ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (1924-1952)"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΕΣΗΣ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ( ) ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με το Νομοθετικό Διάταγμα της 18ης 'Ιανουαρίου 1923, ή επαναστατική κυβέρνηση Στυλιανού Γονατά αποφάσισε την είσαγίογή του νέου, του «Γρηγοριανοϋ», ημερολογίου «εν ταϊς πολιτικαΐς σχέσεσι», ενώ διατήρησε «εν ίσχύι το Ίουλιανον Έμερολόγιον όσον άφορα εν γένει την Έκκλησίαν και τάς θρησκευτικός έορτάς» 1. "Ετσι στην Ελλάδα άρχισαν να ισχύουν παράλληλα δύο ημερολόγια: Ινα πολιτικό και ενα θρησκευτικό. Ή διχοστασία αύτη έμελλε να διατηρηθεί για έναν χρόνο, οπότε ή υπό τον νέο 'Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, «Άριστίνδην Σύνοδος» της 'Εκκλησίας απεφάσισε το 1924 «τήν διόρθίύσιν του 'Ιουλιανού ημερολογίου, καθ' ην ή 10 Μαρτίου του εορτολογίου θα λογισθη και θα όνομασθή 23», ενώ «το Έορτολόγιον και το Πασχάλιον της 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας μένουσιν αμετάβλητα» 2, σύμφωνα δηλαδή με το παλαιό ημερολόγιο. "Εκτοτε δημιουργήθηκε το ζήτημα του παλαιοημερολογιτισμοϋ, το όποιο ταλάνισε επί δεκαετίες τήν ελληνική κοινωνία, ιδίως στην περίοδο του Μεσοπολέμου και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του Το ζήτημα, έκτος άπο τήν εκκλησιαστική και έκκλησιολογική του πλευρά, άπτεται και της κοινωνικοπολιτικής, καθώς συνδέεται μέ πολιτικές και κομματικές συμπεριφορές, ενώ υπάρχουν όψεις πού αναδεικνύουν τήν πολιτισμική και ιδεολογική διάσταση του προβλήματος. Άπο τήν άποψη αύτη, ή παρούσα εργασία έ'χει ως στόχο να καταδείξει τήν κοινωνική και πολιτική στάση τών οπαδών του 'Ιουλιανού ημερολογίου, δεδομένου δτι αυτοί άπο τήν πρώτη στιγμή της ημερολογιακής μεταβολής αντιδρούν και δημιουργούν συλλόγους και οργανώσεις, λειτουργώντας ως ιδιότυπη ομάδα πίεσης προς τήν πολιτική εξουσία. Το ιδεολογικό στίγμα της ομάδας αυτής απορρέει άπο τις κατά καιρούς διακηρύξεις τών επίσημων δημοσιογραφικών της οργάνων καί της εκκλησιαστικής της Έφημερίς της Κυβερνήσεως, τ. Α', άρ. 24, 25 'Ιανουαρίου Εκκλησία, Έπίσημον Δελτίον της 'Εκκλησίας της Ελλάδος, 1 ( ), 374-

2 136 Δημήτρης Μαλέσης ηγεσίας άπο το 1935, οπότε σχηματίσθηκε και ή 'Ιερά Σύνοδος των παλαιοημερολογιτών. Το παλαιοημερολογητικο ζήτημα συνδέθηκε, επίσης, και μέ ένα εθνικό ζήτημα, το «Μακεδόνικο». Ή διατήρηση του 'Ιουλιανού ημερολογίου άπο τις ορθόδοξες Εκκλησίες της Σερβίας και της Βουλγαρίας, έδωσε την αφορμή στην Εκκλησία της Ελλάδος να κατηγορήσει τους οπαδούς του παλαιού ημερολογίου ότι μέ τή στάση τους ευνοούσαν την προπαγάνδα αυτών των χωρών μεταξύ τών κατοίκων της Μακεδονίας. Το ζήτημα της αλλαγής τοΰ ημερολογίου είχε απασχολήσει την 'Ορθόδοξη 'Εκκλησία ήδη άπο τον ΙΣΤ' αιώνα, όταν στον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης ήταν ό 'Ιερεμίας Β' ό Τρανός 3. Είχε αποκρουσθεί τότε ή 'ιδέα της μεταβολής, όπως και κατά τον ΙΘ' αιώνα, κυρίως εξαιτίας της ανησυχίας πού προκαλούσε στην 'Ανατολική 'Εκκλησία ή προσηλυτιστική διάθεση της Ρωμαιοκαθολικής μέ τήν αποστολή μισσιοναρίων 'Ιεραποστόλων στους ορθόδοξους πληθυσμούς και μέ τή δράση τής Ούνίας. Στις αρχές τοΰ 20ού αιώνα το ζήτημα επανατοποθετήθηκε, κυρίως το 1902, για να απορριφθεί άπο τις 'Ορθόδοξες 'Εκκλησίες για τους 'ίδιους, μεταξύ τών άλλων, εκκλησιαστικούς λόγους. Στην Ελλάδα, μετά τή Μικρασιατική Καταστροφή και τήν επικράτηση τοΰ Κινήματος Πλαστήρα - Γόνατα - Φωκά, ό Μητροπολίτης 'Αθηνών Θεόκλητος, άντιβενιζελικών πεποιθήσεων και μέ ενεργό ανάμειξη στον διχασμό ( ), θα απομακρυνθεί άπο τον μητροπολιτικό θρόνο τών 'Αθηνών, ενώ ή κυβέρνηση Γόνατα θα διορίσει μια Άριστίνδην Σύνοδο, ή οποία στις 23 Φεβρουαρίου 1923 Οά αναδείξει ως προκαθήμενο τής ελληνικής 'Εκκλησίας τον 'Αρχιμανδρίτη και καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Είναι χαρακτηριστικό οτι τόσο ό Μελέτιος Μεταξάκης πού ορίσθηκε προ τοΰ 1920 ως επικεφαλής τής 'Εκκλησίας, δσο και ό Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, είχαν εμμέσως εκδηλωθεί υπέρ τής βενιζελικής παράταξης σέ όλο το διάστημα τής σύγκρουσης τών δύο μεγάλων αστικών πολιτικών σχηματισμών 4. Οι δύο αυτοί 'Ιεράρχες, ό πρώτος άπο τή θέση τοΰ Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ό δεύτερος ώς 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών, θά πρωτοσταστήσουν στην εισαγωγή τοΰ Γρηγοριανοΰ ημερολογίου και θά αποτελέσουν έκτοτε τον κύριο στόχο όσων επέμειναν στο 'Ιουλιανό. 3. Κωνσταντίνος Σάθας, Βωγραφικυν σχεδίασμα περί τον Πατριάρχου 'Ιερεμίου Β', 'Αθήνα 1870, σ.ξς'κ.έξ. 4. Για τον πρώτο βλ. Christos Androutsos, The Election of the Metropolitan Meletios Metaxakis examined from the Canonical Point of View and from General Regulations of View, 'Αθήνα 1921, σ. 17, ενώ για τον Χρυσόστομο βλ. έφ. Σκρίπ, 25 Μαΐου 1927, οπού τονίζεται ή συμμετοχή του στο κίνημα τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1922.

3 7ο τιαλαιοημερολογιτικο ζήτημα ( ) 137 Εισαγωγή τον νέον ήμερολογίον: πρώτες αντιδράσεις και οργάνωση των Γ.Ο.Χ. Οί αντιδράσεις στην εισαγωγή του νέου ημερολογίου υπήρξαν έμμεσες και δεν προήλθαν, κατά κύριο λόγο, άπο τα μέλη τής 'Ιεραρχίας, άλλα άπο 'ιερείς και μοναχούς του Άγιου "Ορους, ως επί το πλείστον, καθώς και άπο μεμονοομένους ιερείς άνα την επικράτεια 5. 'Ανησυχίες για τυχόν λαϊκές αντιδράσεις είχαν εκφραστεί στην 'Ιερά Σύνοδο ήδη πριν άπο τη μεταβολή του 1924 άπο Συνοδικούς 'Αρχιερείς, οι όποιοι επικαλέστηκαν «σκανδαλισμον» του πληρώματος τής 'Εκκλησίας για κάθε «νεο^τερισμό»". Την πρώτη Κυριακή μετά τήν αλλαγή του ημερολογίου άπο τήν 'Εκκλησία πραγματοποιήθηκε ή πρώτη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των οπαδών του 'Ιουλιανού ημερολογίου στην αίθουσα 'Εμποροϋπαλλήλων 'Αθηνών. 'Υπήρξε ή πρώτη όργανοψένη αντίδραση και ή απαρχή τής δημιουργίας Συλλόγου υπό τήν επωνυμία «Σύλλογος των 'Ορθοδόξων» με πρόεδρο τον 'Ιωάννη Σιδέρη". "Ηδη όσοι αρνήθηκαν το νέο ημερολόγιο είχαν φτιάξει δικούς τους ναούς, είχαν ιερείς, ο'ι όποιοι αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τήν εγκύκλιο της Ίερας Συνόδου, και ξεκίνησαν έναν αγώνα υπέρ τής επαναφοράς του παλαιού ημερολογίου, έχοντας αρχίσει να λειτουργούν ο')ς ιδιαίτερη κοινότητα, αύτοπροσδιοριζόμενοι ως θεματοφύλακες των πατρώίον παραδόσεων και τού ανόθευτου χριστιανικού ορθόδοξου δόγματος. 'Ωστόσο, παραμένει διερευνητέο κατά πόσο ή πρώτη αυτή αντίδραση είχε ευρεία ή περιορισμένη απήχηση στην ελληνική κοινωνία. 'Υπάρχουν απόψεις πού υποστηρίζουν οτι εκείνοι πού αντέδρασαν αποτελούσαν μια «μεγάλη μερίδα (...) των φυλάκων τής πίστεως» 8, ενώ ή επίσημη 'Εκκλησία θεωρούσε οτι υπήρξε «μικρά παραφωνία ευάριθμων ταραξιών» 9. "Αλλες απόψεις θεωρούν οτι οι αντιδράσεις υπήρξαν δ. Σταυρός Καραμήτσος-Γαμβρούλιας, Ή 'Αγωνία εν τω κήπο) Γεσθημανή, ήτοι ή αγωνία τής θρησκευτικής 'Ορθοδόξου συνειδήσεως,, ή προκληθεϊσα εκ τής εισαγωγής τοϋ Νέου 'Εορτολογίου εν τη Αυτοκέφαλο) 'Ελληνική Εκκλησία. Πλήρης ιστορική περιγραφή τοϋ 'Ημερολογιακού ζητήματος και τών σκληρών διωγμών εναντίον των αγωνιζομένων καί άγωνιώντνιν δια τήν ενότητα τής 'Εκκλησίας ευσεβών Γ.Ο.Χ. (Παλαιοημερολογιτών), 'Αθήνα 1961, σ. 64. Πρόκειται για ενα άπο τα ελάχιστοι, έργα στην ούτως ή άλλως γλίσχρα βιβλιογραφία πού διαπραγματεύονται το παλαιοημερολογιτικο ζήτημα. Ό συγγραφέας υπήρξε έπί σειρά ετών ηγετικό στέλεχος τής κίνησης. 6. «Κώδιξ Πρακτικών 'Ιεράς Συνόδου τής Ιεραρχίας» (Κ.Ι.Σ.Ι.), σ , καθώς και Χριστόδουλος Κ. Παρασκευα'ί'δης, 'Ιστορική και κανονική θεώρησις τοϋ παλ,αιοημερολ^ογιτικοϋ ζητήματος κατά τε τήν γένεσιν και τήν έξέλιξιν αύτοϋ εν Έλ,λάδι, 'Αθήνα 1985, σ. 98, σημ Θρησκευτικά) 'Ηθική ' Εγκυκλοπαίδια (Θ.Π.Ε.), στο λήμμα «'Εκκλησία τής Ελλάδος», 'Αθήνα Στο ίδιο, α 'Εκκλησία, 1 ( ), 400.

4 138 Δημήτρης Μαλέσης σποραδικές καί περιορισμένης εμβέλειας, άφοΰ «ή μεταβολή του ημερολογίου δεν συνήντησεν (...) πολυπληθή εκ μέρους του λάου διαμαρτυρίαν» 10, ενώ κάπως υπερβολική και στα πλαίσια τών οξυμένων σχέσεων επίσημης Εκκλησίας και παλαιοημερολογιτών φαίνεται ή άποψη οτι «εν όλόκληρον έτος άπο της εισαγωγής ουδεμία άντίδρασις παρουσιάσθη εκ μέρους του όχλου» 11. Σημασία έ'χει δτι ανεξάρτητα άπο τήν ισχύ πού είχαν οί πρώτες αντιδράσεις, είχε συσταθεί ό πρώτος επίσημος Σύλλογος, δ όποιος, μάλιστα, σύντομα θα είχε τήν επίσημη θεσμική αναγνώριση της Πολιτείας. Άπο τους πρώτους μήνες οί παλαιοημερολογίτες θα απευθυνθούν προς τήν πολιτική ηγεσία, με υπόμνημα προς τήν Λ' Συντακτική Εθνοσυνέλευση 12, κάτι πού στα επόμενα χρόνια θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στο Ι'διο διάστημα ή επίσημη 'Εκκλησία δείχνει μάλλον αιφνιδιασμένη άπο τις πρώτες αυτές αντιδράσεις ή τουλάχιστον φαίνεται να μήν υποπτεύεται ολόκληρη τή διάσταση του προβλήματος και αρκείται σέ μια παραινετική Εγκύκλιο της Ίερα.ς Συνόδου, πού εκδίδεται στις 8 'Απριλίου του 1924, επιχειρώντας «να διαφωτίσει (...) επί της φύσεως και του χαρακτήρος της γενομένης "διορθώσεως" του 'Ιουλιανού Ημερολογίου» 13. Άπο τήν πλευρά της Πολιτείας δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση σέ ολη τή διάρκεια του 1924, άφοΰ το παλαιοημερολογιτικο βρισκόταν σέ εμβρυώδη ακόμη μορφή και δεν συνιστούσε κάποια άξια λόγου κίνηση. Το 1925 ή επίσημη Εκκλησία φαίνεται καθησυχασμένη θεωρώντας το ολο θέμα «και του ελαχίστου λόγου άνάξιον» 14. Ωστόσο, τον 'Ιανουάριο του ίδιου χρόνου σημειώθηκαν τα πρώτα αιματηρά επεισόδια, όταν ομάδα παλαιοημερολογιτών θέλησε να εορτάσει τα θεοφάνεια, σύμφωνα μέ το 'Ιουλιανό ημερολόγιο, στο Παλαιό Φάληρο. Ή τελετή ματαιώθηκε μέ τήν επέμβαση της Αστυνομίας και «ενός λόχου πεζικού», σημειώθηκαν επεισόδια και ακολούθησαν συλλήψεις είκοσιεννέα ατόμων Χρυσόστομος Νασλίμης, Ή ημερολογιακή καινοτομία εξ απόψεως εκκλησιαστικής, Ή Φωνή της 'Ορθοδοξίας (στο έξης: ΙΙ.Φ.Ο.), 20ήμερον όργανον της Εκκλησίας τών Γνησίων 'Ορθοδόξων Χριστιανών, φ. 86,1950,σ Άποψη του Θεσσαλιώτιδος 'Ιεζεκιήλ, στο Εκκλησία (1937), Αίτησις τοϋ Συλλόγου τών 'Ορθοδόξων προς τήν Σεβαστήν Δ' 'Εθνοσυνέλευσιν τών 'Ελλήνων περί άρσεως τοϋ γενομένου θρησκευτικού Σχίσματος εν τη 'Εκκλησία, Αθήνα 12 Δεκεμβρίου Χριστόδουλος Κ. Παρασκευαΐδης, ό'.π., σ Άς σημειωθεί οτι ή επίσημη θέση της 'Εκκλησίας της Ελλάδος ήταν δτι δεν εισήχθη το Γρηγοριανο ημερολόγιο, διότι αυτό άντέκειτο στα δόγματα τών επτά Οικουμενικών Συνόδων, άλλα δτι έγινε διόρθωση τοϋ 'Ιουλιανού άφοϋ διατηρήθηκε το Πασχάλιο, σύμφωνα με τή μακραίωνη ορθόδοξη παράδοση. li.'εκκλησία (1925), Θ.Η.Ε., ο.π., 818. 'Ακόμη 'Ιωακείμ, Μητροπολίτου Δημητριάδος, Το Παλαιό-

5 Tò παλαιοημερολογιτικο ζήτημα ( ) 139 Tò 1926 αποτελεί τον χρόνο απαρχής της αρτιότερης οργάνωσης τών παλαιοημερολογιτών. Ό «Σύλλογος τών 'Ορθοδόξων» μετονομάστηκε σε «Ελληνική Θρησκευτική Κοινότητα τών Γνησίων 'Ορθοδόξων Χριστιανών» (στο έξης: Γ.Ο.Χ.), ιδρύθηκαν παραρτήματα σε πολλές πόλεις και χωριά, ενώ ιδρύθηκε το πρώτο δημοσιογραφικό τους όργανο, ή εφημερίδα «Κήρυξ τών 'Ορθοδόξων» 1 *'. Ή 'ίδρυση ναών και μοναστηριών, πού θα ακολουθήσει, θα σημειώσει έκτοτε σημαντική αύξηση, ενώ για τή λατρευτική εξυπηρέτηση τών πιστών θα επιστρατευτούν 'ιερομόναχοι άπο το "Αγιον "Ορος, οι όποιοι προσκλήθηκαν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σε παραρτήματα δπου δρούσαν συμπαγείς πυρήνες παλαιοημερολογιτών. Στην 'ίδια τήν 'Αθωνική πολιτεία το ζήτημα του ημερολογίου θα προκαλέσει διχασμό μεταξύ τών μοναχών, άφοϋ, ενώ όλες οι μονές διατήρησαν το 'Ιουλιανό, υπήρξαν ο'ι αδιάλλακτοι εκείνοι πού διέρρηξαν τή σχέση τους με το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρώντας το υπεύθυνο για τήν ημερολογιακή μεταβολή. Οι μοναχοί αυτοί συνέστησαν το J 926 τον «Ιερό Σύνδεσμο Ζηλωτών Μοναχών» 17 και έγιναν οι κύριοι τροφοδότες σέ ιερατείο τών άνα τήν επικράτεια οπαδών του παλαιού ημερολογίου. Ό «Σύνδεσμος» αυτός έπαυσε να υφίσταται νομικώς το 1927, άφοΰ με τον νέο Καταστατικό Χάρτη του 'Αγίου "Ορους απαγορεύθηκε (άρθρο 183) κάθε σύσταση Σωματείου ή 'Οργανώσεως μοναχικής, άλλα τα μέλη του συνέχισαν τή δράση τους μέσα και εξω άπο το "Αγιο "Ορος, με συνέπεια να εκτοπισθούν άπο τις μονές τους δεκαεννέα «Ζηλωτές» 18. Προ^τοστάτης σέ αυτήν τήν κίνηση φέρεται δτι υ πήρξε ό μοναχός 'Αρσένιος Κοττέας ρουμανικής καταγωγής, σύμφωνα με τήν επίσημη 'Εκκλησία 19, «Λακεδαίμων» σύμφωνα με τους Γ.Ο.Χ. 20 άπο τή σκήτη του 'Αγίου Βασιλείου τής Μεγίστης Α αύρας. Έ 'Εκκλησία τής 'Ελλάδος, άφοϋ διαπίστωσε δτι ή αντίδραση τών οπαδών τοΰ παλαιού ημερολογίου, δχι μόνο δεν κόπασε, άλλα αντιθέτως διογκωνόταν, ζήτησε τή συνδρομή του κράτους, με σκοπό να διαλύσει τήν οργάνωση Γ.Ο.Χ., ενώ επιχείρησε με τήν ίδια παραινετική εγκύκλιο (16/4/1926) να διαημερολογιτικσν ζήτημα εν 'Ελλάδι, 'Αποστολική Διακονία τής Εκκλησίας τής 'Ελλάδος, 'Ιούλιος 1952, σ Καραμήτσος-Γαμβρούλιας, ό'.π., σ. 73 και Θ.U.E., ο.π., Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, δ.π., σ. 185, ύποσημ Για τήν άφιξη άπο το "Αγιον "Ορος Ιερέων προς εξυπηρέτηση τών παλαιοημερολογιτών, στα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, βλ. ~ρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, 'Ακριβής θέσις τον 'Ημερολογιακού ζητήματος - ιστορία - σννέπειαι - πανελλαδικον σννέδριον, έκδοση Φωνή της 'Ορθοδοξίας, 'Αθήνα 1950, σ. 23 και Ζηλωτών 'Αγιορειτών ΙΙατέρούν, Σύντομος Ιστορική περιγραφή της 'Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. 'Ελλάδος, "Αγ. Όρος 1973, σ 'Εκκλησία (1928), Γρηγόριος Εύστρατιάδης, Ή πραγματική αλήθεια περί τον Έκκλησιαστικον Η μερολογίου, 'Αθήνα 1929, σ

6 140 Δημήτρης Μαλέσης φωτίσει το λαό για το ζήτημα 21 χωρίς όμως να πετύχει τίποτα, άφοΰ οι εντάσεις καΐ τα επεισόδια συνεχίσθηκαν. Ή παράταξη τών Γ.Ο.Χ. πού εϊχε ενισχύσει τα κοινωνικά της ερείσματα, υποστηριζόταν άπο μια αθηναϊκή εφημερίδα, το «Σκρίπ», και τον άντιβενιζελικο βουλευτή Κυκλάδων Δ. Βοκοτόπουλο 22. "Ας σημειωθεί οτι το 1927 το περιοδικό «Άνάπλασις», το όποιο εξέφραζε ανεπίσημα τις απόψεις της Εκκλησίας, διαμαρτυρόταν, οτι ό Υπουργός Θρησκευμάτων «ύψωσε φωνήν συμπαθείας υπέρ τών παλαιοημερολογιτών» 23, δείχνοντας έ'τσι οτι το ζήτημα προσλάμβανε πλέον, έκτος άπο εκκλησιαστικές, και πολιτικές διαστάσεις. Είχε προηγηθεί απόφαση του αρμόδιου υπουργού, στις 22 Δεκεμβρίου 1926, με τήν όποια επιτρεπόταν ή ακώλυτη τέλεση τών θρησκευτικών καθηκόντων τών Γ.Ο.Χ. στους ιδιόκτητους ναούς τους. Με τήν ίδια απόφαση ευθυγραμμίστηκε και ό 'Υπουργός 'Εσωτερικών II. Τσαλδάρης 24. Τήν περίοδο εκείνη οι παλαιοημερολογίτες προχωρούν στην οργάνωση του αγώνα τους, με σύσταση παραρτημάτων σε ολη τήν 'Ελλάδα, 'ίδρυση μοναστηριών, κυρίως στην 'Αττική κατά τα πρότυπα της Αθωνικής πολιτείας, κτίσιμο ναΐσκων οπού επιτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα καί τις λειτουργίες με ιερείς προσκαλεσμένους άπο το "Αγιον "Ορος, ενώ σε θεσμικό επίπεδο προβαίνουν στην αποστολή υπομνήματος και διαμαρτυριών προς τήν Πολιτεία επικαλούμενοι τις συνταγματικές ελευθερίες καί τα θρησκευτικά δικαιώματα. 'Ακόμη περισσότερο, προχωρούν στή σύσταση γυναικείας οργάνωσης με τον τίτλο «Ένωσις Κυριών της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος τών Γνησίων 'Ορθοδόξων Χριστιανών» καί οργάνωσης νεολαίας με τήν επωνυμία «Ένωσις τών Νέων Γνησίων Χριστιανών της Ελλάδος», πού συνοδευόταν καί άπο τήν έκδοση περιοδικού, τήν «Όρθόδοξον Νεολαίαν» 25. Ή περίοδος χαρακτηρίζεται, έκτος άπο τήν αρτιότερη οργάνωση τών Γ.Ο.Χ., άπο τήν αδιαλλαξία πού τήρησε απέναντι τους ή επίσημη 'Εκκλησία καί τήν αμηχανία της Πολιτείας. Στην προκειμένη περίπτωση ο'ι κυβερνήσεις της περιόδου βρέθηκαν κάτω άπο τήν πίεση καί τών δύο πλευρών: της θεσμοθετημένης εκκλησιαστικής 'Αρχής αφενός καί μιας σημαντικής μερίδας πολιτών, πού χωρίς να αφίστανται άπο τά δόγματα τής ορθόδοξης πίστης, συνιστούν μια ξεχωριστή κοινότητα καί λειτουργούν ως ομάδα πίεσης προς τήν 21. Κώδις Πρακτικών Διαρκούς 'Ιεράς Συνόδου, (Κ.Δ.Ι.Σ.), , σ "Ανθιμος Ρούσσας, Το παλαιοη/ιερολογιακον êm τη σΐ'μπληοώαει 50ετίας από τής δημιουργίας τον ζητήματος αντον, 'Αθήνα 1975, σ Ά>απλα<πς (1927), Καραμήτσος-Γαμβρούλιας, ο.π.,σ Για τήν οργάνωση τών Γ.Ο.Χ. εκείνης τής περιόδου, βλ. Καραμήτσου-Γαμβρούλια, ό'.π., σ , δπου καί τα υπομνήματα προς τις πολιτειακές 'Αρχές. 'Ακόμη, βλ..#.., ο.π., 818.

7 Tò παλαιοημεοολογιτικο ζήτημα ( ) ΙΊΙ εξουσία και τα κόμματα. Πάντως, ή στάση αυτή της 'Εκκλησίας θα πυροδοτήσει νέες εντάσεις, Οά σημειωθούν νέα εκτεταμένα επεισόδια, σέ τέτοιο βαθμό, μάλιστα, πού ό αντίκτυπος τους θα έχει συνέπειες και μέσα στους κόλπους της. "Ηδη έντος της Συνόδου της 'Ιεραρχίας της 'Εκκλησίας τρεις Μητροπολίτες ό Κασσανδρείας, ό Δημητριάδος και ό Έλευθερουπόλεως τηρούν φιλική προς τους Γ.Ο.Χ. στάση και ζητούν τήν επανεξέταση του όλου θάματος, άλλα ή πλειοψηφία των 'Ιεραρχών συνεχίζει να υιοθετεί μια άκαμπτη και σκληρή θέση 26. 'Ανάλογη στάση τηρεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ζητώντας άπό τήν ελληνική κυβέρνηση τή συνδρομή της ((δια πάντων δυνατών μέσων» ενάντια «εις τους άφηνιάσαντας ανίερους ψευδοζηλωτάς» 27. Ή εφεκτική και έπαμφοτερίζουσα στάση της Πολιτείας συνεχίσθηκε, παρά τίς πιέσεις της Εκκλησίας, γεγονός πού προκάλεσε τή δυσφορία των 'Ιεραρχών, οι όποιοι διέβλεψαν εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων καί, μάλιστα, «ύποθαλπομένην τήν άντίστασιν τών εκμεταλλευτών της ευσέβειας του λαού» 28. Το 1934 ό προ^θυπουργός II. Τσαλδάρης, σέ συνάντηση πού είχε με επιτροπή Μητροπολιτών, αντιπρότεινε τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τό ημερολογιακό ζήτημα, κάτι πού αρνήθηκε ή 'Εκκλησία. Αποκαλυπτική της στάσης της κυβέρνησης, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ή δήλωση του πρωθυπουργού οτι «ή Κυβέρνησις δεν λαμβάνει επί του προκειμένου υπ' όψιν μόνον τους Νόμους, άλλα καί τήν σκοπιμότητα, διό καί αϊ προηγούμεναι Κυβερνήσεις, τάς οποίας δεν αδικεί, ελαβον τοιαύτα μέτρα, προς έξοικονόμησιν της καταστάσεως (...) διότι τόσον ή 'Εκκλησία όσον καί το Κράτος δεν δύναται να εγκαταλείψει τους ανθρώπους αυτούς [δηλ. τους Γ.Ο.Χ.] εις τους δρόμους» 29. Στή στάση όλων τών κυβερνήσεων εκείνης της περιόδου φαίνεται να πρυτανεύει ή λογική του πολιτικού κόστους. Ό αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, όταν επικαλείται τή στάση τών προηγούμενων κυβερνήσεων πάνω στο ζήτημα, αναφέρεται σε μια άναμφίλεκτη πραγματικότητα: στο οτι ο'ι διώξεις του θρησκευτικού φρονήματος τών Γ.Ο.Χ., άλλα καί ο'ι συλλήψεις τών ιερέων τους, γίνονταν μετά άπό επίκληση τών κατά τόπους Μητροπολιτών, όπως προαναφέρθηκε, προς τα διωκτικά όργανα της Πολιτείας, καθώς ή επίσημη Εκκλησία ένιωθε να τραυματίζεται το χύρος της άπό τή συνεχή αύξηση του αριθμού τών παλαιοημερολογιτών. Πράγματι, ή προηγηθείσα του Λαϊκού Κόμματος κυβέρνηση του Έ. Βενιζέλου στην τετραετία αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, τηρώντας μια στάση πού κυμαίνεται άπό τήν άποσιο'ιπηση καί 26. Κ.Ι.Σ.Ι. ( ), σ. 47 κ.ές. 27. 'Εκκλησία (1933), 353, όπου καί ή επιστολή της 27ης 'Οκτωβρίου 1933 του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 28. 'Εκκλησία (1933), Κ.Δ.Ι.Σ. ( ), σ. 146.

8 142 Δημήτρης Μαλέσης τήν αδιαφορία εως τή συμπάθεια προς τους Γ.Ο.Χ. 'Ενδεικτική είναι ή συζήτηση πού διεξήχθη στη Βουλή τον 'Ιανουάριο του 1931 μετά άπο αναφορά του βουλευτή του Λαϊκού Κόμματος Γ. Ροδόπουλου καί αφορούσε τις διώξεις πού ύφίσταντο οί Γ.Ο.Χ. άπο τήν αστυνομία 30. "Ολοι οι πολιτικοί αρχηγοί πού έλαβαν μέρος στή συζήτηση τήρησαν θετική στάση έναντι των παλαιοημερολογιτών, με εξαίρεση, 'ίσως, τον 'Αλέξανδρο Παπαναστασίου. Ό αρχηγός της ((Δημοκρατικής "Ενωσης» υπήρξε ό μόνος πού διέβλεπε στην κίνηση των οπαδών του 'Ιουλιανού ημερολογίου, μεταξύ των άλλων, καί πολιτική χροιά καί υποκίνηση υποδεικνύοντας ώς υπεύθυνους τόσο τά στελέχη του Λαϊκού Κόμματος οσο καί ορισμένα στελέχη των ((Φιλελευθέρων» του Βενιζέλου 31. 'Ωστόσο, ό Παπαναστασίου τάσσεται κατά των διώξεων τών παλαιοημερολογιτών, επικαλούμενος τήν ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, πού απορρέει άπο το Σύνταγμα, καί παρά το γεγονός οτι θεωρεί πώς το ζήτημα αυτό «εξευτελίζει τήν Ελληνική ν άντίληψιν». Είναι ό μόνος πολιτικός αρχηγός πού υποστήριζε με επίταση οτι το ζήτημα πού ανέκυψε μετά το 1924 είχε πολιτική υφή καί εξυπηρετούσε κομματικές σκοπιμότητες, κυρίως τών «Λαϊκών». Ό πρωθυπουργός Βενιζέλος, αντιθέτως, θεωρούσε οτι έγινε κάποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης στα πρώτα χρόνια της ημερολογιακής μεταβολής, άλλα «οχι βέβαια άπο το Λαϊκό κόμμα». "Αποψη πού βέβαια ξενίζει, αν ληφθεί υπόψη το κλίμα της κομματικής αντιπαράθεσης πού επικρατούσε στον Μεσοπόλεμο, άλλα πού είναι απολύτως σύμφωνη με τή «συμπάθεια» με τήν οποία αντιμετώπιζε, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, ό αρχηγός τών Φιλελευθέρων τους Γ.Ο.Χ. Στή συζήτηση εκείνη ό πρωθυπουργός φάνηκε να προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της επίσημης 'Εκκλησίας, το γόητρο καί το κύρος της οποίας υπερασπιζόταν, καί της κίνησης τών παλαιοημερολογιτών, οί θρησκευτικές ελευθερίες τών οποίων θα έ'πρεπε να προστατευθούν σύμφωνα με τή συνταγματική επιταγή. Ώς λύση πρότεινε τή σύσταση ιδιαίτερης 'Εκκλησίας με τήν «εκλογή ιερέων καί επισκόπων ακόμη, διότι δεν είναι ούτε αιρετικοί ούτε σχισματικοί οί επιμένοντες εις το παλαιον ήμερολόγιον». Στην 'ίδια συζήτηση ό αρχηγός της αντιπολίτευσης Π. Τσαλδάρης θεωρούσε οτι οί παλαιοημερολογίτες «αναχωρούν άπο πεπλανημένας θρησκευτικάς πεποιθήσεις» μέν, άλλα προασπίσθηκε με πάθος το δικαίωμα τους να τελούν άκωλύτως τις θρησκευτικέ; τους τελετές, να παύσουν οί εναντίον τους διοόξεις, πόσο μάλλον άφοΰ είναι 30. Έψημερίς τών συζητήσεων της Βουλής Σιτνεδρίασις 23ης-22α; 'Ιανουαρίου 1931, σ Στο Λαϊκό Κόμμα είχε επιτεθεί για τον ί'διο λόγο καί το 1934 σε συζήτηση της Βουλής καί με αφορμή τις διώξεις κατά τοϋ 'Αλέξανδρου Δελμούζου. Βλ. 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Μελέτες - Λόγοι - "Αρθρα, επιμέλεια Ξ. Αευκοπαρίδη, 'Αθήνα 1957, επανέκδοση Μορφωτικό Ινστιτούτο Α.Τ.Ε., 'Αθήνα 1988, τ. Β', σ. 760.

9 Tò παλαιοημερολογιτικο ζήτημα ( ) 143 «μία πληούς ανθρώπων, ή όποια δεν κατεργάζεται τίποτε κατά του Κράτους, ή οποία δεν κατεργάζεται, τίποτε κατά της Κοινωνίας, ή οποία δεν κατεργάζεται τίποτε κατά της θρησκείας». Το γεγονός οτι οι Γ.Ο.Χ. ήταν νομοταγείς στην ουσία δεν το αμφισβητούσε κανένα κόμμα 32. Το διατράνωναν με κάθε ευκαιρία οι 'ίδιοι άπό τα έντυπα και τις ανακοινώσεις τους, άλλα προφανώς, δεν έπειθαν την επίσημη Εκκλησία, πού τους θεωρούσε ταραξίες, μια «ομάδα άξεστων και φανατικών μοναχών)), οι όποιοι «άπειλοΰσι να καταρρακώσωσι τελείως το κύρος της 'Εκκλησίας και του Κράτους» 33. 'Ιερά Σύνοδο; τών Γ.Ο.Χ.: μία άλλη "Εκκλησία Αυτό το όποιο έλειπε άπό την κίνηση των Γ.Ο.Χ., προκειμένου να καταστούν Εκκλησία, όπως είχε ζητήσει ό Βενιζέλος το 1931, δηλαδή οι επίσκοποι, πραγματοποιήθηκε το Είχαν προηγηθεί επανειλημμένες προσπάθειες εκ μέρους των Γ.Ο.Χ. να θέσουν επικεφαλής του αγώνα τους τους ιεράρχες, με κυριότερη εκείνη πού αφορούσε τους ρώσους πρόσφυγες πού έδρευαν στο Κάρλοβιτς της Σερβίας υπό τον Κιέβου 'Αντώνιο και οι όποιοι ακολουθώντας το παλαιό ημερολόγιο τηρούσαν φιλική στάση προς τους έλληνες παλαιοημερολογίτες 34. Ή συμπαράσταση, εξάλλου, προς την κίνηση των ελλήνων οπαδών του παλαιού ημερολογίου εκφραζόταν εμμέσως, αν και όχι ρητώς, άπό τα Πατριαρχεία Σερβίας, 'Ιεροσολύμων και 'Αλεξανδρείας, τα οποία, άφου αρνήθηκαν την εισαγωγή του Γρηγοριανοΰ ημερολογίου στις 'Εκκλησίες τους, έδιναν έρεισμα στα επιχειρήματα τών ελλήνων παλαιοημερολογιτών 35. Στίς 26 Μάιου του 1935, λοιπόν, τρεις Μητροπολίτες, ό Δημητριάδος Γερμανός, ό πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος και ό Ζακύνθου Χρυσόστομος, έτέλεσαν λειτουργία σε ναό τών παλαιοημερολογιτών και διακήρυξαν οτι τίθενται επικεφαλής της κίνησης τών Γ.Ο.Χ. Με «Διάγγελμα προς τόν Ευσεβή Όρθόδοξον Έλληνικόν Λαόν» εξηγούσαν τους λόγους πού τους ώθησαν σε αυτήν τήν ενέργεια, επικαλούμενοι τήν ανάγκη της τήρησης τών εθνικών και εκκλησιαστικών 32. Υπήρξαν αντιδράσεις μεμονωμένων βουλευτών κατά τών παλαιοημερολογιτών, στην ϊδια συζήτηση, δπως τών Ε. Κουλουμβάκη, Α. Θεολογίτη, Ι. Παπαφλέσσα και Κ. Βουδούρη, οι όποιοι με παρεμβάσεις τους καταφέρθηκαν με δριμεϊς χαρακτηρισμούς κατά τών Γ.Ο.Χ. θεωρώντας τους «δημοκόπους» και «κατεργαραίους». Άπό αυτούς ό Κουλουμβάκης άνηκε τότε στο Κόμμα Φιλελεύθερων, ό Θεολογίτης και ό Βουδούρης στη «Δημοκρατική Ένωση» τοϋ Παπαναστασίου και ό Παπαφλέσσας στο Λαϊκό Κόμμα. 33. Πάνταινος, Έβδομαδιαιον δελτίον τοϋ Πατριαρχείου 'Αλεξάνδρειας, 1934, σ Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, δ.π., σ Στο ϊδιο, ο.π., σ , δπου επισημαίνεται ή απόρριψη του νέου ημερολογίου άπό τον 'Αλεξανδρείας Φώτιο το Το συγκεκριμένο Πατριαρχείο προχώρησε στην ημερολογιακή μεταβολή το 1928, δύο χρόνια μετά τήν ανάρρηση στο θρόνο τοϋ Μελετίου Μεταξάκη.

10 144 Δημήτρης Μαλέσης παραδόσεων, ενώ ανακοίνωσαν, ταυτόχρονα, Οτι διακόπτουν τήν επικοινωνία με τον 'Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, επειδή τον θεωρούσαν «σχισματικό» και καλούσαν τήν επίσημη Εκκλησία να επαναφέρει το 'Ιουλιανό ημερολόγιο 36. Το «Διάγγελμα» ακολούθησε «Προκήρυξις προς τόν έφημεριακόν Κλήρον και τους Μοναχούς της 'Ορθοδόξου Ελληνικής 'Εκκλησίας περί του ζητήματος του 'Εκκλησιαστικού Ημερολογίου» 37 με παρεμφερές περιεχόμενο. Ή εκ μέρους της επίσημης 'Εκκλησίας αντίδραση υπήρξε άμεση: παρέπεμψε στο εκκλησιαστικό δικαστήριο τους τρεις μητροπολίτες και ζήτησε άπό τήν κυβέρνηση τή συνδρομή της γιά τήν πάταξη της κίνησης 38. Άλλα οί τρεις μητροπολίτες, παλαιοημερολογίτες πλέον, προέβησαν σε χειροτονίες τεσσάρων νέων επισκόπων τόν 'Ιούνιο του 'ίδιου χρόνου, συγκροτώντας έτσι τήν επταμελή Σύνοδο τών Γ.Ο.Χ. Ή διόγκωση του προβλήματος υποχρέωσε τήν επίσημη 'Εκκλησία να λάβει κατασταλτικά μέτρα με τή συνδρομή της Πολιτείας: απέστειλε τους τρεις μητροπολίτες σε απομονωμένες μονές με πενταετή αποκλεισμό, άφου προηγουμένως τους καθαίρεσε και τους υπήγαγε στην τάξη τών μοναχών 39. Τήν απόφαση αυτή ακολούθησαν βίαια επεισόδια στο κέντρο της 'Αθήνας, όταν οί Γ.Ο.Χ. συγκρούσθηκαν με αστυνομικές δυνάμεις έ'ξω άπό το Συνοδικό Μέγαρο. Ή πλευρά τους υπολόγισε πάνω άπό εκατό τους τραυματίες, ενώ παραλλήλισε τα γεγονότα μέ τα «Ευαγγελικά» του 'Ωστόσο, ή δυναμική στάση της Πολιτείας δεν ισοδυναμούσε, σέ καμία περίπτωση, μέ μια αναφανδόν αποδοκιμασία τών παλαιοημερολογιτών εκ μέρους της κυβέρνησης Π. Τσαλδάρη. Τ Ηταν φανερή ή αμηχανία της, καθώς έπρεπε να εφαρμόσει τις αποφάσεις της 'Ιεραρχίας της 'Εκκλησίας, άλλα φαινόταν να υπολογίζει πολύ το πολιτικό κόστος σέ μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Ό βενιζελικός τύπος καί ή αντιπολίτευση εβαλλαν συλλήβδην κατά της κυβέρνησης τών «Λαϊκών», επιχειρώντας να αποκομίσουν κομματικά οφέλη, άφου είχαν ταυτίσει τους Γ.Ο.Χ. μέ τους πολιτικούς τους αντιπάλους. "Ηδη τό προπύργιο του βενιζελισμοΰ, τό Ελεύθερον Βήμα, αμέσως μετά τήν ενέργεια τών τριών μητροπολιτών, απέδωσε ευθύνες στον πρωθυπουργό Π. Τσαλδάρη, επειδή «ή κυβέρνησις του Λαϊκού κόμματος [υπήρξε] κυριότατα υπεύθυνος δια τήν παρά- 36. 'Ολόκληρο το περιεχόμενο του «Διαγγέλματος», βλ. Ελευθέριος Χρ. Γκουτζίδης, "Ελεγχος καί ανατροπή της διδακτορικής διατριβής τον ((Δημητριάδος» Χριστόδονλον 77αρασκεναΐδη, έαδ. Κήρυκας Γνησάον Όρθοδόξιον, 'ΛΟήνα 1985, σ ΖΊ.'Έθνος, 27 Μαΐου 1935 καί ΤΤρωία, 28 Μαΐου Καθημερινή, 28 Μαΐου 'Εκκλησία (1935), καί Πάνταινος (1935), Κήρνξ 'Ορθοδόξων, 19 Ιουνίου Πρβ. ακόμη την περιγραφή της συγκέντρωσης στην έφ. 'Ελεύθερον Βήμα, 15 'Ιουνίου 1935, οπού καί ηπιότεροι χαρακτηρισμοί. 'Ακόμη, στην ΐδια εφημερίδα, 3 'Ιουνίου 1935, βλ. για εκτεταμένα αιματηρά επεισόδια καί συλλήψεις παλαιοημερολογιτών στον Ι.Ν. 'Υπαπαντής Κερατσινίου.

11 Ta παλαιοημερολογίτη ζήτημα ( ) 145 δοξον έξέλιξιν πού επήρε αυτή ή ύπόθεσις», ενώ κατήγγειλε οτι οι Γ.Ο.Χ. ((συνδεόμενοι, άπο ετών με πολιτευτάς του λαϊκού κόμματος έρυμουλκήθηκαν υπό πρώην γνωστού παλαιοημερολογίτου βουλευτού και άλλων εις το κόμμα τών βασιλοφρόνων» 41. Την 'ίδια στιγμή πού ό υπουργός Παιδείας Δ. Χατζίσκος δήλωνε, ως Πόντιος Πιλάτος, δτι ή «'Ιερά Σύνοδος είναι ελευθέρα να πράξη ο,τι νομίζει», οι Θ. Σοφούλης και Θ. Πάγκαλος ζητούσαν τη λήψη μέτρων κατά τών παλαιοημερολογιτών, αναμένοντας ή κυβέρνηση «να πατάξη τους τρεις ταραξίας» 42. Έ χώρα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο και ήταν σαφές δτι πολλοί υποψήφιοι βουλευτές τοΰ Λαϊκού Κόμματος πίεζαν τήν κυβέρνηση νά τηρήσει ουδέτερη στάση ή τουλάχιστον να δίνει ελπίδες στους παλαιοημερολογίτες, επισείοντας τον κίνδυνο «καταψηφίσεως» στίς εκλογές 43. Ό 'Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ταυτόχρονα, στηλίτευε τήν «άδιαφορίαν» πού επιδείκνυε ή κυβέρνηση «χάριν τών παλαιοημερολογιτικών ψήφοον» 44. Το οξύμωρο ήταν, ωστόσο, οτι οί 'ίδιοι οι Γ.Ο.Χ., λόγω τοΰ εκτοπισμού τών δύο μητροπολιτών τους 45, δήλωσαν δτι «μεοίστανται εις τήν άντίθετον της κυβερνητικής πολιτικήν παράταξιν» 46, δίνοντας, για πρώτη φορά άπο τήν έγερση τοΰ όλου ζητήματος, πολιτική χροιά στην κίνηση τους. Ή «αντίθετος πολιτική παράταξις» δεν προσδιοριζόταν επακριβώς, άλλα με δεδομένη τή στάση πού είχαν τηρήσει τα βενιζελογενή κόμματα, συμπεραίνουμε δτι διολίσθησαν προς τους φιλομοναρχικούς, καθώς, κατά μία άποψη, αυτοί είχαν υποσχεθεί «δτι θα επαναφέρουν το παλαιον ήμερολόγιον εάν επικρατήσουν». ΤΙταν ή εποχή, δπου ανακινήθηκε το ζήτημα της επαναφοράς στο θρόνο τοΰ έκπτωτου Γεωργίου Β', τόσο από στελέχη τοΰ Λαϊκοΰ Κόμματος, δσο και άπο πρώην βενιζελικούς, δπως ό Κονδύλης. "Ετσι θα πρέπει να ερμηνευθεί και ή επάνοδος στην 'Αθήνα τών δύο παλαιοημερολογιτών αρχιερέων τον 'Οκτώβριο τοΰ ίδιου έτους. Ή μετατροπή της ποινής της πενταετούς εξορίας σε τρίμηνη, φαίνεται δτι εκτιμήθηκε δεόντως άπο τους Γ.Ο.Χ., δπ(ος αποκάλυψε χρόνια μετά ό επικεφαλής τους 'Αρχιεπίσκοπος Έφ. 'Ελεύθερον Βήμα, 28 Μαΐου 1935, καθώς και ανάλογη αρθρογραφία στην ίδια εφημερίδα στίς 9 'Ιουνίου Στο ίδιο, 29 Μαίου Στο Ιδιο, 30 Μαΐου Στο ϊδιο, 1 Ιουνίου Πολύ σύντομα, ό Ζακύνθου Χρυσόστομος μετέβαλε στάση, υπέβαλε μεταμέλεια στη Δ.Ι.Σ. και αποκαταστάθηκε πλήρως, ένώ παρόμοια στάση τήρησαν καί άλλοι δύο άπο τους νεοεχειροτονηθέντες Μητροπολίτες, ό Μεγαρίδος Χριστόφορος καί ό Διαυλείας Πολύκαρπος, πού επίσης έγιναν δεκτοί στους κόλπους της Εκκλησίας. 46. '.Εκκλ^σ/α (1935), Έφ. 'Ανεξάρτητος, 9 Ιουνίου 1935, οπού καί ή είδηση για τις υποσχέσεις τών μοναρχικών. Για τήν ευαρέσκεια τοΰ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου, βλ. πρ. Φλωρίνης Χρυ- 10

12 146 Δημήτρης Μαλέσης Ή επίσημη Εκκλησία έδειξε φανερά ενοχλημένη άπα τήν έπαμφοτερίζουσα στάση της Πολιτείας, την οποία ερμήνευσε ώς μικροπολιτική τακτική, πόσο μάλλον όταν οι έπανελθόντες άπο την εξορία μητροπολίτες των Γ.Ο.Χ. «επωφελούμενοι διαφόρων πολιτικών μεταβολών», αναδιοργάνωσαν τον αγώνα τους, χωρίς να ληφθούν εναντίον τους μέτρα, παρά το αίτημα του 'Αρχιεπισκόπου Χρυσόστομου 48. Στην προσπάθεια τών παλαιοημερολογιτών να αποκτήσουν μια επίσημη θεσμική εκπροσώπηση με τή συγκρότηση ιδιαίτερης Συνόδου, ορθώθηκε αμέσως ενα τείχος άπο τή θεσμοθετημένη εκκλησιαστική αρχή, καθώς, έκτος άπο τήν 'Ιερά Σύνοδο, την κίνηση τών Γ.Ο.Χ. καταδίκασε με ανακοίνωση της ή Θεολογική Σχολή, ή 'Ακαδημία 'Αθηνών με ψήφισμα της, το Οικουμενικό Πατριαρχείο 49 και το Πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας 50. Ειδικότερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο φαινόταν να ανησυχεί περισσότερο, καθώς ή κίνηση του παπα Εύθύμ, ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο και οι κίνδυνοι προσελάμβαναν εθνικό χαρακτήρα 51. 'Από τή μεριά τους οι εκάστοτε κυβερνήσεις είχαν μια ομιχλώδη συμπεριφορά έναντι του ζητήματος καί σχοινοβατούσαν μεταξύ διώξεων καί απαγορεύσεων άπο τή μία καί ανοχής ή έστω έπιείκιας άπο τήν άλλη, καθώς ή πολιτική τους υπαγορευόταν άπο τήν πολιτική συγκυρία, περισσότερο, καί τις κομματικές σκοπιμότητες. 'Επικαλούνταν το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης θρησκευτικής λατρείας καί το έκαναν συχνά, άλλα ήταν ύποχρεωμ,ένες να υπερασπισθούν τό, πράγματι, τρωθέν κύρος της αυτοκέφαλης ελληνικής 'Εκκλησίας. Στην πρώτη περίπτωση, έδειχναν μια εφεκτική στάση έναντι αυτής τής νομοταγούς προς το καθεστώς καί έχει μεγάλη σημασία αυτό σημαντικής μερίδας συντηρητικών πολιτών, πού συνέχισαν να ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο. Στή δεύτερη περίπτωση, προέβαιναν σε διώξεις, κλείσιμο ναών, άποσχηματισμο ιερωμένων καί σε εκτοπίσεις τών ηγετών τους. σόστομος, 'Ακριβής θέσις, ο.π., σ. 35, δπου εξαίρεται ό Υπουργός Παιδείας καί Θρησκευμάτων τής κυβέρνησης Κονδύλη, Θεόδωρος Τουρκοβασίλης «όστις... απέδωσε τήν έλευθερίαν». Για το 'ίδιο ζήτημα βλ. George Th. Maurogordatos, Stillborn Republic - Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922, 1936, University of California Press, 1983, σ Σχετικά μέ τή διάσταση απόψεων 'Εκκλησίας καί Πολιτείας για το ζήτημα, στο Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ό'.π., σ 'Εκκλησία (1935), Πάνταινος (1935), 'Ελεύθερον Βήμα, 29 Μαΐου 1935, οπού επισημαίνονται οί κίνδυνοι άπο τήν προσπάθεια (1923) τοϋ ιερωμένου Καραχισαρίδη να ιδρύσει Τουρκική 'Ορθόδοξη Εκκλησία, υποχείριο τής τουρκικής πολιτικής. Για τήν προσπάθεια αυτή του τουρκόφωνου χριστιανού παπα Εύθύμ, καθώς καί για τις γενικότερες δυσκολίες πού εϊχε να αντιμετωπίσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εξαιτίας τής πολιτικής τής νέας κεμαλικής τουρκικής ηγεσίας, βλ. 'Αλέξης 'Αλεξανδρής, «Ή απόπειρα δημιουργίας τουρκορθόδοξης 'Εκκλησίας στην Καππαδοκία, », Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, 4 (1983),

13 Tò παλαιοημερο?.ογιτικο ζήτημα ( ) 147 Κατά τή διάρκεια του μεταξικου καθεστώτος της 4ης Αυγούστου δέν σημειώθηκαν κάποιες σημαντικές εξελίξεις στο ζήτημα. Το καθεστώς φάνηκε ανεκτικό, όπως και οι προηγούμενες κοινοβουλευτικές κυβερνήσεις, έναντι των Γ.Ο.Χ., οι όποιοι επωφελήθηκαν περισσότερο άπο την αναταραχή πού ξέσπασε στους κόλπους της Εκκλησίας το 1938 για τή διαδοχή στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Χρυσόστομου. Ό Χρυσόστομος πέθανε τον 'Οκτώβριο εκείνου του έ'τους χωρίς να έχει καταφέρει να δώσει λύση στο πρόβλημα πού προέκυψε επί των ήμερων της αρχιερατείας του. Ό διάδοχος του στον θρόνο Χρύσανθος Φιλιππίδης δέν ασχολήθηκε καθόλου με το παλαιοημερολογητικό ζήτημα, γεγονός, πού ενθάρρυνε τους Γ.Ο.Χ., οί οποίοι πραγματοποίησαν συνέδριο στην 'Αθήνα το Έν τω μεταξύ, στους κόλπους της 'Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. είχε ξεσπάσει άπο το 1937 διχασμός μεταξύ εκείνων πού τηρούσαν μια στάση πιο διαλλακτική έναντι της επίσημης 'Εκκλησίας και εκείνων πού χαρακτηρίζονταν άπο αδιαλλαξία και απέκλειαν κάθε επικοινωνία μαζί της 53. Οί συνθήκες πού επικράτησαν τή δεκαετία του '40, μέ τήν Κατοχή και τον 'Εμφύλιο πού ακολούθησε, κατέστησαν το ζήτημα άνευ σημασίας για τήν 'Εκκλησία και μόνο οί μεταξύ των παλαιοημερολογιτών έριδες συνεχίστηκαν για τα ϊδια ζητήματα, γεγονός πού διεύρυνε το χάσμα μεταξύ τών δύο παρατάξεο')ν τους και οδήγησε στην οριστική διάσπαση. Μεταπολεμική περίοδος: δξννση του ζητήματος Μεταπολεμικά το πρώτο αξιοσημείωτο γεγονός υπήρξε το «Πρώτον Πανελλαδικον Συνέδριον», πού πραγματοποίησαν οί Γ.Ο.Χ. στην 'Αθήνα τον 'Απρίλιο του Παρόντες ήταν πολλοί βουλευτές, μεταξύ τών οποίων ό αντιπρόεδρος της Βουλής Κλεάνθης Θεοφανόπουλος και ό βουλευτής Άλ. Βαμβέτσος, οί όποιοι εκφώνησαν λόγους, υίοθετοίντας τις θέσεις τών παλαιοημερολογιτών. Ή συμμετοχή βουλευτών άπο τή δεξιά κυβερνητική παράταξη, πού εξήλθε παντοδύναμη άπο τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 1946, άλλα και εκπροσώπων άπο τα κεντρογενή φιλελεύθερα κόμματα, ισοδυναμούσε μέ de facto αναγνώριση τής παλαιοημερολογιτικής κίνησης. Καί, βεβαίως, στις έκτακτες συνθήκες πού επικρατούσαν τότε, λόγω του 'Εμφυλίου, ή εκ φύσεως συντηρητική αυτή μερίδα τών Ελλήνων, οχι μόνο δέν αποτελούσε απειλή για το δοκι- 52. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ο.π., σ Για τή διάσπαση αυτή, ή οποία οφείλεται σε θεολογικούς λόγους καί δέν άφορα το παρόν πόνημα, βλ. στο ϊδιο, σ 'Ακόμη, Θεοδώρητος μοναχός, Το 'Ημερολογιακοί' σχίσμα δυνάμει η ενεργεία, "Αγ. "Ορος 1973, καθώς καί Ευγένιος Τόμπρος, «Εκκλησία δεχοεΐσα το Γρηγοριανον (παπικον) Ήμερολόγιον, κατέστη σχισματική καί τα μυστήρια της, ώς εκ τούτου, στερούνται της Θείας Χάριτος», περ. Κήρυξ Εκκλησίας 'Ορθοδόξων, ('Οκτώβριος 1971), 3-17, το όποιο εξέφραζε τήν αδιάλλακτη παράταξη.

14 148 Δημήτρης Μαλέσης μαζόμενο αστικό καθεστώς, άλλα, αντίθετα, όπως οι 'ίδιοι τόνιζαν, ήσαν «φρουροί και ύπερασπισταί τών πανταχόθεν βαλλομένων νυν, Θρησκευτικών και 'Εθνικών παραδόσεων» 54. Το ζήτημα έλαβε νομική διάσταση το 1948, κατά τη διάρκεια τών συζητήσεων της Βουλής εν όψει της κατάρτισης τών άρθρο^ν του νέου Συντάγματος. Με πρόταση του ό βουλευτής Ν. Μπακόπουλος προς τήν 'Αναθεωρητική Βουλή εισηγήθηκε μια ερμηνευτική διάταξη στο τέλος του δεύτερου άρθρου, με τήν όποια προβλεπόταν δτι ό ορός «θρησκευτική συνείδηση» και ή συνακόλουθη ελεύθερη έκφραση της αφορούσε «και το θρησκεύεσθαι κατά το παλαιον έορτολόγιον» 55, πρόταση τήν οποία υποστήριξαν αρκετοί βουλευτές μεταξύ τών οποίων ό 'Αντιπρόεδρος της Βουλής Κλ. Θεοφανόπουλος και ό Άλ. Βαμβέτσος. Ή Διαρκής 'Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της 'Εκκλησίας διαβλέποντας τον κίνδυνο άπο τυχόν ψήφιση αυτής της ερμηνευτικής διάταξης, υπέβαλε υπόμνημα προς τή Βουλή ζητώντας τήν απάλειψη της, άφου δεν θεωρούσε τους παλαιοημερολογίτες αιρετικούς ή σχισματικούς, άλλα «έπανάστασιν εντός τών κόλπων της Εκκλησίας» 56. Τελικά, μετά άπο ειδική τροπολογία, πού υποστήριξε ό Κωνσταντίνος Τσάτσος, διαγράφηκε ή επίμαχη ερμηνευτική δήλωση άπο το άρθρο 2 και δεν κατοχυρώθηκε συνταγματικά ό παλαιοημερολογιτισμος ως ιδιαίτερη 'Εκκλησία μέσα στο κράτος. Το θέμα, αν ο'ι παλαιοημερολογίτες είναι σχισματικοί ή δχι, απασχόλησε εκείνη τήν περίοδο νομικούς και θεολόγους και είχε σημασία, διότι, αν εθεωρούντο σχισματικοί, Οά έπρεπε να προβλεφθεί συνταγματική κατοχύρωση, αν οχι, οφείλε το κράτος να λάβει εναντίον τους κατασταλτικά μέσα, όπως ζητούσε ή επίσημη 'Εκκλησία. 'Από τις σχετικές γνωματεύσεις ξεχωρίζουν εκείνες τών Χ. 'Ανδρούτσου, Λ. Γιδόπουλου και Α. Βαμβέτσου, πού τάσσονταν υπέρ της συνταγματικής προστασίας τών Γ.Ο.Χ., γνωμάτευση πού υιοθέτησαν μέσω τών εντύπων τους οι παλαιοημερολογίτες 57 και ή αντίθετη, τών Γ. Ράμμου, Χ. Σγουρίτσα και Κ. Τσάτσου, τήν οποία ενστερνίσθηκε ή 'Εκκλησία, και θεωρούσε οτι «αϊ θρησκευτικαί ένο')σεις τών παλαιοημερολογιτών είναι παράνομοι» 58. Έ μή συνταγματική κατοχύρωση της Εκκλησίας τών Γ.Ο.Χ. άπο το Σύνταγμα του 1952, είχε ως αποτέλεσμα να οξυνθεί ξανά το ζήτημα περισσότερο ίσως άπ' δ,τι τή μεσοπολεμική περίοδο. Τή νέα σκληρή στάση της επίσημης 'Εκκλησίας, εγκαινίασε ό νέος (1949) 'Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών Σπυρίδων Βλά- 54. Πανελλήνιος Θρησκευτική καί Εθνική 'Ορθόδοξος Κοινωνία, Το Πρώτον Πανελλαδικον Συνέδρων τών οπαδών τον 'Ιουλιανού εορτολογίου, 'Αθήνα, 'Απρίλιος 1947, σ καί 'Εκκλησία (1948), Στο ϊδιο (1951), άρ. 1-2, Στο ϊδιο 277. Γνωμάτευση άπο 1η Δεκεμβρίου Στο ϊδιο (1951), τ. 1-2,11-15.

15 Tò παλαιόηιιερόλογιτικο ζήτημα ( ) 149 χος ήδη άπο την πρώτη συνεδρίαση της Δ.Ι.Σ. 59. "Ετσι. υπέβαλε υπόμνημα τον 'Ιούλιο του 1950 προς τήν Πολιτεία, βάσει του οποίου ή κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου αποφάσισε (πράξη υπουργικού συμβουλίου της 3 'Ιανουαρίου 1951) να ενεργήσει δραστικά για τήν εξάλειψη του παλαιοημερολογητισμοΰ. Μεταξύ των άλλων μέτρων προβλεπόταν να άποσχηματισθοΰν οι ιερωμένοι παλαιοημερολογίτες, να συλληφθούν και να αποσταλούν στις μονές τους οί μοναχοί μέτρο, πού αφορούσε τους 'Αγιορείτες καί να αποδοθούν στην κρατούσα 'Εκκλησία οί ναοί τους 60. Οί αντιδράσεις των Γ.Ο.Χ. σ' αυτή τή φάση συνοψίζονται σε υπομνήματα καί διαμαρτυρίες προς τα αρμόδια υπουργεία καί τον 'ίδιο τον βασιλιά Παύλο, άλλα καί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, ιδιαίτερα μετά τή σύλληψη καί τον εκτοπισμό στή Λέσβο του 'Αρχιεπισκόπου τους πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου τήν 1η Φεβρουαρίου Ί Ή διαφορά αυτής της σύγκρουσης με τή μεσοπολεμική έγκειται στο 6τι τή φορά αυτή οί διώξεις των Γ.Ο.Χ. έχουν τήν επίσημη θεσμική στήριξη: για πρώτη φορά κάποια κυβέρνηση εξέδιδε «Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου» για τήν αντιμετώπιση του ζητήματος. Οί πιέσεις καί οί διαμαρτυρίες των παλαιοημερολογιτών θα ευοδωθούν έν μέρει, πάντως, το 1952, καθώς θα παρέμβουν ορισμένοι πολιτικοί. Τήν πρωτοβουλία παίρνει ό βουλευτής Χίου της Ε.Π.Ε.Κ. Νικ. Ζορμπάς, ό όποιος τον 'Απρίλιο του 1952 καί με αφορμή τα επεισόδια πού σημειώθηκαν σε ναούς παλαιοημερολογιτών τή Μεγάλη Εβδομάδα, αρθρογραφεί στην εφημερίδα «Προοδευτική Αλλαγή», υπέρ των Γ.Ο.Χ. καί ζήτα τήν ελεύθερη άσκηση των «θρησκευτικών καθηκόντων» τους 62. Τον ίδιο καιρό, παρεμφερής είναι καί ή αρθρογραφία των εφημερίδων «Καθημερινή» καί «Εθνικός Κήρυξ», οί όποιες αντιδιαστέλλουν τις διώξεις του πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου με τήν ελευθερία πού απολάμβανε ό Κοζάνης 'Ιωακείμ, γνωστός για τή δράση του στο Ε.A.M. 63. "Ετσι ό 'Ιεράρχης των Γ.Ο.Χ. θα επανέλθει στις 16 'Ιουλίου 1952 άπο τή Λέσβο, με τή μεσολάβηση των τριών κυβερνητικών βουλευτών, Ζορμπά, Σκουτέρη καί Γοργία 64.,ν Ας σημειωθεί Οτι ή κυβέρνηση Πλαστήρα στηριζόταν τότε 59. Στο ίδιο (1949), 218, καθώς καί Χριστόδουλος Παρασκευαίδης, «Ό 'Αθηνών Σπυρίδων Βλάχος καί το Παλαιοημερολογιτικόν», Χαριστεϊον Σεραφείμ Τίκα, θεσσαλονίκη 1984, σ Στο Ιδιο (1951), τ. 3, σ Θ.Η.Ε.,δ.π., Έφ. Προοδευτική 'Αλλαγή, 15 'Απριλίου Έφ. Καθημερινή, 20 Φεβρουαρίου 1952 καί 10 'Απριλίου 1952, καθώς καί 'Εθνικός Κήρυξ, 11 'Απριλίου Ή ί'δια αντιπολιτευόμενη εφημερίδα σέ κύριο άρθρο της στις 18 'Ιανουαρίου 1951 καί μέ αφορμή τήν έναρξη τών συστηματικών διώξεων, αναφέρεται σέ «γελοίους Κυβερνήτες» καί «ψευδονέρωνες». 64. Σχετικά Π.Φ.Ο., 28 'Ιουλίου 1952, άρ. 134.

16 150 Δημήτρης Μαλέσης στην οριακή πλειοψηφία των 151 βουλευτών, γεγονός, ασφαλώς πού δε θα πρέπει να ερμηνευθεί μονοσήμαντα ώς άμεσος εκβιασμός προς τήν κυβέρνηση ύπερ των παλαιοημερολογιτών, άλλα πού, οπωσδήποτε, διαγράφει Ινα μέρος, τουλάχιστον, του προβλήματος και εξηγεί τη στάση της κυβέρνησης της Ε.Π.Ε.Κ. Έξαλλου, ή χώρα εισερχόταν σε προεκλογική περίοδο καί ή οποιαδήποτε απόφαση βάραινε ιδιαίτερα στις συνειδήσεις τών ψηφοφόρων. Οι τρεις βουλευτές πού προαναφέρθηκαν, Ζορμπάς, Σκουτέρης καί Γοργίας, εκλέγονταν βουλευτές στη Χίο, στή Βοιωτία καί στο νομό Σερρών αντίστοιχα, περιφέρειες οπού ο'ι Κοινότητες τών Γ.Ο.Χ. είχαν μεγάλη δραστηριότητα καί πολλά μέλη. Προς τήν 'ίδια κατεύθυνση φαίνεται οτι λειτούργησαν οι επίσης κυβερνητικοί βουλευτές Λυμπέρης (Καβάλας), Σάββας Παπαπολίτης (Πειραιά) καί Κουνούπης (Φθιώτιδας), οι όποιοι πρέπει να υπολόγισαν τις επίσης ικανές σε αριθμό μελών Κοινότητες τών παλαιοημερολογιτών τών περιφερειών τους. Ή πλευρά τών Γ.Ο.Χ. παρουσιάζει τήν πίεση τών συγκεκριμένων βουλευτών ώς «απαίτηση» προς τήν κυβέρνηση Πλαστήρα καί αναφέρεται εγκωμιαστικά προς το πρόσωπο τους 65. Γεγονός είναι δτι οι έν λόγω βουλευτές συνέργησαν 66 ώστε ή κυβέρνηση να αποφασίσει να άρει τα μέτρα εναντίον τών Γ.Ο.Χ., ενώ από τον Ί'διο κομματικό χώρο αναλήφθηκε ή πρωτοβουλία κατάθεσης τροπολογίας επί του σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως του A.N. 1623/51 περί αναστολής διώξεων αδικημάτων τινών κ.λ.π.», πού υπέγραψαν οι Ζορμπάς, Βουλόδημος καί Σχοινας, καί ζητούσαν τήν παραγραφή τών αδικημάτων, για τα όποια είχαν κατηγορηθεί οι Γ.Ο.Χ. Ή έναρξη της προεκλογικής περιόδου πού ακολούθησε, το 1952, υποχρέωσε το κόμμα ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων να λάβει επίσημα θέση υπέρ τών Γ.Ο.Χ., διαμαρτυρόμενο στην υπηρεσιακή κυβέρνηση Κιουσοπούλου για τή σφράγιση δύο ναών 67. Τις συνθήκες δράσης τών Γ.Ο.Χ. δεν τις όριζε πλέον τόσο ή θεσμική απαγόρευση του A.N. του 1951 ό όποιος ούτως ή άλλως είχε άρθεΐ Οσο οι διαθέσεις τών κατά τόπους μητροπολιτών της επίσημης 'Εκκλησίας, οι όποιοι ανάλογα με το πώς διέκειντο απέναντι στους παλαιοημερολογίτες, εϊτε άνέχονταν τή δράση τους, ε'ίτε ζητούσαν τή συνδρομή τών κατασταλτικών μηχανισμών για να τήν περιορίσουν. Ή ηγεσία τους επιχειρούσε κάθε φορά να αποσπάσει τήν αρωγή ή έ'στω τήν ανοχή εκ μέρους τών πολιτικών κομμάτων καί να εκμεταλλευθεί τήν πολιτική συγκυρία 68. Βεβαίως, ή προσπάθεια να έκμαιευ- 65. Καραμήτσος - Γαμβρούλιας, ό'.π., σ. 273 καί Πρβ. π.χ., καί τήν αρθρογραφία τοϋ Λυμπέρη στην εφ. * Ελληνική Ήμερα, 5 Ιουλίου 1952 καί τοϋ Σκουτέρη στην εφ. Προοδευτική 'Αλλαγή, 8 Σεπτεμβρίου Καραμήτσος - Γαμβρούλιας, ο.π., σ Τήν εκμετάλλευση αυτή κατήγγειλε ή εφ. Το Βήμα, θεωρώντας την «άνεξέλεγκτον» με αφορμή τήν επάνοδο τοϋ πρ. Φλωρίνης άπο τον τόπο δπου είχε εκτοπιστεί, βλ. άρθρο 3ης Αυγούστου 1952.

17 Tò τιαλαιοημερολογιτικο ζήτημα ( ) 151 Οεΐ ή θετική στάση των κομμάτων εξαντλούνταν στον αστικό πολιτικό χώρο, δεδομένου δτι ή 'Αριστερά τελούσε υπό καθεστώς διώξεων και κυρίως, δεν υπήρχε περιθώριο ιδεολογικής ή πολιτικής σύμπτωσης με αυτόν τον χώρο. Ή αναγκαστική προσφυγή της ηγεσίας των παλαιοημερολογιτών στα πολιτικά κόμματα προκειμένου να άρθοΰν τα περιοριστικά σε βάρος τους μέτρα, είχε και τις επιπτώσεις στο εσωτερικό τής «Κοινότητας» τους. Ή προεκλογική περίοδος του 1952 μετέφερε τον κομματικό ανταγωνισμό στις τάξεις τους, με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις προς τους οπαδούς, άλλα και τους τρεις αρχιερείς για να δοθεϊ οδηγία υπερψήφισης είτε τής Ε.Π.Ε.Κ. είτε του «Ελληνικού Συναγερμού» του Παπάγου. Οι εσωτερικές έριδες πού προέκυψαν είχαν ώς αποτέλεσμα δύο αρχιερείς τους να αποχωρήσουν καί να επανέλθουν στην Ιεραρχία τής κρατούσας Εκκλησίας 69, ενώ προς στιγμήν παραιτήθηκε και ό Πρόεδρος τους, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος. Ή βαθύτερη κρίση αποσοβήθηκε, δταν ή πλευρά πού διέκειτο φιλικά προς τήν Ε.Π.Ε.Κ. παραιτήθηκε υπέρ εκείνων πού υποστήριζαν τον «Συναγερμό» 70 και είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο νέο κόμμα τής Δεξιάς. Ή συντριπτική νίκη του Παπάγου στις εκλογές θα αναπτερώσει τις' ελπίδες τους, οι όποιες σύντομα θα διαψευσθούν. Έτσι, ενώ θά δεχθούν «με άνακούφισιν καί πολλήν χαράν (...) τήν νίκη του Στρατάρχου», γρήγορα Οά υποχρεωθούν να απευθύνουν «ανοικτή επιστολή» ζητώντας «θρησκευτικήν ανοχή» 71 και παύση τών διώξεων. Αυτές, δμως, θα συνεχισθούν καί έτσι ή προσκείμενη στον «Συναγερμό» κοσμική διοίκηση τής «Κοινότητας» θα υποχρεωθεί να ομολογήσει οτι «διεψεύσθημεν εις τάς προσδοκίας μας» 72. "Ετσι, συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τόσο τήν πολιτειακή οσο καί τήν πολιτική ηγεσία με τηλεγραφήματα, πού αποστέλλονται άπό τα κατά τόπους παραρτήματα τους και προσπαθούν να ασκήσουν πίεση υπενθυμίζοντας τις προεκλογικές υποσχέσεις 73. Έ πίεση προς τήν πανίσχυρη, από κοινοβουλευτικής απόψεως, κυβέρνηση Παπάγου, υποχρεώνει τους φιλοκυβερνητικούς ηγέτες τών παλαιοημερολογιτών να ομολογήσουν «οτι δεν άνήκουσιν εις τήν Βενιζελικήν φατρίαν καί δια τούτο ετάχθησαν αναφανδόν ύπερ του Στρατάρχου» 74. Ή στάση τών Γ.Ο.Χ. έναντι τών πολιτικών Οά αρχίσει να διαφοροποιείται σταδιακά καί 69. Για το ζήτημα, βλ. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ο.π., σ Θ.Η.Ε., ο.π., 824 καί Η.Φ.Ο., 4 Μαΐου Η.Φ.Ο., 17 Νοεμβρίου 1952, άρ. 142 καί 12 Ιανουαρίου 1953, άρ. 146, δπου καί ή ανοικτή επιστολή με τον τίτλο «Στρατάρχα, μέμνησθε τής θρησκευτικής ανοχής». 72. Η.Φ.Ο., 20 'Απριλίου 1953, άρ Σέ ενα άπ' αυτά, απάντησε θετικά ό πρόεδρος τής Βουλής Κ. Ροδόπουλος, εκφράζοντας τή βεβαιότητα οτι σύντομα θά λυθεί καί το ζήτημα τών «Γ.Ο.Χ.», βλ. Η.Φ.Ο., 18 Μαΐου 1953, άρ. 53. Βλ., ακόμη, ανάλογου περιεχομένου «Υπόμνημα» προς τον βασιλιά Παΰλο, Η.Φ.Ο., 15 'Ιουνίου 1953, άρ Η.Φ.Ο., 24 Αυγούστου 1953, άρ. 162.

18 152 Δημήτρης Μαλέσης ή επίσημη ηγεσία τους τουλάχιστον να αποστασιοποιείται άπο προηγούμενες τοποθετήσεις, καθώς ή θέση της Πολιτείας, άλλα και της Εκκλησίας απέναντι τους γίνεται ολοένα και πιο ελαστική. Ό ίδιος δ πρόεδρος της 'Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ., πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος, συνιστά «όπως άποφευχθή πας υπαινιγμός, δυνάμενος να δώση πολιτικον χαρακτήρα εις τον 'Ιερόν Αγώνα», ενώ αποδοκιμάζεται επισήμως ή προσπάθεια κάποιας «Επιτροπής», πού συνιστούσε στις εκλογές του 1956 την υπερψήφιση «ορισμένης πολιτικής ή οποία μέχρι τούδε ένδιαφέρθη πραγματικώς δια την άρσιν των καθ' ημών διωκτικών μέτρων» 75. Ουσιαστικά, τα κατασταλτικά μέτρα της Πολιτείας εναντίον τών παλαιοημερολογιτών έπαψαν αμέσως μετά τον θάνατο του 'Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, τον Μάρτιο τοΰ 1956, ό όποιος υπήρξε ό μοναδικός 'Αρχιεπίσκοπος πού έθεσε ως πρώτο στόχο τήν εξάλειψη τοΰ παλαιοημερολογιτισμοΰ. 'Ωστόσο, τα βίαια μέτρα πού ελήφθησαν τότε, δεν απέδωσαν καρπούς, ενώ τον διάδοχο του Δωρόθεο, δεν φάνηκε να τον απασχολεί σοβαρά το ζήτημα. 'Ερμηνευτικά οχήματα Ή κίνηση τών παλαιοημερολογιτών λειτούργησε επί τέσσερις περίπου δεκαετίες ως μία ιδιότυπη ομάδα πίεσης. 'Αμέσως μετά τήν ημερολογιακή μεταβολή του 1924 άπα τήν ελληνική 'Εκκλησία, συγκρότησαν μία κοινότητα οπαδών, πού αντιτάχθηκε στην απόφαση και ξεκίνησε, δπως είδαμε, έναν σκληρό αγώνα, το ιδεολογικό στίγμα τοΰ οποίου δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να εντοπισθεί μόνον στή διαφορά τών δεκατριών ήμερων πού χώριζε τα δύο ημερολόγια, 'Ιουλιανό και Γρηγοριανό, αλλά, κυρίως, στή γενικότερη συντηρητική τοποθέτηση τους απέναντι στα εκκλησιαστικά και, βέβαια, κοινωνικοπολιτικά ζητήματα. Τόσο ή απήχηση τών αντιλήψεων τους, δσο και ό αριθμός τών οπαδών τους, μας επιτρέπουν να μιλήσουμε για μια σημαντική μειονότητα μέσα στο ελληνικό κράτος, ή οποία δρα πολιτικά, στον βαθμό πού άσκεΐ πίεση στα κόμματα, ορισμένα άπο τα όποια φαίνονται, κατά καιρούς, να υπολογίζουν στή δύναμη της. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί δτι ένας υπολογισμός τοΰ άριθμοΰ τών ελλήνων παλαιοημερολογιτών είναι εξαιρετικά δυσχερής εως αδύνατος. Διότι και εκείνοι φέρονται επισήμως και αναγνωρίζονται άπο τήν Πολιτεία ως ορθόδοξοι χριστιανοί και, βέβαια, χωρίς τον προσδιορισμό «γνήσιοι». Οι δποιες απόπειρες έγιναν κατά καιρούς για τήν καταγραφή της αριθμητικής τους δύναμης, έκτος τοΰ δτι δεν απέδωσαν τεκμηριωμένα αποτελέσματα, υποκρύπτουν τή δυσκολία τοΰ εγχειρήματος. "Ετσι, για παράδειγμα, ή 'Εκκλησία 75. Η.Φ.Ο., 4 'Ιουλίου 1954, άρ. 185 και 6 Φεβρουαρίου 1956, άρ. 227.

19 Το παλαιοη/ιερο/.υγιτικό ζήτημα (1Ü ) 153 της Ελλάδος υπολόγιζε το 1934 Οτι υπάρχουν χιλιάδες οπαδοί του παλαιού ημερολογίου, ενώ τον ΐδιο χρόνο ό Σερρών Κωνσταντίνος ενώπιον της 'Ιεραρχίας έκανε λόγο για Τον επόμενο χρόνο, ό φιλικά διακείμενος προς τους Γ.Ο.Χ. Δράμας Βασίλειος τους υπολόγιζε σε , αριθμός μάλιστα πού έβρισκε σύμφωνο και τον Δημητριάδος Γερμανό 77. Συστηματικότερη έρευνα φαίνεται Οτι έγινε άπο την 'Εκκλησία το 1969 άνα νομό, πλην Κρήτης και Δωδεκανήσου, πού υπάγονται εκκλησιαστικά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δόθηκε τότε ό επίσης αμφισβητούμενος αριθμός των 30.1 ΙΟ 78. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου ή παλαιοημερολογιτική κίνηση συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά με τον άντιβενιζελισμό. 'Υπενθυμίζεται οτι ό πολιτικός διχασμός και το βαθύ ρήγμα μεταξύ της βενιζελικής παράταξης και των βασιλοφρόνο^ν είχε αντίκτυπο και στους κόλπους της ελληνικής Εκκλησίας, τής οποίας οι ιεράρχες τάχθηκαν στην πλειοψηφία τους τουλάχιστον μέ τη μία ή την άλλη πλευρά. Ή επικράτηση του βενιζελογενούς κινήματος του 1922 είχε ώς αποτέλεσμα την απροκάλυπτη επέμβαση στο εσωτερικό τής όργάν6)σης τής 'Ιεραρχίας, σύμφωνα μέ τα είωθότα εκείνης τής περιόδου. Ί1 ημερολογιακή μεταβολή του 1923, άλλα κυρίως του 1924, συνδέθηκε αναπόφευκτα, εκ μέρους των παλαιοημερολογιτών, μέ την ελεγχόμενη καί προσκείμενη προς τή βενιζελική παράταξη 'Ιεραρχία. Το γεγονός αυτό, αλλά, κυρίως, ή φύση αύτη καθ' εαυτή τής κίνησης των οπαδών του παλαιού ημερολογίου, ώς εκφραστών των «Εκκλησιαστικών θεσμίοον και 'Εθνικών παραδόσεων»' 9, τους κατέτασσε στις πλέον συντηρητικές κοινωνικές δυνάμεις, ενώ τους ταύτιζε μέ την άντιβενιζελική παράταξη καί, αναπόφευκτα, μέ τους φιλομοναρχικούς 80. Οι αιτιάσεις τής βενιζελικής παράταξης οτι ό παλαιοημερολογιτισμος υποθάλπεται άπο τους πολιτικούς αντιπάλους της είναι συχνές 81, ενώ στο στόχαστρο τής κριτικής βρίσκεται ό αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Π. Τσαλδάρης τόσο άπο την 'Εκκλησία οσο καί άπο το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Πιο φανερά, ό Αρχιεπίσκοπος 'Αθηνών κατηγορούσε τήν κυβέρνηση, τον Μάιο του 1935, οτι «θωπεύει» τους παλαιοημερολογίτες, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο, λόγω τής δύσκολης θέσης στην οποία βρισκόταν, εκδήλωνε απλώς τήν ανησυχία καί τήν ((αμηχανία)) του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο ζήτημα 82. Οι αιτιάσεις αυτές δεν φαίνεται οτι ήταν αβάσιμες καί παρά το γε- 76. Κ.Ι.Σ.Ι., , σ. 45 καί σ Π.Έφημερίς των 'Ελλήνων, 28 Μαίου Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, Ιστορική καί κανονική..., δ.π., σ «Διάγγελμα προς τον ευσεβή όροόδοςον έλληνικον λαό», Ελευθέριος Γκουτζίδης, ύ',.τ., σ George Th. Maurogordalos, δ.π., σ Βλ. χαρακτηριστικά, εφ. 'Ελεύθερον Βήμα, 27 Μαΐου Έφ. 'Ελεύθερον Βήμα, 30 Μαΐου 1935 καί 7 'Ιουνίου 1935.

20 154 Δημήτρη; Μαλέσης γόνος οτι οι τρεις μητροπολίτες πού ηγήθηκαν τών Γ.Ο.Χ. διαβεβαίωναν τον Υπουργό Παιδείας οτι δεν κινήθηκαν άπο πολιτικά κριτήρια 83, οι διώξεις πού ακολούθησαν τους υποχρέωσαν, έ'στω και εμμέσως, να εκδηλώσουν κομματική προτίμηση καί, μάλιστα, προς τήν πλευρά των ακραιφνώς βασιλοφρόνων πού εκπροσωπούσε 6 Κονδύλης το έτος της παλινόρθωσης της Μοναρχίας (1935). Ή αμφίσημη στάση του Λαϊκού Κόμματος έναντι τοΰ ζητήματος καθίσταται ευεξήγητη εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός οτι οι παλαιοημερολογίτες, οπαδοί των θεσμίων παραδόσεων, συγκροτούν μία ομάδα συμπαγή, τα μέλη της οποίας εύκολα μπορούσαν να χειραγωγηθούν κομματικά, δείχνοντας αφοσίωση στους εκκλησιαστικούς ταγούς τού αγώνα τους και στις υποδείξεις τους. Έ αξιοσημείωτη συσπείρωση μεταξύ των μελών της κίνησης πρέπει να θεωρηθεί δεδομένη, αφού το πρόταγμά της είναι Ορησκευτικο-έκκλησιαστικο και αναπαράγει μια συντηρητική ιδεολογία μέσα σε συνθήκες ήμιπαρανομίας ή εν πάση περιπτώσει εναλλασσόμενης νομιμότητας καί παρανομίας. Με τη συνοχή αυτή τα μέλη της 'Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. μπορούν εύκολα να ποδηγετηθοΰν πολιτικά καί να εκφράσουν τήν ευαρέσκεια ή δυσαρέσκεια τους με τήν ψήφο τους. Τα συντηρητικά αστικά κόμματα εν προκειμένω το Λαϊκό πού εγγίζει ιδεολογικά τους παλαιοημερολογίτες γνωρίζουν δτι μπορούν να προσδοκούν εκλογικά κέρδη, γεγονός πού ερμηνεύει τήν παλινωδία τους έναντι τοΰ ζητήματος. βεβαίως, ή θεσμοθετημένη πολιτειακή καί πολιτική ηγεσία οφείλε να στηρίξει τις επιλογές της αντίστοιχης εκκλησιαστικής καί να συνδράμει στον αγώνα της κατά των Γ.ΟΧ. 'Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έγινε, τουλάχιστον στον βαθμό πού θα ήθελε ή επίσημη Εκκλησία. Ό λόγος είναι διττός καί άφορα τόσο τήν τυπικά συνταγματική ερμηνεία για τήν ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης, οσο καί, κυρίως, τή σίγουρη άρδευση ψήφων άπο τή δεξαμενή της κοινότητας των παλαιοημερολογιτών, σε περίοδο μάλιστα πολιτικής ρευστότητας καί οξύτατου ανταγωνισμού. Τον πρώτο λόγο, της συνταγματικής δηλαδή κατοχύρωσης των θρησκευτικών ελευθεριών, τον επικαλέσθηκε, οπο)ς εί'δαμε, στή συζήτηση τού 1931 στή Βουλή καί ή άλλη αστική παράταξη, ή βενιζελική. Βέβαιους, ή βενιζελική πλευρά δεν προσδοκούσε τα ί'δια κομματικά οφέλη πού ανέμενε ή αντίπαλη παράταξη, δεδομένου οτι δέν υπήρχε Ινα ορατό τουλάχιστον πελατειακό δίκτυο πού να τή συνδέει με τους παλαιοημερολογίτες. 'Ωστόσο, ήταν φανερό οτι ή κίνηση τών παλαιοημερολογιτών, σε μία περίοδο πού μόλις είχε αρχίσει να εφαρμόζεται το «Ιδιώνυμο» τού Ν τοΰ 1929, οχι μόνον δέν συνιστούσε κίνδυνο για το κοινωνικό καθεστ(ος, άλλα, αντίθετα, λειτουργούσε θετικά προς αυτό, έ'στω καί προς τήν ακραία εκδοχή του. "Ετσι, στο πλαίσιο τού κομματικού ανταγωνισμού μεταξύ τών δύο μεγάλων αστικών παρατάξείον, οι Γ.Ο.Χ. κινούνται προς τήν πλευρά τών έκφρα- 83. Έφ. 'Ελεύθερον Βήμα, 30 Μαΐου 1935.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Φορείς των νέων ιδεών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ- ΔΙΧΑΣΜΟΣ (1909-1922) 1. Το κόμμα των φιλελευθέρων 1. Πριν τις εκλογές της 8ης Αυγούστου 1910 κανένα ΜΕΓΑΛΟ κόμμα δεν υποστήριζε τις μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν το 1909/1910 Φορείς των νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΦΩΤΗΣ ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ (Συνοπτική παρουσίαση)

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016

Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Πανελλαδικές εξετάσεις 2016 Ενδεικτικές απαντήσεις στο μάθημα «ΙΣΤΟΡΙΑ» ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη: Σχολικό βιβλίο, σελ. 92, «Από τα αντιβενιχελικά κόμματα πιο διαλλακτικό.» και σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Η αρχή της δεδηλωμένης - Ο σχηματισμός της Κυβέρνησης Ο θεσμός της εμπιστοσύνης της Βουλής στην Κυβέρνηση έχει την καταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.2 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον ΠτΔ και την Κυβέρνηση.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ. Σελίδα 1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ Σελίδα 1 1 Ο Κεφάλαιο Από την αγροτική οικονομία στην αστικοποίηση ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 1821-1828 Επαναστατικός Αγώνας 1864 Προσάρτηση Επτανήσων 1881 Προσάρτηση Άρτας και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006,

Χρήστος Κηπουρός Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Θράκη 2006, 1 Κεμαλικότεροι του Κεμάλ Copyright 2006 Χρήστος Κηπουρός Μαυρομιχάλη 13 Διδυμότειχο xkipuros@otenet.gr Εικόνα εξώφυλλου: Αναμνηστική φωτογραφία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο στην Ξάνθη. Στο μέσον ο τότε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Παιδαγωγικό Σχόλιο σε Νομικά Πορίσματα και Αποφάσεις ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Στη σκιά του ζητήματος των ταυτοτήτων, το πρόβλημα της αναγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 3 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 3 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες

Ενότητα 7. Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Ενότητα 7 Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες Κοινωνικά Θέµατα και Αξίες 7.1 Ιδεολογικοπολιτικά θέµατα και αξίες 168 Ιδεολογικο-πολιτικά ρεύµατα και αξίες Η σηµαντική κάµψη του φιλοευρωπαϊσµού στη χώρα µας, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ Πρακτικά Έκτακτης Συνεδρίας Κοινοτικού Συμβουλίου Κισσόνεργας, που έγινε την Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014, στις 7:00μμ. στα γραφεία του Συμβουλίου. Παρόντες 1. κ. Γιώργος Στυλιανού Κοινοτάρχης / Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 Περιεχόμενα 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 21 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ... 37 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σκοπός και αντικείμενο της εργασίας... 43 2. Ο Άρειος Πάγος...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ

Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Ημέρα Ώρα Μέσο Δημοσιογράφος Ημερομηνία Δευτέρα 14:00 πμ Ραδιόφωνο ΣΚΑΪ Κατερίνα Ακριβοπούλου 14/05/2007 Κατερίνα Ακριβοπούλου: Τον αντίκτυπο του σκανδάλου των ομολόγων στην κοινή γνώμη καταγράφει το βαρόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

Βουλευτικές εκλογές 1996

Βουλευτικές εκλογές 1996 Βουλευτικές εκλογές 1996 Στην ενεργό πολιτική μπήκε την Άνοιξη του 1996. Ήταν τότε που συμμετείχε στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, ως κατ επιλογήν ( αριστίνδην ) υποψήφιος. Οι εκλογές εκείνες,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΘΕΜΑ: «Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΦΥΤΡΟΥ ΛΥΔΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος 2. Ο Κανονισμός της βουλής 3. Η αρχή της αυτονομίας 4. Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Πίνακας 1: Πρόθεση ψήφου στις περιφερειακές εκλογές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗΦΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 13,9% 5,5% 2,0% 35,1% Δακής Παπαιορδανίδης Τσάκωνας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου:

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ιωνά Νικολάου: Επειδή όμως φαίνεται ότι η εκστρατεία εκτόξευσης ανυπόστατων καταγγελιών από τον κ. Παπαγεωργίου τυγχάνει κομματικής εκμετάλλευσης, θα σχολιάσω ορισμένα ζητήματα

Διαβάστε περισσότερα

Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής».

Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α) Κρητική Πολιτεία: σχολ. βιβλ. σελ 206 «Οι ξένοι ναύαρχοι. χρονοτριβή». β) κίνημα στο Γουδί: σχολ. βιβλ σελ 86-87 «το 1909 μέσω της Βουλής». γ) Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 16/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία»

Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Έρευνα της Marc για την «Ελευθεροτυπία» Παρά τις πανηγυρικές εκδηλώσεις της κυβέρνησης και την προπαγάνδα της ότι το πρωτογενές πλεόνασμα και η προγραμματισμένη έξοδος στις αγορές συνιστούν τα πρώτα θετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κλήριγκ β. Οργανισμός γ. Οργανικός Νόμος 1900 ΜΟΝΑΔΕΣ 15 Α.1.2 Να αντιστοιχίσετε κάθε δεδομένο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη»

Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» Συνέντευξη στην εφημερίδα "Θεσσαλονίκη" Συνέντευξη του Τηλέμαχου Χυτήρη στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη» 1. ΕΡΩΤΗΣΗ Μετά και τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ αμφισβητούν ανοιχτά τις

Διαβάστε περισσότερα

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη

ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ανάγκη η αγάπη ετάρτη, 20 Αυγούστου 2008 Αυξάνονται και πληθύνονται οι χριστιανοί στην Κίνα. Ενώ οι πιστοί πληθαίνουν με γοργούς ρυθμούς, το Πεκίνο κρατά χαμηλούς τόνους Ο Χάο Τσαν έχει συνηθίσει να προσεύχεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 26.10.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 1374/2002, Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Εισαγωγέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΘΕΜΑ Α1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Το Προεδρείο της Βουλής Το Προεδρείο της Βουλής προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγµα. Αποτελείται από τον Πρόεδρο της Βουλής, από επτά(7) Αντιπροέδρους, τρεις (3)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ( ) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Συνταγματική Ιστορία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1821-1864) 1.ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Η ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ) Το πρώτο Σύνταγμα της αγωνιζόμενης Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής»

Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη στη «Χώρα της Κυριακής» Συνέντευξη Τηλέμαχου Χυτήρη στη «Χώρα της Κυριακής» Σε παρεξήγηση οφείλεται η όποια συζήτηση γίνεται για την μονιμότητα στον δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Τηλέμαχος Χυτήρης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σκοποί του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού στο εξής Σ.Α.Ε., κατά το άρθρο 108 παρ. 2 του Συντάγματος έχει ως αποστολή την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΌ ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΏΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ ΙΟΎΛΙΟΣ 2015 7.16 1 Τι Πιστεύουν οι Έλληνες για τη Δημοκρατική Συμμετοχή & τους Θεσμούς Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ιούλιος 16 2 Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών»

«Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων» «Οι ορεινοί πλοιοκτητών» ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Σελ. 77: «Μέσα στην Εθνοσυνέλευση (1862 1864). όπως ονομάστηκαν» «Ο λαός συμμετείχε.. παρατάξεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2016 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Κόμμα του Γ. Θεοτόκη Σχ. Βιβλίο σελ. 93 «Το

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής

Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 13 η : Απαλλαγή Κυβέρνησης από τα καθήκοντά της Η Διάλυση της Βουλής Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

ε. Από το 1922 έως το 1939

ε. Από το 1922 έως το 1939 ήταν λοιπόν το γεγονός αυτό να επηρεάσει τη συμπεριφορά των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, καθώς η εστίαση της προσοχής τους μετακινήθηκε από τα εξωτερικά στα εσωτερικά προβλήματα της χώρας. Η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Γιώργου Κόκκα του Λεάνδρου, δικηγόρου, κατοίκου Αγ. Παρασκευής, οδός Ψαρών αριθ.20, ενεργούντος ατομικά και ως νομίμου εκπροσώπου της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα

ΤΟ ΒΗΜΑ. Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5. Επωνυμία όνομα Εντολέα Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Μέγεθος δείγματος/ γεωγραφική κάλυψη ΤΟ ΒΗΜΑ Έρευνα κοινής γνώμης σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο

Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία. Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο Γιάννης Αλήθειας «Ελεύθερη Ελληνική Πολιτεία Ο Αθηναίος του Χθες Ο Ελεύθερος Έλληνας του Αύριο» Α Έκδοση : Ιούνιος 2010 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/ ). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/ ). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 945 / 2009 (Αριθ. καταθ. κλήσεως 1381/10-09-2009). (Αριθ. καταθ. αιτήσεως 701/07-05-2009). ΤΟ ΝΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΘΕΜΑ Α1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το Κρητικό ζήτημα Ε. Η περίοδος της αυτονομίας και η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (σελ. 206-220) 1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας 9/12/1898: ο πρίγκιπας Γεώργιος αναλαμβάνει τη διοίκηση (Ύπατος Αρμοστής)

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Ιδρυτική διακήρυξη Η Ελλάδα βιώνει για άλλη μια φορά μια εθνική τραγωδία που απειλεί την κοινωνία με διάλυση και υπονομεύει την ίδια την υπόσταση του έθνους. Η χώρα παγιδευμένη στη μέγγενη παράνομων διεθνών

Διαβάστε περισσότερα