ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1 Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρθρο 1 Σύσταση-Επωνυµία 1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε έδρα την Αθήνα και την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», το οποίο στη συνέχεια αναφέρεται ως «Ίδρυµα». 2. Η οργάνωση και η λειτουργία του Ιδρύµατος διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος οργανισµού, του άρθρου 167 Α του Κανονισµού της Βουλής των Ελλήνων (Μέρος Α ), όπως τροποποιείται µε τον παρόντα οργανισµό και των εσωτερικών κανονισµών, που εγκρίνει το ιοικητικό Συµβούλιο. Άρθρο2 Σκοπός 1. Σκοπός του Ιδρύµατος είναι η µελέτη και προβολή των κοινοβουλευτικών θεσµών και της δηµοκρατίας, η ενίσχυση των προσπαθειών για τη βελτίωση της διεθνούς θέσεως της Ελλάδας και την υποστήριξη γενικώς των συµφερόντων του Ελληνισµού, η συµβολή στην καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης του λαού και ιδίως των νέων και η προώθηση της συνεργασίας µεταξύ των λαών. 2. Το σκοπό αυτό εξυπηρετούν ιδίως: α) η συγκέντρωση, συστηµατική κατάταξη και αξιοποίηση των αναγκαίων στοιχείων και η εκπόνηση ή ανάθεση σχετικών µελετών, β) η οργάνωση και πραγµατοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων όπως εκθέσεων, συνεδρίων, εκδόσεων, γ) η υποστήριξη της ανάπτυξης των σχέσεων της Βουλής των Ελλήνων µε τα ξένα Κοινοβούλια και διεθνείς οργανισµούς, δ) η υποστήριξη, χρηµατοδότηση και διεξαγωγή κάθε µελέτης, έργου ή δραστηριότητας από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα ή 1 Από 27 Μαϊου 1999 (ΦΕΚ 116 Α / ).

2 το εξωτερικό, που συµβάλλει, άµεσα ή έµµεσα, στην εξυπηρέτηση των σκοπών του Ιδρύµατος. 3. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυµα µπορεί να αναλαµβάνει και την εκτέλεση ή ανάθεση προγραµµάτων από τρίτους, ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ίδρυµα µπορεί να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο οιασδήποτε µορφής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, µπορεί να ανατεθεί στο Ίδρυµα κάθε άλλο έργο που είναι πρόσφορο στη φύση και το χαρακτήρα του όπως: α) η αναδιοργάνωση, ανάπτυξη, λειτουργία και αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων και του αρχείου της, β) η συγκέντρωση, φύλαξη και συντήρηση, έρευνα και αξιοποίηση προσωπικών αρχείων και βιβλιοθηκών πολιτικών ή άλλων προσωπικοτήτων του δηµοσίου βίου της χώρας και γ) η ίδρυση και λειτουργία Κοινοβουλευτικού Μουσείου. Άρθρο 3 Όργανα του Ιδρύµατος Όργανα του ιδρύµατος είναι ο Πρόεδρος, το ιοικητικό Συµβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή και ο Πρόεδρός της. Άρθρο 4 ιοικητικό Συµβούλιο 1. Το Ίδρυµα διοικείται από 11µελές ιοικητικό Συµβούλιο. Tο ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από: α) τον εκάστοτε Πρόεδρο και τους πρώην προέδρους της Bουλής, β) τους αρχηγούς προέδρους των κοινοβουλευτικών οµάδων, γ) τους πρώην αρχηγούς προέδρους των κοινοβουλευτικών οµάδων, εφόσον διετέλεσαν πρωθυπουργοί, δ) το Γενικό Γραµµατέα της Bουλής και ε) τρία µέλη µε κατάλληλα, για τους σκοπούς του Ιδρύµατος, προσόντα. Tα µέλη αυτά ορίζονται από τον Πρόεδρο της Bουλής µε θητεία 3 ετών µε τη σύµφωνη γνώµη της ιάσκεψης των Προέδρων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 3/5 τουλάχιστον των παρόντων µελών της. Mε την ίδια διαδικασία µπορεί να αντικατασταθούν.

3 2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο υπερβαίνουν τον αριθµό των ένδεκα, τότε ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου αυξάνεται αντιστοίχως. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής οµάδας που απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον κατά το άρθρο 17 του Kανονισµού της Bουλής πρώτο κατά σειρά κοινοβουλευτικό του εκπρόσωπο. 3. Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου είναι ο Πρόεδρος της Bουλής, ο οποίος εκπροσωπεί το Ίδρυµα σε όλες του τις σχέσεις. Aντιπρόεδρος ορίζεται από το.σ. ένας από τους πρώην Προέδρους της Bουλής, άλλως ένα από τα άλλα µέλη του.σ., ο οποίος αναπληρώνει µε εντολή του τον Πρόεδρο ή όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και Γενικός Γραµµατέας ορίζεται από τον Πρόεδρο ένα από τα υπό στοιχ. ε µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. 4. H συµµετοχή στο ιοικητικό Συµβούλιο είναι τιµητική και άµισθη. 5.Tο ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για τον καθορισµό των γενικών κατευθύνσεων της λειτουργίας του Ιδρύµατος µέσα στο πλαίσιο του σκοπού του, παρακολουθεί τη λειτουργία και εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό του, που συντάσσονται από την Eκτελεστική Eπιτροπή. Eπίσης, εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισµούς του Iδρύµατος που εισηγείται η Eκτελεστική Eπιτροπή. 6. Tο ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά τρεις (3) φορές κατ έτος, καθώς και όταν συγκαλείται εκτάκτως από τον Πρόεδρό του. Έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 του αριθµού των µελών και αποφασίζει µε την απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώµη του Προέδρου. 7. Tο ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει µε ηµερήσια διάταξη, που καταρτίζει ο Πρόεδρός του. 8. Στις συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται πρακτικά. 9. Tο ιοικητικό Συµβούλιο λειτουργεί σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του. Άρθρο 5 Eκτελεστική Eπιτροπή 1. Στο Ίδρυµα λειτουργεί τριµελής Eκτελεστική Eπιτροπή. Πρόεδρος της Eκτελεστικής Eπιτροπής είναι ο Γενικός Γραµµατέας του Iδρύµατος, ενώ τα δύο µέλη της ορίζονται µε πρόταση του Προέδρου της Bουλής από το ιοικητικό

4 Συµβούλιο µε 3ετή θητεία. Ένα από τα µέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής είναι υπάλληλος της Bουλής εν ενεργεία ή συνταξιούχος. 2. H Eκτελεστική Eπιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα και εκτάκτως όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή ζητηθεί από τα υπόλοιπα µέλη της. 3. H Eκτελεστική Eπιτροπή είναι αρµόδια για την εκτέλεση των αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου, τον καθορισµό των ειδικότερων στόχων και προτεραιοτήτων του Iδρύµατος µέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που αποφασίζονται από το ιοικητικό Συµβούλιο, τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού και απολογισµού του Iδρύµατος. ιορίζει και απολύει το προσωπικό και καθορίζει το είδος της σύµβασης µε την οποία παρέχονται οι υπηρεσίες τρίτων προς το Ίδρυµα. Συντάσσει τους όρους των διαγωνισµών και εγκρίνει τα αποτελέσµατα αυτών. 4. Στις συνεδριάσεις της Eκτελεστικής Eπιτροπής τηρούνται πρακτικά. 5. H Eκτελεστική Eπιτροπή λειτουργεί, επίσης, σύµφωνα µε τον εσωτερικό της κανονισµό. Άρθρο 6 Πρόεδρος Eκτελεστικής Eπιτροπής 1. O Πρόεδρος της Eκτελεστικής Eπιτροπής συγκαλεί την Eπιτροπή σε συνεδρίαση, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των συνεδριάσεών της, προΐσταται των υπηρεσιών του Ιδρύµατος και είναι πειθαρχικός προϊστάµενος του προσωπικού. Eπίσης, είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Iδρύµατος ενώπιον των δικαστικών και άλλων αρχών. 2. O Πρόεδρος της Eκτελεστικής Eπιτροπής είναι πλήρους απασχόλησης. 3. O Πρόεδρος µπορεί να µεταβιβάζει µέρος των αρµοδιοτήτων του στα υπόλοιπα µέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής ή σε υπαλλήλους του Iδρύµατος στους οποίους αναθέτει την ειδική φροντίδα για ορισµένη ενέργεια, έργο ή τοµέα. Άρθρο 7 Aµοιβή του Προέδρου και αποζηµίωση των µελών της Eκτελεστικής Eπιτροπής

5 1. Στον Πρόεδρο της Eκτελεστικής Eπιτροπής καταβάλλεται µηνιαία αµοιβή και έξοδα παραστάσεως, το ύψος των οποίων καθορίζεται ετησίως µε απόφαση του Προέδρου της Bουλής. 2. Στα µέλη της Eκτελεστικής Eπιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε όµοια απόφαση. Άρθρο 8 Πόροι - Περιουσία 1. Πόροι του Iδρύµατος είναι η ετήσια ή και έκτακτες επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισµό της Bουλής, κρατικές επιχορηγήσεις, πρόσοδοι από δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες κοινοβουλευτικών και µη προσώπων, καθώς και κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. 2. H διαχείριση του Iδρύµατος υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές. Tο πόρισµά τους κατατίθεται στη Bουλή των Eλλήνων, µαζί µε τον απολογισµό του Iδρύµατος, κατά το άρθρο 13 του παρόντος. 3. Mε απόφαση της Bουλής των Eλλήνων µπορεί να παραχωρηθεί στο Ίδρυµα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των σκοπών του, η χρήση που ανήκει στη Bουλή ενός ή περισσοτέρων ακινήτων για ορισµένο χρόνο ή διαρκώς. H παραχώρηση κινητών περιουσιακών στοιχείων γίνεται µε απόφαση του Προέδρου της Bουλής. 4. Για την αγορά ή πώληση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων απαιτείται απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Iδρύµατος και για κινητά απόφαση της Eκτελεστικής Eπιτροπής. Άρθρο 9 Προσωπικό 1. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Iδρύµατος σε προσωπικό µπορεί να αποσπάται σε αυτό προσωπικό της Bουλής για χρόνο µέχρι δύο ετών και για πλήρη ή παράλληλη απασχόληση µε αποφάσεις του Προέδρου της Bουλής, ύστερα από εισήγηση της Eκτελεστικής Eπιτροπής και αίτηση ή συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται. O χρόνος της απόσπασης στο Ίδρυµα θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής και συντάξιµης υπηρεσίας στη Bουλή. 2. Tα εργασιακά δικαιώµατα και υποχρεώσεις του προσωπικού καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται και τροποποιείται

6 εκάστοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του Iδρύµατος, που λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση της Eκτελεστικής Eπιτροπής. O εσωτερικός κανονισµός καταρτίζεται µε βάση το σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία και την εξυπηρέτηση των αναγκών ανάπτυξης και λειτουργικότητας του Iδρύµατος. Άρθρο 10 Oργάνωση 1. Tο Ίδρυµα οργανώνεται σε Τοµείς λειτουργίας. Kατά την έναρξη της λειτουργίας του, οι Τοµείς αυτοί είναι οι εξής: α) Tοµέας Προγραµµατισµού, Έρευνας και Mελετών, β) Tοµέας Eκδηλώσεων, γ) Tοµέας Eπικοινωνίας και δ) Tοµέας Yποστήριξης. 2. O Tοµέας Προγραµµατισµού, Έρευνας και Mελετών έχει ως αντικείµενο το σχεδιασµό και την κατάρτιση του προγράµµατος δράσης του Iδρύµατος στο πλαίσιο της αποστολής του, την τεκµηρίωση του πληροφοριακού υλικού που ενδιαφέρει το Ίδρυµα και τη διεξαγωγή µελετών ή ερευνών ή άλλου επιστηµονικού και καλλιτεχνικού έργου µε ίδια µέσα ή µέσω εξωτερικών συνεργατών και φορέων, στο πλαίσιο της αποστολής και του προγράµµατος δράσης του Iδρύµατος. Στον Τοµέα λειτουργεί τµήµα µε αντικείµενο την Iστορία των Kοινοβουλευτικών θεσµών και τις Eυρωπαϊκές πολιτειακές µελέτες σε συνεργασία µε την Eπιστηµονική Yπηρεσία της Bουλής. 3. O Tοµέας Eκδηλώσεων έχει ως αντικείµενο την οργάνωση και την εκτέλεση κάθε µορφής εκδηλώσεων στο πλαίσιο της αποστολής και του προγράµµατος δράσης του Iδρύµατος. O Tοµέας δεν έχει πάγια εσωτερική οργάνωση σε τµήµατα. Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων ο Tοµέας συνεργάζεται µε τον Tοµέα Eπικοινωνίας σε ό, τι αφορά την επικοινωνιακή διάσταση των εκδηλώσεων του Iδρύµατος και το κατάλληλο έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό. 4. O Tοµέας Eπικοινωνίας έχει δύο συνδεδεµένα αλλά διακριτά αντικείµενα και αντίστοιχη εσωτερική διάρθρωση σε δύο τµήµατα. Tο πρώτο τµήµα έχει ως αντικείµενο το σύνολο της επικοινωνιακής δραστηριότητας του Iδρύµατος και ιδιαίτερα την προβολή του έργου της Bουλής των Eλλήνων µέσω των δραστηριοτήτων του Iδρύµατος. Tο δεύτερο τµήµα έχει ως αντικείµενο την παραγωγή του εντύπου και οπτικοακουστικού υλικού του Iδρύµατος είτε µε

7 αυτοτελή ευθύνη είτε σε συνεργασία µε τον Tοµέα Προγραµµατισµού, Έρευνας και Mελετών και τον Tοµέα Eκδηλώσεων, οι δραστηριότητες των οποίων υποστηρίζονται από έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό. 5. O Tοµέας Yποστήριξης έχει ως αντικείµενα την οικονοµική και διοικητική διαχείριση του Iδρύµατος, την διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη των άλλων υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Iδρύµατος και τη διαχείριση των συστηµάτων πληροφορικής του Iδρύµατος. H εσωτερική οργάνωση του Tοµέα ανταποκρίνεται στα αντικείµενα του Tοµέα για καθένα από τα οποία ορίζεται υπεύθυνος. 6. Oι ειδικότερες αρµοδιότητες και η εσωτερική οργάνωση κάθε Τοµέα, η κατανοµή του προσωπικού του Iδρύµατος στους Τοµείς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια καθορίζονται µε αποφάσεις της Eκτελεστικής Eπιτροπής. Mε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Eκτελεστικής Eπιτροπής, µπορεί να προστίθενται νέοι ή να καταργούνται Τοµείς και να ανακατανέµονται αρµοδιότητες µεταξύ Τοµέων ανάλογα µε τις ανάγκες του Iδρύµατος. Άρθρο 11 Eκτέλεση Έργων και Προµηθειών 1. Στην εκτέλεση έργων ή υπηρεσιών και τις προµήθειες του Iδρύµατος εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές: α) η αρχή της διαφάνειας, β) η αρχή του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των διαγωνιζοµένων, γ) η αρχή κόστους-οφέλους και δ) η αρχή της οικονοµικώς πιο συµφέρουσας προσφοράς. 2. Στην απόφαση για την εκτέλεση έργων και προµηθειών που έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τους σκοπούς του Iδρύµατος ή έχουν υψηλό κόστος, η Eκτελεστική Eπιτροπή συµπεριλαµβάνει τους κανόνες της διαδικασίας του σχετικού διαγωνισµού, τα κριτήρια επιλογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που επιβάλλεται από τις αρχές της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 3. O Πρόεδρος ή το ιοικητικό Συµβούλιο του Iδρύµατος σε κάθε περίπτωση έχουν το δικαίωµα να εκδίδουν οδηγίες ή να εξειδικεύουν τις πιο πάνω αρχές, είτε µε πάγιες αποφάσεις τους είτε κατά περίπτωση.

8 Άρθρο 12 Eιδικοί όροι προµηθειών 1. Oι προµήθειες και εκτελέσεις έργων ή υπηρεσιών διακρίνονται: α) σ αυτές που ενεργούνται χωρίς διαγωνισµό µε απόφαση της Eκτελεστικής Eπιτροπής, β) σ αυτές που ενεργούνται µε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό, την κατακύρωση των οποίων αποφασίζει η Eκτελεστική Eπιτροπή κατά το άρθρο 5 παρ. 3 και γ) σ αυτές που ενεργούνται µε µειοδοτικό διαγωνισµό, για την κατακύρωση των οποίων αποφασίζει, επίσης, η Eκτελεστική Eπιτροπή κατά το άρθρο 5 παρ. 3 του παρόντος. 2. Tα όρια των ποσών για τα οποία ακολουθείται η καθεµία από τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου είναι τα ίδια που ισχύουν εκάστοτε όπως προβλέπεται από το άρθρο 143 παρ. 2 του Kανονισµού της για τη Bουλή. 3. Για τους όρους, τις προδιαγραφές και τη συλλογή των προσφορών κατά τους διαγωνισµούς µεριµνούν οι Oικονοµικές Yπηρεσίες του Iδρύµατος, ενεργώντας στο πλαίσιο των σχετικών κατευθύνσεων ή αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου ή της Eκτελεστικής Eπιτροπής. H κατακυρωτική απόφαση της Eκτελεστικής Eπιτροπής συνιστά και έγκριση του τρόπου ενέργειας του διαγωνισµού. 4. Mε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Eκτελεστικής Eπιτροπής, καθορίζονται λεπτοµερώς οι περιπτώσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών (π.χ. έργα τέχνης) ή οι λόγοι (π.χ. επείγουσα ανάγκη) που επιτρέπουν εξαίρεση από τις παραπάνω διατάξεις. 5. H πώληση ή αγορά ακινήτων γίνεται πάντοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου. 6. H Eκτελεστική Eπιτροπή ορίζει τη διαδικασία ελέγχου των παραστατικών, εγκρίσεως και πληρωµής των δαπανών και εξοφλήσεως των οφειλών του Iδρύµατος, αναθέτοντας σχετικά καθήκοντα σε υπαλλήλους ή όργανα του Iδρύµατος που θα ενεργούν από κοινού ή χωριστά. Άρθρο 13 Eτήσιος προϋπολογισµός και απολογισµός H Eκτελεστική Eπιτροπή συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισµό καθώς και τον ετήσιο απολογισµό των πεπραγµένων του Iδρύµατος. O απολογισµός, µε το πόρισµα των ορκωτών ελεγκτών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος Oργανισµού, κατατίθεται στη Bουλή δια του Προέδρου της Bουλής, αφού εγκριθεί από το

9 ιοικητικό Συµβούλιο του Iδρύµατος και την Eπιτροπή Oικονοµικών της Bουλής. O απολογισµός αυτός αποτελεί παράρτηµα του απολογισµού ισολογισµού της Bουλής. H διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Iανουαρίου και λήγει στις 31 εκεµβρίου κάθε έτους. Άρθρο 14 Tύχη της περιουσίας του Iδρύµατος Σε περίπτωση διάλυσης του Iδρύµατος, όλη η περιουσία του µεταφέρεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη Bουλή των Eλλήνων. Άρθρο 15 Ο οργανισµός αυτός, µετά την ψήφισή του από τη Bουλή των Eλλήνων, αποτελεί παράρτηµα του Kανονισµού της Bουλής (Mέρος Kοινοβουλευτικό), δηµοσιεύεται στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως, τίθεται σε εφαρµογή τµηµατικά ή στο σύνολό του µε αποφάσεις του Προέδρου της Bουλής και µπορεί να τροποποιηθεί µε αποφάσεις της Eπιτροπής Kανονισµού της Bουλής, που λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων µελών της. Aθήνα, 7 Iουνίου 1999 O ΠPOE POΣ THΣ BOYΛHΣ AΠOΣTOΛOΣ XP. KAKΛAMANHΣ

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΣΚΟΠΟΥ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ) «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1 και τον διακριτικό τίτλο: «GS1 ASSOCIATION GREECE». ΟΡΙΣΜΟΙ: Οπου στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά.

3. Η ευαισθητοποίηση, παρακίνηση, διευκόλυνση και εκπαίδευση των καταναλωτών στην κοινωνικά ορθή και οικονοµικά ορθολογική καταναλωτική συµπεριφορά. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ» Άρθρο 1ο Σύσταση, Έδρα 1. Συνιστάται Ένωση Καταναλωτών µε την επωνυµία «Ένωση Εργαζόµενων Καταναλωτών Ελλάδος»

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: 27.08.1998 Ημ/νία Ισχύος: 27.08.1998 Περιγραφή όρου θησαυρού: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ-ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΕ ΝΟΜΟΣ 2636/1998 ΦΕΚ: Α 198 19980827 Τίτλος: Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΚΤ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕNΑ ΜΕΡΗ, ΕΠIΘΥΜΩNΤΑΣ να καθορίσουν το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στην Αγία Παρασκευή σήµερα 28η Ιουνίου 2004 οι παρακάτω συµβαλλόµενοι : 1. Η Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρµα Πατριάρχου Γρηγορίου, που ενεργεί στο παρόν στο όνοµα

Διαβάστε περισσότερα