ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ (Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ Άπθπο 1 ο Δπωνςμία - Έδπα - Αςηονομία Μελών - Δκσώπηζη Γικαιωμάηων - Ηδπςηικά Μέλη 1. Ζ Διιεληθή Φίιαζιε Οκνζπνλδία Δπηηξαπέδηαο Αληηζθαίξηζεο πνπ απνθαιείηαη ράξε ζπληνκίαο θαη σο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., κε επσλπκία ζηελ αγγιηθή γιψζζα «HELLENIC TABLE TENNIS FEDERATION» (H.T.T.F.), θαη πνπ ηδξχζεθε ην 1956, κε έδξα ηελ Αζήλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ Ν. 281/1914 «πεξί ζσκαηείσλ», απφ ηα ζσκαηεία πνπ δηαηεξνχλ θαη θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, ηξνπνπνηεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο φπσο πην θάησ. 2. Ζ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. σο ε αλψηαηε νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ ηεο, λα εθπξνζσπείηαη θαη λα είλαη κέινο άιιεο ππεξθείκελεο νξγάλσζεο ή αξρήο, ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, θαη λα απνρσξεί απφ απηή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο ηεο ζχκθσλα πάληα κε ην φζα νη Νφκνη, ηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα θαη νη Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο θάζε θνξά νξίδνπλ. 3. Απαγνξεχεηαη ξεηά ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. λα επεκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο ή λα εθρσξεί ηα θάζε είδνπο δηθαηψκαηά ηεο ππέξ νπνηνπδήπνηε άιινπ ζσκαηείνπ θάζε βαζκνχ. 4. Σα ζσκαηεία - κέιε πνπ ίδξπζαλ ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είλαη ηα αθφινπζα: α) ΟΜΗΛΟ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ΑΘΖΝΩΝ β) ΟΛΤΜΠΗΑΚΟ.Φ.Π. γ) ΠΑΝΑΘΖΝΑΪΚΟ Α.Ο. δ) Υ.Α.Ν. ΑΘΖΝΩΝ ε) Υ.Δ.Ν. ΑΘΖΝΩΝ ζη) Α.Π.. ΠΑΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΔΡΚΤΡΑ δ) Α.Ο. ΝΔΟΗ ΒΤΡΩΝΟ ε) Α.Δ. ΠΑΓΚΡΑΣΗΟΤ ζ) Π.Ο. ΔΠΔΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ η) Α.Δ. ΝΗΚΑΗΑ ηα) Υ.Α.Ν. ΝΗΚΑΗΑ ηβ) ΤΝΓΔΜΟ ΔΛΛΖΝΩΝ ΡΟΤΜΑΝΗΑ. Άπθπο 2 ο κοπόρ - Μέζα 1. «Ζ Δ.Φ.Ο.ΔΠ.Α. σο ε αλψηαηε νξγάλσζε αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ θαιιηεξγνχλ ην άζιεκα ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο, έρεη ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζε φιε ηε ρψξα θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 θαη επφκελα ηνπ ΑΚ, ηων Ν. 2725/99 [ΦΔΚ 121/ ] και 3057 [ΦΔΚ 239/ ] όπωρ αςηοί κάθε θοπά ιζσύοςν θαη γεληθά ζχκθσλα κε ηα φζα ε Διιεληθή έλλνκε ηάμε νξίδεη».

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζθνπνχ ε Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ελδεηθηηθά: I. Γηνξγαλψλεη ζηε δηάξθεηα θάζε ρξφλνπ πξσηαζιήκαηα παλειιήληα, πεξηθεξεηαθά, ηνπηθά, δηα - ζσκαηεηαθά, αηνκηθά ή νκαδηθά, θάζε αλαγλσξηζκέλεο δηεζλψο ή κε ειηθίαο θαη θαηεγνξίαο γηα ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη γεληθέο ή εηδηθέο πξνθεξχμεηο πνπ εθδίδεη ην Γ.. ηεο ή ηα εμνπζηνδνηεκέλα απ απηφ φξγαλά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ νη Νφκνη θαη νη θαλνληζκνί ηεο νξίδνπλ. II. πγθξνηεί ηηο εζληθέο νκάδεο φισλ ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαη ειηθηψλ κε ηα αξκφδηα φξγαλά ηεο θαη κε θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνπλ νη θαλνληζκνί ηεο, θαη ηηο πξνεηνηκάδεη θαηά ην θαιιίηεξν δπλαηφ ηξφπν πξνθεηκέλνπ απηέο λα πεηχρνπλ ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα ζηηο δηεζλείο δηνξγαλψζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή, ζηα πιαίζηα ησλ αγσληζηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εθδίδνπλ ε Γηεζλήο θαη ε Δπξσπατθή Οκνζπνλδία ηνπ αζιήκαηνο θαη θάζε άιινο αλαγλσξηζκέλνο απ απηέο δηεζλήο αζιεηηθφο νξγαληζκφο. III.Δθπνλεί θαη εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο ηνπ αζιήκαηνο δηνξγαλψλνληαο πξσηαζιήκαηα θαη άιιεο πξνπνλεηηθέο ή κε εθδειψζεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζε φια ηα επίπεδα απηήο (δεκνηηθφ - γπκλάζην - ιχθεην - ΣΔΗ - ΑΔΗ), ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο, ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ησλ αηφκσλ πνπ ρξεηάδνληαη θνηλσληθή έληαμε, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θάζε βαζκνχ θιπ, ζπλεξγαδφκελε ζηελά κε ηνπο αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο θνξείο IV.Φξνληίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΓΓΑ γηα ηελ εμαζθάιηζε πξνπνλεηηθήο θαη αγσληζηηθήο ζηέγεο γηα ηηο εζληθέο νκάδεο, ηα θιηκάθηα ησλ επίιεθησλ φζν θαη γηα ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο. V. Δθδίδεη θαη θπθινθνξεί επίζεκν πεξηνδηθφ - ελεκεξσηηθφ έληππν γηα ηνπο θίινπο ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο εηδηθφηεξα φπσο θαη θάζε άιιν επηκνξθσηηθνχ πεξηερνκέλνπ έληππν γηα ηνπο αζιεηέο, πξνπνλεηέο θαη δηαηηεηέο ηνπ αζιήκαηνο. Άπθπο 3 ο Μέλη - Δγγπαθή - Γιαγπαθή - Αποσώπηζη - Γικαιώμαηα 1. Μέιε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. γίλνληαη ζσκαηεία ησλ νπνίσλ ν ζθνπφο ηνπο είλαη ε αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηκεκάησλ θαιιηέξγεηαο δηαθφξσλ θιάδσλ άζιεζεο θαη εηδηθφηεξα ηκήκαηνο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζσκαηείνπ ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. αλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπ δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ε δεκηνπξγία ηκήκαηνο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο ή ην ηκήκα ηνπ ηεο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο δελ έρεη ηδξπζεί ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία πνπ ξεηά πξέπεη λα πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ ηνπ.

3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Γελ επηηξέπεηαη ε εγγξαθή ζσκαηείνπ ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. αλ δελ πιεξνί θαη ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: I. Γελ έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ αγσληζηηθφ ρψξν εκβαδνχ θαη ρσξεηηθφηεηαο ζε ηξαπέδηα θαη ινηπνχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο πνπ νξίδεη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο έηζη φπσο θάζε θνξά ηζρχεη. Με ηνπο εηδηθνχο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο, πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα ε δηαδηθαζία γηα ηελ απφδεημε ηεο παξνχζαο ππνρξέσζεο ηνπ ζσκαηείνπ φπσο θαη θάζε άιιε ζπκπιεξσκαηηθή κε ην ζέκα απηφ πξνυπφζεζε. II. Αλ έρεη σο επσλπκία ην φλνκα, ηελ επσλπκία, ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ή ην ζήκα νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο επηρείξεζεο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ ή εξγαζηαθψλ κνλάδσλ κε πξσηνβνπιία ησλ νπνίσλ έρνπλ ηδξπζεί αζιεηηθά ζσκαηεία. III. Γελ ππνβάιιεη εγθεθξηκέλν απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαηαζηαηηθφ θαη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην βηβιίν ζσκαηείσλ ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ. IV. Γελ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ δέθα (-10-) ηνπιάρηζηνλ αηηήζεηο εγγξαθήο αζιεηψλ ή αζιεηξηψλ. V. Γελ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ ζεσξεκέλν απφ ηελ νηθεία Γ.Ο.Τ αληίγξαθν ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε πξνπνλεηή, κέινο ηνπ ΠΑ..Π.Δπ.Α., πνπ θαηέρεη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο πξνπνλεηή επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ εγγξάθεη ζηελ δχλακή ηνπ αζινχκελνπο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ. VI. Γελ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ νη εηδηθνί θαλνληζκνί ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο πξνβιέπνπλ. 3. σκαηείν πνπ πιεξνί ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη φζεο νη εηδηθνί θαλνληζκνί ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο πξνβιέπνπλ, εγγξάθεηαη κε αίηεζή ηνπ χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. πνπ ιακβάλεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 60 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο αίηεζεο. 4. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε έγθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζεσξείηαη φηη έρεη απηνδίθαηα παξαζρεζεί θαη ην ζσκαηείν έρεη εγγξαθεί σο κέινο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηελ εμεθνζηή εκέξα απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζσκαηείνπ απαηηείηαη ε έθδνζε δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλ δηαπηζηψζεη ηελ έιιεηςε κηαο απφ ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο εγγξαθήο απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ. Καηά ηεο πξάμεο απηήο ή ηεο παξάιεηςεο έθδνζεο ηεο δηαπηζησηηθήο απφθαζεο ην ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αγσγή ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ είηε γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγγξαθήο είηε γηα ηελ θαηαδίθε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ζε δήισζε βνχιεζεο. 6. σκαηείν - κέινο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. δηαγξάθεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζήο πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ παξφλησλ, θαη δηθαηνπκέλσλ ςήθν ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο, χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο θαη εθ φζνλ ζπληξέρνπλ έλαο απφ ηνπο πην θάησ ιφγνπο: I. Γελ έρεη ζπκκεηάζρεη κε έλαλ ηνπιάρηζηνλ αζινχκελν ζε επίζεκε ή ζε επίζεκε θηιηθή ζπλάληεζε πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ή απφ ζσκαηείν - κέινο ηεο κε ηελ έγθξηζή ηεο, ηα ηειεπηαία δχν (-2-) εκεξνινγηαθά έηε πξηλ απφ ην έηνο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο πξνηείλεηαη ε δηαγξαθή. II. Γελ έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είηε απηέο αλαθέξνληαη ζηελ θαηαβνιή ηεο εηήζηαο ζπλδξνκήο είηε ζηελ θαηαβνιή άιισλ ππνρξεψζεσλ φπσο παξάβνια ζπκκεηνρήο ζε αγψλεο, παξάβνια κεηαγξαθήο αζινπκέλσλ ηνπ, πξφζηηκα θιπ.. III.Αλ εθιείςνπλ γηα έλα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ έηνο νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα εδάθηα Η θαη ΗV ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη, IV. Αλ θαζ ππνηξνπή ην σκαηείν έιαβε κέξνο ζε αγψλεο ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ νη νπνίνη δελ είραλ ηελ έγθξηζε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ή θαη ησλ ππεξθεηκέλσλ ηεο αξρψλ. V. Αλ γηα παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν. 2725/99 θαη 3057/02 φπσο ηξνπνπνηεκέλνη ηζρχνπλ θάζε θνξά, αλαθιήζεθε απφ ηνλ αξκφδην γηα ζέκαηα αζιεηηζκνχ Τθππνπξγφ ε εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε πνπ είρε απνθηήζεη ή δελ απφθηεζε ηελ εηδηθή αζιεηηθή αλαγλψξηζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηξηεηίαο απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξψα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 7. Σν ζσκαηείν - κέινο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κπνξεί λα απνρσξήζεη νπνηεδήπνηε ην δεηήζεη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ γηα ηελ δηάιπζε ηνπ ηκήκαηνο επηηξαπέδηαο αληηζθαίξηζεο θαη εθ φζνλ έρεη εθπιεξψζεη ζην αθέξαην ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πξνο ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κέρξη ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο ζηελ δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ αηηείηαη ηελ απνρψξεζε. 8. σκαηείν πνπ δηαγξάθεθε ή απνρψξεζε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα επαλεγγξαθεί πξηλ ηελ παξέιεπζε ηξηψλ (-3-) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαγξαθήο ή απνρψξεζήο ηνπ θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 9. Γελ επηηξέπεηαη ε παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, ηνπ ππφ δηαγξαθή ζσκαηείνπ, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζπδεηείηαη θαη ςεθίδεηαη ε εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ δηαγξαθή ηνπ. 10. Γελ επηηξέπεηαη ε δηαγξαθή ζσκαηείνπ - κέινπο ρσξίο λα έρεη θιεζεί ζε έγγξαθε απνινγία ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ είθνζη εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζήο ηνπ. Αλ ε πην πάλσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε θαη ην ζσκαηείν - κέινο δελ ππνβάιεη ηελ απνινγία ηνπ εγγξάθσο ζεσξείηαη φηη

5 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ απνδέρεηαη θαη ζπλνκνινγεί ηηο ζε βάξνο ηνπ δηαπηζησζείζεο παξαβάζεηο. Άπθπο 4 ο Πόποι ηηρ Ομοζπονδίαρ 1. Πφξνη ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είλαη νη αθφινπζνη: I. Οη εηήζηεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ κέζσ ηνπ Ο.Π.Α.Π. ή ηνπ Γεκνζίνπ Σακείνπ. II. Οη εηήζηεο ηαθηηθέο θαη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο ηεο Διιεληθήο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.) γηα ηελ πξν - νιπκπηαθήο πξνεηνηκαζία ησλ εζληθψλ νκάδσλ θαη αζιεηψλ. III.Οη επηρνξεγήζεηο Τπνπξγείσλ, Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ν.Π.Η.Γ. ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θάζε βαζκνχ πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο ζηνπο ρψξνπο επνπηείαο θαη επζχλεο ηνπο. IV.Οη εηήζηεο ζπλδξνκέο ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ. V. Σν εθ άπαμ δηθαίσκα εγγξαθήο ηνπ ζσκαηείνπ - κέινπο πνπ θαηαβάιιεηαη κε ηελ αίηεζε εγγξαθήο ηνπ. VI. Σα δηάθνξα παξάβνια πνπ θαηαβάιιεη ην ζσκαηείν - κέινο γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αγψλεο ή γηα ηελ απνρή ηνπ απφ απηνχο. VII.Σα παξάβνια ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ θαη εθέζεψλ ηνπο γηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζηνπο αγψλεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ζηνπο νπνίνπο πήξαλ κέξνο. VIII.Σα παξάβνια κεηαγξαθψλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ. IX.Σα παξάβνια ησλ πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζηα νηθεία κεηξψα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. X. Σα πάζεο θχζεσο παξάβνια πνπ απνθαζίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. γηα νπνηαδήπνηε αηηία. XI.Σα έζνδα απφ ηηο ζπκβάζεηο ρνξεγηψλ θαη δηαθεκίζεσλ πνπ ζπλάπηεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα. XII.Σα έζνδα απφ ηελ ρνξήγεζε αδείαο ζε αζινχκελνπο λα αγσληζζνχλ ζην εμσηεξηθφ. XIII.Σα έζνδα απφ ηελ δηνξγάλσζε ρνξνεζπεξίδσλ, ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ θαη θάζε άιιεο ζπλαθνχο εθδήισζεο. XIV.Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε εηζηηεξίσλ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή ησλ εζληθψλ πξσηαζιεκάησλ πνπ δηνξγαλψλεη. XV.Σα έζνδα απφ ηηο ζπκβάζεηο γηα ηελ παξαρψξεζε ηειενπηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηελ αλακεηάδνζε απφ ηα ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ. ζπλαληήζεσλ θαη αγψλσλ ησλ εζληθψλ νκάδσλ ή δηνξγαλψζεσλ πνπ δηεμάγνληαη ππφ ηελ έγθξηζή ηεο.

6 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ XVI.Σα έζνδα απφ ηα πνζνζηά πνπ ηεο αλαινγνχλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο έγθξηζεο δηαθήκηζεο ζε ζσκαηεία - κέιε ηεο ζηηο εκθαλίζεηο ησλ αζινπκέλσλ ηνπο ή απφ ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκίζεσλ ζηνπο αγσληζηηθνχο ρψξνπο πνπ δηεμάγνληαη αγψλεο ή ζπλαληήζεηο ππφ ηελ έγθξηζή ηεο. XVII.Σα πάζεο θχζεσο έζνδα απφ ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία ηεο ή απφ ηα δηθαηψκαηα απηήο. XVIII.Οη δσξεέο θαη ηα πάζεο θχζεσο θιεξνδνηήκαηα ηξίησλ πξνο απηήλ. 2. Σν χςνο ησλ πάζεο θχζεσο παξαβφισλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 3. ηελ πεξηνπζία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πεξηιακβάλνληαη: I. Οπνηνδήπνηε αθίλεην θαηέρεη ππφ θαζεζηψο απφιπηεο λνκήο, θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο θαζψο θαη, II. Κάζε θηλεηφ - έπηπια γξαθείσλ, αγσληζηηθά θαη πξνπνλεηηθά πιηθά, ξνπρηζκφο θ.α. - πνπ θαηέρεη λφκηκα ππφ θαζεζηψο απφιπηεο λνκήο, θαηνρήο θαη θπξηφηεηαο. 4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ππνρξενχηαη, κε κέξηκλα ηνπ Σακία ηνπ λα θαηαζέηεη ζε ινγαξηαζκνχο ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο ζην φλνκα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., θαη ζε ηξάπεδα πνπ ε Γ.Γ.Α. νξίδεη, φζα πνζά ππεξβαίλνπλ ζε κεηξεηά ην πνζφλ πνπ θάζε θνξά νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Αλαιήςεηο απφ ηνπο πην πάλσ ινγαξηαζκνχο γίλνληαη κε ηελ έθδνζε αληίζηνηρσλ επηηαγψλ πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Σακία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 5 ο Γικαζηική και εξώδικη ανηιπποζώπεςζη 1. Ζ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. αληηπξνζσπεχεηαη ζε φιεο ηεο ηηο ζρέζεηο κε ηηο δηθαζηηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο φπσο θαη ελψπηνλ θάζε ηξίηνπ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ. 2. Γηα νξηζκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη δπλαηφ κε ξεηή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζή ηνπ λα νξίδεη αληηπξφζσπφ ηνπ θάπνην απφ ηα κέιε ηνπ. Ζ εηδηθή απηή εμνπζηνδφηεζε ηζρχεη κφλν γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε γηα ηελ νπνία παξαζρέζεθε θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηή εθθξεκεί. 3. Ζ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. εθπξνζσπείηαη ζηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπήο (Δ.Ο.Δ.) απφ εθπξφζσπφ ηεο κεηά ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ ηνπ πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ σκαηείσλ-μειψλ ηεο. Ζ έθηαθηε απηή Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη εληφο ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ ζεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. 4. Γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα είλαη ππνςήθηνη γηα λα εθιεγνχλ εθπξφζσπνη ηεο Οκνζπνλδίαο ζηελ Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ηηο πξνζεζκίεο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηελ

7 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ εθινγή απηή ζέκα, ηζρχνπλ αλαινγηθά ηα άξζξα 6, 7, 8, 9, 10 θαη 17 ηνπ ηζρχνληνο Καηαζηαηηθνχ. Άπθπο 6 ο Γενική ςνέλεςζη 1. ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., κεηέρνπλ κε ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπο, φια ηα εγγεγξακκέλα ζηελ δχλακή ηεο ζσκαηεία - κέιε ηεο πνπ δηθαηνχληαη ςήθν ζχκθσλα κε ηα φζα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξίδνληαη. 2. Κάζε ζσκαηείν - κέινο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. εθπξνζσπείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε κε έλαλ κφλν αληηπξφζσπν ν νπνίνο είλαη κέινο ηνπ ζσκαηείνπ θαη ν νπνίνο θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ, έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη ζηα φξγαλά ηνπ ηνχηνπ απνδεηθλπνκέλνπ κε έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ ζσκαηείνπ - κέινπο. Δπηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ζσκαηείνπ σο αληηπξνζψπνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 3. Κάζε ζσκαηείν - κέινο νξίδεη, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θαη αλαπιεξσηή αληηπξφζσπν πνπ πξέπεη λα πιεξνί ηηο ίδηεο φπσο θαη πην πάλσ πξνυπνζέζεηο. 4. Κάζε αληηπξφζσπνο κπνξεί λα εθπξνζσπεί ζηελ Γεληθή πλέιεπζε έλα κφλν ζσκαηείν - κέινο. 5. Κάζε ζσκαηείν - κέινο δηαζέηεη κία κφλν ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 6. Γηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε έρνπλ φζα ζσκαηεία - κέιε έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα (-1-) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εγγξαθήο ηνπο ζηα κεηξψα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. θαη έρνπλ ζην πξνεγνχκελν απφ ην έηνο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπκκεηάζρεη ζε αγψλεο κε δέθα (-10-) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο. 7. ηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. θάζε ζσκαηείν εθφζνλ ζην πξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο εκεξνινγηαθφ έηνο δελ είρε ζπκκεηνρή ζε αγψλεο κε δέθα (-10-) ηνπιάρηζηνλ αζιεηέο αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο ηνπ ζηα κεηξψα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 8. Ζ ζπκκεηνρή ζε αγψλεο απνδεηθλχεηαη απφ επίζεκα θχιια αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ή ηηο ηνπηθέο ηεο επηηξνπέο ή ζσκαηεία κέιε ηεο κε εληνιή ή θαη έγθξηζή ηεο, ή δηεζλψλ αγψλσλ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., ηηο ηνπηθέο ηεο επηηξνπέο ή ηα ζσκαηεία - κέιε ηεο θαη δηεμάγνληαη κε ηελ έγθξηζή ηεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί φινη νη φξνη πνπ ηπρφλ έρεη ζέζεη κε ηελ έγγξαθε έγθξηζή ηεο. 9. Ζ δαπάλε γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ αληηπξνζψπσλ ή ησλ αλαπιεξσηψλ ηνπο, ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζή ηεο φπνπ απηή έρεη νξηζζεί λα δηεμαρζεί θαζψο θαη νη δαπάλεο δηακνλήο ή δηαηξνθήο ησλ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ζσκαηεία - κέιε.

8 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Άπθπο 7 ο 1. Οη δηνξηδφκελνη αληηπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είλαη δπλαηφ λα αληηθαζίζηαληαη νπνηεδήπνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ζσκαηείνπ - κέινπο πνπ ηνπο δηφξηζε. 2. Ο λένο δηνξηζκφο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ην αξγφηεξν ηνπιάρηζηνλ 15 εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, κε ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ νλνκαηεπσλχκσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ απηψλ ηνπ ηαθηηθνχ αληηπξνζψπνπ θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ. 3. ε πεξίπησζε κε δηνξηζκνχ λέσλ αληηπξνζψπσλ ηζρχεη ν πξνεγνχκελνο δηνξηζκφο. 4. Οη δηνξηδφκελνη αληηπξφζσπνη δελ είλαη δπλαηφ λα αληηθαζίζηαληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζσκαηείνπ - κέινπο γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ νπνίνπ, σο αληηπξνζψπνπ, απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Άπθπο 8 ο 1. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηηο ηαθηηθέο θαη ηηο έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πξέπεη λα ζηέιλνληαη πξνο ηα ζσκαηεία - κέιε είθνζη (-20-) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ησλ κε ζπζηεκέλεο «επί απνδείμεη» επηζηνιέο. 2. Ζ απνζηνιή ησλ πξνζθιήζεσλ γηα ηηο Γεληθέο πλειεχζεηο φπσο θαη θάζε άιινπ εγγξάθνπ πνπ αθνξά ζην ζσκαηείν - κέινο, γίλεηαη ζηε δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ή ζε φπνηα άιιε δηεχζπλζε ην ζσκαηείν - κέινο έρεη, έγγξαθα, δειψζεη ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., φηη επηζπκεί λα ζηέιλεηαη ε αιιεινγξαθία ηνπ. 3. Οη πξνζθιήζεηο γηα ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξέπεη λα αλαγξάθνπλ κε αθξίβεηα θαη κε πνηλή αθπξφηεηαο: I. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη, II. Σελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο φπσο θαη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ζηε πεξίπησζε πνπ ζηελ αξρηθά νξηζζείζα δελ ζα επηηεπρζεί απαξηία ζχκθσλα κε ηα φζα ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο νξίδνληαη. Άπθπο 9 ο 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κε θξνληίδα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ ηερληθή επηηξνπή, θαηαξηίδεη ηνλ πίλαθα κε ηα ζσκαηεία - κέιε πνπ δηθαηνχληαη ςήθν θαη πξνβαίλεη ζηελ δεκνζίεπζή ηνπ ην

9 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ αξγφηεξν δέθα (-10-) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 2. Ωο εκεξνκελία δηεμαγσγήο λνείηαη ε εκεξνκελία ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, άζρεηα αλ απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, ιφγσ κε επίηεπμεο απαξηίαο ζηελ πξψηε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. 3. Όιεο νη πξνζεζκίεο πνπ ζέηεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ππνινγίδνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 240 θαη επφκελα ηνπ Α.Κ.. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο, σο εκέξα ζεσξείηαη, ην πιήξεο θαη θαηά ηελ θξίζηκε εκέξα, ηζρχνλ σξάξην εξγαζίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα κεηά ηελ ιήμε ηνπ νπνίνπ θαλέλα έγγξαθν δελ ιακβάλεη αξηζκφ πξσηνθφιινπ. 4. Μεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ πίλαθα κε ηα δηθαηνχκελα ςήθν ζσκαηεία - κέιε, θάζε ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν έρεη ην δηθαίσκα λα αζθήζεη αληίξξεζε θαη απηνχ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Κάζε αληίξξεζε πνπ ππνβιήζεθε έγγξαθα απφ ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν - κέινο, εθδηθάδεηαη ακέζσο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέρξη θαη ηελ παξακνλή ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηνλ πίλαθα λα ηξνπνπνηείηαη αλάινγα. 6. Αληίξξεζε θαηά ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη κεηά ηελ παξακνλή ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη εθπξφζεζκε θαη δελ εθδηθάδεηαη. Άπθπο 10 ο 1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ είλαη παξφληα ην πελήληα ηνηο εθαηφ ζπλ έλα (50% +1) ησλ ζσκαηείσλ πνπ δηθαηνχληαη ςήθν ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 2. ε πεξίπησζε πνπ δελ επηηεπρζεί ε νξηδφκελε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη θαη πάιη εληφο νθηψ (-8-) εκεξψλ ζε κέξα ψξα θαη ηφπν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξφζθιεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ε Γεληθή πλέιεπζε ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ παξφλησλ ζσκαηείσλ - κειψλ. 3. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ ζ απηή ζσκαηείσλ - κειψλ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ξεηά ην παξφλ θαηαζηαηηθφ ή ν λφκνο απαηηνχλ απμεκέλα πιεηνςεθία. 4. Με ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θάζε Γεληθήο πλέιεπζεο, ηαθηηθήο ή έθηαθηεο, εθιέγεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία πνπ δηεμάγεηαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ ν Πξφεδξνο θαη ν Γξακκαηέαο ηεο. Σελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ ζηελ ςεθνθνξία απηή δηελεξγνχλ δχν κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο απφ ηνπο έρνληεο ηελ κηθξφηεξε ειηθία πνπ δηνξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν νπνίνο θαη θεξχζζεη ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Γελ επηηξέπεηαη ε εθινγή ζηε ζέζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ

10 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ πκβνπιίνπ ή ππνςεθίνπ κέινπο γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. φηαλ ε Γεληθή πλέιεπζε πεξηιακβάλεη ζηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο. 5. Οη ςεθνθνξίεο γηα φια ηα ζέκαηα είλαη θαλεξέο θαη δηεμάγνληαη κε αλάηαζε ησλ ρεξηψλ. Δμαηξνχληαη νη ςεθνθνξίεο πνπ δηεμάγνληαη γηα πξνζσπηθά ζέκαηα θαζψο θαη ε ςεθνθνξίεο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πνπ είλαη κπζηηθέο θαη δηεμάγνληαη κε κέξηκλα ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη κε ςεθνδέιηηα. 6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ιεπθέο ςήθνη θαζψο θαη νη απνρέο. 7. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δηεμάγεηαη χζηεξα απφ ζπδήηεζε θαη λέα ςεθνθνξία. Αλ θαη ηφηε ππάξμεη ηζνςεθία ηφηε ην ζέκα απνζχξεηαη απφ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη επαλαθέξεηαη ζε λεφηεξε Γεληθή πλέιεπζε πνπ δελ κπνξεί λα δηεμαρζεί πξηλ ηελ παξέιεπζε έμε (-6-) κελψλ απφ ηελ πξνεγνχκελε. Αλ ην ζέκα είλαη απφ απηά πνπ δελ επηδέρνληαη αλαβνιή ηφηε ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 8. Γελ επηηξέπεηαη ε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζέκα ην νπνίν δελ αλαγξάθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 9. Σα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ θαη απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηεξνχληαη ζε ηδηαίηεξν βηβιίν θαη ππνγξάθνληαη θάζε θνξά απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Άπθπο 11 ο Σακηικέρ Γενικέρ ςνελεύζειρ 1. Μέζα ζηνλ κήλα επηέκβξην θάζε έηνπο ζπγθαιείηαη ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηελ ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ εηζεγείηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 2. Μέζα ζηνλ κήλα Μάξηην θάζε έηνπο ζπγθαιείηαη ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ ςήθηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, θαζψο θαη ε απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε. 3. Μέζα ζην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ έηνπο δηεμαγσγήο ησλ ζεξηλψλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ζπγθαιείηαη ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κε ζθνπφ κεηαμχ ησλ άιισλ: I. Σελ έγθξηζε ηεο ινγνδνζίαο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, II. Σελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο, θαη III.Tελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο, δειαδή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ θαη ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο.

11 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Άπθπο 12 ο Έκηακηερ Γενικέρ ςνελεύζειρ 1. Έθηαθηεο Γεληθέο πλειεχζεηο ζπγθαινχληαη φηαλ: I. To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη ζθφπηκν φηη πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε γηα ζέκα ή ζέκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο. II. Σν έλα πέκπην (-1/5-) ησλ δηθαηνπκέλσλ ςήθν κειψλ κε απνθάζεηο ησλ Γηνηθεηηθψλ πκβνπιίσλ ηνπο, απφζπαζκα ησλ νπνίσλ θαηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ αίηεζε ηνπο, ζηελ Γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., δεηήζνπλ ηνχην έγγξαθα θαη παξά ηελ ηπρφλ αληίζεηε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ην νπνίν ε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη ππνρξεσηηθή. 2. Ζ, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζπγθαινχκελε έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, πξέπεη λα ζπλέιζεη ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξηάληα (-30-) εκέξεο απφ ηελ εκέξα ηεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ηνπ ελφο πέκπηνπ (- 1/5-) ησλ δηθαηνπκέλσλ ςήθν ζσκαηείσλ - κειψλ. ηελ Γεληθή απηή πλέιεπζε ζπδεηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηα ζέκαηα ηα νπνία έζεζαλ πξνο ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ηα ζσκαηεία - κέιε κε ηελ αίηεζή ηνπο. Άπθπο 13 ο Γιοίκηζη ηηρ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 1. Ζ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ: I. επηά (-7-) ηαθηηθά θαη ηξία (-3-) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εάλ ζηελ δχλακή ηεο είλαη εγγεγξακκέλα απφ είθνζη (-20-) έσο ηξηάληα (-30-) ζσκαηεία - κέιε. II. ελλέα (-9-) ηαθηηθά θαη ηξία (-3-) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εάλ ζηελ δχλακή ηεο είλαη εγγεγξακκέλα απφ ηξηάληα έλα (-31-) έσο εθαηφ (-100-) ζσκαηεία - κέιε. III.έλδεθα (-11-) ηαθηηθά θαη πέληε (-5-) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εάλ ζηελ δχλακή ηεο είλαη εγγεγξακκέλα απφ εθαηφ έλα (-100-) έσο δηαθφζηα πελήληα (-250-) ζσκαηεία - κέιε. IV.δέθα επηά (-17-) ηαθηηθά θαη επηά (-7-) αλαπιεξσκαηηθά κέιε, εάλ ζηελ δχλακή ηεο είλαη εγγεγξακκέλα απφ δηαθφζηα πελήληα έλα (-251-) θαη πεξηζζφηεξα ζσκαηεία - κέιε. 2. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γλσζηνπνηείηαη κε ηελ πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ ζσκαηείσλ - κειψλ φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν πνπ ηεξείηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 3. Σπρφλ αληίξξεζε απφ νπνηνδήπνηε ελδηαθεξφκελν ζσκαηείν - κέινο, θαηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δέθα (-10-) εκεξψλ απφ ηελ απνζηνιή ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, θαη εθδηθάδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο θαη κέρξη ηελ παξακνλή ηεο δηεμαγσγήο ηεο εθινγν - απνινγηζηηθήο ηαθηηθήο

12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Γεληθήο πλέιεπζεο θαη θαη αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 4. Οπνηαδήπνηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εγγεγξακκέλσλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κεηά ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δελ επεξεάδεη ηελ αξηζκεηηθή ηνπ ζπγθξφηεζε. 5. ε πεξίπησζε πνπ ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαθνπεί πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ νξηδφκελνπ ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμ αηηίαο παξαίηεζήο ηνπ ή ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ θαηά δχν ηξίηα (-2/3-) κεηά ηελ εμάληιεζε θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ιφγσ ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή έθπησζεο, πξέπεη λα ζπγθιεζεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 6. Σν θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθιεγφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, έρεη ζεηεία ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζεηείαο ηνπ πξνεγνχκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 14 ο Δξελεγκηική Δπιηποπή 1. Ζ εμειεγθηηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία (-3-) ηαθηηθά κέιε θαη έλα (-1-) αλαπιεξσκαηηθφ θαη έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πνπ αζθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην. 2. Ζ ζεηεία ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο είλαη ίδηαο δηάξθεηαο κε απηήο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα κέιε ηεο εθιέγνληαη ηαπηφρξνλα κε απηά ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αιιά ε ζεηεία ηεο δελ δηαθφπηεηαη ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο. 3. Ο πξφεδξνο, ν γεληθφο γξακκαηέαο, ν ηακίαο θαζψο θαη νπνηνδήπνηε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζέηνπλ ζηελ δηάζεζε ησλ κειψλ ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο θάζε ζηνηρείν πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 4. Ζ εμειεγθηηθή επηηξνπή ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δέθα (-10-) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5. Ζ πην πάλσ έθζεζε κε κέξηκλα ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλεηαη ζηελ ινγνδνζία ησλ νηθνλνκηθψλ πεπξαγκέλσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε. 6. Ζ εμειεγθηηθή επηηξνπή ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο γεληθνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Αλ κεηά απφ δχν ζπλεδξηάζεηο ηεο δελ επηηεπρζεί απαξηία, ν έιεγρνο ζεσξείηαη φηη δηελεξγείηαη λφκηκα απ φζα κέιε ηεο είλαη παξφληα. 7. ε πεξίπησζε πνπ θαλέλα κέινο ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο δελ παξνπζηαζζεί γηα λα δηελεξγήζεη ηνλ έιεγρν παξά ηηο έγγξαθεο θαη

13 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ επί απνδείμεη απνζηαιείζεο πξνζθιήζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηφηε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε εθιέγεηαη ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ παξφληνο, λέα εμειεγθηηθή επηηξνπή ε νπνία θαη δηεμάγεη ηνλ έιεγρν κέζα ζ έλα ηξίκήλν απφ ηελ εκεξνκελία εθινγήο ηεο. Ζ έθζεζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ ηίζεηαη πξνο έγθξηζε ζηελ ακέζσο επφκελε ηαθηηθή ή έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε. Άπθπο 15 ο Απσαιπεζίερ για ηην ανάδειξη οπγάνων διοίκηζηρ 1. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη ππφ θαη κεηαμχ ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ πνπ δηθαηνχληαη ςήθν, ζηε δηάξθεηα Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 6 έσο 13 ηνπ παξφληνο. 2. Αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ - κέινπο πνπ επηζπκεί ηελ εθινγή ηνπ ζηα φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πξέπεη απαξαίηεηα λα ππνβάιεη έγγξαθε αίηεζε ππνςεθηφηεηαο ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., δέθα (-10-) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. ηελ έγγξαθε αίηεζή ηνπ ν αληηπξφζσπνο πξέπεη λα δειψλεη ππεχζπλα, κε πνηλή κε απνδνρήο ηεο, ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, ην ζσκαηείν - κέινο πνπ εθπξνζσπεί, ην φξγαλν δηνίθεζεο γηα ην νπνίν ζέηεη ππνςεθηφηεηα δειαδή ηαθηηθφ κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ κέινο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο θαζψο θαη φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ θαλέλα απφ ηα θσιχκαηα ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο. 4. Οη αηηήζεηο ππνςεθίσλ γηα ηα πην πάλσ φξγαλα δηνίθεζεο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. εμεηάδνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα θαηαξηίδεη θνηλφ ςεθνδέιηην κε ηνπο ππνςεθίνπο αλαγξαθφκελνπο ζ απηφ κε αιθαβεηηθή ζεηξά θαη γηα φια ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο κεηά ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπο μερσξηζηά. Σν ςεθνδέιηην απηφ αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πέληε (-5-) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 5. Οη έγγξαθεο αληηξξήζεηο θαηά ηνπ πίλαθα ησλ αλαθεξπρζέλησλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνςεθίσλ γηα ηα φξγαλα δηνίθεζεο, θαηαηίζεληαη ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηξεηο (- 3-) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη εθδηθάδνληαη κέρξη θαη ηελ παξακνλή ηεο εκέξαο δηεμαγσγήο ηεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο. 6. ε θάζε φξγαλν θαη ζηελ θαηεγνξία ησλ ηαθηηθψλ ή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ, εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ ζπλ έλα (50% + 1) ηνπ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζσκαηείσλ - κειψλ. 7. Γελ εθιέγεηαη ν ππνςήθηνο πνπ ζπγθεληξψλεη ζηαπξνχο πξνηίκεζεο άλσ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ ζπλ έλα (50% + 1) ηνπ

14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ζπλφινπ ησλ παξφλησλ ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ζσκαηείσλ - κειψλ αιιά ε ζεηξά επηηπρίαο ηνπ είλαη πέξα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθιεγνκέλσλ κειψλ ζην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν θαη θαηεγνξία. 8. Κάζε αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ - κέινπο δηθαηνπκέλνπ ςήθν, έρεη δηθαίσκα λα ζέηεη ζην ςεθνδέιηην κέρξη ηφζνπο ζηαπξνχο πξνηίκεζεο αλά φξγαλν θαη θαηεγνξία, φζνπο θαη νη εθιεγφκελνη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1 ησλ άξζξσλ 13 θαη 14 ηνπ παξφληνο. 9. ηα ηαθηηθά θαη αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνζνζηφ ηνπιάρηζην είθνζη ηνηο εθαηφ (-20%-) απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εθιεγνκέλσλ θάζε θνξά κειψλ ηνπ, θαηαιακβάλνπλ ππνρξεσηηθά ππνςήθηνη ηνπ ελφο απφ ηα δχν θχιια αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο πνπ έιαβαλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ θάζε θχιινπ ζα είλαη δηπιάζηνο ηνπ ειαρίζηνπ αξηζκνχ θαηά ην πνζνζηφ ηνπ είθνζη ηνηο εθαηφ (-20%-) ησλ εθιεγνκέλσλ. 10. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ζηελ πξψηε θαη ηειεπηαία ζέζε ηνπ θάζε νξγάλνπ θαη κεηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ θαζψο θαη γηα φιεο ηηο ζέζεηο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεμάγεηαη δεκφζηα θιήξσζε απφ ηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή κεηαμχ απηψλ πνπ ηζνςήθεζαλ. Άπθπο 16 ο Δθοπεςηική Δπιηποπή 1. Όιεο νη ςεθνθνξίεο, θαλεξέο ή κπζηηθέο, ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, δηεμάγνληαη κε κέξηκλα ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πνπ εθιέγεηαη ππνρξεσηηθά θαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, ππφ θαη κεηαμχ ησλ παξφλησλ αληηπξνζψπσλ ησλ δηθαηνπκέλσλ ςήθν ζσκαηείσλ - κειψλ, ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία φζνλ αθνξά ζηελ θαηακέηξεζε πνπ πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο. 2. Δηδηθά ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο ζηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δηεμάγνληαη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη απνθιεηζηηθά γηα ην ζέκα απηφ θαη κφλν, ηεο ηξηκεινχο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο πξνεδξεχεη δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο ρσξίο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ νπνίνπ δελ επηηξέπεηαη λα δηελεξγεζνχλ αξραηξεζίεο. 3. Ο δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο πξνζηίζεηαη ζηελ ζχλζεζε ηεο ήδε εθιεγκέλεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ε νπνία θαζίζηαηαη ηεηξακειήο θαη θαηαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ απηήο. 4. Γηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο νξίδεηαη, κε αίηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., πξσηνδίθεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηεξίσλ ή ηεο Πνιηηηθήο θαη Πνηληθήο Γηθαηνζχλεο, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ αξκφδηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ ηφπνπ δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ.

15 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή έρεη ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ θαηά ηξφπν πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ λνκηκφηεηα, ην αδηάβιεην θαη ην ακεξφιεπην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. 6. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή εθδηθάδεη θάζε έλζηαζε πνπ ηπρφλ ππνβάιιεηαη ελψπηφλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ησλ αξραηξεζηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη απφ ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε άπνςε κε ηελ νπνία ζπληάρζεθε ν πξφεδξφο ηεο. 7. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηεο ζπληάζζεη πξαθηηθφ ην νπνίν ππνβάιιεη ζηνλ πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 8. Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί κέινο ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο αληηπξφζσπνο ζσκαηείνπ - κέινπο πνπ είλαη ππνςήθηνο ζηηο αξραηξεζίεο. Άπθπο 17 ο Κωλύμαηα εκλογήρ 1. «Γελ επηηξέπεηαη λα εθιεγεί ηαθηηθφ ή αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Φ.Ο.ΔΠ.Α., ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο ηεο θαη θάζε άιινπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην παξφλ Καηαζηαηηθφ νξγάλνπ ηεο, φπνηνο ζην πξφζσπφ ηνπ ζπληξέρνπλ ηα θσιχκαηα θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν. 2725/99 θαη 3057/02 φπσο απηνί ηξνπνπνηεκέλνη ηζρχνπλ θάζε θνξά». 2. Πξφζσπν ζην νπνίν ζπληξέρεη νπνηνδήπνηε απφ ηα πην πάλσ θσιχκαηα, δελ αλαθεξχζζεηαη ππνςήθην γηα ηηο αξραηξεζίεο εθινγήο ησλ νξγάλσλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., ελψ αλ κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζ έλα απφ ηα φξγαλα ζπληξέμεη ζην πξφζσπφ ηνπ έλα απφ ηα πην πάλσ θσιχκαηα, ράλεη απηνδίθαηα ηελ ηδηφηεηά ηνπ. 3. Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ηεο έθπησζήο ηνπ εθδίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. κέζα ζε πξνζεζκία δέθα πέληε (-15-) εκεξψλ αθφηνπ έιαβε γλψζε. Άπθπο 18 ο Τποσπεώζειρ - δικαιώμαηα οπγάνων διοίκηζηρ 1. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. είλαη ηηκεηηθή θαη άκηζζε. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φηαλ κεηαθηλνχληαη εθηφο ηνπ ηφπνπ ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπο γηα πξνζθνξά νπνηαζδήπνηε εληεηαικέλεο ππεξεζίαο, επηηξέπεηαη λα θαηαβάιινληαη έμνδα θίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο. 2. Απαγνξεχεηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. λα ζπλάπηεη ζπκβάζεηο εξγαζίαο, αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ, έξγνπ, πξνκεζεηψλ, ή νπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο κε νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα, κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο, κε ηηο

16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ζπδχγνπο, ηνπο γνλείο θαη ηα αδέιθηα ηνπο ή κε λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα πξναλαθεξφκελα πξφζσπα. Ζ παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο ζπλεπάγεηαη ηελ έθπησζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. πνπ έιαβαλ ηελ ζρεηηθή απφθαζε. 3. Δπηηξέπνληαη πξνζσξηλέο ηακεηαθέο δηεπθνιχλζεηο πξνο ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ ή κέιε ησλ επηηξνπψλ ηεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε επεηγνπζψλ αλαγθψλ. 4. Σα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο απηψλ, ησλ ζπδχγσλ ησλ θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ησλ ζηνλ αξκφδην Αληηεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2429/1996 (ΦΔΚ 155 Α ). Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 έσο 29 ηνπ λφκνπ απηνχ έρνπλ εθαξκνγή θαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. Άπθπο 19 ο Γιοίκηζη Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 1. Μέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ (-8-) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ηεο εθινγήο ηνπ, ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έιαβε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο, ζπγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 2. ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ, ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο κε κπζηηθή ςεθνθνξία: I. ηνλ Πξφεδξν, II. ηνλ Α Αληηπξφεδξν III. ηνλ Β Αληηπξφεδξν IV. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, θαη V. ηνλ Σακία 3. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη κεγαιχηεξνο απφ επηά (-7-) ζηελ πην πάλσ ζπλεδξίαζε εθιέγνληαη αθφκε θαη: VI. o Δηδηθφο Γξακκαηέαο, θαη VII. ν Έθνξνο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ 4. Καζήθνληα εθνξεπηηθήο επηηξνπήο ζηελ πην πάλσ κπζηηθή ςεθνθνξία αζθεί ην λεψηεξν ζε ειηθία κέινο ηνπ λέν - εθιεγκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Οη ππνςεθηφηεηεο γηα ηα πην πάλσ αμηψκαηα θαηαηίζεληαη πξνθνξηθά ζην πξνεδξεχνλ ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε κέινο είηε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο είηε απφ άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε νη πξνηαζέληεο πξέπεη λα δειψζνπλ ξεηά φηη απνδέρνληαη ηελ πξφηαζε ππνςεθηφηεηάο ηνπο. 6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ζε απαξηία εάλ ζηελ δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεψλ ηνπ ηα παξφληα κέιε ηνπ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηα απφληα. 7. Αλ γηα ηα πην πάλσ αμηψκαηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππνςήθηα κέιε ηνπ είλαη κέρξη δχν (-2-), εθιεγκέλν ζεσξείηαη ην κέινο πνπ έιαβε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ.

17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Αλ ηα ππνςήθηα κέιε είλαη πεξηζζφηεξα απφ δχν (-2-) θαη απφ ηελ ςεθνθνξία δελ πξνθχςεη απφιπηε πιεηνςεθία, ην κέινο πνπ έιαβε ηηο ιηγφηεξεο ςήθνπο απνρσξεί. Γίλεηαη ζηελ ζπλέρεηα θαη άιιε ςεθνθνξία κε ηα ελαπνκείλαληα ππνςήθηα κέιε κέρξηο φηνπ ζπγθεληξσζεί ε απαηηνχκελε απφιπηε πιεηνςεθία. 9. Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο εθαξκφδεηαη αλάινγα. 10. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη ζε νπνηνδήπνηε αμίσκα, ηα ππνςήθηα κέιε δελ θαηνξζψζνπλ λα ιάβνπλ ηελ απαηηνχκελε απφιπηε πιεηνςεθία γηα λα εθιεγνχλ, ηφηε ε ςεθνθνξία γηα ηα αμηψκαηα απηά επαλαιακβάλεηαη κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ (-8-) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ έγηλε ε πξψηε ςεθνθνξία θαη κε ηελ ίδηα φπσο θαη πην πάλσ δηαδηθαζία. Αλ θαη ηφηε δελ ππάξμεη ε απαηηνχκελε απφιπηε πιεηνςεθία νη ππνςήθηνη εθιέγνληαη κε ζρεηηθή πιεηνςεθία. Άπθπο 20 ο 1. Σν απειζφλ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζην λέν ηα αθφινπζα: I. Όια ηα αξρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. II. To βηβιίν πξσηνθφιινπ, ηα βηβιία πνπ ν λφκνο θαη ην παξφλ πξνβιέπνπλ φηη ηεξνχληαη, ην ηακείν, ην πιηθφ φπσο θαη θάζε ηη πνπ ππάξρεη θαη είλαη ζηελ απφιπηε λνκή θαη θαηνρή ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 2. Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο παξάδνζεο ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο. Άπθπο 21 ο 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά κία θνξά ηνλ κήλα, έθηαθηα δε φηαλ ην ζπγθαιέζεη ν Πξφεδξνο ή ην δεηήζνπλ ηξία ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ. 2. Οη ςεθνθνξίεο είλαη θαλεξέο εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζε πξνζσπηθά δεηήκαηα, νπφηε είλαη κπζηηθέο. 3. Πιεηνςεθνχζα θάζε θνξά είλαη ε άπνςε ή ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. 4. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4, 6, 7, 8, 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή ζηηο ςεθνθνξίεο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο πάλσ ζε νπνηνδήπνηε ζέκα. 5. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απνπζηάδεη αδηθαηνιφγεηα επί ηξεηο (-3-) ζπλερφκελεο ζπλεδξηάζεηο, εθπίπηεη απφ ην αμίσκά ηνπ κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εηδνπνηεζεί έγγξαθα κεηά ηελ δεχηεξε αδηθαηνιφγεηα ζπλερφκελε απνπζία ηνπ. 6. Με ηελ ίδηα απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αλαπιεξψλεη ην κέινο πνπ εμέπεζε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ κε ην πξψην θαηά ζεηξά εθινγήο ηνπ δηαζέζηκν αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 7. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαηέρνπλ ηα αμηψκαηα ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ παξφληνο,

18 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ αληηθαζίζηαληαη νπνηεδήπνηε είηε εμ αηηίαο παξαίηεζήο ησλ απφ ην αμίσκα πνπ θαηέρνπλ είηε εμ αηηίαο κνκθήο ελαληίνλ ηνπο πνπ θαηαηίζεηαη έγγξαθα ζηελ γξακκαηεία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. απφ ηελ απφιπηε ηνπιάρηζηνλ πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 8. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, είλαη ππνρξεσκέλνο, έζησ θαη αλ ε κνκθή ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ, λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα νθηψ (-8-) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο κνκθήο κε κνλαδηθφ ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ ζπδήηεζε θαη ηελ ιήςε απφθαζεο γηα ηελ κνκθή πνπ θαηαηέζεθε. 9. Γηα λα γίλεη δεθηή ε κνκθή πνπ θαηαηέζεθε θαη λα εθπέζεη ηνπ αμηψκαηφο ηνπ ην κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ απεπζχλζεθε, απαηηείηαη απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 10. Γηα ηελ πιήξσζε θελνχ αμηψκαηνο εμ αηηίαο ηεο έθπησζεο θαηά ηα άλσ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο. 11. Μνκθή πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηα άλσ θαη δελ έγηλε δεθηή δελ κπνξεί λα θαηαηεζεί εθ λένπ αλ δελ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα έμε (-6-) κελψλ. Άπθπο 22 ο 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ελδεηθηηθά κεηαμχ ησλ άιισλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα: I. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ, ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ απνθάζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. II. Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ράξαμε θαη πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο θαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφ επηηπρή πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ πνπ έρεη ζέζεη ην παξφλ. III. πγθαιεί ηελ Γεληθή πλέιεπζε φπνηε θξίλεη ζθφπηκν θαη αλαγθαίν. IV. Απνθαζίδεη γηα ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία επηηξνπψλ ή νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, εθηέιεζε ή κειέηε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ ή ζεκάησλ γεληθνχ ή εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. V. Δηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλνληζκνχο φπσο πξνβιέπνπλ νη Ν. 2725/99 θαη 3057/02 φπσο ηξνπνπνηεκέλνη ηζρχνπλ θάζε θνξά. VI. Έρεη ηελ επζχλε ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη απνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. VII. Δηζεγείηαη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ. VIII. Δίλαη ππεχζπλν γηα φ,ηη νη λφκνη, ην παξφλ θαηαζηαηηθφ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ έρνπλ αλαζέζεη.

19 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο εθινγήο ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο ζχζηαζήο ηνπ ζε ζψκα ε Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. εθπξνζσπείηαη δηθαζηηθά, αλ παξαζηεί αλάγθε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ απειζφληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 23 ο Δκηελεζηική Δπιηποπή 1. Ο Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Σακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δπλαηφλ λα ζπγθξνηνχλ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 2. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή έρεη πεξηνξηζηηθά ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο: I. Απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα εμαηξεηηθά επείγνληνο ραξαθηήξα φηαλ δηαπηζησκέλα είλαη αδχλαην λα ζπλεδξηάζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη λα απνθαζίζεη γηα απηφ. II. Απνθαζίδεη γηα επείγνπζεο δαπάλεο κέρξη χςνπο πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο παξέρεη θάζε θνξά εμνπζηνδφηεζε, θαη γηα III.Ο,ηηδήπνηε άιιν ηελ εμνπζηνδνηήζεη έγγξαθα, ξεηά θαη ζαθέζηαηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 3. Οη απνθάζεηο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη άκεζα εθηειεζηέο θαη ζα πξέπεη λα επηθπξσζνχλ ππνρξεσηηθά ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κεηά ηελ ιήςε ηνπο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε είλαη άθπξεο. 4. Γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηζρχνπλ αλαινγηθά νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 5. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί ζπλεδξηάδεη θαη κε ηελ παξνπζία νπνηνπδήπνηε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ έρεη ηελ εηδηθή ππεπζπλφηεηα γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ εμαηξεηηθά επείγνληνο ζέκαηνο πνπ πξνέθπςε. 6. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ επηθχξσζε απφθαζεο πνπ έιαβε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή απνθάζηζε γηα θάηη πνπ είλαη έμσ απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη πάλσ απφ ηελ εηδηθή εμνπζηνδφηεζε πνπ ηεο παξέζρε. Άπθπο 24 ο Διδικά καθήκονηα μελών Γιοικηηικού ςμβοςλίος 1. Ο πξφεδξνο δηεθπεξαηψλεη φιεο ηηο ππνζέζεηο ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη ην Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην. 2. πγθαιεί ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ηαθηηθά ή έθηαθηα, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπο, δηεπζχλεη ηελ ζπδήηεζε θαηά ηξφπν δεκνθξαηηθφ θαη θξνληίδεη γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηεο θαιήο ζπκπεξηθνξάο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ.

20 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ λφκσλ, ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 4. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν, ηα εληάικαηα πιεξσκψλ, ηηο επηηαγέο, ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ θαη θάζε άιιν έγγξαθν πνπ δεζκεχεη ηελ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. έλαληη ηξίησλ. 5. Μπνξεί λα κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 6. Δίλαη ππεχζπλνο γηα φπνηα άιιε αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ αλαζέζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. Άπθπο 25 ο Ο Α Αληηπξφεδξνο αλαπιεξψλεη ηνλ Πξφεδξν φηαλ απηφο απνπζηάδεη ζε φια ηνπ ηα θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο. Όηαλ ν Α Αληηπξφεδξνο απνπζηάδεη θαζήθνληα πξνέδξνπ αζθεί ν Β Αληηπξφεδξνο θαη φηαλ απηφο απνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ζε ειηθία κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 26 ο 1. Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεξεί ην αξρείν, ηελ ζθξαγίδα θαη φια ηα βηβιία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. πιελ ησλ νηθνλνκηθψλ. Γηεμάγεη φιε ηελ αιιεινγξαθία, ππνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν θάζε έγγξαθν θαη είλαη ν θαζ χιε ππεχζπλνο πξντζηάκελνο γηα ηα γξαθεία θαη ην πξνζσπηθφ ηεο. 2. Μπνξεί λα κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. 3. Δίλαη ππεχζπλνο γηα φπνηα άιιε αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ αλαζέζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α.. Άπθπο 27 ο 1. Ο Σακίαο ελεξγεί φιεο ηηο εηζπξάμεηο εθδίδνληαο ηα παξαζηαηηθά πνπ νη λφκνη πξνβιέπνπλ. 2. Τπνγξάθεη καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηα εληάικαηα πιεξσκψλ θαη ηηο ζρεηηθέο επηηαγέο. 3. Δίλαη πξνζσπηθά ππεχζπλνο γηα θάζε ηακηαθή αλσκαιία φπσο επίζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ελήξγεζε πιεξσκή ρσξίο απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 4. Δλεκεξψλεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 5. Σεξεί ηα βηβιία πνπ νη λφκνη πξνβιέπνπλ. 6. πληάζζεη θαη εηζεγείηαη θάζε έηνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ηνλ απνινγηζκφ θάζε νηθνλνκηθήο ρξήζεο. 7. Μπνξεί λα κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ζ φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α..

21 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ Δίλαη ππεχζπλνο γηα φπνηα άιιε αξκνδηφηεηα θαη επζχλε ηνπ αλαζέζνπλ νη Καλνληζκνί ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. Άπθπο 28 ο Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα θαη γεληθά αλαπιεξψλεη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα φηαλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη. Άπθπο 29 ο Ο Έθνξνο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ έρεη ηελ επζχλε δηαρείξηζεο θάζε αθίλεηνπ ή θηλεηνχ πνπ αλήθεη ζηελ πιήξε λνκή, θαηνρή θαη θπξηφηεηα ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηεξψληαο ηα απφ ηνλ λφκν πξνβιεπφκελα βηβιία θαη ζηνηρεία. Άπθπο 30 ο Βιβλία 1. Ζ Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. ηεξεί ππνρξεσηηθά ηα εμήο βηβιία: Η. Mεηξψν σκαηείσλ - Μειψλ ΗΗ. Μεηξψν αζινπκέλσλ ΗΗΗ. Μεηξψν πξνπνλεηψλ ΗV. Πξσηνθφιινπ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ. V. Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. VI. Πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. VII. Λογιζηικά βιβλία Γ Καηηγοπίαρ. VIII. Πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 2. Κάζε άιιν βηβιίν πνπ ν λφκνο ήζειε πξνβιέςεη σο ππνρξεσηηθφ ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνθαζίζεη σο αλαγθαίν γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. 3. Όζα απφ ηα βηβιία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο, ν λφκνο πξνβιέπεη σο ππνρξεσηηθά, ζεσξνχληαη απφ ηνλ Ννκάξρε ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν φξγαλφ ηνπ ή ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. αλ πξφθεηηαη γηα βηβιία πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα θάζε θνξά Κ.Β... Άπθπο 31 ο Δπιηποπέρ 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά ηε ζχζηαζή ηνπ ζε ζψκα έρεη ην δηθαίσκα ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 32 ηνπ παξφληνο, λα ζπγθξνηήζεη κε απφθαζή ηνπ επηηξνπέο κε ηελ ζπκκεηνρή κειψλ ηνπ ή κε.

22 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΦΗΛΑΘΛΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΑΝΣΗΦΑΗΡΗΖ ηηο επηηξνπέο απηέο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ θαζήθνληα, ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε ηελ ίδηα φπσο θαη πην πάλσ απφθαζή ηνπ ζα νξίζεη. 3. Ο ραξαθηήξαο ησλ επηηξνπψλ απηψλ είλαη ζπκβνπιεπηηθφο γηα ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 4. Πξφεδξνο ησλ επηηξνπψλ απηψλ είλαη πάληα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθηφο ηεο Γηθαζηηθήο πνπ ππνρξεσηηθά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπγθξνηείηαη, πξνεδξεχεηαη απφ λνκηθφ. 5. Με ηνλ θαλνληζκφ ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο ξπζκίδεηαη ην εηδηθφ θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ επηηξνπψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ηνπ αζιήκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο. 6. Οη επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ θαη αλαινγία ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ. 7. Ζ ζεηεία ησλ επηηξνπψλ είλαη ίδηα κ απηή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Άπθπο 32 ο Κανονιζμοί 1. Με γεληθνχο ή εηδηθνχο θαλνληζκνχο πνπ ςεθίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ ζσκαηείσλ - κειψλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α., χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κφλν ηνπ, φπσο πξνβιέπνπλ νη Ν. 2725/99 θαη 3057/02 φπσο ηξνπνπνηεκέλνη ηζρχνπλ θάζε θνξά, ηίζεληαη νη θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα: I. ηελ νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή φισλ ησλ αγσληζηηθψλ εθδειψζεσλ ηεο Δ.Φ.Ο.Δπ.Α. (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ ΓΗΟΡΓΑΝΩΔΩΝ - Κ.Δ.Γ.). II. ηελ νξγάλσζε θαη εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ - Κ.Δ.Λ.). III. ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλνληζκψλ παηδηάο ηνπ αζιήκαηνο φπσο θάζε θνξά δηεζλψο ηζρχνπλ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΗΓΗΑ - ΚΑ.Π.). IV. ηελ ελζσκάησζε ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο θαξκαθν - δηέγεξζεο έηζη φπσο θάζε θνξά ηζρχνπλ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ DOPING CONTROL - K.D.C.). V. ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ελ γέλεη πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ νκνζπνλδηαθψλ πξνπνλεηηθψλ θέληξσλ, ησλ θιηκαθίσλ επίιεθησλ, ησλ πξν - εζληθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΘΝΗΚΩΝ ΟΜΑΓΩΝ - ΚΑ.Λ.ΔΘ.Ο.). VI. ηελ δηαδηθαζία δηελέξγεηαο ησλ πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θάζε θνξά λφκνπο (ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ (Κ.Γ.Π.). VII. ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ππεξεηνχληνο πξνζσπηθνχ θαη εηδηθφηεξα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο νξγαληθέο κνλάδεο, ηελ δηάξζξσζή ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ θαηά θιάδν, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαζψο θαη ηα θαζήθνληα γηα θάζε ζέζε, ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν αξηζκφ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ (Μ.Α..) ΝΔΑ ΓΔΝΔΑ ΑΒΔΣΟΥΩΡΙΟΤ». ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΙΓΡΤΙ - ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΚΟΠΟ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη κε επαγγεικαηηθφ σκαηείν, κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1. Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΙΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ» Άξζξν 1 Ίδξπζε - ύζηαζε - Επσλπκία Ιδξχεηαη κε θεξδνζθνπηθφ πνιηηηζηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΣΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΗ ΠΟΛΗ», πνπ βαζίδεηαη ζηελ εζεινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ «ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΟΓΗΛΑΙΑ» Άρθρο 1 ο ΙΓΡΤΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΑΤΣΟΝΟΜΙΑ ΜΔΛΧΝ - ΑΠΔΜΠΟΛΗΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 1) Η θαηά ην έηνο 1973 ηδξπζείζα ζηελ Διιάδα θίιαζινο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ Ημερομηνίες εγκρίσεως Καταστατικού: 12.07.2006 08.07.2009 14.07.2010 29.09.2010 18.07.2012 13.07.2013 12.07.2014 11.07.2015 ΔΣΟ ΙΓΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α. Ίδξπζε Έδξα θνπφο. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο σκαηείνπ κε έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε Έδξα θνπφο Άξζξν 1 Ηδξχεηαη θνηλσθειέο επηζηεκνληθφ ζσκαηείν κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών».

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ. Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». «ΤΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΡΡΩΝ» ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΑΡΘΡΟ 1 Δπυνςμία Ηδξχεηαη πνιηηηζηηθφ ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ύλλογορ Φίλυν Γημόζιαρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ εππών». ΑΡΘΡΟ 2 Έδπα Ο χιινγνο

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION)

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΜΠΙΛΙΑΡΓΟΤ (CYPRUS POCKET BILLIARD FEDERATION) ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ 2011 ΑΡΘΡΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ Άξζξν 1 (Α) ΔΠΧΝΤΜΗΑ (Β) ΔΓΡΑ (Γ) ΜΔΛΟ ΓΗΔΘΝΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ (Γ) ΥΔΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ - ΜΔΛΧΝ. Άξζξν 2 : ΚΟΠΟΗ Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ

Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ Πεξί εξαζηηερληθνχ θαη επαγγειµαηηθνχ αζιεηηζµνχ ΣΜΖΜΑ Α' ΔΡΑΗΣΔΥΝΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΩΜΑΣΔΗΟ Άξζξν 1 Οξηζκφο - θνπφο 1. Αζιεηηθφ σκαηείν είλαη ε έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ε νπνία ηδξχεηαη θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΤΔΩΝ ΦΤΑΛΙ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ Άξζξν 1 Σίηινο - Έδξα 1. Ιδξχεηαη ζηελ Νέα κχξλε Αηηηθήο ην ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΦΤΑΛΙ ΤΛΛΟΓΟ ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ ΡΑΓΚΜΠΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο.

Επσλπκία Έδξα. Άξζξν 1. Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Επσλπκία Έδξα Άξζξν 1 Ιδξχεηαη Σσκαηεην κε ηελ επσλπκία «Κχηαξν Ελαιιαθηηθψλ Αλαδεηήζεσλ Νέσλ» (ζην εμήο Κ.Ε.A.Ν.) κε έδξα ην Ίιηνλ Αηηηθήο. Σθνπφο Άξζξν 2 Σθνπφο ηνπ Σσκαηείνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ηξφπνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ - Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ Ιδξχεηαη ζηελ Κχπξν σκαηείν κε ηελ επσλπκία: ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΝΑΤΙΠΛΟΪΑ ΑΝΟΙΚΣΗ ΘΑΛΑΗ (Π.Ο.Ν.Α.ΘΑ). 2. ΈΓΡΑ Έδξα ηνπ σκαηείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927

ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΔΝΧΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΑΥΑΨΑ ΚΧΓΗΚΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1927 ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 Άξζξν 1 : Δπσλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγσγή... 3 Άξζξν 2 : θνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη:

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΣΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΣΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα,.., νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: ζπκθψλεζαλ λα ζπζηήζνπλ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.

Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Πρόηαζε ηροποποίεζες θαηαζηαηηθού ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ. Με θίηξηλν νη ζπκπιεξψζεηο/ηξνπνπνηήζεηο Με θφθθηλν δηαγξαθέο ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΔΝΧΗ ΑΠΟΣΡΑΣΧΝ ΔΝΟΠΛΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ (ΑΝ.Δ.Α.Δ.Γ.) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΔΜΒΛΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα»,

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο. «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξείαο «Κίλεζε γηα ην Πεξηβάιινλ, ηνλ Άλζξσπν θαη ηελ Πνηόηεηα δσήο» - «Οηθόθαηξα», «Δεν θα ζώζοσμε όλα όζα θα θέλαμε, αλλά θα ζώζοσμε πολλά περιζζόηερα από όηι

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΛΕΤΚΩΙΑ 1995 ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όλνκα, έδξα, ζθνπνί, πφξνη) ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΚΑΙ ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία «Δθπαηδεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ ΓΙΑΜΔΡΙΜΑΣΟ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΘΡΟ 1. ΔΠΩΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ Ιδξχεηαη Οκνζπνλδία κε ηελ επσλπκία ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΝΩΔΩΝ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΝΟΜΑΡΥΙΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011)

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΑΓΡΟΣΙΚΟΤ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΤ (ύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2810/2000,όπωο ηξνπνπνηήζεθε Με ηνλ Ν.4015/2011) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Ι Κ Ο Σνπ Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ «ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΛΤΔΤΝΑΜΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.)

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΣΟΤ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΔΒΡΟΤ (Τ.ΦΑ. Δ.) -------------------------//-----------------------------------//---------------------------------- Αρζρο 1 ο χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α. Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ππφ ηελ επσλπκία ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Ίδρσζη - Έδρα - κοπός ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδξχεηαη αζιεηηθφ σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ ΑΝΣΙΦΑΙΡΙΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4Α87Ω12-ΕΜΝ Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 111/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ

ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ. Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ ΓΑΙΚΟΙ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ Άπθπο 01:Οπιζμόρ Σκοπόρ Διαβάθμιζη Δπαζηηπιόηηηερ 1. Η Γαζηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε (ΓΑ..Ο.) είλαη απηφλνκε έλσζε πξνζψπσλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη εζεινληηθά θαη επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6

ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΡΗΘΜΟ 6 ΑΔΑ: 4ΑΣ7Ω12-ΗΤ6 Α Π Ο Π Α Μ Α ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΚΤΓΡΑ ΣΗ 30 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011 ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ: 110/2011 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ Έγθξηζε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ Άξζξν 1 Ιδξχεηαη επηζηεκνληθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΟΜΑΣΟΛΟΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ», κε έδξα ηελ πφιε ηεο Λάξηζαο. Η απφδνζε ηεο επσλπκίαο ηεο Δηαηξείαο ζηελ αγγιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1926

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1926 Κ Χ Γ Η Κ Ο Π Ο Η Ζ Μ Δ Ν Ο Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΣΟ ΗΓΡΤΔΧ 1926 ΑΘΖΝΑ ΗΟΤΝΗΟ 2010 1 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ I. ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 1 Άξζξν 1 : Δπωλπκία Ννκηθή κνξθή Έδξα Τπαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 42B 2567 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 479/2014 Απ. 4828, 31.10.2014 Απιθμόρ 479 Οι πεπί Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ (Διδικό Καθεζηώρ για Σηλεπικοινωνιακέρ, Ραδιοθωνικέρ και Σηλεοπηικέρ ή Ηλεκηπονικέρ Τπηπεζίερ πος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113

ΑΔΑ: 4Α36469ΗΕΑ-9. ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 ΓΙΔΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αξ. Πξση. 122/3469 Αζήλα, 08.06.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ Αξ. 113 Θέμα: Απόξξηςε αηηεκάησλ ζεξαπείαο από ηηο Γλσκνδνηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιόγεζεο ησλ Δλζηάζεσλ - Αηηεκάησλ Θεξαπείαο ησλ Πξνγξακκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ. APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΠΓΘ APΘPO 1ο Δπυνςμία - Έδπα 1. 1. Ιδξχεηαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε ηελ επσλπκία «ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓIKHΓOPΩN ΘEAΛONIKH» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν Σ.Π.Γ.Θ. (ράξηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 190/2017 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 5021 Παρασκεσή, 16 Ιοσνίοσ 2017 1469 Αξηζκόο 190 Οη πεξί Οξγαληζκνύ Υξεκαηνδνηήζεσο ηέγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ»

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ «ΚΟΜΟ ΥΩΡΙ ΠΟΛΔΜΟΤ ΚΑΙ ΒΙΑ» (θαηφπηλ ηξνπνπνηήζεσο δπλάκεη ηεο απφ 15-11-2010 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ζσκαηείνπ) Άξζξν 1 Ιδξχεηαη ζσκαηείν κε ηελ επσλπκία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ» Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 133513804000 ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 7β παπ. 11 ηος Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ

ΚΑΣΑ ΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΔΠ ΚΙΛΚΙ 1 Άξζξν Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ.. 5 Άξζξν ΙΙ. Άξζξν 1 : Δπωλπκία-Ννκηθή κνξθή-έδξα - Τπαγωγή.5 Άξζξν2:θνπφο 6 Άξζξν3:εκαία-Έκβιεκα-Λνγφηππνο-πληνκνγξαθία.9 Άξζξν4:ΔπίζεκεΓιψζζα.9

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ.

Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Κ Α Σ Α Σ Α Σ Η Κ Ο 2009 Σου Αστικού υνεταιρισμού με την Δπωνυμία ΠΑΓΚΡΖΣΗΑ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ υν.π.δ. Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο 1.α. Με ηελ απφ 19 Ηνπιίνπ 1993 Ηδξπηηθή πλέιεπζε ζπζηήζεθε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΚΤΡΟ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α Ίδξπζε, επσλπκία, δηάξθεηα, ζθνπφο Γηα ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζπληζηάηαη λαπηηθή εηαηξεία ππν ηελ επσλπκία «Σθχξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωμαηείος με έδπα ηην Αθήνα και επωνςμία «ΔΝΩΣΗ ΠΝΔΥΜΟΝΟΛΟΓΩΝ ΔΛΛΑΓΑΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Δπσλπκία Έδξα ΑΡΘΡΟ 2: θνπφο ΑΡΘΡΟ 3: Δθπξνζψπεζε ηεο Έλσζεο ζε Όξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ΑΡΘΡΟ 4: Μέζα ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.)

ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I: ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ «ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΣΟΤ» (ΚΟΗΝ..ΔΠ.) ηελ Αζήλα ζήκεξα 27-11-2013 ηνπ έηνπο 2013, νη: 1. Θωκάο νπηιίδεο ηνπ Μηραήι θαη ηεο νθίαο,... 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ νξίδεηαη ε πφιε ησλ Αζελψλ. Ο Σχιινγνο κπνξεί λα ηδξχεη παξαξηήκαηα θαη ζε άιια κέξε ηεο ρψξαο. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άξζξν 1ν ύζηαζε, Έδξα I. Σπζηήλεηαη Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ Σσκαηείν κε ηελ επσλπκία "ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ " (Π.Δ.Γ.ΜΗ.Γ.Δ.) II. III. Έδξα ηνπ Σπιιφγνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η. Τπηπεζίερ απομαγνηηοθώνηζηρ ηων ππακηικών ηων ζςνεδπιάζεων ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βόλβηρ Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έθζεζεο είλαη ε θάιπςε ησλ ππεξεζηψλ ησλ πξαθηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364

Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, Απιθμόρ 364 Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Γ.Π. 364/2015 Απ. 4904, 6.11.2015 Απιθμόρ 364 2280 Oι πεπί Καθοπιζμού ηων Δνωζιακών Κλάζεων ηος Βαζικού και ηος Πιζηοποιημένος Παηαηόζπoπος Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ.

13/7/ /2016. Αζήλα Αξηζκ. πξση. Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ. Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ. Αζήλα Αξηζκ. πξση. 13/7/2016 20443/2016 Πξνο :Όιεο ηηο Δλώζεηο Μέιε Δ.Π.Ο Υπόςε: Πξνέδξνπ Θέκα :ΣΦΟΛΙΑ ΣΤΟ ΝΔΟ ΣΦΔΓΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύξηε Πξόεδξε, Σελ πξνεγνύκελε Παξαζθεπή 8/7/2016 ην κεζεκέξη, ν Πξόεδξνο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΦΑΙΡΙΗ HELLENIC VOLLEYBALL FEDERATION ΣΟΠΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΧΙΟΤ ΚΛΕΙΣΟ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟ ΧΙΟΤ Χίοσ 17 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ. 57 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΣΟΠΙΚΟΤ Προσ: Κ.Ε. ΕΟΠΕ Α. Νηρέασ Καρδαμφλων Παγχιακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ TOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΟΝΔΩΝ ΚΑΙ ΚΗΓΔΜΟΝΩΝ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ 36 ου ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 36 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΣΙΣΛΟ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ - MΔΑ ΑΡΘΡΟ 1 Σηελ Καζηέια ζήκεξα 21Μαΐνπ 2006, ηδξχεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα