ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09"

Transcript

1 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/04/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδ :10176 Πληροφορίες:Ι. Μαργέλλος, Ε. Κολοκοτρώνη Τηλέφωνο: , Ως Π. Δ. : Fax : ΘΕΜΑ: «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης στις οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στα πλαίσια των καν(εκ) 1234/07 του Συμβουλίου, καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής και της ΚΥΑ αριθ / » Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογή της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280). β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 101). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νομοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). 2. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν: α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 1

2 των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (EE L 299 της ), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου. β) Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης στους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001» (EE L 270 της ). γ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( ΕΕ L 277/ ) δ) Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» (EE L 209 της ). ε) Καν (ΕΚ) 1580/2007 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ. 361/2008 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 121 της ) στ) Καν(ΕΟΚ) 2092/91 για το βιολογικό τρόπο παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής και από 01/01/09 τον Καν(ΕΚ) 834/07 ζ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 1782/ Την αριθμ / Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επιχειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών». 4. Την ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ 594 Β/2009) σχετικά με «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Καν(ΕΚ) 361/08, σχετικά με την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα επιχειρησιακά προγράμματα στον τομέα των οπωροκηπευτικών». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία θα αντιμετωπιστεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ αριθμ / Σχετική εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα που ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τους ελέγχους για την καταβολή της ενίσχυσης στα πλαίσια των κανονισμών (ΕΚ)1234/07 του Συμβουλίου στον οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 και (ΕΚ)1580/07 της Επιτροπής. Άρθρο 2 Δικαιούχοι ενίσχυσης Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και οι ομάδες παραγωγών οπωροκηπευτικών οι οποίες πληρούν τις 2

3 προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 8, 10, 18 της ΚΥΑ αριθ / Άρθρο 3 Οργανώσεις παραγωγών- Ενώσεις οργανώσεων παραγωγών- Επιχειρησιακά προγράμματα 1. Η οργάνωση παραγωγών ή ένωση οργανώσεων παραγωγών υποβάλλει στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, αίτηση για χορήγηση της ενίσχυσης ή αίτηση για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού που αφορά τις δαπάνες του. 2. Η ενίσχυση καταβάλλεται στην οργάνωση παραγωγών η στην ένωση οργανώσεων παραγωγών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αίτηση ενίσχυσης περιλαμβάνει και τη δαπάνη για τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Απριλίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. 3. Στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται μετά τις 15 Φεβρουαρίου, η ενίσχυση μειώνεται κατά 1% για κάθε μέρα καθυστέρησης, εκτός εξαιρετικών και δεόντως αιτιολογημένων περιπτώσεων εφόσον πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και εφόσον η ενίσχυση καταβληθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Άρθρο 4 Καταβολή της ενίσχυσης 1. Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της οργάνωσης παραγωγών, όπου αναφέρεται: α. Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και της ΚΥΑ αριθμ / όπως ισχύουν. β. Ότι δεν έχει λάβει διπλή κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση για μέτρα ή /και ενέργειες που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. γ. Το ποσό της ενίσχυσης που έχει λάβει από προκαταβολές ή μερικές πληρωμές για το συγκεκριμένο έτος. δ. ότι η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς δεν περιλαμβάνει αξία παραγωγής μη μελών, τα οποία εξυπηρετήθηκαν από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών. (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του καν(εκ) 1327/08 και ισχύουν από ). ε. Ότι τηρείται αρχείο για 10 χρόνια με όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις υλοποιηθείσες δράσεις του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος. στ. Το επιχειρησιακό ταμείο χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τη χρηματοδότηση των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος. 1.2 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 1.3 Βεβαίωση τράπεζας για τη δημιουργία λογαριασμού που αφορά το επιχειρησιακό ταμείο. 1.4 Αποδεικτικά στοιχεία για την χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου 3

4 τα οποία συνίστανται σε: α. αναλυτική κατάσταση με τις αντίστοιχες χρηματικές εισφορές των παραγωγών μελών όπου διαπιστώνεται ο τρόπος καθορισμού των ατομικών εισφορών ή β. πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του επιχειρησιακού ταμείου από την ίδια την οργάνωση παραγωγών. 1.5 Αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του επιχειρησιακού ταμείου, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά: α. οι δαπάνες, β. το εισόδημά του σε ετήσια βάση το οποίο κατατίθεται στο επιχειρησιακό ταμείο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. γ. η καταβολή της ενίσχυσης στο επιχειρησιακό ταμείο του προηγούμενου έτους 1.6 Αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε δράση, η οποία συνοδεύεται από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών παραστατικών - δικαιολογητικών, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν σφραγιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Η σφραγίδα αναφέρει ότι «έγινε χρήση των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και δεν έχει επιδοτηθεί από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα».(υποδειγμα 2). Αναλυτικά: α. τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και τις εξοφλητικές αποδείξεις. β. στην περίπτωση κτιριακών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται και της τεχνικής έκθεσης η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές επιμετρήσεις με την αντίστοιχη κοστολόγηση. γ. στην περίπτωση υλοποίησης δράσεων του μέτρου πρόληψη και διαχείριση κρίσεων προσδιορίζεται η αναλογία της σχετικής δαπάνης σε σχέση με τη συνολική υλοποιηθείσα δαπάνη του επιχειρησιακού προγράμματος. δ. οι περιβαλλοντικές δράσεις (άρθρο 7 της ΚΥΑ / ), είναι τουλάχιστον 2 ή αντιστοιχούν στο 10% των δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος για κάθε έτος υλοποίησης. ε. η αναλυτική κατάσταση δαπανών υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου (άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ αριθμ / ) και τον Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. στ. Η αναλυτική κατάσταση δαπανών αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ηλεκτρονική μορφή. 1.7 Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην οποία προσδιορίζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται σε ετήσια βάση τα παρακάτω: α. Οι δαπάνες και το εισόδημα του επιχειρησιακού ταμείου, β. Η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς, για τα προϊόντα που έχει αναγνωριστεί η οργάνωση παραγωγών και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ Οπωροκηπευτικά, του καν(εκ)1234/07. γ. Στην περίπτωση δανεισμού για την χρηματοδότηση δράσεων του μέτρου πρόληψη και διαχείριση των κρίσεων, επισυνάπτονται επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών παραστατικών σύναψης του δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου αποπληρωμής του. 1.8 Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων η οποία περιλαμβάνει: α. Τη λεπτομερή περιγραφή του επιχειρησιακού προγράμματος που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο έτος, όσον αφορά τις δράσεις και τις σχετικές δαπάνες. 4

5 β. Τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν σε σχέση με την αρχική έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος και τη σχετική αιτιολόγησή τους. γ. Τις αποκλίσεις μεταξύ της ενίσχυσης βάση των εγκεκριμένων δαπανών και της ενίσχυσης βάση των πραγματοποιηθέντων δαπανών του επιχειρησιακού προγράμματος. δ. Την αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος, με βάση τους κοινούς δείκτες επιδόσεων και αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της ΚΥΑ αριθ / ε. Περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπισε η οργάνωση παραγωγών κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού της προγράμματος και τυχόν μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητά του με ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 1.9 Το τελευταίο έτος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, η ετήσια έκθεση αντικαθίσταται από την Τελική Έκθεση στην οποία αναφέρονται: α. ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος β. η αιτιολόγηση των εγκεκριμένων τροποποιήσεων, γ. ο προσδιορισμός των παραγόντων οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία ή αποτυχία του προγράμματος με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους και στην επίτευξη των στόχων της εθνικής στρατηγικής με βάση τους κοινούς δείκτες αποδόσεων σύμφωνα με τα Παραρτήματα 2 και 3 της ΚΥΑ αριθ / Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη ή αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ) 1.11 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο για την καταβολή της ενίσχυσης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 2. Η αίτηση ενίσχυσης με όλα τα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του έτους που έπεται του έτους υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος. Η αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ / ) συμπληρώνει το σχετικό φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3). Επιπλέον συντάσσει το πρακτικό ελέγχου και παραλαβής των δράσεων που υλοποιήθηκαν (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4). 3. Για την περαιτέρω διασφάλιση των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων, στην τριμελή επιτροπή που ορίζεται στο άρθρο 27 παρ. 2, της ΚΥΑ αριθ. πρωτ / , είναι αναγκαία η συμμετοχή οικονομικού υπαλλήλου. Η παραπάνω επιτροπή ελέγχου συνεπικουρείται από τη συμμετοχή πολιτικού μηχανικού στην περίπτωση κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην περίπτωση μηχανολογικούηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υπαλλήλου με γνώσεις πληροφορικής στην περίπτωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 4. Τηρουμένων των αναλογιών, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 ισχύουν και για τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Άρθρο 5 Προκαταβολές 1. Η αίτηση προκαταβολής (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 5

6 εκπρόσωπο της Οργάνωσης παραγωγών, όπου αναφέρεται: α. Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και της ΚΥΑ αριθμ / όπως αυτή ισχύει. β. Ότι δεν έχει λάβει διπλή κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση για μέτρα ή /και ενέργειες που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. γ. το ποσό της ενίσχυσης που έχει λάβει από προκαταβολές ή μερικές πληρωμές για το συγκεκριμένο έτος. δ. ότι η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς δεν περιλαμβάνει αξία παραγωγής μη μελών, τα οποία εξυπηρετήθηκαν από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών. (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του καν(εκ) 1327/08 και ισχύουν από ). ε. ότι τηρείται αρχείο για 10 χρόνια με όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις υλοποιηθείσες δράσεις του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος. 1.2 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 1.3 Βεβαίωση τράπεζας για τη δημιουργία του λογαριασμού που αφορά το επιχειρησιακό ταμείο. 1.4 Αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του Επιχειρησιακού Ταμείου, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι δαπάνες και το εισόδημά του από τυχόν προηγούμενες προκαταβολές ή μερικές πληρωμές καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές στο ύψος της αιτούμενης ενίσχυσης. 1.5 Εγγυητική επιστολή ίση με το 110% του ποσού της αιτούμενης προκαταβολής σύμφωνα με τον καν(εκ)2220/ Αναλυτική κατάσταση των δράσεων που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και οι αντίστοιχες δαπάνες. 1.7 Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη ή αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ) 1.8 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ τα δικαιολογητικά προκαταβολής και το σχετικό φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) 3. Τηρουμένων των αναλογιών, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 ισχύουν και για τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Άρθρο 6 Μερικές πληρωμές 1. Η αίτηση για τη μερική πληρωμή (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1.1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Οργάνωσης παραγωγών, όπου αναφέρεται: α. Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και της ΚΥΑ αριθμ / όπως αυτή ισχύει. β. Ότι δεν έχει λάβει διπλή κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση για μέτρα ή /και ενέργειες που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. γ. Το ποσό της ενίσχυσης που έχει λάβει από προκαταβολές ή μερικές πληρωμές για το συγκεκριμένο έτος. 6

7 δ. Ότι η αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς δεν περιλαμβάνει αξία παραγωγής μη μελών, τα οποία εξυπηρετήθηκαν από την εν λόγω οργάνωση παραγωγών. (Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 4 του καν(εκ) 1327/08 και ισχύουν από ). ε. Ότι τηρείται αρχείο για 10 χρόνια με όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις υλοποιηθείσες δράσεις του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος. 1.2 Απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. 1.3 Βεβαίωση τράπεζας για τη δημιουργία του λογαριασμού που αφορά το επιχειρησιακό ταμείο. 1.4 Αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού του Επιχειρησιακού Ταμείου, όπου αποτυπώνονται αναλυτικά οι δαπάνες και το εισόδημά του από τυχόν προηγούμενες προκαταβολές ή μερικές πληρωμές καθώς και οι αντίστοιχες εισφορές στο ύψος της αιτούμενης ενίσχυσης. 1.5 Αναλυτική κατάσταση των δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος για το οποίο αιτείται η ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 1, σημείο 1.6 της παρούσας απόφασης. 1.6 Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη ή αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ) 1.7 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Ν.Α διαβιβάζουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ τον φάκελο που αφορά τη μερική πληρωμή με τα δικαιολογητικά συνοδευόμενο από το σχετικό φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) και το Πρακτικό ελέγχου και παραλαβής των δράσεων που υλοποιήθηκαν, αναφέροντας αναλυτικά κάθε δράση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4). 3. Για την περαιτέρω διασφάλιση των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ. 3, της παρούσας απόφασης. 4. Τηρουμένων των αναλογιών, τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ισχύουν και για τις ενώσεις οργανώσεων παραγωγών. Άρθρο 7 Απόσυρση 1. Η περίοδος εμπορίας για όλα τα οπωροκηπευτικά προϊόντα καθορίζεται από 1 η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 2. Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης μεριμνούν για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών παραλαβής και διάθεσης αποσυρόμενων προϊόντων με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 3. Οι οργανώσεις παραγωγών κοινοποιούν στην αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, τουλάχιστον 48 ώρες πριν, με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, κάθε ενέργεια απόσυρσης στην οποία προτίθενται να προβούν. Η κοινοποίηση αυτή περιλαμβάνει: α. κατάλογο των προϊόντων που πρόκειται να αποσυρθούν, β. τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τις προδιαγραφές εμπορίας, γ. την εκτίμηση της ποσότητας για κάθε προϊόν, δ. τον προβλεπόμενο προορισμό και ε. τον τόπο που θα πραγματοποιηθεί η ενέργεια της απόσυρσης. 7

8 Άρθρο 8 Προορισμοί των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών 1. Βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση / του Υπουργείου Γεωργίας, όπως ισχύει. 1.1 Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από: α. Αναλυτική κατάσταση με τα προϊόντα και τις ποσότητες που έχουν διατεθεί για βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση. β. Αναλυτική κατάσταση υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 27 παραγρ. 2 της ΚΥΑ αριθ / ) στην οποία θα αναφέρεται ο όγκος της παραγωγής ανά προϊόν που διατέθηκε στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα έτη, προκειμένου να υπολογίζεται το ποσοστό της απόσυρσης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) γ. Βεβαιώσεις παραλαβής και διάθεσης σε ποσοστό 100% των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών για τη βιολογική αποσύνθεση και λιπασματοποίηση στα πλαίσια της απόφασης / του Υπουργείου Γεωργίας, υπογεγραμμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.2 της παρούσας απόφασης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6). δ. Βεβαίωση ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου αποσυρόμενων προϊόντων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) 2. Δωρεάν διανομή 2.1 Για την δράση της δωρεάν διανομής εγκρίνονται φιλανθρωπικές οργανώσεις για τις δραστηριότητες τους υπέρ ατόμων, στα οποία η εθνική νομοθεσία χορηγεί δικαίωμα δημόσιας αρωγής, ιδίως επειδή στερούνται επαρκών πόρων για τη συντήρησή τους. 2.2 Οι ενδιαφερόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις υποβάλλουν αίτηση για έγκριση της αναγνώρισης τους στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην οποία έχουν την έδρα τους, από 1 έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η αίτηση συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Καταστατικό ίδρυσης της φιλανθρωπικής οργάνωσης, από το οποίο προκύπτει η δραστηριότητα για την οποία αιτείται τη σχετική έγκριση. β. Ονομαστική κατάσταση απόρων μελών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φιλανθρωπικής οργάνωσης και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του. γ. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φιλανθρωπικής Οργάνωσης με την οποία εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπός της, ο οποίος θα αναλαμβάνει την ευθύνη όλων των διαδικασιών για τις ενέργειες της δωρεάν διανομής. δ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φιλανθρωπικής οργάνωσης, στην οποία δεσμεύεται ότι τηρούνται λογιστικά βιβλία στα οποία γίνονται οι εγγραφές των προϊόντων που παραλαμβάνονται μέσω της δωρεάν διανομής και αναλαμβάνει τη διανομή των εν λόγων προϊόντων στους απόρους μέλη της φιλανθρωπικής οργάνωσης. 2.3 Η αρμόδια Υπηρεσία της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. εξετάζει τα 8

9 δικαιολογητικά και χορηγεί σχετική έγκριση. 2.4 Η αίτηση για ενίσχυση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από: α. Αναλυτική κατάσταση με τα προϊόντα, τη σχετική δαπάνη για κάθε προϊόν, τα έξοδα μεταφοράς και τα έξοδα διαλογής και συσκευασίας. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) β. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης θεωρημένη από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. γ. Παραστατικά για τις πραγματικές δαπάνες μεταφοράς (τιμολόγια, δελτία αποστολής) δ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της φιλανθρωπικής οργάνωσης ή του ιδρύματος όπου αναφέρεται ότι οι παραληφθείσες ποσότητες οπωροκηπευτικών διατέθηκαν δωρεάν στους δικαιούχους. Στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται αναλυτικά οι ημερομηνίες παραλαβής των προϊόντων, οι ποσότητες και τα προϊόντα που παραλήφθηκαν καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων. ε. Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του φορέα και της οργάνωσης παραγωγών. Το ιδιωτικό συμφωνητικό αναφέρει τις ποσότητες των οπωροκηπευτικών που θα διανεμηθούν δωρεάν, τον τόπο διάθεσης των προϊόντων, τον αριθμό των τελικών δικαιούχων και το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων. στ. Αναλυτική κατάσταση υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 27 παραγρ. 2 της ΚΥΑ αριθ / ) στην οποία θα αναφέρεται ο όγκος της παραγωγής ανά προϊόν που διατέθηκε στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα έτη, προκειμένου να υπολογίζεται το ποσοστό της απόσυρσης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) ζ. Βεβαιώσεις παραλαβής και διάθεσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6) η. Βεβαιώσεις ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) θ. Αντίγραφο έγκρισης της φιλανθρωπικής οργάνωσης. ι. Στην περίπτωση που η δράση της δωρεάν διανομής αφορά εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωφρονιστικά ιδρύματα, παιδικές κατασκηνώσεις, νοσοκομεία και γηροκομεία συμπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου, στην οποία δηλώνεται: I. ο αριθμός των δικαιούχων II. ότι αναλαμβάνεται η ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου της δωρεάν διανομής III. η ήδη αγορασμένη ποσότητα του προϊόντος (εξαιρούνται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που δεν διαθέτουν υποδομή σίτισης) 3. Διατροφή των ζώων 3.1 Για την δράση της διάθεσης των αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών για διατροφή ζώων απαιτείται: α) η σύναψη συμφωνητικού μεταξύ της οργάνωσης παραγωγών και του υπεύθυνου φορέα για τη διατροφή των ζώων στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των προϊόντων β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 από το φορέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του μέτρου της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων για διατροφή των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. 3.2 Δικαιούχοι των αποσυρόμενων προϊόντων θεωρούνται οι εκτροφείς ζώων, οι ζωολογικοί κήποι, οι ελεγχόμενες περιοχές κυνηγιού και άλλες επιχειρήσεις που διαθέτουν ζώα, τα οποία μπορούν να καταναλώσουν αποσυρόμενα προϊόντα σε νωπή κατάσταση. Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω φορέων τηρούν τους κανόνες προστασίας του εδάφους, του τοπίου και των υδάτων. 9

10 3.3 Οι ανώτατες ποσότητες που δύνανται να διατεθούν σε ημερήσια βάση καθορίζονται ως εξής: α. Αιγοπρόβατα: 1 κιλό ανά ζώο β. Βοοειδή: 7 κιλά ανά ζώο γ. Εκτατικής μορφής εκμεταλλεύσεις χοίρων: 3 κιλά ανά ζώο 3.4 Η αίτηση για ενίσχυση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από: α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του φορέα, στην οποία δηλώνεται: I.ο αριθμός και το είδος των ζώων που έχει στην κατοχή του II.ότι έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος β. Αναλυτική κατάσταση με τα προϊόντα και τις ποσότητες που διατέθηκαν, τον αριθμό και το είδος των ζώων, υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου (άρθρο 27 παραγρ. 2 της ΚΥΑ αριθ / ). γ. Αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του φορέα και της οργάνωσης παραγωγών. δ. Αναλυτική κατάσταση υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 27 παραγρ. 2 της ΚΥΑ αριθ / ) στην οποία θα αναφέρεται ο όγκος της παραγωγής ανά προϊόν που διατέθηκε στο εμπόριο από την οργάνωση παραγωγών κατά τα τρία προηγούμενα έτη, προκειμένου να υπολογίζεται το ποσοστό της απόσυρσης. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5) ε. Βεβαιώσεις παραλαβής και διάθεσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6) στ. Βεβαίωσεις ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου αποσυρόμενων προϊόντων (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7) Άρθρο 9 Πρώιμη συγκομιδή 1. Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνοδεύεται από: 1.1 Αναλυτική κατάσταση υπογεγραμμένη από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (αρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ / ) όπου αναφέρονται: α. Οι παραγωγοί μέλη, που υλοποίησαν τη δράση β. Η έκταση στην οποία εφαρμόστηκε η δράση γ. Το ποσό της αποζημίωσης ανά δικαιούχο παραγωγό. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται ως στρεμματική ενίσχυση. Το ποσό αυτό προκύπτει από το μέσο όρο της μέσης στρεμματικής απόδοσης της συγκεκριμένης καλλιέργειας της πιο πρόσφατης προηγούμενης τριετίας για την οποία υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, στο επίπεδο του Νομού επί ποσοστού μέχρι 90% της τιμής απόσυρσης του σχετικού προϊόντος. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8) 1.2 Αντίγραφο της κοινοποίησης για τη σχετική ενέργεια, στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 σημείο γ της ΚΥΑ αριθ / Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ότι: α. το σχετικό προϊόν δεν έχει υποστεί ζημιές πριν από την πρώιμη συγκομιδή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ασθένειας ή άλλης αιτίας, β. έχει συγκομιστεί το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη της συγκομιδής της δεδομένης ποικιλίας γ. για το δεδομένο προϊόν δεν έχει εφαρμοστεί η δράση της πρώιμης 10

11 συγκομιδής για δύο διαδοχικά έτη στην ίδια περιοχή. δ. δεν χρησιμοποιήθηκαν χημικές ουσίες για την δράση της πρώιμης συγκομιδής ε. επαληθεύεται η αξιοπιστία της ανάλυσης με βάση την οποία υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη δράση ως μέτρο πρόληψης και διαχείρισης κρίσης. 1.4 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Οργάνωσης παραγωγών, όπου αναφέρεται ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν χημικές ουσίες για την δράση της πρώιμης συγκομιδής. Άρθρο 10 Ασφάλιση της συγκομιδής 1. Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) της οργάνωσης παραγωγών συνοδεύεται από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου της οργάνωσης παραγωγών στην οποία αναφέρεται: α. το συνολικό απολεσθέν εισόδημα, το οποίο υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της μέσης στρεμματικής απόδοσης της καλλιέργειας και το μέσο όρο της μέσης σταθμισμένης τιμής του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πιο πρόσφατης προηγούμενης τριετίας για την οποία υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, σε επίπεδο Νομού. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9) β. Το ποσό ασφάλισης που τυχόν έλαβαν οι παραγωγοί μέλη από άλλα καθεστώτα ασφάλισης. Άρθρο 11 Ομάδες Παραγωγών Σχέδια Αναγνώρισης 1. Στις προαναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών χορηγούνται δύο είδη ενισχύσεων: α. Κατ αποκοπή ενίσχυση για τις δαπάνες σύστασης και διοικητικής λειτουργίας της ομάδας παραγωγών. β. Ενίσχυση στις επενδύσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναγνώρισης. 2. Οι ομάδες παραγωγών υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για χορήγηση της ενίσχυσης εντός τριών μηνών από το τέλος κάθε ετήσιας ή εξαμηνιαίας περιόδου εφαρμογής του Σχεδίου Αναγνώρισης, στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. 3. Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10) συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 3.1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομάδας παραγωγών, όπου αναφέρεται: α. Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και της ΚΥΑ αριθμ / όπως ισχύουν. β. Ότι δεν έχει λάβει, δεν λαμβάνει και δεν θα λάβει άμεσα ή έμμεσα κοινοτική ή εθνική χρηματοδότηση για δράσεις που εφαρμόζονται στο πλαίσιο του σχεδίου αναγνώρισης, για τις οποίες χορηγείται κοινοτική χρηματοδότηση. γ. η ενίσχυση αναλυτικά κατά έτος ή εξάμηνο, που έλαβε η ομάδα παραγωγών, για την ενθάρρυνση της σύστασης και την διευκόλυνση της διοικητικής της λειτουργίας, καθώς και η ενίσχυση για τις υλοποιηθείσες επενδύσεις. δ. ότι στην αξία εμπορευθείσας παραγωγής της περιόδου αναφοράς δεν περιλαμβάνεται αξία παραγωγής μη μελών. 11

12 ε. ότι τηρείται αρχείο για 10 χρόνια με όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις υλοποιηθείσες δράσεις του εγκεκριμένου σχεδίου αναγνώρισης και την αξία εμπορευθείσας παραγωγής βάσει της οποίας κατεβλήθη η κατ αποκοπή ενίσχυση. 3.2 Απόφαση έγκρισης του σχεδίου αναγνώρισης. 3.3 Αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε δράση, η οποία συνοδεύεται από νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών παραστατικών - δικαιολογητικών, τα πρωτότυπα των οποίων έχουν σφραγιστεί προκειμένου να διασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης. Η σφραγίδα αναφέρει ότι «έγινε χρήση των καν(εκ)1234/07 και καν(εκ)1580/07 και δεν έχει επιδοτηθεί από άλλο κοινοτικό ή εθνικό πρόγραμμα».(υποδειγμα 11). Αναλυτικά: α. τα παραστατικά δαπανών συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δελτία αποστολής και τις εξοφλητικές αποδείξεις. β. στην περίπτωση κτιριακών εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη η προσκόμιση της άδειας οικοδομής και της άδειας λειτουργίας όπου απαιτείται και της τεχνικής έκθεσης η οποία περιλαμβάνει τις σχετικές επιμετρήσεις με την αντίστοιχη κοστολόγηση. γ. η αναλυτική κατάσταση δαπανών υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου (άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ αριθμ / και τον Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης. δ. Η αναλυτική κατάσταση δαπανών αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε ηλεκτρονική μορφή. 3.4 Έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή στην οποία προσδιορίζονται, ελέγχονται και πιστοποιούνται σε ετήσια βάση τα παρακάτω: α. η αξία εμπορευθείσας παραγωγής για την οποία η ομάδα παραγωγών αιτείται την κατ αποκοπή ενίσχυση. Η αξία της εμπορευθείσας παραγωγής υπολογίζεται τηρουμένων των αναλογιών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του καν(εκ) 1580/07, και αφορά τα προϊόντα για τα οποία έχει αναγνωριστεί η ομάδα παραγωγών και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος ΙΧ του καν(εκ)1234/07, β. οι δαπάνες για τις επενδύσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Αναγνώρισης, γ. η ιδία συμμετοχή των παραγωγών μελών, 3.5 Συγκεντρωτικός πίνακας όπου αποτυπώνεται η ποσότητα και η αξία εμπορευθείσας παραγωγής του έτους για το οποίο ζητείται ενίσχυση, αναλυτικά ανά τιμολόγιο και προϊόν, υπογεγραμμένος από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου (άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ / ) (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 ) 3.6 Φορολογική ενημερότητα (πρωτότυπη ή αντίγραφο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ) 3.7 Αντίγραφο λογιστικών βιβλίων όπου αποτυπώνονται οι πωλήσεις των προϊόντων και οι υλοποιηθείσες δράσεις. 3.8 Βεβαίωση της τράπεζας όπου να αναφέρεται ο αριθμός λογαριασμού και ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός ανήκει στην ομάδα παραγωγών. 3.9 Πρωτότυπη ασφαλιστική ενημερότητα 3.10 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο για την καταβολή της ενίσχυσης από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 4. Η αίτηση ενίσχυσης με όλα τα δικαιολογητικά προωθείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο τρεις μήνες από την υποβολή της στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης. Η αρμόδια επιτροπή της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ / ) συμπληρώνει το σχετικό φύλλο ελέγχου (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12). Επιπλέον συντάσσει πρακτικό ελέγχου και παραλαβής των δράσεων που υλοποιήθηκαν, αναφέροντας αναλυτικά κάθε δράση. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13). 12

13 5. Για την περαιτέρω διασφάλιση των ελέγχων που αφορούν την υλοποίηση των εγκεκριμένων δράσεων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παρ. 3, της παρούσας απόφασης. Άρθρο 12 Εθνική χρηματοδοτική ενίσχυση Η αίτηση ενίσχυσης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) της οργάνωσης παραγωγών συνοδεύεται από τη σχετική απόφαση έγκρισης του επιχειρησιακού προγράμματος. Άρθρο 13 Ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης Όλες οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται από τις ίδιες ΟΠ ή ΕΟΠ ή ομάδες παραγωγών ταυτοποιούνται με βάση το ενιαίο σύστημα ταυτοποίησης σύμφωνα με το σύστημα καταγραφής της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο στ) του Καν(ΕΚ) 1782/03 και συγκεκριμένα «μοναδικό σύστημα καταγραφής ταυτότητας κάθε γεωργού που υποβάλλει αίτηση για παροχή ενίσχυσης» Άρθρο 14 Έλεγχοι Οι έλεγχοι διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο από την επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 27, παρ. 2 της ΚΥΑ αριθμ / όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας απόφασης και από την επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 2 της παρούσας απόφασης. Διενεργούνται επιπλέον έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο προκειμένου να διασφαλίζεται η επιλεξιμότητα των δράσεων και η ορθότητα των πληρωμών από την κεντρική επιτροπή ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 27, παρ. 3 της ΚΥΑ αριθμ / Οι έλεγχοι διενεργούνται ως εξής: Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 102, 103, 104, των άρθρων 106 έως 109 και του άρθρου 115 του Καν(ΕΚ) 1580/07 της Επιτροπής και συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του καν(ek)1580/2007: 1. Έλεγχοι με δειγματοληψία βάσει ανάλυσης κινδύνου (άρθρο 102). 2. Διοικητικοί έλεγχοι σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης (άρθρο 103). 3. Επιτόπιοι έλεγχοι (άρθρο 104) 4. Έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης για τα επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 106): 4.1 Διοικητικοί έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης για τα επιχειρησιακά προγράμματα (άρθρο 107). 4.2 Επιτόπιοι έλεγχοι των αιτήσεων ενίσχυσης και της υλοποίησης των δράσεων στα πλαίσια των επιχειρησιακών προγραμμάτων (άρθρα 108, 109). Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 110, 111, και 112 του Καν(ΕΚ) 1580/07 της Επιτροπής και συγκεκριμένα πραγματοποιούνται οι κάτωθι έλεγχοι, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα αντίστοιχα άρθρα του καν(ek)1580/2007: 13

14 1. Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης (άρθρο 110). 2. Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι των ενεργειών απόσυρσης (άρθρο 111). 3. Έλεγχοι για την ενέργεια της πρώιμης συγκομιδής (άρθρο 112). Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 114 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης των ομάδων παραγωγών. Οι ανωτέρω έλεγχοι (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ Α, Β και Γ) εφαρμόζονται και στις διεθνικές οργανώσεις παραγωγών και διεθνικές ενώσεις οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το άρθρο 115. Άρθρο 15 Κυρώσεις Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 116 και του άρθρου 119 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής και συγκεκριμένα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα εν λόγω άρθρα. Β. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ Εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 120, 121, 122 και 123 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής και επιβάλλονται οι αντίστοιχες προβλεπόμενες κυρώσεις. Γ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 118 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής και επιβάλλονται οι αντίστοιχες προβλεπόμενες κυρώσεις. Δ. ΓΕΝΙΚΑ 1. Στην περίπτωση διαπίστωσης απάτης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής. 2. Στην περίπτωση παρεμπόδισης της διενέργειας επιτόπιου ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 124 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής. Άρθρο 16 Ανάκτηση ενισχύσεων 1. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 125 του καν(εκ) 1580/07 της Επιτροπής. 2. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία από την οποία προκύπτει ανάγκη επιβολής κυρώσεων ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία στη συνέχεια προβαίνει σε ενέργειες για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 14

15 Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται η αριθμ / (ΦΕΚ 283/Β/ ) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η αριθμ / (ΦΕΚ 487/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η αριθμ / απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η απόφαση / των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άρθρο 18 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Κ. ΚΙΛΤΙΔΗΣ 15

16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣ: 1. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Χώρας Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης - Έδρες τους 2. Περιφέρειες χώρας Δ/νσεις Γεωργικής Ανάπτυξης- Έδρες τους 3. ΟΠΕΚΕΠΕ Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων, Αχαρνών 330, ΑΘΗΝΑ 4. ΤΟΚΑΑ - Έδρες τους ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γραφείο Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σ.Χατζηγάκη 2. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Κ. Κιλτίδη 3. Γραφείο Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Μ.Παπαδόπουλο 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Σκιαδά 5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Χ. Αυγουλά 6. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα κ. Κ. Θεσσαλό 7. Γραφείο Γεν. Δ/ντη Φυτικής Παραγωγής κ. Δ.. Μπαμπίλη 8. Δ/νση ΠΑΠ-Δενδρ/κής, Τμήματα Β, Γ, Δ, Ε 9. Δ/νση Μεταποίησης - Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου 10. Δ/νση Αγροτικού Συνεργατισμού & Ομαδικών Δραστηριοτήτων 11. ΠΑΣΕΓΕΣ - Κηφισίας 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 12. ΓΕΣΑΣΕ- - Κηφισίας 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 13. ΣΥΔΑΣΕ- Αγ. Κων/νου 2- Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 16

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ..

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.. (ανήκει στην αριθ. 286886/22-04-09 απόφαση) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.. Της Οργάνωσης Παραγωγών από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-03-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 1176/27357 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4148/99295 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10987 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 867 8 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 286886 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 14-9-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» 1 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 22 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20-01-2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 10895 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ : Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης σχετικά με τα προσωρινά έκτατα μέτρα στα ροδάκινα νεκταρίνια, έτος 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 17 Οκτωβρίου 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 145864 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ Προς : Ώπως Π.Δ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 03-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aρ. πρωτ.: 3672/109689 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ ΜΗΛΟΕΙ ΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Προγραμματιαμού και Γ.Δ Τμήμα: Δ! Πληροφορίες: Ευγ. Παπαδάμη ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Στ.Σύλλας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης παραγωγών ορισμένων φρούτων και λαχανικών» ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. πρωτ.: 1316/31993 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2017 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 16652 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ-Κ.ΚΟΝΤΟΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας

α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Αθήνα,13

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 06/02/2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 245100 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1)Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 29 Τ.Κ. 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς : Ώπως Π.Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Γ.Δ.Σ Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αρ. Πρωτ : 99898 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τ. ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320731/17008 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 323 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 26207 4 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2413 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3630/87095 Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/6/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:1639/65123 1) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 969/84616 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών "ΑΣ Κουντούρας" της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Οργάνωσης Παραγωγών ΑΣ Κουντούρας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για τα έτη 2011-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/01/11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 136275 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30329 22 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2901 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 970/84618 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

37/122 30 Ιανουαρίου 2009

37/122 30 Ιανουαρίου 2009 K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr 37/122 30 Ιανουαρίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28-07-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3630/87095 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 970/84618 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΔΑ: Β491Β-ΘΜΣ. Αθήνα, 03/05/2012 Αριθ. Πρωτ.: 644/51838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 5 Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613

Αθήνα, 3/8/2017. Αρ. Πρωτ: 968/84613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα: Μελισσοκομίας Σηροτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-03 -2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. :23248 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Θ Ταχ. διεύθυνση : Μενάνδρου 22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615

ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 91615 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 28.06.2016 Πληρ.: Κ. Τσολακίδου Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα δωρεάν διανομής Τροφίμων 2013 σε απόρους της χώρας. 1) 279/23460/2013 (B 414) ΚΥΑ 2) 732/1-3-2013 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας Τμήμα Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής Ταχ. Δ/νση: Δεληγιάννη 9 22100 Τρίπολη Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Πληροφορίες: Ν. Μανέτας Τηλέφωνο : 210 2125574 Fax : 210 5236592 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 / 12 / 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 320732/17009 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4262/138962

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4262/138962 -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-12-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4262/138962 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 285/4617 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝ ΡΩ ΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 2260/155064 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/νση : ΖΩΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ Τμήμα : Βοοτροφίας & Μονόπλων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -Αναρτητέα στο διαδίκτυο- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6743/155668 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. Πρωτ.:4204/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13/12/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:4204/136049 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΕΚ:4171/B /23-12-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: /01/ Εγκύκλιος οδηγιών για Πίνακας περιεχομένων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2ης ή/και 3ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 1. Νομικό Πλαίσιο 2. Εισαγωγή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/7/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Αριθμ. Πρωτ.: 588/84291 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΪΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Αθήνα: 14-5-2010 Αρ. Πρωτ.: 46646 ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: «ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28/07/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 2066/82545 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 27.09.2016 Πληρ.: Βενετσάνου Μαρία Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΕΝΔΡΩΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/08/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. Πρωτ:1209/87408 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Tαχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΜΕΛΙΟΥ Τοποθεσία υλοποίησης : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ, ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΤΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΕΛΑΙΑΣ Ταχ Δ/νση: Μενάνδρου 22, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 52

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 600 B (11-3-2014) Αθήνα, 24-2-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.:606/25208 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ. Τζωρτζίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ

Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αθήνα: 30/12/14 ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 177404 Πληροφορίες: Αθανασία Αλεξοπούλου Τηλ.: 210 8802410 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου

9.14 : ΊΔΡΥΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ µονο ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Αριθμός φακέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Φυτοπροστασίας Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150 Πατησίων 53 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. πρωτ.: 10608/105667 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

694 (ΗΛΕΚΤΡ. ΠΡΩΤ. 79/ , ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 2104/71913/ ) : 4708/155641/ (3Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : Αρ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 09-08-2016 Αρ. Πρωτ : 103243 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικότητα Εκδόσεων

Ιστορικότητα Εκδόσεων ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα: 28/07/2017 Αρ. Πρωτ : 63602 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 990/22684 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 09/04/2009 αρ. πρωτ.: ΠΡΟΣ : Πίνακας ιανοµής ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ

ΠΡΟΣ: ΩΣ Ο ΠΔ ΚΟΙΝ: ΩΣ Ο ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 975/22622 ΠΡΟΣ: Σκαλιστήρη 19 & Πατησίων 207Α , ΑΘΗΝΑ : ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 33727 30 Αυγούστου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2968 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 30 / 4 / 2015 Αρ. Πρωτ.: 7867 ΑΔΑ: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΩΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 726/17829 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 46/8 23.2.2016 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/248 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΥΠ.Α.Α.Τ. Δ/νση ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Αχαρνών 2 Τ.Κ 10176 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ EΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 Πληροφορίες: Ασημάκης Ταξιάρχης Αρ. Πρωτ. 39723 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Κοιν:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/95 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 615/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιουνίου 2014 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 144/5138 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ-ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2 ης ή/και 3 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΗ46ΨΧΞΧ-ΜΔΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 31-1-2013 Πληροφορίες : Τσούμας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. αριθ.4810/110876/2015 Υπουργική Απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΑ 4810/110876 Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Τζαβάρα, Πέτρος Καστάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β4 Αθήνα, 4 /12/2014 Αρ. Πρωτ.: 24660

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ.

8.1.: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ Δράση : ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΥΘ04653ΠΓ-Ο4Σ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02-08 - 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 2721/88467 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020 Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις Αθήνα, 28-12-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 3432 Β (24-12-2012) Αθήνα, 21-12-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 4898/129891 Δ/νση Προγρ/σμού & Γ.Δ. Τμήμα ΣΤ Πληρ. : Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΒ-0ΥΡ ΩΣ Π.Δ.

ΑΔΑ: ΒΕΔΞΒ-0ΥΡ ΩΣ Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 01-03-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 6009/26726 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΜ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1022/21891 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ -ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, /10/2017 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ: Β 3366/31.12.2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα