Elektronski regulator grejanja

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Elektronski regulator grejanja"

Transcript

1 Elektronski regulator grejanja Kompaktni elektronski regulator grejanja može da služi kao regulator potisne temperature vode u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, sobni regulator grejanja () prema sobnoj temperaturi ili regulator temperature potisne vode prema sobnoj temperaturi (P+ kaskadni regulator) sa internim/ eksternim senzorom temperature. in./maks. ograničenje temperature vode u potisnoj i povratnoj grani. Kontrola fiksne temperature vode u potisnoj grani za pripremu tople sanitarne vode. Upravljanje motornim pogonima (u 3-tačke) postavljenim na ventile, i/ili ipumpe (on/off). akođe, pogodan za montažu na zid u stambenim prostorijama. Za sve tipove gradnje. Fiksni osnovni program (fabrički podešeno) za upotrebu pri prvom puštanju u rad. Jednostavno prilagođavanje potrebama postrojenja izborom jednog od tri osnovnih kontrolnih modela korićenjem servisnih parametara. Intuitivan korisnički pregled sa jednostavnom tastaturom i preglednim LCD-om. ogućnost biranja prikazane temperature. Automatsko prebacivanje između letnjeg i zimskog računanja vremena. ri temperaturna nivoa (redukovan/normalan/komfor) za kontrolu sobne temerature, plus kontrola jedne fiksne vrednosti temperature. emperaturni nivoi i vreme smenjivanja temperaturnih nivoa su programabilni. Zaštita od smrzavanja postrojenja je aktivna i kada sistem nije u pogonu (stanje pripravnosti). Vremenski rad sa nedeljnim i godišnjim programom. Programabilna ulazna funkcija. Dva triak izlaza i jedan relejni izlaz sa brojačem radnih sati. Umesto funkcije cirkulacione pumpe relejni izlaz može biti podešen kao pilot tajmer. Funkcija protiv zaglavljivanja pumpe i ventila. Ručno upravljanje pumpe i ventila. Kućište regulatora čisto bele boje (RAL 9010), od negorive termoplastike. Jednostavno za ugradnju. Pogodno za montažu na zid ili u ugradnu kutiju. Električni priključak u ploču sa klemama za žice do 2,5 mm2. Ulaz strujnih kablova je sa zadnje strane. odel Opseg podešavanja Kontrolne Napajanje ežina [ C] karakteristike [kg] , P V~ , P+ 24 V~ 0.28 Vremenska kontrola : 1 nedeljni program maks. 42 komande Preciznost kontrole ± 1 s/d na 20 C in. interval prebacivanja 10 minuta Rezevno napajanje > 6 h (baterija, 20 C) 1 godišnji program maks. 6 komande (nakon 1 sata punjenja) in. interval prebacivanja 1 dan Parametri trajni olerancija napajanja ± 15 %, Hz Ambijentalana temperatura C Potrošnja struje < 1.5 V Ambijentalana rel. vlažnost %rh Izlazi 1 relej, 2 triak emeratura skladištenja & C Uključivanje F031 F041 temperatura transporta riak 0.3 [0.5] A 1) 230 V~ 24 V~ Usaglašenost EN and CE in. opterećenje 10 ma 40 ma Stepen zaštite IP 30 (EN 60529) Relej 5 (2) A 230 V~ 50 V Klasa zaštite II (IEC 60536) Ulazi 1 binarni, 3 analogna EC zračenje EN binarni ulaz struja prebacivanja 1 ma EV otpornost EN analogni ulazi 2 1 ili V Radio ometanje Bezbednost EN and EN kontroler P-opseg Xp = K Integralno vreme dejstva t n = s P kontroler P-opseg Xp= K Vreme pokretanja ventila s Grejni temperaturni nivoi redukovan/normalan/komfor Fabričko podešavanje 17 C/20 C/21 C emperatura kontrole fiksne vrednosti Fabričko podešavanje 60 C Zaštita od smrzavanja 3 C (spoljašnja), 8 C (sobna) Vremenska konstanta emperaturni senzor, interni 22 min Pribor otorni pogoni ventila (3-tačke) Spoljašnji temperaturni senzor Nalegajući senzor temperature ransformator: ulaz 230V~; izlaz 21 V~; (0.34 A); kabl 1.8 m; IP. 30

2 Opšti opis načina rada emperature se mere korišćenjem preciznih senzora, a zatim se upoređuju sa trenutno zadatom vrednošću. Kontaktni releji i triaci se uključuju u skladu sa kontrolnim odstupanjem i kontrolnom karakteristikom, tako da se više ili manje toplote dovodi u prostoriju. Na ovaj način se održava željena sobna temperatura konstantnom. Optimalni unutrašnji uslovi uz minimalnu potrošnju energije su zagarantovani pomoću promenljivog nedeljnog programa, izborom individualnog temperaturnog profila za svaki dan. Za podešavanje drugih temperatura, privremena promena, vremenski ograničeni i vremenski ne ograničeni režimi su pogodni za primenu režima "odsutan" ili "proslava". Ušteda energije tokom dužeg odsustva kao što su praznici, može se uzeti u obzir korišćenjem kalendarskog programa. Stanje sistema je prikazanona LCD ekranu pomoću piktograma i brojeva. OD 1 RF F R_ext R_ext A Xs (R_int) Kontrolni modeli Kontrolni model 1:, regulacija temperature u potisu u odnosu na spoljašnju temperaturu Kontrolni model 2:, regulacija sobne temperature sobnom temperaturom Kontrolni model 3: P+, regulacija potisne temperature u zavisnosti od sobne temperature (kaskadni kontroler) OD 2 F Xs (R_int) Napomene za montažu Zbog integrisanog vremenskog uključivanja, funkcije zaštite od smrzavanja i funkcije protiv blokade pumpe i ventila, regulator treba da je trajno priključen na napajanje. reba da bude postavljen na približno 1.5 metara visine od poda i - kada je sobna temperatura aktivna- u poziciji tako da bude zaštićen od direktnog izlaganja suncu, promaji i izvorima toplote ili hladnoće. OD 3 RF P R_ext Xs (R_int) Skraćenice A = Spoljašnja temperatura I = Početna tačka (bazna tačka) F = emperatura potisa R = Sobna temperatura Rmin = Ograničenje minimalne sobne temp. R Rmax = Ograničenje maksimalne sobne temperature R RF = emperatura povrata Xp = Proporcionalni opseg n = Integralno vreme Xsh = Neutralna zona y = Vreme rada ventila Flim = Ograničenje protoka = Pumpa za grejanje V = Ventil OD = Kontrolni model S = Kriva grejanja = Fabričko podešavanje 0 = emperaturni nivo 0 (grejanje u režimu pripravnosti) 1 = emperaturni nivo 1 (redukovani) 1 = emperaturni nivo 2 (normalni) 3 = emperaturni nivo 3 (komforni) 4 = emperaturni nivo 4 (fiksna vrednost) Indeksi: Primer: Xs = Zadata vrednost Rs = Zadata vrednost sobne temperature Xi = renutna vrednost Fi = renutna vrednost temperature u potisnom vodu Xged = Prigušena vrednost Aged = Korigovana vrednost spoljašnje temperature max = aksimum Fsmax = aksimalna zadata temperatura u potisnom vodu min = inimum Rsmin = inimalna zadata sobna temperatura Parametri Generalne informacije Grejna kriva za OD 1: Korigovanje spoljašnje temperature: Letnje/zimsko-ograničenje grejanja Zakrivljena, bez uticaja suvišne toplote ( vidi strau 7) Podesivo u 10 koraka od "nekorigovane" do "korigovane za 24 h" ON označava leto-zima OFF označava zima-leto OD 1: ON kada Aged Rs; OFF kada Aged Rs + 1K OD 2: ON kada Ri Rs + ½ Xp; OFF kada Ri Rs + ½ Xp + 1K OD 3: ON kada Ri Rs; OFF kada Ri Rs + 1K Binarni ulaz (PROG) Binarni ulaz (PROG) može biti programiran u servisnom modu za različite ulazne signale. Ako je napon između ulaza i GND manji od 0.4 V, kontakti se tumače kao zatvoreni. Ako je napon veći od 0.6 V, kontakti se tumače kao otvoreni. Kontaktna struja je cca 1mA. abela 1 prikazuje moguće temperaturne nivoe i mogući uticaj na kontrolu temperature kada je ulaz aktivan. Ako kontakti nisu aktivni, kontroler radi prema zadatom vremenskom režimu.

3 Specijalne funkcije Dodavanje uticaja sobne temperature Prelazni programi Letnje/zimsko računanje vremena-promena Zaštiata od smrzavanja Funkcija protiv zaglavljivanja pumpe i ventila Resetovanje Kontrola fiksne vrednosti Ograničenje temperature u potisnoj grani Ograničenje temperature u povratnoj grani anuelni mod Pilot tajmer Pomoću kontrolnog modela 1, dodavanjem uticaja sobne temperature, sve razlike između stvarne i podešene vrednosti sobne temperature se koriguju. I pozitivne i negativne razlike mogu se nadoknaditi povećanjem/smanjenjem temperature u potisnoj grani. Ova funkcija se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje je deaktivirano. Uticaj sobne temperature: Δ F = 3(S+1) (Rs Ri), pri čemu se (Rs Ri) uzima u obzir samo do ± 3 K. Nedeljni program sa maksimalno 42 komande i godišnji program sa makimalno 6 komandi je na raspolaganju. Niži temperaturni nivo za nedeljni i godišnji program ima prioritet. Ne aktiviran program tumači se kao automatski režim sa temeraturnim nivoem 3; simbol sata bez indeksa 1 ili 2 se prikazuje na ekranu. Godišnji program se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje za godišnji program je deaktivirano. Automatski, posredstvom godišnjeg sata. Promena vremena odvija se programiranog datuma ako je nedelja, u suprotnom sledeće nedelje nakon toga. Vreme prelazka je u 02:00 ili 03:00 sati. Fabričko podešavanje je aktivan, sa datumom prelazka 25. oktobar i 25. mart. Funkcija zaštite od smrzavanja aktivira se kada je kontroler u automatskom režimu i grejanje u stanju pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili je grejanje isključeno. akođe, granica smrzavanja treba da bude dostignuta. Granica smrzavanja je 3 C za korigovanu spoljašnju temperaturu u kontolnom modelu 1 i 8 C za sobnu temperaturu u kontrolnom modelu 2 i 3. Funkcija zaštite od smrzavanja se prekida kada spoljašnja temperatura poraste iznad 4 C ili sobna temperatura iznad 9 C. Kada je funkcija zaštite od smrzavanja pokrenuta, ventil se otvara 30 % i cirkulaciona pumpa se uključuje. Funkcija zaštite od smrzavanja se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje je "aktivno". Ako cirkulaciona pumpa ili ventil miruju duže od 168 h, izlazi se aktiviraju u nizu prve sledeće nedelje u 00:00 h. Ova funkcija se može aktivirati/deaktivirati u servisnom modu; fabričko podešavanje je deaktivirano. Kontroler se može resetovati pritiskom na reset dugme. Vreme i datum se moraju uneti ponovo. Parametri i program podešeni u servisnom modu ostaju nepromenjeni. Sa kontrolnim modelima 1 i 3 moguće je imati kontrolu fiksnih vrednosti uz pomoć binarnog programskog ulaza (videti abelu 1). emperatura u potisnoj grani se podešava na fiksnu vrednost. Ova vrednost može biti promenjena u servisnom modu. Kontrola fiksne vrednosti ima prioritet nad kontrolom temperature u potisnoj grani prema podešenom programu. aksimalna i minimalna vrednost temperature u potisnoj grani se ograničava sa kontrolnim modelima 1 i 3. Vrednosti gornje i donje granice se mogu menjati. Ako se izračunata zadata vrednost temperature u potisnoj cevi nalazi izvan granica, onda zadata maksimalna temperatura postaje aktivna. U letnjem režimu ili ako je grejanje u režimu pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili ako je sistem isključen, ograničenje temperature u potisnoj cevi nije aktivno. Sa kontrolnim modelima 1 i 3 temperatura u povratnoj grani može da se ograniči. Granična vrednost temperature u povratnoj grani i nivo intervencije na temperaturu u potisnoj grani se zadaju u servisnom modu. Intenzitet intervencije menja vrednost zadate temperature u potisnoj grani (kada se prekorači granična vrednost). Uz pomoć matematičkih simbola (plus ili minus) nivo intervencije može biti podešen, bilo da se limitira minimalna ili maksimalna temperatura. Pozitivna vrednost podešavanja limitira maksimalnu temperaturu u povratnoj grani i dovodi (kada je granična vrednost premašena) do redukcije temperature u potisnoj grani. Negativna vrednost podešavanja limitira minimalnu temperaturu u povratnoj grani. U letnjem režimu ili ako je grejanje u stanju pripravnosti (ekvivalentno temperaturnom nivou 0) ili isključeno, limitacija temperature u povratnoj grani je deaktivirano. U manuelnom modu moguće je odvojeno aktivirati pumpu i ventil. Pokretanje pumpe ili ventila kroz meni, ako je manuelni mod aktiviran. anuelni mod se može aktivirati u servisnom modu. Fabričko podešavanje manuelnog moda je deaktivirano. Relejni izlaz može biti konfigurisan kao signal pilot tajmera. emperaturni nivoi 0 (grejanje u pripravnosti) i 1 (redukovana temperatura) zatvaraju relejne kontakte. 2 (normalna temperatura) i 3 (komforna temperatura) otvaraju kontakte. Konfiguracija se vrši u servisnom modu. U servisnom modu, takođe je moguće podesiti uticaj (ne)ograničene temperaturne promene i signala binarnog ulaza na signal pilot tajmera. Fabričko podešavanje za relejni izlaz je za uključenje pumpe.

4 abela 1: Funkcije kada je binarni ulaz (PROG) aktivan Funkcija PROG ulazni signal Vrednost SERV parametra Promene temperaturnih nivoa u automatskom režimu 1) ogući uticaji Simbol Odsustvo 0 2 1, ili - 2) ; 3) Prisustvo 1 0 2, ili -; Kontakt prozora 2 2 1, ili -; Daljinsko uključivanje 3 1 0, 2 0, ili -; Indikacija kvara 4 + ili -; Zaključavanje tastature 5 + ili -; Kontrola fiksne vrednosti 6 0 4, 1 4, 2 4, 3 4 (samo OFF) Beleške 1) Ako kontakti nisu aktivni, svi temperaturni nivoi su regulisani u skladu sa standardnim programom. 2) + ili izaziva privremenu promenu temperature do sledeće vremenske promene. 3) izaziva ograničenu/ne ograničenu promenu u temperaturi. abela 2: Spisak servisnih parametara Broj Opis Opseg Korak P01 0Y.xx Verzija softvera (Y=1: verzija, xx= serijski broj) P02 0 renutni status uređaja 0 = OK; u slučaju prikaza koda greške kontaktirajte HERZ tehničku podršku P03 0 Bez značaja P04 0 Resetovanje softvera 0= funkcija nije aktivna 1= resetuj servisne prametre(fabričko podešavanje) 2= resetuj komande i programe (fabričko podešavanje) 3= resetuj servisne parametre (fabričko podešavanje) i resetuj komande i programe (fabričko podešavanje) Nakon toga, parametar se automatski resetuje na 0. P05 0 eni za manuelni rad = manuelni pogon nije omogućen manuelni pogon je moguć sa maksimalnom otvorenošću ventila od 5 do 100% P06 0 odel regulisanja, OD 0= regulisanje nije aktivno (kontakti otvoreni) 1= regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnje temperature 2= regulacija sobne temperature u zavisnosti od sobne temperature 3= P+, regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od sobne temperature (kaskadni kontroler) P07 0 Jezik = Nemački 1 =Francuski 2 = Engleski 3 = Italijanski 4 =Španski 5 = Češki 6 = P08 0 Jedinica mere za temperaturu 0 = C 1 = F P09 0 Prikaz stvarne temperature pri automatskom radu 0= Sobna temperatura 1= Spoljašnja temperatura u OD1,3 (videti P06) 2= eperatura u potisnoj grani u OD1,3 (videti P06) 3= emperatura u povratnoj grani u OD1,3 (videti P06) ako je relevantni senzor podešen (P12:3) P10 8 Ograničenje minimalne sobne temperature Rmin 8 C...36 C 1K P11 38 Ograničenje maksimalne sobne temperature Rmax 10 C...40 (70) C 1K C ako se koristi NC senzor C ako se koristi senzor (P12:1)

5 abela 2a: Spisak servisnih parametara (nastavak) Broj Opis Opseg Korak P12 0 erenje sobne temperature i temperature u povratnoj grani 0= Sobna temperatura merena korišćenjem internog NC senzora 1= Sobna temperatura merena korišćenjem eksternog senzora 2= erenje prosečne sobne temperature internim NC i eksternim senzorom 3= erenje temperature u povratnoj grani korišćenjem eksternog senora, takođe moguće sa FLim binarnim ulazom za ograničenje minimalnog protoka P Uticaj zida prilikom merenja sobne temperature internim NC senzorom - 6.0K K 0.1K P Uticaj zida prilikom merenja sobne temperature eksternim senzorom - 6.0K K 0.1K P15 0 erenje spoljašnje temperature u OD1 (vidi P06) 0 = 1 = V, potrebno je premestiti džamper P16 3 Korigovanje spoljašnje temperature (OD1) Nivo 0= ne korigovano, do nivoa 10= korigovanje sa vremenskom konstantom od 24 časa P17 0 Funkcija PROG (pogledati abelu 1) = odsustvo; 1= prisustvo; 2= kontakt prozora; 3= daljinsko uključivanje; 4= indikacija kvara; 5= zaključavanje tastature; 6= kontrola fiksne vrednosti P18 0 Smer rada, ulazni PROG 0= aktivno zatvoreno ; 1=aktivno otvoreno P K proporcionalni opseg, P kontroler u OD 3 (videti P06) 1.0K K 0.1K P K proporcionalni opseg, kontroler 2K...100K 1K P sekunde, integralno vreme, kontroler 15s s 5s P sekunde, vreme hoda ventila 30s...300s 5s P C ograničenje minimalne temperature u potisnoj grani u OD 1,3 (vidi P06) 0 C C 5K P C ograničenje maksimalne temperature u potisnoj grani u OD 1,3 (videti P06) 20 C C 5K P C ograničenje temperature u povratnoj grani u OD 1,3 (videti P06) 0 C...90 C 5K P K/K nivo intervencije prilikom postizanja granične vrednosti u povratnoj -10K/K...10K/K 1K/K grani u OD 1,3 (videti P06, P12) P C podešavanje temperature u potisnoj grani za 4 (kontrola fiksne vrednosti) u OD 1,3 (videti P06, P17) 0 C C 5K P28 0 Uključivanje sobne temperature u OD 1 (vidi P06, P12) 0=nije aktivna 1= aktivna, kada je ri>rs; 2= aktivna, kada je ri<rs; 3= aktivna, kada je ri<>rs P nagib krive grejanja u OD P30 1 Zaštita od smrzavanja 0= nije aktivna 1= aktivna P31 1 Funkcija relejnog izlaza (skraćenica: pilot tajmer: P; pumpa CP) = relej nije aktivan; 1= CP za grejanje; 2= pumpa za kontrolu fiksne vrednosti; 3= regulisan nedeljnim i godišnjim programima; 4= kao 3, ali uzima u obzir i PROG; 5= kao 4, ali takođe uzima u obzir ograničene/ne ograničene promene u temperaturi P32 0 Zaštita od zaglavljivanja ventila i pumpe 0= nije aktivna 1= aktivna na triak izlazu (ventil); 2= aktivna na relejnom izlazu (pumpa); 3= aktivna na relejnom i triak izlazu (pumpa i ventil) P min isključena pumpa na početku smanjenja temperature u OD 1. 0 min min 10min Ovo važi pod uslovom da uticaj sobne temperature nije aktivan (P28:0) P34 0 Prikaz ukupnog trajanja zatvorenog releja (ne može se obrisati) P35 0 Godišnji program 0= nije aktivan; 1= aktivan 2= aktivan, izvršene komande se brišu posle izvršenja 3= aktivan, izvršene komande se usvajaju (posle izvršenja) za sledeću godinu P oktobar- promena letnjeg u zimsko računanje vremena P mart- promena zimskog u letnje računanje vremena Ako je P36=P37 nema promena vremena P Prikaz izmerene vrednosti temperature u potisnoj grani, npr 66,3 C u OD 1,3 (P06) OD 1 (vidi P06) P Prikaz izmerene vrednosti spoljašnje temperature, npr -16 C u P Prikaz potrebne temperature u potisnoj grani, npr 69,7 C u OD 1 (P06) C C C C 0.1K 0.1K P Prikaz izmerene vrednosti temerature u povratnoj grani (P06, P12) 1.0 C C 0.1K P60 0 Funkcija sušenja poda: 0= nije aktivna; 1= aktivna 9= (samo pročitati) = uspešno završena

6 ehnički opis parametara Privremena promena temperature Ograničena/neograničena promena temperature erenje sobne temperature Početna korekcija, uticaj zida erenje spoljašnje temperature promene je prikazano na ekranu. Promena se može obustaviti. Interni NC i/ ili eksterni senzor oguće je do +/- 6K Opseg: C. Pomoću džampera moguće je izabrati između i V ulaznog signala. Ulazna impendansa za V: 100 kω Ulaz za druge temperaturne senzore ačnost (greška) +/- 0.2 K za 20 C i triak struju <0.3A Opseg zadate vrednosti sobne temperature C ako se sobna temperatura meri korišćenjem internog NC senzora C ako se sobna temperatura meri korišćenjem eksternog senzora ačnost merenja podešene sobne temperature 0.5 K Vremenska konstanta za obradu izmerenih < 10 s za senzor ; < 25 s za NC senzor vrednosti Ograničenje podešavanja sobne temperature inimalna i maksimalna moguća podešavanja (Rsmin, Rsmax) sobne temperature mogu biti ograničena/ neograničena preko servisnih parametara. Fabričko podešavanje je 8 C...38 C. 8 C...40 C moguće podešavanje temperature ako je sobna tempeartura merena korišćenjem internog senzora 8 C...70 C moguće podešavanje temperature ako je sobna temperatura merena korišćenjem eksternog senzora Zaključavanje tastature ože se isključiti i uključiti preko tastera pritiskanjem dugmadi određenim redosledom; kada tastatura nije zaključana, indikacija na ekranu Izlaz ventila riak (sa prikazom stanja) Izlaz pumpe Relej (sa prikazom stanja) Učestalost uključivanja, mehanička > 5 miliona prelaznih ciklusa Režim rada prema EN 60730: ip 1 C Broj radnih sati Broj radnih sati kada su relejni kontakti zadvoreni: može se očitati ali se ne može obrisati u servisnom modu. Vreme rada pumpe okom prelazka iz fiksno kontrolisane temperature u kontrolu temerature u potisnoj grani prema programu, pumpa radi za podešeno vreme pokretanja ventila i još pet minuta kako bi se sprečilo pregrevanje. Ograničenje protoka Ventil se zatvara kada su Flim binarni kontakti zatvoreni. Opet se otvara kada je fi<fs - 5 C. Nakon otvaranja ventila, binarni kontakti se ne uzimaju u obzir za period jednak tri puta vreme pokretanja ventila. aksimalna otvorenost ventila Vreme otvaranja ventila= 1.5 puta vreme hoda ventila Neutralna zona za OD 1 i 3 ± 1.5 K Neutralna zona za OD 2 ± 0.20 K Vreme mirovanja pumpe Vreme, prilikom smanjenja zadate vrednosti sobne temperature nakon čega se pumpa isključuje, ako se sobna temperatura ne meri. Vreme može biti promenjeno u servisnim parametrima. Fabričko podešavanje je 120 min. Vreme ciklusa 1 / 10 y Greške ERR U U U Promena u automatskom režimu; važi do sledeće vremenske komande, ali najmanje 2 sata. Promena se može obustaviti. Promena u automatskom režimu; promene od 3 sata do 19 dana su moguće. Preostalo vreme za Ako se jave greške, one se prikažu kao skraćenica "ERR" na ekranu. Status uređaja se može potražiti u servisnim parametrima. Greške su prikazane kao niz brojeva u statusu uređaja. Za objašnjenje i opis greške javiti se HERZ tehničkoj podršci. emperaturni senzor koji se koristi za merenje ima prekid u električnom kolu. C C C emperaturni senzor koji se koristi za merenje ima kratak spoj. (crtice u sredini) Parametar se ne zahteva ili izmerana vrednost nije još izračunata (crtice na vrhu) Izmerena vrednost, putem senzora koji se koristi za merenje, je suviše visoka (izmerena vrednost je u opsegu 2, vidi abelu 3) (crtice na dnu) Izmerena vrednost, putem senzora koji se koristi za merenje, je suviše niska (izmerena vrednost u opsegu 2, vidi abelu 3) U zavisnosti od opsega u kome su nalaze izmerene temperature, preduzimaju se određene mere koje se odnose na rad pumpe i ventila. Raspoloživi opsezi i njihove vrednosti: Opseg 1 Kontrolni mod; nema dodatnih mera u vezi rada pumpe i ventila Opseg 2 Kontrolni mod; baziran na poslednje izmerenoj temperaturi iz Opsega 1 Opseg 3 Ventil je zatvoren nakon 1.7 puta vremena pokretanja ventila; pumpa se isključuje nakon 1.7 puta vremena pokretanja ventila. abela 3 prikazuje opsege temperatura različitih tipova senzora. abela 3: Opseg temperaturnih vrednosti Senzor () Opseg 1 Opseg 2 Opseg 3 Potisna temperatura 1.0 C C C C; C C < C, > C Spoljašnja temperatura 50.0 C C C C; C C <-50.0 C; > C Sobna temperatura, eksterni 5.0 C C C C; C C < C; > C Sobna temperatura, interni 5.0 C C < 5.0 C, > 45.0 C nije definisana Povratna temperatura 1.0 C C C... 1 C; C C > C; (< C Flim) =^

7 Karakteristika/kriva grejanja za OD 1 Nagib Nagib [ C] Spoljašnja temperatura Primeri primene 100 [ C] I emperatura vode u potisnoj grani [ C] Kriva grejanja sa minimalnim i maksimalnim ograničenjem za OD 1 4 Fmax. Fmin. FS 1 2 [ C] A 1 = redukovana, 2 = normalna, 3 = komforna, 4 = fiksna vrednost 3 A A F R F RF OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnjih uslova sa internim/eksternim senzorom sobne temperature OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od. spoljašnjih uslova sa ograničenjem temperature u povratnoj grani (min.) A F RF OD 1: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od spoljašnjih uslova sa ograničenjem temperature u povratnoj grani primarnog kola (max.) ( R ) F OD 2: Regulacija sobne temperature u zavisnosti od sobne temperature sa internim/eksternim temperaturnim senzorom OD 3: Regulacija temperature u potisnoj grani u zavisnosti od sobne temperature

8 Dijagram povezivanja L V~ N 2 1 VDR EP_R R_int. PROG EP_F P+ EP_A 24 V~ 2 1 VDR R_IN EP_R PROG EP_F P+ EP_A ,3A 5(2)A 2 1 N.B.: Uzemljenje prolazi kroz priključke 3 i 4 Crtež sa dimenzijama 76 9, ,4 8 3, ,3 A <50 V~ 5(2) A 2 1 R_ext / RF. F_Limit. F V A R_ext / RF. F_Limit. F : V A

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU

UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU LABORATORIJA ZA ELEKTRONIKU UPUTSTVA ZA INSTRUMENTE I OPREMU MULTIMETAR FLUKE 111 I PROTOBORD- Vladimir Rajović IZVOR ZA NAPAJANJE Agilent E3630A-Dušan Ćurapov GENERATOR

Διαβάστε περισσότερα

TA-Slider 160. Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N

TA-Slider 160. Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N TA-Slider 160 Pogoni Proporcionalni aksijalni pogon koji se može digitalno konfigurisati 160/200 N IMI TA / Regulacioni ventili / TA-Slider 160 TA-Slider 160 Pogoni koji se mogu digitalno konfigurisati

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA

SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART 3 Serija GAS DETEKTORA SMART3 serija gas detektora ( trgovaèko ime NET/x ATEX detektori) koji se koriste za detekciju bilo kog zapaljivog gasa ili jedinjenja (u % LEL), toksiènih gasova i jedinjenja

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

merno-regulacione opreme

merno-regulacione opreme TUV SUD K A T A L O G merno-regulacione opreme O FIRMI Ukratko o nama Firma " NIGOS-elektronik" je osnovana 1990. godine i od tada posluje kao proizvodna firma. Stalnim rastom i razvojem, proširenjem proizvodnih

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak Vul[V] Vul[V]

Zadatak Vul[V] Vul[V] Zadatak 11.1. a) Projektovati kolo A/D konvertora sa paralelnim komparatorima koji ulazni napon u opsegu 0 8V kovertuje u 3 bitni binarni broj prema karakteristici sa Slike 11.1.1. a). U slučaju kada je

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25

CM707. GR Οδηγός χρήσης... 2-7. SLO Uporabniški priročnik... 8-13. CR Korisnički priručnik... 14-19. TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 GR Οδηγός χρήσης... 2-7 SLO Uporabniški priročnik... 8-13 CR Korisnički priručnik... 14-19 TR Kullanım Kılavuzu... 20-25 ENG User Guide... 26-31 GR CM707 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU-

AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- AC1-5 -UPUTSTVO ZA UPOTREBU- Poštovani korisniče zahvaljujemo vam se što ste se odlučili za upotrebu proizvoda naše firme i želimo vam uspešnu upotrebu istih na obostrano zadovoljstvo, I molimo vas da

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Tip proizvoda Izgled proizvoda Dimenzije Kontrolni mod Tasteri Funkcije tastera Osnovni funkcionalni parameteri(f0) Start-up shutdown i

Tip proizvoda Izgled proizvoda Dimenzije Kontrolni mod Tasteri Funkcije tastera Osnovni funkcionalni parameteri(f0) Start-up shutdown i Performanse Technički indeks Ožičenje Podaci za izbor tipa Funkcionalni parametri Glavno kolo i funkcije kratkospojnika Osnovno ožičenje Funkcije priključaka na CPU ploči Tip proizvoda Izgled proizvoda

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

SONOMETER TM 1100 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar

SONOMETER TM 1100 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar SONOMETER TM 00 Kompaktan ultrazvučni kalorimetar Opis/primena MID uverenje o ispitivanju broj: DE-0-MI004-PTB003 SONOMETER 00 je kompaktan statični ultrazvučni kalorimetar posebno projektovan za primenu

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

4 Numeričko diferenciranje

4 Numeričko diferenciranje 4 Numeričko diferenciranje 7. Funkcija fx) je zadata tabelom: x 0 4 6 8 fx).17 1.5167 1.7044 3.385 5.09 7.814 Koristeći konačne razlike, zaključno sa trećim redom, odrediti tačku x minimuma funkcije fx)

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P Uputstvo za instalaciju i kori{}enje regulatora relativne vla`nosti vazduha i temperature DRV-913P Regulator relativne vla`nosti vazduha i temperature Tipovi regulacije: P, PI, ON/OFF, ON/OFF sa vremenskim

Διαβάστε περισσότερα

SEMINARSKI RAD. Primena tajmera, brojača i pomeračkih registara u PLC-ovima. Projekat: Student:

SEMINARSKI RAD. Primena tajmera, brojača i pomeračkih registara u PLC-ovima. Projekat: Student: Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet Katedra za elektroniku Mikroprocesorski sistemi SEMINARSKI RAD Projekat: Primena tajmera, brojača i pomeračkih registara u PLC-ovima Student: Milan Gikić Br. indeksa

Διαβάστε περισσότερα

DECODE. data communications UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I KORIŠĆENJE. Paket radio modem PRM III. Verzije hardvera: M2, M5, M6, M2R, M5R i M6R

DECODE. data communications UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I KORIŠĆENJE. Paket radio modem PRM III. Verzije hardvera: M2, M5, M6, M2R, M5R i M6R DECODE data communications UPUTSTVO ZA INSTALACIJU I KORIŠĆENJE Paket radio modem PRM III Verzije hardvera: M2, M5, M6, M2R, M5R i M6R Verzija dokumenta 1.1 Revizija 200205 Verzija dokumenta 1.0 Revizija

Διαβάστε περισσότερα

TDC 3 Temperature-Difference-Controller

TDC 3 Temperature-Difference-Controller Temperaturni diferencijalni kontroler TDC 3 Upute za instalaciju i uporabu TDC 3 Temperature-Difference-Controller Pažljivo pročitati prije instalacije, komisionog pregleda i uporabe Sadržaj stranica A.1

Διαβάστε περισσότερα

Kontroler ECL Apex 20 i ECA 20 (ECL Apex Web Panel)

Kontroler ECL Apex 20 i ECA 20 (ECL Apex Web Panel) Kontroler ECL Apex 20 i ECA 20 (ECL Apex Web Panel) Opis ECA 20 (ECL Apex Web Panel) ECL Apex 20 Kontroler ECL Apex 20 i ECA 20 (ECL Apex Web Panel) se koristi u velikim sistemima daljinskog grejanja.

Διαβάστε περισσότερα

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705

Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 74 319 0506 0 B3123x5 sr Uputstva za rad hr Upute za rad sl Navodila za uporabo ro Instructiuni de utilizare el Οδηγίες Λειτουργίας Synco 700 Uređaj za nadzor i upravljanje RMS705 Uređaj za nadzor i upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA. (Tehničko rešenje)

U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA. (Tehničko rešenje) U N I V E R Z I T E T U N I Š U ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU UREĐAJ ZA ZAŠTITU ASINHRONIH MOTORA (Tehničko rešenje) Niš, 2010 UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET U NIŠU Naziv dokumenta:tehničko rešenje

Διαβάστε περισσότερα

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a

Prvi pismeni zadatak iz Analize sa algebrom novembar Ispitati znak funkcije f(x) = tgx x x3. 2. Naći graničnu vrednost lim x a Testovi iz Analize sa algebrom 4 septembar - oktobar 009 Ponavljanje izvoda iz razreda (f(x) = x x ) Ispitivanje uslova Rolove teoreme Ispitivanje granične vrednosti f-je pomoću Lopitalovog pravila 4 Razvoj

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje univerzalnog mikroprocesorskog indikatora 1011i

Uputstvo za instalaciju i kori{}enje univerzalnog mikroprocesorskog indikatora 1011i Uputstvo za instalaciju i kori{}enje univerzalnog mikroprocesorskog indikatora 1011i Univerzalni indikator Funkcija izlaza: alarm 1 ulaz 1 izlaz Komunikacija: EIA 485 i EIA 232 Indikator 1011i je univerzalni

Διαβάστε περισσότερα

Otvorene mreže. Zadatak 1

Otvorene mreže. Zadatak 1 Otvorene mreže Zadatak Na slici je data otvorena mreža u kojoj je rocesor centralni server. Prosečan intenzitet ulaznog toka rocesa u sistem iznosi X rocesa/sec. Posle rocesorske obrade, roces u % slučajeva

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU. MIDEA klima uređaj. (uz daljinski upravljač R51) UPUTSTVO ZA UPOTREBU MIDEA klima uređaj (uz daljinski upravljač R51) 1 SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 1,5V (Alkalne suve baterije LR03

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS BROŠURA. Serija Cirkulacione pumpe 50/60 Hz

GRUNDFOS BROŠURA. Serija Cirkulacione pumpe 50/60 Hz GRUNDFOS BROŠURA Serija Cirkulacione ume 5/ z Sadržaj Ošti odaci Serija Strana Primene Strana Izbor umi serije Strana 5 UPE serija Strana Radno odručje, AGNA-(D), UPE(D) Strana TPE(D) serije Strana 7

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe

Četvrta vežba. Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem. Uvod. Opis vežbe Četvrta vežba Eksperimentalna analiza rada regulisanog elektromotornog pogona sa vektorskim upravljanjem Uvod Cilj vežbe je da se prouči način korišćenja i rada jednog industrijskog uređaja za upravljanje

Διαβάστε περισσότερα

PREDMET: Upravljanje sistemima. Frekvencijske karakteristike

PREDMET: Upravljanje sistemima. Frekvencijske karakteristike Osnovne akademske studije PREDMET: Upravljanje sistemima TEMA: Frekvencijske karakteristike Predmetni nastavnik: Prof. dr Milorad Stanojević Asistent: mr Marko Đogatović Kompleksna funkcija prenosa Ukoliko

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu

OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA. Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu OSNOVI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA PROCESIMA Vežba br. 6: Dinamika sistema u frekventnom domenu u MATLABu I Definisanje frekventnih karakteristika Dinamički modeli sistema se definišu u vremenskom, Laplace-ovom

Διαβάστε περισσότερα

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem.

TOPLOTA. Primjeri. * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. 1.OSNOVNI POJMOVI TOPLOTA Primjeri * KALORIKA Nauka o toploti * TERMODINAMIKA Razmatra prenos energije i efekte tog prenosa na sistem. * TD SISTEM To je bilo koje makroskopsko tijelo ili grupa tijela,

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila. Potrošnja goriva. Potrošnja goriva

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila. Potrošnja goriva. Potrošnja goriva Ključni faktori: 1. ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta Povećanje E K pri ubrzavanju, pri penjanju, kompenzacija energetskih gubitaka usled dejstva F f i F W Zavisi od parametara

Διαβάστε περισσότερα

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković

Devizno tržište. Mart 2010 Ekonomski fakultet, Beograd Irena Janković Devizno tržište Devizni urs i devizno tržište Devizni urs - cena jedne valute izražena u drugoj valuti Promene deviznog ursa utiču na vrednost ative i pasive oje su izražene u stranoj valuti Devizni urs

Διαβάστε περισσότερα

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA

VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA VISOKA ŠKOLA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA STRUKOVNIH STUDIJA Predmet: Senzori i aktuatori na vozilima Seminarski rad: Davači temperature Student: Veselinović Petar - Školska godina 2008/2009.- Davači temperature

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Sistem JABLOTRON 100. Proizvodni program. Novi alarm sa revolucionarnom kontrolom sistema

Sistem JABLOTRON 100. Proizvodni program. Novi alarm sa revolucionarnom kontrolom sistema Sistem JABLOTRON 100 Proizvodni program Novi alarm sa revolucionarnom kontrolom sistema Sadržaj Alarmne centrale i komunikatori 4 Adresabilni ŽIČANI UREĐAJI 6 Pristupni moduli 6 Detektori 7 Adresabilni

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije Druxtvo matematiqara Srbije OPXTINSKO TAKMIQENjE IZ MATEMATIKE Prvi razred A kategorija 18.1200 Prvi razred A kategorija Neka je K sredixte teжixne duжi CC 1 trougla ABC ineka je AK BC = {M}. Na i odnos CM : MB. Na i sve proste brojeve p, q i r, kao i sve prirodne brojeve n, takve da vaжi

Διαβάστε περισσότερα

Potrošnja goriva. Ključni faktori: ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta. ENERGETSKA EFIKASNOST pogonskog motora

Potrošnja goriva. Ključni faktori: ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta. ENERGETSKA EFIKASNOST pogonskog motora Ključni faktori: ENERGIJA potrebna za kretanje vozila na određenoj deonici puta Zavisi od parametara vozila i njegove interakcije sa okolinom (c W, A, G, f) Zavisi od parametara voznog ciklusa (profil

Διαβάστε περισσότερα

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA Troškovi Predstavljaju novčano izražena trošenja sredstava i rada. Postoji više različitih klasifikacija troškova, u zavisnosti od aspekta posmatranja. Vrste troškova U zavisnosti

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Program za tablično računanje Microsoft Excel

Program za tablično računanje Microsoft Excel Program za tablično računanje Microsoft Excel Teme Formule i funkcije Zbrajanje Oduzimanje Množenje Dijeljenje Izračun najveće vrijednosti Izračun najmanje vrijednosti 2 Formule i funkcije Naravno da je

Διαβάστε περισσότερα

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno

Tačno merenje Precizno Tačno i precizno MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA Izmeriti neku veličinu u fizici znači naći brojni odnos merene fizičke veličine prema vrednosti iste fizičke veličine, koja je dogovorno izabrana za jedinicu.

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11.

OSNOVE ELEKTROTEHNIKE II Vježba 11. OSNOVE EEKTOTEHNKE Vježba... Za redno rezonantno kolo, prikazano na slici. je poznato E V, =Ω, =Ω, =Ω kao i rezonantna učestanost f =5kHz. zračunati: a) kompleksnu struju u kolu kao i kompleksne napone

Διαβάστε περισσότερα

RI 3 (Iskra), S (BBC) i J 3412 (Punat)

RI 3 (Iskra), S (BBC) i J 3412 (Punat) Ispitivanje neovisnih nadstrujnih releja 1 Laboratorijska vježba broj 1 Ispitivanje neovisnih nadstrujnih releja RI 3 (Iskra), S (BBC) i J 3412 (Punat) 1.1 Uvod Cilj ove laboratorijske vježbe je upoznavanje

Διαβάστε περισσότερα

Enkodiranje i dekodiranje

Enkodiranje i dekodiranje Kombinaciona kola Vanr.prof.dr.Lejla Banjanović Mehmedović Enkodiranje i dekodiranje Enkodiranje je proces postavljanja sekvenc ekarkatera (slova, brojevi i određeni simboli)u specijalizirani digitalni

Διαβάστε περισσότερα

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM

LINEARNA ELEKTRONIKA VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU KATEDRA ZA ELEKTRONIKU LINEARNA ELEKTRONIKA LABORATORIJSKE VEŽBE VEŽBA BROJ 4 ANALIZA AKTIVNIH FILTARA SA JEDNIM OPERACIONIM POJAČAVAČEM.. IME I PREZIME BR. INDEKSA

Διαβάστε περισσότερα

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature

UFM 530 HT Priručnik. Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature UFM 530 HT Priručnik Linijski ultrazvučni merač protoka za tečnosti koje dostižu visoke temperature Hardverska verzija: 2134721100-200 Software μp2: 90-05 KROHNE : Štampa :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu.

Zadatak 2 Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z 3 z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Kompleksna analiza Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu površ, opisati sve grane funkcije f(z) = z z 4 i objasniti prelazak sa jedne na drugu granu. Zadatak Odrediti tačke grananja, Riemann-ovu

Διαβάστε περισσότερα

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE MULTICAL 302 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Montaža na samom mestu u dolazni ili povratni vod PN25 metalno merilio protoka, odobreno za temperature do 130 C Mali pad pritiska, sve vrednosti protoka ispod 0.1

Διαβάστε περισσότερα

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat

Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Priručnik za ugradnju i uporabu living eco Elektronički radijatorski termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB237 09/2013 1 Priručnik za ugradnju Priručnik za ugradnju 1. Ugradnja 1.1 Provjerite verziju

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi linearnih jednačina

Sistemi linearnih jednačina Sistemi linearnih jednačina Sistem od n linearnih jednačina sa n nepoznatih (x 1, x 2,..., x n ) je a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1, a 21 x 1 + a 22 x 2 + + a 2n x n = b 2, a n1 x 1 + a n2 x 2 +

Διαβάστε περισσότερα

Osnove geostatistike

Osnove geostatistike Mladen Nikolić Zasnovano na kursu Tomislava Hengla Sadržaj Obrada prostornih podataka Geostatistika podskup statistike specijalizovan za analizu i intepretaciju geografski označenih (georeferenciranih)

Διαβάστε περισσότερα

Geometrija (I smer) deo 1: Vektori

Geometrija (I smer) deo 1: Vektori Geometrija (I smer) deo 1: Vektori Srdjan Vukmirović Matematički fakultet, Beograd septembar 2013. Vektori i linearne operacije sa vektorima Definicija Vektor je klasa ekvivalencije usmerenih duži. Kažemo

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Automatski balansni ventili ASV

Automatski balansni ventili ASV Automatski balansni ventili ASV ASV-P ASV-PV ASV-PV ASV-PV ASV-BD ASV-I ASV-M 15-40 15-40 50 65-100 15-50 15-50 15-50 Opis/primena Balansni ventili ASV koriste se za dinamički hidraulički balans u sistemima

Διαβάστε περισσότερα

serije /16 SR Funkcija serije 130 navojni 130 prirubnički

serije /16 SR Funkcija serije 130 navojni 130 prirubnički Balansni ventili serije 130 01251/16 SR ACCREDITED ISO 9001 FM 21654 Funkcija Balansni ventili su uređaji koji omogućavaju precizno regulisanje protoka fluida u sistemima grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. p q r F

ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. p q r F ANALIZA SA ALGEBROM I razred MATEMATI^KA LOGIKA I TEORIJA SKUPOVA. Istinitosna tablica p q r F odgovara formuli A) q p r p r). B) q p r p r). V) q p r p r). G) q p r p r). D) q p r p r). N) Ne znam. Date

Διαβάστε περισσότερα

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA

PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA PRIKAZ REZULTATA EKSPLOATACIJE TOPLOTNE PUMPE(VAZDUH-VODA) MIDEA U UPRAVNOJ ZGRADI CIM GASA, SUBOTICA Toplotna pumpa sa izdvojenim hidromodulom Kompaktna toplotna pumpa sa ugrađenom hidromodulom SADRŽAJ

Διαβάστε περισσότερα

POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA. U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije:

POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA. U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije: POGLAVLJE 1 BEZUSLOVNA OPTIMIZACIJA U ovom poglavlju proučavaćemo problem bezuslovne optimizacije: min f(x) (1.1) pri čemu nema dodatnih ograničenja na X = (x 1,..., x n ) R n. Probleme bezuslovne optimizacije

Διαβάστε περισσότερα

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod

Vežba 8 Osciloskop 2. Uvod Vežba 8 Osciloskop Uvod U prvom delu vežbe ispituju se karakteristike realnih pasivnih i aktivnih filtara. U drugom delu vežbe demonstrira se mogućnost osciloskopa da radi kao jednostavan akvizicioni sistem.

Διαβάστε περισσότερα

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić

Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet. Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić Univerzitet u Nišu Građevinsko-arhitektonski fakultet Informatika 2 Mathematica Konstante, promenljive, identifikatori, operatori Biblioteka funkcija Milica Ćirić Mathematica Programski paket Mathematica

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz Osnova matematike

Zadaci iz Osnova matematike Zadaci iz Osnova matematike 1. Riješiti po istinitosnoj vrijednosti iskaza p, q, r jednačinu τ(p ( q r)) =.. Odrediti sve neekvivalentne iskazne formule F = F (p, q) za koje je iskazna formula p q p F

Διαβάστε περισσότερα

TR-76Ui - CO2 Loger podataka

TR-76Ui - CO2 Loger podataka TR-76Ui - CO2 Loger podataka Pregled "CO2 Rekorder TR-76Ui" je trokanalni loger podataka dizajniran da simultano meri i snima koncentraciju CO2, temperaturu i vlažnost vazduha. Vršeći podešavanja atmosferskog

Διαβάστε περισσότερα

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE

VREME JE ZA prelazak na PAMETNO GREJANJE VZDUHVOD SISTEMI TOPLOTNIH PUMPI Split type VREME JE Z prelazak na PMETNO GREJNJE Štedite sa ECODNOM Onovljiva tehnologija grejanja Sistem omogućava grejanje prostorija i tople komfor sa jedne strane i

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE

RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE RAC REZIDENCIJALNI KLIMA UREĐAJI ZA STAMBENE OBJEKTE WWW.GREE.RS 9 proizvodnih baza preko 500 laboratorija Godišnja proizvodanja klima uređaja: 60.000.000 rezidencijalnih 5.500.000 komercijalnih Preko

Διαβάστε περισσότερα

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović

PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet PRAKTIKUM ZA LABORATORIJSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) Aneta Prijić Miloš Marjanović SPISAK VEŽBI 1. Ispravljačka diodna

Διαβάστε περισσότερα

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija Greenlee instrumenti za ispitivanje od profesionalaca za profesionalce Greenlee - Klauke partnerska kompanija, je specijalista na polju

Διαβάστε περισσότερα

ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU

ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU ZNANSTVENI KALKULATOR UPUTSTVO ZA UPOTREBU TIPKOVNICA HR-1 FAST ČR a. s. i UPRAVLJAČKE TIPKE 1 Tipka za isključenje Pritiskom ove tipke, kalkulator se isključuje. Funkcija automatskog isključenja (A.

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju.

Ovaj Priručnik opisuje sve verzije Fiat Punta. U skladu sa tim, uzmite u obzir samo informacije koje se odnose na Vašu verziju, motor i konfiguraciju. Poštovani Kupče, Hvala Vam što ste izabrali Fiat i čestitamo na opredeljenju za Fiat Punto. Napisali smo ovaj priručnik kako bismo Vam pomogli da upoznate sve karakteristike Vašeg automobila i služite

Διαβάστε περισσότερα

Elektronske komponente

Elektronske komponente Elektronske komponente Z. Prijić Elektronski fakultet Niš Katedra za mikroelektroniku Predavanja 2014. Sadržaj 1 Kalem Sadržaj Kalem 1 Kalem - definicije Kalem Kalem je pasivna elektronska komponenta koja

Διαβάστε περισσότερα

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA

MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA MERENJE, GREŠKE MERENJA I OBRADA REZULTATA MERENJA 1 Merenje Svaki eksperimentalni rad u fizici praćen je merenjem neke fizičke veličine. Izmeriti neku fizičku veličinu znači uporediti je sa standardnom

Διαβάστε περισσότερα