Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2015/ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1

2 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης 3 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 3 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 3 Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί 5 Αντικείμενο 5 Ορισμοί 5 Αποδέκτες 6 3. Όρια ενεργοποίησης για την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης Όρια ενεργοποίησης που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ Παρακολούθηση βασικών δεικτών στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ Σημαντικά γεγονότα Εφαρμογή 13 2

3 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2015/03». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ.12). 3

4 Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 4

5 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Αντικείμενο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, σε περίπτωση που ένα ίδρυμα παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, του τίτλου II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή οποιουδήποτε από τα άρθρα 3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014, συμπεριλαμβανομένων εθνικών νομικών πράξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή των τεχνικών προτύπων που καταρτίζονται από την ΕΑΤ σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι αρμόδιες αρχές έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον το σύνολο των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης που παρατίθενται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, με την επιφύλαξη των εποπτικών εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 104 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, με τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προωθείται η συνεπής εφαρμογή των ορίων ενεργοποίησης για την απόφαση σχετικά με την εφαρμογή τέτοιου είδους μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. 2. Προκειμένου να αυξηθεί η συνέπεια των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά την εφαρμογή των εν λόγω ορίων ενεργοποίησης, οι κατευθυντήριες γραμμές διευκρινίζουν, επίσης, τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι αρμόδιες αρχές κατά τον καθορισμό των κατώτατων ορίων που σχετίζονται με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και τους δείκτες κινδύνου που πρέπει να υπόκεινται σε τακτική παρακολούθηση στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω κατώτατων ορίων. 3. Στις κατευθυντήριες γραμμές δεν εξετάζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμόδιων αρχών και των αρχών εξυγίανσης αναφορικά με παραβιάσεις των ορίων ενεργοποίησης, η οποία ρυθμίζεται ήδη στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 4. Η εκτίμηση του κατά πόσον ένα ίδρυμα «παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον» τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 ή της οδηγίας 2013/36/ΕΕ διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές βάσει της ολοκληρωμένης αξιολόγησής τους, μεταξύ άλλων μέσω της ΔΕΕΑ, όπως περιγράφεται στο άρθρο 97 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και διευκρινίζεται περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ. Ορισμοί 5. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α. «προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση»: κατάσταση κατά την οποία ένα ίδρυμα παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 5

6 αριθ. 575/2013, της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, του τίτλου II της οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή οποιουδήποτε από τα άρθρα 3 έως 7, 14 έως 17 και 24, 25 και 26 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 ή συναφούς ενωσιακής ή εθνικής εκτελεστικής νομοθεσίας β. «μέτρα έγκαιρης παρέμβασης»: τα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ γ. «ΔΕΕΑ»: η διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης όπως ορίζεται στο άρθρο 97 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και προσδιορίζεται περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ δ. «κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ»: οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη ΔΕΕΑ που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ 2 ε. «συνολική αξιολόγηση ΔΕΕΑ»: σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, η επικαιροποιημένη εκτίμηση της συνολικής βιωσιμότητας ενός ιδρύματος βάσει αξιολόγησης των στοιχείων της ΔΕΕΑ στ. «συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ»: σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, ο αριθμητικός δείκτης του συνολικού κινδύνου για τη βιωσιμότητα ενός ιδρύματος βάσει της συνολικής αξιολόγησης ΔΕΕΑ ζ. «στοιχείο της ΔΕΕΑ»: σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, πρόκειται για ένα από τα ακόλουθα: ανάλυση επιχειρηματικού μοντέλου, αξιολόγηση της εσωτερικής διακυβέρνησης και των ελέγχων σε επίπεδο ιδρύματος, αξιολόγηση των κινδύνων κεφαλαίου, αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ, αξιολόγηση των κινδύνων ρευστότητας και χρηματοδότησης και αξιολόγηση της ρευστότητας στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ. Αποδέκτες 6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 σημείο i) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Όρια ενεργοποίησης για την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης 7. Στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζονται τα ακόλουθα όρια ενεργοποίησης για την απόφαση των αρμόδιων αρχών σχετικά με το αν πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης: 2 EBA/GL/2014/13 της 19ης Δεκεμβρίου

7 α. συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ και προκαθορισμένοι συνδυασμοί της συνολικής βαθμολογίας ΔΕΕΑ και της βαθμολογίας επιμέρους στοιχείων της ΔΕΕΑ β. ουσιώδεις μεταβολές ή ανωμαλίες που εντοπίζονται κατά την παρακολούθηση των βασικών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ και αποκαλύπτουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση γ. σημαντικά γεγονότα που υποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση. 8. Η παραβίαση των ορίων ενεργοποίησης που καθορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να ωθεί τις αρμόδιες αρχές α) να διερευνήσουν περαιτέρω την κατάσταση, εάν η αιτία της παραβίασης δεν είναι ακόμα γνωστή, και β) λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και το μέγεθος της παραβίασης στο πλαίσιο της συνολικής κατάστασης του ιδρύματος, να αποφασίσουν σχετικά με την εφαρμογή ή όχι μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. 9. Οι παραβιάσεις των ορίων ενεργοποίησης, τα αποτελέσματα των σχετικών περαιτέρω ερευνών και οι αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των λόγων για τη μη λήψη μέτρου, πρέπει να τεκμηριώνονται σαφώς από τις αρμόδιες αρχές. 10. Κατά την παραβίαση των ορίων ενεργοποίησης, σε περίπτωση που ληφθεί θετική απόφαση για την εφαρμογή μέτρου έγκαιρης παρέμβασης, η αρμόδια αρχή πρέπει να επιλέγει το πλέον κατάλληλο μέτρο ή τα πλέον κατάλληλα μέτρα έγκαιρης παρέμβασης προκειμένου να υπάρξει αντίδραση ανάλογη προς τις συγκεκριμένες περιστάσεις. Για τον σκοπό αυτόν, η αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες ή τα μέτρα ανάκαμψης που προσδιορίζονται στο σχέδιο ανάκαμψης και έχει λάβει ή έχει αποφασίσει να λάβει το ίδρυμα στο άμεσο μέλλον. 11. Όταν οι αρμόδιες αρχές αποδίδουν σε ένα ίδρυμα συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ που αντιστοιχεί σε «4», πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο συγκέντρωσης πληροφοριών με σκοπό την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του ιδρύματος, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 3.1 Όρια ενεργοποίησης που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ 12. Τα αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης ΔΕΕΑ και συγκεκριμένων προκαθορισμένων συνδυασμών αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης ΔΕΕΑ και της αξιολόγησης επιμέρους στοιχείων της ΔΕΕΑ, όπως καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, πρέπει να θεωρούνται όρια ενεργοποίησης. 13. Ειδικότερα, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή αποδώσει σε ένα ίδρυμα, ως αποτέλεσμα της ΔΕΕΑ, συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ «4» σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στις 7

8 κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να λάβει απόφαση σχετικά με το αν θα εφαρμόσει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης. 14. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, η αρμόδια αρχή πρέπει να λάβει επίσης υπόψη την αξιολόγηση επιμέρους στοιχείων της ΔΕΕΑ που οδηγεί σε απόδοση βαθμολογίας «4». Αυτού του είδους οι περιπτώσεις ενδέχεται να προκύψουν όταν δεν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα του ιδρύματος και η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ είναι «3», αλλά η αξιολόγηση των στοιχείων της ΔΕΕΑ που καλύπτουν τους ειδικούς τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ υποδεικνύει ότι ένα ίδρυμα ενδέχεται να πληροί τις προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση, με αποτέλεσμα να αποδίδεται βαθμολογία «4» στα αντίστοιχα στοιχεία της ΔΕΕΑ. 15. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή πρέπει να αποφασίσει αν θα εφαρμόσει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ, όπως διενεργείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, έχουν τη μορφή των ακόλουθων συνδυασμών συνολικής βαθμολογίας ΔΕΕΑ «3» και βαθμολογίας «4» για επιμέρους στοιχεία της ΔΕΕΑ: a. η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ είναι «3» και η βαθμολογία της εσωτερικής διακυβέρνησης και των ελέγχων σε επίπεδο ιδρύματος είναι «4» b. η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ είναι «3» και η βαθμολογία του επιχειρηματικού μοντέλου και της στρατηγικής είναι «4» c. η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ είναι «3» και η βαθμολογία κεφαλαιακής επάρκειας είναι «4» ή d. η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ είναι «3» και η βαθμολογία επάρκειας ρευστότητας είναι «4». 16. Κατά τη λήψη της απόφασης σχετικά με το αν θα εφαρμοστούν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης βάσει των ανωτέρω βαθμολογιών ΔΕΕΑ και κατά την επιλογή του πλέον κατάλληλου μέτρου, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αντιμετωπίζουν τις ιδιαίτερες αδυναμίες που εντοπίζονται και επισημαίνονται στο κείμενο της συνολικής αξιολόγησης ΔΕΕΑ ή της αξιολόγησης ενός συγκεκριμένου στοιχείου της ΔΕΕΑ. 3.2 Παρακολούθηση βασικών δεικτών στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ 17. Στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, απαιτείται οι αρμόδιες αρχές να προβαίνουν σε τακτική παρακολούθηση βασικών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών δεικτών για όλα τα ιδρύματα. Για τους σκοπούς της εν λόγω παρακολούθησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να ορίσουν τους δείκτες και να καθορίσουν κατώτατα όρια ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ιδρυμάτων ή ομάδων ιδρυμάτων που διαθέτουν παρόμοια χαρακτηριστικά (ομάδες ομοειδών ιδρυμάτων). 8

9 18. Κατά τον καθορισμό των κατώτατων ορίων για τους δείκτες που σχετίζονται με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ελάχιστες όσο και τις πρόσθετες απαιτήσεις, δηλαδή τις ελάχιστες απαιτήσεις ίδιων κεφαλαίων όπως ορίζονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τις πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτήσεις περί αποθεμάτων ασφαλείας όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ ή τις ελάχιστες απαιτήσεις ρευστότητας όπως ορίζονται στο έκτο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στον κατ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Επιτροπής 3, καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις ρευστότητας που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 105 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 19. Όταν οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν, για τους σκοπούς της παρακολούθησης των βασικών δεικτών, κατώτατα όρια για τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που ισοδυναμούν με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος προαιρετικά προσαυξημένες κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ή τυχόν άλλα κατώτατα όρια, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, όσο και τις πρόσθετες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όπως προσδιορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απαιτήσεις περί αποθεμάτων ασφαλείας που ορίζονται στο κεφάλαιο 4 του τίτλου VII της οδηγίας 2013/36/ΕΕ. 20. Ο εντοπισμός ουσιωδών μεταβολών ή ανωμαλιών στους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων παραβιάσεων των κατώτατων ορίων, πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια αρχή έναυσμα για περαιτέρω έρευνα και, κατά περίπτωση, πρέπει να επανεξετάζεται η αξιολόγηση του συναφούς στοιχείου της ΔΕΕΑ υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η αρμόδια αρχή πρέπει: 1) να προσδιορίζει την αιτία και να προβαίνει σε αξιολόγηση της σημαντικότητας των πιθανού αντίκτυπου για το ίδρυμα από την άποψη της προληπτικής εποπτείας, συμμετέχοντας, κατά περίπτωση, σε διάλογο με το ίδρυμα 2) να τεκμηριώνει την αιτία (τις αιτίες) και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι διαδικασίες της ΔΕΕΑ ακολουθούνται από όλα τα μέλη του προσωπικού της αρμόδιας αρχής και να καταγράφονται τα αποτελέσματα παλαιότερων ερευνών) και 3 Κατ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, ΕΕ L 11 της , σ. 1. 9

10 3) να επανεξετάζει την αξιολόγηση κινδύνων και τη βαθμολογία ΔΕΕΑ, κατά περίπτωση, υπό το πρίσμα τυχόν σημαντικών νέων ευρημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τη ΔΕΕΑ. 21. Σε περίπτωση που η χρηματοοικονομική κατάσταση και η προοπτική κινδύνου καθώς και η βαθμολογία ΔΕΕΑ για ένα συγκεκριμένο στοιχείο υποβαθμιστούν σημαντικά και έχουν αντίκτυπο σε ένα από τα όρια ενεργοποίησης που βασίζονται στον συνδυασμό της συνολικής βαθμολογίας ΔΕΕΑ και των βαθμολογιών για τα επιμέρους στοιχεία ΔΕΕΑ (δηλ. πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις παραγράφους 14-15), οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν απόφαση σχετικά με το αν θα εφαρμόσουν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης. 22. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21, υπό ορισμένες συνθήκες, ουσιώδεις μεταβολές ή ανωμαλίες στους δείκτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως όρια ενεργοποίησης για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. Ειδικότερα, ανάλογα με τη σημαντικότητα των μεταβολών ή των ανωμαλιών ως προς τους δείκτες, τις αιτίες τους και τη σημαντικότητα του δυνητικού αντίκτυπου στο ίδρυμα από την άποψη της προληπτικής εποπτείας, και υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση, η αρμόδια αρχή μπορεί, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, να αποφασίσει να εφαρμόσει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης αμέσως μόλις καθοριστεί η αιτία και ο συνολικός αντίκτυπος, χωρίς να επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση του αντίστοιχου στοιχείου της ΔΕΕΑ. Εντούτοις, η αξιολόγηση του αντίστοιχου στοιχείου της ΔΕΕΑ και η συνολική αξιολόγηση της ΔΕΕΑ πρέπει να επικαιροποιηθούν στη συνέχεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 3.3 Σημαντικά γεγονότα 23. Ορισμένα γεγονότα μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις χρηματοοικονομικές συνθήκες ενός ιδρύματος, θέτοντάς το σε μια κατάσταση όπου οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση πληρούνται σχετικά σύντομα. 24. Σε γενικές γραμμές, αυτά τα γεγονότα πρέπει να δίνουν ώθηση για περαιτέρω έρευνες στον τομέα που επηρεάζεται. Ειδικότερα, στα παραδείγματα σημαντικών γεγονότων που ενδέχεται να θέσουν ένα ίδρυμα σε μια κατάσταση κατά την οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής: α. γεγονότα υψηλού λειτουργικού κινδύνου (π.χ. μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, απάτη, φυσικές καταστροφές, σοβαρά προβλήματα ΤΠ, υψηλά πρόστιμα που επιβάλλονται στα ιδρύματα από τις δημόσιες αρχές) β. σημαντική μείωση του ποσού των επιλέξιμων υποχρεώσεων και των ιδίων κεφαλαίων που τηρούνται από ένα ίδρυμα με σκοπό την εκπλήρωση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) 10

11 γ. ενδείξεις της ανάγκης επανεξέτασης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων ή/και διενέργειας ανεξάρτητης αποτίμησης συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων/περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι, για παράδειγμα, τα εξής: i. αποτελέσματα της αξιολόγησης των στοιχείων της ΔΕΕΑ που προκαλούν ανησυχία ότι τα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να είναι χαμηλότερα από τις υποχρεώσεις ii. παράγραφος έμφασης επί ειδικού θέματος 4 που περιλαμβάνεται στη γνωμοδότηση εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις του ιδρύματος και καταδεικνύει σημαντική αβεβαιότητα iii. δυσμενή γεγονότα που συμβαίνουν στο διάστημα μεταξύ της λήξης της περιόδου αναφοράς και της ημερομηνίας κατά την οποία οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται προς δημοσίευση, τα οποία είναι ενδεικτικά των συνθηκών που προέκυψαν μετά την περίοδο αναφοράς και, συνεπώς, δεν απαιτούν διόρθωση/εκ νέου υποβολή των οικονομικών καταστάσεων (μη διορθωτικά γεγονότα) για κάθε ουσιώδη κατηγορία μη διορθωτικών γεγονότων, το ίδρυμα πρέπει να δημοσιοποιήσει τη φύση του γεγονότος και να προβεί σε εκτίμηση του χρηματοοικονομικού του αντίκτυπου ή να υποβάλει δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν είναι εφικτή μια τέτοια εκτίμηση) iv. συνεχείς και ουσιώδεις διορθώσεις στις οικονομικές καταστάσεις του ιδρύματος λόγω σφαλμάτων στην αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων/υποχρεώσεων και συχνές μεταβολές στις λογιστικές παραδοχές δ. σημαντικές εκροές κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων καταθέσεων λιανικής από πελάτες, που προκαλούνται π.χ. από ζημία στη φήμη του ιδρύματος ε. αναπάντεχη απώλεια ανώτερων διοικητικών στελεχών ή βασικών μελών του προσωπικού που δεν έχουν αντικατασταθεί 4 Η παράγραφος έμφασης επί ειδικού θέματος είναι ένα είδος παραγράφου ή ενότητας που περιλαμβάνεται στη γνώμη εξωτερικού ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, η οποία προστίθεται για να επιστήσει την προσοχή των χρηστών σε ένα ειδικό θέμα το οποίο ναι μεν παρουσιάζεται ή δημοσιοποιείται δεόντως στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά του οποίου η σπουδαιότητα είναι τέτοια που το καθιστά θεμελιώδες για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων από τους χρήστες (π.χ. πληροφορίες σχετικά με αβεβαιότητα όσον αφορά τη μελλοντική έκβαση έκτακτης διαφοράς ή ρυθμιστικής ενέργειας μείζονα καταστροφή που είχε ή συνεχίζει να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας). Η παράγραφος έμφασης επί ειδικού θέματος δεν συνιστά διατύπωση επιφύλαξης στη γνώμη του ελεγκτή ως εκ τούτου, δεν συνεπάγεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν την πραγματική και πιστή εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης του ιδρύματος. 11

12 στ. ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ για την απόκτηση ή διατήρηση της ιδιότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ζ. σημαντική υποβάθμιση της βαθμολογίας από έναν ή περισσότερους εξωτερικούς οργανισμούς πιστοληπτικών αξιολογήσεων, η οποία οδηγεί ενδεχομένως σε σημαντικές εκροές κεφαλαίων, αδυναμία ανανέωσης της χρηματοδότησης ή ενεργοποίηση συμβατικών ρητρών που σχετίζονται με εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις. 25. Μόλις αντιληφθεί την επέλευση σημαντικού γεγονότος, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να εντοπίσει την αιτία του, να προβεί σε εκτίμηση του δυνητικού του αντίκτυπου στο ίδρυμα από την άποψη της προληπτικής εποπτείας, κατά περίπτωση συμμετέχοντας σε διάλογο με το ίδρυμα, και να τεκμηριώσει την εκτίμησή της. 26. Η αρμόδια αρχή πρέπει να επικαιροποιήσει την αξιολόγηση κινδύνου και τη βαθμολογία του αντίστοιχου στοιχείου της ΔΕΕΑ υπό το πρίσμα τυχόν νέων σημαντικών πορισμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών για τη ΔΕΕΑ. Σε περίπτωση που, ως αποτέλεσμα της επικαιροποιημένης ανάλυσης, η συνολική βαθμολογία ΔΕΕΑ ή ο συνδυασμός της συνολικής βαθμολογίας ΔΕΕΑ και των βαθμολογιών επιμέρους στοιχείων της ΔΕΕΑ χειροτερεύσουν και επιδράσουν αρνητικά σε ένα από τα όρια ενεργοποίησης που βασίζονται στα αποτελέσματα της ΔΕΕΑ, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στις παραγράφους 14-15, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. 27. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 26, υπό ορισμένες συνθήκες, σημαντικά γεγονότα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας ως όρια ενεργοποίησης για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή μέτρων έγκαιρης παρέμβασης. Ειδικότερα, ανάλογα με το μέγεθος του σημαντικού γεγονότος και τη σημαντικότητα του δυνητικού αντίκτυπου του γεγονότος στο ίδρυμα από την άποψη της προληπτικής εποπτείας, και υπό την προϋπόθεση ότι το ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για έγκαιρη παρέμβαση, οι αρμόδιες αρχές μπορούν, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, να αποφασίσουν να εφαρμόσουν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης αμέσως μόλις καθοριστεί η αιτία και ο συνολικός αντίκτυπος, χωρίς να επικαιροποιηθεί η αξιολόγηση του αντίστοιχου στοιχείου της ΔΕΕΑ. Εντούτοις, η αξιολόγηση του αντίστοιχου στοιχείου της ΔΕΕΑ και η συνολική αξιολόγηση της ΔΕΕΑ πρέπει να επικαιροποιηθούν στη συνέχεια χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 28. Το γεγονός ότι μια αρχή εξυγίανσης ξεκινά διαδικασία διαβούλευσης με αρμόδια αρχή κατά τον καθορισμό του κατά πόσον ένα ίδρυμα «τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας» πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια αρχή σημαντικό γεγονός που αποτελεί έναυσμα για τη διενέργεια αξιολόγησης ως προς το αν πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα έγκαιρης παρέμβασης έναντι του ιδρύματος προκειμένου να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η βιωσιμότητά του και να αποτραπεί η αφερεγγυότητά του. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να προκύψει σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εξουσιοδοτηθεί να 12

13 καθορίσει εάν το ίδρυμα «τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας», σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 4. Εφαρμογή 29. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017

EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 EIOPA-17/651 4 Οκτωβρίου 2017 Κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με την οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων όσον αφορά τα βασιζόμενα σε ασφάλιση επενδυτικά προϊόντα που έχουν δομή η οποία δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/16 16.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον MAR Αναβολή της δημοσιοποίησης προνομιακών πληροφοριών 20/10/2016 ESMA/2016/1478 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Oρισμοί... 3 3 Σκοπός... 3 4 Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 125/31.10.2017 Θέμα: Άσκηση των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 110/31.01.2017 ΘΕΜΑ: Ουσιώδης, αποκλειστικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών και συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι 1 και 2 και του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 12.3.2016 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 97/23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με τις γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μελών των σωμάτων κεντρικών αντισυμβαλλομένων ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3.4.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 98/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με το πλαίσιο συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 68/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/05 11/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αξιολόγηση κινδύνων ΤΠΕ σύμφωνα με τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κανονισμό για την κατάχρηση της αγοράς (MAR) Πρόσωπα που είναι αποδέκτες βολιδοσκοπήσεων της αγοράς 10/11/2016 ESMA/2016/1477 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/09 11.09.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δεσμεύσεις πληρωμής δυνάμει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Προσαρμογή των μέτρων διακοπής διαπραγμάτευσης και δημοσιοποίηση των διακοπών της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013»

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2013» Συνοπτικός τίτλος. 200(Ι) του 2011 40(Ι) του 2012 49(Ι) του 2012 2(I) του 2013.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές

Κοινές κατευθυντήριες γραμμές JC/GL/2014/01 22 Δεκεμβρίου 2014 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη σύγκλιση των εποπτικών πρακτικών όσον αφορά τη συνέπεια των συμφωνιών εποπτικού συντονισμού για χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών

Διαβάστε περισσότερα

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης

Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Νοέμβριος 201 7 Η εντολή της Επιτροπής Επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου Επιτροπή Επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9β του εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA-BoS-14/172 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον κίνδυνο βάσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA-BoS-15/107 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποβολή στοιχείων για τους σκοπούς της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.12.2017 L 341/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2358 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Προς τους Μετόχους της Τράπεζας της Ελλάδος. Έκθεση επί του Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Φραγκοκκλησιάς 3α & Γρανικού Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: +30 210 6781 100 Fax: +30 210 6776 221-2 www.deloitte.gr Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα