Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ"

Transcript

1 Όροι Καταθέσεων/ Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών Ι ΙΩΤΕΣ

2 ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι που περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν και συνοψίζουν τους βασικούς όρους συνεργασίας για τα τραπεζικά προϊόντα/ συναλλαγές που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτούς, µεταξύ της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., η οποία αποτελεί πιστωτικό ίδρυµα, εποπτευόµενο από την Τράπεζα της Ελλάδος, καταχωρηµένο στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Αρ. ΓΕΜΗ τέως Αρ.Μ.Α.Ε. 6073/06/Β/86/12) και εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων ), όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία καλείται στο εξής ΤΡΑΠΕΖΑ και του Πελάτη, τα πλήρη στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην Αίτηση Ανοίγµατος Λογαριασµού, µε την οποία οι παρόντες αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο, ο οποίος καλείται στο εξής ΠΕΛΑΤΗΣ. 1. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Οι σχέσεις µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη, που πηγάζουν από άνοιγµα λογαριασµών καταθέσεων σε ευρώ ή συνάλλαγµα και θα εφαρµόζονται ως συµπλήρωµα των ειδικότερων όρων, που θα περιέχονται είτε στην αίτηση ή στην καρτέλα ανοίγµατος λογαριασµού είτε συµφωνούνται γραπτά µεταξύ Πελάτη και Τράπεζας, θα διέπονται από τους παρακάτω όρους. Οι ειδικότεροι όροι θα υπερισχύουν των γενικών, σε περίπτωση αµφισβήτησης. 1. Η κατάθεση και η µε την αποδοχή των παρόντων όρων εγκαθιδρυόµενη συµβατική σχέση των µερών εν γένει, θα διέπεται από τις διατάξεις των Νόµων, των Πράξεων του ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τις αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλων αρµόδιων οργάνων, που ισχύουν κάθε φορά και διέπουν τις τραπεζικές καταθέσεις και επί πλέον από τους παρόντες γενικούς και ειδικούς όρους της Τράπεζας, που ο Πελάτης κατά το άνοιγµα του λογαριασµού της κατάθεσης δηλώνει, ότι αποδέχεται. Ειδικά ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωµών και τη διενέργεια πράξεων πληρωµών εφαρµόζονται συµπληρωµατικά οι στη συνέχεια των παρόντων αναφερόµενοι όροι της Σύµβασης Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών (εφεξής «Σύµβαση Πλαίσιο»), η οποία διέπεται από τον ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α 113/ ), τους όρους της οποίας αποδέχεται ταυτόχρονα µε την αποδοχή των παρόντων όρων ο Πελάτης. Ρητά συνοµολογείται ότι οι όροι της Σύµβασης-Πλαίσιο υπερισχύουν των παρόντων όρων σε περίπτωση αντίφασης µεταξύ τους. 2. Η Τράπεζα παρείχε στον Πελάτη πριν την αποδοχή των παρόντων όρων πλήρη ενηµέρωση σύµφωνα µε τις διατάξεις της Π ΤΕ 2501/2002 και του Ν. 3862/2010 για τις υπηρεσίες πληρωµών και ο Πελάτης έχει αποκτήσει σαφή εικόνα για τις παρεχόµενες από την Τράπεζα, µε βάση τους παρόντες όρους, υπηρεσίες. Οι σχέσεις Τράπεζας και Πελάτη στηρίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. 3. Η Τράπεζα θα δέχεται και θα εκτελεί, µε επαγγελµατική ευσυνειδησία, εντολές του Πελάτη στο πλαίσιο των όρων καταθέσεων και της Σύµβασης Πλαίσιο. 4. Η Τράπεζα δεν φέρει ευθύνη για το κύρος και τη γνησιότητα των εγγράφων, που παραδίδονται σ αυτήν κατά τη νοµιµοποίηση για την απόδοση της κατάθεσης. 5. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την τυχόν πλαστογράφηση ή µη γνησιότητα της υπογραφής του Πελάτη δικαιούχου στα ελτία Πληρωµής και λοιπά αποδεικτικά συναλλαγών ή σε εξουσιοδοτικές επιστολές, παρά µόνο σε περίπτωση αποδεδειγµένου δόλου ή αµέλειας υπαλλήλου της. 6. Στην περίπτωση που η Τράπεζα εκδίδει βιβλιάριο κατάθεσης, ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος να το διατηρεί καθαρό και ατσαλάκωτο, να το φυλάσσει µε προσοχή και να το προσκοµίζει σε κάθε κατάθεση ή ανάληψη. Η Τράπεζα δικαιούται να ζητά και σε άλλες περιπτώσεις την εµφάνιση του βιβλιαρίου αν έχει συµφέρον. Κατά την εξόφληση του λογαριασµού ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει το βιβλιάριό του στην Τράπεζα για να το ακυρώσει. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του βιβλιαρίου κατάθεσης ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώσει άµεσα και εγγράφως την Τράπεζα, διαφορετικά ευθύνεται για κάθε ανάληψη µετά την απώλεια ή την κλοπή, εκτός αν συντρέχει περίπτωση πταίσµατος της Τράπεζας κατά τον έλεγχο της ταυτοποίησης ή /και νοµιµοποίησης του Πελάτη. 7. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του στελέχους των επιταγών ή µιας επιταγής ή και του δελτίου ταυτότητας του Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει έγγραφα και χωρίς καθυστέρηση την Τράπεζα. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για πληρωµές, που πραγµατοποίησε σε άλλο πρόσωπο µε βάση την κλεµµένη ταυτότητα και µε πλαστή υπογραφή ή µε βάση τη χαµένη επιταγή πριν λάβει γνώση για την απώλειά τους, ακόµη και αν η µη ειδοποίηση της Τράπεζας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, εκτός αν συντρέχει περίπτωση δόλου ή βαρειάς αµέλειας της Τράπεζας, κατά τον έλεγχο της ταυτοποίησης ή/και νοµιµοποίησης του Πελάτη. 8. Καµιά καταχώρηση κατάθεσης στο βιβλιάριο δεν αναγνωρίζεται από την Τράπεζα και δεν δηµιουργεί οφειλή της αν η είσπραξη δεν βεβαιώνεται µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του Ταµία, που εισέπραξε τα χρήµατα ή µε την εκτύπωση της µηχανής, που χρησιµοποιεί το Κατάστηµα συναλλαγής. 9. Οποιαδήποτε ανάληψη ή κατάθεση µε δικαιολογητικά και παραστατικά, που έχει υπογράψει ο Πελάτης ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί του ή οι κληρονόµοι του είναι ισχυρή ακόµη και αν δεν έγινε στο βιβλιάριο η καταχώρηση της σχετικής συναλλαγής. 10. Ο Πελάτης αποδέχεται ότι οι εγγραφές του βιβλιαρίου του θεωρούνται ακριβείς µόνον εφόσον συµφωνούν µε τις εγγραφές και το υπόλοιπο, που εµφανίζεται στο αντίγραφο του λογαριασµού του στην Τράπεζα. Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

3 11. Η αποστολή των µηχανογραφικών αντιγράφων του λογαριασµού ή των λογαριασµών στον Πελάτη θα γίνεται υπ ευθύνη του στη διεύθυνση που δηλώνει σε τριµηνιαία βάση, εξαιρουµένης της περίπτωσης που χορηγείται βιβλιάριο καταθέσεων για τον συγκεκριµένο Λογαριασµό, οπότε ο Πελάτης λαµβάνει έντυπη ενηµέρωση µέσω της ενηµέρωσης του βιβλιαρίου του, σύµφωνα και µε τις διατάξεις της Π ΤΕ 2501/2002, δυνάµενος σε κάθε περίπτωση να προσέλθει σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Τράπεζας και να λάβει, µία φορά κάθε τρεις µήνες, εγγράφως και δωρεάν συγκεντρωτική ενηµέρωση για την κίνηση του Λογαριασµού του κατά τους τελευταίους τρείς µήνες. 12. Η Τράπεζα θα θεωρεί, ότι ο Πελάτης έλαβε γνώση και είναι σύµφωνος µε τα ως άνω αντίγραφα, αν δεν λαµβάνει αντίθετη ειδοποίηση µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία της ταχυδροµικής αποστολής τους, επιτρεποµένης ανταπόδειξης από τον Πελάτη. Το ίδιο χρονικό διάστηµα ισχύει και στην περίπτωση, που ο Πελάτης παραλαµβάνει το µηχανογραφικό αντίγραφο από το Κατάστηµα, στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός ή ενηµερώνεται το βιβλιάριο καταθέσεων του Πελάτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο. 13. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση, περικοπή ή άλλα σφάλµατα, που µπορεί να προκληθούν κατά την µετάδοση τηλεγραφηµάτων κοινών ή µε TELEX ή µε TELEFAX, ή και για σφάλµατα µετάφρασης ή ερµηνείας των τεχνικών όρων. Η Τράπεζα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, διατηρεί το δικαίωµα να ζητά, πριν από κάθε εκτέλεση εντολής, έγγραφη επιβεβαίωσή της, µε έξοδα του Πελάτη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο. 14. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την Τράπεζα να χρεώνει, χωρίς ειδοποίησή του, στο λογαριασµό οποιασδήποτε κατάθεσής του, σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Τράπεζας και αν αυτός τηρείται, κάθε απαίτησή της εναντίον του από οποιαδήποτε αιτία και σε οποιοδήποτε νόµισµα, είτε αυτή είναι παρούσα είτε µελλοντική, ακόµα και µη ληξιπρόθεσµη. 15. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει το ύψος του αρχικού ποσού σε κάθε µορφή κατάθεσης, για το άνοιγµα του σχετικού λογαριασµού. 16. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει µονοµερώς, κατά την δίκαιη και εύλογη κρίση της, το ελάχιστο υπόλοιπο κατάθεσης, στο οποίο θα αποδίδεται τόκος κατάθεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο των τελικών διατάξεων των παρόντων Όρων Καταθέσεων. 17. Η Τράπεζα δικαιούται να καθορίζει µονοµερώς το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο για κάθε µορφή κατάθεσης κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της, µε βάση τις συνθήκες της αγοράς και ειδικότερα την πολιτική των επιτοκίων της Ε.Κ.Τ. ή και τον πληθωρισµό ή και το λειτουργικό της κόστος. Το ακριβές ύψος του επιτοκίου αναγράφεται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας που βρίσκεται αναρτηµένο στα Καταστήµατά της και στην ιστοσελίδα της. O Πελάτης έχει ενηµερωθεί πλήρως προσυµβατικά για το κατά τη σύναψη της παρούσας επιτόκιο και το έχει αποδεχθεί. Κάθε µεταβολή των κυµαινόµενων επιτοκίων γνωστοποιείται από την Τράπεζα στον Πελάτη είτε από αναρτηµένη πληροφόρηση στα Καταστήµατα της Τράπεζας, είτε δια του τύπου µε τη δηµοσίευση σε δύο Αθηναϊκές Εφηµερίδες, είτε από ενηµέρωση που παρέχεται από την ιστοσελίδα της Τράπεζας. Τα νέα επιτόκια τίθενται σε εφαρµογή εξήντα (60) ηµέρες µετά την κατά τα ως άνω γνωστοποίηση, Αν ο πελάτης δεν γνωστοποιήσει τη διαφωνία του ως προς το νέο επιτόκιο πριν από την προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του, τεκµαίρεται ότι αποδέχεται την τροποποίηση αυτή. Εφόσον δεν συµφωνεί µε την προτεινόµενη τροποποίηση έχει δικαίωµα να τερµατίσει τη µεταξύ αυτού και της Τράπεζας συναλλακτική σχέση, αµέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την ηµεροµηνία της προτεινόµενης εφαρµογής της τροποποίησης. Κατ εξαίρεση η Τράπεζα εφαρµόζει µεταβολές σε επιτόκια αµέσως και χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση εφόσον οι µεταβολές αυτές στηρίζονται σε Επιτόκια Αναφοράς πλην όµως ο Πελάτης ενηµερώνεται το ταχύτερο δυνατό για κάθε αλλαγή επιτοκίου. Επιτόκιο Αναφοράς σηµαίνει το επιτόκιο που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό των τόκων και το οποίο προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό. Σε κάθε περίπτωση, µεταβολές στο επιτόκιο που είναι ευνοϊκότερες για τον Πελάτη µπορούν να εφαρµόζονται χωρίς προειδοποίηση. Ο εκτοκισµός θα γίνεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε καθοριζόµενους όρους ως προς το ελάχιστο εκτοκιζόµενο ποσό και θα υπολογίζεται µε βάση έτος 360 ηµερών από ηµέρα σε ηµέρα. 18. Τον Πελάτη βαρύνουν όλα τα τέλη, φόροι, δικαστικά έξοδα, τόκοι υπερηµερίας καθώς και τα ισχύοντα κάθε φορά έξοδα κ.λ.π., που έχουν σχέση µε την κατάθεσή του. Τα εκάστοτε ισχύοντα έξοδα παρατίθενται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας που βρίσκεται αναρτηµένο στα Καταστήµατα της Τράπεζας και στην Ιστοσελίδα της. 19. Η Πίστωση των λογαριασµών του Πελάτη µε το προϊόν επιταγών που κατατίθενται, θεωρείται οριστική µόνο µετά την είσπραξή τους (ανεξαρτήτως του εάν το ποσό αυτό κατέστη από την Τράπεζα προσωρινά διαθέσιµο σε λογαριασµό του Πελάτη) και ισχύει µόνο µε θεώρηση της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Μέχρι την είσπραξη του ποσού κάθε επιταγής ο Πελάτης δεν δικαιούται ανάληψης ή διάθεσης του ποσού της. 20. Στην περίπτωση της ανάληψης από τον Πελάτη του προϊόντος επιταγής από το λογαριασµό του στον οποίο αυτό (το προϊόν) κατέστη προσωρινά διαθέσιµο και µεταγενέστερης επιστροφής της επιταγής στην Τράπεζα ως ανείσπρακτης, ο Πελάτης αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση να καταβάλει στην Τράπεζα αµέσως και σε πρώτη ζήτηση το ποσό της επιταγής αυτής έντοκο από την ηµέρα της πληρωµής καθώς και οποιεσδήποτε άλλες επιβαρύνσεις ή πρόστιµα ή λοιπές προσαυξήσεις. 21. Απόσπασµα από τα βιβλία της Τράπεζας ή και µηχανογραφικό αντίγραφο λογαριασµού του Πελάτη, που θα εξάγεται από την Τράπεζα και θα εµφανίζει την κίνηση του λογαριασµού του Πελάτη, αποτελεί πλήρη απόδειξη για τυχόν απαίτηση κατ αυτού, επιτρεποµένης ανταπόδειξης. 22. Οι λογαριασµοί καλύπτονται µε το απόρρητο, που ισχύει για τους λογαριασµούς καταθέσεων. 23. Η διάθεση οποιαδήποτε µορφής κατάθεσης απαγορεύεται µε πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου, που να ορίζει χρόνο της γενόµενης διάθεσης µεταγενέστερο από το θάνατο του διαθέτη. 24. Με την επιφύλαξη των αναφερόµενων στη Σύµβαση Πλαίσιο (βλ. παρακάτω), κάθε κατάθεση µετρητών σε έντοκους λογαριασµούς επιφέρει τόκους µε βάση τη χρονική περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της ηµεροµηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρηµάτων στο λογαριασµό και της ηµεροµηνίας αξίας της ανάληψής τους. Για την αξία τοκοφορίας ή διαθεσιµότητας (valeur) του προϊόντος των επιταγών, ισχύουν τα αναφερόµενα στο εκάστοτε ισχύον τιµολόγιο της Τράπεζας. Από τους τόκους υπέρ του δικαιούχου του λογαριασµού παρακρατείται φόρος για απόδοση στο ηµόσιο. Από την παρακράτηση αυτή είναι δυνατό να εξαιρεθούν οι κάτοικοι εξωτερικού και λοιπές περιπτώσεις Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

4 δικαιούχων, εφόσον προσκοµιστούν στην Τράπεζα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά έγγραφα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονοµικών. 25. Συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς σηµαίνει τη συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό κάθε ανταλλαγής νοµισµάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιµη από την Τράπεζα. Οι εκάστοτε ισχύουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι διαθέσιµες στα Καταστήµατα της Τράπεζας και την ιστοσελίδα της, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα σχετικώς στη Σύµβαση Πλαίσιο, οι όροι της οποίας βρίσκονται παρακάτω. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Α. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ 1. Καταθέσεις Ταµιευτηρίου γίνονται δεκτές µόνο για φυσικά πρόσωπα, είτε ατοµικά είτε από κοινού µε άλλα άτοµα και από Νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από το ποσό. 2. Η κατάθεση αποδίδεται µε τους τόκους της σε πρώτη ζήτηση, εκτός αν το υπόλοιπο είναι δεσµευµένο. 3. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στη Σύµβαση Πλαίσιο παρακάτω, ο τόκος υπολογίζεται µε βάση τη χρονική περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της ηµεροµηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρηµάτων στο λογαριασµό και της ηµεροµηνίας αξίας της ανάληψής τους. Ο λογαριασµός πιστώνεται µε τόκους, που υπολογίζονται µε το εκάστοτε καθοριζόµενο από την Τράπεζα επιτόκιο στις 30 Ιουνίου και στις 31 εκεµβρίου κάθε χρόνου. 4. Κάθε ανάληψη γίνεται από τον ίδιο τον Πελάτη - δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο, µε την προσκόµιση του βιβλιαρίου κατάθεσης και την υπογραφή του προβλεπόµενου παραστατικού. Σε περίπτωση, που η Τράπεζα κατ' εξαίρεση επιτρέψει ανάληψη χωρίς το βιβλιάριο κατάθεσης, τότε ο Πελάτης - καταθέτης οφείλει να το προσκοµίσει για ενηµέρωση το συντοµότερο. 5. Συναλλαγές, που δεν έχουν καταχωρηθεί στο βιβλιάριο κατάθεσης, αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα παραστατικά, τα οποία θα είναι υπογεγραµµένα από τον Πελάτη - δικαιούχο ή τον αντιπρόσωπό του. Σε κάθε όµως περίπτωση η κίνηση του λογαριασµού του Πελάτη - Καταθέτη αποδεικνύεται από τα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία της Τράπεζας. 6. Τα οριζόµενα στη Σύµβαση- Πλαίσιο (βλ. παρακάτω) και στον Ν. 3862/2010 δεν εφαρµόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόµισµα εκτός του πεδίου εφαρµογής του Ν. 3862/2010. B. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 1. ικαιούχοι της κατάθεσης είναι φυσικά πρόσωπα επαγγελµατίες και νοµικά πρόσωπα. 2. Η κατάθεση αποδίδεται σε πρώτη ζήτηση, εκτός αν το υπόλοιπο δεν είναι διαθέσιµο. 3. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στη Σύµβαση Πλαίσιο (βλ. παρακάτω), ο τόκος (εφόσον οι καταθέσεις αυτές είναι έντοκες) υπολογίζεται µε βάση τη χρονική περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της ηµεροµηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρηµάτων στο λογαριασµό και της ηµεροµηνίας αξίας της ανάληψής τους και θα υπολογίζεται µε βάση έτος 360 ηµερών από ηµέρα σε ηµέρα. Ειδικότερα, εφόσον η κατάθεση έχει συµφωνηθεί έντοκη µε επιτόκιο κλιµακωτό, το οποίο θα µεταβάλλεται ανάλογα µε τις διακυµάνσεις του Βασικού Επιτοκίου για Πράξεις Κύριας Αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) ανάλογα µε την πολιτική επιτοκίων που κατά την κρίση της διαµορφώνει η Ε.Κ.Τ., τότε η οποιαδήποτε µεταβολή του ως άνω Βασικού Επιτοκίου της Ε.Κ.Τ. θα µπορεί να προκαλέσει ισόποση µεταβολή του επιτοκίου του λογαριασµού προς την ίδια κατεύθυνση. 4. Ο Πελάτης είναι υποχρεωµένος: i. Να κάνει αποκλειστική χρήση των επιταγών, τις οποίες του χορηγεί η Τράπεζα, διαφορετικά η Τράπεζα δεν έχει υποχρέωση να πληρώνει τις τυχόν εµφανιζόµενες διαφορετικές επιταγές και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για τις συνέπειες από τη µη πληρωµή τους. ii. Να φυλάσσει κατά τρόπο ασφαλή τα στελέχη των επιταγών, που η Τράπεζα κάθε φορά του χορηγεί, να φροντίζει για την αποτροπή του κινδύνου της κατοχής τους από µη δικαιούχο και να ειδοποιεί την Τράπεζα και ειδικότερα το Κατάστηµα, που τηρείται ο λογαριασµός του, µε κάθε τρόπο και σε κάθε περίπτωση κλοπής ή απώλειας έστω και µιας µόνο επιταγής. Μέχρι τη λήψη της έγγραφης σχετικής ειδοποίησης από την Τράπεζα, ευθύνεται αποκλειστικά ο Πελάτης ανεξαρτήτως ποσού για τυχόν πληρωµή ή σφράγιση επιταγής, η οποία έχει εκφύγει ακούσια της κατοχής του, ακόµα και αν η επιταγή αυτή έχει πλαστογραφηθεί ή παραχαραχθεί. iii. Να επιστρέψει τις τυχόν αχρησιµοποίητες επιταγές στην Τράπεζα µε τη λήξη της µεταξύ τους σχέσης, καθώς και στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις. iv. Η απόδειξη παραλαβής του στελέχους των επιταγών από τον Πελάτη δηµιουργεί αµάχητο τεκµήριο, ότι έχει ελέγξει την πληρότητά του. 5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του στελέχους των επιταγών ή κάποιας επιταγής, ο Πελάτης µε ευθύνη και ίδιες δαπάνες θα πρέπει να κινήσει την προβλεπόµενη νόµιµη διαδικασία, για να κηρυχθούν ανίσχυρες οι επιταγές, που έχουν απολεσθεί ή κλαπεί. 6. Σε περίπτωση, που θα εµφανιστούν περισσότερες από µια επιταγές ή εντολές πληρωµής σε µια δεδοµένη ηµέρα και τα υπάρχοντα διαθέσιµα κεφάλαια δεν επαρκούν για την πληρωµή όλων, η Τράπεζα έχει το δικαίωµα να πληρώσει κατά την κρίση της οποιαδήποτε ή οποιεσδήποτε απ αυτές, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. 7. Αν ο Πελάτης εκδώσει ακάλυπτη επιταγή ή κάνει κακή χρήση των επιταγών ή γενικά κινεί αντικανονικά το λογαριασµό του, η Τράπεζα µπορεί να κλείσει το λογαριασµό του και να ζητήσει αµέσως να της επιστραφούν οι αχρησιµοποίητες επιταγές. 8. Σε περίπτωση, που ο Πελάτης για οποιοδήποτε λόγο επιθυµεί να µην πληρωθεί µια επιταγή, που ο ίδιος έχει εκδώσει, είναι υποχρεωµένος να ειδοποιήσει αµέσως έγγραφα µε δήλωσή του το κατάστηµα εξυπηρέτησης του. Η Τράπεζα όµως δεν είναι υποχρεωµένη να λάβει υπόψη της την ανάκληση και σε καµιά περίπτωση δεν ευθύνεται για την πληρωµή µιας τέτοιας επιταγής πριν λάβει την ειδοποίηση αυτή ή πριν περάσει η προθεσµία, που ορίζει το άρθρο 32 του Νόµου 5960 περί επιταγής. Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

5 9. Η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε περίπτωση πληρωµής ή σφράγισης για µη πληρωµή επιταγής, επί της οποίας η υπογραφή δεν είναι του δικαιούχου του λογαριασµού ή τα στοιχεία της οποίας έχουν παραποιηθεί. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 5960/1933 περί επιταγής. 10. Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται το ενδεχόµενο µη σφράγισης των επιταγών, που λόγω του χρόνου προσκόµισης/εµφάνισής τους στην Τράπεζα δεν θα καταστεί δυνατή η σφράγισή τους εντός της νόµιµης προθεσµίας εξαιτίας των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του συστήµατος ΗΣΣΕ, είτε του απαιτούµενου χρόνου διακίνησης του σώµατός τους µε τον παραδοσιακό συµψηφισµό και η Τράπεζα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, 11. Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως βαρύνονται µε µηνιαία έξοδα διαχείρισης, το ύψος των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε από την Τράπεζα και θα γνωστοποιείται µέσω του Τιµολογίου Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας που βρίσκεται αναρτηµένο στα Καταστήµατα της Τράπεζας και στην Ιστοσελίδα της. 12. Τα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο (βλ. παρακάτω) και στον Ν. 3862/2010 δεν εφαρµόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόµισµα εκτός του πεδίου εφαρµογής του Ν. 3862/2010. Γ. ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. Καταθέσεις Τρεχούµενων λογαριασµών γίνονται δεκτές µόνο για φυσικά πρόσωπα που δεν χρησιµοποιούν τον λογαριασµό για εµπορικούς σκοπούς. 2. Αν ο Πελάτης χρησιµοποιήσει το λογαριασµό για εµπορικούς σκοπούς, κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου, η Τράπεζα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, να κλείσει το λογαριασµό και να ζητήσει να τις επιστραφούν αµέσως οι αχρησιµοποίητες επιταγές. 3. Σε περίπτωση τρεχούµενου λογαριασµού µισθοδοσίας, τα επιτόκια και τα προνόµια του λογαριασµού αυτού ισχύουν για όσο διάστηµα ο λογαριασµός λειτουργεί ως λογαριασµός µισθοδοσίας. Σε περίπτωση που ο λογαριασµός δεν πιστώνεται για διάστηµα τεσσάρων µηνών µε προϊόν µισθοδοσίας, η Τράπεζα, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του Καταθέτη θα µετατρέπει το επιτόκιο του λογαριασµού σε αυτό του απλού τρεχούµενου λογαριασµού, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά στο τιµολόγιο της Τράπεζας, τα δε τυχόν άλλα προνόµια του λογαριασµού αυτού παύουν να ισχύουν. 4. Με την επιφύλαξη των αναφεροµένων στη Σύµβαση Πλαίσιο (βλ. παρακάτω), ο τόκος υπολογίζεται µε βάση τη χρονική περίοδο που περιλαµβάνεται µεταξύ της ηµεροµηνίας αξίας (valeur) της κατάθεσης των χρηµάτων στο λογαριασµό και της ηµεροµηνίας αξίας της ανάληψής τους. 5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι των καταθέσεων όψεως (ανωτέρω υπό στοιχείο Β).. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1. Η απόδειξη κατάθεσης δεν µεταβιβάζεται µε οπισθογράφηση. 2. Αν η κατάθεση λήξει και δεν ανανεωθεί, το υπόλοιπό της θα µεταφέρεται σε λογαριασµό Α Ζήτησης. 3. Οι τόκοι καταβάλλονται είτε κατά τη λήξη της προθεσµίας είτε σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους, που αποδέχεται ο Πελάτης κατά την αρχική κατάθεση. 4. Η πρόωρη µερική ανάληψη της κατάθεσης δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή πρόωρη ολική ανάληψη της κατάθεσης, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε παρακράτηµα (κόστος αγοράς), το οποίο οφείλεται και καταβάλλεται στην Τράπεζα µόνο σε περίπτωση που υπάρχει θετική διαφορά µεταξύ του διατραπεζικού επιτοκίου προσφοράς δανείων ( Ε.δ) που ισχύει κατά την ηµέρα της πρόωρης ανάληψης της κατάθεσης (µε το οποίο η Τράπεζα δανείζεται από την διατραπεζική αγορά ώστε να καταβάλει το κεφάλαιο στον Πελάτη) και του διατραπεζικού επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων ( Ε.κ) που ίσχυε κατά την έναρξη της κατάθεσης (µε το οποίο η Τράπεζα τοποθέτησε το κεφάλαιο της κατάθεσης στην διατραπεζική αγορά). Προς εξεύρεση της ως άνω θετικής διαφοράς των επιτοκίων, λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω επιτόκια αναφοράς: α) Για πράξεις επί νοµισµάτων που ανακοινώνεται επιτόκιο LIBOR (London Inter Offered Rate) και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία, το διατραπεζικό επιτόκιο αναφοράς προσφοράς δανείων LIBOR ( Ε.δ) και το διατραπεζικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων LIBID ( Ε.κ), το οποίο ισούται µε το αντίστοιχο LIBOR 12.5 bp (µονάδες βάσης). Το επιτόκιο LIBOR δηµοσιοποιείται από την Ένωση Βρετανών Τραπεζιτών (British ers Association) στη σελίδα LIBOR του πρακτορείου Reuters στις π.µ. ώρα Λονδίνου κάθε εργάσιµης ηµέρας. β) Για πράξεις επί νοµισµάτων που δεν ανακοινώνεται επιτόκιο LIBOR ή επί νοµισµάτων που ανακοινώνεται αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία, διατραπεζικό επιτόκιο προσφοράς δανείων ( Ε.δ) και διατραπεζικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων ( Ε.κ). Το ως άνω παρακράτηµα είναι ίσο προς την κατά την ηµεροµηνία διακοπής παρούσα αξία του ως άνω κόστους της Τράπεζας και προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο: Κ * ( Ε.δ- Ε.κ) * Χ.υ / 360 (1+( Ε.κ1* Χ.υ / 360)) όπου Κ το κεφάλαιο της κατάθεσης, Ε.δ το διατραπεζικό επιτόκιο προσφοράς δανείων, όπως ορίζεται παραπάνω, Ε.κ το διατραπεζικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων, όπως ορίζεται παραπάνω, Ε.κ1 το διατραπεζικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων, όπως ορίζεται παραπάνω και ισχύει κατά την ηµέρα της πρόωρης ανάληψης, Χ.υ το χρονικό διάστηµα σε ηµέρες που υπολείπεται από την ηµέρα διακοπής έως την αρχικά συµφωνηθείσα ηµεροµηνία λήξης της κατάθεσης. Ο πελάτης εισπράττει τους δεδουλευµένους τόκους ως την ηµεροµηνία της πρόωρης ολικής ανάληψης της κατάθεσης. Κατ εξαίρεση, σε περιπτώσεις προθεσµιακών καταθέσεων που εκάστοτε προσφέρει η Τράπεζα ως «ειδικές προθεσµιακές καταθέσεις» στις οποίες ο Πελάτης έχει συµπληρώσει το σχετικό πεδίο επιλογής στην αίτησή του που έχει γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα, θα ισχύουν τα εξής: Εφόσον γίνει δεκτή από την Τράπεζα πρόωρη ολική ανάληψη της κατάθεσης, ο Πελάτης θα λαµβάνει το αρχικό κεφάλαιο της κατάθεσής του προσαυξηµένο κατά το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που ισχύει την ηµεροµηνία έναρξης της κατάθεσης και για το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ηµεροµηνίας έναρξης και της ηµεροµηνίας της πρόωρης ολικής ανάληψης της κατάθεσης. 5. Η απαιτούµενη ελάχιστη ενηµέρωση του πελάτη για τις καταθέσεις προθεσµίας γίνεται κατά τη διενέργεια της συναλλαγής. Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

6 6. Τα οριζόµενα στη Σύµβαση- Πλαίσιο (βλ. παρακάτω) και στον Ν. 3862/2010 δεν εφαρµόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης. Ε. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 1. Ο Πελάτης δύναται να ανοίγει λογαριασµό σε κάθε ξένο νόµισµα, που κυκλοφορεί νόµιµα στη Ελλάδα. 2. Η ανάληψη ποσών από το λογαριασµό συναλλάγµατος µπορεί να γίνεται σε ευρώ ή στο νόµισµα που τηρείται ο λογαριασµός. 3. Για την διενέργεια πληρωµών ο λογαριασµός κινείται: i. στο εσωτερικό µε εντολές πληρωµής και ii. στο εξωτερικό µε εντολές πληρωµής και τραπεζικές επιταγές, τηρουµένων των ισχυουσών διατάξεων ως προς τη συνοµολόγηση και την εξόφληση υποχρεώσεων σε συνάλλαγµα στην Ελλάδα. 4. Τα προβλεπόµενα υπό στοιχεία Α, Β, των Όρων Καταθέσεων εφαρµόζονται αναλόγως. 5. Τα οριζόµενα στη Σύµβαση Πλαίσιο (βλ. παρακάτω) και στον Ν. 3862/2010 δεν εφαρµόζονται στο παρόν είδος κατάθεσης εφόσον τηρείται σε νόµισµα εκτός του πεδίου εφαρµογής του Ν. 3862/2010. ΣΤ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Η Τράπεζα και ο πελάτης δύνανται να καταρτίζουν ειδική συµφωνία και για άλλα καταθετικά προϊόντα, που θα προσφέρει κατά περίπτωση η Τράπεζα. 2. Στην περίπτωση αυτή, η προαναφερόµενη ειδική συµφωνία συµπληρώνει τους παρόντες Γενικούς & Ειδικούς όρους. Ζ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 1. Ο Πελάτης δικαιούται να αιτηθεί προς την Τράπεζα οποτεδήποτε, το κλείσιµο οποιουδήποτε Καταθετικού Λογαριασµού που τηρεί στην Τράπεζα, µε έγγραφη ειδοποίηση η οποία επιφέρει έννοµα αποτελέσµατα µετά την παρέλευση τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίησή της στην Τράπεζα. Ρητά συµφωνείται ότι η ύπαρξη µηδενικού υπολοίπου στον Καταθετικό Λογαριασµό του Πελάτη για διάρκεια µεγαλύτερη των 24 µηνών θα ισοδυναµεί µε αίτηµα του Πελάτη προς την Τράπεζα για το κλείσιµο του Καταθετικού Λογαριασµού και η Τράπεζα θα προβαίνει στο κλείσιµο του εν λόγω Καταθετικού Λογαριασµού. Στην περίπτωση που του έχει χορηγηθεί χρεωστική κάρτα που έχει συνδεθεί µόνο µε τον ως άνω συγκεκριµένο καταθετικό λογαριασµό ο Πελάτης υποχρεούται να παραδώσει άµεσα την κάρτα, διαγώνια τεµαχισµένη, σε οποιοδήποτε κατάστηµα της Τράπεζας, καθώς το κλείσιµο του λογαριασµού συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης χορήγησης χρεωστικής κάρτας. Μέχρι την ως άνω παράδοση, ο Πελάτης διατηρεί πλήρη ευθύνη για τις συναλλαγές µ αυτήν. Συµπληρωµατικά ισχύουν και τα αναφερόµενα στον όρο 13 της Σύµβασης Πλαίσιο παρακάτω. 2. Μετά κατά τα ανωτέρω κλείσιµο του Καταθετικού Λογαριασµού, αυτός παύει να υφίσταται και οποιαδήποτε περαιτέρω επ αυτού συναλλαγή αποκλείεται. Εάν µετά το κλείσιµο υπάρξει στον Καταθετικό Λογαριασµό υπόλοιπο υπέρ του Πελάτη, αυτό τηρείται υπέρ αυτού σε άτοκο προσωρινό λογαριασµό, εκτός αν ο Πελάτης τηρεί στην Τράπεζα άλλο Καταθετικό Λογαριασµό, οπότε η Τράπεζα πιστώνει σ αυτόν µε το τυχόν υπόλοιπο και σε περίπτωση περισσοτέρων, οποιουδήποτε απ αυτών, εκτός αν ο Πελάτης έχει δώσει διαφορετικές σχετικές εντολές. Εφόσον πρόκειται για λογαριασµό σε συνάλλαγµα, δικαιούται να µετατρέψει το υπόλοιπο του λογαριασµού σε εθνικό νόµισµα. 3. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρµόζονται αναλογικά σε κάθε περίπτωση που η Τράπεζα λάβει εντολή πιστώσεως του ως άνω Καταθετικού Λογαριασµού του Πελάτη, µετά το κλείσιµό του. 4. Η κατά τα ανωτέρω καταγγελία της σύµβασης Καταθετικού Λογαριασµού από τον Πελάτη µετά την παρέλευση δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή της, γίνεται αζηµίως, άλλως η Τράπεζα έχει δικαίωµα να επιβάλει τη χρέωση για τη λήξη που ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας, που είναι αναρτηµένο στα Καταστήµατά της. Τυχόν χρεώσεις που επιβάλλονται στο πλαίσιο και για την τήρηση του ως άνω Καταθετικού Λογαριασµού, σε τακτική βάση, καταβάλλονται από τον Πελάτη, κατ αναλογία µέχρι την καταγγελία της αν οι χρεώσεις αυτές έχουν προκαταβληθεί, επιστρέφονται κατ αναλογία. 5. Η Τράπεζα δικαιούται να κλείσει οποτεδήποτε Καταθετικό Λογαριασµό του Πελάτη µε τήρηση προθεσµίας δύο (2) µηνών. 6. Η Τράπεζα δικαιούται να κλείσει οποτεδήποτε Καταθετικό Λογαριασµό του Πελάτη, χωρίς την τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας σε περίπτωση παραβάσεως εκ µέρους του Πελάτη οποιασδήποτε διάταξης νόµου ή οποιουδήποτε όρου των παρόντων Όρων Καταθέσεων/Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών καθώς επίσης και στην περίπτωση της παραγράφου 8 παρακάτω του παρόντος Κεφαλαίου των Όρων Καταθέσεων.. Στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης Καταθετικού Λογαριασµού από την Τράπεζα εφαρµόζονται αναλογικά τα αναφερόµενα στις παραγράφους 1, 2 του παρόντος Κεφαλαίου των Όρων Καταθέσεων (βλ.ανωτέρω). 7. εσµευµένος Καταθετικός Λογαριασµός, για οποιοδήποτε λόγο, είτε υπέρ της Τράπεζας, είτε υπέρ τρίτου, είτε µετά από ειδική εντολή των αρχών, δεν µπορεί να κλείσει µέχρι να αρθεί ο λόγος για τον οποίον είναι δεσµευµένος. 8. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4151/2013, ως αδρανής καταθετικός λογαριασµός σε πιστωτικό ίδρυµα, κατά την έννοια του ν. 3601/2007, χαρακτηρίζεται εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγµατοποιηθεί αποδεδειγµένα καµία πραγµατική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ετών. Η εποµένη της τελευταίας συναλλαγής αποτελεί την έναρξη ισχύος της εικοσαετίας. Η Τράπεζα θα στέλνει στο δικαιούχο αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση, πριν τη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής, στη διεύθυνση που έχει ο ίδιος δηλώσει, ενηµερώνοντάς τον ότι, σε περίπτωση που δεν παρουσιάσει κίνηση ο λογαριασµός του, η κατάθεση θα παραγραφεί και θα περιέλθει στο ηµόσιο λόγω συµπλήρωσης εικοσαετίας. Συγκεκριµένα, µε τη συµπλήρωση πέντε (5) ετών από την πραγµατοποίηση της τελευταίας πραγµατικής συναλλαγής η Τράπεζα θα προχωρά στην πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εµφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασµό, µε συστηµένη επιστολή, υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος αυτής δεν υπερβαίνει το ενυπάρχον στο συγκεκριµένο λογαριασµό ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τράπεζα θα ειδοποιήσει µε απλή επιστολή. Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται µε τη συµπλήρωση δέκα (10) ετών και η τελευταία µε τη συµπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών από την πραγµατοποίηση της Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

7 τελευταίας πραγµατικής συναλλαγής. Η δεύτερη και τρίτη ειδοποίηση αφορούν σε δικαιούχους λογαριασµών υπολοίπου µεγαλύτερου των εκατό (100) ευρώ και θα γίνονται µε συστηµένη επιστολή. Ταυτόχρονα µε την τρίτη ειδοποίηση ή την παρέλευση δεκαπενταετίας, η Τράπεζα θα δηµιουργεί ειδικό αρχείο, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει τα στοιχεία όλων των λογαριασµών. Για την ενηµέρωση των δικαιούχων ακίνητων καταθετικών λογαριασµών άνω της δεκαπενταετίας η Τράπεζα θα προβαίνει σε µία τουλάχιστον ειδοποίηση πριν τη συµπλήρωση της εικοσαετίας. Στο αρχείο αυτό θα έχουν πρόσβαση οι δικαιούχοι/συνδικαιούχοι και οι νόµιµοι κληρονόµοι τους. Το εν λόγω αρχείο θα οριστικοποιείται µε τη συµπλήρωση είκοσι (20) ετών και θα είναι στη διάθεση των εποπτικών αρχών και δηµόσιων ελεγκτικών θεσµών για δέκα (10) ακόµη χρόνια. Ρητά συµφωνείται µε την παρούσα ότι το κόστος αποστολής των ως άνω ειδοποιήσεων, όπως αυτό ορίζεται στο Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών της Τράπεζας θα βαρύνει εξολοκλήρου τον Πελάτη. Το υπόλοιπο του αδρανούς Καταθετικού Λογαριασµού παραγράφεται, υπέρ του Ελληνικού ηµοσίου, µετά την παρέλευση εικοσαετίας. Η πίστωση των καταθέσεων µε τόκους, καθώς και η κεφαλαιοποίησή τους, δεν συνιστούν συναλλαγή κατά την έννοια του ν. 4151/2013 και δεν διακόπτουν την παραγραφή.. Η. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟ ( ΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Η Τράπεζα δέχεται καταθέσεις σε κοινό (διαζευκτικό) λογαριασµό στο όνοµα των Πελατών - συνδικαιούχων, που αναγράφονται στην Αίτηση Ανοίγµατος Λογαριασµού, µε τους ειδικότερους εξής όρους: 1. Η κατάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 5638/1932 περί κατάθεσης σε κοινό λογαριασµό, όπως συµπληρώθηκε από το Ν.. 951/1971, δηλαδή ο κάθε ένας από τους Πελάτες - δικαιούχους της κατάθεσης θα έχει το δικαίωµα να κάνει ολική ή µερική χρήση του λογαριασµού χωρίς τη σύµπραξη, συγκατάθεση, συναίνεση ή έγκριση των άλλων Πελατών - συνδικαιούχων, ακόµη και στην περίπτωση πρόωρης ανάληψης προθεσµιακής κατάθεσης, εφόσον βέβαια η πρόωρη αυτή ανάληψη γίνει αποδεκτή από την Τράπεζα. 2. Κάθε καταβολή χρηµατικών ποσών σε Πελάτες δικαιούχους του λογαριασµού, λειτουργεί και έναντι των λοιπών Πελατών δικαιούχων και απαλλάσσει την Τράπεζα πλήρως από οποιαδήποτε υποχρέωση καταβολής του ποσού αυτού έναντι των λοιπών Πελατών δικαιούχων του λογαριασµού. 3. Για την προσθήκη νέων Πελατών δικαιούχων της κατάθεσης στο λογαριασµό, απαιτείται συµφωνία της Τράπεζας και συναίνεση όλων των Πελατών - δικαιούχων του λογαριασµού. 4. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε από τους Πελάτες - δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασµός της περιέρχεται αυτοδίκαια στους επιζώντες µέχρι του τελευταίου, ελεύθερη από κάθε φόρο κληρονοµιάς ή άλλο τέλος, εκτός από τους κληρονόµους του τελευταίου Πελάτη - δικαιούχου, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται. 5. Οι Πελάτες δικαιούχοι εξουσιοδοτούν την Τράπεζα να φέρει σε χρέωση του κοινού λογαριασµού οποιοδήποτε ποσό οφείλεται σ αυτήν από οποιοδήποτε δικαιούχο και για οποιαδήποτε αιτία. Περισσότεροι δικαιούχοι κατάθεσης σε κοινό (διαζευκτικό) λογαριασµό ευθύνονται εις ολόκληρον απέναντι στην Τράπεζα για απαιτήσεις της σχετικές µε την κατάθεση αυτή. 6. Όλοι οι δικαιούχοι του κοινού λογαριασµού δηλώνουν δια των παρόντων όρων ως διεύθυνση αλληλογραφίας τους για την αποστολή των υπό τον όρο 11 των Γενικών Όρων Καταθέσεων µηχανογραφικών αντιγράφων του λογαριασµού τη διεύθυνση αλληλογραφίας του πρώτου δικαιούχου του λογαριασµού και αποδέχονται την αποστολή της ενηµέρωσης στη διεύθυνση αυτή και στο όνοµα του πρώτου δικαιούχου του λογαριασµού. 7. Ο Πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα οποιαδήποτε λογιστική ή διαδικαστική µεταβολή που κατά την κρίση της Τράπεζας είναι αναγκαία προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η µετατροπή απλού καταθετικού λογαριασµού σε κοινό (διαζευτικό). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Η Τράπεζα συµµετέχει στο Ταµείο Εγγύησης Καταθέσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3746/2009, όπως αυτός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει σήµερα. Ενηµερωτικά φυλλάδια που περιέχουν τις αρχές που διέπουν το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων και αναλύουν ειδικά θέµατα λειτουργίας του, όπως τα όρια κάλυψης, τα καλυπτόµενα νοµίσµατα κατάθεσης και τις εξαιρούµενες κατηγορίες καταθέσεων, την ενεργοποίηση του συστήµατος, την προθεσµία και τις διατυπώσεις υποβολής αίτησης για την καταβολή αποζηµίωσης και τις προϋποθέσεις καταβολής της, βρίσκονται τοποθετηµένα σε ειδικό πλαίσιο στην είσοδο κάθε Καταστήµατος της Τράπεζας. Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Η Τράπεζα έχει δικαίωµα να τροποποιεί τους παρόντες όρους (ειδικούς και γενικούς), ενηµερώνοντας σχετικά τον Πελάτη µε εξατοµικευµένη ενηµέρωση, η οποία πραγµατοποιείται τουλάχιστον δύο (2) µήνες πριν την έναρξη εφαρµογής των νέων όρων. Με την ως άνω ενηµέρωση, η οποία µπορεί να γίνει και µέσω της ως άνω υπό 11 των Γενικών Όρων Καταθέσεων περιοδικής ενηµέρωσης του Πελάτη, θα προαναγγέλλεται η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των νέων όρων. Αν ο πελάτης δεν διαφωνήσει µε τους νέους όρους µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής τους, τεκµαίρεται ότι είναι σύµφωνος και τους αποδέχεται. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται η λύση της συναλλακτικής του σχέσης µε την Τράπεζα, εφαρµοζοµένου ανάλογα του Όρου Ζ των παρόντων Ειδικών Όρων Καταθέσεων περί κλεισίµατος λογαριασµού. εν συνιστά τροποποίηση των Όρων Καταθέσεων η µεταβολή των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και η µεταβολή των καταθετικών επιτοκίων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως κυµαινόµενα, εφόσον οι µεταβολές βασίζονται σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες αναφοράς ή σε Επιτόκια Αναφοράς.. Επίσης, η Τράπεζα έχει δικαίωµα κάθε φορά να συµπληρώνει τους παρόντες Όρους Καταθέσεων µε παραρτήµατα που αναφέρονται σε ειδικές τραπεζικές εργασίες και συναλλαγές, τα οποία θα αποτελούν ενιαίο σύνολο µε τους παρόντες. Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

8 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η Τράπεζα στα πλαίσια του σκοπού και των εργασιών της και εναρµονιζόµενη µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α 113/2010) µε τον οποίο - µεταξύ άλλων- ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13 ης Νοεµβρίου 2007, δύναται να παρέχει στον αντισυµβαλλόµενό της- Πελάτη -καταναλωτή, υπηρεσίες πληρωµών, υπό τους παρακάτω συµφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν την Σύµβαση-Πλαίσιο που διέπει τις προσφερόµενες από την Τράπεζα υπηρεσίες πληρωµών. Οι παρόντες όροι εφαρµόζονται για όλες τις υπηρεσίες πληρωµών οι οποίες παρέχονται σε ευρώ, σε νόµισµα κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ, εάν τόσο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του πληρωτή, όσο και ο πάροχος υπηρεσιών πληρωµών του δικαιούχου είναι εγκατεστηµένοι στο ίδιο ή σε διαφορετικά κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εάν ο χρήστης των υπηρεσιών πληρωµών είναι καταναλωτής, σύµφωνα µε τον ορισµό που περιέχεται στον όρο 1 των παρόντων όρων παρακάτω. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς των παρόντων όρων της Σύµβασης Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών: Πελάτης: σηµαίνει τον εδώ αντισυµβαλλόµενο καταναλωτή - Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών, ο οποίος µπορεί να είναι Πληρωτής ή ικαιούχος µιας Πράξης Πληρωµής ή κάτοχος Μέσου Πληρωµών. Πληρωτής: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο διατηρεί Λογαριασµό Πληρωµών και επιτρέπει Εντολή Πληρωµής από αυτόν τον λογαριασµό ή αν δεν υπάρχει Λογαριασµός Πληρωµών, το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δίνει Εντολή Πληρωµής. ικαιούχος: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ο τελικός αποδέκτης των χρηµατικών ποσών που αποτελούν αντικείµενο της Πράξης Πληρωµής. Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωµών: σηµαίνει το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χρησιµοποιεί µια Υπηρεσία Πληρωµών υπό την ιδιότητα του Πληρωτή ή του ικαιούχου ή και των δύο. Καταναλωτής: σηµαίνει το φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργεί υπό επαγγελµατική ιδιότητα, όσον αφορά συµβάσεις παροχής υπηρεσιών πληρωµών που καλύπτονται από τον ν. 3862/2010 και την παρούσα σύµβαση. Λογαριασµός Πληρωµής: σηµαίνει κάθε λογαριασµό ατοµικό ή κοινό, ταµιευτηρίου, όψεως ή τρεχούµενο, ο οποίος χρησιµοποιείται για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής. Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών: σηµαίνει (α) τα πιστωτικά ιδρύµατα και τα ιδρύµατα ηλεκτρονικού χρήµατος κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 Ν. 3601/2007, (β) την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως νοµισµατικών ή εν γένει δηµοσίων αρχών, (γ) το Ελληνικό ηµόσιο και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και τα κράτη µέλη της Ε.Ε. και τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές τους, εφόσον δεν ενεργούν υπό την ιδιότητα τους ως δηµοσίων αρχών, (δ) τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, στην έκταση που αυτά δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωµών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, (ε) κάθε άλλο φορέα που πληροί τις προϋποθέσεις του Ν. 3862/2010. Πράξη Πληρωµής: σηµαίνει την πράξη, η οποία ενεργοποιείται είτε από τον Πληρωτή είτε από το ικαιούχο, και συνίσταται στην διάθεση, µεταβίβαση ή ανάληψη χρηµατικών ποσών, ήτοι χαρτονοµισµάτων και κερµάτων, λογιστικού και ηλεκτρονικού χρήµατος, κατά την έννοια της παραγράφου 20 του άρθρου 2 του ν. 3601/2007, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε υποκείµενη υποχρέωση µεταξύ Πληρωτή και ικαιούχου. Εντολή Πληρωµής: σηµαίνει κάθε οδηγία εκ µέρους του Πληρωτή ή του ικαιούχου προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών µε την οποία του ζητείται να εκτελέσει µία Πράξη Πληρωµής. Μέσο Πληρωµών: σηµαίνει κάθε εξατοµικευµένο µηχανισµό ή/και σειρά διαδικασιών που συµφωνούνται µεταξύ της Τράπεζας και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών, και χρησιµοποιούνται από το Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών προκειµένου να κινήσει Εντολή Πληρωµής. Αποκλειστικό Μέσο Ταυτοποίησης: σηµαίνει τον προσωπικό κωδικό ή/και τους προσωπικούς κωδικούς που ορίζει η Τράπεζα στον Πελάτη- Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών, αποτελείται/-ούνται από συνδυασµό γραµµάτων, αριθµών ή συµβόλων και τον/τους οποίο/-ους πρέπει να διαβιβάσει ο Πελάτης- Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωµών για τη βέβαιη ταυτοποίηση του άλλου Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών ή/και του Λογαριασµού Πληρωµών του για µία Πράξη Πληρωµής. Υπηρεσίες Πληρωµών: σηµαίνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: (α) υπηρεσίες που επιτρέπουν την τοποθέτηση µετρητών ή/και την ανάληψη µετρητών σε/από Λογαριασµό Πληρωµών, οι οποίες παρέχονται, µεταξύ άλλων, µέσω των Καταστηµάτων της Τράπεζας και µέσω µηχανηµάτων ATM, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση Λογαριασµού Πληρωµών. (β) την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς κεφαλαίων, σε Λογαριασµό Πληρωµών που έχει ανοίξει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωµών στον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ή σε άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών ή/και εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής στο πλαίσιο των οποίων τα χρηµατικά ποσά καλύπτονται από πιστωτικό άνοιγµα για τον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών και συγκεκριµένα: (i) εκτέλεση εντολών Άµεσης Χρέωσης (Direct Debit), (ii) εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής µε τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή ανάλογο µέσο, και (iii) εκτέλεση Μεταφορών Πίστωσης, (γ) την έκδοση ή/και απόκτηση Μέσων Πληρωµών, (δ) τα Εµβάσµατα, (ε) την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής όπου η συγκατάθεση του Πληρωτή για να εκτελεσθεί µία Πράξη Πληρωµής δίδεται µέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωµή γίνεται στον φορέα Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

9 εκµετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήµατος ή δικτύου, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως µεσάζων µεταξύ του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών και του προµηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών. Άµεση χρέωση (Direct Debit): σηµαίνει την Υπηρεσία Πληρωµών, µε την οποία χρεώνεται ο Λογαριασµός Πληρωµών του Πληρωτή, όταν η Πράξη Πληρωµής κινείται από τον ικαιούχο βάσει της συναίνεσης του Πληρωτή προς το ικαιούχο, τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ικαιούχου, ή τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του ιδίου του Πληρωτή. Υπηρεσία Εµβασµάτων (Εµβάσµατα): σηµαίνει την Υπηρεσία Πληρωµών στο πλαίσιο της οποίας λαµβάνονται χρηµατικά ποσά από τον Πληρωτή, χωρίς να δηµιουργείται Λογαριασµός Πληρωµών στο όνοµα του Πληρωτή ή του ικαιούχου, µε µοναδικό σκοπό τη µεταφορά αντιστοίχου ποσού σε ικαιούχο ή άλλο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών που ενεργεί για λογαριασµό του ικαιούχου, ή/και κατά την οποία αυτά τα χρηµατικά ποσά λαµβάνονται για λογαριασµό του ικαιούχου και τίθενται στη διάθεσή του. Μεταφορά Πίστωσης: σηµαίνει την Υπηρεσία Πληρωµών, η οποία ενεργοποιείται από τον Πληρωτή µέσω χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµών του, µε σκοπό να τεθούν χρηµατικά ποσά σε Λογαριασµό Πληρωµών του ικαιούχου, περιλαµβανοµένων των Παγίων Εντολών Μεταφοράς Πίστωσης. Πάγια Εντολή (Standing Order): σηµαίνει την εντολή που εκκινείται από τον Πελάτη - Πληρωτή και σύµφωνα µε την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του χρεώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατ εντολή του Πληρωτή τον Λογαριασµό Πληρωµών του µε συγκεκριµένο ποσό και πιστώνει το Λογαριασµό Πληρωµών του ικαιούχου στον ίδιο ή διαφορετικό Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών. Ηµεροµηνία αξίας: σηµαίνει το χρονικό σηµείο αναφοράς που χρησιµοποιεί ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών για τον υπολογισµό των τόκων επί των χρηµατικών ποσών που χρεώνεται ή πιστώνεται ένας Λογαριασµός Πληρωµών. Συναλλαγµατική ισοτιµία αναφοράς: σηµαίνει την συναλλαγµατική ισοτιµία που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό κάθε ανταλλαγής νοµισµάτων και η οποία καθίσταται διαθέσιµη από το Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών ή προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό. Επιτόκιο αναφοράς: σηµαίνει το επιτόκιο που χρησιµεύει ως βάση για τον υπολογισµό των τόκων και το οποίο προέρχεται από πηγή διαθέσιµη στο κοινό, την οποία µπορούν να ελέγξουν αµφότερα τα µέρη της σύµβασης παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών. Μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως: σηµαίνει κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη σύναψη σύµβασης παροχής Υπηρεσιών Πληρωµών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωµών και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών, όπως είναι ενδεικτικά το σύστηµα ηλεκτρονικής τραπεζικής Geniki E-ing και η υπηρεσία Geniki Phone-ing της Τράπεζας. Μέσο ανθεκτικό στο χρόνο: σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει στον Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωµών να αποθηκεύει τις πληροφορίες που του απευθύνονται προσωπικά ώστε µελλοντικά να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται, καθώς και την ακριβή αναπαραγωγή τους. Εργάσιµη Ηµέρα: σηµαίνει την ηµέρα κατά την οποία ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωµών του Πληρωτή ή του ικαιούχου που εκτελεί Πράξη Πληρωµής εργάζεται για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής. 2. ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τις Υπηρεσίες Πληρωµών, Πράξεις Πληρωµών και Εντολές Πληρωµών, όπως ορίζονται στο προηγούµενο άρθρο της παρούσας Σύµβασης Πλαίσιο. Ο Πελάτης ρητά συνοµολογεί και αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες Πληρωµών και οι Πράξεις Πληρωµών διέπονται συµπληρωµατικά και από τους τυχόν ειδικότερους όρους που διέπουν τα κατ ιδίαν Μέσα Πληρωµών και τις επί µέρους Υπηρεσίες Πληρωµών που παρέχει η Τράπεζα στους Πελάτες. Τυχόν υφιστάµενες συµφωνίες µεταξύ της Τράπεζας και του Πελάτη δεν θίγονται. Οι παρόντες όροι υπερισχύουν µόνο εφόσον το ίδιο ζήτηµα ρυθµίζεται τόσο από αυτούς, όσο και από την τυχόν ειδικότερη συµφωνία, και µόνο εφόσον διαπιστώνεται αντίφαση µεταξύ αυτών Η Τράπεζα εκτελεί τις Πράξεις Πληρωµής µόνο κατόπιν σχετικής εντολής του Πελάτη, η οποία αποτελεί και δήλωση της συναίνεσής του για την εκτέλεση της συγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής. Ο Πελάτης, µαζί µε τη σχετική Εντολή Πληρωµής, οφείλει να παρέχει προς την Τράπεζα όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ορθή εκτέλεση της αιτούµενης Πράξης Πληρωµής. Ειδικότερα, ζητούνται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: (i) Για τις Πράξεις Πληρωµής, όπου ο Πελάτης ενεργεί ως Πληρωτής, παρέχοντας ορισµένη Εντολή Πληρωµής από το δικό του Λογαριασµό Πληρωµών στο Λογαριασµό Πληρωµών του ικαιούχου, πρέπει να παρέχονται στην Τράπεζα τα ακόλουθα στοιχεία: ο αριθµός του Λογαριασµού Πληρωµών που επιθυµεί να χρεωθεί ο αριθµός του λογαριασµού του ικαιούχου της πληρωµής, σε απλή µορφή ή/και σε µορφή IBAN το όνοµα και η διεύθυνση του ικαιούχου φυσικού προσώπου ή η επωνυµία και η έδρα του ικαιούχου νοµικού προσώπου το ποσό και το νόµισµα της πληρωµής η επωνυµία, η διεύθυνση και οι κωδικοί BIC/SWIFT του πιστωτικού ιδρύµατος που τηρείται ο λογαριασµός του δικαιούχου τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της Πράξης Πληρωµής, κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά µε τις επί µέρους Υπηρεσίες Πληρωµών, καθώς επίσης και κάθε στοιχείο που απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή/και τις οδηγίες των αρµόδιων Εποπτικών Αρχών. (ii) Για τις Πράξεις Πληρωµής, όπου ο Πελάτης είναι ο ικαιούχος της πληρωµής, η αναγνώριση του θα πραγµατοποιείται από την Τράπεζα µε βάση τα ακόλουθα στοιχεία: τον αριθµό ΙΒΑΝ ή/και τον αριθµό λογαριασµού του ικαιούχου ή, εφόσον αυτός δεν διαθέτει Λογαριασµό Πληρωµών στην Τράπεζα, τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας του ικαιούχου. Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

10 κάθε άλλο στοιχείο που επιβάλλεται από τυχόν ειδικότερους όρους σχετικά µε τις επί µέρους Υπηρεσίες Πληρωµών, καθώς επίσης και κάθε πρόσθετο στοιχείο που απαιτείται από τη Νοµοθεσία ή/και τις οδηγίες των αρµόδιων Εποπτικών Αρχών. (iii) Για την εκτέλεση πράξεων Άµεσης Χρέωσης (direct debit): εφόσον η συναίνεση για την Άµεση Χρέωση παρέχεται από τον Πληρωτή προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωµών του, απαιτούνται επιπλέον των ανωτέρω να χορηγούνται στην Τράπεζα τα στοιχεία του ικαιούχου (όνοµα και διεύθυνση) ο Λογαριασµός Πληρωµών του Πληρωτή που επιθυµεί να χρεωθεί σε µορφή ΙΒΑΝ το όριο του ποσού τα στοιχεία του τελικού καταναλωτή, εφόσον δεν ταυτίζεται µε τον Πελάτη- κάτοχο του Λογαριασµού Πληρωµών που θα χρεωθεί την επωνυµία του δικαιούχου Οργανισµού τον σχετικό κωδικό Ανάθεσης, τον τύπο της οφειλής (επαναλαµβανόµενη ή µεµονωµένη χρέωση) αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού (του Οργανισµού κλπ.) εάν η Πράξη Πληρωµής εκκινείται από το ικαιούχο µε ρητή εξουσιοδότηση που έχει χορηγήσει ο Πελάτης Πληρωτής σε αυτόν, τότε για την εκτέλεση της Πράξης Πληρωµής απαιτείται να γνωστοποιούνται στην πληρώτρια Τράπεζα ο αριθµός λογαριασµού (BBAN) ή ο ΙΒΑΝ του Πληρωτή καθώς και ο αριθµός µητρώου του πελάτη - Πληρωτή στον ικαιούχο Ο Πελάτης χορηγεί εντολές για την εκτέλεση Πράξεων Πληρωµής µε τους ακόλουθους τρόπους: (α) Με εντολές και οδηγίες προς το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό των Καταστηµάτων της Τράπεζας για τη διενέργεια συγκεκριµένης Πράξης Πληρωµής ή σειράς Πράξεων Πληρωµής. Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική Εντολή Πληρωµής του Πελάτη δίδεται αποκλειστικά εγγράφως, µε την υπογραφή του κατά περίπτωση ειδικού εντύπου (αίτησης, εντολής, παραστατικού ή αποδεικτικού συναλλαγής), το οποίο θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα και θα φέρει εξουσιοδοτηµένη/-ες υπογραφή/-ές, και υπόκειται στους ειδικότερους όρους και διαδικασίες που εφαρµόζει η Τράπεζα για τις αντίστοιχες συναλλαγές. (β) Με Εντολές Πληρωµής που δίνονται µέσω της χρήσης πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωµένης κάρτας, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους που διέπουν τη χορήγηση και τη χρήση των συγκεκριµένων Μέσων Πληρωµής. Στην περίπτωση αυτή και µε την ρητή επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων συµφωνιών που διέπουν τη χρήση της κάρτας και περιέχονται στις σχετικές συµβάσεις χορήγησης της αντίστοιχης κάρτας, για να θεωρηθεί η Εντολή Πληρωµής ως εγκεκριµένη, πρέπει να παρέχονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία: i) Ο Προσωπικός Κωδικός Αναγνώρισης (PIN) του Πελάτη, ο οποίος παρέχεται µέσω της πληκτρολόγησης του στα ATM της Τράπεζας ή στο δίκτυο ΑΤΜ άλλων συνεργαζόµενων Τραπεζών. Ο αριθµός αυτός είναι µοναδικός και ισοδύναµος µε την υπογραφή του Πελάτη. ii) Η υπογραφή του Πελάτη στα χρεωστικά δελτία ή τις αποδείξεις που εκδίδονται από τις συσκευές συλλογής συναλλαγών (EFT/POS) ή/και η πληκτρολόγηση του Προσωπικού Κωδικού Αναγνώρισης (PIN) στις συσκευές συλλογής συναλλαγών (EFT/POS) που παρέχουν αυτή τη δυνατότητα. iii) Ιδίως για τις συναλλαγές από απόσταση (λ.χ. συναλλαγές µέσω διαδικτύου ή τηλεφωνικές συναλλαγές), απαιτείται η παροχή ειδικών στοιχειών ασφάλειας της κάρτας ή και παροχή στοιχείων της ταυτότητας του Πελάτη. Ανάλογα µε το είδος και την κατηγορία της Πράξης Πληρωµής, δύναται να ζητηθεί η παροχή των ακόλουθων στοιχείων: ο αριθµός της κάρτας, η ηµεροµηνία λήξης της κάρτας, ο ειδικός αριθµός αναγνώρισης (CVV 2/CVC), ο οποίος αποτελείται από τους τρεις τελευταίους αριθµούς που αναγράφονται στο πίσω µέρος της κάρτας, το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας, η διεύθυνση του κατόχου της κάρτας, κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο µε βάση τα πρωτοκόλλα ασφαλείας που εφαρµόζονται από τους οργανισµούς Visa και Mastercard. (γ) Με Εντολές Πληρωµής µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής Geniki e-ing, εφόσον η Τράπεζα έχει χορηγήσει στο Πελάτη δικαίωµα πρόσβασης στο σύστηµα. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων συµφωνιών σχετικά µε τη χρήση του συστήµατος Geniki e-ing και των αναφεροµένων παραπάνω, η εντολή για τη διενέργεια Πράξης Πληρωµής παρέχεται µόνο µε τη διαβίβαση πιστοποιηµένης εντολής του Πελάτη βάσει του ονόµατος χρήστη και του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης (PIN) που του έχει χορηγηθεί, ή άλλου Αποκλειστικού Μέσου Ταυτοποίησης που τυχόν του χορηγηθεί στο µέλλον, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες από την Τράπεζα διαδικασίες πρόσβασης και ασφάλειας. (δ) Με Εντολές Πληρωµής µέσω της υπηρεσίας Geniki phone-banking, εφόσον η Τράπεζα έχει χορηγήσει το δικαίωµα πρόσβασης στην ανωτέρω υπηρεσία και ο Πελάτης έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης της υπηρεσίας. Με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων συµφωνιών σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας Geniki Phone ing και των αναφεροµένων παραπάνω, η εντολή για τη διενέργεια της οικείας συναλλαγής παρέχεται µόνο µε τη διαβίβαση εγκεκριµένης εντολής του Πελάτη βάσει του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης (PIN) που του έχει χορηγηθεί, ή άλλου Αποκλειστικού Μέσου Ταυτοποίησης που τυχόν του χορηγηθεί στο µέλλον, σύµφωνα µε τις εκάστοτε εφαρµοζόµενες από την Τράπεζα διαδικασίες πρόσβασης και ασφάλειας. (ε) Με Πάγιες Εντολές εκτέλεσης Πράξεων Πληρωµής, όπως ιδίως πάγιες εντολές Μεταφοράς Πιστώσεων, Άµεσων Χρεώσεων και πληρωµών µέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Η εξουσιοδότηση του Πελάτη για τη διενέργεια Πράξεων Πληρωµών σε πάγια βάση παρέχεται µε ειδικό έντυπο που του χορηγεί η Τράπεζα ή και εξ αποστάσεως, µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής τραπεζικής Geniki E-ing ή της υπηρεσίας Geniki phone banking και διέπεται από τους ειδικότερους όρους Πάγιων Εντολών της Τράπεζας, που περιλαµβάνονται στα σχετικά έντυπα. Στις περιπτώσεις των Παγίων Εντολών ο Πελάτης οφείλει να παρέχει εγγράφως στην Τράπεζα την ακριβή ηµεροµηνία χρέωσης του Λογαριασµού Πληρωµών, τη συχνότητα εκτέλεσής τους καθώς και συγκεκριµένη αναφορά που επιθυµεί να αναγράφεται προκειµένου να είναι σε θέση ο Πελάτης να ταυτοποιεί την συγκεκριµένη Πράξη Πληρωµής. Οι Πάγιες Υπόδειγµα 2702/ /19 Εµπιστευτικότητα (C0/C1/C2/C3):C0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ. 3. Δυνατότητα δωρεάν πάγιων εντολών. 4. Δυνατότητα έκδοσης Καρνέ Επιταγών. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ* I. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Α ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΠΛΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΟΨΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΟΨΕΩΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΟΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΤΙΤΛΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ (ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Οι παρακάτω τροποποιήσεις και συµπληρώσεις ισχύουν από 19 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ. (Τόπος).., (Ημερ.:... /... /...) ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Α.Ε. ΚΑΤ/ΜΑ: Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 1. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα ΠιστωτικόςΦορέας: Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο.

Καταθέσεις Όψεως σε. Α) Πιστωτικού Υπολοίπου Οι λογ/σμοί όψεως είναι κατά κανόνα άτοκοι, ή, κατά περίπτωση, με διαπραγματεύσιμο επιτόκιο. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα ιδιωτών. Για την ενημέρωση των ιδιωτών πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», (ΦΕΚ: Α 65/28.6.2015, Α 66/30.6.2015, Β 1302/30.6.15, Β 1380/3.7.2015, Β 1391/6.7.2015, Β 1420/8.7.2015, Β 1458/10.7.2015, Β 1460/13.7.2015,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο)

«Εθνικός Όψεως» (κλιμακούμενο) (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε

ηλαδή, το ποσό του κεφαλαίου δανεισµού συν τους τόκους και τις ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε την πίστωση που λαµβάνετε Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων

ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ. Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων ΛΗΞΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ Περιορισμός στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84/18 Ιουλίου 2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα Για την ενημέρωση των πελατών μας ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων

Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Όροι Ενιαίας Σύμβασης Κατάθεσης και Συναφών Συναλλακτικών Σχέσεων Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΣ: Ε200-1, εκδ1/

ΓΟΣ: Ε200-1, εκδ1/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1.1. Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών (εφεξής ΓΟΣ) διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις του Πιστωτικού Συνεταιρισμού με την επωνυμία «ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί πελάτες, 1. Νέοι ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες πληρωµών

Αγαπητοί πελάτες, 1. Νέοι ενιαίοι κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις υπηρεσίες πληρωµών Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενηµερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγµατοποιούν πληρωµές. Σκοπός του είναι να σας ενηµερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ AXIALINE 1. Συμβαλλόμενα μέρη Στην Αθήνα, σήμερα την.., τα παρακάτω πρόσωπα (στο εξής «συμβαλλόμενοι»), αφενός η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA E-STATEMENTS Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Προς : Π.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ DYNAMIC AMERICAN EXPRESS 1. Περιγραφή του Προγράμματος Το Πρόγραμμα Επιστροφών DYNAMIC AMERICAN EXPRESS αποτελεί πρόγραμμα σύμφωνα με το οποίο, επί τη βάσει της αξίας της καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις

συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις Ποιες συναλλαγές επιτρέπονται; Απαντάμε στις ερωτήσεις σας Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις αναφορικά με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών.

Ταχύτερη και εγγυημένη χρονικά ολοκλήρωση της μεταφοράς χρηματικών ποσών. Αγαπητοί πελάτες, Αυτό το ενημερωτικό έντυπο απευθύνεται σε όλους τους πελάτες των τραπεζών που είναι καταναλωτές και πραγματοποιούν πληρωμές. Σκοπός του είναι να σας ενημερώσει για τα βασικά σας οφέλη,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%.

... 15,80% , 14,80% , 14,30% , 13,80%. άνω, 13,30%. Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015

Οι Περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1999 έως 2015 Ανεπίσημη Ενοποίηση των περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 με τον περί της Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 1999 («βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν: α) την παροχή από τον Οργανισµό µε την επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1163/ Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου»

ΠΟΛ.1163/ Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ.1163/3.7.2013 Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρµογή του ηλεκτρονικού παράβολου» ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675/08-07-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Bank Prepaid MasterCard

Alpha Bank Prepaid MasterCard ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Prepaid MasterCard H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα») εκδίδει και χορηγεί στον αντισυµβαλλόµενο (στο εξής ο «Κάτοχος»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΔΕΙΓΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ FX LINK 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Η πλήρης Σύμβαση Ασφάλισης με την MetLife Alico A.E.A.Z. αποτελείται από: Τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου, Τη Σελίδα Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017.

Βλ. άρθρο 2 παρ. 18 του νόμου 4465/ Βλ. άρθρο 2 παρ. 10 και 11 του νόμου 4465/2017. Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (α) Στο πλαίσιο των άρθρων 9 έως 14 του νόμου 4465/2017 «Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ;

1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; 1. Πότε θα μεταφερθούν στα συστήματα της Τράπεζας Κύπρου, οι λογαριασμοί μου, οι κάρτες μου και οι συνδρομές μου στα εναλλακτικά κανάλια; ; Όλοι οι λογαριασμοί, οι κάρτες και οι συνδρομές σας που διατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ιδιώτες - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση την εκάστοτε πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών.

Στο παρόν Κεφάλαιο προσδιορίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών πληρωµών. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1. Οι παρόντες όροι ρυθµίζουν την παροχή από το πιστωτικό ίδρυµα µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

0,6%). CLF 1013/1/05-16

0,6%). CLF 1013/1/05-16 Ηµεροµηνία.. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 1 Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:

ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: - ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ - ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ DEBIT MASTERCARD BUSINESS - ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση

Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Συνειδητή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναγκαστική εκπροσώπηση Αλλαγή Προμηθευτή! Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ

ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΟΔΗΓΌΣ ΑΛΛΑΓΉΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΏΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ Οδηγός αλλαγής τραπεζικών λογαριασμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» 1. Στο Προωθητικό Πρόγραμμα Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» (εφεξής το «Πρόγραμμα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 16/12/2009 Α ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Έξοδα για την εξέταση των Επιχειρηματικών Δανείων και Δανείων προς Ιδιώτες.(Εφάπαξ κατά την πρώτη εκταμίευση) ΣΕΛΙΔΑ Δε θα εισπράττεται προμήθεια μέχρι νεωτέρας 2 Διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Το παρόν Τιμολόγιο υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση, από το Δ.Σ. της Τράπεζας, όταν αυτό κρίνει ότι είναι απαραίτητο. 2) Το Δ.Σ. της Τράπεζας, παρέχει στον Γενικό Δ/ντή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών

Βήμα πρώτο - Άνοιγμα νέου λογαριασμού ή επιλογή υφιστάμενου λογαριασμού πληρωμών σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον λογαριασμό πληρωμών σας σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Η διαδικασία αλλαγής λογαριασμού είναι απλή, ενώ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.. 80/08.05.1997, ΤΟΥ Τ.Υ..Θ. ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Αθήνα, 1/7/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά σας Για την ενημέρωση των πελατών μας, ακολουθούν απαντήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ - ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Ι. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Οι παρόντες όροι ρυθμίζουν; α) την παροχή από τον Οργανισμό με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στη συνέχεια ο «ΕΛΤΑ») σε κάθε πελάτη του, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ Το παρόν Τιµολόγιο Εργασιών Εγκρίθηκε κατά την υπ αρίθµ 222/02.02.2011 Συνεδρίαση του /Σ. Ισχύει από την 03 η Φεβρουαρίου 2011 και µέχρι την αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 3 2. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 4 3. ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ... 6 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ... 20 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ... 37 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία

ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία Πίνακας περιεχομένων ΠΟΛ.1141/2016 Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής Αθήνα, 16/9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά.

Είναι σημαντικό, ωστόσο, να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με τη σωστή σειρά. 1 Ο παρών Οδηγός εξηγεί πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε, εφόσον επιθυμείτε να μεταφέρετε τον προσωπικό ατομικό τραπεζικό σας λογαριασμό (ταμιευτηρίου ή τρεχούμενο) και τις πληρωμές σας, όπως πάγιες εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170

Σηµείωση: max 10. 2. Same day value: 'Αλλα: 0,05% min 20 max 200 3. Charges 'OUR': 0,15% min 4 max 10. α. Handling Commission: 0,1% min 5 max 170 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΥΡΩ Ε Ξ Ε Ρ Χ Ο Μ Ε Ν Α Ε Μ Β Α Σ Μ Α Τ Α Έκδοση εντολών για το εσωτερικό και τις λοιπές χώρες του SEPA* Φοιτητικά: Έξοδα ιεκπεραίωσης : 4 Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 13SYMV001674736 2013-10-21 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ. Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριστείδου 3, 105.59 Αθήνα Επικοινωνία : Ανδρέας Γκότζης, Τηλ.: 210-3294203 1 / 18 Αθηνά Κάρμη, Τηλ.: 210-3704846

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων

Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Προθεσµιακών Καταθέσεων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» 1. Στο Προωθητικό Πρόγραμμα Mastercard «UEFA Champions League Group stage games» (εφεξής το «Πρόγραμμα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ Οι προµήθειες και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει η Περιφερειακή ΣΠΕ Λεµεσού Λτδ εγκρίνονται από την Επιτροπεία. Τα ποσά αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΝΩΝ Επιλέξιµες είναι οι παρακάτω δαπάνες: ΕΝΟΙΚΙΑ Περιλαµβάνει το κόστος ενοικίων του τόπου υλοποίησης του σχεδίου. Σε περίπτωση ενοικίασης οικίας, το επιδοτούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ANNITAGR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η «Τράπεζα Eurobank Ergasias AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται σφραγισμένες προσφορές για την πώληση ακινήτων, ιδιοκτησίας της. Για τον σκοπό αυτό δημοσιεύονται στον Τύπο ανακοινώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα