ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η Κύπρος επισηµοποίησε την επιτυχή ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και προσκλήθηκε να ενταχθεί στην Ε.Ε. την 1 η Μαίου Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αυτοµάτως αναγνώριση της µεταβίβασης σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγµά της, καθώς και περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της. εδοµένου ότι το Σύνταγµα της Κύπρου δεν προβλέπει ουδόλως ειδική διάταξη για την προσχώρηση της Κύπρου στην Ε.Ε., τίθεται ένα µείζον συνταγµατικό πρόβληµα, η πρόσφορη επίλυση του οποίου κρίνεται απαραίτητη. Η πρόταση της αναθεώρησης του Συντάγµατος κατ επίκληση της αρχής του δικαίου της ανάγκης πρέπει να κυριαρχήσει προκειµένου να δηµιουργηθεί ρητό νοµικό έρεισµα για την προσχώρηση της χώρας στην Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Cyprus confirmed the successful outcome of the accession s negotiations and it is invited to accomplish its accession to the European Union on the 1th of May in Τhe accession of Cyprus to the European Union involves automatically recognition of delegation in international organisms authorities, that are provided by its Constitution, as well as restrictions as for the exercise of its national domination. Since the Constitution of Cyprus does not have any special provision for the accession of Cyprus to the E.U., a major constitutional problem arises. The expedient resolution of this problem is judged as essential. The proposal of revision of the Constitution of Cyprus at invocation of the principle of necessity should prevail, so that to be created explicit legal basis for the accession of the country in question to the E.U.

2 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΥΡΩΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Η υιοθέτηση ενός Ευρωπαϊκού Συντάγµατος θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές τόσο στη φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία από διακρατικό µόρφωµα µεταλλάσσεται σε κρατικό µόρφωµα οµοσπονδιακού τύπου όσο και στη φύση των κρατών- µελών, των οποίων η κυριαρχία θα φθίνει διαρκώς, δεδοµένου ότι η υπεροχή του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος θα αποδυναµώσει την ισχύ των εθνικών Συνταγµάτων. Η συστηµατική καταχώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών σ ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα θα συµβάλει καθοριστικά στην προάσπιση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και δεδοµένου ότι η πηγή της νοµιµοποίησης αλλάζει, η Ε.Ε. θα δηµιουργήσει αλλαγές και στη θεσµική ζωή της Ε.Ε., διαµορφώνοντας κατ ανάγκη µια διαφορετική σχέση µεταξύ των θεσµικών της οργάνων. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ The adoption of European Constitution will bring about significant changes in the nature of European Union, which by an inter-country formation changes into government formation of federal type, as well as in the nature of states-members. Their domination will decline permanently, since the supremacy of European Constitution will undermine the force of national Constitutions. The systematic registration of European Treaties in a single European Constitution will contribute decisively in the protection of fundamental rights of European citizens, but also since the source of legalization changes, the E.U. will also bring about changes in the institutional life of E.U., creating necessarily a different relation between its institutional organs.

3 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ- ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Χειµερινό Εξάµηνο 2003/2004 ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος Κωνσταντίνα Τροµπούκη Αθήνα,

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...5 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ...6 Ι) ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 II) ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ....7 Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε....7 Β) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΝΕ...8 III) H ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ....8 Α) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ...9 IV) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ....9 I) ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ...10 Α) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ...10 Β) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ...10 Γ) Η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ) ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Ε) ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ...11 II) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ...12

5 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ άρθρ. Άρθρο βλ. Βλέπε δηλ. ηλαδή Ε.Ε. ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα ΟΝΕ Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση παρ. παράγραφος Σ. ή Σύντ. Σύνταγµα

6 ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Εκδ. Σάκκουλα, Αθηνά Θεσσαλονίκη,2003 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η Συνταγµατοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το Συνταγµατικό πρόβληµα της Κυπριακής ηµοκρατίας, Εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή.

7 5 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ι) Γενική Εισαγωγή "Η Ευρώπη είναι ένα ποδήλατο. Πρέπει να κάνει κανείς συνεχώς πεντάλ για να κινείται». Η Ευρώπη είναι µία συνεχής πολιτική διαπραγµάτευση. Με το που τελειώνει η µία φάση της διαπραγµάτευσης, δηλαδή η µία διακυβερνητική διάσκεψη, αµέσως εξαγγέλλεται η επόµενη 1. Τα βήµατα αυτά που συνιστούν την πορεία της Ευρώπης µέσα στο χρόνο κρίνονται ιδιάζουσας αξίας για το µέλλον της Ευρώπης και των κρατών µελών. Τεκµαίρεται εκ των ανωτέρω ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προωθείται και ενισχύεται µε µεθοδικότητα. Μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης η διεύρυνση της Ευρώπης διαδραµατίζει ρόλο αποφασιστικής σηµασίας επεκτείνοντας κατ ακολουθία τα υπερεθνικά σύνορά της. Η πέµπτη και µεγαλύτερη διεύρυνση της Ε.Ε. είναι µία πραγµατικότητα, εφόσον στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα, υπογράφηκε η Συνθήκη Προσχώρησης δέκα συνολικά κρατών στην Ε.Ε. II) Κύπρος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κύπρος ανήκει στα υπό ένταξη κράτη µε την προοπτική να εξασφαλιστεί για το λαό της ένα ειρηνικό µέλλον και συνθήκες ασφάλειας, πολιτικής σταθερότητας και ευηµερίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η τελέσφορη επίλυση των προβληµάτων που αναφύονται ανά τακτές χρονικές περιόδους. Μέσω της ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. επιδιώκεται εν γένει η ενίσχυση της πολιτικής σταθερότητας στον µεσογειακό χώρο. α) Ιστορικοί σταθµοί της πορείας ένταξης της Κύπρου στην Ε.Ε. Η Κύπρος προσέγγισε διστακτικά την Ε.Ε. για πρώτη φορά το 1972, όταν η Κυπριακή ηµοκρατία υπέγραψε Συµφωνία Σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). Στη συνέχεια, µετά από σταθερά και αργά βήµατα λόγω της τούρκικης εισβολής το 1974, έλαβε χώρα η υπογραφή της Συµφωνίας για Τελωνειακή Ένωση µε την ΕΟΚ το 1987, η οποία περιέχει διευθετήσεις για εµπορική, οικονοµική και τεχνική συνεργασία µε σκοπό το όφελος ολόκληρου του πληθυσµού του νησιού. Είναι ευχερώς αντιληπτό, ότι οι σχέσεις της Κύπρου µε την ΕΟΚ µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν βασικά εµπορικό χαρακτήρα. Κρίσιµο σηµείο για τη πορεία της Κύπρου είναι το έτος 1990 λόγω της υποβολής αίτησης ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριµένα, στις 4 Ιουλίου 1990, κατά την Ιταλική Προεδρία, η Κυπριακή ηµοκρατία υπέβαλε στον Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας την αίτησή της για ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην γνωµοδότησή της, που εκδόθηκε στις 30 Ιουνίου 1993 και 1. βλ. Ευάγγελος Βενιζέλος, Η πρόκληση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος, Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2003, σελ. 1

8 6 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ εγκρίθηκε από το Συµβούλιο στις 17 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, έκρινε την Κύπρο επιλέξιµη για ένταξη. Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια της Κέρκυρας τον Ιούνιο του 1994 και του Έσσεν το εκέµβριο του 1994 επιβεβαίωσαν ότι ο επόµενος γύρος της διεύρυνσης της Ένωσης θα περιλαµβάνει την Κύπρο. Εν τέλει, οι ενταξιακές διαπραγµατεύσεις ξεκίνησαν στις 31 Μαρτίου του 1998 και ολοκληρώθηκαν µε την Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στην Κοπεγχάγη στις 12 και 13 εκεµβρίου του 2002, όπου η Κύπρος επισηµοποίησε την επιτυχή ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων και προσκλήθηκε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1 η Μαΐου Αξίζει τέλος να σηµειωθεί, ότι ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, κ. Τάσσος Παπαδόπουλος υπέγραψε στις 16 Απριλίου 2003, στην Αθήνα, τη Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε., η οποία τίθεται σε ισχύ από την 1 η Μαΐου του β) Συµµετοχή της Κύπρου στις Ευρωεκλογές και στην ΟΝΕ. Η πρώτη συµµετοχή της Κύπρου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του Η συµµετοχή της επιπροσθέτως στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ΟΝΕ) µε την υιοθέτηση του Ευρώ θα οδηγήσει σε χαµηλότερο πληθωρισµό, χαµηλότερα επιτόκια και σε ενίσχυση των κυπριακών εξαγωγών. III) H ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως συνταγµατικό πρόβληµα. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεπάγεται αυτοµάτως αναγνώριση της µεταβίβασης σε όργανα διεθνών οργανισµών αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το Σύνταγµά της, καθώς και περιορισµούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της. Λαµβανοµένων υπόψη των προαναφερθέντων, η ένταξη της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ε.Ε. θέτει ένα µείζον συνταγµατικό πρόβληµα, που συνιστά κώλυµα στην απρόσκοπτη συµµετοχή της στη θεσµική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι το Σύνταγµα του 1960, το οποίο ισχύει έως και σήµερα, δεν προβλέπει ουδόλως ειδική διάταξη για την προσχώρηση της Κύπρου στην Ε.Ε. Το επίκαιρο συνταγµατικό πρόβληµα εν προκειµένω κρίνεται ουσιώδες και χρήζει διερεύνησης και πρόσφορης επίλυσης, προκειµένου να καταχωρηθεί στο Σύνταγµα της Κύπρου µέσα από τις κατάλληλες διαδικασίες το επαρκές και ρητό νοµικό έρεισµα για την προσχώρησή της στην Ε.Ε. Η εν λόγω συνταγµατική υποδοµή θα προβλέπει τη µεταβίβαση µίας δέσµης αρµοδιοτήτων της νοµοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας από την Κυπριακή Πολιτεία προς τα όργανα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Είναι δε αξιοσηµείωτο, ότι η ανυπαρξία σχετικής ειδικής διάταξης, ανάλογης µε το άρθρ. 28 παρ.2 και 3 του Ελληνικού Συντάγµατος, είναι

9 7 Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ εν µέρει άµεση συνέπεια του εξαιρετικά αυστηρού χαρακτήρα του Κυπριακού Συντάγµατος, όπου στο Παράρτηµα III αναφέρονται οι θεµελιώδεις διατάξεις, των οποίων η αναθεώρηση απαγορεύεται απόλυτα. Η αυστηρότητα χαρακτηριζόµενη ως απόλυτη εντείνει το ήδη υπαρκτό συνταγµατικό πρόβληµα µεγίστης σηµασίας ως προς την ένταξη της Κυπριακής ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. α) Προτεινόµενες λύσεις για τη πρόσφορη λύση του εν λόγω προβλήµατος. Μία από τις προτεινόµενες λύσεις είναι η πρόβλεψη µίας νέας ειδικής διάταξης στο νέο, υπό επεξεργασία, Σύνταγµα της Κύπρου σε περίπτωση που ευοδωθούν οι διασκέψεις στη Νέα Υόρκη, έτσι ώστε να υφίσταται το νοµικό έρεισµα και θεµέλιο για τη προσχώρησή της στην Ε.Ε. Ωστόσο, πρέπει να µνηµονευτεί στο σηµείο αυτό το εµπόδιο που ανακύπτει λόγω της πρότασης για τη διεξαγωγή χωριστών δηµοψηφισµάτων στις δύο Κοινότητες για την ένταξη της «οµοσπονδοποιηµένης ηµοκρατίας» 2. Η τουρκοκυπριακή υποστηρίζει την εκτεθείσα άποψη, ενώ η ελληνοκυπριακή δεν την αποδέχεται, διότι γνωρίζει ότι σε περίπτωση διενέργειας δηµοψηφίσµατος είναι πολύ πιθανό να µην είναι θετικά τα αποτελέσµατα για την Κύπρο. Ως εκ τούτου, η πιο πρόσφορη λύση θεωρείται η αναθεώρηση του Συντάγµατος µε την προσθήκη µιας ειδικής διάταξης, αντίστοιχης του άρθρ. 28 παρ.2 και 3 του Ελληνικού Συντάγµατος, στην οποία θα νοµιµοποιείται η ευρωπαϊκή εξουσία και θα θεµελιώνεται η ενοποιητική λειτουργία, η οποία επιτρέπει τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής, δικαστικής και νοµοθετικής εξουσίας σε όργανα διεθνών οργανισµών, των οποίων κατά συνέπεια η εξουσία είναι δοτή. Είναι βέβαια δεδοµένο, ότι η αναθεώρηση των σχετικών µη αναθεωρήσιµων θεµελιωδών διατάξεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά κατ εφαρµογή της αρχής του δικαίου της ανάγκης. Ενόψει των ανωτέρω, η απρόσκοπτη συµµετοχή της Κύπρου στη θεσµική ζωή της Κοινότητας θα είναι εφικτή και το Κυπριακό Σύνταγµα θα συµβαδίζει µε τις θεσµικές εξελίξεις στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. IV) Συµπεράσµατα - Ανακεφαλαίωση. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ιεραρχείται σε ζήτηµα µεγίστης σηµασίας για ένα ευοίωνο µέλλον για το λαό της και για την ευρύτερη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα για το νησί. Ωστόσο, απαραίτητη κρίνεται η διερεύνηση και πρόσφορη επίλυση του συνταγµατικού προβλήµατος µε κυρίαρχη πρόταση την αναθεώρηση του Συντ. κατ επίκληση της αρχής του δικαίου της ανάγκης, ώστε να προβλέπεται η συµµετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 2. βλ. Γιώργος Παπαδηµητρίου, το Συνταγµατικό πρόβληµα της Κυπριακής ηµοκρατίας, Εκδ.Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ. 92.

10 8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ I) Νοµικοπολιτικές επιπτώσεις από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. α) επιπτώσεις στη νοµική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέχουσα θέση έχει πάρει το ζήτηµα της κατάρτισης του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος λόγω των αλλαγών που θα επιφέρει στη θεσµική ζωή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών µελών σε περίπτωση θέσπισής του. Μία από τις σπουδαίες αλλαγές κρίνεται η αλλοίωση της φύσης της Ε.Ε., η οποία από διακρατικό µόρφωµα µεταλλάσσεται σε κρατικό µόρφωµα οµοσπονδιακού τύπου. Η νοµική ποιότητα και µορφή της Ε.Ε. µεταβάλλεται, καθώς η ανατροπή του διεθνολογικού στοιχείου συντελείται, µέσω της υπεροχής και προώθησης του οµοσπονδιακού στοιχείου. Πιο συγκεκριµένα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα καθρεφτίζει την επιδίωξη για την ίδρυση ενός κράτους, εφόσον η Ε.Ε. καταργείται και επανιδρύεται. Αξίζει ωστόσο να υποµνηστεί, ότι η προσέγγιση µιας οµοσπονδιακής προοπτικής σηµαίνει την αποδοχή ενός πολύπλοκου συστήµατος διακανονισµών µεταξύ οµοσπονδιακού κράτους και οµόσπονδων πολιτειών. β) επιπτώσεις στη φύση των κρατών µελών. Η αλλαγή της νοµικής φύσης της Ε.Ε. µε τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος έχει ως άµεσο και αναπόφευκτο αποτέλεσµα την αλλοίωση και της νοµικής φύσης των κρατών µελών. Η κυριαρχία των κρατών µελών φθίνει όλο και µε µεγαλύτερη ένταση, δεδοµένου ότι από την υπεροχή των εθνικών Συνταγµάτων οδηγούµαστε στην υπεροχή του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος. Πραγµατώνεται εν ολίγοις η αναστροφή της νοµικής υπεροχής, καθώς το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα ανάγεται σε suprema lex. ηµιουργείται µία επιπλέον βαθµίδα δικαίου, το Ευρωπαϊκό Συνταγµατικό ίκαιο, µε αποτέλεσµα να διαφοροποιείται η πυραµίδα ιεραρχίας και συνακόλουθα να αλλάζει η θέση των εθνικών Συνταγµάτων µέσα στην έννοµη τάξη. Το Ευρωπαϊκό δίκαιο και οι εσωτερικές έννοµες τάξεις βρίσκονται σε µονιστική πλέον σχέση, εφόσον τα κράτη µέλη αποκτούν µορφή µέλους οµοσπονδιακού κράτους. Με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος η έννοµη τάξη χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της ενότητας, δηλ. η Ε.Ε. ενοποιείται. γ) Η άµεση προστασία του Ευρωπαίου πολίτη ως αποτέλεσµα της συνταγµατοποίησης της Ένωσης. Η Ε.Ε. διαθέτει ήδη «ένα Συνταγµατικό Χάρτη µέσω των Συνθηκών». Αλλά αυτό το «suis generis» Σύνταγµα είναι διάχυτο, συγκεχυµένο, πυκνό, ακατονόµαστο, δυσανάγνωστο και αόρατο (έκθεση Duhamel), µε άµεση συνέπεια την δυσκολία των Ευρωπαίων πολιτών να αντιληφθούν µέσα από τα κείµενα των Συνθηκών τα δικαιώµατά τους. Η ορθολογικοποίηση και ενοποίηση των Συνθηκών σ ένα ενιαίο κείµενο παρέχει τη

11 9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ δυνατότητα στους πολίτες των κρατών µελών της Ε.Ε. να επιτύχουν άµεσα την αναγνώριση και τον σεβασµό των δικαιωµάτων που τους απονέµονται από τη Συνθήκη. Η µετάβαση από ένα «διάσπαρτο» Ευρωπαϊκό Σύνταγµα σ ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, το οποίο πρέπει να είναι λειτουργικό, συνεκτικό και επαρκές, και θα περιέχει τις Ιδρυτικές Συνθήκες µε µία πιο συστηµατική και πιο πανηγυρική µορφή, επιφέρει άµεση προστασία των θεµελιωδών δικαιωµάτων του Ευρωπαίου πολίτη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήµατος. Λαµβανοµένων υπόψη των ανωτέρω, η συνταγµατοποίηση της Ε.Ε. επιφέρει επιπροσθέτως αλλαγή του ρόλου του ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και γενικότερα του δικαστικού συστήµατος. Το ευρωπαϊκό συνταγµατικό δίκαιο λειτουργεί µε επάρκεια ως θεµελιώδης νόµος της ευρωπαϊκής έννοµης τάξης. δ) Νοµικές συνέπειες. Η θέσπιση και υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος σηµατοδοτεί όντας µία ευρωπαϊκή καινοτοµία το πέρασµα σε µία νέα νοµική ποιότητα. Μία σειρά από αλλαγές σε νοµικό επίπεδο λαµβάνει χώρα στην ενοποιηµένη ευρωπαϊκή έννοµη τάξη. Κατ αρχάς, σηµειώνεται αναστροφή της νοµιµοποίησης, καθώς αλλάζει η πηγή της νοµιµοποίησης. Ο ευρωπαίος πολίτης δεν ανατρέχει πια στο Σύνταγµα της εσωτερικής έννοµης τάξης, όπου ανήκει, αλλά στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Σηµειωτέον δε, ότι η αντιµετώπιση ίδιων νοµικών ζητηµάτων και προβληµατισµών διαφοροποιείται και οι απαντήσεις στα ίδια νοµικά προβλήµατα αποκλίνουν από τις µέχρι τώρα δεδοµένες απαντήσεις. ε) Συµβολικές επιπτώσεις. Οι συµβολικές επιπτώσεις από το θεµελιώδες νοµικό κείµενο που έχει συνταγµατική µορφή είναι εξίσου πολύ σηµαντικές. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα παραπέµπει σε έννοιες όπως είναι η δηµοκρατία, η κυριαρχία και το κράτος, δηλ. σε έννοιες που υφίστανται πολύ ισχυρές δοκιµασίες, πιέσεις και αµφισβητήσεις. Αναφύεται εν προκειµένω το ερώτηµα αν η ΕΕ. δύναται να εµπεριέχει τα τρία στοιχεία του κράτους, στο οποίο παραπέµπει το Ευρωπαϊκό Σύνταγµα. Η απάντηση είναι θετική, καθώς ο λαός ως στοιχείο του κράτους (η ιθαγένεια της ένωσης προστίθεται στην εθνική, η οποία δεν καταργείται), η χώρα υπάρχει και προσδιορίζεται συγκεκριµένα γεωγραφικώς και η εξουσία χαρακτηρίζεται αυτοδύναµη, πρωτογενής. στ) Επιπτώσεις στη θεσµική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η µετάβαση από τον «πολιτισµό των συνθηκών» στον «πολιτισµό του Συντάγµατος»

12 10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ διαµορφώνει κατ ανάγκη µία άλλη σχέση των ενωσιακών οργάνων µεταξύ τους, των οργάνων της Ένωσης µε τα εθνικά κοινοβούλια, των ευρωπαϊκών ενωσιακών διαδικασιών µε τους Ευρωπαίους πολίτες, µε τους κοινωνικούς εταίρους και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, π.χ. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται νοµοθετικό όργανο, (άρθρ του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος). II) Συµπεράσµατα - Ανακεφαλαίωση. Η Ευρώπη εξελίσσεται διαρκώς µε σταθερά και µεθοδικά βήµατα. Η θέσπιση και υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συντάγµατος συνιστά ένα ποιοτικό άλµα, µία εξέλιξη ιδιάζουσας σηµαντικότητας, λαµβανοµένων υπόψη των νοµικοπολιτικών επιπτώσεων στα ευρύτερα γεωπολιτικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος

Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Εργασία στο Συνταγµατικό Δίκαιο Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας Γ. Δηµητρόπουλος Θέµα: Ο Αυστηρός Χαρακτήρας του Συντάγµατος Πλυτά Κατερίνα Α Εξάµηνο 2009-2010 ΑΜ: 1340200900307 6947837120 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ...4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΡΑΦΙΩΝ...5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...7 ABSTRACT...8 ΕΙΣΑΩΗ...9 ΜΕΡΟΣ Α: ΟΙ ΟΤΑ...12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ...13 1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΙΟΙΚΗΣΗΣ... 13 1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1) ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ 2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ Β) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Γ) ΕΘΙΜΟ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ Ε) ΤΟ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΟ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Εργασία για το µάθηµα: «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα» Υπεύθυνος καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ : ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ : ΚΑΝΛΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις-Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή αφορά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και ειδικότερα, το ελεγκτικό του έργο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο μέρος γίνεται παρουσίαση του θεσμικού αυτού οργάνου της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Η περίπτωση των Ολοκληρωµένων Παρεµβάσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Κείµενο Πολιτικής PP 13 / Απρίλιος 2010 Μια Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να ανταποκριθεί στην παγκόσµια εποχή Μπορούµε να αντιµετωπίσουµε την πρόκληση; Λουκάς Τσούκαλης, Olaf Cramme και Roger Liddle Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΩ- ΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ Σπουδάστρια: ΛΟΥΚΙΑ ΣΑΝΔΑΛΗ Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine

Ευρωπαϊκή Ένωση. του Pascal Fontaine Ευρωπαϊκή Ένωση του Pascal Fontaine Μπορείτε να βρείτε αυτό το φυλλάδιο και άλλες σύντομες και σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ec.europa.eu/publications Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα