Elektronski regulator grejanja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elektronski regulator grejanja"

Transcript

1 Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja () prema sobnoj temperaturi ili regulator temperature potisne vode prema sobnoj temperaturi (P+ kaskadni regulator) sa internim/ eksternim senzorom temperature. in./maks. ograničenje temperature vode u potisnoj i povratnoj grani. Kontrola fiksne temperature vode u potisnoj grani za pripremu tople sanitarne vode. Upravljanje motornim pogonima (u 3-tačke) postavljenim na ventile, i/ili ipumpe (on/off). akođe, pogodan za montažu na zid u stambenim prostorijama. Za sve tipove gradnje. Fiksni osnovni program (fabrički podešeno) za upotrebu pri prvom puštanju u rad. Jednostavno prilagođavanje potrebama postrojenja izborom jednog od tri osnovnih kontrolnih modela korićenjem servisnih parametara. Intuitivan korisnički pregled sa jednostavnom tastaturom i preglednim LCD-om. ogućnost biranja prikazane temperature. Automatsko prebacivanje između letnjeg i zimskog računanja vremena. ri temperaturna nivoa (redukovan/normalan/komfor) za kontrolu sobne temerature, plus kontrola jedne fiksne vrednosti temperature. emperaturni nivoi i vreme smenjivanja temperaturnih nivoa su programabilni. Zaštita od smrzavanja postrojenja je aktivna i kada sistem nije u pogonu (stanje pripravnosti). Vremenski rad sa nedeljnim i godišnjim programom. Programabilna ulazna funkcija. Dva triak izlaza i jedan relejni izlaz sa brojačem radnih sati. Umesto funkcije cirkulacione pumpe relejni izlaz može biti podešen kao pilot tajmer. Funkcija protiv zaglavljivanja pumpe i ventila. Ručno upravljanje pumpe i ventila. Kućište regulatora čisto bele boje (RAL 9010), od negorive termoplastike. Jednostavno za ugradnju. Pogodno za montažu na zid ili u ugradnu kutiju. Električni priključak u ploču sa klemama za žice do 2,5 mm2. Ulaz strujnih kablova je sa zadnje strane. odel Opseg podešavanja Kontrolne Napajanje ežina [ C] karakteristike [kg] , P V~ , P+ 24 V~ 0.28 Vremenska kontrola : 1 nedeljni program maks. 42 komande Preciznost kontrole ± 1 s/d na 20 C in. interval prebacivanja 10 minuta Rezevno napajanje > 6 h (baterija, 20 C) 1 godišnji program maks. 6 komande (nakon 1 sata punjenja) in. interval prebacivanja 1 dan Parametri trajni olerancija napajanja ± 15 %, Hz Ambijentalana temperatura C Potrošnja struje < 1.5 V Ambijentalana rel. vlažnost %rh Izlazi 1 relej, 2 triak emeratura skladištenja & C Uključivanje F031 F041 temperatura transporta riak 0.3 [0.5] A 1) 230 V~ 24 V~ Usaglašenost EN and CE in. opterećenje 10 ma 40 ma Stepen zaštite IP 30 (EN 60529) Relej 5 (2) A 230 V~ 50 V Klasa zaštite II (IEC 60536) Ulazi 1 binarni, 3 analogna EC zračenje EN binarni ulaz struja prebacivanja 1 ma EV otpornost EN analogni ulazi 2 1 ili V Radio ometanje Bezbednost EN and EN kontroler P-opseg Xp = K Integralno vreme dejstva t n = s P kontroler P-opseg Xp= K Vreme pokretanja ventila s Grejni temperaturni nivoi redukovan/normalan/komfor Fabričko podešavanje 17 C/20 C/21 C emperatura kontrole fiksne vrednosti Fabričko podešavanje 60 C Zaštita od smrzavanja 3 C (spoljašnja), 8 C (sobna) Vremenska konstanta emperaturni senzor, interni 22 min Pribor otorni pogoni ventila (3-tačke) Spoljašnji temperaturni senzor Nalegajući senzor temperature ransformator: ulaz 230V~; izlaz 21 V~; (0.34 A); kabl 1.8 m; IP. 30

2 Opšti opis načina rada emperature se mere korišćenjem preciznih senzora, a zatim se upoređuju sa trenutno zadatom vrednošću. Kontaktni releji i triaci se uključuju u skladu sa kontrolnim odstupanjem i kontrolnom karakteristikom, tako da se više ili manje toplote dovodi u prostoriju. Na ovaj način se održava željena sobna temperatura konstantnom. Optimalni unutrašnji uslovi uz minimalnu potrošnju energije su zagarantovani pomoću promenljivog nedeljnog programa, izborom individualnog temperaturnog profila za svaki dan. Za podešavanje drugih temperatura, privremena promena, vremenski ograničeni i vremenski ne ograničeni režimi su pogodni za primenu režima "odsutan" ili "proslava". Ušteda energije tokom dužeg odsustva kao što su praznici, može se uzeti u obzir korišćenjem kalendarskog programa. Stanje sistema je prikazanona LCD ekranu pomoću piktograma i brojeva. OD 1 RF F R_ext R_ext A Xs (R_int) Kontrolni modeli Kontrolni model 1:, regulacija temperature u potisu u odnosu na spoljašnju temperaturu Kontrolni model 2:, regulacija sobne temperature sobnom temperaturom Kontrolni model 3: P+, regulacija potisne temperature u zavisnosti od sobne temperature (kaskadni kontroler) OD 2 F Xs (R_int) Napomene za montažu Zbog integrisanog vremenskog uključivanja, funkcije zaštite od smrzavanja i funkcije protiv blokade pumpe i ventila, regulator treba da je trajno priključen na napajanje. reba da bude postavljen na približno 1.5 metara visine od poda i - kada je sobna temperatura aktivna- u poziciji tako da bude zaštićen od direktnog izlaganja suncu, promaji i izvorima toplote ili hladnoće. OD 3 RF P R_ext Xs (R_int) Skraćenice A = Spoljašnja temperatura I = Početna tačka (bazna tačka) F = emperatura potisa R = Sobna temperatura Rmin = Ograničenje minimalne sobne temp. R Rmax = Ograničenje maksimalne sobne temperature R RF = emperatura povrata Xp = Proporcionalni opseg n = Integralno vreme Xsh = Neutralna zona y = Vreme rada ventila Flim = Ograničenje protoka = Pumpa za grejanje V = Ventil OD = Kontrolni model S = Kriva grejanja = Fabričko podešavanje 0 = emperaturni nivo 0 (grejanje u režimu pripravnosti) 1 = emperaturni nivo 1 (redukovani) 1 = emperaturni nivo 2 (normalni) 3 = emperaturni nivo 3 (komforni) 4 = emperaturni nivo 4 (fiksna vrednost) Indeksi: Primer: Xs = Zadata vrednost Rs = Zadata vrednost sobne temperature Xi = renutna vrednost Fi = renutna vrednost temperature u potisnom vodu Xged = Prigušena vrednost Aged = Korigovana vrednost spoljašnje temperature max = aksimum Fsmax = aksimalna zadata temperatura u potisnom vodu min = inimum Rsmin = inimalna zadata sobna temperatura Parametri Generalne informacije Grejna kriva za OD 1: Korigovanje spoljašnje temperature: Letnje/zimsko-ograničenje grejanja Zakrivljena, bez uticaja suvišne toplote ( vidi strau 7) Podesivo u 10 koraka od "nekorigovane" do "korigovane za 24 h" ON označava leto-zima OFF označava zima-leto OD 1: ON kada Aged Rs; OFF kada Aged Rs + 1K OD 2: ON kada Ri Rs + ½ Xp; OFF kada Ri Rs + ½ Xp + 1K OD 3: ON kada Ri Rs; OFF kada Ri Rs + 1K Binarni ulaz (PROG) Binarni ulaz (PROG) može biti programiran u servisnom modu za različite ulazne signale. Ako je napon između ulaza i GND manji od 0.4 V, kontakti se tumače kao zatvoreni. Ako je napon veći od 0.6 V, kontakti se tumače kao otvoreni. Kontaktna struja je cca 1mA. abela 1 prikazuje moguće temperaturne nivoe i mogući uticaj na kontrolu temperature kada je ulaz aktivan. Ako kontakti nisu aktivni, kontroler radi prema zadatom vremenskom režimu.

3 Specijalne funkcije Dodavanje uticaja sobne temperature Prelazni programi Letnje/zimsko računanje vremena-promena Zaštiata od smrzavanja Funkcija protiv zaglavljivanja pumpe i ventila Resetovanje Kontrola fiksne vrednosti Ograničenje temperature u potisnoj grani Ograničenje temperature u povratnoj grani anuelni mod Pilot tajmer Pomoću kontrolnog modela 1, dodavanjem uticaja sobne temperature, sve razlike između stvarne i podešene vrednosti sobne temperature se koriguju. I pozitivne i negativne razlike mogu se nadoknaditi povećanjem/smanjenjem temperature u potisnoj grani. Ova funkcija se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje je deaktivirano. Uticaj sobne temperature: Δ F = 3(S+1) (Rs Ri), pri čemu se (Rs Ri) uzima u obzir samo do ± 3 K. Nedeljni program sa maksimalno 42 komande i godišnji program sa makimalno 6 komandi je na raspolaganju. Niži temperaturni nivo za nedeljni i godišnji program ima prioritet. Ne aktiviran program tumači se kao automatski režim sa temeraturnim nivoem 3; simbol sata bez indeksa 1 ili 2 se prikazuje na ekranu. Godišnji program se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje za godišnji program je deaktivirano. Automatski, posredstvom godišnjeg sata. Promena vremena odvija se programiranog datuma ako je nedelja, u suprotnom sledeće nedelje nakon toga. Vreme prelazka je u 02:00 ili 03:00 sati. Fabričko podešavanje je aktivan, sa datumom prelazka 25. oktobar i 25. mart. Funkcija zaštite od smrzavanja aktivira se kada je kontroler u automatskom režimu i grejanje u stanju pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili je grejanje isključeno. akođe, granica smrzavanja treba da bude dostignuta. Granica smrzavanja je 3 C za korigovanu spoljašnju temperaturu u kontolnom modelu 1 i 8 C za sobnu temperaturu u kontrolnom modelu 2 i 3. Funkcija zaštite od smrzavanja se prekida kada spoljašnja temperatura poraste iznad 4 C ili sobna temperatura iznad 9 C. Kada je funkcija zaštite od smrzavanja pokrenuta, ventil se otvara 30 % i cirkulaciona pumpa se uključuje. Funkcija zaštite od smrzavanja se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje je "aktivno". Ako cirkulaciona pumpa ili ventil miruju duže od 168 h, izlazi se aktiviraju u nizu prve sledeće nedelje u 00:00 h. Ova funkcija se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu; fabričko podešavanje je deaktivirano. Kontroler se može resetovati pritiskom na reset dugme. Vreme i datum se moraju uneti ponovo. Parametri i program podešeni u servisnom modu ostaju nepromenjeni. Sa kontrolnim modelima 1 i 3 moguće je imati kontrolu fiksnih vrednosti uz pomoć binarnog programskog ulaza (videti abelu 1). emperatura u potisnoj grani se podešava na fiksnu vrednost. Ova vrednost može biti promenjena u servisnom modu. Kontrola fiksne vrednosti ima prioritet nad kontrolom temperature u potisnoj grani prema podešenom programu. aksimalna i minimalna vrednost temperature u potisnoj grani se ograničava sa kontrolnim modelima 1 i 3. Vrednosti gornje i donje granice se mogu menjati. Ako se izračunata zadata vrednost temperature u potisnoj cevi nalazi izvan granica, onda zadata maksimalna temperatura postaje aktivna. U letnjem režimu ili ako je grejanje u režimu pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili ako je sistem isključen, ograničenje temperature u potisnoj cevi nije aktivno. Sa kontrolnim modelima 1 i 3 temperatura u povratnoj grani može da se ograniči. Granična vrednost temperature u povratnoj grani i nivo intervencije na temperaturu u potisnoj grani se zadaju u servisnom modu. Intenzitet intervencije menja vrednost zadate temperature u potisnoj grani (kada se prekorači granična vrednost). Uz pomoć matematičkih simbola (plus ili minus) nivo intervencije može biti podešen, bilo da se limitira minimalna ili maksimalna temperatura. Pozitivna vrednost podešavanja limitira maksimalnu temperaturu u povratnoj grani i dovodi (kada je granična vrednost premašena) do redukcije temperature u potisnoj grani. Negativna vrednost podešavanja limitira minimalnu temperaturu u povratnoj grani. U letnjem režimu ili ako je grejanje u stanju pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili isključeno, limitacija temperature u povratnoj grani je deaktivirano. U manuelnom modu moguće je odvojeno aktivirati pumpu i ventil. Pokretanje pumpe ili ventila kroz meni, ako je manuelni mod aktiviran. anuelni mod se može aktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje manuelnog moda je deaktivirano. Relejni izlaz može biti konfigurisan kao signal pilot tajmera. emperaturni nivoi 0 (grejanje u pripravnosti) i 1 (redukovana temperatura) zatvaraju relejne kontakte. 2 (normalna temperatura) i 3 (komforna temperatura) otvaraju kontakte. Konfiguracija se vrši u servisnom modu. U servisnom modu, takođe je moguće podesiti uticaj (ne)ograničene temperaturne promene i signala binarnog ulaza na signal pilot tajmera. Fabričko podešavanje za relejni izlaz je za uključenje pumpe.

4 abela 1: Funkcije kada je binarni ulaz (PROG) aktivan Funkcija PROG ulazni signal Vrednost SERV parametra Promene temperaturnih nivoa u automatskom režimu 1) ogući uticaji Simbol Odsustvo 0 2 1, ili - 2) ; 3) Prisustvo 1 0 2, ili -; Kontakt prozora 2 2 1, ili -; Daljinsko uključivanje 3 1 0, 2 0, ili -; Indikacija kvara 4 + ili -; Zaključavanje tastature 5 + ili -; Kontrola fiksne vrednosti 6 0 4, 1 4, 2 4, 3 4 (samo OFF) Beleške 1) Ako kontakti nisu aktivni, svi temperaturni nivoi su regulisani u skladu sa standardnim programom. 2) + ili izaziva privremenu promenu temperature do sledeće vremenske promene. 3) izaziva ograničenu/ne ograničenu promenu u temperaturi. abela 2: Spisak servisnih parametara Broj Opis Opseg Korak P01 0Y.xx Verzija softvera (Y=1: verzija, xx= serijski broj) P02 0 renutni status uređaja 0 = OK; u slučaju prikaza koda greške kontaktirajte HERZ tehničku podršku P03 0 Bez značaja P04 0 Resetovanje softvera 0= funkcija nije aktivna 1= resetuj servisne prametre(fabričko podešavanje) 2= resetuj komande i programe (fabričko podešavanje) 3= resetuj servisne parametre (fabričko podešavanje) i resetuj komande i programe (fabričko podešavanje) Nakon toga, parametar se automatski resetuje na 0. P05 0 eni za manuelni rad = manuelni pogon nije omogućen manuelni pogon je moguć sa maksimalnom otvorenošću ventila od 5 do 100% P06 0 odel regulisanja, OD 0= regulisanje nije aktivno (kontakti otvoreni) 1= regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnje temperature 2= regulacija sobne temperature u zavisnosti od sobne temperature 3= P+, regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od sobne temperature (kaskadni kontroler) P07 0 Jezik = Nemački 1 =Francuski 2 = Engleski 3 = Italijanski 4 =Španski 5 = Češki 6 = P08 0 Jedinica mere za temperaturu 0 = C 1 = F P09 0 Prikaz stvarne temperature pri automatskom radu 0= Sobna temperatura 1= Spoljašnja temperatura u OD1,3 (videti P06) 2= eperatura u potisnoj grani u OD1,3 (videti P06) 3= emperatura u povratnoj grani u OD1,3 (videti P06) ako je relevantni senzor podešen (P12:3) P10 8 Ograničenje minimalne sobne temperature Rmin 8 C...36 C 1K P11 38 Ograničenje maksimalne sobne temperature Rmax 10 C...40 (70) C 1K C ako se koristi NC senzor C ako se koristi senzor (P12:1)

5 abela 2a: Spisak servisnih parametara (nastavak) Broj Opis Opseg Korak P12 0 erenje sobne temperature i temperature u povratnoj grani 0= Sobna temperatura merena korišćenjem internog NC senzora 1= Sobna temperatura merena korišćenjem eksternog senzora 2= erenje prosečne sobne temperature internim NC i eksternim senzorom 3= erenje temperature u povratnoj grani korišćenjem eksternog senora, takođe moguće sa FLim binarnim ulazom za ograničenje minimalnog protoka P Uticaj zida prilikom merenja sobne temperature internim NC senzorom - 6.0K K 0.1K P Uticaj zida prilikom merenja sobne temperature eksternim senzorom - 6.0K K 0.1K P15 0 erenje spoljašnje temperature u OD1 (vidi P06) 0 = 1 = V, potrebno je premestiti džamper P16 3 Korigovanje spoljašnje temperature (OD1) Nivo 0= ne korigovano, do nivoa 10= korigovanje sa vremenskom konstantom od 24 časa P17 0 Funkcija PROG (pogledati abelu 1) = odsustvo; 1= prisustvo; 2= kontakt prozora; 3= daljinsko uključivanje; 4= indikacija kvara; 5= zaključavanje tastature; 6= kontrola fiksne vrednosti P18 0 Smer rada, ulazni PROG 0= aktivno zatvoreno ; 1=aktivno otvoreno P K proporcionalni opseg, P kontroler u OD 3 (videti P06) 1.0K K 0.1K P K proporcionalni opseg, kontroler 2K...100K 1K P sekunde, integralno vreme, kontroler 15s s 5s P sekunde, vreme hoda ventila 30s...300s 5s P C ograničenje minimalne temperature u potisnoj grani u OD 1,3 (vidi P06) 0 C C 5K P C ograničenje maksimalne temperature u potisnoj grani u OD 1,3 (videti P06) 20 C C 5K P C ograničenje temperature u povratnoj grani u OD 1,3 (videti P06) 0 C...90 C 5K P K/K nivo intervencije prilikom postizanja granične vrednosti u povratnoj -10K/K...10K/K 1K/K grani u OD 1,3 (videti P06, P12) P C podešavanje temperature u potisnoj grani za 4 (kontrola fiksne vrednosti) u OD 1,3 (videti P06, P17) 0 C C 5K P28 0 Uključivanje sobne temperature u OD 1 (vidi P06, P12) 0=nije aktivna 1= aktivna, kada je ri>rs; 2= aktivna, kada je ri<rs; 3= aktivna, kada je ri<>rs P nagib krive grejanja u OD P30 1 Zaštita od smrzavanja 0= nije aktivna 1= aktivna P31 1 Funkcija relejnog izlaza (skraćenica: pilot tajmer: P; pumpa CP) = relej nije aktivan; 1= CP za grejanje; 2= pumpa za kontrolu fiksne vrednosti; 3= regulisan nedeljnim i godišnjim programima; 4= kao 3, ali uzima u obzir i PROG; 5= kao 4, ali takođe uzima u obzir ograničene/ne ograničene promene u temperaturi P32 0 Zaštita od zaglavljivanja ventila i pumpe 0= nije aktivna 1= aktivna na triak izlazu (ventil); 2= aktivna na relejnom izlazu (pumpa); 3= aktivna na relejnom i triak izlazu (pumpa i ventil) P min isključena pumpa na početku smanjenja temperature u OD 1. 0 min min 10min Ovo važi pod uslovom da uticaj sobne temperature nije aktivan (P28:0) P34 0 Prikaz ukupnog trajanja zatvorenog releja (ne može se obrisati) P35 0 Godišnji program 0= nije aktivan; 1= aktivan 2= aktivan, izvršene komande se brišu posle izvršenja 3= aktivan, izvršene komande se usvajaju (posle izvršenja) za sledeću godinu P oktobar- promena letnjeg u zimsko računanje vremena P mart- promena zimskog u letnje računanje vremena Ako je P36=P37 nema promena vremena P Prikaz izmerene vrednosti temperature u potisnoj grani, npr 66,3 C u OD 1,3 (P06) OD 1 (vidi P06) P Prikaz izmerene vrednosti spoljašnje temperature, npr -16 C u P Prikaz potrebne temperature u potisnoj grani, npr 69,7 C u OD 1 (P06) C C C C 0.1K 0.1K P Prikaz izmerene vrednosti temerature u povratnoj grani (P06, P12) 1.0 C C 0.1K P60 0 Funkcija sušenja poda: 0= nije aktivna; 1= aktivna 9= (samo pročitati) = uspešno završena

6 ehnički opis parametara Privremena promena temperature Ograničena/neograničena promena temperature erenje sobne temperature Početna korekcija, uticaj zida erenje spoljašnje temperature promene je prikazano na ekranu. Promena se može obustaviti. Interni NC i/ ili eksterni senzor oguće je do +/- 6K Opseg: C. Pomoću džampera moguće je izabrati između i V ulaznog signala. Ulazna impendansa za V: 100 kω Ulaz za druge temperaturne senzore ačnost (greška) +/- 0.2 K za 20 C i triak struju <0.3A Opseg zadate vrednosti sobne temperature C ako se sobna temperatura meri korišćenjem internog NC senzora C ako se sobna temperatura meri korišćenjem eksternog senzora ačnost merenja podešene sobne temperature 0.5 K Vremenska konstanta za obradu izmerenih < 10 s za senzor ; < 25 s za NC senzor vrednosti Ograničenje podešavanja sobne temperature inimalna i maksimalna moguća podešavanja (Rsmin, Rsmax) sobne temperature mogu biti ograničena/ neograničena preko servisnih parametara. Fabričko podešavanje je 8 C...38 C. 8 C...40 C moguće podešavanje temperature ako je sobna tempeartura merena korišćenjem internog senzora 8 C...70 C moguće podešavanje temperature ako je sobna temperatura merena korišćenjem eksternog senzora Zaključavanje tastature ože se isključiti i uključiti preko tastera pritiskanjem dugmadi određenim redosledom; kada tastatura nije zaključana, indikacija na ekranu Izlaz ventila riak (sa prikazom stanja) Izlaz pumpe Relej (sa prikazom stanja) Učestalost uključivanja, mehanička > 5 miliona prelaznih ciklusa Režim rada prema EN 60730: ip 1 C Broj radnih sati Broj radnih sati kada su relejni kontakti zadvoreni: može se očitati ali se ne može obrisati u servisnom modu. Vreme rada pumpe okom prelazka iz fiksno kontrolisane temperature u kontrolu temerature u potisnoj grani prema programu, pumpa radi za podešeno vreme pokretanja ventila i još pet minuta kako bi se sprečilo pregrevanje. Ograničenje protoka Ventil se zatvara kada su Flim binarni kontakti zatvoreni. Opet se otvara kada je fi<fs - 5 C. Nakon otvaranja ventila, binarni kontakti se ne uzimaju u obzir za period jednak tri puta vreme pokretanja ventila. aksimalna otvorenost ventila Vreme otvaranja ventila= 1.5 puta vreme hoda ventila Neutralna zona za OD 1 i 3 ± 1.5 K Neutralna zona za OD 2 ± 0.20 K Vreme mirovanja pumpe Vreme, prilikom smanjenja zadate vrednosti sobne temperature nakon čega se pumpa isključuje, ako se sobna temperatura ne meri. Vreme može biti promenjeno u servisnim parametrima. Fabričko podešavanje je 120 min. Vreme ciklusa 1 / 10 y Greške ERR U U U Promena u automatskom režimu; važi do sledeće vremenske komande, ali najmanje 2 sata. Promena se može obustaviti. Promena u automatskom režimu; promene od 3 sata do 19 dana su moguće. Preostalo vreme za Ako se jave greške, one se prikažu kao skraćenica "ERR" na ekranu. Status uređaja se može potražiti u servisnim parametrima. Greške su prikazane kao niz brojeva u statusu uređaja. Za objašnjenje i opis greške javiti se HERZ tehničkoj podršci. emperaturni senzor koji se koristi za merenje ima prekid u električnom kolu. C C C emperaturni senzor koji se koristi za merenje ima kratak spoj. (crtice u sredini) Parametar se ne zahteva ili izmerana vrednost nije još izračunata (crtice na vrhu) Izmerena vrednost, putem senzora koji se koristi za merenje, je suviše visoka (izmerena vrednost je u opsegu 2, vidi abelu 3) (crtice na dnu) Izmerena vrednost, putem senzora koji se koristi za merenje, je suviše niska (izmerena vrednost u opsegu 2, vidi abelu 3) U zavisnosti od opsega u kome su nalaze izmerene temperature, preduzimaju se određene mere koje se odnose na rad pumpe i ventila. Raspoloživi opsezi i njihove vrednosti: Opseg 1 Kontrolni mod; nema dodatnih mera u vezi rada pumpe i ventila Opseg 2 Kontrolni mod; baziran na poslednje izmerenoj temperaturi iz Opsega 1 Opseg 3 Ventil je zatvoren nakon 1.7 puta vremena pokretanja ventila; pumpa se isključuje nakon 1.7 puta vremena pokretanja ventila. abela 3 prikazuje opsege temperatura različitih tipova senzora. abela 3: Opseg temperaturnih vrednosti Senzor () Opseg 1 Opseg 2 Opseg 3 Potisna temperatura 1.0 C C C C; C C < C, > C Spoljašnja temperatura 50.0 C C C C; C C <-50.0 C; > C Sobna temperatura, eksterni 5.0 C C C C; C C < C; > C Sobna temperatura, interni 5.0 C C < 5.0 C, > 45.0 C nije definisana Povratna temperatura 1.0 C C C... 1 C; C C > C; (< C Flim) =^

7 Karakteristika/kriva grejanja za OD 1 Nagib Nagib [ C] Spoljašnja temperatura Primeri primene 100 [ C] I emperatura vode u potisnoj grani [ C] Kriva grejanja sa minimalnim i maksimalnim ograničenjem za OD 1 4 Fmax. Fmin. FS 1 2 [ C] A 1 = redukovana, 2 = normalna, 3 = komforna, 4 = fiksna vrednost 3 A A F R F RF OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnjih uslova sa internim/eksternim senzorom sobne temperature OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od. spoljašnjih uslova sa ograničenjem temperature u povratnoj grani (min.) A F RF OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnjih uslova sa ograničenjem temperature u povratnoj grani primarnog kola (max.) ( R ) F OD 2: Regulacija sobne temperature u zavisnosti od sobne temperature sa internim/eksternim temperaturnim senzorom OD 3: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od sobne temperature

8 Dijagram povezivanja L V~ N 2 1 VDR EP_R R_int. PROG EP_F P+ EP_A 24 V~ 2 1 VDR R_IN EP_R PROG EP_F P+ EP_A ,3A 5(2)A 2 1 N.B.: Uzemljenje prolazi kroz priključke 3 i 4 Crtež sa dimenzijama 76 9, ,4 8 3, ,3 A <50 V~ 5(2) A 2 1 R_ext / RF. F_Limit. F V A R_ext / RF. F_Limit. F : V A

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. 230 V a.c. i 24 V a.c. Opis i primena Kontroler je projektovan za jednostavnu instalaciju: jedan kabl, jedan konektor. Kontroler ima posebno dizajniran ekran sa pozadinskim osvetlenjem. Prikazi su bazirani

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER

L E M I L I C E LEMILICA WELLER WHS40. LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm Tip: LEMILICA WELLER. Tip: LEMILICA WELLER L E M I L I C E LEMILICA WELLER SP25 220V 25W Karakteristike: 220V, 25W, VRH 4,5 mm LEMILICA WELLER SP40 220V 40W Karakteristike: 220V, 40W, VRH 6,3 mm LEMILICA WELLER SP80 220V 80W Karakteristike: 220V,

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z. Pismeni ispit iz matematike 06 007 Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj z = + i, zatim naći z Ispitati funkciju i nacrtati grafik : = ( ) y e + 6 Izračunati integral:

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR

OSNOVI ELEKTRONIKE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU OSNOVI ELEKTRONIKE ODSEK ZA SOFTVERSKO INŽENJERSTVO LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 2 DIODA I TRANZISTOR 1. 2. IME I PREZIME BR. INDEKSA GRUPA

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti). PRAVA Prava je kao i ravan osnovni geometrijski ojam i ne definiše se. Prava je u rostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom aralelnim sa tom ravom ( vektor aralelnosti). M ( x, y, z ) 3 Posmatrajmo

Διαβάστε περισσότερα

numeričkih deskriptivnih mera.

numeričkih deskriptivnih mera. DESKRIPTIVNA STATISTIKA Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću Numeričku seriju podataka opisujemo pomoću numeričkih deskriptivnih mera. Pokazatelji centralne tendencije Aritmetička sredina, Medijana,

Διαβάστε περισσότερα

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES"

Uputstva za korišćenje Upravljanje Single SES Strana 1 od 23 Uputstva za korišćenje Upravljanje Single "SES" Single Temperiertechnik GmbH Ostring 17-19 D-73269 Hochdorf Telefon (07153) 30 09-0 Telefaks (07153) 30 09 50 e-mail: Internet: info@single-temp.de

Διαβάστε περισσότερα

5. Karakteristične funkcije

5. Karakteristične funkcije 5. Karakteristične funkcije Profesor Milan Merkle emerkle@etf.rs milanmerkle.etf.rs Verovatnoća i Statistika-proleće 2018 Milan Merkle Karakteristične funkcije ETF Beograd 1 / 10 Definicija Karakteristična

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

5 Ispitivanje funkcija

5 Ispitivanje funkcija 5 Ispitivanje funkcija 3 5 Ispitivanje funkcija Ispitivanje funkcije pretodi crtanju grafika funkcije. Opšti postupak ispitivanja funkcija koje su definisane eksplicitno y = f() sadrži sledeće elemente:

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI SVUČILIŠT U ZAGU FAKULTT POMTNIH ZNANOSTI predmet: Nastavnik: Prof. dr. sc. Zvonko Kavran zvonko.kavran@fpz.hr * Autorizirana predavanja 2016. 1 Pojačala - Pojačavaju ulazni signal - Zahtjev linearnost

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo PRIMJER 3. MATLAB filtdemo Prijenosna funkcija (IIR) Hz () =, 6 +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 53 z +, 3 z +, 78 z +, 3 z +, 6 z, 95 z +, 74 z +, z +, 9 z +, 4 z +, 5 z +, 3 z +, 4 z 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Rožnjača je statičkog sistema kontinualnog nosača raspona L= 5x6,0m. Usvaja se hladnooblikovani šuplji profil pravougaonog poprečnog preseka. Raster rožnjača: λ r 2.5m

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

TA-Slider 160. Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N

TA-Slider 160. Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N TA-Slider 160 Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N IMI TA / Regulacioni ventili / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

7 Algebarske jednadžbe

7 Algebarske jednadžbe 7 Algebarske jednadžbe 7.1 Nultočke polinoma Skup svih polinoma nad skupom kompleksnih brojeva označavamo sa C[x]. Definicija. Nultočka polinoma f C[x] je svaki kompleksni broj α takav da je f(α) = 0.

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Trigonometrija Adicijske formule Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto Razumijevanje postupka izrade složenijeg matematičkog problema iz osnova trigonometrije

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

mikrorem d.o.o. Regulator MR212SKS1 mernoregulaciona oprema Tačnost merenja bolja od 0.25% FS Ulaz za Pt100 temperaturnu sondu

mikrorem d.o.o. Regulator MR212SKS1 mernoregulaciona oprema Tačnost merenja bolja od 0.25% FS Ulaz za Pt100 temperaturnu sondu mikrorem d.o.o. mernoregulaciona oprema Regulator MR212SKS1 Ulaz za Pt100 temperaturnu sondu Tačnost merenja bolja od 0.25% FS Pomoćni analogni ulaz 0(4)-20mA za daljinsku zadatu vrednost Proizvoljno skaliranje

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

EMHEATER SOFT STARTER SERIJE EM-GW REAL IMPEKS DOO MARKA OREŠKOVIĆA 41C PALIĆ SRBIJA UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE. ver. 1.0

EMHEATER SOFT STARTER SERIJE EM-GW REAL IMPEKS DOO MARKA OREŠKOVIĆA 41C PALIĆ SRBIJA UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE. ver. 1.0 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE SOFT STARTER SERIJE EM-GW REAL IMPEKS DOO MARKA OREŠKOVIĆA 41C 24413 PALIĆ SRBIJA ver. 1.0 BEZBEDNOSNE KLAUZULE Hvala vam što ste izabrali inteligentni soft starter za motore, ovaj

Διαβάστε περισσότερα

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo

Kontroler kapaciteta AK-PC 551. Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 551 Uputstvo Uvod Primena Kontroler je namenjen za regulaciju kapaciteta kompresora i kondenzatora za manje rashladne sisteme. Najviše 8 kompresora i jedan kondenzator mogu biti

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

LUNA HT. Standard: DIN 4702 T8 Gas : G.20. Efikasnost% Emisija(mg/kW) CO NOx CO NOx CO NOx ,2 109,8. po merenjma.

LUNA HT. Standard: DIN 4702 T8 Gas : G.20. Efikasnost% Emisija(mg/kW) CO NOx CO NOx CO NOx ,2 109,8. po merenjma. LUNA HT LUNA HT 1.450 :kotao samo za grejanje 45 kw LUNA HT 1.550 :kotao samo za grejanje 55 kw LUNA HT 1.650 :kotao samo za grejanje 65 kw LUNA HT 1.850 :kotao samo za grejanje 85 kw LUNA HT 1.1000 :kotao

Διαβάστε περισσότερα

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ

Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ Alarmni sustavi 07/08 predavanja 12. i 13. Detekcija metala, izvori napajanja u sustavima TZ pred.mr.sc Ivica Kuric Detekcija metala instrument koji detektira promjene u magnetskom polju generirane prisutnošću

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

konst. Električni otpor

konst. Električni otpor Sveučilište J. J. Strossmayera u sijeku Elektrotehnički fakultet sijek Stručni studij Električni otpor hmov zakon Pri protjecanju struje kroz vodič pojavljuje se otpor. Georg Simon hm je ustanovio ovisnost

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI Sama definicija parcijalnog ivoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je, naravno, naučiti onako kako vaš profesor ahteva. Mi ćemo probati

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART3 serija gas detektora ( trgovaèko ime NET/x ATEX detektori) koji se koriste za detekciju bilo kog zapaljivog gasa ili jedinjenja (u % LEL), toksiènih gasova i jedinjenja

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 VIESA SOLARA TERIKA Primeri instalacija Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 4/2014 Sadržaj Sadržaj 1. Zagrevanje potrošne vode pomoću bivalentnog akumulacionog bojlera PTV i

Διαβάστε περισσότερα

Kontroler kapaciteta AK-PC 551

Kontroler kapaciteta AK-PC 551 Uputstvo Kontroler kapaciteta AK-PC 551 ADAP-KOOL Refrigeration Control System Uvod Primena Kontroler je namenjen za regulaciju kapaciteta kompresora i kondenzatora za manje rashladne sisteme. Najviše

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

Tehnički list. Description

Tehnički list. Description Tehnički list Pogoni za modulacionu regulaciju & regulacija u 3 tačke AME 655 bez sigurnosne funkcije AME 655 GA bez sigurnosne funkcije (zamena za AMV(E) 4xx/6xx) AME 658 SU, AME 658 SD sa sigurnosnom

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) II deo Miloš Marjanović Bipolarni tranzistor kao prekidač BIPOLARNI TRANZISTORI ZADATAK 16. U kolu sa slike bipolarni

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

SONOMETER TM 1100 Kompaktno ultrazvučno merilo energije

SONOMETER TM 1100 Kompaktno ultrazvučno merilo energije SONOMETER TM 1100 Kompaktno ultrazvučno merilo energije Opis/Primena MID sertifikat o ispitivanju br. DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 je kompaktno ultrazvučno merilo energije posebno projektovano za

Διαβάστε περισσότερα

4 Izvodi i diferencijali

4 Izvodi i diferencijali 4 Izvodi i diferencijali 8 4 Izvodi i diferencijali Neka je funkcija f() definisana u intervalu (a, b), i neka je 0 0 + (a, b). Tada se izraz (a, b) i f( 0 + ) f( 0 ) () zove srednja brzina promene funkcije

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000

Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 Električni kotao za grejanje i pripremu sanitarne vode sa procesorskim upravljanjem etronic 7000 SRB, CG Uputstvo za instaliranje, rukovanje i održavanje 2 SRB, CG Sadržaj 1. Objašnjenje simbola i uputstva

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI. Prof. dr Vladan Radulović

BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI. Prof. dr Vladan Radulović FAKULTET ZA POMORSTVO OSNOVNE STUDIJE BRODOMAŠINSTVA BRODSKI ELEKTRIČNI UREĐAJI Prof. dr Vladan Radulović ELEKTRIČNA ENERGIJA Električni sistem na brodu obuhvata: Proizvodnja Distribucija Potrošnja Sistemi

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak Vul[V] Vul[V]

Zadatak Vul[V] Vul[V] Zadatak 11.1. a) Projektovati kolo A/D konvertora sa paralelnim komparatorima koji ulazni napon u opsegu 0 8V kovertuje u 3 bitni binarni broj prema karakteristici sa Slike 11.1.1. a). U slučaju kada je

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola.

KVADRATNA FUNKCIJA. Kvadratna funkcija je oblika: Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije y = ax + bx + c. je parabola. KVADRATNA FUNKCIJA Kvadratna funkcija je oblika: = a + b + c Gde je R, a 0 i a, b i c su realni brojevi. Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije = a + b + c je parabola. Najpre ćemo naučiti kako

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ LOGARITAMSKA FUNKCIJA SVOJSTVA LOGARITAMSKE FUNKCIJE OSNOVE TRIGONOMETRIJE PRAVOKUTNOG TROKUTA - DEFINICIJA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA - VRIJEDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

merno-regulacione opreme

merno-regulacione opreme TUV SUD K A T A L O G merno-regulacione opreme O FIRMI Ukratko o nama Firma " NIGOS-elektronik" je osnovana 1990. godine i od tada posluje kao proizvodna firma. Stalnim rastom i razvojem, proširenjem proizvodnih

Διαβάστε περισσότερα

Obrada rezultata merenja

Obrada rezultata merenja Obrada rezultata merenja Rezultati merenja Greške merenja Zaokruživanje Obrada rezultata merenja Direktno i indirektno merene veličine Računanje grešaka Linearizacija funkcija Crtanje grafika Fitovanje

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1

Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1 Izolacioni monofazni transformator IMTU6080CV1 Monofazni izolacioni transformatori za napajanje uređaja u medicinskim ustanovama u skladu sa standardima DIN VDE0100-710 (VDE 0100 deo 710): 2002-11, IEC6364-7-710:

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

I Pismeni ispit iz matematike 1 I

I Pismeni ispit iz matematike 1 I I Pismeni ispit iz matematike I 27 januar 2 I grupa (25 poena) str: Neka je A {(x, y, z): x, y, z R, x, x y, z > } i ako je operacija definisana sa (x, y, z) (u, v, w) (xu + vy, xv + uy, wz) Ispitati da

Διαβάστε περισσότερα

Upišite nazive pojedinih delova SAU u blokove na šemi tako da se dobije blok šema SAU. SAU = sistem automatskog upravljanja

Upišite nazive pojedinih delova SAU u blokove na šemi tako da se dobije blok šema SAU. SAU = sistem automatskog upravljanja Mesto mernih pretvarača u SAU ponoviti mesto merenja u SAU Upišite nazive pojedinih delova SAU u blokove na šemi tako da se dobije blok šema SAU. SAU = sistem automatskog upravljanja OU objekat upravljanja

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILNOST KOSINA

10. STABILNOST KOSINA MEHANIKA TLA: Stabilnot koina 101 10. STABILNOST KOSINA 10.1 Metode proračuna koina Problem analize tabilnoti zemljanih maa vodi e na određivanje odnoa između rapoložive mičuće čvrtoće i proečnog mičućeg

Διαβάστε περισσότερα

Reverzibilni procesi

Reverzibilni procesi Reverzbln proces Reverzbln proces: proces pr koja sste nkada nje vše od beskonačno ale vrednost udaljen od ravnoteže, beskonačno ala proena spoljašnjh uslova ože vratt sste u blo koju tačku, proena ože

Διαβάστε περισσότερα

Trigonometrijske nejednačine

Trigonometrijske nejednačine Trignmetrijske nejednačine T su nejednačine kd kjih se nepznata javlja ka argument trignmetrijske funkcije. Rešiti trignmetrijsku nejednačinu znači naći sve uglve kji je zadvljavaju. Prilikm traženja rešenja

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21,

Kolegij: Konstrukcije Rješenje zadatka 2. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu. Efektivna. Jedinična težina. 1. Glina 18,5 21, Kolegij: Konstrukcije 017. Rješenje zadatka. Okno Građevinski fakultet u Zagrebu 1. ULAZNI PARAETRI. RAČUNSKE VRIJEDNOSTI PARAETARA ATERIJALA.1. Karakteristične vrijednosti parametara tla Efektivna Sloj

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

TEHNOLOŠKE OPERACIJE. Predavanje 9

TEHNOLOŠKE OPERACIJE. Predavanje 9 EHNOLOŠKE OPERACIJE Predavanje 9 RAZMENA OPLOE Prenos toplote Provođenje (kondukcija) Strujanje (konvekcija) Zračenje (radijacija) RAZMENJIVAČI OPLOE Količina toplote moţe da preďe sa jednog tela na drugo

Διαβάστε περισσότερα

Tempus Digital Digitalni uklopni sat s godišnjim i astro programom D GB CZ BZT27662, BZT Upute za montažu i rukovanje BZT27664

Tempus Digital Digitalni uklopni sat s godišnjim i astro programom D GB CZ BZT27662, BZT Upute za montažu i rukovanje BZT27664 2 2 310367 Tempus Digital Digitalni uklopni sat s godišnjim i astro programom BZT27662, BZT27664 Upute za montažu i rukovanje D GB CZ max. 100 m max. 100 m max. 100 m max. 100 m 4 Ext1 C2 C1 C2 C3 C4 E

Διαβάστε περισσότερα

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

Matematička analiza 1 dodatni zadaci Matematička analiza 1 dodatni zadaci 1. Ispitajte je li funkcija f() := 4 4 5 injekcija na intervalu I, te ako jest odredite joj sliku i inverz, ako je (a) I = [, 3), (b) I = [1, ], (c) I = ( 1, 0].. Neka

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1.

TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I.1. TRIGONOMETRIJSKE FUNKCIJE I I Odredi na brojevnoj trigonometrijskoj kružnici točku Et, za koju je sin t =,cost < 0 Za koje realne brojeve a postoji realan broj takav da je sin = a? Izračunaj: sin π tg

Διαβάστε περισσότερα

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ).

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ). 0.1 Faktorizacija: ID, ED, PID, ND, FD, UFD Definicija. Najava pojmova: [ID], [ED], [PID], [ND], [FD] i [UFD]. ID: Komutativan prsten P, sa jedinicom 1 0, je integralni domen [ID] oblast celih), ili samo

Διαβάστε περισσότερα

SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar

SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar SONOMETER TM 500 Kompaktni ultrazvučni kalorimetar Opis/aplikacija Sertifikat MID pregleda Br: DE-13-MI004-PTB011 SONOMETER 500 je ultrazvučni statički kompaktni kalorimetar projektovan za aplikacije grejanja

Διαβάστε περισσότερα