ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αθηηλνπξνζηαζίαο αζζελώλ θαη πξνζσπηθνύ είλαη ε δηελέξγεηα πεξηνδηθώλ ειέγρσλ πνηόηεηαο. Η Ειιεληθή Επηηξνπή Αηνκηθήο Ελέξγεηαο (ΕΕΑΕ) σο αξκόδηα αξρή ζε ζέκαηα αθηηλνπξνζηαζίαο εθδίδεη, όπσο πξνβιέπεηαη από ηε ζρεηηθή Ννκνζεζία, πξσηόθνιια ειέγρσλ πνηόηεηαο εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ κε θύξηνπο ζηόρνπο: ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθώλ θαη θνηλά απνδεθηώλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ, ηνλ θαζνξηζκό ησλ ππνρξεώζεσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ (ειέγρνπζα αξρή, ππεύζπλνη δηνίθεζε εξγαζηεξίσλ, ηαηξνί, αθηηλνθπζηθνί ηαηξηθήο, πξνκεζεύηξηεο εηαηξείεο, πξνζσπηθό εξγαζηεξίσλ θιπ), ηελ νκνγελνπνίεζε ησλ κεζόδσλ πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο θαη ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζεκείσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ πνπ πξέπεη λα ειέγρνληαη, ηε ζέζπηζε νξίσλ απνδνρήο γηα θάζε παξάκεηξν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αθηηλνβνιηώλ, ε ππέξβαζε ησλ νπνίσλ ζεκαίλεη απηόκαηα ηε ιήςε απαξαίηεησλ δηνξζσηηθώλ κέηξσλ ή ηελ παύζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ γηα θιηληθέο εθαξκνγέο, ηνλ θαζνξηζκό ηεο πεξηνδηθόηεηαο ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο γηα θάζε παξάκεηξν ιεηηνπξγίαο θαη ζεκείν ειέγρνπ. Πξσηόθνιια ειέγρσλ πνηόηεηαο έρνπλ ήδε εθδνζεί από ηελ ΕΕΑΕ ππό ηε κνξθή εγθπθιίνπ θαη πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ππνρξεσηηθά από όια αλεμαηξέησο ηα αθηηλνινγηθά εξγαζηήξηα. Η κέξηκλα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ πνηόηεηαο είλαη επζύλε ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ εξγαζηεξίνπ (ηεο δηνίθεζεο ή/ θαη ηνπ ππεπζύλνπ αθηηλνιόγνπ ζηα εξγαζηήξηα θαηεγνξίαο Φ1), ελώ ε νξγάλσζε, ε επνπηεία, ε εθηέιεζε (όισλ ή κέξνο απηώλ) θαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν ή ην ζύκβνπιν αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο ζηα εξγαζηήξηα θαηεγνξίαο Φ2 θαη Φ3. Η εθαξκνγή ησλ πξσηνθόιισλ ειέγρεηαη από ηελ ΕΕΑΕ θαηά ηνπο επηηόπηνπο ειέγρνπο ηεο θαη 1

2 ζε πεξηπηώζεηο κε ζπκκόξθσζεο θηλνύληαη νη πξνβιεπόκελεο από ην λόκν ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο. Τν παξόλ πξσηόθνιιν, απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ινγηθή ζπλέρεηα ηνπ πξσηνθόιινπ ειέγρσλ αθηηλνινγηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη αθνξά ζε ειέγρνπο πνηόηεηαο ζπζηεκάησλ αλίρλεπζεο θαη απνηύπσζεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο κε ςεθηαθό αληρλεπηή ή κε ρξήζε θαζέηαο ηερλνινγίαο θσηνδηεγεηξόκελνπ θσζθόξνπ-ππνινγηζηηθήο αθηηλνγξαθίαο (Computed Radiography). Β. ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΦΖΦΗΑΚΖ ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΚΑΗ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΔΗΚΟΝΑ Τα πξνηεηλόκελα πξσηόθνιια πεξηιακβάλνπλ ηνπο ειάρηζηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ςεθηαθά ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη απνηύπσζεο αθηηλνινγηθήο εηθόλαο. Σε πεξίπησζε πνπ νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπζηήλνπλ πεξηζζόηεξνπο ειέγρνπο θαη απζηεξόηεξα όξηα απνδνρήο ηόηε απηά ζα πξέπεη λα πηνζεηνύληαη. Είλαη απηνλόεην όηη ζε πεξηπηώζεηο αληηθαηάζηαζεο ή επηδηόξζσζεο ησλ ζπζηεκάησλ, νη πξνβιεπόκελνη έιεγρνη πξέπεη λα πξνεγνύληαη ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, όπσο πξνβιέπεηαη θαη από ηνπο θαλνληζκνύο αθηηλνπξνζηαζίαο. Δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ειέγρνπ κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη κόλνλ εάλ είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο θαη επαξθώο ηεθκεξησκέλεο. Γ. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ Απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ ειέγρσλ πνηόηεηαο, είλαη: α) Ύπαπξη καηάλληλα εκπαιδεςμένος πποζυπικού Τα άηνκα πνπ δηελεξγνύλ ειέγρνπο πνηόηεηαο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα. Ο ππεύζπλνο ηαηξόο ή ν ππεύζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθόο ηαηξηθήο κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ειέγρσλ πνηόηεηαο ζην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ κόλνλ εάλ απηό έρεη ηελ απαηηνύκελε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη επάξθεηα ή έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ην ζθνπό απηό. Υπεύζπλνο γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ, ηελ αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ζρεηηθνύ αξρείνπ είλαη ν ππεύζπλνο ηαηξόο (θαη ν ππεύζπλνο αθηηλνπξνζηαζίαο όπνπ απαηηείηαη). β) Απαιηούμενορ εξοπλιζμόρ Κάζε εξγαζηήξην πξέπεη λα έρεη «πξόζβαζε» ζε θαηάιιειν θαη πιήξε εμνπιηζκό γηα ηε δηελέξγεηα ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ. Ψο «πξόζβαζε» λνείηαη είηε ε ηδηνθηεζία θαηάιιεισλ νξγάλσλ θαη νκνησκάησλ από ην ίδην ην εξγαζηήξην είηε ε θαηνρή απηώλ ησλ 2

3 νξγάλσλ θαη νκνησκάησλ από ηνλ ππεύζπλν ή ην ζύκβνπιν αθηηλνπξνζηαζίαο Αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο, ν νπνίνο ηα δηαζέηεη γηα ηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο ζην εξγαζηήξην. Ψο θαηάιιεινο εμνπιηζκόο ζεσξνύληαη: 1. Γοζίμεηπο (Επηζπκεηή ε δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηηκώλ Air-kerma < 20κGy) 2. Φυηόμεηπο 3. Οπηικό πςκνόμεηπο 4. Ομοιώμαηα ελέγσυν Οκνηώκαηα κέηξεζεο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο πςειήο θαη ρακειήο αληίζεζεο Πιάθεο Plexiglas θαη PMMA θαηάιιεινπ πάρνπο (*) Μεηαιιηθή πιάθα θαηάιιεινπ πάρνπο (*) Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα (ή νκνηώκαηα) (*) Οκνίσκα ειέγρνπ αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο (Σπζηήλεηαη) (*)αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ειέγρνπ Γ. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΑΡΥΔΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε πιήξνπο ειέγρνπ απνδνρήο από ηνλ αθηηλνθπζηθό ηαηξηθήο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία πνπ ηα εγθαζηζηά. Γηα θάζε ζύζηεκα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί εηδηθό αξρείν όπνπ ζα αλαγξάθνληαη νη ηηκέο αλαθνξάο γηα θάζε κηα από ηηο αθόινπζεο παξακέηξνπο: Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο αληίζεζεο LASER Camera, δηαγλσζηηθήο νζόλεο. Εύξνο θαη δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ρακειήο αληίζεζεο LASER Camera, δηαγλσζηηθήο νζόλεο. Τηκέο Αir-kerma, DAP, ξπζκνύ δόζεο, θιπ. ή δείθηε δόζεο (S value, SAL, lgm, EI, δόζε εηζόδνπ θιπ) γηα ζπλήζεηο εμεηάζεηο (ζώξαθα, ΟΜΣΣ, καζηνγξαθία θιπ) νη νπνίεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί κε ηππηθά ζηνηρεία αθηηλνβόιεζεο θαη ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο. Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα πςειήο θαη ρακειήο αληίζεζεο γηα ηηο αλσηέξσ εμεηάζεηο Σπλάξηεζε ηνπ δείθηε δόζεο ηνπ απεηθνληζηηθνύ ζπζηήκαηνο κε ηηο κεηξνύκελεο ηηκέο δόζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νκνηώκαηνο ή ηηο ηηκέο DAP όπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο. Σπλάξηεζε απόθξηζεο ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ κε ηε δόζε Αληρλεπζηκόηεηα ρακειήο αληίζεζεο (ζπζηήλεηαη). Τν ζπγθεθξηκέλν αξρείν ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο αξρείν αλαθνξάο θαη πξέπεη λα είλαη πάληα ζηελ δηάζεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ. Σε πεξίπησζε ζεκαληηθήο ηξνπνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ην αξρείν πξέπεη λα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα. 3

4 E. ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΘΔΖ Δεδνκέλεο ηεο επίδξαζεο ηεο ελέξγεηαο ησλ αθηίλσλ-φ ζηνπο εκηαγσγνύο αληρλεπηέο, απαηηείηαη ε ύπαξμε ηππνπνηεκέλσλ δεζκώλ γηα νξηζκέλνπο από ηνπο ειέγρνπο πνηόηεηαο πνπ αθνινπζνύλ. Τέηνηεο δέζκεο είλαη νη: 1. ΠΔ W (RQA5): 66-74kVp, κε επηπξόζζεην θίιηξν 0.5mm Cu + (0-4) mmal ή έσο 21mmAl, ώζηε ην νιηθό HVL λα είλαη ίζν κε 6.8 mmal. 2. ΠΔ ΜammoA (RQA-M2): 28kVp, ζπλδπζκόο αλόδνπ-θίιηξνπ Μν-Μν κε επηπξόζζεην θίιηξν έσο 2mm Al, ώζηε ην νιηθό HVL λα είλαη ίζν κε 0.6mm Al 3. ΠΔ ΜammoB (Εθόζνλ δελ είλαη δπλαηή ε επηινγή αλόδνπ-θίιηξνπ Μν-Μν): 25kVp κε επηπξόζζεην θίιηξν 3mm Al. Σε πεξίπησζε έθδνζεο πξόηππεο δέζκεο (π.ρ. IEC standards) ε ΠΔ ΜammoB ζα αληηθαηαζηαζεί αλάινγα. 4

5 Σ. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ 1. LASER CAMERA 1.1: Ποιόηηηα εικόναρ LASER Camera Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη πξαγκαηνπνίεζε ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Όιεο νη πεξηνρέο-δνκέο πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο. Οη παξαηεξνύκελεο γξακκέο πξέπεη λα είλαη επζείεο. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Σύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αιιά ηνπιάρηζηνλ κεληαίσο. 1.2: Απόκπιζη εκηύπυζηρ ζε διαβαθμίζειρ ηος γκπι Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη, ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην ινγηζκηθό ηνπ ζπζηήκαηνο εθηύπσζεο. Ελαιιαθηηθά, κπνξεί λα εθηππσζεί ςεθηαθό νκνίσκα κε δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξη απεηθνληδόκελν ζε παξάζπξν ρακειήο αληίζεζεο. Η απόθξηζε αμηνινγείηαη κε κέηξεζε ηεο ακαύξσζεο ζην εθηππσκέλν θηικ (κε νπηηθό ππθλόκεηξν) θαη ζρεδηαζκό ηεο θακπύιεο ακαύξσζεο-δηαβάζκηζεο ηνπ γθξη. Η θακπύιε πξέπεη λα είλαη ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο ή ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Εηήζηνο 1.3: Ομοιογένεια εκηύπυζηρ Όπγανα: - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα ην νπνίν πεξηέρεη νκνηνγελή πεξηνρή ζε ηόλν ηνπ γθξη - νπηηθό ππθλόκεηξν Εθηύπσζε ηνπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 κεηξήζεηο ηεο ακαύξσζεο ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηεο νκνηνγελνύο πεξηνρήο ηνπ εθηππσκέλνπ θηικ. max min Η κέγηζηε απόθιηζε ( 100% )κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο ακαύξσζεο mean πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 10%. Εμακεληαίνο 5

6 2. ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΟΘΟΝΖ Ζ/Τ 2.1: Δπιζκόπηζη ακηινολογικήρ εικόναρ Φξήζε θαηάιιεινπ ςεθηαθνύ νκνηώκαηνο θαη νπηηθόο έιεγρνο ηεο πξνθύπηνπζαο εηθόλαο κε ρξήζε κεγεζπληηθνύ θαθνύ θαη ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ. Όιεο νη πεξηνρέο - δνκέο πνπ ζπζηήλεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα είλαη επδηάθξηηεο ζηελ νζόλε. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο θαη αλαθιάζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο νζόλεο. Αλάινγα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή, αιιά ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 2.2: Θόπςβορ οθόνηρ Όπγανα: Χεθηαθό νκνίσκα ειέγρνπ δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο (π.ρ. TG18 AFC) Οπηηθόο έιεγρνο ηεο πξνθύπηνπζαο εηθόλαο από απόζηαζε 30cm. Πξέπεη λα είλαη νξαηέο πεξηνρέο κεγέζνπο ηξηώλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel) θαη αληίζεζεο 30% κε ην ππόβαζξν. Μεληαίνο 2.3: Φυηεινόηηηα ςποβάθπος Όπγανα: Καηάιιειν θσηόκεηξν Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο ζην δσκάηην δηάγλσζεο. Φσηεηλή ξνή < 10 lux. Εμακεληαίνο 2.4: Δύπορ θυηεινόηηηαρ Οπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα Μέηξεζε ηεο κέγηζηεο (L max ) θαη ειάρηζηεο (L min ) θσηεηλήο ξνήο ζην δσκάηην δηάγλσζεο από ηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο ηνπ νκνηώκαηνο. Γηα ηελ νζόλε δηάγλσζεο L max / L min > 250. Εμακεληαίνο 6

7 2.5: Ομοιογένεια θυηεινόηηηαρ Οπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - Καηάιιειν ςεθηαθό νκνίσκα Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο L ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ απεηθνληδόκελνπ νκνηώκαηνο. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ ηεο θσηεηλήο ξνήο κεηαμύ ησλ πεξηνρώλ πξέπεη λα είλαη: < 30% γηα νζόλεο ηερλνινγίαο CRT < 10% γηα νζόλεο ηερλνινγίαο LCD. Εμακεληαίνο 2.6: Απόκπιζη θυηεινήρ ποήρ Όπγανα: - Καηάιιειν θσηόκεηξν - ςεθηαθά νκνηώκαηα Η ξπζκίζεηο ηεο θσηεηλόηεηαο θαη ηεο αληίζεζεο ηεο νζόλεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηελ νπηηθή δηάθξηζε όισλ ησλ πεξηνρώλ ηνπ νκνηώκαηνο. Μέηξεζε ηεο θσηεηλήο ξνήο L ζε πεξηνρέο ησλ απεηθνληδόκελσλ νκνησκάησλ κε δηαθνξεηηθή θσηεηλόηεηα. Οη κεηξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκεο κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο γηα ηηο ίδηεο ξπζκίζεηο θσηεηλόηεηαο θαη αληίζεζεο. Εμακεληαίνο 3. ΔΛΔΓΥΟΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ/ ΚΑΔΣΑ 3.1: Ποιόηηηα εικόναρ-οπηικόρ Έλεγσορ Όπγανα: - Οκνίσκα ειέγρνπ δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο ρακειήο θαη πςειήο αληίζεζεο. - Πιάθεο Plexiglas ζπλνιηθνύ πάρνπο έσο 30cm, ή δύν θύιια Cu θαηάιιεινπ πάρνπο γηα πξνζνκνίσζε θαλνληθνύ αλζξώπνπ. Τνπνζέηεζε ηνπ νκνηώκαηνο κεηαμύ ησλ πιαθώλ ή ησλ θύιισλ Cu (ζηε κέζε). Αθηηλνβόιεζε ησλ πιαθώλ Plexiglas κε θιηληθέο ζπλζήθεο ηνπνζέηεζεο θαη έθζεζεο: (η) νπηζζν-πξόζζηαο αθηηλνγξαθίαο ζώξαθα (20cm Plexiglas), (ηη) αθηηλνγξαθίαο ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) θαη 7

8 ημείυζη : (ηηη) αθηηλνγξαθίαο θξαλίνπ (17cm Plexiglas) (η) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 300κm ρακειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 2.0mm, (ηη) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 500κm, (ηηη) πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 300κm. Ιδαληθά νη παξαηεξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Εβδνκαδηαίνο Σε πεξίπησζε πνπ ην αθηηλνινγηθό ζύζηεκα ζπλνδεύεηαη από νκνίσκα απηόκαηνπ ειέγρνπ (κέζα από ελζσκαησκέλν πξσηόθνιιν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο) ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληρλεπηώλ, ζα αθνινπζείηαη ην πξσηόθνιιν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο κε ηε πξνηεηλόκελε ζπρλόηεηα. 3.2: Γείκηηρ Γόζηρ-Γόζη ειζόδος Όπγανα: - Πιάθεο Plexiglas ζπλνιηθνύ πάρνπο έσο 30cm, ή θύιιν Cu θαηάιιεινπ πάρνπο γηα πξνζνκνίσζε θαλνληθνύ αλζξώπνπ - Καηάιιειν δνζίκεηξν Αθηηλνβνινύληαη νη πιάθεο Plexiglas κε ηα θιηληθά ζηνηρεία πξαγκαηνπνίεζεο: (η) νπηζζν-πξόζζηαο αθηηλνγξαθίαο ζώξαθα (20cm Plexiglas), (ηη) αθηηλνγξαθίαο ΟΜΣΣ (25cm Plexiglas) θαη (ηηη) αθηηλνγξαθίαο θξαλίνπ (17cm Plexiglas). Καηαγξαθή ηνπ δείθηε δόζεο θαη κέηξεζε ηεο δόζεο εηζόδνπ ζην νκνίσκα. Οη κεηξνύκελεο ηηκέο πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηηκέο αλαθνξάο. Η κεηξνύκελε ηηκή δόζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε ηηκή ΔΕΑ ηνπ εξγαζηεξίνπ, ελώ ε ζπλάξηεζε δείθηε δόζεο - κεηξνύκελεο δόζεο πξέπεη λα είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εμακεληαίνο 3.3: Γευμεηπική παπαμόπθυζη Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 2mm Al) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. - Πιάθα Plexiglas πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1cm κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηε κεηαιιηθή πιάθα. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε θαη 8

9 κεηξώληαη νη απεηθνληδόκελεο θάζεηεο απνζηάζεηο x, y ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο. Οη απνζηάζεηο x, y πξέπεη λα δηαθέξνπλ <3% από ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. Ο ιόγνο x/y πξέπεη λα είλαη ίζνο κε 1.0±0.3 ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ θαη κε 1.0±0.5 ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Εμακεληαίνο 3.4: Δναπομείναζα Δικόνα Όπγανα: - Πιάθα (π.ρ 2mm Al) θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. - Πιάθα Plexiglas πάρνπο 10cm Τνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ώζηε λα θαιύπηεη ηε κηζή επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε ζηα 50kV. Μεηά από 1min ηνπνζεηείηαη ε πιάθα Plexiglas ώζηε λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή κε ηε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Επαλαιακβάλεηαη ε αθηηλνβόιεζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ζηελ ηειεπηαία εηθόλα. - PV1 (ρσξίο Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) - PV2 (ρσξίο Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε), - PV3 (κε Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε) θαη - PV4 (κε Plexiglas ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) Η απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε. Επίζεο πξέπεη (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3 Εμακεληαίνο ημείυζη: Σε πεξίπησζε ρξήζεο ςεθηαθήο θαζέηαο, ε θαζέηα πξέπεη λα δηαβαζηεί πξηλ αθηηλνβνιεζεί γηα δεύηεξε θνξά. 3.5: Έλεγσορ απόκπιζηρ ανισνεςηή Όπγανα: Καηάιιειν δνζίκεηξν Πξαγκαηνπνίεζε αθηηλνβόιεζεο ζε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw θαη γηα εύξνο ηηκώλ Air-kerma ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή 5κGy-100κGy. Μεηξείηαη ε κέζε ηηκή ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ (raw data) γηα θάζε ηηκή Air kerma. Σρεδηάδεηαη ε θακπύιε Air-kerma ηηκέο εηθνλνζηνηρείσλ. Εθόζνλ ν ζηαζκόο εξγαζίαο δελ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κέηξεζεο 9

10 εηθνλνζηνηρείσλ, νη εηθόλεο απνηππώλνληαη ζε θηικ κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία θαη κεηξώληαη νη αληίζηνηρεο ηηκέο νπηηθήο ππθλόηεηαο. Σρεδηάδεηαη ε θακπύιε Air-kerma νπηηθήο ππθλόηεηαο. Η πξνθύπηνπζα θακπύιε πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εηήζηνο 3.6: Έλεγσορ σαμηλήρ ανηίθεζηρ ζε πεπιβάλλον θοπύβος Όπγανα: - Καηάιιειν δνζίκεηξν - Οκνίσκα κε πεξηνρέο ρακειήο αληίζεζεο. - Ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν νκνίσκα αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο. Αθηηλνβνιείηαη ην νκνίσκα κε ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw. Σε θάζε πεξίπησζε νη ζπλζήθεο αθηηλνβόιεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή έθζεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή (βιέπε 3.5) Αμηνινγείηαη ε πξνθύπηνπζα εηθόλα θαη ζεκεηώλεηαη ε ειάρηζηε παξαηεξήζηκε ηηκή ρακειήο αληίζεζεο. Πξναηξεηηθά ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο (ή ε δεκηνπξγία θακπύιεο) αληρλεπζηκόηεηαο-ρακειήο αληίζεζεο (contrast detail), κε ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ νκνηώκαηνο. Η ειάρηζηε δηαθξηηή δηάζηαζε θαη ε θακπύιε (όπνπ ππάξρεη) πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηηο ηηκέο (ή ηελ θακπύιε) αλαθνξάο. Εηήζηνο 3.7: Έλεγσορ ομοιογένειαρ Όπγανα: - Καηάιιειν δνζίκεηξν - Πιάθεο Plexiglas Πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε ηνπ αληρλεπηή ζε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔw γηα ηηκή Air-kerma<10κGy. Ειέγρνληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο. Η δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα πεξηζηξνθή ηεο ιπρλίαο θαηά 90 ν. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Υπνινγίδεηαη ε απόθιηζε ησλ max min κεηξνύκελσλ ηηκώλ σο 100%. Η απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ mean 10

11 ημείυζη: ηηκώλ ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <10%. Εθόζνλ νη δηαθπκάλζεηο νθείινληαη ζην θαηλόκελν heel αλακέλνληαη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κεηά ηελ πεξηζηξνθή ηεο ιπρλίαο. Εηήζηνο Οη ςεθηαθέο θαζέηεο πξέπεη λα αθηηλνβνινύληαη κε πξνζαλαηνιηζκό 0 ν θαη 180 ν γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ heel. 3.8: Έλεγσορ επαναλητιμόηηηαρ αςηόμαηος ζςζηήμαηορ ελέγσος έκθεζηρ (AEC) Όπγανα: - Οπηηθό ππθλόκεηξν - Πιάθεο Plexiglas ή Cu - Καηάιιειν δνζίκεηξν Λακβάλνληαη εηθόλεο γηα 3 πάρε Plexiglas ή Cu γηα ηηκέο πςειήο ηάζεο 60,80 θαη 100kV θαη γηα όινπο ηνπο ζαιάκνπο ηνπ AEC. Ειέγρνληαη όινη νη ζπλδπαζκνί ησλ ζαιάκσλ ηνπ AEC γηα έλα πάρνο Plexiglas ή Cu θαη γηα κία ηηκή πςειήο ηάζεο. Πξνζδηνξίδεηαη ε δόζε ζηνλ αληρλεπηή είηε κε απεπζείαο κέηξεζε είηε κε επηινγή ησλ πιεζηέζηεξσλ ζηνηρείσλ (kvp, mas) ρεηξνθίλεηα θαη κέηξεζε. Εθηππώλεηαη ε εηθόλα ζε θηικ θαη κεηξώληαη νη αληίζηνηρεο νπηηθέο ππθλόηεηεο. (Σπζηήλεηαη ε ειάρηζηε δπλαηή επεμεξγαζία πξηλ ηελ εθηύπσζε ησλ εηθόλσλ). Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ νπηηθώλ ππθλνηήησλ πξέπεη λα είλαη ± 0.15 OD. Η δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ δόζεο ζηνλ αληρλεπηή πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ±15 κgy. Εηήζηνο 3.9: Dark noise - τεςδοεικόνερ ζε τηθιακή καζέηα «Δηάβαζκα» ηεο θαζέηαο ρσξίο λα πξνεγεζεί αθηηλνβόιεζή ηεο. Εηθόλα ρσξίο λα παξαηεξνύληαη ςεπδελδείμεηο, ή ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ηηκή ηνπ δείθηε δόζεο πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Καζεκεξηλόο 11

12 3.10: Γπαμμή ζάπυζηρ Laser ζε τηθιακή καζέηα Αθηηλνβνιείηαη κε θαηάιιεια ζηνηρεία κεηαιιηθόο ράξαθαο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζέηαο κε κηθξή θιίζε σο πξνο ηηο πιεπξέο ηεο θαη «δηαβάδεηαη» ε πξνθύπηνπζα εηθόλα. Η αθκή ηνπ κεηαιιηθνύ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο 4. ΔΛΔΓΥΟΗ ΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ ΜΔ ΦΖΦΗΑΚΟ ΑΝΗΥΝΔΤΣΖ/ΚΑΔΣΑ Οη καζηνγξάθνη κε ςεθηαθό αληρλεπηή/θαζέηα ζπλήζσο δηαζέηνπλ σο παξειθόκελα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαηηνύκελσλ ειέγρσλ πνηόηεηαο, νκνηώκαηα όπσο πιάθεο Plexiglas, θύιια Al, νκνηώκαηα καζηνύ θιπ. Οη πξνηεηλόκελνη από ηνλ θαηαζθεπαζηή έιεγρνη πνηόηεηαο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη από ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε ζπρλόηεηα θαη πεξηιακβάλνπλ παξακέηξνπο όπσο ε νκνηνγέλεηα, ν ζόξπβνο, ν ιόγνο αληίζεζεο ζνξύβνπ, ν έιεγρνο ςεπδνεηθόλσλ (artifacts) θιπ. 4.1: Έλεγσορ απόκπιζηρ ηος ανισνεςηή-τηθιακήρ καζέηαρ Όπγανα: Καηάιιειν δνζίκεηξν Πξαγκαηνπνίεζε αθηηλνβόιεζεο ζε θαηάιιειε ΠΔ Mammo γηα εύξνο ηηκώλ Air-kerma ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή 5-50κGy. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) γηα θάζε ηηκή δόζεο θαη ππνινγίδνληαη νη αληίζηνηρεο κέζεο ηηκέο. Καηαζθεπάδεηαη ε θακπύιε κέζσλ ηηκώλ - δόζεο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή δόζε (offset). Η πξνθύπηνπζα θακπύιε πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ θακπύιε αλαθνξάο (R 2 >0.99). Εμακεληαίνο ημείυζη: Επηζεκαίλεηαη όηη ζε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηζζόηεξσλ ηεο κίαο ςεθηαθώλ θαζεηώλ, θάζε θαζέηα πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη σο μερσξηζηόο αληρλεπηήο. 4.2: Έλεγσορ σαμηλήρ ανηίθεζηρ ζε πεπιβάλλον θοπύβος Όπγανα: - θαηάιιειν δνζίκεηξν - Οκνίσκα κε πεξηνρέο ρακειήο αληίζεζεο 12

13 - Ελαιιαθηηθά ζπζηήλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηάιιειν νκνίσκα αληρλεπζηκόηεηαο ρακειήο αληίζεζεο Αθηηλνβνιείηαη ην νκνίσκα κε ηελ θαηάιιειε πνηόηεηα δέζκεο ΠΔ Mammo. Σε θάζε πεξίπησζε νη ζπλζήθεο αθηηλνβόιεζεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή έθζεζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή (βιέπε 4.1) Αμηνινγείηαη ε πξνθύπηνπζα εηθόλα θαη ζεκεηώλεηαη ε ειάρηζηε ηηκή ρακειήο αληίζεζεο. Πξναηξεηηθά ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο (ή ε δεκηνπξγία θακπύιεο) αληρλεπζηκόηεηαο-ρακειήο αληίζεζεο (contrast detail), κε ρξήζε θαηάιιεινπ νκνηώκαηνο θαη κε ην πξσηόθνιιν ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ειάρηζηε δηαθξηηή δηάζηαζε θαη ε θακπύιε (όπνπ δεκηνπξγείηαη) πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηηο ηηκέο (ή ηελ θακπύιε) αλαθνξάο. Εμακεληαίνο 4.3: Έλεγσορ λόγος ανηίθεζηρ-θοπύβος Όπγανα: - Πιάθεο PMMA θαηάιιεινπ πάρνπο - Πιάθα Al πάρνπο 0.1mm θαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ Πιάθα PMMA πάρνπο 2cm ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνιείηαη κε ρξήζε ηνπ AEC. Σεκεηώλνληαη ηα εθαξκνδόκελα ζηνηρεία (kv, mas). Αθνινύζσο, ε πιάθα Al ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο PMMA. Τα εθαξκνδόκελα ζηνηρεία (ή παξαπιήζηα) επηιέγνληαη ρεηξνθίλεηα θαη πξαγκαηνπνηνύληαη αθηηλνβνιήζεηο ηεο πιάθαο Al θαη ηνπ PMMA. Σηελ πξνθύπηνπζα εηθόλα, ν ιόγνο αληίζεζεο ζνξύβνπ CNR 2 2 ππνινγίδεηαη σο: CNR (PV PV ) / sd (Al) sd (bgd ), όπνπ Al bgd PV Al είλαη ε κέζε ηηκή εηθνλνζηνηρείσλ κηαο πεξηνρήο ηεο εηθόλαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πιάθα Al, sd(al) ε ηππηθή απόθιηζή, ελώ ν δείθηεο «bgd αλαθέξεηαη ζηε κέζε ηηκή ησλ εηθνλνζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην PMMA ή ην Plexiglas. Επηζεκαίλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). Ο αλσηέξσ έιεγρνο επαλαιακβάλεηαη γηα δηάθνξα πάρε PMMA. Γηα πάρνο PMMA: 2cm CNR>1.32CNR 5cm 3 cm CNR>1.21CNR 5cm 4 cm CNR>1.10CNR 5cm 6 cm CNR>0.84CNR 5cm 7 cm CNR>0.68CNR 5cm 13

14 Τν CNR 5cm αληηζηνηρεί ζηελ ππνινγηδόκελε ηηκή CNR γηα πιάθα PMMA πάρνπο 5 cm. Εμακεληαίνο 4.4: Έλεγσορ λόγος ζήμαηορ-θοπύβος Όπγανα: Πιάθεο PMMA ή Plexiglas θαηάιιεινπ πάρνπο Πιάθα PMMA ή Plexiglas πάρνπο 2cm ηνπνζεηείηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνιείηαη κε ρξήζε ηνπ AEC. Επαλαιακβάλεηαη ε αλσηέξσ δηαδηθαζία γηα δηαθνξεηηθά πάρε PMMA. Ο ιόγνο ζήκαηνο - ζνξύβνπ SNR ππνινγίδεηαη σο: SNR (PV PV ) / sd(bgd ), όπνπ PV bgd είλαη ε bgd offset κέζε ηηκή ησλ εηθνλνζηνηρείσλ κηαο πεξηνρήο θαη sd ε ηππηθή απόθιηζή. Ο δείθηεο offset (PV offset ) αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή ηνπ εηθνλνζηνηρείνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε κεδεληθή δόζε εηζόδνπ ζηνλ αληρλεπηή (4.1). Επηζεκαίλεηαη όηη ε επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πξσηνγελή δεδνκέλα (raw data). max min Η κέγηζηε απόθιηζε ηνπ SNR ( 100% ) γηα ηα δηάθνξα πάρε mean PMMA πξέπεη λα είλαη < 15%. Εμακεληαίνο 4.5: Έλεγσορ ομοιογένειαρ Όπγανα: - θαηάιιειν δνζίκεηξν - πιάθεο PMMA πάρνπο 2cm θαη 7cm Αθηηλνβόιεζε ηνπ αληρλεπηή ζε θαηάιιειε ΠΔ Mammo γηα ηηκή Air-kerma < 10κGy. Έιεγρνο ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) θαη ησλ αληίζηνηρσλ SNR (4.4) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο θαη ζε όιε ηελ εηθόλα. Επαλάιεςε γηα πάρνο PMMA 2cm θαη 7cm. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Η κέγηζηε απόθιηζε max min ( 100% ) ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηηο πεξηνρέο ROI < ±15%. mean Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ SNR ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <±15%. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ SNR κεηαμύ ησλ εηθόλσλ πξέπεη λα είλαη < ±10%. Εμακεληαίνο 14

15 ημείυζη: Οη ςεθηαθέο θαζέηεο πξέπεη λα αθηηλνβνινύληαη κε πξνζαλαηνιηζκό 0 ν θαη 180 ν γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ heel. 4.6: Γευμεηπική παπαμόπθυζη Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 0.1 mmal) - Πιάθα PMMA πάρνπο 2cm κε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα από ηε κεηαιιηθή πιάθα. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA ζηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηεο. Αθηηλνβνιείηαη ε πιάθα θαη κεηξώληαη νη πξαγκαηηθέο θαη νη απεηθνληδόκελεο θάζεηεο απνζηάζεηο x, y. Οη κεηξνύκελεο ζηελ εηθόλα απνζηάζεηο x, y πξέπεη λα δηαθέξνπλ <3% από ηηο πξαγκαηηθέο. Ο ιόγνο x/y πξέπεη λα είλαη ίζνο κε 1.0±0.3 ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ αθηηλνβόιεζεο θαη κε 1.0±0.5 ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ. Εμακεληαίνο 4.7: Δναπομείναζα εικόνα Όπγανα: - Μεηαιιηθή πιάθα (π.ρ 0.1 mmal). - Πιάθα PMMA πάρνπο 4-5cm θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ. Τνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA, ώζηε λα θαιύπηεη ηε κηζή επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε κε ηππηθά ζηνηρεία. Μεηά από 1min ηνπνζεηείηαη ε πιάθα PMMA ώζηε λα θαιύπηεη νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ αληρλεπηή θαη ε κεηαιιηθή πιάθα ζην θέληξν ηνπ. Επαλαθηηλνβόιεζε κε ηα ίδηα ζηνηρεία. Μεηξώληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηε ηειεπηαία εηθόλα. - PV1 (ρσξίο PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) - PV2 (ρσξίο PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε), - PV3 (κε PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, κε πιάθα ζηε δεύηεξε) θαη - PV4 (κε PMMA ζηε πξώηε αθηηλνβόιεζε, ρσξίο πιάθα ζηε δεύηεξε) Η απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο πξέπεη λα είλαη νκνηόκνξθε. Επίζεο πξέπεη (PV3-PV2)/ (PV1-PV2)<0.3 Εηήζηνο ημείυζη: Σε πεξίπησζε ρξήζεο ςεθηαθήο θαζέηαο, ε θαζέηα πξέπεη λα δηαβαζηεί πξηλ ηε δεύηεξε αθηηλνβόιεζε. 15

16 4.8: Dark noise - τεςδοεικόνερ ζε τηθιακή καζέηα «Δηάβαζκα» ηηο θαζέηαο ρσξίο αθηηλνβόιεζε. Σηελ πξνθύπηνπζα εηθόλα δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο, ή ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. Η ηηκή ηνπ δείθηε δόζεο πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ θαηαζθεπαζηή. Καζεκεξηλόο 4.9: Γπαμμή ζάπυζηρ Laser ζε τηθιακή καζέηα Αθηηλνβνιείηαη κε θαηάιιεια ζηνηρεία κεηαιιηθόο ράξαθαο ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ επηθάλεηα ηεο θαζέηαο κε κηθξή θιίζε σο πξνο ηηο πιεπξέο ηεο θαη «δηαβάδεηαη» ε εηθόλα. Η αθκή ηνπ κεηαιιηθνύ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο 5 ΔΗΓΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ 5.1: Έλεγσορ ομοιογένειαρ ζε τηθιακό μαζηογπάθο απεικόνιζηρ ζσιζμήρ Όπγανα: Πιάθεο PMMA ζπλνιηθνύ πάρνπο 4cm Τνπνζεηνύληαη νη πιάθεο PMMA ζηελ επηθάλεηα ηνπ bucky θαη αθηηλνβνινύληαη κε ρξήζε AEC. Ειέγρνληαη νη ηηκέο ησλ εηθνλνζηνηρείσλ (pixel values) ησλ κε επεμεξγαζκέλσλ δεδνκέλσλ (raw data) ζε δηάθνξεο πεξηνρέο (ROI) ηεο εηθόλαο θαηά ηε δηεύζπλζε ηεο θίλεζεο ηεο ιπρλίαο θαη θαηά κήθνο ηεο ζρηζκήο ηνπ αληρλεπηή. Οκνίσο γηα ην ιόγν ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. Δελ πξέπεη λα παξαηεξνύληαη ςεπδνεηθόλεο. Η κέγηζηε απόθιηζε max min ( 100% ) ησλ ηηκώλ εηθνλνζηνηρείσλ ζηηο πεξηνρέο ROI < ±15%. mean Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ κεηξνύκελσλ ηηκώλ SNR ζηα ROI πξέπεη λα είλαη <±15%. Η κέγηζηε απόθιηζε ησλ ηηκώλ SNR κεηαμύ ησλ εηθόλσλ πξέπεη λα είλαη < ±10%. Εμακεληαίνο 16

17 5.2: Έλεγσορ ζάπυζηρ ζε τηθιακό μαζηογπάθο απεικόνιζηρ ζσιζμήρ Όπγανα: - Πιάθα PMMA ζπλνιηθνύ πάρνπο 4cm - ράξαθαο Αθηηλνβνιείηαη ε πιάθα PMMA κε ρξήζε ηνπ AEC. Τνπνζεηείηαη ν κεηαιιηθόο ράξαθαο κε κηθξή θιίζε ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο PMMA θαη πξαγκαηνπνηείηαη αθηηλνβόιεζε κε ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί ρεηξνθίλεηα θαη πξνζεγγίδνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ρξήζε ηνπ AEC. Η αθκή ηνπ ράξαθα πξέπεη λα απεηθνλίδεηαη ιεία. Εβδνκαδηαίνο Ε. ΑΝΑΦΟΡΔ 1. The European protocol for the physical and technical aspects of mammography screening, Addendum on Digital mammography to chapter 3 of the European Guidelines for the quality assurance in mammography screening, November European guidelines for quality assurance in breast cancer screening and diagnosis, fourth edition, Health & Consumer Protection, Directorate-General, ISBN , Protocol for the QA of computed radiography systems commissioning and annual QA tests, KCARE CR QA Protocol Draft 8.0, Release date AAPM REPORT 93, Acceptance testing and quality control of photostimulable storage phosphor imaging systems, report of AAPM task group 10, October Screiner-Karoussou Review of image quality standards to control digital X-ray systems Rad. Prot. Dos. doi: /rpd/nci AAPM Report Assessment of display performance for medical imaging systems: Executive summary of AAPM TG18 repost Med. Phys. 32(4), , ICRP Publication 93 Managing Patient dose in digital radiology Annals of the ICRP. Approved by the commission in November AAPM REPORT 116, An exposure indicator for digital radiology, report of AAPM task group 116, July Hourdakis CJ, Boziari A. and Koumbouli E.: The effect of compression paddle in energy response, calibration and measurement with mammographic dosimeters using ionization chambers and solid-state-detector. Phys. Med. Biol. 54, , Pedersen K and Landmark I-D.: Trial of a proposed protocol for constancy control of digital mammography systems. Med. Phys. 36, , Varjonen M and Stroemer P.: Optimizing the Target-Filter Combination in Digital mammography in the sense of image quality and average Glandular Dose. E.A. Krupinski (Ed.): IWDM 2008, LNCS 5116, pp , Springer-Verlag Berlin Heidelberg European Commission (EUR EN) European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic images Brussels Luxembourg,

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα