Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ ας εγκ μιον (του Εκδότη) 11 Η αν γνωση μιας εικόνας (Ι) ΑΦΙΕΡ ΜΑ Παιγνιογραφία, παραμυθογραφία 12 I. Οργ 16 ΙΙ. Μαύρη ψυχ 20 ΙΙΙ. Με μια λαμπ δα 24 IV. χει τ λος τ ανθρ που η κουταμ ρα; 26 V. Νηπενθ ς 30 VΙ. εσποιν ς Πελαγ α 34 VΙΙ. Μυρωδι θαν του 37 Η αν γνωση μιας εικόνας (ΙΙ) 38 Μεγ λοι συγγραφε ς εξομολογούνται 42 Η λ μψη του λόγου: μια σελ δα από το βιβλ ο της λι Σμιθ Κορ τσι συναντ αγόρι 2 «Γρ μμα του Τόπου»: μια ηλεκτρονικ κδοση Concept και συνοδευτικ κε μενα: ρης Μαραγκόπουλος

3 Παιγνιογραφ ας εγκ μιον Κυβερν ει η οδύνη. Το καθετ χει αξ α στον βαθμό που ιεραρχε ται ναντι κ ποιου λλου. Ο καθ νας χει αξ α στον βαθμό που ιεραρχε ται ναντι κ ποιου λλου. Η κ θε κατ σταση πα ζεται ως κερδ ζω - χ νω, εκτός κι αν ε ναι του τύπου κερδ ζω - κερδ ζω, όπου οι πα κτες χουν το δικα ωμα της συνεργασ ας μόνο και μόνο επειδ κυνηγούν παθλα σε διαφορετικ παιχν δια. O πραγματικός κόσμος εμφαν ζεται ως η κονσόλα ενός β ντεο γκ ιμ που υποδιαιρε ται σε πολλ λλα διαφοροποιημ να παιχν δια. Η εργασ α ε ναι μια κυνοδρομ α. Η πολιτικ μια ιπποδρομ α. Η οικονομ α ε ναι να καζ νο. Ακόμα και η ουτοπικ δικαιοσύνη που απον μεται στη μετ θ νατον ζω χει αποκλειστε : Αυτός που πεθα νει με τα περισσότερα παιχν δια κερδ ζει. Τα παιχν δια δεν ε ναι πια για διασκ δαση ξω από, παρ λληλα, με την κανονικ ζω. Τ ρα χουν γ νει η πεμπτουσ α της μορφ ς που χει αποκτ σει η δια η ζω, ο θ νατος, ο χρόνος. Κι αυτ τα παιχν δια δεν αστειεύονται. ταν στην οθόνη αν ψει το μ νυμα game over, ε σαι νεκρός ηττημ νος,, στην καλύτερη περ πτωση, φραγκος. McKenzie Wark, 2007* Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α (I): E ναι παιχν δι η γραφ και ε ναι παραμυθ α η γραφ. Στους δύσκολους καιρούς αυτού του ακ ρυκτου οικονομικού πολ μου που ζούμε, παιχν δι και παραμυθ α μ ς ε ναι αναγκα α όσο ποτ.την αφορμ για το αφι ρωμα του παρόντος τεύχους την π ραμε από τον υπότιτλο του καινούργιου μυθιστορ ματος του ψευδ νυμου συγγραφ α Σταύρου Κρητι τη (και * Gamer Theory, (=Θεωρία του παίκτη), εδάφιο 006, το πλατωνικό σπήλαιο, εκδ. Harvard University Press, Βλ., επίσης, την πολύ ενδιαφέρουσα και διαδραστική online έκδοση (version 2.0) στη διεύθυνση: 3

4 της επ σης ψευδ νυμης Ειρ νης Ελευθερ ου), τις Εικονικ ς αντιγραφ ς. Αλλ η παιγνιογραφ α στον υπότιτλο του εν λόγω βιβλ ου υπογραμμ ζει την ουσ α του: το βιβλ ο χει τρ στηλη δι ταξη, όπως εφημερ δα, ε ναι αναπτυγμ νο σε μεγ λο σχ μα σελ δας (Α4) και ο αναγν στης παρακολουθε μαζ του όχι μ α, αλλ πολλ ς επ λληλες, παρ λληλες, τεμνόμενες, ιστορ ες από να, δύο, τρ α πρόσωπα. Mε δυο λόγια: ο αναγν στης καλε ται να πα ξει με το κε μενο, να το φυλλομετρ σει κατ το δοκούν, να το διαβ σει αντιστο χως, να αναρωτηθε για τη σκοπιμότητα αυτού εκε νου του εμβόλιμου αποσπ σματος δανε ου, επιστολ ς, σημει ματος, εικόνας, να χαθε εντ λει, λιγότερο περισσότερο προφυλαγμ νος, στον πυκνότατο κειμενικό λαβύρινθο που οικοδόμησαν οι συγγραφε ς του τόμου. Οι τελευτα οι, στον πρόλογό τους, διευκριν ζουν ότι το βιβλ ο δεν διαβ ζεται υποχρεωτικ κατ παρ ταξιν. Λ νε συγκεκριμ να: «Θα θ λαμε να βυθιστε ο αναγν στης στις σελ δες του κατ εκλογ ν όπως ακριβ ς πα ζει κανε ς με τα μεταβαλλόμενα σχ ματα ενός καλειδοσκόπιου». Αυτό λοιπόν αποφασ σαμε να κ νουμε και στο παρόν καλειδοσκοπικό «Γρ μμα του Τόπου». Αποσπ σαμε σελ δες από πρόσφατες εκδόσεις και τις αφ σαμε να διηγηθούν η καθεμ α την ιστορ α της σε αντιπαρ θεση/αντιπαραβολ μεταξύ τους. Τι συνδ ει αυτ ς τις σκόρπιες σελ δες π ρα από την αναγκαστικ τους γειτν αση σ να αφι ρωμα: η αδ ριτη αν γκη να ομολογηθε κ τι που αφορ όλους, κι αυτό με τη σειρ του να μοιραστε στην αγορ, αλλ κυρ ως η αν γκη τα κε μενα να ταιρι ξουν τις όποιες αντιθ σεις/αντιπροτ σεις τους σε μια ν α πρόταση που, αν και δεν ε ναι εκε νη των δημιουργ ν τους, ε ναι οπωσδ ποτε του αναγν στη. Του αναγν στη που όρθιος σ ναν π γκο βιβλιοπωλε ου 4

5 φυλ λομετρ σκόρπια φύλλα, σκόρπιες σκ ψεις, σκόρπιες πλοκ ς και ιδ ες και προτ σεις ΠΡΙΝ αποφασ σει, ως νορκος δικαστηρ ου, για την πιθαν ξοδό τους από το βιβλιοπωλε ο και τη μεταφορ τους στον δικό του χ ρο εκε νον τον ιδεατό πνευματικό χ ρο, τον απελπιστικ ιδιωτικό, όπου όλα στοιβ ζονται και όλα συνταιρι ζονται μ σα από την αργ στον χρόνο επιλεκτικ αν γνωση. Παιγνιογραφ α/παραμυθογραφ α (II): Τα εδ παρατιθ μενα κε μενα, αποσπασμ να από την αγκαλι του βιβλ ου για το οπο ο τα προόρισε ο δημιουργός τους, δε χνουν ορφαν στην πρ τη, την επιπόλαιη αν γνωση. στόσο, καθ ς παρατ σσονται συστεγασμ να κ τω από την προστατευτικ στ γη του «Γρ μματος του Τόπου», αναζητούν τον δικό τους κοινό τόπο εμπρός στα μ τια του αναγν στη και, 5

6 με αυτόν τον ασυν θιστο τρόπο, η παραμυθ α ενός ετερόκλητου φαινομενικ κειμ νου (εφόσον γρ φτηκε από διαφορετικούς συγγραφε ς) αποκτ ν α συνοχ : συγκροτε να ενια ο πολυφωνικό σ μα που επιζητε τον δημόσιο δι λογο. Η γειτν αση διαφορετικ ς προ λευσης κειμ νων, π.χ. να κε μενο του Βασιλικού δ πλα σ να του Θαν ση Σκρουμπ λου κι αυτ μαζ με να του Ντ ιβ γκερς της Σόφι ξανεν παρ γει, για την ευα σθητη αν γνωση, απροσδόκητα, ενδιαφ ροντα με γματα. Απολαυστικ και ουσιαστικ με γματα όπως ε ναι η αν γνωση ενός βιβλ ου που χαιρόμαστε και μόνο στη σκ ψη ότι το διαβ σαμε. Παιγνιογραφ α/παραμυθογραφ α (ΙII): Ζούμε σε μια ψηφιακ εποχ. Το εικονικό ε ναι συχν πιο πραγματικό 6

7 από το πραγματικό πρόχειρο, μεσο παρ δειγμα: ο οικονομικός πόλεμος που ζούμε, αυτός ο υλος, ακ ρυχτος πόλεμος που βι νει αυτ τη στιγμ η χ ρα. Εδ, το «παιχν δι» (π.χ. με τα spreads και, κατ ανταν κλαση, με τις απ στευτες περικοπ ς στα δικαι ματα του εργαζόμενου πολ τη ) χει λλη σοβαρότητα. Κι ωστόσο, ο λόγος, ο ρητορικός λόγος της πολιτικ ς, αποτελε συστατικό του στοιχε ο. Σ αυτό το σημε ο ας ξαναδιαβ σουμε προσεκτικ τα λόγια του Μακ νζι Γου ρκ που παραθ τουμε στην προμετωπ δα του παρόντος ρθρου: O πραγματικός κόσμος εμφαν ζεται ως η κονσόλα ενός β ντεο γκ ιμ που υποδιαιρε ται σε πολλ λλα διαφοροποιημ να παιχν δια. Η εργασ α ε ναι μια κυνοδρομ α. Η πολιτικ μια ιπποδρομ α. Η οικονομ α ε ναι να καζ νο. Ακόμα και η 7

8 ουτοπικ δικαιοσύνη που απον μεται στη μετ θ νατον ζω χει αποκλειστε : Αυτός που πεθα νει με τα περισσότερα παιχν δια κερδ ζει. Τα παιχν δια δεν ε ναι πια για διασκ δαση ξω από, παρ λληλα, με την κανονικ ζω. Τ ρα χουν γ νει η πεμπτουσ α της μορφ ς που χει αποκτ σει η δια η ζω, ο θ νατος, ο χρόνος. Κι αυτ τα παιχν δια δεν αστειεύονται. ταν στην οθόνη αν ψει το μ νυμα game over, ε σαι νεκρός ηττημ νος,, στην καλύτερη περ πτωση, φραγκος. Η ψηφιακ εποχ χει ως μβλημα το copy/paste. Ο καθ νας μπορε να αποκόψει/αντιγρ ψει να απόσπασμα ργου που δημιουργ θηκε σ να Χ context και να το επικολλ σει σε κ ποιο λλο Ψ context. Αυτό στη θεωρ α της τ χνης 8

9 ονομ ζεται εδ και π ρα, π ρα πολύ καιρό μεταμοντ ρνο. Υπ αυτ, την πολύ ευρε α ννοια, ο κόσμος χει μεταβληθε σ ναν απ ραντο παιχνιδότοπο/εργοστ σιο* όπου τα π ντα δυν μει συνδυ ζονται με τα π ντα συχν σε βαθμό ασυναρτησ ας, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι τα π ντα στη ζω μας ε ναι να παιχν δι. Σ αυτ τη συνθ κη ο αναγν στης/πολ της χ νει, στην κυριολεξ α, τον μπούσουλα. Χρει ζεται μια πυξ δα, ναν χ ρτη. Ο χ ρτης της κρ σης, το τ λος της αυταπ της, ε ναι ακριβ ς αυτό που υπαιν σσεται ο τ τλος του. Μια απόπειρα χαρτογρ φησης του μεταμοντ ρνου, παιγνι δους σε βαθμό δυστυχ ας, του εδ και τ ρα κόσμου μας. Γι αυτό και στο κειμενικό παιχν δι του αφιερ ματος, με φανερ δι θεση να το υποσκ ψουμε επ της ουσ ας, παρεμβ λλουμε νθετα * Βλ. Άρης Μαραγκόπουλος, Το έργο τέχνης στην εποχή της ψηφιακής (ανα)παραγωγής του, περ. Ουτοπία, τ. 89, Μάρτιος-Απρίλιος

10 αποσπ σματα από τις σκ ψεις των επιστημόνων που συν γραψαν αυτό το πολύτιμο βιβλ ο-οδηγό στην Κρ ση. Σταματ με εδ. Η παιγνιογραφ α, ως παραμυθ α με τη μορφ αυτού του αφιερ ματος, πιστεύουμε ότι διατηρε κ τι από την αθωότητα της πρ της μας αν γνωσης, της πρ της επαφ ς με το Κε μενο. Η δικ σας αν γνωση θα το δε ξει. Ο εκδότης 10

11 Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ι) Το «περιποιημ νο» κοριτσ κι της φωτογραφ ας ε ναι τοιμο για ναν καφ και λ γο φλερτ. Το πολύ. Το όλο ύφος του, π ρα από τη νεανικ αυθ δεια του σηκωμ νου μου και τη μισοπόνηρη ματι Λολ τας, τη δανεισμ νη από το τηλεοπτικό λ ιφ στ ιλ, δεν «λ ει» τ ποτε λλο. Ε ναι, για να χρησιμοποι σουμε τη γλ σσα των γραφιστ ν, φλατ, επ πεδο, δ χως την παραμικρ υπόνοια για όλα αυτ τα αντισυμβατικ που γρ φει η σχετικ λεζ ντα (στο «προχωρημ νο» νθετο στην Ελευθεροτυπ α, το περιοδικό Κοντ ινερ). τσι, η τοποθ τησ του με φόντο τον Λ νιν δεν λειτουργε ανατρεπτικ αλλ ειρωνικ, υποσκ πτοντας την ουσ α του συνοδευτικού κειμ νου που κ νει λόγο για «ατ θασα, αδ σποτα (sic), ανθεκτικ» νι τα! Η όλη σύνθεση θα μπορούσε να διαφημ ζει αποσμητικ, κραγιόν, κρ μες κατ της ακμ ς. Αυτ η εικόνα και πολλ ς παρόμοιες που κ νουν την εμφ νισ τους σε περιοδικ με νεανικό κοινό αναγνωστ ν και που επιζητούν να ε ναι τολμηρ ς ουσιαστικ αναπαρ γουν αυτό που υποτ θεται ότι θ λουν να καταπολεμ σουν. Κι αυτό το γεγονός, αν μη τι λλο, ε ναι δηλωτικό της γενικότερης σύγχυσης ιδε ν και πραγμ των που κυριαρχε στον μεταμοντ ρνο χυλό του παγκοσμιοποιημ νου συρμού,ιδια τερα στον ευα σθητο χ ρο της νεολα ας. 11

12 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α Παραμυθογραφ α I. OΡΓΗ Ντ ιβ γκερς, Τα Αγρ μια 12 Γκουπ! λλη μια π τρα, λλη μια αληθιν π τρα χτύπησε τον Μαξ στο στομ χι, στο διο σημε ο με πριν. Αυτ τη φορ δεν ταν σ γουρος ποιος την ε χε πετ ξει, αλλ τον κανε να νι σει πρωτόγνωρη οργ. «Ανεβε τε στον λόφο!» δι ταξε ο Μαξ. Αυτός, ο Κ ρολ κι η Κ θριν κουτσα νοντας κι ρποντας φτα-

13 σαν στην κορυφ του λόφου και βρ καν καταφύγιο π σω από ναν ογκόλιθο καλυμμ νο με τα κόκκινα σαν κεντητ βρύα, τα οπο α ε χε δει πηγα νοντας προς τη φωτι την πρ τη νύχτα. Ο Μαξ πεσε με όλο του το β ρος στον βρ χο. Το πόδι του ε χε μουδι σει. Το στομ χι του ταν πληγιασμ νο και χτυπούσε σαν τύμπανο. θελε να π ρει εκδ κηση, το συντομότερο. Τ ρα το σχ διο δειχνε αναπόφευκτο κι πρεπε να εφαρμοστε αμ σως. Σε προσωπικό επ πεδο, νιωθε την αν γκη να π ρει το α μα του π σω και, σε πιο πρακτικό, η ομ δα του πρεπε οπωσδ ποτε να διαλύσει εντελ ς τον εχθρό στε να χει χρόνο να σ σει τον Ντ γκλας από το φυτό που του τρωγε το πόδι, εκε στον π το της τρύπας. «Πρ πει πραγματικ να τους πατ σουμε αυτούς τους τύπους», ε πε ο Μαξ. «Εννο να τους σκοτ σουμε στ αλ θεια. Να τους καταστρ ψουμε». Για κ μποσα λεπτ συζητούσαν τρόπους για να το πετύχουν, να σκοτ σουν και να καταστρ ψουν τον εχθρό, όταν ο Μαξ συνειδητοπο ησε ότι η ομ δα του δεν ε χε καθόλου πυρομαχικ εκε π νω στην κορυφ του λόφου. «Το μόνο που χουμε ε ναι αυτο οι γιγ ντιοι βρ χοι που ε ναι καλυμμ νοι με βρύα», παρατ ρησε καταπτοημ νος ο Κ ρολ. «Ναι, και το ποτ μι της λ βας που κυλ ει ακριβ ς κ τω από την επιφ νεια», σκουξε η Κ θριν. χως μεγ λη προσπ θεια, ο Μαξ κατ φερε να σκαρφιστε να σχ διο, το οπο ο προϋπ θετε η ομ δα του να σηκ σει τους ογκόλιθους, να τους βουτ ξει στη λ βα και μετ να τους σπρ ξει για να κυλ σουν στην πλαγι και να συνθλ ψουν τον εχθρό. Ανακο νωσε το σχ διο στο στρ τευμ του. 13

14 14 «Ου ου, αυτό θα τους σκοτ σει στ αλ θεια», ε πε ο Κ ρολ. «Και θα τους καταστρ ψει επ σης», πρόσθεσε η Κ θριν. τσι, ρχισαν. Η Κ θριν νοιξε μια Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ύφεση και η Ελλάδα μετέχει αυτής, όπως όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως μεγέθους ελλειμμάτων και χρέους. Δεν είναι τα ελλείμματα ούτε το χρέος που προκαλούν την ύφεση, αλλά ακριβώς το αντίστροφο: η οικονομική επιβράδυνση αποβαίνει βασική αιτία διόγκωσης τόσο των ελλειμμάτων όσο και του χρέους. Η επιβράδυνση είναι η ασθένεια, τα ελλείμματα και το χρέος τα συμπτώματα. Κώστας Βεργόπουλος ρωγμ στο δαφος, αποκαλύπτοντας να ποτ μι πηχτ ς λ βας. Ο Μαξ δεν μπορούσε να το πι - στ ψει υπ ρχε λ βα μόλις δ κα εκατοστ κ τω από την επιφ νεια. θελε πολύ να μ θει π ς και γιατ, αλλ τη δεδομ νη στιγμ δεν ε χαν λεπτό για χ σιμο. Ο Κ ρολ σ κωσε ναν βρ χο και τον ακούμπησε στο ποταμ κι με τη λ βα. Περιστρ φοντ ς τον, κατ φερε να σκεπ σει τον ογκόλιθο με λ βα, β ζοντας τσι φωτι στα βρύα. «Τ ρα, τι κ νουμε, βασιλι ;» ρ τησε, δε χνοντας να δυσκολεύεται κ πως, μιας και κρατούσε τον πυρωμ νο βρ χο. «Β λ τον να κυλ σει καταπ νω τους», ε πε ο Μαξ. τσι, ο Κ ρολ μετ φερε τον καλυμμ νο με λ βα βρ χο ως την κρη του γκρεμού και τον σπρωξε προς την κατεύθυνση των Κακ ν. Ο βρ χος κύλησε στην πλαγι, αυξ νοντας ταχύτητα όσο κατηφόριζε, ισοπεδ νοντας δ ντρα, β ζοντας φωτι στο χορτ ρι και στους θ μνους και παρασύροντας αμ τρητα λιθ ρια και χαλ κια στο π ρασμ του. σπου να φτ σει στους πρόποδες, ο μισός λόφος ε χε πι σει φωτι, εν η Τζούντιθ, ο ιρα κι ο Αλεξ ντερ ε χαν μπ ξει τις φων ς, καθ ς ο φλεγόμενος ογκόλιθος και τα χ λια τόσα λιθ ρια και π τρες που ε χε συμπαρασύρει, κατευθύνονταν καταπ νω τους.

15 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Ο Μαξ διχ στηκε σε αυτ τη φ ση, αφού από τη μια το θ αμα ταν κρως εντυπωσιακό. Βλ ποντας μια τ τοια καταστροφ να ξεδιπλ νεται μπροστ στα μ τια του, να μεγαλεπ βολο σχ διο να στ φεται με τόση επιτυχ α, δεν μπορούσε παρ να νι σει απ ραντη ικανοπο ηση. Από την λλη, πραγματικ, όπως δειχνε η κατ σταση, οι Κακο θα γινόντουσαν να με το χ μα κι σως μ λιστα να π θαιναν εξαιτ ας της ορμητικ ς κατολ σθησης. Ξαφνικ, φοβ θηκε πολύ. «ι», ε πε στους συμπα κτες του, «πιστεύετε ότι στ αλ θεια θα τους σκοτ σουν αυτ τα βρ χια;» «Μα, φυσικ», ε πε η Κ θριν. «Το ελπ ζω!» ε πε ο Κ ρολ. «Τι;» ο Μαξ ε χε με νει κόκαλο. «Νόμιζα πως αυτός ταν ο σκοπός», ε πε ο Κ ρολ, πραγματικ μπερδεμ νος τ ρα. σο πιο σύντομα μπορούσε, ο Μαξ εξ γησε ότι δεν εννοούσε ότι θελε στ αλ θεια να σκοτωθούν. Ο Κ ρολ παρακολουθούσε την κατολ σθηση, χαμογελ ντας πλατι και γν φοντας, αλλ δεν παυε να δε χνει σαστισμ νος. «ηλαδ, όταν ε πες: Εμπρός, να τους σκοτ σουμε!, εννοούσες: Ας τους νικ σουμε σ αυτό το παιχν δι ρ χνοντ ς τους λ γο χ μα ;» Ο Μαξ γνεψε καταφατικ. «ηλαδ, τ ρα πρ πει να μην τους αφ σουμε να σκοτωθούν;» Ο Μαξ γνεψε ξαν. «Εντ ξει», ε πε ο Κ ρολ. Αλλ μετ μεινε ακ νητος για αρκετ ρα. «Ναι, αλλ π ς;» Ο βρ χος συν χισε την κατηφορικ του πορε α επιταχύνοντας. «Σας το ε πα να μην το κ νουμε αυτό», ε πε η Κ θριν. «Τι πρ γμα;» ε πε ο Κ ρολ. «Ποτ δεν ε πες κ τι τ τοιο! Ε σαι η μεγαλύτερη ψεύτρα στον κόσμο, Κ θριν». «μως, εσύ ε σαι ο β αιος», του απ ντησε. «Κρ μα». Εκε νη τη στιγμ ο φλεγόμενος από τη λ βα βρ χος και οι χι- 15

16 λι δες κοτρόνες και οι φλεγόμενοι θ μνοι που τον συνόδευαν ακόμη κι να ζευγ ρι βουβ λια, που ε χαν εκτοξευτε νωρ τερα και κατ βαιναν την πλαγι για να ξεφύγουν από τον ογκόλιθο χτύπησαν κι λιωσαν τους Κακούς. Κατ τα φαινόμενα, δεν υπ ρχε καμι απολύτως πιθανότητα να χουν σωθε. II. ΜΑΥΡΗ ΨΥΧΗ Θαν σης Σκρουμπ λος, Μαύρος Μακεδ ν 16 Πριν επιβιβαστ στο τρ νο για το Μοναστ ρι με τον Ανατόλη π γα κι ναψα κερ στην εκκλησ α του Αγ ου Αλεξ νδρου. Μετ κ θισα στο στασ δι και κοιτούσα την εικόνα και το μυαλό μου ρωτούσε και το μυαλό μου απαντούσε, και τις απαντ σεις λεγα πως μου τις στελνε ο γιος. Για την ρα βόλευε αυτό. Ησύχαζε την ψυχ μου. Της δινε στω μια εξ γηση. χι πειστικ, μα επαρκ για να ελαφρύνω το β ρος. «Πρόδωσα τον πατ ρα μου και τους ανθρ πους που με ε χαν ευεργετ σει. Γιατ ;» ρωτούσα την εικόνα «εν τους πρόδωσες. ταν θ λημα Θεού. Η βουλ του Θεού δεν ερμηνεύεται. Ο αναμ ρτητος πρ τος τον λ θον βαλ τω», μου «απαντούσε» ο γιος. Στο τρ νο καθ σαμε πρ τη θ ση με τον Ανατόλη. Τα «μαχα ρια» Μεόνοφ και Τρ ικος μαζ με λλους τρεις από την τσ τα κ θισαν στην τρ τη με τους χωρι τες. πιαναν κουβ ντα και καναν προπαγ νδα. Με τον Ανατόλη μασταν ντυμ νοι ευρωπαϊκ και ε χαμε τεσκερ δες εμπόρων λακ ρδας. Κουβαλούσαμε και «δε γμα», αν μας ρωτούσε η ντογ να, σε γκαζοντενεκ που γραφε απ ξω «Lakerda saflik palamut baligi Istanboul» και μες στον γκαζοντενεκ ταν παστωμ νο σε χοντρό αλ τι το κεφ λι του Στόιτσκωφ, να το π με στην αδελφ του στο Ζ λενιτς να το θ ψει. H πρ τη θ ση ταν όμορφη, νετη κι από δ ρμα βυσσιν οι π γκοι της. Το βρ δυ ερχόταν ο καμαρι ρης και τους κανε κουκ τες να

17 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α κοιμηθούμε. Απ το παρ θυρο βλεπα τα δ ντρα και τα κτ ματα καλοοργωμ να και σπαρμ να. Ε χαν φρ χτες από καβ κια που όταν μεγαλ ναν κι λλο θα τα κοβαν για ξυλε α στο εμπόριο. Π νω στις κορφ ς τους κουρούνες ε χαν πλ ξει φωλι ς και ρχονταν με τη λε α τους και τ ιζαν τα μικρ τους. Ε χε βρ ξει κι ε χαν βαλτ σει τα χωρ φια. Ο Ανατόλης πλωσε τα πόδια του κι γειρε να κοιμηθε. Μπ κε μια μικρ τσιγγ να. Να σου διαβ σω την τύχη σου, μου ε πε. Ο Ανατόλης νοιξε τα μ τια του. Την ρπαξε, την κ θισε δ πλα του να την πασπατ ψει. Αυτ χαχ νισε, του ξ φυγε. Τρ α μετζ τια να σου πω τη μο ρα σου, του ε πε. Ο Ανατόλης γ λασε κι αυτός. Να, π σ την σ αυτόν, εγ την ξ ρω τη δικι μου. Αυτ πιασε την παλ μη του, την κο ταξε, την φησε. ρθε σε μ να. Τρ α μετζ τια να σου πω την τύχη σου. Μου ρπαξε το χ ρι χωρ ς να της πω ναι όχι. ως μου να μετζ τι, μου ε πε. Της δωσα. 17

18 Γύρισε στον Ανατόλη. Αυτός θα βρει αυτό που ψ χνει, ε πε για μ να. Θα πον σει, μα θα το βρει. Εσύ όχι. Ο Ανατόλης γ λασε. Και τι ψ χνω εγ ; Χρ μα. Παρ. Μα θες να π ρεις χωρ ς να δ σεις. Ε σαι μαύρη ψυχ, του ε πε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση που ξέσπασε την άνοιξη του 2007 αποτελεί μια δομικού, ιστορικού χαρακτήρα κρίση μακράς διάρκειας, που έχει την πρωτοτυπία να ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά όλων των υπόλοιπων κρίσεων που ξέσπασαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι λύσεις που μέχρι στιγμής δρομολογούνται καθιστούν σαφές ότι η έξοδος από την κρίση θα είναι εξαιρετικά άνιση, εις βάρος των εργαζομένων και, το σημαντικότερο, εύθραυστη, χωρίς θεαματικές επιδόσεις. Λεωνίδας Βατικιώτης 18 Ο Ανατόλης κανε να την πι σει κι αυτ μ ζεψε τη φούστα της κι φυγε τρ χοντας. Ο Ανατόλης σκασε στα γ λια. Σ όλους τα δια λ ει. Xειμ να κατασκην νουν το καραβ νι τους στον Χριστόφορο. Θα τη βρω. Η γραμμ π γαινε παρ λληλα με τον όχθο της μακρόστενης λ μνης του στροβου. Μ ζευε λιο το κρύο νερό. δεκα η ρα μεσημ ρι, το τ σι του λιου στο κ ντρο τ ουρανού, φτ σαμε στο Σόροβιτς. Ο Ανατόλης παρ δωσε τον ντενεκ στον κούριερη, να τον δ σει στο μπακ λικο των Στόιτσκωφ στο Ζ λενιτς. «Πες στην αδελφ του ότι ο επ τροπος κρ τησε τον λόγο του», ε πε του κουρι ρη. Του δωσε κι ναν φ κελο. «Αυτ να τα δ σεις στη μ να μου. Ε μαι καλ πες της».

19 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Κατ βηκε μια οικογ νεια βλ χων με τις λερ ς φουσταν λες τους και τις μουστ κες οι ντρες. Τα παιδι τους, κόκκινα φεγγ ρια τα πρόσωπα, κλωθογύριζαν με γ λια γύρω από τον υφαντό και κεντημ νο με λαβυρ νθους ποδόγυρο της μ νας τους. Ο κουρι ρης χαιρ τησε τον Ανατόλη και μαζ με τον τενεκ παρ λαβε και τον σ κο με την αλληλογραφ α. Τα βαλε στο καροτσ κι και τα κουβ λησε μ χρι την μαξα του ταχυδρομε ου που στεκε με τ λογα να ψαρό κι να καφετ στην πόρτα του σταθμού. Οι Βλ χοι σ κωσαν τους μπόγους με τα πρ γματ τους στον μο και προχ ρησαν να φύγουν. Ο σταθμ ρχης σφύριξε κι δωσε το σ μα για την αναχ ρηση. Η μηχαν ξεφύσηξε ατμό και κ πνα και π ρε μπρος το μβολο, δωσε κ νηση στις ρόδες και το τρ νο αργ αργ βγ κε από τον π τρινο σταθμό σφυρ ζοντας. λοι οι σταθμο ταν το διο χτισμ νοι από λαξευμ νη γκρ ζα π τρα με κεραμιδοσκεπ ς, και τα στ γαστρα κι αυτ με κεραμ δι και βαμμ νο πρ σινο ξύλο τα κρατ ματ τους, με γιρλ ντες στα τελει ματα. Τους ε χαν κατασκευ σει, όπως και όλη τη γραμμ Θεσσαλον κη-μοναστ ρι, οι Γ λλοι. Την εργολαβ α όμως την ε χαν π ρει οι Γερμανο. Ο σουλτ νος μο ραζε τα ργα και τα λεφτ προσπαθ ντας να ισορροπ σει π νω στο τεντωμ νο σκοιν που τις κρες του τραβούσαν Γερμανο, Αυστριακο, Ρ σοι, Γ λλοι, γγλοι που και αυτο μεταξύ τους λλαζαν διαρκ ς θ ση, μια από δω μια από κει. Και μαζ τους κι εμε ς αλλ ζαμε θ σεις και συνθ ματα. 19

20 III. ΜΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΑ Α Φ λιππος ρακονταειδ ς, Κρεμ στρα Το πτ μα του λληνα πολ τη Φραντς Γιόζεφ Στρ ους βρ θηκε τα χαρ ματα στην εσοχ της εισόδου του κτιρ ου της λεωφόρου λια Τσαβτσαβ τζε 15, απ ναντι από την πανεπιστημιακ κλινικ της Τιφλ δας. Το θύμα ταν πεσμ νο μπρούμυτα με τα χ ρια απλωμ να μπροστ, ε χε το πανταλόνι του κατεβασμ νο (λ γο) και μια λαμπ δα ταν χωμ νη (λ γο) στον κ λο του, μια λαμπ δα ακ ραιη, δηλαδ ρτι αγορασθε σα, στεν στο νω μ ρος, παχύτερη στο κ τω, ύψους τρι ντα περ που εκατοστ ν. Το θύμα λ γω φορούσε βεβα ως το σακ κι του, το λευκό πουκ μισό του και την πιτσιλωτ γραβ τα του, συν θιζε να ενδύεται ευπρεπ ς, όπως το απαιτούσε η θ ση του: ταν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκ ς νωσης (Chef de la Délégation de l Union Européenne) στη Γεωργ α, με δρα την Τιφλ δα, ε χε ως τη στιγμ του θαν του του τον βαθμό πρ σβη. Τ ρα, φερε τραύμα δι λεπτού αιχμηρού οργ νου στην καρδιακ χ ρα. 20 Ε ναι αλ θεια πως τότε όλοι κρατούσαμε φαναρ κι, κερ, σπαρματσ το λαμπ δα στα χ ρια μας μόλις πεφτε η νύχτα στην Τιφλ δα, οι διακοπ ς του ηλεκτρικού ταν συχν ς. Μπορε δηλαδ να βρισκόσουν σε κλιμακοστ σιο, εντός ανελκυ-

21 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α στ ρα, εντός δωματ ου και να χανες ξαφνικ το φως σου, δ χως να ξ ρεις πότε θα το ξαναβρε ς. Μπορε να τρωγες να εύγευστο χατσαπούρι και να μην εντόπιζες πια πού ταν η πιατ λα για να π ρεις το επόμενο κομμ τι. Μπορε να β διζες αμ ριμνος σε να ειδυλλιακό δρομ κι π σω από το κτ ριο του Μουσε ου και να μην ξερες σε ποια λακκούβα θα πεφτες, μικρ μεγ λη. Το καλύτερο γιατρικό λοιπόν ταν να χεις μια λαμπ δα στην τσ πη σου και να την αν βεις τότε. Το σπαρματσ το ταν κακ ς ποιότητας: βγαζε καπνό, λιωνε γρ γορα, χυνόταν τρόπον τιν π νω σου, καιγε τα δ χτυλα, ταν όμως φτηνό. Η λαμπ δα ταν από ευγεν (θα λ γαμε) παραφ νη, κρατούσε δύο ρες. Οι ιερωμ νοι ε χαν το προνόμιο να αν βουν κερι, οι εκκεντρικο χρησιμοποιούσαν φακό, παρόλο που οι μπαταρ ες ταν δυσεύρετες, μερικ παιδ κια ε χαν φτι ξει φαναρ κια, των οπο ων ο β ος ταν σύντομος: πιαναν φωτι και κα γονταν. 21

22 22 Πρωτοφαν ς γεγονός ταν, σύμφωνα με τους δημοσιογρ φους, ότι στο γκλημα που μας απασχολε ε χε χρησιμοποιηθε μια λαμπ δα, γνωστού όντως ότι σε αυτό το εργαλε ο εξυπηρ τησης διακρ νονται εύκολα δακτυλικ αποτυπ ματα. Εγ θα πω τι ξ ρω επ αυτού. Προς το παρόν, ας υπενθυμ σω πως η κατ σταση της κρατικ ς εταιρε ας παραγωγ ς και δι θεσης ηλεκτρικού ρεύματος βελτιωνόταν Οι ηγεμονικές οικονομίες (με πρώτη την αμερικανική), ενώ ευθύνονται πρωταρχικά για το πρόβλημα, το μεταθέτουν στις πιο αδύναμες οικονομίες. Έτσι μια αδύναμη οικονομία στοχοποιείται για παραδειγματισμό, πιέζεται από δανειστές με κυριολεκτικά τοκογλυφικούς όρους (ενώ τα κεφάλαια που απομυζούνται ενισχύουν την ανάκαμψη των ηγεμόνων) και τελικά, όταν κυριολεκτικά στραγγισθεί, οδηγείται στην προκρούστεια κλίνη του ΔΝΤ για να παραμορφωθεί πλέον οριστικά. Σταύρος Δ. Μαυρουδέας σιγ σιγ, χ ρη στις χρηματοδοτ σεις της Ευρωπαϊκ ς νωσης για τον εκσυγχρονισμό των υδροηλεκτρικ ν μον δων, που παρ γουν το σύνολο σχεδόν της ηλεκτρικ ς εν ργειας στη χ ρα, οπότε το κοινό ανακουφιζόταν, λογαρι ζοντας ότι το ρεύμα θα επ στρεφε τρεις ρες αργότερα και όχι την επόμενη μ ρα, όπως συν βαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Θ λω να πιστεύω λοιπόν, δ λωσε ο δημοσιογρ φος, πως η λαμπ δα που ε χε εισχωρ σει στον πρωκτό του θύματος θα πρεπε εκ πρ της όψεως να αν κε στο θύμα, αφού πρ σβεις, υπουργο, κομματ ρχες, δηλαδ η ανωτ ρα εν γ νει τ ξη της χ ρας ε χε διαθ σιμες λαμπ δες για την αντιμετ πιση του προβλ ματος. Αυτό το σχόλιο κρ θηκε κρως πολιτικό και τυχε της προσοχ ς που του ξιζε. [ ] Εύκολα χαμογελούσε ο κύριος Στρ ους. Και στη συν χεια γελούσε, παρ γοντας ναν χο σαν να τσούγκριζαν κατσαρόλια. Ο οδηγός του μενε ατ ραχος, δεν δειχνε ότι εκνευριζόταν. Εκνευριζόταν όμως και το δειχνε, περιμ νοντας με τις ρες τον κύριο Στρ ους να βγει από την οικ α του καθηγητ, το γομ ρι δεν σκεφτόταν πως ο οδηγός του ξεπ γιαζε στο αυτοκ -

23 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α νητο (ε χε μια χοντρ κουβ ρτα και σκεπαζόταν, προσπαθούσε να κοιμηθε ρ χνοντας το κ θισμα προς τα π σω). Εκνευριζόταν πολύ περισσότερο και μουρμούριζε, όταν ο κύριος Στρ ους εμφανιζόταν και με το χοντρό δαχτυλ δι του, περασμ νο στον παρ μεσο του αριστερού χεριού, χτυπούσε μανιωδ ς το τζ μι του παρ θυρου του οδηγού και στεκόταν με τα χ ρια στις τσ πες, περιμ νοντας να πεταχτε ο οδηγός από τη θ ση του, να βγει στον δρόμο, να σταθε σε στ ση προσοχ ς μπροστ του και κατόπιν να ανο ξει την π σω αριστερ πόρτα, να μουρμουρ σει «mein Herr», να βεβαιωθε πως το αφεντικό του ε χε λ βει τη θ ση του, να κλε σει την π σω αριστερ πόρτα, να β λει μπροστ, χοντας μια λαμπ δα στη θ ση του συνοδηγού, τοιμη να χρησιμοποιηθε εφόσον η αν γκη εμφανιζόταν φτ νοντας στην οικ α του κυρ ου πρ σβη, του οπο ου προπορευόταν στη σκ λα, με το χ ρι του να αγγ ζει το κουμπούρι του που ταν κρεμασμ νο στον ειδικό τελαμ να κ τω από το σακ κι του. [ ] Η καθαρ στρια τον πληροφόρησε πως μόλις πριν από δύο λεπτ της ρας ε χε ενημερωθε πως ο κύριος Στρ ους ε χε δολοφονηθε, τον ε χαν σκεπ σει βιαστικ με να σεντόνι για να μη φα νεται η λαμπ δα που ταν χωμ νη στον κ λο του. Α, ε πε ο οδηγός, το καφενε ο στην π ρα γων α του δρόμου δεν νοιγε τόσο νωρ ς. εν λεγε τ ποτα περισσότερο πριν πιει τον καφ του, το μυαλό του όμως δούλευε. Και επειδ το μυαλό του δούλευε, «ποια λαμπ δα», αναρωτ θηκε, η λαμπ δα του κυρ ου Στρ ους ταν στο αυτοκ νητο, αναπαυόμενη, όπως π ντα, στη θ ση του συνοδηγού. Του ερχόταν να γελ σει: ο κύριος Στρ ους ταν θύμα δολοφον ας και, σαν να μην φτανε αυτό, ε χε χωμ νη μια λαμπ δα στον κ λο του. Τι εξευτελισμός! 23

24 IV. ΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Τ ΑΝΘΡ ΠΟΥ Η ΚΟΥΤΑΜΑΡΑ; Μαρ α Σαμπατακ κη, επιμ. Ζαννι Κότσικα ε ναι τ όνομ μου 24 Στο μεταξύ, ο κουνι δος μου τα χε μπλ ξει με μια. Την φερε στο σπ τι. Της πεθερ ς μου δεν της ρεσε. σαν χωρισμ νη. Ε χε κι να κοριτσ κι απ το γ μο της τον πρ το. Αλλ επ τησε πόδι ο Τ κης. Λ ει, «Την Καλλιόπη θα π ρω». Του χε και μιαν αδυναμ α η πεθερ μου, «μα εφτούνη πια λαχταρ ει η ψυχ σου, με γεια σου και χαρ σου». Κουβ ντα δεν ξαν πε λλη. Εγ την Καλλιόπη την βρα μ σα στα μαύρα. Εσκοτ θηκε το παιδ της στο παιχν δι απ νω. Καθόσαντε με το δικό μου στην αυλ. Πετ γεται μια στιγμ εκε νο, β νει τη φων, «Μαμ, μαμ, κα - γομαι». Το πα ρνουνε στα χ ρια, εκρεμότανε τ ντε ρό του απ τη μια μερι. Το επ γανε στο νοσοκομε ο. Μια-δυο μ - ρες μετ εξεψύχησε. Επ γε απ αδ σποτη. λλοι λ γανε οι δεξιο, λλοι οι κουκου δες το χτυπ σανε. Γιν κανε τ τοια πολλ. «Σε στηκε η Αθ να, σε στηκε», λεγε ο ντρας μου. εν ξερες πια πούθε να πας, να φυλαχτε ς. Ποιον να μπιστευτε ς.

25 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Στον γιο Αντρ α στα Πατ σια ε χαμε τον παπ -Αναστ ση. Λειτουργιόμαστε, μεταλαβα ναμε. Μετ την Κατοχ εγύριζε με το περ στροφο. Ανο γει το ρ σο μια φορ, βλ πω, εφόραγε στρατιωτικ και στη μ ση ζωστ ρα με σφα ρες. Θηκ ρια με σφα ρες και στη μ ση τ όπλο. τανε με τους δεξιούς. Τον επι σανε οι αντ ρτες και τον εσκοτ σανε. Τον εγδ ρανε ζωντανό λ γανε. Βούιξε ο τόπος. «παπ ς παπ ς ζευγ ς ζευγ ς», λεγε η πεθερ μου. Εμε ς ανακατ ματα τ τοια δε θ λαμε. χι όπως πολλο που λ γανε, «Κοιτ ω τη δουλει μου εγ». ε συμφων γαμε. Ούτε με τους από δω, ούτε με τους από κει. Κανε ς δεν ε χε ολότελα με το μ ρος του το δ κιο. σαν μπλεγμ νο το δ κιο του μαζ με τ δικο. Τα βλεπα κε να που γινόσαντε και στενοχωριόμουνα. Ανθρ ποι φτωχο, βασανισμ νοι, τι ε χανε να μοιρ σουνε; Σκοτωνόσαντε. βλεπες τα πτ ματα, τα εγυρ ζανε και τα δε χνανε. Κομμ να αφτι, μύτες, σ λλα ελε πανε τα δ χτυλα. παιρνε ζαλι ο καθ νας το νεκρό του και εφ ναζε, «Ιδού τα ργα των Χιτ ν», «Τα εγκλ ματα των συμμοριτ ν». Και με ς στη μ ση. Αμ τι να εκ μαμε; Να διαλ ξουμε; Τι να διαλ ξουμε; Γιν καμε σαν τα ζ α πια. Χειρότερα κι απ τα ζ α. Γι αυτό δεν θελα. Καν ναν τους. Οι ανθρ ποι όλοι ε ναι αλυσ δα. Φτωχο, πλούσιοι, δεξιο κι αριστερο, κουτσο, στραβο, όλων των λογι ν τα σουλούπια χρειαζούμενοι ε ναι. Κι ο νας πρ πει να συμπον ει το διπλανό του, να τον βα- 25

26 στ ει, να τηρ ει μη και χει καμι ν αν γκη. Κι όχι π ς να τόνε χαλ σει να του π ρει την μπουκι απ το στόμα. Γιατ μα χει ο νας, θα χει κι ο λλος. Κι μα λε ψει ο νας, θα λε ψει κι λλος. Σπ ει η αλυσ δα. Αλλ ε ναι και μερικο που πι νουνε παρ στο χ ρι τ όπλο και παριστ νουνε τους καμπόσους. Νομ ζουνε τραν ψανε. Και βγ νουνε το κεφ λι απ νω απ τους λλους. Αμ χει τ λος τ ανθρ που η κουταμ ρα; V. NHΠΕ ΝΘΕ Σ Βασ λης Βασιλικός, Foco d amor 26 Οι πολυκατοικ ες που όσο αν βαινε γ νονταν και πιο της προκοπ ς, αφού τα νο κια αν βαιναν κι αυτ με τον τιμ ριθμο του λόφου, ακινητούσαν μες στο καταμεσ μερο με τις κόκκινες και τις πορτοκαλι ς τ ντες τους απλωμ νες σαν ματοτσ νορα ματωμ να σε μ τια τυφλ. να τοπ ο του δη. Ο Ορφ ας που γυρν να βρει την Ευρυδ κη του κι όλα γ νηκαν στ λες τσιμ ντου. Ο αρμυρός ιδρ τας χαρ κωνε το πρόσωπό του. Κι ωστόσο αν βαινε. «Η ζω τραβ ει την ανηφόρα», συλλογ στηκε πικρ. «Με σημα ες, οι κόκκινες τ ντες των σπιτι ν και με ταμπούρλα». Σφύριξε ναν λυπητερό σκοπό. Μόνο τα δ ντρα ε χαν μια κ νηση με τον α ρα που ταν καυτός απ την επαφ του με το μπετόν. Αλλ κι αυτ τα δ ντρα, καχεκτικ, ακακ ες, που ταν στημ να ξω απ τις πόρτες, μοι ζαν περισσότερο με εκε να που σχεδι ζουν οι αρχιτ κτονες στις μελ τες τους για να δε ξουν, μαζ με το ανθρωπ κι στην ε σοδο, την κλ μακα της κατασκευ ς, παρ με δ ντρα που ζούσαν. Μες στο τοπ ο της αφα ρεσης και του θαν του που ε χε μ σα του, όλα ταν χ ρτινα, μονοδι στατα, μια κόλλα που ξετυλιγόταν στην όρασ του μ σα απ τα χ ρια του πολιτικού μηχανικού που τη δε χνει, γκρ ζα κι αδι φανη, στον υποψ φιο πελ τη. Η μν μη δεν λειτουργούσε για να τη βαθύνει με την προοπτικ της. ταν

27 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α στραγγισμ νος απ τη μν μη σε μια πολιτε α που αρνιόταν να θυμηθε. Η Αθ να, το μικρό γαλ ζιο κρ νο, σκ φτηκε. «Το όνειρο που γινε εφι λτης». Μια πολιτε α απ νθρωπη. χι πως δεν ταν π ντα. Απ τη στιγμ που τη σχεδ ασαν οι πρ τοι Βαυαρο αρχιτ κτονες του θωνα και κ ναν τους σταυρωτούς δρόμους, Αιόλου και Ερμού, την ε χαν σταυρ σει πριν τη χτ σουνε. Μα η ρ ζα του κακού που υπ ρχε, παρ γινε με τα χρόνια κι γινε αυτ η τερατούπολη, η τελετούπολη για την ακρ βεια, γιατ δεν βρισκες πουθεν στον κόσμο, κατ τετραγωνικό, τόσα πολλ γραφε α τελετ ν. Συναγων ζονταν τα καφενε α. Ε χε φτ σει στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Περν ντας π σω απ τη Σχολ οξι δη, πολεοδόμος που δόξασε τα ελληνικ χρ ματα στην ρημο, στην Μπραζ λια, στην Αραβ α, αλλ που κ ρφωσε την πρ τη πολεοδομικ μαχαιρι στην δια του την πόλη μ αυτό το κτ ριο, δ νοντας τσι το δικα ωμα στους λλους να επισπεύσουν την αναρρ χηση του μπετόν στο στ θωμα του βουνού, ε δε, μ σα απ το νοιγμα δυο ντουβαρι ν το διο γκρ ζων, την Ακρόπολη, σαν μια χαλκομαν α. Η ζ στη την εξ τμιζε. Φαινόταν σαν μπομπονι ρα στο χ ρι του Θεού- λιου που προσφερόταν στα τ σσερα εκατομμύρια που αποτελούσαν πια τον πληθυσμό αυτού του «Τόκιο της Ευρ - 27

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10

Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 Κα θη γη τών Ι δι ω τι κών εκ παι δευ τη ρίων σχολικών µονάδων τεχνικής & επαγγελµατικής εκπαίδευσης O17R10 KΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ Ι Δ Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα

Αχ τριανταφυλλιά μου. εγελάστηκα Πάνω στα γλυκά σου αγκάθκια σαν πουλλίν επιάστηκα Που της μοίρας τα σημάθκια εμοιράστηκα τριαντα σική ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ στίχοι ΠΑΜΠΟΣ ΚΟΥΖΑΛΗΣ (από «Τα Ρόδα Οργής») τριαντα εγελά Πάνω στα γλυκά σου αγκά σαν πουλλίν επιά μοί τα σημά εμοιρά Χτύ δυτά Ξύπ τη ζωή που χάσα τα όνειρά ς που χαλάσα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια

στον Τριγωνοψαρο λη για τα γενέθλιά του. στα κρυφά πρωτ τυπα δώρα, γιρλάντες απ φ κια, φαγητά απ πλαγκτ ν και µια τεράστια ΣΤΟ BΑΘΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, κάτω απ την επιφάνεια των αγριεµένων κυµάτων, βρίσκεται η κοινωνία των ψαριών. Εκεί συνήθως επικρατεί απ λυτη ηρε- µία. Τις τελευταίες µως ηµέρες, αυτή την απ λυτη ηρεµία του βυθο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός

Μαρία Κωνσταντινοπούλου Ψυχολόγος - ειδική παιδαγωγός ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ Ένα παραμύθι για τη διαφορετικότητα, για μικρούς αλλά και για μεγάλους (αυτισμός) Τα παιδιά είναι ελεύθερα να ζωγραφίσουν τις παρακάτω σελίδες όπως αυτά αισθάνονται... Μαρία Κωνσταντινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ

Α σ καταθετε κα π γρ φε γ α λ γαρ ασμ μ υ λα τα α αγκα α εγγραφα για τη σι σταση ηζ ετα ρε αζ Π Δ Γ π τ Ξ Σ Δ τ Σ Π Θ Ν Δ ΛΩΣ ρορ ακρ βε α τω στ ε ω π υ υπ β λλ ται με αυτη τη δηλω η μπ ρε α ελεγ ΘεΙ με β ση τ αρ ε λλω πηρε Φ ρθρ παρ Ν Π Σ τη πηρεσ α αζ Στ σηζ τ τη ΦΩ ΔΑΣ μα πι υμ μα κα π υμ Γ

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ.

ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΤΟΥ 1625 ΣΤΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΤΗΣ ΤΑΡΜΠ. ΤΟ ΑΛΟΓΟ ΑΥΤΟ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΣΤΑΒΛΟ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΟΥ ΠΡΙΝ 13 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ. ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ, ΛΟΙΠΟΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

11. 6. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 166/45 Ο ΗΓΙΑ 98/26/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 σχετικ µε το αµετ κλητο του διακανονισµο στα συστ µατα

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 2 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λέει ο Σοτός στη μαμά του: - Μαμά, έμαθα να προβλέπω το μέλλον! - Μπα; Κάνε μου μια πρόβλεψη! - Όπου να είναι θα έρθει ο γείτονας να μας πει να πληρώσουμε το τζάμι που του έσπασα!!! Ενώ ο πατέρας διαβάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt

ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt ΧΑΡΤΑΕΤΟΣ UÇURTMA Orkun Bozkurt - Ι - Αυτός είναι ένας ανάπηρος πριν όμως ήταν άνθρωπος. Κάθε παιδί, σαν ένας άνθρωπος. έρχεται, καθώς κάθε παιδί γεννιέται. Πήρε φροντίδα απ τη μητέρα του, ανάμεσα σε ήχους

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί

Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ΨΥ ΧΟ ΛΟ ΓΙ ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ κα τά τη διάρ κεια της ΤΟΥΡΚΟ ΚΡΑ ΤΙΑΣ & στην Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος Ιωάννης Κ. Πασχαλίδης Kα τά τη διάρ κεια της Τουρκο κρατί ας και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Δ 2 Τάξης σας αφηγούνται μια καλοκαιρινή ανάμνηση που θα τους μείνει αξέχαστη.

Τα παιδιά της Δ 2 Τάξης σας αφηγούνται μια καλοκαιρινή ανάμνηση που θα τους μείνει αξέχαστη. Τα παιδιά της Δ 2 Τάξης σας αφηγούνται μια καλοκαιρινή ανάμνηση που θα τους μείνει αξέχαστη. ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥΣ!!! Το τρενϊκι που γυρύζει 365 μούρεσ Απ το καλοκαί ρί που μασ πε ραςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΣ ΟΥΚΑΣ, στορ α ν α χµαλ του (απόσπασµα)

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- KAI A+ Περιορισµοί Προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη δηµιουργία ψηφιακών προπτυχιακών µαθηµάτων καθώς απευθύνονται σε σαφώς µεγαλύτερο «κοινό».

Διαβάστε περισσότερα

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO

Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥ ΤΟ ΚΡΑ ΤΟ ΡΑ ΙΟΥ ΣΤΙ ΝΙΑ ΝΟΥ ΚΑ ΤΑ ΤΗ ΒΥ ΖΑ ΝΤΙ ΝΗ ΠΕΡΙΟΔO ΚΕΙΜΕΝΟ: Αν χης (ΠΖ) Ε λευ θέ ριος Τσώ νης Αρκε τοί δυ τικοί, κα τά τη διάρκεια του Με σαί ωνα, κα τη γο ρούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο «ΚΥΚΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 Τι πρέπει να γνωρίζεις Θεωρία 6.1 Να αναφέρεις τις τρεις φυσικές καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί ένα υλικό σώμα. Όπως και

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΒΟΥΛΑ ΜΙΛΟΥΛΗ http://blogs.sch.gr/niplimnis/ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ ΡΟΛΟΙ-ΣΤΟΛΕΣ 1 ο παιδί: Ζούμε σε μια εποχή με δυσκολίες και σκληρότητα. Περνάμε παράξενες και λυπημένες στιγμές. Όπως οι άνθρωποι πολλές δεκαετίες πριν. Όμως εκείνοι. Ριγέ μπλουζάκι Κόκκινο μαντήλι στο

Διαβάστε περισσότερα

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας

Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Σκελετοί, μυστικά και η εορτή της αλή θειας Είναι αλή θεια ό τι, ό ταν έχεις πίσω σου σαρά ντα χρό νια αδιά κοπης και αξιό λογης καλλιτεχνικής παραγωγής, πρέπει να μπορείς κά θε φορά να διαχειρίζεσαι τον

Διαβάστε περισσότερα

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11

των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 των Πε ρι ο δευ ό ντων Πω λη τών Πλα σιέ ό λης της χώρας O33R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΠΕ ΡΙ O Δ ΕY O ΝΤΩΩΝ ΠΩΩ ΛΗ ΤΩΩΝ-ΠΛΑ ΣΙΕ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11

των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 των ο δη γών του ρι στι κ ν λεωφορείων όλης της χώρας O61R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου

Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Πε ρι γραφή των τραυ μα τι σμών στην Ι λιά δα του Ο μή ρου Η Ι λιά δα, ως ε πι κό ποί η μα, δεν είναι μό νο το πρώ το δείγ μα ελ λη νι κής γρα φής, αλ λά και το πρώ το γρα πτό ελ λη νι κό κεί με νο για

Διαβάστε περισσότερα

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ

Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡ Ν Kατάλογος 2010 ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΧΕ ΙΑ ANAΠΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛ Ν ΧΡΗΣΕ Ν ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΗΡΕΣ Editorial Απο το 1950, η ΒΙC ε ναι πρωτοπόρος στα προϊόντα καθηµεριν ς χρ σης που απλουστεύουν

Διαβάστε περισσότερα