ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ είλαη ε δηελέξγεηα πεξηνδηθώλ ειέγρσλ πνηόηεηαο. Η Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο Ελέξγεηαο (ΕΕΑΕ) σο αξκόδηα αξρή ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο εθδίδεη, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία, πξσηόθνιια ειέγρσλ πνηόηεηαο εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ κε θύξηνπο ζηόρνπο: ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθώλ θαη θνηλά απνδεθηώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ, ηνλ θαζνξηζκό ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ (ειέγρνπζα αξρή, ππεύζπλνη δηνίθεζε εξγαζηεξίσλ, ηαηξνί, αθηηλνθπζηθνί ηαηξηθήο, πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο, πξνζσπηθό εξγαζηεξίσλ θιπ), ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ κεζόδσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζεκείσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη, ηε ζέζπηζε νξίσλ απνδνρήο γηα θάζε παξάκεηξν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ ζεκαίλεη απηόκαηα ηε ιήςε απαξαίηεησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ ή ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ γηα θιηληθέο εθαξκνγέο, ηνλ θαζνξηζκό ηεο πεξηνδηθόηεηαο ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο γηα θάζε παξάκεηξν ιεηηνπξγίαο θαη ζεκείν ειέγρνπ. Πξσηόθνιια ειέγρσλ πνηόηεηαο έρνπλ ήδε εθδνζεί από ηελ ΕΕΑΕ ππό ηε κνξθή εγθπθιίνπ θαη πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ππνρξεσηηθά από όια αλεμαηξέησο ηα αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα. Η κέξηκλα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ πνηόηεηαο είλαη επζύλε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ (ηεο δηνίθεζεο ή/ θαη ηνπ ππεπζύλνπ αθηηλνιόγνπ ζηα εξγαζηήξηα θαηεγνξίαο Φ1), ελώ ε νξγάλσζε, ε επνπηεία, ε εθηέιεζε (όισλ ή κέξνο απηώλ) θαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν ή ην ζύκβνπιν αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο ζηα εξγαζηήξηα θαηεγνξίαο Φ2 θαη Φ3. Η εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ ειέγρεηαη από ηελ ΕΕΑΕ θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο ηεο θαη 1

2 ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο θηλνύληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Τν παξόλ πξσηόθνιιν, απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ πξσηνθόιινπ ειέγρσλ αθηηλνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη αθνξά ζε ειέγρνπο πνηόηεηαο ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαη απνηύπσζεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο κε ςεθηαθό αληρλεπηή ή κε ρξήζε θαζέηαο ηερλνινγίαο θσηνδηεγεηξόκελνπ θσζθόξνπ-ππνινγηζηηθήο αθηηλνγξαθίαο (Computed Radiography). Β. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΔΗΚΟΝΑ Τα πξνηεηλόκελα πξσηόθνιια πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειάρηζηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ςεθηαθά ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη απνηύπσζεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο. Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηήλνπλ πεξηζζόηεξνπο ειέγρνπο θαη απζηεξόηεξα όξηα απνδνρήο ηόηε απηά ζα πξέπεη λα πηνζεηνύληαη. Είλαη απηνλόεην όηη ζε πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο ησλ ζπζηεκάησλ, νη πξνβιεπόκελνη έιεγρνη πξέπεη λα πξνεγνύληαη ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη θαη από ηνπο θαλνληζκνύο αθηηλνπξνζηαζίαο. Δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη κόλνλ εάλ είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο θαη επαξθώο ηεθκεξησκέλεο. Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο, είλαη: α) Ύπαπξη καηάλληλα εκπαιδεςμένος πποζυπικού Τα άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ειέγρνπο πνηόηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα. Ο ππεύζπλνο ηαηξόο ή ν ππεύζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθόο ηαηξηθήο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ πνηόηεηαο ζην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ κόλνλ εάλ απηό έρεη ηελ απαηηνύκελε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα ή έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό. Υπεύζπλνο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ είλαη ν ππεύζπλνο ηαηξόο (θαη ν ππεύζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο όπνπ απαηηείηαη). β) Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ Κάζε εξγαζηήξην πξέπεη λα έρεη «πξόζβαζε» ζε θαηάιιειν θαη πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ. Ψο «πξόζβαζε» λνείηαη είηε ε ηδηνθηεζία θαηάιιεισλ νξγάλσλ θαη νκνησκάησλ από ην ίδην ην εξγαζηήξην είηε ε θαηνρή απηώλ ησλ 2

3 νξγάλσλ θαη νκνησκάησλ από ηνλ ππεύζπλν ή ην ζύκβνπιν αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο, ν νπνίνο ηα δηαζέηεη γηα ηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο ζην εξγαζηήξην. Ψο θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζεσξνύληαη: 1. Γοζίμεηπο (Επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηηκώλ Air-kerma < 20κGy) 2. Φυηόμεηπο 3. Οπηικό πςκνόμεηπο 4. Ομοιώμαηα ελέγσυν Οκνηώκαηα κέηξεζεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο πςειήο θαη ρακειήο αληίζεζεο Πιάθεο Plexiglas θαη PMMA θαηάιιεινπ πάρνπο (*) Μεηαιιηθή πιάθα θαηάιιεινπ πάρνπο (*) Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα (ή νκνηώκαηα) (*) Οκνίσκα ειέγρνπ αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο (Σπζηήλεηαη) (*)αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ειέγρνπ Γ. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πιήξνπο ειέγρνπ απνδνρήο από ηνλ αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία πνπ ηα εγθαζηζηά. Γηα θάζε ζύζηεκα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί εηδηθό αξρείν όπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη ηηκέο αλαθνξάο γηα θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο αληίζεζεο LASER Camera, δηαγλσζηηθήο νζόλεο. Εύξνο θαη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ρακειήο αληίζεζεο LASER Camera, δηαγλσζηηθήο νζόλεο. Τηκέο Αir-kerma, DAP, ξπζκνύ δόζεο, θιπ. ή δείθηε δόζεο (S value, SAL, lgm, EI, δόζε εηζόδνπ θιπ) γηα ζπλήζεηο εμεηάζεηο (ζώξαθα, ΟΜΣΣ, καζηνγξαθία θιπ) νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηππηθά ζηνηρεία αθηηλνβόιεζεο θαη ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο. Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο θαη ρακειήο αληίζεζεο γηα ηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο Σπλάξηεζε ηνπ δείθηε δόζεο ηνπ απεηθνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηηο κεηξνύκελεο ηηκέο δόζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νκνηώκαηνο ή ηηο ηηκέο DAP όπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο. Σπλάξηεζε απόθξηζεο ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ κε ηε δόζε Αληρλεπζηκόηεηα ρακειήο αληίζεζεο (ζπζηήλεηαη). Τν ζπγθεθξηκέλν αξρείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρείν αλαθνξάο θαη πξέπεη λα είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σε πεξίπησζε ζεκαληηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ην αξρείν πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα. 3

4 E. ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΘΔΖ Δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ αθηίλσλ-φ ζηνπο εκηαγσγνύο αληρλεπηέο, απαηηείηαη ε ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ δεζκώλ γηα νξηζκέλνπο από ηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο πνπ αθνινπζνύλ. Τέηνηεο δέζκεο είλαη νη: 1. ΠΔ W (RQA5): 66-74kVp, κε επηπξόζζεην θίιηξν 0.5mm Cu + (0-4) mmal ή έσο 21mmAl, ώζηε ην νιηθό HVL λα είλαη ίζν κε 6.8 mmal. 2. ΠΔ ΜammoA (RQA-M2): 28kVp, ζπλδπζκόο αλόδνπ-θίιηξνπ Μν-Μν κε επηπξόζζεην θίιηξν έσο 2mm Al, ώζηε ην νιηθό HVL λα είλαη ίζν κε 0.6mm Al 3. ΠΔ ΜammoB (Εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επηινγή αλόδνπ-θίιηξνπ Μν-Μν): 25kVp κε επηπξόζζεην θίιηξν 3mm Al. Σε πεξίπησζε έθδνζεο πξόηππεο δέζκεο (π.ρ. IEC standards) ε ΠΔ ΜammoB ζα αληηθαηαζηαζεί αλάινγα. 4

5 Σ. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 1. LASER CAMERA 1.1: Ποιόηηηα εικόναρ LASER Camera Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όιεο νη πεξηνρέο-δνκέο πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο. Οη παξαηεξνύκελεο γξακκέο πξέπεη λα είλαη επζείεο. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Σύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αιιά ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο. 1.2: Απόκπιζη εκηύπυζηρ ζε διαβαθμίζειρ ηος γκπι Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη, ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην ινγηζκηθό ηνπ ζπζηήκαηνο εθηύπσζεο. Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα εθηππσζεί ςεθηαθό νκνίσκα κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη απεηθνληδόκελν ζε παξάζπξν ρακειήο αληίζεζεο. Η απόθξηζε αμηνινγείηαη κε κέηξεζε ηεο ακαύξσζεο ζην εθηππσκέλν θηικ (κε νπηηθό ππθλόκεηξν) θαη ζρεδηαζκό ηεο θακπύιεο ακαύξσζεο-δηαβάζκηζεο ηνπ γθξη. Η θακπύιε πξέπεη λα είλαη ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο ή ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εηήζηνο 1.3: Ομοιογένεια εκηύπυζηρ Όπγανα: - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα ην νπνίν πεξηέρεη νκνηνγελή πεξηνρή ζε ηόλν ηνπ γθξη - νπηηθό ππθλόκεηξν Εθηύπσζε ηνπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 κεηξήζεηο ηεο ακαύξσζεο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο νκνηνγελνύο πεξηνρήο ηνπ εθηππσκέλνπ θηικ. max min Η κέγηζηε απόθιηζε ( 100% )κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο ακαύξσζεο mean πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 10%. Εμακεληαίνο 5

6 2. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΟΘΟΝΖ Ζ/Τ 2.1: Δπιζκόπηζη ακηινολογικήρ εικόναρ Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη νπηηθόο έιεγρνο ηεο πξνθύπηνπζαο εηθόλαο κε ρξήζε κεγεζπληηθνύ θαθνύ θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ. Όιεο νη πεξηνρέο - δνκέο πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο ζηελ νζόλε. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο θαη αλαθιάζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο νζόλεο. Αλάινγα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αιιά ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 2.2: Θόπςβορ οθόνηρ Όπγανα: Χεθηαθό νκνίσκα ειέγρνπ δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο (π.ρ. TG18 AFC) Οπηηθόο έιεγρνο ηεο πξνθύπηνπζαο εηθόλαο από απόζηαζε 30cm. Πξέπεη λα είλαη νξαηέο πεξηνρέο κεγέζνπο ηξηώλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel) θαη αληίζεζεο 30% κε ην ππόβαζξν. Μεληαίνο 2.3: Φυηεινόηηηα ςποβάθπος Όπγανα: Καηάιιειν θσηόκεηξν Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζην δσκάηην δηάγλσζεο. Φσηεηλή ξνή < 10 lux. Εμακεληαίνο 2.4: Δύπορ θυηεινόηηηαρ Οπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα Μέηξεζε ηεο κέγηζηεο (L max ) θαη ειάρηζηεο (L min ) θσηεηλήο ξνήο ζην δσκάηην δηάγλσζεο από ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπ νκνηώκαηνο. Γηα ηελ νζόλε δηάγλσζεο L max / L min > 250. Εμακεληαίνο 6

7 2.5: Ομοιογένεια θυηεινόηηηαρ Οπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο L ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ απεηθνληδόκελνπ νκνηώκαηνο. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηεο θσηεηλήο ξνήο κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πξέπεη λα είλαη: < 30% γηα νζόλεο ηερλνινγίαο CRT < 10% γηα νζόλεο ηερλνινγίαο LCD. Εμακεληαίνο 2.6: Απόκπιζη θυηεινήρ ποήρ Όπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - ςεθηαθά νκνηώκαηα Η ξπζκίζεηο ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ηεο αληίζεζεο ηεο νζόλεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή δηάθξηζε όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ νκνηώκαηνο. Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο L ζε πεξηνρέο ησλ απεηθνληδόκελσλ νκνησκάησλ κε δηαθνξεηηθή θσηεηλόηεηα. Οη κεηξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο γηα ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο θσηεηλόηεηαο θαη αληίζεζεο. Εμακεληαίνο 3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ/ ΚΑΔΣΑ 3.1: Ποιόηηηα εικόναρ-οπηικόρ Έλεγσορ Όπγανα: - Οκνίσκα ειέγρνπ δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ρακειήο θαη πςειήο αληίζεζεο. - Πιάθεο Plexiglas ζπλνιηθνύ πάρνπο έσο 30cm, ή δύν θύιια Cu θαηάιιεινπ πάρνπο γηα πξνζνκνίσζε θαλνληθνύ αλζξώπνπ. Τνπνζέηεζε ηνπ νκνηώκαηνο κεηαμύ ησλ πιαθώλ ή ησλ θύιισλ Cu (ζηε κέζε). Αθηηλνβόιεζε ησλ πιαθώλ Plexiglas κε θιηληθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη έθζεζεο: (η) νπηζζν-πξόζζηαο αθηηλνγξαθίαο ζώξαθα (20cm Plexiglas), (ηη) αθηηλνγξαθίαο ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) θαη 7

8 ημείυζη : (ηηη) αθηηλνγξαθίαο θξαλίνπ (17cm Plexiglas) (η) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 300κm ρακειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 2.0mm, (ηη) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 500κm, (ηηη) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 300κm. Ιδαληθά νη παξαηεξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Εβδνκαδηαίνο Σε πεξίπησζε πνπ ην αθηηλνινγηθό ζύζηεκα ζπλνδεύεηαη από νκνίσκα απηόκαηνπ ειέγρνπ (κέζα από ελζσκαησκέλν πξσηόθνιιν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληρλεπηώλ, ζα αθνινπζείηαη ην πξσηόθνιιν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε ηε πξνηεηλόκελε ζπρλόηεηα. 3.2: Γείκηηρ Γόζηρ-Γόζη ειζόδος Όπγανα: - Πιάθεο Plexiglas ζπλνιηθνύ πάρνπο έσο 30cm, ή θύιιν Cu θαηάιιεινπ πάρνπο γηα πξνζνκνίσζε θαλνληθνύ αλζξώπνπ - Καηάιιειν δνζίκεηξν Αθηηλνβνινύληαη νη πιάθεο Plexiglas κε ηα θιηληθά ζηνηρεία πξαγκαηνπνίεζεο: (η) νπηζζν-πξόζζηαο αθηηλνγξαθίαο ζώξαθα (20cm Plexiglas), (ηη) αθηηλνγξαθίαο ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) θαη (ηηη) αθηηλνγξαθίαο θξαλίνπ (17cm Plexiglas). Καηαγξαθή ηνπ δείθηε δόζεο θαη κέηξεζε ηεο δόζεο εηζόδνπ ζην νκνίσκα. Οη κεηξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Η κεηξνύκελε ηηκή δόζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ΔΕΑ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ελώ ε ζπλάξηεζε δείθηε δόζεο - κεηξνύκελεο δόζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εμακεληαίνο 3.3: Γευμεηπική παπαμόπθυζη Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 2mm Al) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. - Πιάθα Plexiglas πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1cm κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηε κεηαιιηθή πιάθα. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε θαη 8

9 κεηξώληαη νη απεηθνληδόκελεο θάζεηεο απνζηάζεηο x, y ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο. Οη απνζηάζεηο x, y πξέπεη λα δηαθέξνπλ <3% από ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. Ο ιόγνο x/y πξέπεη λα είλαη ίζνο κε 1.0±0.3 ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ θαη κε 1.0±0.5 ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Εμακεληαίνο 3.4: Δναπομείναζα Δικόνα Όπγανα: - Πιάθα (π.ρ 2mm Al) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. - Πιάθα Plexiglas πάρνπο 10cm Τνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ώζηε λα θαιύπηεη ηε κηζή επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε ζηα 50kV. Μεηά από 1min ηνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ώζηε λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή κε ηε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Επαλαιακβάλεηαη ε αθηηλνβόιεζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ζηελ ηειεπηαία εηθόλα. - PV1 (ρσξίο Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) - PV2 (ρσξίο Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε), - PV3 (κε Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε) θαη - PV4 (κε Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) Η απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε. Επίζεο πξέπεη (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3 Εμακεληαίνο ημείυζη: Σε πεξίπησζε ρξήζεο ςεθηαθήο θαζέηαο, ε θαζέηα πξέπεη λα δηαβαζηεί πξηλ αθηηλνβνιεζεί γηα δεύηεξε θνξά. 3.5: Έλεγσορ απόκπιζηρ ανισνεςηή Όπγανα: Καηάιιειν δνζίκεηξν Πξαγκαηνπνίεζε αθηηλνβόιεζεο ζε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw θαη γηα εύξνο ηηκώλ Air-kerma ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή 5κGy-100κGy. Μεηξείηαη ε κέζε ηηκή ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ (raw data) γηα θάζε ηηκή Air kerma. Σρεδηάδεηαη ε θακπύιε Air-kerma ηηκέο εηθνλνζηνηρείσλ. Εθόζνλ ν ζηαζκόο εξγαζίαο δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο 9

10 εηθνλνζηνηρείσλ, νη εηθόλεο απνηππώλνληαη ζε θηικ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία θαη κεηξώληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο νπηηθήο ππθλόηεηαο. Σρεδηάδεηαη ε θακπύιε Air-kerma νπηηθήο ππθλόηεηαο. Η πξνθύπηνπζα θακπύιε πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εηήζηνο 3.6: Έλεγσορ σαμηλήρ ανηίθεζηρ ζε πεπιβάλλον θοπύβος Όπγανα: - Καηάιιειν δνζίκεηξν - Οκνίσκα κε πεξηνρέο ρακειήο αληίζεζεο. - Ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν νκνίσκα αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο. Αθηηλνβνιείηαη ην νκνίσκα κε ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw. Σε θάζε πεξίπησζε νη ζπλζήθεο αθηηλνβόιεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή έθζεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή (βιέπε 3.5) Αμηνινγείηαη ε πξνθύπηνπζα εηθόλα θαη ζεκεηώλεηαη ε ειάρηζηε παξαηεξήζηκε ηηκή ρακειήο αληίζεζεο. Πξναηξεηηθά ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο (ή ε δεκηνπξγία θακπύιεο) αληρλεπζηκόηεηαο-ρακειήο αληίζεζεο (contrast detail), κε ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νκνηώκαηνο. Η ειάρηζηε δηαθξηηή δηάζηαζε θαη ε θακπύιε (όπνπ ππάξρεη) πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηηο ηηκέο (ή ηελ θακπύιε) αλαθνξάο. Εηήζηνο 3.7: Έλεγσορ ομοιογένειαρ Όπγανα: - Καηάιιειν δνζίκεηξν - Πιάθεο Plexiglas Πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε ηνπ αληρλεπηή ζε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw γηα ηηκή Air-kerma<10κGy. Ειέγρνληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα πεξηζηξνθή ηεο ιπρλίαο θαηά 90 ν. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Υπνινγίδεηαη ε απόθιηζε ησλ max min κεηξνύκελσλ ηηκώλ σο 100%. Η απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ mean 10

11 ημείυζη: ηηκώλ ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <10%. Εθόζνλ νη δηαθπκάλζεηο νθείινληαη ζην θαηλόκελν heel αλακέλνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο ιπρλίαο. Εηήζηνο Οη ςεθηαθέο θαζέηεο πξέπεη λα αθηηλνβνινύληαη κε πξνζαλαηνιηζκό 0 ν θαη 180 ν γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ heel. 3.8: Έλεγσορ επαναλητιμόηηηαρ αςηόμαηος ζςζηήμαηορ ελέγσος έκθεζηρ (AEC) Όπγανα: - Οπηηθό ππθλόκεηξν - Πιάθεο Plexiglas ή Cu - Καηάιιειν δνζίκεηξν Λακβάλνληαη εηθόλεο γηα 3 πάρε Plexiglas ή Cu γηα ηηκέο πςειήο ηάζεο 60,80 θαη 100kV θαη γηα όινπο ηνπο ζαιάκνπο ηνπ AEC. Ειέγρνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί ησλ ζαιάκσλ ηνπ AEC γηα έλα πάρνο Plexiglas ή Cu θαη γηα κία ηηκή πςειήο ηάζεο. Πξνζδηνξίδεηαη ε δόζε ζηνλ αληρλεπηή είηε κε απεπζείαο κέηξεζε είηε κε επηινγή ησλ πιεζηέζηεξσλ ζηνηρείσλ (kvp, mas) ρεηξνθίλεηα θαη κέηξεζε. Εθηππώλεηαη ε εηθόλα ζε θηικ θαη κεηξώληαη νη αληίζηνηρεο νπηηθέο ππθλόηεηεο. (Σπζηήλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία πξηλ ηελ εθηύπσζε ησλ εηθόλσλ). Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ νπηηθώλ ππθλνηήησλ πξέπεη λα είλαη ± 0.15 OD. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ δόζεο ζηνλ αληρλεπηή πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ±15 κgy. Εηήζηνο 3.9: Dark noise - τεςδοεικόνερ ζε τηθιακή καζέηα «Δηάβαζκα» ηεο θαζέηαο ρσξίο λα πξνεγεζεί αθηηλνβόιεζή ηεο. Εηθόλα ρσξίο λα παξαηεξνύληαη ςεπδελδείμεηο, ή ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ηηκή ηνπ δείθηε δόζεο πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Καζεκεξηλόο 11

12 3.10: Γπαμμή ζάπυζηρ Laser ζε τηθιακή καζέηα Αθηηλνβνιείηαη κε θαηάιιεια ζηνηρεία κεηαιιηθόο ράξαθαο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζέηαο κε κηθξή θιίζε σο πξνο ηηο πιεπξέο ηεο θαη «δηαβάδεηαη» ε πξνθύπηνπζα εηθόλα. Η αθκή ηνπ κεηαιιηθνύ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο 4. ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ/ΚΑΔΣΑ Οη καζηνγξάθνη κε ςεθηαθό αληρλεπηή/θαζέηα ζπλήζσο δηαζέηνπλ σο παξειθόκελα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ πνηόηεηαο, νκνηώκαηα όπσο πιάθεο Plexiglas, θύιια Al, νκνηώκαηα καζηνύ θιπ. Οη πξνηεηλόκελνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή έιεγρνη πνηόηεηαο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζπρλόηεηα θαη πεξηιακβάλνπλ παξακέηξνπο όπσο ε νκνηνγέλεηα, ν ζόξπβνο, ν ιόγνο αληίζεζεο ζνξύβνπ, ν έιεγρνο ςεπδνεηθόλσλ (artifacts) θιπ. 4.1: Έλεγσορ απόκπιζηρ ηος ανισνεςηή-τηθιακήρ καζέηαρ Όπγανα: Καηάιιειν δνζίκεηξν Πξαγκαηνπνίεζε αθηηλνβόιεζεο ζε θαηάιιειε ΠΔ Mammo γηα εύξνο ηηκώλ Air-kerma ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή 5-50κGy. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) γηα θάζε ηηκή δόζεο θαη ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο. Καηαζθεπάδεηαη ε θακπύιε κέζσλ ηηκώλ - δόζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή δόζε (offset). Η πξνθύπηνπζα θακπύιε πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εμακεληαίνο ημείυζη: Επηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο ςεθηαθώλ θαζεηώλ, θάζε θαζέηα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηόο αληρλεπηήο. 4.2: Έλεγσορ σαμηλήρ ανηίθεζηρ ζε πεπιβάλλον θοπύβος Όπγανα: - θαηάιιειν δνζίκεηξν - Οκνίσκα κε πεξηνρέο ρακειήο αληίζεζεο 12

13 - Ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν νκνίσκα αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο Αθηηλνβνιείηαη ην νκνίσκα κε ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔ Mammo. Σε θάζε πεξίπησζε νη ζπλζήθεο αθηηλνβόιεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή έθζεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή (βιέπε 4.1) Αμηνινγείηαη ε πξνθύπηνπζα εηθόλα θαη ζεκεηώλεηαη ε ειάρηζηε ηηκή ρακειήο αληίζεζεο. Πξναηξεηηθά ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο (ή ε δεκηνπξγία θακπύιεο) αληρλεπζηκόηεηαο-ρακειήο αληίζεζεο (contrast detail), κε ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο θαη κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ειάρηζηε δηαθξηηή δηάζηαζε θαη ε θακπύιε (όπνπ δεκηνπξγείηαη) πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηηο ηηκέο (ή ηελ θακπύιε) αλαθνξάο. Εμακεληαίνο 4.3: Έλεγσορ λόγος ανηίθεζηρ-θοπύβος Όπγανα: - Πιάθεο PMMA θαηάιιεινπ πάρνπο - Πιάθα Al πάρνπο 0.1mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ Πιάθα PMMA πάρνπο 2cm ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνιείηαη κε ρξήζε ηνπ AEC. Σεκεηώλνληαη ηα εθαξκνδόκελα ζηνηρεία (kv, mas). Αθνινύζσο, ε πιάθα Al ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο PMMA. Τα εθαξκνδόκελα ζηνηρεία (ή παξαπιήζηα) επηιέγνληαη ρεηξνθίλεηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη αθηηλνβνιήζεηο ηεο πιάθαο Al θαη ηνπ PMMA. Σηελ πξνθύπηνπζα εηθόλα, ν ιόγνο αληίζεζεο ζνξύβνπ CNR 2 2 ππνινγίδεηαη σο: CNR (PV PV ) / sd (Al) sd (bgd ), όπνπ Al bgd PV Al είλαη ε κέζε ηηκή εηθνλνζηνηρείσλ κηαο πεξηνρήο ηεο εηθόλαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιάθα Al, sd(al) ε ηππηθή απόθιηζή, ελώ ν δείθηεο «bgd αλαθέξεηαη ζηε κέζε ηηκή ησλ εηθνλνζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην PMMA ή ην Plexiglas. Επηζεκαίλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). Ο αλσηέξσ έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη γηα δηάθνξα πάρε PMMA. Γηα πάρνο PMMA: 2cm CNR>1.32CNR 5cm 3 cm CNR>1.21CNR 5cm 4 cm CNR>1.10CNR 5cm 6 cm CNR>0.84CNR 5cm 7 cm CNR>0.68CNR 5cm 13

14 Τν CNR 5cm αληηζηνηρεί ζηελ ππνινγηδόκελε ηηκή CNR γηα πιάθα PMMA πάρνπο 5 cm. Εμακεληαίνο 4.4: Έλεγσορ λόγος ζήμαηορ-θοπύβος Όπγανα: Πιάθεο PMMA ή Plexiglas θαηάιιεινπ πάρνπο Πιάθα PMMA ή Plexiglas πάρνπο 2cm ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνιείηαη κε ρξήζε ηνπ AEC. Επαλαιακβάλεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία γηα δηαθνξεηηθά πάρε PMMA. Ο ιόγνο ζήκαηνο - ζνξύβνπ SNR ππνινγίδεηαη σο: SNR (PV PV ) / sd(bgd ), όπνπ PV bgd είλαη ε bgd offset κέζε ηηκή ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κηαο πεξηνρήο θαη sd ε ηππηθή απόθιηζή. Ο δείθηεο offset (PV offset ) αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή δόζε εηζόδνπ ζηνλ αληρλεπηή (4.1). Επηζεκαίλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). max min Η κέγηζηε απόθιηζε ηνπ SNR ( 100% ) γηα ηα δηάθνξα πάρε mean PMMA πξέπεη λα είλαη < 15%. Εμακεληαίνο 4.5: Έλεγσορ ομοιογένειαρ Όπγανα: - θαηάιιειν δνζίκεηξν - πιάθεο PMMA πάρνπο 2cm θαη 7cm Αθηηλνβόιεζε ηνπ αληρλεπηή ζε θαηάιιειε ΠΔ Mammo γηα ηηκή Air-kerma < 10κGy. Έιεγρνο ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) θαη ησλ αληίζηνηρσλ SNR (4.4) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο θαη ζε όιε ηελ εηθόλα. Επαλάιεςε γηα πάρνο PMMA 2cm θαη 7cm. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Η κέγηζηε απόθιηζε max min ( 100% ) ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηηο πεξηνρέο ROI < ±15%. mean Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ SNR ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <±15%. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ SNR κεηαμύ ησλ εηθόλσλ πξέπεη λα είλαη < ±10%. Εμακεληαίνο 14

15 ημείυζη: Οη ςεθηαθέο θαζέηεο πξέπεη λα αθηηλνβνινύληαη κε πξνζαλαηνιηζκό 0 ν θαη 180 ν γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ heel. 4.6: Γευμεηπική παπαμόπθυζη Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 0.1 mmal) - Πιάθα PMMA πάρνπο 2cm κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηε κεηαιιηθή πιάθα. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Αθηηλνβνιείηαη ε πιάθα θαη κεηξώληαη νη πξαγκαηηθέο θαη νη απεηθνληδόκελεο θάζεηεο απνζηάζεηο x, y. Οη κεηξνύκελεο ζηελ εηθόλα απνζηάζεηο x, y πξέπεη λα δηαθέξνπλ <3% από ηηο πξαγκαηηθέο. Ο ιόγνο x/y πξέπεη λα είλαη ίζνο κε 1.0±0.3 ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ αθηηλνβόιεζεο θαη κε 1.0±0.5 ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Εμακεληαίνο 4.7: Δναπομείναζα εικόνα Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 0.1 mmal). - Πιάθα PMMA πάρνπο 4-5cm θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA, ώζηε λα θαιύπηεη ηε κηζή επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε κε ηππηθά ζηνηρεία. Μεηά από 1min ηνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA ώζηε λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηνπ. Επαλαθηηλνβόιεζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηε ηειεπηαία εηθόλα. - PV1 (ρσξίο PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) - PV2 (ρσξίο PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε), - PV3 (κε PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε) θαη - PV4 (κε PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) Η απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε. Επίζεο πξέπεη (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3 Εηήζηνο ημείυζη: Σε πεξίπησζε ρξήζεο ςεθηαθήο θαζέηαο, ε θαζέηα πξέπεη λα δηαβαζηεί πξηλ ηε δεύηεξε αθηηλνβόιεζε. 15

16 4.8: Dark noise - τεςδοεικόνερ ζε τηθιακή καζέηα «Δηάβαζκα» ηηο θαζέηαο ρσξίο αθηηλνβόιεζε. Σηελ πξνθύπηνπζα εηθόλα δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο, ή ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ηηκή ηνπ δείθηε δόζεο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Καζεκεξηλόο 4.9: Γπαμμή ζάπυζηρ Laser ζε τηθιακή καζέηα Αθηηλνβνιείηαη κε θαηάιιεια ζηνηρεία κεηαιιηθόο ράξαθαο ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζέηαο κε κηθξή θιίζε σο πξνο ηηο πιεπξέο ηεο θαη «δηαβάδεηαη» ε εηθόλα. Η αθκή ηνπ κεηαιιηθνύ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο 5 ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ 5.1: Έλεγσορ ομοιογένειαρ ζε τηθιακό μαζηογπάθο απεικόνιζηρ ζσιζμήρ Όπγανα: Πιάθεο PMMA ζπλνιηθνύ πάρνπο 4cm Τνπνζεηνύληαη νη πιάθεο PMMA ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνινύληαη κε ρξήζε AEC. Ειέγρνληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηεο ιπρλίαο θαη θαηά κήθνο ηεο ζρηζκήο ηνπ αληρλεπηή. Οκνίσο γηα ην ιόγν ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Η κέγηζηε απόθιηζε max min ( 100% ) ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηηο πεξηνρέο ROI < ±15%. mean Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ SNR ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <±15%. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ SNR κεηαμύ ησλ εηθόλσλ πξέπεη λα είλαη < ±10%. Εμακεληαίνο 16

17 5.2: Έλεγσορ ζάπυζηρ ζε τηθιακό μαζηογπάθο απεικόνιζηρ ζσιζμήρ Όπγανα: - Πιάθα PMMA ζπλνιηθνύ πάρνπο 4cm - ράξαθαο Αθηηλνβνιείηαη ε πιάθα PMMA κε ρξήζε ηνπ AEC. Τνπνζεηείηαη ν κεηαιιηθόο ράξαθαο κε κηθξή θιίζε ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο PMMA θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί ρεηξνθίλεηα θαη πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ρξήζε ηνπ AEC. Η αθκή ηνπ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο Ε. ΑΝΑΦΟΡΔ 1. The European protocol for the physical and technical aspects of mammography screening, Addendum on Digital mammography to chapter 3 of the European Guidelines for the quality assurance in mammography screening, November European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition, Health & Consumer Protection, Directorate-General, ISBN , Protocol for the QA of computed radiography systems commissioning and annual QA tests, KCARE CR QA Protocol Draft 8.0, Release date AAPM REPORT 93, Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems, report of AAPM task group 10, October Screiner-Karoussou Review of image quality standards to control digital X-ray systems Rad. Prot. Dos. doi: /rpd/nci AAPM Report Assessment of display performance for medical imaging systems: Executive summary of AAPM TG18 repost Med. Phys. 32(4), , ICRP Publication 93 Managing Patient dose in digital radiology Annals of the ICRP. Approved by the commission in November AAPM REPORT 116, An exposure indicator for digital radiology, report of AAPM task group 116, July Hourdakis CJ, Boziari A. and Koumbouli E.: The effect of compression paddle in energy response, calibration and measurement with mammographic dosimeters using ionization chambers and solid-state-detector. Phys. Med. Biol. 54, , Pedersen K and Landmark I-D.: Trial of a proposed protocol for constancy control of digital mammography systems. Med. Phys. 36, , Varjonen M and Stroemer P.: Optimizing the Target-Filter Combination in Digital mammography in the sense of image quality and average Glandular Dose. E.A. Krupinski (Ed.): IWDM 2008, LNCS 5116, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg European Commission (EUR EN) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic images Brussels Luxembourg,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε ψηφιακά ακτινοδιαγνωστικά συστήματα Ν. Καλύβας, Σ. Οικονομίδης, Κ. Χουρδάκης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing)

Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) 1 Κινητός και Διάχυτος Υπολογισμός (Mobile & Pervasive Computing) Δημήτπιορ Κατσαπόρ Χεηκώλαο 2016 Διάλεξη 7η 2 Περιεχόμενα Εςπετήπια 3 Παράμετροι ενδιαφέροντος (1/2) Tuning time: Ο ρξόλνο πνπ ν θηλεηόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ

Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Ποιοηικός έλεγτος καρεκλών γραθείοσ - διαζηαζιακές μεηρήζεις ΔΗΖΓΖΣΖ : ΝΣΑΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ ΖΜΔΗΟ Α Τν νκνίσκα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαζίζκαηνο ζπκκεηξηθά ζην ελδηάκεζν επίπεδν κε ηέηνην ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα