Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού"

Transcript

1 Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις μας επεφ ύλαξαν. Παρό τι δεν Ι1τα ν ενταγμένες σ ' ένα ενιαίο και γνωστό εξ αρχι1ς πρόγραμμα, ενδιαφέρον υπι1ρξε το γεγονός ότι την διοργάνωση τω ν περισσοτέρων εκδηλώσεω ν ανέλαβαν διάφορα πολιτιστικά σωμα τεία της πόλης μας. Πά ντα βεβαίως με την τεχνι ΚΙ1 υποστι1ρ ιξη το υ Δ ημο τικο /) Πολιτιστικο ύ Ορ γανισμο ύ. ο οποίος, μ ε τη σειρά του, διοργάνωσε, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια. ένα «ρετρό» μουσικό αφιέρωμα και ένα α κόμ η ρο κ φεστιβάλ μ ε τα νεαν ι κά μ α ς συ γκρ οτι1μ ατα. κα τά φερ ε δε να κάνε ι και μι α -δυ ο κι νημ ατο γρ αφικές πρ οβολ ές στο θερ ινό θέατρο, όπου φιλ ο ξενι1 θηκα ν και δυο θεα τρ ικές παρ αστάσε ι ς από αντίστο ιχα Δ ΗΠΕΘΕ. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Κομνην οί ". Το πανη γύρι που ο ργανώ θ η κε στη Μ ονή του Αγ ί ου Γ εωργίο υ Π εριστερ εώτα περιλάμβ ανε γευ σ ιγνω σ ία από π αρ α δ οσιακά ποντιακά φαγητ ά, καθ ώ ς και γλέν τι μ ε τη συμμ ετοχή των χο ρευ τικών συγκροτημάτων κα ι τη ς χο ρωδ ίας του ΚΑΠΗ Ροδοχω ρίου, ενώ ε μφ αν ίστη καν και οι Μ ωμ όγερ οι Ρ ο δ οχωρ ί ου, Π αρ άλλη λ α λε ιτ ού ργη σε έκθεση ζω γ ρ αφ ι κή ς τη ς Χαράς Κ οσμ ί δ ο υ, κ α θ ώ ς κα ι έ κ θεση παλιών αν τι κε ιμένων από τη κ αθημ ερινή ζω ή των κατοίκων. Η οικον ομική κρίση «χτύπη σ ε» και τ ο φεστιβάλ C Ι Ο FF - Πυρσού, που «άνο ιξε» τι ς φ ετιν ές καλο κα ιρ ινές ε κδηλώ σε ις στις αρχέ ς Ι ου λίου, κ αι το οποίο δ ιή ρκεσε μόνο μια μέρα, ενώ και η αν τ απ ό κ ρ ιση των φίλων του π ου κ ά θ ε χρονι ά γέ μ ιζαν ασφυκτικ ά το θ έατρο, δεν ήταν η αναμ ενόμενη! Η δ ιο ίκη ση του συλλόγου αναγκάστη κε να το περιορίσει δραστικά και να το κρατή σε ι, μάλλον συμβο λικά, έστω και μ ι α μ έ ρ α, ελπ ίζοντας σ ε κ αλύτ ερ ες και περισσότερ ες μέρ ες από την επό μενη χρονιά. Έλα βαν μ έρ ο ς συγ κ ρ ο τ ή ματα από τη Σ ερβί α, Τουρ κία, Αρμεν ία, Αλβαν ία, Μ ολδα βία και το συγ κρ ότημα τη ς Αγίας Π αρασκευή ς Λ ευκα δί ων. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι Δ ιή μερες εκδηλώσε ις μ ε τίτλο " Γιορ τή Κερ ασιού " οργανώθηκαν και φ έτο ς στο Ροδοχώρι, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο " Ο ι Elvis Presley Μοναδ ι κέ ς ε ρ μ ηνε ίες τρ αγου διών του Elvis Presley από κινημ ατογρ αφικές ταιν ί ε ς, χορ ό από Σ χο λέ ς χο ρ ο ύ τη ς Νάουσ ας και μουσικό πρόγραμμ α μ ε α ειθαλή rock ' η roll τρ αγού δια ε ίχε την ευ κα ιρ ί α να απολαύσ ει το κοιν ό που βρέθηκ ε στη λίμνη του Δημοτικού Π άρκου, 4

2 στην ε κδ ήλω ση αφ ιέρω μα στον " β ασιλιά τ ο υ ρο κ" μ ε αφ ορμή τη συμπλήρ ωση 32 χρόνων από το θάνατό του που διοργάνωσ ε ο Δή μος και ο Δ Η Π ΟΝ, μ ε τη ν ε π ιμέλε ια τ ο υ γνωστού δ η μοσ ιογράφ ο υ Λ. Κογκαλί δη, ο οπο ίο ς παραχώρησε στο Δήμο το πλούσιο αρχείο του από τι ς κινηματογραφικές ταινί ες του Elvis. Προβ λήθηκαν σε γ ιγ αν τ ο ο θ όνη τραγούδια του " β ασ ι λ ι ά του ροκ" μ ε αποσπάσματα από 3 Ι ταινίες, ενώ στην εξέδ ρ α που τοποθ ετήθηκε μ έσα στη λ ί μν η ε ιδ ι κά γ ι α τη ν ε κδήλω ση, χο ρ ευτικές ομ ά δ ε ς σχο λών χορού τη ς Νά ο υ σ ας εν τυπω σί ασ αν το κοιν ό μ ε την ε μφάν ισή του ς, χορεύοντας γνωστές ροκ ν ' ρολ ε π ιτυ χίες. Συμμετείχαν η ομά δα χορού 'Έρ ύ φ ε ι α " της Σχολής Κλασικού και Μοντ έρνου χορού του ΔΗΠΟΝ, μ ε τις Ελένη Δαλαμάρα, Ειρήνη και Κωνσταντίνα Θανασού λη, Κική Παρί ζα και Κωνσταντίνα Σούχρα, σε χο ρ ογ ρ αφ ίες Ξ ανθίππη ς Παπα δοπο ύ λο υ και η ο μάδα " Φυσ ική χο ρογραφία Θεϊκή " μ ε τι ς Όλγα Β οσνάκη, Β έρα Κάππα, Ελισάβε τ Λ ιόλιου, Κατερ ίν α Μ η τ σιάνη, Ελένη Π αρ θ ενοπο ύ λου, Ε ιρ ή ν η Χε ιμα ριο ύ σε χορ ο γρ αφί ες τη ς Τάνιας Στόϊου. Η ε κδ ήλωση έκλεισε με δη μ οφ ιλή ροκ ν ' ρολ τραγούδια που δ ιάλεξε ο Dj Βαγγ έλη ς Π έγιο ς. Την παρουσίαση του προγράμματο ς επ ιμελήθ ηκε ο Π αν αγιώτη ς Κα ρυ δ άς. Ημαθία ς τη ς Ελλη ν ι κής Μαθηματική ς Ε τ α ιρ ί ας. Συμμ ετείχαν 250 μαθητές, οι οπο ί ο ι παρακο λου θησ αν μαθήμ ατ α μαθημ ατικών μ ε σκοπό τ ον εξοπλ ισ μό τ ο υ ς μ ε π εραιτέρω γνώ σε ις και τη ν καλύτ ερη συμμ ετοχή του ς σε μαθηματικού ς διαγωνισμού ς. Στο πρ όγραμμα π εριλαμβάνονταν 5ωρα καθημερινά μαθήματα από εξειδικ ευμ ένου ς μαθηματικού ς, δ ιαλέξε ι ς και ε ισηγ ή σε κ; μαθηματικού ενδ ι αφέ ρ ον τος, βι ωματικέ ς δ ρ αστη ρ ιό τη τες, αλλά και πλήθο ς άλλων δρασ τη ρ ιο τή των ( αθλη τικές και πο λιτιστικές δραστη ρ ιό τη τες, περιηγήσ ει ς στου ς αρχαιολο γικού ς χώρου ς τη ς περιο ΧΙ1 ς κ. ά. ). Ξανάσμιξαν στη Ν άου σα οι «Ολύ μπ ιανς» Μ ια ξεχω ρ ιστή και αν επανά ληπτη βρα διά πρόσφεραν ο ι ΟΙYMPIANS στο κοινό τη ς πόλη ς μας, στη συναυλία που έδωσαν στο θε ρ ινό θέα τ ρ ο, μ ε πρωτοβουλία του Συ λλόγου Φίλων Μουσικής Ημαθίας. Για πρώτη φορά, μετά 37 χρόνια, το συγκρότημα ε μφ αν ίστη κε σ ε πλήρη σύνθεση, με τ ου ς Πασχάλη Αρβανιτίδη (φωνή), Ά λκη Κακαλιάγκο (πιάνο ), Βαγγ έ λη Κουτσοτό λη ( σ αξόφων ο), Κο ύ λη Καλο γιαννί δη ( κιθάρα) και Δη μή τρη Λ αζαρίδη ( τύ μπαν α). Μ ια ι δ ια ίτερη βρ α δι ά γ ια ό σ ο υς παρ αβρ έθηκαν στη συναυλ ία και κυ ρίω ς γ ι' αυ τούς, μια ς κάποια ς η λικί αξ, που αν α κάλεσαν μνήμ ες από το παρ ελθόν κ αι θυ μήθη καν τα εφη β ικά και φοιτητικά του ς χρόνια, του ς πρώτου ς έ ρ ω τές του ς... Α λλά και του ς ν εότ ερου ς, που ε ίχαν την ευ κ α ιρ ί α ν α ακούσουν παν έμορφ α ε ρω τι κ ά τ ρ αγ ο ύ δια και ν α γνω ρ ίσουν τον τρόπ ο και τη μ ο υσι κή μ ε τη ν οπο ία δ ια σ κέδαζαν ο ι νέο ι 20 Πανελλήνιο Μαθηματικό Καλοκαιρινό σχολείο Στις α ρχές Α υγ ο ύ στου π ρ αγμ ατ οπ οιή θηκε στ ο ν Άγ ιο Ν ικόλαο τ ο 20 Π αν ελλή ν ιο Μαθ η ματικό Καλοκαιρ ινό Σχο λε ί ο, πο υ διοργανών ει μ ε μ εγ άλη επ ιτυχία γ ι α τ ρί τη συνεχή χρον ιά τ ο π α ρ ά ρτημα 5

3 στις δε κ αετ ίες ' 60-' 70, όπως «ο τρ όπο ξ», «Σ υγνώ μ η», «Σχολε ί ο», «ο Α λέ ξη ς», «Το κορίτσι του Μάη», «Η συντροφιά μας» κ.α. Ενδ ιάμεσα παρουσιάστηκε ένα ντοκιμαντέρ τη ς δε καετ ί ας του ' 60 που επ ιμελή θ η κε ο συμπολίτη ς μα ς δη μοσ ιογράφος Κώστας Μπλιάτκας και αφορούσε σ ε ε μφ αν ί σε ις του συγκροτήματο ς στο θρυλικό κλαμπ «Χ αβάη» στη Θεσ/νίκη. Να σημειώσουμε ότι ο Κώστας Μπλιάτκα ς ήταν ο συ ντ ε λεστή ; τη ς επ ιτυ χί ας τη ς ε κδήλω σ ης και αυτ ό ς π ου κατ άφ ερ ε μ ετά από 37 χρ όνια να ενώ σε ι π άλι όλο υς το υ ς OLYMPIANS και να του ς φ έρ ει γ ι α μια μονα δική συναυ λία στη Νάουσα. ασθ ενή» του Μο λι έρου μ ε τον Γιάννη Μπ έ ζο, την «Όπερα τη ς πεντάραξ» των Μπρεχτ-Β άιλ μ ε τον Στ έ λιο Μάινα και την Καρυ ο φ υ λλι ά Καραμπέτη, τη «Μ ήδεια» του Μποστ, μ ε τη Κάτια Δανδουλάκη ( συ μμε τε ίχε και ο... έτερο ς δ ι κός μας Γιώργο ς Γαλίτη ς ) και έν α σωρό άλλε ς! Τ ραγούδια για το φεγγάρι από την Ορχήστρα «Φίλων της Μουσικής» Μια ξεχωρ ι στή συν α υ λί α μ ε ό μο ρφα Ο Αύγουστος...των θεάτρων Στα τέλη του Αυγούστου ε ίχα με δυ ο θεατρ ικές παραστάσεις στο θερ ινό μας θ έατρο, με πολύ μικρή, δυστυχώς, συμμετοχή του κοινού: Το ΔΗ.ΠΕ.Θ Ε. Ιωαννίνων παρουσίασε την κωμωδία του Ρουτζάντε «Λ α Μοσκέτα» και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου τα Ευριπίδου «Σπαρ άγματα», μια παράσταση βασισμένη σε εκτετα μένα ή μη αποσπάσματααπό τις χαμένες τραγωδίες του Ευ ρ ιπ ίδη. Μόνο ο Χάρυ Κλυν, ως «Έν ας ήρωας με παντούφλει;», των Σακελάριου -Γι αννακό που λου, κατάφ ερε, λίγο νωρίτερα, να «τρ α βήξει», στον ίδιο χώρο, έναν πιο «αξιοπρεπή αριθμό θ εατών. Αντίθετα, στη γειτονική Β έροια, οι θ εατρόφιλοι ε ίχαν τη δυνατότητανα απολαύσουν αρκετές θεατρικές παραστάσεις, όπως τας «Δύ ο ορφανάς» του Δ' Ενερρύ με τον Παύλο Χαϊκάλη ( και τον δ ικό νας Ι ωσήφ Ι ωσηφίδη ) τον «Κατά φαντασίαν τραγούδια των δε κ αετιών ' 60 και ' 70, καθώ ς και ν εότερ α αφι ερ ωμ ένα στην πανσέληνο, το φ εγγάρι και τον έ ρ ω τ α οργάνωσ ε στο θε ρ ινό θ έατρο, ο Σύ λλογο ς Φίλων τη ς Μουσική ς Ν. Ημαθίας, με τη Ιθμελή ΟΡΧΙ1στρα του συλλόγου, που απαρτί ζεται από μουσικού ς επαγγελματ ίες του νομού μα ς. Τα τραγούδια ε ρ μή ν ευσαν οι Μαρία Δούτση, Μαρία Π έτκου και Κώστας Πατσιάς, ενώ στην ορχήστρα συμμετείχαν οι Βιργινία Καραφούσια -πιάνο, Μ αρίνα Γκοργκ άτσε -βιολί, Μαριάννα Τσιάνου -τσ έλο, Χρ ή στος Σαρκατζή ς -κι θάρ α, Δ η μ ή τρ ης Δομ ενικιώτη ς - φλάουτο, Δη μή τρης Δού τσης - μπ ο υ ζούκ ι/μαντο λίνο, Παν Παπα δόπ ο υ λο ς ακο ρντεόν, Λέων Γκριγκο ριάν -κόντρα μπάσο, Γιάννης Μπαλιάκα ς -κλαρίνο και Φώτη ς Βαλέρας -κρουστά. Την ορχήστρα δ ιεύ θ υνε ο. Π έτρο ς Ρίστα ς. Στην αρχή και στο μέσο τη ς συναυ λίας οι Έλεν α και Φ ένια Τσικιτίκο υ μ ε τον Τ. Παναγιωτίδη χόρ εψαν εκπλη κτικά δυο τ άνγκο, εν θο υ σ ιάζοντας τ ο κοιν ό. 6

4 Ακόμα ένα φεστιβάλ ροκ συγκροτημάτων τη ς Ν άου σας Ευρ ιπίδης Τσίλκο ς ( κιθάρα), Γιώργο ς Βογ ιατζή ς (τύ μπανα) Μ ε τη συ μμ ετοχή οκτώ τοπικών μουσικών συγκροτημάτων διοργανώθηκαν και φ έτος από το Δήμο και τον ΔΗΠΟΝ οι μουσ ικ έ ς εκδη λώσ ε ις "Ν άουσα Rock Festival". Τα συγκροτήματα (7 απ ό τη Νάουσα και Ι από τη Β έροια) αποτε λούνταν κυρίω ς από ν έους μουσικού ς, ο ι οποίοι ε ρ μή νευσαν τραγού δια σύγχρονη ς και κλασική ς ροκ μουσ ική ξ. Βασικό ς σκοπό ς των συναυλιών ή ταν να στηριχθούν τα τ οπικά μουσικά σχήματα, προσφ έροντα ς βήμα καλλιτεχνική ς έ κφ ρ ασης σε ν έου ς μουσ ικού ς αλλά και τη δ υν α τ ό τητ α γνω ρ ιμ ί ας μ ε το κοινό τη ς Ν άουσα ς και τη ς ευρύ τερης περ ιοχή ξ. " Ρ ΗΕΝ Ο Μ ΕΝ Ο Ν": Ε λέν η Γροσ δούλη ( κ ιθ άρ α), Φανή Ζώγιου (τύμπανα ), Κατερίνα Μυλωνά (Μ π άσο), Ε λεονώρα Ρ ό τζιο υ ( Πλή κτ ρ α), Α λίκη Κ ε λεμουρί δου (φωνητικά ) " DREAMERS": Λά ζαρο ς Μητσκόπου λο ς (κ ιθάρ α ), Αναστάση ς Στοϊδης (κιθάρα), Αθηνά Π έϊου (φω νη τικά ) " MA DRAKE" : Crhis ΑΟ (Κιθάρα/ φωνητικά), Β ί ll Υ Α ( κ ι θ ά ρ α), S.P. Rodgatt (Μ πάσο), νίllυ G (τύμπανα ) " BAD VERSION": Φ ώτη ς Νταβόρας ( μπ άσο), Μαρία Μοροβι άννη (φωνη τι κ ά), Π έτρο ς Σι λιγκούνας (κιθάρα ), Σταύρο ς Ζάμπα ς ( τύ μπαν α), Α ρ ι στε ίδ ης Τύπ ο ς ( πλή κτ ρ α) "CASTRAC": Μαξ Θ εοδ ωρίδη ς (φων ή), Θανάσης Ρατάϊτζίκ ( κ ι θ ά ρ α, φωνή ), Δημήτρη ς Χρυσοχόου ( κ ι θ ά ρ α), Νίκος Τεκρίδη ς (μπάσο), Θανάσης Σαπουντζή ς (τύ μπανα) 'Έ RU ΡΤU S" : Γιώργο ς Κύρου και Γιώργ ο ς Οικον όμ ου ( κ ι θ ά ρ α), Σιμ όν Σιμονιάν ( μπ άσο), Κων /ν ο ς Κ ολοβ ό ς ( τύ μπ αν α), Α στέρης Περισοράτη ς (πλή κτρ α), Λ άζαρος Μητσκόπουλο ς κ αι Γιώρ γος Δ η μη τ ρ ι άδης (φ ωνητικά ) "CORA PTOR" : Στέλιο ς Δόδ ης ( κ ι θ ά ρ α, φωνη τικ ά), Θέμη ς Λε ιβαδ ίτης ( κ ιθάρ α φων η τι κά), Κατε ρίνα Μ υ λωνά ( μπάσο), Χρή στος Μπατσ ίλα ς ( τύμπαν α) και φι λικι1 συμμ ετοχή Αλίκη Κ ε λεμ ο υρί δ ου ( φω ν η τι κά) " ΓΥΑΛ ΙΝΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ": Θ εόφιλος Α μανα τ ίδης ( κιθά ρα, φωνη τικ ά), Γιάννη ς Μ άνο ς (πλή κτρ α, φωνή ), Θανάσης Παρίζα ς ( μπάσ ο), Αφιέρωμα στη Βίκυ Μοσχο λιού στον Κώστα Χατζή ι Μ ια μουσική συναυ λία - αφιέρ ωμα στη μνήμ η τη ς σπουδαία ς και ερμ ην εύ τρια ς Βίκυ ς Μοσχολιού και σ τα μ εγάλα τραγούδ ια τη ς, π α ρ ου σ ί ασε οδη ΠΟΝ στο θερινό θέατρο, μ ε 1 2 μ ελή ορχήστρα και ε ρ μ η νευ τές του ς Λι ζ έτα Νικολάου, Ρούλα Πάσχου, Λίζα Τσιγκογιάννη και Νίκο Αβαγιανό. Την ίδια πε ρ ί ο δ ο, στο ίδιο θ έατρο, ο Κώστας Χατ ζή ς δ έχθ ηκ ε το θ ερ μό χειροκρότημα από το πολυπλη θ έ ς ακροατήριο, στη συναυλία που έδ ω σε στην π ό λη μα ς μ ετ ά α πό πρόσκληση του π ο λ ιτι στι κού τμήματο ς τ ο υ "Αχ ιλλέα ' '. Ήταν μια μοναδ ική μουσική βρα διά από τον κορυφαίο έλληνα τροβαδούρο, που παρουσίασ ε έν α πλο ύ σ ιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα μ ε τραγού δια α π ό τη δ ι κή του πλούσια δ ισκογ ρ αφ ί α αλλά και άλλων συνθ ετών. Μα ζ ί του η Αντ ωνία Χατ ζί δου και η ν εαρή τ ρ αγ ου δ ί στ ρ ια Μαρία Α λε ξίου. Η Φθινοπωρινή έκθεση των Ε ικαστικών Εργαστηρίων Πραγματοποιήθηκ ε και φέτο ς η ετή σ ια έ κθε σ η "Ε ι κ ασ τι κό Φθινόπωρο 2009" των 7

5 αναπαράσ τασ η τ ο υ τ ρ ύ γ ο υ στο κτήμα Κυρ Γιάνν η, στο Γιαννα κοχώρι, ε π ισ κέψει ς στου ς αρχαιολογικού ; μας χώρους κλπ. σπουδαστών των τμημ άτων εν ηλίκων των Εικαστικών Εργαστη ρίων τ ο υ Δ Η ΠΟΝ. Πλήθοι; κόσ μ ο υ τ ίμησ ε μ ε τη ν π α ρ ο υσί α τ ο υ τ α εγ καίνια στον Χώρ ο Τέχνη ς "Ναϊάς" ( πρώ ην Β έτλαν ς ). Στους δύο ορόφου ς τη ς αίθουσας π α ρ ο υ σ ιάστηκ αν έργα από τ α τμήμ ατ α ζωγ ρ αφ ι κής, κε ρ αμι κή ς, φω τογραφίας, κοσμήματο ς, ψηφιδω τού, βιτρώ, αγιογραφίας κ αι ξυλογλυπτικής που δη μιουργήθ ηκαν την περασμ ένη «σχολική» χρον ιά. Την εκδ ή λω σ η ε πένδυσε μου σ ικά μ ε jazz μελωδίες το συγκρότη μα των Jazz Με ίιε ί, το οποίο αποτελούν οι αουσαίο ι Μαίρη Δού τση (φωνή), Δη μήτρης Τσ έλιο ς ( σαξόφωνο, φλάου το) και Γιώργος Ξαν θόπουλο ς ( π ιάνο). Π αρ ' ό τι ο ι μ ο υσι κο ί έπαιξαν στον π ρ ο αύ λιο χώρο έξω α πό τ ον ε κθε σια κό χώ ρο, δ ίπλα στ ο π οτ άμι, μ ε τ ο κ ρύο και τη ν υ γρασία να «τσιμ π ά ε ι» α ρ κετά, ο ι φίλο ι των Ε ι κ ασ τικών που παραβρ έθηκαν σ τ α εγ κ α ίν ια του ς απόλαυσαν δεό ντως! Το 140 Πανελλήνιο Συνέδριο Λυ κε ίων των Ελλη ν ίδ ων Ο λοκληρ ώθηκ ε την Κυριακή 20 Σ επτ εμβρί ου το 140 Παν ελλή νιο Συνέδριο Λυ κείων των Ελλην ίδων, π ο υ φέ τος ο ργανώθ ηκε στη Νάουσα από τ ο Λ.Ε. με κεντ ρικό θέμα τ ο υ 14 0 υ συ ν ε δ ρ ί ο υ "Από το λαϊκό π ο λιτισμ ό στις π ο λιτιστικ ές αγορ ές". Πήρ αν μ έ ρ ο ς π άνω α πό 300 κυρίες των Λυκείων όλης τη ς χώ ρας, που στο τ ετραήμ ερ ο π ο υ δ ι ή ρ κεσε, πα ρακολο ύθησαν ενδ ιαφέ ρ ου σες ο μ ιλ ίες γύρω από την πρ οστασί α και τη διάδοση τη ς λαϊκής μας παράδοση ς και συμμ ετείχαν σε παράλλη λες δράσε ις, όπως η Στην πρώτη μέρα, ο Τάκη ς Μπάιτση ς μίλησ ε μ ε θ έμα 'Όι κοινωνικ ές τά ξ ει ς στη άουσα την περίοδο τη ς βιομηχανική ; άνθηση ς και η συμμ ετοχή τους στο λαϊκό πο λιτισμ ό", ενώ η εν α ρ κτή ρ ια ε κδ ή λω σ η έληξε μ ε το δ ρ α μ ατ ο π ο ι η μέν η παρουσίαση του δ η μ ο τι κο ύ τραγου διού "της Σ ωτηρ ώ ς ", σ ε σκηνοθ ετική επιμ έλεια Αλέ ξανδρου Οικονόμου. Τραγούδησ ε ο Χρήστο ς Τσίτση ς με τη συνο δ εία τη ς Μαρίνα ς Γκοργκά τζε (βιολί) και Δημ. Δού τση (ούτι), συμμετ είχε δ ε η χο ρευτική ομάδα τ ο υ Λ.Ε.Ν μ ε υπεύθυνο τον Ά κη Τσιάρκα. Ο ι εργασίες τ ο υ συ ν ε δρί ο υ συν εχίστηκ αν μ ε θέματα όπως «Παράδο ση και αυθεν τι κό τ η τα», «Χορεύον ται; ελλην ικούς χορούξ», «Ο ι π αιδαγω γικ ές και ψυχο λογικ έ ; αξ ίες των τοπικών λαϊκών παρα δόσ εων» κλπ. Η συν εδρία έκλε ισε μ ε το Ω δ εί ο μ ας, πο υ τραγ ού δησ ε γνω στές συν θ έσ ει ς. Το πρ ό γ ρ αμμ α π εριλάμβ αν ε επί σ ης και έ κθε ση μ ε έργα υφαντικής τ ου εργαστ ηρίου τ ο υ ΛΕΝ που επ ιμελεί ται η κ. Α ικ. Τσιάτσ ιου και έκθεση έργων τ ο υ Τά κη Σκο ύπ ε ρ. Κλασσική μουσική από το κτή μα «Κυ ρ - Γ ιάνν η» Μ αγικές στιγ μές χάρ ισε στο αναπάντεχα μ εγ άλο - για τ έτ οι α ε κδ ήλω ση - α κροατ ήριο τ ο τρί ο "Transcription ense In ble" στ ο δ η μο τι κό θ έατρ ο, στ ο πλαίσιο τη ς εκδήλωση; " K IR Υ Ι ΑΝΝ Ι MUSIC", πο υ ο ρ γ άνωσ ε ο 8

6 ε ολαί α εν άν τια στο ρατσισμ ό (YRE), Θεραπευτική Κοινότητα " Ι θ άκη", Κέντρο Πρόληψης τη ς χρήση ς εξα ρ τ η σ ιο γ ό νων ουσι ών 'ΌΑΣ Ι Σ", Σύμπρα ξη κατά τη ς ομοφοβίας, Συλλογικότητα " Π ρ οσφυγ ή", Πρωτοβου λία γ ι α το ν εναλλα κ τι κό και αλλη λέγγυο ε μ π ό ρ ιο "Σ Π Ο ΡΟΣ". Γιάννη ; Μπουτάρη ς σ ε συνεργασία μ ε τον ΔΗΠΟΝ. Σ ε έν α πρόγραμμα πλούσιο σ ε ηχητικέ ; μ εταπτώσεις, οι τρ εις καλλιτ έχν εξ Νίκο ς Ζαφρανά ς στο πιάνο, Γιώργο ς Καν δυ λί δη ς στ ο βιο λί και Χρήστο ς Γρίμπα ς στ ο βιο λοντσέλο ε ρ μήνευ σ αν έ ργ α των Loeil1et, Haydn, Βε ειίιο νευ και Dvorak, και καταχειροκροτήθηκαν στο τέλος. Όπω ς αν έφ ερ ε ο κ. Μπουτάρη ς προ λογί ζοντα ς την ε κδ ή λω ση, επ ιδ ίωξή του ε ίν αι οι δ ρ ά σε ις αυτ ές, που θα πραγματοποιο ύ νται δυο φ ο ρές το χρόνο, την άνοιξη, σε συνδυασμό μ ε τι ς " Ανο ιχτέξ Π όρτες" στα οινοποι εία και το φ θ ινόπω ρο, σ ε συνδυασμό μ ε τον τρύ γο, να έχο υ ν και εκπαιδευτικό χα ρ α κτή ρ α. Το αντιρατσιστικό φεστιβάλ Το πρόβλημα τη ς μ ετανάστευση ς κ αι του ρατσισμού θ ίχτη κε στο Ι ο Αντιρατσιστικό Φ εστιβάλ που ο ργανώθη κε στα τ έλη Σ επτε μ β ρ ί ου στη ν π ό λη μ α ς, από κοινωνικο ύ ς φορείς του νο μού μας. Ε ιδικότερα το φεστιβάλ οργάνω σαν ο ι: Κ οιν ωνικό Φόρουμ, Συ λλογι κότητ α π-ρ ίζα, Κ ίνηση Α πελάστε τ ο Ρατσισμό, Σύ λλογο ς Κοινωνική ς Παρ έμβαση ς 'Έ ΡΑ Σ Μ ΟΣ", Μ ετ ανάστες Ν. Η μ α θ ί ας, Αν τ ιρα τσ ιστές Π α ι δ αγωγ ο ί, Ειδ ι κό Σχο λε ί ο Νάουσας, Σύ λλο γ ο ς Φ οιτητών τμήμ ατο ς "Δ ιο ίκη ση Τεχνολογίας " του Π ανεπιστημ ίου Μ ακεδονία ς (παράρ τη μα Ν άουσας ), Συν έλευση +τεχν ί α, Κινηματογραφική Λ έσχη Νάουσα ς, Νομαρχιακό Τμήμα Α Δ ΕΔΥ, ΕΛ Μ Ε Ημαθία ς, Ε ργα τι κό Κ έντρ ο Β έ ρ ο ια ς - Αλεξάνδ ρειας, Πρ ωτοβ ου λί α μ εταν αστών κ αι αλληλεγγύ ης, Το πρ όγραμμ α π εριλάμβαν ε ομιλί ες, προβο λή ταινιών και συναυλί ε ς νεανικών μουσικών συ γκροτημάτων, ενώ στο πλακόστρωτο το υ δ η μο τι κού πάρκου υπήρχαν ταμπλό και π ερίπτ ερα από φ ο ρε ίς μ ε θ έσ εις και συ νθήματ α εν αν τ ί ον του ρατσισμού. Οι συ ζητήσ ει ς που έγ ιν αν αφορούσαν " τη μ ετανάστ ευση και την ε ρ γ ασία", "τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των μεταναστών ", τον τρόπο που αντιμετωπίζει το επίση μ ο κράτος του ς μ ετανάστες κλπ. Όπως τονίστηκε, μετανάστες, γλωσσικές 11 εθνι κές μ ειονότητ ες μ ε δ ια φ ο ρε τι κά χαρακτηριστικά, παιδιά μ ε αναπηρία αλλά και άλλες ιδιαιτερότητε ς δ εν έχο υ ν το δικαίωμα τη ς αυτο έκφραση ς και της αυ τοδ ι ά θε ση ς, α φο ύ ο δη γούνται από το Κράτο ς και τη ν Κοιν ωνία στην περιθ ωριοποίηση και τον αποκ λεισμό. Εκτό ς από τις ομι λί ε ς, στο θ ερινό θέατρο δό θ η καν επ ίσης συναυ λίε ς των νεανικ ών συγκροτημ άτων: 3 οο ti1e road, Σπύρος Γρ αμμ ένο ς & the meatb al1mak ers, Trio BaIkan o, One stop, Jazz ιη ah aι, Animation κ αι 63 Higt. 9

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση

Εν συντομία... Foundation) στο Μ οναστηρ άκι. «Όνειρο Καλοκαιρινής νύχτα ς» από το 1ο Γυμνάσιο Νάουσας. φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο «πρόσωπος» σε έκθεση Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα. τριμήνου Ποικιλ ία εκδηλώσεων, πολιτιστικώ ν, αθλητικών και...άλλων, με Ναου σαίου ς «πρω ταγω νιστές» J! ναου σαίικα θέμα τα, ε ίχαμ ε και το τελευτα ίο τρίμ ηνο χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που

Διαβάστε περισσότερα

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το βιβλίο στον κινηματογράφο. Μικρό αφιέρωμα: Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Μικρό αφιέρωμα: Το βιβλίο στον κινηματογράφο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ #2 Το Γρ μμα του Τόπου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΔΟΚΙΜΙΟ NON-FICTION ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Περιεχόμενα Του Εκδότη 3 Του

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη

Ο Παλμός. της Aνθρωπιάς. Η Αρχιτεκτονική των Ανθρώπων. Της Μαρίας Σφυράκη ΜΟΣΧΑΤΟ 248 Ο Παλμός της Aνθρωπιάς H Ακαδημία Αθηνών βράβευσε την Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου το 1993 για το κοινωνικό της έργο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ETOΣ 37 ο AP. ΦYΛΛOY 404 ΚΩΔ. 03-3067 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ

ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ ÅÐÁËÇÈÅÕÓÇ ÔÇÓ ÁÑ ÁÉÁÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ ÕÐÏËÏÃÉÓÔÙÍ 2.300 ἐ τῶν γρα νά ζι ἀ να κα λύ πτε ται στὴ Σαρ δη νί α Εἶ ναι πα λαι ό τε ρο τοῦ Ὑ πο λο γι στῆ τῶν Ἀν τι κυ θή ρων να μι κρὸ κομ μά τι ἑ νὸς μι κροῦ ὀ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑ ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ ΛΕ ΣΧΩΝ Υ ΝΑ ΤΟ ΤΗ ΤΕΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΩΝ ΛΕ ΣΧΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΛΕΣΧΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι Στρα τιω τι κές Λέ σχες εί ναι Στρα τιω τι κές Μο νά δες υ πα γό µε νες διοι κη τι κά στον Α νώ τε ρο ιοι κη τή της Φρου ράς, φέρουν τον τί τλο «Λέ σχη Α ξιω µα τι κών Φρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Διαβάστε τους πίνακες σε συνδυασμό με τις σημειώσεις. 2. Η χρήση πολυδυνάμων εμβολίων βοηθά τον γιατρό. 3. Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β καλό είναι να γίνεται από τη γέννηση.αν γίνει αργότερα,

Διαβάστε περισσότερα

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7. ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π Α Ν Ε Π I Σ Τ Η Μ I Ο I Ω ΑΝ Ν I Ν Ω Ν ΣΧΟ ΛΗ θ ΕΤΙ ΚΩ Ν ΕΠΙΣ'ΤΗΜΩΝ :ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ I Ω Α Ν Ν I Ν_ Α 1 9 9 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο Οδηγός Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκδίδεται με την

Διαβάστε περισσότερα

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α

Ε Α Ν Α Ζ Ε Ζ Υ Ε Γ Υ Α Γ Ρ Α Ι Ρ Ι Ι Α Ν Α Ι Ν Κ Ι Α ΕΝΑ ΖΕΥΓΑΡΙ Ι ΑΝΙΚΑ τὸ ἔργο «Ρόσμερσχολμ» τοῦ Νορβηγοῦ Ἑρρίκου Ἴψεν ὁ πρωταγωνιστὴς ρωτάει τὸν ἐξουθενωμένο γέρο-βρέντελ: «Μήπως θὰ μποροῦσα νὰ σὲ βοηθήσω»; Καὶ ἀπαντᾶ ὁ Βρέντελ: «Ἂν μποροῦσες νὰ μοῦ διαθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου

Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου Ένα ση αντικ χειρ γραφο του Λ σανδρου Καυταντζ γλου ΤΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ του Σχολε ου των Τεχν ν χουν ελετηθε αναλυτικ απ τον Κ στα Μπ ρη στη ελ τη του Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, δη απ το 1957.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ!

ΤΙΣΣΡΙ 5769. Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! GREEK Kids Magazine - Tishrei 5769 15/9/08 16:33 Page 1 ΤΙΣΣΡΙ 5769 Ο ΗΓΟΣ ΓΙΟΡΤ Ν ΚΑΙ ΙΑΣΚΕ ΑΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Τισσρ : Το παιχν δι αρχ ζει! Φανταστικ εορταστικ φαγητ! ΚΕΡ ΙΣΤΕ μεγ λα δ ρα! GREEK

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα.

Ἅγιον Ὄρος. Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως. Πανσέβαστε. Τήν. Πορταΐτισσα. σεπτήν Σου Εἰκόνα, Πορταΐτισσα. Ἅγιον Ὄρος Διαχρονικὴ μαρτυρία στοὺς ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Πίστεως Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν

Διαβάστε περισσότερα