Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 146/16 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/893 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2015) 3772] Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 3 τρίτη περίοδος, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) O Anoplophora glabripennis (Motschulsky), στο εξής ο «συγκεκριμένος οργανισμός», είναι επιβλαβής οργανισμός που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I, μέρος Α, κεφάλαιο I, στοιχείο α), σημείο 4.1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ ως οργανισμός που δεν έχει εντοπιστεί στην Ένωση. (2) Μετά την έκδοση της απόφασης 2005/829/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), αναφέρθηκαν διάφορες εστίες και περιπτώσεις εντοπισμού του συγκεκριμένου οργανισμού με αυξανόμενη συχνότητα από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, είναι σκόπιμο να ληφθούν μέτρα κατά της εισαγωγής και της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού στην Ένωση. (3) Λόγω των ομοιοτήτων μεταξύ του συγκεκριμένου οργανισμού και του οργανισμού Anoplophora chinensis (Forster), είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα παρόμοια με εκείνα που ορίζονται στην εκτελεστική απόφαση 2012/138/ΕΕ της Επιτροπής ( 3 ), εκτός αν η βιολογία του συγκεκριμένου οργανισμού απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Ειδικότερα, επειδή ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι πιθανόν να προσβάλει το μέρος των φυτών που χρησιμοποιείται για ξυλεία, θα πρέπει να προβλεφθούν απαιτήσεις για την ξυλεία και τα ξύλινα μέσα συσκευασίας. (4) Επιπλέον, η τρέχουσα επιστημονική γνώση δίνει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των φυτών που είναι πιθανοί ξενιστές του συγκεκριμένου οργανισμού. Επομένως, για λόγους ασφάλειας, είναι σκόπιμο να προσδιοριστούν τα φυτά-ξενιστές που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση. (5) Για λόγους σαφήνειας, είναι επίσης σκόπιμο να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην κοπούν συγκεκριμένα φυτά γύρω από τα φυτά που προσβλήθηκαν. (6) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «συγκεκριμένα φυτά»: τα φυτά που προορίζονται για φύτευση με μίσχο διαμέτρου 1cm ή μεγαλύτερης στο πιο χονδρό τους σημείο, εκτός από τους σπόρους, των ειδών Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. και Ulmus spp. ( 1 ) ΕΕ L 169 της , σ. 1. ( 2 ) Απόφαση 2005/829/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2005, για την κατάργηση των αποφάσεων 1999/355/ΕΚ και 2001/219/ΕΚ (ΕΕ L 311 της , σ. 39). ( 3 ) Εκτελεστική απόφαση 2012/138/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2012, σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora chinensis (Forster) (ΕΕ L 64 της , σ. 38).

2 L 146/17 β) «συγκεκριμένη ξυλεία»: η ξυλεία που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα συγκεκριμένα φυτά και η οποία πληροί όλα τα σημεία που ακολουθούν: i) πρόκειται για ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, εκτός από ξυλεία σε μορφή μέσου συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει το σύνολο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής της επιφάνειας, και ii) ανταποκρίνεται σε μια από τις ακόλουθες περιγραφές του παραρτήματος I μέρος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου ( 1 ), όπως ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2015: Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων, σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια ex Άλλα απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές Ξυλεία ακατέργαστη, που έχει υποστεί κατεργασία με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, έστω και ξεφλουδισμένη ή που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή ορθογωνισμένη Ξυλεία οξιάς (Fagus spp.) ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή χονδρικά ορθογωνισμένη ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [εκτός από ξυλεία οξιάς (Fagus spp.), λεύκας (Populus spp.) ή σημύδας (Betula spp.)] ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός, ή χονδρικά ορθογωνισμένη Ξυλεία λεύκας (Populus spp.) ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή χονδρικά ορθογωνισμένη Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως από σημύδα (Betula spp.) ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή χονδρικά ορθογωνισμένη Ξυλεία σημύδας (Betula spp.) ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή χονδρικά ορθογωνισμένη, εκτός από ξυλεία πρίσεως ex Σχιστά στηρίγματα φυτών από ξύλο μη κωνοφόρων πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος 4406 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι Ξυλεία οξιάς (Fagus spp.) πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία σφενδάμου (Acer spp.) πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία φράξου (Fraxinus spp.) πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm ( 1 ) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της , σ. 1).

3 L 146/18 Κωδικός ΣΟ Περιγραφή ex Ξυλεία άλλη από των κωνοφόρων [εκτός από ξυλεία οξιάς (Fagus spp.), σφενδάμνου (Acer spp.), φράξου (Fraxinus spp.) ή λεύκας (Populus spp.)], πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Ξυλεία λεύκας (Populus spp.) πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξεφλουδισμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm Προκατασκευασμένα κτίρια από ξύλο γ) «συγκεκριμένο ξύλινο μέσο συσκευασίας»: μέσο συσκευασίας που λαμβάνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από τα συγκεκριμένα φυτά δ) «τόπος παραγωγής»: ο τόπος παραγωγής όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα («ISPM») αριθ. 5 του FAO (Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών) ( 1 ) ε) «συγκεκριμένος οργανισμός»: ο Anoplophora glabripennis (Motschulsky) στ) «φυτά-ξενιστές»: τα φυτά που ανήκουν στα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I. Άρθρο 2 Εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών Όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, τα συγκεκριμένα φυτά επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση μόνο εάν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή, όπως ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1.Α σημείο 1) β) αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρούνται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 1.Α σημείο 2) σχετικά με την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και δεν εντοπίζονται ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 3 Εισαγωγή συγκεκριμένης ξυλείας Όσον αφορά τις εισαγωγές καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, η συγκεκριμένη ξυλεία επιτρέπεται να εισάγεται στην Ένωση μόνο εάν ανταποκρίνεται στις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληροί τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή όπως ορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 1.Β σημεία 1 και 2 β) αμέσως μετά την είσοδο στην Ένωση επιθεωρείται από το αρμόδιο επίσημο όργανο σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 1.Β σημείο 3) για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και δεν εντοπίζονται ενδείξεις παρουσίας του εν λόγω οργανισμού. Άρθρο 4 Διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών στο εσωτερικό της Ένωσης Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές της Ένωσης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 είναι δυνατό να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Α σημείο 1). Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί σε οριοθετημένες περιοχές, αλλά έχουν εισαχθεί στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Α σημείο 2). Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 2 από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Α σημείο 3). ( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη, 2013.

4 L 146/19 Άρθρο 5 Διακίνηση της συγκεκριμένης ξυλείας και των συγκεκριμένων ξύλινων μέσων συσκευασίας στο εσωτερικό της Ένωσης Η συγκεκριμένη ξυλεία η οποία κατάγεται από οριοθετημένες περιοχές της Ένωσης που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 επιτρέπεται να διακινείται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληροί τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Β σημεία 1, 2 και 3. Η συγκεκριμένη ξυλεία που διατηρεί το σύνολο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής επιφάνειάς της και η οποία δεν κατάγεται από οριοθετημένες περιοχές της Ένωσης αλλά έχει εισαχθεί στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να διακινείται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληροί τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Β σημεία 1 και 3. Τα συγκεκριμένα ξύλινα μέσα συσκευασίας που κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές οι οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 επιτρέπεται να διακινούνται εντός της Ένωσης μόνον εάν πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα II τμήμα 2.Γ. Άρθρο 6 Έρευνες (επισκοπήσεις) για τον συγκεκριμένο οργανισμό 1. Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν επίσημες έρευνες ετησίως για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού ή για ενδείξεις προσβολής των φυτών-ξενιστών από τον εν λόγω οργανισμό στο έδαφός τους. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους. Άρθρο 7 Οριοθετημένες περιοχές 1. Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 επιβεβαιώνουν την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε μια περιοχή ή εάν η παρουσία του εν λόγω οργανισμού αποδεικνύεται με άλλα μέσα, το κράτος μέλος καθορίζει χωρίς καθυστέρηση την οριοθετημένη περιοχή η οποία αποτελείται από τη μολυσμένη ζώνη και μια ζώνη απομόνωσης, σύμφωνα με το παράρτημα III τμήμα Τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να οριοθετήσουν περιοχές, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, εάν ικανοποιούνται οι συνθήκες που προβλέπονται στο παράρτημα III τμήμα 2 σημείο 1). Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με το σημείο 2) του εν λόγω τμήματος. 3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές όπως ορίζεται στο παράρτημα III τμήμα Τα κράτη μέλη ορίζουν χρονικές περιόδους για την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3. Άρθρο 8 Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέτρα 1. Έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη έκθεση η οποία περιλαμβάνει επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των οριοθετημένων περιοχών, που έχουν καθοριστεί βάσει του άρθρου 7, με στοιχεία για την περιγραφή τους και τη θέση τους, καθώς και χάρτες με τα όριά τους, αλλά και τα μέτρα που έχουν λάβει ή σκοπεύουν να λάβουν τα κράτη μέλη. 2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην καθορίσουν οριοθετημένη περιοχή σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα δεδομένα και τους λόγους που δικαιολογούν την απόφαση αυτή. 3. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει, σύμφωνα με το παράρτημα III τμήμα 3 σημείο 2), να εφαρμόσει μέτρα περιορισμού αντί των μέτρων εξάλειψης, ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την απόφασή του και παραθέτει τους λόγους της απόφασης.

5 L 146/20 Άρθρο 9 Συμμόρφωση Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που απαιτείται για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση και, εφόσον είναι αναγκαίο, τροποποιούν τα μέτρα που έχουν λάβει για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση του συγκεκριμένου οργανισμού, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα. Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. Άρθρο 10 Αποδέκτες Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου Για την Επιτροπή Vytenis ANDRIUKAITIS Μέλος της Επιτροπής

6 L 146/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΙΔΗ ΦΥΤΩΝ-ΞΕΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ στ) Acer spp. Aesculus spp. Albizia spp. Alnus spp. Betula spp. Buddleja spp. Carpinus spp. Celtis spp. Cercidiphyllum spp. Corylus spp. Elaeagnus spp. Fagus spp. Fraxinus spp. Hibiscus spp. Koelreuteria spp. Malus spp. Melia spp. Morus spp. Platanus spp. Populus spp. Prunus spp. Pyrus spp. Quercus rubra Robinia spp. Salix spp. Sophora spp. Sorbus spp. Tilia spp. Ulmus spp.

7 L 146/22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ A. Συγκεκριμένα φυτά 1) Τα συγκεκριμένα φυτά καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού συνοδεύονται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, το οποίο αναφέρει στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση»: α) ότι καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειάς τους τα φυτά βρίσκονταν σε τόπο παραγωγής ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής και βρίσκεται σε περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς η οποία έχει προσδιοριστεί από την ίδια υπηρεσία σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής» ή β) ότι τα φυτά έχουν καλλιεργηθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από την εξαγωγή ή, στην περίπτωση φυτών που είναι ηλικίας μικρότερης των δύο ετών, καθ' όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής τους σε τόπο παραγωγής που έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από τον συγκεκριμένο οργανισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα: i) ο οποίος έχει καταχωριστεί και εποπτεύεται από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, και ii) ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον διεξοδικές επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού και iii) στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε τοποθεσία: με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού, ή στην οποία εφαρμόζονται κατάλληλες προληπτικές θεραπείες και η οποία περιβάλλεται από ζώνη απομόνωσης με ακτίνα τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων όπου διενεργούνται ετησίως σε κατάλληλες χρονικές περιόδους επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού. Αν εντοπιστούν ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, πρέπει να ληφθούν αμέσως μέτρα εξάλειψης για την αποκατάσταση της ζώνης απομόνωσης ως απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς και iv) στον οποίο, αμέσως πριν από την εξαγωγή, οι αποστολές των φυτών υποβλήθηκαν σε διεξοδική επίσημη επιθεώρηση για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, ιδίως όσον αφορά τους μίσχους και τα κλαδιά των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία. Όταν οι αποστολές των φυτών περιλαμβάνουν φυτά που προέρχονται από τοποθεσίες οι οποίες βρίσκονταν, κατά τον χρόνο της παραγωγής των φυτών σε ζώνη απομόνωσης στην οποία είχε διαπιστωθεί η παρουσία ή ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, η καταστροφική δειγματοληψία των φυτών της εν λόγω αποστολής διενεργείται στο επίπεδο που ορίζεται στον ακόλουθο πίνακα: Αριθμός φυτών στην παρτίδα Επίπεδο καταστροφικής δειγματοληψίας (αριθμός φυτών που πρόκειται να καταστραφούν) % του μεγέθους της παρτίδας > ή γ) ότι τα φυτά καλλιεργήθηκαν από έρριζα υποκείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του στοιχείου β), εμβολιάστηκαν με μοσχεύματα τα οποία ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις: i) κατά τον χρόνο της εξαγωγής, η διάμετρος των μοσχευμάτων δεν υπερβαίνει το 1 cm στο πιο χονδρό τους σημείο ii) τα εμβολιασμένα φυτά έχουν επιθεωρηθεί σύμφωνα με το στοιχείο β) σημείο iv). 2) Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με το σημείο 1) υποβάλλονται σε διεξοδική επίσημη επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ). Οι μέθοδοι επιθεώρησης που εφαρμόζονται διασφαλίζουν την ανίχνευση οποιασδήποτε ένδειξης του συγκεκριμένου οργανισμού, ιδίως στους μίσχους και στα κλαδιά των φυτών. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία, όπου ενδείκνυται. ( 1 ) Οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που απαριθμούνται στο μέρος Β του παραρτήματος V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, οι οποίοι μπορεί να διενεργηθούν σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στην Κοινότητα ή σε παρακείμενο τόπο, καθώς και σχετικά με τον καθορισμό των όρων για τους εν λόγω ελέγχους (ΕΕ L 313 της , σ. 16).

8 L 146/23 B. Συγκεκριμένη ξυλεία 1) Η συγκεκριμένη ξυλεία, άλλη από την ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμμάτων και θραυσμάτων ξύλου, καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού συνοδεύεται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, το οποίο αναφέρει στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση»: α) ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίες προσδιορίστηκαν από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, και είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής» ή β) ότι η ξυλεία έχει αποφλοιωθεί και έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρη τη διατομή του ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα του). Αν ισχύει το β), πρέπει να αποδεικνύεται με την ύπαρξη του σήματος «HT» πάνω στην ξυλεία ή, ενδεχομένως, σε συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα χρήση. 2) Η συγκεκριμένη ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμάτων και θραυσμάτων ξύλου, καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού συνοδεύεται από πιστοποιητικό, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, το οποίο αναφέρει στο σημείο «Συμπληρωματική δήλωση»: α) ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίες προσδιορίστηκαν από την εθνική υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας καταγωγής, σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα, και είναι γνωστό ότι είναι απαλλαγμένες από τον συγκεκριμένο οργανισμό. Η ονομασία της απαλλαγμένης από επιβλαβείς οργανισμούς περιοχής πρέπει να αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής» ή β) ότι η ξυλεία έχει αποφλοιωθεί και έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρη τη διατομή του ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα του) ή γ) ότι η ξυλεία έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και πλάτους έως 2,5 cm. 3) Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται σύμφωνα με τα σημεία 1) και 2) υποβάλλονται σε διεξοδική επίσημη επιθεώρηση στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ. 2. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ A. Συγκεκριμένα φυτά 1) Τα συγκεκριμένα φυτά που κατάγονται ( 1 ) από οριοθετημένες περιοχές στο εσωτερικό της Ένωσης επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 2 ) και έχουν καλλιεργηθεί για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη διακίνησή τους ή, στην περίπτωση φυτών που είναι ηλικίας κάτω των δύο ετών, καθ' όλη τη διάρκεια ανάπτυξής τους, σε τόπο παραγωγής: α) ο οποίος είναι καταχωρισμένος σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 3 ), και β) ο οποίος υπόκειται ετησίως σε δύο τουλάχιστον διεξοδικές επίσημες επιθεωρήσεις για τυχόν ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού, οι οποίες διενεργούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους και δεν έχουν εντοπιστεί ενδείξεις της παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού όπου ενδείκνυται, η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία των μίσχων και των κλαδιών των φυτών και ( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 και φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 12 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη, ( 2 ) Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (ΕΕ L 4 της , σ. 22). ( 3 ) Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα (ΕΕ L 344 της , σ. 38).

9 L 146/24 γ) στον οποίο τα φυτά καλλιεργούνται σε τοποθεσία: με πλήρη φυσική προστασία από την εισαγωγή του συγκεκριμένου οργανισμού, ή στην οποία εφαρμόζονται οι κατάλληλες προληπτικές θεραπείες ή διενεργείται στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία σε κάθε παρτίδα συγκεκριμένων φυτών πριν από τη διακίνησή τους στο επίπεδο που καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα και, εν πάση περιπτώσει, στην οποία διενεργούνται ετησίως επίσημες έρευνες για την παρουσία ή για ενδείξεις του συγκεκριμένου οργανισμού σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου γύρω από την τοποθεσία αυτή σε κατάλληλες χρονικές περιόδους, χωρίς να έχει εντοπιστεί ο συγκεκριμένος οργανισμός ή ενδείξεις παρουσίας του. Αριθμός φυτών στην παρτίδα Επίπεδο καταστροφικής δειγματοληψίας (αριθμός φυτών που πρόκειται να καταστραφούν) % του μεγέθους της παρτίδας > Τα έρριζα υποκείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος στοιχείου είναι δυνατόν να εμβολιάζονται με μοσχεύματα τα οποία δεν έχουν καλλιεργηθεί υπό τις συνθήκες αυτές, αλλά των οποίων η διάμετρος στο πιο χονδρό τους σημείο δεν υπερβαίνει το 1 cm. 2) Τα συγκεκριμένα φυτά τα οποία δεν κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές, αλλά έχουν εισαχθεί σε τόπο παραγωγής σε αυτές τις περιοχές, είναι δυνατόν να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης υπό την προϋπόθεση ότι αυτός ο τόπος παραγωγής ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο σημείο 1) στοιχείο γ) και μόνον εάν τα φυτά συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ. 3) Τα συγκεκριμένα φυτά που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου είναι γνωστή η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σύμφωνα με το τμήμα 1(Α) επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ. B. Συγκεκριμένη ξυλεία 1) Η συγκεκριμένη ξυλεία, άλλη από την ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμάτων και θραυσμάτων ξύλου, η οποία κατάγεται από οριοθετημένες περιοχές και η συγκεκριμένη ξυλεία που διατηρεί το σύνολο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής επιφάνειάς της και δεν κατάγεται από οριοθετημένες περιοχές της Ένωσης αλλά έχει εισαχθεί στις περιοχές αυτές επιτρέπεται να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ. Το εν λόγω φυτοϋγειονομικό διαβατήριο εκδίδεται μόνον εφόσον η εν λόγω ξυλεία πληροί όλες τις απαιτήσεις που ακολουθούν: α) είναι αποφλοιωμένη και β) έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρη τη διατομή του ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα του). Αυτό αποδεικνύεται με την ύπαρξη του σήματος «HT» πάνω στην ξυλεία ή, ενδεχομένως, στη συσκευασία της σύμφωνα με την τρέχουσα χρήση. 2) Η συγκεκριμένη ξυλεία σε μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, ροκανιδιών, απορριμάτων και θραυσμάτων ξύλου η οποία κατάγεται από οριοθετημένες περιοχές επιτρέπεται να διακινείται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτίζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ και εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) είναι αποφλοιωμένη και έχει υποστεί κατάλληλη θερμική επεξεργασία για την επίτευξη ελάχιστης θερμοκρασίας 56 C για ελάχιστη διάρκεια 30 συνεχόμενων λεπτών σε ολόκληρη τη διατομή του ξύλου (συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα του) ή β) έχει κατατμηθεί σε τεμάχια πάχους και πλάτους έως 2,5 cm. 3) Όσον αφορά τα σημεία 1) ή 2), εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή μεταποίησης εντός της οριοθετημένης περιοχής, η συγκεκριμένη ξυλεία επιτρέπεται να διακινηθεί, υπό επίσημο έλεγχο και σε κλειστές συνθήκες, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπορεί να εξαπλωθεί, στην πλησιέστερη εγκατάσταση εκτός της οριοθετημένης περιοχής, για άμεση επεξεργασία ή μεταποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των προαναφερόμενων σημείων.

10 L 146/25 Τα απόβλητα υλικά που προκύπτουν μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων των σημείων 1) και 2) διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπορεί να εξαπλωθεί εκτός οριοθετημένης περιοχής Το αρμόδιο επίσημο όργανο διεξάγει εντατική παρακολούθηση σε κατάλληλες χρονικές περιόδους για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις στα φυτά-ξενιστές, σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από την εν λόγω εγκατάσταση επεξεργασίας ή μεταποίησης. Γ. Συγκεκριμένο ξύλινο μέσο συσκευασίας Το συγκεκριμένο ξύλινο μέσο συσκευασίας επιτρέπεται να διακινείται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον εάν πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχει υποστεί μία από τις εγκεκριμένες επεξεργασίες που καθορίζονται στο παράρτημα I του διεθνούς προτύπου για φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 15 ( 1 ) του FAO σχετικά με τους κανόνες που αφορούν τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες στο διεθνές εμπόριο και β) φέρει σήμα όπως ορίζεται στο παράρτημα II του εν λόγω διεθνούς προτύπου, το οποίο δηλώνει ότι το ξύλινο μέσο συσκευασίας έχει υποστεί εγκεκριμένη φυτοϋγειονομική επεξεργασία σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας εντός της οριοθετημένης περιοχής, το συγκεκριμένο ξύλινο μέσο συσκευασίας επιτρέπεται να διακινηθεί, υπό επίσημο έλεγχο και σε κλειστές συνθήκες κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπορεί να εξαπλωθεί, στην πλησιέστερη εγκατάσταση εκτός της οριοθετημένης περιοχής, για άμεση επεξεργασία και σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις των στοιχείων α) και β). Τα απόβλητα υλικά που προκύπτουν μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του παρόντος στοιχείου διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν μπορεί να εξαπλωθεί εκτός οριοθετημένης περιοχής. Το αρμόδιο επίσημο όργανο διεξάγει εντατική παρακολούθηση σε κατάλληλες χρονικές περιόδους για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού, πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις στα φυτά-ξενιστές, σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου από την εγκατάσταση επεξεργασίας. ( 1 ) Κανονισμός για τις προδιαγραφές υλικών για ξύλινες συσκευασίες Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 15 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη, 2009.

11 L 146/26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1) Οι οριοθετημένες περιοχές αποτελούνται από τις ακόλουθες ζώνες: α) μια μολυσμένη ζώνη στην οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού και στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα προκαλούμενα από τον συγκεκριμένο οργανισμό και β) μια ζώνη απομόνωσης ακτίνας τουλάχιστον 2 χιλιομέτρων πέρα από τα όρια της μολυσμένης ζώνης. 2) Τα ακριβή όρια των ζωνών βασίζονται σε έγκυρες επιστημονικές αρχές, στα βιολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου οργανισμού, στο επίπεδο της μόλυνσης, στη συγκεκριμένη κατανομή των φυτών-ξενιστών στην εν λόγω περιοχή και στα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την εγκατάσταση του συγκεκριμένου οργανισμού. Στις περιπτώσεις στις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι είναι εφικτή η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της επιδημικής έκρηξης, των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας ή της άμεσης εφαρμογής των μέτρων εξάλειψης, η ακτίνα της ζώνης απομόνωσης μπορεί να περιοριστεί σε τουλάχιστον 1 χιλιόμετρο πέρα από τα όρια της μολυσμένης ζώνης. Στις περιπτώσεις στις οποίες η εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είναι πλέον δυνατή, η ακτίνα δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 2 χιλιομέτρων. 3) Εάν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού επιβεβαιωθεί εκτός της μολυσμένης ζώνης, τα όρια της μολυσμένης ζώνης και της ζώνης απομόνωσης επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα. 4) Εάν σε μια οριοθετημένη περιοχή, βάσει των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και της παρακολούθησης που αναφέρεται στο παράρτημα III τμήμα 3 σημείο 1) στοιχείο η), ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν ανιχνευθεί για μια περίοδο που περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν κύκλο ζωής και ένα ακόμη έτος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερη των τεσσάρων διαδοχικών ετών, η οριοθέτηση αυτή μπορεί να καταργηθεί. Η ακριβής διάρκεια του κύκλου ζωής εξαρτάται από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τη συγκεκριμένη περιοχή ή παρόμοια κλιματική ζώνη. 5) Η οριοθέτηση είναι επίσης δυνατόν να καταργηθεί, έπειτα από περαιτέρω έρευνες, στις περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο τμήμα 2 σημείο 1). 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 1) Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2 τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να καθορίσουν οριοθετημένες περιοχές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 1, όταν συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι: α) υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει εισαχθεί στην περιοχή με τα φυτά ή με την ξυλεία στα οποία εντοπίστηκε και υπάρχει ένδειξη ότι τα εν λόγω φυτά ή ξυλεία μολύνθηκαν πριν εισαχθούν στην εν λόγω περιοχή ή όταν πρόκειται για μεμονωμένο εύρημα, είτε αυτό συνδέεται άμεσα με το συγκεκριμένο φυτό είτε όχι, το οποίο δεν αναμένεται να οδηγήσει σε εγκατάσταση του οργανισμού και β) έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει εγκατάσταση του συγκεκριμένου οργανισμού και ότι η εξάπλωση και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου οργανισμού δεν είναι δυνατή λόγω των βιολογικών του χαρακτηριστικών και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων ειδικής έρευνας και των μέτρων εξάλειψης τα οποία είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν προληπτική κοπή και διάθεση των συγκεκριμένων φυτών, αφού προηγουμένως εξεταστούν. 2) Όταν συντρέχουν οι όροι του σημείου 1), τα κράτη μέλη δεν απαιτείται να καθορίζουν οριοθετημένες περιοχές υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα: α) άμεσα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της ταχείας εξάλειψης του συγκεκριμένου οργανισμού και τον αποκλεισμό της πιθανότητας εξάπλωσής του β) παρακολούθηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου η οποία καλύπτει τουλάχιστον έναν κύκλο ζωής του συγκεκριμένου οργανισμού και ένα ακόμη έτος, συμπεριλαμβανομένης παρακολούθησης επί τέσσερα τουλάχιστον διαδοχικά έτη, σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου γύρω από τα μολυσμένα φυτά ή την ξυλεία ή τον τόπο στον οποίο εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οργανισμός κατά το πρώτο έτος τουλάχιστον η παρακολούθηση πρέπει να είναι τακτική και εντατική γ) καταστροφή κάθε είδους μολυσμένου φυτικού υλικού ή ξυλείας

12 L 146/27 δ) όσο το δυνατόν ακριβέστερη αναζήτηση της πηγής της μόλυνσης και των φυτών και της ξυλείας που συνδέονται με το περιστατικό της συγκεκριμένης μόλυνσης και εξέταση οποιασδήποτε ένδειξης μόλυνσης η εξέταση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία ε) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον εν λόγω οργανισμό στ) κάθε άλλο μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβανομένου υπόψη του προτύπου αναφοράς ISPM αριθ. 9 ( 1 ) και με την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 ( 2 ). Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1) Στις οριοθετημένες περιοχές τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα για την εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού: α) άμεση κοπή των μολυσμένων φυτών και των φυτών με συμπτώματα που προκαλούνται από τον συγκεκριμένο οργανισμό και πλήρης αφαίρεση των ριζών τους, αν παρατηρηθούν προνυμφικές στοές κάτω από τον ριζικό λαιμό του μολυσμένου φυτού στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μολυσμένα φυτά εντοπίστηκαν εκτός της περιόδου πτήσης του συγκεκριμένου οργανισμού, η κοπή και η αφαίρεση διενεργείται πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου πτήσης β) κοπή όλων των συγκεκριμένων φυτών σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από τα μολυσμένα φυτά και εξέταση των συγκεκριμένων αυτών φυτών για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες το αρμόδιο επίσημο όργανο αποφανθεί ότι η κοπή είναι ακατάλληλο μέτρο, λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, πολιτισμικής ή περιβαλλοντικής αξίας των φυτών, ατομική και τακτική διεξοδική εξέταση για τυχόν ενδείξεις μόλυνσης όλων αυτών των συγκεκριμένων φυτών που βρίσκονται εντός της προαναφερόμενης ακτίνας και τα οποία δεν πρόκειται να κοπούν και εφαρμογή ισοδύναμων μέτρων για την πρόληψη πιθανής εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού από τα φυτά αυτά οι λόγοι που οδηγούν στο συμπέρασμα αυτό και η περιγραφή του μέτρου κοινοποιούνται στην Επιτροπή μέσω της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 8 γ) αφαίρεση, εξέταση και διάθεση των φυτών που κόπηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) και των ριζών τους, κατά περίπτωση λήψη όλων των αναγκαίων προφυλάξεων για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού κατά τη διάρκεια της κοπής και μετά από αυτήν δ) αποτροπή κάθε διακίνησης δυνητικά μολυσμένου υλικού εκτός της οριοθετημένης περιοχής ε) όσο το δυνατόν ακριβέστερη αναζήτηση της πηγής της μόλυνσης και των φυτών και της ξυλείας που συνδέονται με το περιστατικό της μόλυνσης και, στο μέτρο του δυνατού, εξέταση οποιασδήποτε ένδειξης μόλυνσης η εξέταση αυτή περιλαμβάνει στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία στ) κατά περίπτωση, αντικατάσταση των συγκεκριμένων φυτών από άλλα φυτά ζ) απαγόρευση φύτευσης νέων συγκεκριμένων φυτών στο ύπαιθρο σε περιοχή η οποία αναφέρεται στο παράρτημα III τμήμα 3 σημείο 1) στοιχείο β), εκτός από τους τόπους παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα II τμήμα 2 η) εντατική παρακολούθηση για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα φυτά-ξενιστές, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας ετήσιας επιθεώρησης με τεχνικές που μπορούν να ανιχνεύσουν τη μόλυνση στο ύψος της κόμης. Όπου ενδείκνυται, διενεργείται στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία από το αρμόδιο επίσημο όργανο. Ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να αναγράφεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 8 θ) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον εν λόγω οργανισμό και μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της εισαγωγής του στην Ένωση και της εξάπλωσής του στο εσωτερικό της, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών και της συγκεκριμένης ξυλείας από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 7 ι) όπου ενδείκνυται, ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την εξάλειψη, ιδίως μέτρα που αφορούν την προσβασιμότητα και την κατάλληλη εξάλειψη όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι' αυτά ια) κάθε άλλο μέτρο, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εξάλειψη του συγκεκριμένου οργανισμού, λαμβανομένου υπόψη του προτύπου αναφοράς ISPM αριθ. 9 και με την εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14. Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ια) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8. ( 1 ) Κατευθυντήριες γραμμές για προγράμματα εξάλειψης παρασίτων Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 9 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη, ( 2 ) Η χρήση ολοκληρωμένων μέτρων σε μια προσέγγιση συστημάτων για τη διαχείριση κινδύνων από παράσιτα Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 14 από τη γραμματεία της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των φυτών, Ρώμη, 2002.

13 L 146/28 2) Εάν τα αποτελέσματα των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 6 κατά τη διάρκεια περισσότερων των τεσσάρων διαδοχικών ετών επιβεβαιώνουν την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε μια περιοχή και εάν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν είναι δυνατόν πλέον να εξαλειφθεί, τα κράτη μέλη μπορούν να αρκεστούν στη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του συγκεκριμένου οργανισμού στο εσωτερικό της περιοχής αυτής. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) κοπή των μολυσμένων φυτών και των φυτών με συμπτώματα που προκαλούνται από τον συγκεκριμένο οργανισμό και πλήρης αφαίρεση των ριζών τους, αν παρατηρηθούν προνυμφικές στοές κάτω από τον ριζικό λαιμό του μολυσμένου φυτού η κοπή πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, ωστόσο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα μολυσμένα φυτά εντοπίστηκαν εκτός της περιόδου πτήσης του συγκεκριμένου οργανισμού, η κοπή και η αφαίρεση διενεργούνται πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου πτήσης β) αφαίρεση, εξέταση και διάθεση των φυτών που κόπηκαν και των ριζών τους, κατά περίπτωση λήψη όλων των αναγκαίων προφυλάξεων για την αποφυγή της εξάπλωσης του συγκεκριμένου οργανισμού μετά την κοπή γ) αποτροπή κάθε διακίνησης δυνητικά μολυσμένου υλικού εκτός της οριοθετημένης περιοχής δ) κατά περίπτωση, αντικατάσταση των συγκεκριμένων φυτών από άλλα φυτά ε) απαγόρευση φύτευσης νέων συγκεκριμένων φυτών στο ύπαιθρο σε μολυσμένη περιοχή η οποία αναφέρεται στο παράρτημα III τμήμα 1 σημείο 1) στοιχείο α), εκτός από τους τόπους παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα II τμήμα 2 στ) εντατική παρακολούθηση για την παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού στα φυτά-ξενιστές, με ιδιαίτερη έμφαση στη ζώνη απομόνωσης, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας ετήσιας επιθεώρησης με τεχνικές που μπορούν να ανιχνεύσουν τη μόλυνση στο ύψος της κόμης. Όπου ενδείκνυται, διενεργείται στοχοθετημένη καταστροφική δειγματοληψία από το αρμόδιο επίσημο όργανο. Ο αριθμός των δειγμάτων πρέπει να αναγράφεται στην έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 8 ζ) δραστηριότητες με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την απειλή από τον συγκεκριμένο οργανισμό και μέτρα που λαμβάνονται για την αποτροπή της εισαγωγής του στην Ένωση και της εξάπλωσής του στο εσωτερικό της, συμπεριλαμβανομένων των όρων που αφορούν τη διακίνηση των συγκεκριμένων φυτών και της συγκεκριμένης ξυλείας από την οριοθετημένη περιοχή που έχει οριστεί βάσει του άρθρου 7 η) όπου ενδείκνυται, ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση κάθε ιδιαιτερότητας ή περιπλοκής που ευλόγως αναμένεται να αποτρέψει, να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει τον περιορισμό, ιδίως μέτρα που αφορούν την προσβασιμότητα και την κατάλληλη εξάλειψη όλων των φυτών που έχουν μολυνθεί ή υπάρχει υπόνοια μόλυνσής τους, ανεξάρτητα από τη θέση τους, το δημόσιο ή ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς τους ή το άτομο ή την οντότητα που έχει την ευθύνη γι' αυτά θ) κάθε άλλο μέτρο που μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του συγκεκριμένου οργανισμού. Τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως θ) κοινοποιούνται με τη μορφή έκθεσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8.

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2012 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Anoplophora

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/56 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του οργανισμού Xylella fastidiosa (Well και Raju) [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 76/64 20.3.20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 20/474 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Μαρτίου 20 για την τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης 2013/92/ΕΕ της Επιτροπής για την επιτήρηση, τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.2.2017 L 32/35 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2017/204 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Φεβρουαρίου 2017 με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να προβλέψουν προσωρινή παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/16 13.5.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. της 11ης Μαΐου 2016 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉΣ ΑΠΌΦΑΣΗΣ (ΕΕ) 2016/715 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 11ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2017 L 64/109 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/427 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 2012/535/ΕΕ για τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 41/2017

Εμημερωτική Επιστολή Νο 41/2017 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 7/4/2017 Εμημερωτική Επιστολή Νο 41/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ(Ι) 3059 Κ.Δ.Π. 339/2005 Αρ. 4015,22.7.2005 Αριθμός 339 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΙ::ΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟ'Ι'ΟΝΤΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2014 L 360/59 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη γνωστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2011/874/ΕΕ) 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/65 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2011 για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 261/26 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1841 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Οκτωβρίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2017/247 για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την εκδήλωση εστιών

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύομη, 7/6/2016 Εμημερωτική Επιστολή Νο 71/2016

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής».

ΘΕΜΑ: «Αποστολή των Εκτελεστικών Αποφάσεων 2017/801/ΕΕ και 2016/715/ΕΕ της Επιτροπής». Βόλος, 8/6/2017 Αριθμ. Πρωτ. 1146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ AΠΟΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (5) Ως εκτούτου, πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις των. (6) Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ. (5) Ως εκτούτου, πρέπει να τροποποιηθούν οι καταχωρίσεις των. (6) Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθούν οι σχετικές απαιτήσεις L 40/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.2.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/7/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, IVκαι V της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 156/2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/949 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουνίου 2015 για την έγκριση των ελέγχων που διενεργούνται από τρίτες χώρες σε ορισμένα τρόφιμα, πριν από την εξαγωγή τους,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 266/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.10.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 για τη λήψη μέτρων επείγοντος χαρακτήρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση εντός της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 17. 08. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2549/87486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 13.1.2016 L 8/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/24 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιανουαρίου 2016 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή αραχίδων από τη Βραζιλία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.10.2016 L 271/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1775 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2016 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ με την προσθήκη του Κατάρ στον κατάλογο των τρίτων χωρών από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 330/50 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή των υποδειγμάτων υγειονομικών πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2016 L 195/75 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1183 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για την έγκριση του προγράμματος επείγοντος εμβολιασμού κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/2031 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την τροποποίηση των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4015, 22/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 16/44 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/99 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Ιανουαρίου 2017 για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2016)0509 Μέτρα κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής

Διαβάστε περισσότερα

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI

8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΜΑΠ/μκρ/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0141 (COD) 8795/2/16 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 253 PHYTOSAN 10 AGRILEG 65 CODEC 634 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 31.10.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1067/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2008 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 203/4 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1414 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 Έγγραφο συνόδου 2019 C8-0364/2016 2013/0141(COD) 15/09/2016 Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 341/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνδρομής από την Ένωση για το 2011 με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν

που τροποποιεί την οδηγία 91/67/EOK σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν 11. 10. 95 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 243/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 95/22/EK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1995 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2. Το σύστηµα αδειών εφαρµόζεται µέσω συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας.

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. 2. Το σύστηµα αδειών εφαρµόζεται µέσω συµφωνιών εταιρικής σχέσης µε τις χώρες παραγωγής ξυλείας. 1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 ης εκεµβρίου 2005 «περί δηµιουργίας εθελοντικού συστήµατος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα»,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π..

Αθήνα, 3/11/2016 Αρ. Πρωτ.: 3488/ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π. Χρυσούλα ηλέ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/08/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 2402/88090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Πληροφορίες:Χρ. ηλέ/σ.ε.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 449/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2010 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 484/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2071 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/8241 Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΦΥΤΟΫΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Ν. Κούλης (Προϊστάμενος Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου) Δρ Δήμητρα Γκιλπάθη (Γεωπόνος-Φυτοπαθολόγος) Τμήμα Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/98 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2008 για τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την οζώδη

Διαβάστε περισσότερα

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 39/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.2.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 119/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Φεβρουαρίου 2009 για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από τις οποίες επιτρέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 366/20 EL 20.12.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1371/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της πρότασης για. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.9.2016 COM(2016) 491 final ANNEXES 1 to 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.6.2016 COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/676/ΕΕ με την οποία επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115

DGC 1A EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 2015/0218 (COD) PE-CONS 4/16 WTO 21 AGRI 40 MAMA 23 TU 2 CODEC 115 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 9/22 EL ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/51 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2015 για την έγκριση της δραστικής ουσίας chromafenozide, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31

11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 11.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 337/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1179/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Δεκεμβρίου 2012 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες το

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 18.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 348/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Απριλίου 2013 για την τροποποίηση του παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την παρακολούθηση και την αναφορά δεδομένων ταξινόμησης των

Διαβάστε περισσότερα

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44

6809/18 GA/ech DGG 3B. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) 6809/18. Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) UD 44 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0324 (NLE) 6809/18 UD 44 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα