ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: ΦΠΑ (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση των Εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μεσολόγγι, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση του έργου της συγκομιδής αλατιού των αλυκών Καλλονής και Πολιχνίτου Λέσβου του τρέχοντος έτους 2013, καθώς και της απαραίτητης συντήρησης του Η/Μ Εξοπλισμού των εν λόγω αλυκών μετά το πέρας των εργασιών συγκομιδής. Οι τεχνικές και άλλες ιδιαιτερότητές του έργου, καθώς και οι ειδικοί όροι της εργολαβίας αναφέρονται στο Παράρτημα «Α». 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Η αμοιβή του Εργολάβου για το δημοπρατούμενο έργο θα υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στα Παραρτήματα «Α» & «Β». Η προϋπολογιζόμενη συνολική δαπάνη, με εκτιμώμενο χρόνο αποπεράτωσης του έργου εβδομήντα (7 0) ημέρες προσδιορίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των (εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ) χωρίς Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι ως κριτήριο κατακύρωσης λαμβάνεται η τιμή επί του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου, το οποίο λογίζεται ως ενιαίο σύνολο. 3. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υ/Κ Αθηνών της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ» Ασκληπιού 1, 4ος Όροφος Αθήνα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ Δευτέρα π.μ. Οι προσφορές είναι γραπτές και σφραγισμένες. Η αποστολή των προσφορών γίνεται στην άνω διεύθυνση (Γραμματεία Διοίκησης κα Σ. Καψιώτη) και παραδίδονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή ή μέσω εταιριών διακίνησης εντύπων τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή με άλλο τρόπο, είναι απαράδεκτες και επιστρέφονται.

2 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Φυσικά πρόσωπα (εργολάβοι) ημεδαπά ή αλλοδαπά Νομικά πρόσωπα (εργοληπτικές επιχειρήσεις) ημεδαπά ή αλλοδαπά εφόσον αποδεδειγμένα διαθέτουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων ή στελεχώνονται από μηχανικούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτών. 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1. Κοινά δικαιολογητικά (ανεξαρτήτως εθνικότητας & νομικής μορφής): Εγγυητική επιστολή Τραπέζης για συμμετοχή στο διαγωνισμό, ποσού 1.400,00. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και επιστρέφεται στον αναδειχθέντα ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης και την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται μετά την ανακήρυξη του μειοδότη. Πιστοποιητικά, από τα οποία να προκύπτουν ότι ο διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και τις φορολογικές υποχρεώσεις του (φορολογική ενημερότητα) κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης του διαγωνιζόμενου στο εξωτερικό τα σχετικά δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος Ειδικά δικαιολογητικά (επιπροσθέτως των κοινών): Φυσικά πρόσωπα: Υπεύθυνη δήλωση (όπως έντυπο στο Παράρτημα «Γ») ότι ο διαγωνιζόμενος: 1. διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργολαβιών τεχνικών έργων παρόμοιων με το δημοπρατούμενο 2. δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς 3. δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και 4. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. Στην ανωτέρω περίπτωση (4): Το στοιχείο (1 ) αποδεικνύεται από το αντίστοιχο τεχνικό πτυχίο (π.χ. μηχανικού/μηχανολόγου), για την εκτέλεση εργασιών του δημοπρατούμενου έργου και την άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή επιβάλλεται. Το στοιχείο (2) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του διαγωνιζόμενου. Το στοιχείο (3 ) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαγωνιζόμενου, ή (για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.

3 Νομικά πρόσωπα: Κωδικοποιημένο και εν ισχύ καταστατικό της Εταιρίας, από το οποίο να προκύπτουν η νομική μορφή, η έδρα και η διάρκεια του νομικού προσώπου, καθώς και ο διαχειριστής του (για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ) κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς Πρακτικό συγκρότησης ΔΣ σε σώμα (για ΑΕ) από το οποίο να προκύπτουν Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και η διάρκεια της θητείας του ΔΣ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς Για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας δεν απαιτείται πλήρης φάκελος νομιμοποίησης των νομικών προσώπων της, στο παρόν στάδιο του διαγωνισμού, από τον οποίο να προκύπτει η ακρίβεια των τα παραπάνω στοιχείων. Αντ αυτού κατατίθεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση (όπως έντυπο στο Παράρτημα «Γ») με την οποία να δηλώνεται ότι: 1. αυτός είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που εκπροσωπεί, δεσμεύει αυτή με μόνη την υπογραφή του και τα νομιμοποιητικά στοιχεία και στοιχεία εκπροσώπησης που αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή και αμετάβλητα κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 2. το νομικό πρόσωπο διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργολαβιών τεχνικών έργων παρόμοιων με το δημοπρατούμενο ή στελεχώνεται από μηχανικούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτών 3. το νομικό πρόσωπο δεν έχει πτωχεύσει ή εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει λυθεί η τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς, 4. ότι ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική του δραστηριότητα και 5. ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών, εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία, είτε πριν, είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. Στην ανωτέρω περίπτωση «(5)»: Το στοιχείο (1 ) αποδεικνύεται από πλήρη νομιμοποίηση ( καταστατικό, τυποποιήσεις του νομικού προσώπου, πρακτικό συγκρότησης τρέχουσας διοίκησης σε σώμα για ΑΕ), με τη νόμιμη δημοσίευσή τους και πιστοποιητικό τροποποιήσεων του καταστατικού από την αρμόδια αρχή, πρόσφατης ημερομηνίας Το στοιχείο (2) αποδεικνύεται είτε από πτυχίο εργοληπτικής επιχείρησης, εφόσον υπάρχει, είτε από τεχνικά πτυχία των μελών/προστηθέντων του νομικού προσώπου, από τα οποία προκύπτουν τα ίδια στοιχεία. Το στοιχείο (3) αποδεικνύεται από τα οικεία πιστοποιητικά των δικαστικών αρχών της έδρας του νομικού προσώπου. Το στοιχείο (4 ) αποδεικνύεται από απόσπασμα ποινικού μητρώου του νομίμου εκπροσώπου, ή (για τα αλλοδαπά πρόσωπα) ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας Διοικητικής ή Δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους.

4 6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 6.1. Το νόμισμα της προσφοράς είναι το Ευρώ ( ) Απαγορεύεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος θα αναγράφει το όνομα ή την επωνυμία του διαγωνιζομένου και την ένδειξη: Προς: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», Ασκληπιού 1, Αθήνα. «Προσφορά στο Διαγωνισμό της 26 ης Αυγούστου 2013, για την ανάθεση των εργασιών Συγκομιδής Αλατιού των Αλυκών Λέσβου έτους 2013» και θα περιέχει υποχρεωτικά: Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του άρ. 5.1 Τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής κατά την ίδια παράγραφο (αρ. 5) της διακήρυξης τα αντίγραφα των αδειών ικανότητας οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων έργων του προσωπικού που θ απασχοληθεί στο έργο, σύμφωνα με την απαίτηση επάνδρωσης του παραρτήματος «Α», παράγραφος Α.2. Εάν ο διαγωνιζόμενος πρόκειται να απασχολήσει προσωπικό πέραν της ελάχιστης απαίτησης επάνδρωσης, όπως περιγράφεται στον πίνακα αυτό, θα πρέπει να προσκομιστούν άδειες ικανότητας και χειρισμού για όλο το προσωπικό που θ απασχολήσει. Το Τιμολόγιο Προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος «Β» το οποίο θα συμπληρωθεί κατά με τα αναφερόμενα στην 6.4 που ακολουθεί Στο «Τιμολόγιο Προσφοράς» θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς το ποσοστό εργολαβικού οφέλους, σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος «Β». Σημειώνεται ότι ως κριτήριο κατακύρωσης λαμβάνεται το ποσοστό εργολαβικού οφέλους, που αναφέρεται στο εκτιμώμενο κόστος του συνόλου του έργου, το οποίο λογίζεται ως ενιαίο. Για το λόγο αυτό, με ποινή απόρριψης της προσφοράς, δεν επιτρέπεται υποβολή προσφοράς για επί μέρους τμήματα του εργολαβικού αντικειμένου Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της διενέργειάς του διαγωνισμού. Προσφορά, που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 7.1. Ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και περιέχουν τα δικαιολογητικά και την οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα άρθρα 5 & 6 της διακήρυξης, τα οποία μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής.

5 7.3. Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αξιολογώντας τις προσφορές σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται στο τιμολόγιο προσφοράς. Στο πρακτικό επίσης αναφέρεται κάθε αξιόλογο κατά την κρίση της επιτροπής στοιχείο. Στη συνέχεια η Επιτροπή προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατακύρωση του έργου στον μειοδότη, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης Μειοδότης ανακηρύσσεται εκείνος, που προσφέρει τη μικρότερη τιμή εργολαβικού οφέλους, επί του εντύπου (τιμολογίου) του Παραρτήματος «Β», εφόσον αυτή είναι εύλογη και το συνολικό κόστος βρίσκεται εντός του προϋπολογισμού του έργου. Ο υπολογισμός του εύλογου ή μη της προσφοράς γίνεται για όλους τους διαγωνιζόμενους στη βάση του κόστους διαχείρισης του έργου καθώς και εύλογου εργολαβικού κέρδους Μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ίσων μειοδοτικών προσφορών, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει οποιονδήποτε από τους μειοδότες και να αναθέσει σε αυτόν την εκτέλεση του έργου Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού ή αντίστοιχα την απόρριψη της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού και την επανάληψη του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Εταιρίας. Κατά συνέπεια ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται μόνο με τη λήψη της σχετικής απόφασης του ΔΣ και την πρόσκληση στο μειοδότη προς υπογραφή σύμβασης Αντιρρήσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής εργολάβου σε αυτόν, γίνονται δεκτές και εξετάζονται, μόνον εφ όσον απευθύνονται στον Πρόεδρο της Επιτροπής και κατατεθούν σ αυτόν, μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειάς του. 8. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του διαγωνιζομένου των όρων της παρούσας διακήρυξης και των παραρτημάτων της Ο μειοδότης καλείται προς υπογραφή σύμβασης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κατακύρωση και η σύμβαση θα υπογραφεί μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την πρόσκλη ση. Στην προθεσμία αυτή ο μειοδότης πρέπει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα ή δικαιολογητικά, για την κατάρτιση της σύμβασης Η σύμβαση θα έχει διάρκεια για όλη την περίοδο συγκομιδής και συντήρησης σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή Αλυκής, ο οποίος αποτελεί και τον επί τόπου επιβλέποντα το έργο από πλευράς Εργοδότη (εκτός αν άλλως οριστεί) Η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας διακήρυξης καθώς και αυτούς του συμβατικού κειμένου που θα υπογραφεί και χωρίς καμία ευθύνη με βάση το νόμο κατά την απόλυτη κρίση της και ιδίως σε περίπτωση αλλαγής των οικονομικών ή νομικών όρων και συνθηκών που αφορούν την κατάσταση και τη νομική υπόσταση της εταιρίας, σε σχέση με τα έργα που αποτελούν τα αντικείμενα της διακήρυξης.

6 8.5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει, για οποιοδήποτε λόγο, την ματαίωση, τη μη κατακύρωση ή την επανάληψη του διαγωνισμού, με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, κατά την κρίση της, ή την εκτέλεση του με ίδια μέσα και προσωπικό, δίχως να απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία και δίχως η απόφαση να δημιουργεί κανένα δικαίωμα αποζημίωσης για τους συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται και αναγνωρίζουν ρητά το δικαίωμα αυτό της Εταιρίας Κάθε διαφορά, που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση, που θα υπογραφεί μεταξύ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» και του αναδόχου, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Αθήνα, 7 Αυγούστου 2013 Νικόλαος Τσαραπατσάνης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: «Α» ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Β» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Γ» ΕΝΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Α.1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στη συλλογή, πλύση και απόθεση άλατος στους χώρους των αλυκών Καλλονής και Πολιχνίτου Λέσβου, κατά τη συγκομιδή άλατος έτους 2013 και περιλαμβάνει τα επί μέρους αντικείμενα εργασιών, που αναφέρονται στον πίνακα Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ Α1. ΕΡΓΟ Λειτουργία υφιστάμενου μηχανήματος συγκομιδής και συστήματος αποκομιδής άλατος Λειτουργία αυτοκινούμενου σιλό άλατος και μεταφορικών ταινιών Συγκομιδής Λειτουργία των συρμών (δηζελάμαξες-βαγονέτα) μεταφοράς αλατιού στην μονάδα πλύσης (Μόνο για αλυκή Πολιχνίτου) 4 Λειτουργία μονάδας πλύσης 5 Λειτουργία μονάδας απόθεσης 6 Γενικές βοηθητικές εργασίες 7 Συντήρηση του Η/Μ Εξοπλισμού & της Εδαφοτεχνικής Υποδομής των αλυκών Λέσβου, μετά το πέρας των εργασιών συγκομιδής Α.2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ Το έργο της συγκομιδής του αλατιού θα εκτελεστεί καθ όλη τη διάρκειά του σε δύο (2) βάρδιες εργασίας στην αλυκή Καλλονής και μία (1) βάρδια εργασίας στην αλυκή Πολιχνίτου, από το προσωπικό που θα διαθέσει προς το σκοπό αυτό ο εργολάβος. Το έργο της συντήρησης του Η/Μ Εξοπλισμού & της Εδαφοτεχνικής Υποδομής των εν λόγω αλυκών, μετά το πέρας των εργασιών συγκομιδής, θα εκτελεστεί σε μία βάρδια. Οι ελάχιστες απαιτήσεις επάνδρωσης για την υποβολή προσφοράς είναι: ΠΙΝΑΚΑΣ Α2. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗΣ 1. Δύο (2) Χειριστές Χωματουργικών Μηχανημάτων 2. Ένας (1) Πρακτικός Μηχανικός 3. Δύο (2) Μηχανοτεχνίτες 4. Ένας (1) αδειούχος Ηλεκτροτεχνίτης 5. Δέκα εννέα (19 ) εργατοτεχνίτες, με την ακόλουθη κατά προτίμηση εμπειρία: Δύο (2) Βοηθοί Εμπειροτέχνη Εργοδηγού Διακίνησης Αλμών Δύο (2) Χειριστές Συστήματος Αποκομιδής Μηχ. Συγκομιδής Αλατιού Δέκα πέντε (15) Συντηρητές Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: 25 (είκοσι πέντε)

8 Η παραπάνω απαίτηση αφορά στο σύνολο του προσωπικού και ο διαμοιρασμός του σε βάρδιες γίνεται σύμφωνα με τις εντολές του Διευθυντή της αλυκής. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται απασχόληση των ίδιων εργαζομένων σε παραπάνω της μιας (1) βάρδιας ανά ημέρα. Α.3. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Το έργο θα εκτελεστεί με τον υπάρχοντα εξοπλισμό της αλυκής, στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται και με την επίβλεψη του αρμόδιου προστηθέντα του Εργοδότη, ο οποίος θα οριστεί ως επιβλέπων του έργου. Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει ότι ο διαγωνιζόμενος γνωρίζει τις εγκαταστάσεις των αλυκών, το χειρισμό του εξοπλισμού και τα ανθρώπινα μέσα που απαιτούνται. Σε περίπτωση που η γνώση αυτή δεν υπάρχει, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν επίσκεψη στους χώρους εκτέλεσης προκειμένου να διαμορφώσουν άποψη και να καταρτίσουν ανάλογα την προσφορά τους. 2. Ο Εργολάβος οφείλει και αναλαμβάνει να διαθέσει κατ ελάχιστον το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που θα οριστεί στη σύμβαση και μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Δεν επιτρέπεται απασχόληση των ίδιων εργαζομένων σε παραπάνω της μιας (1) βάρδιας ανά ημέρα εργασίας. 3. Μέσα σε επτά (7) ημέρες μετά την υπογραφή σύμβασης και τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών, προθεσμίες που δύναται να συντμηθούν, η Εταιρεία θα διαθέσει στον Εργολάβο: κατάσταση του διατιθέμενου κύριου εξοπλισμού, σχέδια γενικής διάταξης της εδαφοτεχνικής υποδομής και λοιπών εγκαταστάσεων συγκομιδής, πλύσης και απόθεσης. τον απαραίτητο εξοπλισμό των αλυκών στον εργολάβο για την εκτέλεση του έργου. Κατά την παράδοση συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται τα παραχωρούμενα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός. 4. Η συντήρηση του Εξοπλισμού καθ όλο το χρόνο εκτέλεσης του έργου, αποτελεί ευθύνη του Εργολάβου. Ο εφοδιασμός με αναλώσιμα, ανταλλακτικά, υλικά, λιπαντικά, ηλεκτρική ενέργεια και γλυκό νερό, αποτελούν υποχρέωση του Εργοδότη και θα παρέχονται, μετά από αίτημα του Εργολάβου. Η ανάγκη απόκτησης και χρήσης αυτών εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον επιβλέποντα εκ μέρους του Εργοδότη το έργο. Καμία δαπάνη δεν θα καταβάλλεται αν δεν τηρηθεί η διαδικασία αυτή. 5. Ο Εργολάβος, μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την ανάληψη εργασίας, υποχρεούται: να ορίσει επί τόπου μηχανικό για την εκτέλεση του έργου, ο οποίος θα δέεται τις οδηγίες και τις υποδείξεις του Εργοδότη να υποβάλλει στον Εργοδότη κατάσταση με το προσωπικό, ειδικότητα, που θα επιλέξει για την εκτέλεση του έργου. Ο επιβλέπων μηχανικός του Εργοδότη εγκρίνει την υποβληθείσα κατάσταση προσωπικού από τον εργολάβο και ορίζει την απαιτούμενη διάρκεια ανά

9 απασχόλησης ανά εργαζόμενο. Με την έγκριση της κατάστασης αυτής ο Εργολάβος υποχρεούται να προβεί άμεσα και πριν την έναρξη των εργασιών στην πρόσληψη του προσωπικού με την διάρκεια σύμβασης που θα έχει ορίσει ο Εργοδότης. Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν αυξομειώσεις του απασχολούμενου προσωπικού, ανάλογα με τις ανάγκες του υπό εκτέλεση έργου και σχετική έγκριση του επιβλέποντα μηχανικού του Εργοδότη. 6. Ο Εργολάβος βαρύνεται με τη δαπάνη αμοιβής του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει, την ασφαλιστική κάλυψη και τις πάσης φύσεως εισφορές και κρατήσεις που το αφορούν, καθώς και με τη συντήρηση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων που του παραχωρήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό, εκτός αν αναφέρεται άλλως στην παρούσα ή τη σύμβαση που θα καταρτισθεί και έχει υποχρέωση ν αντικαταστήσει οποτεδήποτε το προσωπικό που θα του υποδειχθεί ως κατάλληλο. Οι προβλέψεις του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα για κάθε νέα πρόσληψη. 7. Το προσωπικό πρέπει να είναι έμπειρο και κατάλληλο για εργασίες σε περιβάλλον αλυκής. Ειδικά οι χειριστές του μηχανήματος συγκομιδής πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ώστε ν αποφεύγονται οι βλάβες στα μηχανήματα ή η πρόσμειξη του άλατος με ξένα σώματα. Ο Εργολάβος και οι προστηθέντες του οφείλουν να συμμορφώνονται στις οδηγίες του Εργοδότη και του επιβλέποντα εκ μέρους του το έργο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα διακόπτονται οι εργασίες σε βάρος του εργολάβου. 8. Η πληρωμή του Εργολάβου θα γίνεται με βάση: το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση του έργου, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των μικτών αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών για την χρονική περίοδο αναφοράς, πλέον του εργολαβικού οφέλους όπως αυτό ορίζεται στην οικονομική προσφορά του καθώς επίσης και του αντίστοιχου συνολικού κόστους Επιδομάτων Αδείας, Δώρου Χριστουγέννων και Αποζημίωσης Αδείας για το εν λόγω προσωπικό, πλέον του ποσοστού εργολαβικού οφέλους, όπως αυτό ορίζεται στην οικονομική προσφορά του εργολάβου. Η δεδουλευμένη ημέρα εργασίας προκύπτει ανά ημέρα από βεβαίωση του επιβλέποντα εκ μέρους του Εργοδότη, ότι το έργο εκτελέστηκε προσηκόντως και οι ώρες απασχόλησης διανύθηκαν εντός του αντικειμένου του δημοπρατούμενου έργου. Χρόνος απασχόλησης λογίζεται αποκλειστικά ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών που προβλέπει η παρούσα και η σύμβαση που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης ή από ανωτέρα βία ή άλλο έκτακτο περιστατικό διακοπής ή καθυστέρησης των εργασιών, ο χρόνος καθυστέρησης δεν υπολογίζεται στην αμοιβή του Εργολάβου. 9. Το ημερομίσθιο ή ο μισθός των προσληφθέντων υπαλλήλων θα ορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία ανά ειδικότητα, εμπειρία και προσωπικά στοιχεία των προσληφθέντων υπαλλήλων. Ο επιβλέπων

10 μηχανικός του Εργοδότη εγκρίνει την ορισθείσα κατάσταση ημερομισθίων ή μισθών του προσωπικού. από τον εργολάβο, 10. Σε περίπτωση υπέρμετρης καθυστέρησης και λόγω της ανάγκης ακριβόχρονης εκτέλεσης του έργου, η Εταιρία δικαιούται να κηρύξει τον εργολάβο έκπτωτο και να παρακρατήσει ως ποινική ρήτρα κάθε μη καταβληθείσα δεδουλευμένη αμοιβή του εργολάβου. Υπέρμετρη λογίζεται η καθυστέρηση εκτέλεσης εργασιών που περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο, με υπαιτιότητα του Εργολάβου, επί τρεις (3) συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες. 11. Με την ολοκλήρωση της σύμβασης, ο Εργολάβος οφείλει να παραδώσει τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό του Εργοδότη απολύτως συντηρημένα όπως επίσης και την εδαφοτεχνική υποδομή των αλυκών. Κατά την παράδοση συντάσσεται πρακτικό όπου αναφέρεται η ολοκλήρωση των εργασιών ή οι απομένουσες εργασίες, για τις οποίες τάσσεται προθεσμία ολοκλήρωσης. 12. Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα και μετά την υπογραφή της σύμβασης να ζητήσει με μονομερή δήλωση τη ματαίωση του συμβατικού αντικειμένου σε μία ή περισσότερες αλυκές, αν κατά την απόλυτη και ελεύθερη χρήση του, για οικονομικούς, τεχνικούς ή άλλους λόγους, δεν είναι εφικτή ή οικονομικά συμφέρουσα η πραγματοποίηση εν όλω ή εν μέρει, της συγκομιδής. Στην περίπτωση αυτή η σύμβαση λύεται αζημίως. Αθήνα 7 Αυγούστου 2013 Νικόλαος Κοροβέσης Διευθυντής Παραγωγής & Ανάπτυξης

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Τόπος, Ημερομηνία & Ώρα Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Υ/Κ Αθηνών της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ» Ασκληπιού 1, 4ος Όροφος Αθήνα 26 Αυγούστου :00 π.μ. Περιγραφή έργου Εργασίες Συγκομιδής Αλατιού Αλυκών Λέσβου ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ* Αριθμητικά (%) ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ολογράφως (%) ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ** ( ) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ*** ( ) * Το Εργολαβικό Όφελος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του εκτιμώμενου κόστους του έργου και περιλαμβάνει τις δαπάνες διαχείρισης του έργου καθώς και το εργολαβικό κέρδος. ** Το Εκτιμώμενο Κόστος του έργου περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού δηλαδή τις Μικτές Αποδοχές, τις Εργοδοτικές Εισφορές, το Επίδομα Αδείας, το Δώρο Χριστουγέννων και την Αποζημίωση Αδείας των εργαζομένων, (με την στελέχωση του Παραρτήματος «Α»), για το σύνολο του χρόνου απασχόλησής των. *** Το Συνολικό Κόστος του έργου υπολογίζεται από το άθροισμα του εργολαβικού οφέλους (ως ποσοστού επί του εκτιμώμενου κόστους) και του εκτιμώμενου κόστους. Οι αναφερόμενες τιμές κόστους δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Το ποσοστό εργολαβικού οφέλους αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως, είναι καθορισμένο και σταθερό και δεν υπόκεινται σε καμιά μεταβολή, για οποιοδήποτε λόγο, μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης ή την παράτασή της. (Ημερομηνία) (υπογραφή σφραγίδα)

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ ( ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013) Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: (α) διαθέτω πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση εργολαβιών τεχνικών έργων παρόμοιων με το δημοπρατούμενο (β) δεν έχω πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον μου διαδικασία πτώχευσης, δεν έχω τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελώ σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς (γ ) δεν έχω καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και (δ) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. Ημερομηνία:.201 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή)

13 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

14 (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΛΥΚΩΝ ΛΕΣΒΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013) Ο Η Όνομα: Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Ταχυδρομείου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρίας με την επωνυμία.. ότι: (α) είμαι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που εκπροσωπώ, δεσμεύω αυτή με μόνη την υπογραφή μου και τα νομιμοποιητικά στοιχεία και στοιχεία εκπροσώπησης που αναφέρονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή και αμετάβλητα το χρόνο υποβολής της προσφοράς (β) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων ή στελεχώνεται από μηχανικούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις εκτέλεσης αυτών (γ) το νομικό πρόσωπο, που εκπροσωπώ δεν έχει πτωχεύσει ή έχει εκκινήσει εναντίον του διαδικασία πτώχευσης, δεν έχει λυθεί ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, κοινή ή ειδική εκκαθάριση ούτε τελεί σε αποκλεισμό από δημόσιους διαγωνισμούς (δ) δεν έχω καταδικασθεί για κάποιο ποινικό αδίκημα σχετικά με την επαγγελματική μου δραστηριότητα και (ε) αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν τα παραπάνω εφόσον ζητηθούν από την Εταιρία είτε πριν είτε μετά την ανάδειξη μειοδότη. Ημερομηνία:.201 Ο Η Δηλ. (Υπογραφή)

15 (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση Πληροφοριών: Ξενίας 24, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11528 Πληροφορίες : Γραμματεία Τηλέφωνο : 2107450400 FAX : 2107450500 EMAIL : info@etean.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΟΡΟΙ: Ηράκλειο, 28.03.2014 Αρ. Πρωτ. 344 «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΑΦΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΛΟ 40.590,00. Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων Δήμου Ορχομενού 2015 ΠΡΟΫΠ. 40.590,00(με ΦΠΑ) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Ορχομενού Έχοντας υπόψη 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΒΟΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΠ/ΝΒΝΕ Τηλ. 22940 60102 Φ. 604/07/15 Σ. 102 Αγία Μαρίνα, 23 Μαρτίου 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα