Αντικειµενοστραφής µοντελοποίηση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισµικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντικειµενοστραφής µοντελοποίηση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισµικού"

Transcript

1 Πρακτικά 17ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιουνίου 2005, Σελ Αντικειµενοστραφής µοντελοποίηση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισµικού Βασίλης Χ. Γερογιάννης Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λάρισας, 41110, Λάρισα, Περίληψη Το άρθρο προτείνει την εφαρµογή της αντικειµενοστραφούς προσέγγισης (object-oriented approach) για την περιγραφή των διαδικασιών που πραγµατοποιούνται κατά την ανάπτυξη ενός συστήµατος λογισµικού. Παρουσιάζονται οι ερευνητικές κατευθύνσεις του έργου MISSION-SPM, το οποίο λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο του προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ. Η βασική ιδέα του έργου MISSION-SPM είναι ότι τόσο τα στατικά χαρακτηριστικά, όσο και η δυναµική συµπεριφορά των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισµικού δύνανται να αναπαρασταθούν συστηµατικά χρησιµοποιώντας τα διαγράµµατα που παρέχει µια αντικειµενοστραφής γλώσσα προδιαγραφών, όπως είναι η Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language). Η χρήση αντικειµενοστραφών µοντέλων παρέχει αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως αφαιρετική αναπαράσταση, αυξηµένη δυνατότητα κατανόησης και συστηµατική διαχείριση των σύνθετων δοµών ενός έργου ανάπτυξης λογισµικού. Λέξεις Κλειδιά: ιαχείριση Έργων Λογισµικού, ιαδικασίες Ανάπτυξης Λογισµικού, Αντικειµενοστραφής Μοντελοποίηση.

2 392 Β. Γερογιάννης 1. Εισαγωγή Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι µόνο στις Η.Π.Α. διατίθενται κάθε χρόνο περίπου 275 δισεκατοµµύρια δολάρια σε έργα λογισµικού (Wallace & Keil, 2004). Ένα σηµαντικό µέρος (πάνω από 75%) από αυτά τα έργα παρουσιάζουν προβλήµατα: πολλά έργα καταλήγουν σε πλήρη αποτυχία, άλλα ξεπερνούν τις αρχικές εκτιµήσεις κόστους, άλλα παρουσιάζουν καθυστερήσεις, ενώ άλλα παρέχουν διαφορετικά παραδοτέα και υπηρεσίες από αυτές που προτάθηκαν αρχικά. Οι θεωρητικές και µόνο γνώσεις των τεχνικών της διαχείρισης έργων - π.χ. η γνώση του Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2000) - δεν είναι εποµένως αρκετές για την πετυχηµένη οργάνωση ενός έργου. Η διαχείριση έργων και, ειδικότερα, η διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισµικού συνιστούν το ερευνητικό υπόβαθρο του παρόντος άρθρου. Ο κύριος στόχος της διαχείρισης σε ένα έργο λογισµικού είναι να εξασφαλιστεί ότι το τελικό πληροφοριακό σύστηµα θα παραδοθεί εγκαίρως, θα ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών χρηστών, θα λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις ποιότητας και απόδοσης και, ταυτόχρονα, θα διατηρεί το κόστος ανάπτυξης στα προβλεπόµενα όρια (Basili & Musa, 1991; Murch, 2001). Μια διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού παρέχει µία συστηµατική προσέγγιση για την ανάλυση, σχεδιασµό, κατασκευή και εξέλιξη ενός έργου πληροφορικής (Royce, 1998). Μια διαδικασία διαιρείται σε συγκεκριµένες φάσεις (π.χ. καθορισµός απαιτήσεων, προσδιορισµός προδιαγραφών, σχεδιασµός, υλοποίηση, έλεγχος). Κάθε φάση της ανάπτυξης (development phase) περιλαµβάνει δραστηριότητες που υλοποιούνται από το προσωπικό της οµάδας του έργου (π.χ. µηχανικοί λογισµικού, σχεδιαστές, προγραµµατιστές, µέλη της οµάδας ελέγχου κλπ.). Η φάση του ελέγχου (testing), για παράδειγµα, περιλαµβάνει δραστηριότητες όπως τον µοναδιαίο έλεγχο (unit testing), τον έλεγχο των προγραµµατιστικών ενοτήτων (module testing), τον καθορισµό και την τροποποίηση των προδιαγραφών του ελέγχου (testing specifications), την αλλαγή του αρχικού σχεδιασµού και του κώδικα (design / code modification) κλπ. Κάθε δραστηριότητα έχει ένα σύνολο εισόδων και παρέχει αντίστοιχα εξαγόµενα (παραδοτέα), π.χ. το σύνολο των προδιαγραφών του ελέγχου, τον ίδιο τον κώδικα (µε λιγότερα ή καθόλου σφάλµατα), µια αναφορά σφαλµάτων, ένα χρονοδιάγραµµα για τη φάση του ελέγχου (testing plan) κλπ.

3 17ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» 393 Στο άρθρο παρουσιάζεται µια προσέγγιση που έχει ως σκοπό να διαχειριστεί, όσο το δυνατόν πιο ικανοποιητικά, την πολυπλοκότητα και την ποικιλία των απαιτήσεων που χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού. Η προσέγγιση υλοποιείται στο έργο MISSION-SPM (Model based Ιntegrated Environment to Support Simulation in Software Project Management) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ ΙΙ. Στο έργο προτείνεται η αξιοποίηση µοντέλων για την αναπαράσταση και την ανάλυση των διαδικασιών της ανάπτυξης λογισµικού (model-based software development). Βασικός στόχος του έργου είναι µια ενιαία αρχιτεκτονική αναφοράς (unified reference architecture) που θα ενσωµατώνει µοντέλα προσανατολισµένα προς τη διαχείριση σύνθετων έργων. Η αρχιτεκτονική θα υποστηρίζει τη γραφική αναπαράσταση (άρα και την αυξηµένη δυνατότητα κατανόησης), καθώς και την ανάλυση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισµικού. Η µοντελοποίηση είναι σηµαντική (Jacobson, 1992) διότι παρέχει τη δυνατότητα επικέντρωσης στις σηµαντικές λεπτοµέρειες που είναι απαραίτητο να κατανοηθούν πριν την υλοποίηση ενός συστήµατος ή µιας διαδικασίας. Παρέχει τη δυνατότητα πειραµατισµού µε διαφορετικές προσεγγίσεις για το ίδιο πρόβληµα, δίνει τη δυνατότητα σχεδιασµού και παρακολούθησης της προόδου ενός έργου. ίνει επίσης τη δυνατότητα µιας κοινής γλώσσας για την επικοινωνία όσων εµπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης. 2. Ερευνητικό υπόβαθρο Οι δραστηριότητες της διαχείρισης ενός έργου λογισµικού αφορούν κυρίως τρεις διαστάσεις (Royce, 1998): (i) τη διαχείριση των διαδικασιών (process management), (ii) τη διαχείριση των πόρων (resource management), και (iii) τη διαχείριση των προϊόντων του έργου (product/configuration management). Προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις αυτών των τύπων διαχείρισης, οι σύγχρονες ερευνητικές προσπάθειες ταξινοµούνται σε τρεις περιοχές που παρουσιάζονται στις επόµενες τρεις υποενότητες. 2.1 Υιοθέτηση µοντέλων από το χώρο των τυπικών προδιαγραφών Τα κλασικά δικτυακά µοντέλα για τον προγραµµατισµό των διαδικασιών ενός έργου δεν είναι πάντοτε επαρκή για να περιγράψουν σύνθετα έργα λογισµικού. Για παράδειγµα, οι τεχνικές PERT, CPM και δένδρα αποφάσεων (Mehrez et al., 1995) παρουσιάζουν εγγενείς αδυναµίες στο να περιγράψουν χαρακτηριστικά όπως είναι η ταυτόχρονη και η επαναλαµβανόµενη εκτέλεση δραστηριοτήτων, οι σύνθετες εξαρτήσεις προήγησης µεταξύ των δραστηριοτήτων, οι απαιτήσεις σε

4 394 Β. Γερογιάννης πόρους, οι δυναµικές αλλαγές σε αναθέσεις πόρων και προσωπικού, οι σύνθετες χρονικές απαιτήσεις και οι χρονικές παράµετροι των δραστηριοτήτων. Για τη λύση των προβληµάτων προτείνονται εκδόσεις τυπικών µοντέλων προδιαγραφών (formal specification models) που προσανατολίζονται στην αναπαράσταση των παραµέτρων της διαχείρισης έργων. Συνεισφορά στο πεδίο αυτό έχουν µοντέλα µε χαρακτηριστικά γραφηµάτων, όπως είναι τα ίκτυα Petri (Petri Nets) (Liu & Horowitz, 1989; Chang & Christensen, 1999; Min et al., 2000). Η χρήση ισχυρών σε εκφραστική και αναλυτική ικανότητα τυπικών µοντέλων βρίσκει εφαρµογή, όχι µόνο κατά την αναπαράσταση και την επαλήθευση των ιδιοτήτων των διαδικασιών, αλλά και στη λήψη αποφάσεων, π.χ. για τη βέλτιστη ανάθεση δραστηριοτήτων σε πόρους (Min et al., 2000). Αυτό συµβαίνει εάν τα µοντέλα συνδυαστούν µε τεχνικές ανάλυσης, π.χ. η ανάλυση προσιτότητας (reachability analysis) στα ίκτυα Petri (Gerogiannis et al., 1998), αλλά και µε µεταευρετικές τεχνικές, όπως είναι οι γενετικοί αλγόριθµοι (Chang & Christensen, 1999). 2.2 Εφαρµογή βασικών αρχών της τεχνολογίας λογισµικού Η πιο διαδεδοµένη γλώσσα περιγραφής συστηµάτων λογισµικού αλλά και επιχειρηµατικών διαδικασιών είναι η Ενοποιηµένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modeling Language - UML) (OMG, 2003). H UML αποτελεί µια πρότυπη γλώσσα που ακολουθεί τις αρχές της αντικειµενοστραφούς ανάλυσης και σχεδιασµού (Jacobson, 1992). Η αντικειµενοστραφής προσέγγιση βασίζεται στην ιδέα των κλάσεων αντικειµένων, οντοτήτων δηλαδή του πραγµατικού κόσµου που ενσωµατώνουν τόσο δεδοµένα όσο και µεθόδους που επενεργούν στα δεδοµένα. Σήµερα τα συστήµατα και οι διαδικασίες που σχεδιάζονται ή υλοποιούνται είναι σχεδόν στο σύνολό τους αντικειµενοστραφή. Αυτό οφείλεται στα πλεονεκτήµατα που παρέχει η αντικειµενοστραφής προσέγγιση: αφαιρετική αναπαράσταση, κατανόηση σύνθετων συστηµάτων, επαναχρησιµοποίηση, εύκολη προσαρµογή των συστηµάτων και των διαδικασιών. Οι αρχές της αντικειµενοστραφούς προσέγγισης βρίσκουν εφαρµογή στα διαγράµµατα της UML (OMG, 2003). Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης (use-case diagrams) µπορούν να περιγράψουν τη λειτουργικότητα, ενώ τα διαγράµµατα κλάσεων (class diagrams) µπορούν να περιγράψουν τη δοµή µιας διαδικασίας. Ένα διάγραµµα καταστάσεων (state diagram) µπορεί να αναπαραστήσει τη συµπεριφορά και τις καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί µια δραστηριότητα σε µια φάση της διαδικασίας (ανενεργή, υπό έναρξη, υπό διακοπή, σε αναµονή, υπό εκτέλεση, περατωµένη κλπ.). Τα διαγράµµατα ακολουθίας (sequential diagrams), δραστηριοτήτων (activity diagrams) και συνεργασίας (collaboration diagrams) περιγράφουν (το καθένα από µια

5 17ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» 395 διαφορετική οπτική) την αλληλεπίδραση µεταξύ των αντικειµένων και των δρώντων στοιχείων (actors) που εµπλέκονται σε µια διαδικασία. Τα µοντέλα της UML συνεπώς χρησιµοποιούνται για να αναπαραστήσουν, εκτός από συστήµατα, και τις ίδιες τις διαδικασίες που οδηγούν στην ανάπτυξη των συστηµάτων. Για παράδειγµα, µπορούν να περιγράψουν την επαναληπτική εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε ένα έργο λογισµικού, σύµφωνα µε τις αρχές της διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού που είναι γνωστή ως Ενοποιηµένη Προσέγγιση (Unified Process - UP) (Jacobson et al., 1999; Krutchen, 2000; OMG, 2003). Η UP είναι µια επαναληπτική διαδικασία ανάπτυξης. Λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα που απαιτείται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος σήµερα, µια ακολουθιακή προσέγγιση είναι, πολλές φορές, µη ρεαλιστική. Μια επαναληπτική προσέγγιση επιτυγχάνει την αυξανόµενη κατανόηση του προβλήµατος µέσω της συνεχούς εκλέπτυνσης της λύσης. Μια επαναληπτική προσέγγιση προσφέρει την ευελιξία που απαιτείται στην ανάπτυξη των σύγχρονων συστηµάτων λόγω των τακτικών αλλαγών στις απαιτήσεις και στους επιχειρησιακούς στόχους. Σύµφωνα µε τη UP, ο κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισµικού έχει τέσσερις φάσεις: τη σύλληψη, όπου παρουσιάζεται η αρχική ιδέα του συστήµατος, την επεξεργασία, όπου περιγράφεται η υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονική, την κατασκευή, όπου σχεδιάζεται και κατασκευάζεται το λογισµικό, και τη µετάβαση (transition), όπου το λογισµικό υπόκειται σε έλεγχο και τελικά παραδίδεται στους χρήστες. Σε κάθε φάση εκτελείται ένας αριθµός επαναλήψεων και σε κάθε επανάληψη εκτελείται ένας αριθµός διαδικασιών, όπου κάθε διαδικασία περιγράφεται µε ένα αριθµό ροών εργασιών (workflows).

6 396 Β. Γερογιάννης Σχήµα 1: ιάγραµµα ραστηριοτήτων της ιαχείρισης Έργων στην Ενοποιηµένη Προσέγγιση (Πηγή: Krutchen, 2000) Στο Σχήµα 1 παρουσιάζεται µε διάγραµµα δραστηριοτήτων η ροή εργασιών, σύµφωνα µε τη UP, κατά τη διαχείριση ενός έργου (Jacobson et al., 1999). Η ροή εργασιών περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό του έργου και των επαναλήψεων, τη διαχείριση κινδύνου και την παρακολούθηση του έργου. Ο προγραµµατισµός του έργου έχει στόχο την ανάπτυξη του πλάνου διαχείρισης: ένα παραδοτέο που χρησιµοποιείται για να καθοδηγήσει την εκτέλεση του έργου, τεκµηριώνει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί αναφορικά µε τις εναλλακτικές λύσεις, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα πρότυπα που θα εφαρµοστούν καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνεται η επικοινωνία µέσα στο έργο. Εκτός από τη UP υπάρχουν πολλές διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού, όπως η extreme Programming (Beck & Andres, 2004) και η Catalysis (Desmond & Cameron, 1999). Καθεµιά θεωρείται ως πιο κατάλληλη για κάποιο συγκεκριµένο τύπο λογισµικού, π.χ. η Catalysis θεωρείται κατάλληλη για συστήµατα βασισµένα σε συστατικά (component based systems) (Szyperski, 1988). Η UML είναι ουδέτερη από διαδικασίες. εν επιβάλλει κάποια διαδικασία και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε διάφορες διαδικασίες. Η διαγραµµατική σχεδίαση υποστηρίζεται από εργαλεία, τα λεγόµενα UML tools (π.χ. Rational Rose, Argo UML, Poseidon for UML). Για το διάγραµµα στο Σχήµα 1 χρησιµοποιήθηκε το εργαλείο Rational Rose.

7 17ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» 397 Προς την κατεύθυνση της χρήσης µοντέλων για την περιγραφή διαδικασιών και συστηµάτων, προσανατολίζονται διεθνείς πρωτοβουλίες µε σηµαντικότερη τη Model Driven Architecture (MDA) (Kleppe et al., 2003) της Object Management Group (OMG), µιας διεθνούς ένωσης που έχει καθορίσει τη σύνταξη της UML και έχει ως γενικό σκοπό τον καθορισµό προτύπων για την περιγραφή συστηµάτων. Aποτέλεσµα της πρωτοβουλίας MDA είναι η υιοθέτηση profiles για την τυποποίηση κάθε διαδικασίας λογισµικού. Παράδειγµα αποτελεί το Software Process Engineering Metamodel - SPEM (OMG, 2005), ένα πρότυπο που περιγράφει συστηµατικά κάθε διαδικασία ανάπτυξης. Το SPEM χρησιµοποιείται για να περιγραφούν οι ροές εργασίας σε οποιαδήποτε φάση της ανάπτυξης, να προσδιοριστούν τα παραγόµενα προϊόντα και να καθοριστούν οι ρόλοι του ανθρώπινου δυναµικού που συµµετέχει σε ένα έργο λογισµικού. Το SPEM παρέχει κοινή γλώσσα και γενικούς κανόνες για την περιγραφή κάθε διαδικασίας ανάπτυξης (UP, extreme Programming, Catalysis κλπ.) αλλά και κάθε διαδικασίας που µπορεί να εφαρµόζεται in-house στο εργασιακό περιβάλλον µιας εταιρείας ανάπτυξης λογισµικού. Η συγκεκριµενοποίηση των UML διαγραµµάτων, που προέκυψαν µε βάση το SPEM, µοντελοποιεί την υλοποίηση της διαδικασίας σε ένα συγκεκριµένο έργο ανάπτυξης λογισµικού. 2.3 Αξιοποίηση µοντέλων προσοµοίωσης Η εφαρµογή µεθόδων προσοµοίωσης σε διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού αποτελεί έναν τρίτο κλάδο της έρευνας. Η προσοµοίωση δίνει τη δυνατότητα να αναλυθούν ποιοτικά και κυρίως ποσοτικά κρίσιµα εναλλακτικά σενάρια εκτέλεσης ενός έργου, εξετάζοντας µια σειρά από υποθέσεις ( what-if ερωτήσεις). Το αποτέλεσµα είναι ένα µοντέλο προσοµοίωσης για τα προϊόντα και για την ίδια τη διαδικασία εκτέλεσης του έργου. Σε µοντέλα προσοµοίωσης διακριτού ή συνεχούς χρόνου καταλήγουν και τα ίκτυα Petri (Gerogiannis et al., 1998). Πεδία εφαρµογής της προσοµοίωσης αποτελούν: Η στρατηγική διαχείριση. Η προσοµοίωση βοηθά να απαντηθούν ερωτήµατα, όπως αν πρέπει οι δραστηριότητες να είναι κατανεµηµένες γεωγραφικά ή όχι, ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανάθεσης προσωπικού, σε ποιο βαθµό πρέπει να (επανα-)χρησιµοποιούνται διαθέσιµα συστατικά λογισµικού (Bertolino & Mirandola, 2004). Ο προγραµµατισµός των δραστηριοτήτων του έργου (planning). Ένα µοντέλο προσοµοίωσης µπορεί να εξεταστεί για να ληφθούν συµπεράσµατα για την υλοποίηση ενός έργου, όπως είναι η χρονική διάρκεια της εκτέλεσης και το κόστος της διαχείρισης των εµπλεκόµενων ανθρώπινων πόρων. Ένα µοντέλο µπορεί να παρέχει εκτίµηση προσπάθειας, κόστους, χρόνου

8 398 Β. Γερογιάννης περάτωσης ενός έργου, πρόβλεψη για το πλήθος του προσωπικού κάθε ειδικότητας που απαιτείται, ανάλυση των περιορισµών ανάθεσης πόρων, των κινδύνων και των παραγόντων αποτυχίας (Min et al., 2000). Η εκπαίδευση των διαχειριστών έργων. Η διαχείριση έργων λογισµικού είναι σύνθετη αλλά ταυτόχρονα ιδιαίτερα πρακτική διαδικασία. Η προσοµοίωση επιτρέπει στους διαχειριστές έργων να πειραµατίζονται µε εναλλακτικά σενάρια και επιλογές (Drappa & Ludewig, 2000). 3. Αρχιτεκτονική αναφοράς και βασικά υποσυστήµατα Η αρχιτεκτονική του MISSION-SPM ενσωµατώνει, καταρχάς, στο επίπεδο της αναπαράστασης µοντέλα της UML σε συνδυασµό µε τυποποιηµένα profiles περιγραφής διαδικασιών ανάπτυξης που επεκτείνουν τη UML, ώστε να υποστηρίζει την ανάλυση και σχεδιασµό έργων λογισµικού και την προδιαγραφή των εµπλεκόµενων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό ακολουθούνται οι αρχές που ορίζονται από το πρότυπο SPEM (OMG, 2005). Κατά δεύτερο λόγο, στο επίπεδο της ανάλυσης (χρονικός προγραµµατισµός έργου, ανάλυση κόστους-προσπάθειας-απόδοσης, βαθµός χρησιµοποίησης πόρων), η αρχιτεκτονική ενσωµατώνει τυπικά µοντέλα προδιαγραφών, όπως είναι τα ίκτυα Petri. Στην αρχιτεκτονική περιλαµβάνονται δύο βασικά υποσυστήµατα. Το πρώτο είναι το υποσύστηµα του σχεδιασµού, όπου ο χρήστης-διαχειριστής έργων σχεδιάζει σε UML τις διαδικασίες, τους πόρους και τα προϊόντα για ένα έργο λογισµικού. Στο υποσύστηµα αυτό περιλαµβάνονται συστατικά που υποστηρίζουν: i) τον σχεδιασµό του πλάνου εκτέλεσης (planning component), ii) την προδιαγραφή κάθε φάσης µε βάση τον κύκλο ζωής και των αλληλεξαρτήσεων των φάσεων µεταξύ τους (project component), iii) την αναπαράσταση των διαθέσιµων πόρων (resource component), και iv) τον καθορισµό των προϊόντων-αποτελεσµάτων (configuration component). Το δεύτερο βασικό υποσύστηµα είναι το υποσύστηµα της ανάλυσης (analysis subsystem), όπου τα µοντέλα του σχεδιασµού µετατρέπονται σε ισοδύναµα τυπικά µοντέλα µε σκοπό την επαλήθευση (verification) των ιδιοτήτων του σχεδιασµού. Τέλος, σε ένα τρίτο υποσύστηµα, στο υποσύστηµα της προσοµοίωσης (simulation-runtime subsystem) ενσωµατώνονται συστατικά που υποστηρίζουν τον καθορισµό διαφορετικών σεναρίων για την εκτέλεση (scenario modeling component) και την προσοµοίωση (simulation component). 4. Παράδειγµα

9 17ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» 399 Στη συνέχεια περιγράφουµε ένα παράδειγµα που παρουσιάζει την προσέγγιση που ακολουθούµε, κάνοντας χρήση των όρων της UML και της ορολογίας του προτύπου SPEM, αναφορικά µε την περιγραφή της δοµής ενός έργου (γενικά) και ενός έργου λογισµικού (ειδικότερα). Θα προκύψει ένα διάγραµµα κλάσεων όπου θα παρουσιαστούν τα ονόµατα των σχετικών κλάσεων οντοτήτων, ο τύπος και τα ονόµατα των εµπλεκόµενων σχέσεων. Έστω η ακόλουθη γενική περιγραφή της δοµής και των χαρακτηριστικών ενός έργου: «Ο κύκλος ζωής ενός έργου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιµέρους φάσεις. Σε κάθε φάση εκτελείται τουλάχιστον µία διαδικασία. Κάθε διαδικασία µε τη σειρά της µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους διαδικασίες. Εν τέλει µια διαδικασία αναλύεται σε µια ή περισσότερες δραστηριότητες. Ποιος επιτελεί τις δραστηριότητες; Οι συµµετέχοντες στο έργο. Κάθε συµµετέχων στο έργο µπορεί να εκτελεί τουλάχιστον µία δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες παράγουν τα παραδοτέα αποτελέσµατα (προϊόντα) του έργου. Είναι δυνατόν όµως να υπάρχουν και δραστηριότητες που να µην οδηγούν σε παραδοτέα. Κάθε δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιεί τους πόρους του έργου». Θα εφαρµόσουµε µια λεκτική ανάλυση της περιγραφής του προβλήµατος, κατά την οποία τα ουσιαστικά και οι ονοµαστικές φράσεις γίνονται κλάσεις οντοτήτων ή πεδία κλάσεων, ενώ τα ρήµατα και οι ρηµατικές φράσεις γίνονται µέθοδοι και σχέσεις (Jacobson, 1992). Στην προηγούµενη λοιπόν περιγραφή οι κλάσεις αντικειµένων έχουν υπογραµµιστεί. Ακολούθως παρουσιάζουµε κάθε πρόταση περιγράφοντας την επιλογή µας για τον τύπο της αντίστοιχης σχέσης: (i) «Ο κύκλος ζωής ενός έργου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιµέρους φάσεις»: σχέση συναρµολόγησης (aggregation) µεταξύ της κλάσης «Κύκλος Ζωής Έργου» και της κλάσης «Φάση». Η σχέση έχει πολλαπλότητα (multiplicity) 1..* (ένα προς πολλά) (ii) «Σε κάθε φάση πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία διαδικασία»: σχέση συναρµολόγησης µεταξύ της κλάσης «Φάση» και της κλάσης «ιαδικασία». Η σχέση έχει πολλαπλότητα 1..*. (iii) «Κάθε διαδικασία µε τη σειρά της µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους διαδικασίες»: σχέση συναρµολόγησης από την κλάση «ιαδικασία» στον εαυτό της. Η σχέση έχει πολλαπλότητα 0..*. (iv) «Μια διαδικασία εν τέλει αναλύεται σε ένα ή περισσότερα βήµατα-δραστηριότητες»: σχέση συναρµολόγησης µεταξύ της κλάσης «ιαδικασία» και της κλάσης «ραστηριότητα». Η σχέση έχει πολλαπλότητα 1..*. (v) «Ποιος επιτελεί τις δραστηριότητες; Οι συµµετέχοντες στο έργο»: συσχέτιση (association), µε όνοµα «εκτελεί», µεταξύ της κλάσης «Συµµετέχων στο Έργο» και της κλάσης «ραστηριότητα». Η συσχέτιση από την πλευρά της κλάσης «Συµµετέχων στο Έργο» έχει πολλαπλότητα 1..*, αφού µια δραστηριότητα µπορεί να εκτελείται από πολλούς συµµετέχοντες. (vi) «Κάθε συµµετέχων στο έργο µπορεί να εκτελεί τουλάχιστον µία δραστηριότητα»: η

10 400 Β. Γερογιάννης συσχέτιση από την πλευρά της κλάσης «ραστηριότητα» θα έχει πολλαπλότητα 1..*, αφού ένας συµµετέχων εκτελεί µία η περισσότερες δραστηριότητες. (vii) «Οι δραστηριότητες παράγουν τα παραδοτέα αποτελέσµατα του έργου. Είναι δυνατόν όµως να υπάρχουν και δραστηριότητες που να µην οδηγούν σε παραδοτέα»: συσχέτιση (µε όνοµα «παράγει») µεταξύ της κλάσης «ραστηριότητα» και της κλάσης «Αποτέλεσµα του Έργου». Η συσχέτιση από την πλευρά της κλάσης «Αποτέλεσµα του Έργου» έχει πολλαπλότητα 0..*, αφού µια δραστηριότητα µπορεί να παράγει αποτελέσµατα αλλά µπορεί και να µην παράγει κανένα αποτέλεσµα. (viii) «Κάθε δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιεί τους πόρους του έργου»: συσχέτιση (µε όνοµα «χρησιµοποιεί») µεταξύ της κλάσης «ραστηριότητα» και της κλάσης «Πόρος». Η συσχέτιση από την πλευρά της σχέσης «Πόρος» έχει πολλαπλότητα 0.. *, αφού µια δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιεί πόρους (εποµένως µπορεί και να µη χρησιµοποιεί τους πόρους του έργου). To διάγραµµα κλάσεων που παρουσιάζει µε οπτικό τρόπο όλες τις επιλογές δίνεται στο Σχήµα 2. Κάθε συστατικό σχολιάζεται πάνω στο διάγραµµα µε µια αντίστοιχη πρόταση από την περιγραφή. Ο κύκλος ζωής ενός έργου περιλαµβάνει µία ή περισσότερες επιµέρους φάσεις. Σε κάθε φάση πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία διαδικασία. Κάθε διαδικασία µπορεί να αναλύεται σε επιµέρους διαδικασίες. Κύκλος Ζωής Έργου 1..* Φάση 1..* ιαδικασία 0..* Συµµετέχων στο Έργο εκτελεί Μια δραστηριότητα εκτελείται από έναν τουλάχιστον από τους συµµετέχοντες στο έργο. 1..* 1..* Κάθε συµµετέχων στο έργο µπορεί να εκτελεί τουλάχιστον µία δραστηριότητα. 1..* ραστηριότητα χρησιµοποιεί 0..* Πόρος Μια διαδικασία αναλύεται σε µία ή περισσότερες δραστηριότητες. παράγει Κάθε δραστηριότητα µπορεί να χρησιµοποιεί τους πόρους του έργου. 0..* Οι δραστηριότητες παράγουν τα αποτελέσµατα του έργου. Υπάρχουν δραστηριότητες που δεν οδηγούν σε παραδοτέα. Αποτέλεσµα του Έργου Σχήµα 2: ιάγραµµα κλάσεων της UML που παρουσιάζει τη δοµή ενός έργου 5. Συµπεράσµατα Στο άρθρο παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας στην περιοχή της διαχείρισης διαδικασιών σε έργα λογισµικού. Επικεντρωθήκαµε στο ανοικτό ερευνητικό πρόβληµα της ενοποιηµένης αναπαράστασης της δοµής και της δυναµικής συµπεριφοράς των σύνθετων δραστηριοτήτων (των ροών εργασίας) που πραγµατοποιούνται κατά την εκτέλεση µιας διαδικασίας. Στο

11 17ο Συνέδριο της Ε.Ε.Ε.Ε. «ιαχείριση Κινδύνων» 401 πρόβληµα αυτό εστιάζουν και οι στόχοι του ερευνητικού έργου MISSION-SPM. Στο έργο υιοθετούνται σύγχρονες πρότυπες πρακτικές (π.χ. το πρότυπο SPEM) και µεθοδολογίες που χρησιµοποιούν τις αρχές της αντικειµενοστραφούς προσέγγισης (σε συνδυασµό µε τα µοντέλα της UML) για την οπτική περιγραφή κάθε διαδικασίας ανάπτυξης λογισµικού. Στο άρθρο παρουσιάστηκαν τα υποσυστήµατα της αρχιτεκτονικής που προτείνει το έργο MISSION-SPM και δόθηκε ένα απλό παράδειγµα, όπου περιγράψαµε τον τρόπο µε τον οποίο προκύπτει ένα διάγραµµα κλάσεων της UML για την αναπαράσταση της δοµής ενός έργου. Μια άλλη ερευνητική προτεραιότητα στο MISSION - SPM είναι η υιοθέτηση τυπικών µοντέλων µε ισχυρό υπόβαθρο ανάλυσης που θα περιγράφουν, σε ένα χαµηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, τις διαδικασίες που σχεδιάστηκαν, στο υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης, µε τα διαγράµµατα της UML. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν τεχνικές που πραγµατοποιούν µετατροπή των διαγραµµάτων της UML σε ισοδύναµες προδιαγραφές ικτύων Petri (Baresi και Pezze, 2001). Η χρήση τυπικών µοντέλων έχει ως στόχο τη δυνατότητα τυπικής επαλήθευσης της ορθότητας των ιδιοτήτων του σχεδιασµού καθώς και τον υπολογισµό µέτρων απόδοσης που είναι σηµαντικά, κυρίως για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των χρονικών παραµέτρων µιας διαδικασίας. Βιβλιογραφία Baresi, L. and Pezze, M. (2001). Improving UML with Petri Nets, Electronic Notes in Theoretical Computer Science, 44, Basili, V. R. & Musa, J. D. (1991). The future engineering of software: A management perspective, IEEE Computer, Sep. 1991, Beck, K. & Andres, C. (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison - Wesley. Bertolino, A. & Mirandola, R. (2004). Software performance engineering of component-based systems, Proceedings of the 4th International Workshop on Software & Performance, Cantor, M. (1998). Object-Oriented Project Management with UML, John Wiley & Sons. Chang, C. & Christensen, M. (1999). Net Practice in Software Project Management. IEEE Software, 16 (6), Desmond, F. D. & Cameron, A. W. (1999). Objects, Components & Frameworks with UML: the Catalysis Approach, Addison-Wesley. Drappa, A. & Ludewig, J. (2000). Simulation in Software Engineering Training, Proceedings of the 22nd Int. Conference on Software Engineering, Ireland,

12 Β. Γερογιάννης 402 Gerogiannis, V. C., Kameas, A. & Pintelas, P., (1998). Classification & Comparative Study of High-Level Petri Nets, Journal of Systems & Software, 43, Jacobson, I., (1992). Object-Oriented Software Engineering A Use Case Driven Approach, ACM Press / Addison-Wesley. Jacobson, I., Booch, G. & Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process, Addison-Wesley. Kleppe, A., Warner J. & Bast, W. (2003). MDA-Explained: The Model Driven Architecture, Addison-Wesley. Krutchen, P., (2000). The Rational Unified Process, An Introduction, Addison-Wesley. Liu, L. C. & Horowitz, E. (1989). A Formal Model for Software Project Management, IEEE Transactions on Software Engineering, 15 (10), Mehrez, A., Muzumdar, M., Acar, W. & Weinroth, G. (1995). A Petri-Net Model View of Decision Making: an Operational Management Analysis, Omega International Journal in Management Science, 23 (1), Min, S.Y., Lee, D.H. & Bae, D.H. (2000). SoftPM: a SW Process Management System Reconciling Formalism with Easiness, Information & Software Technology, 42, Murch, R. (2001). PM Best Practices for IT Professionals, Prenctice Hall. OMG (2003). Unified Modeling Language, Ver. 1.5 ( OMG (2005). Software Process Engineering Metamodel, Ver PMBOK (2000). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI Institute. Royce, W. (1998). Software Project Management: a Unified Framework, Addison-Wesley. Szyperski, C. (1988). Component Software: Beyond Object-Oriented Programming, Addison-Wesley. Wallace, L. & Keil, M. (2004). Software Project Risks & Their Effect on Outcomes, Communications of the ACM, 47 (4),

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Εισαγωγή Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία

Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στην αντικειµενοστρεφή τεχνολογία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γιατί µοντελοποιούµε Εισαγωγή στη UML Ένα απλό παράδειγµα 2 Γιατί µοντελοποιούµε; Ησηµασία της µοντελοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Ενότητα #7: UML Χρήστος Δρόσος Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 21/11/2016. Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 21/11/2016 Τεχνολογία Λογισμικού & Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Ανάλυση Συστημάτων Object Diagrams Διαγράμματα Αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

UML: Unified modelling language

UML: Unified modelling language UML: Διαγράμματα UML: Unified modelling language Γλώσσα μοντελοποίησης για ανάλυση και σχεδιασμό Παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Είναι γλώσσα συμβολισμού. Δεν είναι ολόκληρη μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Rational Unified Process:

Rational Unified Process: ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Μεταπτυχιακό µάθηµα: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθ. Ε. Σκορδαλάκης, ρ. Β. Βεσκούκης Rational Unified

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

08 Η γλώσσα UML I. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 08 Η γλώσσα UML I Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Unified Modeling Language

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Τεχνολογία Λογισμικού. Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Τεχνολογία Λογισμικού Ενότητα 1: Εισαγωγή στην UML Καθηγητής Εφαρμογών Ηλίας Γουνόπουλος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ενότητα 6: Τεχνολογία Λογισμικού-Software Engineering Πασχαλίδης Δημοσθένης Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης

Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιχειρηµατικές ιαδικασίες: Εισαγωγικές Έννοιες & Αρχικά στάδια µοντελοποίησης 1o φροντιστήριο στο µάθηµα Ανάλυση και µοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο -

Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Ανάλυσης Συστημάτων - 8 ο & 9 ο Εργαστήριο - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρέντζα Ανδριάνα ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού

Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Συστηµάτων και Τεχνολογία Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αντικείµενο & Σκοπός Παρουσίαση και ανάλυση όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns)

Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ενότητα 6 Μοτίβα Σχεδίασης (Design Patterns) Ορισµοί βασικές έννοιες. Σηµαντικά µοτίβα σχεδίασης: Παρατηρητής (Observer). Πρόσοψη (Façade). Προσαρµογέας (Adapter). Πληρεξούσιος (Proxy). Μοναχοπαίδι (Singleton).

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία Λογισµικού II

Tεχνολογία Λογισµικού II Tεχνολογία Λογισµικού II ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Πρόγραµµα Σπουδών ΠΛHPOΦOPIKH Θεµατική Ενότητα ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Τόµος B' Tεχνολογία Λογισµικού II BAΣIΛEIOΣ

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016

FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 FORTRAN & Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΣΝΜΜ 2016 Μ6. Φάσεις ανάπτυξης λογισμικού: προδιαγραφές, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση, τεκμηρίωση, συντήρηση προγραμμάτων Δρ. Γεώργιος Παπαλάμπρου Επικ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ Μια Μελέτη Περίπτωσης για την Αναπαράσταση των Διαδικασιών μιας Επιχείρησης με τη UML (Υλικό Υπερκειμένου)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η διαχείριση διάταξης στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες και δραστηριότητες διαχείρισης διάταξης Παράγοντες που επηρεάζουν την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή ΗMMY Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@softlab.ntua.gr Περίγραµµα Γενικά οµικά στοιχεία Τύποι διαγραµµάτων Παραδείγµατα Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005

Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων. «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων «Εισαγωγή στην UML» Βασίλειος Καρακόιδας 26 10 2005 Περιεχόμενα Παρουσίασης Εισαγωγικά Προαπαιτούμενα Πρόγραμμα διαλέξεων Εργασίες Λογισμικό Εισαγωγή στην UML Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 893 ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάνος Φιτσιλής Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (WORKFLOW MANAGEMENT) 2.1 Εισαγωγή Οι σηµερινές δραστηριότητες των επιχειρήσεων δηµιουργούν την ανάγκη για όσο το δυνατό µεγαλύτερη υποστήριξη από τα πληροφοριακά τους

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή ΗMMY Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@softlab.ntua.gr Περίγραµµα Γενικά Τύποι διαγραµµάτων οµικά στοιχεία Ειδικά θέµατα Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών Ανάπτυξη Προγράμματος Β ΕΠΑΛ Τομέας Πληροφορικής Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Κύκλος ανάπτυξης προγράμματος/λογισμικού Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαχείριση έργων. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαχείριση έργων Στόχοι Ερμηνεία των κύριων εργασιών ενός διευθυντή έργου λογισμικού Παρουσίαση της διαχείρισης έργων λογισμικού και περιγραφή των χαρακτηριστικών που τη διακρίνουν Εξέταση του σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού

Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Κεφάλαιο 7: Τεχνολογία Λογισμικού Η Επιστήμη των Υπολογιστών: Μια Ολοκληρωμένη Παρουσίαση (δέκατη αμερικανική έκδοση) J. Glenn Brookshear Copyright 2008 Pearson Education, Inc. Publishing as Pearson Addison-Wesley

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML

Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή ΗMMY Εισαγωγή στη γλώσσα µοντελοποίησης UML Ανδρέας Παπασαλούρος andpapas@softlab.ntua.gr Περίγραµµα Γενικά οµικά στοιχεία Τύποι διαγραµµάτων Παραδείγµατα Ειδικά θέµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης

Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων. Εισαγωγή στην UML. Βασίλειος Βεσκούκης Πανεπιστήµιο Πειραιά Τµήµα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων Εισαγωγή στην UML Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@unipi.gr v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο

09 Η γλώσσα UML II. Τεχνολογία Λογισμικού. Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Χειμερινό εξάμηνο 09 Η γλώσσα UML II Τεχνολογία Λογισμικού Σχολή Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών Yπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χειμερινό εξάμηνο 2017 18 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Μοντελοποίηση συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 2: Βασικές Έννοιες Τεχνολογίας Λογισμικού Ο Ρόλος του Τεχνολόγου Λογισμικού Επιστήμη Υπολογιστών Πελάτης 2 Θεωρίες Λειτουργίες Υπολογιστή Πρόβλημα Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

"The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ "

The Project ARXIMIDIS ΙΙ is co-funded by the European Social Fund and National Resources EPEAEK ΙΙ Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκουσα: Χαρίκλεια Τσαλαπάτα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΗΜΜΥ 420 htsalapa@inf.uth.gr (e-ce.uth.gr) 1 Εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος Ιστοσελίδα: http://eclass.uth.gr/eclass/courses/mhx330/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ PROJECT MANAGEMENT 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - Τρόποι πρόληψης της αποτυχίας Η ΣΑΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Τι είναι Λογισµικό; Προγράµµατα ηλεκτρονικού υπολογιστή οµές δεδοµένων µε µόνιµη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας»

Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» Μάθημα «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Υγείας» M. Σπανάκης, Μ. Τσικνάκης Εαρινό Εξάμηνο 2014 Μάθημα 1 Παρουσίαση Εργασίας και Εισαγωγή στην ανάλυση απαιτήσεων Εισαγωγή Αρχική συζήτηση αναφορικά με την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του

ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ. Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό των στόχων και της χρησιµότητάς του ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Προγραµµατισµός, επίβλεψη και έλεγχος της δηµιουργίας ή σηµαντικής τροποποίησης ενός κτιρίου, µιας παραγωγικής µονάδας ή µιας µεγάλης εγκατάστασης Ο προγραµµατισµός αρχίζει µε τον ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη

Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Τεχνολογία λογισμικού στην πράξη Μοντέλα και μέθοδοι τεχνολογίας λογισμικού Διομήδης Σπινέλλης Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών dds@aueb.gr http://www.dmst.aueb.gr/dds

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μάθηµα "Τεχνολογία Λογισµικού", 9ο εξάµηνο Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισµικού Νίκος Παπασπύρου Γιάννης Μαΐστρος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και

Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχεδίαση Περιβάλλοντος εργασίας ενός Οργανισμού και Σχεδίαση Χάρτη διαδικασιών ενός Οργανισμού και ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1

Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 1 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 2 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 3 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν. Αθηνών 4 Μάιος 02. Αναγνωστόπουλος - Παν.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού περιεχόμενα παρουσίασης Αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού Η ανάπτυξη λογισμικού Μοντέλα διαδικασίας λογισμικού τεχνολογία λογισμικού Κλάδος της πληροφορικής που

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ανάλυση - Προσομοίωση ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟ BIZAGI ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 Προσομοίωση Η προσομοίωση είναι μέθοδος μελέτης ενός συστήματος και εξοικείωσης με τα χαρακτηριστικά του με

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 1: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (1ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 1 η : Εισαγωγή στην Πληροφορική Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαια 1-21 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Βασικές έννοιες αντικειµενοστρεφούς τεχνολογίας ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Βασικές έννοιες αντικειµενοστεφούς τρόπου ανάπτυξης Τι είναι κλάση Τι είναι αντικείµενο 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT)

Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Certified Project Manager in Information Technology (CPMIT) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Certified Engineer Manager (CEM)

Certified Engineer Manager (CEM) Certified Engineer Manager (CEM) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός & Διοίκησης έργων

Προγραμματισμός & Διοίκησης έργων Προγραμματισμός & Διοίκησης έργων Διαχείριση εύρους Κωνσταντίνος Κηρυττόπουλος Βρασίδας Λεώπουλος 1 Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογισµικό (Software SW) Γλώσσες

Λογισµικό (Software SW) Γλώσσες Λογισµικό (Software SW) Γλώσσες Προγραµµατισµού Οι γενιές των γλωσσών προγραµµατισµού Προβλήµατα που επιλύονται σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο άνθρωπος πρέπει να προσαρµόζεται στα χαρακτηριστικά της µηχανής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Τα διαγράµµατα UML. ρ. Πάνος Φιτσιλής Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα UML ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Σύντοµη περιγραφή των διαγραµµάτων UML Στατική δοµή υναµική δοµή ιαγράµµατα UML - 1 Περιγράφουν τη στατική δοµή του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637

κώστας βεργίδης εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 εισαγωγή στις βασικές έννοιες των επιχειρησιακών διεργασιών κώστας βεργίδης λέκτορας τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής γραφείο 322 κτίριο Γ kvergidis@uom.gr 2310 891 637 διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στόχος Θεματικής Ενότητας Οι μαθητές να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη UML. Περιεχόμενα. Γενικά χαρακτηριστικά. Στοιχεία μοντέλων. Συσχετίσεις. Διαγράμματα. Παραδείγματα. Γλώσσες Προδιαγραφής 1

Εισαγωγή στη UML. Περιεχόμενα. Γενικά χαρακτηριστικά. Στοιχεία μοντέλων. Συσχετίσεις. Διαγράμματα. Παραδείγματα. Γλώσσες Προδιαγραφής 1 Εισαγωγή στη UML Γλώσσες Προδιαγραφής 1 Περιεχόμενα Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία μοντέλων Συσχετίσεις Διαγράμματα Παραδείγματα Γλώσσες Προδιαγραφής 2 Τι είναι μοντέλο? Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα