Návod na obsluhu GHSD 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Návod na obsluhu GHSD 8"

Transcript

1 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK

2 Obsah Obsah 1 Bezpečnosť Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť Použitie podľa určenia Všeobecné bezpečnostné upozornenia Pokyny k dokumentácii Dodržiavanie súvisiacich podkladov Uschovanie podkladov Platnosť návodu Opis výrobku Údaje o výkone systému Digitálny informačný a analytický systém (DIA) Údaje na typovom štítku Sériové číslo Označenie CE Prevádzka Opatrenia pred uvedením do prevádzky Uvedenie výrobku do prevádzky Koncept obsluhy Základné zobrazenie Úrovne obsluhy Nastavenie parametrov ohrevu teplej vody Zobrazenie solárnych ziskov Funkcie menu Odstránenie porúch Odčítanie poruchových hlásení Údržba Ošetrovanie výrobku Vyprázdnenie výrobku Stlačenie poistného ventilu Vyradenie z prevádzky Vypnutie výrobku Definitívne vyradenie solárneho systému z prevádzky Recyklácia a likvidácia Zákaznícky servis a záruka Zákaznícky servis Záruka Príloha A Úroveň prevádzkovateľa prehľad B Maximálny denný výkon pri ohreve teplej vody Návod na obsluhu GHSD _01

3 Bezpečnosť 1 1 Bezpečnosť 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť Klasifikácia výstražných upozornení vzťahujúcich sa na činnosť Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť sú označené výstražným znakom a signálnymi slovami vzhľadom na stupeň možného nebezpečenstva: Výstražný znak a signálne slovo Nebezpečenstvo! bezprostredné ohrozenie života alebo nebezpečenstvo ťažkých poranení osôb Nebezpečenstvo! nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom Výstraha! nebezpečenstvo ľahkých poranení osôb Pozor! riziko vzniku vecných škôd alebo škôd na životnom prostredí 1.2 Použitie podľa určenia Pri neodbornom používaní alebo používaní v rozpore s určením môžu vznikať nebezpečenstvá poranenia alebo ohrozenia života používateľa alebo tretích osôb, resp. poškodenia výrobku a iných vecných hodnôt. Výrobok slúži na akumulovanie a prípravu, ako aj na regulovaný rozvod teplej vody, ktorá bola vyrobená pomocou solárnej techniky. Výrobok môžete prevádzkovať v solárnom okruhu iba s hotovou zmesou solárnej kvapaliny Protherm. Výrobok bol vyvinutý špeciálne pre solárne kolektory Protherm. Použitie podľa určenia zahŕňa: dodržiavanie príslušných návodov na obsluhu výrobku a tiež všetkých ostatných komponentov systému dodržiavanie všetkých podmienok inšpekcie a údržby uvedených v návodoch. Tento výrobok môžu používať deti od veku 8 rokov a okrem toho aj osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, len ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené ohľadne bezpečného používania výrobku a porozumeli nebezpečenstvám, ktoré z používania vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľská údržba sa nesmú vykonávať deťmi bez dozoru. Iné použitie, ako použitie opísané v predloženom návode alebo použitie, ktoré presahuje rámec tu opísaného použitia, sa považuje za použitie v rozpore s určením. Za použitie v rozpore s určením sa považuje aj každé bezprostredné komerčné a priemyselné použitie. Pozor! Akékoľvek zneužitie je zakázané. 1.3 Všeobecné bezpečnostné upozornenia Inštalácia iba servisným pracovníkom Inštaláciu, inšpekciu, údržbu a opravu výrobku smie vykonávať iba servisný pracovník Nebezpečenstvo vyvolané chybnou obsluhou Chybnou obsluhou môžete ohroziť samých seba a iné osoby a zapríčiniť vznik hmotných škôd. Starostlivo si prečítajte predkladaný návod a všetky súvisiace platné podklady, najmä kapitolu Bezpečnosť a výstražné upozornenia Nebezpečenstvo popálenia na konštrukčných dieloch vedúcich solárnu kvapalinu a na potrubiach teplej vody Počas solárnej prevádzky dosahujú konštrukčné diely vedúce solárnu kvapalinu, ako kolektory a solárne potrubia, ako aj potrubia teplej vody veľmi vysoké teploty. Kontakt s týmito konštrukčnými dielmi môže viesť k ťažkým poraneniam osôb. Týchto konštrukčných dielov sa dotýkajte iba vtedy, keď ste pred tým prekontrolovali teplotu _01 GHSD 8 Návod na obsluhu 3

4 1 Bezpečnosť Riziko ohrozenia života vyvolané zmenami na výrobku alebo v okolí výrobku V žiadnom prípade neodstraňujte, nepremosťujte ani neblokujte bezpečnostné zariadenia. Nemanipulujte s bezpečnostnými zariadeniami. Neničte ani neodstraňujte plomby z konštrukčných dielov. Zaplombované konštrukčné diely smie meniť iba autorizovaný servisný pracovník a zákaznícke servisy. Nevykonávajte žiadne zmeny: na výrobku, na vedeniach pre solárnu kvapalinu, vodu a elektrický prúd, na vypúšťacom potrubí a zachytávacej nádobe pre solárnu kvapalinu, na poistnom ventile a odtokových potrubiach, na stavebných danostiach, ktoré môžu mať vplyv na prevádzkovú bezpečnosť výrobku. Naplnením systému solárnou kvapalinou výrobcu dosiahnete odolnosť voči mrazu približne do -28 C. Pri vonkajších teplotách nižších ako -28 C ale hneď nevznikajú poškodenia mrazom, pretože sa znižuje trhavý účinok vody Nebezpečenstvo poranenia a riziko vecnej škody v dôsledku neodbornej alebo zanedbanej údržby a opravy Nikdy sa nepokúšajte sami vykonávať údržbové práce ani opravy na vašom výrobku. Poruchy a poškodenia nechajte ihneď odstrániť odborníkom. Dodržiavajte zadané intervaly údržby Škoda na budove v dôsledku unikajúcej vody Unikajúci voda môže spôsobiť poškodenie konštrukcie budovy. Pri eventuálnych netesnostiach v oblasti potrubí ihneď uzatvorte kohúty pre údržbu. Netesnosti nechajte odstrániť odbornou servisnou prevádzkou Riziko hmotnej škody spôsobenej mrazom Zabezpečte, aby bol výrobok nainštalovaný v priestore bez mrazu. Zabezpečte, aby sa používala výhradne solárna kvapalina výrobcu. 4 Návod na obsluhu GHSD _01

5 Pokyny k dokumentácii 2 2 Pokyny k dokumentácii 2.1 Dodržiavanie súvisiacich podkladov Ovládacie prvky systému DIA (digitálny informačný a analyzačný systém) Bezpodmienečne dodržiavajte všetky návody na obsluhu, ktoré sú priložené ku komponentom systému. 2.2 Uschovanie podkladov Tento návod, ako aj všetky súvisiace podklady uschovajte pre ďalšie použitie. 2.3 Platnosť návodu Predložený návod platí výhradne pre: Výrobok čísla výrobkov Číslo výrobku GHSD FES2 250 B M Opis výrobku 3.1 Údaje o výkone systému Systém by mal byť dimenzovaný tak, aby objem zásobníka postačoval na 2 dni. V oblastiach s intenzívnym slnečným žiarením sa odporúča menší objem zásobníka, aby sa zabránilo častej stagnácii v systéme. Solárny systém bol prekontrolovaný zaťažením plochy kolektora žiarením W/m². Solárny stupeň krytia závisí od pomeru plochy kolektora k ploche zásobníka, od geografických daností (krajina a nasmerovanie plochy kolektora), ako aj od druhu zásobníka (monovalentný alebo bivalentný). Pri riadnom dimenzovaní a inštalácii predstavuje smerná hodnota do 3 kwh/m²d (kolektor = 2,3 m²). Spotreba elektrickej energie predstavuje pri hodinách solárnej prevádzky 149,5 kwh. Funkcia protimrazovej ochrany sa reguluje prostredníctvom dodatočného vykurovacieho zariadenia a/alebo prostredníctvom internej elektrickej vykurovacej tyče. Minimálnu teplotu 10 C je možné nastaviť v DIA systéme a potom ju použiť ako hranicu zapnutia v zásobníku ( strana 5). Maximálny denný výkon pri ohreve teplej vody si vyhľadajte v tabuľke v prílohe: 3.2 Digitálny informačný a analytický systém (DIA) Výrobok je vybavený digitálnym informačným a analytickým systémom (DIA systém). DIA systém pozostáva z displeja na zobrazenie symbolov a krátkeho textu a z 5 ovládacích tlačidiel. DIA systém vám poskytne informácie o prevádzkovom stave výrobku a pomôže vám pri odstraňovaní porúch. Keď stlačíte tlačidlo DIA systému, potom sa zapne osvetlenie displeja. Stlačenie tlačidla najskôr neiniciuje žiadnu ďalšiu funkciu. Ak nestlačíte žiadne ďalšie tlačidlo, potom sa osvetlenie automaticky vypne po jednej minúte. 1 Zobrazenie aktuálneho obsadenia pravého tlačidla výberu 2 Tlačidlo a 3 Tlačidlo zrušenia poruchy Zobrazované symboly Symbol F.XX Vysvetlenie 4 Ľavé a pravé tlačidlo výberu 5 Zobrazenie aktuálneho obsadenia ľavého tlačidla výberu 6 Displej Zobrazenie momentálneho solárneho výkonu (stĺpcový ukazovateľ) Výkon prenesený do zásobníka Teplota na snímači teploty kolektora (T5) Solárne čerpadlo (čerpadlá) aktívne Bliká: solárny okruh sa rozbieha (plnenie poľa) Kontinuálne svieti: solárny okruh beží Nastavenia teplej vody (časové okno a teplota) Chyba v solárnom systéme Objaví sa namiesto základného zobrazenia. Zobrazenie krátkeho textu dodatočne vysvetľuje zobrazený kód chyby. Časové okná pre dodatočné vykurovacie zariadenia neaktívne Časové okná pre dodatočné vykurovacie zariadenia aktívne _01 GHSD 8 Návod na obsluhu 5

6 4 Prevádzka 3.3 Údaje na typovom štítku Typový štítok je z výroby umiestnený nad bezpečnostným obmedzovačom teploty. Na typovom štítku sa nachádzajú nasledujúce údaje: 4.2 Uvedenie výrobku do prevádzky Prívod prúdu k výrobku zapnite na odpojovacom zariadení (napr. poistka alebo výkonový spínač) ktoré nainštaloval servisný pracovník na mieste inštalácie. Údaj na typovom štítku GHSD 8 Označenie CE P max m V s prim T max prim P max prim Význam na identifikáciu Výrobok zodpovedá európskym normám a smerniciam Maximálny solárny výkon Hmotnosť Objem solárneho okruhu Maximálna teplota solárneho okruhu Maximálny prevádzkový tlak solárneho okruhu 4.3 Koncept obsluhy Výrobok obsluhujete pomocou tlačidiel výberu /, ako aj a tlačidiel. Obidve tlačidlá výberu majú funkciu Softkey. To znamená, že funkcia tlačidiel výberu sa mení. Ak napríklad v základnom zobrazení stlačíte ľavé tlačidlo výberu, potom sa zmení aktuálna funkcia z na Späť. Pomocou : zrušíte zmenu nastavovanej hodnoty prejdete v menu o úroveň vyššie. 3.4 Sériové číslo 10-miestne číslo výrobku (solárnej stanice a zásobníka) si vyhľadajte v sériovom čísle. Siedma až 16. číslica tvoria číslo výrobku. Sériové číslo nájdete na typových štítkoch solárnej ohrievacej stanice a zásobníka. Sériové číslo solárnej stanice si môžete nechať zobraziť aj na displeji výrobku ( návod na obsluhu). 3.5 Označenie CE Pomocou : potvrdíte nastavovanú hodnotu prejdete v menu o úroveň nižšie. Pomocou + súčasne: sa dostanete do menu s dodatočnými funkciami. Pomocou alebo : prechádzate v menu medzi jednotlivými bodmi zoznamu položiek dopredu, resp. naspäť, zvýšite, resp. znížite zvolenú nastavovanú hodnotu. Nastaviteľné hodnoty zobrazuje displej vždy blikajúc. Označením CE sa dokumentuje, že výrobky podľa typového štítku spĺňajú základné požiadavky príslušných smerníc. Vyhlásenie o zhode si môžete prezrieť u výrobcu. 4 Prevádzka 4.1 Opatrenia pred uvedením do prevádzky Pred uvedením výrobku do prevádzky (napr. po vypnutí a vypustení kvôli dlhšej neprítomnosti) postupujte takto: Pred prvým ohrevom otvorte odberné miesto teplej vody, aby ste prekontrolovali, či je nádoba naplnená vodou a či nie je zatvorené uzatváracie zariadenie v potrubí studenej vody. Ak na odbernom mieste teplej vody netečie voda, presvedčte sa o tom, či je vypúšťací ventil (1) na zásobníku zatvorený a potom otvorte uzatváracie zariadenie v potrubí studenej vody. Otvorte odberné miesto teplej vody a nechajte unikať vzduch z potrubia dovtedy, kým voda neuniká bez bublín. Zmenu hodnoty musíte vždy potvrdiť. Výrobok až potom uloží nové nastavenie. Upozornenie Kedykoľvek máte možnosť zrušiť zmenu nastavenia alebo čítania hodnoty tým, že stlačíte ľavé tlačidlo výberu. Menu Live Monitor Informácia Základné nastavenia Späť Výber Displej zobrazuje označený objekt invertným zobrazením (svetlé písmo na tmavom podklade). 6 Návod na obsluhu GHSD _01

7 Prevádzka 4 Upozornenie Ak dlhšie ako 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo, potom sa displej vráti späť do základného zobrazenia. Nepotvrdené zmeny potom výrobok zamietne. 4.4 Základné zobrazenie 4.6 Nastavenie parametrov ohrevu teplej vody V základnom zobrazení môžete nastavovať, resp. odčítať nasledujúce parametre: Teplota zásobníka (hore) Požadovaná hodnota teplej vody Jednorazový ohrev zásobníka Stlačte. Na zmenu zobrazovanej hodnoty stlačte alebo. Na uloženie novej hodnoty stlačte. 4.7 Zobrazenie solárnych ziskov V základnom zobrazení si môžete nechať zobraziť solárne zisky pre nasledujúce časové úseky: Včera mesiac Rok celkovo Stlačte. Na zobrazenie nasledujúcej hodnoty stlačte. V normálnom prevádzkovom stave vidíte na displeji základné zobrazenie. Základné zobrazenie zobrazuje aktuálny stav solárneho systému. Ak bol displej stmavnutý, potom sa po prvom stlačení tlačidla najskôr zapne osvetlenie. Pre iniciovanie funkcie musíte v takom prípade opätovne stlačiť tlačidlo. Do základného zobrazenia sa vrátite tým, že: stlačíte príp. viackrát, aby ste sa dostali do predchádzajúcej úrovne výberu, resp. do základného zobrazenia dlhšie ako 15 minút nestlačíte žiadne tlačidlo. Nepotvrdené zmeny potom výrobok neprevezme. Ak sa vyskytne poruchové hlásenie, potom sa zmení základné zobrazenie na zobrazenie krátkeho textu k poruchovému hláseniu. 4.5 Úrovne obsluhy Úroveň obsluhy pre prevádzkovateľa Úroveň obsluhy pre prevádzkovateľa vám ponúka najčastejšie využívané možnosti nastavenia, ktoré nevyžadujú špeciálne predchádzajúce vedomosti, a zobrazuje najdôležitejšie informácie. Prostredníctvom menu sa dostanete k dodatočným informáciám Úroveň obsluhy pre servisného pracovníka Úroveň obsluhy pre servisného pracovníka smie obsluhovať iba servisný pracovník. Úroveň pre servisných pracovníkov je preto chránená kódom. Servisný pracovník tu prispôsobuje parametre výrobku solárnemu systému. 4.8 Funkcie menu Digitálny informačný a analytický systém vám sprostredkováva ďalšie funkcie prostredníctvom menu Obsluha v menu Súčasným stlačením a ( i ) sa dostanete do menu Štruktúra menu Lišta Menu Live Monitor Informácia Základné nastavenia Späť (viditeľné iba vtedy, ak je k dispozícii viacero položiek zoznamu, ako je možné súčasne zobraziť na displeji) Výber 2 Aktuálne funkcie pravých a ľavých tlačidiel výberu (funkcie softkey) 3 Položky zoznamu úrovne výberu 4 Názov úrovne výberu 2 1 Digitálny informačný a analytický systém disponuje menu, ktoré obsahuje až dve úrovne výberu (spodné úrovne). Prostredníctvom úrovní výberu prechádzate k nastavovacej úrovni, v ktorej môžete zisťovať alebo meniť nastavenia _01 GHSD 8 Návod na obsluhu 7

8 4 Prevádzka Upozornenie Na začiatku pokynu k činnosti je k dispozícii údaj o ceste, ktorý uvádza, ako sa dostanete k tejto funkcii, napr. Menu Informácia Kontaktné údaje Zobrazenie solárneho zisku Menu Solárny zisk V bode Solárny zisk môžete zobraziť aktuálny zisk solárneho systému. Hodnoty môžete filtrovať podľa Včera, mesiac, rok alebo celkom Live Monitor Menu Live Monitor Pomocou funkcie Live Monitor si môžete zobraziť aktuálny stav výrobku solárneho systému ako krátky text. Kód stavu sa nezobrazuje. Ak sa zmení stav výrobku, potom sa automaticky aktualizuje zobrazenie. Ak je prítomné dodatočné vykurovacie zariadenie, potom displej zobrazuje striedavo stav výrobku solárneho systému a stav dodatočného vykurovacieho zariadenia, pokiaľ je toto v stave ohrev alebo ochrana proti legionelám. Kód stavu Význam 400 Solárna ohrievacia stanica sa nachádza v pohotovostnom stave 401 Solárny okruh sa plní 403 Zásobník kompletne zahriaty 406 Zásobník sa ohrieva prostredníctvom dodatočného vykurovacieho zariadenia 408 Protimrazová ochrana je aktívna 409 Solárna ochrana aktívna 415 Ochrana proti legionelám aktívna 416 Zásobník sa ohrieva solárne 417 Elektricky podporovaný ohrev zásobníka Zobrazenie kontaktných údajov Menu Informácia Kontaktné údaje Ak servisný pracovník uviedol pri inštalácii svoje telefónne číslo, potom si ho môžete prečítať v bode Kontaktné údaje Zobrazenie sériového čísla a čísla výrobku Menu Informácia Sériové číslo V bode Sériové číslo sa nachádza sériové číslo výrobku, ktoré by od Vás prípadne mohol vyžadovať autorizovaný servisný pracovník. Číslo výrobku sa nachádza v druhom riadku sériového čísla (siedma až 16. číslica). V bode Solárne čerpadlo môžete odčítať prevádzkové hodiny solárneho čerpadla Nastavenie jazyka Menu Základné nastavenie Jazyk Autorizovaný servisný pracovník nastavil pri inštalácii požadovaný jazyk. Ak chcete nastaviť iný jazyk, môžete to urobiť prostredníctvom tejto položky menu Nastavenie kontrastu displeja Menu Základné nastavenie Kontrast displeja Pomocou tejto funkcie môžete nastavovať kontrast displeja tak, aby bol displej dobre čitateľný Nastavenie časových okien Pomocou tejto funkcie môžete stanoviť jedno alebo viacero časových okien pre dodatočný ohrev. Nemusíte programovať obidve časové okná časového úseku (napr. Po Pia). Ak sa aktuálny denný čas nachádza v rámci časového okna, potom je možný dodatočný ohrev. Menu Základné nastavenie Po-Pi, 1. interval Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť prvé časové okno pre časový úsek pondelok až piatok. Menu Základné nastavenie Po-Pi, 2. interval Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť druhé časové okno pre časový úsek pondelok až piatok. Menu Základné nastavenie So Ne, 1. interval Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť prvé časové okno pre časový úsek sobota až nedeľa. Menu Základné nastavenie So Ne, 2. interval Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť druhé časové okno pre časový úsek sobota až nedeľa Nastavenie dátumu, času a letného času Upozornenie Dátum, čas a automatické prestavenie letného/zimného času môžete prestaviť iba vtedy, keď nie je pripojený regulátor systému. Menu Základné nastavenie Dátum Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť dátum. Menu Základné nastavenie Denný čas Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť čas. Menu Základné nastavenie Letný/zimný čas Prostredníctvom tejto položky menu môžete nastaviť, či má DIA systém automaticky vykonávať prestavenie medzi letným a zimným časom Zobrazenie prevádzkových hodín solárneho čerpadla Menu Informácia Solárne čerpadlo 8 Návod na obsluhu GHSD _01

9 Odstránenie porúch 5 5 Odstránenie porúch 5.1 Odčítanie poruchových hlásení Poruchové hlásenia majú prednosť pred všetkými ostatnými zobrazeniami. Ak sa v solárnom systéme vyskytne porucha, potom sa vypne solárny systém. Displej výrobku zobrazuje namiesto základného zobrazenia kód poruchy. Zobrazenie krátkeho textu dodatočne vysvetľuje zobrazený kód poruchy. Ak sa vyskytne viacero porúch súčasne, potom sa na displeji zobrazujú príslušné poruchové hlásenia striedavo vždy na dve sekundy. Ak výrobok zobrazuje poruchové hlásenie, potom sa obráťte na autorizovaného servisného pracovníka. Upozornenie Stavové hlásenia o stave solárneho systému môžete vyvolať prostredníctvom funkcie Live Monitor ( strana 8). 6.1 Ošetrovanie výrobku Pozor! Riziko hmotných škôd v dôsledku nevhodných čistiacich prostriedkov! Nepoužívajte spreje, prostriedky na drhnutie, prostriedky na preplachovanie, čistiace prostriedky s obsahom rozpúšťadiel a chlóru. Kryt výrobku očistite pomocou vlhkej handričky a nepatrného množstva mydla bez rozpúšťadiel. 6.2 Vyprázdnenie výrobku Chybové hlásenie Chybové hlásenia sa objavia na displeji cca 20 sekúnd po výskyte chyby. Ak je chyba prítomná minimálne tri minúty, zapíše sa chybové hlásenie do pamäte porúch solárneho regulátora. Upozornenie Iba servisný pracovník smie odstrániť príčinu následne opísaných chýb a vymazať pamäť porúch. Kód chyby Text chyby 1069 Snímač teploty zásobníka T7, porucha 1070 Kódovací odpor chýba 1273 Solárne čerpadlo, porucha elektroniky 1274 Solárne čerpadlo 2, porucha elektroniky 1276 Solárne čerpadlo blokované 1277 Solárne čerpadlo 2 blokované 1278 Snímač teploty kolektora T5, porucha 1279 Snímač teploty T6, porucha 1281 Snímač teploty T1, porucha M.45 Solárne čerpadlo, chod nasucho M.47 Solárne čerpadlo 2, chod nasucho 6 Údržba Predpokladom pre trvalú prevádzkyschopnosť a prevádzkovú bezpečnosť, spoľahlivosť a vysokú životnosť výrobku sú každoročná inšpekcia a údržba výrobku každý druhý rok servisným pracovníkom. 1. Vypnite výrobok. ( strana 10) 2. Zatvorte uzatváracie zariadenie v potrubí studenej vody výrobku. 3. Vhodnú hadicu upevnite na vypúšťací ventil (1). 4. Voľný koniec hadice umiestnite na vhodné miesto odtoku. 5. Otvorte vypúšťací ventil. 6. Otvorte najvyššie položené miesto odberu teplej vody na prevzdušnenie a úplné vypustenie vodovodných potrubí. 7. Keď voda úplne vytiekla, opäť zatvorte vypúšťací ventil a odberné miesto teplej vody. 8. Odstráňte hadicu z vypúšťacieho ventilu _01 GHSD 8 Návod na obsluhu 9

10 7 Vyradenie z prevádzky 6.3 Stlačenie poistného ventilu Pravidelne aktivujte vypúšťacie zariadenie poistného ventilu, aby sa odstránili usadeniny vodného kameňa a zabezpečte, aby sa zariadenie neblokovalo. 9.2 Záruka Na informácie týkajúce sa záruky výrobcu sa spýtajte na kontaktnej adrese uvedenej na zadnej strane. Upozornenie Z vypúšťacieho potrubia môže kedykoľvek kvapkať voda. 7 Vyradenie z prevádzky 7.1 Vypnutie výrobku Výrobok prepnite do stavu bez napätia prostredníctvom odpojovacieho zariadenia (napr. poistky alebo výkonový spínač) na mieste inštalácie. 7.2 Definitívne vyradenie solárneho systému z prevádzky Solárny systém nechajte definitívne vyradiť z prevádzky autorizovanému servisnému pracovníkovi. 8 Recyklácia a likvidácia Likvidáciu obalu prenechajte, prosím, servisnému pracovníkovi, ktorý zariadenie inštaloval. Ak je výrobok označený týmto symbolom: Výrobok v tomto prípade nelikvidujte prostredníctvom domového odpadu. Výrobok namiesto toho odovzdajte na zbernom mieste pre staré elektrické alebo elektronické prístroje a zariadenia. Ak výrobok obsahuje batérie, ktoré sú označené týmto symbolom, potom batérie obsahujú substancie škodlivé pre zdravie a životné prostredie. Batérie v tomto prípade zlikvidujte na zbernom mieste pre batérie. 9 Zákaznícky servis a záruka 9.1 Zákaznícky servis Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku. Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke 10 Návod na obsluhu GHSD _01

11 Príloha Príloha A Úroveň prevádzkovateľa prehľad Nastavovacia úroveň Hodnoty Jednotka Veľkosť kroku, výber Výrobné min. max. nastavenie Solárny zisk Včera aktuálna hodnota kwh mesiac aktuálna hodnota kwh Rok aktuálna hodnota kwh celkovo aktuálna hodnota kwh Live Monitor Stav aktuálna hodnota Informácia Kontaktné údaje Sériové číslo Solárne čerpadlo, prevádzkové hodiny Telefónne číslo permanentná hodnota aktuálna hodnota h Základné nastavenia Jazyk aktuálny jazyk Deutsch, English, Français, Italiano, Dansk, Nederlands, Castellano, Türkce, Magyar, Pусский, Українськa, Svenska, Norsk, Polski, Čeština, Hrvatski, Slovenčina, Română, Slovenščina, Português, Srpski Kontrast displeja aktuálna hodnota 1 25 Po Pia, 1. interval Po Pia, 2. interval So Ne, 1. interval So Ne, 2. interval Dátum Denný čas Letný/zimný čas Doba štartu a ukončenia Doba štartu a ukončenia Doba štartu a ukončenia Doba štartu a ukončenia aktuálny dátum aktuálny denný čas automatické prestavenie času vyp/zap 10 minút 10 minút 10 minút 10 minút English 06:00 22:00 24:00 24:00 06:00 22:00 24:00 24:00 B Maximálny denný výkon pri ohreve teplej vody Druh zaťaženia Objem Objem zásobníka 250 l (bivalentný zásobník) Výkon pri ohreve teplej vody v zime pri 60 C (ΔT = 35 K) Liter pri ΔT = 35 K (od 10 C do 45 C) s vykurovacím zariadením a požadovanou hodnotou teplej vody = 60 C Normalizovaná 2,0 domácnosť N L l/10 min osôb _01 GHSD 8 Návod na obsluhu 11

12 Príloha Druh zaťaženia Objem Objem zásobníka 250 l (bivalentný zásobník) Liter pri ΔT = 35 K (od 10 C do 45 C) výhradne solárna prevádzka s pri maximálnej teplote zásobníka = 85 C l/10 min osôb 12 Návod na obsluhu GHSD _01

13

14

15

16 Vydavateľ/výrobca Protherm Production, s.r.o. Jurkovičova 45 Skalica Tel Fax Zákaznícka linka _ :32:36 Tieto návody alebo časti z nich sú chránené autorským právom a smú sa rozmnožovať alebo rozširovať iba s písomným súhlasom výrobcu. Vždy na Vašej strane

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

ecotec plus Návod na inštaláciu a údržbu Návod na inštaláciu a údržbu Pre servisných pracovníkov Vydavateľ/výrobca Vaillant GmbH

ecotec plus Návod na inštaláciu a údržbu Návod na inštaláciu a údržbu Pre servisných pracovníkov Vydavateľ/výrobca Vaillant GmbH Návod na inštaláciu a údržbu Pre servisných pracovníkov Návod na inštaláciu a údržbu ecotec plus VU SK Vydavateľ/výrobca Vaillant GmbH Berghauser Strasse 40 42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 info@vaillant.de

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 56T552 EU

Návod k použití SN 56T552 EU Návod k použití SN 56T552 EU Q4ACZM0903 1 cs 5 Varování 6 32 8 cs 1 A 10 A A 3 C 10 6 6 9 cs 21 33 12 cs 33 24 24 13 cs 12 1 A 10 A A 3 C 10 1 8 7 8 10 8 7 3 1 A 10 A A 17 cs C 10 1 1 1 10 3

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Solárny kombinovaný zásobník STORACELL 6 720 610 983-00.2J SP 750 solar 6 720 613 952 (2007/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostné upozornenia a vysvetlenie

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 so solárnym zastavením funkcie kotla Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control SC-Fire Electric

Wilo-Control SC-Fire Electric Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Electric sk Návod na montáž a obsluhu 2 539 954-Ed.02 / 2015-10-Wilo Fig. 1: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE 0 OFF I

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a

Kondenzačný kotol typu. návod na obsluhu. 02/ v y k u r o v a c i a t e c h n i k a Kondenzačný kotol typu THRi návod na obsluhu 02/44 25 56 33 www.geminox.sk Návod na obsluhu THRi Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si vybrali plynový kondenzačnáý kotol Geminox modelového radu THRi.

Διαβάστε περισσότερα

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody

Príslušenstvo kotla. Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Príslušenstvo kotla Vonkajší snímač Priestorové regulátory Thermolink - ekvitermická regulácia Prestavba kotla KKO pre funkciu ohrevu teplej vody Vonkajší snímač Vonkajší snímač pripájame ku kotlu len

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL pre pripojenie k plynovému kotlu Junkers $ % $! &! 4 ST 120-2 E... ST 160-2 E... 6 720 613 998 SK

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM1 / SM1-2so

Solárny modul SM1 / SM1-2so Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM1 / SM1-2so solárnym zastavením funkcie kotla WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062221_201607 SK Obsah

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 DIGITÁLNY MULTIMETER AX-100 NÁVOD NA OBSLUHU 1. Bezpečnostné pokyny 1. Na vstup zariadenia neprivádzajte veličiny presahujúce maximálne prípustné hodnoty. 2. Ak sa chcete vyhnúť úrazom elektrickým prúdom,

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar 200-2 ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto

Uživateľská príručka. Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat. IMMERGAS, s.r.o. Comando Amico Remoto Comando Amico Remoto Diaľ kové ovládanie kotla a týždenný termostat Uživateľská príručka Výrobca: IMMERGAS S.p.A. 42041 Brescello(RE) Taliansko Obchodné zastúpenie a servisný garant pre Slovensko: Zlatovská

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu

FW 100. Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému. Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Regulátor riadený podľa vonkajšej teploty s reguláciou solárneho systému FW 100 pre vykurovacie zariadenie s jednotkou Heatronic 3 vybavené zbernicou US OSW 6 720 612 481-00.1R

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielu teplôt

Regulátor rozdielu teplôt 3 337 Synco 100 Regulátor rozdielu teplôt R27 Regulátor rozdielu teplôt pre solárne systémy so zásobníkmi 2 dvojpolohové ovládacie výstupy 24230 V ~ Kompaktná konštrukcia Použitie Zariadenia: Solárne zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu Jednotka na komfortné vetranie CWL - 300/400 Excellent Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, www.wolfsr.sk Obsah............................................................

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT

Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT Regulátory vykurovania a prípravy TÚV pre systémy CZT 2 381 RVD110 RVD130 Regulátory na použitie v odovzdávacích staniciach a zariadeniach systémov CZT. Regulácia vykurovacieho okruhu s čerpadlom. Príprava

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie

Článok: Verzia: Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Článok: 08095875 Verzia: 01.01 SK Devireg TM 535 Návod na inštaláciu a použitie Gratulujeme Obsah..., že ste si kúpili elektrický podlahový výhrevný systém DEVI. Vaša podlaha získa nové vlastnosti s elektrickým

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a servis

Návod na montáž a servis Návod na montáž a servis Priestorový termostat 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Ovládacia jednotka RC35 Pre odborných pracovníkov Pred začiatkom montáže a servisných prác si prosím pozorne prečítajte.

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2

NÁVOD NA OBSLUHU VRC Sa - 15 C Party VRC-VCC +1 +2 NÁVOD NA OBSLUHU C VRC 410-2 -1 0 +1 +2 Sa - 15 C Party -3 +3 VRC-VCC SK Vážená zákazníčka, vážený zákazník! Kúpou regulačného zariadenia VRC 410 ste získali špičkový výrobok od firmy Vaillant. Aby ste

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU

Honeywell. Smile. ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Honeywell Smile ekvitermický regulátor vykurovania SDC a regulátor diaľkového vykurovania DHC 43 NÁVOD NA OBSLUHU Obsah 1 SOFTVÉROVÁ VERZIA...5 2 BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY...6 2.1 Použitie...6 2.2 Podmienky

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE

Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový nástenný kotol CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC 8-3 MFA... ZWC 35-3 MFA...

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000

Διαβάστε περισσότερα

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3. Návod na obsluhu /12

STRUČNÝ NÁVOD. Frekvenčný menič VAU 7.5/3.  Návod na obsluhu /12 Návod na obsluhu STRUČNÝ NÁVOD Frekvenčný menič VAU 7.5/3 28100241401 11/12 1 Bezpečnostné pokyny Výstraha pred zásahom elektrickým prúdom! Nebezpečenstvo ohrozenia života! Zásah elektrickým prúdom môže

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla

Základná charakteristika. Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Základná charakteristika Vlastnosti Technické parametre Schéma funkcie Ochranné funkcie kotla Vlastnosti Plynulá modulácia výkonu Ekvitermická regulácia (pri použití zodpovedajúceho priestorového regulátora

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ

Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Veda a technológia vytvárajú dokonalosť Inštalačný a pracovný manuál SR868/SR868C8Q SOLÁRNY OVLÁDAČ Pre delený tlakový systém teplej vody Starostlivo si prečítajte tieto pokyny pred manipuláciou! Obsah

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM

TEPELNÉ ČERPADLO. Montážna a užívateľská príručka. pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM TEPELNÉ ČERPADLO pre ohrievanie a chladenie vody v bazénoch Montážna a užívateľská príručka HP 900 COMPACT PREMIUM HP 1200 COMPACT PREMIUM Verzia: 03/2016 Montážna a užívateľská príručka HP900/1200 COMPACT

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol 6 720 613 0-00.1O Logamax U052-24/28T U054-24/28T Pre odborných pracovníkov Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 6 720 613 007 (2011/05)

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B

DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B DIGITÁLNY MULTIMETER AX-588B NÁVOD NA POUŽITIE 1. Všeobecné informácie Multimeter umožňuje meranie striedavého a jednosmerného napätia a prúdu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Διαβάστε περισσότερα

Model redistribúcie krvi

Model redistribúcie krvi .xlsx/pracovný postup Cieľ: Vyhodnoťte redistribúciu krvi na začiatku cirkulačného šoku pomocou modelu založeného na analógii s elektrickým obvodom. Úlohy: 1. Simulujte redistribúciu krvi v ľudskom tele

Διαβάστε περισσότερα

Počítač na bicykel Digispeed 5

Počítač na bicykel Digispeed 5 NÁVOD NA OBSLUHU Verzia 11/00 Počítač na bicykel Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod na obsluhu je súčasťou výrobku. Obsahuje dôležité pokyny na uvedenie do prevádzky a na obsluhu! Ak výrobok odovzdáte

Διαβάστε περισσότερα

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE

KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE H KATALÓG KRUHOVÉ POTRUBIE 0 Základné požiadavky zadávania VZT potrubia pre výrobu 1. Zadávanie do výroby v spoločnosti APIAGRA s.r.o. V digitálnej forme na tlačive F05-8.0_Rozpis_potrubia, zaslané mailom

Διαβάστε περισσότερα

Servisné školenie. Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC

Servisné školenie. Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC Izbový komunikačný regulátor: THERMOLINK P THERMOLINK RC >>> Úvod... Všeobecný popis...3 >>> Technické dáta... Popis regulátora...4 Štruktúra servisnej ponuky... 5-8 Zoznam dostupných ponúk a funkcií...9

Διαβάστε περισσότερα

ATTACK DPX - Splyňovací kotol

ATTACK DPX - Splyňovací kotol ATTACK DPX - Splyňovací kotol - Montáž, kontrolné rozkúrenie a zaškolenie obsluhy vykoná montážny technik zaškolený výrobcom, ktorý tiež vyplní protokol o inštalácii kotla. - Pri splyňovaní dochádza v

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA

INŠTRUKCIE PRE POUŽÍVATEĽA PROTHERM LEV 30 KKZ Výrobné číslo kotla je vyznačené na štítku pripevnenom na ploche elektroskrinky kotla s ovládacím panelom, ktorá je prístupná po zložení predného krytu kotla. V časti Inštrukcie pre

Διαβάστε περισσότερα

Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny.

Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny. Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny.... hospodárne teplá voda. 1 Prehľad Pri objednávke uveďte prosím typ prístroja a sériové číslo. Kryt 11 82503 12

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF

Návod na montáž, obsluhu a údržbu. CLAS system. CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF Návod na montáž, obsluhu a údržbu CLAS system CLAS system 15 FF CLAS system 24 FF CLAS system 28 FF CLAS system 32 FF CLAS SYSTEM FF 2 Obsah: Základné údaje Dôležité upozornenia 3 Značka CE 3 Symboly na

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. LabelManager 420P

Návod na obsluhu. LabelManager 420P Návod na obsluhu LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4, - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tlač 9 Písmená s diakritickým znamienkom 17 Formát 2 Ukážka 10 Medzerník 18 Displej LCD 3 Uložiť

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV

Regulátor CZT pre jeden vykurovací okruh a TÚV 2 510 Regulátor CZ pre jeden vykurovací okruh a ÚV RVD120 RVD140 ultifunkčný regulátor vykurovania pre výmenníkové stanice CZ a zariadenia s - Bus komunikáciou. Vhodné pre reguláciu vykurovacieho okruhu

Διαβάστε περισσότερα

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM DÔLEŽITÉ: Prečítajte si pred použitím a uschovajte na neskoršie použitie. ÚVOD Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor vykurovania

Regulátor vykurovania September 1996 SIGMAGYR Regulátor vykurovania RVL470 Použitie Funkcie Základná funkcia Multifunkčný regulátor vykurovania pre bytové a nebytové budovy; vhodný na reguláciu vstupnej teploty vykurovacích

Διαβάστε περισσότερα

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R

Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Život vedca krajší od vysnívaného... s prírodou na hladine α R-P-R Ako nadprirodzené stretnutie s murárikom červenokrídlym naformátovalo môj profesijný i súkromný život... Osudové stretnutie s murárikom

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití SN 26T552EU

Návod k použití SN 26T552EU Návod k použití SN 26T552EU Q4ACZM0893 1 cs cs 24 4 cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 5 cs 12 Deutsch L:01 English L:02 Français L:03 Nederlands L:04 Italiano

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku

Ponorné čerpadlá 4HS. Návod na montáž a prevádzku Ponorné čerpadlá 4HS Návod na montáž a prevádzku Obsah 1. Úvod do rady ponorných čerpadiel 4HS... 3 2. Bezpečnostné predpisy... 4 3. Podmienky skladovania... 4 4. Obsah balenia... 5 5. Všeobecné technické

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα