ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ."

Transcript

1 ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/ και την Απόφαση 26/606/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

2 I. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η Πολιτική Διαχείρισης των Κινδύνων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας. Οι ως άνω στρατηγικές αφορούν τον καθορισμό του συνολικού κινδύνου που δύναται να αναλάβει η Εταιρία καθώς και των ειδικότερων κινδύνων βάσει των οποίων καθορίζονται τα ανώτατα ετήσια αποδεκτά όρια, που έχουν εφαρμογή σε διάφορές λειτουργίες της Εταιρίας (π.χ. ανώτατα όρια παροχής πιστώσεων ανά πελάτη, ομάδα πελατών ή και συνολικά για την Εταιρία, κλπ) 2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι κάτωθι περιγραφόμενοι κίνδυνοι δύνανται να έχουν επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρίας (κίνδυνος κερδοφορίας) και κατά συνέπεια στα ίδια κεφάλαια αυτής (κίνδυνος κεφαλαίων) Πιστωτικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να υποστεί ζημιές ή να απωλέσει κέρδη λόγω χρεοκοπιών ή μείωσης της πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλομένων της. Επίσης, σε αυτόν τον κίνδυνο εμπεριέχονται και οι κίνδυνοι χώρας και εκδότη. Κίνδυνος Αγοράς είναι ο κίνδυνος αρνητικών μεταβολών στην αξία του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Εταιρίας λόγω μεταβολών στις τιμές της αγοράς (π.χ. επιτόκια, τιμές μετοχών, συναλλάγματος, κλπ) ή παραμέτρων που επηρεάζουν τις τιμές (π.χ. διακυμάνσεις, συσχετίσεις, κλπ) Λειτουργικός Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να υποστεί ζημιές λόγω μη επαρκών ή κακών συστημάτων και διαδικασιών, τεχνικών βλαβών, απάτης, ή και εξωγενών παραγόντων (πυρκαγιές, καταστροφές, κλπ). Στον λειτουργικό κίνδυνο συμπεριλαμβάνεται και ο νομικός κίνδυνος. Κίνδυνος Συγκέντρωσης είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζημιές λόγω μεγάλων ανοιγμάτων έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων ή/και ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων ή/και αντισυμβαλλομένων με κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινός οικονομικός τομέας, κοινή γεωγραφική περιοχή, κοινός εκδότης εξασφαλίσεων, κλπ) Υπολειπόμενος Κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να αποδειχθούν οι αναγνωρισμένες τεχνικές μείωσης που χρησιμοποιεί η Εταιρία λιγότερο αποτελεσματικές από ότι αναμενόταν. Κίνδυνος Ρευστότητας ονομάζεται ο κίνδυνος που διατρέχει η Εταιρία να μην μπορεί να εξοφλήσει τρέχουσες και μελλοντικές της υποχρεώσεις, είτε καθόλου (κίνδυνος χρεοκοπίας) είτε να μην μπορεί να ανταποκριθεί εγκαίρως (κίνδυνος χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης). Επιπλέον, ως κίνδυνος ρευστότητας Σελίδα 2 από 21

3 λογίζεται και ο κίνδυνος να μην μπορεί η Εταιρία να ρευστοποιήσει στοιχεία του ενεργητικού της (κυρίως θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών) εγκαίρως και στην επιθυμητή τιμή λόγω μη επαρκούς ρευστότητας στην αγορά. Επιχειρηματικός Κίνδυνος (Κίνδυνος Αγοράς) είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζημιές λόγω σημαντικών αποκλίσεων από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα. Ο επιχειρηματικός κίνδυνος επηρεάζεται τόσο από την επιχειρηματική στρατηγική και τον εσωτερικό σχεδιασμό και οργάνωση της Εταιρίας, όσο και από εξωγενείς παράγοντες όπως μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, τη συμπεριφορά των πελατών, τεχνολογικές εξελίξεις. Στον επιχειρηματικό κίνδυνο περιλαμβάνεται και ο κίνδυνος στρατηγικής (κίνδυνος αρνητικών εξελίξεων λόγω καίριων παρελθόντων ή μελλοντικών επιχειρηματικών αποφάσεων). Λοιποί Κίνδυνοι για την ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ νοούνται ο κίνδυνος φήμης (ο κίνδυνος ζημιών λόγω εταιρικών συμβάντων που δύνανται να κλονίσουν την εμπιστοσύνη πελατών, επενδυτών ή/και συνεργατών), και ο κανονιστικός κίνδυνος (κίνδυνος ζημιών λόγω μη επαρκούς συμμόρφωσης με το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Εταιρίας). 3. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σύμφωνα με το πλαίσιο που εισήγαγε η Βασιλεία ΙΙ, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος είναι οι τρεις τύποι κινδύνων που καλύπτονται από τα εποπτικά ίδια κεφάλαια μίας εταιρίας. Οι άλλες κατηγορίες κινδύνων παρακολουθούνται με ποιοτικά (ενίοτε και με ποσοτικά) κριτήρια στη βάση των οριζομένων στο θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ (Πυλώνας ΙΙ). Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων ορίζει τα μέγιστα επιθυμητά ποσοστά που καταλαμβάνουν τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο επί του συνόλου των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για τη συνολική κάλυψη των κινδύνων (άθροισμα κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο). Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η διοίκηση της Εταιρίας όταν: τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον πιστωτικό κίνδυνο ξεπεράσουν το 50% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον κίνδυνο αγοράς ξεπεράσουν το 15% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων τα κεφάλαια που υπολογίζονται για τον λειτουργικό κίνδυνο ξεπεράσουν το 60% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων Επίσης, θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η διοίκηση της Εταιρίας σε περίπτωση που το ύψος των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται και από τους τρεις κινδύνους (πιστωτικό, αγοράς, λειτουργικό) ξεπεράσει το 73% των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων (ή αν ο Συντελεστής Φερεγγυότητας να κατέλθει κάτω του 11%), όπως αυτά υπολογίζονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Σελίδα 3 από 21

4 Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των εννοιών παρακολούθησης κινδύνων και διαχείρισης κινδύνων. Η διαχείριση των κινδύνων (risk management) αφορά την ενεργή και συνειδητή διαχείριση των κινδύνων στα διάφορα επίπεδα και λειτουργίες της Εταιρίας, στην καθημερινή υλοποίηση της οποίας εμπλέκονται εκτός από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και τη Διοίκηση της Εταιρίας και οι υπάλληλοι των διαφόρων τμημάτων της Εταιρίας μέσω της εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών που έχει θεσπίσει η Εταιρία. Η παρακολούθηση των κινδύνων (risk control) αφορά στον εντοπισμό, ποσοτικοποίηση (όπου αυτό είναι δυνατό), προτάσεις περιορισμού, έλεγχο και αναφορά των κινδύνων. Η λειτουργία της παρακολούθησης των κινδύνων είναι αρμοδιότητα του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας η οποία εποπτεύεται και λαμβάνει κατευθύνσεις από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων είναι αρμόδιος για την εν γένει υλοποίηση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων που έχει καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αναφέρεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και αυτή με τη σειρά της στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνολική κατάσταση των κινδύνων της Εταιρίας. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων υπόκειται διοικητικά στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, η οποία αποτελείται από στελέχη της Εταιρείας και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία και αποστέλλει τις αναφορές της στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και στο Διοικητικό Συμβούλιο κατευθείαν τουλάχιστον μία φορά το έτος. Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων συνδράμει με τις γνώσεις του και άλλες λειτουργίες της Εταιρίας. Σελίδα 4 από 21

5 Οργανόγραμμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ BOARD OF DIRECTORS ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT COMMITTEE ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ LEGAL COUNSEL ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERNAL AUDIT DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ COMPLIANCE DEPARTMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠH INVESTMENT COMITEE ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ RISK MANAGEMENT COMMITTEE ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ASSET MANAGEMENT DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ RISK MANAGEMENT DEPARTMENT ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ BUSINESS DEVELOPMENT DIVISION ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ADMINISTRATION & OPERATIONAL SUPPORT DIVISION ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ REGIONAL OFFICE OF THESSALONIKI ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΤΥΟΥ SALES & DISTRIBUTION NETWORK DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ DEALING ROOM DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ FINANCIAL SERVICES DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ OPERATIONAL SUPPORT DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ADMINISTRATIVE SUPPORT & I.T. DEPARTMENT ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ANALYSIS & INVESTMENT STRATEGY DEPARTMENT Σελίδα 5 από 21

6 Η δομή του Συστήματος Διαχείρισης Κινδύνων και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων και τμημάτων της Εταιρίας φαίνεται παρακάτω: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Δ/ων Σύμβουλος Συμβούλιο Διοίκησης Κίνδυνος Συγκέντρωσης Υπολειπόμενος Κίνδυνος Λειτουργικός Κίνδυνος Επιχειρηματικός Κίνδυνος ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Back Office (πιστωτικός κίνδυνος - κίνδυνος ρευστότητας) Παροχή πιστώσεων αορίστου χρόνου Παροχή βραχ/σμων πιστώσεων Front Office (κίνδυνος αγοράς - κανονιστικός κίνδυνος) Ίδιο Χαρτοφυλάκιο Ειδική Διαπραγμάτευση Διαχείριση χαρτοφυλακίων ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαχείριση διαθεσίμων Παροχή Συμβουλών Λήψη, Διαβίβαση & Εκτέλεση εντολών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας. Σύμφωνα με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου: «Εσωτερικός Έλεγχος ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, ασφαλής και συμβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του προσφέροντας μία συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διοίκησης». Ως εκ τούτου το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου προσφέρει μία δεύτερη ανεξάρτητη εκτίμηση των πηγών των κινδύνων στους οποίους υπόκειται η Εταιρία και παράλληλα μία ιεράρχηση αυτών. Φυσικά, μέρος των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι και ο έλεγχος και αξιολόγηση του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων και των διαδικασιών που το τελευταίο καλείται να εφαρμόζει. Σελίδα 6 από 21

7 3. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι υπεύθυνο τόσο για τη συμμόρφωση των διαδικασιών που ακολουθεί το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων με τον ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όσο και στην εν γένει αξιολόγηση των διαδικασιών και των τμημάτων της Εταιρίας σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παρακολούθηση και διαχείριση του κανονιστικού κινδύνου που διατρέχει η Εταιρία, και ο ρόλος αυτός είναι ανεξάρτητος αυτού που έχει το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων. Το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλλει τουλάχιστον κατ έτος ανεξάρτητη αναφορά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σχετικά τόσο με το βαθμό συμμόρφωσης των επί μέρους τμημάτων της Εταιρίας με τις ισχύουσες διαδικασίες, όσο και με το βαθμό συμμόρφωσης των διαδικασιών της Εταιρίας με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Γ. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK CONTROL) Η λειτουργία παρακολούθησης των κινδύνων της Εταιρίας αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων. Το τελευταίο εντοπίζει πιθανούς νέους κινδύνους που αναδύονται και αναλύει τα αίτιά τους. Στον εντοπισμό νέων κινδύνων δύναται να συνδράμεται από τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης, καθώς ο Εσωτερικός Έλεγχος ως αρμόδιος για την αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών της Εταιρίας δύναται να εντοπίζει κινδύνους οι οποίοι προκύπτουν κυρίως από πιθανή ανεπάρκεια ή μη ορθή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων ποσοτικοποιεί τους υφιστάμενους ή δυνητικούς κινδύνους (όπου αυτό είναι εφικτό βάσει παραδεδεγμένων μεθοδολογιών και των εργαλείων που διαθέτει, ή όπου η σχέση κόστους ωφέλειας δικαιολογεί μία τέτοια ποσοτικοποίηση). Σε κάθε περίπτωση ποσοτικοποιούνται ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος βάσει των κείμενων διατάξεων που ισχύουν σε εφαρμογή του Ν.3601/2007 Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων εφαρμόζει, όπου είναι δυνατό, τεχνικές μείωσης κινδύνων και προτείνει στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας μέτρα που θα μπορούσαν να περιορίσουν τους κινδύνους. Όλα τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο ελέγχου των κινδύνων στη βάση συνολικών ή επιμέρους ορίων που έχουν τεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και των ορίων που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο. Σελίδα 7 από 21

8 Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνει τουλάχιστον ανά μήνα την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας, ενώ υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον μία φορά ανά έτος (ή συχνότερα εάν κρίνει σκόπιμο). Τέλος, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων υποβάλει αναφορές στις εποπτικές αρχές σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας και τη διαχείριση των κινδύνων της κατά τα εκάστοτε οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (RISK MANAGEMENT) Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη λειτουργία της παρακολούθησης και μέτρησης των κινδύνων, έχει και το ρόλο του ελέγχου της καθημερινής διαχείρισης των κινδύνων στην πράξη από τα επιμέρους τμήματα και διευθύνσεις της Εταιρίας. Οι διευθύνσεις και τα τμήματα της Εταιρίας, μέσα από την ορθή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που έχουν θεσπισθεί, διαχειρίζονται στην πράξη και σε καθημερινό επίπεδο τους κινδύνους της Εταιρίας. Ο ρόλος του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων, σε αυτό το επίπεδο είναι να διαπιστώνει τη σωστή εφαρμογή των διαδικασιών από τα αρμόδια τμήματα και ειδικά αυτών που έχουν σχεδιασθεί για τον περιορισμό των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρία. Επίσης, το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αξιολογεί τις θεσμοθετημένες διαδικασίες για την εφαρμοσιμότητά τους καθώς και για τυχόν παραλείψεις ή αστοχίες, και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο λύσεις. Δίχως να είναι δυνατόν να αντιστοιχισθούν επακριβώς οι επιμέρους κίνδυνοι με τις διάφορες διευθύνσεις της Εταιρίας, ωστόσο μπορούν να ειπωθούν τα ακόλουθα: Η Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης Εργασιών, με την αρμοδιότητά της να παρακολουθεί το ύψος και τη σωστή παροχή πιστώσεων από την Εταιρία προς τους πελάτες έχει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης, η ίδια Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση των διαθεσίμων της Εταιρίας και ως εκ τούτου εμπλέκεται πρακτικά και στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. Στις ως άνω λειτουργίες που διεκπεραιώνει η Διεύθυνση Διοίκησης & Υποστήριξης Εργασιών, συνδράμεται από τον Γενικό Διευθυντή. Η Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών σε συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή και την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων διαχειρίζονται καθημερινά στην πράξη τον κίνδυνο αγοράς της Εταιρίας. Επίσης το front office της Εταιρίας και δη η Διεύθυνση Συναλλαγών & Ανάπτυξης Εργασιών φέρουν το βάρος της καθημερινής διαχείρισης του σημαντικότερου μέρους του κανονιστικού κινδύνου στον οποίο υπόκειται η Εταιρία, μέσω της υποχρέωσης που έχουν για την ορθή εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Συμβούλιο Διοίκησης, σε συνεργασία με τις λοιπές διευθύνσεις της Εταιρίας αλλά και τη συνδρομή της Επιτροπής Σελίδα 8 από 21

9 Διαχείρισης Κινδύνων και του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων είναι επιφορτισμένοι με την καθημερινή διαχείριση των λοιπών κινδύνων όπως ο κίνδυνος συγκέντρωσης, ο υπολοιπόμενος κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο επιχειρηματικός κίνδυνος και οι λοιποί κίνδυνοι. Σημειώνεται ειδικά για το λειτουργικό κίνδυνο ότι σημαντικό ρόλο στην καθημερινή διαχείρισή του παίζει το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνολογίας. 3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων υποβάλλει τουλάχιστον μία φορά κατ έτος αναφορά στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αναφορά σχετικά με την Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Στο πλαίσιο της σχετικής εκθέσεως: α) εξετάζεται η διάρθρωση, μέτρηση, παρακολούθηση και ο έλεγχος από την Εταιρεία των κινδύνων σε σχέση με τις δραστηριότητες της, με ιδιαίτερη έμφαση στο βαθμό, κατά τον οποίον καλύπτεται το σύνολο των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται η Εταιρείας, β) αποτιμάται το αποτέλεσμα από την τρέχουσα εφαρμογή της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. και ιδίως το εύλογον αυτού σε συνάρτηση με την επιχειρησιακή στρατηγική της Εταιρείας, γ) επισημαίνονται τυχόν δυσλειτουργίες ή επιπλοκές στη λειτουργία της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. και συγκεκριμένα το είδος της δυσλειτουργίας και οι περιοχές, στις οποίες διαπιστώνεται πρόβλημα. Τέλος, στην ως άνω έκθεση αξιολογήσεως, αναλόγως των διαπιστωθέντων προβλημάτων: α) θα περιέχονται προτάσεις σε σχέση με τη διόρθωση, επικαιροποίηση και βέλτιστη προσαρμογή της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. στα ειδικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης. β) θα υποδεικνύονται διαρθρωτικές βελτιώσεις σε σχέση με τις στρατηγικές, τις εσωτερικές ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και του μηχανισμούς της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. και τις αξιολογήσεις της Εταιρείας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια της, γ) θα τεκμηριώνονται οι λόγοι που τυχόν επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, δ) θα υποδεικνύονται οι δέουσες βελτιώσεις στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας προκειμένου να καταστούν κατάλληλες προς το είδος των κινδύνων και των δραστηριοτήτων που η Εταιρεία αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, ε) θα επεξηγούνται επαρκώς τα προτεινόμενα μέτρα για την βελτίωση της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. στ) θα προτείνεται χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεως των προτάσεων. Οι ως άνω υποβαλλόμενες προτάσεις υλοποιούνται κατόπιν σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην εν θέματι απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προβλέπεται το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των ως άνω προτάσεων. Αρμόδιος για την υλοποίηση των εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεων είναι ο Υπεύθυνος του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων και ο Γενικός Σελίδα 9 από 21

10 Διαευθυντής. Μετά την παρέλευση του προβλεπομένου στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χρόνου, το τελευταίο αξιολογεί την πορεία υλοποιήσεως των προτάσεων. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται τακτικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο για την πρακτική και καθημερινή εφαρμογή της Ε.Δ.Α.Κ.Ε. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων υπόκειται στον έλεγχο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχει στην τελευταία όλα τα ζητούμενα και απαραίτητα στοιχεία. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλει ανεξάρτητες αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κατ έτος, μέσα στις οποίες αναφέρεται στους ελέγχους που έχει κάνει ως προς τη λειτουργία του Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων ως προς την ορθή τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας, ενώ στις σχετικές αναφορές δύναται να εκφράζει γνώμη σχετικά με την επάρκεια των εν λόγω διαδικασιών. Τέλος, το Τμήμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης υποβάλλει αναφορές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κατ έτος, στις οποίες αναφέρεται στην επάρκεια των διαδικασιών για την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και προτείνει λύσεις σχετικά με τυχόν παρατηρηθείσες ανεπάρκειες ή αστοχίες. Οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Εταιρίες οφείλουν να συνεργάζονται με το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων και να της παρέχουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του έργου της. Δ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Η ΠΗΓΑΣΟΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εφαρμόζει προς το παρόν ειδικές στρατηγικές αντιστάθμισης των κινδύνων. Ωστόσο, χρήσιμο είναι να σημειωθούν τα ακόλουθα: Η Εταιρία φροντίζει ώστε τα διαθέσιμά της καθώς κια αυτά των πελατών να κατανέμονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Εταιρία σε θέματα παροχής πιστώσεων προς τους πελάτες εφαρμόζει τις διατάξεις των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/363/ και 8/370/ II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελίδα 10 από 21

11 Τα αναφερόμενα στο παρόν αφορούν την εταιρία ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Η Εταιρία δεν έχει θυγατρικές εταιρίες ούτε συμμετέχει σε κάποιο όμιλο επιχειρήσεων. Οι δημοσιοποιούμενες πληροφορίες, ανεξάρτητα από το μέσο ενημέρωσης που χρησιμοποιείται, πρέπει να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και κατανοητό, να είναι αληθείς και όχι παραπλανητικές. Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει από τις πληροφορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της απόφασης 9/459/ (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/ και την απόφαση 26/606/ ), όλες όσες εφαρμόζονται στην Εταιρία, αναλόγως των δραστηριοτήτων της και των μεθόδων που ακολουθεί για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας. Το κείμενο της δημοσιοποίησης ακολουθεί, κατά κανόνα, τη διάρθρωση και την αρίθμηση του Παραρτήματος Ι της απόφασης 9/459/ (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/ και την απόφαση 26/606/ ), ωστόσο μπορεί να ακολουθηθεί διαφορετικός τρόπος παρουσίασης εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών. Η Εταιρία δύναται να μη δημοσιοποιεί τα ακόλουθα είδη πληροφοριών: α) πληροφορίες των οποίων η παράλειψη ή η ανακριβής παρουσίασή δεν μεταβάλει ούτε επηρεάζει την εκτίμηση ή την απόφαση ενός χρήστη, που στηρίζεται στις πληροφορίες αυτές για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων (μη ουσιώδεις πληροφορίες), β) πληροφορίες των οποίων η δημοσιοποίησή θα έθετε σε κίνδυνο τη θέση της Εταιρίας σε όρους ανταγωνισμού, όπως π.χ. πληροφορίες για προϊόντα ή συστήματα, οι οποίες, εάν δημοσιοποιούνταν σε ανταγωνιστές, θα μείωναν την αξία των επενδύσεων σε αυτά (πληροφορίες προοριζόμενες για αποκλειστικά εσωτερική χρήση), γ) πληροφορίες ως προς τις οποίες υπάρχουν υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας έναντι πελατών ή άλλων αντισυμβαλλομένων, οι οποίες δεσμεύουν την Εταιρία (εμπιστευτικές πληροφορίες). Για την εξαίρεση πληροφοριών ως προς τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα μη δημοσιοποίησης κατά τα ανωτέρω αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Στις περιπτώσεις εξαίρεσης πληροφοριών οι οποίες προορίζονται για εσωτερική χρήση ή εμπιστευτικών πληροφοριών, το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά ώστε το γεγονός αυτό καθώς και οι λόγοι της παράλειψης να αναφέρονται ρητά στο δημοσιοποιούμενο κείμενο. Στη θέση των πληροφοριών που δεν δημοσιεύονται, θα πρέπει να αναφέρονται γενικότερου τύπου πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο οποίο αφορά η μη δημοσιοποίηση, εκτός εάν και αυτές ακόμη οι γενικές πληροφορίες χαρακτηρίζονται ως εσωτερικής χρήσης ή εμπιστευτικές κατά τα προηγούμενα. Η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των εποπτικών πληροφοριών γίνεται κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας. Συχνότερη δημοσιοποίηση μπορεί να γίνεται: - εφόσον υπάρξει υποχρέωση της Εταιρίας να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις συχνότερα από μία φορά το χρόνο Σελίδα 11 από 21

12 - εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο από το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας - σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία, συνεπεία τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου, εντοπισθεί από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σχετική υποχρέωση της Εταιρίας. Τα αρμόδια όργανα της Εταιρίας μεριμνούν ώστε να εκπληρώνουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους όπως αυτές ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής. Προς το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει όλα τα αρμόδια πρόσωπα για την εκτιμώμενη ημερομηνία ανάρτησης των οικονομικών καταστάσεων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την ημερομηνία αυτή. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία δημοσιοποιούνται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας ή, εφόσον πρόκειται για συχνότερες των ετήσιων δημοσιοποιήσεις, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας δημοσιοποίησης ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. Η δημοσιοποίηση πραγματοποιείται δια της ανάρτησης του σχετικού αρχείου στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στο διαδίκτυο. Το εν λόγω αρχείο περιλαμβάνεται σε σύνδεσμο που βρίσκεται δίπλα σε αυτόν που παραπέμπει στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Επιπροσθέτως, είναι δυνατόν να γίνει χρήση και άλλων μέσων (όπως διάθεση στο κοινό εντύπων, σχετική πληροφόρηση στα γραφεία της Εταιρίας κ.λπ) εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει σκόπιμη τη λήψη τέτοιων μέτρων. Στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας γίνεται μνεία του γεγονότος ότι οι δημοσιοποιήσεις που προβλέπονται στην παρούσα πολιτική είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, καθώς και στα λοιπά μέσα στα οποία έχουν τυχόν δημοσιευθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αξιολογεί κάθε χρόνο την καταλληλότητα του περιεχομένου, την εφαρμοζόμενη συχνότητα δημοσίευσης και τις διαδικασίες επαλήθευσης των δημοσιοποιήσεων της Εταιρίας. Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνεται για τις πληροφορίες του προηγούμενου έτους, κατά την ίδια συνεδρίαση που αποφασίζει τη δημοσίευση των πληροφοριών του τρέχοντος έτους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων καθώς και των Υπευθύνων Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται κυρίως υπόψη : - ο βαθμός ανταπόκρισης των δημοσιοποιήσεων με την παρούσα πολιτική και με την απόφαση 9/459/2007 (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/ και την απόφαση 26/606/ ) του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η ύπαρξη τυχόν παραλείψεων - η σαφήνεια και ακρίβεια του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων - η τυχόν ύπαρξη νέων στοιχείων λόγω των οποίων απαιτείται η αναπροσαρμογή του περιεχομένου των δημοσιοποιήσεων. Σελίδα 12 από 21

13 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, υπεύθυνο για την ακρίβεια των δημοσιοποιήσεων καθώς και για την πληρότητα των διαδικασιών άντλησης, επεξεργασίας και παράθεσης των ζητούμενων πληροφοριών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει επίσης την αρμοδιότητα κατάρτισης, τροποποίησης και προσαρμογής της παρούσας πολιτικής. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων της Εταιρίας είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει εκάστοτε να περιέχονται στη δημοσιοποίηση εποπτικών πληροφοριών, βάσει του Παραρτήματος Ι της απόφασης 9/549/ (όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/ και την απόφαση 26/606/ ). Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων καταρτίζει κατάλογο στον οποίο περιέχονται οι τίτλοι και τα είδη πληροφοριών και το κοινοποιεί στις επιμέρους διευθύνσεις της Εταιρίας, προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. III. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α. ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της Εταιρίας αποτελούνται από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια (Tier 1 Capital) και σε Συμπληρωματικά Ίδια για την κάλυψη του Κινδύνου Αγοράς (Tier 3 Capital). Η Εταιρία δεν βασίζεται σε Συμπληρωματικά Ίδια (Tier 2 Capital). Τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια αποτελούνται από τα Κύρια Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital), τα οποία αποτελούνται από το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο συν τη διαφορά υπέρ το άρτιο και τα αποθεματικά, μείον τις ζημιές εις νέον (χρήσης και παρελθουσών χρήσεων) και τις ενδιάμεσες ζημιές περιόδου, και από τα Αφαιρετικά Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων που στην περίπτωσή της Εταιρίας απαρτίζονται από άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία και την συμμετοχή της Εταιρίας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης. Πρόσθετα Στοιχεία Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (όπως υβριδικοί τίτλοι) δε χρησιμοποιούνται από την Εταιρία. Β. ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2013 τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονταν σε ,92 εκ των οποίων όλα ανήκουν στα Κύρια Στοιχεία. Γ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2013 τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας ανέρχονταν σε 0, ενώ τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του κινδύνου αγοράς ανέρχονταν σε 0. Σελίδα 13 από 21

14 Δ. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Την 31/12/2013 το Σύνολο των Στοιχείων της Εταιρίας που αφαιρούνται κατά 50% από τα Βασικά Ίδια Κεφάλαια και κατά 50% από τα Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια ανέρχονταν σε 0. Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Την 31/12/2013 το Σύνολο των Εποπτικών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρίας ανέρχονταν σε ,92. IV. ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α. ΜΕΘΟΔΟΣ Η Εταιρία χρησιμοποιεί την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και του κινδύνου αγοράς. Για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου χρησιμοποιείται η μέθοδος του βασικού δείκτη. Β. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Την 31/12/2013 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο ανήλθαν σε ,00. Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΓΟΡΑΣ Την 31/12/2013 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς ανήλθαν σε ,00. Δ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Την 31/12/2013 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλομένου ανήλθαν σε 0. Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Την 31/12/2013 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο ανήλθαν σε ,62. Συγκεντρωτικά οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι των κατηγοριών κινδύνου έχουν ως εξής: Σελίδα 14 από 21

15 Κίνδυνος Ισοδύναμο Σταθμισμένου Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Ενεργητικού Αγοράς , ,00 Πιστωτικός , ,00 Λειτουργικός , ,62 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων , ,62 V. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α. ΟΡΙΣΜΟΣ Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί η Εταιρία ζημιές λόγω αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων από πελάτες ή λοιπούς αντισυμβαλλόμενους. Ο εν λόγω κίνδυνος επικεντρώνεται κυρίως στις λειτουργίες της παροχής πιστώσεων από την Εταιρία προς τους πελάτες της καθώς και τη λειτουργία διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρίας και τη φύλαξη των διαθεσίμων των πελατών. Β. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ & ΜΕΘΟΔΟΙ 1. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνεται καθημερινά για το ύψος των ρευστών διαθεσίμων κεφαλαίων της Εταιρίας, ώστε να γνωρίζει κατά πόσο επηρεάζεται η ρευστότητά της από την ενδεχόμενη επέλευση πιστωτικού κινδύνου. 2. Η Εταιρία ακολουθεί την Τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία δεν συνυπολογίζει κατά τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου τεχνικές μειώσεως του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισμό της στάθμισης των ανοιγμάτων, πλην της στάθμισης με συντελεστή 75% των απαιτήσεων έναντι πελατών λιανικής. 3. Διαχείριση διαθεσίμων της Εταιρίας: Ο καθορισμός των ορίων στα διαθέσιμα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται με γνώμονα την επίτευξη επαρκούς διασποράς των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Η Εταιρία προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων με τα οποία συνάπτει συμφωνίες σχετικές με την τοποθέτηση των διαθεσίμων της(π.χ. repos, προθεσμιακές καταθέσεις) με βάση την πιστοληπτική ικανότητα τους. Σελίδα 15 από 21

16 Η διάρκεια των πραγματοποιούμενων προθεσμιακών καταθέσεων δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τους έξι μήνες. Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ Το συνολικό ποσό των ανοιγμάτων, μετά από τους λογιστικούς συμψηφισμούς, αλλά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου έχει ως εξής: Κατηγορία Ανοίγματος Άνοιγμα Σταθμισμένο Ποσό Απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων 0 0 και τραπεζών Απαιτήσεις έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων Απαιτήσεις έναντι επιχειρήσεων Απαιτήσεις έναντι πελατών λιανικής Απαιτήσεις έναντι Οργανισμών Συλλογικών 0 0 Επενδύσεων Πάγια & Λοιπά Ανοίγματα Δ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η Εταιρία ακολουθεί την Τυποποιημένη μέθοδο (standardized approach) για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας έναντι του πιστωτικού κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 3/459/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρία δεν συνυπολογίζει κατά τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου τεχνικές μειώσεως του πιστωτικού κινδύνου για τον υπολογισμό της στάθμισης των ανοιγμάτων, πλην της στάθμισης με συντελεστή 75% των απαιτήσεων έναντι πελατών λιανικής. Για τους σκοπούς εφαρμογής της τυποποιημένης μεθόδου οι καθορισμένοι Εξωτερικοί Οργανισμοί Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (ΕΟΠΑ) που έχουν αναγνωρισθεί είναι οι Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service και ICAP. Σελίδα 16 από 21

17 VI. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Α. Διαδικασία και Κριτήρια Χορήγησης Πιστώσεων Κατά τη χορήγηση πιστώσεων περιθωρίου (margin) η Εταιρεία μεριμνά ώστε το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων να μην υπερβαίνει την ικανότητα εξοφλήσεως των πελατών. Κατά την αξιολόγηση των πελατών της Εταιρείας σε σχέση με τη χορήγηση πιστώσεων λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλομένου και ο βαθμός φερεγγυότητας του. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί ημερησίως, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Εργασιών (στην οποία ανήκει και η λειτουργία Παροχής Πιστώσεως), τις γραμμές χρηματοδότησης που η Εταιρία έχει διασφαλίσει από πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και τα ρευστά διαθέσιμα της Εταιρίας, ούτως ώστε να γνωρίζει το ύψος των πιστώσεων που μπορεί να παρέχει η Εταιρία, συνολικά, σε πελάτες της. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων συνεργάζεται με το Τμήμα Υποστήριξης Εργασιών, σχετικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων πελατών για χρήση ορίου της πιστώσεως αναλόγως των ρευστών διαθεσίμων που η Εταιρία διαθέτει. Το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί την ημερήσια χρήση των πιστωτικών ορίων εκ μέρους των πελατών και την αξία των τρεχουσών ανοιγμάτων. Β. Παροχή Ασφάλειας έναντι χορηγούμενων πιστώσεων Η κατάρτιση συναλλαγών δανεισμού περιθωρίου πραγματοποιείται μόνον εφόσον προηγουμένως έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση του πελάτη με την Εταιρία. H Εταιρία παρέχει πιστώσεις περιθωρίου μόνον στην περίπτωση που έχει λάβει από τον Πελάτη τις απαραίτητες εξασφαλίσεις. Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας.- Η Εταιρία δεν εκταμιεύει κανένα ποσό της πιστώσεως, εφόσον ο πελάτης δεν παράσχει προς την Εταιρία ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του με όσα προβλέπει ο νόμος και ορίζει η σύμβαση. το οποίο μπορεί να αποτελείται μόνο από κινητές αξίες αποδεκτές από την Εταιρία. To είδος των αποδεκτών αξιών ορίζεται από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στη σύμβαση με τον Πελάτη, προβλέπεται ρητώς ότι μέχρι την κάλυψη εκ μέρους του Πελάτη του Διατηρητέου Περιθωρίου Ασφαλείας η εταιρεία δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του Πελάτη σε καμία άλλη αγορά μετοχών με πίστωση. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να αναλάβει χρηματικά ποσά από το Λογαριασμό Πίστωσης Αορίστου Χρόνου ή να παραλάβει μετοχές πριν από την πλήρη εξόφληση όλων των χρεών του έναντι της Εταιρίας, βάσει των όρων της σχετικής σύμβασης που έχει υπογράψει με την Εταιρία. Η Εταιρία δικαιούται, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης με τον Πελάτη, να αρνηθεί καταβολή χρημάτων στον Πελάτη, ακόμη και αν επί μέρους λογαριασμοί του εμφανίζουν πιστωτικό υπόλοιπο, εφόσον υφίσταται οφειλή του πελάτη έναντι της Εταιρίας, από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης σε περίπτωση που, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστώσεως και για οποιοδήποτε λόγο προκύψει Έλλειμμα Περιθωρίου καθώς και σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, προκύψει ληξιπρόθεσμο χρεωστικό υπόλοιπο του Πελάτης έναντι της Εταιρείας, η τελευταία εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης της με τον Πελάτη Σελίδα 17 από 21

18 κατά την κρίση της, α) να μεταφέρει στον Λογαριασμό Πίστωσης πιστωτικό υπόλοιπο που τυχόν υπάρχει σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό του Πελάτη που τηρείται στην εταιρεία, μειώνοντας έτσι το χρεωστικό υπόλοιπο ή/και να β) να μεταφέρει άμεσα στο Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας κινητές αξίες του Πελάτη που αυτή φυλάσσει από οποιοδήποτε λογαριασμό τηρεί ο Πελάτης στην εταιρεία, επιλέγοντας κατά την κρίση της μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων του Πελάτη ή/και γ) να ρευστοποιήσει αμέσως κινητές αξίες του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, έτσι ώστε να αποκαθίσταται το Διατηρητέο Περιθώριο στα εκάστοτε συμβατικώς ή εκ του νόμου οριζόμενα επίπεδα ή, κατά περίπτωση, να εξοφληθεί η ληξιπρόθεσμη υποχρέωση του Πελάτη. Σε περίπτωση που το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού πιστώσεως, όπως και αν αυτό προκύψει, υπερβεί το συμφωνημένο όριο της πίστωσης και ο Πελάτης δεν να καταθέσει αμέσως στην εταιρεία, σε πίστωση του λογαριασμού πιστώσεως το ποσό της διαφοράς, η Εταιρεία πέραν των δικαιωμάτων που έχει να προβεί άμεσα σε ρευστοποίηση τίτλων προς αποκατάσταση της συμφωνημένης σχέσης Διατηρητέου Περιθωρίου και Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, δικαιούται, κατά την κρίση της, να κλείσει οριστικά την πίστωση. Νόμιμο ή συμβατικό ενέχυρο.- Για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων της εταιρείας έναντι του Πελάτη υφίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του ν. 2843/2000 νόμιμο ενέχυρο υπέρ της εταιρείας επί των Στοιχείων του Χαρτοφυλακίου Ασφαλείας, άλλως συνιστάται, στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης με τον Πελάτη συμβατικό ενέχυρο επ αυτών. Γ. Συναλλαγές πελατών Δυνάμει των διατάξεων του ν. 2843/2000 και των αποφάσεων υπ αριθ. 2/363/ και 8/370/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επί αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών οι πελάτες της Εταιρείας οφείλουν να εξοφλούν το τίμημα της αγοράς μέχρι το πέρας του Τ+3, άλλως η Εταιρεία προβαίνει σε αναγκαστικές εκποιήσεις την ημέρα Τ+4. Δ. Διασπορά διαθεσίμων και χαρτοφυλακίου συναλλαγών Ο καθορισμός των ορίων στα διαθέσιμα και στο Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών γίνεται με γνώμονα την ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρίας και την αποφυγή των συγκεντρώσεων σε συνδεδεμένα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Η Εταιρία κατά την σύναψη συμφωνιών επαναγοράς (repos) επιλέγει κατά κανόνα την overnight δέσμευση χρηματικών ποσών προκειμένου να διατηρεί στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. Επιπλέον προβαίνει σε προσεκτική επιλογή των τραπεζικών ιδρυμάτων με τα οποία συνάπτει συμφωνίες επαναγοράς (repos). Σελίδα 18 από 21

19 VII. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ Η Εταιρία δεν υπόκειται σε πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου. VIII. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ Η Εταιρία εφαρμόζει την τυποποιημένη μέθοδο για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του κινδύνου αγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση 4/459/ Την 31/12/2012 οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του κινδύνου αγοράς είχαν ως εξής: Κατηγορία Ανοίγματος Ποσό Κεφαλαιακή Απαίτηση Κίνδυνος Θέσης - Μετοχές 0 0 (Long) Συναλλαγματικός κίνδυνος , ,00 Σε περίπτωση επενδύσεων των διαθεσίμων της Εταιρείας σε μετοχές, η Διοίκηση της Εταιρείας μεριμνά για την εξασφάλιση επαρκούς διασποράς των επενδύσεων σε κινητές αξίες, θέτοντας, ανά κατηγορία επενδεδυμένων κινητών αξιών ενδεικτικό ορίζοντα διακράτησης. Σε σχέση με το ίδιο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας, η Διοίκηση ενημερώνεται καθημερινώς από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση του ως προς την αποτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου. Οι θέσεις του χαρτοφυλακίου της Εταιρίας παρακολουθούνται καθημερινώς από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων, μέσω του ειδικού για το σκοπό αυτό λογισμικού. Η αποτίμηση της αξίας του χαρτοφυλακίου συναλλαγών γίνεται με τη μέθοδο mark to market. H αποτίμηση γίνεται με βάση τα στοιχεία που συλλέγει το Τμήμα Υποστήριξης Εργασιών της Εταιρίας και υπολογίζει στη συνέχεια το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρίας. Τα στοιχεία προέρχονται είτε από screen prices (προκειμένου για μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.) και από έγκυρές ανεξάρτητες πηγές (Βloomberg κτλ.). IX. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1. Υπολογισμός του λειτουργικού κινδύνου Οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του λειτουργικού κινδύνου, υπολογίζονται από την Εταιρία με τη μέθοδο του Βασικού Δείκτη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 6/459/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των ακαθάριστων λειτουργικών εσόδων των τριών τελευταίων ετών από την ημερομηνία αναφοράς, όταν οι χρήσεις είναι κερδοφόρες σε επίπεδο Ακαθάριστων Λειτουργικών Εσόδων, όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση 6/459/ του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σελίδα 19 από 21

20 2. Καταγραφή των γεγονότων που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων καταγράφει και κατηγοριοποιεί τα γεγονότα που συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο. Η καταγραφή είναι λεπτομερής και περιέχει στοιχεία ιστορικότητας, ενώ πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτήν από τα λοιπά αρμόδια στελέχη. Ο Υπεύθυνος Διαχειρίσεως Κινδύνων ενημερώνει σχετικώς τα τμήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου. 3. Έλεγχος της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνολογίας της Εταιρίας προβαίνει σε καθημερινή βάση σε έλεγχο της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των πληροφοριακών της συστημάτων. Στο πλαίσιο του ανωτέρου ελέγχου καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται τα γεγονότα που αποτελούν πρόβλημα για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων (π.χ. μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα, κλοπή μηχανογραφικού εξοπλισμού, εσωτερική ή εξωτερική παραβίαση ασφάλειας, μη διαθεσιμότητα ή δυσλειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων κτλ.) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης & Τεχνολογίας της Εταιρίας προβαίνει σε τακτική βάση (τουλάχιστον άπαξ ετησίως) και σε κάθε περίπτωση, εφόσον παραστεί σχετική ανάγκη, στη συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής (π.χ. αξιολόγηση της καταλληλότητας της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, αξιοπιστία των συστημάτων, ποιότητα και επάρκεια της υφιστάμενης πολιτικής ασφαλείας, πληρότητα των διαδικασιών υποστηρίξεως των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφορικής, επάρκεια των σχεδίων συνέχειας εργασιών και ανακάμψεως της λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση ανάγκης). 4. Λειτουργικός κίνδυνος που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Προκειμένου η Εταιρία να καλύψει τον λειτουργικό κίνδυνο που συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες: o Η Εταιρία τηρεί τις νόμιμες διαδικασίες και πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, σύμφωνα και με το προφίλ του πελάτη. o Η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί, μέσω των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών της, τον τρόπο εξυπηρετήσεως των πελατών και παροχής υπηρεσιών σε αυτούς. o Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες για την εξέταση καταγγελιών και παραπόνων οι οποίες περιγράφονται στις διαδικασίες εξυπηρέτησης πελατών. Σελίδα 20 από 21

21 o Η Εταιρία διαθέτει διαδικασίες για την τακτοποίηση λαθών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση εντολών, οι οποίες περιγράφονατι στις Διαδικασίες Συναλλαγών. o Η Εταιρία ελέγχει τακτικά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον έλεγχο της ταυτότητας του συναλλασσομένου με αυτήν. o Η Εταιρία προβαίνει σε τακτικούς ελέγχους των συστημάτων και των διαδικασιών λειτουργίας των τμημάτων, τόσο μέσω του Εσωτερικού Ελεγκτή όσο και μέσω των Διευθυντών που επιβλέπουν την λειτουργία των επιμέρους Τομέων και τμημάτων της Εταιρίας. 5. Σχέδιο συνέχειας εργασιών και ανάκαμψης της λειτουργίας της Εταιρίας σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητας της Η Εταιρία τηρεί σε καθημερινή βάση αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών της αρχείων. Τα αρχεία ασφαλείας προέρχονται από το σύνολο των Βάσεων Δεδομένων που υποστηρίζουν οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν όλα τα καταστήματα της Εταιρίας και καλύπτουν όλα τα αποθηκευμένα αρχεία της Εταιρίας. Με την χρησιμοποίηση των αρχείων ασφαλείας δίδεται η δυνατότητα λειτουργίας εφεδρικού συστήματος πληροφορικής σε περίπτωση που το βασικό σύστημα πληροφοριών της Εταιρίας δεν μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία του (π.χ. εξαιτίας εσωτερικής ή εξωτερικής παραβίασης των συστημάτων ηλεκτρονικής ασφαλείας ή λόγω υλικής καταστροφής). Σε περίπτωση εκδηλώσεως γεγονότος έκτακτης ανάγκης που επιφέρει αναγκαστική διακοπή των εργασιών της Εταιρίας, ο Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα Συντονιστή των απαραίτητων ενεργειών. Από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα περιστατικό που ενεργοποιεί το σχέδιο συνέχισης και ανάκαμψης της λειτουργίας της Εταιρίας, ο Συντονιστής κατευθύνει τις ακόλουθες ενέργειες : α) έναρξη των διαδικασιών περιορισμού και ελέγχου της κατάστασης, β) εφαρμογή εσωτερικής διαδικασίας ενημέρωσης, ανάθεσης αρμοδιοτήτων, γ) το συντονισμό προσώπων και (ενδεχομένως) δ) την εκκένωση χώρων (π.χ. σε περίπτωση ατυχημάτων). Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του χώρου των γραφείων της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρίας από το χώρο οποιουδήποτε εκ των υποκαταστημάτων της κριθεί κατάλληλος προς τούτο. X. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η Εταιρία δεν έχει τέτοιου είδους ανοίγματα. Σελίδα 21 από 21

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Σύμφωνα με το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς I.

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 575/2013 και το νόµο 4261/2014 I. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Εξαμηνιαία Έκθεση 2016 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 30/06/2016 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013

Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών. με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 Ετήσια Έκθεση 2015 Δημοσιοποίησης Πληροφοριών με βάση το Όγδοο Μέρος του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4261/2014 31/12/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Συμμόρφωσης Δημοσιοποίησης Απόφαση Δ.Σ. Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Φεβρουάριος 2011 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Epic Ανώνυµη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως για την κεφαλαιακή επάρκεια της Epic ΑΕΠΕΥ, τους κινδύνους που αναλαµβάνει και τη διαχείρισή τους, σύµφωνα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2013 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ,

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2012 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ)

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΕΚ, όπως ισχύει (με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2014 με βάση τα Δ.Λ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 81 και 82) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 MERIT Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4261/2014 (άρθρα 81 και 82) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4261/2014 (άρθρα 81 και 82) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟ Ν.4261/2014 (άρθρα 81 και 82) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ. Σύναψη σύμβασης παροχής πιστώσεων για χρηματιστηριακές συναλλαγές 2650 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 510/2014 Αρ. 4831, 14.11.2014 Αριθμός 510 Παράγραφος 1 Παράγραφος 2 Παράγραφος 3 Παράγραφος 4 Παράγραφος 5 Παράγραφος 6 Παράγραφος 7 Παράγραφος 8 Παράγραφος 9 Παράγραφος 10

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων.

І. Αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με τους σκοπούς και την πολιτική του επενδυτικού μεσολαβητή σε σχέση με τη διαχείριση των κινδύνων. Μετάφραση από βουλγάρικη γλώσσα ΕΜ «ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΜΑΡΚΕΤΣ»ΑΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ 4, ΑΡΘΡΟΥ 150 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 99/7.4.2014) Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια 854.468 Σύνολο Κεφαλαιακών Απαιτήσεων 3.982.552 Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 21,45% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ XII. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Υποχρέωση για δηµοσιοποίηση πληροφοριών. 70. (1) Για τους σκοπούς της παρούσας Οδηγίας, οι τράπεζες δηµοσιοποιούν τις πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR)

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο. Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD IV) στο ελληνικό δίκαιο Εφαρμογή του Κανονισμού 575/2013 (CRR) στις ΑΕΠΕΥ Καθηγητής Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Νοέμβριος 2013 1 Ι. Γενικά Στις 26

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Σύστηµα Αξιολόγησης Κινδύνων Στα πλαίσια της πρακτικής εφαρµογής της ιαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (SREP), όπως προκύπτει από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ AΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (Ε.Δ.Α.Κ.Ε. ) σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2015 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα