1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Κυτέας Γεώργιος (Α.Μ ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Καμiνάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202

2 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Κυτέας Γεώργιος (Α.Μ ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΚΕΦ. - ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ (Ε.Η. Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕ ΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΗΕ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑ ΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε. Η.Ε ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ Ε.Η.Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2ο -ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ... 3 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3ο - ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ <DΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4ο -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΥΠΟΥ STAB ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ U.P.S ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη της ηλεκτρολογικίς εγκατάστασης πολυώροφο κτιρίου. Αρχικά, παρατίθεται μία εισαγωγική ενότητα στην οποία δίδονται βασικές έννοιες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, οι κανονισμοί που διέπουν την εκπόνηση των μελετών που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση της εργασίας. Ακολούθως παρουσιάζονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί των γραμμών - κυκλωμάτων και των ηλεκτρικών πινάκων διανομής, καθώς επίσηςδίνεται η τεχνικί περιγραφή με βάση της οποίας θα μπορεί να γίνει η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η εγκατάστασής τους. Τέλος, στο Παράρτημα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά σχέδια. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια του τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σταύρο Καμινάρη, που με καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακίς εργασίας μου. 3

5 ΚΕΦ. - ΕΙΣΑΓΩΓΉ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ (Ε.Η.Ε.) Η η λεκτρικί εν έ ργε ια παράγεται στου ς σταθμού ςπαραγωγής και μεταφ έ ρ εται στα κέ ντρα κατανάλωσης μέσω των γραμμών μ εταφοράς υψη λί ς τάση ς ( ΥΤ). Στα κέντρα κατανάλω ση ς η ΥΤ υποβιβάζεται (π.χ. από 50 kv) στη ΜΤ (π. χ. στα 20 kv) μέσωμετασχηματιστών υποβιβασμού τάσης. Οι μετασχηματιστές (ΜΣ) με τον αναγκαίο εξοπλισμό του εγκαθίστανται σ ε ειδικά διαμορφωμένους χώ ρου ς, οι οποίοι ονομάζονται υποσταθμοί διανομής και ανήκουν στην επιχείρηση διανομί ς ηλε κτρική ς εν έ ργ ε ιας (Δημόσια Επιχε ίρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ).Διακρίνουμ ε τους υποσταθμού ς διανομής ΥΤ/ΜΤ (50 kv/20kv), όπου η ΥΤ υποβιβάζεται στη ΜΤ και τους υποσταθμούς διανομής ΜΤ/ΧΤ (400 V/230 V, πολική τάση /φασικ~ί τάση), όπου η ΜΤ υποβιβάζεται στη ΧΤ.Ανάλογα με την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των καταναλωτών, διακρίνουμε τουςκαταναλωτέςυτ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΥΤ τη ς ΔΕΗ των 50 (kv), τους καταναλωτές ΜΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΜΤ τη ς ΔΕΗ των 20 (kv) και τους καταναλωτές ΧΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ των 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz). Οι καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ πρ έπει να κατασκευάσουν με δική τους ευθύνη υποσταθμό με ΜΣ υποβιβασμού της ΥΤ ή ΜΤ σε ΧΤ. Οι καταναλωτές ΧΤ διαθέτουν μετρητή ηλε κτρικής ενέ ργειας, ο οποίος τοποθετείται με ευθύνη της ΔΕΗ στο σημε ίο παροχέτευσης της εγκατάστασης. Η ΔΕΗ έχει την υποχρ έ ωση και είναι υπεύθυνη να κατασκευάσει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (υποσταθμοί, εναέρια δίκτυα διανομής ή υπόγεια καλώδια κλπ.), ώστε να φ έ ρ ε ι την ηλεκτρικ~ί ενέργειαμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τάσης και συχνότητας μέχρι το σημείο παροχέτευσης της εγκατάστασης. Το σημε ίο παροχέτευσης ή σημείο σύνδ εσης της εγκατάστασης με τάση ΔΕΗ είναι ο ΜΣ ΜΤ /ΧΤ για καταναλωτές ΜΤ ή ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτέ ς ΧΤ.Από το σημείο σύνδ ε σης, ο καταναλωτής (πελάτης) παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργ εια, η οποία διανέμεται σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό του χώρου του κτιρίου, όπου και καταναλώνεται από τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης (π.χ. ηλ ε κτρικ ές μηχανές και λοιπές συσκευές κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας). Η ηλε κτρική εγκατάσταση (ΗΕ) που απαιτείται για την παραλαβή, διανομ και χρησιμοποίηση τη ς ηλεκτρικ~ίς ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανήκει στον καταναλωηί, ονομάζεται εσωτερική ηλεκτρικ~ί εγκατάσταση (ΕΗΕ) και είναι ιδιοκτησία του καταναλωτή. Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεριμνούν μόνοι τους για την ε κτέλ ε ση τη ς ΕΗΕ, στην οποία η ΔΕΗ δεν έχει καμία ανάμιξη. Η κάθ ε ΕΗΕ πε ριλα μβάν ε ι ένα σύνολο από ηλε κτρο λογικά υλικά, τα οποία έ χουν επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκε κριμένοσκοπό. 4

6 Παραγωγή 5kV Μετασχηματιστής ανύψωσης 5kV/50kV ή 5kV/400kV Γραμμές μεταφοράς 50kVή 400Κν Μετασχηματιστής υποβιβασμού 50kV/22kV ή 400kV/22kV Γραμμές διανομής 22kV Μετασχηματιστής υποβιβασμού Μετασχηματιστής υποβιβασμού 22 kv /6.6 kv 22 kv / V r Καταναλωτές μέσης τάσης r Καταναλωτές χαμηλής τάσης (εργοστάσια (οικίες) καταστήματα) Σχιjμα. ΙΔιάγραμμα μεταφοράς της ηλειcτρι ιcιjς ενέργειας 5

7 .2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ΧΤ (κάτω από lkv), οι οποίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (εγκαταστάσε ις φωτισμού, ρευματοδοτών, κινήσεως) και τιςεγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (εγκαταστάσεις κουδουνιών, θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων, κεραιών, επεξεργασίας πληροφοριών κλπ.). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τάσεις άνω του (k V), στις οποίες περιλαμβάνονται οι υποσταθμοίυτ/μτ και ΜΤ/ΧΤ. Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σύγχρονες τεχνολογίες, οιεγκαταστάσεις πυρανίχνευσης κλπ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων εκρηκτικού περιβάλλοντος. Η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ ΧΤ γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384(ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/ ), το οποίο αντικατέστησε τους προηγούμενους ΚανονισμούςΕσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) (ΦΕΚ Β/59/-4-955). Η αντικατάσταση του ΚΕΗΕμε το Πρότυπο HD 384 έγινε και για την ανάγκη εναρμόνισης της χώρας μας προς τα ισχύονταευρωπαϊκά Πρότυπα, που διέπουν τιςηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις χώρες μέλη της ΕυρωπαϊΚΊς Ένωσης. Εδώ, θα ασχοληθούμε με τη μελέτη και το σχεδιασμό ΕΗΕ οικιακών και βιομηχανικώνκαταναλωτών ΧΤ..3 ΕΗΕ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Οι ΕΗΕ ισχυρών ρευμάτων υλοποιούνται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία προορίζονται γιακατοικία, εργασία ή παραμονί ατόμων. Με την υλοποίησί τους εξασφαλίζεται η δυνατότητα τεχνητούφωτισμού και η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης (φορτία), ανεξάρτηταεάν αυτές οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνδεθούν με δημόσιο δίκτυο διανομς ηλεκτρικής ενέργειας με άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, η ένταση ρεύματος που διαρρέει τα διάφορα κυκλώματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί, σε συνθήκες σφάλματος (π.χ. 6

8 βραχυκυκλώματος), να αποκτήσει υψηλήτιμ και να καταστεί επικίνδυνη για πρόσωπα πράγματα (π.χ. ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής ή καταστροφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης). Σε συνθίκες σφάλματος πρέπει νααποκλείεται η εμφάνιση υψηλών τάσεων επαφς σε μεταλλικά περιβλήματα συσκευών με τα οποίαμπορεί να έλθει κανείς σε επαφ. Για το λόγο αυτό, η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και των εκάστοτε μελλοντικών συμπληρώσεων Ίτροποποιήσεών τους. Οι ΕΗΕ ασθενών ρευμάτων και ειδικότερα το τμίμα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών,που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως τηλεφωνικές, κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονταικαι κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας και ηπροστασία των ατόμων από επικίνδυνες τάσεις επαφής. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμόεσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (ΦΕΚ 773/Β/983) και τον ισχύοντα κανονισμό τοποθέτησης καισυντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 269/Β/97) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους..4 ΒΗΜΑΤ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Η.Ε. Πριν από τη μελέτη ΕΗΕ κτιρίου πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες πουαφορούν στις συνθήκες λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και οι οποίες πρέπει να λαμβάνονταιυπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης της ΕΗΕ. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι εξίς: Η κατηγορία του χώρου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΕΗΕ (π.χ. χώροι ξηροί, χώροι υγροί, χώροι με κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών ή εκρήξεων κλπ.). Η ισχύc: ηc: εγκατάστασης, η οποία προσδιορίζεται από το σύνολο και το είδος των συσκευών ήμηχανημάτων, των φωτιστικών σημείων και ρευματοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεσηίταυτοχρονισμού ης εγκατάστασης. Επίσης, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση της ηλεκτρικής ισχύος της εγκατάστασης. Η Θέση του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προσδιοριστεί η πορεία της γραμμής (παροχή) από τον μετρητή έως το γενικό πίνακα διανομίς της ΕΗΕ. Τα σχέδια των κατόψεων, των πλάγιων όψεων και των χαρακτηριστικών τομών του κτιρίου μεκατάλληλη κλίμακα (συνήθως :50 : 00). Στις 7

9 κατόψεις σχεδιάζεται η ΕΗΕ με τη θέση τωνφωτιστικών σημείων, των ρευματοδοτών, των ηλεκτρικών γραμμών, του γενικού πίνακα και των υποπινάκων (εάν υπάρχουν) κλπ. Το εσωτερικό ύψος του χώρου του κτιρίου λαμβάνεται από τις χαρακτηριστικές τομές. Οι συνθήκες λειτουργίας της ΕΗΕ (π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, υψόμετρο, υγρασία κλπ.), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση και εκλογή του ηλεκτρολογικού υλικού της εγκατάστασης. Μετά τη συλλογ των παραπάνω πληροφοριών συντάσσεται η μελέτη της ΕΗΕ, με σκοπό ναικανοποιούνται τρεις βασικοί όροι : η καλί λειτουργία, η οικονομικ~ί λειτουργία και η ασφαλής λειτουργίατης εγκατάστασης. Η μελέτη μιας ΕΗΕ περιλαμβάνει: Τη σύνταξη τεύχους υπολογισμών, όπου παρατίθενται αναλυτικοί υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση και εκλογή του προτεινόμενου ηλεκτρολογικού υλικού της ΕΗΕ (διατομέςκαλωδίων, διάμετροι σωληνώσεων, μέσων προστασίας και ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης κλπ.). Τη σύνταξη των ηλεκτρολογικών σχεδίων των κυκλωμάτωντης ΕΗΕ στις κατόψεις του κτιρίου, καθώς και την παράθεση των μονογραμμικών διαγραμμάτων των ηλεκτρικών πινάκων της ΕΗΕ. Τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής των ηλεκτρολογικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΗΕ, καθώς και την περιγραφή των αναγκαίων κατασκευαστικών λεπτομερειώντάσης ΕΗΕ, όταν αυτό απαιτείται.5 ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ Ε.Η.Ε. Κάθε ΕΗΕ κτιρίου αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:. Την κύρια γραμμ)(ονομάζεται και παροχή), δηλαδή τη γραμμή που αναχωρεί από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και καταλήγει στον πίνακα διανομίς της εγκατάστασης, όταν πρόκειται για οικιακό καταναλωτ~ί. Στην περίπτωση καταναλωτή ΜΤ είναι τη γραμμή που συνδέει το ΜΣ ΜΤ/ΧΤ με το γενικό πίνακα διανομίς ς εγκατάστασης. 2. Το γενικό πίνακα και τους υποπίνακες διανομής, εάν υπάρχουν. Για τους οικιακούς καταναλωτέςαπαιτείται συνήθως μόνο ο γενικός πίνακας. Όμως, σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος (π.χ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα κλπ.) απαιτείται ηξεχωριστή τροφοδότηση ομοειδών φορτίων 8

10 (φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης), κάτι που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αντίστοιχων υποπινάκων διανομής. 3. Τα ηλεκτρικά φορτία(λέγονται και καταναλώσεις), όπως οι ηλεκτρικές μηχανές και οι συσκευέςκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τροφοδοτούνται από τους πίνακες με τα κυκλώματαδιακλάδωσης. 4. Τις διατάξεις γείωσης προστασίας της εγκατάστασης..6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΤΗΣ Δ. Ε.Η. Η μόνιμη παροχή ή ρευματοδότηση ηλεκτροδότηση μιας ΕΗΕ είναι το καλώδιο που αναχωρεί από τοδίκτυο διανομής της ΔΕΗ και καταλήγει στο μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή. Εκτός απότο καλώδιο της παροχς, η ΔΕΗ τοποθετεί το κιβώτιο, τη μετρητική διάταξη και την ασφάλεια ηίξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του μετρητή από βραχυκυκλώματα. Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ή των μετρητώνηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κλπ.). Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις, όταν αυτό δε διαθέτεικατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό. Η όδευση του καλωδίου παροχς, εάν δηλαδή θα είναι εναέρια ή υπόγεια,καθώς και η θέση των μετρητών στο χώρο του κτιρίου, υποδεικνύεται από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με τονμηχανικό - ιδιοκτήτη του κτιρίου. Οι ηλεκτρικές παροχές διακρίνονται σε μ ονοφασικέςκαι τριφασικές. Οι μονοφασικές παροχέςεξυπηρετούν μονοφασικές καταναλώcrεις με μικρή ισχύ (π.χ. κατοικίες) και οι οποίες τροφοδοτούνται απότο δίκτυο ΧΤ με φασική τάση ενεργού τιμής 230 (V) και συχνότητας 50 (Hz). Οι τριφασικές παροχέςεξυπηρετούν καταναλώσεις μεγάλης ισχύος με τριφασικά ή και μονοφασικά φορτία (π.χ. εμπορικές,βιοτεχvικές και βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες σύγχρονες κατοικίες). Εάν η τροφοδότηση τωντριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΧΤ, η ενεργός τιμ της πολικής και φασικής τάσης είναι400 (V) και 230 (V) αντίστοιχα και η συχνότητα 50 (ΗΖ). Εάν η τροφοδότηση των τριφασικώνκαταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΜΤ, η ενεργός τιμή της πολικής τάσης είναι 20 (kv) και απαιτείταιαπό τον καταναλωτ~ί η κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ για τ~ντροφοδότ~ση των φορτίων της εγκατάστασης. Το καλώδιο παροχς της ΔΕΗ είναι συγκεντρικό τύπου BυtylNeopΓene(BN) κατάλληλης διατομής και είναι διπολικό (φάση L καιουδέτερος 9

11 Ν) για μονοφασικίί παροχί και τετραπολικό (τρεις φάσεις L, L2, L3 και ουδέτερος Ν) για τριφασικί παροχή. Εγκατεστημένη ισχύς (kva). Είναι το σύνολο της ονομαστικής ισχύος (kva) των συσκευών καιμηχανημάτων του καταναλωτή. Η ονομαστική ισχύς αναγράφεται στην πινακίδα της ηλεκτρικήςσυσκευίς και είναι η ισχύς που μπορεί να αποδίδει συνεχώς η συσκευί, χωρίς προβλήματαυπερφόρτισης. Αντί της φαινόμενης ισχύος, στην πινακίδα μιας συσκευής μπορεί να αναγράφεται ηπραγματική ισχύς (W, kw) και ο συντελεστής ισχύος ( cosφ ). Από τα δύο αυτά μεγέθη υπολογίζεται ηονομαστικί φαινόμενη ισχύς της συσκευής. Η ΔΕΗ πρέπει να γνωρίζει τη συνολικήεγκατεστημένη ισχύ μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συντελεστής ταυτοχρονισμού. Ο συντελεσηίς ταυτοχρονισμού είναι μικρότερος της μονάδας, είναι διαφορετικός για κάθε είδος καταναλωτή και εκφράζει το ποσοστό των φορτίων που είναι ενεργοποιημένατην ίδια χρονική στιγμή στην εγκατάσταση. Στον Πίνακα (στοιχεία ΔΕΗ) δίνονται οι τιμές του συντελεστή ταυτοχρονισμού για τον υπολογισμό παροχής ΕΗΕ, ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρικών κυκλωμάτων - εγκαταστάσεων μετρητικών διατάξεων ΗΕ. Ταυτοwονισμός =Μέγιστη Ζήτηση/ Εγκατεστημένη Ισχύς Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού μιας ΕΗΕ προσδιορίζεται επακριβώς μόνο εάν γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας κάθε μιας συσκευής της εγκατάστασης, κάτι που βεβαίως σπάνια συμβαίνει. Συνήθως, λαμβάνονται εμπειρικές τιμές του συντελεστή ταυτοχρονισμού, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη..7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ Για την εκτέλεση των Η/Μ μελετών, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και σε όσα σημεία δεν καλύπτουν, θα λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (DIN, VDE, BS, κλπ)]. 0

12 .7. Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων. Κανονισμοί. Οι μελέτες των εγκαταστάσεων ισχυρ ών ρευμάτων συντάσσονται σύμφωνα με τους πιο κάτω Ελληνικούς κανονισμούς όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν σήμε ρα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚΔΟΣΗ, Απαιτήσεις για ηλε κτρικές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 30852, χρώματα μονώσεων IEC , Πίνακες Χαμηλής Τάσης VDE 0295, IEC 60228, HD 383 ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις για καλώδια χαλκού. ΠΔ 7/88, DIN 402 διέλευση καλωδίου από πυροδιαμέρισμα ΠΔ 7/88, ΕΛΟΤ ΕΝ 838 Φωτισμός Ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ Μέρος: Φωτισμός Εσωτερικών χώρων Εργασίας. ΚΥΑ 50/208/62 Καθιέρωση υποχρεωτικίς εγκατάστασης προστασίας.7.2 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου- γειώσεις. Κανονισμοί. ΚΥΑ 50/208/642 - Καθιέρωση Υποχρεωτικής Εγκατάστασης ΘεμελιαΚΊΊς Γείωσης ΕΛΟΤ 97 - Προστασία κατασκευών από κεραυνούς, Γενικές Αρχές ΕΛΟΤ 42 - Προστασία κατασκευών «Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογής επιπέδου προστασίας» ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος : Γενικές Αρχές ΕΛΟΤ. ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέ ρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 3 : Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για την ζωή. ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 4: Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η πτυχιακή ε ργασία αφορά την μελέτη πολυώροφουκαταστήματοςενδυμάτων.το κτίριοαποτελείται από: Υπόγειος χώροςκαταστήματος (αποθηκευτικόςχώρος) Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν κάποιοι αυτόνομοι αποθηκευτικοί χώροι. Επίσης εκεί βρίσκονται όλες οι ηλε κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου σε επ ιμέρους χώρους. σόγειοςχώ ροςκαταστή ματος Στο ισόγειο βρίσκεται η είσοδοςκαταστήματοςκαθώςεπίσης και τα ταμεία. Α' και Β' Όροφοςκαταστήματος Στον πρώτο και δεύτεροόροφο όπως και στο ισόγ ειο είναι ο κύριοςχώροςέκθεσης των ε μπορ ευμάτων με χώρους δοκιμαστηρίων και διαδρομών. Γ' Όροφοςκαταστήματος Στον τρίτο όροφο υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, wc και στον εξωτερ ικό χώρο βρίσκονται οι εξωτερικές κλιματιστικές μονάδ ες του κτιρίου. 2

14 2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 2.2..Υπολογισμοί Γραμμής Γενικού Πίνακα - Μετρητή Ο υπολογισμός αυτής της γραμμής πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: Υπολογίζουμε το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που αναχωρούν από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάσταση ς. Επιλέγουμε από τον Πίνακα 2. τη διατομί Α S των αγωγών που αντιστοιχεί στην παραπάνω ένταση ρεύματος. Υπολογίζουμε το μέσο συντελεστ~ί ισχύος (συνφ, ) της εγκατάστασης από τη σχέση: Σιί Χ σvvψn συνφm = ---- Σιι Ελέγχουμε την πτώση τάσης των αγωγών της γραμμίς Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης- Πίνακα που πρέπει να είναι μικρότερη των 2V, για να είναι παραδεκτή η διατομή που επιλέξαμε παραπάνω. Ο έλεγχος της πτώσης τάσης γίνεται από τη σχέση: {3 χ ρ χ l χ Ι χ συvφm ΔU = Α Επιλέγουμε το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρ ικού πίνακα. Το καλώδιο αυτό περιλαμβάνει τις τρεις φάσεις, τον ουδέτερο και την γείωση. Επιλέγουμε τις γενικές ασφάλειες και τον γενικό διακόπτ~ του ηλεκτρικού πίνακα, από πίνακες. Ελέγχουμε την ομαλή πτώση τάσης της εγκατάστασης που πρέπει να έχει μικρότερη των 2V για την τάση του δικτύου των 400V, για να είναι παραδεκτές όλες οι παραπάνω εκλεγμένες διατομές καλωδίων. Η ολική πτώση τάσης περιλαμβάνει την πτώση τάσης: a) Των αγωγών μεταξύ Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης-Πίνακα, και b) Του δυσμενέστερου φορτίου (γραμμή με την μεγαλύτερη πτώση τάσης). Παρατηρήσεις:. Στην πε ρίπτωση που μία εγκατάσταση εμφανίζει συντελεστ~ί χρησιμοποίησης ή ταυτοχρονισμού κατά τη λειτουργία της, ο υπολογισμός της ηλεκτρικής γραμμς Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης - Πίνακα πραγματοποιείτα ι για το ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύο ς που προκύπτει από το γινόμενο της ολικής ισχύο ς της εγκατάστασης επί το συντελεστ~ί χρησιμοποίησης. Δηλαδή: Ρεγκατεστ. = ( συντελεστήςχρησιμοποίησης) Χ Ρολικιj 3

15 2. Ο συντελεστή ς χρησιμοποίησης ή ταυτοχρονισμού με μια εγκατάσταση προκύπτει από το πηλίκιο της απορροφούμενη ς ισχύος κατά τη λειτουργία της δια την εγκατεστημένη της ισχύ. Δηλαδή: λ,, Ραπορροφούμενηκατάτηλειτουργία συντε εστης χρησιμοποιησης = Ρ.. εγατεστη μtνη ισχυς 3. Η διατομή της γραμμής γείωσης μέσα και έξω από το έδαφος είναι ανάλογη με τη διατομή των αγωγών τροφοδοσίας των γραμμών. 4. Η πραγματοποίηση μιας μελέτης εγκατάστασης φωτισμού γίνετ αι από την παρακάτω διαδικασία: );> Υπολογίζουμε τη συνολικί ένταση του ρεύματος, θεωρώντας. Ένταση ρεύματος για κάθε φωτιστικό σημείο. Ένταση ρ εύματος μονοφασικών ρευματοδοτών: 2, Α για κάθε ρευματοδότη. );> Προσδιορίζουμε την διατομή (Α ή S) του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα φωτισμού για την παραπάνω συνολικ~ί ένταση, χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 2.. );> Επ ιλέγουμε την πτώση τ άσης - της γραμμίς μ~ίκου ς - που πρέπει να είνα ι μικρότερη των l 2V, για τη τάση του δικτύου των 400V, από τη σχέση:.../3 Χ ρ χ l Χ Ιολ. φ. χ συvφ u= );> Επιλέγουμε το καλώδιο τροφοδοσία ς του πίνακα Ο π.χ. 5 χα (mm 2 ), δηλαδή (3Φ + Ν + Γ) Α 4

16 Πίναιcας 2. ΕΛΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ Μέ'γιστα Εmψ:πόμι:να ριύμαrα (σε Α) ιντοιχισμivω (Χωνωτών) και ιπποίχιων (οραn~ν) ηλε κτρικών γραμμών Μόνωση από PVC ή ΕΡΗ ή XLPE " : ~ ~ PVC ΕΡRή XLPE Ο ι αpιθμο πσρmπ:μποuν σπς στηλις που σ κοιlοu θοuν Πλή~ς Μονωμ[νοι αγω οί σε Π ολuπολ ι κό καλιοοιο ΦορτιζόμΕVίΙJ σωμνα Γuμνο Σεσωληνα ν Εvτοιχ~σμ~ι Ε τn τοί χ ιο Ε vrοιχj σμέν Εmτοίχ ιο Ε>'Τ οιχισμiν Ετnτοίχιο αγωγιίν ο ο ο Β 4 6 uι ~ ~ χ Στήλες nini ,5 3 3,5 4,5 5, ,5 7,5 8 9, & Ί & Β J ' Β{) :ΌΟ ΒΙCΛΙΟΘΗΚΗ

17 2.2.2Υπολογισ μοί γρα μμών Πινάκων Χα μηλής Τάσης και επιμέρους γραμμών. Το κτίριο ηλεκτροδοτείταιαπό το δίκτυοχαμη λίςτάσης τη ς ΔΕΗ. Η παροχ από την κυψέλη και τον μετρ η τή της ΔΕΗ καταλήγει στο γενικό πεδίο του κτιρίου(π.κ.). Ο γενικός πίνακας τροφοδοτεί τους επιμέρους πίνακες φωτ ισμού και κίνησης των ορόφων. Όπως και τον κεντρικό πίνακα κλιματισ μού τους πίνακες ανελκυσηίρα,αντλιών,uρs και πυρόσβεση ς. Στη συνέχεια ο κεντρικός πίνακας κλιματισμού τροφοδοτεί τους επιμέρους πίνακες εσωτερικών κλιματιστικών καθώς και τις εξωτερ ικές κλιματιστικές μονάδες.. Π.ΥΠΟΓΕΙΟΥ. Π.ΙΣΟΓΕΙΟΥ. Π.ΑΌΡΟΦΟΥ. π.κ. '. Π.ΒΌΡΟΦΟΥ. Π. ΓΌΡΟΦΟΥ. Π. ΑΝΤΛΙΩΝ. Π.ΠΥΡ/ΣΗΣ. Π.ΑΝΕΛ/ΡΑ. Π.ΚΛ. ΥΠΟΓ.. Π.UPS. Π.ΚΛ.ΙΣΟΓ Π. ΚΛΙΜ/ΜΟΥ. Π.ΚΛ. Α'ΟΡΟΦ. Π.ΚΛ.ΒΌΡΟΦ. Π.ΚΛ.ΓΌΡΟΦ 6

18 Πίνακας Υπογείου Τύπος V Ρ v Ρ=-Η/=- Φωτισμός. Κύκλωμα : 208W Βάση του Τύπου προκύπτ ει ότι: Κύκλωμα 2: 572 W-2,48A Κύκλωμα 3: 46 W-2,03A Κύκλωμα4: 47W-,8A Κύκλωμα 5: 208 W-0,90A Κύκλωμα 6: 8 W-0,08A Κύκλωμα 7: 72 W-0,3A V Ρ 208 Ρ = - Η Ι = - = - = ο 90Α J V 230 Κύκλωμα 8: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α Κύκλωμα 9: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α Κύκλωμα 0: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα Ο ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη loa (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3xl,5mm 2 Ισλι = 3, 75Α 7

19 Ρευματοδότες. Κύκλωμα : 2 τεμ. χ 500W= OOOW Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = - Η Ι = - = --= 4 34Α Ι V 230 ' Κύκλωμα 2: 5τεμ.~0,86Α Κύκλωμα 3: ΕΦΕΔΡΕΙΑ IOOOW ~ 4,34Α Κύκλωμα 4: ΕΦΕΔΡΕΙΑ IOOOW ~4,34Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 4 ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3x2,5mm 2 lσλζ = 23, 88Α Συνολική ένταση ρεύματος Π. Υ. : lσλ = Ισλι+Ι 0 λ2 = 3, 76Α + 23, 88Α = 37, 64Α 8

20 Πίνακας Υπογείου L L2 L3 Κύκλωμα 0,9 Κύκλωμα2 2,48 Κύκλωμα 3 2,03 Κύκλωμα 4,8 Κύκλωμα 5 0,9 Κύκλωμα 6 0,08 Κύκλωμα 7 0,3 Κύκλωμα 8,74 Κύκλωμα 9,74 Κύκλωμα 0,74 Κύκλωμα 4,34 Κύκλωμα 2 0,86 Κύκλωμα 3 4,34 Κύκλωμα 4 4,34 Σύνολο 3,3 8,58 6 Συνολική ισχύ του. Π. Υ : Φωτισμός: 5 = V * =230 χ 3,76 =3,64KVA Ρ =5 * cosφ = 3,64 χ =3,64KW Ρευματοδότες: 5 2 = V * =230 x23,88=5,492kv Α Ρ 2 = 5 2 * cosφ =S, 492 χ =5,492KW Συνολι ιαί ισχύ τουπ. Υ. : Ρολ = Ρ + Ρ2 = 3, , 492 = 8, 656KW 9

21 ΤελικΊ τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστί ταυτοχρονισμού : Ρταντ =Ρο λ Χ συντελεστ~ίταυτοχρονισμού = 8,656 χ 0,9 = 7, BKW Συνολική ένταση ρεύματοςσύμφωνα με τους συντελεστές: Ένταση ρεύματος ανά φάση: Ι αvάφάση 33,9 = =, 3Α Ο προσδιορισμός της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα Π. Υ, γίνεται από τον πίνακα 2: Για,3Α(8,58Α) ρεύματος ανά φάση επιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 5 x2,smm 2. Η πτώση τάσης της γραμμής γενικού πίνακα χαμηλής τάσης υπογείου, μήκους 5ω πρέπει να είναι μικρότερη 2V, ώστε η παραπάνω διατομί των 2, 5ιηΠ 2 να είναι παραδεκτή. Οπότε: {3 χ ρ χ l χ Ι Χ σνvφm..j3 Χ 0,075 χ 5 χ 33,9 χ ΔU = Α = 25 = 2 < 2V Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός OkA με θερμικ~ί προστασία και στοιχείο υπερεντάσεως ( 4 χ 20Α) τεμ.2 Ηλεκτρονόμος διαρροής διπολικός (2 χ6α - 30ΠΑ)τεμ.3 Ηλεκτρονόμος διαρροής τετραπολικός ( 4χ 6Α - 30ΠΑ)τεμ. Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 xloa) για τ~ν κάθε ομάδα φωτιστικών τα οποία τροφοδοτούνται με καλώδιο 3 χ,5mm 2 τεμ.0 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ 6Α) μονοφασικών ρευματοδοτών εργασιακού χώρου, που τροφοδοτούνται σε ανεξάρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2,5ιηω 2 τεμ.4 Ρελλέ φωτισμού καστάνιας (6Α \250V) τεμ.4 20

22 Πίνακας Ισογείου Φωτισμός. Κύκλωμα : 08W Βάση του Τύπου προκύπτει ότι : V Ρ 08 Ρ = - Η = - = - = ο 46Α J V 230 Κύκλωμα 2: 675W-+ 2,93Α Κύκλωμα 3: 450W -+,95Α Κύκλωμα 4: 450W -+,95Α Κύκλωμα 5: 450W -+,95Α Κύκλωμα 6: 450W -+,95Α Κύκλωμα 7: 305W-+,32Α Κύκλωμα 8: 420W-+,82Α Κύκλωμα 9: 420W-+,82Α Κύκλωμα 0: 35W-+,36Α Κύκλωμαll: 35W-+,36A Κύκλωμα 2: 420W-+,82Α Κύκλωμα 3 : 280W-+,2Α Κύκλωμα 4: 420W-+,82Α Κύκλωμα 5: 630W-+ 2,73Α Κύκλωμα 6: 420W-+,82Α Κύκλωμα 7: 35W-+,36Α Κύκλωμα 8: 350W-+,52Α Κύκλωμα 9: 420W-+,82Α Κύκλωμα 20: 35W-+,36Α Κύκλωμα 2: 420W-+,82Α Κύκλωμα 22: 35W-+,36Α Κύκλωμα 23: 9W-+ Ο,03Α Κύκλωμα 24: 280W-+,2Α Κύκλωμα 25: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 26: 70W-+ 0,30Α Κύκλωμα 27: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 28: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 29: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 30: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 3: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 32: 20W-+ Ο,9Α 2

23 Κύκλωμα 33:26W-t Ο,93Α Κύκλωμα 34: 8W -t Ο,08Α Κύκλωμα35 : ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -tl,74a Κύκλωμα36: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -t,74α Κύκλωμα37: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -tl,74a Κύκλωμα38: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -t,74α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 38 ο τύπος ασφάλειας ε ίναι :Μικροαυτόματη loa (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3xl,5mm 2 [ Ισλι=47, 6Α Ρευματοδότες. Κύκλωμα 39: 2 τεμ. χ 500W=000W. Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = - Η = - = --= 4 34Α v 230 } Κύκλωμα 40: 4 τεμ.-t8,69α Κύκλωμα 4 : 5 τεμ.-t0,8α Κύκλωμα 42: 2 τεμ. -t4,34α Κύκλωμα 43: 3 τεμ. -t6,5α Κύκλωμα 44: 3 τεμ. -t6,5α Κύκλωμα 45: 6 τεμ.-t3,04α Κύκλωμα 46: 6 τεμ.-t3,04α Κύκλωμα 47: 6 τεμ. -t3,04α Κύκλωμα 48: παροχή ρολλού.-t8,69α Κύκλωμα 49: 5 τεμ.-t0,8α Κύκλωμα50: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a Κύκλωμα5: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a Κύκλωμα52: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα 39 έως το Κύκλωμα 52 ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου ε ίναι: ΝΥΜ 3x2,5mm 2 [ Ισλz=3Α 22

24 Συvολιιαί ένταση ρεύματος ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: lσλ = l σλl + Ισ λz = 47, 6Α + 3Α = 60Α Πίνακας Ι σ ογείου Lι L LJ Lι L L3 Κύ κλω μα Κύκλω μ α 0, ,3 2 2, ,6 3, ,3 4, ,6 5,95 3 0,6 6, ,9 7, ,93 8, ,08 9,82 35,74 0,36 36,74,36 37,74 2,82 38,74 3,2 39 4,34 4, ,69 5 2,73 4 0,8 6, ,34 7, ,5 8, ,5 9, ,04 20, ,04 2, ,04 22, , , ,8 24,2 50 4, ,3 5 4, ,3 52 4,34 ΣΥΝΟΛΟ 48,84 49,38 65,2 23

25 Συνολική ισχύ τουπ.ι : Φωτισμός : 5 = V * ==230 χ 47,6 ==0,9KVA Ρ = 5 * cos φ = 0,9 χ ==0,9KW Ρευματοδότες: 5 2 = V * = 230 χ 3==25,990KVA Ρ2 = 5 2 * cosφ =25,990 χ ==25,9KW Συνολιιcιί ισχύ του Π.Ι: Ρολ= Ρι + Pz = 0, , 9 = 36, 8KW Τελική τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστή ταυτοχρονισμού: Ρτaντ = Ρ επ Χ συντελεστήταυτοχρονισμού = 36,8 χ 0,9 = 33, KW Συνολική ένταση ρεύματος σύμφωνα με τους συντελεστέ ς: Ένταση ρεύματος ανά φάση: Ρ 3300 Ι = V = 2 3 Ο = 44Α 44 Ιαvάφ ά ση = = 48Α Ο προσδιορισμός της διατομίς του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα Π.Ι, γίνεται από τον πίνακα 2: Για 48Α(65,2Α) ρεύματος ανά φάση επιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 5 x0mm 2. Η πτώση τάσης της γραμμς γενικού πίνακα ισογείου, μήκους l 3n πρέπει να είναι μικρότερη 2V, ώστε η παραπάνω διατομ των 0ιnm 2 να ε ίναι παραδεκτή. Οπότε:..J3 χ ρ χ l χ χ σννφm..j3 Χ 0,075 Χ 3 χ 44 χ ΔU = Α = lo = 5, 6 < 2V 24

26 Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός OkA με Θι::ρμιΚΊΊ προστασία και στοιχείο υπερεντάσεως (3χ20/80Α) τεμ. Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός (φωτισμού-παροχώνν) 0kA με ΘερμιΚΊΊ προστασία και στοιχείο υπερεντάσε ως (4 χ 25Α) τεμ.2 Ηλεκτρονόμος διαρροίς διπολικός (2 χ 25Α- 30ιηΑ) τεμ.6 Ηλεκτρονόμος διαρροής τετραπολικός (4 χ 25Α - 30ιηΑ) τεμ. Μικροαυτόματη ασφάλε ια διπολική (2 χιοα) για την κάθε ομάδα φωτιστικών τα οποία τροφοδοτούνται με καλώδιο 3 χ,5mm 2 τεμ.38 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ6α), που τροφοδοτούν ανεξάρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2,5mm 2 τεμ.4 Αυτόματος διακόπτης με Θερμική προστασία και μπουτόνstaι-t-stοp (4χ25Α) τεμ. Ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλεια τεμ. ΠίνακαςUΡS Ισογείου Ρευματοδότες. Κύκλωμα : 2τεμ χ 500W==l OOOW. Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = Τ Η = v = 230 = 4, 34Α Κύκλωμα 2: 2τεμ - 4,34Α Κύκλωμα 3: 2τεμ- 4,34Α Κύκλωμα 4: 2τεμ- 4,34Α Κύκλωμα 5: παροχή αντικλεπτικού - 2,lA Κύκλωμα 6: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 000W-4,34A ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 5 ο τύπος ασφάλε ιας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3x2,Smm 2 Συνολιιcή ένταση ρεύματος Π. UΡS!σογείου : Ισλ=4, , , , , + 4, 34 = 23, ΒΑ 25

27 Συνολική ισχύ του Π. UΡSΙσογείου Ρευματοδότ ε ς: S = V * Ι = 230 χ 23,8=5,474KV Α Ρ = S * cosφ =5,474 χ =5,474KW Συνολιιcιί ισχύ του Π. UΡS/σογείου: Ρολ= 5, 474KW Τελική τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστιί ταυτοχρονισμού: Ρτaντ =Ρ ολ Χ συντελε στήταυτοχρονισμού = 5,474 χ 0,9 = 4, 9KW Συνολική ένταση ρεύματος σύμφωνα με τους συντελε στέ ς : Ο προσδιορισμός της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα UΡSΙσογείου, γίνεται από τον πίνακα 2: Για 2,3Αεπιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 3χ2,5ιηιη 2. Η πτώση τάσης της γραμμής πίνακα UPS, μήκους 9ιn πρ έπε ι να είναι μικρότε ρη 2V, ώστε η παραπάνω διατομί των 2,5ιnιn 2 να ε ίναι παραδεκτή. Οπότε: 2 ρ χ l χ Ι χ σνvφπι ΔU=---Α--- 2 χ 0,075 χ 9 χ 2,3 χ S = 5,6 < 2V 2 Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Διακόπτης ράγαςδιπολικός (2χ 20Α) τεμ. Ηλεκτρονόμος διαρροίς διπολικός (2 χ 6Α - 30ιnΑ) τεμ.5 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ 6Α) μονοφασικών ρ ευματοδοτών ε ργασιακού χώρου, που τροφοδοτούνται σ ε ανεξ άρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2, 5ιnιn 2 τεμ.6

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 6: Μελέτη Σχεδίαση Κατασκευή Ε.Η.Ε. Παράδειγμα Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.2 Θέμα: «Μελέτη Σχεδίαση ΕΗΕ Κτηρίων» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Πρότυπο HD 384 Κίνδυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 9η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.3 Θέμα: «Επιλογή Αγωγών και Καλωδίων ΕΗΕ» Διδάσκων Δρ. Γ. Περαντζάκης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής

την επιτρεπτή πτώση τάσης στις γραμμές διακλάδωσης (κριτήριο καλής Εργαστηριακή Άσκηση 3 Μελέτη και Σχεδίαση Εσωτερικής Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Κατοικίας Να πραγματοποιήσετε πλήρη μελέτη και σχεδίαση σε Auto Cad εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) κατοικίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης

Ενότητα 6 η. «Ηλεκτροτεχνία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις»,Τμήμα Μηχανολόγων Π.Θ., Γ. Περαντζάκης - 1 - Ενότητα 6 η (Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αγωγοί και καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων. Υλικά και εξαρτήματα: Σωλήνες ασφάλειες διακόπτες. Παροχές και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Πίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αθήνα Μάιος 005 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μελέτη βιομηχανικής ηλεκτρικής εγκατάστασης Αθήνα, Μάιος 005 ΠΡΟΛΟΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 8: Σχεδίαση - Μελέτη - Κατασκευή Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Τεύχος Υπολογισµών Εγκατάστασης Εργοδότης Έργο Α ΜΗΕ Α.Ε ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ Κτίριο Ελέγχου Θέση Ηµεροµηνία Μελετητές Α.Γάγκα Παρατηρήσεις -1- Στοιχεία ικτύου Φασική Τάση ικτύου (V)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής

Αγωγοί Υπολογισμός διατομής Οι γραμμές μιας εγκατάστασης παρουσιάζουν ωμική αντίσταση R και επαγωγική αντίδραση ΧL που είναι υπεύθυνες για την πτώση τάσης που εμφανίζει η γραμμή κατά μήκος της, ιδιαίτερα αν το μήκος της γραμμής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.Εφ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡOΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΠΛΗΡΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΩΝ ΟΡΟΦΩΝ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:36530 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΟΛΗ ΤΕΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο μάθημα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ («ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ») Σταύρος Καμινάρης Δρ. Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ενότητα 7: Πλήρης Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Διάλεξη 11η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Βήμα 1 ο : προσδιορισμός συνθηκών λειτουργιάς τύπου καλωδίου και ελάχιστης διατομής A. Καλώδια εντοιχισμένα επιτοίχια: f: συνολικός συντελεστής f θ : συντελεστής θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-47 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)»

Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μ ά θ η µ α «Ηλεκτροτεχνία - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» Ενότητα 6.1 Θέμα: «Εισαγωγικές Έννοιες στις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία από ηλεκτροπληξία

Προστασία από ηλεκτροπληξία Χαρακτηρισμός δικτύων διανομής κατά HD 384. XYΖ όπου Χ: Σχέση του δικτύου διανομής (δηλαδή πρακτικά του ΜΣ διανομής) με τη γη. Τ : Γειωμένος ουδέτερος κόμβος του ΜΣ. Ι : Μη γειωμένος ουδέτερος κόμβος.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 15456/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Β115-Β116 DESIGN-CONSTRUCTION OF INTERNAL ELECTRICAL

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 1: Εισαγωγή Βασικές Έννοιες για τις Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1

Γουργούλης ηµ., ρ. Ηλ. Μηχ. & Μηχ. Η/Υ, ΤΕΙ-Θ, ΤµήµαΑυτοµατισµού, Κλασσικές εγκαταστάσεις 1 Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε η θερµοκρασία της µόνωσης να µην υπερβεί το όριο. Ηδιατοµή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε να µην υπερθερµανθεί η µόνωση του καλωδίου κατά τη διάρκεια βραχυκυκλώµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστριο 11 Μονοφασικές Παροχές Οι παροχές είναι τυποποιημένες. Ο κωδικός αριθμός κάθε παροχς αντιστοιχεί και στα γενικά στοιχεία της. Πρέπει να επιλέγεται η κατάλληλη παροχ για την εγκατάσταση. Για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΞΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ PILOTIS KAI ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί

Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Μάθημα 1 Πρώτα Βήματα στη Σχεδίαση μίας Εγκατάστασης: Απαιτούμενες Ηλεκτρικές Γραμμές και Υπολογισμοί Φορτίων Περίληψη Πως σχεδιάζουμε μία ηλεκτρική εγκατάσταση? Ξεκινώντας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι. Ασκήσεις με λύσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ι Ασκήσεις με λύσεις Κύκλωμα ΕΗΕ αποτελείται από τρεις μονωμένους αγωγούς τύπου H 05VV-U1 ή NYA διατομής 6 mm 2 (L, N, PE), οι οποίοι τοποθετούνται μέσα σε πλαστικό σωλήνα για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 01 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS 2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να : Αναφέρουν την χρησιμότητα του ηλεκτρικού πίνακα διανομής

Διαβάστε περισσότερα

Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά,

Τα καλώδια εντοιχίζονται μαζί με άλλα διπολικά καλώδια σε επαφή μεταξύ τους μέσα στο ίδιο κανάλι σε τοίχο χωρίς θερμομόνωση κάτω από το σουβά, ΑΣΚΗΣΕΙΣ Σε βιομηχανική μονάδα η τροφοδότηση των καταναλώσεων γίνεται μέσω 6 υποπινάκων. Κάθε υποπίνακας συνδέεται με το γενικό πίνακα φωτισμού κίνησης με καλώδια τύπου A05VV-R 4 αγωγών κατάλληλης διατομής.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΗΕ Ιανουάριος 2005 Ηλεκτρολογική μελέτη και προϋπολογισμός Εσωτερική Ηλεκτρικής Εγκατάστασης Ιανουάριος 2005 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s

Τεχνική προδιαγραφή Μικροαυτομάτων ABB MCB s ABB MCB s Περιεχόμενα 1. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () S200... 2 2. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () SH200... 5 3. Μικροαυτόματοι Διακόπτες () με διακοπή ουδετέρου SN201... 7 4. Μικροαυτόματοι Διακόπτες υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο. Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ενότητα 5: Εισαγωγή στο ηλεκτρολογικό Σχέδιο Διάλεξη 5η Εμμανουήλ Τατάκης Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ENOTHTA B ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 η 2 ΤΕΧΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 06 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΛΥΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α 1. Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σελίδα 1 / 5 ΔΗΜΟΣ MHΛΟΥ Εργο : Αποπεράτωση Ημιτελούς Κτιρίου Αδάμαντα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Παλαία Γερμανικά Ψυγεία) Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Αγωγοί και καλώδια. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Αγωγοί και καλώδια Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr Βασική δομή Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΗΕ I ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ (ΜΣ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 14PROC002009589 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 Επώνυμο: Όνομα.:... Αρ. Ταυτότητας.:. Αρ. Υποψηφίου.:. Α Α ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι περί Ηλεκτρισμού Κανονισμοί 1941 μέχρι 2004 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αριθµός Μελέτης : ΑΚ15/1-4-2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ήµος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εργο : Συντήρηση δικτύων θέρµανσης, υδραυλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-08-2016 Αριθμ. Πρωτ. :17238 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων

Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων Συνοπτική Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Επαγγελµατικού Εργαστηρίου Αναµίξεως και Συσκευασίας Χρωµάτων 1. Γραµµή Ισχύος Παραγωγικών Συσκευών Αναµικτήριο Α: (3~), Συνολική Ισχύς 25.300W ισοκατανεµηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ ά θ η μ α «Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 2: Μέθοδοι Προστασίας σε Εγκαταστάσεις Χ.Τ. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων

Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Μάθημα 11 Αναλυτικότερα, η Σχεδίαση των Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη. Βασικό βήμα στη σχεδίαση εγκαταστάσεων κίνησης, είναι ο υπολογισμός των ηλεκτρικών γραμμών διατομή καλωδίου και υλικά προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.)

Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Κεφάλαιο 7 Προσδιορισμός των καλωδίων και της Προστασίας τους (συν.) Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Ελάχιστες διατομές καλωδίων Ικανότητα θερμικής φόρτισης μονωμένων αγωγών και καλωδίων στη μόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα

Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα Μάθημα 9 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων για Καταστήματα Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση μίας οικιακής εγκατάστασης. Βασικά βοηθήματα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις

Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις. Μάθημα 3 Δίκτυα και γειώσεις 1 Μάθημα 3 1. Γενικά Στο προηγούμενο μάθημα (παράγραφος 2) είδαμε ότι η προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας εξαρτάται από, αλλά και προσδιορίζει, τη δομή του δικτύου στην περιοχή που κάνουμε προστασία. Από

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΑΚ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΗΜ&ΜΥ ΤΟΥ ΔΠΘ Α. Σ. ΣΑΦΙΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ. Κ. ΤΣΑΝΑΚΑ «ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ

ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Α) Ενότητα 1(2 Μονάδες): Σχεδίαση στο FINE και Κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 7: Έλεγχος Ε.Η.Ε. με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ 17 Είδη ηλεκτρικών μηχανών και εφαρμογές τους. 1. Οι ηλεκτρογεννήτριες ή απλά γεννήτριες, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : / &

: : : : /  & ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΤΟΠΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ( ΠΡΩΗΝ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΤΑΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ) ΚΤΙΡΙΑ : ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Νο 3

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V.

= 0,8. Κάθε πολική τάση είναι V 12 = V 23 = V 31 = V. ΑΣΠΑΙΤΕ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ Η /Υ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ - Δ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥ 2014 (Α) Ενότητα 2: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ & ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ Ιδιοκτήτης : ITE - ΙΗ Λ Είδος Έργου : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ B 108 ιεύθυνση Εγκατάστασης : Λ. Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών. 2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛ.Ο.Τ. Πρότυπο HD 384. Υ.Α. Φ.50/503/168 στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία) Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Πιστεύουμε στην Παράγουμε στην ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (για πλοία)

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης

Μάθημα 10 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Μάθημα 0 Η Σχεδίαση Εγκαταστάσεων Κίνησης Περίληψη Σε προηγούμενες ενότητες, είδαμε τα βασικά βήματα / διαδικασία / μεθοδολογία στη σχεδίαση οικιακών και εγκαταστάσεων κίνησης. Είδαμε / χρησιμοποιήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Μ ά θ η μ α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ ά θ η μ α «Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά» Γεώργιος Περαντζάκης Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία:

Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Κάθε αγώγιμη σύνδεση με τη γη ονομάζεται γείωση. Κάθε γείωση διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά στοιχεία: Από το σκοπό για τον οποίο γίνεται η εγκατάσταση της γείωσης. Από την αντίσταση

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα