επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος"

Transcript

1 Τι είναι αλγόριθµος Βασικές έννοιες αλγορίθµων Ο όρος αλγόριθµος χρησιµοποιείται για να δηλώσει µεθόδους που εφαρµόζονται για την επίλυση προβληµάτων. Ωστόσο, ένας πιο αυστηρός ορισµός της έννοιας αυτής είναι ο εξής: Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Κάθε αλγόριθµος απαραίτητα ικανοποιεί τα επόµενα κριτήρια: Είσοδος (input). Καµία, µία ή περισσότερες τιµές δεδοµένων πρέπει να δίνονται ως είσοδοι στον αλγόριθµο. Η περίπτωση που δεν δίνονται τιµές δεδοµένων εµφανίζεται, όταν ο αλγόριθµος δηµιουργεί και επεξεργάζεται κάποιες πρωτογενείς τιµές µε τη βοήθεια συναρτήσεων παραγωγής τυχαίων αριθµών ή µε τη βοήθεια άλλων απλών εντολών. Έξοδος (output). Ο αλγόριθµος πρέπει να δηµιουργεί τουλάχιστον µία τιµή δεδοµένων ως αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. Καθοριστικότητα (definiteness). Κάθε εντολή πρέπει να καθορίζεται χωρίς καµία αµφιβολία για τον τρόπο εκτέλεσής της. Λόγου χάριν, µία εντολή διαίρεσης πρέπει να θεωρεί και την περίπτωση, όπου ο διαιρέτης λαµβάνει µηδενική τιµή. Περατότητα (finiteness). Ο αλγόριθµος να τελειώνει µετά από πεπερασµένα βήµατα εκτέλεσης των εντολών του. Μία διαδικασία που δεν τελειώνει µετά από ένα συγκεκριµένο αριθµό βηµάτων δεν αποτελεί αλγόριθµο, αλλά λέγεται απλά υπολογιστική διαδικασία (computational procedure). Αποτελεσµατικότητα (effectiveness). Κάθε µεµονωµένη εντολή του αλγορίθµου να είναι απλή. Αυτό σηµαίνει ότι µία εντολή δεν αρκεί να έχει ορισθεί, αλλά πρέπει να είναι και εκτελέσιµη. Ας σηµειωθεί ότι η έννοια του αλγόριθµου δεν συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε προβλήµατα της Πληροφορικής. Σπουδαιότητα αλγορίθµων Η Πληροφορική µπορεί να ορισθεί ως η επιστήµη που µελετά τους αλγορίθµους από τις ακόλουθες σκοπιές: Υλικού (hardware). Η ταχύτητα εκτέλεσης ενός αλγορίθµου επηρεάζεται από τις διάφορες τεχνολογίες υλικού, δηλαδή από τον τρόπο που είναι δοµηµένα σε µία ενιαία αρχιτεκτονική τα διάφορα συστατικά του υπολογιστή (δηλαδή ανάλογα µε το αν ο υπολογιστής έχει κρυφή µνήµη και πόση, ανάλογα µε την ταχύτητα της κύριας και δευτερεύουσας µνήµης κοκ.). Γλωσσών Προγραµµατισµού (programming languages). Το είδος της γλώσσας προγραµµατισµού που χρησιµοποιείται (δηλαδή, χαµηλότερου ή υψηλότερου επιπέδου) αλλάζει τη δοµή και τον αριθµό των εντολών 1

2 ενός αλγορίθµου. Γενικά µία γλώσσα που είναι χαµηλότερου επιπέδου (όπως η assembly ή η γλώσσα C) είναι ταχύτερη από µία άλλη γλώσσα που είναι υψηλότερου επιπέδου (όπως η Basic ή Pascal). Ακόµη, σηµειώνεται ότι διαφορές συναντώνται µεταξύ των γλωσσών σε σχέση µε το πότε εµφανίσθηκαν. Για παράδειγµα, παλαιότερα µερικές γλώσσες προγραµµατισµού δεν υποστήριζαν την αναδροµή. θεωρητική (theoretical). Το ερώτηµα που συχνά τίθεται είναι, αν πράγµατι υπάρχει ή όχι κάποιος αποδοτικός αλγόριθµος για την επίλυση ενός προβλήµατος. Η εξέταση αυτού του ερωτήµατος είναι δύσκολο να σχολιασθεί στα πλαίσια του σχολικού βιβλίου, επειδή απαιτεί µεγάλη θεωρητική κατάρτιση. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, γιατί προσδιορίζει τα όρια της λύσης που θα βρεθεί σε σχέση µε ένα συγκεκριµένο πρόβληµα. Αναλυτική (analytical). Μελετώνται οι υπολογιστικοί πόροι (computer resources) που απαιτούνται από έναν αλγόριθµο, όπως για παράδειγµα το µέγεθος της κύριας και της δευτερεύουσας µνήµης, ο χρόνος για λειτουργίες CPU και για λειτουργίες εισόδου / εξόδου κ.λ.π. Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθµων Στη βιβλιογραφία συναντώνται διάφοροι τρόποι αναπαράστασης ενός αλγορίθµου: µε ελεύθερο κείµενο (free text), που αποτελεί τον πιο ανεπεξέργαστο και αδόµητο τρόπο παρουσίασης αλγορίθµου. Έτσι εγκυµονεί τον κίνδυνο ότι µπορεί εύκολα να οδηγήσει σε µη εκτελέσιµη παρουσίαση παραβιάζοντας το τελευταίο χαρακτηριστικό των αλγορίθµων, δηλαδή την αποτελεσµατικότητα. µε διαγραµµατικές τεχνικές (diagramming techniques), που συνιστούν ένα γραφικό τρόπο παρουσίασης του αλγορίθµου. Από τις διάφορες διαγραµµατικές τεχνικές που έχουν επινοηθεί, η πιο παλιά και η πιο γνωστή ίσως, είναι το διάγραµµα ροής (flow chart). Ωστόσο η χρήση διαγραµµάτων ροής για την παρουσίαση αλγορίθµων δεν αποτελεί την καλύτερη λύση, γι' αυτό και εµφανίζονται όλο και σπανιότερα στη βιβλιογραφία και στην πράξη. µε φυσική γλώσσα (natural language) κατά βήµατα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζεται προσοχή, γιατί µπορεί να παραβιασθεί το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό ενός αλγορίθµου, όπως προσδιορίσθηκε προηγουµένως, δηλαδή το κριτήριο του καθορισµού. µε κωδικοποίηση (coding), δηλαδή µε ένα πρόγραµµα που όταν εκτελεσθεί θα δώσει τα ίδια αποτελέσµατα µε τον αλγόριθµο. Όλοι οι αλγόριθµοι του σχολικού βιβλίου, και κατά συνέπεια του παρόντος φυλλαδίου, είναι κωδικοποιηµένοι σε µια υποθετική δοµηµένη ψευδογλώσσα. Στην πράξη θα χρησιµοποιήσουµε την αναπαράσταση ενός αλγόριθµου µε διάγραµµα ροής και µε κωδικοποίηση σε ψευδογλώσσα. ιαγράµµατα ροής Ένα διάγραµµα ροής αποτελείται από ένα σύνολο γεωµετρικών σχηµάτων, όπου το καθένα δηλώνει µία συγκεκριµένη ενέργεια ή λειτουργία. Τα γεωµετρικά σχήµατα ενώνονται µεταξύ τους µε βέλη, που δηλώνουν 2

3 τη σειρά εκτέλεσης των ενεργειών αυτών. Τα κυριότερα χρησιµοποιούµενα γεωµετρικά σχήµατα είναι τα εξής: έλλειψη, που δηλώνει την αρχή και το τέλος του κάθε αλγορίθµου, ρόµβος, που δηλώνει µία ερώτηση (συνθήκη) µε δύο ή περισσότερες εξόδους για απάντηση, ορθογώνιο, που δηλώνει την εκτέλεση µίας ή περισσότερων πράξεων, και πλάγιο παραλληλόγραµµο, που δηλώνει είσοδο ή έξοδο στοιχείων. Το επόµενο σχήµα αποτυπώνει όλα αυτά τα σύµβολα. Στοιχεία Ψευδογλώσσας Τα στοιχεία που συνιστούν την ψευδογλώσσα είναι ως επί το πλείστον κοινά µε τα στοιχεία της ΓΛΩΣΣΑΣ, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στο 7 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Βασικές συνιστώσες / εντολές ενός αλγόριθµου Ένας αλγόριθµος διατυπωµένος σε ψευδογλώσσα αρχίζει πάντα µε τη δεσµευµένη λέξη Αλγόριθµος συνοδευόµενη µε το όνοµα του αλγόριθµου και τελειώνει µε τη δεσµευµένη λέξη Τέλος συνοδευόµενη επίσης µε το όνοµα του αλγόριθµου. Μεταξύ των δυο αυτών δεσµευµένων λέξεων παρεµβάλλονται οι εντολές. Στις ασκήσεις πλήρους ανάπτυξης αυτού του κεφαλαίου θα παρατηρήσετε ότι όταν γράφουµε έναν αλγόριθµο, αµέσως µετά τη δεσµευµένη λέξη Αλγόριθµος ακολουθεί η δήλωση σταθερών, αν υπάρχει, η δήλωση µεταβλητών και η δεσµευµένη λέξη. Η αναγραφή αυτή δεν είναι υποχρεωτική κατά την υλοποίηση αλγόριθµου, ακολουθείται όµως εδώ προκειµένου να εξοικειωθείτε µε τους τύπους των µεταβλητών και την ανάπτυξη προγραµµάτων που θα διδαχθείτε στο 7 ο κεφάλαιο. Οι βασικές συνιστώσες ενός αλγόριθµου, δηλαδή οι απαραίτητες εντολές για την υλοποίηση ενός αλγόριθµου, είναι οι εξής: σειριακές εντολές (δοµή ακολουθίας), εντολές ανάθεσης τιµών, εντολές επιλογής µε βάση κριτήρια (δοµή επιλογής), εντολές διαδικασιών επανάληψης (δοµή επανάληψης), εντολές ενεργειών πολλαπλών επιλογών, και συνδυασµός εµφωλευµένων περιπτώσεων. 3

4 οµή ακολουθίας Η ακολουθιακή δοµή εντολών, δηλαδή σειριακών βηµάτων που εκτελούνται όλα διαδοχικά, χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση απλών προβληµάτων. Η είσοδος δεδοµένων πραγµατοποιείται µε την εντολή ιάβασε ακολουθούµενη από ένα ή περισσότερα ονόµατα µεταβλητών χωρισµένα µεταξύ τους µε κόµµα (,). Η εκχώρηση τιµής σε µια µεταβλητή γίνεται µε την εντολή εκχώρησης, η οποία συµβολίζεται µε το βέλος. Περισσότερα για την εντολή εκχώρησης µπορείτε να βρείτε στην ανασκόπηση θεωρίας του 7 ου κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο αυτό θα βρείτε πολύ συχνά παραποµπές για το 7 ο και το 8 ο κεφάλαιο όπου παρουσιάζονται θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη προγραµµάτων. Αυτό γίνεται λόγω της συνάφειας της ύλης που αναπτύσσεται στα κεφάλαια αυτά και στο παρόν κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι οι δεσµευµένες λέξεις ξεκινούν µε κεφαλαίο γράµµα και συνεχίζουν µε πεζά όταν πρόκειται για αλγόριθµο, ενώ γράφονται ολόκληρες µε κεφαλαία όταν πρόκειται για πρόγραµµα. Η έξοδος σε έναν αλγόριθµο γίνεται µε τη δεσµευµένη λέξη Εµφάνισε ή τη δεσµευµένη λέξη Εκτύπωσε. Στις ασκήσεις που ακολουθούν θα δείτε να χρησιµοποιούµε συχνά και τη δεσµευµένη λέξη Γράψε, η οποία αποτελεί την µοναδική εντολή εξόδου σε ένα πρόγραµµα. Περισσότερα για τον τρόπο σύνταξης της εντολής εξόδου µπορείτε να βρείτε στο 7 ο κεφάλαιο. οµή επιλογής Στην πράξη σπάνια ένας αλγόριθµος χρησιµοποιεί µόνο τη δοµή ακολουθίας, αφού πολλές φορές πρέπει να λαµβάνονται κάποιες αποφάσεις και να εκτελούνται κατά περίσταση διαφορετικές οµάδες εντολών. Η διαδικασία της επιλογής περιλαµβάνει τον έλεγχο κάποιας συνθήκης και ακολουθεί η απόφαση εκτέλεσης κάποιας ενέργειας µε βάση την τιµή της λογικής συνθήκης. Περισσότερα για τις λογικές συνθήκες, και τις εντολές που υλοποιούν την δοµή επιλογής θα βρείτε στο 8 ο κεφάλαιο. οµή επανάληψης Πολλές φορές µια ακολουθία εντολών πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούµε τρεις επαναληπτικές δοµές. Λεπτοµέρειες για τον τρόπο σύνταξης των τριών αυτών επαναληπτικών δοµών µπορείτε να βρείτε στο 8 ο κεφάλαιο. Πολλαπλασιασµός αλά ρωσικά (για θετικούς ακέραιους αριθµούς) Πέρα από τον κλασικό γνωστό τρόπο, µπορούµε να πολλαπλασιάσουµε δυο θετικούς ακέραιους αριθµούς µε την παρακάτω διαδικασία που είναι γνωστή ως πολλαπλασιασµός αλά ρωσικά: Γράφουµε τους δυο αριθµούς δίπλα δίπλα, διπλασιάζουµε τον πρώτο και υποδιπλασιάζουµε τον δεύτερο, αγνοώντας το δεκαδικό µέρος. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται µέχρις ότου στη δεύτερη στήλη προκύψει µονάδα. Τελικώς, το γινόµενο ισούται µε το άθροισµα των στοιχείων της πρώτης στήλης, όπου αντίστοιχα στη δεύτερη στήλη υπάρχει περιττός αριθµός. Ο αλγόριθµος πολλαπλασιασµού αλά ρωσικά µε φυσική γλώσσα κατά βήµατα είναι ο εξής: 4

5 Είσοδος: υο ακέραιοι Μ1 και Μ2, όπου Μ1, Μ2 1 Έξοδος: Το γινόµενο Ρ = Μ1*Μ2 Βήµα 1 ο : Θέσε Ρ = 0 Βήµα 2 ο : Αν Μ2 > 0, τότε πήγαινε στο 3 ο Βήµα, αλλιώς πήγαινε στο 7 ο Βήµα Βήµα 3 ο : Αν ο Μ2 είναι περιττός, τότε θέσε Ρ = Ρ + Μ1 Βήµα 4 ο : Θέσε Μ1 = Μ1*2 Βήµα 5 ο : Θέσε Μ2 = Μ2 / 2 (θεώρησε µόνο το ακέραιο µέρος) Βήµα 6 ο : Πήγαινε στο 2 ο Βήµα Βήµα 7 ο : Τύπωσε τον Ρ Ο αλγόριθµος σε ψευδοκώδικα για το ίδιο πρόβληµα είναι ο εξής: Αλγόριθµος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά Μεταβλητές Ακέραιες: Μ1, Μ2, Ρ Ρ 0 ιάβασε Μ1, Μ2 Όσο Μ2 > 0 επανάλαβε Αν Μ2 mod 2 = 1 τότε Ρ Ρ + Μ1 Μ1 Μ1 * 2 Μ2 Μ2 / 2 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Γράψε Ρ Τέλος Πολλαπλασιασµός_αλά_ρωσικά Ο πολλαπλασιασµός αλά ρωσικά χρησιµοποιείται πρακτικά στους υπολογιστές γιατί υλοποιείται πιο απλά από τον κλασικό πολλαπλασιασµό. Και αυτό γιατί απαιτεί πολλαπλασιασµό επί δυο, διαίρεση δια του δυο και πρόσθεση, ενώ ο γνωστός πολλαπλασιασµός απαιτεί πολλαπλασιασµό επί οποιονδήποτε αριθµό και πρόσθεση. Σε επίπεδο κυκλωµάτων υπολογιστή, ο πολλαπλασιασµός επί δυο και η διαίρεση µε το δυο υλοποιείται ταχύτατα µε µια εντολή ολίσθησης, ενώ ο πολλαπλασιασµός επί οποιονδήποτε ακέραιο είναι πιο χρονοβόρα διαδικασία. Ολίσθηση Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σε δυαδική µορφή, δηλαδή, ακολουθίες από 0 και 1. Αν µετακινήσουµε τα ψηφία που αντιστοιχούν σε έναν αριθµό προς τα αριστερά, δηλαδή προσθέσουµε ένα µηδέν στο τέλος και αγνοήσουµε το πρώτο ψηφίο, ο αρχικός αριθµός διπλασιάζεται. Αν µετακινήσουµε τα ψηφία προς τα δεξιά, δηλαδή αποκόψουµε το τελευταίο ψηφίο και θεωρήσουµε ακόµη ένα αρχικό µηδέν, ο αρχικός αριθµός υποδιπλασιάζεται. Άρα η ολίσθηση προς τα αριστερά ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό επί δυο, ενώ η ολίσθηση προς τα δεξιά ισοδυναµεί µε την ακέραια διαίρεση δια δυο. 5

6 Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος µπορεί να µην έχει είσοδο. 4. Ένας αλγόριθµος µπορεί να µην έχει έξοδο. 5. Υπάρχουν προβλήµατα που δεν επιλύονται µε τη βοήθεια αλγορίθµου. 6. Μια µη εκτελέσιµη εντολή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται στη δηµιουργία ενός αλγόριθµου. 7. εν υπάρχει µη αποτελεσµατικός αλγόριθµος. 8. Η περατότητα ενός αλγόριθµου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στις λύσεις του προβλήµατος µετά από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων. 9. Η ταχύτητα ενός αλγόριθµου καθορίζει και την αποτελεσµατικότητά του. 10. Η καθοριστικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό που δεν µπορεί να διαπιστωθεί µε απολύτως αντικειµενικά κριτήρια. 11. Η ροή ενός αλγόριθµου είναι δυνατό να µεταβληθεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. 12. Η έκφραση του αλγόριθµου µε ελεύθερο κείµενο εµπεριέχει τον κίνδυνο της παραβίασης του χαρακτηριστικού της αποτελεσµατικότητας. 13. Στο διάγραµµα ροής το σχήµα του ρόµβου δηλώνει το τέλος ενός αλγόριθµου. 14. Το διάγραµµα ροής είναι ένας τρόπος περιγραφής αλγόριθµου. 15. Το διάγραµµα ροής είναι ένας τρόπος αναπαράστασης ψευδοκώδικα. 16. Όλα τα επιλύσιµα προβλήµατα µπορούν να λυθούν µε τη βοήθεια του διαγράµµατος ροής. 17. Ο ψευδοκώδικας υπερέχει των άλλων τρόπων αναπαράστασης ενός αλγόριθµου λόγω εποπτικότητας. 18. Για να αναπαραστήσουµε τα δεδοµένα και τα αποτελέσµατα σε έναν αλγόριθµο χρησιµοποιούµε µόνο σταθερές. 19. Για την αντιµετάθεση τιµών χρησιµοποιούνται µόνο σταθερές. 20. Η τιµή µιας σταθερά αλλάζει όνοµα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγόριθµου. 21. Είναι δυνατή η εκχώρηση της τιµής µιας πράξης σε µια σταθερά. 22. Στον υπολογισµό µιας παράστασης δεν µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια σταθερά. 23. Το όνοµα µιας σταθερά σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής σε άλλον αλγόριθµο. 24. Η σταθερά µπορεί να δηλωθεί και µετά το τµήµα δηλώσεων. 25. Ο ψευδοκώδικας περιέχει µόνο δεσµευµένες λέξεις. 26. Η δεσµευµένη λέξη (εντολή) έχει καθορισµένη σηµασία και τρόπο χρήσης. 27. Η εντολή εµφάνισε αποτελεί εντολή εκχώρησης. 28. Η εντολή διάβασε χρησιµοποιείται και για περισσότερες από µια µεταβλητές. 29. Σε µια µεταβλητή µπορούν να εκχωρηθούν τιµές που είναι µόνο αριθµοί. 30. Η µεταβλητή αλλάζει όνοµα κατά την εκτέλεση του αλγόριθµου. 31. Το όνοµα µιας µεταβλητής δεν µπορεί να είναι αριθµός. 32. Το 4µεγέθη είναι όνοµα µεταβλητής. 33. Ο τύπος µιας µεταβλητής ορίζει και το πεδίο τιµών της. 34. Η τιµή µιας µεταβλητής είναι απροσδιόριστη µέχρι να της αποδοθεί µια τιµή. 35. Σε µια µεταβλητή ακέραιου τύπυ δεν µπορούµε να εκχωρήσουµε έναν πραγµατικό αριθµό. 36. Η εντολή εκχώρησης αποδίδει το αποτέλεσµα µιας έκφρασης (παράστασης) σε µια µεταβλητή. 37. Στο αριστερό µέλος της εντολής εκχώρησης µπορεί να υπάρχει µια ή περισσότερες πράξεις. 38. Σε µια εντολή εκχώρησης είναι δυνατόν µια παράσταση στο δεξιό µέλος να περιέχει τη µεταβλητή που βρίσκεται στο αριστερό µέλος. 39. Οι µεταβλητές που βρίσκονται στο δεξιό µέρος της εντολής εκχώρησης πρέπει να είναι προσδιορισµένες. 40. Τα σχόλια κάνουν κατανοητότερη τη λειτουργία του αλγόριθµου. 41. Τα σχόλια µπορούν να αλλάξουν τη ροή εκτέλεσης ενός αλγόριθµου. 42. Οι λογικές συνθήκες είναι εκφράσεις που µπορούν να πάρουν αριθµό τιµών. 6

7 Ερωτήσεις αντιστοίχισης 1. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Χαρακτηριστικά Αλγοριθµικές έννοιες 1. Περατότητα Α. εδοµένα 2. Είσοδος Β. Αποτελέσµατα 3. Έξοδος Γ. Ακρίβεια στην έκφραση των εντολών. Πεπερασµένος χρόνος εκτέλεσης 2. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β εδοµένα Τύποι δεδοµένων 1. Ύψος µαθητή Α. Ακέραιος 2. Επώνυµο µαθητή Β. Πραγµατικός 3. Αριθµός µαθητών Γ. Χαρακτήρες. Λογικός 3. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β Τιµή Τύπος δεδοµένων Α. Αλφαριθµητικός 2. Αληθής Β. Αριθµητικός 3. Αληθής Γ. Λογικός 4. 15,3 4. Να συνδέσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β. ΣΤΗΛΗ Α Τµήµα αλγόριθµου 1. ΑΡΤΙΟΣ 5 Χ ΑΡΤΙΟΣ Υ Χ Υ ΑΡΤΙΟΣ 2. Χ 50 Υ (Χ DIV 8)*2 Χ Υ-3 Υ Χ Ζ 2 Υ 10 Χ 4.5 Υ (Χ MOD Ζ)*Υ ΣΤΗΛΗ Β Τιµή του Υ µετά την τελευταία εντολή Α. 10 Β. Άρτιος Γ. 9. Υπάρχει λάθος στον αλγόριθµο Ε. Τίποτε από τα παραπάνω 7

8 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα από τα παρακάτω δεν αποτελεί σύµβολο του διαγράµµατος ροής: Α. Ρόµβος Β. Τετράγωνο Γ. Ορθογώνιο. Βέλος 2. Ποιο από τα παρακάτω δεν µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής; Α. Όνοµα µαθητή Β. Τα3γουρουνάκια Γ. Φ. Βέλος 3. Ποιο από τα παρακάτω δεν µπορεί να είναι όνοµα µεταβλητής; Α. Ακέραιος Β. Ρ67θ Γ. γ1. 4. Η τιµή ψευδής θα πρέπει να εκχωρηθεί σε µεταβλητή τύπου: Α. Ακέραιος Β. Πραγµατικός Γ. Χαρακτήρες. Λογική 5. Η τιµή Αληθής θα πρέπει να εκχωρηθεί σε µεταβλητή τύπου: Α. Ακέραιος Β. Πραγµατικός Γ. Χαρακτήρες. Λογική 6. Ο αριθµός των µεταβλητών που βρίσκονται δεξιά της εντολής εκχώρησης πρέπει να είναι µέχρι: Α. Ένα Β. ύο Γ. τρία. Τίποτε από τα προηγούµενα 7. Ποια από τις παρακάτω εκφράσεις εκχωρεί στη µεταβλητή Χ την τιµή 10; Α. Χ ΕΚΑ Β. Χ ΕΚΑ Γ. Χ=10. Τίποτε από τα προηγούµενα 8. Ποια είναι η σωστή ερµηνεία της εντολής Χ 2Χ; Α. ιπλασιάζει την τιµή του Χ Β. Το Χ ισούται µε 2Χ Γ. εν είναι σωστή συντακτικά η εντολή. Τοποθέτησε στο Χ το 2Χ 9. Ποια είναι η σωστή ερµηνεία της εντολής Χ 2*Χ+3; Α. Τοποθέτησε στο Χ το διπλάσιο του 3 Β. Τοποθέτησε στο Χ το διπλάσιο του αθροίσµατος του Χ µε το 3 Γ. Τοποθέτησε στο Χ το διπλάσιο του Χ και πρόσθεσε 3. Το Χ ισούται µε 2*Χ Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 25 DIV 4; Α. 6 Β. 1 Γ. 6, Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 65/4; Α. 16 Β. 1 Γ. 16, Ποιο είναι το αποτέλεσµα της πράξης 65 MOD 4; Α. 16 Β. 1 Γ. 16, Στην πράξη α MOD β τα α και β µπορεί να είναι: Α. εσµευµένες λέξεις Β. Μεταβλητές τύπου Πραγµατικές Γ. Μεταβλητές τύπου Χαρακτήρες. Τίποτε από τα προηγούµενα 14. Στην πράξη α DIV β τα α και β µπορεί να είναι: Α. εσµευµένες λέξεις Β. Μεταβλητές τύπου Ακέραιες Γ. Μεταβλητές τύπου Χαρακτήρες. Τίποτε από τα προηγούµενα 15. Στην πράξη α/β τα α και β µπορεί να είναι: Α. εσµευµένες λέξεις Β. Μεταβλητές τύπου Πραγµατικές Γ. Μεταβλητές τύπου Χαρακτήρες. Μεταβλητές τύπου Λογικές 16. Ποια είναι η τιµή της παράστασης Χ*Υ µετά την εκτέλεση των εντολών Χ 12 Υ 5 Χ 3*(Υ DIV3) Υ 6/Χ Α. 0,5 Β. 3 Γ. 6. Τίποτε από τα προηγούµενα 17. Ποια από τις παρακάτω συνθήκες δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα µε την συνθήκη (α<γ ή β=γ) για οποιεσδήποτε τιµές των α,β,γ; Α. α>γ και β=γ Β. α<γ ή (όχι (β<>γ)) Γ. όχι (α<γ και β=γ). Τίποτε από τα προηγούµενα 18. Ποια είναι η τιµή της συνθήκης α<>β και β>γ αν οι τιµές των α, β, και γ είναι αντίστοιχα 7, 4, -12; Α. αληθής Β. ψευδής Γ. δεν είναι συντακτικά σωστή. Τίποτε από τα παραπάνω 8

9 19. Ποιο είναι το σύµβολο της σύζευξης; Α. ή Β. και Γ. όχι. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 1. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε η τελική τιµή της µεταβλητής Χ να είναι 5. Χ 5 Υ 4 Ζ (Χ+Υ)/... Χ Υ+Ζ 2. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε η τελική τιµή της µεταβλητής Χ να είναι 3. Χ... Υ 7 Ζ (Χ/Υ)*2 Χ Υ-Ζ 3. Να συµπληρωθεί το κενό ώστε οι συνθήκες να πάρουν την τιµή Αληθής, αν οι τιµές των µεταβλητών α, β, γ, δ είναι 2, 4, 5, -1 αντίστοιχα. β<γ και δ... α... β=δ γ=β...α<γ Ερωτήσεις πλήρους ανάπτυξης 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι είναι οι εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης ενός αλγόριθµου. (Ιούνιος 2000) 2. Να δοθεί ο ορισµός του αλγόριθµου. (Ιούνιος 2000, Εσπερινά Λύκεια) 3. Να αναφέρετε τους τελεστές σύγκρισης. (Ιούνιος2001, Εσπερινά Λύκεια) 4. ίνονται τα παρακάτω βήµατα ενός αλγόριθµου: Α. τέλος Β. διάβασε δεδοµένα Γ. εµφάνισε αποτελέσµατα. Ε. Κάνε υπολογισµούς Να τοποθετηθούν στη σωστή σειρά µε την οποία εµφανίζονται συνήθως σε αλγόριθµους. (Ιούνιος 2001) 5. ίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. λογικός τύπος δεδοµένων 2. επιλύσιµο 3. ακέραιος τύπος δεδοµένων 4.περατότητα 5. µεταβλητή 6. ηµιδοµηµένο 7.πραγµατικός τύπος δεδοµένων 8. σταθερά 9. αδόµητο 10. καθοριστικότητα 11. άλυτο 9

10 12. ανοικτό Να γράψετε ποιες από τις παραπάνω έννοιες: Α. είναι στοιχεία µιας γλώσσας προγραµµατισµού; Β. ανήκουν σε κατηγορίες προβληµάτων; (Ιούνιος 2001) 6. ίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. έξοδος 2. περατότητα 3. διάγραµµα ροής διαγραµµατικές τεχνικές 4. ψευδοκώδικας κωδικοποίηση 5. καθοριστικότητα 6. αποτελεσµατικότητα 7. είσοδος 8. ελεύθερο κείµενο 9. φυσική γλώσσα µε βήµατα Ποιες από τις παραπάνω έννοιες ανήκουν στα χαρακτηριστικά κριτήρια ενός αλγόριθµου και ποιες στους τρόπους περιγραφής παρουσίασης αναπαράστασής του. (Ιούνιος 2001, Εσπερινά Λύκεια) Οι ασκήσεις που ακολουθούν έχουν οµαδοποιηθεί σε 5 κατηγορίες προκειµένου να είναι πιο εύκολη η αντιµετώπισή τους. 1. ηλώσεις ονοµάτων µεταβλητών - σταθερών. Εντολή εκχώρησης 1. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις έχουν νόηµα; ί) α ακέραιες ίί) λογικές: β ίίί) ακέραιες: α, β ίν) πραγµατικές: 4.3 ν) λεκτικές: α*β νί) πραγµατικές: α_β vii) λεκτικές: µεγάλη βάση 2. Ποιες από τις επόµενες δηλώσεις έχουν νόηµα; ί) ακέραιες: ακέραιος1 ίί) λογικές: ναι_όχι ίίί) πραγµατικές: α - β ίν) ακέραιες: 4.7 ν) χαρακτήρες: δεκα10πουλάκια νί) ακέραιες: 8 νίί) ακέραιες: νίίί) χαρακτήρες: αριθµός 3. Στις παρακάτω εντολές εκχώρησης να αναφέρετε τον τύπο των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται. ί) κιλά 15.8 ίί) α_β_γ ψευδής ίίί) βάρος 'ελαφρύς' ίν) βάρος 135 ν) Κώστας 'Κώστας' νί) Γιάννης 'ψευδής' 4. Στις παρακάτω εντολές εκχώρησης να αναφέρετε τον τύπο των µεταβλητών που χρησιµοποιούνται. 10

11 ί) α 7 ίί) χ '7' ίίί) ύψος '3.5 µέτρα' ίν) βάρος 60.8 ν) συνθήκη1 αληθής νί) συνθήκη2 'ψευδής' 5. Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές; ί) µείοντεσσερα = -4 ίί) αυγά 5 * αυγά ίίί) α = 4 ίν) 102 µετρητής ν) Α: 1917 νί) Α 4 νίί) Κότα 8.5 νίίί) β β ίχ) µετρητής α+6 6. Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης είναι σωστές; ί) β -3 ίί) 5 α ίίί) α = 4 ίν) α + β 12 ν) α '6 αυγά' νί) p_w p_w + 1 νίί) α κότα νίίί) β 3α ίx) α ακέραιες 2. Τι θα εµφανιστεί µετά την εκτέλεση του αλγόριθµου 7. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος ενός αλγορίθµου; β 2 α β*β 1 Γράψε α, β 8. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος ενός αλγορίθµου; χ 3 y 2 y y*x+4 Γράψε y, χ 9. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος ενός αλγορίθµου; χ 3 χ χ*χ - χ Γράψε 'αποτέλεσµα:', χ 10. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση των παρακάτω τµηµάτων ενός αλγορίθµου; ί) ίί) iii) α 15 x 0 x 0.5 β 10 y 2 y 6 κ α mod β α χ div y χ (χ * y) mod y λ β div (α+β) β χ mod y Γράψε χ Γράψε κ, λ Γράψε α, β 11

12 11. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος ενός αλγόριθµου; άσχηµο όµορφο όµορφο άσχηµο ωραίο άσχηµο Γράψε 'όµορφο' Γράψε άσχηµο Γράψε ωραίο 12. Τι θα εµφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος ενός αλγορίθµου; χ 11 mod (25 div 8) (x div 2) div 1 z χ^3 mod (3 *y) Γράψε x,y,z y 13. Tι θα εµφανίσει το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου; X 4 Ζ 3 / (Χ - 3) * 2 Εµφάνισε Ζ 14. Τι θα εµφανίσει το παρακάτω τµήµα αλγορίθµου; Χ 'Ηµέρα' Υ 'Παρασκευή' Y X+Y Εµφάνισε Υ 15. Ποια είναι η τιµή της µεταβλητής Α µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου; Ακέραιες: Α, Β B 5 A B/2 16. Ποια είναι η τιµή της µεταβλητής Χ µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου; Ακέραιες: Υ, Ζ Πραγµατικές: Χ 3 Y Ζ + 1 Χ Ζ*3 - Χ Ζ 3. Να βρεθούν οι τιµές µεταβλητών σε κάθε βήµα του αλγόριθµου 17. Να βρείτε τις τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές α, β και γ σε κάθε βήµα του παρακάτω αλγορίθµου, όταν δώσουµε σαν είσοδο τις τιµές 2 και 4.7. Αλγόριθµος Άσκηση17 12

13 Μεταβλητές Πραγµατικές: α, β, γ ιάβασε α, β γ α α β β γ Γράψε α, 'και', β Τέλος Άσκηση Να βρείτε τις τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές α, β και γ σε κάθε βήµα του παρακάτω αλγορίθµου, όταν εκτελέσουµε τον αλγόριθµο τρεις διαδοχικές φορές και µε διαφορετικές εισόδους για κάθε εκτέλεση. Η είσοδος για κάθε εκτέλεση του αλγορίθµου είναι: ί) 0.25, ίί) 2.45 και ίίί) 2.5. Αλγόριθµος Άσκηση18 Μεταβλητές Πραγµατικές: β, γ Ακέραιες: α ιάβασε β γ 2 γ γ*β α 10 * γ mod 10 Γράψε α Τέλος Άσκηση Να βρείτε τις τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές α, β, γ και δ σε κάθε βήµα του παρακάτω αλγορίθµου, όταν δώσουµε σαν είσοδο την τιµή 2. Αλγόριθµος Άσκηση19 Μεταβλητές Ακέραιες: α, β Πραγµατικές: γ, δ ιάβασε α β α+4 α β*(α+2) γ 2*β/α δ γ*γ*4 δ δ+α Γράψε δ Τέλος Άσκηση19 13

14 20. Να βρείτε τις τιµές που παίρνουν οι µεταβλητές χ και y σε κάθε βήµα του παρακάτω αλγορίθµου, όταν εκτελέσουµε τον αλγόριθµο δύο φορές και µε διαφορετικές εισόδους. Οι είσοδοι για κάθε εκτέλεση του αλγορίθµου είναι: ί) 3 και ίί)-4 ΑλγόριθµοςΆσκηση20 Μεταβλητές Ακέραιες: χ Πραγµατικές: y ιάβασε x y x-2 y y+1 x x*y+x -1 Γράψε y Τέλος Άσκηση20 4. Σωστή απόδοση τύπου από εντολή εκχώρησης 21. Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης αποδίδουν σωστά το αποτέλεσµα της µαθηµατικής x 1 7 y παράστασης = 15 ί) χ 1 / (7 - Υ) 15 ii) χ 15 / ( 7 - Υ) ίίί) χ 15 / 7 Υ ίν) χ 1 / ( 7 - Υ ) * 15 ν) χ (1 / 7 - Υ) * 15 νί) χ 1 / ( ( 7 - Υ ) * 15 ) 3+ x 22. Να γραφεί αλγόριθµος για τον υπολογισµό της παράστασης F = + w w + 5 x + 2 ακέραιοι. όπου χ και w 23. Ποιες από τις παρακάτω εντολές εκχώρησης αποδίδουν σωστά το αποτέλεσµα της µαθηµατικής παράστασης w= 5 y y 2 x 8 5 x ί) w (5*y/(x-8))*2-y/5*x ίί) w 5*y/(x-8)*(2-y)/5*x ίίί) w (5*y/(x-8))*2-y/(5*x) ίν) w (5*y)/(x-8)*2-y/(5*x) ; Να γίνει αλγόριθµος για τον υπολογισµό της παράστασης Y = x x 2x ( x+ 1) + 2 ακέραιος όπου χ 25. Να αποδοθεί στη µεταβλητή Α µε µια εντολή εκχώρησης η µαθηµατική έκφραση 2x 1 x ( 6) 2 5x x 14

15 5. Λογικές συνθήκες 26. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα µε τις λέξεις αληθής ή ψευδής για τις αντίστοιχες τιµές των µεταβλητών α, β και γ. α β γ 5 =< β 12 4+α β α*2 + γ = 10 α = Έστω δυο λογικές συνθήκες Σ1 και Σ2. Να συµπληρωθεί ο ακόλουθος πίνακας: Σ1 Σ2 Σ1 και Σ2 Σ1 ή Σ2 όχι (Σ2) Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψευδής 28. Έστω τέσσερις απλές λογικές συνθήκες Σ1, Σ2, Σ3, Σ4. Αν οι δύο πρώτες είναι αληθής ενώ οι δύο τελευταίες είναι ψευδής, να υπολογίσετε τις τιµές των παρακάτω σύνθετων συνθηκών: ί) Σ1 και Σ2 ή όχι(σ4) ii) Σ2 ή Σ3 ή Σ1 και Σ2 ή Σ4 iii) Σ2 και όχι(σ1) ή Σ3 29. Να υπολογίσετε τις τιµές των παρακάτω συνθηκών, όταν οι µεταβλητές α, β, γ και δ έχουν τιµές -5, 5, 8 και 12 αντίστοιχα. ί) όχι (α > 5) ii) (β >= 0) και (δ < γ) iii) (α = γ) ή (γ < δ) ίν) (α β) και (γ δ) 30. Σε ποιες περιπτώσεις οι παρακάτω συνθήκες είναι αληθείς, όταν οι µεταβλητές α, β, γ και δ περιέχουν τις τιµές 3, 10, 13 και 20 αντίστοιχα; ί) όχι (α =10) ίί) (α - β =<) και (δ > 12) ίίί) (α = γ - β) ή (δ > γ) ίν) όχι ( (α 10) και (20 = δ) ) 31. Να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα για τις αντίστοιχες τιµές των µεταβλητών α, β, γ. α β γ (α>3 και γ>=α) ή γ<β α (-β) και (όχι(α=γ))

16 Να τροποποιήσετε τις παρακάτω λογικές συνθήκες έτσι, ώστε να δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα για οποιαδήποτε τιµή των µεταβλητών α, β και γ, χωρίς να χρησιµοποιείται η άρνηση. ί) όχι (α > β και α = γ) ίί) όχι (α = β ή α < γ - β) ίίί) όχι (α β και γ >= β) ίν) όχι (α β) και όχι (α >= β) 33. Ένας µάνατζερ του µπάσκετ έχει καταγράψει όλους τους αθλητές του ευρωπαϊκού πρωταθλήµατος σε έναν υπολογιστή και θέλει να βρει αυτούς που: ί) είναι ψηλότεροι από 1.90, ίί) το ύψος τους είναι µεταξύ του 1.90 και του 2, ίίί) είναι ψηλότεροι από 2.10 ή κοντύτεροι του 1.80, ίν) το ύψος τους είναι ίσο µε 1.85 ή ίσο µε 2.00 ή ίσο µε 2.05, ν) το ύψος τους είναι µεταξύ του 2.05 και του 2.15 ή έχουν ύψος 2.18, νί) το ύψος τους είναι µεταξύ του 1.95 και του 2.10, αλλά δεν είναι Αν Υ είναι το ύψος ενός αθλητή, να γράψετε, για κάθε µια από τις παραπάνω περιπτώσεις, τις λογικές συνθήκες που τις υλοποιούν. 34. Έστω δύο λογικές συνθήκες Σ1 και Σ2. Η παρακάτω σύνθετη λογική συνθήκη λέγεται αποκλειστική διάζευξη (όχι (Σ1) και (Σ2)) ή (Σ1 και (όχι (Σ2 ))) Να φτιάξετε τον πίνακα τιµών για οποιοδήποτε δυνατό συνδυασµό τιµών των συνθηκών Σ1 και Σ2. Παρατηρώντας τον πίνακα τιµών, να εξηγήσετε γιατί αυτή η σύνθετη λογική συνθήκη ονοµάζεται αποκλειστική διάζευξη. 35. Έστω τέσσερις απλές λογικές συνθήκες Σ1, Σ2, Σ3 και Σ4. Να υπολογίσετε την τιµή της σύνθετης λογικής συνθήκης (Σ1 ή Σ2) και όχι(σ3) ή Σ2 και Σ4 για τις παρακάτω τιµές των απλών συνθηκών: ί) Σ1 = Αληθής, Σ2 = Ψευδής, Σ3 = Αληθής, Σ4 = Ψευδής, ίί) Σ1 = Ψευδής, Σ2 = Αληθής, Σ3 = Ψευδής, Σ4 = Αληθής. 36. Να τροποποιήσετε τις παρακάτω λογικές συνθήκες έτσι, ώστε να δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα για οποιαδήποτε τιµή των µεταβλητών α, β και γ, χρησιµοποιώντας διάζευξη στη θέση της σύζευξης. ί) α> β και α = γ ίί) α =< β και α > γ - β ίίί) α = β και γ β ίν) α β και α >= β 37. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας για τις διάφορες τιµές των x, y, z X y z 3*x <= y-1 z<>5 y mod x = 2 x/2 <

17 38. Να συµπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας εάν Α, Β, Γ συνθήκες. A B Γ όχι ( όχι (Α και Β) ή (Β και Γ)) Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Αληθής Αληθής Ψευδής Αληθής Ψευδής Ψευδής Ψευδής Αληθής Ψςυδής Ψευδής Ψευδής 39. Ποια είναι η τιµή της µεταβλητής Α µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου; Λογικές: Α, Β Πραγµατικές: Γ Ακέραιες: Γ mod 4 Β <> 0 Α όχι 40. Ποια είναι η τιµή της µεταβλητής Α µετά την εκτέλεση του παρακάτω τµήµατος αλγορίθµου; Λογικός: Α Ακέραιος: Β, Γ, Γ 5 Γ / 5-3 Β Γ+ Α Β<=0 και ( = Γ ή Β > ) 17

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου αριθµού εντολών. 2. Η είσοδος σε έναν αλγόριθµο µπορεί να είναι έξοδος σε έναν άλλο αλγόριθµο. 3. Ένας αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος A Εξάμηνο Εισαγωγή - Βασικές έννοιες Ι.Ε.Κ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Τεχνικός Τεχνολογίας Internet Αλγοριθμική Ι (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 A Εξάμηνο Αλγόριθμος Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο. αποτέλεσµα προς το χρήστη ή προς έναν άλλο αλγόριθµο. 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Οδηγός Α.Ε.Π.Π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο 1. Τι είναι αλγόριθµος; Η θεωρία των αλγορίθµων έχει µεγάλη παράδοση και η ηλικία ορισµένων από αυτών είναι µερικών χιλιάδων χρόνων, όπως του Ευκλείδη για τον υπολογισµό του ΜΚ δύο αριθµών

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές έννοιες αλγορίθμων Εισαγωγή Αρχικά εξηγείται ο όρος αλγόριθμος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληροί κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1. Έστω ότι ο καθηγητής σας δίνει δύο αριθμούς και σας ζητάει να του πείτε πόσο είναι το άθροισμά τους. Διατυπώστε

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2. Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Α1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων πληροφορικής Α2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών Α3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου

Ορισµοί κεφαλαίου. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Ορισµοί κεφαλαίου Αλγόριθµος είναι µια πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Σηµαντικά σηµεία κεφαλαίου Κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. Επικοινωνία: Επικοινωνία: spzygouris@gmail.com Να δοθεί ο ορισμός του Αλγορίθμου. Αλγόριθμος, σύμφωνα με το βιβλίο, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών (όχι άπειρες), αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1

Μάριος Αγγελίδης Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1 Ενότητα 1 Ενότητες βιβλίου: 2.1, 2.3, 6.1 (εκτός ύλης αλλά χρειάζεται για την συνέχεια) Ώρες διδασκαλίας: 1 Τι είναι αλγόριθμος Σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο: Ορισμός: Μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Κεφάλαιο 2 1. Ο αλγόριθμος είναι απαραίτητος μόνο για την επίλυση προβλημάτων Πληροφορικής 2. Ο αλγόριθμος αποτελείται από ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών 3. Ο αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Α. 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα κριτήρια που πρέπει απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ Ερωτήσεις Σωστό / Λάθος 1. Η έννοια του αλγορίθμου συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με προβλήματα της Πληροφορικής (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2003, 2007) 2. Ο αλγόριθμος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό: 1 2 κεφάλαιο ΗΜ/ΝΙΑ :.. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :.. ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2 1. 1-Σ, 2-Σ, 3-Λ, 4-Σ, 5-Σ 2. 1-α, 2-α, 3-β, 4-β, 5-α, 6-α, 7-α, 8-β, 9-β, 10-β 3. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές έννοιες αλγορίθµων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές έννοιες αλγορίθµων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές έννοιες αλγορίθµων Αλγόριθµος : Είναι ένα σύνολο βηµάτων, αυστηρά καθορισµένων κι εκτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο, που οδηγούν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Χαρακτηριστικά ενός σωστού

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων 2.1 Τι είναι αλγόριθμος Ο όρος προέρχεται από μετάφραση του βιβλίο του Αμπού Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Ιμπν Μούζα Αλ Χουαρίζμι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Πληροφορική ΙΙ. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Πληροφορική ΙΙ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Πληροφορική ΙΙ», 2015-2016 Μάθημα 1: Εισαγωγή στους Αλγόριθμους Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση.

Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος αποτελείται από μία πεπερασμένη ακολουθία βημάτων, καθένα από τα οποία μας οδηγεί πιο κοντά στη λύση. «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή

Άσκηση 1. Ποια από τα κάτω αλφαριθμητικά είναι αποδεκτά ως ονόματα μεταβλητών σε έναν αλγόριθμο i. Τιμή Θεωρία επισκόπηση 1 Η μεταβλητή είναι ένα συμβολικό όνομα κάτω από το οποίο βρίσκεται μια τιμή, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου 1. Τύποι Δεδομένων (Μεταβλητών και Σταθερών)

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Ψευδοκώδικας Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή Επανάληψη)

Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Ψευδοκώδικας Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή Επανάληψη) Τεχνικές Αναπαράστασης αλγορίθµων Διάγραµµα Ροής Αλγοριθµικές δοµές (Ακολουθία Επιλογή ) 1 Βασικές έννοιες Τυποποίηση αναπαράστασης αλγορίθµου - Ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού τρόπου αναπαράστασης αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης

Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εντολές εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις, εντολή εκχώρησης, εισόδου εξόδου, Δομές ακολουθίας/ επιλογής/ επανάληψης Ενότητες βιβλίου: 7.7-7.9, 2.4.1 Ώρες διδασκαλίας: 2 Αριθμητικές Λογικές - Σύνθετες εκφράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαια Εντολές επανάληψης. Τρεις εντολές επανάληψης. Επιλογή εντολής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σύνταξη στη ΓΛΩΣΣΑ

Κεφάλαια Εντολές επανάληψης. Τρεις εντολές επανάληψης. Επιλογή εντολής επανάληψης ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ. Σύνταξη στη ΓΛΩΣΣΑ Εντολές επανάληψης Κεφάλαια 02-08 οµές Επανάληψης Επιτρέπουν την εκτέλεση εντολών περισσότερες από µία φορά Οι επαναλήψεις ελέγχονται πάντοτε από κάποια συνθήκη η οποία καθορίζει την έξοδο από το βρόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ) Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 ΘΕΜΑ 1 ο ( Μονάδες 30 ) Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2.1 Βασικές Έννοιες ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

2.1 Βασικές Έννοιες ΣΠΟΥ ΑΙΟΤΗΤΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.1 Βασικές Έννοιες Αλγόριθµος ονοµάζεται µία πεπερασµένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισµένων και ε- κτελέσιµων σε πεπερασµένο χρόνο µε σκοπό την επίλυση ενός προβλήµατος. Με τον όρο ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ Καλλιόπη Μαγδαληνού ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΣ πρόγραμμα τεστ σταθερές π = 3.14 μεταβλητές πραγματικές : εμβαδό, ακτίνα αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός...

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Διάρκεια 3 ώρες. Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 1 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Διάρκεια 3 ώρες Στοιχεία Μαθητή: Όνομα... Επώνυμο... Βαθμός... 2 Θεμα Α (30%) Α1 ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ 1. Ένα υποπρόγραμμα δεν μπορεί να κληθεί περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής.

Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. Κεφάλαιο 2 - Πρόβλημα 2.1.1. Η έννοια του προβλήματος Πρόβλημα είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής. 2.1.2. Κατηγορίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων...

Περιεχόμενα. Ανάλυση προβλήματος. Δομή ακολουθίας. Δομή επιλογής. Δομή επανάληψης. Απαντήσεις. 1. Η έννοια πρόβλημα Επίλυση προβλημάτων... Περιεχόμενα Ανάλυση προβλήματος 1. Η έννοια πρόβλημα...13 2. Επίλυση προβλημάτων...17 Δομή ακολουθίας 3. Βασικές έννοιες αλγορίθμων...27 4. Εισαγωγή στην ψευδογλώσσα...31 5. Οι πρώτοι μου αλγόριθμοι...54

Διαβάστε περισσότερα

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά.

Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. AeppAcademy.com facebook.com/aeppacademy Γεια. Σου προτείνω να τυπώσεις τις επόμενες τέσσερις σελίδες σε ένα φύλο διπλής όψης και να τις έχεις μαζί σου για εύκολη αναφορά. Καλή Ανάγνωση & Καλή Επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Αγγελίδης

Μάριος Αγγελίδης Δομή Επανάληψης Ενότητες βιβλίου: 2.4.5, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 Ώρες διδασκαλίας: 5 Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν έχουμε μία ομάδα εντολών που θέλουμε να εκτελεστούν πολλές φορές. Υπάρχουν τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Δομή Ακολουθίας (κεφ. 2 και 7 σχολικού βιβλίου) 1. Οι μεταβλητές αντιστοιχίζονται από τον μεταγλωττιστή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Εκχώρηση Τιμών

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Εκχώρηση Τιμών Εκχώρηση Τιμών 1. Σύνταξη Με την εντολή εκχώρησης: α) Ονομάζουμε μια θέση μνήμης, και β) προσδιορίζουμε το περιεχόμενό της Η σύνταξη της εντολής εκχώρησης είναι: ή

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Ερωτήσεις Σωστό Λάθος 1. Στη δοµή επανάληψης Όσο... επανάλαβε ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, δηλαδή πριν εκτελεστεί οποιαδήποτε εντολή που περιέχεται στη δοµή. 2. Ο µετρητής που ελέγχει τη συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α : Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΝΤΕΛΗ. Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ / Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Τάξη Μάθημα Εξεταστέα ύλη Γ Λυκείου Α.Ε.Π.Π. ΠΕΝΤΕΛΗ Κτίριο 1 : Πλ. ΗρώωνΠολυτεχνείου 13, Τηλ. 210 8048919 / 210 6137110 Κτίριο 2 : Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 29, Τηλ. 210 8100606 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Καθηγητής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ

Θέμα 1 ο. Επαναληπτικό ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Μαΐου 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός

Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης. Δομημένος Προγραμματισμός Δομές Ακολουθίας- Επιλογής - Επανάληψης Δομημένος Προγραμματισμός 1 Βασικές Έννοιες αλγορίθμων Σταθερές Μεταβλητές Εκφράσεις Πράξεις Εντολές 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Σταθερά: Μια ποσότητα που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α

ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/02/2013 ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. α. Παραβιάζει τα κριτήρια της καθοριστικότητας και της περατότητας β. Αιτιολόγηση: ο αλγόριθμος παραβιάζει το κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

θέμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Θέμα 2000. 1. Σωστό (Σ) Λάθος (Λ). i. Η περατότητα ενός αλγορίθμου αναφέρεται στο γεγονός ότι καταλήγει στη λύση του προβλήματος μετά από πεπερασμένο αριθμό βημάτων (εντολών). Μονάδες 4 ii. Για να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ & ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΘ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ [μέχρι τη ομή Επιλογής] Περιεχόμενα >ΕΝΟΤΗΤΑ 1/ΚΕΦ.1.1/... 2 ΤΥΠΟΥ Β1: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ... 2 ΤΥΠΟΥ Β2: ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ... 2 >ΕΝΟΤΗΤΑ 2/ΚΕΦ.2.1/...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:...

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008. Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΩΡΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 16/12/2008 Τµήµα ΓΤ2 Όνοµα:... ΘΕΜΑ 1 ο. Α) Να γράψετε στο φύλλο απαντήσεών σας Σ εάν κρίνετε ότι η πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3)

Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΕΠΠ / ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΣΕΙΡΑ: 1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2011 ΘΕΜΑ Α Α1. (α). ώστε τον ορισµό του προβλήµατος (Μονάδες 3) (β). ίνεται ο παρακάτω πίνακας που στην Στήλη 1 υπάρχουν κριτήρια κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Ασκήσεις Επανάληψης για τις Διακοπές των Χριστουγέννων

Ερωτήσεις Ασκήσεις Επανάληψης για τις Διακοπές των Χριστουγέννων Ερωτήσεις Ασκήσεις Επανάληψης για τις Διακοπές των Χριστουγέννων 1. Δίνεται ο παρακάτω αλγόριθμος σε μορφή λογικού διαγράμματος. Να κατασκευάσετε ισοδύναμο αλγόριθμο σε ψευδοώδικα. 2. Δίνεται το παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών Ι Περιλαμβάνει τα πρώτα θέματα όλων των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 A. Να γράψετε στο τετράδιό σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ. 10. Τα επιλύσιμα προβλήματα κατηγοριοποιούνται περεταίρω με βάση το βαθμό δόμησης και το είδος επίλυσής τους. Βουλιαγμένης 2/10/2011, Μάθημα : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Καθηγητής/τρια: Χρόνος: 3 ώρες Ονοματεπώνυμο: Τμήμα: Γ ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1. Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω:

Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για καθένα από τα παρακάτω: 1ο ΓΕΛ Καστοριάς K εφ. 1 σχολικού βιβλίου 1. Επιλύσιμο είναι ένα πρόβλημα για το οποίο ξέρουμε ότι έχει λύση, αλλά αυτή δεν έχει βρεθεί ακόμη. 2. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι.

Φάσµα & group. μαθητικό φροντιστήριο. σύγχρονo. προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. σύγχρονo Φάσµα & group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. μαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος Παραδείγματα αλγορίθμων: Η παρασκευή ενός κέικ Η εύρεση του μέγιστου κοινού διαιρέτη δύο αριθμών Η εκκίνηση ενός αυτοκινήτου Η πρωινή προετοιμασία για το

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους

Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους Τάξη: Γ Λυκείου Τεχνολογική Κατεύθυνση Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό (7.1-7.8) Ερωτήσεις Σωστού-Λάθους 1. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σ ένα πρόγραμμα αντιστοιχίζονται από το μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΑΣΜΑ 12/10/2014 Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ Α [40 μόρια] ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ α) Να επιλέξτε το γράμμα Σ, αν μια πρόταση είναι σωστή και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

18/ 07/ Σελίδα 1 6

18/ 07/ Σελίδα 1 6 ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΥΛΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον 1o Επαναληπτικό ιαγώνισµα Εισαγωγικά στοιχεία αλγορίθµων - οµή Ακολουθίας 18/ 07/ 2016 Θέµα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης:

Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Τάξη: Γ Λυκείου Κατεύθυνση: Τεχνολογική Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγ/κό Περιβάλλον Είδος Εξέτασης: Διαγώνισμα Ημερομηνία Εξέτασης: Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1 ο - (0) Α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο γραπτό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-4 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1. Ένας αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÏÅÖÅ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 5 και δίπλα τη λέξη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα;

Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις ένα τυχαίο πρόβλημα; ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ & ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η Έννοια Πρόβλημα Προερωτήσεις Θεωρείς σημαντικό το γεγονός να μιλάς και να γράφεις πολύ καλά τη φυσική γλώσσα στην προσπάθειά σου να επιλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 7 ΘΕΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ον/μο:.. Γ Λυκείου Τεχν. Κατ. 04-11-12 ΘΕΜΑ 1 ο Α.1)Ποιες κατηγορίες προβλημάτων γνωρίζετε; 2)Να αναπτύξετε τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. 3)Ποια τα στάδια

Διαβάστε περισσότερα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα

β. Δομημένα 3. Ο τρόπος λύσης τους μπορεί να επιλεγεί από πλήθος δυνατών λύςεων. γ. Άλυτα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα «Σ», αν είναι σωστή, ή το γράμμα «Λ», αν είναι λανθασμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Τεύχος Πανελλαδικών ΙΙ Περιλαμβάνει τα δεύτερα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων από το 2000 μέχρι και σήμερα ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 2000 Έστω τμήμα αλγορίθμου με μεταβλητές Α, Β,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 2o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. Β. Na γίνει ο πολλαπλασιασμός 15 * 45 αλά ρώσικα και να γραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α) Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα "Σ", αν είναι σωστή, ή το γράμμα "Λ", αν είναι λανθασμένη. (Μονάδες 25) 1. Ένα αδόμητο πρόβλημα είναι ταυτόχρονα και ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

! ΘΕΜΑ A Α2. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοµατεπώνυµο:

! ΘΕΜΑ A Α2. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΥΚΕΙΟΥ. Ονοµατεπώνυµο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Ονοµατεπώνυµο: Καθηγητής: ΒΛΙΣΙΔΗΣ Γ.! ΘΕΜΑ A Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αλήθειας δύο προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα

ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα ΑΕΠΠ 4o Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΑ 1 A. Να γράψετε τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) καθεμία από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα

ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα ΑΕΠΠ 1o Επαναληπτικό Διαγώνισµα Ονοµατεπώνυµο: ΘΕΜΑ 1 A. Na αναφέρετε τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ένας αλγόριθµος (ονοµαστικά) Να αναφέρετε µε τεκµηρίωση ποια από τα κριτήρια δεν πληροί ο παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις.

8. Λεξιλόγιο μιας γλώσσας είναι όλες οι ακολουθίες που δημιουργούνται από τα στοιχεία του αλφαβήτου της γλώσσας, τις λέξεις. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1-6 ΟΝΟΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΒΑΘΜΟΣ: ΘΕΜΑ 1ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟ ΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΞΟ ΟΣ Αναπαράσταση ιδεών Ο άνθρωπος από την αρχή της εµφάνισής του στη γη αντιµετωπίζει και προσπαθεί να επιλύσει διάφορα προβλήµατα. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζει εργαλεία, επεξεργάζεται στοιχεία και παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Σημειώσεις Μαθήματος (A) Τσιωτάκης Παναγιώτης http://ptsiotakis.mysch.gr 4o Λύκειο Κορίνθου Σελίδα 1 Σελίδα 2 Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Τι είναι αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ (2ος Κύκλος) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Περιεχόμενα Μέθοδοι Παρουσίασης του αλγόριθμου Εισαγωγή Φραστική μέθοδος Ψευδοκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012. Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 23/04/2012 ΘΕΜΑ Α Α. Να απαντήσετε με Σ ή Λ στις παρακάτω προτάσεις: 1. Κάθε βρόγχος που υλοποιείται με την εντολή Για μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδογλώσσας και Διαγράμματα Ροής

Ψευδογλώσσας και Διαγράμματα Ροής Βασικοί κανόνες Αρχή και Τέλος Η ψευδογλώσσα ξεκινάει με την εντολή Αλγόριθμος , το διάγραμμα ροής με το οβάλ Η ψευδογλώσσα καταλήγει με την εντολή Τέλος , το διάγραμμα ροής με το οβάλ Εντολές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη.

8. Η δημιουργία του εκτελέσιμου προγράμματος γίνεται μόνο όταν το πηγαίο πρόγραμμα δεν περιέχει συντακτικά λάθη. 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2015 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής:

Τ και τιµή του Β θετική µετατρέπεται ισοδύναµα στην εντολή Όσο ως εξής: ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Ποια είναι η μορφή ενός αλγόριθμου με ψευδοκώδικα; Αρχίζει πάντα με τη λέξη Αλγόριθμος Αλγόριθμος Στη συνέχεια παρεμβάλλονται οι Εντολές Και τελειώνει με τη λέξη Τέλος Τέλος Εντολές Ποιες είναι οι αλγοριθμικές

Διαβάστε περισσότερα