ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2013 Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, με τίτλο Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών Για Την Κεφαλαιακή Επάρκεια Και Τη Διαχείριση Κινδύνων (Πυλώνας ΙΙΙ) - Έτος 2013, έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Συν.Π.Ε. και έχει αναρτηθεί στον επίσημο δικτυακό της τόπο στην ηλ. διεύθυνση

2 Περιεχόμενα 1. Γενικές πληροφορίες Ίδια κεφάλαια Διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων Κεφαλαιακή επάρκεια Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Πυλώνας Ι) Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Πυλώνας ΙΙ και Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) Έκθεση της τράπεζας σε κινδύνους και διαχείρισή τους Γενικές υποχρεώσεις: πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων, οργανωτική δομή και λοιπά στοιχεία Πιστωτικός κίνδυνος Ορισμοί Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): πιστωτικός κίνδυνος Συστήματα αναφοράς - μέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου Εξασφαλίσεις και τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου Κίνδυνος αγοράς και συναλλαγματικός κίνδυνος Ορισμοί Διαχείριση κινδύνου αγοράς - συναλλαγματικού κινδύνου Λειτουργικός κίνδυνος Ορισμός Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου Κίνδυνος επιτοκίου Ορισμός Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): κίνδυνος επιτοκίου Κίνδυνος Ρευστότητας Ορισμός Διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και λοιπά στοιχεία Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): κίνδυνος 17 ρευστότητας 4.7 Λοιποί κίνδυνοι Κίνδυνος συγκέντρωσης (ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο) Κίνδυνος κεφαλαίων Κίνδυνος κερδοφορίας Κίνδυνος συμμόρφωσης - κίνδυνος φήμης Δημοσιοποιήσεις για τις αποδοχές του προσωπικού. 19 Σημειώσεις τέλους κειμένου Επεξηγήσεις συντομογραφιών o ΔΕΠΣ: Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος o ΔΚΕ ή Δ.Κ.Ε.: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας o Δ.Σ.: Διοικητικό Συμβούλιο o Ε.Β.Τ.: Επιτροπή Βασιλείας Τράπεζας o ΠΔ/ΤΕ: Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος o ΠΕΕ: Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής Τράπεζας της Ελλάδος o Π.Κ. ή π.κ.: Πιστωτικός Κίνδυνος o ΤτΕ: Τράπεζα της Ελλάδος ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 2 από 23

3 1. Γενικές πληροφορίες Οι πληροφορίες που ακολουθούν δημοσιοποιούνται στα πλαίσια της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ/III και ειδικότερα της ΠΔ/ΤΕ 2655/ όπως ισχύει και του Νόμου Ν.3601/2007 σχετικά με τη δημοσιοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα εποπτικής φύσεως πληροφοριών αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και τη διαχείρισή τους. Οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης εποπτικής φύσης πληροφοριών στα πλαίσια του νέου εποπτικού πλαισίου των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία III: Κανονισμός ΕΕ Νο575/2013 και Οδηγία ΕΕ Νο36/2013), με εφαρμογή από 01/01/2014, αναλύονται στα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων Συν. Π. Ε. 1 ιδρύθηκε σύμφωνα με τη με αριθμό 296/1993 Πράξη του Ειρηνοδικείου Χανίων, αρχικά ως πιστωτικός συνεταιρισμός, και μεταξελίχθηκε σε συνεταιριστική τράπεζα βάσει της με αριθμό 560/14/1995 απόφασης της Ε.Ν.Π.Θ. της Τράπεζας της Ελλάδος. Στις 31/12/2013 είχε 197 εργαζόμενους 2, 26 Καταστήματα και συνολικό Ενεργητικό 533,94εκατομ. (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απολογισμό 2013 σε Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες αφορούν στη χρήση του έτους Η διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παρατίθενται τόσο σε ατομική όσο και σε ενοποιημένη βάση. 2. Ίδια κεφάλαια 2.1 Διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων Η Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει τις οδηγίες της ΠΔ/ΤΕ 2630/ και των τροποποιητικών αυτής, ΠΔ/ΤΕ 2654/ (σχετικά με τη διάρθρωση των ιδίων κεφαλαίων) και 2661/ Σχετική ανάλυση παρατίθεται στον Πίνακα 1. Η οποία αντικατέστησε την ΠΔ/ΤΕ 2592/ και την τροποποιητική αυτής 2632/2010. Ο συγκεκριμένος νόμος από την αντικαταστάθηκε από τον ν.4261/2014 ( Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν.3601/2007 και άλλες διατάξεις ). Τα παρατιθέμενα στοιχεία αφορούν στη χρήση που έκλεισε στις 31/12/2013 και ως εκ τούτου γίνεται αναφορά στο έως τότε ισχύον εποπτικό πλαίσιο (βλ. σχετικές ΠΔ/ΤΕ, ΠΕΕ κ.λπ.) το οποίο σε ορισμένα θέματα προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να ισχύει ως είχε και μετά την Εντούτοις, στο κείμενο που ακολουθεί, όπου κρίθηκε σκόπιμο, γίνεται αναφορά σε άρθρα κ.λπ. της Οδηγίας (ΕΕ) 36/2013 και του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 3 από 23

4 Πίνακας 1: Διάρθρωση ιδίων κεφαλαίων της 31/12/2013 Καταβεβλημένο συνεταιριστικό κεφάλαιο και συνετ. μερίδες Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά (εποπτικά αναγνωριζόμενα) Μείον: Υπεραξία και λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία [1] Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων [2] Σύνολο Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων [3] Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Βασικά και τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Εκ των οποίων: αφαιρετικά των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων αφαιρετικά των Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων Ατομική βάση Βασικά Ίδια Κεφάλαια Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Ενοποιημένη βάση (24.367) (20.338) (453) (453) Αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων στοιχεία Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε. [(1)+(2)-(3)] Ποσά σε χιλ. (8.332) (8.332) 0 (8.332) (8.332) Κεφαλαιακή επάρκεια Οι βασικοί κίνδυνοι στους οποίους υπόκειται η Τράπεζα, σύμφωνα με τη φύση των δραστηριοτήτων της, είναι ο πιστωτικός, ο κίνδυνος ρευστότητας 4, ο λειτουργικός και ο συναλλαγματικός (σε πολύ χαμηλό ποσοστό). Οι λοιποί κίνδυνοι αναφέρονται και αναλύονται στην παράγραφο 4.7. Για τους κινδύνους πιστωτικό, λειτουργικό και συναλλαγματικό, η Τράπεζα υποχρεούται στον υπολογισμό ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 2588/ , 2590/ , 2631/ , 2646/ (τμήμα Δ, 1β) και 2661/ όπως ίσχυαν έως και την 31/12/ Κεφαλαιακή απαίτηση είναι το ελάχιστο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που πρέπει να έχει μία τράπεζα για την κάλυψή της έναντι του εκάστοτε κινδύνου. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 4 από 23

5 3.1 Κεφαλαιακές απαιτήσεις (Πυλώνας Ι) I. Κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστω τικού κινδύνου Για το σχηματισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού, εφαρμόζεται η Τυποποιημένη Προσέγγιση η οποία αναλύεται στην ΠΔ/ΤΕ 2588/ και στις τροποποιητικές αυτής ΠΔ/ΤΕ 2631/ και ΠΔ/ΤΕ 2661/ ως ίσχυαν έως και την 31/12/ Οι εν λόγω απαιτήσεις επιμερίζονται ανά κατηγορία ανοίγματος, όπου ως άνοιγμα ορίζεται στοιχείο εντός ή εκτός ισολογισμού το οποίο δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει απαίτηση. Οι διάφορες κατηγορίες ανοιγμάτων σταθμίζονται με τους συντελεστές που προβλέπονται στις προαναφερθείσες Πράξεις Διοικητή. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων ως προς τα διάφορα ανοίγματα, η Τράπεζα χρησιμοποιεί εξειδικευμένο λογισμικό (Systemic R.M. Risk Value: RV Credit). Στις 31/12/2013 το συνολικά σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος ήταν χιλ. σε ατομική και χιλ. σε ενοποιημένη βάση και οι σχηματισθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις χιλ. σε ατομική και χιλ. σε ενοποιημένη βάση. Οι κατηγορίες των ανοιγμάτων της Τράπεζας και ο επιμερισμός των κεφαλαιακών απαιτήσεων ανά κατηγορία ανοίγματος παρατίθενται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου στις 31/12/2013 α/α Ατομική βάση Ενοποιημένη βάση 1 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (που πληρούν τις προϋποθέσεις 10.β ή 10.γ του Τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2588) ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Σύνολο Ποσά σε χιλ. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 5 από 23

6 II. Κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου Για το σχηματισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού η Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει την προσέγγιση του Βασικού Δείκτη όπως αυτή εξειδικεύεται στην ΠΔ/ΤΕ 2590/ και στις τροποποιητικές ΠΔ/ΤΕ 2631/ και 2661/ Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι σχετικές απαιτήσεις ανέρχονται στο 15% του Σχετικού Δείκτη Εισοδήματος ο οποίος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος των Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων της τελευταίας τριετίας. Στις 31/12/2013 οι σχηματισθείσες κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν 1.989χιλ. σε ατομική και 1.903χιλ. σε ενοποιημένη βάση. III. Κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου Για το σχηματισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού ακολουθήθηκαν οι διατάξεις της παραγρ.1β του τμήματος Δ της ΠΔ/ΤΕ 2646/ Στις 31/12/2013 οι αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις ήταν 0χιλ Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Δ.Κ.Ε.) προκύπτει από την παρακάτω σχέση: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε. Συνολικά σταθμισμένο ενεργητικό π.κ. + 12,5 (κεφ. απαιτήσεις λ.κ.+ κεφ. απαιτήσεις σ.κ. 8 ) ή εναλλακτικά: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε. (κεφ. απαιτήσεις π.κ. + κεφ. απαιτήσεις λ.κ.+ κεφ. απαιτήσεις σ.κ.) / 8% όπου: π.κ.: πιστωτικός κίνδυνος λ.κ.: λειτουργικός κίνδυνος σ.κ.: συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Δ.Κ.Ε. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στις 31/12/2013 ήταν 13,43% σε ατομική και 13,86% σε ενοποιημένη βάση. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 6 από 23

7 Πίνακας 3: Στοιχεία υπολογισμού και Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31/12/2013 Ατομική βάση Ενοποιημένη βάση Συνολικά σταθμισμένο ενεργητικό (για τον π.κ.) Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο Κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον συναλλαγματικό κίνδυνο 0 0 Σύνολο κεφαλαιακών απαιτήσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (για τον υπολογισμό του Δ.Κ.Ε.) Συντελεστής Κύριων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε εφαρμογή της απαίτησης* για ελάχιστο συντελεστή 6% Συντελεστής Κύριων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων σε εφαρμογή της απαίτησης* για ελάχιστο συντελεστή 9% 13,43% 13,86% 13,43% 13,86% Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Δ.Κ.Ε.) 13,43% 13,86% Ποσά σε χιλ.. * Τράπεζα της Ελλάδος, Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 13/ Πυλώνας ΙΙ και Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) Η Τράπεζα, εκτός από τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων (βλ. παραγρ.3.1), σε εφαρμογή του α.28 του Ν.3601/2007 9, της ΠΔ/ΤΕ 2595/ και της Εγκυκλίου Διοίκησης Νο18/ της ΤτΕ, έχει προχωρήσει στη βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών και στη σταδιακή εξέλιξη νέων για τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων, τα οποία θεωρούνται κατάλληλα για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει (Εσωτερικό Κεφάλαιο) 12. Το ποσό του Εσωτερικού Κεφαλαίου, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της σχετικής διαδικασίας υπολογισμού 13, με βάση τα στοιχεία της 31/12/2013, ανήλθε σε 4,13εκατομ. και αφορούσε στις πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις για την κάλυψη της Τράπεζας έναντι του υπολειπόμενου πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου συγκέντρωσης 14. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 7 από 23

8 4. Έκθεση της τράπεζας σε κινδύνους και διαχείρισή τους 4.1 Γενικές υποχρεώσεις: πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων, οργανωτική δομή και λοιπά στοιχεία Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων βασίζεται στα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 όπως ίσχυε έως και την 31/12/ , προσαρμοσμένη στη φύση, στα ειδικά χαρακτηριστικά της Τράπεζας και σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό και το σε ισχύ επιχειρηματικό σχέδιό της. Η Τράπεζα έχει καταγεγραμμένες πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες αφορούν στην επιχειρησιακή της στρατηγική σχετικά με την ανάληψη, παρακολούθηση, μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων. Οι εν λόγω είναι εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο και εξειδικεύονται εγγράφως μέσω ειδικών εγκυκλίων για την ορθή εφαρμογή τους από τα αρμόδια εντεταλμένα όργανα (σε επίπεδο Διοίκησης και Περιφερειακών Δ/νσεων). Το Δ.Σ. της Τράπεζας έχει εγκρίνει και ορίσει τη λειτουργία των παρακάτω Επιτροπών: Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), η οποία μεριμνά για τη βέλτιστη διάρθρωση των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού σε σχέση με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, τον καθορισμό επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, τη διαχείριση και τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου ρευστότητας, την αξιολόγηση νέων προϊόντων (καταθετικών και χορηγητικών), την κεφαλαιακή επάρκεια και το δείκτη φερεγγυότητας, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αναγκών σε κεφάλαια σε σχέση με τις διατάξεις της εποπτεύουσας αρχής (ΤτΕ) κ.ά. Η ALCO συνεδριάζει μία φορά ανά μήνα. Επιτροπή Ελέγχου (ΠΔ/ΤΕ 2577/2006), η οποία έχει ως κύρια καθήκοντά της την παρακολούθηση και την ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από το Δ.Σ., την αξιολόγηση του έργου της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης κ.ά. Η Επιτροπή αυτή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο. Επιτροπή Παρακολούθησης του Πλαισίου Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ (ΠΔΤΕ 2577/2006), η οποία μελετά τις απαιτήσεις όπως ορίζονται στα κανονιστικά κείμενα που αφορούν στο Σύμφωνο της Βασιλείας II (και εξειδικεύονται περαιτέρω στις κατά περίπτωση ΠΔ/ΤΕ) και οργανώνει την ενσωμάτωσή τους στις εσωτερικές διαδικασίες και τα Πληροφοριακά Συστήματα της Τράπεζας. Επίσης εισηγείται μέτρα διαχείρισης κινδύνων. Συνεδριάζει όποτε κριθεί αναγκαίο και τουλάχιστο μία φορά ανά έτος. Ειδική Συντονιστική Επιτροπή για την Πληροφορική (I.T. Steering Committee) (ΠΔΤΕ 2577/2006), η οποία έχει ως καθήκοντά της, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση, ανάλυση και διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με τα Πληροφοριακά Συστήματα, την έγκριση και εποπτεία των συνεργασιών με τρίτους (πχ θέματα outsourcing) κ.ά. Συνεδριάζει όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 8 από 23

9 Διευρυμένη Επιτροπή Χορηγήσεων, η οποία εξετάζει τις πιστοδοτήσεις για αιτήματα ποσού έως του 15% των Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας 16, λαμβάνοντας υπόψη της τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών οργάνων (Καταστημάτων, Δ/νσης Πίστης) και τις αξιολογήσεις της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων (για τα όρια αρμοδιότητας της) ως επίσης και τα αποτελέσματα διαβάθμισης ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο των πιστούχων επιχειρηματικής πίστης εκ του ειδικού λογισμικού διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Συνεδριάζει εβδομαδιαίως. Λοιπές Επιτροπές, που σχετίζονται με το θέμα της διαχείρισης των τραπεζικών κινδύνων όπως είναι η Επιτροπή Ασφάλειας της Τράπεζας. Η Τράπεζα, σε εκπλήρωση των απαιτήσεων της ΠΔ/ΤΕ 2577/ (όπως ίσχυε έως και την 31/12/2013) 17 διαθέτει Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) του οποίου οι βασικοί συντελεστές είναι οι Μονάδες Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Όλες οι παραπάνω Μονάδες είναι διοικητικά ανεξάρτητες και το πλαίσιο λειτουργίας τους είναι σύμφωνο με τις διατάξεις της παραπάνω Πράξης. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων η Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης (ΜΕΕ) 18 υφίσταται από το έτος Η εν λόγω Μονάδα είναι διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση ή τη λογιστικοποίηση συναλλαγών. Αναφέρεται, για θέματα της αρμοδιότητάς της, στο Δ.Σ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και στη Διοίκηση όπως προβλέπεται σχετικά στην ΠΔ/ΤΕ 2577/ Οι κύριες αρμοδιότητες της ΜΕΕ είναι εξής: η διενέργεια ελέγχων προκειμένου να διαμορφωθεί αντικειμενική, ανεξάρτητη και τεκμηριωμένη άποψη για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ σε επίπεδο Τράπεζας, η έγγραφη ενημέρωση του Δ.Σ μέσω της Επιτροπής Ελέγχου και της Διοίκησης τουλάχιστον ανά τρίμηνο, η υποβολή προς την ΤτΕ του πίνακα υπολογισμού ελαχίστων προβλέψεων σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2442/1999 στο τέλος κάθε τριμήνου (με βάση τα υπόλοιπα της 31/3, 30/6, 30/9 και 31/12 εκάστου έτους), η υποβολή προς την Επιτροπή Ελέγχου, τη Διοίκηση αλλά και την ΤτΕ της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα του ΣΕΕ στο τέλος του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους, η αναλυτική ενημέρωση για τη δραστηριότητα της ΜΕΕ κατά τη διάρκεια του έτους και ειδικότερα η πλήρης καταγραφή των εκθέσεων της ΜΕΕ με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2577/ , απευθυνόμενη προς την ΤτΕ, τη Διοίκηση της Τράπεζας αλλά και προς λοιπούς τρίτους (εξωτερικούς ελεγκτές), και η κατάρτιση του προγράμματος δράσης του επόμενου έτους. Για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της η ΜΕΕ: Έχει πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες και μονάδες καθώς και σε όλα τα στοιχεία και πληροφορίες του Π.Ι., και ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 9 από 23

10 διαθέτει έμπειρο και αριθμητικά επαρκές προσωπικό το οποίο είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν υπάγεται ιεραρχικά σε άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Τράπεζας. Η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (ΜΔΚ) είναι, επίσης, διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση ή τη λογιστικοποίηση συναλλαγών και γενικά λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Πράξη. Αναφέρεται, για θέματα της αρμοδιότητάς της, στη Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου ή και μέσω αυτής στο Δ.Σ. και υπόκειται στον έλεγχο της ΜΕΕ ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Η ΜΔΚ: εξετάζει και αξιολογεί τις πιστοδοτήσεις σημαντικού ποσού (άνω των ), χρησιμοποιεί το εξειδικευμένο λογισμικό διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου (Systemic R.M. Risk Value: RV Rating & RV Credit) με το οποίο πραγματοποιούνται - μεταξύ άλλων - οι διαβαθμίσεις ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο 19 των δανειοδοτούμενων ή των προς δανειοδότηση επιχειρήσεων, καταρτίζει ελέγχει υποβάλλει τις αναφορές προς την ΤτΕ που αφορούν στον πιστωτικό κίνδυνο, στο λειτουργικό κίνδυνο και στο Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 20, καταρτίζει και υποβάλλει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας και την ΤτΕ τις ασκήσεις προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (stress tests) για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον επιτοκιακό κίνδυνο, υποβάλλει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας τις απαιτούμενες από την ΠΔ/ΤΕ 2577/ αναφορές 21 (ειδικές αναλυτικές εκθέσεις, ετήσια έκθεση πεπραγμένων κ.ά.), αναπτύσσει υποδείγματα με σκοπό τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης του πιστωτικού και των λοιπών κινδύνων, και συνεργάζεται με τις λοιπές Δ/νσεις και Μονάδες της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση των κινδύνων. Η Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) είναι επίσης διοικητικά ανεξάρτητη από μονάδες με εκτελεστικές αρμοδιότητες και από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την πραγματοποίηση ή τη λογιστικοποίηση συναλλαγών και γενικά λειτουργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα Πράξη. Η ΜΚΣ υπόκειται στον έλεγχο της ΜΕΕ ως προς την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της κανονιστικής συμμόρφωσης. Ειδικότερα, η ΜΚΣ: θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες ενώ εκπονεί και το ετήσιο πρόγραμμα κανονιστικής συμμόρφωσης με στόχο, την επίτευξη της έγκαιρης και διαρκούς συμμόρφωσης στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, την εξασφάλιση της πλήρους προσαρμογής στο κανονιστικό πλαίσιο πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της τραπεζικής λειτουργίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, και ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 10 από 23

11 ενημερώνει σχετικά τη Διοίκηση και εισηγείται την προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών σε αυτό ώστε να διασφαλίζεται ότι διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον κίνδυνο να υποστεί οικονομική ζημία, νομικές ή εποπτικές κυρώσεις, ή ζημία στη φήμη της λόγω πλημμελούς ή μη συμμόρφωσης. 4.2 Πιστωτικός Κίνδυνος Ορισμοί Πιστωτικός είναι ο κίνδυνος ο οποίος προκύπτει από την αδυναμία των χρηματοδοτούμενων πελατών ενός πιστωτικού ιδρύματος να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους εντός των συμβατικών ημερομηνιών. Ως απαιτήσεις (ή δάνεια) σε καθυστέρηση (past due loans ή non-performing loans) ορίζονται αυτές οι οποίες εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών Δημοσιοποιήσεις για χαρτοφυλάκια υποκείμενα στην Τυποποιημένη Προσέγγιση Οι ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα Ι για τον πιστωτικό κίνδυνο υπολογίζονται ανά κατηγορία ανοίγματος ως το 8% του σταθμισμένου ενεργητικού σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2588/ και τις τροποποιητικές αυτής 22 ως είχαν και εφαρμόζονταν έως και την 31/12/2013. Στους Πίνακες 4 και 5 παρουσιάζονται, για κάθε κατηγορία ανοίγματος, το σταθμισμένο ενεργητικό και η αναλογούσα ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση, σε ατομική και ενοποιημένη βάση αντίστοιχα. Πίνακας 4: Σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος και αναλογούσα κεφαλαιακή απαίτηση στις 31/12/2013: ατομική βάση α/α Κατηγορία ανοίγματος Σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος 1 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 3 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κεφαλαιακή απαίτηση ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (που πληρούν τις προϋποθέσεις 10.β ή 10.γ του Τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2588) 8 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 11 από 23

12 α/α Κατηγορία ανοίγματος Σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος Κεφαλαιακή απαίτηση 10 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Ποσά σε χιλ. α/α Πίνακας 5: Σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος και αναλογούσα κεφαλαιακή απαίτηση στις 31/12/2013: ενοποιημένη βάση 1 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ/ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 3 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 4 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ & ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ Ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σταθμισμένο κατά κίνδυνο ποσό ανοίγματος Κεφαλαιακή απαίτηση ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (που πληρούν τις προϋποθέσεις 10.β ή 10.γ του Τμήματος Ε της ΠΔ/ΤΕ 2588) 8 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 9 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ Ποσά σε χιλ Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου Για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου αυτού εφαρμόζεται η βασική στρατηγική της Τράπεζας σε συνδυασμό, αφενός με το προαναφερθέν λογισμικό διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και αφετέρου με το σύστημα αξιολογήσεων των κατά περίπτωση κλιμακίων (Κατάστημα, Δ/νση Πίστης) και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων. Στα πλαίσια υλοποίησης ενός αποτελεσματικότερου συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, σύμφωνα με τον Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας II, το Ν.3601/ , το Ν.4021/2011 και τις θεσπισθείσες υπό της εποπτεύουσας αρχής διαδικασίες αξιολόγησης της επάρκειας του εσωτερικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων, έχει υλοποιηθεί η σχετική διαδικασία υπολογισμού των επιπρόσθετων κεφαλαιακών απαιτήσεων (βλ. παράγρ.3.3). ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 12 από 23

13 Επίσης, στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του κινδύνου αυτού, έχουν προσδιοριστεί τα αποδεκτά όρια ανάληψης πιστωτικού κινδύνου (ανά μεμονωμένο πιστούχο-όμιλο, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθμισης) και τα κριτήρια χρηματοδότησης επιχειρηματικής και λιανικής τραπεζικής Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): πιστωτικός κίνδυνος ` Οι ασκήσεις αυτές αποτελούν τμήμα της διαδικασίας μέτρησης, πρόβλεψης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου και διενεργούνται από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων. Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2012 πραγματοποιήθηκε άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress test) 24 στην οποία ελήφθη υπ όψη η σοβαρή κρίση της ελληνικής οικονομίας και οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά το έτος Εκτιμήθηκε ΔΚΕ της τάξης του 10% και άνω ακόμα και στα σχετικά ακραία σενάρια. Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2013 πραγματοποιήθηκε άσκηση προσομοίωσης κατάστασης κρίσης (stress test) λαμβάνοντας υπ όψη τη συνεχιζόμενη κρίση της ελληνικής οικονομίας. Ο ΔΚΕ, ακόμα και στις περιπτώσεις των ακραίων σεναρίων με υψηλά ποσοστά αύξησης των απαιτήσεων σε καθυστέρηση (200%) και μείωσης των ιδίων κεφαλαίων (έως και 20%), εκτιμήθηκε σε 9% ~ 10% Συστήματα αναφοράς - μέτρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου Το λογισμικό διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου κατατάσσει τους δανειολήπτες σε διάφορες κατηγορίες πιστωτικού κινδύνου (σε 9βάθμια κλίμακα αξιολόγησης από Ι έως και Α) και αφορά στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο. Από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων χρησιμοποιείται αναλυτικό υπόδειγμα αξιολόγησης. Για τη συνολική αξιολόγηση του εκάστοτε πιστούχου λαμβάνονται υπόψη, εκτός του παραπάνω αναφερόμενου αποτελέσματος διαβάθμισης ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο, πλειάδα άλλων στοιχείων όπως: Το χρηματοδοτικό άνοιγμα προς αυτόν, τα οικονομικά και ποιοτικά του στοιχεία βάσει επιπρόσθετων ειδικών κριτηρίων αξιολόγησης (ικανότητα αποπληρωμής, ιστορικό συνεργασίας, φερεγγυότητα), οι υφιστάμενες και οι προσφερόμενες εξασφαλίσεις και εάν αυτές ήταν/είναι αποδεκτές ή όχι από τη Βασιλεία ΙΙ/ΙΙΙ, η πραγματική αξία των ληφθέντων εξασφαλίσεων σε σχέση με το ύψος (υφιστάμενο και αναμενόμενο) του εκάστοτε χρηματοδοτικού ανοίγματος συνυπολογίζοντας την τυχόν απομείωση της αξίας τους βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος, η συσχέτιση με άλλες μορφές κινδύνου, οι συνθήκες του κλάδου δραστηριοποίησης του αξιολογούμενου δίνοντας ιδιαίτερα βαρύτητα σ αυτούς που επλήγησαν από την κρίση, ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 13 από 23

14 άλλα ειδικά θέματα (π.χ. χορηγήσεις προς κλάδους με διαφαινόμενες αρνητικές προοπτικές) και στοιχεία (π.χ. την ύπαρξη ή μη των κατά περίπτωση απαραίτητων στοιχείων), οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες ρευστότητας της Τράπεζας, η χρήση επιπλέων κριτηρίων (π.χ. NPV, IRR, PP) στις περιπτώσεις εξέτασης αιτημάτων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων (πιστούχων νέων ή υφιστάμενων), και οι εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην ελληνική οικονομία Εξασφαλίσεις και τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου Η πολιτική της Τράπεζας για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, συνεκτιμώντας την συνεχιζόμενη αρνητική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας όπως αυτή διαμορφώθηκε και κατά το έτος 2013, περιελάμβανε και περιλαμβάνει τη λήψη εξασφαλίσεων κατά κανόνα αποδεκτών από τη Βασιλεία ΙΙ (όπως ειδικότερα αυτές ορίζονται στην ΠΔ/ΤΕ 2588/ και στην τροποποιητική αυτής ΠΔ/ΤΕ 2631/ ) 25. Τα βασικότερα είδη εξασφαλίσεων αποδεκτών και μη αποδεκτών από τη Βασιλεία II είναι: Προσημειώσεις/υποθήκες ακινήτων Χρηματοοικονομικές εξασφαλίσεις (ενέχυρα επί καταθέσεων, ενέχυρα επί μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α., ενέχυρο επί χρυσού) Ναυτικές υποθήκες Εκχώρηση επί απαιτήσεων (Δημοσίου κ.λπ.) Ενέχυρα επί μετοχών μη-εισηγμένων στο Χ.Α. Ενέχυρα επί αξιογράφων Ενοχικές εγγυήσεις. Για την αποτίμηση της αξίας των εξασφαλίσεων ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2588/2007 (ως είχε και ίσχυε έως και την 31/12/2013) και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας. Όσον αφορά στη χρήση τεχνικών μείωσης πιστωτικού κινδύνου, ακολουθείται η Αναλυτική Μέθοδος Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων Κίνδυνος αγοράς και συναλλαγματικός κίνδυνος Ορισμοί Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος απομείωσης της αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων του ισολογισμού ή των καθαρών εισοδημάτων ενός πιστωτικού ιδρύματος εξαιτίας των μεταβολών επιτοκίων, συναλλαγματικών ισοτιμιών και χρηματιστηριακών αξιών (τιμών μετοχών κ.λπ.). ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 14 από 23

15 Ο κίνδυνος αγοράς αναλύεται στα παρακάτω βασικά είδη κινδύνων: o Κίνδυνος επιτοκίου : Βλ. παράγραφο 4.5. o Συναλλαγματικός Κίνδυνος ο οποίος πηγάζει από ενδεχόμενη ανοιχτή θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. o Κίνδυνος χρηματιστηριακών αξιών είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από τις μεταβολές της χρηματιστηριακής τιμής των χρηματοοικονομικών αξιών που έχει ένα πιστωτικό ίδρυμα Διαχείριση κινδύνου αγοράς συναλλαγματικού κινδύνου Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων κατά το έτος 2013 δεν ήταν εκτεθειμένη σε ουσιώδη κίνδυνο αγοράς. Για το λόγο αυτό ανήκε στις εξαιρέσεις της ΠΔ/ΤΕ 2646/ όπως ίσχυε έως και την 31/12/2013, λόγω του χαμηλού ποσού της αξίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών (<5% της αξίας του συνολικού ενεργητικού της). Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αυτό η Τράπεζα συνέχιζε να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2588/ και των τροποποιητικών αυτής. Η έκθεση της Τράπεζας στον συναλλαγματικό κίνδυνο ήταν πολύ χαμηλή. Ως εκ τούτου από ιδιαίτερα χαμηλές έως και μηδενικές (α δ τρίμηνο 2013) ήταν και οι αναλογούσες κεφαλαιακές απαιτήσεις, κατ εφαρμογή των αναφερομένων στην παραγρ.1β του τμήματος Δ της της ΠΔ/ΤΕ 2646/ ως είχε έως και την 31/12/ Λειτουργικός κίνδυνος Ορισμός Λειτουργικός είναι ο κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών που οφείλονται στην ανεπάρκεια ή στην αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόµων και συστηµάτων ή σε εξωτερικά γεγονότα Διαχείριση λειτουργικού κινδύνου Η Τράπεζα υποχρεούται στον υπολογισμό ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αυτό σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2590/ και των τροποποιητικών αυτής (ΠΔ/ΤΕ 26131/2010 και 2661/2012) ως ίσχυαν έως και την 31/12/ Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αυτού χρησιμοποιούσε και εξακολουθεί να χρησιμοποιεί, όπως ήδη έχει αναφερθεί, τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη. Οι αναλογούσες κεφαλαιακές απαιτήσεις στις 31/12/2013, ήταν 1.989χιλ. σε ατομική και 1.903χιλ. σε ενοποιημένη βάση (βλ. παράγραφο 3.1 στοιχείο II.), και οι οποίες θεωρούνται αναλογικά επαρκείς για την κάλυψη της Τράπεζας έναντι του κινδύνου αυτού δεδομένων της φύσης, των μεγεθών και του υπάρχοντος δικτύου της. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 15 από 23

16 4.5 Κίνδυνος επιτοκίου Ορισμός Ο επιτοκιακός κίνδυνος αφορά στην πιθανότητα επέλευσης μη-αναμενόμενων αντίθετων μεταβολών στα έσοδα ή/και στα έξοδα από τόκους ή στη μη-αναμενόμενη αντίθετη μεταβολή στην αξία των στοιχείων του ενεργητικού ή/και του παθητικού ως αποτέλεσμα μη-αναμενόμενων μεταβολών στα επιτόκια [κυρίως ως αποτέλεσμα της χρονικής αναντιστοιχίας στην αναπροσαρμογή των επιτοκίων των στοιχείων του ενεργητικού (δάνεια κ.ά.) και του παθητικού (καταθέσεις κ.ά.)]. Ουσιαστικά, ο κίνδυνος αυτός αφορά στις μεταβολές μελλοντικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Τράπεζας εξαιτίας των διακυμάνσεων στα επιτόκια Διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου Η έκθεση της Τράπεζας στον κίνδυνο επιτοκίου κατά το 2013 ήταν σχετικά χαμηλή, αφενός επειδή το σύνολο των χορηγούμενων δανείων και πιστώσεων αφορούσαν σε προϊόντα κυμαινόμενου επιτοκίου και αφετέρου εξαιτίας της μη-ύπαρξης ειδικών προϊόντων (όπως Interest Rate Swaps, Interest Rate Futures κ.ά.). Η διακύμανση της πορείας των επιτοκίων συνέχισε να παρακολουθείται σε ημερήσια βάση από τις αρμόδιες Δ/νσεις και της αναπροσαρμογής τους συνέχισε να επιλαμβάνεται η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO) και η Διοίκηση. Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Διαθεσίμων εξακολούθησε να παρακολουθεί την εξέλιξη των επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων και η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων (σε συνεργασία με την πρώτη) να διενεργεί stress tests κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2577/ και 2614/ ως ίσχυαν Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): κίνδυνος επιτοκίου Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2012 διενεργήθηκε μία τέτοια άσκηση η οποία βασίστηκε σε ενδοτραπεζικό υπόδειγμα 28. Εξετάστηκαν δέκα εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν εκτιμήθηκε επίπτωση (-) επί των εσόδων από 172χιλ. έως και 763χιλ. (με χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης έως και έξι μήνες και αναγωγή αποτελεσμάτων σε εξαμηνιαία βάση) Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2013 διενεργήθηκε μία ακόμα άσκηση η οποία βασίστηκε, επίσης, σε ενδοτραπεζικό υπόδειγμα 28. Εξετάστηκαν δέκα εναλλακτικά σενάρια και σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν εκτιμήθηκε επίπτωση επί των εσόδων (-) από 111χιλ. έως και 731χιλ. (με χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης έως και έξι μήνες και αναγωγή αποτελεσμάτων σε εξαμηνιαία βάση, μη οριστικοποιημένα αποτελέσματα). ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 16 από 23

17 4.6 Κίνδυνος Ρευστότητας Ορισμός Κίνδυνος Ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει από την πιθανή αδυναμία μίας τράπεζας για την ανεύρεση επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεών της Διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας και λοιπά στοιχεία Για τη διαχείριση του κινδύνου αυτού εφαρμόζονται οι αρχές διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας όπως έχουν αποτυπωθεί στις εκάστοτε αποφάσεις της Διοίκησης σε συνδυασμό με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Προβλημάτων Ρευστότητας, το Πλαίσιο Ορίων Ρευστότητας και το Ετήσιο Σχέδιο Χρηματοδότησης, σε εφαρμογή των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2614/ όπως αυτή ισχύει. Για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας: επιλαμβάνεται η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού Παθητικού (ALCO), η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών παρέχει ημερήσια ενημέρωση για τη ρευστότητα στη Διοίκηση και στα αρμόδια στελέχη της, και η Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει για τη μελλοντική τάση και την αντοχή της σε απρόσμενες εξελίξεις και για το σκοπό αυτό πραγματοποιεί τις ασκήσεις προσομοίωσης κατάστασης κρίσης υποβάλλοντας δύο φορές ανά έτος τα αποτελέσματα αυτών, τόσο προς τη Διοίκηση της Τράπεζας όσο και προς την ΤτΕ Ασκήσεις Προσομοίωσης Καταστάσεων Κρίσης (stress tests): κίνδυνος ρευστότητας Με βάση τα στοιχεία της 30/06/2013 και σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν εκτιμήθηκε 29 : α) Για τις 30/09/2013 δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων 14,11% και επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης 300χιλ., και β) για τις 31/12/2013 δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων 16,26% και επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης 777χιλ.. Με βάση τα στοιχεία της 31/12/2013 και σύμφωνα με τις παραδοχές που υιοθετήθηκαν εκτιμήθηκε 29 : α) Για τις 31/03/2014 δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων 14,08% και επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης 299χιλ., και β) για τις 30/06/2014 δείκτης Ρευστών Διαθεσίμων 14,60% και επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης 769χιλ Λοιποί κίνδυνοι Κίνδυνος συγκέντρωσης (ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο) Είναι ο κίνδυνος ο οποίος μπορεί να δημιουργηθεί από τη συγκέντρωση Χορηγήσεων: Σε συγκεκριμένους πιστούχους ή ομάδες συνδεδεμένων πιστούχων (ομίλους). ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 17 από 23

18 Σε μεμονωμένους πελάτες ή/και ομίλους των οποίων η πιθανότητα αθέτησης επηρεάζεται από κοινούς παράγοντες (όπως: μακροοικονομικό περιβάλλον, γεωγραφική θέση, κλάδο δραστηριότητας, χρησιμοποίηση τεχνικών μείωσης κινδύνου). Σε χαμηλές κατηγορίες πιστοληπτικής διαβάθμισης. Σε συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας. Η Τράπεζα για τον περιορισμό της έκθεσής της στον πιστωτικό κίνδυνο λόγω συγκέντρωσης στις ως άνω κατηγορίες και υποκατηγορίες και λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχιζόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για το το σταδιακό περιορισμό των πιστοδοτήσεων σε κλάδους που επλήγησαν από την οικονομική κρίση και επικεντρώθηκε στην προοπτική διαφοροποίησης του δανειακού χαρτοφυλακίου σε νέους, με καλύτερες προοπτικές, κλάδους Κίνδυνος κεφαλαίων Ο κίνδυνος αυτός αφορά στο επίπεδο, τη δομή και τη σταθερότητα των ιδίων κεφαλαίων, καθώς τα ίδια κεφάλαια προσδιορίζουν τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων και αποτελούν τη βάση υπολογισμού διαφόρων εποπτικών δεικτών. Η Τράπεζα είχε επάρκεια ιδίων κεφαλαίων, συνεκτιμώντας τη δυσμενή οικονομική συγκυρία η οποία είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων. Τα Καθαρά Ίδια Κεφάλαια (δηλ. τα Ίδια Κεφάλαια που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ΔΚΕ) ήταν 60,74εκατομ. σε ατομική και 64,77εκατομ. σε ενοποιημένη βάση. Η ποιότητά τους εξακολούθησε να είναι αναλογικά ικανοποιητική (αφού στο μεγαλύτερο μέρος τους αφορούσαν σε συνεταιριστικό κεφάλαιο τ. Core Tier 1). Η συμμετοχή των συνολικών Ιδίων Κεφαλαίων επί του συνολικού ενεργητικού της Τράπεζας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σχετικά ικανοποιητική έως και την 31/12/ Κίνδυνος κερδοφορίας Ο εν λόγω κίνδυνος αναφέρεται στην αξιολόγηση του επιπέδου και της δομής των λειτουργικών εσόδων και των κερδών καθώς αυτά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της οικονομικής ευρωστίας μίας τράπεζας. Ως προς τον κίνδυνο αυτό εκτιμάται ότι, η Τράπεζα ανταπεξήλθε με σχετική επάρκεια (λειτουργικά κέρδη 11,08εκατομ. στις 31/12/2013) τηρουμένων των αναλογιών και συνεκτιμώντας την αρνητική οικονομική συγκυρία Κίνδυνος συμμόρφωσης - κίνδυνος φήμης Ως κίνδυνος συμμόρφωσης νοείται ο κίνδυνος νομικών ή εποπτικών κυρώσεων, οικονομικής ζημιάς ή επιπτώσεων στην φήμη του πιστωτικού ιδρύματος ως αποτέλεσμα της έλλειψης συμμόρφωσής του με τους νόμους, τους κανονισμούς ή/και τους κώδικες δεοντολογίας 30. Ο κίνδυνος συμμόρφωσης με τον οποίο ήταν αντιμέτωπη η Τράπεζα ήταν περιορισμένος δεδομένου ότι, έως και τις 31/12/2013: ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 18 από 23

19 Τα ληφθέντα μέτρα για την πρόληψη και την καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ήταν επαρκή, καθώς η Τράπεζα: α) προβαίνει σε συστηματική εκπαίδευση του προσωπικού δια της Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (τα στελέχη της οποίας έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση), και β) χρησιμοποιεί λογισμικό για την πρόληψη και την καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, κατ εφαρμογή των σχετικών διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2577/ και ΕΤΠΘ 281 και 285/2009 (κατάταξη πελατών σε κατηγορίες υψηλού, κανονικού και χαμηλού κινδύνου, παραγωγή αναφορών και ειδοποιήσεων από το σύστημα σχετικά με την κίνηση λογαριασμών και την έλλειψη στοιχείων ταυτοποίησης πελατών κ.α.). Μερίμνησε ώστε η πολιτική της κατά της νομιμοποίησης εσόδων και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας να είναι επικαιροποιημένη Φρόντισε για την άμεση προσαρμογή των διαδικασιών και της λειτουργίας της σε κάθε τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου Συνέταξε ξεχωριστό Κώδικα Δεοντολογίας και Πολιτικής Πρόληψης και Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων Η ενημέρωση των πελατών σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα είναι ικανοποιητική και περιλαμβάνει την παράδοση σε φυσική μορφή των κειμένων «Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών», τόσο με ιδιώτες όσο και με επιχειρήσεις, τα οποία βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας. Επιπροσθέτως, για την βέλτιστη παρακολούθηση της διαδικασίας διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, η Τράπεζα: Συνέχισε να υλοποιεί σεμινάρια διαρκούς επιμόρφωσης του καθ ύλη αρμοδίου - για τα παραπάνω θέματα - προσωπικού της. Διαθέτει Τμήμα Παραπόνων για την παραλαβή, επεξεργασία, διαχείριση και αρχειοθέτηση παραπόνων και επισημάνσεων πελατών. Η διαχείριση των δημοσίων σχέσεων πραγματοποιείται από αυτοτελή Διεύθυνση. 5. Δημοσιοποιήσεις για τις αποδοχές του προσωπικού Παρακάτω παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και πρακτική αποδοχών που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα κατ εφαρμογή των διατάξεων των ΠΔ/ΤΕ 2650/ και 2655/ όπως ίσχυαν έως και την 31/12/ Ειδικότερα: Οι πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού της Τράπεζας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προβαίνει στην υιοθέτηση, επίβλεψη της εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών η οποία απαρτίζεται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ασκεί τα προβλεπόμενα, από την ΠΔ/ΤΕ 2650/ , καθήκοντά της. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 19 από 23

20 Στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει και αξιολογεί τις περιοδικά υποβαλλόμενες, τουλάχιστον σε ετήσια βάση, αναφορές της Μονάδας Εσωτερικής Επιθεώρησης, με τις οποίες η εν λόγω Μονάδα υποβάλλει τις διαπιστώσεις της από τον κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο της πολιτικής αποδοχών που αυτή διενεργεί, καθώς και τις προτάσεις της για τυχόν αναθεώρηση της εφαρμοζόμενης πολιτικής αποδοχών, με γνώμονα ιδίως την αποτροπή της δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικού κινδύνου ή άλλων ασυμβίβαστων με τους στόχους της Τράπεζας συμπεριφορών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 της ΠΔ/ΤΕ 2650/ Η Επιτροπή Αποδοχών, συνεργάζεται με άλλες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοίκησης σε περίπτωση που οι δραστηριότητές τους ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο σχεδιασμό και στην ορθή λειτουργία της πολιτικής και πρακτικής των αποδοχών (π.χ. Επιτροπή Ελέγχου), διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, τη συμβουλευτική συμβολή των αρμόδιων Μονάδων της Τράπεζας (Μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Κινδύνων, Διεύθυνσης Προσωπικού) στη διαμόρφωση, αναθεώρηση και συνεπή εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών. Η πολιτική αποδοχών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής διακυβέρνησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, διαμορφώνεται σε συνέπεια με τη συνολική πολιτική λειτουργίας της, με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντά της, συνάδει με και προωθεί την ορθή, αποτελεσματική διαχείριση και κάλυψη των κινδύνων που έχει αναλάβει ή πρόκειται να αναλάβει, αποθαρρύνει την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων. Συμβάλλει δε με τα μέτρα που ενσωματώνει στην ορθή, συνετή και χρηστή διαχείρισή της καθώς και στην αποτροπή ή ελαχιστοποίηση καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων ή επιρροών, που αποβαίνουν σε βάρος της εν λόγω διαχείρισης. Κατά την ετήσια αξιολόγηση του υπαλληλικού προσωπικού γίνεται απολογισμός της συνεισφοράς του στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, λαμβανομένων υπόψη και ποιοτικών κριτηρίων, όπως τα προσόντα, η πρόοδος και η εν γένει εξέλιξη, ο βαθμός συμμόρφωσης του αμειβόμενου προσώπου με την πολιτική της Τράπεζας και η συνεισφορά του στο έργο της υπηρεσιακής μονάδας στην οποία ανήκει. Κατά την αξιολόγηση, οι επιδόσεις που αφορούν οικονομικά μεγέθη δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή αστοχίες που αφορούν θέματα μη συμμόρφωσης του αμειβόμενου προς τις διαδικασίες και την πολιτική της τράπεζας. Η αξιολόγηση των επιδόσεων που συνδέονται με την καταβολή αποδοχών εντάσσεται σε τριετές πλαίσιο προκειμένου να διασφαλίζεται ότι, η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες επιδόσεις και ότι η καταβολή των τμημάτων της αμοιβής που συνδέονται με τις επιδόσεις κατανέμεται σε χρονική περίοδο εντός της οποίας είναι δυνατό να ληφθούν υπόψη ο υποκείμενος κύκλος της οικονομικής δραστηριότητας και οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι. Με σκοπό τη διατήρηση υγιούς κεφαλαιακής βάσης, η τράπεζα δύναται να απαιτήσει επιστροφή των μεταβλητών αποδοχών, σε συνάρτηση με το Δείκτη Κεφαλαιακής ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 20 από 23

21 Επάρκειας. Στην περίπτωση αυτή, τα καθαρά κέρδη 32 της Τράπεζας για το ίδιο έτος και ενδεχομένως για τα επόμενα έτη, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης αντί για την απόδοση, την πληρωμή ή την κατοχύρωση των μεταβλητών αποδοχών. Η Τράπεζα δεν δύναται να αντισταθμίζει το ανωτέρω γεγονός με απόδοση, πληρωμή ή κατοχύρωση μεταβλητών αποδοχών στα επόμενα έτη. Σημειώνεται ότι, οι μεταβλητές αποδοχές καταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σήμερα δεν προβλέπεται η καταβολή τους. Ακολουθούν τα στοιχεία για το έτος 2013 που αφορούν στις αποδοχές ανά κατηγορία προσωπικού (Πίνακας 6) και στις νέες πληρωμές λόγω προσλήψεων και στις αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεων (Πίνακας 7). Πίνακας 6: Κατανομή αποδοχών ανά κατηγορία προσωπικού Κατηγορία προσωπικού Αριθμός Ποσά Ανώτερα διοικητικά στελέχη 8 504,5 Πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου Λοιπό προσωπικό Ποσά σε χιλ.. Οι αποδοχές του «Λοιπού προσωπικού» αφορούν στη λιανική τραπεζική. Πίνακας 7: Νέες πληρωμές λόγω προσλήψεων και αποζημιώσεις λόγω αποχωρήσεων Αριθμός δικαιούχων Ποσά Σύνολο νέων πληρωμών λόγω πρόσληψης 4 47,1 Σύνολο αποζημιώσεων λόγω αποχώρησης 1 66,5 Ποσά σε χιλ.. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 21 από 23

22 Σημειώσεις τέλους κειμένου: 1 Εφεξής στο κείμενο και ως Τράπεζα. 2 Αφορά σε έμμισθο προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 3 Το θέμα των Ιδίων Κεφαλαίων, στα πλαίσια της Βασιλείας ΙΙΙ, αναλύεται στο Δεύτερο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 κάτω από το γενικό τίτλο «ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» ( OWN FUNDS ) και, ειδικότερα, στα άρθρα ενώ εντοπίζεται και σε διάφορα άλλα άρθρα και σημεία του εκτεταμένου αυτού Κανονισμού. 4 Για την εκτίμηση του κινδύνου ρευστότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2614/ Η ΠΔ/ΤΕ 2646/ αντικατέστησε (κατήργησε) την ΠΔ/ΤΕ 2591/ («Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς»). 6 Από 01/01/2014, ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα κ.ά., αναφορικά με την Τυποποιημένη Προσέγγιση για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. 7 Από 01/01/2014, ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ουσιαστικά ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα , αναφορικά με τη χρησιμοποιούμενη προσέγγιση του Βασικού Δείκτη για τον λ. κ.. 8 Βλέπε ορισμό κινδύνου αγοράς σε παράγραφο Όπως ίσχυε έως και την 31/12/2013. Ο εν λόγω νόμος αντικαταστάθηκε από τον ν.4261/2014 και επί του θέματος αυτού ισχύουν τα α.65 (α.73 της Οδηγίας ΕΕ 36/2013) και τα α (α της Οδηγίας ΕΕ 36/2013). 10 Βλ. σημείωση τέλους κειμένου Νο9. 11 Βλ. σημείωση τέλους κειμένου Νο9. 12 Εσωτερικό Κεφάλαιο είναι το άθροισμα των επιμέρους αξιολογήσεων των αναγκών σε κεφάλαια για την κάλυψη έναντι των διαφόρων τραπεζικών κινδύνων. 13 Έχει ανατεθεί υπό μορφή outsourcing στην εταιρία SYSTEMIC R.M. A.E.. 14 Ο οποίος προκύπτει εξαιτίας της συγκέντρωσης σε συγκεκριμένους πιστούχους ή ομίλους, κλάδους και γεωγραφικούς χώρους 15 Από 01/01/2014 ημερομηνία έναρξης του νέου εποπτικού πλαισίου (Βασιλεία ΙΙΙ) ισχύουν και τα κατά περίπτωση αναφερόμενα στα σχετικά άρθρα του ν.4261/2014 (α.68) και της Οδηγίας (ΕΕ) 36/2013 (α.76). 16 Τα αιτήματα χρηματοδότησης που υπερβαίνουν το όριο του 5% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων εισάγονται προς έγκριση στο Δ.Σ. της Τράπεζας. 17 Για την διαχείριση και την αντιμετώπιση των κινδύνων σύμφωνα με το νέο πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων. Βλ. Οδηγία (ΕΕ) 36/2013 και ειδικότερα α Αρχικά ως Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 19 Φύλλο ή Φόρμα Αξιολόγησης (ως προς τον πιστωτικό κίνδυνο). 20 Σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 21 Βλ. σημείωση τέλους κειμένου Νο ΠΔ/ΤΕ 2631/ και 2661/ Όπως ίσχυε έως και την 31/12/2013. Ο ν.3601/2007 αντικαταστάθηκε από το ν.4261/2014 (ΦΕΚ Τεύχος Α, Αρ. Φύλλου 107/ ). 24 Το οποίο βασίστηκε σε ενδοτραπεζικό υπόδειγμα (της ΜΔΚ). 25 Για τις αποδεκτές εξασφαλίσεις (δηλ. αυτές που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου) στο νέο πλαίσιο εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων (Βασιλεία ΙΙΙ) βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. Ενδεικτικά βλ. α , α κ.λπ. 26 Η ΠΔ/ΤΕ 2646/ αντικατέστησε (κατήργησε) την ΠΔ/ΤΕ 2591/ Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων για τον κίνδυνο αγοράς. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 22 από 23

23 27 Η μέθοδος του Βασικού Δείκτη εξακολουθεί να ισχύει με μικρές αναλογικά τροποποιήσεις και στο νέο πλαίσιο (Βασιλεία ΙΙΙ). Ειδικότερα βλ. άρθρο 92 και άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 575/ Το χρησιμοποιηθέν υπόδειγμα (μοντέλο) δεν ενσωματώνει την επίδραση - συνεισφορά των επιτοκίων ειδικών επενδυτικών προϊόντων και καταθετικών λογαριασμών. 29 Αναγωγή εκτιμωμένων αποτελεσμάτων επίπτωσης επί των εσόδων (ή επί του κόστους χρηματοδότησης της ρευστότητας) με χρονικό ορίζοντα τριμήνου ή εξαμήνου ανάλογα με την προς πρόβλεψη ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς. 30 Ορισμός του κινδύνου συμμόρφωσης όπως αναφέρεται στην υποπαράγραφο (σελ.27) της Εγκυκλίου Διοίκησης Νο18/ της ΤτΕ. 31 Το θέμα της πολιτικής των αποδοχών στο νέο πλαίσιο αναλύεται στο άρθρο 92 της Οδηγίας (ΕΕ) 36/2013 (α.84 του ν.4261/2014) και στο άρθρο 450 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/ Εφόσον υφίστανται. ΠΥΛΩΝΑΣ III-ΠΔΤΕ2655_2013_t Σελίδα 23 από 23

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2014

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2014 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) - ΕΤΟΣ 2014 Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, με τίτλο Δημοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/20.8.2007 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2008

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/20.8.2007 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2008 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/20.8.2007 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2008 Το παρόν δελτίο, ηµοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών στα πλαίσια της Π /ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2655/ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2012

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2655/ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2012 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2655/16.3.2012 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2012 Το παρόν δελτίο, ηµοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών στα πλαίσια της Π /ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2009

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2009 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ Π /ΤΕ 2592/20.8.2007 (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ) ΕΤΟΣ 2009 Το παρόν δελτίο, ηµοσιοποίηση Εποπτικής Φύσεως Πληροφοριών στα πλαίσια της Π /ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Το παρόν ενημερωτικό δελτίο, έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων Συν.Π.Ε. και έχει αναρτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III)

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ III) ΕΤΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ- ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2592/2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012

Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Πολιτική Αποδοχών INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας INVESTMENT ANALYSIS ΑΕΠΕΥ (στο εξής «η εταιρεία») έχει υιοθετήσει Πολιτική Αμοιβών η οποία καλύπτει όλο το προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ V Η διαχείριση του Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί μια από τις κυρίαρχες αρμοδιότητες κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος ενώ επηρεάζει σημαντικά και τον τρόπο άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΔ/ΤΕ 2592/20.8.2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2013

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2010

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2010 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙΙ) ΕΤΟΣ 2010 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 1.1 ΙΑΡΘΡΩΣΗ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2648/19.1.2012 Θέμα: Σχέδια ανάκαμψης κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 62 του ν. 3601/2007 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Δ Τριμήνου 2013 Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων σε 177εκ. το Δ τρίμηνο, από 148εκ. το Γ τρίμηνο του 2013 και 84εκ. το Δ τρίμηνο του 2012. Αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.1.1*** Κεφ. I, Α, Α.1., 1 Αναγράφεται το ποσό των μερίδων των συνεταιριστικών (πληροφοριακό στοιχείο) τραπεζών που συμπεριλαμβάνεται στον κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ 2588/ , όπως ισχύει (ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Γ01: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΤΕΛΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Α. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΔ/ΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Γ Τριμήνου 2014 7 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου Αύξηση των οργανικών κερδών προ προβλέψεων κατά 8,0% το Γ τρίμηνο. Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 3,7% το Γ τρίμηνο και 11,4% σε συγκρίσιμη βάση το εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.2595/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Καθορισμός των κριτηρίων που πρέπει να διέπουν τη Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΔΑΕΕΚ) των πιστωτικών ιδρυμάτων και της Διαδικασίας Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2577/9.3.2006 ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6.

Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test. Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) Συνολικά Εποπτικά Κεφάλαια 6. Παράρτημα 1 Πίνακας της ειδικής δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του stress test ALPHA BANK AE - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ Στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Συνολικά Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1) 5.920 Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank

Αποτελέσματα β τριμήνου 2011 του Ομίλου Marfin Popular Bank Δελτίο τύπου 30 Αυγούστου Αποτελέσματα β τριμήνου του Ομίλου Marfin Popular Bank Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 77.1 εκατ. το α εξάμηνο και 3.6 (1) εκατ. το β τρίμηνο. Συμμετοχή της Τράπεζας στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Δ01 - Δ20, Δ29, Δ30: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΓΟΡΑΣ - ΠΔ/ΤΕ 2646/9.9.2011, όπως ισχύει 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ - Μόνο τα λευκά πεδία κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Με το Ν. 3601/2007 και τις Αποφάσεις 1 έως 9/459/27.12.2007 της Κεφαλαιαγοράς (9 Αποφάσεις) θεσπίστηκαν νέοι κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας για

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα