ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1"

Transcript

1 ΠΑΡΡΑΡΡΤΗΜΑ Β Α.. ΚΥΑ / / Β.. ΚΥΑ / ΟΠΩΣ ΤΡΡΟΠΟΠΟΙΙΗΘΗΚΕΕ ΜΕΕ ΤΗΝ ΚΥΑ / /223344/ / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 1

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: /4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΠΛΗΡ.: ΤΑΤΣΗ Ε. ΤΗΛ.: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Προσδιορισµός των λειτουργικών µορφών και τάξεων των τουριστικών καταλυµάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που είναι δυνατό να εντάσσονται στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο, ως εγκαταστάσεις ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισµού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. τις διατάξεις: α) του ν.δ. 131/74 περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή (Α 320), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 1409/83 (Α 199), 2538/97 (Α 242) και 2512/97 (Α 138). β) του άρθρου 29 Α του ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (Α 137), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων, τροποποίηση διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισµό των επαγγελµατικών οργανώσεων των εµπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελµάτων και άλλες διατάξεις (Α 154) και τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 Περιορισµός και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις (Α 38). γ) του άρθρου 39 παρ. 10 του ν. 2065/92 Αναµόρφωση της άµεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις (Α 113). δ) του ν. 2601/1998 Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις (Α 81). ε) του άρθρου 21 παρ. 8 του του ν. 2741/99 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων και άλλες ρυθµίσεις του ΥΠ. Ανάπτυξης (Α 199). στ) του Π. /τος µε αριθ. 43/02 για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων σε κατηγορίες µε σύστηµα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών (Α 43). ζ) του Π. /τος µε αριθ. 337/00 για την κατάταξη ενοικιαζοµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων διαµερισµάτων σε κατηγορίες µε το σύστηµα των κλειδιών (Α 281). η) του Π. /τος µε αριθ. 33/79 περί τουριστικών καταλυµάτων εντός παραδοσιακών κτισµάτων (Α 10) 2. τους κανονισµούς: α) καν. (ΕΚ) 1260/99 του Συµβουλίου περί γενικών διατάξεων για τα ιαρθρωτικά Ταµεία. β) καν. (ΕΚ) 1257/99 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών. γ) καν. 69/01 και 70/01 της Επιτροπής της Ε.Κ για την εφαρµογή των άρθρων 87, 88 της συνθήκης της ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας και προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 3. την οδηγία µε αριθ. 75/268 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 2

3 4. την αριθ /2000 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµ. Εργων και Ανάπτυξης Καθορισµός τµηµάτων της Επικράτειας στα οποία δεν έχουν εφαρµογή τα κίνητρα επιχορήγησης και επιδότησης τόκων καθώς και επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν. 2601/98, για τις επενδύσεις ίδρυσης και επέκτασης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 5. την αριθ. 451/2001 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Γεωργίας για τα καθεστώτα ενισχύσεων του κοινοτικού πλαισίου στήριξης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις. 6. την αριθ. Ε(2001)845/ απόφαση της Ε.Ε. για την έγκριση του Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου. 7. την αριθ. Ε(2001)3562/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε το Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+. 8. τα εγκεκριµένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Π.Ε.Π.). 9. την αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ/538866/ΕΙ 135/ΕΟΤ απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και σήµερα ισχύει. 10. την αριθ. 485/2001 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Καλαφάτη, Χρήστο Θεοδώρου και ηµήτριο Γεωργακόπουλο. 11. το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Παρεµβάσεις Αγροτικού Τουρισµού µπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων: ακόλουθων Α. Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου και ειδικότερα στα µέτρα 7.6 ιαφοροποίηση των γεωργικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη γεωργία, για να παρασχεθεί η δυνατότητα δηµιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και η απόκτηση εναλλακτικών εισοδηµάτων και 7.9 Ενθάρρυνση τουριστικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων. Β. Ε.Π. Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ και ειδικότερα στο πλαίσιο του µέτρου 1.2 Ενισχύσεις σε επενδύσεις Στήριξη στην επιχειρηµατικότητα. Γ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα και ειδικότερα στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου και στο Πρόγραµµα Πολυαπασχόλησης στη γεωργική εκµετάλλευση σε εφαρµογή του κεφ. ΣΤ της αριθ. 451/01 ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Λειτουργικές µορφές και τάξεις τουριστικών καταλυµάτων Άρθρο 2 Ίδρυση νέων κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Οι λειτουργικές µορφές και τάξεις νέων τουριστικών καταλυµάτων, που ενισχύονται στα πλαίσια των µέτρων και δράσεων ανάπτυξης Αγροτικού Τουρισµού των προγραµµάτων του Κεφαλαίου Α είναι δυνατόν να είναι οι ακόλουθες: Α. Παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια: Πρόκειται για επισκευή, αποκατάσταση παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων και µετατροπή τους σε τουριστικά καταλύµατα, σε εφαρµογή αρχιτεκτονικής µελέτης, που συντάσσεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.. 33/79 (ΦΕΚ 10/Α/ ) και την αρ / (ΦΕΚ 616Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ.. Τα ανωτέρω κτίσµατα πρέπει να είναι χαρακτηρισµένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα, από τις ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 3

4 αρµόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ή του ΥΠ.ΠΟ. Β. Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, 5, 4 και 3 αστέρων : Πρόκειται για µορφή ξενοδοχείου που περιλαµβάνει κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια, λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στο Π.. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 10. Γ. Ξενοδοχεία τύπου MOTEL 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία που περιλαµβάνουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής, εστίασης και αναψυχής πελατών, υπνοδωµάτια µε ιδιαίτερα λουτρά και βοηθητικούς χώρους. Τα ξενοδοχεία τύπου MOTEL ιδρύονται, εφόσον η σχετική χρήση επιτρέπεται από τις κείµενες διατάξεις, είτε εκτός σχεδίου αλλά εντός ΖΟΕ είτε εκτός σχεδίου, εκτός οικισµών και γενικά εκτός κατοικηµένων περιοχών ή στις παρυφές τέτοιων περιοχών, αλλά απαραιτήτως επί οδικών αρτηριών µεγάλης κυκλοφορίας που ενώνουν µεγάλα αστικά ή τουριστικά κέντρα και εµφανίζουν σηµαντική κίνηση αυτοκινήτων (εθνικό και επαρχιακό δίκτυο). Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 10.. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων 5, 4 και 3 αστέρων: Πρόκειται για ξενοδοχεία, που διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους υποδοχής και παραµονής πελατών, βοηθητικούς χώρους και περιλαµβάνουν διαµερίσµατα ενός, δύο ή περισσοτέρων κύριων χώρων µε πλήρες λουτρό και µικρό µαγειρείο. Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες, που προβλέπονται στο Π.. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/02). Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων ανέρχεται σε 10. Ε. Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις και τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες: Οι Τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις είναι µονόροφες ή δυόροφες µονοκατοικίες ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής µορφής που έχουν ανεξάρτητη και άµεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσµατος, όπου ανήκει αποκλειστικά και ο διαµορφωµένος κήπος. Οι Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες είναι µεµονωµένες ή σε σειρά ή σε συγκρότηµα µονόροφες ή δυόροφες κατοικίες, που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα. Η ίδρυσή τους γίνεται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην αριθ /87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ. Ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός κλινών ανέρχεται σε 10. ΣΤ. Ενοικιαζόµενα δωµάτια 4 κλειδιών : Πρόκειται για ενοικιαζόµενα δωµάτια σε συγκρότηµα µέχρι 10 δωµατίων που ιδρύονται µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π (ΦΕΚ 281/Α/ ). Ο µέγιστος δυνατός αριθµός δωµατίων είναι 10, ενώ ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 6 µε αντίστοιχο αριθµό κλινών 12. Ζ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα 4 κλειδιών : Πρόκειται για ενοικιαζόµενα επιπλωµένα διαµερίσµατα σε συγκρότηµα µέχρι 20 δωµατίων που ιδρύονται µε βάση τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Π (ΦΕΚ 281/Α/ ). Ο µέγιστος δυνατός αριθµός δωµατίων είναι 20, ενώ ο ελάχιστος απαιτούµενος αριθµός δωµατίων είναι 6 µε αντίστοιχο αριθµό κλινών 12. Άρθρο 3 Περιορισµοί στη χωροθέτηση και τις τάξεις τουριστικών καταλυµάτων Η ίδρυση τουριστικών καταλυµάτων του προηγουµένου άρθρου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και περιορισµούς: α. Η µετατροπή χαρακτηρισµένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισµάτων σε τουριστικά καταλύµατα ενισχύεται κατά προτεραιότητα στις περιοχές εφαρµογής των προγραµµάτων χωρίς κανένα επιπλέον περιορισµό. β. Για όλες τις λοιπές λειτουργικές µορφές καταλυµάτων του άρθρ. 2 ισχύουν οι περιορισµοί που προβλέπονται στην µε αριθ. 2647/ΥΠΕΘΟ /538866/ ΕΙ 135/ ΕΟΤ/ (ΦΕΚ 797/86/Β) απόφαση του ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 4

5 Υφυπουργού Εθνικής Οικονοµίας Μέτρα για την ελεγχόµενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθµιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της Χώρας. Καθορισµός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. γ. Σε οικόπεδα ή γήπεδα ευρισκόµενα σε απόσταση µικρότερη των 3 χλµ. από τις ακτές είναι δυνατή η ίδρυση µόνο κυρίων ξενοδοχειακών καταλυµάτων (ξενοδοχεία κλασσικού τύπου, ξενοδοχεία τύπου Motel, ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων), τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων, τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών, καθώς και µετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων σε καταλύµατα. δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς, εκτός από τη µετατροπή σε κατάλυµα παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, είναι δυνατή η ίδρυση µόνο ξενοδοχείων κλασσικού τύπου και επιπλωµένων διαµερισµάτων, τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων και τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών λαµβανοµένων υπόψη των περιορισµών του εδαφίου β. ε. Η κατασκευή ενοικιαζοµένων επιπλωµένων δωµατίων και ενοικιαζοµένων επιπλωµένων διαµερισµάτων είναι δυνατή, τηρουµένων σωρευτικά και των περιορισµών των εδαφίων β, γ και δ του παρόντος άρθρου, µόνο σε οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισµών προϋφιστάµενων του 1923 ή εντός οριοθετηµένων οικισµών µε πληθυσµό κάτω των κατοίκων. Τα οικόπεδα αυτά θα πρέπει επί πλέον να βρίσκονται εκτός των περιοχών, που ορίζονται στην ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και ΠΕΧΩ Ε 56616/2000 (ΦΕΚ 803/Β/00). Άρθρο 4 Επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων Ενισχύεται η επέκταση κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων που ήδη λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας, εφόσον ανήκουν στις λειτουργικές µορφές και τάξεις του άρθρου 2 της παρούσας και µόνον υπό τους όρους και περιορισµούς του άρθρου 3. Άρθρο 5 Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων 1. -Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισµός κύριων και µη κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, που ήδη λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας, ανεξαρτήτως λειτουργικής µορφής και τάξης. 2. Η χορήγηση της ενίσχυσης είναι δυνατή, εφόσον, µε την ολοκλήρωση των σχετικών έργων, εργασιών και προµηθειών, που συνιστούν τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό τα καταλύµατα κατατάσσονται σε λειτουργικές µορφές και τάξεις του άρθρου 2 της παρούσας και µόνο. Η δυνατότητα µετατροπής της λειτουργικής µορφής και η δυνατότητα κατά τάξη προαγωγής των καταλυµάτων, που δεν συγκαταλέγονται στο άρθρο 2, βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία του ΕΟΤ ή της οικείας Περιφέρειας, η οποία και εγκρίνει την τροποποιητική αρχιτεκτονική µελέτη για τη µετατροπή της λειτουργικής µορφής ή και την προαγωγή κατά τάξη. Η βεβαίωση της εν λόγω δυνατότητας µετατροπής λειτουργικής µορφής ή και προαγωγής κατά τάξη και η έγκριση της τροποποιητικής αρχιτεκτονικής µελέτης, όπου απαιτείται, αποτελούν προϋπόθεση για την χορήγηση ενίσχυσης των επενδύσεων ποιοτικού εκσυγχρονισµού στα οικεία προγράµµατα, εφόσον πρόκειται για καταλύµατα, που δεν συγκαταλέγονται στην απαρίθµηση του άρθρ.2 του παρόντος Κεφαλαίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 6 Λοιπά καταλύµατα και άλλες Τουριστικές Εγκαταστάσεις 1. Ενισχύεται η ίδρυση και επέκταση οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων Β τάξης και άνω, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην αριθ /87 (ΦΕΚ 557β/87) απόφαση του ΕΟΤ. Επίσης ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισµός τέτοιων κατασκηνώσεων, που λειτουργούν νόµιµα µε ειδικό σήµα λειτουργίας, ανεξάρτητα από τάξη. Επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων Β τάξης µπορούν να υλοποιηθούν σε οικόπεδα - γήπεδα, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 3 χιλ. από ακτές. Τουριστικές κατασκηνώσεις Α τάξης µπορούν να υλοποιηθούν οπουδήποτε µπορούν να χωροθετηθούν. 2. Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην αριθ /87 (ΦΕΚ 557/Β/87) απόφαση του ΕΟΤ υλοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις λοιπές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Άρθρο 7 Νόµιµες εγκρίσεις και άδειες Όλες οι ενισχύσεις των προηγουµένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόµιµων διαδικασιών και η λήψη των νοµίµων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό των αντίστοιχων καταλυµάτων και λοιπών εγκαταστάσεων από τους αρµόδιους φορείς. Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΥΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 6

7 Αθήνα, 29/08/2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ /5188 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Απόφασης 450 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν.1338/1983 Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου (ΦΕΚ 34 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.14440/1984 Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/84 τεύχος Α) και στο άρθρο 65 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). 2. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.992/1979 «περί οργανώσεων των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρµογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές κοινότητες και ρύθµισης συναφών θεσµικών και οργανωτικών θεµάτων» (ΦΕΚ 280/79 τεύχος Α). 3. Του άρθρου 1 παρ. 4 του Ν..131/1974 «περί παροχής οικονοµικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (ΦΕΚ 220/74 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.1409/1983 «τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Ν..131/1974» (ΦΕΚ 199/83 τεύχος Α), το άρθρο 39 παράγραφος 10 του Ν.2065/92 (ΦΕΚ 113/92 τεύχος Α) και το Ν.2512/97 άρθρο 11 (ΦΕΚ 138/97 τεύχος Α). 4. Του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» (ΦΕΚ 137/85 τεύχος Α), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ 154/92 τεύχος Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τεύχος Α). 5. Του άρθρου 8 παρ.19 και 20 του Ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81/98 τεύχος Α) «περί ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις». 6. Του Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251/2000 τεύχος Α) «περί διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου στήριξης και άλλες διατάξεις». 7. Του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999 του Συµβουλίου της 27 ης Μαϊου 1999 για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) και για την τροποποίηση και κατάργηση ορισµένων κανονισµών. 8. Του Καν.(Ε.Κ.) 1260/1999 του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1999 «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία», όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Του Καν.(Ε.Κ.) 1750/1999 της Επιτροπής της 23 ης Ιουλίου 1999 «για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Καν.(Ε.Κ.) 1257/1999 του Συµβουλίου για την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ)» όπως τροποποιήθηκε µε τον Καν.(Ε.Κ.) 2075/2000 της Επιτροπής. 10. Του Καν.(Ε.Κ.) 1159/2000 της Επιτροπής της 30 ης Μαϊου 2000 για της δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα Κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 7

8 11. Του Καν.(Ε.Κ.) 1685/2000 της Επιτροπής της 28 ης Ιουλίου 2000 για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων του Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταµεία. 12. Τον Καν.(Ε.Κ.) 438/2001 της Επιτροπής της 2 ας Μαρτίου 2001 για την θέσπιση λεπτοµερών κανόνων του Καν.(Ε.Κ.) 1260/99 του Συµβουλίου όσον αφορά τα συστήµατα διαχείρισης και ελέγχου των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων. 13. Του Καν.(ΕΟΚ) 2019/1993 του Συµβουλίου όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 14. Των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000). 15. Το Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της υπαίθρου » Μέτρο Το Π.. 344/ για άσκηση του επαγγέλµατος του γεωτεχνικού. 17. Το Π.. 402/88 Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας όπως ισχύει σήµερα. 18. Το άρθρο 17 του Ν.1647/86 όπως έχει αντικατασταθεί µε το άρθρο 52 του Ν.1832/89 «απάνες & εκτός έδρας κινήσεις & οδοιπορικά έξοδα και αµοιβές για ειδικές εργασίες πέραν από τα συνήθη καθήκοντα µονίµου και µε σύµβαση αορίστου χρόνου προσωπικού κλπ.». 19. Την αριθ. ΙΟΚ/9.1/2/11187/ ΦΕΚ 630/Β/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΕΣ Α «Ανάθεση αρµοδιοτήτων της Υπουργού ΕΣ Α στους Υφυπουργούς ΕΣ Α κ.κ. Λεωνίδα Τζανή και Κων/νο Καϊσερλή» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 1. Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι επενδύσεις που αφορούν µεταποίηση και εµπορία των προϊόντων του παραρτήµατος 1 της Συνθήκης, εκτός αυτών της αλιείας. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συµβάλλουν στη βελτίωση της κατάστασης του συγκεκριµένου βασικού κλάδου γεωργικής παραγωγής να παρέχουν δε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών διεξόδων στην αγορά για τα σχετικά προϊόντα λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ικανοποιητική συµµετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση. 2. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης περιλαµβάνονται και τα τµήµατα των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καθετοποίηση γεωργικής εκµετάλλευσης και συµπεριλαµβάνουν εγκαταστάσεις µεταποίησης ή και εµπορίας των προϊόντων παραγωγής τους. 3. Η τροποποίηση του παραρτήµατος Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, αφορά τα επενδυτικά σχέδια τα οποία θα υποβληθούν στα πλαίσια των προκηρύξεων που θα γίνουν µετά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Εξαιρούνται από την τροποποίηση τα σχέδια που είχαν υποβληθεί κατά τη δεύτερη προκήρυξη, είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή του άρθρου 14, αλλά δεν έλαβαν οριστική ένταξη λόγω έλλειψης των απαιτούµενων πιστώσεων και έχουν παραπεµφθεί για υπαγωγή στην επόµενη περίοδο (προκήρυξη). Άρθρο 2 1. Ενισχύονται οι επενδύσεις: α) που διευκολύνουν τη βελτίωση και τον εξορθολογισµό της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέµενης αξίας των προϊόντων αυτών, β) που συµβάλλουν στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 8

9 I. τον προσανατολισµό της παραγωγής σε συνάρτηση µε τις προβλεπόµενες τάσεις των αγορών ή την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα, II. τη βελτίωση ή τον εξορθολογισµό των διαύλων εµπορίας ή των διαδικασιών µεταποίησης, III. τη βελτίωση της παρουσίασης ή της προετοιµασίας των προϊόντων, των παραπροϊόντων ή των υπολειµµάτων, IV. την ανάπτυξη και εφαρµογή νέων τεχνολογιών, V. την προώθηση καινοτόµων επενδύσεων, VI. τη βελτίωση και την παρακολούθηση της ποιότητας, VII. τη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονοµικών συνθηκών, VIII. την προστασία του περιβάλλοντος, IX. τη συµµόρφωση προς νεοεισαχθέντα ελάχιστα πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγιεινή και την καλή διαβίωση των ζώων. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατόν να προβλέπεται προθεσµία για τη συµµόρφωση προς τα ελάχιστα αυτά πρότυπα, εφόσον απαιτείται χρόνος για την επίλυση συγκεκριµένων προβληµάτων που απαντώνται κατά τη συµµόρφωση προς τα πρότυπα. Οι «µικρές µεταποιητικές µονάδες» συµµορφώνονται προς τα σχετικά πρότυπα µέχρι το τέλος της περιόδου, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 36 µήνες από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα πρότυπο καθίσταται υποχρεωτικό για την «µικρή µεταποιητική µονάδα». 2. Αποκλείεται η ενίσχυση: α) Επενδύσεων για τη µεταποίηση ή την εµπορία προϊόντων που προέρχονται από Χώρες εκτός Ε.Ε. β) Επενδύσεων παρασκευής και εµπορίας προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. γ) Επενδύσεων στο επίπεδο λιανικού εµπορίου δ) Επενδύσεων που αφορούν γενετικά τροποποιηµένα προϊόντα 4. Ανά τοµέα ενισχύονται οι επενδύσεις που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. [.] ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Κ. ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: Ίδρυση σύγχρονων σφαγείων σε αντικατάσταση υφισταµένων ακαταλλήλων σφαγείων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. ιευκρίνιση: η ίδρυση σύγχρονου σφαγείου σε αντικατάσταση υφιστάµενου ακατάλληλου, δεν σηµαίνει ότι το ακατάλληλο είναι οπωσδήποτε λειτουργούσα µονάδα, αλλά κυρίως µη λειτουργούσα µονάδα για την οποία δεν θα µπορούσε να ανανεωθεί η άδεια λειτουργίας της. Ως υφιστάµενα ακατάλληλα θεωρούνται εκείνα που λειτουργούσαν παλαιότερα στην περιοχή και έπαυσαν να λειτουργούν ή λειτουργούν µόνο σε περιόδους αιχµής, κατόπιν απόφασης του Νοµάρχη, των οποίων η δυναµικότητα αντικαθίσταται µε την ίδρυση ενός σύγχρονου σφαγείου, σε περιοχές όπου υπάρχει ελλείπουσα σφαγειοτεχνική υποδοµή. ράση 1.2.: ράση 1.3.: Εκσυγχρονισµός, συµπλήρωση της σφαγειοτεχνικής υποδοµής µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. Ίδρυση νέων µονάδων σφαγείων δυναµικότητας µέχρι 400 τον. κρέατος ανά έτος σε αποµακρυσµένες, ορεινές ή µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές,. ( ίδεται έµφαση στις ράσεις 1.2 και 1.3) ράση 1.4.: Ίδρυση νέων χοιροσφαγείων σε αντικατάσταση δυναµικότητας µη σύγχρονης τεχνολογίας, στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής µεγάλων χοιροτροφικών µονάδων. ιευκρίνιση: µεγάλες χοιροτροφικές µονάδες θεωρούνται οι µονάδες που εκτρέφουν τουλάχιστον χοιροµητέρες. ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: Εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων, ίδρυση µονάδων τεµαχισµού τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων Εκσυγχρονισµός συµπλήρωση (για πιστοποιούµενα ή µη προϊόντα) χωρία αύξηση της δυναµικότητας, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής προϊόντων µε βάση το κρέας (αλλαντοποιεία κονσέρβες κλπ). Εκσυγχρονισµός ή µετεγκατάσταση δύο κρεαταγορών (Αθηνών και Θεσ/νίκης). Ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδων αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής ( rendering ) (Η ράση αυτή αποτελεί πρώτη προτεραιότητα στον Τοµέα Κρέατος γιατί συµβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προστασία του καταναλωτή.) ιευκρίνιση: συµπεριλαµβάνονται και οι µονάδες αξιοποίησης βρώσιµων παραπροϊόντων. ράση 1.9.: Προµήθεια κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων και ίδρυση µικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάµων στα µικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους για τη µεταφορά και συντήρηση ευπαθών και νωπών προϊόντων (κρέας και λοιπά προϊόντα κρέατος) µε σκοπό την χονδρεµπορία των προϊόντων. ιευκρίνιση: συµπεριλαµβάνονται όλα τα ευπαθή και νωπά προϊόντα τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής. ράση 1.10.: Ίδρυση σύγχρονων δικτύων διακίνησης ζωικών προϊόντων Ίδρυση Κέντρου διανοµής σε εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού αλυσίδας καταστηµάτων, υπεραγορών, µε εφαρµογή Logistics από συλλογικές οργανώσεις παραγωγών ή από λοιπούς φορείς στους οποίες συµµετέχουν και συλλογικές οργανώσεις παραγωγών. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 10

11 2. ΤΟΜΕΑΣ : ΓΑΛΑ ράση 2.1.: Εκσυγχρονισµός επέκταση λόγω εκσυγχρονισµού τυροκοµείων, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση ή ίδρυση σε αντικατάσταση υφισταµένων τυροκοµείων. ράση 2.2.: Εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση εργοστασίων επεξεργασίας γάλακτος. ράση 2.3.: Ίδρυση κέντρων συγκέντρωσης και πρόψυξης γάλακτος. ράση 2.4.: ράση 2.5.: ράση 2.6.: ράση 2.7.: Ίδρυση µονάδων παραγωγής γιαούρτης ή εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. Ίδρυση µικρών τυροκοµείων σε αποµακρυσµένες ορεινές ή µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας γάλακτος παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων στα πλαίσια καθετοποίησης της παραγωγής. Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός επέκταση, µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων επεξεργασία γάλακτος. ( ίδεται προτεραιότητα στις ράσεις : & 2.6) 3. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ 3.1. ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΑΥΓΑ ράση : ράση : Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών. ίδρυση επέκταση ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας αυγών και µονάδων παραγωγής νέων Προϊόντων µε βάση τα αυγά. ράση : Ίδρυση µονάδων τυποποίησης και συσκευασίας αυγών για προϊόντα που τυποποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κλπ.) στα πλαίσια καθετοποίησης των µονάδων ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ: ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ράση : ράση : ράση : ράση : Ίδρυση σφαγείων σε αντικατάσταση παλαιών µη σύγχρονης τεχνολογίας ή εκσυγχρονισµός µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. Ίδρυση σφαγείων πουλερικών σε ορεινές αποµακρυσµένες ή νησιωτικές και µειονεκτικές περιοχές καθώς και µονάδων καθετοποίησης της παραγωγής προϊόντων που πιστοποιούνται µε βάση αναγνωρισµένες προδιαγραφές ή προϊόντα (ειδικές εκτροφές). Ίδρυση σφαγείων ινδιάνων και στρουθοκαµήλων ή προσθήκη γραµµής σφαγής ινδιάνων και στρουθοκαµήλων σε υφιστάµενα πτηνοσφαγεία Εκσυγχρονισµός επέκταση υφισταµένων µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τεµαχισµού τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών ή προσθήκη γραµµής τεµαχισµού τυποποίησης και µεταποίησης σε υφιστάµενα πτηνοσφαγεία. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 11

12 ράση : Ίδρυση µονάδων τεµαχισµού τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών στρουθοκαµήλων - κουνελιών. ράση : ράση : Ίδρυση µονάδων σφαγής κουνελιών. Ίδρυση σύγχρονων δικτύων διακίνησης ζωικών προϊόντων Ίδρυση κέντρου διανοµής σε εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού αλυσίδας καταστηµάτων, υπεραγορών, µε εφαρµογή Logistics από συλλογικές οργανώσεις παραγωγών ή από λοιπούς φορείς στους οποίες συµµετέχουν και συλλογικές οργανώσεις παραγωγών. 4. ΤΟΜΕΑΣ : ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΜΕΛΙ ράση 4.1.: Εκσυγχρονισµός επέκταση και ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής προϊόντων διατροφής υγιεινής διατροφής µε βάση το µέλι και άλλα προϊόντα της κυψέλης. ράση 4.2.: Εκσυγχρονισµός - επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφισταµένων τυποποίησης επεξεργασίας µεταποίησης µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. ράση 4.3.: Ίδρυση νέων µονάδων τυποποίησης επεξεργασίας µεταποίησης µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. ράση 4.4: Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση, µετεγκατάσταση, µονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι, snacs κ.λπ. 5. ΤΟΜΕΑΣ : ΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ : ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ράση 5.1.: ράση 5.2.: ράση 5.3.: Ίδρυση συγχρόνων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Εκσυγχρονισµός, βελτίωση επέκταση υφισταµένων µονάδων αναπήνισης κουκουλιών. Ίδρυση επέκταση εκσυγχρονισµός µονάδων αξιοποίησης προϊόντων σηροτροφίας. ράση 5.4.: Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης σαλιγκαριών. 6. ΤΟΜΕΑΣ : ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ράση 6.1.: ράση 6.2.: ράση 6.3.: Εκσυγχρονισµός καθέτων αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών και µε εγκαταστάσεις αερισµού ή ψυχρό αέρα. Εκσυγχρονισµός βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών Ίδρυση εκσυγχρονισµός µετεγκατάσταση ξηραντηρίων δηµητριακών. ράση 6.4.: Συµπλήρωση, εκσυγχρονισµό χωρίς αύξηση της δυναµικότητας υφισταµένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού µε τοποθέτηση συστηµάτων προκαθορισµού ξήρανσης & ψύξης. ράση 6.5.: ράση 6.6.: Ίδρυση νέων Εκσυγχρονισµός υφισταµένων µονάδων αποφλοίωσης ρυζιού µε εξοπλισµό λείανσης, χρωµατοδιαλογής και υγροθερµικής επεξεργασίας. Ίδρυση αποθηκευτικών χώρων δηµητριακών σε κόµβους σύγχρονων διαµετακοµιστικών κέντρων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 12

13 ράση 6.7.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές. 7. ΤΟΜΕΑΣ : ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α) Ελαιόλαδο ράση 7.1.: ράση 7.2.: Ιδρύσεις εκσυγχρονισµοί, µετεγκαταστάσεις, συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων α) Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, µόνο από βιολογική πρώτη ύλη. β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων ανάλογης δυναµικότητας για τη δηµιουργία µονάδας δυναµικότητας, τουλάχιστον 1500 τον / έτος για ορθολογικοποίηση της παραγωγής. γ) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός ή µετεγκατάσταση ελαιοτριβείων αποκλειστικά και µόνο σε αποµακρυσµένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές ( εκτός Κρήτης). Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση ελαιοδεξαµενών. ιευκρίνιση: ο εκσυγχρονισµός και οι µετεγκατάσταση ελαιοδεξαµενών είναι επιλέξιµη δράση, εφόσον υπάρχει ανάλογη µεταποιητική µονάδα αυτού του τοµέα. ράση 7.3.: Εκσυγχρονισµός, ή µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιόλαδου σε άµεσα επώνυµες εµπορεύσιµες συσκευασίες ή µόνο άµεσα εµπορεύσιµες συσκευασίες χωρίς αύξηση της δυναµικότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα αποδεικνύεται η λειτουργία τους κατά τα τρία τελευταία έτη. ιευκρίνιση: η φράση «χωρίς αύξηση δυναµικότητας» στον εκσυγχρονισµό ή την µετεγκατάσταση τυποποιητηρίων συσκευαστηρίων ελαιολάδου, δεν αναφέρεται στη σηµερινή παραγωγική ικανότητα του τυποποιητηρίου που τυποποιεί και συσκευάζει µέρος µόνον της ποσότητας του ελαιολάδου αλλά σε όλη την ποσότητα που εµπορεύθηκε η µονάδα κατά την τελευταία 3ετία, ακόµα και αν µέρος αυτής δεν ετυποποιείτο µε την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται η δυναµικότητα αυτή από την δυναµικότητα που αναφέρεται στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Πέραν αυτής της ποσότητας, δεν επιτρέπεται αύξηση της δυναµικότητας. ράση 7.4.: Εκσυγχρονισµός, µετεγκατάσταση ραφιναριών ελαιολάδου χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. Β) Άλλα έλαια ράση 7.7.: Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση σπορελαιουργείων και βιοµηχανιών σπορελαιουργίας χωρίς αύξηση δυναµικότητας. 8. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΙΝΟΣ ράση 8.1.: ράση 8.2.: ράση 8.3.: Μετεγκατάσταση, Εκσυγχρονισµός οινοποιείων, χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. Συγχώνευση οινοποιείων µε παράλληλο εκσυγχρονισµό (κτιριακών εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού) για ορθολογικοποίηση της παραγωγής, βελτίωση της ποιότητας και µείωση του κόστους παραγωγής χωρίς αύξηση της δυναµικότητας. Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας: α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής σε αποµακρυσµένες ορεινές και νησιώτικες περιοχές, β) µονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αµπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91). (Η παράγραφος β) θεωρείται πρώτης προτεραιότητας.) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 13

14 ράση 8.4.: ράση 8.5.: Ίδρυση, εκσυγχρονισµός ή µετεγκατάσταση µονάδων µεταποίησης από οινοποιήσιµες ποικιλίες σταφυλιών για την παραγωγή: α) ξυδιού από οίνο, β) συµπυκνωµένου γλεύκους γ) αποσταγµάτων από στέµφυλα. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός, επέκταση εµφιαλωτηρίων οίνου σε οινοποιεία για την κάλυψη των αναγκών εµφιάλωσης της παραγωγής τους. 9. ΤΟΜΕΑΣ : ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ I. Στο επίπεδο της εµπορίας ράση 9.1.: ράση 9.2.: ράση 9.3.: ράση 9.4.: Ίδρυση µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών. Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών ψυγείων και κατασκευή µικρής δυναµικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών µε δυνατότητα προµήθειας κινητών (αυτοκινήτων) ψυγείων µόνο στα Νησιά του Αιγαίου. Εκσυγχρονισµοί ή/και επέκταση ή/και µετεγκατάσταση ή/και συγχώνευση υφιστάµενων µονάδων συσκευασίας, τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών: Σύνδεση συσκευαστηρίων µε το σιδηροδροµικό ή οδικό δίκτυο (για µήκος το πολύ 5 km) για την εξυπηρέτηση της εµπορίας των προϊόντων. ράση 9.5.: Εκσυγχρονισµός λαχαναγορών για βελτίωση των συνθηκών εµπορίας των οπωροκηπευτικών. ράση 9.6.: Μετατροπή υφισταµένων µονάδων εµπορίας ή αγορών ή ίδρυση κέντρων διανοµής για την τροφοδοσία µεγάλων αστικών κέντρων µε προϊόντα φυτικής προέλευσης για τη βελτίωση των διαύλων εµπορίας και την εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού, αλυσίδων καταστηµάτων υπεραγορών σε µικροσυσκευασίες µε φορείς Οµάδες Παραγωγών ή εταιρείες στις οποίες µετέχουν οι Οµάδες Παραγωγών. II. Στο επίπεδο της µεταποίησης ράση 9.7.: Μεταποίηση Βιοµηχανικής τοµάτας α) Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναµικότητας ράση 9.8.: Μεταποίηση φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, µήλα, δαµάσκηνα κ.λ.π.) α) Κονσερβοποιεία Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, την παραγωγή νέων προϊόντων. β) Χυµοί φρούτων Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 14

15 την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, την παραγωγή νέων προϊόντων. Ίδρυση νέων µονάδων σύγχρονης τεχνολογίας σε αντικατάσταση αποσυρόµενης δυναµικότητας ή ελλείπουσας δυναµικότητας στην περιοχή και για την εξυπηρέτηση της τοπικής παραγωγής. γ) Αποξηραµένα φρούτων Ίδρυση νέων µονάδων αποξήρανσης φρούτων (δαµάσκινα, βερίκοκα κλπ). ιευκρίνιση: είναι επιλέξιµες και οι µονάδες που µεταποιούν φρούτα για παραγωγή µαρµελάδων και γλυκών κουταλιού. ράση 9.9.: Μεταποίηση εσπεριδοειδών (χυµοί) α) Εκσυγχρονισµός ή/και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών, στην ψυκτικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή νέων προϊόντων. ράση 9.10.: Μεταποίηση λαχανικών α) Ίδρυση νέων µονάδων παραγωγής τουρσιών, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων, κυρίως όσον αφορά: στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών και στην παραγωγή νέων προϊόντων β) Ίδρυση νέων µονάδων ή εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για την παραγωγή χυµών λαχανικών κύβων ή µιγµάτων αυτών σε ασηπτική συσκευασία. ράση 9.11.: Μεταποίηση οπωροκηπευτικών για την παραγωγή Εδεσµάτων Σαλτσών Delicatessen α) Επενδύσεις εγκατάστασης βιολογικού καθαρισµού και αξιοποίησης υπολειµµάτων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών για την παραγωγή λιπασµάτων ή / και ζωοτροφών. ράση 9.12.: Μεταποίηση ξηρών καρπών (ακρόδρυα, σπόροι σουσαµιού και άλλων) Ίδρυση νέων µονάδων, εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων για: παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π., ράση 9.13.: Μεταποίηση σύκων - σταφίδων α) Εκσυγχρονισµός και επέκταση ή και µετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων. β) Επενδύσεις όσον αφορά τον εκσυγχρονισµό των µέσων και χώρων αποθήκευσης. III. Στον τοµέα των µονάδων επεξεργασίας επιτραπεζίων ελαιών ράση 9.14.: Εκσυγχρονισµός των µονάδων επεξεργασίας βρωσίµων ελαιών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας. ράση 9.15.: Συµπλήρωση εξοπλισµού υφισταµένων µονάδων ή και ίδρυση µονάδων, µε γραµµές συσκευασίας καταναλωτή και γραµµές παραγωγής νέων προϊόντων. ιευκρίνιση: συµπεριλαµβάνεται και η επεξεργασία της πρώτης ύλης και εν συνεχεία η συσκευασία της και η παραγωγή νέων προϊόντων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 15

16 ράση 9.16.: Μετεγκαταστάσεις που αφορούν την µεταφορά µονάδων από τις αστικές περιοχές, για λόγους που σχετίζονται µε τη ρύπανση, χωρίς αύξηση δυναµικότητας. ΙV. Στον τοµέα των Γεωµήλων ράση 9.17.: Ιδρύσεις νέων µονάδων, επέκταση / εκσυγχρονισµός / συµπλήρωση υφισταµένων µονάδων, ή προσθήκη γραµµών σε υφιστάµενες µονάδες µεταποίησης γεωµήλων µε προορισµό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως: προτηγανισµένης / κατεψυγµένης πατάτας, τσιπς ή σνακς πατάτας. 10. ΤΟΜΕΑΣ : ΑΝΘΗ ράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων µεταποίησης ή εκσυγχρονισµός ή επέκταση υφισταµένων µονάδων. α) Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδων τυποποιηµένων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών. β) Ίδρυση ξηραντηρίων ανθέων. ράση 10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας (νέες ανθαγορές κέντρα διανοµής) α) ύο νέες ανθαγορές (µία στην Αθήνα, σε αντικατάσταση υπάρχουσας παλαιάς και µία στην Θεσσαλονίκη). β) Κέντρα διανοµής. ράση 10.3.: Εκσυγχρονισµός και ορθολογική ανάπτυξη των υφισταµένων εγκαταστάσεων Εκσυγχρονισµός ανθαγοράς Αττικής, µε την προσθήκη συστήµατος τηλεδηµοπρασίας. 11. ΤΟΜΕΑΣ : ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ράση 11.1.: Ορθολογική ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υφισταµένων εγκαταστάσεων. Εκσυγχρονισµός ή µετεγκατάσταση και εκσυγχρονισµός µονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων, προµιγµάτων προσθέτων υλών ή συµπληρωµατικών σύνθετων ζωοτροφών, χωρίς αύξηση δυναµικότητας. ράση 11.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εµπορίας. Για την µερική κάλυψη των αναγκών ορισµένων περιοχών της χώρας (ορεινών νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, προβλέπεται η ίδρυση αποθηκευτικών χώρων (SILOS ή οριζοντίων αποθηκών). ιευκρίνιση: η ίδρυση αποθηκευτικών χώρων (SILOS ή οριζοντίων αποθηκών), µπορεί να περιλαµβάνει και την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού ενός απλού παρασκευαστηρίου, θεωρούµενο ως σύνηθες παρελκόµενο του εξοπλισµού των αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών. ράση 11.3.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων παραγωγής ζωοτροφών από υποπροϊόντα και παραπροϊόντα του Γεωργικού τοµέα. α) Ίδρυση µονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών και µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων και γουνοφόρων ζώων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 16

17 12. ΤΟΜΕΑΣ : ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ράση 12.1.: Ίδρυση νέων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού. Εκσυγχρονισµός, επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. 13. ΤΟΜΕΑΣ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ράση 13.1.: ράση 13.2.: Ίδρυση νέων µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών και παραγωγής αιθερίων ελαίων. Εκσυγχρονισµός ή και επέκταση µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και παραγωγής αιθερίων ελαίων. ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ: 1) Ενισχύονται ράσεις που αφορούν προστασία περιβάλλοντος και προστασία καταναλωτή (βιολογικοί καθαρισµοί υγειονοµικές συνθήκες, επεξεργασία αποβλήτων, HACCP κλπ. 2) Ως προϊόντα ποιότητας είναι αυτά που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς και αυτά που καθορίζονται από την Εθνική Νοµοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα. 3) Στις περιπτώσεις µετεγκαταστάσεων και συγχωνεύσεων µονάδων, µετά την ολοκλήρωση της νέας επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας τους, θα πρέπει να παύσει η λειτουργία των παλαιών µονάδων τους και να αίρεται η άδεια λειτουργίας αυτών στα πλαίσια εφαρµογής των διατάξεων του Άρθρου 34 της ΚΥΑ 450/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Α.Ε. 17

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α. Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Ενισχυόμενοι τομείς δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης..

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.. Π11) ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 123.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.2.3Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»)

ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.2.3Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ») ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΜΕΤΡΟ 1.2.3Α «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ») ΥΝΗΤΙΚΟΙ ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ: ικαιούχοι ενίσχυσης είναι οι Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθμό Απόφασης: 722 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 9/6/2010 Αριθ. πρωτ.: 3427 Αριθμό Απόφασης: 722 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων :

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων»

ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ: ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ «Mεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων» Ενισχύονται μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ & Τ Ρ Ο Φ Ι Μ Ω Ν Αθήνα 21/6/2010 Αρ. Πρωτ. 4984 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΦΕΚ 1019/Β/2010 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: Κατηγορία Επιχείρησης

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: Κατηγορία Επιχείρησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 07/10/2011 ΜΕΧΡΙ 23/01/2012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι περιορισµοί του πεδίου εφαρµογής των ενισχύσεων όπως ορίζονται στο Άρθρο 1 του Κανονισµού της ΕΕ 1998/2006 De Minimis. Ο παρόν κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΕΝ ΥΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 07-13 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων»

Στόχος προγράμματος. Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Γ Πρόσκληση του Μέτρου 123Α «Επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» Α / Α Στοιχεία προγράμματος: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000).

2. Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στο τοµέα της Γεωργίας (2000/C 28/02 της 1 ης Απριλίου 2000). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Β-Ψ1Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/03/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 5235 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων BA Business - MBA Master of Business Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων Ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μέσω υιοθέτησης και ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 Παραγωγή, Μεταποίηση, Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων 1. ΤΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΑ ΦΕΔΙΑ ΠΟΟΣΑ ΕΝΙΦΤΗ 1.Α. ΠΡΩΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ : Επενδυτικά σχέδια που αναφέρονται σε μηχανικά μέσα σποράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Υ Λ Ι Κ Ο Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Ο Υ Τ Ο Π Ι Κ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Η Σ L E A D E R Τ Ο Υ Α Ξ Ο Ν Α 4 Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ «Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Α Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΝΚΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α )

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α ) ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02.10.2003 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 57850 /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΜΑ ΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ιστοσελίδα: http://www.minagric.gr/greek/synergatismos.html

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1

Μάιος 2013. - ηµοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. - Παράτηµα Ι: Ενηµερωτικό υλικό για τις προκηρυσσόµενες δράσεις (3 η πρόσκληση) 1 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ «ΕΒΡΟΣ» Α.Ε.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Μάιος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM entheto_espa_πετρος.indd 2 Περιεχόμενα Εμπορία και Μεταποίηση Από τις 30 Δεκεμβρίου και μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι (100 εκατ. ευρώ) θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις το νέο πρόγραμμα Αύξησης της Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων"

ΜΕΤΡΟ 2.1 Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων ΜΕΤΡΟ 2.1 "Επενδύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" Τομείς Παρέμβασης : Κρέας, γάλα, αυγά - πουλερικά, διάφορα ζώα, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTOΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ. 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 Η παρούσα προκήρυξη αφορά όλες τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο τοπικό πρόγραμμα στα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 3 ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1 Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 12-7 -

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-08 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ.: 121297 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β & Ταχ. /νση: Συγγρού 150 Ταχ. κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

2007-2013»(ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές. Πιερική Αναπτυξιακή

2007-2013»(ΠΑΑ) Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές. Πιερική Αναπτυξιακή ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν αποτελεί ολοκληρωμένη ανάλυση και δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση ειδικών προβλημάτων. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3908/ 1 Φεβρουαρίου 2011 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Τονίζεται ότι, η παρούσα εργασία δεν

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1664 /Β /13-8-2009

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 1664 /Β /13-8-2009 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 31-7- 2009 Αριθµ. Πρωτ. 38508 ΠΡΟΣ ΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 4 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER» ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣΑ.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΞΟΝΑΣ 4 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007 2013 (2009 2015) ήµοι 1. οµνίστας 2. Πλατάνου 3. Πυλήνης 4. Αποδοτίας 5. Ναυπάκτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελίδα 1 από 45 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 55472/24.04.1997 Περιορισμοί στα παρεχόμενα βάσει του κωδικοποιημένου Ν.1892/90 επενδυτικά κίνητρα για ορισμένες κατηγορίες επενδύσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους περιορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ 2007 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΑ 2007 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων

5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων 5.1. Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων Το υπομέτρο αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, που πληρούν (ανάλογα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος».

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER

Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Απαντήσεις σε ερωτήματα προκηρύξεων τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER Έπειτα απο τα ερωτήματα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος δόθηκαν απο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑ 2007 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΑ 2007 2013. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΑ 2007 2013 LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη:

Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079 FAX:2105240210 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23. 12. 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 5714/163550 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Δ Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη Αχαρνών 5 Τηλ.: 210.212.4082 210.212.4079

Διαβάστε περισσότερα