερεύνηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε σε περίπου 200 εργαστήρια σχετικό έγγραφο ζητώντας την υποβολή καταλόγων με τα στοιχεία της εξειδίκευσης και του τίτλου σπουδών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά. Στο έγγραφο της ΕΕΑΕ ανταποκρίθηκαν 585 (48,8%) από τα εργαστήρια και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 3

4 Πίνακας : Αποτελέσματα χαρτογράφησης εκπαίδευσης των εργαζομένων Αριθμός ιδρυμάτων από τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία ειδικότητας, τίτλου σπουδών εργαζομένων.200 Αριθμός ιδρυμάτων που απάντησαν 585 Ποσοστό ιδρυμάτων που απάντησαν 48.75% Σύνολο δοσιμετρούμενων εργαζομένων 4600 Αριθμός εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 309 Ποσοστό εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 65.63% (%) Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι (ΤΕΙ) Χειριστές-Εμφανιστές ΙΕΚ 49 ΣΒΙΕ 776 ΠΑΣΤΕΡ 500 Νοσηλευτές Βοηθητικό προσωπικό Παρασκευαστές ραδιοφαρμάκων Λοιποί Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η ύπαρξη σημαντικής ποικιλομορφίας ως προς το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στα συγκεκριμένα εργαστήρια. Πιο συγκεκριμένα:. Το 24.3% των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών προέρχεται από το τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ ως προς την επάρκεια της κάλυψης του αντικειμένου της Ακτινοπροστασίας. 2. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων (20,2%) δεν διαθέτει τίτλους σπουδών σχετικούς με τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε θέματα ακτινοπροστασίας καθώς η ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκαν στα ιδρύματα όπου απασχολούνται επαγγελματικά δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες των εργαστηρίων Ακτινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας. 3. Ένα ποσοστό 60,% των εργαζομένων προέρχεται από δημόσια ΙΕΚ (Γαλατσίου, Ν. Σμύρνης, Ελευσίνας και Ευόσμου) ή ιδιωτικά ΙΕΚ (Vita, Παστέρ, Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΣΒΙΕ). Όπως προκύπτει από το διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα- 4

5 τάρτισης (ΟΕΕΚ - τα ανωτέρω ιδρύματα προσφέρουν τις ειδικότητες του χειριστή ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα για τη διδασκαλία του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας δεν έχει προς το παρόν εγκριθεί από την ΕΕΑΕ, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας. 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Α. Για τους ήδη κατέχοντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας - ΧΙΜΣΑ), το πρόγραμμα σπουδών των οποίων δεν περιελάμβανε το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προτείνονται τα ακόλουθα: Να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν από την ΕΕΑΕ ή με συνεργασία της ΕΕΑΕ με πιστοποιημένους από αυτήν παρόχους εκπαίδευσης, εξειδικευμένα ανά τίτλο σπουδών εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια για την πιστοποίηση των παρόχων εκπαίδευσης από την ΕΕΑΕ περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3.2. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Αττική και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εκάστοτε σεμιναρίου καθώς και οι διδάσκοντες τα επιμέρους αντικείμενα θα εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ με βάση το επισυναπτόμενο (Παράρτημα Β) στην παρούσα εισήγηση σχέδιο προγράμματος σπουδών. Το σχέδιο αυτό συντάχθηκε από την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ - Requirements for the training of Radiation Protection Officers (Draft), IAEA Safety Reports Series No. 20) για κάθε επιμέρους εξειδίκευση. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων σε συνδυασμό με την εξεταστική διαδικασία που θα καθοριστεί από την ΕΕΑΕ, θα οδηγεί στην πιστοποίηση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας των συμμετεχόντων σε θέματα ακτινοπροστασίας. Το περιεχόμενο του χορηγούμενου πιστοποιητικού επάρκειας καθορίζεται στην παράγραφο 3.3. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την αποδέχεται εξαιρώντας όσους απασχολούνται σε τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας. η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος συμφωνεί με την πρόταση της ΕΕΑΕ εκφράζοντας παρόλα αυτά και τις επιφυλάξεις της για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η οργάνωση των σχετικών σεμιναρίων αλλά ότι πρέπει να γίνουν κατάλληλες κινήσεις, ώστε να ε- ξασφαλισθεί η δια βίου εκπαίδευση των εργαζόμενων. Β. Για όσους μελλοντικά πρόκειται να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προτείνεται η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τον ΟΕΕΚ να μεριμνήσει ώστε: 5

6 - Να πραγματοποιηθούν πιθανές βελτιώσεις ή προσθήκες στο προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας (τέταρτο εξάμηνο βλέπε επισυναπτόμενο πρόγραμμα του ΟΕΕΚ). - Να επανακαθοριστούν τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο και - Να καθοριστεί η εξεταστική διαδικασία, με σκοπό τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την απορρίπτει εξ αρχής καθώς μία τέτοια κίνηση θεωρείται ως προσπάθεια πλήρους ισοπέδωσης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ενώ αντίθετα η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος τη θεωρεί ως μία ιδιαίτερα θετική κίνηση με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλου διδακτικού προσωπικού Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Με βάση την παράγραφο..7(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας δεν προβλέπεται η αναγνώριση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας από άποψη ακτινοπροστασίας, σε εργαζόμενους που δεν κατέχουν τίτλους σπουδών σχετικούς με επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ως εκ τούτου η απασχόληση της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών δεν είναι συμβατή με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας με βάση τον πίνακα () είναι σχετικά μεγάλος, η άμεση μετακίνησή τους σε άλλες θέσεις θα προκαλέσει δυσλειτουργία σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια ακτινοβολιών και κατ επέκταση σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο χώρο της υγείας. Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται μεταβατική πενταετής περίοδος ώστε οι ενδιαφερόμενοι από τους εργαζομένους της κατηγορίας αυτής να δυνηθούν να προσκομίσουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ προτείνει για το δημόσιο τομέα τη σταδιακή απομάκρυνση των εργαζομένων (εντός 5ετίας) από τα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών και την αντικατάστασή τους από κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών. Αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα προτείνει την άμεση απομάκρυνσή τους. την ίδια άποψη διατυπώνει και η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, θεωρώντας την 5ετία ως ικανό χρονικό διάστημα για την απόκτηση κατάλληλου τίτλου σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ) από τους ενδιαφερόμενους αντίθετα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων απαιτεί την άμεση εφαρμογή του Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και συνεπώς την απομάκρυνση των συγκεκριμένων εργαζομένων από τα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων Στην οργάνωση των σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Ιατρικής Ακτινοπροστασίας (Ιατρικές Σχολές και Ιατρικά Τμήματα ΑΕΙ, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ) σε συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς όπως η Ακτινολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, η Eταιρεία Α- κτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας, ο Σύλλογος Ραδιολόγων 6

7 Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων και η Ε- πιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας όπως π.χ. Ακτινολόγοι Ιατροί, Πυρηνικοί Ιατροί, Ακτινοθεραπευτές, Φυσικοί Ιατρικής και Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι ΤΕΙ ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου. Επίσης, ως διδάσκοντες δυνατόν να συμμετέχουν και κατέχοντες δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ (ΧΙΜΣΑ). Όσοι εκ των ανωτέρω φορέων επιθυμούν να οργανώσουν σχετικά σεμινάρια θα πρέπει να υ- ποβάλλουν τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία προς έγκριση στην ΕΕΑΕ (Αντικείμενο σεμιναρίου, Οδηγός σπουδών, Πρόγραμμα σπουδών, Εκπαιδευτές, Υλικοτεχνική υποδομή, Εκπαιδευτικό υλικό) 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου των διυπουργικών επιτροπών με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ) τα χορηγούμενα από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικά επάρκειας στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:. Ονοματεπώνυμο πιστοποιουμένου 2. Τίτλος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικονίσεων ή Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων ακτινοθεραπείας) 3. Σκοπός πιστοποίησης της επάρκειας. Σχέδιο πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επάρκειας γνώσης και κατάρτισης σε θέματα Ακτινοπροστασίας (παρ...7ε Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο Κ.... κάτοχος του πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ΧΙΜΣΑ, διαθέτει επαρκή γνώση και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας στα πλαίσια της επαγγελματικής εξειδίκευσής του το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται από τον ΟΕΕΚ. Τα μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης 2. Μ. Τσορούλας 3. Στ. Νικολετόπουλος 4. Αθ. Μπάκας 5. Κ. Γεωργιάδης 6. Δ. Κατσιφαράκης 7. Κ. Νασιόπουλος 8. Π. Δημητρίου 9. Σ. Οικονομίδης 7

8 Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ασκεί την εποπτεία της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το ο- ποίο καθιερώθηκε με το Νόμο 2009/992. Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται: Η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «Οργανισμός Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», ο οποίος παρέχει τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει τη συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν στη χώρα μας από το 992. Σκοποί του ΟΕΕΚ είναι: Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέματα της παρεχόμενης κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη των αναγκαίων προγραμμάτων σπουδών (ειδικότητες), που πρέπει να προσφερθούν σε κάθε τοπική αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών, που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και προσφέρονται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, ανέρχονται σήμερα σε 80. Η μετα - υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στόχος τους είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η ε- παγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ειδικότητες που προσφέρονται από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και είναι αντίστοιχες με την ειδικότητα του βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων των ΤΕΕ Β κύκλου είναι οι ακόλουθες Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινολογία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομι- Διάρκεια (hrs) 2 8

9 κή μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση, Δόση εισόδου/δέρματος, DAP μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινολογίας Γεννήτρια-Λυχνία παραγωγής ακτίνων-x, παράμετροι λειτουργίας, κατευθυντήρες, διαφράγματα Τεχνικές Κλασσική ακτινοδιαγνωστική, ακτινοσκόπηση, μαστογραφία, επεμβατική ακτινολογία, υπολογιστική τομογραφία Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Διάρκεια (hrs) 4 9

10 Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, ΠΕΔ, ΔΕΑ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Πυρηνική Ιατρική Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών 0

11 Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Πυρηνικής Ιατρικής Πηγές ισότοπα, ιδιότητες, καταλληλότητα Γεννήτριες ισοτόπων Εξοπλισμός - γ-κάμερα, SPECT, PET Μετρητές ενεργότητας, επιφανειακής ρύπανσης Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση, Απαγωγός εστία Εξοπλισμός Ακτινοπροστασίας Θωρακίσεις φιαλιδίων & συριγγών, Προστατευτικός ρουχισμός, Λαβίδες, Θωρακισμένα δοχεία φύλαξης ραδιενεργών καταλοίπων, Μετρητής ακτινοβολίας χώρου, Μετρητής επιφανειακής ρύπανσης, Kit απορρύπανσης, Ετικέτες & τήρηση αρχείων, Δοσιμέτρηση προσωπικού Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, Guidance levels of activity, ΠΕΔ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες, θηλάζουσες) The hospitalised patient Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά ραδιοφαρμάκων Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών που τους έχει χορηγηθεί θεραπευτικό ραδιοϊσότοπο, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων & ραδιοφαρμάκων, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Διαδικασίες καθαρισμού χώρου - απορρύπανση Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών: ραδιορύπανση, υπερέκθεση. Ανάλυση ατυχημάτων. Μαθήματα από τα παθήματα. Αναφορά ατυχήματος

12 Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινοθεραπεία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινοθεραπείας Τηλεθεραπεία, Βραχυθεραπεία πηγές Εξοπλισμός Co-60, γραμμικοί επιταχυντές, μονάδες μεταφόρτισης Τεχνικές IMRT tomotherapy, gamma knife, HDR, LDR βραχυθεραπεία, είδη εμφυτευμάτων, κατευθυντήρες, εφαρμογείς, κονσό- Διάρκεια (hrs) 2 2

13 λα ελέγχου Εξομοιωτής Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινοθεραπεία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Φύλαξη, μεταφορά πηγών, λαβίδες, προστατευτικά πετάσματα, μετρητές ακτινοβολίας χώρου Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση, Traceability of sources in brachytherapy. Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά πηγών Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών βραχυθεραπείας, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες), ταυτότητα Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος εξομειωτή, συστήματος σχεδιασμού θεραπείας, μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, πηγών βραχυθεραπείας, ανεξάρτητος έλεγχος, πρωτόκολλα δοσιμετρίας, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος 3

14 Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων Πρόεδρος: Αγαδάκος Ευθύμης Αντιπρόεδρος: Δεληκανάκης Νίκος Γενικός γραμματέας: Νασιόπουλος Κων/νος Οργ/ικός γραμματέας Θανασούλας Κων/νος Ταμίας: Πετρόπουλος Δημήτρης Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Greek Scientific Society of Radiological Technologists Αθήνα, Υπέυθυνος εκπαίδευσης: Κατσιφαράκης Δημήτρης Υπ. Ομάδων Εργασίας: Κυριαζής Σταύρος Ειδικοί σύμβουλοι Αντωνίου Νίκος Γρούζη Ευτυχία Σκλαβούνος Παύλος President Agadakos Efthimis Vice president Delikanakis Nikos Gen. Secretary Nasiopoulos Kostas Org. Secretary Thanassoulas Kostas Treasurer Petropoulos Dimitris Education Director Katsifarakis Dimitris Workgroup Director Kyriazis Stavros Scientific Advisors Andoniou Nikos Grouzi Eftichia Sklavounos Pavlos Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ.-fax: Sokratous 73, 04 32, Athens, Greece Tel. - fax: Προς: Αναπληρωτή καθηγητή Π. Δημητρίου Αντιπρόεδρο 9μελους επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας Αξιότιμε κύριε καθηγητά, Μέσα από την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της 4 ης συνεδρίασης της 9μελούς επιτροπής, την Τρίτη 20/0/2009 -με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων..4.6.(α) και..7.(β) των κανονισμών ακτινοπροστασίας- θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το ζήτημα της πιστοποίησης από την ΕΕΑΕ, της επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας πιστοποιητικών, διαδικασίας που αφορά σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται τα εξής :. Όσον αφορά σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά τμήματα, χωρίς να κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, η Εταιρεία μας δηλώνει την αποφασιστική του διαφωνία σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους. Δεν είναι αποδεκτό σήμερα σε καμία ευρωπαική χώρα να μπορεί να θεωρείται οποιοσδήποτε κατάλληλος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του επαγγελματία Τεχνολόγου Ακτινολόγου, δηλαδή την παροχή ασφαλών και βέλτιστων απεικονιστικών ή θεραπευτικών υπηρεσιών υγείας, με μόνο εχέγγυο και κριτήριο την εμπειρία του και την παρακολούθηση σεμιναρίων διαρκείας κάποιων ωρών. Πέραν του ότι πρόκειται για καινοφανείς πειραματισμούς με επιπτώσεις για την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα προσβλητικό και υποτιμητικό για τον κλάδο μας, ομολογούμε ότι δυσκολευθήκαμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς μπορεί να υποκρύπτουν τέτοιου είδους σκέψεις. 4

15 Επίσης, είναι στα όρια της νοσηρής φαντασίας για τον καθένα μας να υποθέσει ότι θα μπορούσαν να προταθούν και να συμφωνηθούν παρόμοιες διαδικασίες για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας (όπως π.χ. ιατρούς, φυσικούς ιατρικής κ.ά.), γεγονός που ως λογική αντιβαίνει προς τις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες της εφηρμοσμένης ηθικής. Σχετικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, η Επιστημονική Εταιρία μας σημειώνει την αναγκαιότητα άμεσης διαβίβασης σχετικού εγγράφου -από πλευράς της ΕΕΑΕ προς τους φορείς που απασχολούν τέτοια άτομα- με το οποίο να τους ενημερώνει για την παράνομη πράξη, συνιστώντας παράλληλα την υποχρέωση για αλλαγή θέσης (βλ. κανονισμό ακτινοπροστασίας «η κατοχή κατάλληλου τίτλου σπουδών τίθεται ως αποκλειστική προϋπόθεση για κάθε άτομο, ώστε να εργαστεί»). Ωστόσο -και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων- και μέχρι την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, μπορεί να παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια προσαρμογής,. Συγκεκριμένα προτείνουμε ένα διάστημα 5 ετών, μέσα στο οποίο όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατάλληλο τίτλο σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ). Παράλληλα, μέσα στο ίδιο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να κάνουν προσλήψεις για κάλυψη των κενών θέσεων, εφ όσον μετά την πάροδο της πενταετίας, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις (και για τις ανάγκες των ο- ποίων ακριβώς προσελήφθησαν). 2. Όσον αφορά σε εργαζόμενους κατόχους τίτλων σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά για εκείνες τις περιπτώσεις σχολών όπου με βάση τα προγράμματα σπουδών δεν προβλέπεται το μάθημα της ακτινοπροστασίας, συμφωνούμε με την πρότασή σας για υποχρεωτικά σεμινάρια, με θεματολογία την ακτινοπροστασία. Όμως, η αξιολόγηση της επίδοσης μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, μπορεί μεν να χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης, του σεμιναρίου, αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές κριτήριο για την επάρκεια των γνώσεων στην ακτινοπροστασία, ιδιαίτερα εφ όσον το τελευταίο εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Τέτοιου σεμιναριακού τύπου προγράμματα, με γνωστικό αντικείμενο που διαμορφώνεται ανάλογα με τις βασικές γνώσεις και το επίπεδο βασικών σπουδών, μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα μόνον εφ όσον οργανώνονται και εντάσσονται στα πλαίσια προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. 3. Η πρόταση για παρέμβαση προς τον ΟΕΕΚ με στόχο την επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών σχετικά με το μάθημα της ακτινοπροστασίας και τη βελτιωτική προσαρμογή του, κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική. Πιστεύουμε όμως ότι κρίσιμο σημείο αποτελεί η διασφάλιση έμπειρου και κατάλληλου διδακτικού προσωπικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 4. Σε ότι αφορά το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μας προκαλεί έκπληξη η μη αναφορά σε θέματα βέλτιστων πρακτικών για έλεγχο και περιορισμό τη δόσης. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ενότητα ως ιδιαίτερα σημαντική, στην οποία θα πρέπει να εστιάσει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Σημειώνουμε ότι καταγράφονται περιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν και ως επικίνδυνες, όπως μας καταγγέλλονται από συναδέλφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του 5

16 Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για την ο-π προβολή θώρακα,-σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ιατρού Διευθυντού του τμήματος- είναι η ξεπερασμένη και αναποτελεσματική τεχνική της επιλογής παραμέτρων 60 kvp και μάλιστα χωρίς την χρήση αντισκεδαστικού διαφράγματος, ενώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για την ίδια εξέταση επιλέγονται 80 kvp (και εδώ πάλι, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ιατρού Διευθύντριας του τμήματος). Το πλέον οδυνηρό είναι ότι όλες αυτές οι κακές πρακτικές- συνοδεύονται από το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της ακτινοπροστασίας (!) ή/και της βέλτιστης ποιότητας των αποτελεσμάτων της εξέτασης (!). Τέτοια περιστατικά μόνο αδιάφορους δεν πρέπει να μας αφήνουν, ενώ πεποίθησή μας είναι ότι ο σχεδιασμός ανάλογων προγραμμάτων που να απευθύνονται σε άλλους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν σε διαδικασίες απεικόνισης και ακτινοθεραπείας -έχοντας μάλιστα σημαντικό μερίδιο ευθύνης- αποτελεί αναγκαιότητα. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διάρκεια και κατανομή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ενοτήτων αποτελεί ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, ενόσω η μικρή τους διάρκεια καθιστά αδύναμη την αποτελεσματικότητά τους (όπως π.χ. το αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου, είναι φύσει αδύνατο να εξαντλείται στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια της μισής περίπου ώρας). 5. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής εκπαιδευτών, με υψηλή εμπειρία και κατάλληλη πιστοποίηση (από το ΕΚΕΠΙΣ), προτείνονται εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρίας - μετά από σχετικές συνεννοήσεις- οι εξής : Α) Κατσιφαράκης Δημήτρης Β) Κουμαριανός Δημήτρης Γ) Αγαδάκος Ευθύμης Δ) Κυριαζής Σταύρος Ε) Νασιόπουλος Κωνσταντίνος ΣΤ) Μπένος Ιωάννης Ζ) Δεληκανάκης Νικόλαος Σας ενημερώνουμε, ότι η Επιστημονική μας Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία κατά το πρόσφατο παρελθόν, εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους, σύμφωνα με τον ν. 3329/2005. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη Β Υγειονομική Περιφέρειας Αττικής (Υ.Πε.), υλοποιήθηκαν προγράμματα διαρκείας 3 ημερών με τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Τεχνολόγοι (σε ομάδες των 25 ατόμων) εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας. Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη Υ.Πε. Θεσσαλίας, με τις ακό- 6

17 λουθες εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Αξιολόγηση βασικών ακτινολογικών προβολών» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 00 Τεχνολόγοι εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της προαναφερόμενης υγειονομικής αρχής. Σχετικά με το επίπεδο των προγραμμάτων και συνεργασίας με τις προαναφερόμενες ΔΥΠΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προγράμματα αφ ενός απέσπασαν τους επαίνους των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, ενώ αφ ετέρου κατά την αξιολόγηση που έγινε από τους εργαζόμενους, υπήρξαν μόνο θετικά σχόλια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμη, πολυάριθμα ενεργά μέλη της Επιστημονικής μας Εταιρείας, από το 2000 έως το 2006, υλοποίησαν είκοσι ένα (2) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης -διάρκειας ωρών το καθένα- για Τεχνολόγους Ακτινολόγους και Χειριστές Εμφανιστές, με την ιδιότητα του επιστημονικά υπεύθυνου και την επιστημονική συνεισφορά της Εταιρείας, μέσα από προγράμματα του B & Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Νοσοκομείων σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, υλοποιήθηκαν τρία (3) αντίστοιχα προγράμματα τα ο- ποία απευθύνονταν σε ανέργους του κλάδου μας. Όλα ανεξαιρέτως τα προαναφερόμενα προγράμματα, περιελάμβαναν θεματικές ενότητες με το περιεχόμενο της ακτινοπροστασίας. Όπως είναι ευνόητο, τόσο η Επιστημονική Εταιρεία όσο και οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλή εμπειρία στην εν λόγω θεματική ενότητα, όπως γενικά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση για συμμετοχή επιλεγμένων μελών μας σε προγράμματα εκπαίδευσης. Άλλωστε, είναι πάντα στις προθέσεις όλων μας να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος των πολιτών και εργαζομένων. ΔΣ ΕΠ.Ε.Τ.Α.Ε Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ε. Αγαδάκος Κ. Νασιόπουλος 7

18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΩΝ Mέλος της INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ./fax: Αθήνα 23//2009 Αρ.πρ. 24 Κοιν. κ.π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο της 9μελούς επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας, Καθηγητή κ. Κυριάκο Στριγγάρη Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις θέσεις του Συλλόγου μας σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους της ΕΕΑΕ, στην Ειδική Επιτροπή της οποίας προεδρεύετε.. Άτομα που απασχολούνται σε διαδικασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, χωρίς να έχουν τα νόμιμα προσόντα για τον σκοπό αυτό: Για την κατηγορία των παρανόμως απασχολουμένων σε εργαστήρια με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, ανεξάρτητα με τα έτη προϋπηρεσίας τους, τις αντικειμενικές συνθήκες στελέχωσης και επάρκειας προσωπικού του κάθε εργαστηρίου κλπ., δεν συζητούμε τίποτα διαφορετικό από τη εφαρμογή του Νομοθετικού Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, δηλαδή την άμεση μετακίνησή τους από τους αντίστοιχους χώρους. Όσον αφορά στο εν λόγω ζήτημα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις σημαντικές ευθύνες της ΕΕΑΕ που ενώ ως αρμόδια ελεγκτική αρχή γνωρίζει το πρόβλημα, το αφήνει να διαιωνίζεται και δεν εισηγήθηκε κατάλληλα στις αρμόδιες υπηρεσίες Επίσης, μας προκαλεί έκπληξη η εισηγητική της πρόταση για μια παρέμβαση αναδρομικής «νομιμοποίησης» παρανόμων πρακτικών και πράξεων, με υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας και των ισχυόντων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας ιδιαίτερα εάν συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- εισηγείται, θεσπίζει και είναι αρμόδια να επιβλέπει την τήρησή τους,! Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέας ο οποίος εκπροσωπείται στην επιτροπή, οφείλει να αναλαμβάνει 8

19 υπεύθυνα το βάρος και την ευθύνη των πράξεων και προτάσεών του. Ο Σύλλογός μας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις, υποχρεούμενος παράλληλα να προβάλλει το de facto δικαίωμά του για αντιμετώπιση του ζητήματος με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. 2. Χειριστές ακτινολογικών /ακτινοθεραπευτικών /εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας ΔΕ (απόφοιτοι ΣΒΙΕ,ΙΕΚ.ΤΕΛ κλπ.) α) Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα να εργάζονται με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Τα ¾ των απασχολουμένων στα παραπάνω εργαστήρια (σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από την ΕΕΑΕ στοιχεία), εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία παρέχοντας καθημερινά και επί σειρά ετών υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς. Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και αξιοποιούν τους κανόνες ακτινοπροστασίες για το τμήμα όπου εργάζονται, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά κατά την αρχική τους εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση μέσα από διαδοχικά προγράμματα σε ΚΕΚ. Η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- επί σειρά ετών, δεν έχει διατυπώσει καμία διαφωνία ή παρατήρηση σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο των συγκεκριμένων σχολών και το περιεχόμενο σπουδών τους σε θέματα ακτινοπροστασίας. Άλλωστε, ούτε η ΕΕΑΕ, ούτε οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς των Ιατρών Ακτινολόγων όπως και ο ίδιος γνωρίζετε καλά, ως πρόεδρος επί σειρά ετών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας- έχουν ποτέ διατυπώσει σχετικές κρίσεις που να αμφισβητούν άμεσα ή έμμεσα την ε- πάρκεια κατάρτισης των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του εξοπλισμού ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της επαγγελματικής ευαισθησίας των εν λόγω εργαζομένων και της επάρκειας των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ζητήματα ακτινοπροστασίας, αποτελεί τουλάχιστον βάναυση προσβολή έναντι της μακροχρόνιας προσφοράς τους ως επαγγελματιών υγείας, κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες, σε εργαστήρια με προβληματικό εξοπλισμό και ακόμη -σε κάποιες γνωστές περιπτώσεις- χωρίς άδεια λειτουργίας και εναλλακτικά μπορεί να εκλαμβάνεται ως υποκριτική. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, όχι μόνον για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά για κάθε επαγγελματία του χώρου των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με έμφαση στη θεωρία και τις πρακτικές της ακτινοπροστασίας, υπό την έννοια των βέλτιστων πρακτικών και με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (και των δόσεων). Πάνω σε αυτή την βάση, ο Σύλλογός μας προσφέρεται να συζητήσει και να συμβάλλει δημιουργικά, κινητοποιώντας το δυναμικό των μελών του, όπως και εκπαιδευτών με εξειδικευμένη γνώση και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Σημειώνουμε, το γεγονός ότι πολλά μέλη του Συλλόγου μας, έχουν συμμετάσχει είτε ως επιστημο- 9

20 νικά υπεύθυνοι είτε ως αξιολογητές είτε και ως εκπαιδευτές κατάλληλα πιστοποιημένοι (πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ), σε περισσότερα από 20 προγράμματα (διάρκειας εκπαιδευτικών ωρών το καθένα), στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ -σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ, μέσω του προγράμματος «Υγεία Πρόνοια ». Κύριο αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων, ήταν η βελτιστοποίηση των εφαρμοζομένων πρακτικών (απεικονιστικές /ακτινοθεραπευτικές) προς την κατεύθυνση της μείωσης της έκθεσης και της δόσης- σε ασθενείς και προσωπικό (δείτε τον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ωρών). Σχόλια σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας από την πολυάριθμη συμμετοχή μελών του Συλλόγου μας στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, παρέχει τη δυνατότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων, στα πλαίσια μιας ex ante αξιολόγησης της πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΕΑΕ. Βασιζόμενοι σε μια πρώτη απόπειρα αξιολόγησης, με βάση τη στοχοθεσία των προγραμμάτων συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης, διατυπώνουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τη συνοχή των στόχων και σκοπών της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εάν μάλιστα προσθέσουμε το γεγονός της διαπιστωθείσας απουσίας σαφών εκπαιδευτικών στόχων -χωρίς παράλληλα να ο- ρίζεται ο σκοπός του προγράμματος- τότε διαθέτουμε επαρκή δικαιολογητική βάση για διατύπωση σοβαρών αντιρρήσεων για την υλοποίηση της, με την προτεινόμενη μορφή, τύπο και περιεχόμενο. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, που στοχεύει στον περιορισμό της έκθεσης ασθενών και εργαζομένων, οφείλει πρωτίστως να διαφοροποιείται και να εξειδικεύεται ανάλογα με την ομάδα-στόχο, δηλαδή σε ποια κατηγορία εργαζομένων στοχεύει (κλασσική ακτινοδιαγνωστική, μαστογράφος, οστική πυκνότητα, φορητό εξοπλισμό, υγρή ή φηφιακή επεξεργασία απεικόνισης). Επίσης, οι διδακτικές ενότητες, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων εργασίας (υπολογιστική τομογραφίας, επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία κ.ά.). Ειδικότερα, επισημαίνουμε την παραδοχή ότι οι εφαρμογές της ακτινοθεραπείας και της πυρηνικής ιατρικής απαιτούν επιλεκτική και αυστηρά διαφοροποιημένη στόχευση του γνωστικού αντικειμένου. Είναι αυτονόητο για όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα, ότι κάθε προσπάθεια περιορισμού της δόσης εξαρτάται άμεσα από τις διαδικασίες βελτιστοποίησης και την τήρηση των πρωτοκόλλων της εξέτασης, λαμβανομένων υπ όψιν των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά στα παιδιά. Κάτω από αυτό το πρίσμα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ επιδεικνύει μια ανεξήγητη σπουδή για περαίωση του ζητήματος (έως τα μέσα Φεβρουαρίου), αν και δαπάνησε κρίσιμο και ωφέλιμο χρόνο μετά την τελευταία συνάντηση- χωρίς μάλιστα να ζητήσει ποτέ τη διατύπωση γνώμης από τον φορέα που εκπροσωπεί εργαζομένους που αποτελούν τους αποδέκτες της εκπαίδευσης και τα υποκείμενα της πιστοποίησης. Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην επιτροπή αλλά και του σεβασμού στους κα- 20

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης

Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εκπαίδευση, η συνεχής κατάρτιση και η νοοτροπία ασφάλειας είναι θεμελιώδεις παράμετροι για την ασφάλεια των ακτινοβολιών και την πυρηνική ασφάλεια, τομείς αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ

Προστασία από τις ακτινοβολίες. Πλαίσιο και δράσεις. www.eeae.gr. Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ Προστασία από τις ακτινοβολίες Πλαίσιο και δράσεις Βασιλική Καμενοπούλου Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Η ακτινοβολία παντού γύρω μας 2 Εφαρμογές ακτινοβολιών: ιατρική, έρευνα, βιομηχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ημερίδα Η Συμβολή των Ερευνητικών Κέντρων στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Η συμβολή της αναπτυχθείσας τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων

Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Ημερίδα ΕΦΙΕ με θέμα «Ακτινοπροστασία στην Επεμβατική Ακτινολογία» Ακτινοπροστασία Εξωτερικών εργαζομένων Μαρία Καλαθάκη Ακτινοφυσικός Ιατρικής Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Εξωτερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΉ ΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΙΝ,ΠΛΔ) Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail: eoo@otenet.gr Αριδμ. Πρωτ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας στα Ακτινολογικά εργαστήρια Σωτήριος Οικονομίδης Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας www.eeae.gr Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) Οδηγίες Προϊόντα συγκεκριμένης ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση

Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας. Ακτινοδιάγνωση Κατευθυντήρια Οδηγία Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 2 Κεφάλαιο 1: Οργάνωση- Διοίκηση... 3 Κεφάλαιο 2: Εφαρμογή Πολιτικής και Μέτρων Ακτινοπροστασίας... 4 Κεφάλαιο 3: Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9087 (ΦΟΡ) 1004 της 4/13.9.1996 Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόµενη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Αυτό το παράρτημα διπλώματος ακολουθεί το υπόδειγμα που ανέπτυξε

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr Πηγές έκθεσης σε εργαζόμενους στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής Η Πυρηνική Ιατρική σχετίζεται με το χειρισμό ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία)

Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Προστασία από τις Ακτινοβολίες (Ακτινοπροστασία) Σημαντηράκης Γεώργιος Φυσικός Ιατρικής - Ακτινοφυσικός Δομή της παρουσίασης Εισαγωγή Βασικές Αρχές Ακτινοπροστασίας Εφαρμογή Ακτινοπροστασίας στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΥ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Χ1 Χ2 Χ3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χρήστος Αντύπας, Γιάννης Λασπάς, Στέλιος Νικολετόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ

Γενικές πληροφορίες για τα εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμινάρια του ΕΙΑΣ Α.Π.: 3361 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ (ΑΝΤ)ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Εγκεκριμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος) Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Προκειμένου το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης να προσλάβει τριάντα ένα (31) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 16-2-2015 Αριθ.πρωτ.: οικ. 296 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προκειμένου το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ, 73100 - ΧΑΝΙΑ - ΤΗΛ. +30-2821037781 - FAX: +30-2821037858 - http://www.enveng.tuc.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3133 Το αντικείμενο του Τεχνικού Ραδιολογίας Ακτινολογίας είναι να εφαρμόζει τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες στους τομείς της Κλασσικής

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική

Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Δοσιμέτρηση προσωπικού στην Πυρηνική Ιατρική Ε.Καρίνου Τμήμα Δοσιμετρίας, ΕΕΑΕ www.eeae.gr THERANOSIS: Ο ρόλος της Πυρηνικής Ιατρικής στις εξατομικευμένες θεραπείες του καρκίνου, 18 Μαΐου 2013 Ακτινοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο

Τεχνητές πηγές ακτινοβολιών και η χρήση τους από τον άνθρωπο Ιοντίζουσες ακτινοβολίες είναι οι ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς και να προκαλέσει βιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων

O Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. γ) Το πρακτικό της συνεδρίασης 259/26-05-11 της επιτροπής ΙΑ & μη ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 / 07/ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Αρ.πρ.: ΔΥΓ2/ Γ.Π. 3838 ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Ασφάλεια και Υγιεινή -Τι πρέπει να κάνει ο εργοδότης ; Ποιος είναι ο αριθμός εργαζομένων και σε ποια κατηγορία επικινδυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 104310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική

Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Επιβάρυνση από την ακτινοβολία Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική Λίγα λόγια για τις συνέπειες από τις σπινθηρογραφικές διαγνωστικές εξετάσεις Καρδιάς- Νεφρών- Σκελετού- Θυρεοειδούς- Μαρία Λύρα Γεωργοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές Μονάδες».

Τουριστικές Μονάδες». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ--ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 296404/18.3.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του πακέτου 4.2 για το έργο Integrated

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ9-2ΒΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Η άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού απαιτεί ειδική άδεια, η οποία χορηγείται από την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ή την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ.

Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών Α. Σο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις θεματικές περιοχές του Π.Μ.., ως εξής: Σο Α εξάμηνο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 15/7/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:14761 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2431352128 Fax: 2431352114 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΨΑΕΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΙΑΤΡΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 β) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (ΑΕΙ) ή Π.Σ.Ε. (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ» To Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 /10 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ.Γ4β/ΓΠ/ οικ. 81674 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 1 1. Εισαγωγή... 5 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008... 5 3. Σκοπός του Προγράμματος... 6 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Ένταξης...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ακτινοπροστασία

Τι είναι η Ακτινοπροστασία Τι είναι η Ακτινοπροστασία Ίων Ε. Σταµατελάτος Εργαστήριο Ερευνητικού Αντιδραστήρα Ινστιτούτο Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ E-mail: ion@ipta.demokritos.gr Πυρηνικός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ

1. ΥΠΕΠΘ 2. Όλα τα ΤΕΙ 3. Σύλλογο Συνεργατών του ΑΤΕΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 24-6-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ16.2/Α/3071 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ9-2Μ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ

www.ivepe.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ενηµερώσου και δήλωσε συµµετοχή σήµερα ΙΒΕΠΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Tώρα που η υψηλή ανεργία αποτελεί σκληρή πραγµατικότητα, τώρα που η εξειδίκευση και η κατάρτιση σε νέους τοµείς είναι απαραίτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πύλη 26/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ:10091 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ Δ/νση: Ηρώων 1940 αρ.1 Τ.Κ:42 032 Τηλ: 2434350126 Fax: 2434350171 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΔΑΔ ιακβάλνληαο ππφςε:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΔΔΑΔ ιακβάλνληαο ππφςε: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παρασκευή, 28 Μαΐου 2009 Α.Π.: Π/99/53 ΑΠΟΦΑΣΗ γηα ηολ θαζορηζκό θρηηερίωλ τορήγεζες επάρθεηας ζηελ αθηηλοπροζηαζία ζε εργαδόκελοσς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μαϊος 2013 _ περιεχόμενα Το Πρόγραμμα Αναμενόμενα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν Διαδικασία συμμετοχής Ποιοι είμαστε _ Το Πρόγραμμα «Σχέδιο Δράσης στοχευμένων παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες Υπάρχουν περιπτώσεις που μια μέλλουσα μητέρα χρειάζεται να υποβληθεί σε κάποια ιατρική διαγνωστική εξέταση ή θεραπεία με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Επίσης, δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο. με έδρα την Καρδίτσα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ Τ.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Προς κάθε αρμόδιο Δικαστήριο και Αρχή ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων 152 (Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΝΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑξιοΠιστοΣυν ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Θεσσαλονίκη 24-06-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αρ. Πρωτ. ΔΦ 16.2/A/ 3072 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ E.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» - Άξονας Προτεραιότητας 2 - Μέτρο 5 Υποέργο: «Κατάρτιση Εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην ΧΧΧ Χωρική ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/91 Έγκριση κανονισµών Ακτινοπροστασίας. (ΦΕΚ 539/Β/19-7-91) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

+ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ + ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε θνικός Ο ργανισμός Π αροχής Υ πηρεσιών Υ γείας www.eopyy.gov.gr Αθήνα, 23/4/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 19703 Γενική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 9 / 12/2010 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ154949 ΠΡΟΣ Εθνικό Τυπογραφείο Όροι, προϋποθέσεις, όργανα και διαδικασία χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ» Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης (όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ.210/ΦΕΚ Α'/165 24-7-2001 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων "Νοσηλευτική Τραυματολογία",

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:7/2.7.2012)

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:7/2.7.2012) ΚΛΑ ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της Χώρας. (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:7/2.7.2012) Στην Αθήνα σήµερα, την 28

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α.

Οι θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση, εμφανίζονται στο Παράρτημα Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Διεύθυνση: Σισμάνογλου 45 Κομοτηνή, 06-10-2015 Τ.Κ.: 69 100 Κομοτηνή Αρ.πρωτ.: 7612 Πληροφορίες: Γραφείο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013.

ΘΕΜΑ : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 του Ν. 4223/31-12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 101 87 Αθήνα, 28-2 - 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα