ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή βελδηλνθηλεηήξαο ή θηλεηήξαο αέξνο αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο αληιίαο) νδεγεί ηελ αληιία. Σν ρξώκα πξεζάξεηαη από ηελ αληιία, πεξλά κέζα από ην θίιηξν θαη νδεγείηαη ζην πηζηόιη βαθήο κέζσ ελόο ιάζηηρνπ πςειήο πίεζεο. Η λεθεινπνίεζε ηνπ ρξώκαηνο επηηπγράλεηαη θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ κε πςειή πίεζε από ην κπεθ πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθή βάζε ζηελ άθξε ηνπ πηζηνιηνύ. Σν κπεθ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από βνιθξάκην θαη έρεη εηδηθή κνξθή θαη ζρήκα. Γηα ηε λεθεινπνίεζε ηνπ ρξώκαηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη αέξαο, αιιά απηή επηηπγράλεηαη από ηελ πίεζε θαη κόλν. Γηα ην ιόγν απηό ε δηαδηθαζία θαιείηαη Airless Spray, δειαδή βαθή ρσξίο αέξα. Έλα ηππηθό ζύζηεκα βαθήο Airless απνηειείηαη από ηα εμήο 5 (πέληε) βαζηθά κέξε: Γνρείν κέζα ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην ρξώκα Κηλεηήξαο (Ηιεθηξηθόο, Δζσηεξηθήο Καύζεο ή Αέξνο) πνπ νδεγεί ηελ αληιία Αληιία γηα λα πξεζάξεη ην ρξώκα Τςειήο πίεζεο ιάζηηρν γηα λα κεηαθέξεη ην ρξώκα (είλαη ήδε ππό πίεζε) ζην πηζηόιη βαθήο Πηζηόιη θαη κπεθ γηα λα λεθεινπνηεζεί ην ρξώκα θαη λα γίλεη ε βαθή. ειίδα 1

2 2 ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΒΑΦΖ Καηά ηε βαθή, ρξεζηκνπνηείζηε πάληα ηε ρακειόηεξε δπλαηή πίεζε ε νπνία ζα δώζεη έλα ζπλερέο «θηικ» ρσξίο ηε δεκηνπξγία γξακκώλ. Πνιιέο θνξέο νη ρεηξηζηέο βάθνπλ κε κεγαιύηεξε πίεζε από ηελ θαλνληθή πηζηεύνληαο όηη απηό είλαη θαιύηεξν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό νδεγεί ζε κεγαιύηεξε θζνξά ηεο αληιίαο θαη ηνπ κπεθ πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιύηεξν θόζηνο ζηε ζπληήξεζε θαη κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ρξώκαηνο. Γηα λα πεξηνξίζεηε ηηο γξακκέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε βαθή: Απμήζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο. Πξνζζέζηε δηαιπηηθό ζην ρξώκα Αιιάμηε δηαζηάζεηο κπεθ ε πεξίπησζε πνπ θακία από ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο δελ επηιύεη ην πξόβιεκα, ηόηε ίζσο είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεηε ηηο θάησζη ππνδείμεηο: Θεξκάλεηε ην πιηθό πνπ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε βαθή Υξεζηκνπνηήζηε έλα ιάζηηρν πςειήο πίεζεο κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ. Γηα παξάδεηγκα αλ ην ιάζηηρν πνπ ρξεζηκνπνηείηε είλαη 1/4" αιιάμηε ην ζε 3/8. Βπζίζηε ηελ αληιία απεπζείαο κέζα ζηνλ θάδν κε ην πιηθό θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ιάζηηρν κε ζηθόλη. πκβνπιέο γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζηε βαθή Καηά ηελ βαθή ησλ πην δύζθνισλ ζεκείσλ, όπσο ην εζσηεξηθό ελόο θνπηηνύ, ζα έρεηε θαιύηεξα απνηειέζκαηα αλ πεξάζεηε ην ρξώκα ζε πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο «ρέξηα» (ιεπηόηεξνπ πάρνπο), α- θήλνληαο ην ρξώκα λα «ηξαβήμεη» ελδηάκεζα. Αθήζηε πάληα ην πηζηόιη λα θάλεη ηε δνπιεηά γηα εζάο. Γηα παξάδεηγκα κηα ζπλερόκελε θαη ζηαζεξή θίλεζε ηνπ πηζηνιηνύ έρεη πνιύ θαιύηεξα νπηηθά απνηειέζκαηα από γξήγνξεο θαη λεπξηθέο θηλήζεηο. Πξνζπαζήζηε λα κελ ζαο ηξέμεη ην ρξώκα. Όηαλ ηειεηώζεηε ηε δνπιεηά κελ ηελ επηζεσξήζεηε όζν ην ρξώκα είλαη πγξό. Σν πηζαλόηεξν είλαη λα πξνζπαζήζεηε λα δηνξζώζεηε θάπνηα ζεκεία πνπ δελ ζαο θαίλνληαη ζσζηά. Η ελέξγεηα απηή έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο αληίζεηα απνηειέζκαηα. Όηαλ βάθεηε έλα ηνίρν μεθηλήζηε ηε βαθή από ην πάλσ κέξνο ηνπ θαη ζπλερίζηε πξνο ηα θάησ πξνθεηκέλνπ λα επηθαιύπηνληαο ηα δηαδνρηθά πεξάζκαηα. Όηαλ βάθεηε αληηθείκελα όπσο κεηαιιηθά πξνθίι, βάθεηε ηα θαζ όιν ην κήθνο ηνπο κε ηε κηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηα γπξίζκαηα ησλ πξνθίι. ειίδα 2

3 Αλ έρεηε λα βάςεηε έλα αληηθείκελν κε ηεηξάγσλε δηαηνκή, δείηε ην ζαλ έλα αληηθείκελν κε ηέζζεξηο γσλίεο θαη όρη ζαλ έλα αληηθείκελν κε ηέζζεξηο επηθάλεηεο. Αλ δελ ην θάλεηε έηζη, ζπλήζσο ην απνηέιεζκα είλαη ηέζζεξηο άβαθεο γσλίεο. ε κηθξά αληηθείκελα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο, όπσο ηα πόδηα ελόο ηξαπεδηνύ, βάςηε ηηο δύν απέλαληη γσλίεο γξήγνξα θαη ηηο ππόινηπεο δύν κε θαλνληθή ηαρύηεηα. Αλ κεηά ην πέξαο ηεο εξγαζίαο, ην θηικ πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη είλαη «ξηγέ», βάςηε ην θαη πάιη ζηελ αληίζεηε δηεύζπλζε γηα παξάδεηγκα αλ ε θίλεζε πνπ θάλαηε ήηαλ αξηζηεξά-δεμηά θάληε ην κε θίλεζε πάλσ-θάησ. Διαηηώζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο πξηλ θάλεηε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πάσ ζην ζύζηεκα (αιιαγή κπεθ, θιπ.) Υξεζηκνπνηείζηε δηαιπηηθό κέρξη 10% εηδηθά αλ ν θαηξόο είλαη θξύνο. Αλ ε ηζηκνύρα ηνπ κπεθ έρεη θζαξεί, ηόηε ην κπεθ ζα έρεη δηαξξνή. Αλ ην κπεθ κπινθάξεη ζπρλά, ηόηε ην πηζαλόηεξν είλαη όηη ην θίιηξν ηνπ πηζηνιηνύ ζέιεη αληηθαηάζηαζε. Έλα θαηεζηξακκέλν θίιηξν κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα πνπ βάθνπκε. ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο, αλαθέξζεθαλ νξηζκέλεο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηε βαθή. Απηό πνπ ζα πξέπεη λα έρεηε ζην κπαιό ζαο, είλαη όηη δελ ππάξρεη κηα standard δηαδηθαζία. Η βαθή εμαξηάηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, ην ρξώκα, ηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα βάςνπκε, ηελ πνηόηεηα πνπ ζέινπκε λα επηηύρνπκε θιπ. Να ζπκάζηε πάληα: Βάςηε ηηο ιηγόηεξν ζεκαληηθέο επηθάλεηεο πξώηα Αθνινύζσο βάςηε ηηο πην δύζθνιεο πεξηνρέο «Σειεηώζηε» ηελ πην ζεκαληηθή πιεπξά. ειίδα 3

4 3 ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΑ ΜΠΔΚ ΒΑΦΖ Έλα από ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα θαηά ηε βαθή κε αληιίεο βαθήο airless είλαη ε επηινγή ηνπ ζσζηνύ κπεθ. Σν κπεθ θαζνξίδεη ην «ζρέδην» ηνπ ρξώκαηνο, ειέγρεη ηελ πνζόηεηα ηνπ ρξώκαηνο πνπ ςεθάδνπκε θαη νπζηαζηηθά θαζνξίδεη ην πόζν «ζθιεξά» ζα δνπιεύεη ε αληιία βαθήο. Η θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ κπεθ είλαη απαξαίηεηε γηα λα έρνπκε επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα ζηε βαθή. Ση ζεκαίλεη «αλαζηξέςηκν» κπεθ; Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα βαθήο Airless, ρξεζηκνπνηνύλ «αλαζηξέςηκα» κπεθ. Με ηνλ όξν «αλαζηξέςηκν» δελ ελλννύκαη όηη ην κπεθ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε νπνηαδήπνηε θνξά, αιιά όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην κπεθ κπινθάξεη θαηά ηε βαθή, θαζαξίδεηαη ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ην βγάινπκε από ην πηζηόιη. Η εηζαγσγή ηνπ κπεθ, έρεη κεγαιύηεξε δηάκεηξν από ηελ εμαγσγή. Απηό ζεκαίλεη όηη ην κπεθ κπνξεί λα κπινθάξεη αλ έλα ζσκαηίδην κε δηάκεηξν κεγαιύηεξε από ηε δηάκεηξν εμαγσγήο πεξάζεη ζην κπεθ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν ρεηξηζηήο απιά πεξηζηξέθεη ην κπεθ 180 ν θαη ζηε ζπλέρεηα παηά ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ ζηηγκηαία, πξάγκα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ «απειεπζέξσζε» ηνπ κπεθ. Πσο λα θαηαιάβεηε ην κέγεζνο ηνπ κπεθ; Σα «αλαζηξέςηκα» κπεθ ηεο εηαηξείαο ΣΙΣΑΝ είλαη ηα SC5 & SC6. Κάζε έλα έρεη ηε βάζε ηνπ κε ηελ νπνία ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην πηζηόιη. Κάζε κπεθ έρεη ραξαγκέλν πάλσ ηνπ έλα εμαςήθην αξηζκό ηεο κνξθήο ΥΥΥ-ΥΥΥ. Σα ηξία πξώηα ςεθία ππνδειώλνπλ ηνλ ηύπν ηνπ κπεθ: 641 αλ είλαη ηύπνο SC5 θαη 661 αλ είλαη ηύπνο SC6. Σα ηξία επόκελα ςεθία δειώλνπλ ην κέγεζνο ηνπ κπεθ σο εμήο: Σν πξώην από απηά δειώλεη ην κηζό κέγεζνο ηεο «βεληάιηαο» ζε ίληζεο θαη ηα ππόινηπα δύν δειώλνπλ ηε δηάκεηξν εμόδνπ ηνπ κπεθ. Παξάδεηγκα: Μπεθ κε θσδηθό , ζεκαίλεη κπεθ ηύπνπ SC5 5, θαζνξίδεη ην πιάηνο ηεο βεληάιηαο, ην νπνίν είλαη 10 (254mm) 17, θαζνξίδεη ηε δηάκεηξν ηνπ κπεθ.017 εκείσζε: Σν πιάηνο ηεο βεληάιηαο κεηξάηαη βάθνληαο κε ην πηζηόιη ζε α- πόζηαζε 30.46cm (12 ) από ηελ επηθάλεηα. Γηαηί είλαη ην κέγεζνο ηνπ κπεθ ηόζν ζεκαληηθό; Δίλαη ζεκαληηθό γηαηί δηαθνξεηηθνί ηύπνη πιηθώλ, απαηηνύλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο κπεθ πξνθεηκέλνπ λα «εθαξκνζηνύλ» ζσζηά. Έλαο γεληθόο νδεγόο, είλαη όηη όζν πην ιεπηόξξεπζην είλαη έλα πιηθό, ηόζν κηθξόηεξν κπεθ ρξεηάδεηαη θαη ην αληίζεην. ειίδα 4

5 Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη ην κέγεζνο ηνπ κπεθ ζε ζπλδπαζκό κε ην πιάηνο ηεο βεληάιηαο θαζνξίδνπλ ηα «ραξαθηεξηζηηθά βαθήο» γηα θάζε κπεθ. Απηό γίλεηαη επθνιόηεξα αληηιεπηό κειεηώληαο ηα θάησζη παξαδείγκαηα: Παράδειγμα 1: Κξαηώληαο ζηαζεξό ην πιάηνο ηεο βεληάιηαο, απμάλνπκε ηε δηάκεηξν ηνπ κπεθ. Απηό νδεγεί ζηνλ «ςεθαζκό» κεγαιύηεξεο πνζόηεηαο ρξώκαηνο ζηελ ίδηα πεξηνρή. Η κπιε γξακκή αληηζηνηρεί ζην πάρνο ηνπ ρξώκαηνο πνπ ξίρλνπκε. Παράδειγμα 2 Κξαηώληαο ηε δηάκεηξν ηνπ κπεθ ζηαζεξή, απμάλνπκε ην πιάηνο ηεο βεληάιηαο. Απηό νδεγεί ζηε βαθή κηαο κεγαιύηεξεο επηθάλεηαο κε ηελ ίδηα πνζόηεηα ρξώκαηνο. Φθορά Μπεκ: Δμίζνπ ζεκαληηθό κε ηε ζσζηή επηινγή κπεθ, είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ελόο κπεθ πνπ δελ είλαη θζαξκέλν. Η ρξεζηκνπνίεζε ελόο θζαξκέλνπ κπεθ νδεγεί ζηελ ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ρξώκαηνο, ελώ ζε πεξίπησζε πνπ ε θζνξά είλαη κεγάιε ζα παξνπζηαζηνύλ πξνβιήκαηα θαη ζηε «λεθεινπνίεζε». Από ην παξαθάησ δηάγξακκα, θαίλεηαη όηη όζν ην κπεθ θζείξεηαη ηόζν κεηώλεηαη ην πιάηνο ηεο βεληάιηαο θαη απμάλεηαη ε δηάκεηξνο ηνπ κπεθ. Απηό νδεγεί ζε πεξηζζόηεξα πεξάζκαηα πξνθεηκέλνπ λα «βάςνπκε» ηελ ίδηα πεξηνρή θαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε πεξηζζόηεξνπ ρξώκαηνο θαζώο ε δηάκεηξνο ηνπ κπεθ κεγαιώλεη. ειίδα 5

6 Πνπ λα θξαηάηε ην πηζηόιη βαθήο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ βάθεηε ειίδα 6

7 4 ΣΔΥΝΗΚΔ ΒΑΦΖ Οη αθόινπζεο ηερληθέο βαθήο ζα ζαο βνεζήζνπλ λα έρεηε επαγγεικαηηθά απνηειέζκαηα. Κξαηήζηε ην πηζηόιη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέιεηε λα βάςεηε θαη ζε ζηαζεξή απόζηαζε από απηή. Αλάινγα κε ην πιηθό (ρξώκα ή άιιν), ε απόζηαζε απηή είλαη από 30cm κέρξη 36cm. Μεηαθηλήζηε ην πηζηόιη αξηζηεξά/δεμηά ή πάλσ/θάησ ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα κε έλα ζηαζεξό ξπζκό. Η ζηαζεξή θίλεζε ηνπ πηζηνιηνύ εμνηθνλνκεί ρξώκα θαη παξέρεη εμαηξεηηθή θάιπςε. Η ζσζηή ηαρύηεηα εμαζθαιίδεη έλα ζπλερόκελν θηικ ρξώκαηνο ρσξίο «ηξεμίκαηα» Κξαηώληαο ην πηζηόιη πην θνληά ζηε βαθόκελε επηθάλεηα, ελαπνηίζεηαη ζε απηή πεξηζζόηεξν ρξώκα θαη δεκηνπξγείηαη έλα παρύηεξν θηικ. Κξαηώληαο ην πηζηόιη πην καθξηά από ηε βαθόκελε επηθάλεηα, παξάγεηαη έλα ιεπηόηεξν θηικ θαη κεγαιώλεη ε βεληάιηα. Απηό απεηθνλίδεηαη πνιύ θαζαξά ζηελ παξάγξαθν «Πνπ λα θξαηάηε ην πηζηόιη βαθήο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν πνπ βάθεηαη». Αλ ην ρξώκα «ηξέρεη», ηόηε ρξεζηκνπνηείζηε κπεθ κε κηθξόηεξε δηάκεηξν. Αλ ην ρξώκα πνπ ελαπνηίζεηαη είλαη ιίγν ρξεζηκνπνηείζηε έλα κπεθ κε κεγαιύηεξε δηάκεηξν. Γηαηεξήζηε ζηαζεξή ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ. «Φεθάζηε» ελαιιαζζόκελα από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη ην αλάπνδν. Ξεθηλήζηε ηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνύ πξηλ παηήζεηε ηε ζθαλδάιε. Απνθύγεηε λα θξαηάηε ην πηζηόιη ππό γσλία ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα κηα αλνκνηόκνξθα βακκέλε επηθάλεηα. Καηά ηελ βαθή, επηθαιύςηε θάζε πέξαζκα κέρξη 50%. Η ζσζηή επηθάιπςε έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα. Γηα ηελ βαθή γσληώλ θαη αθκώλ ςεθάζηε πάλσ ζηελ αθκή θαη κνηξάζηε ηε βεληάιηα αξηζηεξά/δεμηά έηζη ώζηε θαη νη δύν πιεπξέο λα δέρνληαη πεξίπνπ ηελ ίδηα πνζόηεηα ρξώκαηνο. Αλ θπζά ηελ ώξα πνπ βάθεηε, ςεθάζηε ππό γσλία θόληξα ζηε δηεύζπλζε ηνπ αέξα, ώζηε λα πεξηνξίζεηε ηελ απώιεηα ηνπ ρξώκαηνο. Δξγαζηείηε από ρακειά πξνο ηα πάλσ. Μελ πξνζπαζήζεηε λα βάςεηε ζε πεξίπησζε πνπ ν αέξαο είλαη πνιύ δπλαηόο. ειίδα 7

8 5 ΓΟΤΛΔΤΟΝΣΑ ΜΔ ΑΦΑΛΔΗΑ Όηαλ κηα αληιία είλαη ππό πίεζε, απαηηεί πξνζεθηηθνύο ρεηξηζκνύο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. ΠΟΣΔ κελ ζηξέςεηε ην πηζηόιη βαθήο πξνο ηνλ εαπηό ζαο ή θάπνην άιιν άλζξσπν. ε θακία πεξίπησζε κε βάιεηε ην ρέξη ζαο κπξνζηά ζην πηζηόιη αθόκε θαη αλ έρεηε αθαηξέζεη ην κπεθ θαη ηε βάζε ηνπ (αθόκε θαη αλ έρεηε «θιεηδώζεη» ηελ αζθάιεηα ηνπ πηζηνιηνύ). Σν ρξώκα είλαη ππό πίεζε θαη κπνξεί λα ζαο ηξαπκαηίζεη. Πξηλ αθαηξέζεηε ην κπεθ βαθήο από ην πηζηόιη «θιεηδώζηε» ην πηζηόιη κε ηελ αζθάιεηα (ην ίδην θαη όηαλ ην πηζηόιη δελ ρξεζηκνπνηείηαη). Έηζη ζα α- πνθύγεηε «ηπραία» ελεξγνπνίεζε ηνπ πηζηνιηνύ. Θπκεζείηε λα «θιείζεηε» ηελ αληιία βαθήο θαη λα απειεπζεξώζεηε ηελ πίεζε πξηλ από θάζε εξγαζία, κεηαθνξά ή ζπληήξεζε. Όηαλ θαζαξίδεηε ηελ αληιία κελ επηρεηξήζεηε ΠΟΣΔ λα αλαθπθιώζεηε ην ρξώκα πνπ είλαη κέζα ζην ιάζηηρν θξαηώληαο έλα παλί ή άιιν αληηθείκελν κπξνζηά από ην πηζηόιη όπσο ζα θάλαηε κε έλα ζπκβαηηθό ζύζηεκα βαθήο. Αθήζηε πάληα ην ρξώκα λα ηξέμεη ειεύζεξα κέζα από ην πηζηόιη. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ε αληιία πξέπεη λα είλαη γεησκέλε όπσο θαη ην αληηθείκελν πνπ βάθεηαη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δεκηνπξγία ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ. Όηαλ «πιέλεηε» ηελ αληιία κε δηαιπηηθό, ε αληιία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ΜΟΝΟ ζε ρακειή πίεζε. Υξεζηκνπνηείζηε πάληα ζσζηά ιάζηηρα πςειήο πίεζεο. ΠΟΣΔ κελ ρξεζηκνπνηήζεηε ζπκβαηηθά ιάζηηρα κε αληιίεο βαθήο airless. Δπίζεο πξνζέμηε ηελ πηζαλή θζνξά ηνπο από γσλίεο ή αηρκεξά αληηθείκελα. Σν θαιώδην θαη ε πξίδα ηνπ κεραλήκαηνο πξέπεη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Βεβαησζείηε όηη ην ιάζηηρν, ην πηζηόιη, ην θίιηξν θιπ. Έρνπλ ζπλδεζεί ζσζηά πξηλ «αλάςεηε» ην κεράλεκα. Μελ μεπεξάζεηε ηελ πξνηεηλόκελε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηεο αληιίαο. Βεβαησζείηε όηη ην ξεύκα ηξνθνδνζίαο είλαη θαηάιιειν γηα ην κεράλεκά ζαο. ειίδα 8

9 6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΒΑΦΖ AIR- LESS α) Πιενλεθηήκαηα Γξεγνξόηεξε κέζνδνο από ηηο άιιεο κεζόδνπο βαθήο. Απηό ζπλεπάγεηαη ρακειόηεξν εξγαηηθό θόζηνο Πην θαζαξή κέζνδνο από ηηο πεξηζζόηεξεο κεζόδνπο βαθήο θαζώο ην λέθνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη κηθξόηεξν από ηηο άιιεο κεζόδνπο. Βαθή ζε πιάηνο πνπ μεθηλά από ηα 5cm θαη θηάλεη κέρξη ηα 55cm+ Βειηησκέλε δηείζδπζε ην ρξώκαηνο αθόκε θαη ζε αλώκαιεο επηθάλεηεο Γεκηνπξγία θηικ ρξώκαηνο εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο απαηηείηαη κόλν έλα «ρέξη» Οη πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο κπνξεί λα γίλνπλ ρσξίο ηελ πξνζζήθε δηαιπηηθνύ. Απηό ζεκαίλεη κηθξόηεξν θόζηνο θαζώο δελ αγνξάδνληαη δηαιύηεο θαη δελ απαηηείηαη ρξόλνο γηα ηελ αλάκημε ησλ πιηθώλ. ΑΝ απαηηείηαη ε πξνζζήθε δηαιπηηθνύ, ηόηε απηή πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Οη αληιίεο βαθήο Airless κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε ζπλδπαζκό κε κηα κεγάιε γθάκα εμαξηεκάησλ, όπσο πξνεθηάζεηο πηζηνιηώλ, ξνιά βαθήο, ζπαζηά κπεθ, ξπζκηδόκελα κπεθ θιπ. Γελ απαηηείηαη κεγάιε εκπεηξία γηα ηελ επίηεπμε εμαηξεηηθώλ απνηειεζκάησλ. β) Μεηνλεθηήκαηα Με νηθνλνκηθό γηα βαθή κηθξώλ πεξηνρώλ (ιίγε ώξα εξγαζίαο) ή όπνπ απαηηείηαη ζπρλή αιιαγή ρξσκάησλ ή πιηθνύ εθαξκνγήο. Η βεληάιηα βαθήο δελ ειέγρεηαη από ην πηζηόιη, αιιά κόλν αιιάδνληαο ηε γσλία εθαξκνγήο. Απαηηείηαη ε πηζηή εθαξκνγή ησλ νδεγηώλ ρεηξηζκνύ θαη αζθαιείαο. Η εθαξκνγή δηαβξσηηθώλ πιηθώλ πξέπεη λα απνθεύγεηαη. ειίδα 9

10 7 ΓΗΑΣΗ ΝΑ ΠΡΟΣΗΜΖΔΣΔ ΣΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ TITAN Σα ηειεπηαία 15 ρξόληα έρνπλ γίλεη κεγάιεο αιιαγέο ζηε βηνκεραλία ρξσκάησλ. Οη αιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή λέσλ ηύπσλ θαη πνηνηήησλ ζηα ρξώκαηα. Σα λέα απηά πξντόληα θαη νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ νδήγεζαλ ηηο εηαηξείεο ζηελ παξαγσγή βειηησκέλσλ κεραλεκάησλ. Οη επνρέο όπνπ, γηα παξάδεηγκα κηα airless αληιία κε δηάθξαγκα ή έλαο αεξνζπκπηεζηήο θαη έλα πηζηόιη ήηαλ αξθεηά πέξαζαλ. Οη ζεκεξηλέο αληιίεο βαθέο airless είλαη εκβνινθόξεο, κηθξέο ζε κέγεζνο θαη «δπλαηόηεξεο» από ηηο πξνθαηόρνπο ηνπο. Σα ζεκεξηλά ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή όρη κόλν όισλ ησλ θαηλνύξησλ πιηθώλ αιιά απμάλνπλ ην θέξδνο ηνπ επαγγεικαηία θαζώο κεηώλνπλ ην εξγαηηθό θόζηνο. Απηό πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί είλαη όηη ε ζρέζε κεηαμύ ηνπ θόζηνπο ηνπ πξντόληνο θαη ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ επαγγεικαηία. Μεηώλνληαο ην εξγαηηθό θόζηνο, θαζώο νη εξγαζίεο βαθήο εθηεινύληαη ζε κηθξόηεξν ρξόλν, ην θέξδνο απμάλεηαη. Η κείσζε ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο είλαη αδύλαηε κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ κεζόδσλ ρσξίο απώιεηα ζηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο. Η ρξήζε κεραλεκάησλ βαθήο airless ζα κεηώζεη δξακαηηθά ην ρξόλν πνπ απαηηείηε γηα ηε βαθήο ηνίρσλ ηαβαληώλ, παησκάησλ θιπ. Η ρξήζε κεραλεκάησλ βαθήο airless απινπνηεί ηελ εξγαζία, βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα θαη κεηώλεη ην ρξόλν εξγαζίαο. Γηαβάζηε ηα αθόινπζα παξαδείγκαηα: Δζσηεξηθνί ηνίρνη θαη ηαβάληα: Με ηε ρξήζε κεραλήκαηνο airless, γξήγνξε θαη νκνηόκνξθε αθή θαη κείσζε ηεο θνύξαζεο ηνπ ρεηξηζηή ζην ειάρηζην. Σν θπξηόηεξν είλαη όηη όπσο ηνλίζακε θαη πην πάλσ ην θόζηνο κεηώλεηαη δξακαηηθά. Δθηόο από ηηο ζπκβαηηθέο επίπεδεο επηθάλεηεο είλαη πνιύ εύθνιε ε βαθή θαη αλνκνηόκνξθσλ επηθαλεηώλ ε νπνία κε ηηο ζπκβαηηθέο κεζόδνπο είλαη δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα. Με ηε ρξήζε κεραλεκάησλ βαθήο airless ζε ηέηνηεο επηθάλεηεο ε εξγαζία γίλεηαη γξήγνξα θαη ε θάιπςε είλαη νκνηόκνξθε. Δύθνιε είλαη επίζεο θαη ε βαθή ςεπδνξνθώλ, θαζώο δελ ππάξρεη επαθή κεηαμύ ηνπ πηζηνιηνύ θαη ηεο βαθόκελεο επηθάλεηαο. Δμσηεξηθνί Σνίρνη: Οη εμσηεξηθνί ηνίρνη πνιύ ζπρλά έρνπλ αλνκνηνκνξθίεο, ή ζνβάδεο κε «αλώκαιε» επηθάλεηα θ.α. Με ηε ρξήζε ξνινύ ή πηλέινπ, απαηηείηε κεγάινο ρξόλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο θαη επηπξόζζεηα επεηδή ην πάρνο ηνπ δεκηνπξγνύκελνπ θηικ είλαη αξθεηά κεγάιν «θαιύπηνληαη» νη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηθάλεηαο. Με ηε ρξήζε κηαο αληιίαο βαθήο θαη ησλ απαξαίηεησλ αμεζνπάξ όπσο πξνεθηάζεηο, «ζπαζηώλ» κπεθ θιπ ε εξγαζία απινπνηείηαη, εθηειείηαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη εληππσζηαθά. Φξάρηεο, Ξύιηλεο Δπηθάλεηεο: Η απνθαηάζηαζε μύιηλσλ επηθαλεηώλ, (κε ρξώκα, ή βεξλίθη θιπ.) είλαη κηα δνπιεηά πνπ κπνξεί λα απνδεηρζεί αξγή κε ηε ρξήζε πηλέινπ ή ξνινύ. Παξάιιεια δεκηνπξγείηαη θαη κεγάιε αλαηαξαρή από «ηξεμίκαηα» θιπ. Με ηε ρξήζε κηαο αληιίαο βαθήο airless ηα πξνβιήκαηα ειαρηζηνπνηνύληαη. ειίδα 10

11 ηηο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπο παξαηίζεληαη κεξηθνί ιόγνη πνπ πξέπεη λα ζαο σζήζνπλ ζηε ρξήζε ησλ αληιηώλ βαθήο airless. 8 ΚΔΡΓΗΕΟΝΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΒΑΦΖ Οη επαγγεικαηίεο ηνπ ρώξνπ έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη ην θέξδνο πνπ πξνθύπηεη από ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ζηε βαθή θαη ζηε δηαθόζκεζε. Σα κεραλήκαηα πνπ είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε εξγαζίεο απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη δπν εηδώλ: Σα Airless θαη ηα HVLP (Μεγάινπ όγθνπ, Υακειήο Πίεζεο). Σα ζπζηήκαηα Airless λεθεινπνηνύλ ην ρξώκα πεξλώληαο ην κέζα από κηα πνιύ κηθξή ηξύπα (κπεθ) κε κεγάιε πίεζε (πεξίπνπ 172bar). Σα ζπζηήκαηα HVLP λεθεινπνηνύλ ην ρξώκα εηζάγνληαο αέξα κε ρακειή πίεζε ζηελ θεθαιή ηνπ πηζηνιηνύ (ιηγόηεξε από 0.67bar). Η ρξήζε ζπζηεκάησλ βαθήο Airless επηηξέπεη ζηνλ επαγγεικαηία λα «θαιύςεη» κεγάιεο επηθάλεηεο γξήγνξα θαη απνδνηηθά. Οη δνπιεηέο ζηηο ν- πνίεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηα κεραλήκαηα Airless πεξηιακβάλνπλ ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή βαθή θηηξίσλ, εξγνζηαζίσλ, απνζεθώλ θιπ. Η κεγάιε ηαρύηεηα εθαξκνγήο επηηξέπεη ηελ νινθιήξσζε ηεο δνπιεηάο γξήγνξα ρσξίο λα ππάξρεη ε αλάγθε γηα ηελ πξνζθνξά ρακειόηεξεο ηηκήο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πεξηζζόηεξνη επαγγεικαηίεο δίλνπλ πξνζθνξέο βαζηδόκελνη ζηελ παξαδνζηαθή κέζνδν (πηλέια θαη ξνιά) ελώ ρξεζηκνπνηνύλ αληιίεο Airless. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο ζε ιηγόηεξν ρξόλν πξάγκα πνπ απμάλεη ηα θέξδε ελώ ηαπηόρξνλα απμάλεη θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ επαγγεικαηία. Ο επαγγεικαηίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί αληιίεο βαθήο Airless, θεξδίδεη επίζεο θαη από ηελ ηερλνινγηθό πξνθίι πνπ «βγάδεη» θαζώο εκθαλίδεηαη ζαλ άλζξσπνο πνπ ελζσκαηώλεη λέεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ. Οη αληιίεο βαθήο Airless δελ είλαη ηόζν αθξηβέο, ελώ παξάιιεια α- πνζβέλνπλ ηελ αμία ηνπο πνιύ γξήγνξα. Οη αληιίεο βαθήο Airless πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζήκεξα, είλαη εκβνινθόξεο, ζσζηά ζρεδηαζκέλεο, εύθνιεο ζηε ρξήζε θαη θνξεηέο. Μηα κεγάιε γθάκα από αμεζνπάξ είλαη δηαζέζηκε πνπ πεξηιακβάλεη, ξνιά, πξνεθηάζεηο δηάθνξνπ κήθνπο πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηείηαη ην «ζηήζηκν» ζθαισζηώλ ή λα είλαη πην εύθνιε ε βαθή ηνπ παηώκαηνο, γσληαθέο θεθαιέο βαθήο θιπ. Οη αληιίεο βαθήο Airless δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ εξγαζηώλ. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη ε ρξήζε κεραλεκάησλ HVLP. Σα κεραλήκαηα HVLP γλσξίδνπλ κεγάιε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξόληα. «Ρίρλνπλ» ην ρξώκα κε ρακειή πίεζε γη απηό ππάξρεη θαιύηεξε κεηαθνξά ηνπ κε κηθξόηεξν «λέθνο». Σα κεραλήκαηα HVLP, παξέρνπλ επηπξόζζεηε νηθνλνκία ζην ρξώκα, θαζώο ράλεηαη ιηγόηεξν ρξώκα ιόγσ ηνπ κηθξόηεξνπ λέθνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνύληαη ζε πεξηνξηζκέλνπο ρώξνπο ό- πνπ ππάξρεη απαίηεζε γηα «θαζαξόηεξε» εξγαζία (ιηγόηεξε άρλα) κε ηε κεγαιύηεξε πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ηελ πνηόηεηα. Οη ηππηθέο εθαξκνγέο ειίδα 11

12 ηεο πεξηιακβάλνπλ πόξηεο παξάζπξα θαινξηθέξ, μύιηλα έπηπια θ.α. Απνηεινύληαη από κηα ηνπξκπίλα, ιάζηηρν θαη πηζηόιη. Σν πηζηόιη δνπιεύεη παξόκνηα κε ην ζπκβαηηθό θαη έηζη επηηξέπεη ην κεγαιύηεξν δπλαηό έιεγρν ζηε βεληάιηα, ζηελ πνζόηεηα ηνπ ρξώκαηνο πνπ ξίρλεη θαζώο επίζεο θαη ηηο γξήγνξεο αιιαγέο ρξσκάησλ. Σν πηζηόιη πνπ θαηαζθεπάδεη ε εηαηξεία TITAN, ην PRO FINISH HVLP δηαζέηεη θαη ξπζκηζηηθό γηα ηνλ αέξα, νπόηε είλαη δπλαηή ε ξύζκηζε ηνπ αέξα πνπ πεξλά από ην πηζηόιη πξάγκα πνπ ην θάλεη ηδαληθό γηα «ιεπηνκέξεηεο». Δπίζεο δηαζέηεη έλα εύθακπην ζσιήλα αλαξξόθεζεο κέζα ζην δνρείν νύησο ώζηε ν ρεηξηζηήο λα κπνξεί λα βάθεη θαη ππό γσλία ρσξίο λα ππάξρεη έιιεηςε ρξώκαηνο. Σόζν γηα ηα ζπζηήκαηα Airless όζν θαη γηα ηα HVLP δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε. Αξθεί λα θαηαλνήζεη θαλείο ηα βαζηθά ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ πάξεη ην 100% από ην κεράλεκά ηνπ. Σν κόλν πνπ απαηηείηαη είλαη θαιόο θαζαξηζκόο κεηά ηελ εξγαζία. 9 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΛΗΩΝ ΒΑΦΖ AIRLESS ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, δίλνληαη κηα ζεηξά εξσηήζεσλαπαληήζεσλ, πνπ κπνξνύλ λα ζαο βνεζήζνπλ ζηηο πσιήζεηο. Πόηε πξνηείλεηαη θαη είλαη επηθεξδήο ε ρξήζε αληιηώλ βαθήο Airless; Όηαλ νη επηθάλεηεο πνπ ζέινπκε λα βάςνπκε είλαη αξθεηά κεγάιεο. Γηαηί λα ρξεζηκνπνηήζσ αληιία βαθήο Airless; Γηαηί βάθεηε 60% γξεγνξόηεξα απ όηη κε έλα ξνιό ή πηλέιν θαη κεηώλεηε ηελ άρλα ζην ειάρηζην. Θα απμεζνύλ ηα θέξδε κνπ; Ναη, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληιία ζα απνπιεξσζεί κόλε ηεο. ε κηα εξγαζία βαθήο ην κεγαιύηεξν θόζηνο ζπλήζσο είλαη ην εξγαηηθό. Με ηε ρξήζε αληιίαο βαθήο Airless κεηώλεηαη ν απαηηνύκελνο ρξόλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. Απηό ζεκαίλεη κείσζε ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο, πξάγκα πνπ απμάλεη ηα θέξδε. Δπίζεο κπνξείηε λα αλαιάβεηε πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο εθόζνλ κπνξείηε λα ηηο δηεθπεξαηώλεηαη ηαρύηεξα. Πνηα είλαη ε θαηάιιειε αληιία βαθήο Airless γηα ηνλ πειάηε; Όηαλ πνπιάηε κηα αληιία ζε έλα πειάηε πξέπεη λα πξνζδηνξίζεηε ηηο α- λάγθεο ηνπ: Ση ηύπνπο ρξσκάησλ «ξίρλεη»; Ση κεγέζνπο κπεθ ρξεηάδεηαη γη απηά ηα ρξώκαηα; Πόζα ιίηξα ρξώκα ζέιεη λα ξίρλεη αλά εβδνκάδα; Ση είδνπο εξγαζηώλ αλαιακβάλεη; (βηνκεραληθέο, νηθηαθέο, εκπνξηθέο, ζπληήξεζεο) ηα κέξε όπνπ εξγάδεηαη ππάξρεη παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ή ρξεηάδεηαη έλα ζύζηεκα βελδηλνθίλεην; Πόζνπο αλζξώπνπο ζα πξνζιάβεη γηα ηε δνπιεηά; ειίδα 12

13 Πόζα πηζηόιηα ζέιεη λα δνπιεύνπλ ζε θάζε αληιία; Πόζα κέηξα ιάζηηρν ρξεηάδεηαη; Τπάξρεη θάπνηνο άλζξσπνο ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ππεύζπλα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ ζηελ θαιύηεξε δπλαηή θαηάζηαζε; Σν θαιύηεξν γηα ηνλ πειάηε είλαη λα αγνξάζεη κηα αληιία πνπ είλαη έλα ε- πίπεδν «δπλαηόηεξε» από ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ. Απηό ζα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία ην λα κεγαιώζεη θαζώο επίζεο θαη λα αλαιάβεη κεγαιύηεξεο δνπιεηέο. Δίλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα κέγεζνο κπεθ γηα δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο ρξσκάησλ; Όρη, θάζε ρξώκα ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο κπεθ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θνηηάμηε ζηνλ πίλαθα «Πξνηεηλόκελα Μπεθ» Πόζν εύθνιν είλαη λα αιιάμσ κπεθ; Πνιύ εύθνιν. Παίξλεη ιηγόηεξν από έλα ιεπηό. Γηαηί πξέπεη λα αιιάδσ κπεθ; Όπσο πξναλαθέξακε, δηαθνξεηηθνί ηύπνη ρξσκάησλ ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθά κπεθ. Απηό έρεη λα θάλεη όηη θάζε ρξώκα παξαζθεπάδεηαη κε δηαθνξεηηθή κέζνδν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηα ζηεξεά πνπ πεξηέρνληαη ζε θάζε ρξώκα λα έρνπλ δηαθνξεηηθό κέγεζνο. Έηζη γηα πην «ρνληξά» ρξώκαηα ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξα κπεθ θαη γηα πην «ιεπηά» κηθξόηεξα. Ση γίλεηαη αλ κπινθάξεη ην κπεθ; Με ηε ρξήζε ηνπ ζσζηνύ κπεθ θαη ηνπ ζσζηνύ θίιηξνπ ηα κπινθαξίζκαηα ειαρηζηνπνηνύληαη. Αλ παξ ειπίδα ην κπεθ κπινθάξεη είλαη δήηεκα δεπηεξνιέπησλ λα αλαζηξέςεηε ην κπεθ γηα λα μεκπινθάξεη. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα αλαζηξέςηκα κπεθ ζηα κεραλήκαηα airless. Μπνξεί λα ξπζκηζηεί ε βεληάιηα βαθήο από ην πηζηόιη; Όρη γηαηί ηα κπεθ έρνπλ ζηαζεξέο γσλίεο. Γηα παξάδεηγκα ην κπεθ 618, «ξίρλεη» ην ρξώκα κε γσλία 60 ν, ην 518 κε γσλία 50η θ.ν.θ. Γηα ην ιόγν απηό γηα δηαθνξεηηθά κήθε βεληάιηαο, απαηηείηε ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ κπεθ. Δίλαη νη αληιίεο βαθήο εύθνιεο ζηε ζπληήξεζε; Ναη, αιιά όπσο θαη θάζε άιιν εξγαιείν ζέιεη ην ρξόλν ηνπ κεηά από θάζε ρξήζε. Ο επηκειήο θαζαξηζκόο είλαη ε λνύκεξν 1 δηαδηθαζία ζπληήξεζεο ηνπ κεραλήκαηνο. Γελ επηηξέπεηαη λα παξακείλεη ρξώκα κέζα ζην κεράλεκα θαη λα ζηεγλώζεη γηαηί ζα δεκηνπξγεζνύλ πξνβιήκαηα. Οη αληιίεο βαθήο ηεο εηαηξείαο ΣΙΣΑΝ είλαη αμηόπηζηα κεραλήκαηα. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ιάζηηρν κε κήθνο κεγαιύηεξν από 15m; Βεβαίσο! Μπνξείηε λα ζπλδέζεηε θαη άιια ιάζηηρα γηα λα θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο. Αλάινγα κε ην κεράλεκα, πξνηείλεηε θαη δηαθνξεηηθό κέγηζην κήθνο ιάζηηρνπ. ειίδα 13

14 Δίλαη αιήζεηα πσο κπνξεί λα ηξαπκαηηζηώ από κηα αληιία βαθήο airless; Ναη αλ βάιεηε ην ρέξη ζαο πάλσ ζην κπεθ θαη παηήζεηε ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ. Οη θαλνληζκνί αζθαιείαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληα ππόςηλ όπσο θαη ζηε ρξήζε θάζε επαγγεικαηηθνύ εξγαιείνπ. Τπάξρνπλ αμεζνπάξ δηαζέζηκα; Ναη. Η εηαηξεία ΣΙΣΑΝ θαηαζθεπάδεη κηα ζεηξά από αμεζνπάξ γηα λα δηεπθνιύλεη ηνλ επαγγεικαηία ζηελ εξγαζία ηνπ. Απηά πεξηιακβάλνπλ θνληάξηα, πξνεθηάζεηο, ξνιά, ζπαζηέο θεθαιέο, θ.α. Δίλαη ε ρξήζε αληιηώλ βαθήο Airless δύζθνιε ζηε ρξήζε; Όρη. Ο θαζέλαο κπνξεί λα κάζεη ηα βαζηθά πνιύ γξήγνξα θαη λα έρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Γηαηί ηα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο ΣΗΣΑΝ είλαη θαιύηεξα από ηα ππόινηπα; Σε ζεκεξηλή επνρή ππάξρνπλ αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ κεραλήκαηα Airless. Σα κεραλήκαηα ηεο εηαηξείαο TITAN είλαη ζρεδηαζκέλα από εηδηθνύο, απεπζύλνληαη ζηνπο επαγγεικαηίαο θαη ππνζηεξίδνληαη κε ηελ εκπεηξία πνιιώλ εηώλ ηεο εηαηξείαο. Η εηαηξεία ΣΙΣΑΝ δελ θαηαζθεπάδεη αληιίεο βαθήο γηα θάζε αλάγθε (όπσο π.ρ. ε απηνθηλεηνβηνκεραλία) αιιά επηθεληξώλεηαη ζηνλ επαγγεικαηία. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ΣΙΣΑΝ είλαη επηθεληξσκέλε ζηελ αγνξά πνπ εμππεξεηεί θαη ηα κεραλήκαηα πνπ παξάγεη πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο. Δπηπξόζζεηα όια ηα κεραλήκαηα θαιύπηνληαη από ηηο κεγαιύηεξεο εγγπήζεηο (ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκό) νύησο ώζηε ν ρξήζηεο αγνξάδνληαο κηα αληιία βαθήο λα δνπιεύεη μέγλνηαζηα. 10 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΝΣΛΗΩΝ ΒΑΦΖ AIRLESS ΠΡΟΟΥΗ:1. Φνξάηε πάληα γπαιηά θαη κάζθα. 2. Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ βεβαησζείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο ηνπ ιάζηηρνπ θαη ηνπ πηζηνιηνύ είλαη θαιά «ζθηγκέλεο» Διέγμηε όηη ε αληιία είλαη θιεηζηή θαη όηη ην πνηελζηόκεηξν ξύζκηζεο ηεο πίεζεο είλαη γπξηζκέλν αλζσξνινγηαθά ζηε ζέζε 0. ε απηό ην ζηάδην ην πηζηόιη δελ πξέπεη λα έρεη ην κπεθ θαη ηε βάζε ηνπ πξνζαξκνζκέλα πάλσ ηνπ. Γπξίζηε ηελ βαιβίδα ηεο αλαθπθινθνξίαο ζηελ θαηαθόξπθε ζέζε. Ξεηπιίμηε ηειείσο ην ιάζηηρν ηεο πςειήο πίεζεο θαη «μαπιώζηε» ην ζην πάησκα κε ην πηζηόιη θνληά ζηελ αληιία. Βεβαησζείηε όηη ε αζθάιεηα ηνπ πηζηνιηνύ είλαη ζηε ζέζε Lock (κπινθαξηζκέλν) Αξαηώζηε ην ρξώκα αλ είλαη απαξαίηεην θαη αλαδεύζηε ην. Σνπνζεηείζηε ην ιάζηηρν κε ηελ πνδνβαιβίδα ή ηελ αλαξξόθεζή ηεο (αλάινγα κε ην κνληέιν) κέζα ζην δνρείν κε ην ρξώκα. ειίδα 14

15 Σνπνζεηείζηε ην ιάζηηρν ηεο επηζηξνθήο (ην ιεπηό ιάζηηρν) κέζα ζε έλα θαζαξό δνρείν. Βάιηε ηελ αληιία ζηελ πξίδα (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ειεθηξηθή) πξνζέρνληαο λα ε ηάζε ηξνθνδνζίαο λα είλαη ε ζσζηή. Αλνίμηε ην δηαθόπηε ηνπ ξεύκαηνο. Γπξίζηε αξγά ην πνηελζηόκεηξν ηεο πίεζεο κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί ν θηλεηήξαο. Απηό αξρίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο. Καζώο ε αληιία αξρίδεη λα αλαξξνθά ρξώκα, αξρίδεη λα βγάδεη ην δηαιπηηθό από ην ιεπηό ιάζηηρν ζην θαζαξό δνρείν. Όηαλ αξρίζεη λα βγαίλεη ρξώκα από ην ιεπηό ιάζηηρν, κεηαθέξεηε ην γξήγνξα ζην δνρείν κε ην ρξώκα θαη «πηάζηε» ην θαη πάιη κε ηνλ εηδηθό ζύλδεζκν πάλσ ζην ζσιήλα ηεο αλαξξόθεζεο. Αθήζηε ηελ αληιία λα γπξίζεη ην ρξώκα κέρξη λα κελ βγαίλεη άιινο αέξαο (κπνπξκπνπιήζξεο) από ην ζύζηεκα. Γπξίζηε θαη πάιη ην πνηελζηόκεηξν ηεο πίεζεο ηειείσο αλζσξνινγηαθά ζην 0 θαη ζέζηε ηε βαιβίδα ηεο αλαθπθινθνξίαο ζηελ νξηδόληηα ζέζε. Γπξίζηε θαη πάιη ην πνηελζηόκεηξν ηεο πίεζεο σξνινγηαθά κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί ν θηλεηήξαο. Κξαηήζηε ην πηζηόιη πάλσ από ην δνρείν όπνπ αξρηθά είραηε ηνπνζεηήζεη ην ιάζηηρν ηεο αλαθπθινθνξίαο. Ξεκπινθάξεηε ηελ αζθάιεηα ηνπ πηζηνιηνύ θαη θαηεπζύλνληαο ην κέζα ζην δνρείν παηήζηε ηε ζθαλδάιε. Από ην πηζηόιη αξρίδεη λα «ηξέρεη» δηαιπηηθό. Κξαηήζηε ην έηζη κέρξη πνπ λα αξρίζεη λα βγαίλεη ρξώκα. Όηαλ αξρίζεη λα βγαίλεη ρξώκα θαηεπζύλεηαη ην πηζηόιη πξνο ην δνρείν κε ην ρξώκα θαη ζπλερίζηε έηζη γηα έλα ιεπηό, νύησο ώζηε λα βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη αέξαο κέζα ζην ζύζηεκα. Μπινθάξεηε θαη πάιη ην πηζηόιη θαη ηνπνζεηήζηε ηε βάζε ηνπ κπεθ θαη ην κπεθ πάλσ ζην πηζηόιη, ζθίγγνληαο ηε βάζε κε ην ρέξη. Με ην κπεθ ζηελ αλάζηξνθε ζέζε, μεκπινθάξεηε ην πηζηόιη θαη πηέζηε ζηηγκηαία ηε ζθαλδάιε γηα λα βεβαησζείηε όηη ην κπεθ δελ είλαη κπινθαξηζκέλν. Γπξίζηε ην κπεθ ζηελ θαλνληθή ηνπ ζέζε Ρπζκίζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο ζηελ επηζπκεηή ζέζε θαη αθνύ θάλεηε κηα δνθηκαζηηθή βαθή γηα λα δείηε όηη ην κπεθ θαη ε πίεζε είλαη ηα ζσζηά μεθηλήζηε ηελ εξγαζία ζαο. ΗΜΔΙΧΗ: Η βέιηηζηε πίεζε γηα θάζε εξγαζία βαθήο, είλαη ε ρακειόηεξε δπλαηή. Απηή ζηελ νπνία δελ δεκηνπξγνύληαη γξακκέο θαηά ην βάςηκν. Αλ π πίεζε είλαη πςειόηεξε από ην θαλνληθό, ηόηε έρνπκε ζπαηάιε ρξώκαηνο, γξεγνξόηεξε θζνξά ζην κπεθ θαη ζηελ αληιία, πεξηζζόηεξε από ην θαλνληθό άρλα, θνύξαζε ζην ρεηξηζηή θαη πηζαλόηαηα «ηξεμίκαηα» ζηε βακκέλε επηθάλεηα. ΤΠΔΝΘΤΜΗΖ: Μόλν όηαλ βάθεηε πξέπεη ε αληιία λα είλαη ζε πςειή πίεζε. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ε πίεζε πξέπεη λα είλαη ζην ειάρηζην. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Α: Να έρεηε ΠΑΝΣΑ κπινθαξηζκέλε ηελ αζθάιεηα ηνπ πηζηνιηνύ όηαλ δελ βάθεηαη. ειίδα 15

16 Να «αλαθνπθίδεηε» ΠΑΝΣΑ ηελ πίεζε πξηλ βγάιεηε ην κπεθ ή αθήζεηε ην κεράλεκα ρσξίο επίβιεςε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Να κελ ζηξέςεηε ΠΟΣΔ ην πηζηόιη ελαληίνλ θάπνηνπ αλζξώπνπ ή λα βάςεηε ην ζώκα ζαο ή θάπνηνλ άιινλ κε ην ζύζηεκα airless. Θπκεζείηε όηη αλεμάξηεηα από ην πόζν σξαία θαη καιαθή δείρλεη ε βεληάιηα πνπ δεκηνπξγεί ην πηζηόιη, ρξεζηκνπνηείηε κηα αληιία πςειήο πίεζεο πνπ θηάλεη κέρξη ηα 227bar. 11 ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΩΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α Έλαο από ηνπο πην ζπρλνύο θόβνπο είλαη όηη είλαη πνιύ εύθνιν λα κπινθάξεη ην ζύζηεκα θαη λα κελ κπνξεί λα δνπιέςεη. Η θύξηα αηηία γηα ηελ νπνία ζα κπνξνύζε λα ζπκβεί απηό είλαη όηη ν ρεηξηζηήο αθήλεη ην ρξώκα λα ζηεγλώζεη κέζα ζηελ αληιία, αιιά κπνξεί πνιύ εύθνια λα απνθεπρζεί. Κάησ από θαλνληθέο ζπλζήθεο θαη κε θαλνληθά ρξώκαηα (όρη δύν ζπζηαηηθώλ), ην ρξώκα ζηεγλώλεη κόλν όηαλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ αέξα. πλήζσο πξνηείλεηαη λα αθήλεηε ρξώκα κέζα ζε πεξίπησζε πνπ ηειεηώλεηε ηελ εξγαζία ζαο ή θάλεηε δηάιεηκκα θαη πξόθεηηαη λα ζπλερίζεηε κε ην ίδην ρξώκα ή λα γεκίδεηε ηελ αληιία κε ην Titan LS10 (όηαλ πξόθεηηαη λα ηελ απνζεθεύζεηε). Όηαλ ινηπόλ ζηακαηάηε γηα δηάιεηκκα ή ηειεηώλεηε ηελ εξγαζία ζαο πξέπεη λα θάλεηε ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: Κιείζηε ηελ αληιία θαη γπξίζηε ην πνηελζηόκεηξν ηεο πίεζεο ζην κεδέλ (0). Αλαζηξέςεηε ην κπεθ θαη θξαηήζηε ην πηζηόιη πάλσ από ην δνρείν κε ην ρξώκα. Πηέζηε ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ γηα λα απειεπζεξώζεηε ηελ πίεζε από ην ζύζηεκα. Αλνίμηε αξγά ηε βαιβίδα επηζηξνθήο αθνύ βεβαησζείηε όηη ε άθξε ηνπ ιάζηηρνπ ηεο επηζηξνθήο είλαη κέζα ζην δνρείν κε ην ρξώκα. Αθαηξέζηε ην κπεθ θαη ηε βάζε ηνπ από ην πηζηόιη θαη «βάιηε» ηα κέζα ζε δνρείν κε δηαιπηηθό. Βάιηε ην πηζηόιη κέζα ζε κηα ζαθνύια θαη θιείζηε ηε ή βάιηε ιίγε βαδειίλε ζηελ άθξε ηνπ πηζηνιηνύ. Βεβαησζείηε όηη ε αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο θαη ε άθξε ηνπ ιάζηηρνπ είλαη κέζα ζην ρξώκα ή ζην δηαιπηηθό. Γηα λα μεθηλήζεηε θαη πάιη ηελ εξγαζία απιά αθαηξέζηε ην θάιπκκα από ην πηζηόιη, ηνπνζεηήζηε ζηε ζέζε ηνπ ην κπεθ θαη ηε βάζε, «αλάςηε» ηελ αληιία, «δνπιέςηε» ιίγν ην ρξώκα, θιείζηε ηε βαιβίδα ηεο επηζηξνθήο, θαη απμήζηε ηελ πίεζε γηα λα δνπιέςεηε σο ζπλήζσο. Κάληε έλα πιήξε θαζαξηζκό κηα θνξά ηελ εβδνκάδα θαη ζίγνπξα πξηλ ηελ απνζεθεύζεηε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα. Όηαλ πξόθεηηαη λα ζπκβεί ειίδα 16

17 απηό, αθήζηε ηελ αληιία γεκάηε κε ην Titan LS10, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε νμείδσζε. Σν πηζηόιη θαη ηα θίιηξα ηεο αληιίαο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θάζε δύνηξεηο εκέξεο. 12 ΣΗ ΝΑ ΚΑΝΔΣΔ ΑΦΟΤ ΣΔΛΔΗΩΔΣΔ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ Α ΚΑΗ ΔΥΔΣΔ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΗ ΥΡΩΜΑ ΝΔΡΟΤ 1. Μεηώζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο ζην ειάρηζην. Με ην κπεθ ζηελ αλάζηξνθε ζέζε, απειεπζεξώζηε ηελ πίεζε από ην ζύζηεκα παηώληαο απαιά ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ θαηεπζύλνληάο ην πάλσ από ην δνρείν ρξώκα. βήζηε ηελ αληιία. 2. Αθαηξέζηε ην κπεθ θαη ηε βάζε ηνπ από ην πηζηόιη θαη ηνπνζεηήζηε ηα κέζα ζε λεξό, θαηά πξνηίκεζε δεζηό. 3. Αλαζεθώζηε ηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο από ην δνρείν κε ην ρξώκα θαη αθήζηε ηε λα ζηξαγγίμεη. Δπίζεο θαζαξίζηε ηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο από ηα ρξώκαηα ρξεζηκνπνηώληαο κηα βνύξηζα. 4. Σνπνζεηήζηε ηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο κέζα ζε έλα δνρείν κε λεξό (δεζηό θαηά πξνηίκεζε). 5. Θπκεζείηε: Όιεο νη εξγαζίεο γίλνληαη κε ηελ πίεζε ζην ειάρηζην. Αλάςηε θαη πάιη ηελ αληιία θαη πηέζηε απαιά ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ, θαηεπζύλνληάο ην κέζα ζην δνρείν κε ην ρξώκα, πξνθεηκέλνπ λα καδέςεηε ζην δνρείν ην ρξώκα πνπ ππάξρεη κέζα ζηελ αληιία. 6. Όηαλ δείηε θνπζθάιεο αέξα κέζα ζην ρξώκα, ή παξαηεξήζεηε λεξό κέζα ζην ρξώκα, αθήζηε ηε ζθαλδάιε. Γπξίζηε ην πηζηόιη πξνο ην δνρείν ηνπ λεξνύ θαη παηήζηε θαη πάιη ηε ζθαλδάιε. Κξαηήζηε ηε παηεκέλε γηα 4-5 ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα αλαθπθιώζεη ε αληιία ην λεξό. Αθήζηε ηε ζθαλδάιε θαη ζβήζηε θαη πάιη ηελ αληιία. 7. Αδεηάζηε ην δνρείν κε ην «βξόκηθν» λεξό θαη γεκίζηε ην κε θαζαξό (θαηά πξνηίκεζε δεζηό). ε απηό ην ζεκείν κπνξείηε λα πξνζζέζεηε θαη ιίγν θαζαξηζηηθό (απνξξππαληηθό πηάησλ). Αλάςηε θαη πάιη ηελ αληιία θαη αλαθπθιώζηε ην λεξό κέζσ ηεο βαιβίδαο αλαθπθινθνξίαο γηα 5 ιεπηά. Σειηθά απμήζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο θαη θξαηώληαο ην πηζηόιη πάλσ από ην δνρείν κε ην λεξό παηήζηε ηε ζθαλδάιε. Αλαθπθιώζηε ην λεξό κε απηό ηνλ ηξόπν γηα 5 ιεπηά. 8. Απειεπζεξώζηε ηελ πίεζε από ην ζύζηεκα θαη «ζβήζηε» ηελ αληιία. 9. Αθαηξέζηε όια ηα θίιηξα από ηελ αληιία θαη ην πηζηόιη. Καζαξίζηε ηα κε ζαπνύλη, λεξό θαη κηα βνύξηζα. ηνλ ίδην ρξόλν θαζαξίζηε θαη ηελ αληιία από ηπρόλ ρξώκαηα πνπ έρνπλ πέζεη πάλσ ηεο. Βάιηε ζηε ζέζε ηνπο ηα θίιηξα κόιηο ηειεηώζεηε. 10. Αδεηάζηε ην ζαπνπλόλεξν θαη γεκίζηε ην δνρείν κε θαζαξό θξύν λεξό. ε απηό ην ζεκείν αλ πξόθεηηαη λα απνζεθεύζεηε ηελ αληιία γηα κεγάιν δηάζηεκα πξνζζέζηε ην εηδηθό αληηνμεηδσηηθό ηεο ΣΙΣΑΝ. Αλνίμηε θαη πάιη ηελ αληιία ζηελ ειάρηζηε πίεζε θαη αθήζηε ην λεξό λα θπθινθνξήζεη κέζα ζην ζύζηεκα. Φεθάζηε κε ην πηζηόιη κέζα ζην δνρείν κε ην λεξό. Όηαλ ην λεξό θπθινθνξήζεη ζε όιν ην ζύζηεκα, ζηακαηήζηε ηελ αληιία θαη θαζαξίζηε ηελ. ειίδα 17

18 11. Βεβαησζείηε όηη έρεηε απειεπζεξώζεη ηελ πίεζε αθνύ έρεηε αθήζεη ιίγν λεξό κέζα ζην ζύζηεκα. 12. Καζαξίζηε ην κπεθ πξνζεθηηθά θαη βάιηε ην θαη πάιη πάλσ ζην πηζηόιη. Αλ αληί γηα ρξώκα λεξνύ ρξεζηκνπνηείηε ρξώκα πνπ αξαηώλεηαη κε δηαιύηε, ζηα βήκαηα από 1 κέρξη 9, ρξεζηκνπνηείηε δηαιύηε. Φπζηθά δελ πξέπεη λα είλαη δεζηόο θαη δελ πξνζζέηεηε ζαπνύλη. 13 ΑΝΣΛΗΔ AIRLESS ΓΡΖΓΟΡΖ ΑΛΛΑΓΖ ΥΡΩΜΑΣΟ Υακειώζηε ηελ πίεζε ηεο αληιίαο ζην 0. Πηέζηε ειαθξά ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ γηα λα απειεπζεξώζεηε ηελ πίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αθαηξέζηε ην κπεθ θαη θαζαξίζηε ην ρξεζηκνπνηώληαο ην θαηάιιειν δηαιπηηθό. Αλαζεθώζηε ηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο από ην δνρείν ηνπ ρξώκαηνο θαη θαζαξίζηε ηε. Αλεβάζηε ειαθξά ηελ πίεζε ηεο αληιία θαη κε ην πηζηόιη πξνο ην δνρείν ηνπ ρξώκαηνο παηήζηε ειαθξά ηε ζθαλδάιε. Μεηά από 1-2 ιεπηά, αθήζηε ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ θαη βάιηε ηελ αλαξξόθεζε ηεο αληιίαο κέζα ζην δνρείν κε ην θαηλνύξην ρξώκα. Παηήζηε ηε ζθαλδάιε ηνπ πηζηνιηνύ γηα άιιε κηα θνξά, θξαηώληαο ην πηζηόιη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ ηνπ ρξώκαηνο. Από ην πηζηόιη ζα ηξέμεη ρξώκα θαη θάπνηα ζηηγκή ζα αθνπζηεί έλαο ζόξπβνο θαη ζα πέζεη καδεκέλν ρξώκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ην λέν ρξώκα είλαη έηνηκν λα ηξέμεη από ην πηζηόιη. Αθήζηε ηε ζθαλδάιε, γπξίζηε ην πηζηόιη πξνο ην δνρείν κε ην λέν ρξώκα θαη πηέζηε ηε μαλά κέρξη λα εκθαληζηεί ην θαηλνύξην ρξώκα ρσξίο πξόζκημε από ην παιηό. Βάιηε θαη πάιη ην κπεθ θαη μεθηλήζηε ηελ εξγαζία ζαο. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Α: Να έρεηε ΠΑΝΣΑ κπινθαξηζκέλε ηελ αζθάιεηα ηνπ πηζηνιηνύ όηαλ δελ βάθεηαη. Να «αλαθνπθίδεηε» ΠΑΝΣΑ ηελ πίεζε πξηλ βγάιεηε ην κπεθ ή αθήζεηε ην κεράλεκα ρσξίο επίβιεςε γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα. Να κελ ζηξέςεηε ΠΟΣΔ ην πηζηόιη ελαληίνλ θάπνηνπ αλζξώπνπ ή λα βάςεηε ην ζώκα ζαο ή θάπνηνλ άιινλ κε ην ζύζηεκα airless. Μελ βάιεηε ΠΟΣΔ ην δάρηπιό ζαο ή άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηόο ζαο κπξνζηά από ην πηζηόιη, θαζώο ην ρξώκα ή ην δηαιπηηθό κπνξεί λα ζαο πξνθαιέζεη ζνβαξό ηξαπκαηηζκό (λα πεξάζεη ην δηαιπηηθό ή ην ρξώκα θάησ από ην δέξκα). ε απηή ηελ πεξίπησζε απεπζπλζείηε ακέζσο ζε έλα λνζνθνκείν γηα παξνρή Α βνεζεηώλ). ειίδα 18

19 14 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ Γηα λα ππνινγίζεηε ην ζπλνιηθό θόζηνο κηαο εξγαζίαο, πξέπεη λα ιάβεηε ππόςηλ δύν παξάγνληεο: Σελ ηηκή ηνπ ρξώκαηνο/ιίηξν Σα ζηεξεά πνπ ππάξρνπλ ζην ρξώκα. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν ζηεξεά; Με ηνλ όξν ζηεξεά ελλννύκε ηελ πνζόηεηα ηνπ πιηθνύ πνπ κέλεη ζηε ρξσκαηηζκέλε επηθάλεηα κεηά ηελ εμάηκηζε ηνπ δηαιύηε. Αλ γηα παξάδεηγκα, έλα ρξώκα έρεη 50% θαηά όγθν ζηεξεά, ηόηε ε ζύζηαζή ηνπ είλαη σο εμήο: 50% δηαιύηεο 50% ξεηίλε, ρξσζηηθέο νπζίεο θιπ. Απηό ην πιηθό δεκηνπξγεί ην θηικ πάλσ ζηελ επηθάλεηα. Σα ζηεξεά κπνξεί λα είλαη από 10% κέρξη 100%. Αλ ηα ζηεξεά είλαη 100%θ.ν., ηόηε απηό ζεκαίλεη όηη ην 100% ηνπ θηικ ζα παξακείλεη πάλσ ζηελ επηθάλεηα όηαλ απηό ζηεγλώζεη. Κάιπςε Πόζε επηθάλεηα (ηεηξαγσληθά κέηξα) κπνξείηε λα βάςεηε κε έλα ιίηξν ρξώκαηνο; Γηα λα απαληήζεηε απηή ηελ εξώηεζε πξέπεη λα γλσξίδεηε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά ηνπ ρξώκαηνο. 1 ιίηξν ρξώκαηνο κε 100%θ.ν. ζηεξεά, κπνξεί ζεσξεηηθά λα θαιύςεη 39,298m 2. Έηζη ε ζεσξεηηθή θάιπςε πξνθύπηεη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ην πνζνζηό ησλ ζηεξεώλ θ.ν. κε ην 39,298. Σν γηλόκελν απηό δίλεη ηελ θάιπςε ζε ηεηξαγσληθά κέηξα γηα θηικ πάρνπο 0,025mm. Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ ην ρξώκα καο έρεη 50% θ.ν. ζηεξεά θαη ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα θηικ πάρνπο 0,075mm, ηόηε ην 1 ιίηξν ρξώκα κπνξεί λα θαιύςεη: 0,50 x 39,298 x 0,025 / 0,075 = 6,55m 2. εκείσζε: Η θάιπςε πνπ πξνθύπηεη από ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνύο είλαη ζεσξεηηθή. Η ππόζεζε πνπ θάλνπκε είλαη όηη δελ ππάξρνπλ θαζόινπ απώιεηεο ρξώκαηνο θαη όηη εθκεηαιιεπόκαζηε κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα ρξώκαηνο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρνπλ απώιεηεο πεξίπνπ ηεο ηάμεο ηνπ 20%. Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο απώιεηεο, είλαη ε εκπεηξία ηνπ ρεηξηζηή, ν αέξαο (αλ βάθνπκε ζε εμσηεξηθό ρώξν), ε κέζνδνο εθαξκνγήο, νη δηαζηάζεηο ηνπ κπεθ. Έηζη έλαο πην νξζνινγηζηηθόο ππνινγηζκόο ηεο θάιπςεο γηα ην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, είλαη: (0,50 x 39,298 x 0,025 / 0,075) x 80% = 6,55m 2 x 80%= 5,24m 2. Φηικ Υξώκαηνο Γύν παξάγνληεο πνπ πξνθαινύλ δπζθνξία όηαλ έρεη ηειεηώζεη ε εξγαζία ηεο βαθήο, είλαη ην κε ζσζηό πάρνο θηικ θαη ε ππεξβνιηθή θαηαλάισ- ειίδα 19

20 ζε ρξώκαηνο. Απηά ηα δύν πξνβιήκαηα κπνξεί λα ιπζνύλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ελόο νξγάλνπ γηα ηε κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ πγξνύ θηικ θαηά ηελ εξγαζία. Με απηό ηνλ ηξόπν, δελ ζα ρξεηαζηεί έλα «ρέξη» αθόκε, νύηε ζα θαηαλαιώζεηε παξαπάλσ ρξώκα απ όηη πξέπεη. Γηα λα ππνινγίζεηε ην πάρνο πνπ πξέπεη λα έρεη ην πγξό θηικ πξνθεηκέλνπ λα πάξεηε ην ζσζηό πάρνο ηνπ ζηεγλνύ θηικ, πξέπεη λα γλσξίδεηαη απαξαίηεηα ηελ %θ.ν. αλαινγία ησλ ζηεξεώλ ζην ρξώκα. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέιεηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα θηικ πάρνπο 0,025mm θαη ην ρξώκα ζαο έρεη 50% ζηεξεά, ην πγξό θηικ πξέπεη λα έρεη πάρνο 0,025 / 0,50 = 0,05mm. εκείσζε: Αλ ρξεζηκνπνηήζεηε δηαιπηηθό ζην ρξώκα ηόηε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πάρνπο ηνπ πγξνύ θηικ πξέπεη λα ιάβεηε ππόςηλ θαη ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ δηαιπηηθνύ. Έηζη ζην πξνεγνύκελν παξάδεηγκα, αλ πξνζζέηεηε θαη 20% δηαιπηηθό, ην πάρνο ηνπ πγξνύ ζηξώκαηνο, είλαη 0,025 / (0,50 0,20) = 0,083mm Τπνινγηζκόο Κόζηνπο Ο κόλνο ηξόπνο γηα λα ππνινγίζεηε ην πξαγκαηηθό θόζηνο ελόο ζπζηήκαηνο βαθήο ή λα ζπγθξίλεηε ηηο ηηκέο ησλ ρξσκάησλ δύν πξνκεζεπηώλ, είλαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο αλά ηεηξαγσληθό κέηξν βακκέλεο επηθάλεηαο (γηα θηικ πάρνπο 0,025mm). Γηα λα θάλεηε ηνλ ππνινγηζκό απηό, πξέπεη λα γλσξίδεηαη ην θόζηνο ηνπ ρξώκαηνο αλά ιίηξν θαη ηελ θ.ν αλαινγία ησλ ζηεξεώλ. Τπνζέζηε όηη έρεηε λα βάςεηε 929m 2. Σν πάρνο ηνπ ζηεγλνύ θηικ πξέπεη λα είλαη 0,075mm. Έζησ όηη ν έλαο πξνκεζεπηήο ζαο πξνζθέξεη ρξώκα κε 45%θ.ν. ζηεξεά ζηελ ηηκή ησλ 6 /ιίηξν θαη ν άιινο πξνκεζεπηήο ζαο δίλεη ρξώκα κε 55%θ.ν. ζηεξεά ζηελ ηηκή ησλ 7 /ιίηξν. Με ηελ πξώηε καηηά θαίλεηαη όηη ε πξνζθνξά ηνπ πξώηνπ πξνκεζεπηή είλαη θαιύηεξε. Αο θάλνπκε όκσο έλα ππνινγηζκό λα δνύκε ηη πξνθύπηεη: Σν θόζηνο γηα θηικ πάρνπο 0,025mm δίλεηαη από ηη ζρέζε: Κόζηνο αλα ιίηξν % ζηεξεά 39,298 θόζηνο γηα βαθή 1m 2 κε πάρνο 0,025mm. Άξα γηα ηνλ πξώην πξνκεζεπηή έρνπκε: 6 Euro 0, ,5Euro 0,45 39,298 0,025 Καη γηα ην δεύηεξν: 7 Euro 0,075 0,55 39,298 0, ,6Euro Άξα ηειηθά θζελόηεξνο είλαη απηόο πνπ πνπιά ην θαηλνκεληθά αθξηβόηεξν ρξώκα. ειίδα 20

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα