ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/787/ΕΚ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/787/ΕΚ)"

Transcript

1 L 348/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και υλικών παραγόμενων από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς ως προϊόντων ή συστατικών προϊόντων στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2004/787/ΕΚ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 211 δεύτερο εδάφιο, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) O κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ ( 1 ) προβλέπει σύστημα διαβίβασης πληροφοριών μεταξύ των φορέων διακίνησης και διατήρησης αυτών των πληροφοριών, σε κάθε φάση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, εφεξής καλούμενους «ΓΤΟ» ή αποτελούνται από ΓΤΟ, και των τροφίμων ή ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ, αλλά δεν απαιτεί από τους φορείς διακίνησης να συλλέγουν δείγματα και να υποβάλλουν σε δοκιμές τα προϊόντα με σκοπό την ανίχνευση της παρουσίας ΓΤΟ ή υλικών παραγόμενων από ΓΤΟ, σε κάθε φάση της διάθεσής τους στην αγορά. (2) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, τα κράτη μέλη μεριμνούν ωστόσο για τη διεξαγωγή, όπου παρίσταται ανάγκη, επιθεωρήσεων και άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων δειγματοληψιών και (ποιοτικών και ποσοτικών) δοκιμών, προκειμένου να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τον υπόψη κανονισμό. (3) Προκειμένου να διευκολυνθείη συντονισμένη εφαρμογή των ανωτέρω επιθεωρήσεων και ελέγχων, στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 προβλέπεται η απαίτηση να καθοριστούν τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις δειγματοληψίες και τις δοκιμές ΓΤΟ και υλικών που παράγονται από ΓΤΟ στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές. (4) Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να καλύπτουν προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά αλλά να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 2 ), σχετικά με τους ΓΤΟ για τους οποίους δεν έχει χορηγηθεί άδεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ( 1 ) ΕΕ L 268 της , σ. 24. ( 2 ) ΕΕ L 106 της , σ. 1 οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/19 (5) Η δειγματοληψία και η ανίχνευση πρέπει να εκτελούνται βάσει έγκυρων επιστημονικών και στατιστικών πρωτοκόλλων, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση της παρουσίας ΓΤΟ ή υλικών παραγόμενων από ΓΤΟ με το δέον επίπεδο εμπιστοσύνης. (6) Για την εκπόνηση των κατευθυντηρίων γραμμών, ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 30 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και λήφθηκαν υπόψη οι εργασίες των αρμοδίων εθνικών αρχών, της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς. (7) Όταν απαιτείται συμμόρφωση παρτίδων μη γενετικώς τροποποιημένων σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών προς πρότυπα σχετικά με την τυχαία ή την τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένων σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, είναι σκόπιμη η κατάρτιση νομικώς δεσμευτικού πρωτοκόλλου, στο πλαίσιο της ειδικής νομοθεσίας για τους σπόρους προς σπορά και άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών, για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση γενετικώς τροποποιημένων σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών όπου έχει εφαρμογή, τα παρεχόμενα στο εν λόγω πρωτόκολλο στοιχεία πρέπει να χρησιμεύουν και ως βάση για τη δειγματοληψία και την ανίχνευση άλλων ΓΤ ειδών καλλιεργειών που δεν καλύπτονται από την προαναφερόμενη νομοθεσία, ΣΥΝΙΣΤΑ: I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, τα κράτη μέλη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα εξής: α) την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας από τους φορείς διακίνησης κατά το παρελθόν β) την αξιοπιστία των ελέγχων που έχουν εκτελέσει οι φορείς διακίνησης στο παρελθόν γ) τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υπόνοιες μη τήρησης της νομοθεσίας δ) τη χρήση μέσων τα οποία να είναι ανάλογα προς τους επιθυμητούς ειδικούς στόχους και να λαμβάνουν ιδίως υπόψη την αποκτηθείσα εμπειρία ε) το βαθμό ετερογένειας και το σημείο της αλυσίδας παραγωγής στο οποίο εκτελούνται οι δοκιμές. 2. Οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται απροειδοποίητα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση στο φορέα διακίνησης. 3. Οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται σε οποιαδήποτε φάση της παραγωγής, κατεργασίας, αποθήκευσης και διανομής προϊόντων τα οποία περιέχουν ή ενδέχεται να περιέχουν ΓΤΟ ή τροφίμων και ζωοτροφών παραγόμενων από ΓΤΟ, καθώς και στο σημείο εισαγωγής ( 1 ). ( 1 ) Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, οι πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν, για ΓΤΟ που δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να περιλαμβάνονται σε κεντρικό μητρώο.

3 L 348/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι επίσημοι έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ προϊόντων προς εξαγωγή εκτός Κοινότητας και προϊόντων που προορίζονται για διάθεση στην αγορά της Κοινότητας. 5. Οι φορείς διακίνησης των οποίων τα προϊόντα υπόκεινται σε δειγματοληψία και ανάλυση πρέπει να μπορούν να ζητήσουν δεύτερη γνωμοδότηση. Οι επίσημοι φορείς πρέπει να συλλέγουν επαρκή αριθμό δειγμάτων αντιπαραβολής για λόγους επιβολής και διαιτησίας, ώστε να εξασφαλίζεται στους φορείς διακίνησης το δικαίωμα ένστασης και να υπάρχει δυνατότητα δεύτερης γνωμοδότησης, όπως προβλέπεται στις εθνικές νομοθεσίες. 6. Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στρατηγικές δειγματοληψίας εναλλακτικές ως προς αυτές που συνιστώνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές. 7. Είναι δυνατόν να εφαρμοστούν στρατηγικές ανάλυσης εναλλακτικές ως προς αυτές που συνιστώνται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, εφόσον οι μέθοδοι αυτοίέχουν εγκριθείαπό το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/ Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί ελέγχου τροφίμων, ζωοτροφών και λοιπών ελέγχων, και ιδίως της οδηγίας 95/53/ΕΚ για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων, της οδηγίας 70/373/ΕΟΚ περίεισαγωγής τρόπων λήψεως δειγμάτων και μεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών, της οδηγίας 89/397/ΕΟΚ σχετικά με τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων και της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι εκτελούνται επίσημοι έλεγχοι προς εκπλήρωση των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003. II. ΟΡΙΣΜΟΙ α) Ως παρτίδα ορίζεται μια διακριτή και καθορισμένη ποσότητα υλικού. Στους ακόλουθους ορισμούς λαμβάνεται υπόψη ο τύπος υλικού που αποτελείμια παρτίδα και εφαρμόζονται τα πρότυπα ISTA, ISO 6644, ISO και FAO (διεθνή πρότυπα για φυτοϋγειονομικά μέτρα): Παρτίδα σπόρων προς σπορά: συγκεκριμένη ποσότητα σπόρων προς σπορά, ενιαία και αναγνωρίσιμη με φυσικά μέσα, η οποία δεν υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος παρτίδας όπως ορίζεται στις οδηγίες για τους σπόρους προς σπορά και η οποία αποτελεί το σύνολο ή τμήμα ενός φορτίου. Παρτίδα άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών: αριθμός μονάδων ενός ενιαίου προϊόντος αναγνωρίσιμου λόγω ομοιογενούς σύστασης, προέλευσης κ.λπ. ο οποίος δεν υπερβαίνει το μέγιστο μέγεθος παρτίδας όπως ορίζεται στη νομοθεσία για τα άλλα πολλαπλασιαστικά υλικά φυτών, και ο οποίος αποτελεί το σύνολο ή τμήμα ενός φορτίου. Παρτίδα τροφίμων και ζωοτροφών: ποσότητα προϊόντος που αποστέλλεται ή παραλαμβάνεται σε μία εφάπαξ αποστολή και καλύπτεται από ιδιαίτερη σύμβαση ή έγγραφο αποστολής. β) Στοιχειώδες δείγμα: μικρή ίση ποσότητα προϊόντος λαμβανόμενη από κάθε χωριστό σημείο δειγματοληψίας της παρτίδας, σε όλο το βάθος της παρτίδας (στατική δειγματοληψία), ή λαμβανόμενη από τη ροή του προϊόντος σε καθορισμένο χρονικό διάστημα (δειγματοληψία ρεόντων προϊόντων). γ) Στοιχειώδες δείγμα αρχείου: στοιχειώδες δείγμα το οποίο διατηρείται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο για συμπληρωματικές αναλύσεις.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/21 δ) Συνολικό δείγμα: ποσότητα προϊόντος που λαμβάνεται με συνδυασμό και ανάμειξη των στοιχειωδών δειγμάτων που έχουν ληφθείαπό συγκεκριμένη παρτίδα. ε) Εργαστηριακό δείγμα: ποσότητα προϊόντος που λαμβάνεται από το συνολικό δείγμα και προορίζεται για εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές. στ) Αναλυτικό δείγμα: ομοιογενοποιημένο εργαστηριακό δείγμα, το οποίο αποτελείται είτε από το σύνολο του εργαστηριακού δείγματος είτε από αντιπροσωπευτικό τμήμα του. ζ) Δείγμα αντιπαραβολής: δείγμα διατηρούμενο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για λόγους επιβολής ή διαιτησίας. η) Εκατοστιαία αναλογία ΓΤ DNA: η εκατοστιαία αναλογία του αριθμού αντιγράφων του ΓΤ DNA προς τον αριθμό αντιγράφων του DNA της ταξινομικής ομάδας στόχου, υπολογιζόμενη με βάση απλοειδή γονιδιώματα. III. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1. Όταν τα κράτη μέλη επιθεωρούν ή ελέγχουν τη συμμόρφωση των φορέων διακίνησης προς τα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003, οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας προϊόντων που συνίστανται από ΓΤΟ, τους περιέχουν ή παράγονται από αυτούς. 2. Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς το οποίο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και τα εθνικά εργαστήρια που συναποτελούν το ευρωπαϊκό δίκτυο εργαστηρίων για τους ΓΤΟ (European Network of GMO Laboratories, εφεξής καλούμενo «ENGL»), θα παρέχουν περαιτέρω οδηγίες και βοήθεια σχετικά με τις μεθόδους δειγματοληψίας που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας σύστασης. 3. Πρέπει να χρησιμοποιούνται εναρμονισμένες διαδικασίες δειγματοληψίας για την ανίχνευση της παρουσίας ΓΤΟ. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να εφαρμόζονται στις παρτίδες σπόρων και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών, τροφίμων, ζωοτροφών και γεωργικών προϊόντων. 4. Για να εξασφαλιστεί ότι τα δείγματα που συλλέγονται και αναλύονται είναι αντιπροσωπευτικά των διάφορων τύπων ελεγχόμενων γεωργικών προϊόντων ορίζονται οι διαδικασίες δειγματοληψίας που ακολουθούν. Ενώ τα πρωτόκολλα δειγματοληψίας για την ανίχνευση της παρουσίας ΓΤ σπόρων προς σπορά και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών σε παρτίδες σπόρων πρέπει να καταρτίζονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία για τους σπόρους προς σπορά και άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας για γεωργικά προϊόντα χύμα και για τρόφιμα και ζωοτροφές εξετάζονται σε χωριστά τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ιδιότητες των προϊόντων αυτών. IV. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 1. Δειγματοληψία παρτίδων σπόρων προς σπορά και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών Το παρόν τμήμα αφορά την ανίχνευση γενετικώς τροποποιημένων (ΓΤ) σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών σε παρτίδες σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μη γενετικώς τροποποιημένων ποικιλιών ή κλώνων, αφενός, και την ανίχνευση ΓΤ σπόρων προς σπορά και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών προερχόμενων από μετασχηματισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο για μια παρτίδα σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών μιας ΓΤ ποικιλίας ή κλώνου, αφετέρου.

5 L 348/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τα δείγματα πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με τις διεθνώς εφαρμοζόμενες μεθόδους και, όπου αρμόζει, από τα μεγέθη παρτίδων που ορίζονται στις οδηγίες του Συμβουλίου 66/401/ΕΟΚ, 66/402/ΕΟΚ, 68/193/ΕΟΚ, 92/34/ΕΟΚ, 98/56/ΕΟΚ, 1999/105/ΕΚ, 2002/54/ΕΚ, 2002/55/ΕΚ, 2002/56/ΕΚ και 2002/57/ΕΚ. Οι γενικές αρχές και μέθοδοι δειγματοληψίας σπόρων και άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανόνες της Διεθνούς Ένωσης Δοκιμής Σπόρων (ISTA) και το συναφές εγχειρίδιο δειγματοληψίας σπόρων της ISTA. Τα προγράμματα δειγματοληψίας και δοκιμών για τους σπόρους προς σπορά και το άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της ειδικής νομοθεσίας για τους σπόρους και το άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό φυτών όσον αφορά τους στατιστικούς κινδύνους. Το ποιοτικό επίπεδο των παρτίδων σπόρων ή άλλου πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών και η σχετική στατιστική αβεβαιότητα ορίζονται σε σχέση με τις τιμές κατωφλίου για τους ΓΤΟ και έχουν σχέση με την εκατοστιαία αναλογία του αριθμού αντιγράφων του ΓΤ DNA προς τον αριθμό αντιγράφων του DNA της ταξινομικής ομάδας στόχου, υπολογιζόμενη με βάση απλοειδή γονιδιώματα. 2. Δειγματοληψία γεωργικών προϊόντων χύμα Το πρωτόκολλο δειγματοληψίας βασίζεται σε διαδικασία δύο σταδίων η οποία επιτρέπει, εάν χρειάζεται, να εκτιμηθούν η περιεκτικότητα σε ΓΤΟ και η σχετική αβεβαιότητα, εκφραζόμενη ως τυπική απόκλιση, χωρίς να επιβάλλεται οποιαδήποτε υπόθεση ως προς την πιθανή ετερογένεια των ΓΤΟ. Για να είναι δυνατή η εκτίμηση της τυπικής απόκλισης πρέπει, κατ' αρχάς, να λαμβάνεται ένα συνολικό δείγμα και το αναλυτικό δείγμα που προκύπτει από αυτό να αναλύεται για την ανίχνευση της παρουσίας ΓΤ υλικών. Όταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης προσεγγίζει την καθορισμένη τιμή κατωφλίου (± 50 % της τιμής αυτής), συνιστάται ανάλυση των επιμέρους στοιχειωδών δειγμάτων αρχείου για να εκτιμηθεί η σχετική αβεβαιότητα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα έγγραφα: α) πρότυπο ISO 6644 (2002) β) πρότυπο ISO (1999) γ) πρότυπο ISO 5725 (1994) δ) πρότυπο ISO 2859 (1985) ε) πρότυπο ISO 542 (1990) Πρωτόκολλο δειγματοληψίας παρτίδων γεωργικών προϊόντων χύμα Η δειγματοληψία γεωργικών προϊόντων χύμα (κόκκοι δημητριακών, ελαιούχοι σπόροι) συνιστάται να εκτελείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις μεθόδους δειγματοληψίας που περιγράφονται στα πρότυπα ISO 6644 και Στην περίπτωση ρεόντων προϊόντων, η περίοδος δειγματοληψίας ορίζεται, σύμφωνα προς το πρότυπο ISO 6644, ως: συνολικός χρόνος εκφόρτωσης/συνολικό αριθμό στοιχειωδών δειγμάτων. Σε περίπτωση στατικής δειγματοληψίας, τα στοιχειώδη δείγματα πρέπει να συλλέγονται σε συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας. Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να κατανέμονται ενιαία σε όλο τον όγκο της παρτίδας, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται στο πρότυπο ISO Ο αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων ή σημείων δειγματοληψίας (όπου λαμβάνονται τα στοιχειώδη δείγματα για τη δημιουργία του συνολικού δείγματος και των στοιχειωδών δειγμάτων αρχείου) ορίζεται σύμφωνα με το μέγεθος της παρτίδας, ως εξής:

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/23 Μέγεθος παρτίδας σε τόνους Μέγεθος του συνολικού δείγματος σε kg Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων Σε περίπτωση παρτίδων μεγέθους 50 έως 500 τόνων, το μέγεθος του συνολικού δείγματος πρέπει να ισούται με 0,01 % του συνολικού μεγέθους της παρτίδας. Σε περίπτωση παρτίδων μικρότερων των 50 τόνων, το μέγεθος του συνολικού δείγματος πρέπει να είναι 5 kg. Σε περίπτωση παρτίδων μεγαλύτερων των 500 τόνων, το μέγεθος του συνολικού δείγματος πρέπει να είναι 50 kg. Σε κάθε περίοδο δειγματοληψίας (συστηματική δειγματοληψία) ή σημείο δειγματοληψίας (στατική δειγματοληψία) πρέπει να συλλέγεται ένα στοιχειώδες δείγμα 1kgκαι να επιμερίζεται σε δύο τμήματα του 0,5 kg: το ένα τμήμα για να χρησιμοποιηθεί ως στοιχειώδες δείγμα για την παραγωγή του συνολικού δείγματος και το άλλο για να αποθηκευτεί ως στοιχειώδες δείγμα αρχείου. Η δειγματοληψία υλικών μεγέθους μεγαλύτερου του κόκκου (π.χ. φρούτα, ριζώματα, πατάτες) πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO Η δειγματοληψία ελαιούχων σπόρων πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO Πρωτόκολλο για την παρασκευή αναλυτικών δειγμάτων Συνιστάται ένα πρωτόκολλο πολλαπλών σταδίων για να ελαχιστοποιηθεί το κόστος και να μεγιστοποιηθεί η στατιστική ισχύς σύμφωνα με προκαθορισμένα επίπεδα αποδοχής. Αρχικά, τα στοιχειώδη δείγματα που συλλέγονται όπως περιγράφεται στο σημείο 2.1 συνδυάζονται και αναμιγνύονται πλήρως, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα πρότυπα ISO και 6644, ώστε να σχηματίσουν ένα συνολικό δείγμα. Το συνολικό δείγμα χρησιμοποιείται για να δημιουργηθεί ένα αναλυτικό δείγμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα πρότυπα ISO και 6644, το οποίο αναλύεται για την ανίχνευση ΓΤΟ όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο «Αναλυτικά πρωτόκολλα/μέθοδοι δοκιμών» στο τμήμα V. Εάν το αποτέλεσμα της ανάλυσης προσεγγίζει την προβλεπόμενη τιμή κατωφλίου (τιμή κατωφλίου ±50% της τιμής της), ενδέχεται να χρειαστείεκτίμηση της σχετικής αβεβαιότητας (πρωτόκολλο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας παρατίθεται στο σημείο 2.3) Πρωτόκολλο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας Εάν τα στοιχειώδη δείγματα αρχείου είναι 20 ή λιγότερα, όπως στην περίπτωση των μικρότερων παρτίδων, πρέπει να αναλύονται όλα τα δείγματα χωριστά και να λαμβάνεται απόφαση σχετικά με την επισήμανση. Εάν τα στοιχειώδη δείγματα αρχείου είναι περισσότερα από 20, επιλέγονται τυχαία 20 δείγματα και αναλύονται χωριστά για την παρουσία ΓΤΟ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτών των 20 δειγμάτων χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν η περιεκτικότητα σε ΓΤΟ της παρτίδας και η σχετική αβεβαιότητα, εκφραζόμενη ως τυπική απόκλιση. Εάν η αβεβαιότητα που συνδέεται με την ανάλυση των 20 δειγμάτων είναι αποδεκτή, δεν απαιτείται επιπλέον ανάλυση των υπόλοιπων στοιχειωδών δειγμάτων αρχείου. Εάν, αντιθέτως, ο προκύπτων βαθμός αβεβαιότητας δεν είναι αποδεκτός, πρέπει να εκτελείται πρόσθετη ανάλυση των υπολοίπων στοιχειωδών δειγμάτων αρχείου. Ο αριθμός των πρόσθετων δειγμάτων προς ανάλυση καθορίζεται κατά περίπτωση, αναλόγως με το βαθμό αβεβαιότητας που εκτιμάται από τα αρχικά 20 δείγματα.

7 L 348/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η κατά στάδια αναλυτική διαδικασία σταματά όταν συμβαίνει ένα από τα ακόλουθα ή αμφότερα η κατ εκτίμηση εκατοστιαία περιεκτικότητα της παρτίδας σε ΓΤΟ (μέση περιεκτικότητα των αναλυθέντων στοιχειωδών δειγμάτων αρχείου σε ΓΤΟ) είναι ανώτερη ή κατώτερη της καθορισμένης τιμής κατωφλίου ±50% ο βαθμός αβεβαιότητας της μετρηθείσας περιεκτικότητας της παρτίδας σε ΓΤΟ είναι αποδεκτός (± 50 % του μέσου αναλυτικού αποτελέσματος). Στις περιπτώσεις ανάλυσης του συνόλου των δειγμάτων, πρέπει να λαμβάνεται απόφαση όσον αφορά την επισήμανση Πρωτόκολλο δειγματοληψίας παρτίδων τροφίμων και ζωοτροφών Η δειγματοληψία προσυσκευασμένων τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο ISO Η δειγματοληψία μη προσυσκευασμένων τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο που περιγράφεται στο τμήμα 2.1. V. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ/ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ 1 Το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς που ιδρύθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, και τα εθνικά εργαστήρια του ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων ΓΤΟ «ENGL», θα παρέχουν πρόσθετες οδηγίες και βοήθεια για τις μεθόδους δοκιμασίας που εμπίπτουν στο πεδίο της παρούσας σύστασης. 2. Εργαστηριακές απαιτήσεις Τα εθνικά εργαστήρια των κρατών μελών που εκτελούν τις αναλύσεις σύμφωνα με την παρούσα σύσταση πρέπει να έχουν διαπιστευτείσύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025/1999 ή να έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με ένα κατάλληλο σύστημα, και πρέπει να συμμετέχουν τακτικά σε προγράμματα ελέγχου της επάρκειας τα οποία να διοργανώνονται ή να συντονίζονται από εργαστήρια αναγνωρισμένα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο ή/και από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς. Τα τρόφιμα που υπόκεινται σε ανάλυση σύμφωνα με την παρούσα σύσταση, πρέπει να αποστέλλονται σε εργαστήρια που ανταποκρίνονται στις διατάξεις του άρθρου 3 της οδηγίας 93/99/ΕΟΚ. Η αναλυτική εξέταση των δειγμάτων εκτελείται σύμφωνα με τις γενικές εργαστηριακές απαιτήσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου pren ISO 24276: Παρασκευή των αναλυτικών δειγμάτων Κατά τη δειγματοληψία, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να λαμβάνονται αντιπροσωπευτικά και ομοιογενή εργαστηριακά δείγματα χωρίς δευτερογενή μόλυνση. Τα κράτη μέλη οφείλουν να χρησιμοποιούν τα σχέδια ευρωπαϊκών προτύπων pren ISO 24276:2002 και pren ISO 21571:2002 τα οποία υποδεικνύουν στρατηγικές για την ομοιογενοποίηση του εργαστηριακού δείγματος, τη μείωση του εργαστηριακού δείγματος σε δοκίμιο, την προετοιμασία του δοκιμίου και την παραλαβή της ουσίας προς ανάλυση. Τα δείγματα σπόρων πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα προς τους διεθνείς κανόνες της ISTA για τις δοκιμασίες σπόρων προς σπορά. Τα δείγματα πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών πρέπει να λαμβάνονται σύμφωνα προς τις διεθνώς εφαρμοζόμενες μεθόδους, εφόσον υφίστανται.

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/25 4. Αναλύσεις Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν επιτρέπουν την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό όλων των ΓΤΟ και των τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από ΓΤΟ, που έχουν εγκριθείγια διάθεση στην αγορά χρησιμοποιώντας μία μόνο αναλυτική μέθοδο. Πολλές μέθοδοι ανάλυσης είναι ικανές να παρέχουν εξίσου αξιόπιστα αποτελέσματα. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθείμία από τις ακόλουθες ή συνδυασμός τους: α) ποιοτικές μέθοδοι, ειδικές για συγκεκριμένο συμβάν, για συγκεκριμένο παρασκεύασμα ή για συγκεκριμένο γενετικό στοιχείο β) ποσοτικές μέθοδοι, ειδικές για συγκεκριμένο συμβάν, για συγκεκριμένο παρασκεύασμα ή για συγκεκριμένο γενετικό στοιχείο. Μπορείνα ενδείκνυται να εφαρμοστείπρώτα μέθοδος μαζικού ελέγχου για να διαπιστωθείη παρουσία ή η απουσία ΓΤΟ. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές μέθοδοι για ένα γενετικό παρασκεύασμα ή/και μετασχηματισμό. Εάν στην αγορά κυκλοφορούν διαφορετικοίγτο που περιέχουν το ίδιο γενετικό παρασκεύασμα, συνιστάται ανεπιφύλακτα η εφαρμογή μεθόδου ειδικής για συγκεκριμένο συμβάν. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης πρέπει να εκφράζονται ως εκατοστιαία αναλογία του αριθμού αντιγράφων του ΓΤ DNA προς τον αριθμό αντιγράφων του DNA της ταξινομικής ομάδας στόχου, υπολογιζόμενη με βάση απλοειδή γονιδιώματα. Όπου είναι δυνατόν, τα εργαστήρια χρησιμοποιούν μέθοδο η οποία να έχει επικυρωθεί σύμφωνα προς διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια (π.χ. ISO 5725/1994 ή εναρμονισμένο πρωτόκολλο IUPAC), και να περιλαμβάνει τη χρήση πιστοποιημένου υλικού αναφοράς. Ενημερωμένος κατάλογος των επικυρωμένων μεθόδων, ο οποίος περιλαμβάνει επικυρωμένες μεθόδους αναφερόμενες στον Codex Alimentarius, διατίθεται στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση ( 5. Απουσία επικυρωμένων μεθόδων Εάν συμβείνα μην υπάρχει επικυρωμένη μέθοδος, για παράδειγμα για την ανίχνευση της παρουσίας ή απουσίας ΓΤΟ, τα εργαστήρια των κρατών μελών πρέπει να εκτελούν μία εσωτερική επικύρωση της μεθόδου ανίχνευσης σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια. Εάν δεν υπάρχει επικυρωμένη μέθοδος για το βασικό υλικό που αποτελείαντικείμενο της ανάλυσης, συνιστάται να επιλέγεται, από τη βάση δεδομένων που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μία μέθοδος η οποία να έχει επικυρωθείγια παρόμοιο βασικό υλικό ή πρώτη ύλη. Πριν την εφαρμογή της μεθόδου, θα πρέπει να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά της για το υλικό στο οποίο πρόκειται να εφαρμοστεί. 6. Έκφραση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων Στην περίπτωση των ποιοτικών μεθόδων, το όριο ανίχνευσης (LOD) είναι το κατώτερο επίπεδο της εξεταζόμενης ουσίας το οποίο είναι δυνατόν να ανιχνευθεί με αξιόπιστο τρόπο, με δεδομένο έναν γνωστό αριθμό αντιγράφων του γονιδιώματος της ταξινομικής βαθμίδας στόχου. Στην περίπτωση των ποσοτικών μεθόδων, το όριο ποσοτικής ανίχνευσης (LOQ) είναι το κατώτερο επίπεδο της εξεταζόμενης ουσίας το οποίο είναι δυνατόν να ανιχνευθεί ποσοτικά με αξιόπιστο τρόπο, με δεδομένο έναν γνωστό αριθμό αντιγράφων του γονιδιώματος της ταξινομικής βαθμίδας στόχου. Τα αποτελέσματα της ποσοτικής ανάλυσης πρέπει να εκφράζονται ως αριθμός αντιγράφων του ΓΤ DNA προς τον αριθμό αντιγράφων του DNA της ταξινομικής ομάδας στόχου, υπολογιζόμενη με βάση απλοειδή γονιδιώματα. Εάν η περιεκτικότητα της ΓΤ αλληλουχίας στόχου είναι κατώτερη του ορίου ποσοτικής ανίχνευσης (LOQ), τα αποτελέσματα πρέπει να εκφράζονται μόνο ποιοτικά. Συνιστάται να ερμηνεύονται τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου pren ISO 24276:2002.

9 L 348/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης VI. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανίχνευσης, καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα και έγγραφα, πρέπει να καταρτίζονται και να τελειοποιούνται συνεχώς λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές στα όρια και στις τιμές κατωφλίου που έχουν καθοριστείσύμφωνα με τα άρθρα 12, 24 και 47 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 21 της οδηγίας 2001/18/ΕΚ και την λοιπή κοινοτική νομοθεσία, την έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 για την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, την τεχνολογική πρόοδο και τις εξελίξεις στο διεθνή χώρο. Βρυξέλλες, 4Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Margot WALLSTRÖM Μέλος της Επιτροπής

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1830 EL 11.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9

25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 25.6.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 166/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 619/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 268/24 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ε.Δ.: Έλεγχοι για την εφαρμογή των Καν. (ΕΚ) 1829 και 1830/2003 σχετικά με τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα Αθήνα, 1-2-2007 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2060 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: Πετράκη Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

Ο! ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 .Ε. Παρ. ΙΪΙ(Ι) 3964 Κ.Δ.Π. 474/2004 ρ. 3852, 30.4.2004.ριθμός 474 Οι περί Μεθόδων Δειγματοληψίας και Ανάλυσης Τροφίμων για Έλεγχο των Μεγίτων Περιεκτικοτήτων Πατουλίνης στα Τρόφιμα Κανονισμοί του 2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2008 (12.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 9 Ιουνίου 2008 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2015 L 278/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1905 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται σε εγκεκριμένα κοκκιδιοστατικά 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμόανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 07.08.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31.10.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/37 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 3.6.2014 L 164/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/63/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R2023 EL 17.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2023/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 9.10.2013 2012/0260(COD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 6-27 Σχέδιο γνωµοδότησης Mariya Gabriel (PE516.973v02-00) σχετικά µε την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 30/10 6.2.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/175 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2015 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 23.3.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 284/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Μαρτίου 2011 για καθορισμό ειδικών όρων και λεπτομερών διαδικασιών για την εισαγωγή πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11584/15 AGRILEG 162 DENLEG 114 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R0258 EL 18.04.2004 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 258/97 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2008/47/ΕΚ) (4) Η έγκριση αυτή μπορεί να χορηγηθεί προς τρίτη χώρα μόνο L 11/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση ελέγχων πριν από την εξαγωγή που εκτελούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Τα απορρίμματα πλαστικών συσκευασιών ενδέχεται να περιέχουν 28.3.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 86/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 282/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Μαρτίου 2008 για τα υλικά και αντικείμενα από ανακυκλωμένο πλαστικό τα οποία προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.2.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 40/19 ΟΔΗΓΙΑ 2009/8/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5442/17 AGRILEG 13 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18 Ιανουαρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0401 EL 13.03.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 344/59 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2011 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/14 7.4.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 641/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Απριλίου 2004 σχετικά µε τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24.2.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/261 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2015 για την τροποποίηση των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1996R2232 EL 20.11.2003 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014 (OR. el) 6758/14 DENLEG 41 AGRI 126 SAN 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2009R0124 EL 30.07.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 124/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13403/17 AGRILEG 189 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Οκτωβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 9.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 96/29 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται όποτε είναι δυνατόν η ίδια L 70/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 401/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιουλίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή

α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή α) να μην έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων, στην υγεία των ζώων ή στο περιβάλλον β) να μην παραπλανούν τον καταναλωτή γ) να μην διαφέρουν από τα τρόφιμα στην αντικατάσταση των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της

2004 για τροποποίηση της οδηγίας 98/53/ΕΚ και της Ε.Ε. Παρ. 111(1) 2078 Κ.Δ.Π. 244/2005 Αρ. 3994, 20.5.2005 Αριθμός 244 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 28 περί Τροποποίησης Παραρτημάτων των περί

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΡΟΣ Α: ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: «παρτίδα»: «υποπαρτίδα»: «στοιχειώδες δείγμα»: «συνολικό δείγμα»: η εκάστοτε παραδιδόμενη προσδιορίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία Τροφίμων

Δειγματοληψία Τροφίμων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δειγματοληψία Τροφίμων Ελένη Μαλισιόβα Κτηνίατρος Α.Π.Θ. MSc Food Safety, Hygiene & Management, UK MSc

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0440/17. Τροπολογία. Julie Girling. εξ ονόµατος της Οµάδας PPE. Britta Reimers.

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL A7-0440/17. Τροπολογία. Julie Girling. εξ ονόµατος της Οµάδας PPE. Britta Reimers. 8.1.2014 A7-0440/17 17 Αιτιολογική σκέψη 1 (1) Σύµφωνα µε την απόφαση του ικαστηρίου, της 6ης Σεπτεµβρίου 2011, στην υπόθεση C-442/09 8, η γύρη στο µέλι θεωρείται συστατικό κατά την έννοια του άρθρου 6

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι

Πρόταση. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το μέλι ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγια την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου για το

Διαβάστε περισσότερα

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 214/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.8.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.2.2003 L 31/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 223/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Φεβρουαρίου 2003 για τις απαιτήσεις στον τοµέα της επισήµανσης τις συναφείς µε τον βιολογικό τρόπο παραγωγής για τις ζωοτροφές, τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005

Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Μαλισιόβα Ε., Παντελιά Μ. και Μεθενίτου Γ. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Ιχνηλασιµότητα στις επιχειρήσεις τροφίµων- ISO 22005 Εισαγωγή Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2071 3 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 218/8241 Τεχνικός Κανονισμός σε συμμόρφωση προς την εκτελεστική οδηγία 2014/98/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 20.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 364/25 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1882/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.2.2017 EL L 31/29 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/198 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 όσον αφορά τα μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Pseudomonas syringae pv.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D009364/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2010 (03.01) (OR. en) 18255/10 COMER 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί

τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού Ελέγχου σε Φυτά, Φυτικά Προϊόντα ή Αλλα Αντικείμενα που Προέρχονται από Τρίτες Χώρες) Κανονισμοί Ε.Ε. Παρ. III(I) 4230 Κ.Δ.Π. 766/2003 Αρ. 3758, 3.10.2003 Αριθμός 766 Οι περί Μέτρων Προστασίας κατά της Εισαγωγής και Εξάπλωσης Οργανισμών Επιβλαβών για τα Φυτά και τα Φυτικά Προϊόντα (Όροι Φυτοΰγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/20 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 885/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Αυγούστου 2014 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές μπαμιών και φύλλων κάρι από την Ινδία και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.5.2016 C(2016) 2731 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.5.2016 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2015/789 της Επιτροπής σχετικά με μέτρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 228/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/60/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Αυγούστου 2010 σχετικά με την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων όσον αφορά την εμπορία μειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/968/ΕΚ) (5) Για την καθοδήγηση των κρατών μελών όσον αφορά τις 30.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 401/41 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 162/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2013 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2011/884/ΕΕ σχετικά με τη λήψη έκτακτων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1829 EL 10.04.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 21.6.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/13 ΟΔΗΓΙΑ 2008/62/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 για την πρόβλεψη ορισμένων παρεκκλίσεων για την αποδοχή γεωργικών ντόπιων αβελτίωτων φυλών

Διαβάστε περισσότερα

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 252/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.9.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 961/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/703/ΕΚ)

(Τα κείμενα στην αγγλική, γαλλική και ολλανδική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/703/ΕΚ) 31.10.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 285/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Οκτωβρίου 2007 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται από ή παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Κανονισμοί με βάση το άρθρο 5(2), 34(1)(α) και 34(2) Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 5555 Κ.Δ.Π. 507/00 Αρ. 3647, 5.10.00 Αριθμός 507 Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Εξαχλωροκυκλοεξανίου) Κανονισμοί του 00, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της XXX ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 (POOL/E3/2013/10387/10387R1- EN.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για την παρέκκλιση από ορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16243/14 AGRILEG 239 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Νοεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 για τα γενετικώς τροποποιηµένα τρόφιµα και ζωοτροφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Μέρος 1 ο ΕΝΤΥΠΟ Αντικείµενο προς Επιθεώρηση Τµήµα Κωδ. Ευρήµατα / Σχόλια / Αποτελέσµατα ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Τεκµηρίωση Έχει σχεδιαστεί και εφαρµόζεται τεκµηρίωση κατάλληλη για το ΣΔΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4076, 17/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 13(Ι) του 1993

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 05/01/2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.6.2014 ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του αυστριακού Oμοσπονδιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.7.2015 EL L 174/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1060 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2ας Ιουλίου 2015 σχετικά με τη χορήγηση για τη χρήση άνυδρης βεταΐνης και υδροχλωρικής βεταΐνης ως πρόσθετων υλών ζωοτροφών για

Διαβάστε περισσότερα

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος.

54(1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ε.Ε. Παρ. III(I) 4872 Κ.Δ.Π. 456/2002 Αρ. 3639, 27.9.2002 Αριθμός 456 Οι περί Εκχυλισμάτων Καφέ και Εκχυλισμάτων Κιχωρίου Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/14 16.5.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 501/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 ο οποίος συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 13. Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα

Παράρτημα 13. Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα Παράρτημα 13 Έλεγχος παρουσίας αλλεργιογόνων τροφίμων/αλλεργιογόνων ουσιών σε τρόφιμα 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος της παρουσίας αλλεργιογόνων συστατικών σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D043211/04. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Μαΐου 2017 (OR. en) 8950/17 AGRILEG 92 DENLEG 41 VETER 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D043211/04 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (6) Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και. (7) Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Αναδιατυπωμένη έκδοση) (6) Πρέπει να θεσπισθούν κοινοτικοί κανόνες για τα γένη και. (7) Με την επιφύλαξη των φυτοϋγειονομικών διατάξεων της L 267/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.10.2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/90/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2008L0090 EL 16.12.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2008/90/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Παρ. Ν. 100(Ι)/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Ο περί Φαρµάκων Ανθρώπινης Χρήσης Ποιότητας, Προµήθειας και Τιµών) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα