Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ"

Transcript

1 Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Προοιμιακά να σημειώσουμε ότι το δικαίωμα της απασχόλησης παντός προσώπου είναι απαραβίαστο. Κατοχυρώνεται από τα άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ. 1 του Συντάγματος. Του δικαιώματος απολαμβάνει και ο συνταξιούχος του Δημοσίου και οποιουδήποτε φορέα Κ.Α. Επομένως, κάθε νομοθετικό μέτρο που τείνει στον περιορισμό της εργασίας χωρίς να δικαιολογείται από λόγους γενικότερου δημόσιου ή κοινωνικού συμφέροντος θα έχει το στίγμα της αντισυνταγματικότητας (1). Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο όσον αφορά τον περιορισμό ή την αναστολή της σύνταξης του συνταξιούχου που εργάζεται. Η παρ. 5 του άρθρ. 22 του Συντάγματος, κατά την οποία "το Κράτος μεριμνά για την Κ.Α. των εργαζομένων" δεν περικλείει απαγόρευση περιορισμού ή αναστολής της σύνταξης του εργαζόμενου συνταξιούχου (2). Στα πλαίσια των συνταγματικών αυτών ανοχών έχουν διαπλασθεί δύο νομοθετικοί άξονες, ανεξάρτητοι αλλήλων, που ρυθμίζουν τα θέματα αναστολής ή περιορισμού της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου, καθώς και η επιβολή άλλων συνεπειών στο ασφαλιστικό γίγνεσθαι του απασχολούμενου: Ο πρώτος άξονας ρυθμίσεων αναφέρεται στους συνταξιούχους του Δημοσίου του ΙΚΑ ή των άλλων ειδικών Ταμείων, οι οποίοι εξήλθαν σε σύνταξη από υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα (ΔΤ), όπως ο Τομέας αυτός προσδιοριζόταν το έτος 1982 και οι οποίοι, ως συνταξιούχοι, εργάζονται σε υπηρεσίες του ευρύτερου αυτού τομέα (3). Ο δεύτερος άξονας ρυθμίσεων αφορά, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που παρατίθενται κατωτέρω στην παράγ. Β περίπτ. 1 «έκταση εφαρμογής» στους συνταξιούχους του ΙΚΑ ή των ειδικών Ταμείων, οι οποίοι απασχολούμενοι ως μισθωτοί, δεν εμπίπτουν όμως, στον πρώτο άξονα ή ασκούν αυτοτελές επάγγελμα.

2 Η ένταξη του ενδιαφερόμενου σε έναν από τους δύο άξονες δεν είναι εύκολη όταν ο συνταξιούχος κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του απασχολήθηκε και σε επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο Δ.Τ. και σε όμοιες εκτός αυτού κείμενες. Οι σχετικές διατάξεις δεν αντιμετωπίζουν το θέμα ευθέως. Το ΙΚΑ, δέχεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η ένταξη στον πρώτο ή δεύτερο άξονα γίνεται ανάλογα με το αν ο μεγαλύτερος χρόνος ασφάλισης, πριν από τη συνταξιοδότηση, έλαβε χώρα σε υπηρεσίες του Δ.Τ., όπως ανωτέρω περίπτ. 1 αναλύεται ή σε υπηρεσίες εκτός αυτού. Αδιαφόρως σε ποιό άξονα, από τους ανωτέρω δύο, θα ενταχθεί ο συνταξιούχος, γεγονός είναι ότι η απασχόληση ή η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος συνεπάγεται την υποχρεωτική ασφάλιση στο φορέα κύριας ασφάλισης που υπάγεται η εργασία ή το επάγγελμα που ασκεί. Για την παροχή εξαρτημένης εργασίας, κυρίως ή κατ'αποκλειστικότητα η ασφάλιση επέρχεται στο ΙΚΑ, αν δεν συντρέχει ασφάλιση σε άλλο ειδικό Ταμείο (4). Σε κάθε περίπτωση η ασφάλιση συντελείται με την καταβολή των προβλεπομένων από τις οικείες διατάξεις, για τους λοιπούς ασφαλισμένους, εισφορών που "βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη αντίστοιχα". Παράλληλα καταβάλλεται και η εισφορά όπερ του Κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ παρότι ο συνταξιούχος δεν δικαιούται επιδόματος ανεργίας. Κρίθηκε ότι η εισφορά αυτή εκπληροί ειδικό σκοπό συνιστάμενο στη δημιουργία στους συνταξιούχους αντικινήτρων προς απασχόληση (5). Προκειμένου για άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος η ασφάλιση θα επέλθει στο οικείο Ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ κλπ.), οι νομοθεσίες των οποίων δεν διαχωρίζουν τους συνταξιούχους από τα ασφαλιστέα πρόσωπα. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η ασφάλιση των απασχολου- μένων συνταξιούχων, αυτή καθ'εαυτήν, επεβλήθηκε και από τους νόμους που εξετάζουμε στο παρόν κεφ.xv., ασφάλιση που επέρχεται ασχέτως αναστολής ή μη της σύνταξης (βλ. κατωτέρω παράγρ. Α/4 και Β/4). Τέλος, οσάκις προκύπτει παράλληλη ασφάλιση κατά των κινδύνων ασθενείας σε πλείονες φορείς ή πολλαπλή τοιαύτη στον ίδιο φορέα με τις διπλές ιδιότητες συνταξιούχου και/ή εργαζομένου, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται με αίτησή του και από αυτής να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη μία ασφάλιση κατά τα ισχύοντα. Καθένας από τους προμνησθέντες δύο άξονες ρυθμίσεων αναλύεται χωριστά στις παραγρ. Α και Β που ακολουθούν: Α Συνταξιούχοι του Δ.Τ. που απασχολούνται στον Τομέα αυτό. 1.-Δημόσιος Τομέας. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε με το ν.1256/1982 και περιελάμβανε τις υπηρεσίες κλπ. που ήταν τεταγμένες στην εκπλήρωση όλης της κρατικής δραστηριότητος είτε αυτή εκδηλώνεται με τις κλασσικές δημόσιες υπηρεσίες για την επιτέλεση βασικών πολιτειακών σκοπών (άμυνα, δικαιοσύνη, δοίκηση, τάξη, εκπαίδευση κλπ.), είτε με ΝΠΔΔ για την παροχή κοινωνικών αγαθών (κοιν. ασφάλιση, τοπική αυτοδιοίκηση, αθλητισμός, τουρισμός, ψυχαγωγία κ.ά.), είτε, τέλος, με επιχειρήσεις διαφόρου νομικής μορφής, μέσω των οποίων επιτελούνται καθαρώς οικονομικές δραστηριότητες από το κράτος όπως είναι οι λεγόμενες δημόσιες επιχειρήσεις, σε κλάδους παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν υψίστη σημασία για την εθνική οικονομία και άμυνα και που λειτουργούν μονοπωλιακά με μόνο μέτοχο το κράτος (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ κτλ.), ή άλλες οικονομικές μονάδες που αναλαμβάνει ή εποπτεύει με τους φορείς του το ίδιο το κράτος και που λειτουργούν παράλληλα και ανταγωνιστικά προς ανάλογες μονάδες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (τράπεζες, βιομηχανίες κ.ο.κ.). Πιο συγκεκριμένα ο Ν.1256/82, στο άρθρο 1 παρ. 6 ορίζει: "6. Η αληθινή έννοια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.1232/82 είναι ότι στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται όλοι οι κρατικοί φορείς ανεξάρτητα από το καθεστώς δημοσίου ή ιδιωτικού ή μικτού δικαίου που τους διέπει, ήτοι: α) Οι Κρατικές ή Δημόσιες υπηρεσίες, όπως εκπροσωπούν-ται από το νομικό πρόσωπο του Δημοσίου. β) Οι Κρατικοί ή Δημόσιοι Οργανισμοί σαν κρατικά ΝΠΔΔ. γ) Οι Κρατικές ή Δημόσιες και παραχωρηθείσες επιχειρήσεις όπως η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ, η ΕΡΤ κλπ. δ) Τα Κοινωφελή Ιδρύματα του Αστικού Κώδικα που περιήλθαν στο Δημόσιο και χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται απ'αυτό. ε) Οι τραπεζιτικές και άλλες ανώνυμες εταιρείες στις οποίες είτε τα, κατά τις προηγούμενες περιπτώσεις, νομικά πρόσωπα έχουν το σύνολο ή την πλειοψηφία των μετοχών του εταιρικού κεφαλαίου είτε έχουν κρατικό προνόμιο ή κρατική επιχορήγηση. στ) Τα κρατικά νομικά πρόσωπα που έχουν χαρακτηρισθεί από το νόμο ή τα δικαστήρια ως ΝΠΙΔ, όπως ο ΟΣΕ, ΕΛΤΑ κ.ά. που χρηματοδοτούνται ή επιχορηγούνται από οποιοδήποτε των προαναφερομένων νομικών προσώπων.

3 ζ) Οι θυγατρικές ανώνυμες εταιρείες των πιο πάνω α-στ νομικών προσώπων που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από αυτά". Από το συνδυασμό των στοιχ. ε και ζ ανωτέρω, το τότε Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, με τις εγκ. 8/1989, 9/1989 και 10/1989 (κοιν/καν με την εγκ. ΙΚΑ 54/90, ΕΔΚΑ 1990 σ.579), αποφάνθηκε ότι από πλευράς Τραπεζών στο Δ.Τ. υπήγοντο το 1982 οι: Τράπεζα της Ελλάδος. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και οι τότε θυγατρικές της: Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος (συγχωνεύθηκε στην Εθνική Κτηματική η οποία συγχωνεύθηκε στην ΕΤΕ). Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως (μετονομάσθηκε Τρ. Αθηνών, απορροφήθηκε από την EUROBANK και έλαβε το όνομα της τελευταίας). ΕΤΕΒΑ (συγχωνεύθηκε πρόσφατα στην ΕΤΕ). Εθνική Κτηματική Τράπεζα (συγχωνεύθηκε στην ΕΤΕ) Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος και οι τότε θυγατρικές της: Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος (συγχωνεύθηκε στην ALPHA BANK). Τράπεζα Επενδύσεων. Τράπεζα Αττικής. Τράπεζα Πειραιώς. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και η τότε θυγατρική της Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος η οποία εξαγοράσθηκε από την Εγνατία Τράπεζα. ΕΤΒΑ, της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών περιήλθε σε ιδιώτη και απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς α.ε. (ΦΕΚ.211/ τ. Α ). Προνομιούχος Α.Ε. Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος (νυν Εθνική, Αξιοποιήσεως Ακινήτων και Εκμεταλλεύσεως Γενικών Αποθηκών Α.Ε.). Βεβαίως, ορισμένες ή, ίσως, όλες οι ανωτέρω Τράπεζες στη συνέχεια, με την επαναοριοθέτηση του Δ.Τ. (ν.1892/90 άρθρ. 51) ή με άλλες διατάξεις εξήλθαν του Τομέα αυτού. Τούτο, όμως, δεν επηρεάζει το προκείμενο θέμα, ύστερα από το ν.2227/94 άρθρ. 6 παρ. 16 (ΔΕΝ 1994 σ.1031). Η διάταξη αυτή ορίζει ότι: "Οι διατάξεις του ν.1249/82 άρθρ. 54, ν.1284/82 άρθρ. 5, ν.1584/85 άρθρον δεύτερον, ν.1694/87 άρθρ. 22, καθώς και των ν.1379/83 άρθρ. 6 και 1489/84 (6) άρθρ. 17," εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την επαναοριοθέτηση του δημόσιου τομέα, για την εφαρμογή δε των διατάξεων αυτών ως δημόσιος τομέας νοείται πάντοτε αυτός που ορίζεται στην παράγρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1256/82 έστω και αν ορισμένες υπηρεσίες δεν περιλαμβάνονται στον τομέα αυτόν, κατόπιν των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν.1892/90 ή άλλων τυχόν διατάξεων που ισχύουν ή θα ισχύσουν μελλοντικά. Με την τελευταία αυτή διάταξη ο νομοθέτης θέλησε να διατηρήσει τους περιορισμούς ως προς τη σύνταξη όλων των συνταξιούχων που υπηρέτησαν σε υπηρεσίες του Δ.Τ. και κατέχουν θέση στον Τομέα αυτό, έστω και αν οι υπηρεσίες αυτές εξαιρέθησαν ή θα εξαιρεθούν στη συνέχεια από τον Τομέα. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δέχεται ότι η εξαίρεση αναφέρεται στη λειτουργική τους υπόσταση και δεν άπτεται της ιδιότητάς τους ως Κρατικών Φορέων (εγγρ. Υπουρ. Οικ. και Οικ /0092/ ). Επομένως, καταλήγει το Υπουργείο, εάν μία δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιηθεί, εξαγορασθεί δηλαδή από ιδιώτη, παύει να είναι κρατικός φορέας και από την ημερομηνία της εξαγοράς δεν εμπίπτει στην έννοια του Δ.Τ. του ν.1256/82 (άρθρ. 1 παρ. 6) με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται η προπαρατεθείσα διάταξη του ν.2227/94 (άρθρ. 6 παρ. 16). Στην περίπτωση αυτή έχουμε απώλεια του κύριου χαρακτηριστικού μιας επιχείρησης του Δ.Τ. που είναι η σχέση της με το Κράτος (βλ. και Γ.Ε.-ΙΚΑ Α25/434/11/ ). Αρα, προσθέτουμε εμείς, οι συνταξιούχοι από τέτοιες υπηρεσίες - επιχειρήσεις, εργαζόμενοι στο Δ.Τ. και οι συνταξιούχοι του εναπομένοντος, κατά τα ανωτέρω, Δ.Τ., εργαζόμενοι στις ούτως ιδιωτικοποιηθείσες υπηρεσίες - επιχειρήσεις, δεν εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του πρώτου άξονα. Επισημαίνουμε την περίπτωση, γιατί από την προηγηθείσα συνοπτική περιγραφή αποδεικνύεται ότι κάποιες Τράπεζες περιήλθαν σε χέρια ιδιωτών ή σε άλλες Τράπεζες έξω από το Δ.Τ. κείμενες. Πρόκειται, με την επιφύλαξη τυχόν υποκρυπτόμενου λάθους μας, για τις Τράπεζες: Επαγγελματικής Πίστεως, Ιονικής-Λαϊκής, Πειραιώς, Κεντρικής

4 Ελλάδος και ΕΤΒΑ (7). 2.- Φορείς ασφάλισης. Από άποψη φορέων κυρίας ασφαλίσεως που καλύπτουν τους απασχολουμένους στο Δ.Τ. έχουμε επίσης πολλαπλότητα: α) Κατ'αρχήν θα πρέπει να μνημονεύσουμε το Δ η μ ό σ ι ο, το οποίο συνταξιοδοτεί τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ορισμένων ΝΠΔΔ. β) Αλλη κατηγορία φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως αποτελούν ο ρ ι σ μ έ ν α ΝΠΔΔ, τα οποία συνταξιοδοτούν τους υπαλλήλους τους ή και υπαλλήλους άλλων ΝΠΔΔ. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αποτελεί το ΙΚΑ, το οποίο, με ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα, όμοιο εκείνου που ισχύει στο Δημόσιο, συνταξιοδοτεί τους υπαλλήλους του (Ν.3163/55), τους ιατρούς, δικηγόρους και μηχανικούς του (ΝΔ 4277) 62 άρθρο 1-10) και τους υπαλλήλους, ιατρούς, μηχανικούς, φαρμακοποιούς κλπ. άλλων ασφαλιστικών Οργανισμών και λοιπών ΝΠΔΔ (ΝΔ 4277) 62 άρθρο 11, όπως συμπληρώθηκε. Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για το προσωπικό του ΟΓΑ (Ν.437) 66), Τ.Σ. Εφημεριδοπωλών (Ν.317)76), Τ.Σ. Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Τ.Α. Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Ν.241)75) κ.ά. που συνταξιοδοτείται από καθένα από τα ΝΠΔΔ αυτά. γ) Επίσης φορείς ασφαλίσεως είναι και τα εξής Ταμεία: Το ΤΑΠ-ΟΤΕ για την ασφάλιση του προσωπικού του ομωνύμου οργανισμού, καθώς και του προσωπικού του ΟΣΕ και των ΕΛ-ΤΑ, και τα Ταμεία για το προσωπικό των ομώνυμων υπηρεσιών. Ο ΟΑΠ-ΔΕΗ, το ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, το ΤΑΠ-Ασφαλιστικής Εταιρείας "Η ΕΘΝΙΚΗ" και βεβαίως τα πέντε (5) Ταμεία κύριας ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλωνπου εξετάζουμε στο παρόν βιβλίο. δ) Ολο το προσωπικό των λοιπών υπηρεσιών του Δ.Τ. υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, από το οποίο συνταξιοδοτείται βάσει των κοινών διατάξεων του ΑΝ 1846/51, όπως τροποποιήθηκε οι οποίες διέπουν τους μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το προσωπικό των Τραπεζών που ανήκαν κάποτε ή ανήκουν ακόμη στο Δ.Τ.: Εμπορικής, Αττικής, Πειραιώς, Γενικής, Επαγγελματικής Πίστεως, Επενδύσεων και πολλών άλλων επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δ.Τ. 3.- Εννοια συνταξιούχων. Ειδικά για την εφαρμογή των όσων ορίζονται στην παρούσα παράγρ. Α, ως συνταξιούχοι νοούνται τόσο οι εξ ιδίας εργασίας συνταξιούχοι (λόγω γήρατος ή αναπηρίας), όσο και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου (από μεταβίβαση), ήτοι χήρες-χήροι, παιδιά κλπ. 4.- Επιπτώσεις από την απασχόληση (8) Για τους συνταξιούχους, λοιπόν, ΙΚΑ ή ειδικών Ταμείων που υπηρετούσαν σε Τράπεζες που ανήκαν στο Δ.Τ. και δεν ιδιωτικοποιήθηκαν κατά τα ανωτέρω, ισχύουν τα ακόλουθα: Εάν εργάζονται σε επιχειρήσεις, τραπεζικές ή μη, που ήταν ανέκαθεν έξω από το Δ.Τ. ή ενέπιπταν στη σφαίρα του Τομέα αυτού αλλά ιδιωτικοποιήθηκαν, έχει εφαρμογή η νομοθεσία που αναπτύσσεται στην επόμενη παράγρ. Β. Τουναντίον, αν η απασχόληση, μετά τη συνταξιοδότηση, γίνεται πάλι σε υπηρεσία του Δ.Τ., όπως ανωτέρω (περίπτ.1) προσδιορίσθηκε, εφαρμόζονται τα εξής: α. Οι συντάξεις των συνταξιούχων αυτών που χορηγούνται από ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας νυν του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του Δ.Τ. και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως, καταβάλλονται μειωμένες κατά 70% ανεξαρτήτως ύψους της σύνταξης ή των αποδοχών. Η μείωση δεν αντίκειται ούτε στο Σύνταγμα (άρθρ. 21 παρ. και 22 παρ. 5), ούτε στο άρθρ. 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Διοικ.Πρωτ.Αθ: 13328/97 ΕΔΚΑ 1998 σ.545 και 292/2001 ΕΔΚΑ 2002 σ.28). Εξαίρεση της μείωσης προέβλεψε ο νομοθέτης για τις συντάξεις των ν.1897/90 και 1977/91 (αναπηρίας ή θανάτου από τρομοκρατικές οργανώσεις ή τρομοκράτες) τις πολεμικές συντάξεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο με βάση τον Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων καθώς και τις εξ ιδίου δικαιώματος συντάξεις παθόντων στην υπηρεσία και εξ αιτίας αυτής. β. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του στοιχ. α ανωτέρω δεν απαλλάσσεται της καταβολής των εισφορών στον αρμόδιο φορέα, συνεπώς ασφαλίζονται για την εργασία τους αυτή. Ωστόσο όταν ο συνταξιούχος αυτός λαμβάνει σύνταξη (μειωμένη κατά 70%) και αποδοχές, ο χρόνος αυτός ασφάλισης δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από το Δημόσιο ούτε και από άλλους ασφαλιστικούς φορείς (κώδικας άρθρ. 58). Του Κώδικα μη διακρίνοντος, οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται είτε ο επαναδιορισμός του συνταξιούχου γίνεται σε θέσεις της υπηρεσίας από την οποία αποχώρησαν είτε σε άλλη υπηρεσία του Δ.Τ. Συνακόλουθα οι καταστατικές διατάξεις των φορέων Κ.Α. που αντιμετωπίζουν άλλως τα θέματα αυτά θεωρούνται καταργημένες (Διοικ.Πρωτ.Αθ. 4068/98 ΕΕΔ 1998 σ.842). Δεν έχει σημασία ο τρόπος προσλήψεως και πληρωμής του συνταξιούχου. Περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι ασχέτως της νομικής μορφής της σχέσεως (εξηρτημένης εργασίας ή δημοσίου δικαίου), του είδους της παρεχομένης εργασίας (υπαλλήλου, υπηρέτου, μετακλητού υπαλλήλου κλπ.) και του τρόπου αμοιβής (με μισθό, ημερομίσθιο κτλ.) - βλ. ΕΣ 12/79 τμ. 11, 234/79 ολ., 1683/81 τμ.11.

5 Ούτε η ύπαρξη καλής πίστεως και η ανυπαρξία δόλου ως προς την είσπραξη συντάξεως και μισθού ή οι αρχές της χρηστής διοικήσεως εμποδίζουν την εκ του νόμου επερχομένη άρση του συνταξίμου του χρόνου (ΕΣ 695/80, 1430/81). Ωστόσο οι ως άνω κανόνες δεν ισχύουν όταν η σύνταξη που καταβάλλει το Δημόσιο είναι προσωπική (9) ή πολεμική ή γενικά στρατιωτική παθόντος στην υπηρεσία και εξαιτίας της υπηρεσίας ή εξομοιώνεται με πολεμική. Αν η απασχόληση συνεπάγεται και ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη, ο απασχολούμενος συνταξιούχος μπορεί να επιλέξει ως ασφάλιση ασθενείας είτε αυτή που δικαιούται ως συνταξιούχος, είτε αυτή που προβλέπεται για τη θέση στην οποία υπηρετεί, οπότε απολαμβάνει των αντίστοιχων παροχών του φορέα που επέλεξε. γ. Σε περίπτωση οικοθελούς εκ μέρους του συνταξιούχου αναστολής καταβολής της σύνταξης και περιορισμού αυτού στη λήψη των αποδοχών της νέας θέσεώς του ο χρόνος ασφάλισης παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα (10). δ. Η αναστολή καταβολής της σύνταξης και η επαναχορήγησή της, γίνεται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου, οπότε και άρχονται τα έννομα αποτελέσματα. Ωστόσο, από το άρθρ. 96 του Κώδικα προβλέπεται και αναδρομική αναστολή της σύνταξης με την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν στο Φορέα συνταξιοδότησης οι συντάξεις που έλαβε κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης λήψης σύνταξης και αποδοχών, ή μέρος της περιόδου αυτής, οπότε ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης με την ιδιότητα του συνταξιούχου, αξιοποιείται συνταξιοδοτικά. Το προς επιστροφή ποσό υπολογίζεται με βάση το ύψος της σύνταξης όπως έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, επί τους μήνες της περιόδου που ζητείται η επιστροφή. Το ποσό αυτό εισπράττεται σε εκατόν μηνιαίες δόσεις, παρακρατείται από το μισθό ή τη σύνταξη και η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του Ό και μικρότερη του 1/10 αυτών. Εάν δεν καταβάλλεται μισθός ή σύνταξη ή επιστροφή γίνεται με μέριμνα του ιδίου του συνταξιούχου και σε περίπτωση καθυστέρησης βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο. ε. Τέλος, η απασχόληση του συνταξιούχου της κατηγορίας αυτής επιφέρει και τις ακόλουθες παρενέργειες εκτός κοινωνικοασφαλιστικού πεδίου: Πρώτο: Εάν αναστείλει την καταβολή της σύνταξης, ο χρόνος υπηρεσίας για την οποία ο συνταξιούχος δικαιώθηκε τη σύνταξη προσμετρείται στο χρόνο της νέας θέσης του για την καταβολή των επιδομάτων που έχουν σχέση με το χρόνο υπηρεσίας, εφόσον η υπηρεσία αυτή υπολογίζεται για τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών (κώδικας άρθρ. 58 παρ. 4). Δεύτερο: Τουναντίον, εάν ο απασχολούμενος συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη και αποδοχές, κατά το άρθρ. 5 του ν.1284/82, την ΑΤΑ που ίσχυε τότε την δικαιούταν, από μία πηγή, τη συνταξη ή τις αποδοχές, την οποία πηγή επέλεγε ο ίδιος (11). Μολονότι η ΑΤΑ ως μορφή αύξησης αποδοχών καταργήθηκε, από το 1990, ο ν.2227/94, στο άρθρ. 1 παρ. 2 (ΔΕΝ 1994 σ.1031), όρισε ότι "διατάξεις που διέπουν την καταβολή της ΑΤΑ στους συνταξιούχους που συγχρόνως απασχολούνται ως μισθωτοί, εξακολουθούν να ισχύουν". Η νέα διάταξη αναφέρεται στην "ΑΤΑ" χωρίς νομική ακριβολογία υπονοώντας προδήλως τα έκτοτε χορηγούμενα διορθωτικά ποσά και τις ποσοστιαίες αυξήσεις των βασικών μισθών και συντάξεων αντίστοιχα, οι οποίες δεν πρέπει, με ευθύνη του απασχολούμενου συνταξιούχου, να εισπράττονται και από δύο πηγές (Διοικ. Πρωτ. Αθ. 292/2001, ΕΔΚΑ 2002 σ.28). Β Απασχόληση λοιπών συνταξιούχων και συνέπειες. Οπως ήδη σημειώσαμε ανωτέρω η παρούσα Β παράγραφος αφορά στον "δεύτερο άξονα ρυθμίσεων" δηλαδή τους συνταξιούχους του ΙΚΑ ή των ειδικών Ταμείων, οι οποίοι δεν διέπονται από την παράγρ. Α δεν κατέστησαν, δηλαδή, συνταξιούχοι από υπηρεσίες του Δ.Τ. και ως συνταξιούχοι δεν απασχολούνται στον Τομέα αυτό και δεν περιλαμβάνονται στις πιο κάτω εξαιρέσεις. Τα μέτρα που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν ως προς την υπ'όψη κατηγορία ήσαν πολλά και διέφεραν από Ταμείο σε Ταμείο, κατεσπαρμένα στις Καταστατικές διατάξεις εκάστου. Τα ανωτέρω και άλλες ιδιομορφίες των επί μέρους Ταμείων, εμφάνιζαν, στο προκείμενο θέμα, ένα pazzle με ασύμμετρες ρυθμίσεις που δεν είχαν λόγο ύπαρξης στην Κ.Α. Η αλλαγή, λοιπόν, πολιτικής ήταν επιβεβλημένη. Η πολιτεία με το ν.2676/99 (ΔΕΝ 1997 σ. 97), άρθρ. 63 έβαλε τις βάσεις νέου συστήματος. Η διάταξη ετέθη σε εφαρμογή μετά διετία από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ του σχετικού νόμου, ήτοι από Παρά ταύτα, κατά τη γνώμη μας, και η νέα αυτή διάταξη δεν αντιμετωπίζει το όλο θέμα στην καθολικότητά του, όπως θα ανέμενε κανείς. Εν πάση περιπτώσει για την κατηγορία αυτή ισχύουν τα εξής: 1.- Εκταση εφαρμογής.

6 Το άρθρο 63, λοιπόν, του Ν. 2676/99 αναφέρεται στους συνταξιούχους όλων των φορέων κυρίας ασφαλίσεως αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ειδικών Ταμείων κλπ.). Επομένως, εξαιρούνται από τις διατάξεις του οι συνταξιούχοι: Των Επικουρικών Ταμείων, Του ΝΑΤ, που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Του Δημοσίου, που δεν λογίζεται ως φορέας ασφαλίσεως. Την αυτή με τους συνταξιούχους του Δημοσίου μεταχείριση, ήτοι την εξαίρεσή τους από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού έχουν και οι τακτικοί υπάλληλοι ΝΠΔΔ που συνταξιοδοτούνται από το αυτό ή άλλο ΝΠΔΔ με καθεστώς όμοιο με αυτό των δημ. υπαλλήλων (12). Τη μείωση της συντάξεως αυτών αλλά και των συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων των επιχειρήσεων και Οργανισμών του Δημοσίου Τομέα (Δ.Τ.), όταν εργάζονται σε υπηρεσίες μόνο του (Δ.Τ.) προβλέπει ο ν.2592/98, άρθρ. 8 παρ. 14 που διατηρείται σε ισχύ (13). Η εξαίρεση είναι απόλυτη και καθολική. Οι συνταξιούχοι των Φορέων αυτών ουδεμία υποχρέωση έχουν προς εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63. Ομως πέραν των ως άνω εξαιρέσεων που προκύπτουν εμμέσως, ο νομοθέτης προβαίνει και σε ρητώς κατονομαζόμενες εξαιρέσεις. Ορίζει η παράγρ. 6, ότι το άρθρο 63 δεν εφαρμόζεται: α) Στον επιζώντα σύζυγο, συνταξιούχο λόγω θανάτου του ετέρου συζύγου, όταν εργάζεται. β) Στους συνταξιούχους φορέα κύριας ασφάλισης που εργάζονται αυτοτελώς. Αυτοί υποχρεούνται να ασφαλίζονται στο οικείο Ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ κλπ.) και να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές, προσαυξημένες κατά 40%. Η προσαύξηση αυτή περιέρχεται στο ΛΑΦΚΑ. Πρόκειται, έχουμε τη γνώμη, για συνταξιούχους είτε πρώην μισθωτούς, οι οποίοι ως συνταξιούχοι επιδίδονται στην άσκηση αυτοτελούς επαγγέλματος, είτε πρώην αυτοτελώς απασχολούμενους, οι οποίοι ως συνταξιούχοι ασκούν το αυτό ως και πρότερον ή άλλο, νέο, αυτοτελές επάγγελμα. Το μέτρο οδηγεί σε άτοπα, γιατί εκτός από την καθιέρωση ανισοτήτων, εμμέσως πλην σαφώς καλλιεργεί τάσεις για συμπαιγνίες εργαζομένων συνταξιούχων και εργοδοτών για περιγραφεί των νομίμων υποχρεώσεων τους (14). γ) Στους συνταξιούχους του ΟΓΑ. δ) Στους πολύτεκνους, των οποίων το ένα τουλάχιστον τέκνο είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. ε) Στους λαμβάνοντες εξ ιδίου δικαιώματος πολεμική σύνταξη ή συνταξιοδοτούμενους με βάση τις διατάξεις των Ν.1897/90 και /ή 1977/91, δηλαδή ως θύματα τρομοκρατικών οργανώσεων ή τρομοκρατών. στ) Στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 572/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφαλείας (15). Πρόκειται για τους συνταξιοδοτούμενους από το Ελληνικό ή και από ξένα Κράτη βάσει των ανωτέρω κανονιστικών διατάξεων ή διμερών διεθνών συμβάσεων. Την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. έχουν και οι υπήκοοι των Κρατών της Ευρ. Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (νύν: Νορβηγίας, Ισλανδίας) (16), αλλά ο νόμος περί αυτών ουδέν αναφέρει. Για τη διαπίστωση όμως της συνδρομής ενός λόγου εξαιρέσεως, πρέπει να υποβληθεί η δήλωση στο Φορέα που καταβάλλει την κυρία σύνταξη, πριν από την ανάληψη της εργασίας (βλ. επόμενη περίπτ. 2). Του νόμου μή διακρίνοντος και με δεδομένη την παράγρ. 9 του άρθρου 63 κατά την οποία, "κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται, εκτός..." (βλ. κατωτέρω περίπτ.5)συνάγεται ότι οι ρυθμίσεις του άρθρ.63, όπως ερμηνεύεται κατωτέρω αφορούν και στους νέους ασφαλισμένους εάν κατέστησαν ή καταστούν συνταξιούχοι (17). 2.-Αναγγελία απασχολήσεως από συνταξιούχο. Οι συνταξιούχοι, λοιπόν, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των Φορέων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στα στοιχ. α - στ της προηγούμενης περίπτ. 1, πλην των συνταξιοδοτουμένων από Επικ. Ταμεία, το ΝΑΤ και το Δημόσιο, υποχρεούνται πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στην ασφάλιση φορέα κυρίας ασφαλίσεως ή του Δημοσίου, να δηλώσουν τούτο στο φορέα κυρίας ασφαλίσεως από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δηλώσεως συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού των συντάξεων που έλαβε κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του, με πρόστιμο (παράγρ. 8 άρθρ. 63) που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού, η οποία δεν εκδόθηκε ακόμη. Κατά τη σχετική διάταξη, η υποχρέωση προς δήλωση βαρύνει αυτούς τους συνταξιούχους λόγω γήρατος,

7 αναπηρίας ή θανάτου, που αναλαμβάνουν εργασία από και μετά. Για τους εξ αυτών ήδη εργαζόμενους πριν από την εν λόγω ημερομηνία ο νόμος δεν κάνει λόγο. Αν ήθελε ο νομοθέτης να περιλάβει και αυτούς, θα έπρεπε να αναφερθεί ρητά και να θέσει προθεσμία γνωστοποιήσεως της εργασίας που προσφέρουν. Επομένως, αυτοί, ως προς το προκείμενο θέμα, διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν. Τέλος η υποχρέωση δηλώσεως βαρύνει το συνταξιούχο αδιαφόρως του είδους της εργασίας που θα αναλάβει (μισθωτού, ανεξαρτήτου επαγγελματία, αυτοτελώς απασχολουμένου). Εκλαμβάνεται δηλαδή ο όρος "εργασία" υπό την ευρεία έννοια που απαντάνται στην οικονομική επιστήμη. Επίσης η δήλωση υποβάλλεται ανεξαρτήτως εάν η εργασία που θα αναληφθεί επιφέρει αναστολή ή περικοπή της συντάξεως κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, αρκεί γι'αυτήν να υπάγεται κατά το νόμο ο συνταξιούχος στην ασφάλιση φορέα κυρίας ασφαλίσεως (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ειδικά Ταμεία κλπ.). 3.- Αναστολή - περιορισμός - διακοπή του ποσού της συντάξεως. Στο προκείμενο θέμα, η σχετική διάταξη διακρίνει τους συνταξιούχους λόγω γήρατος ή θανάτου από τους ομοίους λόγω αναπηρίας. Αδιαφόρως, λοιπόν, αν πρόκειται για συνταξιούχο προερχόμενο από τους "παλαιούς" ή "νέους" ασφαλισμένους οι συνέπειες ως προς την αναστολή της σύνταξη είναι αυτές που περιγράφονται αμέσως κατωτέρω. α. Συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου. Οι συνταξιούχοι των κατηγοριών αυτών, εργαζόμενοι ως μισθωτοί υπόκεινται στις εξής μεταβολές της συντάξεώς τους: αα) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, αναστέλλεται η καταβολή της συντάξεως. ββ) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της συντάξεως ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τις δραχμές μηνιαίως ήτοι 733,68 ευρώ, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Δεν διευκρινίζεται, αλλά συνάγεται ότι στη "συρροή" συντάξεων δεν περιλαμβάνονται οι επικουρικές συντάξεις, οι οποίες όπως προείπαμε βρίσκονται εκτός πεδίου εφαρμογής του νόμου. Το εναπομένον προς καταβολήν ποσό σύνταξης αυξάνεται, ορίζει ο νόμος, κατά 20% για κάθε παιδί που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες Σχολές και μέχρι να συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας, ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Αρα η αύξηση του εναπομένοντος ποσού της συντάξεως μειώνει ισοπόσως το παρακρατούμενο 70% αυτής. Ο νόμος για τη χορήγηση της αυξήσεως αυτής δεν θέτει ειδικές προϋποθέσεις. Δεν απαιτεί δηλαδή ο συνταξιούχος να λαμβάνει για τα τέκνα του οικογενειακό επίδομα στη σύνταξη, ούτε εξετάζει αν αυτά εργάζονται ή όχι, αν συντηρούνται από αυτόν κλπ. Στην παρούσα υποπερίπτωση ββ το μέχρι 733,68 Ευρώ ποσό σύνταξης και σε περίπτωση τέκνων το προκύπτον μεγαλύτερο τοιούτο, δεν υπόκειται σε μείωση. Μειώνεται κατά 70% το υπερβαίνον ενδεχομένως του ποσού αυτού ύψος της σύνταξης. Παράδειγμα: Εάν κάποιος χωρίς παιδιά λαμβάνει 939,68 Ευρώ σύνταξη και εργάζεται, θα μειωθεί η σύνταξή του κατά 144,20 Ευρώ (939,68-733,68= 206Χ70%). γγ) Για τους άγοντες ηλικία άνω των 55 ετών που λαμβάνουν ως σύνταξη τα ΚΟΣ η σύνταξη περιορίζεται στο οργανικό ποσό, όπως αυτό έχει αναπροσαρμοσθεί με τις χορηγηθείσες στο μεταξύ αυξήσεις, εφ'όσον ο συνταξιούχος της κατηγορίας αυτής διανύει ηλικία μικρότερη των 65 ετών ο άνδρας και των 60 η γυναίκα. Μετά τα ανωτέρω όρια ηλικίας η σύνταξή τους, λαμβανομένου υπ'όψη και του χαμηλού ποσού που της αναλογεί, δεν υπόκειται σε καμιά μείωση ή αναστολή. Από τα εκτεθέντα ανωτέρω (περίπτ. αα - γγ ) προκύπτει ότι τον κατά περίπτωση περιορισμό ή αναστολή της συντάξεως υφίστανται οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε Φορέα κυρίας ασφαλίσεως μισθωτών ή αυτοτελώς απασχολουμένων, οι οποίοι με την ιδιότητα αυτή παρέχουν υπηρεσία μισθωτού με σχέση ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου ή εργασία προσιδιάζουσα προς μισθωτό, αδιαφόρως του ύψους των αποδοχών που αποκερδαίνουν και της ημερήσιας διάρκειας της εργασίας τους. Επομένως και η μερική απασχόληση συνεπιφέρει τον περιορισμό ή μείωση της συντάξεως. Αξίζει να τονίσουμε και πάλιν ότι οι ανωτέρω στο στοιχ. α αναφερόμενες αναστολές - διακοπές της σύνταξης, δεν αφορούν τις συντάξεις λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου (χήρας-χήρου), έστω και αν εργάζεται, δοθέντος ότι ούτος εξαιρείται, όπως σημειώσαμε (ανωτέρω περίπτ. 1/α) από τις ρυθμίσεις του άρθρ. 63 του ν.2676/99. Με την διακοπή της εργασίας του συνταξιούχου επανέρχεται αυτός στην προτέρα του θέση. Ακολούθως, εάν με την εργασία του είχε υποστεί αναστολή της συντάξεως ή περιορισμό του ποσού αυτής, η σύνταξη επαναχορηγείται στο ακέραιο ποσό, προσαυξημένη μάλιστα με τις αναπροσαρμογές που χορηγήθηκαν εν τω μεταξύ. Επί πλέον δικαιούται και τις προσαυξήσεις που θεμελιούνται στην ασφάλιση από τη νέα εργασία, κατά τους ορισμούς της περίπτ. 4 κατωτέρω. β. Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Στο συνταξιούχο της κατηγορίας αυτής που αναλαμβάνει εργασία, διακόπτεται η σύνταξη αν από την εργασία του αυτή και αναλόγως με το βαθμό αναπηρίας του, κερδίζει περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής. Η διακοπή της συντάξεως που επαγγέλλεται η διάταξη διαφέρει εννοιολογικά της αναστολής. Για την ακρίβεια σημαίνει ότι η σύνταξη του αναπήρου που εργάζεται δεν επανακαταβάλλεται όταν θα εκλείψει ο λόγος της διακοπής. Ο

8 ανάπηρος αυτός, όταν θα παύσει να εργάζεται, έχει δικαίωμα νέας κρίσεως της αναπηρίας από το φορέα του, με όλες τις πιθανές εκβάσεις του δικαιώματος, μία των οποίων είναι η αδυναμία επαναπροσλήψεως στην υπηρεσία από την οποία αποχώρησε ή απολύθηκε λόγω της αναπηρίας του. 4.- Αξιοποίηση της ασφαλίσεως. Η εργασία του συνταξιούχου, αναλόγως του είδους της, είναι ασφαλιστέα στον οικείο Φορέα. Επιβεβαίωση της προς ασφάλισιν υποχρεώσεως περιλαμβάνει και το άρθρο 63 του Ν.2676/99 που σχολιάζουμε. Ορίζεται υπ'αυτού. "Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη αντίστοιχα" (παρ.3). Στη συνέχεια, ως προς την αξιοποίηση της ασφαλίσεως αυτής, η ίδια διάταξη, στην παρ. 4, διαλαμβάνει: "Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου λόγω γήρατος ή θανάτου, χωρίς αναστολή της σύνταξης, ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπ'όψη για την προσαύξηση της σύνταξης ή για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα". Το μέτρο είναι εκ των πραγμάτων ανατρεπτικό της μέχρι σήμερα ευνοϊκής νομοθεσίας, αφού η σχετική διάταξη, σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ (ν.4497/65 άρθρ. 12 παράγρ. 3) που προέβλεπε την προσαύξηση της αρχικής συντάξεως με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε στην ασφάλιση του ΙΚΑ ο συνταξιούχος αυτού εργαζόμενος, κατ'ουσίαν καταργήθηκε. Την ίδια τύχη, της καταργήσεώς της, έχει και η διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.1405/83, η οποία όριζε: "Ο συνταξιούχος γήρατος ασφαλιστικού Οργανισμού, ο οποίος μετά τη συνταξιοδότησή του ασφαλίσθηκε σε άλλο ομοειδή Οργανισμό από παροχή εργασίας ή άσκηση επαγγέλματος, έχει το δικαίωμα, μετά τη διακοπή της ασφάλισής του στον Οργανισμό αυτό, να ζητήσει από τον Οργανισμό που συνταξιοδοτείται την προσμέτρηση του χρόνου αυτού για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξής του", κατ'εφαρμογή των κανόνων διαδοχικής ασφαλίσεως. Βέβαια το μέτρο της κατάλυσης των ως άνω δικαιωμάτων δεν είναι νεοφανές. Ισχύει ήδη από το 1972 με διάφορες παραλλαγές στους συνταξιούχους του Δ.Τ. (βλ. πράγρ. Α ανωτέρω). Ομως για τους συνταξιούχους του Δ.Τ. που εργάζονται στον Τομέα αυτό προβλέφθηκε η οικειοθελής επιστροφή των συντάξεων, ώστε η διανυθείσα ασφάλιση να ανακτήσει τη χρησιμότητά της. Τούτο δεν προβλέπεται από το άρθρο 63 του Ν.2676/99 που σχολιάζομε. Κατ'αντιδιαστολή, απασχόληση με αναστολή της συντάξεως, ο χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπ'όψη, τόσο για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος ως διπλοσυνταξιούχος (βλ. Κεφ. ΙΙΙ, παράγρ. Β/9) όσο και για προσαύξηση της σύνταξης της οποίας η καταβολή έχει ανασταλεί. Ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη καταβαλλόμενης συντάξεως γίνεται με ποσοστό 1,714% επί του ποσού στο οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές, το οποίο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας, που θα πραγματοποιηθούν μετά την αναστολή της συντάξεως. Ετσι, για κάθε έτος ασφάλισης, υπό το κράτος αναστολής της σύνταξης, το ποσό της ανασταλείσας σύνταξης μπορεί να αυξηθεί το πολύ κατά 9,99 Ευρώ (ΗΑΕ 23,29Χ25Χ1,714%). Σημειώνουμε, ως εκ περισσού, ότι την αναστολή της σύνταξης μπορεί να ζητηθεί και από το συνταξιούχο για το μετέπειτα της αίτησης χρόνο. 5.- Καταργούμενες - διατηρούμενες διατάξεις. Κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα καταργείται, εκτός των διατάξεων του εδαφίου α της παραγρ. 14 του άρθρου 8 του Ν.2592/98 και αυτών που προβλέπουν διακοπή ή αναστολή της καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου σε εργασία υπαγόμενη στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται (άρθρ. 63 παρ. 9). Αποδίδουμε, στο δεύτερο μέρος της διάταξης, την έννοια ότι όταν από τις προϋφιστάμενες της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 63, διατάξεις προβλέπεται διακοπή ή αναστολή της συντάξεως, οι διατάξεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν υπό τον όρο ότι η εργασία του συνταξιούχου υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα που καταβάλλει τη σύνταξη. Π.Παραρά: Σύνταγμα 1975 Corpus άρθρ.5 περ. 12. Υποσημειώσεις Κεφ. ΧV.- Γ.Λεβέντη: Τα κοινωνικά δικαιώματα του Πολίτη ΤοΣ 1976 σ.171, Κ. Κρεμαλή: Δίκαιο ΚΑ 1985 σ.38 και Αγγ. Στεργίου: Η συνταγματική κατοχύρωση της ΚΑ 1994 σ.191. Βλ. Γ.Ψηλού: Οι συνταξιούχοι του Δ.Τ. που απασχολούνται στον Τομέα αυτό, στο ΔΕΝ 1989 σ.1.

9 Στο ΙΚΑ η υποχρεωτική ασφάλιση συνταξιούχων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία προβλέπεται ρητώς από το άρθρο 2 παράγρ. 1 στοιχ. δ του ΑΝ 1846/51, όπου ορίζεται ότι στην ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και των πάσης φύσεως Οργανισμών Κοινωνικής Ασφαλίσεως οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία. Την εισφορά καθιέρωσε ο ν.1902/90 άρθρ. 25 παρ. 2 σε 3% και βάρυνε όλη τον εργαζόμενο συνταξιούχο. Με βάση τη διάταξη του άρθρ. 63 του ν.2676/94 κατά την οποία οι καταβλητέες εισφορές των απασχολουμένων συνταξιούχων "βαρύνουν" τον ασφαλισμένο και τον εργοδότη αντίστοιχα, το ΙΚΑ επιμερίζει και την εισφορά ανεργίας, που είχε διαμορφωθεί για τους μη συνταξιούχους εργαζομένους σε 4% (ν.2084/92 άρθρ. 11 παρ.2), σε εργοδ. 2,67% και ασφαλ. 1,33%. Παράλληλα δέχεται το Ιδρυμα ότι οφείλεται και εισφορά Εργατικής Εστίας. Οι δύο τελευταίοι νόμοι άπτονται του παρόντος θέματος. Για την πληρέστερη ενημέρωση ως προς την έννοια του Δ.Τ. και απαρίθμηση των υπηρεσιών και επιχειρήσεων αυτών μπορεί να αναζητήσει κανείς στοιχεία στους: Ευαγγ. Κουτούπα: Η έννοια του Δ.Τ. στο "Δίκαιο και Πολιτικά" τ σ.163, Δ.Καράγιωργα: Δημόσια οικονομική 2 (οι δημοσιονομικοί θεσμοί) 1981 σ.469, Γ. Προβόπουλου: Ο Δ.Τ. στην Ελληνική Οικονομία 1985, έκδ. 10 ΒΕ, Πρ. Παυλόπουλος: Η έννοια του Δ.Τ., στην ΕΔΔΔΔ 1991 σ. 175, Οδ. Καραγιαννακίδη: Η έξοδος Φορέων από το Δ.Τ., στην ΕΔΔΔΔ 1994 σ. 361, Αλ. Πούλου: Ο προσδιορισμός του ειδικότερου Δ.Τ. του ν.2190/94 ΔΕΝ 1994 σ.641 και εγκ. 8/89, 9/89 και 10/89 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης και εγκ. ΙΚΑ 41/89 και 54/1990 ΕΔΚΑ 1990 σ.579. Οι ρυθμίσεις της περίπτ. 4 προβλέπονται από το ν.2592/98 άρθρ. 8 παρ. 14 (ΔΕΝ 1998 σ. 536), όπως συμπληρώθηκε σε ό,τι αφορά το στοιχ. α και από τον Κώδικα Πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων (του λοιπού Κώδικας) σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις των επομένων στοιχ. β-γ. Προσωπική σύνταξη στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου, χαρακτηρίζεται αυτή που απονέμεται με ειδική διάταξη, σε ορισμένο πρόσωπο ονομαστικά, χάριν ειδικών λόγων (τιμητική), χωρίς τη συνδρομή προδιαγεγραμμένων προϋποθέσεων. Στον Κώδικα (άρθρ. 58 παρ.2) προστέθηκε διάταξη με το ν.1813/88 άρθρ. 10 παρ. 2 η οποία ορίζει: "Ο χρόνος υπηρεσίας του συνταξιούχου στη νέα θέση που παρασχέθηκε μετά την αναστολή καταβολής της σύνταξής του σε καμία περίπτωση δεν προσμετράται ως συντάξιμος στην υπηρεσία της προγενέστερης θέσης από την οποία δικαιώθηκε τη σύνταξη, η καταβολή της οποία έχει ανασταλεί". Εχουμε τη νομική πεποίθηση ότι η διάταξη αυτή αναφέρεται αποκλειστικά σε συνταξιούχο του Δημοσίου, ο οποίος, υπό το κράτος αναστολής της σύνταξής του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την ασφάλιση που πραγματοποίησε, στην "προγενέστερη θέση". Η ερμηνευτική αυτή άποψη προκύπτει με σαφήνεια εκ του ότι η πιο πάνω διάταξη δεν επεκτείνει την εφαρμογή της στους συνταξιούχους του λοιπού Δ.Τ. Βλ. Στ. Γαρδίκα: Η χορήγηση ΑΤΑ σε συνταξιούχο εργαζόμενο ή δικαιούμενο και δεύτερη ή περισσότερες συντάξεις, στην ΕΔΚΑ 1985 σ. 1. Βλ. σχ. το παρόν κεφ. XV., παράγρ. Α/2/β. Βλ. Προηγούμενη παράγρ. Α. Βλ. Γ. Ψηλού: Σύμβουλος επιχειρήσεων: "Αυτοαπασχολούμε- νος ή μισθωτός"; στο ΔΕΝ 2001 σ Βλ. Κεφ. Ι. υποσ. 9. Βλ. ΓΕ-ΙΚΑ, Α50/20/1993 στην ΕΚΑ 1993 τ.3 σελ. 95 και Σ06/ΓΕΝ/1993 στο ΔΕΝ 1994 σ Βλ. για την έννοια "Εισαγωγικές παρατηρήσεις" παράγρ. Β/1.

10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής Δ/νση Εκμετάλλευσης Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης Αναφορών (Συντάξεις) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3-3-2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 25-2-2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ78/8 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.»

-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων αρ. 62 του Ν. 2676/99. -Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου.» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του αρ. 62 του Ν. 2676/99 (ΦΕΚ 1/5.1.99) «Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 )

Α. Aσφαλιστέα πρόσωπα του ΕΤΕΑΜ ( παρ. 1 του άρθρου 44 ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΕ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ι. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΛΑΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΚΕ - ΑΝΑΛΗΨΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δυνατότητα παράλληλης Ασφάλισης των ιερωμένων, καθώς και των άλλων προσώπων ασφαλισμένων στο ΤΑΚΕ, πριν και μετά την κατάργηση του κλάδου Σύνταξης αυτού». Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι).

γ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δ. τα αιρετά όργανα (Βουλευτές και Δήμαρχοι). Ανταποδοτική σύνταξη Ειδικότερα για παλαιούς ασφαλισμένους στο Δημόσιο, ισχύει ότι από 1-1-2017, ως συντάξιμες αποδοχέςνοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TOY ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟY»

ΘΕΜΑ:«ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ TOY ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟY ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟY» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 3/12/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΤΟ1/652/2264 ΑΡ.: 74 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/3/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ.10043/οικ.14226/431 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΘΕΜΑ : «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007 Αριθ. Πρωτ.: Σ64/4/ Αναπροσαρµογή των συντάξεων, των κατωτάτων ορίων, των ορίων µισθών και τεκµαρτών ηµεροµισθίων των ασφαλιστικών κλάσεων και του ανωτάτου ορίου σύνταξης για το έτος 2007. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 47/2007

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧ4691ΩΓ-ΛΟΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 5 / 8 /11 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ48/ 80 ΑΡ: 64 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 3050/02 που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του Ν. 3050/02 (ΦΕΚ 214/Α/13.9.02) "Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : '

/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ( 13) ΤΜΗΜΑ : ' Αθήνα, 19 / 12 / 2016 Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.58770 / 1442 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Νοέμβριος 2017

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων. Νοέμβριος 2017 Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ασφαλισμένων τ. ΟΓΑ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 5 6 σελ. σελ. σελ. Εισαγωγή 1. Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4387/2016 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Ν Ο Μ Ο Σ 4 3 8 7 / 2 0 1 6 Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Σ Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α..

Β. Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας των ανωτέρω προσώπων, ως χρόνου ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του Ι.Κ.Α.. ΘΕΜΑ : Α. Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ι.Κ.Α. των δικηγόρων, νομικών ή δικαστικών συμβούλων, που παρέχουν ή παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ., σε επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.»

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΦΑ. και του άρθρου 8 παρ. 14 του Ν. 2592/98.» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 2. 6. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα Φεβρουάριος 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές μεταβολές του Ν. 4387/2016 στο ασφαλιστικό σύστημα: Συνοπτική παρουσίαση... 3

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 94 τεύχος Α /14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο ν. 4336/2015, στην Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922

Αθήνα, 1/6/2016. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ.22102/922 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑ A ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας ΘΕΜΑ: "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας των θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και σε περίπτωση θανάτου των μελών της οικογενείας τους". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων:

Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων. Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Πίνακας τροποποιούμενων καταργούμενων διατάξεων Τροποποιούνται ή καταργούνται τα κάτωθι άρθρα ή παράγραφοι άρθρων: Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν.4387/2016: «2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδικοί Χρόνοι Ασφάλισης Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειδικοί χρόνοι ασφάλισης Συνοπτική παρουσίαση. 3 1. Γενικά. 8 2. Ασφάλιση κατά τον χρόνο ασθένειας..... 8 3. Οφειλόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. πρ.: Φ.1500/οικ.1681/119 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16»

ΘΕΜΑ: «Παράλληλη ασφάλιση κατ εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α.

Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Ειδικότερα: 1. Αναγνωριζόμενοι - πλασματικοί χρόνοι στον Ε.Φ.Κ.Α. Στο ως άνω άρθρο και ειδικότερα στην περ. γ' της παρ. 1, εισάγεται νέος τρόπος υπολογισμού του ασφαλίστρου αναγνώρισης των πλασματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ;

Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Πώς θα υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου ; Παραδείγματα: Τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4-8-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ 80000/οικ.19606/1472 Δ/ΝΣΗ ΚΥΡIΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-3- 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 80000/οικ.5049/365 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε,

Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους. Κύριε Πρόεδρε, Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Σχέδιο Εγκυκλίου Αθήνα, 13 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ. Προς -Πρόεδρο και Μέλη Σ ΣΕΕ Ε -Οµοσπονδίες µέλη ΣΕΕ Ε Έδρες τους Κύριε Πρόεδρε, Μου θέσατε το ερώτηµα, κατά πόσο µεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : Επαναχορήγηση συντάξεων σε συνταξιούχους συγχωνευθέντων στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ Ταμείων, των οποίων η συνταξιοδότηση διακόπηκε λόγω της συγχώνευσης.

Θ Ε Μ Α : Επαναχορήγηση συντάξεων σε συνταξιούχους συγχωνευθέντων στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ Ταμείων, των οποίων η συνταξιοδότηση διακόπηκε λόγω της συγχώνευσης. Θ Ε Μ Α : Επαναχορήγηση συντάξεων σε συνταξιούχους συγχωνευθέντων στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ Ταμείων, των οποίων η συνταξιοδότηση διακόπηκε λόγω της συγχώνευσης. Σας κοινοποιούμε, για γνώση και εφαρμογή, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 5-15/01/ Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικ Πίνακας περιεχομένων ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν.3996/2011, ως χρόνου ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Ι. ΕΝΝΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά που απασχολούνται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά που απασχολούνται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ΘΕΜΑ: Ασφάλιση των συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά που απασχολούνται στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 16 του Ν.2227/1994 (ΦΕΚ 129/11.8.94τ.Α),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ.

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ) αγροτών απασχολουμένων παράλληλα και σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ. Σας κοινοποιούμε το υπ'αριθ. Φ9/29/5.1.2001 έγγραφο της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ θεωρείται χρόνος ασφάλισης του ΟΓΑ.

ΙΚΑ θεωρείται χρόνος ασφάλισης του ΟΓΑ. ΘΕΜΑ: «Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ και ασφάλισή τους στον ΟΓΑ των εργατών γής (ΝΔ 4362/64 ) που απασχολούνται σε περιοχές στις οποίες έχει επεκταθεί η ασφάλιση του ΙΚΑ μέχρι 30/6/62» Σας κοινοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών ΝΟΜΟΣ 4387/2016 Με την τελευταία κωδικοποίηση από το Νόμο 4472/2017 Άρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 1.α. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Απονέμων Συμμετέχων Η διαδικασία ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Σύνθετο είναι το «παζλ» για τη χορήγηση σύνταξης στις περιπτώσεις της διαδοχικής ασφάλισης, καθώς η σχετική απόφαση δεν εκδίδεται πάντα από το τελευταίο Ταμείο. Στην περίπτωση που οι

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σ64/6 ΑΡ:39 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ.Παναγοπούλου Αριθµ.Τηλεφώνου:2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr Περιεχόμενα 3 4 5 σελ. σελ. σελ. 1. Γενικά 2. Διαφοροποιήσεις στο πεδίο εφαρμογής 3. Υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών»

ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» ΘΕΜΑ : «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΔ για όλους τους κλάδους, του ΟΕΚ και του ΟΕΕ προσώπων που εξαιρούντο από ορισμένους εξ αυτών» Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2335/95

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης.

Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Όλα όσα πρέπει να ξέρει κανείς για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Διευκρινίσεις και παραδείγματα για τον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης και το πως αυτά μπορούν να βελτιώσουν κατά τι τη σκληρή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST

INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY. i-. ~7-«7V-.w :25:29 Τ AGENCY EEST INFORMATICS XS^lg* DFVFI OPMFN DEVELOPMENT AGENCY DATE: i-. ~7-«7V-.w 2017.03.31 15:25:29 Τ AGENCY EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω0ΠΖ465Θ1Ω-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.09.19 13:59:41 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Φ3Ζ465Θ1Ω-Κ63 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19.09.2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο:

Ταχ. Δ/νση: Κάνιγγος 29 Προς: Ως πίνακας αποδεκτών Αθήνα. Τηλέφωνο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ).

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 2311, Β, ΑΔΑ:7ΕΣΘ465Θ1Ω-ΚΨΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών.

αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. Αρ.Πρ. Σ33/4/14.03.07 Νέος τρόπος υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 3518/2006 και σχετικών οδηγιών. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα