ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των ατόµων ενός διατοµικού µορίου χαρακτηρίζονται ως: α. διαµοριακές γ. διατοµικές β. ενδοµοριακές δ. ενδοατοµικές. 2. Κατά την εξάτµιση ενός υγρού εξασθενίζουν ή καταργούνται: α. οι ενδοµοριακές δυνάµεις γ. οι διαµοριακές δυνάµεις β. οι ενδοατοµικές δυνάµεις δ. όλες οι παραπάνω δυνάµεις. 3. Τα µόρια του υδρογόνου: α. είναι ηλεκτρικά δίπολα β. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στο υγρό υδρογόνο γ. είναι ηλεκτρικά δίπολα, µόνο στο αέριο υδρογόνο δ. δεν είναι µόνιµα ηλεκτρικά δίπολα σε καµία περίπτωση. 4. Ένα διατοµικό µόριο είναι ηλεκτρικό δίπολο όταν: α. αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό β. αποτελείται από άτοµα του ίδιου στοιχείου γ. τα άτοµά του συνδέονται µε απλό οµοιοπολικό δεσµό δ. σε καµία από τις παραπάνω περιπτώσεις. 9

2 5. Η διπολική ροπή του µορίου του νερού οφείλεται στο ότι: α. οι δύο οµοιοπολικοί δεσµοί Η-Ο είναι πολωµένοι β. το µόριό του δεν είναι ευθύγραµµο γ. και στους δύο παραπάνω λόγους δ. το µόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 6. Το µόριο του διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι δίπολο διότι: α. οι χηµικοί δεσµοί C=O δεν είναι πολωµένοι β. το µόριό του είναι ηλεκτρικά ουδέτερο γ. το µόριό του είναι γραµµικό δ. η διπολική ροπή του καθενός από τους δύο δεσµούς C=O είναι µηδέν. 7. Ποια από τις παρακάτω προσοµειώσεις αποδίδει πιστότερα το µόριο του νερού: α. β. γ. δ. 8. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ των µορίων του υδροχλωρίου χαρακτηρίζονται ως: α. δυνάµεις Van der Waals γ. δεσµοί υδρογόνου β. δυνάµεις διασποράς δ. δυνάµεις London 9. Μεταξύ των µορίων ενός υδραλογόνου ασκούνται: α. δεσµοί υδρογόνου β. δυνάµεις Van der Waals γ. δυνάµεις διπόλου - ιόντος δ. δυνάµεις Van der Waals ή δεσµοί υδρογόνου, ανάλογα µε το είδος του υδραλογόνου. 10

3 10. Με την έκφραση «τα όµοια διαλύουν όµοια» εννοούµε: α. τα υγρά διαλύονται στα υγρά β. οι οµοιοπολικές ενώσεις διαλύονται σε οµοιοπολικές ενώσεις γ. οι πολικοί διαλύτες διαλύουν πολικές ενώσεις και αντίθετα δ. οι οργανικές ενώσεις διαλύονται µόνο σε οργανικούς διαλύτες. 11. Η διαλυτική ικανότητα του νερού οφείλεται: α. στην υγρή φυσική του κατάσταση β. στην ευκινησία των µορίων του γ. στην πολικότητα και στο µικρό µέγεθος των µορίων του δ. στο ότι είναι ανόργανη ένωση. 12. Στον πάτο ενός ποτηριού που περιέχει CCl 4 και Η 2 Ο διαβιβάζουµε µείγµα HCl και C 3 H 8. Μετά τη διαβίβαση του µείγµατος των δύο αερίων το ποτήρι θα περιέχει: α. ένα υδατικό διάλυµα µε τρεις διαλυµένες ουσίες β. διάλυµα C 3 H 8 στο νερό και διάλυµα HCl στον CCl 4 γ. διάλυµα HCl στο νερό και διάλυµα C 3 H 8 στον CCl 4 δ. διάλυµα HCl στο νερό και CCl 4 ε. νερό και CCl Το υψηλό σηµείο βρασµού του νερού οφείλεται: α. στη σχετικά µεγάλη πυκνότητά του β. στις ισχυρές ηλεκτροστατικές δυνάµεις µεταξύ των µορίων του γ. στο ότι είναι υδρογονούχα ένωση δ. στη µεγάλη σταθερότητα των δεσµών Η-Ο στο µόριό του. 14. Το σηµείο βρασµού µιας υγρής ουσίας εξαρτάται: α. µόνο από τη µοριακή της µάζα β. από τις ενδοµοριακές δυνάµεις γ. από τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος δ. από τις διαµοριακές δυνάµεις και τη µοριακή της µάζα. 11

4 15. Όταν ένα σώµα µεταβαίνει από τη στερεά στην υγρή φυσική κατάσταση αλλάζει η τάξη που επικρατεί µεταξύ των µορίων του. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη µεταβολή: α. της κινητικής κατάστασης των µορίων και των διαµοριακών δυνάµεων β. της ταχύτητας των µορίων και των ενδοµοριακών δυνάµεων γ. της πυκνότητας δ. της θερµοκρασίας. 16. Η µετατροπή µιας υγρής ουσίας σε αέρια ονοµάζεται: α. εξάτµιση γ. εξάχνωση β. βρασµός δ. εξαέρωση 17. Η ενέργεια που απορροφάται κατά τη διάρκεια του βρασµού µιας ποσότητας νερού έχει ως αποτέλεσµα: α. την αύξηση της κινητικής ενέργειας των µορίων και την εξασθένιση των διαµοριακών δυνάµεων β. την αύξηση της µέσης ταχύτητας των µορίων και την εξασθένιση των ενδοµοριακών δυνάµεων γ. την αύξηση της θερµοκρασίας του συστήµατος δ. την πραγµατοποίηση χηµικού φαινοµένου. 18. Κατά τη διάρκεια της τήξης µιας ποσότητας πάγου: α. αυξάνεται τόσο η ενέργεια, όσο και η θερµοκρασία του συστήµατος υγρό νερό + πάγος β. αυξάνεται η ενέργεια του συστήµατος, ενώ η θερµοκρασία του δε µεταβάλλεται γ. αυξάνεται η θερµοκρασία και µειώνεται η ενέργεια του συστήµατος δ. δε µεταβάλλεται κανένα από τα παραπάνω µεγέθη. 19. Η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης του πάγου είναι: α. 80cal/g grad γ. 80cal grad - 1 β. 80cal/g δ. -80cal/g. 12

5 20. Η ειδική λανθάνουσα θερµότητα εξαέρωσης του νερού είναι 540cal/g. Η θερµότητα που απορροφάται κατά τη µετατροπή 1g υγρού νερού θερµοκρασίας 25 0 C σε υδρατµούς θερµοκρασίας C είναι: α. 540cal γ. µικρότερη από 540cal β. µεγαλύτερη από 540cal δ. 540 cal/g. 21. Κατά την εξαέρωση του νερού που περιέχεται στο δοχείο του διπλανού σχήµατος, ένα µόριο που βρίσκεται στο σηµείο Α. Α α. αποκλείεται να µεταβεί στην αέρια κατάσταση β. είναι δυνατό να µεταβεί στην αέρια κατάσταση, µόνο όταν το νερό βρίσκεται σε κατάσταση βρασµού γ. είναι πιθανό να µεταβεί στην αέρια κατάσταση είτε το νερό βράζει, είτε εξατµίζεται δ. θα συµβεί αυτό, µόνο όταν εξαερωθεί όλη η ποσότητα του νερού που βρίσκεται πάνω από το οριζόντιο επίπεδο που περνάει από το Α. 22. Στο σχήµα (Α) το οποίο απεικονίζει υγρό και αέριο οινόπνευµα που βρίσκονται σε κλειστό δοχείο σε κατάσταση ισορροπίας, έχουν σηµειωθεί σε µία χρο- νική στιγµή οι θέσεις τριών µορίων α, β και γ. (Α) Ποιο από τα σχήµατα I έως IV είναι δυνατό να δείχνει τις θέσεις των τριών αυτών µορίων σε µία µεταγενέστερη χρονική στιγµή; γ α β α β α β γ γ α γ β (I) (II) (III) γ β α β γ α γ α β (ΙV) (V) (VΙ) α. µόνο το (I) δ. µόνο τα (V) και (VI) β. µόνο το (III) ε. µόνο τα (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ) και (ΙV) γ. µόνο τα (I) και (II) στ. όλα. 13

6 23. Ο όρος «πτητική ουσία» χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει: α. ουσίες µε αµελητέα τάση ατµών β. αέρια που έχουν µικρότερη πυκνότητα από τον ατµοσφαιρικό αέρα γ. υγρά που εξαερώνονται χωρίς να θερµανθούν δ. ουσίες που έχουν µεγάλη τάση ατµών. 24. Η πίεση P 0 των υδρατµών που βρίσκονται σε ισορροπία µε υγρό νερό σε κλειστό δοχείο εξαρτάται: α. από τον όγκο που καταλαµβάνουν οι υδρατµοί και από τη θερµοκρασία β. από την ποσότητα του υγρού νερού γ. από τη θερµοκρασία και το είδος του υγρού δ. µόνο από τη θερµοκρασία. 25. Η τάση ατµών ενός υγρού είναι ίση µε την εξωτερική πίεση, όταν το υγρό βρίσκεται: α. στην επιφάνεια της θάλασσας β. σε ανοιχτό δοχείο γ. σε θερµοκρασία ίση µε το σηµείο βρασµού του δ. σε κλειστό δοχείο. 26. Η τάση ατµών του νερού στους 25 C είναι 30 mmhg. Αν σε ένα κενό, κλειστό δοχείο εισάγουµε κάποια ποσότητα νερού στους 25 C, η τελική τιµή της πίεσης των υδρατµών θα είναι: α. µικρότερη ή ίση των 30 mmhg β. ίση µε 30 mmhg γ. ανάλογη του όγκου που καταλαµβάνουν οι ατµοί δ. τουλάχιστον 30 mmhg. 27. Τάση ατµών ενός υγρού είναι η πίεση: α. που ασκούν οι ατµοί του β. που ασκούν οι κορεσµένοι ατµοί του γ. των ατµών που θα προκύψουν από την πλήρη εξάτµιση του υγρού δ. των ατµών του σε θερµοκρασία 100 C. 14

7 28. Στο δοχείο του διπλανού σχήµατος περιέχεται νερό και n mol υδρατµών που καταλαµβάνουν όγκο V και ασκούν πίεση P. ιατηρώντας σταθερή τη θερµοκρασία του συστήµατος µετακινούµε αργά το έµβολο προς τα αριστερά, ώστε ο όγκος των υδρατµών να γίνει V/2. i) Για την πίεση Ρ των ατµών στη νέα κατάσταση θα ισχύει: α. Ρ = 2Ρ β. Ρ > 2Ρ γ. Ρ = Ρ δ. 2Ρ > Ρ > Ρ ii) Για τα mol n των ατµών στη νέα κατάσταση θα ισχύει: α. n = n β. n/2 < n < n γ. n > n δ. n = n/ Τρία κλειστά δοχεία Α, Β, Γ, όγκου 1L το καθένα, περιέχουν νερό όγκου 100mL, 200mL και 300mL αντίστοιχα, στην ίδια θερµοκρασία. i) Για τις πιέσεις Ρ 1, Ρ 2, Ρ 3 των ατµών στα τρία δοχεία ισχύει: α. Ρ 1 < Ρ 2 < Ρ 3 γ. Ρ 1 = Ρ 2 = Ρ 3 β. Ρ 1 > Ρ 2 > Ρ 3 δ. Ρ 1 Ρ 2 Ρ 3 ii) Για τον αριθµό mol των υδρατµών n 1, n 2, n 3 που περιέχονται αντίστοιχα στα δοχεία Α, Β, Γ ισχύει: α. n 1 > n 2 > n 3 γ. n 1 < n 2 < n 3 β. n 1 = n 2 = n 3 δ. n 1 n 2 n Ένα υγρό που βρίσκεται σε ανοικτό δοχείο αρχίζει να βράζει όταν: α. η θερµοκρασία του γίνει µεγαλύτερη ή ίση των 100 C β. θερµανθεί σε θερµοκρασία στην οποία η τάση ατµών του εξισώνεται µε την ατµοσφαιρική πίεση γ. αρχίσει να εξαερώνεται δ. του προσφερθεί θερµότητα. 15

8 31. Το δοχείο του σχήµατος περιέχει ατµούς οινοπνεύµατος. Αν αρχίσουµε να κινούµε αργά αργά το έµβολο προς τ αριστερά, τότε η πίεση των ατµών του οινοπνεύµατος θα µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε τον όγκο τους σύµφωνα µε το διάγραµµα. P P P V á. â. P V V ã. ä. V 32. Ηλεκτρολυτικά διαλύµατα ονοµάζονται: α. όσα προκύπτουν από τη διάλυση µιας ιοντικής ένωσης στο νερό β. όσα έχουν διαλύτη το νερό γ. εκείνα στα οποία η διαλυµένη ουσία βρίσκεται µε µορφή ιόντων ή µε µορφή ιόντων και µορίων δ. εκείνα στα οποία τόσο ο διαλύτης, όσο και η διαλυµένη ουσία βρίσκονται µε µορφή ιόντων. 16

9 33. Προσθετικές ονοµάζονται οι ιδιότητες των διαλυµάτων, οι τιµές των οποίων εξαρτώνται από: α. τη µάζα της διαλυµένης ουσίας β. τον αριθµό των διαλυµένων σωµατιδίων στο διάλυµα γ. τον αριθµό των διαλυµένων σωµατιδίων σε ορισµένη ποσότητα διαλύτη ή διαλύµατος δ. το συνολικό αριθµό των σωµατιδίων που αποτελούν το διάλυµα. 34. Ένα υδατικό διάλυµα έχει τις παρακάτω ιδιότητες: 1. είναι άχρωµο 2. έχει µεγάλο ιξώδες 3. βράζει σε θερµοκρασία υψηλότερη κατά 0,5 C απ ότι το νερό 4. έχει γλυκιά γεύση 5. έχει σηµείο πήξης κατά 1,8 C κάτω από το µηδέν 6. ασκεί µεγαλύτερες υδροστατικές πιέσεις σε σχέση µε το νερό. Από αυτές τις ιδιότητες του διαλύµατος είναι προσθετικές οι: α. 2, 3 και 5 β. 3 και 5 γ. 2, 3, 5 και 6 δ. 2, 3, 4, 5 και Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια µη πτητική ουσία, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει σε σχέση µε την τάση ατµών του νερού στην ίδια θερµοκρασία: α. είναι µικρότερη β. είναι ίδια γ. είναι µεγαλύτερη δ. είναι µικρότερη, µόνο όταν η ουσία που διαλύθηκε δεν ιοντίζεται. 36. Αν σε ορισµένη ποσότητα νερού διαλύσουµε ζάχαρη, τότε το διάλυµα που προκύπτει: α. είναι λιγότερο πτητικό από το νερό β. εξατµίζεται ευκολότερα από το νερό γ. δεν είναι καθόλου πτητικό δ. έχει αυξηµένη τάση ατµών σε σχέση µε το νερό. 17

10 37. Τρία όµοια ανοιχτά δοχεία 1, 2 και 3 περιέχουν αντίστοιχα 500mL νερό, 500mL διαλύµατος NaCl 0,1m και 500mL διαλύµατος ζάχαρης 0,1m στην ίδια θερµοκρασία. Η ταχύτητα µε την οποία εξατµίζεται το νερό είναι µεγαλύτερη: α. στο δοχείο 1 γ. στο δοχείο 3 β. στο δοχείο 2 δ. ίδια και στα τρία δοχεία. 38. Όταν σε ένα διάλυµα γλυκόζης (Μr = 180) διαλύσουµε µια ποσότητα στερεάς ένωσης Α, η τάση ατµών του νέου διαλύµατος που θα προκύψει σε σχέση µε την τάση ατµών του αρχικού διαλύµατος, στην ίδια θερµοκρασία θα είναι: α. ίδια γ. µεγαλύτερη β. µικρότερη δ. µεγαλύτερη εφόσον η µοριακή µάζα της ένωσης Α είναι µικρότερη από Η σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης εξαρτάται από: α. τη φύση του διαλύτη β. τη φύση της διαλυµένης ουσίας γ. τη µοριακή κατά βάρος συγκέντρωση (molality) του διαλύµατος δ. το σηµείο πήξης του διαλύµατος. 40. Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου ζέσεως του νερού εκφράζει: α. την ανύψωση του σηµείου βρασµού που προκαλείται όταν σε 1000g νερού διαλυθεί 1 mol οποιασδήποτε ουσίας β. τη διαφορά µεταξύ του σηµείου βρασµού ενός µοριακού υδατικού διαλύ- µατος συγκέντρωσης 1m και του σηµείου βρασµού του νερού γ. τη θερµοκρασία βρασµού ενός διαλύµατος συγκέντρωσης 1m δ. τη µάζα του νερού στην οποία πρέπει να διαλυθεί 1 mol µιας ουσίας για να ανέβει το σηµείο βρασµού κατά 1 C. 41. Το καθαρό νερό βράζει στους 100 C και πήζει στους 0 C. Αν Τ είναι η διαφορά του σηµείου πήξης από το σηµείο βρασµού ενός υδατικού διαλύµατος γλυκόζης ισχύει: α. Τ > 100 C γ. Τ = 100 C β. Τ < 100 C δ. 0,52 C Τ 1,86 C. 18

11 42. Παρασκευάστηκε ένα διάλυµα µε διάλυση m Σ g (ή n Σ mol) κάποιας µοριακής ένωσης, της οποίας η σχετική µοριακή µάζα Μ Σ, σε m g νερό. Αν Τ bo είναι το σηµείο βρασµού του νερού, τότε το σηµείο βρασµού Τ b του διαλύµατος δίνεται από τη σχέση: 1000 m α. Τ b = K b m Μ Σ Σ 1000 m γ. Τ b = Τ bo + K b m Μ β. Τ bo - Τ b = K b nσ δ. Τ b - Τ bo = K b nσ. m Μ Σ Σ Σ 43. Αν διαλύσουµε σε νερό µια στερεά ουσία, τότε το σηµείο πήξης του διαλύµατος που προκύπτει σε σχέση µε το σηµείο πήξης του νερού είναι: α. µεγαλύτερο γ. ίδιο β. µικρότερο δ. µεγαλύτερο ή µικρότερο ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού. 44. Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός αραιού διαλύµατος ζάχαρης σε ανοικτό δοχείο, το σηµείο ζέσης: α. παραµένει σταθερό γ. µειώνεται β. αυξάνεται συνεχώς δ. αυξάνεται µέχρι µιας ορισµένης τιµής 45. Ο αριθµός mol γλυκόζης που πρέπει να διαλύσουµε σε 1000g νερού (Κ f = 1,86) για να προκαλέσουµε ελάττωση του σηµείου πήξης κατά 1,5 C είναι: α. µικρότερος από ένα δ. µεγαλύτερος από ένα και µικρότερος από 1,86 β. µεγαλύτερος από ένα γ. µεγαλύτερος από 1, Κατά την αραίωση ενός διαλύµατος, υπό σταθερή θερµοκρασία, η ωσµωτική του πίεση: α. αυξάνεται γ. δε µεταβάλλεται β. µειώνεται δ. µειώνεται µόνο αν το διάλυµα είναι µοριακό. 19

12 47. ύο διαλύµατα ονοµάζονται ισοτονικά όταν έχουν την ίδια: α. συγκέντρωση β. τάση ατµών γ. ωσµωτική πίεση και την ίδια θερµοκρασία δ. ωσµωτική πίεση. 48. Το διπλανό σχήµα απεικονίζει διάλυµα γλυκόζης 0,1Μ που διαχωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από διάλυµα NaCl 0,05M της ίδιας θερµοκρασίας. Σ αυτό έχουν σηµειωθεί οι θέσεις τεσσάρων µορίων νερού α, β, γ και δ σε κάποια χρονική στιγµή. Ποιο από τα σχήµατα I έως IV είναι δυνατό να δείχνει τις θέσεις των τεσσάρων αυτών µορίων σε µία µεταγενέστερη χρονική στιγµή; Ηµιπερατή µεµβράνη α β ιάλυµα γλυκόζης γ δ ιάλυµα NaCl (I) β á δ γ (II) α γ β δ (III) γ β α δ (IV) δ γ β α α. µόνο το (I) γ. µόνο τα (I), (II) και (III) β. µόνο τα (I) και (III) δ. όλα. 49. ύο αραιά υδατικά διαλύµατα 1 και 2 της ίδιας συγκέντρωσης και θερµοκρασίας, περιέχουν αντίστοιχα τις διαλυµένες ουσίες NaCl και ζάχαρη. 20

13 Μεταξύ των ωσµωτικών πιέσεων Π 1 και Π 2 αντίστοιχα των δύο αυτών διαλυµάτων ισχύει η σχέση: α. Π 1 = Π 2 β. 2Π 1 = Π 2 γ. Π 1 = 2Π 2 δ. Π 2 > Π 1 > Π Στο δοχείο που εικονίζεται, βάλαµε τα διαλύµατα 1 και 2 όπως φαίνεται στο σχήµα. ιάλυµα C 6 H 12 O % W / V ιάλυµα C 12 H 22 O 11 2% W / V Ηµιπερατή µεµβράνη i) Μετά από ορισµένο χρόνο θα παρατηρηθεί: α. αύξηση του όγκου του διαλύµατος 1 β. αύξηση του όγκου του διαλύµατος 2 γ. καµία µεταβολή στους όγκους, διότι τα διαλύµατα έχουν την ίδια περιεκτικότητα δ. καµία µεταβολή στους όγκους διότι στις δύο πλευρές της µεµβράνης ασκούνται ίδιες πιέσεις. ii) Για να µη πραγµατοποιηθεί ώσµωση µεταξύ των δύο διαλυµάτων: α. θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική πίεση στο διάλυµα 1 β. θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερική πίεση στο διάλυµα 2 γ. δεν απαιτείται καµία ενέργεια δ. θα πρέπει να προσθέσουµε και άλλη C 6 H 12 O 6 στο διάλυµα 1. 21

14 1.2 Ερωτήσεις αντιστοίχησης 1. Αντιστοιχήστε την κάθε χηµική ουσία της στήλης (I) µε έναν από τους χαρακτηρισµούς της στήλης (II) ο οποίος αναφέρεται στο µόριο της αντίστοιχης χηµικής ουσίας. (I) (II) Α. CCl 4 α. µη πολωµένος δεσµός Β. HCl Γ. F 2 β. πολωµένοι δεσµοί - µη ηλεκτρικό δίπολο. NH 3 γ. ένας πολωµένος δεσµός Ε. CO 2 Ζ. H 2 O δ. πολωµένοι δεσµοί - ηλεκτρικό δίπολο 2. Να αντιστοιχήσετε αµφιµονοσήµαντα (ένα προς ένα) τα είδη των δυνάµεων της στήλης (I) µε τα σώµατα της στήλης (II) στα οποία εµφανίζεται η αντίστοιχη δύναµη. (I) (II) A. ενδοµοριακές α. υδατικό διάλυµα NaCl Β. δεσµός υδρογόνου β. HCl Γ. δυνάµεις Van der Waals γ. H 2. δυνάµεις ιόντος - διπόλου δ. H 2 O Ε. δυνάµεις διασποράς ε. CO 2 3. Να αντιστοιχήσετε την κάθε χηµική ένωση της στήλης (I) µε το σηµείο βρασµού της που αναφέρεται στη στήλη (II). (I) (II) Α. NaCl α. -66,3 C Β. HCl β. 23,1 C Γ. H 2 O γ. 660 C. HF δ. - 84,7 C Ε. HJ ε. 100 C Ζ. HBr ζ. -30,8 C. 22

15 4. Το διπλανό διάγραµµα δείχνει την εξάρτηση της τάσης των ατµών τεσσάρων υγρών από τη θερµοκρασία. Να αντιστοιχήσετε το κάθε υγρό της στήλης (I) µε την καµπύλη του δια γράµµατος της στήλης (II). P (1) (2) (3) (4) 0 (I) (II) Α. υδατικό διάλυµα γλυκόζης 1m α. καµπύλη (1) Β. υδατικό διάλυµα γλυκόζης 0,5m β. καµπύλη (2) Γ. νερό γ. καµπύλη (3). υδατικό διάλυµα ΝaCl 1m δ. καµπύλη (4). θ 5. Τα υδατικά διαλύµατα της στήλης (I) έχουν την ίδια % w/w περιεκτικότητα. Να αντιστοιχήσετε το κάθε διάλυµα της στήλης (I) µε την τάση των ατµών του που αναφέρεται στη στήλη (II) και µε το σηµείο ζέσης του υπό πίεση 1 atm στη στήλη (III). (I) (II) (III) Α. διάλυµα C 12 H 22 O 11, 35 C 1. 29,00 mm Hg α. 100,63 C Β. διάλυµα C 6 H 12 O 6, 27 C 2. 29,82 mm Hg β. 100,96 C Γ. διάλυµα CH 4 N 2 O, 20 C 3. 29,36 mm Hg γ. 100,32 C. διάλυµα C 12 H 22 O 11, 27 C 4. 39,77 mm Hg δ. 100,17 C Ε. διάλυµα CH 4 N 2 O, 27 C 5. 19,52 mm Hg ε. 90,2 C. Ζ. διάλυµα C 3 H 8 O 3, 27 C 6. 29,67 mm Hg 23

16 1.3 Ερωτήσεις συµπλήρωσης 1. Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ µορίων ονοµάζονται... και είναι... σε σχέση µε τις ενδοµοριακές. 2. Κατά την εξάτµιση µιας ποσότητας νερού εξασθενίζουν οι... δυνάµεις, ενώ οι... δυνάµεις δε µεταβάλλονται. 3. Τα διατοµικά µόρια που αποτελούνται από... άτοµα, όπως το µόριο... εµφανίζουν πολικότητα, ενώ όσα διατοµικά µόρια αποτελούνται από... άτοµα, όπως το µόριο... δεν εµφανίζουν πολικότητα. 4. Η διπολική ροπή ενός διατοµικού µορίου είναι... µέγεθος και το µέτρο της δίνεται από τη σχέση µ =..., όπου q είναι... και Η ύπαρξη διπολικής ροπής στο µόριο του νερού οφείλεται στο ότι οι δεσµοί Η-Ο είναι... και στο ότι το µόριο του νερού Το νερό βράζει σε υψηλή θερµοκρασία εξαιτίας των δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ των... και οι οποίες ονοµάζονται.... Ανάλογες δυνάµεις ασκούνται µεταξύ των µορίων του... και των µορίων της Οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ διπόλων µορίων και µη διπόλων µορίων ονοµάζονται δυνάµεις.... Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι δυνάµεις που ασκούνται µεταξύ Ουσίες των οποίων τα µόρια είναι... διαλύονται στο νερό και γενικά σε διαλύτες που τα µόριά τους είναι

17 9. Η διαφορά στα σηµεία βρασµού των υδραλογόνων οφείλεται Η µορφή Μ(Η 2 Ο) χ µε την οποία βρίσκονται τα... µόρια µιας χηµικής ουσίας που είναι διαλυµένη στο νερό, ονοµάζονται Από τα υδραλογόνα HF, HCl, HBr και HΙ το µεγαλύτερο σηµείο βρασµού έχει το..., ενώ το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει το Το φαινόµενο της µετάβασης µιας χηµικής ουσίας από την υγρή στην αέρια κατάσταση ονοµάζεται.... Όταν το φαινόµενο αυτό πραγµατοποιείται... και όχι σε όλη τη µάζα του υγρού ονοµάζεται Tάση ατµών µιας χηµικής ουσίας ονοµάζεται Η µαθηµατική έκφραση του νόµου του Raoult είναι: P P 0 = Ρ:..., Ρ 0 :... n n + n n :..., n Σ :.... Σ, όπου: 25

18 15. Από το νόµο του Raoult προκύπτει ότι: P 0 - P =... P ή για αραιά διαλύµατα P 0 - P P , όπου: Ρ: Ρ 0 :......:.... : Ο λόγος της ανύψωσης του σηµείου βρασµού του διαλύµατος (σε σχέση µε το σηµείο βρασµού του καθαρού διαλύτη) προς τη µοριακή κατά βάρος συγκέντρωση του διαλύµατος ονοµάζεται: εξαρτάται από... και εκφράζει Η ταπείνωση του σηµείου πήξης ενός µοριακού διαλύµατος σε σχέση µε το σηµείο πήξης του καθαρού διαλύτη δίνεται από την εξίσωση: Τ f = K f...m m M Σ Σ, όπου: K f :... m Σ :... m :... M Σ : Ώσµωση ονοµάζεται το φαινόµενο

19 19. Ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος ονοµάζεται η πίεση που πρέπει να ασκηθεί στο διάλυµα, όταν αυτό χωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από τον καθαρό διαλύτη, ώστε Από τη σύγκριση του νόµου της ωσµωτικής πίεσης µε την καταστατική εξίσωση των αερίων προκύπτει ότι: α) Η ωσµωτική πίεση ενός αραιού διαλύµατος είναι ίση µε την πίεση που θα ασκούσε η διαλυµένη ουσία αν β) Ίσοι όγκοι µοριακών διαλυµάτων της ίδιας ωσµωτικής πίεσης και της ίδιας θερµοκρασίας περιέχουν Το φαινόµενο της αντίστροφης ώσµωσης πραγµατοποιείται όταν η πίεση που εφαρµόζεται στην επιφάνεια ενός διαλύµατος, το οποίο διαχωρίζεται µε ηµιπερατή µεµβράνη από τον καθαρό διαλύτη, είναι... σε σχέση µε Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Ποια είναι τα δοµικά σωµατίδια ύλης εντός των οποίων ασκούνται ενδοµοριακές δυνάµεις; 2. Γράψτε την εξίσωση ορισµού του µέτρου της διπολικής ροπής του µορίου του HCl και επεξηγήστε τους σχετικούς συµβολισµούς. 3. Με µοναδικό δεδοµένο ότι το φθόριο είναι το ηλεκτραρνητικότερο στοιχείο της οµάδας των αλογόνων, εξετάστε αν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το µόριο του HF έχει τη µεγαλύτερη διπολική ροπή από όλα τα υδραλογόνα. 4. Σχεδιάστε τις προσοµειώσεις του µορίου του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και του µορίου του νερού συµβολίζοντας τα άτοµα των στοιχείων µε κύκλους διαφορετικών ακτίνων. 27

20 5. Γράψτε το συντακτικό τύπο του διοξειδίου του άνθρακα και σηµειώστε σ αυτόν τα ανύσµατα των διπολικών ροπών των χηµικών δεσµών µεταξύ άνθρακα - οξυγόνου. 6. Σηµειώστε τα ανύσµατα των διπολικών ροπών των χηµικών δεσµών Η-Ο στο µόριο του νερού, καθώς και τη συνισταµένη των δύο αυτών ανυσµάτων. 7. Να αναφέρετε όλα τα είδη διαµοριακών δυνάµεων που ασκούνται µεταξύ των µορίων ενός αερίου µείγµατος υδρογόνου και υδροχλωρίου. Μεταξύ ποιών µορίων εκτιµάτε ότι ασκούνται οι ισχυρότερες και µεταξύ ποιών οι ασθενέστερες διαµοριακές δυνάµεις; 8. Να γράψετε τους µοριακούς τύπους τριών χηµικών ενώσεων µεταξύ των µορίων των οποίων υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. 9. Να αναφέρετε τρεις φυσικές ιδιότητες µιας χηµικής ουσίας οι οποίες επηρεάζονται από την πολικότητα των µορίων της. 10. ιατάξτε τις ενώσεις HF, HCl, HBr και HΙ κατά σειρά αυξανόµενου σηµείου βρασµού. 11. Τι είδους κίνηση εκτελούν τα µόρια των στερεών και πώς επηρεάζεται η κίνηση αυτή από την αύξηση της θερµοκρασίας όσο το σώµα παραµένει στερεό; 28

21 12. Τι είδους ενεργειακές µεταβολές πραγµατοποιούνται σε µοριακό επίπεδο κατά τη µετάβαση µιας χηµικής ουσίας από την υγρή στην αέρια φυσική κατάσταση; 13. Πώς ορίζεται η ειδική λανθάνουσα θερµότητα τήξης ενός σώµατος; Να αναφέρετε µια µονάδα µέτρησής της. 14. Τι εννοούµε όταν λέµε ότι η ειδική λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης του νερού είναι 540cal/g; 15. Τι διαφορά υπάρχει ως προς την κίνηση των µορίων των υγρών σε σχέση µε την κίνηση των µορίων των στερεών σωµάτων και ποια συνέπεια έχει η διαφορετική αυτή κίνηση των µορίων ως προς τη θέση που βρίσκεται ένα µόριο σε ένα υγρό και σε ένα στερεό σώµα; 16. Ποια φαινόµενα πραγµατοποιούνται µέσα σε ένα κλειστό δοχείο που περιέχει υγρό νερό και υδρατµούς σε ισορροπία; Σε τι συνίσταται αυτή η ισορροπία; 17. Τι ονοµάζεται τάση ατµών ενός υγρού σώµατος και από τι εξαρτάται η τιµή της; 18. Τι ονοµάζονται προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων και ποιες είναι οι σηµαντικότερες από αυτές; 19. ιατυπώστε φραστικά το νόµο του Raoult. 20. Με ποια προϋπόθεση κάποια ουσία, όταν διαλυθεί σε ένα διαλύτη, προκαλεί µείωση της τάσης των ατµών του; 21. Από ποια έκφραση συγκέντρωσης και µε ποιο τρόπο εξαρτάται η µεταβολή του σηµείου ζέσεως κάθε µοριακού διαλύµατος σε σχέση µε το σηµείο ζέσεως του καθαρού διαλύτη; Γράψτε τη σχετική εξίσωση. 22. Τι ονοµάζεται σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξεως ενός διαλύτη και τι εκφράζει; 29

22 23. Να αναφέρετε δύο τρόπους µε τους οποίους µπορούµε να διακόψουµε το βρασµό µιας ποσότητας νερού. ώστε µία σύντοµη εξήγηση. 24. Για ποιο λόγο σε ορισµένες χώρες ρίχνουν αλάτι το χειµώνα στους παγωµένους δρόµους; 25. Τι ονοµάζεται ώσµωση; 26. Εξηγήστε γιατί φουσκώνουν τα όσπρια όταν τα τοποθετήσουµε για αρκετό χρόνο στο νερό; 27. Τι ονοµάζεται ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος; 28. Να αναφέρετε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος. 29. Πότε ένα διάλυµα 1 χαρακτηρίζεται υποτονικό ως προς ένα άλλο διάλυµα 2 ; 30. Πότε δύο διαλύµατα της ίδιας θερµοκρασίας είναι ισοτονικά; 31. Τι θα συµβεί όταν σε ένα διάλυµα που βρίσκεται σε ισορροπία µε κάποιο διαλύτη µέσω ηµιπερατής µεµβράνης, εφαρµοσθεί εξωτερικά πίεση µεγαλύτερη από την ωσµωτική πίεση του διαλύµατος; 32. Πώς µπορούµε να µειώσουµε την ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος; 33. Πότε πραγµατοποιείται το φαινόµενο της αιµόλυσης των ερυθρών αιµοσφαιρίων και πώς εξηγείται; 34. ιατυπώστε µαθηµατικά και φραστικά το νόµο της ωσµωτικής πίεσης. 35. Να συγκρίνετε τις ωσµωτικές πιέσεις Π 1, Π 2 και Π 3 στην ίδια θερµοκρασία, τριών υδατικών διαλυµάτων συγκέντρωσης 1Μ το καθένα, που περιέχουν αντίστοιχα τις διαλυµένες ουσίες: ζάχαρη, χλωριούχο νάτριο (NaCl) και θειικό κάλιο (K 2 SO 4 ). 30

23 1.5 Ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» µε αιτιολόγηση Εξηγήστε αν ισχύουν οι προτάσεις που ακολουθούν. Να αναφέρετε ένα σχετικό παράδειγµα, όπου το κρίνετε σκόπιµο. 1. Τα διατοµικά µόρια είναι ηλεκτρικά δίπολα. 2. Τα µόρια όλων των χηµικών ενώσεων είναι ηλεκτρικά δίπολα. 3. Το άτοµο του χλωρίου στο µόριο του HCl έχει ηλεκτρικό φορτίο ίσο µε το φορτίο ενός ηλεκτρονίου. 4. Η διπολική ροπή του µορίου του υδροχλωρίου είναι µεγαλύτερη από τη διπολική ροπή του µορίου του διοξειδίου του άνθρακα. 5. Κάθε µόριο - ηλεκτρικό δίπολο είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. 6. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εµφανίζει ένα µόριο διπολική ροπή είναι να αποτελείται από άτοµα διαφορετικών στοιχείων. 7. Αναγκαία και ικανή συνθήκη για να εµφανίζει ένα διατοµικό µόριο διπολική ροπή είναι να αποτελείται από άτοµα µε διαφορετικό ατοµικό αριθµό. 8. Αναγκαία συνθήκη ύπαρξης δεσµού υδρογόνου σε µία χηµική ένωση είναι να περιέχει υδρογόνο. 9. Μεταξύ των µορίων κάθε υδρογονούχου ένωσης υπάρχουν δεσµοί υδρογόνου. 10. Σε υδατικό διάλυµα FeCl 2 τα µόρια του νερού που περιέχονται στα εφυδατωµένα ιόντα [Fe(H 2 O) 6 ] 2+ έχουν µεγαλύτερη πολικότητα από τα υπόλοιπα µόρια του διαλύτη. 11. Μεταξύ των ενώσεων H 2 O, H 2 S και H 2 Se το µικρότερο σηµείο βρασµού έχει η ένωση µε το µικρότερο µοριακό βάρος. 31

24 12. Σε µία ποσότητα νερού ένα άτοµο οξυγόνου είναι δυνατό να συνδέεται µε περισσότερα από δύο άτοµα υδρογόνου. 13. Είναι δυνατό ένα υγρό να απορροφά θερµότητα από το περιβάλλον, χωρίς να µεταβάλλεται η θερµοκρασία του. 14. Η τάση ατµών ενός διαλύµατος αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 15. Μία προσθετική ιδιότητα Χ ενός διαλύµατος 1 έχει τιµή α, ενώ η τιµή της ιδιότητας αυτής σε ένα άλλο διάλυµα 2 είναι β. Αν αναµείξουµε τα διαλύµατα 1 και 2, η τιµή της ιδιότητας Χ στο τελικό διάλυµα θα είναι α + β. 16. Aν µετακινήσουµε αργά το έµβολο του διπλανού σχήµατος προς τ αριστερά, τότε η πίεση των υδρατµών αυξάνεται. Η 2 Ο (g) 17. ύο µοριακά υδατικά διαλύµατα µε την ίδια µοριακότητα κατά βάρος έχουν στην ίδια θερµοκρασία την ίδια τάση Hατµών. 2 O (l) 18. Αν δύο υδατικά διαλύµατα γλυκόζης έχουν την ίδια τάση ατµών και την ίδια θερµοκρασία, θα έχουν και την ίδια συγκέντρωση C (mol/l). 19. Αν ένα υδατικό διάλυµα γλυκόζης (C 6 H 12 O 6 ) έχει την ίδια % w/w περιεκτικότητα και την ίδια θερµοκρασία µε υδατικό διάλυµα ζάχαρης (C 12 H 22 O 11 ), τότε τα δύο διαλύµατα θα έχουν και την ίδια τάση ατµών. 20. Όταν ένα µοριακό διάλυµα αραιώνεται, η τάση ατµών του αυξάνεται. 21. Οι τάσεις ατµών δύο διαφορετικών υγρών είναι ίσες στην ίδια θερµοκρασία. 32

25 22. Είναι δυνατό να υγροποιήσουµε κάποιο αέριο, χωρίς να χρειασθεί να το ψύξουµε. 23. Σε ένα φιαλίδιο υγραερίου που περιέχει καθαρό βουτάνιο, η πίεση στο εσωτερικό του, µετά από κάθε αφαίρεση ποσότητας βουτανίου, είναι σταθερή εφ όσον δε µεταβάλλεται η θερµοκρασία του περιβάλλοντος και εξακολουθεί να υπάρχει υγρό βουτάνιο στο φιαλίδιο. 24. Σε ένα φιαλίδιο υγραερίου που περιέχει βουτάνιο µε µη πτητικές προσµείξεις η πίεση στο εσωτερικό του µεταβάλλεται, όσο ελαττώνεται η ποσότητα του βουτανίου που περιέχεται στο φιαλίδιο. 25. Μπορούµε να διακόψουµε το βρασµό µιας ποσότητας νερού, χωρίς να διακόψουµε την παροχή θερµότητας. 26. Η σταθερά ανύψωσης του σηµείου βρασµού του νερού αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας. 27. Κατά τη διάρκεια του βρασµού ενός διαλύµατος σε ένα ανοιχτό δοχείο η θερµοκρασία του ελαττώνεται, λόγω συνεχούς εξαέρωσης διαλύτη. 28. Η σταθερά ταπείνωσης του σηµείου πήξης ενός υγρού εξαρτάται από τη συγκέντρωση του διαλύµατος που παρασκευάστηκε. 29. Αν ένα υδατικό διάλυµα 1 έχει ψηλότερο σηµείο βρασµού από ένα υδατικό διάλυµα 2, τότε το 1 θα έχει και ψηλότερο σηµείο πήξεως από το Ίσες µάζες γλυκόζης (C 6 H 12 O 6 ) και γλυκόλης (C 2 H 6 O 2 ) όταν διαλυθούν σε ίσες µάζες νερού, προκαλούν την ίδια ταπείνωση του σηµείου πήξης του. 31. Κατά την αραίωση ενός διαλύµατος NaCl προκύπτει διάλυµα που στερεοποιείται σε µικρότερη θερµοκρασία απ ότι το αρχικό διάλυµα. 33

26 32. Με τη µέτρηση της ανύψωσης του σηµείου βρασµού µπορούµε να υπολογίσουµε το µοριακό βάρος οποιουδήποτε σώµατος. 33. Ο ίδιος αριθµός mol ζάχαρης και γλυκόζης, όταν διαλυθούν στην ίδια ποσότητα νερού, προκαλούν την ίδια µεταβολή στο σηµείου βρασµού του. 34. Αν ψυχθεί ένα διάλυµα ελαττώνεται το σηµείο πήξεώς του. 35. Η θερµοκρασία ενός διαλύµατος χλωριούχου νατρίου που βράζει σε ένα ανοιχτό δοχείο αυξάνεται σταδιακά µέχρι µιας ορισµένης τιµής. 36. Το φαινόµενο της ώσµωσης πραγµατοποιείται µόνο όταν έρθουν σε επαφή µέσω ηµιπερατής µεµβράνης ένα διάλυµα και ο καθαρός διαλύτης. 37. Η τιµή της ωσµωτικής πίεσης ενός διαλύµατος βρίσκεται µε εφαρµογή της καταστατικής εξίσωσης των αερίων. 38. Αν αραιωθεί ένα µη ηλεκτρολυτικό διάλυµα υπό σταθερή θερµοκρασία µέχρι να διπλασιασθεί ο όγκος του, η ωσµωτική του πίεση υποδιπλασιάζεται. 39. Μοριακό διάλυµα ουσίας Α 0,2Μ φέρνεται σε επαφή µέσω ηµιπερατής µεµβράνης µε µοριακό διάλυµα ουσίας Β 0,1Μ. Για να εµποδισθεί το φαινόµενο της ώσµωσης θα πρέπει να ασκήσουµε εξωτερικά πίεση στο διάλυµα της ουσίας Α. 40. Αν δύο υδατικά διαλύµατα έχουν το ίδιο σηµείο βρασµού, θα έχουν και την ίδια τιµή ωσµωτικής πίεσης. 41. Υδατικό διάλυµα γλυκόζης 0,2Μ έχει την ίδια τιµή ωσµωτικής πίεσης µε υδατικό διάλυµα ουρίας 0,2Μ. 42. Ίσοι όγκοι µοριακών διαλυµάτων της ίδιας ωσµωτικής πίεσης και θερµοκρασίας, περιέχουν τον ίδιο αριθµό µορίων διαλυµένης ουσίας. 34

27 43. Αν η ωσµωτική πίεση ενός διαλύµατος που περιέχει 1 mol γλυκόζης είναι 1atm στους 0 C, τότε ο όγκος του διαλύµατος αυτού είναι 22,4L. 1.6 Eρωτήσεις ανάπτυξης 1. Ένα αέριο µείγµα αποτελείται από το ευγενές αέριο He και µονοξείδιο του άνθρακα (CO). Εξετάστε τι είδους δυνάµεις ασκούνται µεταξύ: α) δύο µορίων He β) δύο µορίων CO και γ) ενός µορίου He και ενός µορίου CO. Να αναφερθείτε στα αίτια άσκησης της δύναµης σε κάθε περίπτωση. 2. Πώς εξηγείται το φαινόµενο της διάλυσης µιας πολικής ουσίας σε ένα πολικό διαλύτη; Τι ονοµάζονται επιδιαλυτωµένα µόρια; 3. Εξηγήστε το λόγο για τον οποίο το HF έχει υψηλότερο σηµείο βρασµού σε σχέση µε το HCl, ενώ το HΙ βράζει σε µεγαλύτερη θερµοκρασία από το HCl. 4. Περιγράψτε τη διαδικασία µε την οποία ορισµένα µόρια ενός στερεού µεταφέρονται από τη στερεά στην υγρή φάση κατά τη διάρκεια της τήξης του στερεού. Εξηγήστε για ποιο λόγο η θερµοκρασία του συστήµατος κατά τη διάρκεια αυτού του φαινοµένου παραµένει σταθερή. 5. Εξετάστε αν είναι δυνατό να πραγµατοποιείται το φαινόµενο της εξάτµισης, χωρίς να απορροφάται θερµότητα από το περιβάλλον. Μελετήστε αν κατά τη διάρκεια αυτού του φαινοµένου µεταβάλλεται η θερµοκρασία της ουσίας που παραµένει στην υγρή φάση. 6. Εξηγήστε γιατί µια ποσότητα νερού έχει στη συνήθη θερµοκρασία ορισµένο όγκο, αλλά όχι ορισµένο σχήµα. 7. ώστε τους ορισµούς των παρακάτω εννοιών: τήξη, εξάτµιση, εξαέρωση, βρασµός, υγροποίηση και εξηγήστε γιατί η τήξη είναι ενδόθερµο, ενώ η υγροποίηση είναι εξώθερµο φαινόµενο. 35

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΥΛΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2000 Συγγραφική οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ εσµός Υδρογόνου 1) Τι ονοµάζεται δεσµός υδρογόνου; εσµός ή γέφυρα υδρογόνου : είναι µια ειδική περίπτωση διαµοριακού δεσµού διπόλου-διπόλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Διαμοριακές Δυνάμεις-Καταστάσεις της ύλης-προσθετικές ιδιότητες 1. Η τάση ατμών ενός υγρού εξαρτάται: i. Από την ποσότητα του υγρού ii. Τη θερμοκρασία iii. Τον όγκο του δοχείου iv. Την εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 27 1. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑ- ΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ - ΠΡΟΣΘΕ- ΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 28 29 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: 1 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαμοριακές δυνάμεις - Καταστάσεις της ύλης - Προσθετικές ιδιότητες 1.1α Διαμοριακές

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑΗΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑΗΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΑΥΝΑΜΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑΗΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 1-15. βλέπε θεωρία. Ασκήσεις - προβλήματα α. Διαμοριακές δυνάμεις 16. Βλέπε θεωρία για τη συμπλήρωση των κενών. 17. To NaCl

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση.

5. Εξώθερμο φαινόμενο είναι: α. ο βρασμός. β. η τήξη. γ. η εξάτμιση. δ. η εξουδετέρωση. ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ: Μ Α Θ Η Μ Α : Β ΣΑΞΗ ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΗΜΕΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Π Ω Ν Τ Μ Ο : < < < < < <

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών. ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Δεσμός υδρογόνου Κεφάλαιο 1ο 3 Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4 Δεσμο ς η γε φυρα υδρογο νου Παναγιώτης Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Θέματα Πανελλ. Εξετάσεων Χημείας Προσανατολισμού Β Λυκείου 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1984 2004 (Περιέχει όσα από τα θέματα αναφέρονται στην ύλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6-ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 1. Σε δοχείο σταθερού όγκου και σε σταθερή θερμοκρασία, εισάγονται κάποιες ποσότητες των αερίων Η 2(g) και Ι 2(g) τα οποία αντιδρούν σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2000 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΕΚΦΩΝΗΕΙ τις ερωτήσεις 1-3,να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. ε καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1) Το άτοµο του καλίου (Κ) έχει µαζικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά

Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Κεφάλαιο 4 Καταστάσεις της Ύλης: Αέρια, Υγρά και Στερεά Σύνοψη Η ύλη χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυσικών καταστάσεων όπως αέρια, υγρή, στερεή. Οι διάφορες αυτές φάσεις που μπορεί να έχει μία ουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1999 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ 1ο 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999

Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 Ζήτηµα 1ο Θέµατα Χηµείας Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 1999 1. Αν διαλύσουµε σε νερό κάποια στερεά ουσία µε αµελητέα τάση ατµών, τότε η τάση ατµών του διαλύµατος που προκύπτει, σε σχέση µε την τάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται μεγαλύτερη ποσότητα ζάχαρης απ ότι σε ίδια ποσότητα κρύου νερού Σωστό ή λάθος; 2. Εξηγήστε τι θα συμβεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1 ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΘΕΜΑ 1ο ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Ισχυρότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια.

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι φυσικές καταστάσεις της ύλης είναι η στερεή, η υγρή και η αέρια. Οι μεταξύ τους μεταβολές εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και την πίεση και είναι οι παρακάτω: ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937

Enrico Fermi, Thermodynamics, 1937 I. Θερµοδυναµικά συστήµατα Enrico Feri, herodynaics, 97. Ένα σώµα διαστέλλεται από αρχικό όγκο. L σε τελικό όγκο 4. L υπό πίεση.4 at. Να υπολογισθεί το έργο που παράγεται. W - -.4 at 5 a at - (4..) - -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ / Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 04 2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Θεοδοσία Τσαβλίδου, Μαρίνος Ιωάννου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 1.1 Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα σημεία τήξης και τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 4.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-33 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Μία χηµική αντίδραση είναι: i) µονόδροµη όταν: α. πραγµατοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων Χημεία Α Λυκείου ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 11 ερωτήσεις με απάντηση Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός 1. Σε ορισμένη ποσότητα ζεστού νερού διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η εξαέρωση ενός υγρού µόνο από την επιφάνειά του, σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα. Είδη διαλυμάτων

Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα. Είδη διαλυμάτων Παράγοντες που εξηγούν τη διαλυτότητα 1. Η φυσική τάση των ουσιών να αναμιγνύονται μεταξύ τους. 2. Οι σχετικές ελκτικές δυνάμεις μεταξύ των χημικών οντοτήτων του διαλύματος Είδη διαλυμάτων Στα διαλύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ÑÏÌÂÏÓ. δ. CH 3 _ CH 3 Μονάδες 4 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

panagiotisathanasopoulos.gr

panagiotisathanasopoulos.gr Παναγιώτης Αθανασόπουλος. Κεφάλαιο 3ο Χημική Κινητική Παναγιώτης Αθανασόπουλος Χημικός, 35 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Χηµικός ιδάκτωρ Παν. Πατρών 36 Γενικα για τη χημικη κινητικη και τη χημικη Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων

Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων Καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων 21-1. Από τι εξαρτάται η συμπεριφορά των αερίων; Η συμπεριφορά των αερίων είναι περισσότερο απλή και ομοιόμορφη από τη συμπεριφορά των υγρών και των στερεών. Σε αντίθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-28 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η καύση ορισµένων παραγώγων του πετρελαίου γίνεται µε σκοπό:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 15: Διαλύματα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 15: Διαλύματα Αν. Καθηγητής Γεώργιος Μαρνέλλος e-mail: gmarnellos@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ Α------------Β δ+ δ- μ Εάν µ ΟΛ 0 πολική Εάν µ ΟΛ =0 άπολη ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Εάν τα άτοµα είναι ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-24) να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 6. Τα ιόντα είναι: α. ηλεκτρικά φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ

Α = Ζ + Ν ΑΤΟΜΟ. ΙΣΟΤΟΠΑ είναι. ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) ΠΥΡΗΝΑΣ ΚΕΦ.1: 3. ΔΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΑΤΟΜΟ ΠΥΡΗΝΑΣ ΠΡΩΤΟΝΙΑ (p + ) ΝΕΤΡΟΝΙΑ (n) 1.3.1 Να βρείτε τον αριθμό πρωτονίων νετρονίων και ηλεκτρονίων που υπάρχουν στα παρακάτω άτομα ή ιόντα: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑ (e - ) ΠΡΟΣΟΧΗ 1) Στα

Διαβάστε περισσότερα

Μια πρόταση παρουσίασης με

Μια πρόταση παρουσίασης με Διαμοριακές δυνάμεις Μια πρόταση παρουσίασης με το PowerPoint Διαμοριακές δυνάμεις Είναι οι ελκτικές δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσης (ασθενέστερες από τις ενδομοριακές) που ασκούνται μεταξύ μορίων (του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο

Φροντιστήρια ΕΠΙΓΝΩΣΗ Αγ. Δημητρίου 2015. Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου. ΘΕΜΑ 1 ο Προτεινόμενα θέματα τελικών εξετάσεων Χημεία Α Λυκείου ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ερωτήσεις 1.1 έως 1.5 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1 Τα ισότοπα άτομα: α. έχουν ίδιο αριθμό νετρονίων β. έχουν την ίδια μάζα

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας.

Τι ονομάζουμε χημικό στοιχείο; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. Τι ονομάζουμε χημική ένωση; Δώστε ένα παράδειγμα. Ερώτηση θεωρίας. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23-04-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ 1 1.1 Τα πρωτόνια που περιέχονται στον πυρήνα του στοιχείου Χ είναι κατά 1 λιγότερα

Διαβάστε περισσότερα

To εξεταστικό δοκίμιο της χημείας αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες.

To εξεταστικό δοκίμιο της χημείας αποτελείται από δεκατρείς (13) σελίδες. ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ «ΤΑΣΟΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ΕΠΩΝΥΜΟ:... ΒΑΘΜΟΣ: 65 100 ΟΝΟΜΑ:. TMHMA: ΑΡΙΘΜΟΣ:.... ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:...... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A > ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ OPΩΝ > ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ >ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΟΝΟΜΑΤΩΝ A Αμφίδρομη αντίδραση: αυτή που πραγματοποιείται προς τις δύο κατευθύνσεις ταυτόχρονα και καταλήγει σε κατάσταση ισορροπίας. Αναγωγή: η ελάττωση

Διαβάστε περισσότερα

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό

Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Θερμόχήμεία Κεφάλαιό 2 ό Επιμέλεια: Χημικός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών 11 12 Τι είναι η χημική ενέργεια των χημικών ουσιών; Που οφείλεται; Μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον; Πότε μεταβάλλεται η χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6)

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΗΛΙΑΣ ΝΟΛΗΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2012 Διαλύματα Διάλυμα ονομάζεται κάθε ομογενές μείγμα δύο ή περισσοτέρων συστατικών. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη

Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη Διαλύματα 1 Διαδικασία διάλυσης Σε ένα δάλ διάλυμα, η διαλυμένη ουσία διασπείρεται ομοιόμορφα σε όλη τη μάζα του διαλύτη 1. Τα μόρια του διαλύτη έλκονται από τα επιφανειακά ιόντα 2. Κάθε ιόν περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ÑÏÌÂÏÓ ΘΕΜΑ ο ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - Στις ερωτήσεις, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σε καθαρό νερό διαλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ xhmeiastokyma. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως Α5 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

2. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τύποι διαλυμάτων Διαλυτότητα και η διαδικασία διάλυσης Επιδράσεις θερμοκρασίας και πίεσης πάνω στη διαλυτότητα Τρόποι έκφρασης της συγκέντρωσης Τάση ατμών διαλύματος Ανύψωση σημείου

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις ο Μάθηµα

Απαντήσεις ο Μάθηµα 79. 1 ο Μάθηµα: 1. διαµοριακές, ασθενέστερες. διαµοριακές, ενδοµοριακές 3. διαφορετικά, HCl, χηµικών στοιχείων, Η 4. πολικότητας, διανυσµατικό, q. r, πολικότητα, δεσµών 5. µορίων, υδρογόνου 6. διπόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ

ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΙΟΝΤΩΝ Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής 1 ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΠΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ δ+ δ- Α------------Β μ Aν μ ΟΛ 0 πολική Aν μ ΟΛ =0 άπολη 2 ΠΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΛΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΙΑΤΟΜΙΚΑ ΜΟΡΙΑ Αν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (Μolarity) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Σημειώστε με Σωστό ή Λάθος. i) Η συγκέντρωση ενός διαλύματος είναι ίδια για ολόκληρο το διάλυμα ή για ένα μέρος αυτού. ii) Σε 50 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Xημεία β γυμνασίου. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Xημεία β γυμνασίου Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Ένα υγρό βρέθηκε με τη βοήθεια του ζυγού ότι έχει μάζα 22g και με τη βοήθεια ογκομετρικού κυλίνδρου ότι έχει όγκο 20 ml. Η πυκνότητά του είναι: α. 1,1

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1 ΦΥΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚ ΧΗΜΕΙΑ Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Φυσικοχημεία συστημάτων 2 «Όμοιος Ό αρέσει όμοιο» Όσο συγγενέστερες από χημική άποψη είναι δύο ουσίες τόσο μεγαλύτερη είναι η αμοιβαία διαλυτότητά τους. Οι ανόργανες ενώσεις διαλύονται

Διαβάστε περισσότερα

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3

M V n. nm V. M v. M v T P P S V P = = + = σταθερή σε παραγώγιση, τον ορισµό του συντελεστή διαστολής α = 1, κυκλική εναλλαγή 3 Τµήµα Χηµείας Μάθηµα: Φυσικοχηµεία Ι Εξέταση: Περίοδος εκεµβρίου 04- (//04. ίνονται οι ακόλουθες πληροφορίες για τον διθειάνθρακα (CS. Γραµµοµοριακή µάζα 76.4 g/mol, κανονικό σηµείο ζέσεως 46 C, κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΜΑ 1ο Για τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α3 να μεταφέρετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα μόνο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : EΠΤΑ (7) Επιµέλεια : Μπεντρός Χαλατζιάν ΘΕΜΑ 1 ο Για τις προτάσεις 1.1 έως και 1.3 γράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα

1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα 1.4 Καταστάσεις της ύλης - Ιδιότητες της ύλης -Φυσικά και Χημικά φαινόμενα Μάθημα 4 Θεωρία Καταστάσεις της ύλης 4.1. Πόσες και ποιες είναι οι φυσικές καταστάσεις που μπορεί να έχει ένα υλικό σώμα; Τέσσερις.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Παππάς Επίκουρος Καθηγητής 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Γραμμομοριακή μάζα (γραμμομόριο) (M) Γραμμομόριο (M) = Μ r ή ΜΒ σε g ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ M r,h2o =18 M H2O =18 g 2. Αριθμός mol ενός χημικού στοιχείου ή μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÓÕÍÅÉÑÌÏÓ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις ερωτήσεις 1 έως 4 και δίπλα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΕΝΟΤΗΤΑ 1 1.1, 1.2 1. Ερώτηση 3 σελίδα 13 2. Ερωτήσεις 2 και 3 σελίδα 19 3. Ποιες µετατροπές της φυσικής κατάστασης των υλικών περιγράφονται παρακάτω ; α. Έπλυνε τα χέρια και το πρόσωπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Διαλύματα Παρασκευή Διαλυμάτων Ιωάννης Πούλιος Ιωάννης Ζιώγας Αθανάσιος Κούρας Ευαγγελία Μανώλη ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα

Επαναληπτικό ιαγώνισµα ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαναληπτικό ιαγώνισµα 3-4-2016 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις A1 έως και Α5 και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1.1 έως 1.4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1.1.Σε κλειστό δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία: C2H5OH(l) C 2H5OH(g)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις προτάσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυµάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούµε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση διαλύματος

Συγκέντρωση διαλύματος Συγκέντρωση διαλύματος 22-1. SOS Ερώτηση: τι ονομάζουμε μοριακότητα κατ όγκο ή Molarity (Μολάριτι); Η μοριακότητα κατ' όγκο ή συγκέντρωση ή Molarity, εκφράζει τα mol διαλυμένης ουσίας που περιέχονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na

ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. + SO 4 Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλύονται σε νερό δίνουν ανιόντα υδροξειδίου (ΟΗ - ). NaOH Na ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΞΕΩΝ Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών. Αντιδρούν με μέταλλα και παράγουν αέριο υδρογόνο (δες απλή αντικατάσταση) Αντιδρούν με ανθρακικά άλατα και παράγουν αέριο CO2. Έχουν όξινη

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν).

Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα δοµικά σωµατίδια της ύλης (άτοµο - µόριο - ιόν). Μετά το τέλος της µελέτης του 1ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τι είναι η µάζα, το βάρος, ο όγκος και η πυκνότητα ενός σώµατος και τις µονάδες µέτρησής τους. Να γνωρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ.

Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. . Ατομικός Μαζικός αριθμός και υποατομικά σωματίδια Α-1 Το στοιχείο Χ διαθέτει ιόν με φορτίο -2 έχει 10 ηλεκτρόνια και 16 νετρόνια να βρεθεί ο ατομικός αριθμός και ο μαζικός αριθμός του στοιχείου Χ. Α-2

Διαβάστε περισσότερα

Γενική παραδοχή : Θεωρούμε ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή σε όλα τα φαινόμενα των ερωτημάτων της άσκησης

Γενική παραδοχή : Θεωρούμε ότι η θερμοκρασία παραμένει σταθερή σε όλα τα φαινόμενα των ερωτημάτων της άσκησης ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΠΛΑΪΝΑΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α εξαμήνου ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΛΥΜΕΝΕΣ 1. ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Λύση 1.1 Η τάση ατμών του νερού είναι 17,5 mmhg στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε περισσότερα

2.6 Αλλαγές κατάστασης

2.6 Αλλαγές κατάστασης 2.6 Αλλαγές κατάστασης 1. Όταν ένα στερεό θερμαίνεται, σε μια ορισμένη θερμοκρασία μετατρέπεται σε υγρό. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται τήξη. Η σταθερή θερμοκρασία στην οποία τήκεται το στερεό ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08-11-2015 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε ΠΡΟΟΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜ/ΝΙΑ: 08--05 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α. Α.5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 ΕΝΟΤΗΤΑ: 1.2 Η ύλη συναντάται σε τρεις φυσικές καταστάσεις: Στερεή: έχει καθορισμένη μάζα, σχήμα και όγκο. Υγρή: έχει καθορισμένη μάζα και όγκο, ενώ σχήμα κάθε φορά παίρνει το σχήμα του δοχείου που το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΤΑΜΠΟΣΗ 30 / 12 / 15 Στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ακολουθούν σημειώστε στο γραπτό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα την ένδειξη της

Διαβάστε περισσότερα

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1

ÖñïíôéóôÞñéï Ì.Å ÅÐÉËÏÃÇ ÊÁËÁÌÁÔÁ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 008 1 ΘΕΜΑ 1 Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑ Για τις ερωτήσεις 1.1 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο

Σωματίδιο (σύμβολο) Θέση Σχετικό φορτίο XHMEIA-NOTES Μάζα: είναι το μέτρο της αντίστασης που παρουσιάζει ένα σώμα ως προς την μεταβολή της ταχύτητάς του και εκφράζεται το ποσό της ύλης που περιέχεται σε μια ουσία. Όργανο μέτρησης: Ζυγός Όγκος:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n

ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n ΧΗΜΕΙΑ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ο παρακάτω πίνακας δίνει µερικές πληροφορίες που αφορούν την δοµή τεσσάρων ατόµων Q, X, Ψ, R: Ζ Α p + n Ηλεκτρονιακή διαµόρφωση κατά στιβάδες Q 19 39 X 20 10 Ψ 6 6 R 8 Κ(2) L(4)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ÊÏÑÕÖÁÉÏ ÅÕÏÓÌÏÓ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 3 Απριλίου 014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ πρωτονίων. ηλεκτρονίω Γ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΘΕΜΑ 1 Ο : 1. Ποια είναι η δοµή του ατόµου; ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2. Ποιος αριθµός ονοµάζεται ατοµικός και ποιος µαζικός; Ποιος από τους δύο αποτελεί την ταυτότητα του χηµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 29. 2 o Ιδιότητες υγρών Αέρια - Νόµος µερικών πιέσεων Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ιδιότητες υγρών α. Ιξώδες: Ιξώδες ενός υγρού είναι η αντίσταση του υγρού στη ροή. Το ιξώδες εξαρτάται: 1. από τη θερµοκρασία:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-21) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το 1g είναι: α. µονάδα βάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2004 2005 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΜΑΘΗΜΑ : ΧΗΜΕΙΑ Τάξη : Β Λυκείου Ηµεροµηνία : 8/06/2005 ιάρκεια : 2,5 ώρες Αριθµός σελίδων: 5 Χρήσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Θέος 1

Κων/νος Θέος 1 Το παρόν φυλλάδιο περιέχει ορισµένα λυµένα παραδείγµατα ασκήσεων στο κεφάλαιο ώσµωση - ωσµωτική πίεση. Σε όλα τα παραδείγµατα δίνεται: R = 0, 082 L atm mol K Εφαρµογή της ωσµωµετρίας 1 ο παράδειγµα Κάνουµε

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier

4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Χημικός Διδάκτωρ Παν. Πατρών 4.2 Παρα γοντες που επηρεα ζουν τη θε ση χημικη ς ισορροπι ας - Αρχη Le Chatelier Τι ονομάζεται θέση χημικής ισορροπίας; Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η θέση της χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί)

Για την επίλυση αυτής της άσκησης, αλλά και όλων των παρόμοιων χρησιμοποιούμε ιδιότητες των αναλογιών (χιαστί) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Οι ασκήσεις διαλυμάτων που αφορούν τις περιεκτικότητες % w/w, % w/v και % v/v χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: α) Ασκήσεις όπου πρέπει να βρούμε ή

Διαβάστε περισσότερα