Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας"

Transcript

1 Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμικό εργαλείο που αποτελεί το κυριότερο μέσο αξιολόγησης των επιπτώσεων διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον

3 ΣΤΟΧΟΣ Να εκτιμηθούν οι σπουδαιότερες επιπτώσεις ενός έργου ή μιας δραστηριότητας στο περιβάλλον και να ερευνηθούν οι τεχνολογικά ασφαλέστερες δυνατότητες πρόληψης ή αντιμετώπισης των συγκεκριμένων επιπτώσεων Αειφόρος ανάπτυξη

4 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικές αρχές: - Υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος - Πρόληψη ρύπανσης Προφύλαξη - Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει Εργαλείο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εφαρμογή μέσω του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) Δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης και πολύπλευρης αξιολόγησης

6 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Επίπεδο Ε.Ε.: Άρθρο 174 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής κοινότητας Βασικές αρχές προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος Εθνικό επίπεδο: Άρθρο 24 του Συντάγματος Δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε ένα υγιεινό και οικολογικά ισόρροπο περιβάλλον

7 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ Επίπεδο Ε.Ε.: Οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον Εθνικό επίπεδο: Ν. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/301/1964 «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» Ήταν σε ισχύ μέχρι πρόσφατα όσον αφορά τη διάθεση λυμάτων

8 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οδηγία 85/337/ΕΟΚ «για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/11/ΕΕ Οδηγίες 90/313/ΕΟΚ, 2003/4/ΕΚ σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση σε θέματα περιβάλλοντος Οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων συνεπικουρέμενες από ένα πλήθος άλλων νομικών κειμένων. Ενδεικτικά Οδηγία 75/442/ΕΟΚ «περί στερεών αποβλήτων», η οποία τροποποιήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από την Οδηγία 91/156/ΕΟΚ. Οδηγία 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» Οδηγία 94/62/ΕΚ «για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» Οδηγία 1999/31/ΕΚ «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων» Οδηγία 75/439/ΕΟΚ «περί διαθέσεως των χρησιμοποιηθέντων ορυκτελαίων» Οδηγία 76/403/ΕΟΚ «για την εξάλειψη των PCB s και PCT s Οδηγία 78/319/ΕΟΚ «περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων» Οδηγία του Συμβουλίου 80/68/ΕΟΚ «περί προστασίας των υπογείων υδάτων από ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες ουσίες» Οδηγία 85/339/ΕΟΚ «για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων»

9 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Οδηγία 91/157/ΕΟΚ «για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» Οδηγία 2000/76/ΕΚ «για την αποτέφρωση των αποβλήτων» Οδηγία 96/61/ΕΚ «σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης» Οδηγία 2000/60/ΕΚ για την προστασία των υδάτων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων επιφανείας που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης Οδηγία 78/65/ΕΟΚ περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη προστασίας ή βελτιώσεως για τη διατήρηση της ζωής των ιχθύων Οδηγία 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκπομπών VOCs από την αποθήκευση βενζινών και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις Οδηγία 99/13/ΕΚ για τη χρήση διαλυτών Οδηγία 2001/81/ΕΚ για τα ανώτατα εθνικά όρια εκπομπών

10 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμος 1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» - Τίθεται το γενικό νομοθετικό πλαίσιο, τα κριτήρια και οι στόχοι, περιγράφονται τα μέσα και προδιαγράφονται οι μηχανισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος στη χώρα. ΚΥΑ 69269/1990 «περί Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» - Ευρεία έναρξη εφαρμογής του θεσμού των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στην Ελλάδα

11 Νόμος 1650/1986 Τα αδικήματα που ορίζει ο νόμος: Η μόλυνση του περιβάλλοντος Η επιδείνωση των περιβαλλοντικών συνθηκών Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που μολύνουν το περιβάλλον, χωρίς τις προβλεπόμενες διοικητικές άδειες Η παραβίαση των μέτρων και προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για την προστασία του περιβάλλοντος.

12 Δομή Ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας Περιβαλλοντική αδειοδότηση Διαχείριση και προστασία των υδάτων Διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων Διαχείριση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων Έλεγχος ατμοσφαιρικής ρύπανσης Θόρυβος Φυσικό περιβάλλον Προστατευμένες περιοχές (Natura, Ramsar, Εθνικός δρυμός) Αποφάσεις όρια αποδεκτών

13 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

14 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΥΑ 15393/2332/2002 συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε κυρίως από τις: υπ. αριθμ. οικ /2007 υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. οικ /2005 υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. οικ /2004 υπουργική απόφαση Ν. 3698/2008

15 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/ ) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. Υπουργική Απόφαση 1958 (ΦΕΚ 21/Β/ ) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ 4 του Ν 4014/ (ΦΕΚ Α 209/2011).

16 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Όλα τα προηγούμενα νομικά κείμενα και ειδικά οι διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης συνεπικουρούνται από ένα πολύ μεγάλο πλήθος νομικών κειμένων, πολλά εκ των οποίων εκδόθηκαν σε συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Τα βασικότερα νομικά κείμενα που εκδόθηκαν μέχρι και το 2004 αναφέρονται στα βιβλία: Μιχαλοπούλου, Χ (2004) Νομοθεσία για το περιβάλλον, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Χαινταρλής, Μ (2011) «Περιβαλλοντική Νομοθεσία», Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα

17 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σημαντικές θεωρούνται οι διατάξεις που αφορούν σε: α) οριακές τιμές εκπομπών ρύπων, β) διαδικασία επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων (υγρών και στερεών), γ) συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και διάθεσης διαφόρων τύπων αποβλήτων, όπως συσκευασίες, ορυκτέλαια, μεταχειρισμένα ελαστικά, μπαταρίες και συσσωρευτές, οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης το 2007 εκδόθηκε και Π.Δ. για απόβλητα από κατεδαφίσεις (αδρανή). δ) θόρυβο (Π.Δ. 1180/81)

18 ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΠΕ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ένα πολύπλοκο πλέγμα νομικών κειμένων όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

19 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ Σε ισχύ: Ν. 4014/2011 Υ.Α. 1958/2012 όσον αφορά την κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων Κ.Υ.Α /2003 όσον αφορά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ειδικά για έργα τα οποία ήταν ήδη στο στάδιο της αδειοδότησης όταν εκδόθηκαν τα παραπάνω νομικά κείμενα

20 Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων (Υ.Α. 1958/2012) Α Κατηγορία Β Κατηγορία Α1 Α2

21 Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων (Υ.Α. 1958/2012) 12 Ομάδες

22 Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων (Υ.Α. 1958/2012) Ομάδα 1 η : Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών Ομάδα 2 η : Υδραυλικά έργα Ομάδα 3 η : Λιμενικά έργα Ομάδα 4 η : Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών Ομάδα 5 η : Εξορυκτικές δραστηριότητες Ομάδα 6 η : Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής Ομάδα 7 η : Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Ομάδα 8 η : Υδατοκαλλιέργειες Ομάδα 9 η : Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις Ομάδα 10 η : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

23 Κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων (Υ.Α. 1958/2012) Ομάδα 11 η : Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών Ομάδα 12 η : Ειδικά έργα και δραστηριότητες

24 Φορέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011) Α1 έργα: Αδειοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Έργα που προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Α2 έργα: Αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Έργα με αρκετά σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Β έργα: Αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή και τις αρμόδιες αρχές που χορηγούν την άδεια λειτουργίας των εκάστοτε έργων και δραστηριοτήτων Έργα με λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Καινοτομία σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι στιγμής

25 Φορέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011) Β έργα: Αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή και τις αρμόδιες αρχές που χορηγούν την άδεια λειτουργίας των εκάστοτε έργων και δραστηριοτήτων Έργα με λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Καινοτομία σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθούνταν μέχρι στιγμής Μόνο τα έργα της 9 ης Ομάδας αδειοδοτούνταν από την αρχή που χορηγεί και την άδεια λειτουργίας (Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειών)

26 Φορέας περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Ν. 4014/2011) Β έργα: Αδειοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ή και τις αρμόδιες αρχές που χορηγούν την άδεια λειτουργίας των εκάστοτε έργων και δραστηριοτήτων Έργα με λιγότερο σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον Για έργα ή οι δραστηριότητες που είναι εντός των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 θα πρέπει να υποβάλλεται μελέτη ειδικής οικολογικής αξιολόγησης στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας και ακολούθως να γίνεται η αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές

27 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) Α κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων: - Αρχικά γνωμοδότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής μέσω διαδικασίας Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) αντί ΠΠΕΑ, ΠΠΕ - Η ΠΠΠΑ σε αναλογία με την ΠΠΕΑ στοχεύει στο να ερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις, στην καταρχήν εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στις καταρχήν κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ - Ακολουθεί διαδικασία γνωμοδοτήσεων (συνήθως γνώμη ζητάται από τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, δασική υπηρεσία και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το είδος του έργου).

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) Α κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων: - Υποβολή ΜΠΕ με συνοδευόμενα έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης - Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ - Ακολουθεί η διαδικασία γνωμοδοτήσεων (συνήθως γνώμη ζητάται από τις αρμόδιες εφορίες αρχαιοτήτων, δασική υπηρεσία, περιφερειακό συμβούλιο, αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος Περιφέρειας και άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών ανάλογα με το είδος του έργου, για έργα Α1 και από Δ/νση Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ) Αν έχουν ήδη συλλεχθεί στο στάδιο της ΠΠΠΑ δεν συλλέγονται πάλι. Ωστόσο στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η διαδικασία δημοσιοποίησης από το περιφερειακό συμβούλιο της εκάστοτε περιοχής - Στάθμιση των γνωμοδοτήσεων και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

29 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) Α κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων Η ΠΠΠΑ, ειδικά για έργα κατηγορίας Α2, υπόκεινται στην κρίση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εάν επιθυμεί να γίνει

30 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) Β κατηγορία έργων ή δραστηριοτήτων - Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) Το περιεχόμενό τους και η διαδικασία αδειοδότησης καθορίζονται εντός 9 μηνών (Ιούνιος 2012) από τη δημοσίευση του Ν. 4014/ Διαδικασία της ΚΥΑ 11014/2003 για έργα κατηγορίας Β4 Κατάργηση της κατηγορίας Β3 Ουσιαστικά αντιμετώπισή τους ως Β4. - Υποβολή Περιβαλλοντικής Έκθεσης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - Έλεγχος πληρότητας - Παροχή γνώμης από συναρμόδιους φορείς - Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

31 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) Έργα ή δραστηριότητες σε περιοχές NATURA Ειδική οικολογική αξιολόγηση Διερεύνηση των συνεπειών για την περιοχή βάσει και των στόχων διατήρησης που έχουν θεσπισθεί με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις Έμφαση στις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή σε συνάρτηση πάντα με το έργο - Για έργα Α κατηγορίας, η ειδική οικολογική αξιολόγηση υποβάλλεται ως τμήμα της ΜΠΕ. Για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ως χωριστό τεύχος στην αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της Περιφέρειας

32 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Ν. 4014/2011) - Ειδικές προβλέψεις για διαδικασία ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης ΑΕΠΟ, διαφοροποίησης του σχεδιασμού της τεχνικής μελέτης ενός έργου σε στάδιο μεταγενέστερο της ΑΕΠΟ

33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ - Άρθρο 11, παράγραφος 4, Ν. 4014/2011: Για το περιεχόμενο της ΜΠΕ θα εκδοθεί ανάλογο ΠΔ. - Ως ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ περιγράφονται τα εξής (Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011): 1. Αναφορά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 2. Περιγραφή της θέσης του έργου, των τεχνικών χαρακτηριστικών, των σταδίων κατασκευής, λειτουργίας, των χρησιμοποιούμενων υλικών, των τυχόν καταλοίπων και αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του, των εκπομπών, του θορύβου, κλπ. 3. Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής 4. Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν

34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ Ως ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ περιγράφονται τα εξής (Παράρτημα ΙΙ του Ν. 4014/2011): 5. περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας 6. αναλυτική περιγραφή των μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων 7. σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης το οποίο προτείνεται για την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και περιλαμβάνει προτεινόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης.

35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΕ Στην ελεύθερη αγορά και ιδίως στην παρούσα φάση οι περισσότερες ΜΠΕ εκπονούνται με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 69269/1990 Ελάχιστη διαφοροποίηση όσον αφορά το περιεχόμενό τους από τα προαναφερόμενα

36 Βιότοποι Φυσικό Περιβάλλον Οδηγία 92/43/ΕΟΚ "για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας Οδηγία 79/409/ΕΟΚ με σκοπό τη προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών: Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) (Special Protection Areas-SPA) για την Ορνιθοπανίδα Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) (Sites of Community Importance SCI) Στην Ελλάδα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)

37 Περιοχές ΖΕΠ & ΤΚΣ στην Θεσσαλία

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας

Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΤΕΙ Θεσσαλίας Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός είναι η διαδικασία με την οποία εκτιμώνται και αντιμετωπίζονται οι συνέπειες που προκαλούνται από τα έργα και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Περιεχόμενα ΜΠΕ. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Περιεχόμενα ΜΠΕ Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΑΛΕΞΗΣ Γενικά στοιχεία σχετικά με τα περιεχόμενα κάθε Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ανεξάρτητα από το είδος του έργου ή της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Ορισμένα στοιχεία. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορισμένα στοιχεία Η.Π.Α.: Από την εφαρμογή του θεσμού έχουν εκπονηθεί πλέον των 15.000 ΜΠΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια οι ΜΠΕ αριθμούνται σε 1.000 περίπου ετησίως, με πτωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑ 20/4/2013 Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος εν γένει και αυτό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης δημόσιων ή ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία

Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Διαχείριση Περιβάλλοντος - Νομοθεσία Ενότητα 2: Περιβαλλοντική Νομοθεσία Μ.Π.Ε. Δ. Καλιαμπάκος - Δ. Δαμίγος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν.4014/2011 (ΦΕΚΑ 209) ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου Κοινοτική νομοθεσία: οδηγίες 85/337, 97/11, IPPC, κλπ.. Ο θεσμός των Μελετών περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(ΜΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 4: Περιεχόμενα Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) - ΙI Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 4 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι έως και ΧΙΙ που ακολουθούν. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Αποσκοπεί στην εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 4014/2011 (Α 209) για την κατάταξη σε κατηγορίες, ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Τα ανωτέρω έργα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ

Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Β.Κ. Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια ΕΜΠ E-mail:v.tsoukala@hydro.civil.ntua.gr ΕΡΓΟ ορίζεται κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση ή συντήρηση και η δημιουργία αυτοτελούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Άθως Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση;

Άθως Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση; Τι μπορεί να θεωρηθεί ως περιβαλλοντική παρέμβαση; Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Άθως Το όρος Άθως στην ομώνυμο χερσόνησο της Χαλκιδικής Η πρόταση του αρχιτέκτονα Δεινοκράτη προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «Η διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. Παρόν και προοπτικές.» 2-6-2010 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΙΛΙΑΣ Ιωάννη Μαχαίρα Προϊσταμένου στο Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή

Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη. Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Στρατηγική ΜΠΕ Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Δρ Σταυρούλα Τσιτσιφλή ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Ειδικές περιπτώσεις περιβαλλοντικών μελετών: - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών

Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών Το μητρώο των προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα, που περιγράφεται στο Άρθρο 6 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες (Παράρτημα IV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Περιφέρεια Κρήτης Περιφερειακή Ενότητα Χανίων Δ/νση Ανάπτυξης Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Αδειοδότηση Όροι και προϋποθέσεις για την διάθεση των υγρών αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 11/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθμός Πρωτ. : 15867 π.ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Σχετ. : 835 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟ