1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1-11- Η-/Γ. ( "~ l.)δχώι~ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ"

Transcript

1 -- Η-/Γ ( "~ l.)δχώι~ ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΉΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΙΒΛ0ΘΗΚ Η ΤΕ ΠΙΞΙΡ ΑΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Κυτέας Γεώργιος (Α.Μ ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Καμiνάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202

2 ΤΕΙΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΉ ΕΡΓ ΑΣΙΑ "ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ Κυτέας Γεώργιος (Α.Μ ) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Καμινάρης Σταύρος Επίκουρος Καθηγητής ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 202

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΚΕΦ. - ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ (Ε.Η. Ε.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕ ΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΗΕ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑ ΤΩΝ ΒΗΜΑ ΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε. Η.Ε ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ Ε.Η.Ε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ- ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2ο -ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ... 3 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3ο - ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ <DΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4ο -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤ ΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΤΥΠΟΥ STAB ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ U.P.S ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΆ ΣΧΕΔΙΑ

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής είναι η μελέτη της ηλεκτρολογικίς εγκατάστασης πολυώροφο κτιρίου. Αρχικά, παρατίθεται μία εισαγωγική ενότητα στην οποία δίδονται βασικές έννοιες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, οι κανονισμοί που διέπουν την εκπόνηση των μελετών που βοηθούν στην περαιτέρω κατανόηση της εργασίας. Ακολούθως παρουσιάζονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί των γραμμών - κυκλωμάτων και των ηλεκτρικών πινάκων διανομής, καθώς επίσηςδίνεται η τεχνικί περιγραφή με βάση της οποίας θα μπορεί να γίνει η προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και η εγκατάστασής τους. Τέλος, στο Παράρτημα επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρολογικά σχέδια. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια του τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σταύρο Καμινάρη, που με καθοδηγούσε σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακίς εργασίας μου. 3

5 ΚΕΦ. - ΕΙΣΑΓΩΓΉ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΕΩΝ (Ε.Η.Ε.) Η η λεκτρικί εν έ ργε ια παράγεται στου ς σταθμού ςπαραγωγής και μεταφ έ ρ εται στα κέ ντρα κατανάλωσης μέσω των γραμμών μ εταφοράς υψη λί ς τάση ς ( ΥΤ). Στα κέντρα κατανάλω ση ς η ΥΤ υποβιβάζεται (π.χ. από 50 kv) στη ΜΤ (π. χ. στα 20 kv) μέσωμετασχηματιστών υποβιβασμού τάσης. Οι μετασχηματιστές (ΜΣ) με τον αναγκαίο εξοπλισμό του εγκαθίστανται σ ε ειδικά διαμορφωμένους χώ ρου ς, οι οποίοι ονομάζονται υποσταθμοί διανομής και ανήκουν στην επιχείρηση διανομί ς ηλε κτρική ς εν έ ργ ε ιας (Δημόσια Επιχε ίρηση Ηλεκτρισμού, ΔΕΗ).Διακρίνουμ ε τους υποσταθμού ς διανομής ΥΤ/ΜΤ (50 kv/20kv), όπου η ΥΤ υποβιβάζεται στη ΜΤ και τους υποσταθμούς διανομής ΜΤ/ΧΤ (400 V/230 V, πολική τάση /φασικ~ί τάση), όπου η ΜΤ υποβιβάζεται στη ΧΤ.Ανάλογα με την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ των καταναλωτών, διακρίνουμε τουςκαταναλωτέςυτ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΥΤ τη ς ΔΕΗ των 50 (kv), τους καταναλωτές ΜΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΜΤ τη ς ΔΕΗ των 20 (kv) και τους καταναλωτές ΧΤ, οι οποίοι τροφοδοτούνται από το δίκτυο ΧΤ της ΔΕΗ των 400 (V) / 230 (V), 50 (Hz). Οι καταναλωτές ΥΤ και ΜΤ πρ έπει να κατασκευάσουν με δική τους ευθύνη υποσταθμό με ΜΣ υποβιβασμού της ΥΤ ή ΜΤ σε ΧΤ. Οι καταναλωτές ΧΤ διαθέτουν μετρητή ηλε κτρικής ενέ ργειας, ο οποίος τοποθετείται με ευθύνη της ΔΕΗ στο σημε ίο παροχέτευσης της εγκατάστασης. Η ΔΕΗ έχει την υποχρ έ ωση και είναι υπεύθυνη να κατασκευάσει όλες τις αναγκαίες εγκαταστάσεις (υποσταθμοί, εναέρια δίκτυα διανομής ή υπόγεια καλώδια κλπ.), ώστε να φ έ ρ ε ι την ηλεκτρικ~ί ενέργειαμε τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τάσης και συχνότητας μέχρι το σημείο παροχέτευσης της εγκατάστασης. Το σημε ίο παροχέτευσης ή σημείο σύνδ εσης της εγκατάστασης με τάση ΔΕΗ είναι ο ΜΣ ΜΤ /ΧΤ για καταναλωτές ΜΤ ή ο μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας για καταναλωτέ ς ΧΤ.Από το σημείο σύνδ ε σης, ο καταναλωτής (πελάτης) παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργ εια, η οποία διανέμεται σε διάφορα σημεία στο εσωτερικό του χώρου του κτιρίου, όπου και καταναλώνεται από τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης (π.χ. ηλ ε κτρικ ές μηχανές και λοιπές συσκευές κατανάλωσης Ηλεκτρικής ενέργειας). Η ηλε κτρική εγκατάσταση (ΗΕ) που απαιτείται για την παραλαβή, διανομ και χρησιμοποίηση τη ς ηλεκτρικ~ίς ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανήκει στον καταναλωηί, ονομάζεται εσωτερική ηλεκτρικ~ί εγκατάσταση (ΕΗΕ) και είναι ιδιοκτησία του καταναλωτή. Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας μεριμνούν μόνοι τους για την ε κτέλ ε ση τη ς ΕΗΕ, στην οποία η ΔΕΗ δεν έχει καμία ανάμιξη. Η κάθ ε ΕΗΕ πε ριλα μβάν ε ι ένα σύνολο από ηλε κτρο λογικά υλικά, τα οποία έ χουν επιλεγμένα χαρακτηριστικά και συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους, ώστε να επιτελούν ένα συγκε κριμένοσκοπό. 4

6 Παραγωγή 5kV Μετασχηματιστής ανύψωσης 5kV/50kV ή 5kV/400kV Γραμμές μεταφοράς 50kVή 400Κν Μετασχηματιστής υποβιβασμού 50kV/22kV ή 400kV/22kV Γραμμές διανομής 22kV Μετασχηματιστής υποβιβασμού Μετασχηματιστής υποβιβασμού 22 kv /6.6 kv 22 kv / V r Καταναλωτές μέσης τάσης r Καταναλωτές χαμηλής τάσης (εργοστάσια (οικίες) καταστήματα) Σχιjμα. ΙΔιάγραμμα μεταφοράς της ηλειcτρι ιcιjς ενέργειας 5

7 .2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται σε: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων ΧΤ (κάτω από lkv), οι οποίες περιλαμβάνουν τις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων (εγκαταστάσε ις φωτισμού, ρευματοδοτών, κινήσεως) και τιςεγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων (εγκαταστάσεις κουδουνιών, θυροτηλεφώνων, θυροτηλεοράσεων, κεραιών, επεξεργασίας πληροφοριών κλπ.). Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για τάσεις άνω του (k V), στις οποίες περιλαμβάνονται οι υποσταθμοίυτ/μτ και ΜΤ/ΧΤ. Ειδικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι σύγχρονες τεχνολογίες, οιεγκαταστάσεις πυρανίχνευσης κλπ. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υπαίθριων χώρων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αεροδρομίων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις πλοίων. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων εκρηκτικού περιβάλλοντος. Η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ ΧΤ γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384(ΦΕΚ Αρ. 470, Τεύχος Β/ ), το οποίο αντικατέστησε τους προηγούμενους ΚανονισμούςΕσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) (ΦΕΚ Β/59/-4-955). Η αντικατάσταση του ΚΕΗΕμε το Πρότυπο HD 384 έγινε και για την ανάγκη εναρμόνισης της χώρας μας προς τα ισχύονταευρωπαϊκά Πρότυπα, που διέπουν τιςηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις χώρες μέλη της ΕυρωπαϊΚΊς Ένωσης. Εδώ, θα ασχοληθούμε με τη μελέτη και το σχεδιασμό ΕΗΕ οικιακών και βιομηχανικώνκαταναλωτών ΧΤ..3 ΕΗΕ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Οι ΕΗΕ ισχυρών ρευμάτων υλοποιούνται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, τα οποία προορίζονται γιακατοικία, εργασία ή παραμονί ατόμων. Με την υλοποίησί τους εξασφαλίζεται η δυνατότητα τεχνητούφωτισμού και η δυνατότητα λήψης ηλεκτρικής ενέργειας στις θέσεις κατανάλωσης (φορτία), ανεξάρτηταεάν αυτές οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις συνδεθούν με δημόσιο δίκτυο διανομς ηλεκτρικής ενέργειας με άλλη πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων, η ένταση ρεύματος που διαρρέει τα διάφορα κυκλώματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης μπορεί, σε συνθήκες σφάλματος (π.χ. 6

8 βραχυκυκλώματος), να αποκτήσει υψηλήτιμ και να καταστεί επικίνδυνη για πρόσωπα πράγματα (π.χ. ανάπτυξη επικίνδυνων τάσεων επαφής ή καταστροφή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης). Σε συνθίκες σφάλματος πρέπει νααποκλείεται η εμφάνιση υψηλών τάσεων επαφς σε μεταλλικά περιβλήματα συσκευών με τα οποίαμπορεί να έλθει κανείς σε επαφ. Για το λόγο αυτό, η μελέτη και η κατασκευή των ΕΗΕ πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και των εκάστοτε μελλοντικών συμπληρώσεων Ίτροποποιήσεών τους. Οι ΕΗΕ ασθενών ρευμάτων και ειδικότερα το τμίμα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών,που παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως τηλεφωνικές, κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων πρέπει να σχεδιάζονταικαι κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο της επικοινωνίας και ηπροστασία των ατόμων από επικίνδυνες τάσεις επαφής. Η κατασκευή των εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων γίνεται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμόεσωτερικών τηλεφωνικών δικτύων (ΦΕΚ 773/Β/983) και τον ισχύοντα κανονισμό τοποθέτησης καισυντήρησης δευτερευουσών τηλεφωνικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 269/Β/97) και τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους..4 ΒΗΜΑΤ Α ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ε.Η.Ε. Πριν από τη μελέτη ΕΗΕ κτιρίου πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι αναγκαίες πληροφορίες πουαφορούν στις συνθήκες λειτουργίας της ηλεκτρικής εγκατάστασης και οι οποίες πρέπει να λαμβάνονταιυπόψη κατά τη σύνταξη της μελέτης της ΕΗΕ. Οι πληροφορίες αυτές είναι οι εξίς: Η κατηγορία του χώρου, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ΕΗΕ (π.χ. χώροι ξηροί, χώροι υγροί, χώροι με κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών ή εκρήξεων κλπ.). Η ισχύc: ηc: εγκατάστασης, η οποία προσδιορίζεται από το σύνολο και το είδος των συσκευών ήμηχανημάτων, των φωτιστικών σημείων και ρευματοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη το συντελεσηίταυτοχρονισμού ης εγκατάστασης. Επίσης, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση της ηλεκτρικής ισχύος της εγκατάστασης. Η Θέση του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να προσδιοριστεί η πορεία της γραμμής (παροχή) από τον μετρητή έως το γενικό πίνακα διανομίς της ΕΗΕ. Τα σχέδια των κατόψεων, των πλάγιων όψεων και των χαρακτηριστικών τομών του κτιρίου μεκατάλληλη κλίμακα (συνήθως :50 : 00). Στις 7

9 κατόψεις σχεδιάζεται η ΕΗΕ με τη θέση τωνφωτιστικών σημείων, των ρευματοδοτών, των ηλεκτρικών γραμμών, του γενικού πίνακα και των υποπινάκων (εάν υπάρχουν) κλπ. Το εσωτερικό ύψος του χώρου του κτιρίου λαμβάνεται από τις χαρακτηριστικές τομές. Οι συνθήκες λειτουργίας της ΕΗΕ (π.χ. θερμοκρασία περιβάλλοντος, υψόμετρο, υγρασία κλπ.), οι οποίες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαστασιολόγηση και εκλογή του ηλεκτρολογικού υλικού της εγκατάστασης. Μετά τη συλλογ των παραπάνω πληροφοριών συντάσσεται η μελέτη της ΕΗΕ, με σκοπό ναικανοποιούνται τρεις βασικοί όροι : η καλί λειτουργία, η οικονομικ~ί λειτουργία και η ασφαλής λειτουργίατης εγκατάστασης. Η μελέτη μιας ΕΗΕ περιλαμβάνει: Τη σύνταξη τεύχους υπολογισμών, όπου παρατίθενται αναλυτικοί υπολογισμοί για τη διαστασιολόγηση και εκλογή του προτεινόμενου ηλεκτρολογικού υλικού της ΕΗΕ (διατομέςκαλωδίων, διάμετροι σωληνώσεων, μέσων προστασίας και ελέγχου λειτουργίας της εγκατάστασης κλπ.). Τη σύνταξη των ηλεκτρολογικών σχεδίων των κυκλωμάτωντης ΕΗΕ στις κατόψεις του κτιρίου, καθώς και την παράθεση των μονογραμμικών διαγραμμάτων των ηλεκτρικών πινάκων της ΕΗΕ. Τη σύνταξη τεχνικής περιγραφής των ηλεκτρολογικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της ΕΗΕ, καθώς και την περιγραφή των αναγκαίων κατασκευαστικών λεπτομερειώντάσης ΕΗΕ, όταν αυτό απαιτείται.5 ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ Ε.Η.Ε. Κάθε ΕΗΕ κτιρίου αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:. Την κύρια γραμμ)(ονομάζεται και παροχή), δηλαδή τη γραμμή που αναχωρεί από το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και καταλήγει στον πίνακα διανομίς της εγκατάστασης, όταν πρόκειται για οικιακό καταναλωτ~ί. Στην περίπτωση καταναλωτή ΜΤ είναι τη γραμμή που συνδέει το ΜΣ ΜΤ/ΧΤ με το γενικό πίνακα διανομίς ς εγκατάστασης. 2. Το γενικό πίνακα και τους υποπίνακες διανομής, εάν υπάρχουν. Για τους οικιακούς καταναλωτέςαπαιτείται συνήθως μόνο ο γενικός πίνακας. Όμως, σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος (π.χ. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα κλπ.) απαιτείται ηξεχωριστή τροφοδότηση ομοειδών φορτίων 8

10 (φωτισμού, ρευματοδοτών, κίνησης), κάτι που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση αντίστοιχων υποπινάκων διανομής. 3. Τα ηλεκτρικά φορτία(λέγονται και καταναλώσεις), όπως οι ηλεκτρικές μηχανές και οι συσκευέςκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τροφοδοτούνται από τους πίνακες με τα κυκλώματαδιακλάδωσης. 4. Τις διατάξεις γείωσης προστασίας της εγκατάστασης..6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΠΑΡΟΧΉ ΤΗΣ Δ. Ε.Η. Η μόνιμη παροχή ή ρευματοδότηση ηλεκτροδότηση μιας ΕΗΕ είναι το καλώδιο που αναχωρεί από τοδίκτυο διανομής της ΔΕΗ και καταλήγει στο μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του καταναλωτή. Εκτός απότο καλώδιο της παροχς, η ΔΕΗ τοποθετεί το κιβώτιο, τη μετρητική διάταξη και την ασφάλεια ηίξης ή τον μικροαυτόματο, για την προστασία του μετρητή από βραχυκυκλώματα. Σε κάθε κτίριο ή τμήμα κτιρίου πρέπει να προβλέπεται ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την τοποθέτηση του μετρητή ή των μετρητώνηλεκτρικής ενέργειας (κατοικιών, καταστημάτων κλπ.). Το καλώδιο της παροχής πρέπει να προστατεύεται από μηχανικές καταπονήσεις, όταν αυτό δε διαθέτεικατάλληλο χαλύβδινο οπλισμό. Η όδευση του καλωδίου παροχς, εάν δηλαδή θα είναι εναέρια ή υπόγεια,καθώς και η θέση των μετρητών στο χώρο του κτιρίου, υποδεικνύεται από τη ΔΕΗ σε συνεργασία με τονμηχανικό - ιδιοκτήτη του κτιρίου. Οι ηλεκτρικές παροχές διακρίνονται σε μ ονοφασικέςκαι τριφασικές. Οι μονοφασικές παροχέςεξυπηρετούν μονοφασικές καταναλώcrεις με μικρή ισχύ (π.χ. κατοικίες) και οι οποίες τροφοδοτούνται απότο δίκτυο ΧΤ με φασική τάση ενεργού τιμής 230 (V) και συχνότητας 50 (Hz). Οι τριφασικές παροχέςεξυπηρετούν καταναλώσεις μεγάλης ισχύος με τριφασικά ή και μονοφασικά φορτία (π.χ. εμπορικές,βιοτεχvικές και βιομηχανικές μονάδες, μεγάλες σύγχρονες κατοικίες). Εάν η τροφοδότηση τωντριφασικών καταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΧΤ, η ενεργός τιμ της πολικής και φασικής τάσης είναι400 (V) και 230 (V) αντίστοιχα και η συχνότητα 50 (ΗΖ). Εάν η τροφοδότηση των τριφασικώνκαταναλωτών γίνεται από το δίκτυο ΜΤ, η ενεργός τιμή της πολικής τάσης είναι 20 (kv) και απαιτείταιαπό τον καταναλωτ~ί η κατασκευή ιδιωτικού υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ για τ~ντροφοδότ~ση των φορτίων της εγκατάστασης. Το καλώδιο παροχς της ΔΕΗ είναι συγκεντρικό τύπου BυtylNeopΓene(BN) κατάλληλης διατομής και είναι διπολικό (φάση L καιουδέτερος 9

11 Ν) για μονοφασικίί παροχί και τετραπολικό (τρεις φάσεις L, L2, L3 και ουδέτερος Ν) για τριφασικί παροχή. Εγκατεστημένη ισχύς (kva). Είναι το σύνολο της ονομαστικής ισχύος (kva) των συσκευών καιμηχανημάτων του καταναλωτή. Η ονομαστική ισχύς αναγράφεται στην πινακίδα της ηλεκτρικήςσυσκευίς και είναι η ισχύς που μπορεί να αποδίδει συνεχώς η συσκευί, χωρίς προβλήματαυπερφόρτισης. Αντί της φαινόμενης ισχύος, στην πινακίδα μιας συσκευής μπορεί να αναγράφεται ηπραγματική ισχύς (W, kw) και ο συντελεστής ισχύος ( cosφ ). Από τα δύο αυτά μεγέθη υπολογίζεται ηονομαστικί φαινόμενη ισχύς της συσκευής. Η ΔΕΗ πρέπει να γνωρίζει τη συνολικήεγκατεστημένη ισχύ μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Συντελεστής ταυτοχρονισμού. Ο συντελεσηίς ταυτοχρονισμού είναι μικρότερος της μονάδας, είναι διαφορετικός για κάθε είδος καταναλωτή και εκφράζει το ποσοστό των φορτίων που είναι ενεργοποιημένατην ίδια χρονική στιγμή στην εγκατάσταση. Στον Πίνακα (στοιχεία ΔΕΗ) δίνονται οι τιμές του συντελεστή ταυτοχρονισμού για τον υπολογισμό παροχής ΕΗΕ, ανάλογα με τον αριθμό των ηλεκτρικών κυκλωμάτων - εγκαταστάσεων μετρητικών διατάξεων ΗΕ. Ταυτοwονισμός =Μέγιστη Ζήτηση/ Εγκατεστημένη Ισχύς Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού μιας ΕΗΕ προσδιορίζεται επακριβώς μόνο εάν γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα λειτουργίας κάθε μιας συσκευής της εγκατάστασης, κάτι που βεβαίως σπάνια συμβαίνει. Συνήθως, λαμβάνονται εμπειρικές τιμές του συντελεστή ταυτοχρονισμού, οι οποίες έχουν επιβεβαιωθεί στην πράξη..7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ Για την εκτέλεση των Η/Μ μελετών, λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις και τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους ισχύοντες Ελληνικούς Κανονισμούς και σε όσα σημεία δεν καλύπτουν, θα λαμβάνονται υπόψη οι αντίστοιχοι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί (DIN, VDE, BS, κλπ)]. 0

12 .7. Εγκαταστάσεις Ισχυρών Ρευμάτων. Κανονισμοί. Οι μελέτες των εγκαταστάσεων ισχυρ ών ρευμάτων συντάσσονται σύμφωνα με τους πιο κάτω Ελληνικούς κανονισμούς όπως αυτοί τροποποιημένοι ισχύουν σήμε ρα: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 2η ΕΚΔΟΣΗ, Απαιτήσεις για ηλε κτρικές εγκαταστάσεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 30852, χρώματα μονώσεων IEC , Πίνακες Χαμηλής Τάσης VDE 0295, IEC 60228, HD 383 ωμικές αντιστάσεις και επαγωγικές αντιδράσεις για καλώδια χαλκού. ΠΔ 7/88, DIN 402 διέλευση καλωδίου από πυροδιαμέρισμα ΠΔ 7/88, ΕΛΟΤ ΕΝ 838 Φωτισμός Ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ Μέρος: Φωτισμός Εσωτερικών χώρων Εργασίας. ΚΥΑ 50/208/62 Καθιέρωση υποχρεωτικίς εγκατάστασης προστασίας.7.2 Εγκατάσταση αλεξικέραυνου- γειώσεις. Κανονισμοί. ΚΥΑ 50/208/642 - Καθιέρωση Υποχρεωτικής Εγκατάστασης ΘεμελιαΚΊΊς Γείωσης ΕΛΟΤ 97 - Προστασία κατασκευών από κεραυνούς, Γενικές Αρχές ΕΛΟΤ 42 - Προστασία κατασκευών «Εκτίμηση κινδύνου κεραυνοπληξίας και επιλογής επιπέδου προστασίας» ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος : Γενικές Αρχές ΕΛΟΤ. ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέ ρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 3 : Φυσική βλάβη σε δομές και κίνδυνος για την ζωή. ΕΛΟΤ ΕΝ Αντικεραυνική προστασίας, Μέρος 4: Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά συστήματα εντός δομών.

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η πτυχιακή ε ργασία αφορά την μελέτη πολυώροφουκαταστήματοςενδυμάτων.το κτίριοαποτελείται από: Υπόγειος χώροςκαταστήματος (αποθηκευτικόςχώρος) Στο υπόγειο του κτιρίου υπάρχουν κάποιοι αυτόνομοι αποθηκευτικοί χώροι. Επίσης εκεί βρίσκονται όλες οι ηλε κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίου σε επ ιμέρους χώρους. σόγειοςχώ ροςκαταστή ματος Στο ισόγειο βρίσκεται η είσοδοςκαταστήματοςκαθώςεπίσης και τα ταμεία. Α' και Β' Όροφοςκαταστήματος Στον πρώτο και δεύτεροόροφο όπως και στο ισόγ ειο είναι ο κύριοςχώροςέκθεσης των ε μπορ ευμάτων με χώρους δοκιμαστηρίων και διαδρομών. Γ' Όροφοςκαταστήματος Στον τρίτο όροφο υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, wc και στον εξωτερ ικό χώρο βρίσκονται οι εξωτερικές κλιματιστικές μονάδ ες του κτιρίου. 2

14 2.2 ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 2.2..Υπολογισμοί Γραμμής Γενικού Πίνακα - Μετρητή Ο υπολογισμός αυτής της γραμμής πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία: Υπολογίζουμε το άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που αναχωρούν από τον γενικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάσταση ς. Επιλέγουμε από τον Πίνακα 2. τη διατομί Α S των αγωγών που αντιστοιχεί στην παραπάνω ένταση ρεύματος. Υπολογίζουμε το μέσο συντελεστ~ί ισχύος (συνφ, ) της εγκατάστασης από τη σχέση: Σιί Χ σvvψn συνφm = ---- Σιι Ελέγχουμε την πτώση τάσης των αγωγών της γραμμίς Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης- Πίνακα που πρέπει να είναι μικρότερη των 2V, για να είναι παραδεκτή η διατομή που επιλέξαμε παραπάνω. Ο έλεγχος της πτώσης τάσης γίνεται από τη σχέση: {3 χ ρ χ l χ Ι χ συvφm ΔU = Α Επιλέγουμε το καλώδιο τροφοδοσίας του ηλεκτρ ικού πίνακα. Το καλώδιο αυτό περιλαμβάνει τις τρεις φάσεις, τον ουδέτερο και την γείωση. Επιλέγουμε τις γενικές ασφάλειες και τον γενικό διακόπτ~ του ηλεκτρικού πίνακα, από πίνακες. Ελέγχουμε την ομαλή πτώση τάσης της εγκατάστασης που πρέπει να έχει μικρότερη των 2V για την τάση του δικτύου των 400V, για να είναι παραδεκτές όλες οι παραπάνω εκλεγμένες διατομές καλωδίων. Η ολική πτώση τάσης περιλαμβάνει την πτώση τάσης: a) Των αγωγών μεταξύ Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης-Πίνακα, και b) Του δυσμενέστερου φορτίου (γραμμή με την μεγαλύτερη πτώση τάσης). Παρατηρήσεις:. Στην πε ρίπτωση που μία εγκατάσταση εμφανίζει συντελεστ~ί χρησιμοποίησης ή ταυτοχρονισμού κατά τη λειτουργία της, ο υπολογισμός της ηλεκτρικής γραμμς Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης - Πίνακα πραγματοποιείτα ι για το ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύο ς που προκύπτει από το γινόμενο της ολικής ισχύο ς της εγκατάστασης επί το συντελεστ~ί χρησιμοποίησης. Δηλαδή: Ρεγκατεστ. = ( συντελεστήςχρησιμοποίησης) Χ Ρολικιj 3

15 2. Ο συντελεστή ς χρησιμοποίησης ή ταυτοχρονισμού με μια εγκατάσταση προκύπτει από το πηλίκιο της απορροφούμενη ς ισχύος κατά τη λειτουργία της δια την εγκατεστημένη της ισχύ. Δηλαδή: λ,, Ραπορροφούμενηκατάτηλειτουργία συντε εστης χρησιμοποιησης = Ρ.. εγατεστη μtνη ισχυς 3. Η διατομή της γραμμής γείωσης μέσα και έξω από το έδαφος είναι ανάλογη με τη διατομή των αγωγών τροφοδοσίας των γραμμών. 4. Η πραγματοποίηση μιας μελέτης εγκατάστασης φωτισμού γίνετ αι από την παρακάτω διαδικασία: );> Υπολογίζουμε τη συνολικί ένταση του ρεύματος, θεωρώντας. Ένταση ρεύματος για κάθε φωτιστικό σημείο. Ένταση ρ εύματος μονοφασικών ρευματοδοτών: 2, Α για κάθε ρευματοδότη. );> Προσδιορίζουμε την διατομή (Α ή S) του καλωδίου τροφοδοσίας του πίνακα φωτισμού για την παραπάνω συνολικ~ί ένταση, χρησιμοποιώντας τον Πίνακα 2.. );> Επ ιλέγουμε την πτώση τ άσης - της γραμμίς μ~ίκου ς - που πρέπει να είνα ι μικρότερη των l 2V, για τη τάση του δικτύου των 400V, από τη σχέση:.../3 Χ ρ χ l Χ Ιολ. φ. χ συvφ u= );> Επιλέγουμε το καλώδιο τροφοδοσία ς του πίνακα Ο π.χ. 5 χα (mm 2 ), δηλαδή (3Φ + Ν + Γ) Α 4

16 Πίναιcας 2. ΕΛΟΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 52-Κ Μέ'γιστα Εmψ:πόμι:να ριύμαrα (σε Α) ιντοιχισμivω (Χωνωτών) και ιπποίχιων (οραn~ν) ηλε κτρικών γραμμών Μόνωση από PVC ή ΕΡΗ ή XLPE " : ~ ~ PVC ΕΡRή XLPE Ο ι αpιθμο πσρmπ:μποuν σπς στηλις που σ κοιlοu θοuν Πλή~ς Μονωμ[νοι αγω οί σε Π ολuπολ ι κό καλιοοιο ΦορτιζόμΕVίΙJ σωμνα Γuμνο Σεσωληνα ν Εvτοιχ~σμ~ι Ε τn τοί χ ιο Ε vrοιχj σμέν Εmτοίχ ιο Ε>'Τ οιχισμiν Ετnτοίχιο αγωγιίν ο ο ο Β 4 6 uι ~ ~ χ Στήλες nini ,5 3 3,5 4,5 5, ,5 7,5 8 9, & Ί & Β J ' Β{) :ΌΟ ΒΙCΛΙΟΘΗΚΗ

17 2.2.2Υπολογισ μοί γρα μμών Πινάκων Χα μηλής Τάσης και επιμέρους γραμμών. Το κτίριο ηλεκτροδοτείταιαπό το δίκτυοχαμη λίςτάσης τη ς ΔΕΗ. Η παροχ από την κυψέλη και τον μετρ η τή της ΔΕΗ καταλήγει στο γενικό πεδίο του κτιρίου(π.κ.). Ο γενικός πίνακας τροφοδοτεί τους επιμέρους πίνακες φωτ ισμού και κίνησης των ορόφων. Όπως και τον κεντρικό πίνακα κλιματισ μού τους πίνακες ανελκυσηίρα,αντλιών,uρs και πυρόσβεση ς. Στη συνέχεια ο κεντρικός πίνακας κλιματισμού τροφοδοτεί τους επιμέρους πίνακες εσωτερικών κλιματιστικών καθώς και τις εξωτερ ικές κλιματιστικές μονάδες.. Π.ΥΠΟΓΕΙΟΥ. Π.ΙΣΟΓΕΙΟΥ. Π.ΑΌΡΟΦΟΥ. π.κ. '. Π.ΒΌΡΟΦΟΥ. Π. ΓΌΡΟΦΟΥ. Π. ΑΝΤΛΙΩΝ. Π.ΠΥΡ/ΣΗΣ. Π.ΑΝΕΛ/ΡΑ. Π.ΚΛ. ΥΠΟΓ.. Π.UPS. Π.ΚΛ.ΙΣΟΓ Π. ΚΛΙΜ/ΜΟΥ. Π.ΚΛ. Α'ΟΡΟΦ. Π.ΚΛ.ΒΌΡΟΦ. Π.ΚΛ.ΓΌΡΟΦ 6

18 Πίνακας Υπογείου Τύπος V Ρ v Ρ=-Η/=- Φωτισμός. Κύκλωμα : 208W Βάση του Τύπου προκύπτ ει ότι: Κύκλωμα 2: 572 W-2,48A Κύκλωμα 3: 46 W-2,03A Κύκλωμα4: 47W-,8A Κύκλωμα 5: 208 W-0,90A Κύκλωμα 6: 8 W-0,08A Κύκλωμα 7: 72 W-0,3A V Ρ 208 Ρ = - Η Ι = - = - = ο 90Α J V 230 Κύκλωμα 8: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α Κύκλωμα 9: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α Κύκλωμα 0: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -,74Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα Ο ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη loa (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3xl,5mm 2 Ισλι = 3, 75Α 7

19 Ρευματοδότες. Κύκλωμα : 2 τεμ. χ 500W= OOOW Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = - Η Ι = - = --= 4 34Α Ι V 230 ' Κύκλωμα 2: 5τεμ.~0,86Α Κύκλωμα 3: ΕΦΕΔΡΕΙΑ IOOOW ~ 4,34Α Κύκλωμα 4: ΕΦΕΔΡΕΙΑ IOOOW ~4,34Α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 4 ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3x2,5mm 2 lσλζ = 23, 88Α Συνολική ένταση ρεύματος Π. Υ. : lσλ = Ισλι+Ι 0 λ2 = 3, 76Α + 23, 88Α = 37, 64Α 8

20 Πίνακας Υπογείου L L2 L3 Κύκλωμα 0,9 Κύκλωμα2 2,48 Κύκλωμα 3 2,03 Κύκλωμα 4,8 Κύκλωμα 5 0,9 Κύκλωμα 6 0,08 Κύκλωμα 7 0,3 Κύκλωμα 8,74 Κύκλωμα 9,74 Κύκλωμα 0,74 Κύκλωμα 4,34 Κύκλωμα 2 0,86 Κύκλωμα 3 4,34 Κύκλωμα 4 4,34 Σύνολο 3,3 8,58 6 Συνολική ισχύ του. Π. Υ : Φωτισμός: 5 = V * =230 χ 3,76 =3,64KVA Ρ =5 * cosφ = 3,64 χ =3,64KW Ρευματοδότες: 5 2 = V * =230 x23,88=5,492kv Α Ρ 2 = 5 2 * cosφ =S, 492 χ =5,492KW Συνολι ιαί ισχύ τουπ. Υ. : Ρολ = Ρ + Ρ2 = 3, , 492 = 8, 656KW 9

21 ΤελικΊ τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστί ταυτοχρονισμού : Ρταντ =Ρο λ Χ συντελεστ~ίταυτοχρονισμού = 8,656 χ 0,9 = 7, BKW Συνολική ένταση ρεύματοςσύμφωνα με τους συντελεστές: Ένταση ρεύματος ανά φάση: Ι αvάφάση 33,9 = =, 3Α Ο προσδιορισμός της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα Π. Υ, γίνεται από τον πίνακα 2: Για,3Α(8,58Α) ρεύματος ανά φάση επιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 5 x2,smm 2. Η πτώση τάσης της γραμμής γενικού πίνακα χαμηλής τάσης υπογείου, μήκους 5ω πρέπει να είναι μικρότερη 2V, ώστε η παραπάνω διατομί των 2, 5ιηΠ 2 να είναι παραδεκτή. Οπότε: {3 χ ρ χ l χ Ι Χ σνvφm..j3 Χ 0,075 χ 5 χ 33,9 χ ΔU = Α = 25 = 2 < 2V Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός OkA με θερμικ~ί προστασία και στοιχείο υπερεντάσεως ( 4 χ 20Α) τεμ.2 Ηλεκτρονόμος διαρροής διπολικός (2 χ6α - 30ΠΑ)τεμ.3 Ηλεκτρονόμος διαρροής τετραπολικός ( 4χ 6Α - 30ΠΑ)τεμ. Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 xloa) για τ~ν κάθε ομάδα φωτιστικών τα οποία τροφοδοτούνται με καλώδιο 3 χ,5mm 2 τεμ.0 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ 6Α) μονοφασικών ρευματοδοτών εργασιακού χώρου, που τροφοδοτούνται σε ανεξάρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2,5ιηω 2 τεμ.4 Ρελλέ φωτισμού καστάνιας (6Α \250V) τεμ.4 20

22 Πίνακας Ισογείου Φωτισμός. Κύκλωμα : 08W Βάση του Τύπου προκύπτει ότι : V Ρ 08 Ρ = - Η = - = - = ο 46Α J V 230 Κύκλωμα 2: 675W-+ 2,93Α Κύκλωμα 3: 450W -+,95Α Κύκλωμα 4: 450W -+,95Α Κύκλωμα 5: 450W -+,95Α Κύκλωμα 6: 450W -+,95Α Κύκλωμα 7: 305W-+,32Α Κύκλωμα 8: 420W-+,82Α Κύκλωμα 9: 420W-+,82Α Κύκλωμα 0: 35W-+,36Α Κύκλωμαll: 35W-+,36A Κύκλωμα 2: 420W-+,82Α Κύκλωμα 3 : 280W-+,2Α Κύκλωμα 4: 420W-+,82Α Κύκλωμα 5: 630W-+ 2,73Α Κύκλωμα 6: 420W-+,82Α Κύκλωμα 7: 35W-+,36Α Κύκλωμα 8: 350W-+,52Α Κύκλωμα 9: 420W-+,82Α Κύκλωμα 20: 35W-+,36Α Κύκλωμα 2: 420W-+,82Α Κύκλωμα 22: 35W-+,36Α Κύκλωμα 23: 9W-+ Ο,03Α Κύκλωμα 24: 280W-+,2Α Κύκλωμα 25: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 26: 70W-+ 0,30Α Κύκλωμα 27: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 28: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 29: 70W-+ Ο,30Α Κύκλωμα 30: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 3: 40W-+ Ο,60Α Κύκλωμα 32: 20W-+ Ο,9Α 2

23 Κύκλωμα 33:26W-t Ο,93Α Κύκλωμα 34: 8W -t Ο,08Α Κύκλωμα35 : ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -tl,74a Κύκλωμα36: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -t,74α Κύκλωμα37: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -tl,74a Κύκλωμα38: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 400W -t,74α ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 38 ο τύπος ασφάλειας ε ίναι :Μικροαυτόματη loa (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3xl,5mm 2 [ Ισλι=47, 6Α Ρευματοδότες. Κύκλωμα 39: 2 τεμ. χ 500W=000W. Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = - Η = - = --= 4 34Α v 230 } Κύκλωμα 40: 4 τεμ.-t8,69α Κύκλωμα 4 : 5 τεμ.-t0,8α Κύκλωμα 42: 2 τεμ. -t4,34α Κύκλωμα 43: 3 τεμ. -t6,5α Κύκλωμα 44: 3 τεμ. -t6,5α Κύκλωμα 45: 6 τεμ.-t3,04α Κύκλωμα 46: 6 τεμ.-t3,04α Κύκλωμα 47: 6 τεμ. -t3,04α Κύκλωμα 48: παροχή ρολλού.-t8,69α Κύκλωμα 49: 5 τεμ.-t0,8α Κύκλωμα50: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a Κύκλωμα5: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a Κύκλωμα52: ΕΦΕΔΡΕΙΑ looow -t4,34a ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα 39 έως το Κύκλωμα 52 ο τύπος ασφάλειας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου ε ίναι: ΝΥΜ 3x2,5mm 2 [ Ισλz=3Α 22

24 Συvολιιαί ένταση ρεύματος ΠΙΝΑΚΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: lσλ = l σλl + Ισ λz = 47, 6Α + 3Α = 60Α Πίνακας Ι σ ογείου Lι L LJ Lι L L3 Κύ κλω μα Κύκλω μ α 0, ,3 2 2, ,6 3, ,3 4, ,6 5,95 3 0,6 6, ,9 7, ,93 8, ,08 9,82 35,74 0,36 36,74,36 37,74 2,82 38,74 3,2 39 4,34 4, ,69 5 2,73 4 0,8 6, ,34 7, ,5 8, ,5 9, ,04 20, ,04 2, ,04 22, , , ,8 24,2 50 4, ,3 5 4, ,3 52 4,34 ΣΥΝΟΛΟ 48,84 49,38 65,2 23

25 Συνολική ισχύ τουπ.ι : Φωτισμός : 5 = V * ==230 χ 47,6 ==0,9KVA Ρ = 5 * cos φ = 0,9 χ ==0,9KW Ρευματοδότες: 5 2 = V * = 230 χ 3==25,990KVA Ρ2 = 5 2 * cosφ =25,990 χ ==25,9KW Συνολιιcιί ισχύ του Π.Ι: Ρολ= Ρι + Pz = 0, , 9 = 36, 8KW Τελική τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστή ταυτοχρονισμού: Ρτaντ = Ρ επ Χ συντελεστήταυτοχρονισμού = 36,8 χ 0,9 = 33, KW Συνολική ένταση ρεύματος σύμφωνα με τους συντελεστέ ς: Ένταση ρεύματος ανά φάση: Ρ 3300 Ι = V = 2 3 Ο = 44Α 44 Ιαvάφ ά ση = = 48Α Ο προσδιορισμός της διατομίς του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα Π.Ι, γίνεται από τον πίνακα 2: Για 48Α(65,2Α) ρεύματος ανά φάση επιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 5 x0mm 2. Η πτώση τάσης της γραμμς γενικού πίνακα ισογείου, μήκους l 3n πρέπει να είναι μικρότερη 2V, ώστε η παραπάνω διατομ των 0ιnm 2 να ε ίναι παραδεκτή. Οπότε:..J3 χ ρ χ l χ χ σννφm..j3 Χ 0,075 Χ 3 χ 44 χ ΔU = Α = lo = 5, 6 < 2V 24

26 Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός OkA με Θι::ρμιΚΊΊ προστασία και στοιχείο υπερεντάσεως (3χ20/80Α) τεμ. Αυτόματος διακόπτης ισχύος τετραπολικός (φωτισμού-παροχώνν) 0kA με ΘερμιΚΊΊ προστασία και στοιχείο υπερεντάσε ως (4 χ 25Α) τεμ.2 Ηλεκτρονόμος διαρροίς διπολικός (2 χ 25Α- 30ιηΑ) τεμ.6 Ηλεκτρονόμος διαρροής τετραπολικός (4 χ 25Α - 30ιηΑ) τεμ. Μικροαυτόματη ασφάλε ια διπολική (2 χιοα) για την κάθε ομάδα φωτιστικών τα οποία τροφοδοτούνται με καλώδιο 3 χ,5mm 2 τεμ.38 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ6α), που τροφοδοτούν ανεξάρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2,5mm 2 τεμ.4 Αυτόματος διακόπτης με Θερμική προστασία και μπουτόνstaι-t-stοp (4χ25Α) τεμ. Ενδεικτικές λυχνίες με ασφάλεια τεμ. ΠίνακαςUΡS Ισογείου Ρευματοδότες. Κύκλωμα : 2τεμ χ 500W==l OOOW. Βάση του Τύπου προκύπτει ότι: V Ρ 000 Ρ = Τ Η = v = 230 = 4, 34Α Κύκλωμα 2: 2τεμ - 4,34Α Κύκλωμα 3: 2τεμ- 4,34Α Κύκλωμα 4: 2τεμ- 4,34Α Κύκλωμα 5: παροχή αντικλεπτικού - 2,lA Κύκλωμα 6: ΕΦΕΔΡΕΙΑ 000W-4,34A ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από το Κύκλωμα έως το Κύκλωμα 5 ο τύπος ασφάλε ιας είναι :Μικροαυτόματη 6Α (L-N) ο τύπος καλωδίου είναι: ΝΥΜ 3x2,Smm 2 Συνολιιcή ένταση ρεύματος Π. UΡS!σογείου : Ισλ=4, , , , , + 4, 34 = 23, ΒΑ 25

27 Συνολική ισχύ του Π. UΡSΙσογείου Ρευματοδότ ε ς: S = V * Ι = 230 χ 23,8=5,474KV Α Ρ = S * cosφ =5,474 χ =5,474KW Συνολιιcιί ισχύ του Π. UΡS/σογείου: Ρολ= 5, 474KW Τελική τιμή ισχύς σύμφωνα με τον συντελεστιί ταυτοχρονισμού: Ρτaντ =Ρ ολ Χ συντελε στήταυτοχρονισμού = 5,474 χ 0,9 = 4, 9KW Συνολική ένταση ρεύματος σύμφωνα με τους συντελε στέ ς : Ο προσδιορισμός της διατομής του καλωδίου τροφοδοσίας του Πίνακα UΡSΙσογείου, γίνεται από τον πίνακα 2: Για 2,3Αεπιλέγουμε καλώδιο τροφοδοσίας 3χ2,5ιηιη 2. Η πτώση τάσης της γραμμής πίνακα UPS, μήκους 9ιn πρ έπε ι να είναι μικρότε ρη 2V, ώστε η παραπάνω διατομί των 2,5ιnιn 2 να ε ίναι παραδεκτή. Οπότε: 2 ρ χ l χ Ι χ σνvφπι ΔU=---Α--- 2 χ 0,075 χ 9 χ 2,3 χ S = 5,6 < 2V 2 Επιλογή εξαρτημάτων πίνακα: Διακόπτης ράγαςδιπολικός (2χ 20Α) τεμ. Ηλεκτρονόμος διαρροίς διπολικός (2 χ 6Α - 30ιnΑ) τεμ.5 Μικροαυτόματη ασφάλεια διπολική (2 χ 6Α) μονοφασικών ρ ευματοδοτών ε ργασιακού χώρου, που τροφοδοτούνται σ ε ανεξ άρτητες γραμμές με καλώδιο 3 χ 2, 5ιnιn 2 τεμ.6

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών

------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών ------------------------------------------------ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ----------------------------------------------- Τεύχος Υπολογισμών Εργοδότης ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ Έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗ: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΙΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Βασ.Σοφίας 9 & ηµ.μόσχα Μαρούσι 15124 ΤΗΛ. 213.20.38.140 Fax 213.20.38.514 e-mail: ty@maroussi.gr ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διευθυντής: Καθηγητής Δρ Αθανάσιος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ KANONIΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012 K:\N0900a\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..»

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 «..» ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ ΕΣΗΣ στο Σύστηµα µεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης. Smart connections. Οδηγίες χρήσης. Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης GR Smart connections. Οδηγίες χρήσης Πιστοποιητικά PIKO 3.0 3.6 4. 5.5 7.0 8.3 0. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ KOSTAL Solar Electric GmbH Hanferstraße 6 7908 Freiburg i. Br. Γερμανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΤΑΗ ΑΕ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΣΚΗ Σεπτέμβριος 15/9/2014 Περιεχόμενα 1.

Διαβάστε περισσότερα

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar.

PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4.2 Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 10.1 Excellent. www.centrosolar. Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης PS 3.0 Excellent PS 3.6 Excellent PS 4. Excellent PS 5.5 Excellent PS 7.0 Excellent PS 8.3 Excellent PS 0. Excellent www.centrosolar.com ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΤΗ CENTROSOLAR AG Stresemannstr.

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20

Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Διάταξη μεταγωγής για εφεδρικά συστήματα AUTOMATIC SWITCH BOX M-20/L-20 Οδηγίες τοποθέτησης AS-BOX-M_L-IA-IGR110320 IMGR-AS-BOX-M_L Έκδοση 2.0 GR SMA Solar Technology AG Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT

SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Τεχνικές πληροφορίες Σημαντικές υποδείξεις για τη μεταφορά και την τοποθέτηση για SUNNY CENTRAL 500CP XT/630CP XT/720CP XT/ 760CP XT/800CP XT/850CP XT/900CP XT Περιεχόμενα Χάρη στο μικρών διαστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Δημιουργία κέντρου δεδομένων και υπηρεσιών για τα δημόσια νοσοκομεία» στο πλαίσιο της Πράξης «Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ, για την

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ 2014 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Σ.Ρ. ΜΕΣΩ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ DESIGN AND CONSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (Καταστήματα) ΕΡΓΟ : Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσογείων 452, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15342 ΚΥΡΙΟΙ ΕΡΓΟΥ : CIVILTECH A.E. ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα