Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

2 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Γ Προμηθειών Τηλ FAX Ώρες Υποδοχής : Καθημερινώς Αθήνα,10 Νοεμβρίου 2006 Αριθμ. Πρωτ.. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Δημόσιου Μειοδοτικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, ο οποίος θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προυπολογισμού. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης στον Ελληνικό ημερήσιο τύπο: Παραλαβή αντιγράφων της Διακήρυξης από: 10/11/ /11/2006 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Δ/νση Οικονομικού

3 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Τμήμα Γ Προμηθειών (ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου) Ιερά Οδός 75, τκ Βοτανικός, Αθήνα Τηλ Εργάσιμες ημέρες και ώρες 11:00-13:30. Πληροφορίες :ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΚΟΣ Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (λήξη προθεσμίας κατάθεσης προσφορών): Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 13/12/2006 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αίθουσα Συγκλήτου (Κεντρικό Κτίριο 1 ος Οροφός) Ιερά Οδός 75, τκ Βοτανικός, Αθήνα 11:00-12:00 π.μ 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.1. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 97/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1997» Του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) Του Ν /92 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», 1.5. Του Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ 166/Α/89) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ» και το (ΦΕΚ 130/ ) 1.6. Του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.Δ. 4578/66 (ΦΕΚ 234 Α') περί «Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων», 1.7. Του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/ ) σχετικά με την

4 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ παρακράτηση φόρου εισοδήματος, 1.8. Του Ν. 2362/95 περί «Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 1.9. Του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50 Ε.Ο.Κ. της 18ης Ιουλίου 1992 και της Οδηγίας 97/52/ΕΟΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997» και Του Ν. 2522/97 περί «Δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/ ). 2. Την από 6η/ Απόφαση του Ειδικού Ταμείου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Τακτικό Δημόσιο Μειοδοτικό Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την τμηματική προμήθεια γραφικής ύλης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προϋπολογισθείσας δαπάνης Ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%, ο οποίος θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προυπολογισμού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συγκλήτου (1 ος όροφος) του κεντρικού κτιρίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιερά Οδός 75 Βοτανικός, Αθήνα, στις 13/12/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30-12:00 π.μ (λήξη παράδοσης προσφορών και έναρξη αποσφράγισης), ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, που θα συνεδριάσει δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» και τους παρακάτω ειδικούς όρους:

5 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Αναθέτουσα αρχή είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Γ Προμηθειών. 2. Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά σε περισσότερα του ενός είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα του κάθε είδους χωριστά και στο σύνολο των ειδών. 3. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά. 4. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνει στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των επιμέρους ειδών. 5. Οι τιμές θα δίνονται σε Ευρώ για ελεύθερη παράδοση των προσφερόμενων ειδών στην αρμόδια Υπηρεσία. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε Ευρώ ή καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, οι προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται δεκτές. 7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 8. Η ημερομηνία αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών θα ανακοινωθεί εγγράφως. 9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 9.1.) Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που ασκεί νόμιμα εμπορεία στην Ελλάδα και που αναγνωρισμένα και κατά περίπτωση ασχολείται σχετικά με την εμπορία και διάθεση της Γραφικής ύλης. 9.2.) Οι εξουσιοδοτημένοι στην Ελλάδα νόμιμοι αντιπρόσωποι οίκων του εξωτερικού που ασχολούνται με την εμπορία και διάθεση της Γραφικής ύλης. 9.3.) Συνεταιρισμοί. 9.4.) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 10) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 11) Η αποπληρωμή θα γίνεται βάσει τιμολογίου του αναδόχου και μετά την

6 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της Γραφικής ύλης, στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του. 12) Επιπλεόν των προαναφερθέντων, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα και με τα παρακάτω Παραρτήματα, που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διαξήρυξης: α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Συμπληρωματικοί Γενικοί Όροι Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού. β) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ειδικοί Όροι. γ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αξιολόγηση Προσφορών με Κριτήριο Κατακύρωσης τη Συμφερότερη Προσφορά. δ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. ε) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Τεχνικές Προδιαγραφές. στ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96: Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου, που θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής. και z ) Τους κατωτέρω όρους 1. ΕΙΔΟΣ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα προμηθευτεί την Γραφική ύλη στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το είδος, η ποσότητα και οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 2.1. Η υπογραφή της σύμβασης πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης στον ανάδοχο της κατακύρωσης της προμήθειας Ο χρόνος παράδοσης της Γραφικής ύλης θα ορίζεται στην προσφορά αλλά δεν πρέπει να υπερβαίνει τις (15) δέκα πέντε ημερολογιακές ημέρες.

7 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ α) Τυχόν μη τήρηση του όρου 2.1. σημαίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό (5%) υπέρ του Πανεπιστημίου και ακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. β) Τυχόν μη τήρηση ενός τουλάχιστον από τους όρους 2.2 και σημαίνει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης (10%) υπέρ του Πανεπιστημίου και λύση της υπογραφείσας σύμβασης. γ) Η άσκηση των (α) και (β) παραπάνω είναι στη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου και μπορεί να γίνει μόνο στη περίπτωση που η μη τήρηση των αντιστοίχων όρων γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα παράδοσης Γραφικής ύλης ίδιας ή μεγαλύτερων δυνατοτήτων από αυτήν που έχει προσφέρει μετά από γραπτή έγκριση του Πανεπιστημίου. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της Γραφικής ύλης στις εγκαταστάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Πανεπιστημίου και με χρηματικό ένταλμα το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου βάσει των νομίμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.) μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από αρμόδια επιτροπή. Σε περίπτωση, που ο δικαιούχος είναι ΝΠΙΔ, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι τα εξής. 1) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α. Ε. Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία πρόσωπα και δεσμεύουν αυτήν με την υπογραφή τους. 2) για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε.) Το τελευταίο καταστατικό και 2.2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει

8 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία. Γενικά, η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96). 4. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/ άρθρο 24, στον προμηθευτή θα παρακρατείται 1) Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου 3,072% 2)Φόρο εισοδήματος 4% στην καθαρή αξία (Καθαρή αξία τιμολογίου μείον 3,072% κρατήσεις υπέρ Δημοσίου). 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Η παράδοση της υπό προμήθειας γραφικής ύλης θα γίνει με φροντίδα δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους των Εργαστηρίων, που θα υποδείξει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της γραφικής ύλης γενικώς θα γίνει από ειδική επιτροπή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 27και 28 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 394/96). 6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει το δικαίωμα: Α) Με την κατακύρωση να αυξομειώσει τις ποσότητες που υπάρχουν στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ. άρθρο 21 παρ. 1α. (δηλαδή αύξηση έως 30% και μείωση έως 50%). Γ) Το Γ.Π.Α. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών μεταφοράς και παράδοσης της Γραφικής Ύλης.

9 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Δ) Το Γ.Π.Α. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του αναδόχου. Ε) Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του αναδόχου και του Γ.Π.Α. από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. ΣΤ) Η περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί: μία φορά στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στις εφημερίδες «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», «ΚΕΡΔΟΣ», «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στο τεύχος «ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Καθηγητής Γεώργιος Π. Ζέρβας Επισυνάπτονται: 1. Συμπληρωματικοί γενικοί όροι (Παράρτημα Α) 2. Ειδικοί όροι (Παράρτημα Β) 3. Αξιολόγηση προσφορών (Παράρτημα Γ) 4. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Παράρτημα Δ) 5. Πίνακες τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού (Παράρτημα Ε)

10 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, δακτυλογραφημένες ή καθαρογραμμένες, υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου Στις προσφορές θα αναγράφονται οι τιμές και όλες οι πληροφορίες σχετικά με την προσφερόμενη Γραφική Ύλη και θα συνοδεύονται απαραιτήτως από κατάλληλα έντυπα τεχνικών προδιαγραφών (prospectus) Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, καθώς και κάθε απαιτούμενη δαπάνη εκτελωνισμού, μεταφοράς, φορτοεκφόρτωσης, κ.α., μέχρι την παράδοση της Γραφικής Ύλης Κάθε προσφορά, μαζί με τα (prospectus ) και λοιπά στοιχεία θα αποτελέσει σύνολο και θα τεθεί μέσα σε φάκελο που θα σφραγισθεί και θα φέρει την ένδειξη: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Αναλυτικότερα, στον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

11 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Επί ποινή απορρίψεως τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (παρ. 1.3, 1.4) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Γίνονται δεκτές προσφορές για τμήμα η όλη την γραφική ύλη. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) Η προσφορά, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα αναφερόμενα, στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96, δικαιολογητικά Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών μετά την λήξη του χρόνου παράδοσης που ορίζεται από τη διακήρυξη Οι προσφορές σε κάθε περίπτωση πρέπει: Να περιέχουν τις τιμές σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται στον πίνακα κατωτέρω Να καθορίζουν το χρόνο παράδοσης της Γραφικής Ύλης Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που οπωσδήποτε θα αναγράφονται στην Αγγλική και όπου είναι δυνατόν στην Ελληνική. Τα (prospectus) που θα συνοδεύουν την προσφορά μπορούν να υποβληθούν και στην Αγγλική γλώσσα Να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν ξυσίματα, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. πρέπει να είναι

12 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ δακτυλογραφημένες με την ίδια γραφομηχανή και μονογραφημένες από τον προμηθευτή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά τον έλεγχο θα μονογράφει τις διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών Να υποβληθούν σε δύοα (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Σε ένα (1) από τα τέσσερα αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», που θα είναι επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή τελούν υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά τη λήξη του χρόνου παράδοσης όπως ορίζεται από τη διακήρυξη δεν γίνονται δεκτές Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της διακήρυξης μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή της και (6) εξη ημέρες πριν την προσφορά της. Η Δ/νση Οικονομικού του Γ.Π.Α. θα δίνει τις διευκρινίσεις εγγράφως και θα κοινοποιεί τα σχετικά έγγραφα σε όλους όσους θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό Καμιά μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς γίνεται αποδεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία και σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 394/96, Κ.Π.Δ.: Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των

13 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ τεχνικών προσφορών, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι τεχνικές προσφορές κατά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια την Επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών και μετά από πρόσκληση των ενδιαφερομένων και δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων-αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η ικανότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του κάθε διαγωνιζομένου, λαμβάνονται υπόψη: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς του Δημοσίου Εάν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της προς υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα Εάν έχει κάνει ψευδείς και ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την υπηρεσία Η οικονομική επιφάνεια της υπηρεσίας Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητας και το κύρος της Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση, και Η ποιότητα των προϊόντων.

14 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Για να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα στοιχεία στην παράγραφο 1.11 οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω: Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα (εγγυήσεις), Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, Πιστοποιητικό του αρμόδιου Επιμελητηρίου ή Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, επίσημη Εξουσιοδότηση αντιπροσώπου για την υποβολή προσφοράς και Φορολογική ενημερότητα. Επίσης απαιτούνται: αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό Κατάλογος με σύντομη περιγραφή των κυριοτέρων υπηρεσιών που έχει παράσχει ο προσφέρων σε παρόμοια έργα κατά την τελευταία τριετία, όπου να εμφαίνεται η ημερομηνία παροχής τους και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς καθώς και στοιχεία που τεκμηριώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση τους. Επιπλέον ο υποψήφιος θα πρέπει να συστήσει αντιπροσωπευτικούς πελάτες από τους οποίους το Πανεπιστήμιο μπορεί να ζητήσει στοιχεία Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

15 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, (άρθρο 14 του Π.Δ. 394/96 Κ.Π.Δ.) Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις Διευκρινήσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την ώρα και ημέρα που ορίζεται στη διακήρυξη, δεν γίνονται δεκτές Όσοι λάβουν μέρους στο διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν: Φάκελο δικαιολογητικών με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», που θα περιέχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τη σειρά και την αρίθμηση που προβλέπονται στο στo Π.Δ.(394/ΦΕΚ Α / ) Αρθο ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει μέσα στον κυρίως φάκελλο της προσφοράς του,

16 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ όπως αυτός ορίζεται πιο κάτω, τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: Α) Οι Έλληνες πολίτες α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως αναφέρεται ειδικά πιο πάνω β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από το οποία να προκύπτουν ότι είναι ενήμεροι 1) ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και 2) ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (γ) και (δ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό ε) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους Β) Οι Αλλοδαποί α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ως ανωτέρω (Αα) β) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου

17 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασή τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας γ) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής δ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της Χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους Γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (Α) ή (Β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου Δ) Οι Συνεταιρισμοί α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, ως ανωτέρω (Αα) β) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (γ) και (δ) του εδαφίου (Α) της παραγράφου αυτής Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ΣΤ) Γενικά Δικαιολογητικά Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο Διαγωνισμό με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά βεβαίωση εκπροσώπησης Εάν από κάποια υπηρεσία ή σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής

18 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ αρχής ή συμβολαιογράφου Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή του μέρος αυτού που αντιστοιχεί στο σύνολο της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εξ ολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι να εκτελεσθεί πλήρως η σύμβαση. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρα βία μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής ή Υπηρεσίας Το φάκελο της προσφοράς τους με την ένδειξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος Κάθε φάκελος προσφοράς θα περιέχει: Την προσφορά που θα έχει συνταχθεί αυστηρά κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος Παραρτήματος Τα εγχειρίδια και τα άλλα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά Στοιχεία που θα αναφέρονται στην ιστορία και τη δραστηριότητα του προμηθευτή, καθώς και στις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα.

19 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.2. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, που κηρύσσεται με εντολή του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια και αφού διενεργήσει τυπικό έλεγχο των δικαιολογητικών, για τη διαπίστωση της εγκυρότητας και πληρότητάς τους, αποσφραγίζει τον φάκελο τεχνικής προσφοράς. Στη συνέχεια καταχωρεί τις προσφορές στο Πρακτικό Συνεδρίασης. Μετά την υπογραφή του Πρακτικού και για διάστημα δύο (2) ακόμα εργάσιμων ημερών θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους να πληροφορούνται το περιεχόμενό του Στην πιο πάνω δημόσια συνεδρίαση μπορούν να παραβρεθούν όσοι από τους διαγωνιζόμενους επιθυμούν Ο ουσιαστικός έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή σε επόμενη συνεδρίαση. 3. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 4.1. Ενστάσεις κατά της συμμετοχής διαγωνιζόμενου ή της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβάλλονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού μόνο εγγράφως κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού ή μέσα σε 24 ώρες από τη σύνταξη του Πρακτικού Συνεδρίασης. 4.2 Για τις ενστάσεις αυτές αποφασίζει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οριστικώς με αιτιολογημένη απόφασή της. 4. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 5. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μήνες μετά από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Η ανάκληση των προσφορών συνεπάγεται την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Δημοσίου. Ειδικά οι τιμές ανά μονάδα του γραφικής ύλης ισχύουν τουλάχιστον ένα χρόνο από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του, προκειμένου το Γ.Π.Α. να προμηθευτεί εκείνες τις μονάδες που είναι δυνατόν να χρειαστεί σε μελλοντική ανάγκη του. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής να γίνουν δεκτές Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον προμηθευτή μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς. Προϋπόθεση όμως γι αυτό είναι ότι: Παρατάθηκε η ισχύς της προσφοράς του με έγγραφη ανακοίνωση του στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Μετά τη λήξη της προσφοράς του δεν μεσολάβησε, κατά την κρίση της Επιτροπής, βελτίωση στην αγορά τιμών των προσφερόμενων προϊόντων. 6. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Στην προσφορά πρέπει να δηλώνεται η χώρα κατασκευής και προέλευσης της γραφικής ύλης που προσφέρεται. 8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

21 Ανήκει στην Διακήρυξη /11/ Α) Εγγύηση συμμετοχής 8.1. Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεων τους κ.λ,π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του Φ.Π.Α Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ αυτόν, που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους άλλους προμηθευτές, που αποκλείστηκαν από το διαγωνισμό η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται, άμεσα, μετά την ημερομηνία της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού Προσφορές που υποβάλλονται χωρίς εγγύηση συμμετοχής απορρίπτονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης 8.5. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές στους οποίους θα κατακυρωθούν η γραφική ύλη είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας του εξοπλισμού, χωρίς Φ.Π.Α, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφονται μετά την ανεπιφύλακτη οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της γραφικής ύλης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα