ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.: Προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Ρέθυμνο, Αριθμ πρωτ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης Αφού λάβαμε υπόψη : 1) Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ Σε περίπτωση που η διακήρυξη έχει ασάφεια, τότε ισχύουν κατά περίπτωση τα άρθρα της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 2285/95. 2) το Ν.2286/95 «Προμήθειες του ημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 3) το Ν. 3463/06,.Κ.Κ. όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 4) το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 5) το Π..166/2003 (ΦΕΚ138Α/2003): «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της , για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» 6) την Π1/3305/2010 (1789/ ) απόφαση Υπ. Οικονομιίας Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ιαγωνισμών 7) Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Αριθμ Φ.Ε.Κ. 240/ τεύχος Α ) 8) Την εγκύκλιο 3/ του Υπουργείου Εσωτερικών 9) Την Υγειονομική ιάταξη Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/83 τεύχος Β ) όσον αφορά στον ορισμό ειδών παντοπωλείου 10) Tην Υγειονομική ιάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ / (ΦΕΚ 2718/ τεύχος Β ) 11) α) Για το ήμο Ρεθύμνης τις εξής Π.Α.Υ.: 331/2013, 332/2013, 357/2013, 847/2013, 848/2013 β) Για το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης» την 61/2013 Π.Α.Υ. γ) Για το ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης την 166/13 Π.Α.Υ. Η «Κοινωφελής Επιχείρηση ήμου Ρεθύμνης» (Κ.Ε. Η.Ρ.), η «ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης ήμου Ρεθύμνης»(.Ε.Υ.Α.Ρ.), το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» δεν υποχρεούνται στην έκδοση Π.Α.Υ. 12) την αριθ. 655/2013 απόφαση του ημοτικού Συμβουλίου για την Έγκριση διενέργειας της συγκεκριμένης προμήθειας του ήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων (Ν.Π... Ν.Π.Ι..) με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό οικονομικών ετών ) τη με αριθ. 111 /2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση πίστωσης ευρώ σε βάρος του Κ.Α και ευρώ σε βάρος του Κ.Α και την 568 /2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ψήφιση, ανάληψη και δέσμευση πίστωσης ποσού ευρώ σε βάρος του Κ.Α , ευρώ σε βάρος του Κ.Α και ευρώ σε βάρος του Κ.Α , τη με αριθμ 282 /2013 απόφαση.σ. του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης για την ψήφιση της πίστωσης στο τμήμα που αφορά στο συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο. 14) To με αριθμ πρωτ 22893/ έγγραφο του Τμήματος Παιδείας με το οποίο ζητείται η συντόμευση της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 α εδ. 2 της Απ. Υπ. Εσ 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ), καθότι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ομοειδών ειδών κρίνονται απαραίτητα για την τήρηση στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καθαριότητας στις σχολικές μονάδες καθώς η έλλειψή τους δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους και εγκυμονεί κινδύνους για την δημόσια υγεία. 1

2 15) Τη 569/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για «καθορισμό και έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ( ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) ΟΠΟΥ ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ Ν.Π... «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του ήμου Ρεθύμνης και των Νομικών του Προσώπων για ένα έτος. Συγκεκριμένα για το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» και για το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» υπάρχει επιπλέον του έτους δυνατότητα προαίρεσης τεσσάρων (4) μηνών. ΑΡΘΡΟ 2 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο ημαρχείο στο Α ΕΛΕ (πρώην δήμος Αρκαδίου) Αίθουσα Συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ενώπιον της αρμόδιας επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα (λήξη κατάθεσης προσφορών). Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου ή θα αποσταλούν στο ήμο στη διεύθυνση που αναγράφεται στο άρθρο 10 παρ.1 εδάφιο β) της παρούσης. Ο ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά κατηγορία εκτός την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης) όπου το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά ομάδα. ΑΡΘΡΟ 3 o Πληροφορίες Τα έγγραφα της προμήθειας μπορούν να ζητηθούν από τα γραφείο Προμηθειών του ήμου Ρεθύμνης στο Α ΕΛΕ (πρώην δήμος Αρκαδίου).Το Γραφείο Προμηθειών του ήμου Ρεθύμνης έχει τηλ Αρμόδια υπάλληλος Σταγκουράκη Αργυρώ Μαρία. ΑΡΘΡΟ 4 ο εκτοί στο ιαγωνισμό Στο ιαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές και αντιπρόσωποι που διαθέτουν το προς προμήθεια είδος. ΑΡΘΡΟ 5 ο Γλώσσα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 6 ο απάνη Χρηματοδότηση της Προμήθειας Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα των προϋπολογισμών των αντίστοιχων φορέων. Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι: απάνη χωρίς ΦΠΑ ,13 Ευρώ απάνη Φ.Π.Α 23% ,74 Ευρώ Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ,87 Ευρώ 2

3 Η δαπάνη για την προμήθεια των ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας καθώς και σάκων απορριμμάτων έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των ,13 συν Φ.Π.Α. 23% Θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.Ε. προϋπολογισμών των αντίστοιχων δομών ως ακολούθως.: Α). Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» ποσού (έχει ήδη απορροφηθεί το ποσό των 4.579,63 και το ποσό θα βαρύνει το έτος 2014). Για το έτος 2013 υπάρχει υπόλοιπο δεσμευθέν ποσό 9.420,37 ). Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» ποσού Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκων απορριμμάτων)» ποσού (έχει απορροφηθεί το ποσό των 4.326,15 ). Για το έτος 2013 υπάρχει υπόλοιπο δεσμευθέν ποσό 3.673,87. Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ποσού Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια λοιπού υλικού σακούλες απορριμμάτων» ποσού του τακτικού προϋπολογισμού του ήμου Ρεθύμνης συνολικού ποσού ,24 οικονομικών ετών Β) Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» ποσού 4.036,36 του τακτικού προϋπολογισμού του Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης» οικονομικών ετών Γ) Κ.Α με περιγραφή ιοίκηση ποσού 700,00, Κ.Α. 64, με περιγραφή Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης ποσού 300,00, Κ.Α με περιγραφή Πινακοθήκη Μουσείο ποσού 500,00 Κ.Α με περιγραφή Εικαστικά Εργαστήρια ποσού 300,00 Κ.Α με περιγραφή Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ ΑΠ 200,00 Κ.Α με περιγραφή Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρμένων ποσού 600,00 Κ.Α με περιγραφή Παιδικός Σταθμός Παλιάς Πόλης ποσού 600,00 Κ.Α με περιγραφή Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων- ΚΗΦΗ ποσού 300 Κ.Α με περιγραφή Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Ρεθύμνου ποσού 300 Κ.Α με περιγραφή Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Οικισμών Ρεθύμνου ποσού 300 Κ.Α με περιγραφή Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ.ενότητας Αρκαδίου ποσού 300 Κ.Α με περιγραφή Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ. Ενότητας Ν. Φωκά ποσού 300 Κ.Α με περιγραφή Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ. Ενότητας Λαππαίων ποσού 300 του τακτικού προϋπολογισμού του «Κοινωφελούς Επιχείρησης ήμου Ρεθύμνης» (ΚΕ. Η.Ρ.) συνολικού ποσού 4.983,71 οικονομικών ετών ) Κ.Α με περιγραφή ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ποσού 6.115,56 του τακτικού προϋπολογισμού της ημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης (.ΕΥ.Α.Ρ.) οικονομικών ετών Ε) Ποσό ,88 για το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» οικονομικών ετών Ποσό ,79 για το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» οικονομικών ετών ΣΤ) Κ.Α με περιγραφή «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» ποσού 2.302,33 του τακτικού προϋπολογισμού του ημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης οικονομικών ετών

4 ΑΡΘΡΟ 7 ο Ο διαγωνισμός αφορά στις εξής κατηγορίες για την οποία ή τις οποίες μπορούν να καταθέσουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι ΕΚΤΟΣ την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης) όπου οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά ανά ομάδα (-ες): Κατηγορία Α: ήμος Ρεθύμνης: Αφορά στις εξής ομάδες σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές ενδεικτικό προυπολογισμό: Ομάδα Α1: σε βάρος των Κ.Α «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Κ.Α «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού», Ομάδα Α2: σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας» Ομάδα Α3: σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια λοιπού υλικού (σάκων απορριμμάτων), Κ.Α «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», Κ.Α «Προμήθεια λοιπού υλικού σακούλες απορριμμάτων» Ομάδα Α4 : σε βάρος του Κ.Α «Προμήθεια λοιπού υλικού σακούλες απορριμμάτων» Κατηγορία Β: Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης» «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» Κατηγορία Γ: «Κοινωφελής Επιχείρηση ήμου Ρεθύμνης» (Κ.Ε. Η.Ρ.) είδη καθαριότητας για «ιοίκηση» «Γραφείο Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης» «Πινακοθήκη Μουσείο» «Εικαστικά Εργαστήρια» «Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Κ ΑΠ» «Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρμένων» «Παιδικός Σταθμός Παλιάς Πόλης» «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων- ΚΗΦΗ» «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Ρεθύμνου» «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Οικισμών Ρεθύμνου» «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ.ενότητας Αρκαδίου» «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ. Ενότητας Ν. Φωκά» «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ημ. Ενότητας Λαππαίων» Κατηγορία : «ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης»(.Ε.Υ.Α.Ρ.) «ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» Κατηγορία Ε: Το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης» και το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης» Είδη καθαριότητας Κατηγορία ΣΤ: Το ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» Σχηματικά έχει ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Φ.Π.Α. 23% ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Α ΟΜΑ Α Α1 ΟΜΑ Α Α2 ήμος Ρεθύμνης ήμος Ρεθύμνης ήμος Ρεθύμνης 9.081, , , ,27 420,

5 ΟΜΑ Α Α3 ΟΜΑ Α Α4 Β Γ Ε ΣΤ ήμος Ρεθύμνης ήμος Ρεθύμνης «Ν.Π...» Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης «Κοινωφελής Επιχείρηση ήμου Ρεθύμνης» (Κ.Ε. Η.Ρ.) ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης» (.Ε.Υ.Α.Ρ.) Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» «ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης» 6.032, , ,88 47, ,59 754, , ,80 931, , , , , , , ,81 430, ,33 Η σύναψη εκτέλεσης προμήθειας θα εκτελεστεί ανά φορέα. ΑΡΘΡΟ 8 ο ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν στον κυρίως φάκελο μαζί με την προσφορά τους, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν: α) Οι Έλληνες πολίτες: (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, που είναι το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, δηλαδή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΟΜΑ Α Α ,90 558,50 ΟΜΑ Α Α ,50 ΟΜΑ Α Α ,00 ΟΜΑ Α Α4 252,00 12,60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 4.036,36 201,82 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 4.983,71 249,19 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6.115,56 305,78 5

6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε , ,28 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ 2.302,33 115,12 (κατόπιν στρογγυλοποίησης) της/των κατηγορίας (-ών) των ειδών για την/τις οποία(-ες) υποβάλλεται προσφορά (χωριστά για κάθε κατηγορία) ή για κάθε ομάδα (-ες) (χωριστά για κάθε ομάδα), εάν πρόκειται για την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης),θα απευθύνεται στο ήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει για τουλάχιστον δυο μήνες μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού. Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (5) Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. To πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την Ε.Π.Ε. και Α.Ε. (δηλαδή ασφαλιστική ενημερότητα όλων των μελών του.σ. για την Α.Ε., του ιαχειριστή των Ε.Π.Ε., όλων των εταίρων για τις Ο.Ε. και Ε.Ε.) θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα φαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση ή τυχόν ισοδύναμα έγγραφα κάθε επιχείρησης, ανάλογα με τη χώρα στην οποία έχει την έδρα της. Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωπικού σε κάποια χώρα δε θεωρείται από αρμόδια αρχή τότε ο συμμετέχων πρέπει να υποβάλλει μαζί με την κατάσταση προσωπικού και ένορκη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή όποιας άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, με την οποία θα βεβαιώνεται το περιεχόμενο της κατάστασης προσωπικού. Σε χώρες που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται με τα πιστοποιητικά της παραγράφου αυτής. (6) Αποδεικτικό ημοτικής Ενημερότητας ήμου Ρεθύμνης. β) Οι αλλοδαποί: (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω. (2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους. (3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. (4) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου. (5) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. (6) Αποδεικτικό ημοτικής Ενημερότητας ήμου Ρεθύμνου γ) Τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά): Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων α) και β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτου εγγράφου. Επιπλέον απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του με την εξής διαφοροποίηση: 1) Οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε. αντίστοιχα) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της. 2) Οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζεται ο ιαχειριστής της Εταιρείας 3) Οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) το καταστατικό της εταιρείας στο οποίο ορίζονται οι Νόμιμοι Εκπρόσωποί της με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. 6

7 δ) Οι συνεταιρισμοί: (1) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό όπως ορίζεται παραπάνω. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει η περίπτωση (4) του α) εδαφίου. (3) Τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από την περίπτωση (5) του α) εδαφίου. (4) Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. Η κάθε ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 2. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή αποκλεισμού τους από τον διαγωνισμό τα εξής: (1) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ. (2) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και στην περίπτωση μη αποδοχής να αναφέρουν τα σημεία εκείνα που διαφωνούν προκειμένου να αξιολογηθούν (παρ. 5 άρθρου 12ΥΑ 11389/93 του ΕΚΠΟΤΑ). (3) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. (4) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 για ποια ή ποιες κατηγορίες ή για ποια ή ποιες ομάδες (εάν πρόκειται για την κατηγορία Α ήμος Ρεθύμνης) θέλει να καταθέσει προσφορά. 3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 4. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Αν στη χώρα του προμηθευτή δεν προβλέπεται από το νόμο η ένορκη δήλωση, μπορεί αντί αυτής να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. 5. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται πρωτότυπα ή σε αντίγραφα νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια. Η μη προσκόμιση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι έχει την ιδιότητα του Νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Συγκεκριμένα: Ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές οφείλουν επίσης να προσκομίζουν την ταυτότητά τους. Οι εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.) εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. υπάλληλο κ.λ.π.) ο οποίος προσέρχεται προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τις περιπτώσεις των αντίστοιχων εταιρειών νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το νόμιμο εκπρόσωπο ή το διαχειριστή ή τους διαχειριστές της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει σαφώς από τη συστατική πράξη της εταιρείας ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές δεν απαγορεύεται να μεταβιβάσουν παρόμοιο δικαίωμα σε τρίτους. Στις περιπτώσεις αυτές η εξουσιοδότηση θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που εκπροσωπούν την εταιρεία από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: Α) το πρόσωπο που θα καταθέσει το φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και Β) το πρόσωπο που θα εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της, για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της σύμβασης σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 7

8 Όταν πρόκειται για νομίμους εκπροσώπους οι διαχειριστές της εταιρείας οι οποίοι βάσει της συστατικής πράξης (καταστατικού) δε δύνανται να ενεργούν «μεμονωμένα», αλλά από «κοινού» για λογαριασμό της εταιρείας, στην περίπτωση αυτή η νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εκπρόσωπο θα έχει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των λοιπών νομίμων εκπροσώπων ή διαχειριστών από αρμόδια αρχή ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην περίπτωση αυτή και όπου η εταιρεία εκπροσωπείται και συμμετέχει με τρίτο πρόσωπο, η προβλεπόμενη εξουσιοδότηση χορηγείται σε αυτό από «κοινού» ( το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων και των διαχειριστών). Στην εξουσιοδότηση θα αναφέρεται: α) το πρόσωπο που θα καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία και β) το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και νομιμοποιείται να ενεργεί για λογαριασμό της για την περαιτέρω συνεννόηση και υπογραφή της συμβάσεως σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού.. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται μέλος του ιοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν. 1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη δημοπρασία πρακτικό ιοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό για την ανάληψη της δημοπρατουμένης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. Εφ όσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, δήλωση εκπροσώπησης του Ν.1599/86, θεωρημένη του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια ημοπρασία περισσότερες από μια εταιρεία ή ένωση προμηθευτών. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός εάν αποσύρει ο ενδιαφερόμενος όλες τις προσφορές εκτός από μια με την οποία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό. ΑΡΘΡΟ 9 ο Τεχνικές προδιαγραφές Ο ήμος Ρεθύμνης και τα Νομικά του Πρόσωπα ενδιαφέρονται για αγαθά άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συνοδεύουν όλες τις κατηγορίες ή ομάδες (αν πρόκειται για την κατηγορία Α- ήμος Ρεθύμνης) που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. Όσον αφορά στα είδη της κατηγορίας Α2, Α3 και Α4, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν την ώρα του διαγωνισμού δείγμα προκειμένου να ελεγχθεί από την Επιτροπή του ιαγωνισμού. Το γεγονός ότι τα είδη είναι άριστης ποιότητας δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τρόπος υποβολής προσφορών 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο ήμο Ρεθύμνης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα π.μ., την προσφορά τους με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής: (Επισημαίνουμε ότι με τον όρο προσφορά εννοούμε τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης, την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά). α) Προσωπικά ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 από τις π.μ. έως τις π.μ.. β) Ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού εργάσιμη μέρα, συγκεκριμένα: ήμος Ρεθύμνης, /νση Οικονομικών Υπηρεσιών,Tμήμα Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης, Άδελε Ρεθύμνης, , Ρέθυμνο 2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. 3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπόψη. 5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα. 8

9 6. Στο φάκελο κάθε προσφοράς, που είτε κατατεθεί είτε αποσταλεί ταχυδρομικώς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ». β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 7. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο & αντίγραφο) μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ.6 της παρούσης. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής: 1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, εκπροσώπησης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Τεχνική Προσφορά), όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με το άρθρο 9 της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη << ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ >> Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των ειδών της προμήθειας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2) Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη << ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ >> και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 8. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 9. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 10. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στη προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 11. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων στον διαγωνισμό υποβάλλει μαζί με την προσφορά του στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε οφείλει να σημειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» διαφορετικά οποιοσδήποτε από τους διαγωνιζόμενους θα δύνανται να λαμβάνει γνώση αυτών των πληροφοριών. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. 9

10 ΑΡΘΡΟ 11 ο Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 1. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών, προβαίνει δημόσια στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών ενώπιον των διαγωνιζομένων, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013 και ώρα Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εκπροσώπησης και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές πραγματοποιείται το άνοιγμα των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή. Σε κάθε φάκελο του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό σημειώνεται ο αύξων αριθμός κατά σειρά παράδοσης. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταγραφή των στοιχείων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό, των δικαιολογητικών συμμετοχής και εκπροσώπησης και των οικονομικών προσφορών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. 3. Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν. ΑΡΘΡΟ 12 ο Χρόνος ισχύος των προσφορών 1. Οι προσφορές ισχύουν, με ποινή αποκλεισμού, χωρίς καμία αλλαγή ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του Ευρώ προς τα ξένα νομίσματα ως εξής: Για το ήμο Ρεθύμνης, το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης», την «Κοινωφελή Επιχείρηση ήμου Ρεθύμνης» (Κ.Ε. Η.Ρ.), για τη ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης (.Ε.Υ.Α.Ρ.),το ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα έτος, το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» και το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» από την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για ένα έτος με δυνατότητα προαίρεσης τεσσάρων (4) μηνών. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 13 ο Προσφερόμενη τιμή-χρόνος παράδοσης- Τόπος παράδοσης 1. Με την προσφορά η τιμή των προς προμήθεια ειδών δίνεται ανά μονάδα. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση των ειδών στο ήμο όπως προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Η τιμή θα περιλαμβάνει και τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην αποθήκη της Οικονομικής Υπηρεσίας στο ημαρχείο στο Άδελε Ρεθύμνης όσον αφορά στα είδη του ήμου Ρεθύμνης και όπου υποδεικνύεται από τους υπεύθυνους των Νομικών Προσώπων όσον αφορά στα Ν.Π... και στις ημοτικές Επιχειρήσεις και από τους ιευθυντές των Σχολείων όσον αφορά στο Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» και στο Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» 3. Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας, εκτός από την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης), όπου οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή απαράδεκτου αυτών, το σύνολο των ειδών της κάθε ομάδας, που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης και όχι για μέρος αυτών. 4. Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αριθμητικώς σε Ευρώ, η τιμή ανά τεμάχιο χωρίς ΦΠΑ καθώς και η προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ειδών της κάθε κατηγορίας ή ομάδας της κατηγορίας Α ( ήμος Ρεθύμνης), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ποινή αποκλεισμού σε διαφορετική περίπτωση. 5. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης ή και τυχόν προαίρεσης όσον αφορά στο Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» και στο Ν.Π... 10

11 «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» (Κατηγορία Ε) σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Θα παραδίδονται τμηματικά ή καθ ολοκληρία σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των φορέων μέσα σε τρεις το πολύ ημέρες από την παραγγελία. Ο ήμος Ρεθύμνης σε ό,τι αφορά στα είδη που τον αφορούν (Κατηγορία Α) θα αποστέλλει στον ανάδοχο έγγραφη εντολή προμήθειας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια για την ημερομηνία παράδοσης των υλικών, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη μέρα νωρίτερα. 6. Η προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 14 ο Αξιολόγηση προσφορών. Για την αξιολόγηση των προσφορών, όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών ανά κατηγορία ή ανά ομάδα (αν πρόκειται για την κατηγορία Α- ήμος Ρεθύμνης), λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 1. Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους της διακήρυξης και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 2. Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 3. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. 4. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά κατηγορία στο σύνολο των ειδών ΕΚΤΟΣ από την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης) όπου το κριτήριο είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα στο σύνολο των ειδών. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 5. Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση της Επιτροπής του ιαγωνισμού αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 15 ο ασμοί - κρατήσεις - πληρωμή Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ήμος απαλλάσσεται της καταβολής δασμών κατά τον εκτελωνισμό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων ειδών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή τους και βάσει των: α) τιμολογίου του προμηθευτή, β) χρηματικού εντάλματος πληρωμής και γ) πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε νόμιμη δαπάνη. ΑΡΘΡΟ 16 ο Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στην οικονομική επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για τη νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 11

12 ΑΡΘΡΟ 17 ο Εγγυήσεις Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το νόμο από τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή ομολόγων του ελληνικού δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ήμου Ρεθύμνης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων, εφ' όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγμα. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών. 1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% της/των κατηγορίας (-ών) των ειδών για την/τις οποία(-ες) υποβάλλεται προσφορά (χωριστά για κάθε κατηγορία) ή της ομάδας (ομάδων) των ειδών για την οποία (-ες) υποβάλλεται προσφορά, αν πρόκειται για την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης) (χωριστά για κάθε ομάδα) και θα απευθύνεται στο ήμο Ρεθύμνης και θα ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες μετά την ημερομηνία του διαγωνισμού.. Bεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, που θα έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης υπέρ του ήμου Ρεθύμνης ή του Νομικού Προσώπου με το οποίο θα υπογράψει τη σύμβαση και στην κατηγορία ή στις κατηγορίες του οποίου αναδείχθηκε ανάδοχος, ή ομάδα (-ες), εάν πρόκειται για την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης) το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας ανά κατηγορία ή ομάδα της κατηγορίας Α ( ήμος Ρεθύμνης), χωρίς τον Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται για το ήμο Ρεθύμνης, το Ν.Π... «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία ήμου Ρεθύμνης», την «Κοινωφελή Επιχείρηση ήμου Ρεθύμνης» (Κ.Ε. Η.Ρ.), για τη ημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρεθύμνης (.Ε.Υ.Α.Ρ.), το ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ρεθύμνης από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος, το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» και το Ν.Π... «Σχολική Επιτροπή ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήμου Ρεθύμνης» από την ημέρα της υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος με δυνατότητα προαίρεσης τεσσάρων (4) μηνών με τη λήξη του οποίου επιστρέφεται στον προμηθευτή, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Κατά τα λοιπά, για τις εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 12

13 ΑΡΘΡΟ 18 ο Υπογραφή σύμβασης Ο προμηθευτής στον οποίον κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον αντίστοιχο φορέα στην κατηγορία ή ομάδα του οποίου κηρύχθηκε ανάδοχος, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 19 ο Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση με τον αντίστοιχο φορέα στην κατηγορία ή ομάδα του οποίου κηρύχθηκε ανάδοχος ή δεν παρέδωσε, αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση και του επιβάλλονται αθροιστικά οι κυρώσεις που προβλέπονται στον ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 20 ο Πλημμελής κατασκευή Εάν κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή να αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναγράφονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ ΑΡΘΡΟ 21 ο ημοσίευση Η περίληψη της διακήρυξης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ δημοσιεύεται στο τεύχος δημοσίων συμβάσεων του Φ.Ε.Κ. και όπου αλλού προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/2007, αναρτάται στην ιστοσελίδα του ήμου Ρεθύμνης, «www. rethymno.gr» και σε εμφανές σημείο στο ημαρχείο στο Άδελε Ρεθύμνου. Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 204/2010 ) κατ αντιστοιχία με την κατηγορία (-ες) στην οποία κηρύχθηκε ανάδοχος ή την ομάδα (-ες), εάν πρόκειται για την κατηγορία Α ( ήμος Ρεθύμνης). 13

14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5000ml Αλκοολούχο αντισηπτικό gel καθαρισμού χεριών, εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. Να έχει αντιβακτηριδιακή δράση. 2. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Καθαριστικό κατά των αλάτων. Να καθαρίζει σκουριά, επικαθήσεις αλάτων και σάπωνες. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κ.λ.π. σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. Συσκευασία των 4L 3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ 100τεμ Λάτεξ γάντια γιατέλεια εφαρμογή στο χέρι, σχεδόν σαν δεύτερο δέρμα. Μεσαίο & μεγάλο μέγεθος. 4. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ Ελαστικά Νο 7,5-8,5 κατασκευασμένα από φυσικό πλαστικό, με ειδική αντιολισθητική επεξεργασία στην εξωτερική τους επιφάνεια και επενδεδυμένη στην εσωτερική τους επιφάνεια με 100% βαμβακερό χνούδι, κατάλληλα για την προστασία των χεριών από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες. 5. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ (για ιπτάμενα έντομα) ΤΕΜΑΧΙΟ Καταπολεμά ιπτάμενα έντομα π.χ. μύγες, κουνούπια, σφήκες σε κλειστούς χώρους 6. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΙΚΡΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Κατασκευασμένα από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. 7. ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Κοντάρι για όλες τις βασικές 8. ΚΟΥΒΑΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ σκούπες & σφουγγαρίστρες. Κατασκευασμένος από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. Με ειδική εγκοπή και στυπτήρι. 9. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Βουρτσάκι ξεσκονίσματος πλαστικό με χερούλι και με 14

15 μαλακές ίνες για να παγιδεύουν τη σκόνη πριν να σχηματιστεί σύννεφο. Ιδανικό για τον καθαρισμό ευπαθών κι ευαίσθητων επιφανειών. 10. ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΡΟΛΑ Είναι κατάλληλα για όλες τις χρήσεις μπάνιο, κουζίνα, γυάλινες επιφάνειες κ.λ.π. Είναι εξαιρετικά απορροφητικά και εύχρηστα. 11. ΠΙΓΚΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ Πιγκάλ τουαλέτας πλαστικό με βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC. 12. ΣΙ ΕΡΟΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Να έχουν πυκνή και ανθεκτική συρμάτινη βούρτσα. 13. ΣΚΟΥΠΑ ΣΚΛΗΡΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Να έχει πυκνή και ανθεκτική βούρτσα κατάλληλη για εξωτερική χρήση (οδοστρώματα). 14. ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Να έχουν πυκνή και ανθεκτική βούρτσα. 15. ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Οικολογική σκούπα χειρός φτιαγμένη από χόρτο. 16. ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) ΤΕΜΑΧΙΟ Κατασκευασμένος από πρωτογενή πλαστικό μεγάλης αντοχής. 17. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΚΕΤΑ Αφαιρεί ακόμα και την πιο σκληρή βρωμιά, δεν σκουριάζει. 18. ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΕΤ 6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ Γενικού καθαρισμού με φίμπρα (πράσινο σύρμα).θα πρέπει να είναι διαστάσεων περίπου 10Χ15 εκατοστών, για την εύκολη χρήση τους, συνθετικά, από φιλικό προς το περιβάλλον υλικό και με υψηλή απορροφητικότητα. 19. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Ιδανική για τον καθαρισμό όλων των επιφανειών. Κατασκευασμένη από εξαιρετικά ανθεκτικό και απορροφητικό υλικό. 20. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ Πράσινη ραφτή, κατασκευασμένη από υλικό με μεγάλη απορροφητικότητα, κατάλληλη για τον καθαρισμό δαπέδων, με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά και μεγάλη διάρκεια ζωής. 21. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Το υγρό αυτό θα πρέπει να καθαρίζει χωρίς να αφήνει 15

16 στίγματα και θαμπάδες, με ευχάριστο άρωμα μεγάλης διάρκειας, να μη δημιουργεί ολισθηρότητα, να γυαλίζει, να στεγνώνει εύκολα και να προστατεύει τις επιφάνειες, επίσης να μη χρειάζεται ξέβγαλμα. Σε συσκευασία των 4 λίτρων για ευκολότερη αποθήκευση και χρήση του. 22. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Υγρό ψεκασμού για τζάμια και παρόμοιες επιφάνειες. Το υγρό ψεκασμού θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον, να έχει ειδική σύνθεση για να βοηθά τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το πέρασμα. Να παρέχει αρωματισμό και λάμψη. Να διαθέτει καταχώρηση στο μητρώο του ΓΧΚ και κατάλληλη τυποποίηση ISO του κατασκευαστή του. 23. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΠΙΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Ουδέτερο συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό, που να συνδυάζει ανιονικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες, που διασπά τα λίπη, να ξεπλένεται εύκολα και να είναι φιλικό με τα χέρια. Συστατικά ανιονικά τασιενεργά 5-15%. Μη ιονικά 5-15%. PH αδιάλυτου προϊόντος 5,5-6,5. Προσθήκη αρώματος. 24. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Το υγρό κρεμοσάπουνο θα πρέπει να διαθέτει απολυμαντικές και αντιβακτηριδιακές ικανότητες, αποτελεσματική καθαριότητα, ισορροπημένο PH, ευχάριστο και διακριτικό άρωμα, πρόσθετα προφύλαξης των χεριών από τη χρήση. 25. Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 300ml 500ml Θα πρέπει να είναι σε διάλυμα κατάλληλο για καθαρισμό από άλατα και πουρί από λεκάνες wc κ.λ.π., σε δοχείο ασφαλές από διαρροές και φιλικό προς το περιβάλλον. Να έχει έγκριση από το Γενικό Χημείο του 16

17 Κράτους. 26. ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Ελαφρύ και εύκολο στη χρήση, με κεκλιμένη βάση και μαλακό λάστιχο για την καλή επαφή με το πάτωμα. 27. ΦΑΡΑΣΙΑ ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Φαράσι με κοντάρι πλαστικό. Το φαράσι θα είναι από καλής ποιότητας πλαστικό, πλάτους 30 έως 35cm, με κοντάρι μήκους 75 έως 90 cm τοποθετημένο σε γωνία 90 μοιρών με το εξάρτημα συλλογής των απορριμμάτων. 28. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ Το χαρτί κουζίνας να είναι λευκό δίφυλλο, ενισχυμένο, με διάτρηση, από λευκασμένο χημικό πολτό, με μεγάλη απορροφητικότητα στο νερό, λάδι και απορρυπαντικά, να μην αφήνει χνούδι ούτε να θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια και να είναι ανθεκτικό για πολλές χρήσεις. 29. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ Πρέπει να είναι δίφυλλο, λείο σε ρολό, μαλακό και ανθεκτικό στη χρήση του. 30. ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4L Απολυμαντικό γενικής χρήσης για όλες τις επιφάνειες, να καθαρίζει, να απολυμαίνει, να αρωματίζει τα είδη υγιεινής, κουζίνες, μάρμαρα, πλακίδια, μωσαϊκά κ.λ.π.. Να έχει κατά το δυνατόν ευχάριστη και διακριτική οσμή. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως και οδηγίες προφύλαξης. 31. ΧΩΝΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜΑΧΙΟ Κατασκευασμένο από πλαστικό μεγάλης αντοχής. ΟΜΑ Α Α2: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΖΕΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ Μεγάλος σάκος από ψάθα, χοντρό ύφασμα, δέρμα ή ελαστικό υλικό (καουτσούκ) με μεγάλο στόμιο και δύο χειρολαβές, που χρησιμεύει για την πρόχειρη μεταφορά οικοδομικών υλικών, καυσόξυλων κ.λπ. 17

18 2. ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΗΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ Εντός της ξύλινης κατασκευής θα είναι τοποθετημένος μεταλλικός κάδος, ο οποίος θα είναι αποσπώμενος για την συγκομιδή των απορριμμάτων, κατασκευασμένος από γαλβανισμένη λαμαρίνα ψυχρής έλασης και θερμού γαλβανίσματος πάχους 1050mm. Ο μεταλλικός κάδος θα είναι κυλινδρικός με εσωτερική διάμετρο 27,5 cm και ύψος 50 cm. ΟΜΑ Α Α3: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΣΑΚΟΙ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50Χ50 2. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60Χ80 3. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΟΜΑ Α Α4: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1. ΣΑΚΟΙ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Θερμοκολλημένες σωστά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύ και να αναγράφεται στην προσφορά ο αριθμός των σάκων ανά κιλό, των ρολών ανά σάκο και των τεμαχίων ανά ρολό αναλογία που θα παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θερμοκολλημένες σωστά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύ και να αναγράφεται στην προσφορά ο αριθμός των σάκων ανά κιλό, των ρολών ανά σάκο και των τεμαχίων ανά ρολό αναλογία που θα παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θερμοκολλημένες σωστά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ισχύ και να αναγράφεται στην προσφορά ο αριθμός των σάκων ανά κιλό, των ρολών ανά σάκο και των τεμαχίων ανά ρολό αναλογία που θα παραμένει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εξαιρετικά ανθεκτικός σάκος για πολύ βαριά απορρίμματα και μπάζα. 18

19 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Α1: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΧΕΡΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 29,00 290,00 5 ΚΙΛΑ 2. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΑΛΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 30 8,00 240,00 4L 3. ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΤΙ ,50 275,00 τεμ. 4. ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΖΕΥΓΗ 40 1,50 60,00 5. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ (για ΤΕΜΑΧΙΟ 100 3,5 350,00 ιπτάμενα έντομα) 300ml 6. ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 2,70 27,00 ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΙΚΡΑ 7. ΚΟΝΤΑΡΙΑ TEMAXIO 30 1,70 51,00 8. ΚΟΥΒΑ ΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,30 106,00 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ 9. ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 5,00 25, ΠΑΝΑΚΙΑ ΡΟΛΑ 10 10,60 106,00 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11. ΠΙΓΚΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2,50 50, ΣΙ ΕΡΟΣΚΟΥΠΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 9,80 49, ΣΚΟΥΠΕΣ TEMAXIO 15 3,50 52, ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΚΛΗΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 5,90 118,00 ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΙ Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 15. ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 15 5,50 82, ΣΤΥΠΤΗΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 10 1,70 17,00 (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΟΥΒΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ) 17. ΣΥΡΜΑΤΑΚΙΑ ΠΑΚΕΤΑ , ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΣΕΤ ,80 54,00 ΤΕΜΑΧΙΩΝ 19. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 3,60 72, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ TEMAXIO 10 7,00 70,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 21. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 5, ,00 ΧΡΗΣΗΣ 4L 22. ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 200 5, ,00 4L 23. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 5,50 550,00 19

20 ΠΙΑΤΑ 4L 24. ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 4,80 480,00 ΧΕΡΙΩΝ 4L 25. Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ ΦΙΑΛΗ ,70 85,40 500ml 26. ΦΑΡΑΣΙΑ TEMAXIO 15 2,50 37, ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 30 2,40 72,00 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΑ 28. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 5kgr , BIOMHXANIKO 29. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ , ΤΕΜ 30. ΧΛΩΡΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 250 3,30 825,00 4L 31. ΧΩΝΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5 7,00 35,00 ΣΥΝΟΛΟ ,90 ΟΜΑ Α Α2: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1. ΖΕΜΠΙΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 5,00 30, ΚΑΛΑΘΙΑ ΚΗΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 30,00 70, ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α3: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑ ΜΟΝΑ ΑΣ 1. ΣΑΚΟΙ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 50X50 2. ΣΑΚΟΙ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 60X80 3. ΣΑΚΟΙ ΣΑΚΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80X110 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ Α Α4: Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 1 ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 80Χ110 ΚΙΒΩΤΙΟ Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών που αναγράφονται παραπάνω είναι ενδεικτικές, και οι τελικές ποσότητες θα διαμορφωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. 20

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ Α.Α. 54/2010 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 10 / 08 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 131008 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης με διεύθυνση Διονυσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα