Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Užívateľský manuál. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK"

Transcript

1 Užívateľský manuál INŠTRUKCIE O LIKVIDÁCII PRÍSTROJA SK Prístroj nevhazujte do komunálneho odpadu. Odneste ho na zberné miesto, kde bude ekologicky zlikvidovaný. Prístroj je zhotovený z recyklovateľných materiálov, ktoré by pri recyklácii mali byť oddelené. Užívateľ by sa mal na tomto procese podieľať odnesením nepoužiteľného prístroja na miestne zberné miesto. Na tieto miesta sa informujte na príslušnom úrade. Obchodné značky HDMI, HDMI logo a High-Defi nition Multimedia Interface sú obchodné značky alebo registrované obchodné značky HDMI Licensing LLC. High Definition satelitný prijímač GS-7055HDi Vyrobené v súlade s licenciou Dolby Laboratories. Dolby a Double-D symbol sú obchodné značky Dolby Laboratories.

2 OBSAH UPOZORNENIE Na trhu sa objavuje mnoho USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB fl ash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú tak vhodné pre funkciu nahrávania / prehrávania. Ak takéto zariadenia k prijímaču pripojíte, môže sa prijímač začať správať neštandardne (napr. zamrznúť). V tomto prípade je nutné USB zariadenie vymeniť za inú značku alebo model. Nejedná sa o vadu prístroja. Pre plnohodnotné využitie funkcie nahrávania (PVR) použite externý USB pevné disky. Odporúčame napr. disk SAMSUNG G2 (320GB). Inštalácia by mala byť zverená odborníkom. Pri nedokonalom nastaveniu môže dochádzať k výpadkom signálu a obraz sa rozpadne na kocky. V prípade otázok nás môžete kontaktovať na adrese: OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE PRÍSLUŠENSTVO 4 2. POPIS HARDWARU PREDNÝ PANEL ZADNÝ PANEL DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 7 3. SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU PRIPOJENIE PRIJÍMAČA INŠTALÁCIA PRIPOJENIE PRIJÍMAČA ŠTRUKTÚRA MENU OPERAČNÉ MENU EDITÁCIA KANÁLOV NASTAVENIE IRDETO KARTA HRY MULTIMÉDIÁ SPRIEVODCA EPG AKO NAHRÁVAŤ A PŘEHRÁVAŤ RÝCHLE NAHRÁVANIE ČASOVÉ NAHRÁVANIE TIME SHIFT PREHRÁVANIE NASTAVENIE PVR ŠPECIÁLNE FUNKCIE RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 38

3 BEZPEČNOSTNÉ INSTRUKCIE 1. BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 1.1. PRÍSLUŠENSTVO Prístroj bol vyrobený tak, aby zodpovedal medzinárodným bezpečnostným štandardom. Nasledujúce informácie čítajte pozorne. Skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce príslušenstvo. NAPÁJANIE: AC 95~240V 50/60Hz. UMIESTNENIE: Nepoužívajte prístroj vo vonkajšom prostredí. Neumiestňujte ho blízko izbových rastlín, nevystavujte ho dažďu alebo priamemu slnečnému žiareniu. PREŤAŽENIE: Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie káble alebo adaptéry. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. TEKUTINY: Nevystavujte prístroj kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, ani ho do vody alebo inej tekutiny neponárajte. Nestavajte naň vázy alebo iné nádoby s vodou. ČISTENIE: Pred čistením prijímača ho odpojte od zdroja napätia. Povrch prístroja čistite vlhkou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá. VENTILÁCIA: Neblokujte vetracie otvory prístroja. Zaistite, aby mal prístroj dostatočný prístup vzduchu k ventilácii. Nikdy nestavajte prijímač na mäkký nábytok alebo koberec. Neskladujte prístroj na mieste kde je vystavený priamemu slnečnému žiareniu, alebo blízko topenia. Nikdy na prijímač neukladajte iné elektronické prístroje. Prijímač by mal stáť minimálne 30 mm od steny. Užívateľský manuál Diaľkový ovládač Batérie HDMI kábel Prijímač, obalový materiál ani batérie nesmú byť vhadzované do komunálneho odpadu. Likvidujte ich ekologickým triedením podľa miestnych predpisov. DOPLNKY: Nepoužívajte doplnky ktoré nie sú doporučené výrobcom. Môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom, alebo poškodenie prístroja. ÚDRŽBA: Nepokúšajte sa prístroj nikdy sami opravovať. Akýkoľvek zásah do prístroja zruší jeho záruku. Prístroj môže byť opravovaný iba kvalifi kovaným odborníkom. BÚRKY: Pokiaľ je prístroj umiestnený na mieste kde sa často vyskytujú búrky, malo by byť v zásuvke namontované ochranné zariadenie. Prístroje pripojené k prijímaču ako sú televízory, alebo Hi-Fi musí taktiež spĺňať všetky ochrany proti prepätiu. - Pre úplné vypnutie prístroja a jeho odpojenie od zdroja napätia vytiahnite sieťovú zástrčku prístroja zo sieťovej zásuvky. - Sieťová zástrčka by mala zostať ľahko prístupná. 3 4

4 POPIS HARDWARU 2. POPIS HARDWARU 2.2. ZADNÝ PANEL 2.1. PREDNÝ PANEL ) ON/OFF: tlačidlo pre zapínanie a vypínanie (do pohotovostného režimu) prístroja. 2) CH: Tlačidlo pre prepínanie kanálov. 3) VOL: Tlačidlo pre znižovanie a zvyšovanie úrovne hlasitosti zvuku. 4) INFRAČERVENÝ SNÍMAČ: Slúži k príjmu signálu z diaľkového ovládača. Ničím ho neblokujte. 5) DISPLEJ 7 SEGMENTOVÝ: Zobrazuje aktuálne číslo kanálu. Keď je prístroj v pohotovostnom režime, zobrazuje čas. 6) SLOT PRE VLOŽENIE KARTY: Aby ste mohli sledovať kódované kanály, musíte do tohto slotu vložiť príslušnú kartu ktorú zakúpite u distribútora. Každá karta umožňuje sledovať iba určitý okruh kanálov. Karta obsahuje informácie o tom, ako odblokovať kanál aby ste ho mohli sledovať. Čip na karte musí pri vkladaní smerovať dole a dovnútra. 1) LNB IN: Tento konektor slúži k pripojeniu koaxiálneho kábla od LNB na parabole. Rozsah kmitočtu je 950~2150MHz. Prepínacie napätie 13V a 18V je taktiež vedené cez tento konektor. 2) IF OUT: Umožňuje pripojenie ďalšieho prijímača. Zapojte ho do portu LNB IN na druhom prijímači pomocou RF kábla. 3) TV SCART: Zapojte k televízoru pomocou SCART kábla. 4) HDMI: Zapojte do HD TV pomocou HDMI kábla. 5) USB HOST PORT: Používa sa k pripojeniu USB zariadenia k prijímaču. 6) RCA: Zapojte k externému zariadeniu pre obraz i zvuk. 7) S/PDIF DIGITAL OUTPUT: Tento konektor slúži k zapojeniu externého Hi-Fi systému cez S/PDIF vstup. 8) POWER SWITCH: Týmto spínačom pripájate / odpájate prístroj na zdroj napätia. 9) POWER INPUT: Vstup pre sieťový kábel. Rozsah AC napätia je 95~240V, 50/60 5 6

5 2.3. DIAĽKOVÝ OVLADAČ 1) POWER: Slúži k prepínaniu prijímača do pohotovostného režimu a jeho opätovnému zapnutiu. 2) MUTE: Zapína / vypína zvuk. 3) SLEEP: Nastavuje časovač (čas, po ktorom uplynutí sa prístroj vypne). 4) V.FORMAT: Mení HD formát video výstupu (1080i/720p/576p/AUTO). 5) : Spúšťa teletext aktuálneho kanálu (pokiaľ je teletext na danom kanále podporovaný). 6) : Prepína medzi režimom sledovania televízie / počúvania rádia. 7) 0~9: : Číselné tlačidlá na ovládaniu slúži pre zadávanie numerických hodnôt. 8) : Prepína na predchádzajúci kanál. 9) LAST: Vráti sa o jednu úroveň späť pri prehliadaní menu alebo obrazovky a ukladá zmeny. 10) MENU: Otvára hlavné menu. Pre skrytie menu stlačte toto tlačidlo znovu. 11) VOL+ / VOL-: Nastavuje hlasitosť. 12) EXIT: Zatvára akékoľvek menu alebo informačné okno a spúšťa späť sledovanie programu. 13) CH / CH : Prepína na nasledujúci / predchádzajúci kanál. 14) / : Umožňujú posúvať kurzorom na obrazovke hore a dole. 15) OK: Tlačidlo pre potvrdzovanie zadávania nastavenia. Pri sledovaní televízie zobrazí zoznam televíznych kanálov. 16) / : Posunujú kurzor po obrazovke a umožňujú prevádzať rôzne nastavenia ) / : Posouvají o stránku dopředu / zpět. Například při listování seznamem. 18) 18) GUIDE: Zobrazuje televízneho sprievodcu. Pre jeho skrytie stlačte toto tlačidlo znovu. 19) FAV: Zobrazuje zoznam obľúbených kanálov. 20) INFO: Zobrazuje krátke informácie o programe (pokiaľ sú dostupné). 21) : Prevádza výber ľubovoľného zoznamu v Menu. 22) ČERVENÉ / ZELENÉ TLAČIDLO: Červené tlačidlo je určené pre čítanie správ Irdeto (priamy prístup z obrazovky). Farebné tlačidlá slúžia pre prácu s teletextom. Funkcie odpovedajúce jednotlivým farebným tlačidlám sú popísané v menu. 23) MODRÉ / TITULKY TLAČIDLO: Dodatočné funkcie & otváranie zoznamu jazykov titulkov. 24) ŽLTÉ / AUDIO TLAČIDLO: Dodatočné funkcie & otváranie soundtracku a otváranie okna s režimom zvuku. 25) PLAY : Prehrávanie normálnou rýchlosťou. 26) STOP : Zastavenie prehrávania alebo nahrávania. 27) RECORD : Zapne nahrávanie. 28) PAUZA : Pauza zastaví obraz alebo spustí funkciu Time Shift. 29) Pretáčanie späť ( ) a pretáčanie vpred ( ): Pretáčanie záznamu. 30) Posun späť ( ) a posun vpred ( ): Posun prebieha, ak tlačidlo držíte. 31) : Seznam nahrávok. 32) : Spomalené prehrávanie. 33) ZOOM: Posúvajte zväčšenú časť obrazu. Zväčšenie môžete vybrať 4x alebo 16x. 34) SAT: Toto tlačidlo slúži k výberu satelitu. 35) : Opakovanie (sledovanie defi novanej oblasti s opakovaním). 36) Zachytenie: Zachytí obraz. 37) Záložka: Označí miesto pri prehrávaní. 38) Presun na ďalšiu záložku: Presunie sa v nahrávke na ďalšiu záložku (ak je k dispozícii). 7 8

6 SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU 3. SPRIEVODCA INŠTALÁCIOU 3.1. PRIPOJENIE PRIJÍMAČA Pripojenie antény a TV/Video Pripojte kábel k LNB pomocou F konektora. Pripojte SCART kábel, RCA alebo HDMI kábel podľa obrázka. Najlepšiu kvalitu obrazu získate prepojením pomocou HDMI kábla INŠTALÁCIA Jazykové nastavenie Toto menu Vás prevedie prvou inštaláciou prijímača GoSAT GS 7050 HDi. Prosím vyberte jazyk. HIFI USB TV Napájanie / Zapnutie Pripojte sieťový kábel do zásuvky. Zapnite hlavný vypínač na zadnej strane prístroja. Stlačte tlačidlo STANDBY na prijímači, alebo diaľkovom ovládači. Výber krajiny Prosím vyberte štát, kde bude prijímač používaný. Vloženie prístupovej karty Držte kartu tak, aby elektronický čip bol na vzdialenejšej strane a smeroval nadol. Vložte kartu do slotu. Typ ladenia Prijímač automaticky naladí TV a rádio programy. Ak používate DiSEqC prepínač alebo motor, musíte vybrať ručné ladenie a nastaviť parametre antény. Ak budete prijímať iba programy z družice ASTRA 23.5, vyberte ladenie Skylink. Ak zastavíte proces ladenia pred jeho ukončením, nebudú naladené všetky kanály! 9 10

7 PRIPOJENIE PRIJÍMAČA ŠTRUKTÚRA MENU 4. PRIPOJENIE PRIJÍMAČA 5. ŠTRUKTÚRA MENU Pokiaľ nedokončíte všetky zapojenia, nepripájajte prístroj ku zdroju napätia. Hlavné menu HIFI Úprava kanálov Editácia kanálov Favoritné zoznamy Výber satelitu Ladenie Nastavenie TP Jazyk Detský zámok USB 4.1. UMIESTNENIE PRIJÍMAČA TV Prijímač by mal byť umiestnený na dobre vetranom mieste. Neumiestňujte prístroj do uzavretého nábytku, mohol by sa prehriať. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vlhku, hrubému zachádzaniu ani kontaktu s domácimi zvieratami. Na prijímač neukladajte žiadne iné elektronické prístroje. Umiestnenie by malo byť v dosahu kábla ZAPOJENIE ANTÉNY Po nainštalovaní systému antény zapojte koaxiálny kábel LNB antény do zdierky LNB IN na zadnej časti prístroja. Všetky konektory káblov by mali v zdierkach pevne držať, nepokúšajte sa ich nijako do zdierok priskrutkovať. Kábel by mal byť 75 Ω impedancie koaxiálny na konci s konektorom typu F ZAPOJENIE K EXTERNÝM PRÍSTROJOM Nastavenie Irdeto karta CI rozhranie Inštalácia Možnosti Továrenské hodnoty Informácie Stav karty Stav služby Softcell Stav loaderu Schránka Detský zámok Upgrade software Čas Časovač A/V nastavenie OSD nastavenie USB Mód Odoslať do USB Prijať z USB Info o produkte HDMI informácie Nahrané programy PVR nastavenie Časovač 1) Zapojenie televízora Po inštalácii systému paraboly zapojte koaxiálny kábel z LNB paraboly. Pre pripojenie prijímača k televízoru použite nasledujúce rozhrania: Video: SCART, RCA (žltý), HDMI; Audio: SCART, RCA (červený/biely), S/PDIF, HDMI 2) Zapojenie VCR Pre zapojenie VCR je prístroj vybavený konektormi RCA alebo VCR SCART. K zapojeniu použite RCA alebo SCART kábel. 3) Zapojenie externého Hi-Fi audio systému K zapojeniu externého Hi-Fi audio systému je prijímač vybavený 2 RCA konektormi na zadnej strane prijímača, označenými L a R, ktoré sa zapájajú do ľavého a pravého audia. 4) Zapojenie iných satelitných prijímačov Zapojte satelitný kábel antény do zdierky LNB IN v prijímači. S iným konektorom, zapojte zdierku IF OUT na prijímači do zdierky LNB IN iného prijímača. Hry Multimédia Sprievodca EPG Sokoban Tetris PVR MP3 zoznam JPEG zoznam Disk / Pamät MP3 zoznam MP3 súbory JPEG súbory Zoznam zachytených Správca súborov Informácie o úložisku USB Mód 11 12

8 OPERAČNÉ MENU 6. OPERAČNÉ MENU HLAVNÉ MENU 6.1. EDITÁCIA KANÁLOV Editácia kanálov V menu Úprava kanálov vyberte položku Editácia kanálov. Kanály môžete: vymazať, uzamknúť, meniť ich názov atď. Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových kanálov stlačte tlačidlo TV/Radio. < Funkce hlavního menu > 1. ÚPRAVA KANÁLOV - Toto menu ponúka funkcie ako je vymazanie alebo zamknutie kanálov, zmena ich názvu alebo pridanie /odobratie zo skupiny obľúbených. 2. NASTAVENIE - Toto menu ponúka funkcie ako inštalácia, možnosti, upgrade softwaru, návrat k továrenským hodnotám a detailné informácie o STB. 3. Irdeto karta - Toto menu zobrazuje stav karty Irdeto. 4. CI ROZHRANIE - Toto menu zobrazuje stav užívateľa pre každý slot CAM. 5. HRY - Obsahuje 2 hry. 6. MULTIMÉDIA - Môžete si vychutnať počúvanie hudby či sledovanie fi lmov. 7. SPRIEVODCA EPG - Programové informácie sú dostupné iba pokiaľ sú poskytované vysielačom. < Tip > V prípade zobrazenia okna so žiadosťou o zadanie PIN kódu je prednastavený kód Pokiaľ vyvoláte funkciu, ktorá nie je dostupná, zobrazí sa na obrazovke ikona Unavailable. * Červené tlačidlo: Vymaže kanál. * Zelené tlačidlo: Zamkne / odomkne kanál po zadaní PIN kódu. Ako náhle je kanál uzamknutý zakaždým keď ho chcete sledovať, zadajte PIN kód. * Žlté tlačidlo: Premenovanie kanálu. Zobrazí sa klávesnica pomocou ktorej zadajte nový názov kanálu. * Modré tlačidlo: Presunie kanál na inú pozíciu v zozname. Stlačte modré tlačidlo, presuňte kanál na požadovanú pozíciu a stlačte modré tlačidlo znovu. * Tlačidlo INFO: Zobrazí sa okno s funkciami Triedenie. Triedenie: môžete kanály zoradiť podľa abecedy, alebo ako prednastavené Obľúbené 1-8 V menu Úprava kanálov vyberte položku FAV 1-8. Do zoznamu obľúbených kanálov môžete kanály pridávať, alebo je odtiaľ odoberať Zoznam naľavo zobrazuje všetky dostupné kanály. Zoznam napravo zobrazuje kanály označené ako obľúbené. Pre prepínanie medzi zoznamom televíznych/rádiových kanálov stlačte tlačidlo TV/Radio

9 [Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených] - V ľavej lište menu vyberte pomocou šípok ( / ) zoznam obľúbených kanálov a potvrďte OK. - Pomocou šípok ( / ) vyberte zo strednej lišty kanál, ktorý chcete pridať a stlačte zelené tlačidlo. Prepínať sa medzi lištami môžete pomocí šípok ( / ). < Tip > - Pridanie jedného kanálu do niekoľko zoznamov obľúbených kanálov: Pomocou tlačidlo FAV vyberte niekoľko zoznamov obľúbených kanálov a potvrďte OK. [Vymazanie kanálu zo zoznamu obľúbených] - Vyberte kanál a stlačte červené tlačidlo. [Iné funkcie] - Triedenie: Triedi kanály, zadané v zoznamu kanálov buď abecedne, alebo podľa prednastaveného poriadku. - Presunúť: Presuňte kanál na inú pozíciu v zozname. - Premenovať: Premenuje kanál pomocou zobrazenej klávesnice Výber satelitu V menu Inštalácia vyberte položku Výber satelitu. Prijímač je vybavený predprogramovanými informáciami transpondérov pre rôzne satelity. Pomocou šípok ( / ) vyberte požadovaný satelit a stlačte OK. Pre jeho deaktiváciu stlačte tlačidlo OK znovu Ladenie V menu Inštalácia vyberte položku Ladenie. Pomocou šípok ( / / / ) nastavte požadované parametre tak, aby bola sila a kvalita signálu najvyššia. Po nastavení všetkých parametrov stlačte červené tlačidlo. < Varovanie > V prípade, že sú hodnoty sily a kvality signálu 0 %, skontrolujte zapojenie antény a ich parametre NASTAVENIE V Hlavnom menu vyberte podmenu Nastavenie. Toto menu ponúka funkcie Inštalácia, Preferencie, továrne nastavenie a detailné informácie o STB Inštalácia Menu Inštalácia umožňuje nastaviť parametre nevyhnutné pre príjem signálu a resetovanie dát kanálu, atď. Satelit: Vyberte satelit, ktorý chcete nastaviť. Frekvencia LNB: Zadajte frekvenciu LNB. 22 khz: Zapnite alebo vypnite 22kHz. DiSEqC 1.0 / 1.1: Typ motora: Zoznam TP: Vyhľadávanie siete: Typ vyhľadávania: Režim vyhľadávania: Pokiaľ používate DiSEqC 1.0 / 1.1, vyberte číslo portu. Inak vyberiete Vypnuté. Vyberte medzi 1.2 / USALS / Vypnuté. Vyberte transpondér požadovaného satelitu. Pokiaľ zapnete túto funkciu, vyhľadajú sa nové alebo neznáme transpondéry. Auto / Ručné / Rozšírené. Auto - Vyhľadá všetky transpondéry. Ručné - Vyhľadá určitý transpondér. Rozšírené - Vyhľadá určitý kanál transpondéru. Vyberte druh kanálov, ktorý sa má vyhľadávať

10 Proces vyhľadávania kanálov trvá niekoľko minút. Vľavo sa zobrazia nájdené televízne kanály, napravo nájdené rádiové kanály. Keď časová os dosiahne 100%, vyhľadávanie je dokončené. Tlačidlom OK vyhľadané kanály uložíte a opustíte menu Jazyk V menu Možnosti vyberte Jazyk. Tu môžete vybrať jazyk menu, zvuku a titulkov. < Tip > môžete kedykoľvek ukončiť stlačením tlačidla Exit Nastavenie TP (transpondéru) V menu Inštalácia vyberte položku Nastavenie TP. Pomocou šípok ( / ) vyberte transpondér a potvrďte OK. Údaje vkladajte pomocou číselných tlačidiel. * Zelené tlačidlo: Pridať nový transpondér * Žlté tlačidlo: Vybrať satelit. * Červené tlačidlo: Vyhľadať kanály. Jazyk Menu: Jazyk zvuku: Druhý jazyk zvuku: Titulky: Jazyk titulkov: Druhý jazyk titulkov: Vyberte jazyk pre menu. Vyberte jazyk zvuku prehrávaného programu. Pokiaľ je na výber niekoľko jazykov, automaticky sa vyberie nastavený jazyk. Pokiaľ jazyk, ktorý je nastavený na zvuku nie je v programe obsiahnutý, spustí sa druhý jazyk zvuku. Vyberte zapnúť / vypnúť titulky. Vyberte jazyk titulkov. Tento jazyk bude používaný ako prednastavený. Pokiaľ jazyk, ktorý je nastavený ako jazyk titulkov nie je v programe obsiahnutý, spustí sa druhý jazyk titulkov Detský zámok V menu Možnosti vyberte Detský zámok. Tu môžete nastaviť vekový limit, zmeniť PIN kód a zamknúť menu a kanály. To všetko pomocou tlačidiel so šípkami ( / / / ). PIN kód bude vyžadovaný: - pri zamknutom menu alebo kanáli - pri programe, ktorého odporučenie nedosahuje nastaveného vekového limitu Možnosti V tomto menu Možnosti môžete nastaviť jazyk, čas, časovač, detský zámok, A/V nastavenie, OSD a prenos dát na USB

11 Vekový limit: Zmeniť PIN kód: Zamknutie kanálu: Zadajte vek. Zadajte nový PIN kód. Zamknete / odomknete každé menu, alebo umožníte / zakážete funkcie zamykania. Pre zamknutie kanálu ho vyhľadajte v zozname. Nastavte požadované hodnoty do všetkých polí a uložte červeným tlačidlom. Tlačidlom Menu sa vrátite do predchádzajúceho menu. V prípade, že sa zadané vypínanie / zapínanie kryje s predchádzajúcimi zadaniami, nový časovač sa neuloží Čas V menu Možnosti vyberte Čas. Nastavte dátum a čas. Režim: Dátum: GMT: Čas: Letný čas: Auto - Dátum a čas budú nastavené informáciami z vysielania. Manual - Nastavte dátum a čas manuálne. Nastavte zobrazovanie dátumu (iba manuálny režim). Nastavte časové pásmo. Čas (iba manuálny režim). Vypnete / zapnete letný čas. Režim: Kanál: Cyklus: Dátum: Čas spustenia: Spánok - K vypnutiu prijímača. Prebudenie - K zapnutiu prijímača. Vyberte kanál, ktorý sa má spustiť po zapnutí. Vyberte Raz / Denne / Týždenne. Tlačidlom OK vyberte dátum. Zadajte čas, kedy sa má prístroj vypnúť alebo zapnúť A/V nastavenie V menu Možnosti vyberte A/V nastavenie. Tu môžete nastavovať obraz a zvuk Časovač V menu Možnosti vyberte Časovač. Tu môžete nastaviť v akom čase sa má prijímač sám vypnúť alebo naopak zapnúť. Pre funkciu automatického zapínania nechajte televízor zapnutý alebo nastavte taktiež jeho časovač. * Červené tlačidlo: Pridať časovač. * Zelené tlačidlo: Vymazať časovač. * Žlté tlačidlo: Vymazať všetky časovače

12 Výstupný režim HDMI: Vyberte RGB, YCbCr alebo Auto. Pomer strán obrazovky: Vyberte 4:3, 16:9,, Stredový režim alebo Auto. Formát HD: Vyberte Auto, 1080i, 720p, 576p. Dolby Digital: Zapnite / vypnite zvuk Dolby. Šetrič obrazovky: Vyberte Plávajúce informácie, Plávajúci obrázok alebo Žiadny. Režim HDMI Dolby: HDCP: Nastaviť obraz: PCM - Vyberte výstup PCM. Dolby Digital - Vyberte výstup Dolby. Zapnite / vypnite HDCP. Nastavte jas, farbu, kontrast a priehľadnosť menu OSD nastavenie V menu Možnosti vyberte OSD nastavenie. Tu môžete prevádzať nastavenie OSD USB Mód V menu Možnosti vyberte Režim USB. Toto menu Vám pomôže kontrolovať USB zariadení. Priehľadnosť OSD: Vyberte priehľadnosť medzi 10% až 100%. Časový limit informačného okna: Nízko-spotrebný pohotovostný režim: Režim témy: Téma: Zadajte čas zobrazenia informačného okna medzi sekúnd, alebo Stále. Zapnite / vypnite nízko-spotrebný pohotovostní režim. V tomto režime nemusia fungovať niektoré funkcie, ako napríklad Standby OTA (kap. 9) Vyberte typ témy HDTV alebo SDTV. Vyberte farbu menu, na výber je 5 prednastavených farieb témy, alebo Užívateľom defi novaná téma. Bezpečné odstránenie USB zariadení Pred odpojením USB zariadenia vyberte toto menu tlačidlom OK. Potom odpojíte zariadenie bezpečne. Prenosný HDD, USB kľúčenka alebo MP3 prehrávač sa dá použiť ako úložisko dát pre prijímač. Stačí pripojiť zariadenie k prijímaču pomocou USB kábla. Zariadenie bude automaticky nastavené pre použitie. Najskôr pripojte USB zariadenie do USB konektora na prednom alebo zadnom paneli prijímača. Potom sa zobrazia informácie o zariadení. Dáta v prijímači môžete skontrolovať pomocou 6.6. Multimédiá. V nastavení OSD vyberte Tému menu. Zobrazí sa nasledujúce okno. Vyberte farbu menu medzi prednastavenými témami, alebo si defi nujte svoju vlastnú

13 Ak chcete odstrániť zariadenie USB z Vášho prijímača, vyberte Bezpečné vybratie USB zariadenia z USB Mód menu. Toto menu Vám pomôže odstrániť USB zariadenie bezpečne. < Poznámka > Ak sa nebudete riadiť vyššie uvedenými pokynmi, pri ďalšom použití nemusí byť zariadenie rozpoznané. Potom reštartujte prijímač Odoslať do USB V menu Možnosti vyberte Odoslať do USB. Tu môžete prenášať dáta z prijímača na USB zariadenie Informácie Info o produkte Tu sa môžete dozvedieť typ prístroja, aktuálnu verziu hardwaru a softwaru, Micom, PCH a dátum poslednej aktualizácie Prijať z USB V menu Možnosti vyberte Prijať z USB. Tu môžete prenášať dáta z USB zariadení do prijímača HDMI informácie Tu môžete zistiť podporované rozlíšenie obrazu a formát obrazu (iba pri zapojení HDMI) Továrenské hodnoty V menu Nastavenie vyberte Továrenské hodnoty. Tu môžete vrátiť všetky nastavenia do pôvodných hodnôt prednastavených výrobcom. Stlačte OK, budete požiadaný o zadanie PIN kódu (prednastavený je 0000 ). Proces môže trvať niekoľko sekúnd

14 6.3. IRDETO KARTA V tomto menu sa zobrazuje stav karty, služby Softcell, Loaderu a Schránky. Vložte kartu do slotu, bude rozoznaná automaticky. Môžete aktualizovať software v menu Upgrade Softwaru (funkcia OTA). Stav karty - zobrazí informácie o Vašej karte Stav služby softcell - zobrazuje informácie o dekódovaní Stav Loader - zobrazuje informácie o prijímači, zavádzača a verziu Irdeto Schránka - tu nájdete správy, ktoré Vám zaslal prevádzkovateľ prístupové karty Rodičovský zámok - v tomto menu je možné nastaviť PIN pre každého člena rodiny. Možno tak ľahko podľa veku užívateľa fi ltrovať programy, ktoré je možné sledovať (vysielateľ musí vysielať príznak s vekovým limitom). Pre vstup do tohto menu použite PIN, ktorý je nastavený na Vašej prístupovej karte (nejedná sa o PIN prijímača!) Poznámka: Po troch chybných zadaniach PINu dôjde k zablokovaniu karty. K odblokovaniu prosím kontaktujte prevádzkovateľa Vašej prístupovej karty Stav produktov - tu sa zobrazujú informácie o programoch, ktoré môžete sledovať. Upgrade software - toto menu slúži pre ručnú aktualizáciu softvéru. Menu je prístupné len, ak je nový softvér k dispozícii MULTIMÉDIÁ (iba s použitím USB) Vyberte Multimédiá z hlavného menu. Požadované menu môžete vybrať pomocou navigačného tlačidla. Môžete si vychutnať počúvanie hudby či sledovanie fi lmov. K správe súborov použite menu Disk / Pamäť MP3 zoznam 6.4. HRY V prijímači sú dve arkádové hry: Tetris a Sokoban. Vyberte MP3 Zoznam z menu Multimédiá. Vďaka tejto funkcii môžete počúvať hudbu. Vyberte MP3 súbory zo zoznamu pomocou šípok ( / ) a spustite hudbu stlačením tlačidla OK. Tiež si môžete vytvoriť svoj vlastný zoznam MP3 zoznam * Červené tlačidlo: Vymazať MP3 súbory zo zoznamu. * Zelené tlačidlo: Náhodné prehrávanie

15 MP3 súbory < MP3 súbory > * Červené tlačidlo: Vymazať MP3 súbory zo zoznamu. * Žlté tlačidlo: Pridať označené súbory do zoznamu. * Modré tlačidlo: Pridať všetky súbory do zoznamu. < MP3 súbory > * Červené tlačidlo: Vymazať MP3 súbory zo zoznamu. * Zelené tlačidlo: Vymazať všetky MP3 súbory zo zoznamu Zoznam zachytených Vyberte Zoznam zachytených z menu Zoznam obrázkov. Ďalej vyberte zachytený súbor pomocou ( / / / ) a stlačte tlačidlo OK pre zobrazenie na celú plochu. Pre funkciu zachytenie použite Capture tlačidlo. * Červené tlačidlo: Vymazať jednotlivé položky zo zoznamu. * Zelené tlačidlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov Zoznam obrázkov JPEG súbory Vyberte JPEG súbory z menu Zoznam obrázkov. Môžete sa pozrieť na JPEG obrázky uložené na externom úložisku USB. Pre zobrazenie na celej ploche použite ( / / / ) a stlačte OK. * Červené tlačidlo: Vymazať jednotlivé JPEG obrázky zo zoznamu. * Zelené tlačidlo: Automatické prehliadanie JPEG obrázkov Disk / Pamäť Správca súborov Táto funkcia Vám pomôže spravovať Vaše súbory na externé úložisko. Vyberte menu Správca súborov v menu Disk / Pamäť. * Červené tlačidlo: Odstrániť súbor v adresári. * Zelené tlačidlo: Skopírujte súbor zľava doprava. * Žlté tlačidlo: Skopírujte súbor sprava doľava. * Modré tlačidlo: Vytvoriť adresár. * Červené tlačidlo: Zalomenie obrázka v smere hodinových ručičiek. * ( ): Zobraziť predchádzajúcu. * ( ): Zobraziť ďalšie

16 Informácie o úložisku Vyberte Informácie o úložisku, ak chcete skontrolovať nainštalované externé úložisko ako napríklad názov modelu (ak je k dispozícii), oddiely, využitý priestor a voľné miesto. Tu je možné tiež formátovať HDD pre použitie na nahrávanie. Ak HDD nenaformátujete, nebude ho možné použiť pre PVR funkcie. Kurzorom vyberte položku oddiel, kde vyberiete požadovanú časť disku, ktorú chcete naformátovať. Potom stlačte červené tlačidlo. Vyberte program a stlačte zelené tlačidlo, vyberte režim Časovača a Cyklus. Ako náhle sa časovač uloží tlačidlom OK alebo Save, je platný. Môžete si ho prehliadnuť v zozname časovačov. * V prípade, že sa čas časovača kryje s časom už nastaveného časovača, neuloží sa USB Mód Vyberte menu USB Mód v menu Disk / Pamäť. Toto menu Vám pomôže kontrolovať USB zariadení SPRIEVODCA EPG Pre prehliadanie informácií o programe stlačte tlačidlo Guide. Programové informácie sú dostupné, iba pokiaľ sú vysielané. Zobrazí sa detailný popis programov ako je čas začiatku a konca, názov apod. Pre zmenu kanálu použite šípky ( / ). Pre zmenu času použite šípky ( / ). Pre zmenu času použite šípky ( / ). Pre zmenu kanálu šípky ( / ). * Červené tlačidlo: Vráti sa do multi sprievodcu. * Zelené tlačidlo: Čas programu sa nastaví ako čas časovača. * Žlté tlačidlo: Zobrazí rozvrh predchádzajúceho dna. * Modré tlačidlo: Zobrazí rozvrh nasledujúceho dna. Pre prepínanie medzi sprievodcom TV a rádiových kanálov stlačte tlačidlo TV/Radio. * Červené tlačidlo: Zmení sa na jednoduchého sprievodcu aktuálnym kanálom. * Zelené tlačidlo: Rezervuje čas vybraného programu ako čas vypnutia alebo zapnutia

17 AKO NAHRÁVAŤ A PŘEHRÁVAŤ 7. AKO NAHRÁVAŤ A PŘEHRÁVAŤ PRVÉ POUŽITIE Rezervácia nahrávania v Sprievodcovi EPG Otvorte Sprievodca EPG stlačením tlačidla. Môžete vybrať program, ktorý chcete nahrať, stlačením šípok ( / / / ). Ak stlačíte zelené tlačidlo, zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Pre bezpečné použitie naformátujte harddisk! 1) Zapojte harddisk do USB konektora. 2) Vyberte Multimédiá Disk / Pamäť Informácie o úložisku. 3) Prejdite na pravú stranu pomocou ( / ) a stlačte červené tlačidlo. 4) Vložte pin (prednastavený pin je 0000). 5) Vyberte rozmedzí medzi PVR časťou (E2FS) a MP3 časťou (FAT32). 6) Váš harddisk je pripravený na nahrávanie RÝCHLE NAHRÁVANIE Stlačte tlačidlo a zobrazený program bude nahraný. Ak chcete zastaviť nahrávanie, stlačte tlačidlo. Môžete skontrolovať možnosti nahrávania v menu PVR nastavenia v menu Záznamy. Ak chcete zmeniť nahrávacie možnosti v priebehu nahrávania, stlačte tlačidlo ešte raz. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka. Môžete navoliť režim a cyklus. Akonáhle je Vaša rezervácia uložená, potvrďte stlačením tlačidla OK a zvolený program bude nahraný vo Vami zvolenú dobu Rezervácia nahrávania v menu Časovača Nahrávanie nezačne, ak je počiatočný čas neplatný (program už začal). V tomto prípade môžete nastaviť nahrávanie v menu Časovača. Vyberte menu Časovač v menu PVR (Časovač môžete nájsť tiež v ponuke Možnosti). Tu je zoznam navolených udalostí. Prekliknite na pravú stranu a upravte alebo pridajte rezerváciu v nasledujúcej obrazovke. < Upozornenie > - Neplatí pre zmenu kanálov počas nahrávania kódovaných kanálov. Ak nahrávate z kanála FTA, môžete prejsť na iné kanály, ale iba v rovnakom transpondéra. - Taktiež neplatí pre vstup do Editácia kanálov alebo Nastavenie v priebehu nahrávania ČASOVÉ NAHRÁVANIE Existujú 2 spôsoby pre časové nahrávanie. Jedným z nich je manuálne nahrávanie pomocou nastavenia dátumu, času a trvania programu v menu Časovač. Druhým spôsobom je nahrávanie z menu Sprievodca EPG. Pre toto nahrávanie, musí byť aktuálny čas Vášho prijímača rovnaký, ako váš lokálny čas alebo čas satelitný. Musíte synchronizovať požadovaný čas nahrávania s miestnym časom

18 7.3. TIME SHIFT Ak chcete odísť od sledovaného programu, ale nechcete nič zmeškať, môžete sledovaný program na chvíľu zastaviť pomocou funkcie Time Shift. Jednoducho stlačte tlačidlo až sa k televízii vrátite, budete môcť sledovať program od chvíle, kedy ste stlačili tlačidlo. * Pri prehrávaní môžete zmeniť zvukovú stopu (ak je k dispozícii) stlačením tlačidla * Stlačením tlačidla lje možno vyvolať informácie o nahrávke. Poznámka: Spustenie titulkov, alebo prepnutie zvukovej stopy môže trvať niekoľko sekúnd Záložka Počas prehrávania si môžete označiť bod na indikátore priebehu nahrávania pomocou Záložky a sledovať tak program od zvoleného bodu. Pre použitie funkcie Záložka: 1) Stlačte tlačidlo pre zobrazenie priebehu. 2) Pre označenie červeným bodom stlačte tlačidlo druhýkrát. 3) Stlačte alebo pre návrat k označenému bodu. < Ako použiť funkciu Time shift > 1) Stlačte tlačidlo, Time Shift sa spustí na sledovanom kanáli (obraz sa zastaví). 2) Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo pre prehrávanie. 3) Pre spomalené prehrávanie stlačte tlačidlo. 4) Pre vrátenie späť (Rewind) stlačte. Pre prehranie vpred (Forward) stlačte. 5) Pre návrat k sledovaní stlačte PREHRÁVANIE Ak chcete sledovať nahraný program, postupujte nasledovne: 1) Otvorte menu PVR stlačením tlačidla. 2) Vojdite do DVR priečinka a vyberte nahraný program. 3) Vyberte program, ktorý chcete sledovať stlačením tlačidla OK. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte Opakovanie Môžete opakovane sledovať vymedzený úsek, dĺžka nahrávky je vyznačená v oranžovom pruhu. 1) Pri prehrávaní stlačte tlačidlo pre nastavenie východiskového bodu opakovania. 2) Presuňte sa do inej sekcie pomocou tlačidla a. 3) Stlačte tlačidlo pre nastavenie ukončenia bodu opakovania. 4) Pre zrušenie opakovania stlačte ešte raz. * Práve nahrávaný program je zobrazený červene. * Pri prehrávaní je možné zobraziť titulky (Ak sú k dispozícii) stlačením tlačidla 33 34

19 ŠPECIÁLNE FUNKCIE Pretáčanie vpred Počas prehrávania je možné pretáčanie vpred. 1) Pri prehrávaní stlačte tlačidlo. 2) Pre zrýchlené pretáčanie stlačte tlačidlo opakovane. 3) Pre návrat k normálnej rýchlosti stlačte. * Pre pretáčanie vpred sú k dispozícii 4 rýchlosti Pretáčanie späť Pre rýchle prehranie späť počas prehrávania. 1) Pri prehrávaní stlačte tlačidlo. 2) Pre zrýchlené pretáčanie stlačte tlačidlo opakovane. 3) Pre návrat k normálnej rýchlosti stlačte. * Pre pretáčanie späť je k dispozícii 5 rýchlostí Pomalé prehrávanie Pre spomalenie prehrávania. 1) Pri prehrávaní stlačte tlačidlo. 2) Pre návrat k normálnej rýchlosti stlačte. * Pre pomalé prehrávanie sú k dispozícii 2 rýchlosti Pauza Ak chcete pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo Posun vpred Môžete presunúť vpred stlačením tlačidla Posun späť Môžete presunúť späť stlačením tlačidla NASTAVENIE PVR V menu Multimedia - PVR - Nastavenie PVR je možné vykonať niekoľko nastavení, ktoré sa týkajú nahrávania Nastavenie záznamu - zvoliť čas alebo EPG Ak je nastavené EPG, po stlačení tlačidla, sa automaticky nastaví dĺžka záznamu podľa EPG dát Dĺžka záznamu Ak je v predchádzajúcej voľbe vybraný čas, potom sa v tejto položke vyberá prednastavená doba záznamu. 8. ŠPECIÁLNE FUNKCIE 1. Dynamic Channel Management - Automatická aktualizácia kanálov Prijímač spolupracuje s vysielateľom Skylink a priamo reaguje na zmeny vykonané na jednotlivých frekvenciách. - Zmena názvu - prijímač automaticky premenuje kanál - Pridanie programu / ov - prijímač tieto nové programy naladí a zaradí je na koniec zoznamu - Ukončenie vysielania program - prijímač taký kanál automaticky odstráni zo zoznamu. Zoznam pozícií programov sa zmení vzhľadom k počtu takto odstránených programov. Poznámka: Pokiaľ užívateľ niektorý program z frekvenciou Skylink alebo CS LINK zmaže, kanál sa opäť objaví na konci zoznamu. 2. Standby OTA - Stiahnutie nového SW z družice Funkcia je aktívna, len ak je prijímač v pohotovostnom režime. Prijímač je nastavený, aby sa každý deň ve 3 hodiny ráno zapol a preveril dostupnosť nového softvéru. Ak nie je aktualizácia k dispozícii, prijímač sa opäť do 1 min vypne. Ak je nový sw k dispozícii, prijímač začne softvér sťahovať do pamäte. Dĺžka sťahovanie je závislá na dátovom toku nastaveném vysielateľom a môže trvať až cca min. Po dobu sťahovania sa přijímač nedá ovládať. Ak je sťahovanie dokončené, prijímač sa sám vypne. Po zapnutí prijímača užívateľom sa ponúkne možnosť aktualizácie softvéru, ktorá trvá cca 4 minúty. Po dobu aktualizácie s prístrojom nemanipulujte ANI PRÍSTROJ NEVYPÍNAJTE. Mohlo by dôjsť k poškodeniu a strate záruky. Ak je aktualizácia odmietnutá, softvér sa z pamäte vymaže a celý proces sa zopakuje na budúci deň. Prístroj je možné aktualizovať aj ručne (pozri menu Irdeto karta) Poznámka: Funkcia nie je aktívna v režime úsporného pohotovostného režimu (stand-by). 3. Priamy prístup k zaslanej správe. Ak Vám prevádzkovateľ Vašej prístupovej karty pošle správu, táto sa zobrazí priamo na obrazovke, alebo sa na obrazovke zobrazí logo obálky. Stlačením červeného tlačidla sa správa zobrazí. Opätovným stlačením červeného tlačidla sa zobrazí ďalšia správa. Čítanie správ opustíte stlačením tlačidla EXIT. Poznámka: Logo obálky bude zobrazené, kým nebude správa prečítaná. Poznámka: Správy možno znovu zobraziť v menu Irdeto karta opakovanie Prehrávaný záznam pobeží stále dokola Pridať čas k nahrávke Pridá na koniec záznamu prednastavenú dobu (platí len pre časovač)

20 RIEŠENIE PROBLÉMOV TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 9. RIEŠENIE PROBLÉMOV 10. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Problém LED dióda na prednej strane prijímača nesvieti, alebo prijímač nie je napájaný Nejde obraz Nejde zvuk Diaľkový ovládač nefunguje Zlá kvalita obrazu Reštartovanie, keď je prístroj zapnutý Chýba signál Prístroj nerozpoznáva CAM Píše: Vložte CAM Nie je vložená karta Prijímač Riešenie Zapojte správne sieťový kábel do zásuvky. Skontrolujte, či prístroj nie je v pohotovostnom režime. Skontrolujte, či je výstupný video port pevne pripojený k televízoru. Skontrolujte, či je na televízory nastavený správny video výstup. Skontrolujte zapojenie audio káblov. Skontrolujte úroveň hlasitosti televízora. Stlačte tlačidlo MUTE. Zamierte ovládač priamo na infračervený snímač na prednej strane prijímača. Skontrolujte a vymeňte batérie. Skontrolujte silu signálu v menu Editácia kanálov. Pokiaľ je nízka, skúste pretočiť parabolu. Príčinou môže byť skrat na LNB. Skontrolujte ho. Varovné správy Zapojte správne anténu. Skontrolujte silu signálu v menu Editácia kanálov. Skontrolujte CAM jednotku. Vložte CAM jednotku. Vložte kartu zlatým čipom dole a dovnútra. Napájanie - Typ zdroja SMPS - Vstupné napätie AC 95V~240V 50Hz / 60Hz - Max. spotreba energie Max. 25W - Pohotovostný režim Max. 1,4 W Tuner - Vstupná frekvencia 950 ~ 2150MHz - Vstupná úroveň signálu -65 ~ -25dBm - Vstupná impedancia 75Ω Unbalanced - Typ konektora F Typ zdierka - DiSEqC 1.0,1.1, 1.2, USALS (1.3) kompatibilný Systémové prostriedky - Flash pamäť 8Mbyte - Grafi cká DDR pamäť 128Mbyte - Systémová DDR pamäť 128Mbyte Video dekodér - Transport Stream MPEG-1, MPEG-2 ISO/IEC , Profi les/levels H.264(MPEG4 part 10) hlavný a vysoký profi l Level 4.1/MPEG-2 - Dátový tok Max. 15Mbit/s - Formáty zobrazenia 4:3, 16:9 - Video výstup CVBS, HDMI - Rozlíšenie obrazu 1080i, 720p, 576p Audio dekodér - Audio dekódovanie MPEG-1 vrstvové I/II, MPEG-2 vrstvové II MPEG-2 AAC, MPEG-4 AAC LC/ AAC+SBR Dolby Digital, DTS (voliteľné) - Režim zvuku Stereo analógový výstup 37 38

21 SCART - TV Video out (CVBS), Slow / Fast Blanking Audio out (Ľavý & Pravý) RCA - Video RCA RCA/Cinch, Video výstup (CVBS) Audio (ľavý / pravý) S-VHS, S/PDIF, HDMI - S/PDIF Digitálny audio výstup - HDMI Digitálny audio a video výstup Dátový port - USB (host) USB 1.1/2.0 kompatibilný (5 Vdc Max.200mA) Predný panel - Tlačidlá 5 tlačidiel (Standby, CH+, CH-, VOL+, VOL-) - Displej FND - SMART CARD Zadný panel - Sieťový kábel - 1 TUNER (1 RF vstup & 1 Loop through) - 1 SCART (TV) - RCA (CVBS, AUDIO L/R) - USB - HDMI Fyzické parametre - Rozmery 250(W) x 180(D) x 53(H) mm - Hmotnosť 2.0 kg - Pracovná teplota 0 C ~ +45 C - Skladovacia teplota -10 C ~ +70 C 39 40

Obsah UPOZORNENIE. Obsah

Obsah UPOZORNENIE. Obsah Obsah Obsah UPOZORNENIE Na trhu je veľa USB zariadení, ktoré nie sú vždy plne kompatibilné s platnými štandardmi. Niektoré USB flash disky (kľúčenky) majú príliš nízku rýchlosť čítania a zápisu a nie sú

Διαβάστε περισσότερα

6.6 CI menu Pripojenie k sieti LAN Aktualizácia pomocou USB Informácie o prijímači Doplnky

6.6 CI menu Pripojenie k sieti LAN Aktualizácia pomocou USB Informácie o prijímači Doplnky Obsah 1. Referencie... 4 1.1 Všeobecné funkcie... 4 1.2 Príslušenstvo... 5 2. Popis zariadenia... 6 2.1 Predný panel... 6 2.2 Zadný panel... 7 2.3 Diaľkový ovládač... 8 3. Pripojenie k iným zariadeniam...

Διαβάστε περισσότερα

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2.

Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Rýchla užívateľská príručka pre Amiko Alien 2. Tento návod popisuje základné údaje o prijímači, a funkcia diaľkového ovládača. ZÁRUČNÝ LIST na výrobok AMIKO Alien 2... výrobné číslo... Dátum predaja...

Διαβάστε περισσότερα

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC

Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC Uživateľský manuál CryptoBox 650HDC HD Digital Cable Receiver Obsah 0. Bezpečnostné pokyny 3 1. Predstavenie modelu 6 1.1 Hlavné Vlastnosti 6 1.2 Príslušenstvo 7 2. Prehľad 8 2.1 Predný Panel 8 2.2 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál

LCD TV a DVD combo. Užívateľský manuál LCD TV a DVD combo Užívateľský manuál LC-19IEA6 / LC-19IEB6 / LC-22IEA6 / LC-22IEB6 / LC-26IEA6 / LC-26IEB6 / LV-19IEA6 / LV-19IEB6 / LV-22IEA6 / LV-22IEB6 / LV-26IEA6 / LV-26IEB6 / LD-19IEA6 / LD-19IEB6

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie. Copyright

Návod na použitie. Copyright STRONG SRT 6005/6010 Digittál lny ssatteel littný prri ijjí ímačč Návod na použitie Copyright OBSAH 1.0 Úvod... 3 1.1 Bezpečnostné inštrukcie... 3 1.2 Vybavenie a príslušenstvo... 4 1.3 Bezpečnostné opatrenia...

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2

OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 OBSAH DÔLEŽITÉ POKYNY... 1 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY... 1 MANIPULÁ CIA S BATÉRIAMI A ICH POUŽÍVANIE... 2 FUNKCIE... 3 MONTÁŽ STOJANA PRE TELEVÍZOR... 4 ZOZNAM DIELOV... 5 HLAVNÉ ZARIADENIE... 5 DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE...

Διαβάστε περισσότερα

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál

SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania. Užívateľský manuál SATRObox USB PVR Digitálny káblový prijímač s podporou USB nahrávania Užívateľský manuál 1 Obsah Obsah 2 Bezpečnostné pokyny 4 1. Dôležité bezpečnostné inštrukcie 4 2. Výstrahy 5 3. Autorské práva (Copyright)

Διαβάστε περισσότερα

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka

Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér. AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér Prijímač digitálnej káblovej TV a osobný videorekordér AC-9410PVR HDMI Užívateľská príručka 1 Všimnite si Tento manual vám pomôže zoznámiť sa a naučí

Διαβάστε περισσότερα

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000.

HD digitálny káblový prijímač. Návod na použitie IRHD-5100S. Predvolené heslo je 0000. HD digitálny káblový prijímač Návod na použitie IRHD-5100S Predvolené heslo je 0000. Oznámenie Slovenčina Ďakujeme za zakúpenie výrobku UPC Direct vyrobeného spoločnosťou HUMAX. Prečítajte si, prosím,

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης

Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108. Picture similar. Εγχειρίδιο χρήσης Ψηφιακός επίγειος δέκτης HD SRT 8108 Picture similar Εγχειρίδιο χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1.0 Εισαγωγή 2 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 2 1.2 Αποθήκευση 3 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 3 1.4 Αξεσουάρ 3 1.5 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0

NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 NÁVOD NA OBSLUHU A R I V A 2 0 0 SLOVENČINA VAROVANIE! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash (flash disky). Správna funkcia nahrávania závisí

Διαβάστε περισσότερα

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca)

Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Používanie tlačidla INFO (súčasný a budúci sprievodca) Displej identifikuje aktuálny kanál a stav určitých audio-video nastavení. Súčasný a budúci sprievodca uvádza informácie o dennom TV programe pre

Διαβάστε περισσότερα

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY

ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY ARGUS-užívateľská príručka SLOVENSKY OBSAH Všeobecné informácie 1 Hlavné vlastnosti... 1 Bezpečnostné pokyny... 2 Rozbalenie... 3 Všeobecná manipulácia... 3 Diaľkové ovládanie... 4 Predný náhľad... 5 Zadný

Διαβάστε περισσότερα

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM

SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM SPT 5280 POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRENOSNÉ RÁDIO S CD/MP3/USB/ BLUETOOTH PREHRÁVAČOM DÔLEŽITÉ: Prečítajte si pred použitím a uschovajte na neskoršie použitie. ÚVOD Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavenie kanálu Preferenčné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. R Keď doslúži...

Obsah. R Keď doslúži... Potrebujete pomôcť? Ak vám tento návod na obsluhu neposkytne informáciu ktorú potrebujete, alebo nepomôže vyriešiť váš problém s TV prijímačom, obráťte sa na najbližšie servisné stredisko Philips (viď.

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk

Návod na obsluhu. 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo. Slovenský jazyk Návod na obsluhu 52E 102mini 102E 202E 150Combo 152Combo 250Combo 252Combo Slovenský jazyk VAROVÁNÍ!!! Satelitné prijímače značky Ferguson umožňujú nahrávať na externé pevné disky HDD a pamäte typu flash

Διαβάστε περισσότερα

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA GX-M7550SK Účelom bezpečnostných opatrení je zaistiť bezpečnosť používateľov a zabrániť majetkovým škodám. Tento dokument si pozorne prečítajte. Je to dôležité na správne používanie.

Διαβάστε περισσότερα

DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD

DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD DÔLEŽITÉ: Pred použitím systému si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie. ÚVOD Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu, aby ste

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113

Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Ψηφιακός επίγειος HD δέκτης SRT 8113 Picture similar Εγχειριδιο περιεχόμενα 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ 6 1.1 Οδηγίες Ασφαλείας 6 1.2 Αποθήκευση 7 1.3 Εξοπλισμός Εγκατάστασης 7 1.4 Αξεσουάρ 7 1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina

Lenovo A5000. Príručka so stručným návodom v1.0. Slovenčina Lenovo A5000 Príručka so stručným návodom v1.0 Slovenčina Slovenčina Pred použitím vášho smartfónu si pozorne prečítajte túto príručku. Ďalšie informácie Získanie podpory Upozornenie na elektrické vyžarovanie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenia

Διαβάστε περισσότερα

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P

KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P Inštalačný manuál KLP-100 / KLP-104 / KLP-108 / KLP-112 KLP-P100 / KLP-P104 / KLP-P108 / KLP-P112 KHU-102P / KVM-520 / KIP-603 / KVS-104P EXIM Alarm s.r.o. Solivarská 50 080 01 Prešov Tel/Fax: 051 77 21

Διαβάστε περισσότερα

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE DVD PREHRÁVAČ NÁVOD NA POUŽÍVANIE SK Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na používanie pred zapojením a prvým použitím. Návod si uschovajte aj k neskoršiemu

Διαβάστε περισσότερα

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ

1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ Predný panel 1) Svetelné indikátory 2) IR prijímač 3) tlačidlo stlmiť 4) tlačidlo PTZ 5) Prepínač viacnásobného zobrazenia 6) Smerové tlačidlá a enter 7) Tlačidlo nahrávania 8) Numerické tlačidlá 9) Tlačidlo

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah Pripojenie

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese

E-MANUAL. Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese E-MANUAL Ďakujeme Vám za zakúpenie produktu značky Samsung. Ak máte záujem o ešte kompletnejšie služby, zaregistrujte si svoj produkt na adrese www.samsung.com/register Model Sériové číslo Obsah 28 Názov

Διαβάστε περισσότερα

Registrujte váš výrobok a získajte podporu na www.philips.com/welcome DVD SYSTÉM DOMÁCEHO KINA HTS4600 Návod na obsluhu 1 UŽÍVATEĽ BY SI MAL VŠIMNÚŤ ŽE NIE VŠETKY VYSOKOKVALITNÉ TV SÚ PLNE KOMPATIBILNÉ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα TS6010 HD

Περιεχόμενα TS6010 HD TS6010 HD Περιεχόμενα 1 Κανονισμοί Ασφαλείας... Error! Bookmark not defined. 2 Περιγραφή προϊόντος και συνδέσεις... Error! Bookmark not defined. 2.1 Μονάδα τηλεχειρισμού... Error! Bookmark not defined.

Διαβάστε περισσότερα

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/

LC-32DH57E E058WJZZ LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA/NAUDOJIMO INSTRUKCIJA/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ/ SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH Sonninstraße 3, D-0097 Hamburg SHARP CORPORATION Printed in Poland Wydrukowano w Polsce Készült Lengyelországban Vytištěno v Polsku Vytlačené v Poľsku Надруковано в Польщі

Διαβάστε περισσότερα

Portable MiniDisc Recorder

Portable MiniDisc Recorder 3-247-014-41(2) Portable MiniDisc Recorder Návod k obsluhe WALKMAN je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation označujúca stereofónne produkty používané so slúchadlami. je obchodná známka spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Č. modelu TX-P42G20E TX-P42G20ES TX-P46G20E TX-P46G20ES TX-P50G20E TX-P50G20ES Prevádzkové pokyny Plazmový televízor Ďakujeme, že ste si kúpili tento výrobok značky Panasonic. Pred použitím výrobku si

Διαβάστε περισσότερα

SCD 6504MR SCD 6514MR

SCD 6504MR SCD 6514MR SCD 6504MR SCD 6514MR CAR PLAYER CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PŘEHRÁVAČEM CD/MP3/USB/SD AUTORÁDIO S PREHRÁVAČOM CD/MP3/USB/SD AUTÓRÁDIÓ CD/MP3/USB/SD LEJÁTSZÓVAL RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD/MP3/USB/SD

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-893-779-21(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-660 Návod na použitie

TTI-TCB-660 Návod na použitie TTI-TCB-660 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ

NÁVOD NA POUŽITIE. Obsah SLOVENSKÝ SLOVENSKÝ NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENSKÝ Obrázky a displeje na obrazovke v tomto návode na použitie slúžia len na objasnenie a od skutočnej prevádzky sa môžu mierne odlišovať. SLOVENSKÝ Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Vážený

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD-307A 2012 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

FullHD FullHD SAT Receiver

FullHD FullHD SAT Receiver FullHD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ FullHD SAT Receiver FullHD FullHD SAT Receiver High Definition Digital Receiver Εγχειρίδιο Χρήστη 5 Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης. 2) Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295

Kompaktný stereo systém SC-HC195. Návod na obsluhu. Model SC-HC295 Návod na obsluhu Kompaktný stereo systém Model SC-HC295 SC-HC195 Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli kúpiť si tento výrobok. V záujme optimálnej činnosti a bezpečnosti si, prosím, pozorne prečítajte tento

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Dahua DVR/NVR

Návod na použitie Dahua DVR/NVR Návod na použitie Dahua DVR/NVR Tento dokument je autorským dielom spoločnosti TSS Group a.s. a vzťahuje sa na neho ochrana podľa zákona 121/2000 Zb. (Autorský zákon) v platnom znení. Informácie obsiahnuté

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-771 Návod na použitie

TTI-TCB-771 Návod na použitie TTI-TCB-771 Návod na použitie 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 1) Mikrofónový konektor 2) LCD Displej 3) Tlačítko Emergency 4) Tlačítko Scan/Lock 5) Tlačíto AM/FM a LCR 6) Tlačítko

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie 65PUS6521

Návod na použitie 65PUS6521 Register your product and get support at 6521 series www.philips.com/welcome Návod na použitie 65PUS6521 Obsah 1 Prehliadka televízora 4 1.1 Televízor s rozlíšením Ultra HD 4 1.2 Televízor Philips so systémom

Διαβάστε περισσότερα

Digitálny farebný LCD TV prijímač

Digitálny farebný LCD TV prijímač 2-698-671-52(1) Digitálny farebný LCD TV prijímač Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie

Διαβάστε περισσότερα

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom

Rádiomagnetofón s CD prehrávačom 4-127-406-42(1) Rádiomagnetofón s CD prehrávačom Návod na použitie CFD-RG880CP 2008 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5

1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2. 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2. 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3. 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4. 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 QDT 100SA Δέκτης Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα συσκευασίας 2 1.1 Χαρακτηριστικά Προϊόντος 2 1.2 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 3 1.3 Πλαίσιο υποδοχών 4 1.4 Τηλεκοντρόλ 5 2 Διαγράμματα τυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Farebný digitálny LCD TVP

Farebný digitálny LCD TVP 2-670-908-42(1) K Farebný digitálny LCD TVP Návod na použitie Pred používaním TV prijímača (TVP) si pozorne prečítajte časť Bezpečnostné upozornenia v tomto návode na použitie. Návod na použitie uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-550 Návod na použitie

TTI-TCB-550 Návod na použitie TTI-TCB-550 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Domáci zvukový systém

Domáci zvukový systém Domáci zvukový systém Návod na použitie Začíname Prehrávanie diskov a zariadení USB Prenos cez USB Tuner BLUETOOTH Sieť Ovládanie gestami Zvukové nastavenie Ďalšie operácie Ďalšie informácie MHC-V77DW

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom

Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Prenosný DVD prehrávač s digitálnym TV prijímačom Návod na obsluhu PD 306 2010 ORAVA VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Διαβάστε περισσότερα

Compact Component System

Compact Component System Compact Component System Kompaktní komponentní systém Návod k obsluze Zostava s CD prehrávačom Návod na obsluhu Zestaw muzyczny Instrukcja obsługi Mikro Hi-Fi rendszer Használati útmutató CZ SK PL HU f

Διαβάστε περισσότερα

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D

Z O S I L Ň O V A Č FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D FEARLESS SÉRIA D Fearless 5000 D Fearless 2200 D Fearless 4000 D Fearless 1000 D FEARLESS SÉRIA D Vlastnosti: do 2 ohmov Class-D, vysoko výkonný digitálny kanálový subwoofer, 5 kanálový

Διαβάστε περισσότερα

TTI-TCB-881 Návod na použitie

TTI-TCB-881 Návod na použitie TTI-TCB-881 Návod na použitie Obsah 1. Obsah balenia 2. Inštalácia 3. Funkcie a ovládacie prvky 4. LCD Displej 5. Mikrofón 6. Menu nastavenia funkcií 7. Ako ovládať rádiostanicu 8. Výber normy 9. Riešenie

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom f tlačidlo rádia Bočné tlačidlá (hlasitosť) Príjem hovoru a WAP ( tlačidlo Fotoaparát a m tlačidlo* Klávesnica b tlačidlo Displej Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a ) zap./vyp.

Διαβάστε περισσότερα

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke  LFH0865 LFH0884 LFH0898. SK Používateľská príručka Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na stránke www.philips.com/welcome LFH0865 LFH0884 LFH0898 SK Používateľská príručka 3 Obsah 1 Dôležité upozornenie 4 1.1 Bezpečnosť 4 1.2 Likvidácia starého

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Prenosný Bluetooth reproduktor

Prenosný Bluetooth reproduktor P5 Prenosný Bluetooth reproduktor Pred používaním prístroja si pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho, ak by ste ho potrebovali v budúcnosti. MODELY NP5550W NP5550WO NP5550WL NP5550B NP5550BR NP5550WG

Διαβάστε περισσότερα

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov

Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Systém prehrávača zvuku z viacerých zdrojov Návod na použitie Úvodné informácie Počúvanie diskov CD Počúvanie rádia Počúvanie súboru zo zariadenia USB Počúvanie hudby zo zariadenia iphone, ipad alebo ipod

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής

Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής Ιούνιος - Ιούλιος 2010 Κατάλογοι Λιανικής ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΙ ΔΕΚΤΕΣ DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Ψηφιακός δέκτης πρώτης κλάσης, με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο 160 GB, για ατελείωτες

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom Displej Tlačidlo m a fotoaparátu* Tlačidlo hovoru (a WAP Bočné tlačidlá Klávesnica Tlačidlo b Navigačné a, tlačidlo Ukončenie hovoru a zap./vyp. ) Tlačidlo c Mikrofón * Voliteľné

Διαβάστε περισσότερα

June - July 2010 Retail Pricelist

June - July 2010 Retail Pricelist June - July 2010 Retail Pricelist DIGITAL SATELLITE RECEIVERS DigiCorder HD S2X Plus Digital receiver first class, with embedded hard drive 160 GB, for non stop TV pleasure. Price: 485 * Twin Tuner * 2

Διαβάστε περισσότερα

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador

HTS5540 HTS5550. EN User manual. NL Gebruiksaanwijzing. DA Brugervejledning. PL Instrukcja obs ugi. DE Benutzerhandbuch. PT Manual do utilizador Register your product and get support at www.philips.com/welcome HTS5540 HTS5550 EN User manual DA Brugervejledning DE Benutzerhandbuch ES Manual del usuario NL Gebruiksaanwijzing PL Instrukcja obsugi

Διαβάστε περισσότερα

AR 118 Návod na obsluhu

AR 118 Návod na obsluhu AM/FM RDS autorádio s CD/MP3/WMA/DVD prehrávačom AR 118 Návod na obsluhu Vážený zákazník, Ďakujeme, za prejavenú dôveru kúpou nášho výrobku. Prečítajte si prosím pozorne tento návod na použitie a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu

Prevádzkové pokyny Plazmový televízor TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-50PV8PA. Slovensky. íslo modelu Prevádzkové pokyny Plazmový televízor íslo modelu TH-37PV8PA TH-42PV8PA TH-5PV8PA Tieto pokyny si pre ítajte pred prevádzkou prístroja a uchovajte ich pre budúce použitie. Obrázky uvedené v tejto príru

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 3-100-199-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 16. MEX-BT2500 2007 Sony Corporation Z bezpečnostných dôvodov nainštalujte toto zariadenie

Διαβάστε περισσότερα

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica

Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Montážna a užívateľská príručka living eco Elektronická radiátorová termostatická hlavica Danfoss Heating Solutions VIIDB229 09/2013 1 Montážna príručka Montážna príručka 1. Montáž 1.1 Identifikácia vašej

Διαβάστε περισσότερα

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA...

2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA Všeobecná charakteristika Elektrická špecifikácia DISPLEJ ÚDRŽBA... Obsah Strana 1. BEZPEČNOSŤ MERANIA... 3 2. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA... 4 2.1. Všeobecná charakteristika... 4 2.2. Elektrická špecifikácia... 5 3. DISPLEJ... 8 4. OBSLUHA MERAČA... 9 5. ÚDRŽBA... 15 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVD MICRO SYSTEM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: NTIB02 Σηµαντικές Προφυλάξεις Ασφαλείας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή

Διαβάστε περισσότερα

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE

22 DHD 162 PVR LCD T V S DVD NÁVOD K OBSLUZE LCD T V S DVD 22 DHD 162 PVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k

Διαβάστε περισσότερα

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ , EMS 600. Návod na obsluhu

EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK Trenčín tel/fax 00421/32/ ,   EMS 600. Návod na obsluhu EMSYST, spol. s r.o., Súvoz 111, SK - 911 01 Trenčín tel/fax 00421/32/7432400, e-mail: mail@emsyst.sk EMS 600 Návod na obsluhu Trenčín, marec 2013 Návod na obsluhu EMS600 1. Popis EMS600 (obr. 1) je ručný

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 4-109-733-41 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 4. CDX-GT434U CDX-GT430U 2008 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia

Διαβάστε περισσότερα

Zoznámte sa s telefónom

Zoznámte sa s telefónom Zoznámte sa s telefónom Výklopná časť Navigačné tlačidlo Bočné tlačidlá Klávesnica Slúchadlo Displej Funkčné tlačidlá Mikrofón Funkčné tlačidlá T Typ zvonenia s Čítanie správ ( Prijať hovor, Tlačidlo OK

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W

Obsah. Návod na obsluhu. LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely. Č. modelu TH-55LFV70W Návod na obsluhu LCD monitor s FULL HD Na obchodné účely Č. modelu TH-55LFV70W Podrobnejšie pokyny si, prosím, prečítajte v Návode na obsluhu na CD-ROM disku. Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie...2

Διαβάστε περισσότερα

Rádiobudík FM/AM ICF-C218

Rádiobudík FM/AM ICF-C218 N Á V O D N A M O N T Á Ž A P O U Ž Í V A N I E : Obj. č.: 343533 www.conrad.sk DREAM MACHINE Rádiobudík FM/AM ICF-C218 Návod na používanie Objednávka číslo 343533 Dream Machine je obchodná značka Sony

Διαβάστε περισσότερα

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης

HD2000. Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης HD2000 Επίγειος Ψηφιακός έκτης MPEG2/MPEG4 High Definition Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας Περιεχοµένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ...4 3 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ...5 4 ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ...7

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500

ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕ ΙΟΜΕΤΡΟ TRIMAX SM 2500 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ www.trimaxmeters.com Παρακαλούµε διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό προσεκτικά πριν χρησιµοποιήσετε το πεδιόµετρο για πρώτη φορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΚΤΗΣ HD HD800S Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικές Πληροφορίες...3 Εµπρόσθια και Οπίσθια Όψη Συσκευής...4 Εµπρόσθια Όψη...4 Οπίσθια Όψη...4 Τηλεχειριστήριοt (RCU)...5 Λειτουργίες Μενού...6

Διαβάστε περισσότερα

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E

DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E 3-286-461-81(1) Digitálna videokamera Návod na používanie Pred použitím 8 Nahrávanie a prehrávanie 16 Použitie ponuky Menu 27 DCR-HC51E/HC52E/ HC53E/HC54E Kopírovanie a upravovanie 43 Použitie počítača

Διαβάστε περισσότερα

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο

1.0 ΔΙ ΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο Πξνθπιάμεηο Αζθαιείαο 1.0 ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 Οδεγίεο Αζθαιείαο ΜΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΗΔΣΔ ΣΟΝ ΓΔΚΣΗ Α: ε έλα θιεηζηό ή αλεπαξθώο αεξηδόκελν ληνπιάπη. απεπζείαο πάλσ ή θάησ από νπνηνδήπνηε άιιν εμνπιηζκό. επάλσ ζε κηα επηθάλεηα πνπ ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model

Návod na obsluhu. Slovensky Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Návod na obsluhu FULL HD LCD monitor Na firemné použitie Č. modelu TH-32EF1E 32-palcový model Obsah Dôležité bezpečnostné upozornenie 2 Bezpečnostné opatrenia 3 Opatrenia týkajúce sa používania 6 Príslušenstvo

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Bluetooth audio systém

Bluetooth audio systém 4-138-929-21 (1) Bluetooth audio systém Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (Demo) pozri na str. 7. MEX-BT5700U 2009 Sony Corporation 4-143-386-11(1) Mikrofón pre Bluetooth audio systém Návod

Διαβάστε περισσότερα

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201)

Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) Montážny a programovací manuál k DVB-T modulátoru MAC-401(MAC-201) 3/2012 Obsah 1. Popis zariadenia 2. Technická špecifikácia 3. Montáž a zapojenie 4. Kaskádované zapojenie 5. Ovládanie zariadenia 6. Menu

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο

1 Γενικές Πληροφορίες Ο δορυφορικός δέκτης µπορεί να λάβει σήµα από δορυφόρο για να προβάλετε ή να ακούσετε κάποιο πρόγραµµα. Αυτές οι οδηγίες καλύπτο Οδηγίες χρήσεως DigitalBox HDST 1200 Ψηφιιακός ορυφοριικός καιι Επίίγειιος έκτης Υψηλής Ανάλυσης υνατότητα εγγραφής σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB (PVR) Μνήµη για 8.000 τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά

Διαβάστε περισσότερα

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka

Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Sony Ericsson Cedar Rozšírená používateľská príručka Obsah Začíname...5 Prehľad telefónu...6 Zapnutie telefónu...7 Pomoc...9 Nabíjanie telefónu...9 Maximalizácia výkonu batérie...10 Ikony na obrazovke...11

Διαβάστε περισσότερα

Mikro Hi-Fi komponentový systém

Mikro Hi-Fi komponentový systém 4-253-397-11(2) Mikro Hi-Fi komponentový systém Návod na použitie Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené na zadnej časti zariadenia. Výrobné číslo si poznačte

Διαβάστε περισσότερα

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation

(1) FM/AM rádiobudík. Návod na použitie. Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C Sony Corporation 2-899-361-11(1) FM/AM rádiobudík Návod na použitie Dream Machine je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation. ICF-C318 2006 Sony Corporation VÝSTRAHA Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017

Kompilátory. Cvičenie 6: LLVM. Peter Kostolányi. 21. novembra 2017 Kompilátory Cvičenie 6: LLVM Peter Kostolányi 21. novembra 2017 LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov LLVM V podstate sada nástrojov pre tvorbu kompilátorov Pôvodne Low Level Virtual Machine

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG 4 HD 2030 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το εγχειρίδιο έχει σκοπό να σας καθοδηγήσει για τη σωστή λειτουργία του DVB-T High Definition Ψηφιακού επίγειου δέκτη. Ο κωδικός πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-281-351-11 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 10. CDX-GT23 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

LRx 4.5 LRx 4.1k. The Universal Sound. Návod na obsluhu

LRx 4.5 LRx 4.1k.  The Universal Sound. Návod na obsluhu návod na obsluhu LRx 4.5 LRx 4.1k The Universal Sound Návod na obsluhu www.audison.com 1 The Universal Sound Úvod Inovácia charakterizuje Audison produkty. Pohotové nápady, nové riešenia, jedinečné funkcie

Διαβάστε περισσότερα

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom

FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom 3-096-839-31 (1) FM/MW/LW autorádio s CD prehrávačom Návod na použitie Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri str. 13. CDX-GT50UI 2007 Sony Corporation Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri v časti

Διαβάστε περισσότερα

FM/AM Portable CD Player

FM/AM Portable CD Player 3-048-734-54 (1) FM/AM Portable CD Player Návod na obsluhu Kód oblasti Kód oblasti, v ktorej ste kúpili prehrávač diskov CD, je zobrazený v avej hornej časti nálepky s čiarovým kódom, ktorá je na obale.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤ4000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά το πέρας της ζωής τους, ο δέκτης θα πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην Ε.Ε. και όχι μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Διαβάστε περισσότερα

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na

Príručka užívateľa. Vždy pripravení pomôcť XL490 XL495. Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/support Otázky? Kontaktujte Philips XL490 XL495 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité bezpečnostné pokyny 3 2 Váš

Διαβάστε περισσότερα