ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤIΣ ΠΕΡIΟ ΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝIΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟΥ Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Οι διάφοροι τύποι άσκησης µεταφραστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 1. Προκειµένου να συµβάλει στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατάρτιση των πολιτών, καθώς και την εξοικείωσή τους µε τη λειτουργία του θεσµικού οργάνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει διάφορες δυνατότητες άσκησης µεταφραστών εντός της Γενικής Γραµµατείας του. 2. Αυτές οι δυνατότητες είναι: α) αµειβόµενες περίοδοι άσκησης µεταφραστών (περίοδοι άσκησης Robert Schuman, γλωσσικού κλάδου), που διέπονται από το κεφάλαιο 3 του παρόντος εγγράφου β) µη αµειβόµενες περίοδοι άσκησης µεταφραστών, που διέπονται από το κεφάλαιο 4 του παρόντος εγγράφου. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Οι παρόντες κανόνες εφαρµόζονται µόνον στις περιόδους άσκησης µεταφραστών. Οι περίοδοι άσκησης για διερµηνείς συνεδρίων, καθώς και οι άλλες περίοδοι άσκησης, διέπονται από χωριστούς κανόνες. Κεφάλαιο 2 - ιατάξεις που ισχύουν για όλες τις περιόδους άσκησης µεταφραστών Άρθρο 3 ιοικητική αρµοδιότητα Η αρµόδια αρχή που αποφασίζει για την αποδοχή υποψηφιότητας στις περιόδους άσκησης µεταφραστών (εφεξής καλούµενη η αρµόδια αρχή), είναι ο Γενικός ιευθυντής Μετάφρασης και Έκδοσης ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο. DV\ doc PE /αναθ.2

2 Άρθρο 4 Γενικοί όροι αποδοχής Οι ασκούµενοι πρέπει: α) να έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή µιας εκ των χωρών που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην εξαιρέσεων για τις οποίες την απόφαση λαµβάνει η αρµόδια αρχή β) να είναι 18 ετών την ηµεροµηνία έναρξης της άσκησης γ) να µην έχουν συµµετάσχει σε αµειβόµενη περίοδο άσκησης και να µην έχουν εργασθεί επ' αµοιβή για διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων συναπτών εβδοµάδων σε θεσµικό όργανο ή σε βουλευτή ή σε πολιτική οµάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Άρθρο 5 ιαδικασία αποδοχής 1. Οι αιτήσεις για τη συµµετοχή σε περίοδο πρακτικής άσκησης αποστέλλονται στη Μονάδα "Ανθρώπινοι Πόροι" της Γενικής ιεύθυνσης Μετάφρασης και Έκδοσης (εφεξής καλούµενη η αρµόδια υπηρεσία) για τις αιτήσεις αυτές χρησιµοποιείται το έντυπο υποψηφιότητας που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό, συνοδευόµενο από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα. 2. Η αρµόδια υπηρεσία εξετάζει το κατά πόσον οι υποβληθείσες υποψηφιότητες µπορούν να γίνουν δεκτές µε βάση τους γενικούς όρους αποδοχής που ορίζονται στο άρθρο 4 και τους ειδικούς όρους αποδοχής στους διάφορους τύπους πρακτικής άσκησης που ορίζονται στα άρθρα 16 και 19. Για κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης, διαβιβάζει όλα τα σχετικά στοιχεία κάθε αποδεκτής υποψηφιότητας στους αρµοδίους των διαφόρων διοικητικών µονάδων της Γενικής ιεύθυνσης Μετάφρασης και Έκδοσης, λαµβάνοντας υπόψη τις επιθυµίες που έχουν εκφράζουν οι υποψήφιοι. Η διαβίβαση αυτή µπορεί να γίνει ηλεκτρονικά. 3. Οι υπεύθυνοι των διοικητικών µονάδων της Γενικής ιεύθυνσης Μετάφρασης και Έκδοσης εξετάζουν τις εν λόγω υποψηφιότητες, λαµβάνοντας υπόψη τα προσόντα των υποψηφίων και τις ανάγκες και δυνατότητες υποδοχής των υπηρεσιών τους. Γνωστοποιούν στην αρµόδια υπηρεσία τις επιλογές που πραγµατοποίησαν, ταξινοµηµένες κατά σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση ίσων προσόντων, η υπηρεσία λαµβάνει υπόψη µια όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη γεωγραφική κατανοµή της προέλευσης των υποψηφίων, καθώς και µια ισορροπία µεταξύ γυναικών και ανδρών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολουθεί πολιτική ίσων ευκαιριών και υλοποιεί θετικές δράσεις έναντι προσώπων µε αναπηρία στον τοµέα της πρόσληψης των ασκουµένων, όπως ορίζεται στον αναθεωρηµένο Κώδικα καλής συµπεριφοράς για την απασχόληση των ατόµων µε αναπηρίες, που ενέκρινε το Προεδρείο στις 22 Ιουνίου Η αρµόδια αρχή εγκρίνει, λαµβάνοντας υπόψη τις δηµοσιονοµικές δυνατότητες, τον κατάλογο των προτεινόµενων υποψηφίων. PE /αναθ.2 2/10 DV\ doc

3 5. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας επιλογής δεν δηµοσιεύεται. Άρθρο 6 Γενικές υποχρεώσεις των ασκουµένων 1. Καθ' όλη την περίοδο πρακτικής τους άσκησης, οι ασκούµενοι βρίσκονται υπό την ευθύνη ενός επόπτη πρακτικής άσκησης. 2. Οι ασκούµενοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται τόσο προς τις οδηγίες που τους δίνουν o επόπτης και η ιεραρχία της υπηρεσίας όπου έχουν τοποθετηθεί, όσο και προς τις διοικητικές οδηγίες της αρµόδιας αρχής. Οφείλουν επίσης να τηρούν τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως δε αυτούς που αφορούν την ασφάλεια. 3. Οι ασκούµενοι οφείλουν να συµβάλλουν στις εργασίες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. Τα δικαιώµατα πάσης φύσεως για τις µελέτες που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 4. Οι ασκούµενοι δεν πρέπει να διατηρούν µε τρίτους επαγγελµατικές υποχρεώσεις που δεν συµβιβάζονται µε την πρακτική τους άσκηση. Είναι υποχρεωµένοι να τηρούν τη δέουσα εχεµύθεια και διακριτικότητα ως προς τα γεγονότα και τις πληροφορίες που περιέρχονται στη γνώση τους κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο θεσµικό όργανο. Απαγορεύεται να κοινοποιούν σε οιονδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που δεν έχουν δοθεί στη δηµοσιότητα, εκτός αν έχει δώσει προηγουµένως τη συναίνεσή του το θεσµικό όργανο. Εξακολουθούν να υπόκεινται σε αυτή την υποχρέωση και µετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης. Άρθρο 7 Καθήκοντα του επόπτη πρακτικής άσκησης 1. Ο επόπτης πρακτικής άσκησης καταρτίζει σχέδιο της πρακτικής άσκησης και επιβλέπει τις εργασίες των ασκουµένων καθ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους. 2. Ελλείψει ειδικών διατάξεων της Γενικής ιεύθυνσης Μετάφρασης και Έκδοσης, ο επόπτης επικουρεί τον ασκούµενο σε κάθε ζήτηµα διοικητικού χαρακτήρα και διασφαλίζει το διοικητικό σύνδεσµο µεταξύ αυτού και της αρµόδιας υπηρεσίας. 3. Ο επόπτης ενηµερώνει αµελλητί την αρµόδια υπηρεσία σχετικά µε κάθε σηµαντικό συµβάν που λαµβάνει χώρα στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης (ειδικότερα, απουσίες, ασθένειες, ατυχήµατα, διακοπή της πρακτικής άσκησης) και το οποίο είτε το διαπίστωσε ο ίδιος είτε το πληροφορήθηκε από τον ασκούµενο. 4. Ο επόπτης πραγµατοποιεί αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης, βάσει του εντύπου που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό, και πιστοποιεί την πραγµατική διάρκειά της. DV\ doc 3/10 PE /αναθ.2

4 1. Προσωρινή αναστολή και διακοπή Άρθρο 8 Αναστολή της πρακτικής άσκησης α) Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης µπορούν να ανασταλούν προσωρινά από την αρµόδια αρχή για ένα µήνα κατ ανώτατο όριο, ή να διακοπούν οριστικά: - είτε κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του ασκουµένου, απευθυνόµενης στην αρµόδια αρχή και θεωρηµένης από τον επόπτη πρακτικής άσκησης - είτε κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησης του επόπτη πρακτικής άσκησης απευθυνόµενης στην αρµόδια αρχή οριστική διακοπή της πρακτικής άσκησης µπορεί ειδικότερα να ζητηθεί για επιτακτικούς λειτουργικούς λόγους, για παροχή ανεπαρκών υπηρεσιών ή για µη συµµόρφωση του ασκουµένου προς τις υποχρεώσεις του - είτε µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας αρχής, ιδίως για επιτακτικούς λόγους λειτουργίας ή για µη συµµόρφωση του ασκουµένου προς τις υποχρεώσεις του. β) Κατά τη διάρκεια προσωρινής αναστολής της πρακτικής άσκησης, αναστέλλονται και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, αντιστοίχως, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ασκουµένου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου Αδικαιολόγητες απουσίες Σε περίπτωση απουσίας του ασκουµένου που δεν δικαιολογείται από απόφαση αναστολής ή διακοπής της πρακτικής άσκησης από την αρµόδια αρχή ούτε από αναρρωτική άδεια βάσει του άρθρου 14, ο επόπτης πρακτικής άσκησης γνωστοποιεί την απουσία αυτή στην αρµόδια αρχή, η οποία καλεί τον ασκούµενο, µε επιστολή την οποία του διαβιβάζει στη διεύθυνση που έχει δηλώσει, να παρουσιαστεί στην υπηρεσία όπου πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση εντός µίας εβδοµάδας από την παραλαβή της επιστολής. Μετά τη λήξη της προθεσµίας αυτής, η αρµόδια αρχή αποφασίζει αν θα προβεί στον τερµατισµό της πρακτικής άσκησης και, ενδεχοµένως, ορίζει τη σχετική ηµεροµηνία έναρξης ισχύος. Άρθρο 9 Λήξη της πρακτικής άσκησης 1. Η πρακτική άσκηση λήγει µε την παρέλευση της χρονικής περιόδου την οποία προβλέπει η έγκρισή της ή ύστερα από απόφαση της αρµόδιας αρχής υπό τους όρους που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο. 2. Μετά τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης συντάσσονται έκθεση πρακτικής άσκησης από τον ασκούµενο και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης από τον επόπτη µε βάση το ενιαίο έντυπο που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό, υπογεγραµµένο από τον ασκούµενο και τον επόπτη, ο οποίος και το αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία. PE /αναθ.2 4/10 DV\ doc

5 3. Βάσει της έκθεσης πρακτικής άσκησης η αρµόδια υπηρεσία χορηγεί στον ασκούµενο ένα πιστοποιητικό πρακτικής άσκησης, βάσει του εντύπου που έχει συνταχθεί προς το σκοπό αυτό, στο οποίο αναφέρονται η διάρκεια της άσκησης, η υπηρεσία τοποθέτησης, το όνοµα του επόπτη και η φύση των καθηκόντων που ανατέθηκαν στον ασκούµενο. Άρθρο 10 Έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και τη λήξη της περιόδου πρακτικής άσκησης 1. Οι ασκούµενοι δικαιούνται εφάπαξ πληρωµή ως συµβολή στα έξοδα ταξιδίου, στα οποία υποβάλλονται κατά την έναρξη και τη λήξη της άσκησής τους, µεταξύ της πραγµατικής τους κατοικίας και του τόπου τοποθέτησής τους. Το δικαίωµα αυτό αποκτάται εάν η απόσταση µεταξύ των δύο αυτών τόπων υπερβαίνει τα 50 χιλιόµετρα. Μετά την απόφαση για την έγκριση της πρακτικής άσκησης, δεν εγκρίνεται καµία αίτηση αλλαγής διεύθυνσης της πραγµατικής κατοικίας. Η πληρωµή για το ταξίδι προς τον τόπο τοποθέτησης γίνεται στην αρχή της πραγµατικής άσκησης και αυτή για την επιστροφή προς τον τόπο κατοικίας στο τέλος της άσκησης. 2. Η εφάπαξ πληρωµή πραγµατοποιείται βάσει: 0, ευρώ ανά χιλιόµετρο, για την απόσταση από το 1ο έως και το 1000ό χιλιόµετρο 0, ευρώ ανά χιλιόµετρο, για την απόσταση από το 1001ο χιλιόµετρο 0,0000 ευρώ για την απόσταση µετά τα χιλιόµετρα. 3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αν κατά τον πρώτο µήνα της πρακτικής άσκησης - η πρακτική άσκηση διακόπτεται οριστικά µε αίτηση του ασκουµένου (άρθρο 8.1.α) χωρίς τούτο να δικαιολογείται από λόγους επιτακτικής ανάγκης - ή διαπιστωθεί αδικαιολόγητη απουσία του ασκουµένου (άρθρο 8.2) η οποία επιφέρει απόφαση τερµατισµού της πρακτικής άσκησης από την αρµόδια αρχή η αρµόδια αρχή µπορεί να αποφασίσει να µην καταβληθούν τα έξοδα επιστροφής. Άρθρο 11 Έξοδα µετακίνησης κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου πρακτικής άσκησης, οι ασκούµενοι µπορούν να σταλούν σε αποστολή στους διάφορους συνήθεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να παρακολουθήσουν τις κοινοβουλευτικές εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η αρµόδια αρχή µπορεί να εγκρίνει µία αποστολή δύο ηµερών στο Στρασβούργο και µία αποστολή µίας ηµέρας στις Βρυξέλλες. 2. Οι ασκούµενοι που στέλλονται σε αποστολή εισπράττουν εφάπαξ ποσό ύψους: 1 Η χιλιοµετρική αποζηµίωση προσαρµόζεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου στην ίδια αναλογία µε την αµοιβή. DV\ doc 5/10 PE /αναθ.2

6 170 ευρώ 1 για µία αποστολή από το Λουξεµβούργο στο Στρασβούργο (η µεταφορά αναλαµβάνεται από το ΕΚ) 130 ευρώ 2 για µία αποστολή από το Λουξεµβούργο στις Βρυξέλλες. Άρθρο 12 Ασφάλιση ασθενείας - ατυχήµατος 1. Οι ασκούµενοι πρέπει να καλύπτονται έναντι των κινδύνων ασθενείας και ατυχήµατος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνάπτει για λογαριασµό τους ασφάλεια, αναλαµβάνοντας στο ακέραιο τα ασφάλιστρα για τους µη αµειβόµενους ασκούµενους και τα δύο τρίτα των ασφαλίστρων για τους επ' αµοιβή ασκούµενους. 2. Με αίτηση του ασκουµένου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να ασφαλίσει επίσης τον/την σύζυγο και τα παιδιά του στην περίπτωση αυτή, τα ασφάλιστρα βαρύνουν τον ασκούµενο. Άρθρο 13 Άδειες Οι ασκούµενοι δικαιούνται δύο ηµέρες αδείας ανά µήνα πρακτικής άσκησης. Οι αιτήσεις αδειών υποβάλλονται στον επόπτη πρακτικής άσκησης, ο οποίος τις θεωρεί και κατόπιν τις αποστέλλει στην αρµόδια υπηρεσία. εν καταβάλλεται χρηµατική αντιστάθµιση για τις ηµέρες αδείας που δεν λαµβάνονται. Άρθρο 14 Αναρρωτικές άδειες Σε περίπτωση ασθενείας, οι ασκούµενοι είναι υποχρεωµένοι να ειδοποιούν αµέσως τον επόπτη της πρακτικής τους άσκησης και, αν η απουσία τους υπερβαίνει τις τρεις ηµερολογιακές ηµέρες, να διαβιβάζουν ιατρικό πιστοποιητικό στην Ιατρική Υπηρεσία, η οποία ενηµερώνει την αρµόδια υπηρεσία. Κεφάλαιο 3 - ιατάξεις που αφορούν µόνο τις αµειβόµενες περιόδους πρακτικής άσκησης Άρθρο 15 Αντικείµενο των αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών Η δυνατότητα αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών προσφέρεται µόνον σε πτυχιούχους πανεπιστηµίων ή εξοµοιούµενων σχολών, µε σκοπό να συµπληρώσουν τις γνώσεις 1 Τα ποσά αυτά προσαρµόζονται ετησίως την 1η Ιανουαρίου, χωρίς αναδροµική ισχύ, συναρτήσει της προσαρµογής των εξόδων αποστολής των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου. PE /αναθ.2 6/10 DV\ doc

7 που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν µε τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρθρο 16 Ειδικοί όροι αποδοχής στις αµειβόµενες περιόδους πρακτικής άσκησης µεταφραστών Οι υποψήφιοι για αµειβόµενη περίοδο πρακτικής άσκησης µεταφραστών οφείλουν: α) να έχουν περατώσει, πριν από τη λήξη της προθεσµίας κατάθεσης των αιτήσεων, σπουδές πανεπιστηµιακού επιπέδου ελάχιστης διάρκειας τριών ετών µε την απόκτηση του ανάλογου πτυχίου β) να γνωρίζουν άριστα µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσηµη γλώσσα µιας χώρας που είναι υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 17 ιάρκεια των αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών 1. Η διάρκεια των αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών είναι τρεις µήνες. 2. Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης µπορούν να παραταθούν κατ εξαίρεσιν για τρεις κατ ανώτατο όριο µήνες, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως του επόπτη πρακτικής άσκησης απευθυνόµενης στην αρµόδια αρχή τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση παρατείνεται χωρίς περίοδο διακοπής η παράτασή της πραγµατοποιείται στον ίδιο τόπο και υπηρεσία τοποθέτησης, υπό την καθοδήγηση του ίδιου επόπτη, εκτός παρέκκλισης που χορηγείται κατ' εξαίρεσιν από την αρµόδια αρχή, και µε διατήρηση της υποτροφίας. Άρθρο 18 Οικονοµικά δικαιώµατα 1. Ως βάση για τον υπολογισµό των υποτροφιών λαµβάνονται οι µηνιαίες αποδοχές υπαλλήλου βαθµού ΑD5 1, κλιµάκιο 4, εφαρµοζοµένου του διορθωτικού συντελεστή της χώρας όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση. Το ποσό αυτό προσαρµόζεται ετησίως την 1η Ιανουαρίου. 2. Το µηνιαίο ύψος της υποτροφίας καθορίζεται στο 25% του εν λόγω ποσού. Είναι πληρωτέα στις 15 κάθε µηνός σε ευρώ. 3. Ο επ αµοιβή ασκούµενος που είναι έγγαµος και/ή έχει ένα ή περισσότερα εξαρτώµενα τέκνα δικαιούται οικογενειακού επιδόµατος, το ύψος του οποίου ορίζεται στο 5% του εν λόγω ποσού. 1 Α*5 έως τις 30 Απριλίου DV\ doc 7/10 PE /αναθ.2

8 4. Εάν ο επ' αµοιβή ασκούµενος λαµβάνει, κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, εξωτερικό εισόδηµα (µισθό), το εξωτερικό αυτό εισόδηµα αφαιρείται από το ποσό που δικαιούται δυνάµει των παραγράφων 2 και Κατά την άφιξή του, ο ασκούµενος µπορεί να ζητήσει προκαταβολή επί της µηνιαίας υποτροφίας του πρώτου µηνός, η οποία µπορεί να εγκριθεί από την αρµόδια αρχή. Η εν λόγω προκαταβολή δεν µπορεί να υπερβαίνει το 90% του µηνιαίου ποσού της υποτροφίας. 6. Ο ασκούµενος φέρει ακέραια την ευθύνη όσον αφορά την τήρηση των φορολογικών του υποχρεώσεων. Η υποτροφία δεν υπόκειται στην κοινοτική φορολογία. 7. Αν τεθεί οριστικά τέρµα στην πρακτική άσκηση πριν από την προβλεπόµενη ηµεροµηνία λήξης της, η καταβολή της υποτροφίας πραγµατοποιείται κατ αναλογία προς τον αριθµό των δεδουλευµένων ηµερών. 8. Κατόπιν προσκοµίσεως των σχετικών δικαιολογητικών, ο ασκούµενος µε αναπηρία µπορεί να λάβει συµπληρωµατικό ποσό ύψους έως και 50% της υποτροφίας του. Η αρµόδια αρχή µπορεί να συµβουλευθεί την ιατρική υπηρεσία, εάν κριθεί απαραίτητο. Κεφάλαιο 4 - ιατάξεις που αφορούν µόνο τις µη αµειβόµενες περιόδους πρακτικής άσκησης µεταφραστών Άρθρο 19 Αντικείµενο και ειδικοί όροι αποδοχής στις µη αµειβόµενες περιόδους πρακτικής άσκησης µεταφραστών 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους νέους που έχουν αρχίσει ανώτερες σπουδές τη δυνατότητα πρακτικών ασκήσεων χωρίς αµοιβή. Προτεραιότητα δίδεται στους νέους που υποχρεούνται να πραγµατοποιήσουν άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους. 2. Κάθε υποψήφιος για µη αµειβόµενη περίοδο πρακτικής άσκησης στη µετάφραση πρέπει να γνωρίζει άριστα µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή την επίσηµη γλώσσα µιας από τις χώρες που είναι υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πολύ καλά δύο άλλες επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Αν η πραγµατοποίηση µιας πρακτικής άσκησης προβλέπεται στο πλαίσιο: - των µαθηµάτων ενός πανεπιστηµίου ή σχολής αναλόγου επιπέδου, - της επαγγελµατικής κατάρτισης υψηλού επιπέδου που διοργανώνεται από κάποιον µη κερδοσκοπικό οργανισµό (ειδικότερα, από ιδρύµατα ή δηµόσιους οργανισµούς), - µιας υποχρέωσης για την απόκτηση επάρκειας για την άσκηση ενός επαγγέλµατος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µπορεί να δεχθεί νέους πολίτες που πληρούν τους γενικούς όρους αποδοχής µε αιτιολόγηση των οργανισµών αυτών ή των οργάνων που χορηγούν την PE /αναθ.2 8/10 DV\ doc

9 επάρκεια άσκησης ενός επαγγέλµατος. Στο πλαίσιο αυτό είναι δυνατή η υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, µε πλήρη σεβασµό των παρόντων κανόνων. Άρθρο 20 ιάρκεια των µη αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών 1. Η διάρκεια των µη αµειβόµενων περιόδων πρακτικής άσκησης µεταφραστών κυµαίνεται από έναν έως τρεις µήνες, µε δυνατότητα παρέκκλισης την οποία χορηγεί η αρµόδια αρχή αν οι πρακτικές ασκήσεις πραγµατοποιούνται κατ εφαρµογήν πρωτοκόλλων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης µπορούν να παραταθούν κατ εξαίρεσιν για τρεις κατ ανώτατο όριο µήνες, µε απόφαση της αρµόδιας αρχής κατόπιν αιτιολογηµένης αιτήσεως του επόπτη πρακτικής άσκησης απευθυνόµενης στην αρµόδια αρχή τουλάχιστον δύο εβδοµάδες πριν από τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση παρατείνεται χωρίς περίοδο διακοπής η παράτασή της πραγµατοποιείται στον ίδιο τόπο και υπηρεσία τοποθέτησης και υπό την καθοδήγηση του ίδιου επόπτη, εκτός παρέκκλισης που χορηγείται κατ' εξαίρεσιν από την αρµόδια αρχή. Κεφάλαιο 5 - Τελικές διατάξεις Άρθρο 21 ιαφορές Αρµόδιος για τις διαφορές που προκύπτουν κατά την εφαρµογή των παρόντων κανόνων είναι ο Γενικός Γραµµατέας. Άρθρο 22 Η αποδοχή για την πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης στη µετάφραση δεν παρέχει, σε καµία περίπτωση, στους ενδιαφεροµένους την ιδιότητα του µονίµου ή λοιπού υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν στοιχειοθετεί, σε καµία περίπτωση, δικαίωµα για µεταγενέστερη πρόσληψη. Άρθρο 23 Έναρξη ισχύος 1. Οι παρόντες εσωτερικοί κανόνες, οι οποίοι ακυρώνουν και αντικαθιστούν τις προηγούµενες διατάξεις, τίθενται σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου Οι τρέχουσες περίοδοι πρακτικής άσκησης µεταφραστών κατά την ηµεροµηνία αυτή θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τον εσωτερικό κανονισµό σχετικά µε τις περιόδους DV\ doc 9/10 PE /αναθ.2

10 πρακτικής άσκησης µεταφραστών στη Γενική Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου Λουξεµβούργο, 2 Φεβρουαρίου 2006 (υπ.) Julian PRIESTLEY Γενικός Γραµµατέας PE /αναθ.2 10/10 DV\ doc

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤIΚΑ ΜΕ ΤIΣ ΠΕΡIΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤIΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1/16 Κεφάλαιο 1 - Γενικές διατάξεις 4 Άρθρο 1 Διάφοροι τύποι πρακτικής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 1 ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Κεφάλαιο 1 Γενικές Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman)

Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman) Συνήθεις ερωτήσεις Περίοδοι πρακτικής άσκησης για αποφοίτους πανεπιστημίου (Schuman) 1. Ποιό είναι το απαιτούμενο επίπεδο σπουδών; Θα πρέπει, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης, να είστε κάτοχος πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Παράρτημα στο πόρισμα αριθ. 277/17 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ,

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 438/2015 σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 15ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Κεφάλαια:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών"

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 "Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών" Η Γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό Συµβούλιο του ιεθνούς Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα

Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα Σύµβαση ευρωπαϊκής κινητικότητας Ο µαθητευόµενος από την Κύπρο που επωφελείται από την κινητικότητα σε άλλη Ευρωπαική Χώρα Πρόλογος / Μεταξύ, Το εκπαιδευτικό ίδρυµα Ονοµασία :.. ιεύθυνση : Τηλ. : Φαξ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝ ΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ» ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα συµφωνία επιχορήγησης ισχύουν οι ακόλουθοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) 2.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/51 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του εσωτερικού του κανονισμού (2009/882/ΕΕ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΞΕΔΩΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ που επιτρέπει στη Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Ε ιτρο ή των Περιφερειών

Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε ιτρο ή των Περιφερειών ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 164/2010 σχετικά µε το καθεστώς που εφαρµόζεται στους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αποσπασµένοι στις υπηρεσίες της Επιτροπής των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2013/678/EΕ που επιτρέπει στην Ιταλική Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με το STOA ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΤΙΣ 4 MAΪΟΥ 2009 Το Προεδρείο, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23, παράγραφος 2 του Κανονισμού 1, - έχοντας υπόψη την απόφασή

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Αυγούστου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ, Η εταιρεία /ο οργανισµός υποδοχής

Μεταξύ, Η εταιρεία /ο οργανισµός υποδοχής Σύµβαση που αφορά την κατάρτιση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Συµφωνία για φιλοξενία µαθητής µέλους της Ευρωπαικής Ένωσης σε εταιρεία ή οργανισµό στην Ελλάδα Πρόλογος Μεταβατικές εγγραφές Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2009

ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2009 7.1.5. Το Προεδρείο ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΕΙΟΥ της 4ης ΜΑΙΟΥ 2009 - έχοντας υπόψη το άρθρο 22 του Κανονισµού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, µέχρι 29 ετών, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης για πραγµατοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Πρακτική Άσκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Ελληνικών Πανεπιστημίων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 εδάφιο β του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει

Εφόσον την 1.1.2002 οι παραπάνω µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να υπερβαίνει Πράξη Καταθ. Υπ.Εργασίας 153/28.12.2000: Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 18.12.2000 Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΛΟΓΩΝ πτυχιούχων Ανωτάτων σχολών που απασχολούνται στις Βιοµηχανικές επιχ/σεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΙ (6) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα: 5 / 9 / 2017 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρίθμ. πρωτ.: 58345/12292 Πληρ.: Β. Βλαχόπουλος Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 3, Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες

Κατευθυντήριες οδηγίες Κατευθυντήριες οδηγίες Σελίδα 1 από 6 Κατευθυντήριες οδηγίες Πρακτική άσκηση στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) - Κατευθυντήριες οδηγίες και διαδικασίες των Γραφείων και σχετικών Τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Ε. 06/04/2017) Άρθρο 1 Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε. καθιερώνεται θεσμός

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών 15 Φεβρουαρίου 2002 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2001/0111(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής ικαιωµάτων των Γυναικών και Ίσων Ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αρ. Φακ Τηλ Ημερομηνία: 23/10/09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Θέµα : Οδηγίες εφαρµογής του άρθρου 8 παράγραφο 1 περίπτωση αiii ( παροχή προκαταβολής ). Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0027 (NLE) 6183/18 FISC 63 ECOFIN 108 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 22.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 216/19 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA 5.1.2. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ σχετικά με τη STOA ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ THΣ 4ης MAΪOΥ 2009 1 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, - έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κανονισμού 2, - έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14798/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών

Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1. Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών Ιανουάριος 2005 (Αναθ. 1) Ταμείο Συνοχής Καθοδηγητικό Σημείωμα 1 Ρυθμίσεις για την καταβολή του 20% των προκαταβολών 1. Κατά την περίοδο 2000 2001, η Επιτροπή παρέλαβε μια σειρά αιτημάτων για διευκρινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί:

Η άσκηση στο επάγγελμα είναι ελεγχόμενη από τις οικείες σχολές και αποσκοπεί: Π.Δ. 174 της 20/29.3.85. 'Ασκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α' 59). 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 24 παραγρ. 2 εδάφιο τελευταίο του Ν. 1404/1983 "Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Βρυξέλλες, COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες που θεσπίστηκαν από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΥΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Γενικός Διευθυντής EC-BIC Σερρών Α. ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΡΓΟ Έννοια της Εργασίας Η διάθεση προκαθορισμένου χρόνου, προσωπικών και επίκτητων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλισης κατά την περίοδο της ασθένειας

Ασφάλισης κατά την περίοδο της ασθένειας Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. ΡΟ ΟΥ Γρ. Λαµπράκη 7, 85100, Ρόδος Τηλ.: 22410 36500 FAX: 22410 32108 URL: www.lsr.gr E-mail: secretariat@lsr.gr ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Ασφάλισης κατά την περίοδο της ασθένειας A. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σε εφαρµογή και αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία, η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µεταξύ:

Σε εφαρµογή και αναφορικά µε τα ακόλουθα στοιχεία, η παρούσα σύµβαση συνάπτεται µεταξύ: Σύµβαση που αφορά την κατάρτιση στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κινητικότητας. Συµφωνία για φιλοξενία µαθητευόµενου µέλους της Ευρωπαικής Ένωσης σε εταιρεία ή οργανισµό στην Ελλάδα Πρόλογος Μεταβατικές εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 19.5.2015 COM(2015) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόταση για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Π.Κ. 137/ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Π.Κ. 137/26-10-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ------------------------- Στην Αθήνα σήμερα, 18 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 792 final 2017/0350 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 όσον αφορά την ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 1.06.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 917/2001, του κ. Phelan, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες ανωμαλίες όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνέχιση των σπουδών τους (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Συνέχιση των σπουδών τους (μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση) στο εξωτερικό σε ειδικό κλάδο της Θεολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Διεύθυνση : Περιουσίας και Προμηθειών Τμήμα : Κληροδοτημάτων Κληροδότημα :Στυλιανού Σαμαρά 025/002/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2018/1 Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας - Έλεγχος (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2018/1 Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας - Έλεγχος (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών Ανθρώπινοι πόροι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2018/1 Μία (1) θέση Διευθυντή/Διευθύντριας - Έλεγχος (ομάδα καθηκόντων AD, βαθμός 14) ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Τεχνολόγων Τροφίµων- Τεχνολόγων ιατροφής-αποφοίτων Σχολών Τριτοβάθµιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που απασχολούνται σε Βιοµηχανικές, Βιοτεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 12.11.2008 C(2008) 6866 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.11.2008 σχετικά µε το καθεστώς των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε απόσπαση ή επαγγελµατική κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.10.2015 COM(2015) 546 final 2015/0254 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εσωτερικός Κανονισµός Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πάτρα, Δεκέμβριος 2015 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης. 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση. 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης. 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης 2. Οι Απαιτήσεις για ιαπίστευση 3. H ιαδικασία ιαπίστευσης 4. Τα Τέλη ιαπίστευσης 5. Κάλυψη Αστικής Ευθύνης ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ/01/04/12-11-2014 1/7 ΕΣΥ ΕΝΗΜΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των καθηγητών που εργάζονται στ α Φροντιστ ήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νοµού Αττικής (Πράξη Κατ άθεσης Υπουργείου Εργασίας 113/24-9-02) Σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Υποχρεώσεις Εργοδότη Επιχείρησης Οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν, οφείλουν να διασφαλίζουν τα εξής: 1. Να εφαρµόζουν τις αρχές του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ C 39/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.2.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡ. Φ. ΑΝΤΥΠΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Θ.129 Αργοστόλι 28100 Πληρ: Μ. Χοϊδά Τηλ: 2671-0-22524 Fax: 2671-0-28956 e-mail: succes21@kef.forthnet.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/797/ΕΕ, με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII)

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII) ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (άρθρο 67 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κα άρθρο 3 του παραρτήματος VII) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Το σχολικό επίδομα "A" (προσχολικό):

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ-ΕΞΠΕΡ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΥΤΩΝ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:85/26-9-07)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα