6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ"

Transcript

1 Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Καζ. Γεωξγίνπ Μαληάλε εκείωζε: Μέξνο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ ησλ παξνπζηάζεσλ απηώλ έρεη ιεθζεί από ην βηβιίν «Τερλνινγία μύιηλσλ δνκηθώλ θαηαζθεπώλ», εθδόζεηο ΙΩΝ, ηνπ Δξ. Ισάλλε Καθαξά (2013). επηέκβξηνο 2014

2 Πεξηθξάμεηο & Απιόπνξηεο Οη μύιηλεο πεξηθξάμεηο θαη νη απιόπνξηεο είλαη κηα θαηεγνξία μύιηλσλ θαηαζθεπώλ εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Ειιάδα. Τν ήπην κεζνγεηαθό θιίκα επλνεί ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο ζε νξγαλσκέλνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο, όπνπ θπξηαξρνύλ νη μύιηλεο θαηαζθεπέο από πεξηθξάμεηο θαη απιόπνξηεο θαηνηθηώλ, ρώξσλ αλαςπρήο θαη άζιεζεο, παηδηθώλ ραξώλ, θαζώο θαη άιισλ ρώξσλ γηα εμεηδηθεπκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο π.ρ. θξάζπεδα δξόκσλ, νξηνζέηεζε νηθνπέδσλ, πεξηθξάμεηο γεσξγηθώλ, θηελνηξνθηθώλ θαη βηνηερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ. μύιηλε πεξίθξαμε μύιηλε απιόπνξηα ζε ζύγρξνλε θαηνηθία

3 Πεξηθξάμεηο (γεληθά) Τα πξντόληα μύινπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο δηάθνξεο θαηαζθεπέο πεξίθξαμεο είλαη: ζηύινη, πάζζαινη, πξηζηή μπιεία θαη θόληξα-πιαθέ ζαιάζζεο. Άιιεο πξώηεο ύιεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε ην μύιν είλαη: ην κέηαιιν, ην αινπκίλην, ην ζύξκα, ην ζπξκαηόπιεγκα, ην Plexiglas, ην WPC (wood-plastics composite), δει. έλα ζύλζεην ζπκπαγέο πξντόλ από ίλεο πνιπκεξώλ θαη μύινπ. Οη πεξηθξάμεηο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο ζε: α) Πεξηθξάμεηο γηα θαηνηθίεο θαη δηάθνξα θηίξηα β) Πεξηθξάμεηο γηα νηθόπεδα θαη αγξνηεκάρηα γ) Πεξηθξάμεηο γηα νξηνζέηεζε θαη θξάζπεδα δξόκωλ (α) (β) (γ)

4 α) Πεξηθξάμεηο γηα θαηνηθίεο θαη δηάθνξα θηίξηα Πξόθεηηαη θπξίσο γηα πεξηθξάμεηο αζθαιείαο, κε αηζζεηηθή εκθάληζε, από ζπληεξεκέλν μύιν εμσηεξηθήο ρξήζεο. Η πεξίθξαμε κπνξεί λα είλαη ρακειή, απιήο νξηνζέηεζεο, ε νπνία δελ ελδείθλπηαη γηα εμσηεξηθή πεξίθξαμε απιήο. Σπάληα κπνξεί λα είλαη δηάθαλεο πεξίθξαμε πνπ επηηξέπεη ηελ νπηηθή επαθή, κε θαλνληθό ύςνο (πεξίπνπ 1,0-1,50 m) ζπλήζσο είλαη ςειή αδηαθαλήο πεξίθξαμε. Σηηο κέξεο καο θπξηαξρεί ε βαξηάο θαηαζθεπήο ςειή πεξίθξαμε αζθαιείαο γηα λα πξνζηαηεύεη ηελ απιή θαη ηελ θαηνηθία. Έλαο θξάθηεο κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί γηα δηαθνζκεηηθνύο ιόγνπο ή γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θαηνηθίαο ή ηνπ νηθνπέδνπ.

5 Πεξίθξαμε από πξνθαηαζθεπαζκέλα πάλει πξηζηήο μπιείαο Απηό ην είδνο πεξίθξαμεο απνηειείηαη από έηνηκα πάλει, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ην έλα δίπια ζην άιιν θαη δεκηνπξγνύλ ηνλ θξάθηε. Αλάκεζα ζε δύν πξνθαηαζθεπαζκέλα πάλει ζηεξεώλεηαη μύιηλε (ή / θαη κεηαιιηθή) θνιώλα, γηα αύμεζε ηεο ζηαζεξόηεηαο. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ επηινγή ηεο πνηόηεηαο θαη ηνπ ηύπνπ ησλ πάλει, εηδηθά γηα πεξηνρέο κε δπλαηό αέξα θαη γηα επηθιηλείο πεξηθξάμεηο. Τν πην θνηλό πάλει απνηειείηαη από αμεθάξδηζηεο ζαλίδεο νη νπνίεο επηθαιύπηνπλ ε κία ηελ άιιε θαη θαξθώλνληαη ή βηδώλνληαη ζε θάζεηεο ζαλίδεο ή θνινλάθηα ζηήξημεο. Πάλει πεξίθξαμεο από θαξθωηέο ιεπηέο απαξύθωηεο ζαλίδεο θωλνθόξνπ (πεύθνπ, έιαηνπ, ιάξηθαο) πνπ ζηεξεώλεηαη αλάκεζα ζε δύν θνιωλάθηα

6 Φξάθηεο κε μύιηλε πιέμε Απηόο ν ηύπνο θξάθηε απνηειείηαη από ιεπηέο ζαλίδεο μύινπ θπξίσο πεύθνπ, πάρνπο 10 έσο 14 mm, πνπ πεξληνύληαη ελαιιάμ από θάζεηεο ζαλίδεο, δηακνξθώλνληαο ηε ζρεδίαζε ηνπ πιεθηνύ θαιαζηνύ. Τν βαζηθό κεηνλέθηεκα ηνπ ηύπνπ απηνύ είλαη ε έιιεηςε ζηαζεξόηεηαο. Επίζεο αλάκεζα από ηηο ζαλίδεο κπνξεί λα ππάξμνπλ θελά, κέζα από ηα νπνία νη πεξαζηηθνί κπνξνύλ λα δνπλ ηελ απιή καο. Μηα παξαιιαγή απηνύ ηνπ ηύπνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα όπνπ νη ιεπηέο ζαλίδεο δελ είλαη πιεγκέλεο, αιιά καο δίλεηαη απηή ε εληύπσζε. Με ηνλ ηξόπν απηό δελ παξνπζηάδνληαη θελά ζηνλ θξάθηε. Γηαθνζκεηηθόο θξάθηεο από ιεπηό ζθειεηό θαη ιεπηέο ζαλίδεο εκπνηηζκέλνπ κε βνξηθά άιαηα πεύθνπ. Καιό είλαη ν μύιηλνο θξάθηεο λα ζπληεξείηαη θάζε 2 κε 3 ρξόληα κε ιηλέιαην.

7 Γηθηπωηόο θξάθηεο Ο θξάθηεο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη είηε κόλνο ηνπ, είηε ζηεξεώλεηαη επάλσ ζε έλαλ ήδε ππάξρνληα θξάθηε ή θξάζπεδν (ηνηρείν), γηα λα απμήζεη ην ύςνο ηνπ. Τνλ βξίζθνπκε κε νξζνγώληα ή ξνκβνεηδή ζρεδίαζε. Μηα θαιή εθαξκνγή ηνπ είλαη σο πεξίθξαμε πέξγθνιαο. Φξάθηεο δηθηπωηνύ ηύπνπ από ιεπηά ζαλίδηα κε ηεηξάγωλε ζρεδίαζε Φξάθηεο δηθηπωηνύ ηύπνπ από ιεπηά ζαλίδηα κε ζρεδίαζε ξόκβνπ

8 Φξάθηεο κε θάζεηεο ζαλίδεο Είλαη έλαο ζπκπαγήο θαη αλζεθηηθόο μύιηλνο θξάθηεο. Απνηειείηαη ζπλήζσο από θαηαθόξπθεο ζαλίδεο πιάηνπο cm. Είλαη πην ζηαζεξόο από ηνπο άιινπο δύν ηύπνπο: ηνλ θαξθσηό θαη απηόλ κε μύιηλε πιέμε. Είλαη θαηάιιεινο γηα πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε αλζεθηηθό θξάθηε θαη απνκόλσζε. Επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα απιή πεξίθξαμε αγξνηηθήο θαηνηθίαο από ζαλίδεο π.ρ. δξπόο ή θαζηαληάο ή πεύθνπ. ηαζεξόο θξάθηεο νηθίαο από θαηαθόξπθεο ζαλίδεο Φξάθηεο αγξνηηθήο θαηνηθίαο κε θαηαθόξπθεο κπηεξέο ζαλίδεο

9 Παξαδνζηαθνί θξάθηεο από εύθακπηα θιαδηά ηηηάο, ιπγαξηάο ή κνπξηάο, πνπ πιέθνληαη κεηαμύ ηνπο Καιακωηόο θξάθηεο Η θαηαζθεπή ηνπ θξάθηε απηνύ γίλεηαη από ιεπηά θιαδηά ηηηάο, ιπγαξηάο ή κνπξηάο θαη θαιάκηα, πνπ πιέθνληαη κεηαμύ ηνπο θαη δεκηνπξγνύλ έλαλ παξαδνζηαθό δηαθνζκεηηθό θξάθηε. Ο ηύπνο πάλει είλαη αξθεηά εύθακπηνο, αλζεθηηθόο, επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία δηάθνξσλ ζρεδίσλ κε θακπύιεο, επηηξέπεη ηελ αλαξξίρεζε θπηώλ θαη απνηειεί ηδαληθή ιύζε αμηνπνίεζεο ησλ θιαδηώλ ησλ δέληξσλ απηώλ.

10 Φξάθηεο από νιόζωκνπο παζζάινπο ή ζαλίδεο Ο θξάθηεο απηόο θαηαζθεπάδεηαη ζε κνξθή πάλει ή από ρσξηζηά πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία μύινπ. Τα πάλει κπνξεί λα είλαη νξζνγώληα, κε θακπύιε πιεπξά ή θπξηά. Ωο πξώηε ύιε ρξεζηκνπνηνύληαη πάζζαινη εκπνηηζκέλνπ ή κε πεύθνπ θαη θαζηαληάο κηθξήο δηακέηξνπ, ηνπνζεηεκέλνη θαηαθόξπθα ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Ο θξάθηεο απηόο είλαη θιαζηθόο ηύπνο δηαθνζκεηηθήο πεξίθξαμεο -νξηνζέηεζεο από θαηαθόξπθεο κνξθνπνηεκέλεο ζαλίδεο (θάγθεια), ζηεξεσκέλεο πάλσ ζε νξηδόληηεο ηξαβέξζεο, ζε απόζηαζε 10 έσο 15 cm ε κία από ηελ άιιε. Αλά 1,5 κε 2 m ηνπνζεηνύληαη μύιηλα κνξθνπνηεκέλα θνισλάθηα πνπ εληζρύνπλ ηελ όιε θαηαζθεπή.

11 Φξάθηεο από νιόζωκνπο παζζάινπο ή ζαλίδεο Κιαζηθνί θξάθηεο, κε ηξαβέξζεο, από ζαλίδεο μύινπ ώξηκεο ειιεληθήο θαζηαληάο θαη αληίζηνηρα θνισλάθηα, αλά απόζηαζε 1,5 2,0 m

12 β) Πεξηθξάμεηο γηα νηθόπεδα θαη αγξνηεκάρηα Οη πεξηθξάμεηο γηα νηθόπεδα, αγξνηεκάρηα θαη θάξκεο είλαη ζπλήζσο απιέο θαη ζηαζεξέο θαηαζθεπέο γηα νξηνζέηεζε θαη αζθάιεηα ηνπ ρώξνπ. Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηύπνο είλαη από κνξθνπνηεκέλα μύιηλα θνισλάθηα ή παζζάινπο θαη ζύξκα. Η θαηαζθεπή ελόο θξάθηε ηνπ ηύπνπ απηνύ είλαη απιή: Αλνίγνπκε ηξύπεο ζην έδαθνο κε εηδηθό ηξππάλη, ηνπνζεηνύκε ραιίθη ζηνλ ππζκέλα ηεο ηξύπαο, θαη ζηεξεώλνπκε ηνλ πάζζαιν κέζα, ζε θαηαθόξπθε ζέζε. Γηα κεγαιύηεξε ζηαζεξόηεηα ξίρλνπκε ηζηκέλην. Έπεηηα θαξθώλνπκε ην ζύξκα ζηνπο παζζάινπο. Παξαιιαγή ηνπ ηύπνπ απηνύ είλαη ν αγξνηηθόο θξάθηεο, όπνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζηύινπο ή παζζάινπο. Μπνξνύκε λα πξνζζέζνπκε μύιηλα πιαίζηα αλάκεζα ζηα θνισλάθηα. Ελαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλίδεο κνξθνπνηεκέλεο κε ην ηζεθνύξη (πειεθεηέο θαη παζζάινπο θνκκέλνπο ζηελ κέζε.

13 Σύπνη πεξηθξάμεωλ ζε νηθόπεδα θαη αγξνηεκάρηα Μεραλή δηάλνημεο νπώλ ζην ρώκα γηα παζζαιώζεηο Φξάθηεο από παζζάινπο θαη ζύξκα, ζε κνξθή πιέγκαηνο γηα αγξνηεκάρηα, νηθόπεδα θαη θάξκεο (είδε: εκπνηηζκέλν πεύθν, θαζηαληά, δξπο, θηειηά, αθαθία, θππαξίζζη, ειηά θ.α.)

14 Αγξνηηθέο μύιηλεο πεξηθξάμεηο Καηαζθεπή πιεθηήο πεξίθξαμεο από κπακπνύ Αγξνηηθνί θξάθηεο από παζζάινπο θαη πειεθεηέο ζαλίδεο (πάλω, αξηζηεξή θωη.) θαη από νξηδόληηα ηνπνζεηεκέλνπο ζηύινπο

15 Παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο (μύιηλεο) πεξηθξάμεηο Παξαδνζηαθέο αγξνηηθέο πεξηθξάμεηο από παζζάινπο, εκίπξηζηνπο ζηύινπο, εύθακπηα θιαδηά θ.α. (Πεγή: Νηθεηόπνπινο, 1973)

16 γ) Πεξηθξάμεηο γηα νξηνζέηεζε θαη θξάζπεδα δξόκωλ Γηα νξηνζέηεζε θαη θξάζπεδα δξόκσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηάιιεια εκπνηηζκέλνη μύιηλνη ζηύινη θαη δνθνί ζε κεγάιεο δηαηνκέο. Σε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη κπάξεο αζθαιείαο ησλ δξόκσλ θαη ηα ερνπεηάζκαηα. Ξύιηλεο κπάξεο αζθαιείαο Ηρνπέηαζκα ζε εζληθή νδό

17 Ξύιηλεο κπάξεο αζθαιείαο Οη μύιηλεο κπάξεο αζθαιείαο είλαη κηα ζπρλή θαηαζθεπή εμσηεξηθνύ ρώξνπ, πνπ ηνπνζεηείηαη ζηα πιάγηα ηνπ δξόκνπ. Σθνπόο ηεο θαηαζθεπήο απηήο είλαη λα ζπγθξαηεί ηα νρήκαηα πνπ εμέξρνληαη εθηόο πνξείαο θαη λα απνξξνθά ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα, ώζηε απηή λα κε κεηαθέξεηαη ζην όρεκα θαη ζηνπο επηβαίλνληεο. Οη κπάξεο θαη ηα θνισλάθηα θαηαζθεπάδνληαη από εκπνηηζκέλν μύιν πεύθνπ (κε άιαηα CCA) θαη ζπαληόηεξα ιάξηθαο. Φξεζηκνπνηνύληαη θνξκίδηα κε δηάκεηξν από 18 κέρξη 22 cm. Γηα λα κπνξεί ην μύιν λα αληέρεη ηηο πηέζεηο, γίλεηαη ζην πίζσ κέξνο ηνπ ππνζηήξημε από ραιύβδηλεο δνθνύο δηαζηάζεσλ 100 x 50 x 25 mm. Ξύιηλεο κπάξεο δξόκνπ κε εκπνηηζκέλα θνιωλάθηα

18 Ξύιηλεο κπάξεο Σ απηή ηε ρξήζε, ηα απνδεθηά θξηηήξηα πνηόηεηαο ηνπ μύινπ είλαη: ην πιάηνο ησλ εηεζίσλ δαθηπιίσλ λα είλαη ην πνιύ 10 mm, επηηξέπνληαη κόλν ζπκθπείο ξόδνη κε δηάκεηξν 3 cm, ην μύιν λα κελ έρεη πξνζβιεζεί από κύθεηεο ή έληνκα, θαη ε πγξαζία ηνπ κεηά ηνλ εκπνηηζκό θαη ηελ μήξαλζε λα κελ ππεξβαίλεη ην 15%. Τα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ μύιηλσλ κπαξώλ (ηνπιάρηζηνλ ζηελ αγνξά ηεο Επξώπεο) είλαη: (α) πςειή αηζζεηηθή εκθάληζε, (β) απνξξόθεζε ελέξγεηαο από ην μύιν ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό από όηη νη κεηαιιηθέο κπάξεο, ιόγσ ηεο ειαζηηθόηεηαο ηνπ μύινπ, θαη (γ) απμεκέλε πξνζηαζία γηα ηνλ άλζξσπν θαη ην απηνθίλεην. Σηηο κπάξεο αζθαιείαο γίλνληαη έιεγρνη κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο ΕΝ Μεηαιιηθή ζύλδεζε μύιηλωλ θνιώλωλ κε ηηο κπάξεο θξάζπεδνπ δξόκνπ. 1: βίδεο ηύπνπ βιήηξνπ κε ηεηξάγωλε δηαηνκή θαη κπνπιόληα 16 x 160 mm, 2: κεηαιιηθέο ζπλδεηηθέο πιάθεο πνπ ελώλνπλ ηε κπάξα κε ην θνιωλάθη, 3: κεηαιιηθέο πιάθεο γηα ελίζρπζε ηωλ ζπλδεηηθώλ πιαθώλ, 4: ραιύβδηλε ππνζηήξημε μύιηλεο θνιώλαο.

19 Ηρνπεηάζκαηα Τα ερνπεηάζκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε κείσζε ηεο ερνξύπαλζεο, πνπ πξνθαινύλ ηα απηνθίλεηα όηαλ θηλνύληαη ζε απηνθηλεηνδξόκνπο θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, θαζώο θαη ζε αεξνδξόκηα. Γηα λα επηιέμνπκε ην ζσζηό ηύπν ερνπεηάζκαηνο, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςελ: ηελ έληαζε ηεο ερνξύπαλζεο, ηελ αληνρή ηνπ αλζξώπνπ ζην ζόξπβν, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αηζζεηηθή ηωλ ερνπεηαζκάηωλ. Ο πην ζπλήζεο ηύπνο είλαη κε θνιώλεο από κπεηόλ θαη μύιηλεο ζαλίδεο γηα ηνίρν. Τα είδε μύινπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε Επξσπατθέο ρώξεο, είλαη εκπνηηζκέλε πεύθε, κε άιαηα ραιθνύ θαη βνξίνπ ή αδόιεο (ζε νξηζκέλεο ρώξεο θαη κε άιαηα CCA), θαη ζπαληόηεξα ιάξηθα ή ζεξκηθά ηξνπνπνηεκέλεο μπιείαο (Plato, OHT, TMT). Απιό ερνπέηαζκα (πεξίθξαμε) ωο «ηνηρνπνηία» ζε επηρείξεζε

20 Ηρνπεηάζκαηα Σηελ Ειιάδα δπζηπρώο δελ ρξεζηκνπνηνύκε μύιηλα ερνπεηάζκαηα, γηαηί έρνπλ επηθξαηήζεη ηα κεηαιιηθά ή νη επηθάλεηεο από plexiglass. Εηδηθά σο πάζζαινη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληζρπκέλα ηεκάρηα ζηξνγγπιώλ θνξκώλ εκπνηηζκέλεο πεύθεο ή θαζηαληάο ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζην όιν ζύζηεκα κεγάιε ειαζηηθόηεηα θαη εληζρπκέλε αζθάιεηα (ζεκ. ζηελ Επξσπατθή αγνξά νη θαηαζθεπέο απηέο πινπνηνύληαη, κε κεγάιε εγγύεζε δσήο, βι. >20 έηε). Ηρνπέηαζκα ζηελ Αγγιία (εκπνηηζκέλε δαζηθή πεύθε) Ηρνπέηαζκα ζε εζληθή νδό ηεο Οιιαλδίαο (μπιεία Platowood)

21 Ηρνπεηάζκαηα Σηελ θωη. θαίλεηαη πςειή πεξίθξαμε θαηνηθίαο, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ ερνπέηαζκα γηα λα κεηώζεη ηα πνζνζηά ερνξύπαλζεο ηεο θαηνηθίαο. Απνηειείηαη από πξνθαηαζθεπαζκέλα πάλει εκπνηηζκέλεο κε βνξηθά άιαηα πεύθεο. Η μπιεία γηα ερνπεηάζκαηα ζε νδνύο πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλε κε άιαηα ραιθνύ θαη βνξίνπ ή/θαη αξζεληθνύ (CCA). Τν ρξώκα κπνξεί λα είλαη πξάζηλν. Σηελ Ειιάδα δπζηπρώο δελ ρξεζηκνπνηνύκε μύιηλα ερνπεηάζκαηα. Εηδηθά σο πάζζαινη ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εληζρπκέλα ηεκάρηα ζηξνγγπιώλ θνξκώλ εκπνηηζκέλεο πεύθεο ή ειάηεο, ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ζην όιν ζύζηεκα κεγάιε ειαζηηθόηεηα θαη εληζρπκέλε αζθάιεηα. Πεξίθξαμε ζαλ ερνπέηαζκα (πξνθάη πάλει, μύιηλνη νξζνζηάηεο, νξηδόληηεο ζαλίδεο, εκπνηηζκέλα)

22 Απιόπνξηεο Οη απιόπνξηεο καο επηηξέπνπλ ηελ πξόζβαζε ζηελ θαηνηθία κέζα από ηελ πεξίθξαμε. Σπλήζσο είλαη βαξηέο θαηαζθεπέο από καζίθ μύιν ή ζπλδπαζκό μύινπ θαη κεηάιινπ. Οη απιόπνξηεο απνηεινύζαλ βαζηθό ζηνηρείν δηαθόζκεζεο ηεο θαηνηθίαο. Όπσο θαη ζηηο πεξηθξάμεηο, ηηο δηαθξίλνπκε αλάινγα κε ηελ θαηαζθεπή ηνπο ζε: απιόπνξηεο νξηνζέηεζεο, απιόπνξηεο αζθαιείαο, δηαθαλείο θαη αδηαθαλείο απιόπνξηεο. Τα είδε μύινπ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη ηα ίδηα κε απηά ησλ πεξηθξάμεσλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ, δει. ιεπθή δξπο θαη θαζηαληά, θαη από ηα ηξνπηθά είδε μύινπ, θπξίσο Iroko θαη Mahogany. Σηελ άλσ εηθόλα θαίλεηαη παξαδνζηαθή απιόπνξηα, αδηαθαλήο, θαηαζθεπαζκέλε από καζίθ πιαίζην θαη ζαλίδεο, ελώ γηα ην θηλίξηζκα είρε ρξεζηκνπνηεζεί ιαδνκπνγηά (ξηπνιίλε). Παξά ηελ εγθαηάιεηςε επί δεθαεηίεο, ε θαηαζθεπή δηαηεξεί ζε κεγάιν βαζκό ηε ζηαηηθή επάξθεηα θαη ηελ βαθή. Σηελ θάησ εηθ. βιέπνπκε ζύγρξνλε δξύηλε απιόπνξηα.

23 Απιόπνξηεο Οη σξαηόηεξεο απιόπνξηεο από δξπ θαη θαζηαληά απαληώληαη ζε παιηέο κνλέο (Αγ. Όξνο, Μεηέσξα, θ.α.), θαη επίζεο βαξηέο απιόπνξηεο ζπλεζίδνληαλ ζε θαηνηθίεο κε πςειή πεξίθξαμε από πςειό καληξόηνηρν γηα παξνρή αζθάιεηαο. Οη απιόπνξηεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, γη απηό απαηηείηαη πξνζεγκέλε ζπληήξεζε θαη βαθή. Η πξνιεπηηθή ζπληήξεζε γίλεηαη κε ιηλέιαην θαη έγρξσκα ζπληεξεηηθά, όζν πην ζθνύξαο απόρξσζεο γίλεηαη. Η βαθή γίλεηαη κε ξηπνιίλε (ιαδνκπνγηά ή ειαηόρξσκα) ζην επηζπκεηό ρξώκα, ή κε αθξπιηθή πδξνδηαιπηή ιάθα ή κε αθξπιηθό πδξνδηαιπηό βεξλίθη εμσηεξηθήο ρξήζεσο.

24 Απιόπνξηεο Γηαθνζκεηηθή απιόπνξηα νηθνπέδνπ κε θαηνηθία, από θάζεηεο ζαλίδεο, ζπληεξεκέλε κε βαθή αθξπιηθήο ιάθαο εμωηεξηθήο ρξήζεο Απιή απιόπνξηα κε θάζεηεο ζαλίδεο γηα αγξνηηθή πεξίθξαμε

25 ύγρξνλεο μύιηλεο απιόπνξηεο

26 Ρνι κπαξ (πάζζαινη) Υπάξρνπλ πάζζαινη (ξνι κπαξ) θαηάιιεινη γηα ηε ζηήξημε θπηώλ ε δέληξσλ γηα ηε δεκηνπξγία παξηεξηώλ θαη ηε ζπγθξάηεζε ηνπ ρώκαηνο. Οη πάζζαινη δηαηίζεληαη κε κύηε, ή ζηξνγγπινί, θαη είλαη εκπνηηζκέλνη γηα ηελ απνθπγή απνζύλζεζεο θαη ηελ πξνζβνιή ησλ εληόκσλ. Οη ζηξνγγπινί πάζζαινη ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο θαη γηα ηε δεκηνπξγία πέξγθνιαο. -Τα ξνι κπαξ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο δηαθνζκεηηθά εμσηεξηθνύ ρώξνπ ή σο επέλδπζε ζε παξηέξηα. -Η θύηεπζε ησλ θπηώλ ζε μύιηλεο θαηαζθεπέο δεκηνπξγεί κηα όκνξθε εηθόλα ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο ζπηηηώλ, θαηαζηεκάησλ θαη πάξθσλ. Από κηζόμπιν 5 cm ή 7 cm

27 Γηαθνξεηηθνί ηύπνη από Ρνι κπαξ ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΚΑΡΦΧΣΟ ΣΑΘΔΡΟ ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΚΑΡΦΧΣΟ ΑΦΙΓΑ ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΚΑΡΦΧΣΟ ΙΙΟ ΡΟΛ ΜΠΑΡ ΚΑΡΦΧΣΟ ΔΛΛΔΙΦΗ

28 Ρνι κπαξ

29 Καθαζωηά Υπάξρνπλ μύιηλεο κηθξνθαηαζθεπέο πνπ νλνκάδνληαη θαθαζωηά, θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλαξξίρεζε θπηώλ, γηα δηαρσξηζηηθά κεηαμύ ρώξσλ ή λα ζπλδπάδνληαη κε πάγθνπο θ.α. Οη θαηαζθεπέο απηέο κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ (κε περάθη, θαιακσηά, κε πεξζίδα, δηαγώληα θαη δηαγώληα κε αςίδα, θ.α.). -Είλαη σξαίεο δηαθνζκεηηθέο κηθξέο μπινθαηαζθεπέο. -Τα μύιηλα θαθαζσηά είλαη ηδαληθά γηα ηελ πεξίθξαμε κε ηζρπξή δνκή, ηνπνζεηνύληαη εύθνια θαη δηαηίζεληαη ζε πνηθίιεο δηαζηάζεηο θαη ζρέδηα. ΚΑΦΑΧΣΟ ΠΗΥΑΚΙ

30 Καηαζθεπέο Καθαζωηώλ ΚΑΦΑΧΣΟ ΒΑΜΜΔΝΟ ΚΑΦΑΧΣΟ ΠΔΡΙΓΑ ΚΑΦΑΧΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΟ ΚΑΦΑΧΣΟ ΓΙΑΓΧΝΙΟ ΑΦΙΓΑ

31 Καηαζθεπέο Καθαζωηώλ ΚΑΦΑΧΣΟ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ ΚΑΦΑΧΣΟ - ΠΑΝΔΛ ΚΑΦΑΧΣΟ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ

32 Καηαζθεπέο Καθαζωηώλ ΚΑΦΑΧΣΟ ΠΑΝΔΛ Χ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟ ΥΧΡΧΝ ΚΑΦΑΧΣΟ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ & Χ ΓΙΑΥΧΡΙΣΙΚΟ

33 Πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα πεξηθξάμεηο θ.α. Σηελ ειιεληθή αγνξά ζπλαληάκε πνιύ ζπρλά σο πξώηε ύιε ην εκπνηηζκέλν πεύθν, θαη επίζεο ηελ ειάηε θαη ηελ εξπζξειάηε (θπξίσο εηζαγσγήο). Σηηο ελ ιόγσ θαηαζθεπέο, ζπλαληάκε θαζηαληά θαη δξπ ζηηο πεξηθξάμεηο, θαη επίζεο εκπνηηζκέλν πεύθν εηδηθά ζε θαηαζθεπέο ζε επαθή κε ην έδαθνο. Οη παιηόηεξνη γηα παζζαιώζεηο ρξεζηκνπνηνύζαλ ηα αλζεθηηθά είδε: κνπξηά, θηειηά (θαξαγάηζη), θέδξν, ειηά, θππαξίζζη, θαη ιεπθή δξπ. Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη εκπνηηζκέλε μπιεία (π.ρ. θξάθηεο θαη απιόπνξηεο), πξέπεη λα εθαξκόδνληαη νη θαηάιιεινη ρεηξηζκνί θαη ηερληθέο, θαζώο θαη νη ζσζηέο κέζνδνη ζπληήξεζεο θαη θηληξίζκαηνο. Πξέπεη λα ππάξρεη πάληα πνιύ θαιό θηλίξηζκα ησλ θαηαζθεπώλ (ρξήζε ζπληεξεηηθνύ - κπθεηνθηόλνπ, επάιεηςε κε θαιήο πνηόηεηαο έγρξσκα ζπληεξεηηθά εμσηεξηθήο ρξήζεσο, ή/θαη βαθή ππό θελό ή κε αθξπιηθό βεξλίθη εμσηεξηθήο ρξήζεσο - αλ απαηηείηαη). Οη πεξηθξάμεηο θαη νη απιόπνξηεο, ζε θαηνηθίεο θαη εμνρηθά, θαιό είλαη λα βάθνληαη θαιά θαη κε ηνλ νξζό ηξόπν (ιαδνκπνγηέο).

34 ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ Ο δηδάζθσλ θ. Γεώξγηνο Μαληάλεο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθή ηερληθή βνήζεηα θαη επραξηζηεί ηηο παξαθάησ αλαθεξόκελεο επηρεηξήζεηο γηα ην θωηνγξαθηθό πιηθό ην νπνίν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζε απηέο ηηο παξνπζηάζεηο. Απηό έγηλε γηα ακηγώο εθπαηδεπηηθό ζθνπό γηα ηα καζήκαηα ζεσξίαο εληόο ηνπ Τκήκαηνο Σρεδηαζκνύ θαη Τερλνινγίαο Ξύινπ θαη Επίπινπ, ΤΕΙ Θεζζαιίαο, Καξδίηζα, Πεγέο Internet

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο

ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο ΣΟ ΠΡΙΣΗΡΙΟ (κέζνδνη πξίζεο πνζνηηθή απόδνζε ζπληήξεζε) Μ. θαξβέιεο Υ. Λπθίδεο Σα βαζηθά κέξε ελόο πξηζηεξίνπ: Κνξκνπιαηεία Κπξίωο πξηζηήξην Πξηζηνπιαηεία (απνζήθε) Σξνρηζηήξην Βνεζεηηθέο εγθαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ (ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε:

Μεηαζρεκαηηζηέο. ηόρνη. Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: Μεηαζρεκαηηζηέο ηόρνη Με ηε ζπκπιήξσζε ηεο ελόηεηαο απηήο ν καζεηήο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 1) Να γλσξίδεη ηη είλαη ν κεηαζρεκαηηζηήο θαη πώο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο. 2) Να δηαηππώλεη ηελ αξρή ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ»

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑKΟΤ ΚΑΦΟΤ Ε ΞΤΛΟΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΣΗ ΤΡΟΤ» ΥΡΤΑΝΘΗ Π. ΔΑΦΝΑ ΑΕΜ: ΞΕ 0866 Επιβλέπων Δρ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΑΝΣΑΝΗ Καθηγητής ΣΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ

ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 14 ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΛΑΡΙΑ ΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΑΠΑΣΔΡΓΙΟΤ ΟΝΟΜΑ: ΓΔΩΡΓΙΟ ΣΑΞΗ: Α 4 ΘΔΜΑ: ΑΝΔΜΟΜΤΛΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ: 2010-2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries

Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο. Joy of Satan Ministries Πλεπκαηηθόο αηαληζκόο Joy of Satan Ministries [Ο αηαληζκόο Δίλαη] ε αξρέηππε ζξεζθεία ηεο αλζξσπόηεηαο. - αηαλάο Ζ Joy of Satan Ministries έρεη ζθνπό ηελ επαλαζπγθξόηεζε ηνπ Αιεζηλνύ αηαληζκνύ. Ο αηαληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ

Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική. Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ Κατ Οίκον Φροντίδα και Κοινωνική Μέριμνα (HACC) Οδηγός για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Μέριμνας της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΑ 24 Περιεχόμενα Ειιεληθή Οξζόδνμε Κνηλόηεηα Ν.Α. Κξηηήξηα Επηινγήο Τπεξεζίεο

Διαβάστε περισσότερα