Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Γρ μμα του Τόπου ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010. Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία. Aφιέρωμα"

Transcript

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Aφιέρωμα Παιγνιογραφία / Παραμυθογραφία ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #5 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

2 Περιεχόμενα 3 Παιγνιογραφ ας εγκ μιον (του Εκδότη) 11 Η αν γνωση μιας εικόνας (Ι) ΑΦΙΕΡ ΜΑ Παιγνιογραφία, παραμυθογραφία 12 I. Οργ 16 ΙΙ. Μαύρη ψυχ 20 ΙΙΙ. Με μια λαμπ δα 24 IV. χει τ λος τ ανθρ που η κουταμ ρα; 26 V. Νηπενθ ς 30 VΙ. εσποιν ς Πελαγ α 34 VΙΙ. Μυρωδι θαν του 37 Η αν γνωση μιας εικόνας (ΙΙ) 38 Μεγ λοι συγγραφε ς εξομολογούνται 42 Η λ μψη του λόγου: μια σελ δα από το βιβλ ο της λι Σμιθ Κορ τσι συναντ αγόρι 2 «Γρ μμα του Τόπου»: μια ηλεκτρονικ κδοση Concept και συνοδευτικ κε μενα: ρης Μαραγκόπουλος

3 Παιγνιογραφ ας εγκ μιον Κυβερν ει η οδύνη. Το καθετ χει αξ α στον βαθμό που ιεραρχε ται ναντι κ ποιου λλου. Ο καθ νας χει αξ α στον βαθμό που ιεραρχε ται ναντι κ ποιου λλου. Η κ θε κατ σταση πα ζεται ως κερδ ζω - χ νω, εκτός κι αν ε ναι του τύπου κερδ ζω - κερδ ζω, όπου οι πα κτες χουν το δικα ωμα της συνεργασ ας μόνο και μόνο επειδ κυνηγούν παθλα σε διαφορετικ παιχν δια. O πραγματικός κόσμος εμφαν ζεται ως η κονσόλα ενός β ντεο γκ ιμ που υποδιαιρε ται σε πολλ λλα διαφοροποιημ να παιχν δια. Η εργασ α ε ναι μια κυνοδρομ α. Η πολιτικ μια ιπποδρομ α. Η οικονομ α ε ναι να καζ νο. Ακόμα και η ουτοπικ δικαιοσύνη που απον μεται στη μετ θ νατον ζω χει αποκλειστε : Αυτός που πεθα νει με τα περισσότερα παιχν δια κερδ ζει. Τα παιχν δια δεν ε ναι πια για διασκ δαση ξω από, παρ λληλα, με την κανονικ ζω. Τ ρα χουν γ νει η πεμπτουσ α της μορφ ς που χει αποκτ σει η δια η ζω, ο θ νατος, ο χρόνος. Κι αυτ τα παιχν δια δεν αστειεύονται. ταν στην οθόνη αν ψει το μ νυμα game over, ε σαι νεκρός ηττημ νος,, στην καλύτερη περ πτωση, φραγκος. McKenzie Wark, 2007* Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α (I): E ναι παιχν δι η γραφ και ε ναι παραμυθ α η γραφ. Στους δύσκολους καιρούς αυτού του ακ ρυκτου οικονομικού πολ μου που ζούμε, παιχν δι και παραμυθ α μ ς ε ναι αναγκα α όσο ποτ.την αφορμ για το αφι ρωμα του παρόντος τεύχους την π ραμε από τον υπότιτλο του καινούργιου μυθιστορ ματος του ψευδ νυμου συγγραφ α Σταύρου Κρητι τη (και * Gamer Theory, (=Θεωρία του παίκτη), εδάφιο 006, το πλατωνικό σπήλαιο, εκδ. Harvard University Press, Βλ., επίσης, την πολύ ενδιαφέρουσα και διαδραστική online έκδοση (version 2.0) στη διεύθυνση: 3

4 της επ σης ψευδ νυμης Ειρ νης Ελευθερ ου), τις Εικονικ ς αντιγραφ ς. Αλλ η παιγνιογραφ α στον υπότιτλο του εν λόγω βιβλ ου υπογραμμ ζει την ουσ α του: το βιβλ ο χει τρ στηλη δι ταξη, όπως εφημερ δα, ε ναι αναπτυγμ νο σε μεγ λο σχ μα σελ δας (Α4) και ο αναγν στης παρακολουθε μαζ του όχι μ α, αλλ πολλ ς επ λληλες, παρ λληλες, τεμνόμενες, ιστορ ες από να, δύο, τρ α πρόσωπα. Mε δυο λόγια: ο αναγν στης καλε ται να πα ξει με το κε μενο, να το φυλλομετρ σει κατ το δοκούν, να το διαβ σει αντιστο χως, να αναρωτηθε για τη σκοπιμότητα αυτού εκε νου του εμβόλιμου αποσπ σματος δανε ου, επιστολ ς, σημει ματος, εικόνας, να χαθε εντ λει, λιγότερο περισσότερο προφυλαγμ νος, στον πυκνότατο κειμενικό λαβύρινθο που οικοδόμησαν οι συγγραφε ς του τόμου. Οι τελευτα οι, στον πρόλογό τους, διευκριν ζουν ότι το βιβλ ο δεν διαβ ζεται υποχρεωτικ κατ παρ ταξιν. Λ νε συγκεκριμ να: «Θα θ λαμε να βυθιστε ο αναγν στης στις σελ δες του κατ εκλογ ν όπως ακριβ ς πα ζει κανε ς με τα μεταβαλλόμενα σχ ματα ενός καλειδοσκόπιου». Αυτό λοιπόν αποφασ σαμε να κ νουμε και στο παρόν καλειδοσκοπικό «Γρ μμα του Τόπου». Αποσπ σαμε σελ δες από πρόσφατες εκδόσεις και τις αφ σαμε να διηγηθούν η καθεμ α την ιστορ α της σε αντιπαρ θεση/αντιπαραβολ μεταξύ τους. Τι συνδ ει αυτ ς τις σκόρπιες σελ δες π ρα από την αναγκαστικ τους γειτν αση σ να αφι ρωμα: η αδ ριτη αν γκη να ομολογηθε κ τι που αφορ όλους, κι αυτό με τη σειρ του να μοιραστε στην αγορ, αλλ κυρ ως η αν γκη τα κε μενα να ταιρι ξουν τις όποιες αντιθ σεις/αντιπροτ σεις τους σε μια ν α πρόταση που, αν και δεν ε ναι εκε νη των δημιουργ ν τους, ε ναι οπωσδ ποτε του αναγν στη. Του αναγν στη που όρθιος σ ναν π γκο βιβλιοπωλε ου 4

5 φυλ λομετρ σκόρπια φύλλα, σκόρπιες σκ ψεις, σκόρπιες πλοκ ς και ιδ ες και προτ σεις ΠΡΙΝ αποφασ σει, ως νορκος δικαστηρ ου, για την πιθαν ξοδό τους από το βιβλιοπωλε ο και τη μεταφορ τους στον δικό του χ ρο εκε νον τον ιδεατό πνευματικό χ ρο, τον απελπιστικ ιδιωτικό, όπου όλα στοιβ ζονται και όλα συνταιρι ζονται μ σα από την αργ στον χρόνο επιλεκτικ αν γνωση. Παιγνιογραφ α/παραμυθογραφ α (II): Τα εδ παρατιθ μενα κε μενα, αποσπασμ να από την αγκαλι του βιβλ ου για το οπο ο τα προόρισε ο δημιουργός τους, δε χνουν ορφαν στην πρ τη, την επιπόλαιη αν γνωση. στόσο, καθ ς παρατ σσονται συστεγασμ να κ τω από την προστατευτικ στ γη του «Γρ μματος του Τόπου», αναζητούν τον δικό τους κοινό τόπο εμπρός στα μ τια του αναγν στη και, 5

6 με αυτόν τον ασυν θιστο τρόπο, η παραμυθ α ενός ετερόκλητου φαινομενικ κειμ νου (εφόσον γρ φτηκε από διαφορετικούς συγγραφε ς) αποκτ ν α συνοχ : συγκροτε να ενια ο πολυφωνικό σ μα που επιζητε τον δημόσιο δι λογο. Η γειτν αση διαφορετικ ς προ λευσης κειμ νων, π.χ. να κε μενο του Βασιλικού δ πλα σ να του Θαν ση Σκρουμπ λου κι αυτ μαζ με να του Ντ ιβ γκερς της Σόφι ξανεν παρ γει, για την ευα σθητη αν γνωση, απροσδόκητα, ενδιαφ ροντα με γματα. Απολαυστικ και ουσιαστικ με γματα όπως ε ναι η αν γνωση ενός βιβλ ου που χαιρόμαστε και μόνο στη σκ ψη ότι το διαβ σαμε. Παιγνιογραφ α/παραμυθογραφ α (ΙII): Ζούμε σε μια ψηφιακ εποχ. Το εικονικό ε ναι συχν πιο πραγματικό 6

7 από το πραγματικό πρόχειρο, μεσο παρ δειγμα: ο οικονομικός πόλεμος που ζούμε, αυτός ο υλος, ακ ρυχτος πόλεμος που βι νει αυτ τη στιγμ η χ ρα. Εδ, το «παιχν δι» (π.χ. με τα spreads και, κατ ανταν κλαση, με τις απ στευτες περικοπ ς στα δικαι ματα του εργαζόμενου πολ τη ) χει λλη σοβαρότητα. Κι ωστόσο, ο λόγος, ο ρητορικός λόγος της πολιτικ ς, αποτελε συστατικό του στοιχε ο. Σ αυτό το σημε ο ας ξαναδιαβ σουμε προσεκτικ τα λόγια του Μακ νζι Γου ρκ που παραθ τουμε στην προμετωπ δα του παρόντος ρθρου: O πραγματικός κόσμος εμφαν ζεται ως η κονσόλα ενός β ντεο γκ ιμ που υποδιαιρε ται σε πολλ λλα διαφοροποιημ να παιχν δια. Η εργασ α ε ναι μια κυνοδρομ α. Η πολιτικ μια ιπποδρομ α. Η οικονομ α ε ναι να καζ νο. Ακόμα και η 7

8 ουτοπικ δικαιοσύνη που απον μεται στη μετ θ νατον ζω χει αποκλειστε : Αυτός που πεθα νει με τα περισσότερα παιχν δια κερδ ζει. Τα παιχν δια δεν ε ναι πια για διασκ δαση ξω από, παρ λληλα, με την κανονικ ζω. Τ ρα χουν γ νει η πεμπτουσ α της μορφ ς που χει αποκτ σει η δια η ζω, ο θ νατος, ο χρόνος. Κι αυτ τα παιχν δια δεν αστειεύονται. ταν στην οθόνη αν ψει το μ νυμα game over, ε σαι νεκρός ηττημ νος,, στην καλύτερη περ πτωση, φραγκος. Η ψηφιακ εποχ χει ως μβλημα το copy/paste. Ο καθ νας μπορε να αποκόψει/αντιγρ ψει να απόσπασμα ργου που δημιουργ θηκε σ να Χ context και να το επικολλ σει σε κ ποιο λλο Ψ context. Αυτό στη θεωρ α της τ χνης 8

9 ονομ ζεται εδ και π ρα, π ρα πολύ καιρό μεταμοντ ρνο. Υπ αυτ, την πολύ ευρε α ννοια, ο κόσμος χει μεταβληθε σ ναν απ ραντο παιχνιδότοπο/εργοστ σιο* όπου τα π ντα δυν μει συνδυ ζονται με τα π ντα συχν σε βαθμό ασυναρτησ ας, ακόμα κι αν δεχτούμε ότι τα π ντα στη ζω μας ε ναι να παιχν δι. Σ αυτ τη συνθ κη ο αναγν στης/πολ της χ νει, στην κυριολεξ α, τον μπούσουλα. Χρει ζεται μια πυξ δα, ναν χ ρτη. Ο χ ρτης της κρ σης, το τ λος της αυταπ της, ε ναι ακριβ ς αυτό που υπαιν σσεται ο τ τλος του. Μια απόπειρα χαρτογρ φησης του μεταμοντ ρνου, παιγνι δους σε βαθμό δυστυχ ας, του εδ και τ ρα κόσμου μας. Γι αυτό και στο κειμενικό παιχν δι του αφιερ ματος, με φανερ δι θεση να το υποσκ ψουμε επ της ουσ ας, παρεμβ λλουμε νθετα * Βλ. Άρης Μαραγκόπουλος, Το έργο τέχνης στην εποχή της ψηφιακής (ανα)παραγωγής του, περ. Ουτοπία, τ. 89, Μάρτιος-Απρίλιος

10 αποσπ σματα από τις σκ ψεις των επιστημόνων που συν γραψαν αυτό το πολύτιμο βιβλ ο-οδηγό στην Κρ ση. Σταματ με εδ. Η παιγνιογραφ α, ως παραμυθ α με τη μορφ αυτού του αφιερ ματος, πιστεύουμε ότι διατηρε κ τι από την αθωότητα της πρ της μας αν γνωσης, της πρ της επαφ ς με το Κε μενο. Η δικ σας αν γνωση θα το δε ξει. Ο εκδότης 10

11 Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ (Ι) Το «περιποιημ νο» κοριτσ κι της φωτογραφ ας ε ναι τοιμο για ναν καφ και λ γο φλερτ. Το πολύ. Το όλο ύφος του, π ρα από τη νεανικ αυθ δεια του σηκωμ νου μου και τη μισοπόνηρη ματι Λολ τας, τη δανεισμ νη από το τηλεοπτικό λ ιφ στ ιλ, δεν «λ ει» τ ποτε λλο. Ε ναι, για να χρησιμοποι σουμε τη γλ σσα των γραφιστ ν, φλατ, επ πεδο, δ χως την παραμικρ υπόνοια για όλα αυτ τα αντισυμβατικ που γρ φει η σχετικ λεζ ντα (στο «προχωρημ νο» νθετο στην Ελευθεροτυπ α, το περιοδικό Κοντ ινερ). τσι, η τοποθ τησ του με φόντο τον Λ νιν δεν λειτουργε ανατρεπτικ αλλ ειρωνικ, υποσκ πτοντας την ουσ α του συνοδευτικού κειμ νου που κ νει λόγο για «ατ θασα, αδ σποτα (sic), ανθεκτικ» νι τα! Η όλη σύνθεση θα μπορούσε να διαφημ ζει αποσμητικ, κραγιόν, κρ μες κατ της ακμ ς. Αυτ η εικόνα και πολλ ς παρόμοιες που κ νουν την εμφ νισ τους σε περιοδικ με νεανικό κοινό αναγνωστ ν και που επιζητούν να ε ναι τολμηρ ς ουσιαστικ αναπαρ γουν αυτό που υποτ θεται ότι θ λουν να καταπολεμ σουν. Κι αυτό το γεγονός, αν μη τι λλο, ε ναι δηλωτικό της γενικότερης σύγχυσης ιδε ν και πραγμ των που κυριαρχε στον μεταμοντ ρνο χυλό του παγκοσμιοποιημ νου συρμού,ιδια τερα στον ευα σθητο χ ρο της νεολα ας. 11

12 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α Παραμυθογραφ α I. OΡΓΗ Ντ ιβ γκερς, Τα Αγρ μια 12 Γκουπ! λλη μια π τρα, λλη μια αληθιν π τρα χτύπησε τον Μαξ στο στομ χι, στο διο σημε ο με πριν. Αυτ τη φορ δεν ταν σ γουρος ποιος την ε χε πετ ξει, αλλ τον κανε να νι σει πρωτόγνωρη οργ. «Ανεβε τε στον λόφο!» δι ταξε ο Μαξ. Αυτός, ο Κ ρολ κι η Κ θριν κουτσα νοντας κι ρποντας φτα-

13 σαν στην κορυφ του λόφου και βρ καν καταφύγιο π σω από ναν ογκόλιθο καλυμμ νο με τα κόκκινα σαν κεντητ βρύα, τα οπο α ε χε δει πηγα νοντας προς τη φωτι την πρ τη νύχτα. Ο Μαξ πεσε με όλο του το β ρος στον βρ χο. Το πόδι του ε χε μουδι σει. Το στομ χι του ταν πληγιασμ νο και χτυπούσε σαν τύμπανο. θελε να π ρει εκδ κηση, το συντομότερο. Τ ρα το σχ διο δειχνε αναπόφευκτο κι πρεπε να εφαρμοστε αμ σως. Σε προσωπικό επ πεδο, νιωθε την αν γκη να π ρει το α μα του π σω και, σε πιο πρακτικό, η ομ δα του πρεπε οπωσδ ποτε να διαλύσει εντελ ς τον εχθρό στε να χει χρόνο να σ σει τον Ντ γκλας από το φυτό που του τρωγε το πόδι, εκε στον π το της τρύπας. «Πρ πει πραγματικ να τους πατ σουμε αυτούς τους τύπους», ε πε ο Μαξ. «Εννο να τους σκοτ σουμε στ αλ θεια. Να τους καταστρ ψουμε». Για κ μποσα λεπτ συζητούσαν τρόπους για να το πετύχουν, να σκοτ σουν και να καταστρ ψουν τον εχθρό, όταν ο Μαξ συνειδητοπο ησε ότι η ομ δα του δεν ε χε καθόλου πυρομαχικ εκε π νω στην κορυφ του λόφου. «Το μόνο που χουμε ε ναι αυτο οι γιγ ντιοι βρ χοι που ε ναι καλυμμ νοι με βρύα», παρατ ρησε καταπτοημ νος ο Κ ρολ. «Ναι, και το ποτ μι της λ βας που κυλ ει ακριβ ς κ τω από την επιφ νεια», σκουξε η Κ θριν. χως μεγ λη προσπ θεια, ο Μαξ κατ φερε να σκαρφιστε να σχ διο, το οπο ο προϋπ θετε η ομ δα του να σηκ σει τους ογκόλιθους, να τους βουτ ξει στη λ βα και μετ να τους σπρ ξει για να κυλ σουν στην πλαγι και να συνθλ ψουν τον εχθρό. Ανακο νωσε το σχ διο στο στρ τευμ του. 13

14 14 «Ου ου, αυτό θα τους σκοτ σει στ αλ θεια», ε πε ο Κ ρολ. «Και θα τους καταστρ ψει επ σης», πρόσθεσε η Κ θριν. τσι, ρχισαν. Η Κ θριν νοιξε μια Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ύφεση και η Ελλάδα μετέχει αυτής, όπως όλες οι χώρες, ανεξαρτήτως μεγέθους ελλειμμάτων και χρέους. Δεν είναι τα ελλείμματα ούτε το χρέος που προκαλούν την ύφεση, αλλά ακριβώς το αντίστροφο: η οικονομική επιβράδυνση αποβαίνει βασική αιτία διόγκωσης τόσο των ελλειμμάτων όσο και του χρέους. Η επιβράδυνση είναι η ασθένεια, τα ελλείμματα και το χρέος τα συμπτώματα. Κώστας Βεργόπουλος ρωγμ στο δαφος, αποκαλύπτοντας να ποτ μι πηχτ ς λ βας. Ο Μαξ δεν μπορούσε να το πι - στ ψει υπ ρχε λ βα μόλις δ κα εκατοστ κ τω από την επιφ νεια. θελε πολύ να μ θει π ς και γιατ, αλλ τη δεδομ νη στιγμ δεν ε χαν λεπτό για χ σιμο. Ο Κ ρολ σ κωσε ναν βρ χο και τον ακούμπησε στο ποταμ κι με τη λ βα. Περιστρ φοντ ς τον, κατ φερε να σκεπ σει τον ογκόλιθο με λ βα, β ζοντας τσι φωτι στα βρύα. «Τ ρα, τι κ νουμε, βασιλι ;» ρ τησε, δε χνοντας να δυσκολεύεται κ πως, μιας και κρατούσε τον πυρωμ νο βρ χο. «Β λ τον να κυλ σει καταπ νω τους», ε πε ο Μαξ. τσι, ο Κ ρολ μετ φερε τον καλυμμ νο με λ βα βρ χο ως την κρη του γκρεμού και τον σπρωξε προς την κατεύθυνση των Κακ ν. Ο βρ χος κύλησε στην πλαγι, αυξ νοντας ταχύτητα όσο κατηφόριζε, ισοπεδ νοντας δ ντρα, β ζοντας φωτι στο χορτ ρι και στους θ μνους και παρασύροντας αμ τρητα λιθ ρια και χαλ κια στο π ρασμ του. σπου να φτ σει στους πρόποδες, ο μισός λόφος ε χε πι σει φωτι, εν η Τζούντιθ, ο ιρα κι ο Αλεξ ντερ ε χαν μπ ξει τις φων ς, καθ ς ο φλεγόμενος ογκόλιθος και τα χ λια τόσα λιθ ρια και π τρες που ε χε συμπαρασύρει, κατευθύνονταν καταπ νω τους.

15 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Ο Μαξ διχ στηκε σε αυτ τη φ ση, αφού από τη μια το θ αμα ταν κρως εντυπωσιακό. Βλ ποντας μια τ τοια καταστροφ να ξεδιπλ νεται μπροστ στα μ τια του, να μεγαλεπ βολο σχ διο να στ φεται με τόση επιτυχ α, δεν μπορούσε παρ να νι σει απ ραντη ικανοπο ηση. Από την λλη, πραγματικ, όπως δειχνε η κατ σταση, οι Κακο θα γινόντουσαν να με το χ μα κι σως μ λιστα να π θαιναν εξαιτ ας της ορμητικ ς κατολ σθησης. Ξαφνικ, φοβ θηκε πολύ. «ι», ε πε στους συμπα κτες του, «πιστεύετε ότι στ αλ θεια θα τους σκοτ σουν αυτ τα βρ χια;» «Μα, φυσικ», ε πε η Κ θριν. «Το ελπ ζω!» ε πε ο Κ ρολ. «Τι;» ο Μαξ ε χε με νει κόκαλο. «Νόμιζα πως αυτός ταν ο σκοπός», ε πε ο Κ ρολ, πραγματικ μπερδεμ νος τ ρα. σο πιο σύντομα μπορούσε, ο Μαξ εξ γησε ότι δεν εννοούσε ότι θελε στ αλ θεια να σκοτωθούν. Ο Κ ρολ παρακολουθούσε την κατολ σθηση, χαμογελ ντας πλατι και γν φοντας, αλλ δεν παυε να δε χνει σαστισμ νος. «ηλαδ, όταν ε πες: Εμπρός, να τους σκοτ σουμε!, εννοούσες: Ας τους νικ σουμε σ αυτό το παιχν δι ρ χνοντ ς τους λ γο χ μα ;» Ο Μαξ γνεψε καταφατικ. «ηλαδ, τ ρα πρ πει να μην τους αφ σουμε να σκοτωθούν;» Ο Μαξ γνεψε ξαν. «Εντ ξει», ε πε ο Κ ρολ. Αλλ μετ μεινε ακ νητος για αρκετ ρα. «Ναι, αλλ π ς;» Ο βρ χος συν χισε την κατηφορικ του πορε α επιταχύνοντας. «Σας το ε πα να μην το κ νουμε αυτό», ε πε η Κ θριν. «Τι πρ γμα;» ε πε ο Κ ρολ. «Ποτ δεν ε πες κ τι τ τοιο! Ε σαι η μεγαλύτερη ψεύτρα στον κόσμο, Κ θριν». «μως, εσύ ε σαι ο β αιος», του απ ντησε. «Κρ μα». Εκε νη τη στιγμ ο φλεγόμενος από τη λ βα βρ χος και οι χι- 15

16 λι δες κοτρόνες και οι φλεγόμενοι θ μνοι που τον συνόδευαν ακόμη κι να ζευγ ρι βουβ λια, που ε χαν εκτοξευτε νωρ τερα και κατ βαιναν την πλαγι για να ξεφύγουν από τον ογκόλιθο χτύπησαν κι λιωσαν τους Κακούς. Κατ τα φαινόμενα, δεν υπ ρχε καμι απολύτως πιθανότητα να χουν σωθε. II. ΜΑΥΡΗ ΨΥΧΗ Θαν σης Σκρουμπ λος, Μαύρος Μακεδ ν 16 Πριν επιβιβαστ στο τρ νο για το Μοναστ ρι με τον Ανατόλη π γα κι ναψα κερ στην εκκλησ α του Αγ ου Αλεξ νδρου. Μετ κ θισα στο στασ δι και κοιτούσα την εικόνα και το μυαλό μου ρωτούσε και το μυαλό μου απαντούσε, και τις απαντ σεις λεγα πως μου τις στελνε ο γιος. Για την ρα βόλευε αυτό. Ησύχαζε την ψυχ μου. Της δινε στω μια εξ γηση. χι πειστικ, μα επαρκ για να ελαφρύνω το β ρος. «Πρόδωσα τον πατ ρα μου και τους ανθρ πους που με ε χαν ευεργετ σει. Γιατ ;» ρωτούσα την εικόνα «εν τους πρόδωσες. ταν θ λημα Θεού. Η βουλ του Θεού δεν ερμηνεύεται. Ο αναμ ρτητος πρ τος τον λ θον βαλ τω», μου «απαντούσε» ο γιος. Στο τρ νο καθ σαμε πρ τη θ ση με τον Ανατόλη. Τα «μαχα ρια» Μεόνοφ και Τρ ικος μαζ με λλους τρεις από την τσ τα κ θισαν στην τρ τη με τους χωρι τες. πιαναν κουβ ντα και καναν προπαγ νδα. Με τον Ανατόλη μασταν ντυμ νοι ευρωπαϊκ και ε χαμε τεσκερ δες εμπόρων λακ ρδας. Κουβαλούσαμε και «δε γμα», αν μας ρωτούσε η ντογ να, σε γκαζοντενεκ που γραφε απ ξω «Lakerda saflik palamut baligi Istanboul» και μες στον γκαζοντενεκ ταν παστωμ νο σε χοντρό αλ τι το κεφ λι του Στόιτσκωφ, να το π με στην αδελφ του στο Ζ λενιτς να το θ ψει. H πρ τη θ ση ταν όμορφη, νετη κι από δ ρμα βυσσιν οι π γκοι της. Το βρ δυ ερχόταν ο καμαρι ρης και τους κανε κουκ τες να

17 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α κοιμηθούμε. Απ το παρ θυρο βλεπα τα δ ντρα και τα κτ ματα καλοοργωμ να και σπαρμ να. Ε χαν φρ χτες από καβ κια που όταν μεγαλ ναν κι λλο θα τα κοβαν για ξυλε α στο εμπόριο. Π νω στις κορφ ς τους κουρούνες ε χαν πλ ξει φωλι ς και ρχονταν με τη λε α τους και τ ιζαν τα μικρ τους. Ε χε βρ ξει κι ε χαν βαλτ σει τα χωρ φια. Ο Ανατόλης πλωσε τα πόδια του κι γειρε να κοιμηθε. Μπ κε μια μικρ τσιγγ να. Να σου διαβ σω την τύχη σου, μου ε πε. Ο Ανατόλης νοιξε τα μ τια του. Την ρπαξε, την κ θισε δ πλα του να την πασπατ ψει. Αυτ χαχ νισε, του ξ φυγε. Τρ α μετζ τια να σου πω τη μο ρα σου, του ε πε. Ο Ανατόλης γ λασε κι αυτός. Να, π σ την σ αυτόν, εγ την ξ ρω τη δικι μου. Αυτ πιασε την παλ μη του, την κο ταξε, την φησε. ρθε σε μ να. Τρ α μετζ τια να σου πω την τύχη σου. Μου ρπαξε το χ ρι χωρ ς να της πω ναι όχι. ως μου να μετζ τι, μου ε πε. Της δωσα. 17

18 Γύρισε στον Ανατόλη. Αυτός θα βρει αυτό που ψ χνει, ε πε για μ να. Θα πον σει, μα θα το βρει. Εσύ όχι. Ο Ανατόλης γ λασε. Και τι ψ χνω εγ ; Χρ μα. Παρ. Μα θες να π ρεις χωρ ς να δ σεις. Ε σαι μαύρη ψυχ, του ε πε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η κρίση που ξέσπασε την άνοιξη του 2007 αποτελεί μια δομικού, ιστορικού χαρακτήρα κρίση μακράς διάρκειας, που έχει την πρωτοτυπία να ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά όλων των υπόλοιπων κρίσεων που ξέσπασαν τις τελευταίες δεκαετίες. Οι λύσεις που μέχρι στιγμής δρομολογούνται καθιστούν σαφές ότι η έξοδος από την κρίση θα είναι εξαιρετικά άνιση, εις βάρος των εργαζομένων και, το σημαντικότερο, εύθραυστη, χωρίς θεαματικές επιδόσεις. Λεωνίδας Βατικιώτης 18 Ο Ανατόλης κανε να την πι σει κι αυτ μ ζεψε τη φούστα της κι φυγε τρ χοντας. Ο Ανατόλης σκασε στα γ λια. Σ όλους τα δια λ ει. Xειμ να κατασκην νουν το καραβ νι τους στον Χριστόφορο. Θα τη βρω. Η γραμμ π γαινε παρ λληλα με τον όχθο της μακρόστενης λ μνης του στροβου. Μ ζευε λιο το κρύο νερό. δεκα η ρα μεσημ ρι, το τ σι του λιου στο κ ντρο τ ουρανού, φτ σαμε στο Σόροβιτς. Ο Ανατόλης παρ δωσε τον ντενεκ στον κούριερη, να τον δ σει στο μπακ λικο των Στόιτσκωφ στο Ζ λενιτς. «Πες στην αδελφ του ότι ο επ τροπος κρ τησε τον λόγο του», ε πε του κουρι ρη. Του δωσε κι ναν φ κελο. «Αυτ να τα δ σεις στη μ να μου. Ε μαι καλ πες της».

19 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Κατ βηκε μια οικογ νεια βλ χων με τις λερ ς φουσταν λες τους και τις μουστ κες οι ντρες. Τα παιδι τους, κόκκινα φεγγ ρια τα πρόσωπα, κλωθογύριζαν με γ λια γύρω από τον υφαντό και κεντημ νο με λαβυρ νθους ποδόγυρο της μ νας τους. Ο κουρι ρης χαιρ τησε τον Ανατόλη και μαζ με τον τενεκ παρ λαβε και τον σ κο με την αλληλογραφ α. Τα βαλε στο καροτσ κι και τα κουβ λησε μ χρι την μαξα του ταχυδρομε ου που στεκε με τ λογα να ψαρό κι να καφετ στην πόρτα του σταθμού. Οι Βλ χοι σ κωσαν τους μπόγους με τα πρ γματ τους στον μο και προχ ρησαν να φύγουν. Ο σταθμ ρχης σφύριξε κι δωσε το σ μα για την αναχ ρηση. Η μηχαν ξεφύσηξε ατμό και κ πνα και π ρε μπρος το μβολο, δωσε κ νηση στις ρόδες και το τρ νο αργ αργ βγ κε από τον π τρινο σταθμό σφυρ ζοντας. λοι οι σταθμο ταν το διο χτισμ νοι από λαξευμ νη γκρ ζα π τρα με κεραμιδοσκεπ ς, και τα στ γαστρα κι αυτ με κεραμ δι και βαμμ νο πρ σινο ξύλο τα κρατ ματ τους, με γιρλ ντες στα τελει ματα. Τους ε χαν κατασκευ σει, όπως και όλη τη γραμμ Θεσσαλον κη-μοναστ ρι, οι Γ λλοι. Την εργολαβ α όμως την ε χαν π ρει οι Γερμανο. Ο σουλτ νος μο ραζε τα ργα και τα λεφτ προσπαθ ντας να ισορροπ σει π νω στο τεντωμ νο σκοιν που τις κρες του τραβούσαν Γερμανο, Αυστριακο, Ρ σοι, Γ λλοι, γγλοι που και αυτο μεταξύ τους λλαζαν διαρκ ς θ ση, μια από δω μια από κει. Και μαζ τους κι εμε ς αλλ ζαμε θ σεις και συνθ ματα. 19

20 III. ΜΕ ΜΙΑ ΛΑΜΠΑ Α Φ λιππος ρακονταειδ ς, Κρεμ στρα Το πτ μα του λληνα πολ τη Φραντς Γιόζεφ Στρ ους βρ θηκε τα χαρ ματα στην εσοχ της εισόδου του κτιρ ου της λεωφόρου λια Τσαβτσαβ τζε 15, απ ναντι από την πανεπιστημιακ κλινικ της Τιφλ δας. Το θύμα ταν πεσμ νο μπρούμυτα με τα χ ρια απλωμ να μπροστ, ε χε το πανταλόνι του κατεβασμ νο (λ γο) και μια λαμπ δα ταν χωμ νη (λ γο) στον κ λο του, μια λαμπ δα ακ ραιη, δηλαδ ρτι αγορασθε σα, στεν στο νω μ ρος, παχύτερη στο κ τω, ύψους τρι ντα περ που εκατοστ ν. Το θύμα λ γω φορούσε βεβα ως το σακ κι του, το λευκό πουκ μισό του και την πιτσιλωτ γραβ τα του, συν θιζε να ενδύεται ευπρεπ ς, όπως το απαιτούσε η θ ση του: ταν ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκ ς νωσης (Chef de la Délégation de l Union Européenne) στη Γεωργ α, με δρα την Τιφλ δα, ε χε ως τη στιγμ του θαν του του τον βαθμό πρ σβη. Τ ρα, φερε τραύμα δι λεπτού αιχμηρού οργ νου στην καρδιακ χ ρα. 20 Ε ναι αλ θεια πως τότε όλοι κρατούσαμε φαναρ κι, κερ, σπαρματσ το λαμπ δα στα χ ρια μας μόλις πεφτε η νύχτα στην Τιφλ δα, οι διακοπ ς του ηλεκτρικού ταν συχν ς. Μπορε δηλαδ να βρισκόσουν σε κλιμακοστ σιο, εντός ανελκυ-

21 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α στ ρα, εντός δωματ ου και να χανες ξαφνικ το φως σου, δ χως να ξ ρεις πότε θα το ξαναβρε ς. Μπορε να τρωγες να εύγευστο χατσαπούρι και να μην εντόπιζες πια πού ταν η πιατ λα για να π ρεις το επόμενο κομμ τι. Μπορε να β διζες αμ ριμνος σε να ειδυλλιακό δρομ κι π σω από το κτ ριο του Μουσε ου και να μην ξερες σε ποια λακκούβα θα πεφτες, μικρ μεγ λη. Το καλύτερο γιατρικό λοιπόν ταν να χεις μια λαμπ δα στην τσ πη σου και να την αν βεις τότε. Το σπαρματσ το ταν κακ ς ποιότητας: βγαζε καπνό, λιωνε γρ γορα, χυνόταν τρόπον τιν π νω σου, καιγε τα δ χτυλα, ταν όμως φτηνό. Η λαμπ δα ταν από ευγεν (θα λ γαμε) παραφ νη, κρατούσε δύο ρες. Οι ιερωμ νοι ε χαν το προνόμιο να αν βουν κερι, οι εκκεντρικο χρησιμοποιούσαν φακό, παρόλο που οι μπαταρ ες ταν δυσεύρετες, μερικ παιδ κια ε χαν φτι ξει φαναρ κια, των οπο ων ο β ος ταν σύντομος: πιαναν φωτι και κα γονταν. 21

22 22 Πρωτοφαν ς γεγονός ταν, σύμφωνα με τους δημοσιογρ φους, ότι στο γκλημα που μας απασχολε ε χε χρησιμοποιηθε μια λαμπ δα, γνωστού όντως ότι σε αυτό το εργαλε ο εξυπηρ τησης διακρ νονται εύκολα δακτυλικ αποτυπ ματα. Εγ θα πω τι ξ ρω επ αυτού. Προς το παρόν, ας υπενθυμ σω πως η κατ σταση της κρατικ ς εταιρε ας παραγωγ ς και δι θεσης ηλεκτρικού ρεύματος βελτιωνόταν Οι ηγεμονικές οικονομίες (με πρώτη την αμερικανική), ενώ ευθύνονται πρωταρχικά για το πρόβλημα, το μεταθέτουν στις πιο αδύναμες οικονομίες. Έτσι μια αδύναμη οικονομία στοχοποιείται για παραδειγματισμό, πιέζεται από δανειστές με κυριολεκτικά τοκογλυφικούς όρους (ενώ τα κεφάλαια που απομυζούνται ενισχύουν την ανάκαμψη των ηγεμόνων) και τελικά, όταν κυριολεκτικά στραγγισθεί, οδηγείται στην προκρούστεια κλίνη του ΔΝΤ για να παραμορφωθεί πλέον οριστικά. Σταύρος Δ. Μαυρουδέας σιγ σιγ, χ ρη στις χρηματοδοτ σεις της Ευρωπαϊκ ς νωσης για τον εκσυγχρονισμό των υδροηλεκτρικ ν μον δων, που παρ γουν το σύνολο σχεδόν της ηλεκτρικ ς εν ργειας στη χ ρα, οπότε το κοινό ανακουφιζόταν, λογαρι ζοντας ότι το ρεύμα θα επ στρεφε τρεις ρες αργότερα και όχι την επόμενη μ ρα, όπως συν βαινε στο πρόσφατο παρελθόν. Θ λω να πιστεύω λοιπόν, δ λωσε ο δημοσιογρ φος, πως η λαμπ δα που ε χε εισχωρ σει στον πρωκτό του θύματος θα πρεπε εκ πρ της όψεως να αν κε στο θύμα, αφού πρ σβεις, υπουργο, κομματ ρχες, δηλαδ η ανωτ ρα εν γ νει τ ξη της χ ρας ε χε διαθ σιμες λαμπ δες για την αντιμετ πιση του προβλ ματος. Αυτό το σχόλιο κρ θηκε κρως πολιτικό και τυχε της προσοχ ς που του ξιζε. [ ] Εύκολα χαμογελούσε ο κύριος Στρ ους. Και στη συν χεια γελούσε, παρ γοντας ναν χο σαν να τσούγκριζαν κατσαρόλια. Ο οδηγός του μενε ατ ραχος, δεν δειχνε ότι εκνευριζόταν. Εκνευριζόταν όμως και το δειχνε, περιμ νοντας με τις ρες τον κύριο Στρ ους να βγει από την οικ α του καθηγητ, το γομ ρι δεν σκεφτόταν πως ο οδηγός του ξεπ γιαζε στο αυτοκ -

23 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α νητο (ε χε μια χοντρ κουβ ρτα και σκεπαζόταν, προσπαθούσε να κοιμηθε ρ χνοντας το κ θισμα προς τα π σω). Εκνευριζόταν πολύ περισσότερο και μουρμούριζε, όταν ο κύριος Στρ ους εμφανιζόταν και με το χοντρό δαχτυλ δι του, περασμ νο στον παρ μεσο του αριστερού χεριού, χτυπούσε μανιωδ ς το τζ μι του παρ θυρου του οδηγού και στεκόταν με τα χ ρια στις τσ πες, περιμ νοντας να πεταχτε ο οδηγός από τη θ ση του, να βγει στον δρόμο, να σταθε σε στ ση προσοχ ς μπροστ του και κατόπιν να ανο ξει την π σω αριστερ πόρτα, να μουρμουρ σει «mein Herr», να βεβαιωθε πως το αφεντικό του ε χε λ βει τη θ ση του, να κλε σει την π σω αριστερ πόρτα, να β λει μπροστ, χοντας μια λαμπ δα στη θ ση του συνοδηγού, τοιμη να χρησιμοποιηθε εφόσον η αν γκη εμφανιζόταν φτ νοντας στην οικ α του κυρ ου πρ σβη, του οπο ου προπορευόταν στη σκ λα, με το χ ρι του να αγγ ζει το κουμπούρι του που ταν κρεμασμ νο στον ειδικό τελαμ να κ τω από το σακ κι του. [ ] Η καθαρ στρια τον πληροφόρησε πως μόλις πριν από δύο λεπτ της ρας ε χε ενημερωθε πως ο κύριος Στρ ους ε χε δολοφονηθε, τον ε χαν σκεπ σει βιαστικ με να σεντόνι για να μη φα νεται η λαμπ δα που ταν χωμ νη στον κ λο του. Α, ε πε ο οδηγός, το καφενε ο στην π ρα γων α του δρόμου δεν νοιγε τόσο νωρ ς. εν λεγε τ ποτα περισσότερο πριν πιει τον καφ του, το μυαλό του όμως δούλευε. Και επειδ το μυαλό του δούλευε, «ποια λαμπ δα», αναρωτ θηκε, η λαμπ δα του κυρ ου Στρ ους ταν στο αυτοκ νητο, αναπαυόμενη, όπως π ντα, στη θ ση του συνοδηγού. Του ερχόταν να γελ σει: ο κύριος Στρ ους ταν θύμα δολοφον ας και, σαν να μην φτανε αυτό, ε χε χωμ νη μια λαμπ δα στον κ λο του. Τι εξευτελισμός! 23

24 IV. ΧΕΙ ΤΕΛΟΣ Τ ΑΝΘΡ ΠΟΥ Η ΚΟΥΤΑΜΑΡΑ; Μαρ α Σαμπατακ κη, επιμ. Ζαννι Κότσικα ε ναι τ όνομ μου 24 Στο μεταξύ, ο κουνι δος μου τα χε μπλ ξει με μια. Την φερε στο σπ τι. Της πεθερ ς μου δεν της ρεσε. σαν χωρισμ νη. Ε χε κι να κοριτσ κι απ το γ μο της τον πρ το. Αλλ επ τησε πόδι ο Τ κης. Λ ει, «Την Καλλιόπη θα π ρω». Του χε και μιαν αδυναμ α η πεθερ μου, «μα εφτούνη πια λαχταρ ει η ψυχ σου, με γεια σου και χαρ σου». Κουβ ντα δεν ξαν πε λλη. Εγ την Καλλιόπη την βρα μ σα στα μαύρα. Εσκοτ θηκε το παιδ της στο παιχν δι απ νω. Καθόσαντε με το δικό μου στην αυλ. Πετ γεται μια στιγμ εκε νο, β νει τη φων, «Μαμ, μαμ, κα - γομαι». Το πα ρνουνε στα χ ρια, εκρεμότανε τ ντε ρό του απ τη μια μερι. Το επ γανε στο νοσοκομε ο. Μια-δυο μ - ρες μετ εξεψύχησε. Επ γε απ αδ σποτη. λλοι λ γανε οι δεξιο, λλοι οι κουκου δες το χτυπ σανε. Γιν κανε τ τοια πολλ. «Σε στηκε η Αθ να, σε στηκε», λεγε ο ντρας μου. εν ξερες πια πούθε να πας, να φυλαχτε ς. Ποιον να μπιστευτε ς.

25 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α Στον γιο Αντρ α στα Πατ σια ε χαμε τον παπ -Αναστ ση. Λειτουργιόμαστε, μεταλαβα ναμε. Μετ την Κατοχ εγύριζε με το περ στροφο. Ανο γει το ρ σο μια φορ, βλ πω, εφόραγε στρατιωτικ και στη μ ση ζωστ ρα με σφα ρες. Θηκ ρια με σφα ρες και στη μ ση τ όπλο. τανε με τους δεξιούς. Τον επι σανε οι αντ ρτες και τον εσκοτ σανε. Τον εγδ ρανε ζωντανό λ γανε. Βούιξε ο τόπος. «παπ ς παπ ς ζευγ ς ζευγ ς», λεγε η πεθερ μου. Εμε ς ανακατ ματα τ τοια δε θ λαμε. χι όπως πολλο που λ γανε, «Κοιτ ω τη δουλει μου εγ». ε συμφων γαμε. Ούτε με τους από δω, ούτε με τους από κει. Κανε ς δεν ε χε ολότελα με το μ ρος του το δ κιο. σαν μπλεγμ νο το δ κιο του μαζ με τ δικο. Τα βλεπα κε να που γινόσαντε και στενοχωριόμουνα. Ανθρ ποι φτωχο, βασανισμ νοι, τι ε χανε να μοιρ σουνε; Σκοτωνόσαντε. βλεπες τα πτ ματα, τα εγυρ ζανε και τα δε χνανε. Κομμ να αφτι, μύτες, σ λλα ελε πανε τα δ χτυλα. παιρνε ζαλι ο καθ νας το νεκρό του και εφ ναζε, «Ιδού τα ργα των Χιτ ν», «Τα εγκλ ματα των συμμοριτ ν». Και με ς στη μ ση. Αμ τι να εκ μαμε; Να διαλ ξουμε; Τι να διαλ ξουμε; Γιν καμε σαν τα ζ α πια. Χειρότερα κι απ τα ζ α. Γι αυτό δεν θελα. Καν ναν τους. Οι ανθρ ποι όλοι ε ναι αλυσ δα. Φτωχο, πλούσιοι, δεξιο κι αριστερο, κουτσο, στραβο, όλων των λογι ν τα σουλούπια χρειαζούμενοι ε ναι. Κι ο νας πρ πει να συμπον ει το διπλανό του, να τον βα- 25

26 στ ει, να τηρ ει μη και χει καμι ν αν γκη. Κι όχι π ς να τόνε χαλ σει να του π ρει την μπουκι απ το στόμα. Γιατ μα χει ο νας, θα χει κι ο λλος. Κι μα λε ψει ο νας, θα λε ψει κι λλος. Σπ ει η αλυσ δα. Αλλ ε ναι και μερικο που πι νουνε παρ στο χ ρι τ όπλο και παριστ νουνε τους καμπόσους. Νομ ζουνε τραν ψανε. Και βγ νουνε το κεφ λι απ νω απ τους λλους. Αμ χει τ λος τ ανθρ που η κουταμ ρα; V. NHΠΕ ΝΘΕ Σ Βασ λης Βασιλικός, Foco d amor 26 Οι πολυκατοικ ες που όσο αν βαινε γ νονταν και πιο της προκοπ ς, αφού τα νο κια αν βαιναν κι αυτ με τον τιμ ριθμο του λόφου, ακινητούσαν μες στο καταμεσ μερο με τις κόκκινες και τις πορτοκαλι ς τ ντες τους απλωμ νες σαν ματοτσ νορα ματωμ να σε μ τια τυφλ. να τοπ ο του δη. Ο Ορφ ας που γυρν να βρει την Ευρυδ κη του κι όλα γ νηκαν στ λες τσιμ ντου. Ο αρμυρός ιδρ τας χαρ κωνε το πρόσωπό του. Κι ωστόσο αν βαινε. «Η ζω τραβ ει την ανηφόρα», συλλογ στηκε πικρ. «Με σημα ες, οι κόκκινες τ ντες των σπιτι ν και με ταμπούρλα». Σφύριξε ναν λυπητερό σκοπό. Μόνο τα δ ντρα ε χαν μια κ νηση με τον α ρα που ταν καυτός απ την επαφ του με το μπετόν. Αλλ κι αυτ τα δ ντρα, καχεκτικ, ακακ ες, που ταν στημ να ξω απ τις πόρτες, μοι ζαν περισσότερο με εκε να που σχεδι ζουν οι αρχιτ κτονες στις μελ τες τους για να δε ξουν, μαζ με το ανθρωπ κι στην ε σοδο, την κλ μακα της κατασκευ ς, παρ με δ ντρα που ζούσαν. Μες στο τοπ ο της αφα ρεσης και του θαν του που ε χε μ σα του, όλα ταν χ ρτινα, μονοδι στατα, μια κόλλα που ξετυλιγόταν στην όρασ του μ σα απ τα χ ρια του πολιτικού μηχανικού που τη δε χνει, γκρ ζα κι αδι φανη, στον υποψ φιο πελ τη. Η μν μη δεν λειτουργούσε για να τη βαθύνει με την προοπτικ της. ταν

27 Aφι ρωμα Παιγνιογραφ α / Παραμυθογραφ α στραγγισμ νος απ τη μν μη σε μια πολιτε α που αρνιόταν να θυμηθε. Η Αθ να, το μικρό γαλ ζιο κρ νο, σκ φτηκε. «Το όνειρο που γινε εφι λτης». Μια πολιτε α απ νθρωπη. χι πως δεν ταν π ντα. Απ τη στιγμ που τη σχεδ ασαν οι πρ τοι Βαυαρο αρχιτ κτονες του θωνα και κ ναν τους σταυρωτούς δρόμους, Αιόλου και Ερμού, την ε χαν σταυρ σει πριν τη χτ σουνε. Μα η ρ ζα του κακού που υπ ρχε, παρ γινε με τα χρόνια κι γινε αυτ η τερατούπολη, η τελετούπολη για την ακρ βεια, γιατ δεν βρισκες πουθεν στον κόσμο, κατ τετραγωνικό, τόσα πολλ γραφε α τελετ ν. Συναγων ζονταν τα καφενε α. Ε χε φτ σει στον περιφερειακό του Λυκαβητού. Περν ντας π σω απ τη Σχολ οξι δη, πολεοδόμος που δόξασε τα ελληνικ χρ ματα στην ρημο, στην Μπραζ λια, στην Αραβ α, αλλ που κ ρφωσε την πρ τη πολεοδομικ μαχαιρι στην δια του την πόλη μ αυτό το κτ ριο, δ νοντας τσι το δικα ωμα στους λλους να επισπεύσουν την αναρρ χηση του μπετόν στο στ θωμα του βουνού, ε δε, μ σα απ το νοιγμα δυο ντουβαρι ν το διο γκρ ζων, την Ακρόπολη, σαν μια χαλκομαν α. Η ζ στη την εξ τμιζε. Φαινόταν σαν μπομπονι ρα στο χ ρι του Θεού- λιου που προσφερόταν στα τ σσερα εκατομμύρια που αποτελούσαν πια τον πληθυσμό αυτού του «Τόκιο της Ευρ - 27

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Θέμα Α Στις ερωτη σεις Α1 Α4 να γρα ψετε στο τετρα διο σας τον αριθμο της ερω τησης και

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες

Η εταιρεία Kiefer. ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις. μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων. Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Η εταιρεία Kiefer ιδρυ θηκε το 2014 και θεωρει ται μι α απο τις μεγαλυ τερες εταιρει ες Κατασκευη ς Μονα δων Ηλεκτροπαραγωγη ς απο Ανανεω σιμες Πηγε ς Ενε ργειας στην Ελλα δα. Αναλαμβα νει ε ργα ως EPC

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 5η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 107 / 122 Δε νδρα Δένδρο: Ένα γρα φημα το οποι ο

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 2η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 23 / 47 Βαθμοι Κορυφω ν Βαθμός κορυφής: d G (v) =

Διαβάστε περισσότερα

2ο Μάθημα Πιθανότητες

2ο Μάθημα Πιθανότητες 2ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 2ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ.

Α ΡΙΘ ΜΟΣ ΟΙ ΚΗ ΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ Υ ΝΑ ΜΕΝΟ ΝΑ Ε ΞΥ ΠΗ ΡΕ ΤΗ ΘΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 3 ξε νώ νες Α ΣΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Ξε νώ νες Α ΣΣ Κοζάνη. Κ. ΞΕ ΝΩ ΝΕΣ Οι ξε νώ νες λει τουρ γούν µε σκο πό την προ σω ρι νή διαµονή, κυ ρί ως των νε ο το ποθε τη µέ νων Μον. Αξ κών - Αν θστών και των µε λών των οικο γε νειών τους που τυ χόν τους συ νο δεύ ουν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κατέθεσε την καινοτόμα ιδέα σου στον 1ο Διαγωνισμό BlueGrowth Patras Στο πλαι룱綟σιο της Παγκο룱綟 σμιας Εβδομα룱綟 δας Επιχειρηματικο룱綟 τητας*, o ΕΣΥΝΕΔΕ και η Ομοσπονδι룱綟α ΕΣΥΝΕ, σε συνεργασι룱綟α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτη ς Ηλεκτρικη ς Ενε ργειας και ε χοντας ως αντικειμενικο στο

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας

Χαιρετισμοί. Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμοί Περιεχόμενα Ενότητας Χαιρετισμός του Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κ. Ηλία Μαρκάτζιη Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολής, κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σύμφωνα με το ΠΔ 126 (ΦΕΚ 211/11-11-2016 ) για την αξιολο γηση της επι δοσης στις ξε νες γλω σσες κατα τη δια ρκεια των τετραμη νων ελε γχεται η ικανο τητα των μαθητω

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e

d u d dt u e u d dt e u d u 1 u dt e 0 2 e Ρ ΤΟ Θ ΜΑ Μ. Α ΑΠΟ ε ΞεΤε ΤΙ ΑΝΑΓΚΑ Α ΚΑΙ ΙΚΑΝ ΣΥΝΘ ΚΗ ΣΤε ΝΑ Ι ΝΥΣΜΑ u t 0 ΝΑ ΠΑΡΑΜ ΝεΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ΜΙΑ ε ΟΜ ΝΗ ευθε Α ε ΝΑΙ u t u 0 Π ειξη Α ΑΠΟ ε ΞΟΥΜε ΤΟ ΙΚΑΝ ΗΛΑ ΑΝ ε ΝΑΙ ΠΑΡ ΛΛΗΛΟ ΠΡΟ ε ΟΜ ΝΗ ευθε

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 338/ Το διοικητικ συµβο λιο προβα νει σε ψηφοφορ α µετ απ πρ σκληση του προ δρου. Ο L 338/28 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 15. 12. 98 II (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων δεν απαιτε ται δηµοσ ευση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37

Περιεχόμενα. Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό Αν έχεις τύχη Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς... 37 Περιεχόμενα Εφτά ξύλινα αλογάκια κι ένα αληθινό............. 11 Αν έχεις τύχη..................................... 21 Η μεγάλη καφετιά αρκούδα κι εμείς............... 37 7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda:7199_alogaki_pasxalitsa_arkouda

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ

Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 1941-1944 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ 19 Ε ΓΚΛΗ ΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΔΗ Ω ΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡ ΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟ ΧΙ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΥ 1941-1944 ΣΤΟ ΝΟ ΜΟ Α ΧΑ Ϊ ΑΣ ΜΕ ΒΑ ΣΗ ΤΟ ΑΡ ΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ

ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ ΠΡΟ ΛΟ ΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗΣ ΕΚ ΔΟ ΣΗΣ Η ε πο χή μας χα ρα κτη ρί ζε ται, ή του λά χι στον έ τσι θα έ πρε πε, α πό πλη θώ ρα ε πιλο γών ε λεύ θερου χρό νου. Η δια θε σι μό τη τα πα ράλ λη λα κα τάλ λη λης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ

Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ Η ΤΡΥ ΠΑ ΤΟΥ Ο ΖΟ ΝΤΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: Α θα νά σιος Πα παν δρέ ου, Φαρ μα κο ποιός-το ξι κο λό γος- Ε πι στη μο νι κός συ νερ γά της του Ο φθαλ μο λο γι κού Ιν στι τού του Α θη νών Χρό νια τώ ρα, το κλα σι κό

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία.

Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Λίγα λόγια... Ξεκίνησα τεχνοκράτισσα... Να υπολογίζω νούμερα και αριθμούς... Τα πάντα να είναι λογική και υπολογισμοί... Αυτά συνήθως φέρνουν και απαισιοδοξία. Στην πορεία άρχισα να αλλάζω. Όχι πώς δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία. Σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AUTOGLASSSERVICE ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ &ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΟΧΗΜΑΤΩΝ &ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12

των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 των Κα θη γη τών Φρο ντι στη ρί ων Μέ σης Εκ παί δευ σης Ν. Ατ τι κής Ot01R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΜΕ ΣΗΣ ΕΚ ΠΑΙ Δ ΕY ΣΗΣ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα