Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ. Περιεχόμενα"

Transcript

1 Εισήγηση της Εννεαμελούς Επιτροπής προς τον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικά με τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας σε παραϊατρικό προσωπικό ιατρικών εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Περιεχόμενα. Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής..2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 2.2 Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3..2 Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων

2 . Εισαγωγή. Σύσταση και έργο της εννεαμελούς επιτροπής. Η ανωτέρω εννεαμελής επιτροπή συνεστήθη με την υπ αριθμ. Α.Π.: Π/204/78/ απόφαση του Προέδρου της ΕΕΑΕ. Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη και υποβολή εισήγησης στον Πρόεδρο της ΕΕΑΕ σχετικής με την εφαρμογή των άρθρων..4.6.(α) και..7.(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας σε ό,τι αφορά τη χορήγηση από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικών επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης σε θέματα ακτινοπροστασίας, σε εργαζομένους μη ιατρούς στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, των οποίων οι τίτλοι δεν έχουν αναγνωριστεί από την ΕΕΑΕ ως προς το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Η σύνθεση της επιτροπής έχει ως ακολούθως: Μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης (πρόεδρος) 2. Μ. Τσορούλας, Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία 3. Στ. Νικολετόπουλος, Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας 4. Αθ. Μπάκας, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ 5. Κ. Γεωργιάδης, Σύλλογος Ραδιολόγων Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ 6. Δ. Κατσιφαράκης, Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων 7. Κ. Νασιόπουλος, Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος 8. Π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ 9. Σ. Οικονομίδης, ΕΕΑΕ.2 Υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο Το έργο της εννεαμελούς επιτροπής αφορά στη σύνταξη πρότασης για την υλοποίηση των ακολούθων παραγράφων των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας: Παράγραφος..4.6 Κατάρτιση των εργαζομένων στις ιατρικές εφαρμογές α) Οι ιατροί και τα άτομα που συμμετέχουν στις πρακτικές πτυχές της ακτινολογικής διαδικασίας, πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στις ακτινολογικές τεχνικές καθώς και κατάλληλη γνώση και κατάρτιση σε θέματα ακτινοπροστασίας. Η ΕΕΑΕ εισηγείται αρμοδίως για την εισαγωγή του μαθήματος της ακτινοπροστασίας στις ιατρικές και οδοντιατρικές σχολές σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ΕΕΑΕ χορηγεί πιστοποιητικά επάρκειας γνώσεων και κατάρτισης των εργαζομένων σε θέματα ακτινοπροστασίας ή αναγνωρίζει τα αντίστοιχα διπλώματα ή πιστοποιητικά τα οποία χορηγούν οι φορείς με βάση τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών. Παράγραφος..7 Προσωπικό ε) Λοιπές επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν ορίζονται στην παράγραφο..7.δ, όπως του ραδιοφαρμακοποιού, του ραδιοχημικού, του ραδιοβιολόγου, του νοσηλευτού ακτινοθεραπείας ή πυρηνικής ιατρικής ή ακτινολογίας, του τεχνολόγου-ακτινολόγου ή τεχνικού διαφόρων εξειδικεύσεων ή άλλες, α- ναγνωρίζονται όσον αφορά στην επάρκειά τους από άποψη ακτινοπροστασίας, μόνο μετά από επαρκή εκπαίδευση στην ακτινοπροστασία, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων προς την ΕΕΑΕ και προσωπική συνέντευξη η οποία μπορεί να περιλαμβάνει και γραπτή ή προφορική εξέταση..3 Εξειδικεύσεις σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της Ιατρικής (μη ιατρών) Οι επαγγελματικές εξειδικεύσεις του μη ιατρικού προσωπικού των ιατρικών εργαστηρίων ιοντι- 2

3 ζουσών ακτινοβολιών που διαθέτει τίτλους σπουδών και σύμφωνα με την παράγραφο..7.(ε) των Κ.Α. πρέπει να αναγνωριστεί η επάρκεια σε θέματα ακτινοπροστασίας από την ΕΕΑΕ, είναι οι ακόλουθες:. Ακτινοφυσικοί Ιατρικής (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος). 2. Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών (διαθέτουν τη σχετική επάρκεια μέσω της αναγνώρισης από την ΕΕΑΕ του α- ντιστοίχου προγράμματος σπουδών σε θέματα ακτινοπροστασίας). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανωτέρω αποφοίτων καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα Υπ Αριθμ. 64 (ΦΕΚ 8/Α/ ). 3. Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του ΟΕ- ΕΚ οι διυπουργικές επιτροπές με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του ανωτέρω διπλώματος δεν έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ). Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ιδρύθηκε στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για τον Ο.Ε.Ε.Κ. παρατίθενται στο Παράρτημα A 2. Ενέργειες της εννεαμελούς επιτροπής 2. Συνεδριάσεις της εννεαμελούς επιτροπής Στο πλαίσιο της λειτουργίας της η εννεαμελής επιτροπή συνεκλήθη τέσσερις φορές ως ακολούθως : η : Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η : Πέμπτη η Ιουνίου η : Τετάρτη 6 Ιουνίου η : Τρίτη 20 Ιανουαρίου Αποτελέσματα ανάλυσης ερωτηματολογίων σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων ανά εξειδίκευση στο χώρο της Υγείας Η ΕΕΑΕ σε συνέχεια των αποφάσεων της 9μελούς επιτροπής προχώρησε στη διερεύνηση του εκπαιδευτικού υποβάθρου των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Στα πλαίσια αυτά απέστειλε σε περίπου 200 εργαστήρια σχετικό έγγραφο ζητώντας την υποβολή καταλόγων με τα στοιχεία της εξειδίκευσης και του τίτλου σπουδών του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά. Στο έγγραφο της ΕΕΑΕ ανταποκρίθηκαν 585 (48,8%) από τα εργαστήρια και τα αποτελέσματα της ανάλυσης των στοιχείων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 3

4 Πίνακας : Αποτελέσματα χαρτογράφησης εκπαίδευσης των εργαζομένων Αριθμός ιδρυμάτων από τα οποία ζητήθηκαν στοιχεία ειδικότητας, τίτλου σπουδών εργαζομένων.200 Αριθμός ιδρυμάτων που απάντησαν 585 Ποσοστό ιδρυμάτων που απάντησαν 48.75% Σύνολο δοσιμετρούμενων εργαζομένων 4600 Αριθμός εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 309 Ποσοστό εργαζομένων που απέστειλαν στοιχεία 65.63% (%) Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι (ΤΕΙ) Χειριστές-Εμφανιστές ΙΕΚ 49 ΣΒΙΕ 776 ΠΑΣΤΕΡ 500 Νοσηλευτές Βοηθητικό προσωπικό Παρασκευαστές ραδιοφαρμάκων Λοιποί Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει η ύπαρξη σημαντικής ποικιλομορφίας ως προς το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εργαζομένων στα συγκεκριμένα εργαστήρια. Πιο συγκεκριμένα:. Το 24.3% των εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών προέρχεται από το τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, του οποίου το πρόγραμμα σπουδών είναι εγκεκριμένο από την ΕΕΑΕ ως προς την επάρκεια της κάλυψης του αντικειμένου της Ακτινοπροστασίας. 2. Ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων (20,2%) δεν διαθέτει τίτλους σπουδών σχετικούς με τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και δεν έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε θέματα ακτινοπροστασίας καθώς η ειδικότητα με την οποία προσλήφθηκαν στα ιδρύματα όπου απασχολούνται επαγγελματικά δεν σχετίζεται με τις δραστηριότητες των εργαστηρίων Ακτινολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής ή Ακτινοθεραπείας. 3. Ένα ποσοστό 60,% των εργαζομένων προέρχεται από δημόσια ΙΕΚ (Γαλατσίου, Ν. Σμύρνης, Ελευσίνας και Ευόσμου) ή ιδιωτικά ΙΕΚ (Vita, Παστέρ, Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΣΒΙΕ). Όπως προκύπτει από το διαδικτυακό χώρο του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κα- 4

5 τάρτισης (ΟΕΕΚ - τα ανωτέρω ιδρύματα προσφέρουν τις ειδικότητες του χειριστή ιατρικών συσκευών απεικονίσεων ή ακτινοθεραπείας με Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ.. Σημειώνεται ότι το προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ πρόγραμμα για τη διδασκαλία του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας δεν έχει προς το παρόν εγκριθεί από την ΕΕΑΕ, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας. 3. Προτάσεις της εννεαμελούς επιτροπής 3. Κριτήρια για τη χορήγηση επάρκειας 3.. Απόφοιτοι πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Α. Για τους ήδη κατέχοντες Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων και οι Χειριστές Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας - ΧΙΜΣΑ), το πρόγραμμα σπουδών των οποίων δεν περιελάμβανε το αντικείμενο της ακτινοπροστασίας, προτείνονται τα ακόλουθα: Να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν από την ΕΕΑΕ ή με συνεργασία της ΕΕΑΕ με πιστοποιημένους από αυτήν παρόχους εκπαίδευσης, εξειδικευμένα ανά τίτλο σπουδών εκπαιδευτικά σεμινάρια στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας. Προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια για την πιστοποίηση των παρόχων εκπαίδευσης από την ΕΕΑΕ περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3.2. Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν στην Αττική και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας με γνώμονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εκάστοτε σεμιναρίου καθώς και οι διδάσκοντες τα επιμέρους αντικείμενα θα εγκρίνονται από την ΕΕΑΕ με βάση το επισυναπτόμενο (Παράρτημα Β) στην παρούσα εισήγηση σχέδιο προγράμματος σπουδών. Το σχέδιο αυτό συντάχθηκε από την ΕΕΑΕ σύμφωνα με τις συστάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ - Requirements for the training of Radiation Protection Officers (Draft), IAEA Safety Reports Series No. 20) για κάθε επιμέρους εξειδίκευση. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων σε συνδυασμό με την εξεταστική διαδικασία που θα καθοριστεί από την ΕΕΑΕ, θα οδηγεί στην πιστοποίηση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας των συμμετεχόντων σε θέματα ακτινοπροστασίας. Το περιεχόμενο του χορηγούμενου πιστοποιητικού επάρκειας καθορίζεται στην παράγραφο 3.3. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την αποδέχεται εξαιρώντας όσους απασχολούνται σε τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας. η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος συμφωνεί με την πρόταση της ΕΕΑΕ εκφράζοντας παρόλα αυτά και τις επιφυλάξεις της για τη διαδικασία που πρόκειται να ακολουθηθεί, ενώ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η οργάνωση των σχετικών σεμιναρίων αλλά ότι πρέπει να γίνουν κατάλληλες κινήσεις, ώστε να ε- ξασφαλισθεί η δια βίου εκπαίδευση των εργαζόμενων. Β. Για όσους μελλοντικά πρόκειται να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. προτείνεται η ΕΕΑΕ σε συνεργασία με τον ΟΕΕΚ να μεριμνήσει ώστε: 5

6 - Να πραγματοποιηθούν πιθανές βελτιώσεις ή προσθήκες στο προτεινόμενο από τον ΟΕΕΚ εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών για την κάλυψη του αντικειμένου της ακτινοπροστασίας (τέταρτο εξάμηνο βλέπε επισυναπτόμενο πρόγραμμα του ΟΕΕΚ). - Να επανακαθοριστούν τα κριτήρια για την επιλογή των διδασκόντων σχετικά με το εν λόγω αντικείμενο και - Να καθοριστεί η εξεταστική διαδικασία, με σκοπό τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ την απορρίπτει εξ αρχής καθώς μία τέτοια κίνηση θεωρείται ως προσπάθεια πλήρους ισοπέδωσης των πτυχίων των αποφοίτων του ΤΕΙ Ραδιολογίας Ακτινολογίας, ενώ αντίθετα η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος τη θεωρεί ως μία ιδιαίτερα θετική κίνηση με την προϋπόθεση της ύπαρξης κατάλληλου διδακτικού προσωπικού Μη κατέχοντες τίτλους σπουδών πιστοποιημένων από τον ΟΕΕΚ Σχολών Με βάση την παράγραφο..7(ε) των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας δεν προβλέπεται η αναγνώριση από την ΕΕΑΕ της επάρκειας από άποψη ακτινοπροστασίας, σε εργαζόμενους που δεν κατέχουν τίτλους σπουδών σχετικούς με επαγγελματικές εξειδικεύσεις που αναφέρονται σε δραστηριότητες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Ως εκ τούτου η απασχόληση της συγκεκριμένης κατηγορίας εργαζομένων στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών δεν είναι συμβατή με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας. Δεδομένου ότι ο αριθμός των εργαζομένων της συγκεκριμένης κατηγορίας με βάση τον πίνακα () είναι σχετικά μεγάλος, η άμεση μετακίνησή τους σε άλλες θέσεις θα προκαλέσει δυσλειτουργία σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια ακτινοβολιών και κατ επέκταση σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις στο χώρο της υγείας. Με βάση τα ανωτέρω προτείνεται μεταβατική πενταετής περίοδος ώστε οι ενδιαφερόμενοι από τους εργαζομένους της κατηγορίας αυτής να δυνηθούν να προσκομίσουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών για τη χορήγηση της σχετικής επάρκειας από την ΕΕΑΕ. Αναφορικά με τις θέσεις των φορέων, οι οποίες επισυνάπτονται, σχετικά με την παραπάνω πρόταση επισημαίνονται τα εξής: ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολόγων Ακτινολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ προτείνει για το δημόσιο τομέα τη σταδιακή απομάκρυνση των εργαζομένων (εντός 5ετίας) από τα εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών και την αντικατάστασή τους από κατόχους σχετικών τίτλων σπουδών. Αντίστοιχα για τον ιδιωτικό τομέα προτείνει την άμεση απομάκρυνσή τους. την ίδια άποψη διατυπώνει και η Επιστημονική Εταιρία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, θεωρώντας την 5ετία ως ικανό χρονικό διάστημα για την απόκτηση κατάλληλου τίτλου σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ) από τους ενδιαφερόμενους αντίθετα, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων απαιτεί την άμεση εφαρμογή του Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας και συνεπώς την απομάκρυνση των συγκεκριμένων εργαζομένων από τα ιατρικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 3.2 Οργάνωση σεμιναρίων Στην οργάνωση των σεμιναρίων μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Ιατρικής Ακτινοπροστασίας (Ιατρικές Σχολές και Ιατρικά Τμήματα ΑΕΙ, Τμήμα Τεχνολόγων Ακτινολόγων ΤΕΙ) σε συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς όπως η Ακτινολογική Εταιρεία, η Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, η Eταιρεία Α- κτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, η Ένωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας, ο Σύλλογος Ραδιολόγων 6

7 Τεχνολόγων Πτυχιούχων ΤΕΙ, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολόγων και η Ε- πιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος. Οι διδάσκοντες πρέπει να είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποδεδειγμένη εκπαιδευτική εμπειρία και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας όπως π.χ. Ακτινολόγοι Ιατροί, Πυρηνικοί Ιατροί, Ακτινοθεραπευτές, Φυσικοί Ιατρικής και Τεχνολόγοι-Ακτινολόγοι ΤΕΙ ανάλογα με το αντικείμενο του σεμιναρίου. Επίσης, ως διδάσκοντες δυνατόν να συμμετέχουν και κατέχοντες δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ (ΧΙΜΣΑ). Όσοι εκ των ανωτέρω φορέων επιθυμούν να οργανώσουν σχετικά σεμινάρια θα πρέπει να υ- ποβάλλουν τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία προς έγκριση στην ΕΕΑΕ (Αντικείμενο σεμιναρίου, Οδηγός σπουδών, Πρόγραμμα σπουδών, Εκπαιδευτές, Υλικοτεχνική υποδομή, Εκπαιδευτικό υλικό) 3.3 Πιστοποιητικά επάρκειας Προς το παρόν και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου των διυπουργικών επιτροπών με έργο τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων του Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Υπ.Απ.Ε/605, ΦΕΚ 39/Β/ ) τα χορηγούμενα από την ΕΕΑΕ πιστοποιητικά επάρκειας στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:. Ονοματεπώνυμο πιστοποιουμένου 2. Τίτλος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης πιστοποιημένου από τον Ο.Ε.Ε.Κ. (Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών απεικονίσεων ή Χειριστής ιατρικών μηχανημάτων ακτινοθεραπείας) 3. Σκοπός πιστοποίησης της επάρκειας. Σχέδιο πιστοποιητικού Πιστοποιητικό Επάρκειας γνώσης και κατάρτισης σε θέματα Ακτινοπροστασίας (παρ...7ε Κανονισμών Ακτινοπροστασίας) Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο Κ.... κάτοχος του πιστοποιημένου από τον ΟΕΕΚ διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ΧΙΜΣΑ, διαθέτει επαρκή γνώση και κατάρτιση στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας στα πλαίσια της επαγγελματικής εξειδίκευσής του το αντικείμενο της οποίας περιγράφεται από τον ΟΕΕΚ. Τα μέλη της Επιτροπής:. Κ. Στριγγάρης 2. Μ. Τσορούλας 3. Στ. Νικολετόπουλος 4. Αθ. Μπάκας 5. Κ. Γεωργιάδης 6. Δ. Κατσιφαράκης 7. Κ. Νασιόπουλος 8. Π. Δημητρίου 9. Σ. Οικονομίδης 7

8 Παράρτημα Α: Περιγραφή ΟΕΕΚ Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. ασκεί την εποπτεία της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το ο- ποίο καθιερώθηκε με το Νόμο 2009/992. Στους σκοπούς του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. περιλαμβάνονται: Η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή επαγγελματικής κατάρτισης. Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης. Η εναρμόνιση της επαγγελματικής κατάρτισης με το εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκτέλεση κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. ιδρύθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου: «Οργανισμός Ε- παγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», ο οποίος παρέχει τυπική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει τη συνολική ευθύνη για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που λειτουργούν στη χώρα μας από το 992. Σκοποί του ΟΕΕΚ είναι: Η υλοποίηση των στόχων του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ. Η οργάνωση και λειτουργία των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η εποπτεία και ο έλεγχος των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας Ι.Ε.Κ. άλλων δημοσίων φορέων, ως προς τα θέματα της παρεχόμενης κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη των αναγκαίων προγραμμάτων σπουδών (ειδικότητες), που πρέπει να προσφερθούν σε κάθε τοπική αγορά εργασίας. Τα προγράμματα σπουδών, που έχουν εγκριθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. και προσφέρονται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας, ανέρχονται σήμερα σε 80. Η μετα - υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση του 997, περιλαμβάνει δύο τύπους σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Στη μετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμιτα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Δημόσια και Ιδιωτικά, διοικούνται ή εποπτεύονται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. Στόχος τους είναι να παρέχουν οιουδήποτε τύπου επαγγελματική κατάρτιση, αρχική ή συμπληρωματική, να εξασφαλίζουν στους καταρτιζόμενους τα ανάλογα προσόντα, μέσω της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν τις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε να διευκολύνεται η ε- παγγελματική ένταξή τους στην κοινωνία και να εξασφαλίζεται η προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ειδικότητες που προσφέρονται από τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και είναι αντίστοιχες με την ειδικότητα του βοηθού ακτινολογικών εργαστηρίων των ΤΕΕ Β κύκλου είναι οι ακόλουθες Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Απεικονίσεων Χειριστής Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας Παράρτημα Β: Σχέδιο προγράμματος σπουδών προτεινόμενο από την ΕΕΑΕ Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινολογία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομι- Διάρκεια (hrs) 2 8

9 κή μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση, Δόση εισόδου/δέρματος, DAP μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινολογίας Γεννήτρια-Λυχνία παραγωγής ακτίνων-x, παράμετροι λειτουργίας, κατευθυντήρες, διαφράγματα Τεχνικές Κλασσική ακτινοδιαγνωστική, ακτινοσκόπηση, μαστογραφία, επεμβατική ακτινολογία, υπολογιστική τομογραφία Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινολογία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Διάρκεια (hrs) 4 9

10 Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, ΠΕΔ, ΔΕΑ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Πυρηνική Ιατρική Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών 0

11 Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Πυρηνικής Ιατρικής Πηγές ισότοπα, ιδιότητες, καταλληλότητα Γεννήτριες ισοτόπων Εξοπλισμός - γ-κάμερα, SPECT, PET Μετρητές ενεργότητας, επιφανειακής ρύπανσης Διάρκεια (hrs) 2 Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Πυρηνική Ιατρική Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση, Απαγωγός εστία Εξοπλισμός Ακτινοπροστασίας Θωρακίσεις φιαλιδίων & συριγγών, Προστατευτικός ρουχισμός, Λαβίδες, Θωρακισμένα δοχεία φύλαξης ραδιενεργών καταλοίπων, Μετρητής ακτινοβολίας χώρου, Μετρητής επιφανειακής ρύπανσης, Kit απορρύπανσης, Ετικέτες & τήρηση αρχείων, Δοσιμέτρηση προσωπικού Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση (Τεχνικές μείωσης δόσης, Guidance levels of activity, ΠΕΔ) Ειδικές ομάδες ασθενών (παιδιά, έγκυες, θηλάζουσες) The hospitalised patient Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά ραδιοφαρμάκων Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών που τους έχει χορηγηθεί θεραπευτικό ραδιοϊσότοπο, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες) Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος μετρητικών, απεικονιστικών συστημάτων & ραδιοφαρμάκων, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Διαδικασίες καθαρισμού χώρου - απορρύπανση Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών: ραδιορύπανση, υπερέκθεση. Ανάλυση ατυχημάτων. Μαθήματα από τα παθήματα. Αναφορά ατυχήματος

12 Ακτινοπροστασία για τεχνολόγους στην Ακτινοθεραπεία Θεματική Ενότητα Βασικές αρχές της φυσικής των ακτινοβολιών Εισαγωγή στην ατομική δομή Πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια, περιοδικός πίνακας, ατομική μάζα, ισότοπα ενός στοιχείου, διέγερση, ιονισμός, χαρακτηριστικές ακτίνες X, bremsstrahlung ακτινοβολία Διάρκεια (hrs) 2 Ραδιενέργεια Πυρηνική σταθερότητα, ασταθείς πυρήνες, ραδιοϊσότοπα, άλφα, βήτα, γάμμα, νετρόνια, ενεργότητα, νόμος της ραδιενεργού αποσύνθεσης, χρόνος ημιζωής, παραγωγή ακτίνων Χ Αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας με την ύλη Εξασθένηση, Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, Φαινόμενο Compton Πηγές ακτινοβολίας Ηλεκτομαγνητικό φάσμα, Ιοντίζουσα και μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, Φυσικές και τεχνητές πηγές ακτινοβολίας, Τρόποι έκθεσης στη ραδιενέργεια. Αρχές ανίχνευσης και μέτρησης της ακτινοβολίας Ανιχνευτές αερίου: ιονισμού, Geiger-Muller, αναλογικοί, ανιχνευτές σπινθηρισμού, TLDs Δοσιμετρικές ποσότητες & μονάδες Απορροφούμενη δόση, ισοδύναμη δόση, ενεργός δόση μονάδες : Gray, Sievert Βιολογικές επιδράσεις Άμεσα αποτελέσματα (αποτελέσματα ολόσωμης ακτινοβολίας, οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αποτελέσματα μερικής ακτινοβόλησης (δέρμα, φακός οφθαλμών, κλασματοποίηση), δόση κατωφλίου δριμύτητα, Χρόνος εμφάνισης άμεσων αποτελεσμάτων μετά την ακτινοβόληση και ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης follow up- ασθενών) Στοχαστικά αποτελέσματα (Καρκίνος, κληρονομικά αποτελέσματα, πηγές δεδομένων (επιζώντες ατομικών βομβών, ιατρικές εκθέσεις, ανθρακωρύχοι), σχέση δόσης-αποτελέσματος) Ειδικές ομάδες ασθενών Σύστημα ακτινοπροστασίας Ελληνική νομοθεσία, κοινοτικοί και διεθνείς κανονισμοί και οδηγίες, Αρχή της αιτιολόγησης, αρχή της βελτιστοποίησης, αρχή των ορίων δόσεων, ταξινόμηση περιοχών (ελεγχόμενη, επιβλεπόμενη) Τρόποι προστασίας: χρόνος, απόσταση, θωράκιση Θεματική Ενότητα Τεχνολογία Ακτινοθεραπείας Τηλεθεραπεία, Βραχυθεραπεία πηγές Εξοπλισμός Co-60, γραμμικοί επιταχυντές, μονάδες μεταφόρτισης Τεχνικές IMRT tomotherapy, gamma knife, HDR, LDR βραχυθεραπεία, είδη εμφυτευμάτων, κατευθυντήρες, εφαρμογείς, κονσό- Διάρκεια (hrs) 2 2

13 λα ελέγχου Εξομοιωτής Θεματική Ενότητα Ακτινοπροστασία στην Ακτινοθεραπεία Ακτινοπροστασία προσωπικού Κατασκευαστικές απαιτήσεις θωράκιση Ατομικό δοσίμετρο, οριοθέτηση περιοχών, συστήματα ασφαλείας Φύλαξη, μεταφορά πηγών, λαβίδες, προστατευτικά πετάσματα, μετρητές ακτινοβολίας χώρου Διάρκεια (hrs) 4 Ακτινοπροστασία ασθενούς Έκθεση ασθενούς, Αιτιολόγηση, Βελτιστοποίηση, Traceability of sources in brachytherapy. Ακτινοπροστασία κοινού Έκθεση επισκεπτών Ραδιενεργά κατάλοιπα Μεταφορά πηγών Προϋποθέσεις απελευθέρωσης ασθενών βραχυθεραπείας, πληροφορίες στους ασθενείς (γραπτές οδηγίες), ταυτότητα Διασφάλιση ποιότητας Στόχος του προγράμματος διασφάλισης ποιότητας Ποιοτικός έλεγχος εξομειωτή, συστήματος σχεδιασμού θεραπείας, μηχανημάτων, συστημάτων ασφαλείας, πηγών βραχυθεραπείας, ανεξάρτητος έλεγχος, πρωτόκολλα δοσιμετρίας, βαθμονόμηση οργάνων, Αρχείο Διαχείριση ραδιενεργών καταλοίπων (ενεργότητα, συγκέντρωση, χρόνος ημιζωής, ραδιοτοξικότητα, αποθήκευση, αποδέσμευση) Ατυχήματα Παραδείγματα σημαντικών και συχνών περιστατικών. Μαθήματα από τα ατυχήματα. Αναφορά ατυχήματος 3

14 Παράρτημα Γ: Θέσεις φορέων Πρόεδρος: Αγαδάκος Ευθύμης Αντιπρόεδρος: Δεληκανάκης Νίκος Γενικός γραμματέας: Νασιόπουλος Κων/νος Οργ/ικός γραμματέας Θανασούλας Κων/νος Ταμίας: Πετρόπουλος Δημήτρης Επιστημονική Εταιρεία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος Greek Scientific Society of Radiological Technologists Αθήνα, Υπέυθυνος εκπαίδευσης: Κατσιφαράκης Δημήτρης Υπ. Ομάδων Εργασίας: Κυριαζής Σταύρος Ειδικοί σύμβουλοι Αντωνίου Νίκος Γρούζη Ευτυχία Σκλαβούνος Παύλος President Agadakos Efthimis Vice president Delikanakis Nikos Gen. Secretary Nasiopoulos Kostas Org. Secretary Thanassoulas Kostas Treasurer Petropoulos Dimitris Education Director Katsifarakis Dimitris Workgroup Director Kyriazis Stavros Scientific Advisors Andoniou Nikos Grouzi Eftichia Sklavounos Pavlos Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ.-fax: Sokratous 73, 04 32, Athens, Greece Tel. - fax: Προς: Αναπληρωτή καθηγητή Π. Δημητρίου Αντιπρόεδρο 9μελους επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας Αξιότιμε κύριε καθηγητά, Μέσα από την παρούσα επιστολή και σε συνέχεια της 4 ης συνεδρίασης της 9μελούς επιτροπής, την Τρίτη 20/0/2009 -με στόχο την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων..4.6.(α) και..7.(β) των κανονισμών ακτινοπροστασίας- θα θέλαμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας σχετικά με το ζήτημα της πιστοποίησης από την ΕΕΑΕ, της επάρκειας γνώσεων σε θέματα ακτινοπροστασίας πιστοποιητικών, διαδικασίας που αφορά σε εργαζόμενους μη ιατρούς σε εργαστήρια ακτινοβολιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, στις προτάσεις μας περιλαμβάνονται τα εξής :. Όσον αφορά σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε ακτινοδιαγνωστικά ή ακτινοθεραπευτικά τμήματα, χωρίς να κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, η Εταιρεία μας δηλώνει την αποφασιστική του διαφωνία σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία, ανεξάρτητα από την προϋπηρεσία τους. Δεν είναι αποδεκτό σήμερα σε καμία ευρωπαική χώρα να μπορεί να θεωρείται οποιοσδήποτε κατάλληλος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου του επαγγελματία Τεχνολόγου Ακτινολόγου, δηλαδή την παροχή ασφαλών και βέλτιστων απεικονιστικών ή θεραπευτικών υπηρεσιών υγείας, με μόνο εχέγγυο και κριτήριο την εμπειρία του και την παρακολούθηση σεμιναρίων διαρκείας κάποιων ωρών. Πέραν του ότι πρόκειται για καινοφανείς πειραματισμούς με επιπτώσεις για την υγεία και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα προσβλητικό και υποτιμητικό για τον κλάδο μας, ομολογούμε ότι δυσκολευθήκαμε να κατανοήσουμε τι ακριβώς μπορεί να υποκρύπτουν τέτοιου είδους σκέψεις. 4

15 Επίσης, είναι στα όρια της νοσηρής φαντασίας για τον καθένα μας να υποθέσει ότι θα μπορούσαν να προταθούν και να συμφωνηθούν παρόμοιες διαδικασίες για οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία υγείας (όπως π.χ. ιατρούς, φυσικούς ιατρικής κ.ά.), γεγονός που ως λογική αντιβαίνει προς τις θεμελιώδεις αρχές και κανόνες της εφηρμοσμένης ηθικής. Σχετικά με τη συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων, η Επιστημονική Εταιρία μας σημειώνει την αναγκαιότητα άμεσης διαβίβασης σχετικού εγγράφου -από πλευράς της ΕΕΑΕ προς τους φορείς που απασχολούν τέτοια άτομα- με το οποίο να τους ενημερώνει για την παράνομη πράξη, συνιστώντας παράλληλα την υποχρέωση για αλλαγή θέσης (βλ. κανονισμό ακτινοπροστασίας «η κατοχή κατάλληλου τίτλου σπουδών τίθεται ως αποκλειστική προϋπόθεση για κάθε άτομο, ώστε να εργαστεί»). Ωστόσο -και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων τμημάτων- και μέχρι την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, μπορεί να παρέχονται εύλογα χρονικά περιθώρια προσαρμογής,. Συγκεκριμένα προτείνουμε ένα διάστημα 5 ετών, μέσα στο οποίο όσοι ενδιαφέρονται έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν κατάλληλο τίτλο σπουδών (μέσω ΙΕΚ, ΕΠΑΛ ή/και ΤΕΙ). Παράλληλα, μέσα στο ίδιο διάστημα παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς να κάνουν προσλήψεις για κάλυψη των κενών θέσεων, εφ όσον μετά την πάροδο της πενταετίας, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις (και για τις ανάγκες των ο- ποίων ακριβώς προσελήφθησαν). 2. Όσον αφορά σε εργαζόμενους κατόχους τίτλων σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικά για εκείνες τις περιπτώσεις σχολών όπου με βάση τα προγράμματα σπουδών δεν προβλέπεται το μάθημα της ακτινοπροστασίας, συμφωνούμε με την πρότασή σας για υποχρεωτικά σεμινάρια, με θεματολογία την ακτινοπροστασία. Όμως, η αξιολόγηση της επίδοσης μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία των γραπτών εξετάσεων, μπορεί μεν να χρησιμεύει ως επιβεβαίωση της επιτυχούς παρακολούθησης, του σεμιναρίου, αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές κριτήριο για την επάρκεια των γνώσεων στην ακτινοπροστασία, ιδιαίτερα εφ όσον το τελευταίο εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους. Τέτοιου σεμιναριακού τύπου προγράμματα, με γνωστικό αντικείμενο που διαμορφώνεται ανάλογα με τις βασικές γνώσεις και το επίπεδο βασικών σπουδών, μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα μόνον εφ όσον οργανώνονται και εντάσσονται στα πλαίσια προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης. 3. Η πρόταση για παρέμβαση προς τον ΟΕΕΚ με στόχο την επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών σχετικά με το μάθημα της ακτινοπροστασίας και τη βελτιωτική προσαρμογή του, κρίνεται ως ιδιαίτερα θετική. Πιστεύουμε όμως ότι κρίσιμο σημείο αποτελεί η διασφάλιση έμπειρου και κατάλληλου διδακτικού προσωπικού για το συγκεκριμένο μάθημα. 4. Σε ότι αφορά το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μας προκαλεί έκπληξη η μη αναφορά σε θέματα βέλτιστων πρακτικών για έλεγχο και περιορισμό τη δόσης. Θεωρούμε τη συγκεκριμένη ενότητα ως ιδιαίτερα σημαντική, στην οποία θα πρέπει να εστιάσει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Σημειώνουμε ότι καταγράφονται περιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν και ως επικίνδυνες, όπως μας καταγγέλλονται από συναδέλφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε την περίπτωση του 5

16 Νοσοκομείου Τρικάλων, όπου η συνήθης πρακτική που ακολουθείται για την ο-π προβολή θώρακα,-σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του ιατρού Διευθυντού του τμήματος- είναι η ξεπερασμένη και αναποτελεσματική τεχνική της επιλογής παραμέτρων 60 kvp και μάλιστα χωρίς την χρήση αντισκεδαστικού διαφράγματος, ενώ στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για την ίδια εξέταση επιλέγονται 80 kvp (και εδώ πάλι, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις της ιατρού Διευθύντριας του τμήματος). Το πλέον οδυνηρό είναι ότι όλες αυτές οι κακές πρακτικές- συνοδεύονται από το ψευδεπίγραφο επιχείρημα της ακτινοπροστασίας (!) ή/και της βέλτιστης ποιότητας των αποτελεσμάτων της εξέτασης (!). Τέτοια περιστατικά μόνο αδιάφορους δεν πρέπει να μας αφήνουν, ενώ πεποίθησή μας είναι ότι ο σχεδιασμός ανάλογων προγραμμάτων που να απευθύνονται σε άλλους επαγγελματίες υγείας που συμμετέχουν σε διαδικασίες απεικόνισης και ακτινοθεραπείας -έχοντας μάλιστα σημαντικό μερίδιο ευθύνης- αποτελεί αναγκαιότητα. Τέλος, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διάρκεια και κατανομή του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ο μεγάλος αριθμός διδακτικών ενοτήτων αποτελεί ιδιαίτερα φιλόδοξο στόχο, ενόσω η μικρή τους διάρκεια καθιστά αδύναμη την αποτελεσματικότητά τους (όπως π.χ. το αντικείμενο του ποιοτικού ελέγχου, είναι φύσει αδύνατο να εξαντλείται στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια της μισής περίπου ώρας). 5. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής εκπαιδευτών, με υψηλή εμπειρία και κατάλληλη πιστοποίηση (από το ΕΚΕΠΙΣ), προτείνονται εκ μέρους της Επιστημονικής Εταιρίας - μετά από σχετικές συνεννοήσεις- οι εξής : Α) Κατσιφαράκης Δημήτρης Β) Κουμαριανός Δημήτρης Γ) Αγαδάκος Ευθύμης Δ) Κυριαζής Σταύρος Ε) Νασιόπουλος Κωνσταντίνος ΣΤ) Μπένος Ιωάννης Ζ) Δεληκανάκης Νικόλαος Σας ενημερώνουμε, ότι η Επιστημονική μας Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία κατά το πρόσφατο παρελθόν, εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους, σύμφωνα με τον ν. 3329/2005. Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τη Β Υγειονομική Περιφέρειας Αττικής (Υ.Πε.), υλοποιήθηκαν προγράμματα διαρκείας 3 ημερών με τις εξής εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» «Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Τεχνολόγοι (σε ομάδες των 25 ατόμων) εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας. Αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία και με τη Υ.Πε. Θεσσαλίας, με τις ακό- 6

17 λουθες εκπαιδευτικές ενότητες: «Ακτινοπροστασία προσωπικού και ασθενούς» «Αξιολόγηση βασικών ακτινολογικών προβολών» «Ελληνικοί κανονισμοί ακτινοπροστασίας» Το πρόγραμμα παρακολούθησαν περισσότεροι από 00 Τεχνολόγοι εργαζόμενοι σε δημόσιες μονάδες υγείας της προαναφερόμενης υγειονομικής αρχής. Σχετικά με το επίπεδο των προγραμμάτων και συνεργασίας με τις προαναφερόμενες ΔΥΠΕ θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προγράμματα αφ ενός απέσπασαν τους επαίνους των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, ενώ αφ ετέρου κατά την αξιολόγηση που έγινε από τους εργαζόμενους, υπήρξαν μόνο θετικά σχόλια και μάλιστα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ακόμη, πολυάριθμα ενεργά μέλη της Επιστημονικής μας Εταιρείας, από το 2000 έως το 2006, υλοποίησαν είκοσι ένα (2) επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης -διάρκειας ωρών το καθένα- για Τεχνολόγους Ακτινολόγους και Χειριστές Εμφανιστές, με την ιδιότητα του επιστημονικά υπεύθυνου και την επιστημονική συνεισφορά της Εταιρείας, μέσα από προγράμματα του B & Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Νοσοκομείων σε πανελλαδικό επίπεδο. Παράλληλα, κατά την ίδια περίοδο, υλοποιήθηκαν τρία (3) αντίστοιχα προγράμματα τα ο- ποία απευθύνονταν σε ανέργους του κλάδου μας. Όλα ανεξαιρέτως τα προαναφερόμενα προγράμματα, περιελάμβαναν θεματικές ενότητες με το περιεχόμενο της ακτινοπροστασίας. Όπως είναι ευνόητο, τόσο η Επιστημονική Εταιρεία όσο και οι προτεινόμενοι εκπαιδευτές διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλή εμπειρία στην εν λόγω θεματική ενότητα, όπως γενικά στη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σύμφωνοι με την πρόταση για συμμετοχή επιλεγμένων μελών μας σε προγράμματα εκπαίδευσης. Άλλωστε, είναι πάντα στις προθέσεις όλων μας να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος των πολιτών και εργαζομένων. ΔΣ ΕΠ.Ε.Τ.Α.Ε Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ε. Αγαδάκος Κ. Νασιόπουλος 7

18 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛOΓΩΝ Mέλος της INTERNATIONAL SOCIETY OF RADIOGRAPHERS & RADIOLOGICAL TECHNOLOGISTS Σωκράτους 73, Αθήνα Τηλ./fax: Αθήνα 23//2009 Αρ.πρ. 24 Κοιν. κ.π. Δημητρίου, ΕΕΑΕ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο της 9μελούς επιτροπής πιστοποίησης επάρκειας γνώσεων, άρθρων..4.6 (α) και..7. (ε) κανονισμών ακτινοπροστασίας, Καθηγητή κ. Κυριάκο Στριγγάρη Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας κοινοποιήσουμε τις θέσεις του Συλλόγου μας σχετικά με τις προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους της ΕΕΑΕ, στην Ειδική Επιτροπή της οποίας προεδρεύετε.. Άτομα που απασχολούνται σε διαδικασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, χωρίς να έχουν τα νόμιμα προσόντα για τον σκοπό αυτό: Για την κατηγορία των παρανόμως απασχολουμένων σε εργαστήρια με χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, ανεξάρτητα με τα έτη προϋπηρεσίας τους, τις αντικειμενικές συνθήκες στελέχωσης και επάρκειας προσωπικού του κάθε εργαστηρίου κλπ., δεν συζητούμε τίποτα διαφορετικό από τη εφαρμογή του Νομοθετικού Διατάγματος 8/74 και των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας, δηλαδή την άμεση μετακίνησή τους από τους αντίστοιχους χώρους. Όσον αφορά στο εν λόγω ζήτημα, θα θέλαμε να επισημάνουμε τις σημαντικές ευθύνες της ΕΕΑΕ που ενώ ως αρμόδια ελεγκτική αρχή γνωρίζει το πρόβλημα, το αφήνει να διαιωνίζεται και δεν εισηγήθηκε κατάλληλα στις αρμόδιες υπηρεσίες Επίσης, μας προκαλεί έκπληξη η εισηγητική της πρόταση για μια παρέμβαση αναδρομικής «νομιμοποίησης» παρανόμων πρακτικών και πράξεων, με υπέρβαση της κείμενης νομοθεσίας και των ισχυόντων Κανονισμών Ακτινοπροστασίας ιδιαίτερα εάν συνεκτιμήσουμε το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- εισηγείται, θεσπίζει και είναι αρμόδια να επιβλέπει την τήρησή τους,! Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορέας ο οποίος εκπροσωπείται στην επιτροπή, οφείλει να αναλαμβάνει 8

19 υπεύθυνα το βάρος και την ευθύνη των πράξεων και προτάσεών του. Ο Σύλλογός μας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις, υποχρεούμενος παράλληλα να προβάλλει το de facto δικαίωμά του για αντιμετώπιση του ζητήματος με κάθε πρόσφορο νόμιμο τρόπο και σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. 2. Χειριστές ακτινολογικών /ακτινοθεραπευτικών /εργαστηρίων πυρηνικής ιατρικής κατηγορίας ΔΕ (απόφοιτοι ΣΒΙΕ,ΙΕΚ.ΤΕΛ κλπ.) α) Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα να εργάζονται με ιοντίζουσα ακτινοβολία. Τα ¾ των απασχολουμένων στα παραπάνω εργαστήρια (σύμφωνα με τα προσκομισθέντα από την ΕΕΑΕ στοιχεία), εντάσσονται στην παραπάνω κατηγορία παρέχοντας καθημερινά και επί σειρά ετών υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς. Οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι τηρούν σχολαστικά τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας και αξιοποιούν τους κανόνες ακτινοπροστασίες για το τμήμα όπου εργάζονται, σύμφωνα με τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει κατά κατά την αρχική τους εκπαίδευση αλλά και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση μέσα από διαδοχικά προγράμματα σε ΚΕΚ. Η ΕΕΑΕ -ως αρμόδια αρχή- επί σειρά ετών, δεν έχει διατυπώσει καμία διαφωνία ή παρατήρηση σχετικά με το εκπαιδευτικό αντικείμενο των συγκεκριμένων σχολών και το περιεχόμενο σπουδών τους σε θέματα ακτινοπροστασίας. Άλλωστε, ούτε η ΕΕΑΕ, ούτε οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς των Ιατρών Ακτινολόγων όπως και ο ίδιος γνωρίζετε καλά, ως πρόεδρος επί σειρά ετών της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας- έχουν ποτέ διατυπώσει σχετικές κρίσεις που να αμφισβητούν άμεσα ή έμμεσα την ε- πάρκεια κατάρτισης των αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ασφαλή χρήση του εξοπλισμού ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Κάθε απόπειρα αμφισβήτησης της επαγγελματικής ευαισθησίας των εν λόγω εργαζομένων και της επάρκειας των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ζητήματα ακτινοπροστασίας, αποτελεί τουλάχιστον βάναυση προσβολή έναντι της μακροχρόνιας προσφοράς τους ως επαγγελματιών υγείας, κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες, σε εργαστήρια με προβληματικό εξοπλισμό και ακόμη -σε κάποιες γνωστές περιπτώσεις- χωρίς άδεια λειτουργίας και εναλλακτικά μπορεί να εκλαμβάνεται ως υποκριτική. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η οργάνωση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, όχι μόνον για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά για κάθε επαγγελματία του χώρου των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, με έμφαση στη θεωρία και τις πρακτικές της ακτινοπροστασίας, υπό την έννοια των βέλτιστων πρακτικών και με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες (και των δόσεων). Πάνω σε αυτή την βάση, ο Σύλλογός μας προσφέρεται να συζητήσει και να συμβάλλει δημιουργικά, κινητοποιώντας το δυναμικό των μελών του, όπως και εκπαιδευτών με εξειδικευμένη γνώση και μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Σημειώνουμε, το γεγονός ότι πολλά μέλη του Συλλόγου μας, έχουν συμμετάσχει είτε ως επιστημο- 9

20 νικά υπεύθυνοι είτε ως αξιολογητές είτε και ως εκπαιδευτές κατάλληλα πιστοποιημένοι (πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ), σε περισσότερα από 20 προγράμματα (διάρκειας εκπαιδευτικών ωρών το καθένα), στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ -σε δημόσια και ιδιωτικά ΚΕΚ, μέσω του προγράμματος «Υγεία Πρόνοια ». Κύριο αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων, ήταν η βελτιστοποίηση των εφαρμοζομένων πρακτικών (απεικονιστικές /ακτινοθεραπευτικές) προς την κατεύθυνση της μείωσης της έκθεσης και της δόσης- σε ασθενείς και προσωπικό (δείτε τον συνημμένο πίνακα προγραμμάτων και εκπαιδευτικών ωρών). Σχόλια σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η συσσωρευμένη εμπειρία μας από την πολυάριθμη συμμετοχή μελών του Συλλόγου μας στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, παρέχει τη δυνατότητα για εξαγωγή συμπερασμάτων, στα πλαίσια μιας ex ante αξιολόγησης της πρότασης εκπαιδευτικού προγράμματος της ΕΕΑΕ. Βασιζόμενοι σε μια πρώτη απόπειρα αξιολόγησης, με βάση τη στοχοθεσία των προγραμμάτων συνεχιζόμενης και δια βίου εκπαίδευσης, διατυπώνουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις μας για τη συνοχή των στόχων και σκοπών της συγκεκριμένης πρότασης, προκειμένου να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. Εάν μάλιστα προσθέσουμε το γεγονός της διαπιστωθείσας απουσίας σαφών εκπαιδευτικών στόχων -χωρίς παράλληλα να ο- ρίζεται ο σκοπός του προγράμματος- τότε διαθέτουμε επαρκή δικαιολογητική βάση για διατύπωση σοβαρών αντιρρήσεων για την υλοποίηση της, με την προτεινόμενη μορφή, τύπο και περιεχόμενο. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, που στοχεύει στον περιορισμό της έκθεσης ασθενών και εργαζομένων, οφείλει πρωτίστως να διαφοροποιείται και να εξειδικεύεται ανάλογα με την ομάδα-στόχο, δηλαδή σε ποια κατηγορία εργαζομένων στοχεύει (κλασσική ακτινοδιαγνωστική, μαστογράφος, οστική πυκνότητα, φορητό εξοπλισμό, υγρή ή φηφιακή επεξεργασία απεικόνισης). Επίσης, οι διδακτικές ενότητες, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες των χώρων εργασίας (υπολογιστική τομογραφίας, επεμβατική ακτινολογία, καρδιολογία κ.ά.). Ειδικότερα, επισημαίνουμε την παραδοχή ότι οι εφαρμογές της ακτινοθεραπείας και της πυρηνικής ιατρικής απαιτούν επιλεκτική και αυστηρά διαφοροποιημένη στόχευση του γνωστικού αντικειμένου. Είναι αυτονόητο για όλα τα προαναφερόμενα προγράμματα, ότι κάθε προσπάθεια περιορισμού της δόσης εξαρτάται άμεσα από τις διαδικασίες βελτιστοποίησης και την τήρηση των πρωτοκόλλων της εξέτασης, λαμβανομένων υπ όψιν των ιδιαιτεροτήτων όσον αφορά στα παιδιά. Κάτω από αυτό το πρίσμα, μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι η ΕΕΑΕ επιδεικνύει μια ανεξήγητη σπουδή για περαίωση του ζητήματος (έως τα μέσα Φεβρουαρίου), αν και δαπάνησε κρίσιμο και ωφέλιμο χρόνο μετά την τελευταία συνάντηση- χωρίς μάλιστα να ζητήσει ποτέ τη διατύπωση γνώμης από τον φορέα που εκπροσωπεί εργαζομένους που αποτελούν τους αποδέκτες της εκπαίδευσης και τα υποκείμενα της πιστοποίησης. Ο Σύλλογός μας, στα πλαίσια της συμμετοχής του στην επιτροπή αλλά και του σεβασμού στους κα- 20

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ÅÎÅÉÄÉÊÅÕÌÅÍÇ ÅÊÐÁÉÄÅÕÔÉÊÇ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ ãéá Ýíôáîç ìáèçôþí ìå áíáðçñßá Þ/êáé åéäéêýò åêðáéäåõôéêýò

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 3.11577/5.7600/1-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:

Η συμβολή της διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π.Ε&ΔΒΜ/Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ. και 2 Π.Σ.Εισ.» Η συμβολή της διερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα