ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 89

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 6 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ... 7 ΑΡΘΡΟ 6. Α Φάση: Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής... 8 ΑΡΘΡΟ 7. Β Φάση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 8. Γ Φάση: Αποτελέσματα και συμβολαιοποίηση ποσοτήτων και τιμών 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ... ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ... (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ EIKONIKO ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ... ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ EIKONIKO ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ... ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελίδα 2 από 89

3 ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Η Ετήσια Δημοπρασία για το έτος 2015, εφ' εξής καλούμενη «Δημοπρασία» προκηρύσσεται από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., εφ' εξής καλούμενη «ΔΕΠΑ», προκειμένου να διατεθεί με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης Φυσικό Αέριο (όπως αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση (κε) του νόμου 4001/2011), το οποίο θα έχει τις Προδιαγραφές Ποιότητας Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ (όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του ισχύοντος Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ). 1.2 Η ΔΕΠΑ θα προβεί στην αξιολόγηση μόνο των συμμετοχών που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 1.3 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων Κοινοπραξιών -ή κάθε άλλου είδους νόμιμης σύμπραξης- που έχουν λάβει νομική μορφή με σκοπό την συμμετοχή σε δημοπρασίες Φυσικού Αερίου) που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Κάτοχοι Άδειας Προμήθειας Αερίου, β) Επιλέγοντες Πελάτες (κατ άρθ. 82 Ν. 4001/2011, ως τροποποιηθέν σήμερα ισχύει, βλ. Ν. 4254/2014 και 4301/2014), και γ) Υφιστάμενες ΕΠΑ (άρθ. 2 παρ. 2 εδ. ιγ Ν. 4001/2011). Επιτρέπεται η αυτόνομη συμμετοχή συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ως τέτοιων νοούμενων, των συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των άρθρων 42 ε παρ. 5 και 96 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920). 1.4 Όπου, στα τεύχη της παρούσας Δημοπρασίας, αναφέρεται η λέξη ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, νοείται κάθε ένας εκ των συμμετεχόντων στον οποίο θα κατακυρωθεί μέρος της συνολικά διαθέσιμης ποσότητας Φυσικού Αερίου. Σε συνέχεια της Δημοπρασίας, ο ΑΓΟΡΑΣΤHΣ υποχρεούται να συνάψει σύμβαση πώλησης Φυσικού Αερίου (εφεξής «Σύμβαση Δημοπρασίας») με την ΔΕΠΑ, το αργότερο μέχρι την 1 η Δεκεμβρίου Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΠΑ δικαιούται να αρνηθεί την σύναψη της Σύμβασης Δημοπρασίας. Εκτός αν άλλως ορίζεται κατωτέρω, απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη της Σύμβασης Δημοπρασίας αποτελεί η έγκαιρη, ήτοι έως την ημέρα σύναψης της Σύμβασης Δημοπρασίας, προσκόμιση, από τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ στη ΔΕΠΑ, ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την Σύμβαση Δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω Σύμβαση Δημοπρασίας και το άρθρο 6 (B) της παρούσας Διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Δημοπρασία διέπεται από: Την Ελληνική Νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται γενικώς σε όλες τις σχέσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και συμμετεχόντων στη Δημοπρασία, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους. Οποιαδήποτε δικαστική διένεξη ή διαφορά θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας, τα οποία ορίζονται αποκλειστικά αρμόδια. Τις υπ' αρ. 551/VII/2012, 589/2014 και 596/2014 Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής «Αποφάσεις»). Σελίδα 3 από 89

4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η διάθεση σε ενδιαφερόμενους αγοραστές, ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Δημοπρασίας έχουν ως ακολούθως: 1. Η διαθέσιμη συνολική ποσότητα είναι ,462 MWh. 2. Η ποσότητα θα διατεθεί σε μερίδια των 30,359 MWh έκαστο. 3. Κάθε συμμετέχων υποψήφιος αγοραστής μπορεί να διεκδικήσει την αγορά από ένα (1) έως, κατ' ανώτατο όριο, δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) μερίδια. 4. Η ποσότητα φυσικού αερίου που θα κατακυρωθεί σε επιτυχόντες πελάτες της ΔΕΠΑ δεν θα συνυπολογίζεται στη συμβατική κατανάλωση των εν λόγω πελατών για το έτος Η κατακυρωθείσα ποσότητα θα παραλαμβάνεται, αποκλειστικά και μόνο, στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (εφεξής «ΕΣΔ»), ως αυτό ορίζεται στο άρθ. 4 παρ. 5 του ισχύοντος Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 6. Η κατακυρωθείσα ποσότητα θα παραλαμβάνεται ισοκατανεμημένη σε ημερήσια βάση για όλο το χρονικό διάστημα της δημοπρασίας σύμφωνα με το Παράρτημα 3. Εναλλακτικά, και αποκλειστικά και μόνο για Αγοραστές των περιπτώσεων β και γ του άρθρου 1.3 ανωτέρω, παρέχεται, κατ επιλογή τους, η εναλλακτική δυνατότητα για απορρόφηση της κατακυρωθείσας ποσότητας στο ΕΣΔ σε ημερήσια βάση εντός των κάτωθι ορίων (βλ. και ειδικότερα στο Παράρτημα 2): Ελάχιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με 0 ΜWh. Μέγιστη ημερήσια ποσότητα προς απορρόφηση ίση με 125% της μέσης ημερήσιας ποσότητας (όπως αυτή ορίζεται στο Παράρτημα 2). 7. Σύμφωνα με την ισχύουσα, βάσει των Αποφάσεων, μεθοδολογία, η τιμή εκκίνησης της Δημοπρασίας (ο τρόπος διαμόρφωσης της οποίας ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε βάσει της υπ' αρ. 592/2014 Απόφασης ΡΑΕ) περιλαμβάνει: α) το μεσοσταθμικό κόστος του μίγματος αερίου που εισάγεται από τη ΔΕΠΑ βάσει των μακροχρονίων συμβάσεων προμήθειας, λαμβανομένων υπόψη προϋπολογιστικά (ex-ante), τυχόν αιτημάτων των προμηθευτών της ή, αντιστοίχως, της ίδιας προς τους προμηθευτές της, για αναθεώρηση των τιμών προμήθειας φ.α., πλέον χρεώσεων βάσει του ισχύοντος Τιμολογίου Χρήσης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) που θα επιβάλλει ο ΔΕΣΦΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ, και β) το διαχειριστικό κόστος της ΔΕΠΑ. Λαμβάνοντας υπ όψη ότι: α) το κόστος προμήθειας φυσικού αερίου βάσει των μακροχρονίων συμβάσεων της ΔΕΠΑ υπολογίζεται κάθε Τρίμηνο (όπου Τρίμηνο νοείται η χρονική περίοδος η οποία αρχίζει την της 1 ης Ιανουαρίου, 1 ης Απριλίου, 1 ης Ιουλίου και 1 ης Οκτωβρίου, αντίστοιχα, κάθε έτους, και η οποία λήγει κατά την έναρξη του αμέσως επομένου Τριμήνου) βάσει των μέσων όρων των τιμών πετρελαίου και προϊόντων (εφ εξής «παράμετροι») για το διάστημα των έξι μηνών που προηγούνται του εν λόγω Τριμήνου, β) οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και προϊόντων του, όπως αυτές θα ισχύουν για κάθε Τρίμηνο του έτους 2015, δεν είναι γνωστές κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο 001, και γ) οι συντελεστές του Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ για το έτος 2015 δεν είναι διαθέσιμοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο 001, Σελίδα 4 από 89

5 η τιμή εκκίνησης της Ετήσιας Δημοπρασίας Νο 001 του άρθρου 7 (παρ 1.6 της παρούσας Διακήρυξης) είναι ενδεικτική και προκύπτει βάσει των κάτωθι εκτιμήσεων/παραδοχών: (α) για τις παραμέτρους, που συμμετέχουν στον υπολογισμό του μεσοσταθμικού κόστους προμήθειας χρησιμοποιείται ο μέσος όρος των τιμών κάθε παραμέτρου, όπως αυτοί προβλέπεται να ισχύουν για τα τέσσερα Τρίμηνα του έτους Οι εν λόγω προβλέψεις λαμβάνονται μέσω σχετικής συνδρομής την οποία καταβάλει η ΔΕΠΑ στην αρμόδια για τη δημοσίευση των εν λόγω διεθνών τιμών πετρελαιοειδών εταιρεία Platts. (β) οι συντελεστές του Τιμολογίου Χρήσης του ΕΣΦΑ για το έτος 2015 προσδιορίζονται εκτιμώντας την αναπροσαρμογή τους βάσει της μεθοδολογίας του άρθρου 18 του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ και λαμβάνοντας υπόψη ως: (i) ΔCPI t-1 : την ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) όπως αυτή ανακοινώνεται μέσα από τα Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ στην κατηγορία Πληθωρισμός/ΔΤΚ- Εθνικός Δείκτης /Δελτία Τύπου για το τελευταίο διαθέσιμο δωδεκάμηνο και (ii) Χ t = 0, ποσοστό που καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. Στην αρχή κάθε Τριμήνου του έτους 2015 θα πραγματοποιείται προσαρμογή της τιμής εκκίνησης βάσει της οποίας ο Αγοραστής κατακύρωσε ποσότητα κατά την Ετήσια Δημοπρασία Νο 001. Η προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης θα περιλαμβάνει: α) το μεσοσταθμικό κόστος προμήθειας του αντίστοιχου Τριμήνου βάσει των πραγματικών μηνιαίων τιμών πετρελαίου και προϊόντων του που ισχύουν για το εν λόγω Τρίμηνο του έτους 2015 και των αντίστοιχων ετησίων ποσοτήτων και τύπων υπολογισμού των τιμών προμήθειας κάθε μιας από τις μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας της ΔΕΠΑ, λαμβανομένων υπόψη και προϋπολογιστικά (ex-ante), τυχόν αιτημάτων των προμηθευτών της ή, αντιστοίχως, της ίδιας προς τους προμηθευτές της, για αναθεώρηση των τιμών προμήθειας φ.α., καθώς και β) το πραγματικό κόστος χρήσης των υποδομών του ΕΣΦΑ, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπροσαρμογή του ΔΤΚ που εκτιμήθηκε ή/και η θεώρηση για την τιμή του Xt διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατά ποσοστό 1%, και, βεβαίως, σε οποιαδήποτε περίπτωση τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Τιμολόγησης ή /και αναθεώρησης (τακτικής ή έκτακτης) των τιμολογίων χρήσης ΕΣΦΑ. Η ανωτέρω προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ και θα γνωστοποιείται σε κάθε Αγοραστή, μεμονωμένα, στον οποίο θα γνωστοποιείται και η, βάσει αυτής, οριστική τιμή στην οποία ο Αγοραστής κατακύρωσε ποσότητα κατά την Ετήσια Δημοπρασία Νο 001 για τις παραλαβές φ.α. που θα πραγματοποιήσει κατά το αντίστοιχο Τρίμηνο του έτους 2015 βάσει της Σύμβασης Δημοπρασίας. Ειδικότερα, η ΔΕΠΑ θα προβαίνει στις ακόλουθες ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της: Έως το τέλος του Ιανουαρίου 2015 στην ανακοίνωση της οριστικής μοναδιαίας τιμής εκκίνησης για την ετήσια δημοπρασία που αφορά ποσότητες που θα παραληφθούν στο 1 ο Τρίμηνο Έως την 15 η ημέρα μηνών Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου του έτους 2015, στην ανακοίνωση της οριστικής μοναδιαίας τιμής εκκίνησης για την ετήσια δημοπρασία που αφορά ποσότητες που θα παραληφθούν στο 2 ο, 3 ο και 4 ο Τρίμηνο του Ο τρόπος διάθεσης, τιμολόγησης και πληρωμής καθώς και οι λοιποί όροι πώλησης λεπτομερώς περιγράφονται στα Παραρτήματα 2 και 3 της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνονται ιδιαιτέρως τα εξής: Ι) Με δεδομένο ότι η παράδοση Φυσικού Αερίου που κατακυρώθηκε σε Δημοπρασία δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) του ΕΣΜΦΑ: Σελίδα 5 από 89

6 α) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι Προμηθευτής (περίπτωση α του άρθρου 1.3), θα συναφθεί Σύμβαση Δημοπρασίας σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3. β) Σε περίπτωση που ο Αγοραστής είναι Πελάτης (περιπτώσεις β και γ του άρθρου 1.3), θα συναφθεί Σύμβαση Δημοπρασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 2. Αν όμως, ο εν λόγω Αγοραστής/Πελάτης επιθυμεί την παραλαβή της κατακυρωθείσας ποσότητας ισοκατανεμημένης στο έτος 2015, τότε θα συναφθεί Σύμβαση Δημοπρασίας σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 2 αλλά με τις προσαρμογές που απαιτούνται για την περίπτωση της ισοκατανομής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα 3 (ειδικότερα στα άρθρα Ε4 και Ε6 αυτού). ΙΙ Σε περίπτωση που, κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Δημοπρασίας, ο Αγοραστής/Πελάτης έχει ήδη συνάψει με τη ΔΕΠΑ άλλη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου για παραδόσεις φυσικού αερίου από 1/1/2015 (για την καλή εκτέλεση των όρων της οποίας έχει, βεβαίως, παραδώσει στη ΔΕΠΑ την συμβατικώς προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΠΑ (ή έχει ήδη προβεί σε συμφωνία ρύθμισης αποπληρωμής αυτών και τηρεί προσηκόντως τις σχετικές υποχρεώσεις του), η αξία της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου Γ5.3 του Παραρτήματος 2 θα περιορίζεται στο 80%. Διευκρινίζεται ότι θα ζητείται επέκταση της εν λόγω εγγυητικής προς κάλυψη του συνολικού ποσού (ήτοι 100% της αξίας που αναγράφεται στην εν λόγω διάταξη) αφενός σε περίπτωση που η άλλη σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου λήξει κατά τη διάρκεια του έτους 2015 κι αφετέρου σε περίπτωση που ο Αγοραστής/Πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΠΑ και δεν έχει προβεί σε συμφωνία ρύθμισης αποπληρωμής αυτών ή έχει προβεί σε σχετική συμφωνία και δεν τηρεί προσηκόντως τις σχετικές υποχρεώσεις του. Επίσης σε κάθε άλλη περίπτωση, θα ζητείται το 100% της αξίας της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου Γ5.3 του Παραρτήματος Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος παραδόσεων των ανωτέρω Συμβάσεων Δημοπρασίας είναι ενός (1) έτους με ημερομηνία έναρξης την 1 η Ιανουαρίου 2015, 8.00 π.μ. και ημερομηνία λήξης την 1 η Ιανουαρίου 2016, 8.00 π.μ Στους Αγοραστές που επιθυμούν την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από το ΕΣΔ σε Σημείο Εξόδου ΕΣΜΦΑ (ή/και Σημείο Εξόδου Δικτύου Διανομής) από τη ΔΕΠΑ, η τελευταία δύναται να παρέχει αυτές βάσει πρόσθετης συμφωνίας. 11. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι κατά την έναρξη λειτουργίας της Σύμβασης, δηλ. πραγματοποίησης των συναλλαγών στο ΕΣΔ, ο Αγοραστής οφείλει να έχει την, κατά την κείμενη νομοθεσία (ενδεικτικά, άρθ. 4 παρ. 5 Κώδικα ΕΣΦΑ), δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές στο ΕΣΔ (με άλλα λόγια, θα πρέπει είτε να έχει καταστεί Χρήστης Μεταφοράς είτε να έχει συμβληθεί με Χρήστη Μεταφοράς, ο οποίος θα τον αντιπροσωπεύει ενώπιον του Διαχειριστή για όλες τις σχέσεις του με την ΔΕΠΑ βάσει της Σύμβασης Δημοπρασίας) και ρητά απαλλάσσει την ΔΕΠΑ από οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απόρριψη από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ οποιασδήποτε συναλλαγής βάσει της παρούσας Σύμβασης Δημοπρασίας για λόγους που αφορούν την εν λόγω δυνατότητα. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δημοπρασία θα συνταχθούν στην Ελληνική Γλώσσα και κάθε σχετική με την Δημοπρασία επικοινωνία καθ' όλη τη διάρκειά της θα γίνεται στην ελληνική. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με τη ΔΕΠΑ με (ταχυδρομικές ή ηλεκτρονικές) επιστολές ή φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: Σελίδα 6 από 89

7 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Οδός Μαρίνου Αντύπα 92 GR ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΘ. FAX: (+30) ΤΗΛ.: (+30) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ΥΠΟΨΗ: κ. Χρήστου Σαμαρά, Διευθυντή Πωλήσεων Η Δημοπρασία θα γίνει σε τρείς (3) φάσεις. ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Α Φάση: Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής Κατά την πρώτη φάση, κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη Δημοπρασία πρέπει να υποβάλλει στη ΔΕΠΑ εντός της προθεσμίας του Άρθρου 6 κατωτέρω, τα δικαιολογητικά συμμετοχής του στη Δημοπρασία (βλέπε ακολούθως Δικαιολογητικά Συμμετοχής). Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει στη Δημοπρασία οφείλει να υποβάλει, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω (βλ. Β Φάση: Συμμετοχή στην Δημοπρασία), και αίτηση εγγραφής στον Ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία είναι η ηλεκτρονική σελίδα του παρόχου ηλεκτρονικών δημοπρασιών (εταιρεία cosmoone), με τον οποίο η ΔΕΠΑ έχει συμβληθεί για την διεξαγωγή της εν λόγω Δημοπρασίας (βλ. διαδικασία εγγραφής, κατωτέρω). Η Επιτροπή Δημοπρασιών της ΔΕΠΑ, θα ελέγξει τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά και θα προκρίνει στην επόμενη φάση τους πληρούντες τα σχετικά κριτήρια, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Αρχικά, ελέγχεται η πληρότητα και το περιεχόμενο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Η Επιτροπή Δημοπρασιών δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε συμμετέχοντα να προσκομίσει ή να συμπληρώσει ελλιπή στοιχεία τα οποία πρέπει να υποβληθούν έως τις 10:00 π.μ. της ημέρας διεξαγωγής της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. Γ της παρούσας Διακήρυξης. Εάν οποιοσδήποτε συμμετέχων αποτύχει ν' ανταποκριθεί σ' αυτό το αίτημα, η συμμετοχή του θα θεωρηθεί ελλιπής και μπορεί να αποκλειστεί από τη Δημοπρασία γι' αυτό το λόγο. Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια θα ειδοποιούνται αμελλητί ότι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην συγκεκριμένη Δημοπρασία. Β Φάση: Συμμετοχή στην Δημοπρασία Οι ενδιαφερόμενοι, από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00 θα πρέπει να συμπληρώσουν και ηλεκτρονικά την αίτηση χορήγησης κωδικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ). Με την συμπλήρωση της ως αίτησης οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν Κωδικούς πρόσβασης. Όσοι έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν σε ηλεκτρονική δημοπρασία πώλησης φυσικού αερίου από τη ΔΕΠΑ, δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση χορήγησης κωδικών. Θα χρησιμοποιήσουν τους παλαιούς κωδικούς. Οι ενδιαφερόμενοι, με την χρήση των κωδικών, θα μπορούν μέσω διαδικτύου να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα μορφής e-learning, το οποίο συνιστάται να μελετήσουν για την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της Σελίδα 7 από 89

8 Δημοπρασίας. Η πρόσβαση στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι συνεχής από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στη Προς εντοπισμό κάθε πιθανού προβλήματος και επίλυση ερωτημάτων εκ μέρους των συμμετεχόντων, από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρα έως την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα θα διεξάγεται, επί συνεχούς βάσεως, δοκιμαστική (εικονική) ηλεκτρονική δημοπρασία στην οποία δύνανται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι Οι όροι και η διαδικασία της Δημοπρασίας, περιγράφονται αναλυτικά στο κατωτέρω Παράρτημα Όρων Ηλεκτρονικής Διαδικασίας (Άρθρο 7). Γ Φάση: Αποτελέσματα Μετά την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, η Επιτροπή Δημοπρασίας περατώνει το έργο της με την επίσημη λήψη των αποτελεσμάτων από τον πάροχο και τη σύνταξη του Πρακτικού Κατακύρωσης της Δημοπρασίας, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Οι συμμετέχοντες, οι οποίοι εξασφάλισαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας θα συνάψουν Σύμβαση Δημοπρασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω υπ άρθ. 3 αναφερόμενα. ΑΡΘΡΟ 6. Α Φάση: Κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής 1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα Δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: α. Η λέξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ με κεφαλαία γράμματα β. Η επωνυμία, η έδρα, ο ΑΦΜ, η ΔΟΥ, η ταχυδρομική διεύθυνση του συμμετέχοντος ως και το τηλέφωνο, το φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του εκπροσώπου του συμμετέχοντος για την συγκεκριμένη Δημοπρασία (με τον οποίο δικαιούται να επικοινωνεί η Επιτροπή Δημοπρασίας). γ. Ο αριθμός και ο τίτλος της παρούσας Διακήρυξης Δικαιολογητικά σε ανοικτό φάκελο δεν παραλαμβάνονται και δεν γίνονται αποδεκτά. 2) ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Η υποβολή των Δικαιολογητικών γίνεται το αργότερο έως την της 13 ης Νοεμβρίου 2014 και ημέρα Πέμπτη, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Mαρίνου Αντύπα 92 GR ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΨΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η παραλαμβάνουσα υπηρεσία της ΔΕΠΑ (Κεντρική Γραμματεία) θα σημειώσει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής των φακέλων Δικαιολογητικών και θα τις σφραγίσει, σημειώνοντας τα ανωτέρω στοιχεία στους φακέλους Δικαιολογητικών. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν έγγραφη βεβαίωση αυτής της παραλαβής. Οι φάκελοι Δικαιολογητικών, οι οποίοι παραδόθηκαν μετά από την ώρα και ημερομηνία που ορίζονται ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπ' όψιν και θα επιστρέφονται κλειστοί στους αποστολείς. 3) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Σελίδα 8 από 89

9 Ο φάκελος Δικαιολογητικών θα περιέχει ένα (1) πρωτότυπο από τα ακόλουθα Δικαιολογητικά, αριθμημένα και με την σειρά που αναφέρεται κατωτέρω: Σημείωση: Εάν τα πρωτότυπα Δικαιολογητικά δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική. Α) Δικαιολογητικά 1) Δεόντως συμπληρωμένη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τη παρ. Β κατωτέρω και το Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής της παρούσας. 2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου (ή καταλλήλως εξουσιοδοτηθέντος) εκπροσώπου του συμμετέχοντος ότι ο συμμετέχων έχει μελετήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Διακήρυξης, καθώς και ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή και ως εκ τούτου δεν είναι ένοχος παροχής ψευδών στοιχείων και πληροφοριών. 3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νομίμου (ή καταλλήλως εξουσιοδοτηθέντος) εκπροσώπου του συμμετέχοντος με την οποία ο συμμετέχων θα δηλώνει ότι: α. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, έχει έλθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησης του έχουν ανασταλεί ή τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. β. Δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προβλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του ενδιαφερομένου. γ. ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία κατά την έννοια της παρ. 1.3 του άρθρου 1 του παρόντος. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά στο πρόσωπο του συμμετέχοντος (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε κάθε μέλος τυχόν συμμετέχουσας κοινοπραξίας ή άλλης νόμιμης σύμπραξης. 4) Νομιμοποιητικά στοιχεία: Αν ο συμμετέχων είναι Ανώνυμη Εταιρεία, προσκομίζει κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρίας, ΦΕΚ συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητικού Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων, με το σύνολο των τροποποιήσεων τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Αν πρόκειται για προσωπική Εταιρεία, προσκομίζει συμφωνητικό συστάσεως με όλες τις τροποποιήσεις έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. Αν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, προσκομίζει κωδικοποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της πρότασης. Αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν τα ανάλογα με τα παραπάνω έγγραφα που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. Σημείωση: Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογο με τις ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις έγγραφο όπως προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. Β) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ i) Προκειμένου να συμμετάσχουν στη Δημοπρασία οι συμμετέχοντες, πρέπει να καταθέσουν, κατά την υποβολή των Δικαιολογητικών συμμετοχής, μέσα στο φάκελο Δικαιολογητικών, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους πέντε χιλιάδων ΕΥΡΩ ( 5.000,00) (βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Σελίδα 9 από 89

10 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Εναλλακτικά δύνανται να καταθέσουν στον υπ' αρ λογαριασμό που διατηρεί η ΔΕΠΑ στην τράπεζα ALPHA BANK (IBAN: GR ) το ανωτέρω ποσό και να υποβάλλουν στον φάκελο των Δικαιολογητικών επικυρωμένο αντίγραφο του αποδεικτικού καταθέσεως. Η ισχύς των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών θα πρέπει να διαρκεί έως τριάντα (30) ημέρες από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, το πέρας της οποίας ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας. ii) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα απευθύνεται προς «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.» και θα συμφωνεί πλήρως με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας. iii) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για συμμετέχοντες που ΔΕΝ κατακύρωσαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας, θα επιστραφεί σ' αυτούς εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας. iv) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για συμμετέχοντες που κατακύρωσαν ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας θα επιστραφεί σ' αυτούς εντός τριάντα (30) από την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν προσκομίσει πρώτα την προβλεπόμενη εγγυητική καλής εκτέλεσης και έχουν υπογράψει την αντίστοιχη σχετική Σύμβαση Δημοπρασίας. v) Σε περίπτωση που συμμετέχων ο οποίος κατακύρωσε ποσότητα μέσω της Δημοπρασίας δεν υπογράψει για οποιοδήποτε λόγο την ανωτέρω Σύμβαση Δημοπρασίας έως την 1 η Δεκεμβρίου 2014, τότε η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καταπίπτει αυτοδικαίως και παραχρήμα υπέρ της ΔΕΠΑ, ως δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΠΑ έχει την διακριτική ευχέρεια να απευθυνθεί στον επόμενο κατά σειρά πλειοδότη (και σε περίπτωση άρνησής του, τον επόμενο αυτού κ.ο.κ.), τον οποίο δύναται να καλέσει να συνάψει σύμβαση πώλησης φυσικού αερίου για την αδιάθετη ποσότητα. vi) Με την επιφύλαξη των ειδικότερα διαλαμβανομένων στα Παραρτήματα 2 και 3, τυπική προϋπόθεση της υπογραφής Σύμβασης Δημοπρασίας μεταξύ ΔΕΠΑ και ΑΓΟΡΑΣΤΗ αποτελεί η προγενέστερη της υπογραφής προσκόμιση εγγυητικής επιστολής για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ από την προς υπογραφή Σύμβαση Δημοπρασίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω. vii) Οι Εγγυητικές Επιστολές που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να έχουν εκδοθεί από Τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα αποδεκτά από τον Πωλητή που έχουν κατά το Νόμο, άδεια ασκήσεως τραπεζικών εργασιών και που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. viii) Εάν οι Εγγυητικές Επιστολές έχουν εκδοθεί σε γλώσσα διάφορη της ελληνικής θα πρέπει να κατατεθεί και επίσημη μετάφραση τους, στην ελληνική από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος ή στην ελληνική από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την Ελληνική Προξενική Αρχή στην χώρα που εκδόθηκε η ανωτέρω Επιστολή. Γ) ΑΝΟΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Την 13 η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, η Επιτροπή Δημοπρασίας συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση και ελέγχει, κατ' αρχάς, την εμπρόθεσμη κατάθεση του φακέλου Δικαιολογητικών εκάστου ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη Δημοπρασία. Εν συνεχεία μονογράφει το περιεχόμενό τους και ελέγχει για κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στη Δημοπρασία εάν τα ως άνω προσκομισθέντα Δικαιολογητικά επιτρέπουν την έγκυρη συμμετοχή του, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρούσα Διακήρυξη. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων συμμετεχόντων εξετάζονται αμέσως. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Δημοπρασίας συντάσσει πρακτικό με αιτιολογημένη γνώμη με το οποίο αποφαίνεται οριστικά περί αποδοχής ή αποκλεισμού των υποψηφίων συμμετεχόντων. Η απόφαση της Επιτροπής Δημοπρασίας κοινοποιείται με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους αποκλεισθέντες. Όλοι οι φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται για χρονική περίοδο δεκαπέντε (15) μηνών. Σελίδα 10 από 89

11 Δ) ΑΠΟΡΡΗΤΟ Όλα τα έγγραφα της Δημοπρασίας δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους χωρίς την έγγραφη έγκριση του συμμετέχοντα που τα εν λόγω έγγραφα αφορούν. Ε) ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Συμμετοχή στη Δημοπρασία σημαίνει ότι ο συμμετέχων έχει πλήρη γνώση των όρων της Δημοπρασίας και αποδέχεται το περιεχόμενό τους ανεπιφύλακτα. Ο συμμετέχων δεσμεύεται και ευθύνεται πλήρως από το περιεχόμενο των δικαιολογητικών και της ηλεκτρονικής προσφοράς του και δεσμεύεται χωρίς επιφύλαξη από όλους τους όρους της Δημοπρασίας, όπως υποβάλλονται, μαζί με τις απαραίτητες δηλώσεις, υπογεγραμμένες χωρίς επιφύλαξη. Η ΔΕΠΑ δεν έχει ευθύνη ή υποχρέωση να αποζημιώσει τον συμμετέχοντα για οποιαδήποτε δαπάνη ή απώλεια κατά την προετοιμασία και υποβολή συμμετοχής στη Δημοπρασία και ιδίως στην περίπτωση που απορριφθεί η συμμετοχή για λόγους μη πληρότητας Δικαιολογητικών ή η Δημοπρασία ανεστάλη ή ακυρώθηκε σε οποιοδήποτε στάδιο και χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Διακήρυξη, με την προϋπόθεση ότι θα κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, το αργότερο μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία υποβολής των φακέλων Δικαιολογητικών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, έκαστος συμμετέχων θα υποβάλει γραπτή δήλωση ότι για την συμμετοχή του στη Δημοπρασία έχει λάβει υπόψη του τις εν λόγω τροποποιήσεις της Διακήρυξης. Η συμμετοχή κάθε συμμετέχοντα στη Δημοπρασία θεωρείται ότι αποτελεί πρόταση προς τη ΔΕΠΑ και όχι αποδοχή πρότασης εκ μέρους της ΔΕΠΑ. Η αποδοχή από την ΔΕΠΑ θα γίνεται μόνο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης πώλησης των δημοπρατούμενων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. Οι παρόντες όροι εφαρμόζονται αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Δημοπρασίας και δεν δεσμεύουν τη ΔΕΠΑ για τις δημοπρασίες που θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, οι όροι των οποίων θα ανακοινωθούν πριν από τη διενέργεια έκαστης δημοπρασίας. Η ΔΕΠΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβάλει τους όρους έκαστης δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 7. Β Φάση: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία με θέμα «Διάθεση ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ για το διάστημα Ιανουαρίου Δεκεμβρίου 2015» θα διενεργηθεί για λογαριασμό της ΔΕΠΑ αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της εταιρείας cosmoone Hellas MarketSite. 1. Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δημοπρασία: 1.1. Γλώσσα Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα Νόμισμα Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία θα είναι το Δολάριο ΗΠΑ ($) (ο ΦΠΑ και λοιπές νόμιμες επιβαρύνσεις δεν περιλαμβάνονται στις προσφορές). Η μετατροπή των Δολαρίων ΗΠΑ ($) σε Ευρώ ( ) θα γίνεται βάσει της «ισοτιμίας αναφοράς Ευρώ Δολαρίου ΗΠΑ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού λογαριασμού φυσικού αερίου. Σελίδα 11 από 89

12 1.3. Εκκίνηση - Διάρκεια Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα ξεκινήσει στις 12:00 της Παρασκευής, 14 Νοεμβρίου Η διάρκεια της Δημοπρασίας θα είναι τριάντα (30') λεπτά Παρατάσεις Δεν θα υπάρξουν παρατάσεις μετά τη λήξη της κανονικής διάρκειας της Δημοπρασίας Ποσότητα Η συνολική ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα διατεθεί είναι ,462 MWh, η οποία θα είναι εκφρασμένη σε μερίδια, των 30,359 MWh έκαστο. Κάθε συμμετέχων, θα υποβάλλει προσφορές κατ' ανώτατο όριο για δωδεκάμισι χιλιάδες (12.500) μερίδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη διεκδικήσιμη ποσότητα Φυσικού Αερίου ανά συμμετέχοντα Ενδεικτική Τιμή εκκίνησης Η ενδεικτική τιμή εκκίνησης εκάστου προς διάθεση μεριδίου Φυσικού Αερίου είναι 980,55 $ Βήμα βελτίωσης της τιμής πώλησης των μεριδίων της Δημοπρασίας Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, κάθε συμμετέχων δύναται να προβαίνει σε βελτίωση της εκάστοτε προσφοράς του επί της τιμής του μεριδίου, η οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ' ελάχιστο όριο σε 3,04 $. 2. Υποβολή προσφορών 2.1 Αποδεκτές προσφορές Κατά τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλ. παρελήφθησαν από το σύστημα της cosmoone εντός του χρόνου διάρκειας της Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τον χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας της υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της cosmoone και όχι σύμφωνα με το χρόνο αποστολής της προσφοράς που αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο σύστημα της cosmoone και την επεξεργασία της προσφοράς από το σύστημα της cosmoone. β) Βελτιώνουν (αυξάνουν) την προηγούμενη αποδεκτή προσφορά του εκάστοτε συμμετέχοντος είτε κατά ποσότητα (έως την μέγιστη επιτρεπόμενη), είτε κατά τιμή (είτε κατά το βήμα βελτίωσης του όρου 1.7 ανωτέρω είτε κατά ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού) είτε κατ' αμφοτέρων αυτών. γ) Όταν εξαντληθεί η υπολειπόμενη ποσότητα, βελτιώνουν τη χειρότερη σε κατάταξη ισχύουσα προσφορά. 2.2 Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, υπερισχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου συμμετέχοντος. 2.3 Η ένδειξη κατακύρωσης ποσότητας στο τέλος της Δημοπρασίας, δεν συνεπάγεται αυτομάτως κατάρτιση Σύμβασης Δημοπρασίας, παρά αποτελεί απλή ένδειξη ενεργοποίησης της διαδικασίας διάθεσης Φυσικού Αερίου εκ μέρους της ΔΕΠΑ. Σελίδα 12 από 89

13 3. Κανόνες της πλειοδοτικής δημοπρασίας Η Δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, αμερικάνικου τύπου (Yankee Forward) και θα διενεργείται ως εξής: 3.1. Στοιχεία προσφοράς Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει ένα ζεύγος αριθμητικών παραμέτρων και μία δυνατότητα επιλογής. Η πρώτη αριθμητική παράμετρος (παράμετρος τιμής) θα αντιπροσωπεύει την τιμή μονάδος (σε Δολάρια ΗΠΑ) που προσφέρεται από τον συμμετέχοντα για κάθε μερίδιο Φυσικού Αερίου, δηλ. την προσφερόμενη τιμή ανά μερίδιο. Η δεύτερη αριθμητική παράμετρος (παράμετρος ποσότητας) θα αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μεριδίων Φυσικού Αερίου, τον οποίο ο συμμετέχων επιθυμεί να προμηθευτεί στην ανωτέρω αντίστοιχη τιμή ανά μερίδιο. Η δυνατότητα επιλογής θα αφορά την δεύτερη αριθμητική παράμετρο (ποσότητα) και συγκεκριμένα θα διευκρινίζει κατά πόσο ο συμμετέχων δέχεται κατακύρωση ποσότητας μόνο ίση με το σύνολο της ποσότητας για την οποία συμμετέχει στη Δημοπρασία, και όχι λιγότερη από αυτήν (δηλ. «ή όλα ή τίποτα»). Η επιλογή αυτή θα εκφράζεται με την επιλογή (ή μη) της ένδειξης «Ολόκληρη» Κανόνες υποβολής προσφορών Κατά την διάρκεια της Δημοπρασίας, κάθε συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύστημα την ποσότητα που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της cosmoone προσφορά που έχει υποβληθεί. Σε περίπτωση που η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη από την ποσότητα που επιθυμεί, δύναται να βελτιώσει την προσφορά του. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ συμμετέχοντος η ποσότητα που αυτός επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω συμμετέχων να προσπαθήσει να διασφαλίσει την κατακύρωση της εν λόγω ποσότητας στον ίδιο έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων συμμετεχόντων. Η βελτίωση κάθε προσφοράς, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους: Αύξηση της αριθμητικής παραμέτρου της τιμής με διατήρηση της αριθμητικής παραμέτρου της ποσότητας, σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Αύξηση της αριθμητικής παραμέτρου της ποσότητας με διατήρηση της αριθμητικής παραμέτρου της τιμής, σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Αύξηση ταυτόχρονα αμφοτέρων των παραμέτρων τιμής και ποσότητας σε σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο συμμετέχων. Ακύρωση της επιλογής «Ολόκληρη» -αν την είχε επιλέξει-, ώστε να εξαλείψει το ενδεχόμενο να αφαιρεθεί από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα μέρος ή το σύνολο της τυχόν δεσμευθείσας από τον ίδιο ποσότητας φυσικού αερίου που του απομένει προς κατακύρωση, σε περίπτωση που η ποσότητα που διατίθεται την συγκεκριμένη στιγμή και υπό τις επικρατούσες συνθήκες της εν λόγω στιγμής, δεν είναι αρκετή για να κατακυρωθεί σε αυτόν το σύνολο της ποσότητας που επιθυμεί Κανόνας καλύτερης προσφοράς Κατά την διάρκεια της Δημοπρασίας, το σύστημα δεσμεύει προσωρινά ποσότητες υπέρ των συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις ενδείξεις, τις οποίες οι συμμετέχοντες παρακολουθούν σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για την περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών και ποσοτήτων που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της Δημοπρασίας. Σελίδα 13 από 89

14 Στο τέλος της Δημοπρασίας, το σύστημα οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας ανεπισήμως (ήτοι υπό την επιφύλαξη της παρ. 2.3 του παρόντος) με βάση την κατάταξη των τελευταίων αποδεκτών προσφορών κάθε συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέσμευση και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει την υψηλότερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλ την υψηλότερη τιμή ανά μερίδιο Φυσικού Αερίου. Το σύστημα κατακυρώνει στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη αιτηθείσα ποσότητα και προχωρά στην επόμενη καλύτερη αριθμητική παράμετρο τιμής που έχει προσφερθεί. Από την εναπομείνασα ποσότητα, κατακυρώνει την αντιστοίχως αιτηθείσα ποσότητα στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, και προχωρά στην επόμενη αριθμητική παράμετρο τιμής κ.ο.κ. Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή που έχει μεγαλύτερη παράμετρο ποσότητας. Αν δύο προσφορές έχουν τις ίδιες παραμέτρους τιμής και ποσότητας, τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στο σύστημα δημοπρασιών ενωρίτερα (ήτοι, η κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα). Σε κάθε κατακύρωση, ελέγχεται αν το κριτήριο «Ολόκληρη» είναι επιλεγμένο. Κατά συνέπεια, αν η υπολειπόμενη προς κατακύρωση ποσότητα είναι (έστω κατά μία μονάδα) μικρότερη από την ποσότητα που ζητείται από συμμετέχοντα που είχε υποβάλει προσφορά με επιλεγμένη την ένδειξη «Ολόκληρη», το σύστημα δεν κάνει αποδεκτή την συγκεκριμένη προσφορά. Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη δημοπρασία δεν συνεπάγεται αυτόματα και την κατοχύρωση οποιασδήποτε ποσότητας φυσικού αερίου στο κλείσιμο της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στη δημοπρασία δίδει απλά στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα διεκδίκησης ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω της περιγραφόμενης στο παρόν πλειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. 4. Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων κατά τη δημοπρασία. Τα μόνα στοιχεία που θα εμφανίζονται ανά πάσα στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη εκάστου συμμετέχοντος θα είναι τα ακόλουθα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) προσφορά του: Η τιμή (σε Δολάρια ΗΠΑ) ανά μερίδιο που προσφέρει ο συμμετέχων Η ένδειξη αν η προσφορά από τον συμμετέχοντα είναι η καλύτερη που έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή υποβληθεί Ο συνολικός αριθμός μεριδίων που έχει ζητήσει έκαστος συμμετέχων στην τελευταία αποδεκτή προσφορά του Ο προσωρινά δεσμευμένος αριθμός μεριδίων Φυσικού Αερίου υπέρ του συμμετέχοντα με βάση την τελευταία αποδεκτή προσφορά του Η ενεργοποίηση (ή μη) από τον συγκεκριμένο συμμετέχοντα της επιλογής «Ολόκληρη». Ο αριθμός των συνολικά διαθέσιμων μεριδίων από το σύνολο των πενήντα χιλιάδων (50.000) μεριδίων που δεν έχουν ακόμη προσωρινά δεσμευθεί από συμμετέχοντες και είναι ακόμη διαθέσιμα προς κάθε συμμετέχοντα με βάση τους κανόνες της Δημοπρασίας. Η τρέχουσα ώρα με βάση το ρολόι του συστήματος. Ο χρόνος λήξης της Δημοπρασίας Ισχύς προσφορών Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί. Σελίδα 14 από 89

15 Οι μόνες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που υποβάλλονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια διενέργειας της Δημοπρασίας. Οι προσφορές (είτε συνολικά, είτε οι μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι -τιμής ή ποσότητας- αυτών) δεν επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή προθεσμίες. Τυχόν τέτοιες προσφορές δεν μπορούν ούτως ή άλλως να υποβληθούν Χρονοδιάγραμμα δημοπρασίας Οι εταιρείες των οποίων η αίτηση συμμετοχής στην Δημοπρασία θα εγκριθεί από την ΔΕΠΑ μετά την εξέταση των σχετικών δικαιολογητικών, θα ειδοποιηθούν εγκαίρως από την cosmoone ή/και την ΔΕΠΑ. Τονίζεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλους τους συμμετέχοντες να: Ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκπαίδευσης Να συμμετάσχουν στην εικονική δημοπρασία ώστε να καταστεί δυνατόν να εντοπιστούν τυχόν ερωτήματα και τεχνικά προβλήματα, πριν την συμμετοχή τους στην κανονική Δημοπρασία. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση δημιουργίας κωδικών, συμπληρώνοντας από την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 μέχρι την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00, την φόρμα που έχει αναρτηθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι, θα παραλάβουν από την cosmoone, σε ηλεκτρονική μορφή ( ), τους απόρρητους κωδικούς τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία (εκπαίδευση, εικονική και κανονική Δημοπρασία). Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στην εφαρμογή Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από παλαιότερη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες της cosmoone και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους κωδικούς. 5. Κανόνες που διέπουν όλες τις Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες μέσω του συστήματος της cosmoone. > Πριν τη Δημοπρασία 5.1. Υποδομή συμμετέχοντος Για την συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία απαιτείται η ακόλουθη υποδομή: Η/Υ Η/Υ (τουλάχιστον Pentium III στα 1000 Mhz και μνήμη RAM στα 512MB), Λογισμικό Microsoft Windows (98.x, NT/2000/XP/Vista/7) και πλοηγός (browser) τύπου Internet Explorer 5.5 ή νεότερο, με τις ακόλουθες ρυθμίσεις ασφαλείας: Security: Medium ή χαμηλότερη Privacy: Medium ή χαμηλότερη, Δίκτυο Ο συμμετέχων για τη σύνδεσή του με την εφαρμογή των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της cosmoone θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση για το Internet μέσω παροχέα (ISP) όπως ενδεικτικά OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α. (με ταχύτητα τουλάχιστον 33,6 Kbps για dial-up συνδέσεις). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παροχής περιορισμένου αριθμού απ ευθείας συνδέσεων με το σύστημα της cosmoone, μέσω VPDN που παρέχεται άνευ χρέωσης. Σελίδα 15 από 89

16 Θα πρέπει να διαθέτει επίσης λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( account) μέσω κάποιου παροχέα Internet (ISP). Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή (πέραν της μίας) ταυτόχρονη είσοδος (multiple logins) στην εφαρμογή, με τον ίδιο κωδικό πρόσβασης Εκπαιδευτικό Υλικό και Υποστήριξη Το εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) και περιλαμβάνει οδηγίες σύνδεσης με την εφαρμογή και οδηγίες εξοικείωσης με τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. Η cosmoone θα αποστείλει σε κάθε συμμετέχοντα μία σειρά από ερωτήσεις και απαντήσεις (Q&A) που καλύπτουν συνηθισμένες απορίες συμμετεχόντων σε δημοπρασίες. Στο εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνεται επίσης και «Σύντομος Οδηγός Συμμετοχής». Η τηλεφωνική γραμμή του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών (Help-desk) της cosmoone (τηλ & ) θα είναι διαθέσιμη για διευκρινίσεις και απορίες που προκύπτουν από την εκπαίδευση στον τρόπο διενέργειας των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών μόνο κατά την διάρκεια της εικονικής/εκπαιδευτικής δημοπρασίας Εικονική Δημοπρασία Στην εικονική δημοπρασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία: να ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου VPDN (που προσφέρεται από την cosmoone) και του δικού τους δικτύου, στο σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους, να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην cosmoone προς επίλυση πριν την κανονική Δημοπρασία, να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, να εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας κλπ. 5.4 Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας Αποδεκτές προσφορές Η προσφορά ενός συμμετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστημα μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: α) Επεξεργάζεται από το σύστημα της cosmoone εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη) β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της εκάστοτε Δημοπρασίας Βλάβες και τεχνικά προβλήματα Η cosmoone έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα Τεχνικό πρόβλημα της cosmoone Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος (π.χ. υποδομή της cosmoone) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΔΕΠΑ διατηρεί το δικαίωμα της προσωρινής αναστολής της Δημοπρασίας και της συνέχισης της, μετά την άρση του προβλήματος, του χρόνου της Δημοπρασίας παρατεινομένου αντίστοιχα (κατ' Σελίδα 16 από 89

17 ελάχιστον τρία λεπτά), μετά την έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων που θα γίνει από την ΔΕΠΑ (ή/και την cosmoone). Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, η ΔΕΠΑ (ή/και η cosmoone) θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για την ύπαρξη προβλήματος και η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιήσει η ΔΕΠΑ εντός ευλόγου χρόνου στους συμμετέχοντες, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) η/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ) Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κλπ) ενός συμμετέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στη Δημοπρασία με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης, όπως έχει ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (π.χ. ανεξάρτητη σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), σύνδεση μέσω άλλου Η/Υ κλπ.). Η Δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς συμμετέχοντος Εγγυήσεις Η cosmoone και η ΔΕΠΑ δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οποιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη. Επίσης, η cosmoone και η ΔΕΠΑ δεν ευθύνονται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της υπηρεσίας συμμετοχής στη Δημοπρασία που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου τους (γεγονότα ανώτερης βίας). 6. Αποδοχή όρων Οι διαγωνιζόμενοι που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία αποδέχονται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα: Τους όρους συμμετοχής στη Δημοπρασία της ΔΕΠΑ βάσει της σχετικής Διακήρυξης Τους παρόντες όρους ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, Τους γενικούς όρους διεξαγωγής δημοπρασιών που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της cosmoone. ΑΡΘΡΟ 8. Γ Φάση: Αποτελέσματα και συμβολαιοποίηση ποσοτήτων και τιμών ΑΝΑΘΕΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Δημοπρασία ολοκληρώνεται με την ανακήρυξη των επιτυχόντων συμμετεχόντων (Αγοραστών) από τη ΔΕΠΑ. Μετά την ολοκλήρωση της Δημοπρασίας θα συνάπτεται Σύμβαση Δημοπρασίας με κάθε ένα εκ των Αγοραστών σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Οι Αγοραστές θα παραλάβουν επιστολή με την οποία θα καλούνται για την προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται προς υπογραφή Σύμβασης Δημοπρασίας με τη ΔΕΠΑ, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 1 η Δεκεμβρίου Σε περίπτωση που ο εν λόγω ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ δεν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός της εν λόγω προθεσμίας, η ΔΕΠΑ θα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύναψη σύμβασης με τον εν λόγω ΑΓΟΡΑΣΤΗ και να προχωρήσει στην κατάπτωσή της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής του τελευταίου. Το παρόν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των τευχών της ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Η συμμετοχή στη ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων του παρόντος. Σελίδα 17 από 89

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Προς: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ ) Α.Ε Μαρίνου Αντύπα 92, Ηράκλειο Αττικής, ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΔΟΤΗΣ :... ΑΡ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ :... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... Κύριοι, Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι, παραιτούμενοι ρητώς και ανεπιφυλάκτως της ενστάσεως, ευεργετήματος και δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως που προκύπτει από τα άρθρα και του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, εγγυώμεθα δια της παρούσης ρητώς, αμετακλήτως και ανεπιφυλάκτως ως πρωτοφειλέτες υπέρ του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (1)... που έχει την έδρα του (2)... μέχρι του ποσού των (3)... για την συμμετοχή του εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ στην (5)... ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ φυσικού αερίου την (4) (ΗΜΕΡΑ...) του (ΕΤΟΣ... ) σύμφωνα προς την Διακήρυξη με την ονομασία «Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο...για την Πώληση Φυσικού Αερίου». Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην προαναφερθείσα Δημοπρασία μέχρι..., σε περίπτωση δε επιλογής αυτού ως Αγοραστού και της παράδοσης σε σας από αυτόν Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Διακήρυξης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αναφέρεται στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την καλή εκτέλεση μίας τέτοιας σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου. Στην περίπτωση, που θα αποφασίσετε ότι ο εν λόγω ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν ανταποκρίθηκε σε οποιαδήποτε υποχρέωση που έχει αναλάβει σχετικά με τη συμμετοχή του στην ανωτέρω Δημοπρασία, αναλαμβάνουμε δια της παρούσης την υποχρέωση να σας πληρώσουμε πάραυτα χωρίς καμία αντίρρηση το εγγυηθέν ποσό εν όλω ή εν μέρει βάσει των οδηγιών σας και αμέσως, ήτοι εντός τριών (3) ημερών, μετά το έγγραφο αίτημα σας, χωρίς καμία εξουσιοδότηση, πράξη η συγκατάθεση του διαγωνιζόμενου, ούτε οποιαδήποτε άρνηση, αντίρρηση ή προσφυγή στη δικαιοσύνη που ο ανωτέρω διαγωνιζόμενος θα εγείρει θα ληφθεί υπόψη. Σελίδα 18 από 89

19 Σε περίπτωση κατάπτωσης της ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου το οποίο δεν βαρύνει τη ΔΕΠΑ Α.Ε. Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα Εγγυητική Επιστολή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οποιαδήποτε και κάθε υποχρέωση ανειλημμένη από το διαγωνιζόμενο βάσει της συμμετοχής του στην ανωτέρω Δημοπρασία θα έχει εκπληρωθεί, αλλά το αργότερο για τριάντα (30) ημέρες μετά από την 14 η Νοεμβρίου 2014, δηλαδή από την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, εκτός εάν στο μεταξύ παραταθεί η ισχύς της ή αυτή μας επιστραφεί με δήλωση σας. Με εκτίμηση Σημείωση : Τα κενά θα συμπληρωθούν με τα εξής : 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ (ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ) 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 3. ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6. ΑΡΙΘΜΟΣ Σ Σελίδα 19 από 89

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ EIKONIKO ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ) Σελίδα 20 από 89

21 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Νο. 001 Σελίδα 21 από 89

22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Γ1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ Γ2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Γ3 ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Γ4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Γ5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Γ6 ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Γ7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Γ8 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ Γ9 ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ Γ10 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Γ11 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Γ13 ΔΙΑΦΟΡΑ Γ14 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Γ15 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ε1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε3 ΣΗΜΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Ε4 ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ Ε5 ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ε6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Σελίδα 22 από 89

23 Στην Αθήνα, σήμερα την., μεταξύ αφ ενός, (1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της συμβολής των οδών Μαρίνου Αντύπα αριθμ. 92 & Παπαϊωάννου αρ. 37, Τ.Κ , με ΑΦΜ , ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον. αυτής, κ.. καλουμένης στο εξής «ο Πωλητής», Κι αφ ετέρου: (2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «..» και τον διακριτικό τίτλο «...», η οποία εδρεύει στο, επί της οδού., αριθμ.., Τ.Κ.., με ΑΦΜ, ΔΟΥ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ..., καλούμενης στο εξής «ο Αγοραστής», και από κοινού των συμβαλλομένων, καλουμένων στο παρόν ως τα «Μέρη», δεδομένου ότι: Α. Ο Αγοραστής συμμετείχε στην ηλεκτρονική δημοπρασία με τίτλο «Ετήσια Δημοπρασία ΔΕΠΑ Νο 001» για την προμήθεια φυσικού αερίου για το χρονικό διάστημα από (08.00 ) (08.00 ), εφεξής καλούμενη «Δημοπρασία», η οποία διενεργήθηκε από τον Πωλητή, σύμφωνα με την από Διακήρυξη, στις [με ενδεικτική Τιμή Εκκίνησης ίση με.. $/μερίδιο και επομένως ενδεικτική Μοναδιαία Τιμή Εκκίνησης ίση με.. $/MWh] και πέτυχε να κατακυρώσει, μέσω της Δημοπρασίας, ποσότητα φυσικού αερίου, συγκεκριμένα.. μερίδια φυσικού αερίου εκ MWh έκαστο, ήτοι συνολικά MWh (Συμβατική Ποσότητα) [με ενδεικτική Τιμή Κατακύρωσης ίση με $/μερίδιο και επομένως ενδεικτική Μοναδιαία Τιμή Κατακύρωσης ίση με.. $/MWh]. Β. Ο Πωλητής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Φυσικού Αερίου [(ν. 3428/2005, ν. 4001/2011, Υ.Α.Δ1/Α/5346 (ΦΕΚ Β 379/ ), Αποφ. ΡΑΕ 1096/ (ΦΕΚ Β 2227/ ), Αποφ. ΡΑΕ 526/ (ΦΕΚ Β 3131/ ) Υ.Α.Δ1/Α/5816 (ΦΕΚ Β 451/ ), Υ.Α.Δ1/Α/5815 (ΦΕΚ Β 464/ )] έχει το δικαίωμα προμήθειας Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα. Περαιτέρω ο Πωλητής έχει καταστεί Χρήστης Μεταφοράς κατά την έννοια του εδ. 52 του άρθ. 1 του Κώδικα ΕΣΦΑ, δηλαδή έχει συνάψει με το Διαχειριστή ΕΣΦΑ Σύμβαση/εις Μεταφοράς για παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς και ειδικότερα για παραλαβή, μεταφορά και παράδοση ποσότητας φυσικού αερίου από και προς το Εικονικό Σημείο Δηλώσεων, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας σύμβασης πώλησης Φυσικού Αερίου άνευ υπηρεσιών μεταφοράς (εφεξής «Σύμβαση Δημοπρασίας). Σελίδα 23 από 89

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 1Π / 2016 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 168 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 006 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 58 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ. Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν 1Π/2018 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Εκποίηση 225 παλαιών, αποσυρμένων από την κυκλοφορία, λεωφορείων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. Αναφερόμενοι στην ανωτέρω εκποίηση παλαιών λεωφορείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 51 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 87 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3.

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ι. Στο μέρος της διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ.

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΤΕΥΧΟΣ 8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί 1. Γενικό πλαίσιο ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ

FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ FAQ σχετικά με την 17 η ( τριμηνιαία ) Ηλεκτρονική Δημοπρασία της ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Oκτώβριο Νοέμβριο Δεκέμβριο 2016) ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ

FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ FAQ για τη Δημοπρασία μηνός Δεκεμβρίου 2012 για τη ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;...2 2. Όροι πληρωμής του ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...2 3. Μεταβολή ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις

(αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο- Ιούνιο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 19 η Τριμηνιαία Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ... 1 (αφορά τους μήνες Απρίλιο Μάϊο-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 93 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 94 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016

FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 FAQ για την 2 η Ετήσια Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για το έτος 2016 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες Δημοπρασία/ες (Ετήσια ή Τριμηνιαία).

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 92 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο 003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 40 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3.

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις

3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ. Συχνές Ερωτήσεις 3η Ετήσια Ηλεκτρονική Δημοπρασία ΔΕΠΑ (αφορά τους μήνες Ιανουάριο Δεκέμβριο 2017) Συχνές Ερωτήσεις 1 Περιεχόμενα 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Έχω οικονομικές εκκρεμότητες από προηγούμενη/νες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΕΠΑ Νο. 020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σελίδα 1 από 42 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 4 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 ΓΕ.ΜΗ. 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Περιεχόμενα 1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ... 2 2. ΤΡΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 4 2 3 / 2 0 1 6 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 592/2014 απόφασης της ΡΑΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α. Εισαγωγή Κατ εφαρμογή των δεσμεύσεων της ΔΕΠΑ, οι οποίες υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις υπ αριθμ. 551/VII/2012,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αριθ. Πρωτ.:15436 Ημερομηνία:08/09/2016 Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υποβολή σφραγισμένης προσφοράς για την προμήθεια Ανταλλακτικών Πυρανίχνευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ06/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΤΑ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης - Δήλωση συνυπευθυνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΩΝ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (Σ.Ε.Γ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.: Αθήνα, 5 Ιουνίου 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ Αριθμός Πρωτ 51271 Ηράκλειο:28/5/2008 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102014 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 322.055,00 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41720 ΕΡΓΟ : «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Κέντρο Διανομής (Κ/Δ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τομέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις

Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Ημερίδα Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας Επικεφαλής Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας. Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ Σε περίπτωση Κοινοπραξίας Τα υπογράφοντα μέλη της Κοινοπραξίας για. δηλώνουμε ότι υποβάλλοντας την Προσφορά μας και σε περίπτωση ανάθεσης της Σύμβασης σε εμάς, θα είμαστε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ Διακήρυξη ΔΑΠΜ-408718 Τεύχος 6 «Υποδείγματα» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 408718 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ F/B ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΝΑΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41717 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΣΗΣ ±320kV

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : "Αποξήλωση δώματος κτιρίου ελέγχου ΥΣ Πολυφύτου" ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146

(25.770,00 ) πλέον ΦΠΑ. AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 Αριθ. Πρωτ.: Ημερομηνία: Πληροφορίες: Αλεξόπουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-075/15 για την Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων (ΤΔ-075/15) (MR-105197)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 520 ΕΡΓΟ : «ΚΥΤ 400/150kV ΛΑΡΥΜΝΑΣ Επέκταση Νο 7 και κατασκευή κόμβου κυκλοφοριακής σύνδεσης Ε.Π.Μ.» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υπεύθυνη Δήλωση περί αποδοχής των όρων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΕΡΟΣ 19/ 10 / 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθμ. Πρωτ 4368 /19-10-16 Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001235/03.11.15 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΜΕΡΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ INVERTER

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41501 «ΑΣΦΑΛΙΣTIKH ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 1 ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ /

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ / Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρ Α Ε Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 5 9 2 / 2 0 1 4 Έλεγχος και πιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ 407708 Ημερομηνία: 01.09.2017 Αντικείμενο : Συσκευή ανίχνευσης καθαρότητας SF6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/ / ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΝ/4001552/26.05.2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔEΔΔΗΕ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΗΣΟ ΝΑΞΟ ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη:

Δ I A K H P Y Ξ H. Το Δ.Σ. της Δημοτικής Εμπορικής, Τουριστικής Επιχείρησης Καλαμαριάς με την επωνυμία ΔΕΤΕΚ Α.Ε. έχοντας υπόψη: ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Τηλ:2310454453 Fax:2310 454485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καλαμαριά 09/03/2016 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:128274 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Διακήρυξη : ΔΑΠΜ - 408713 Ημερομηνία: 07.08.2017 Αντικείμενο : - ΑΕΡΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 420kV,SF6,3150A -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα