Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων"

Transcript

1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΕΠΑ Νεάπολθσ Θεςςαλονίκθσ Δεκζμβριοσ

2 Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών. Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. Επιστημονική Επιτροπή Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος Ομάδα Έργου Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ( ) Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : ) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 Οριζόντια Πράξη») 2

3 13.1. ΕΠΑΣ Νεάπολης Θεσσαλονίκης Σύνδεση προγράμματος Σπουδών με αγορά εργασίας Σχέδιο Δράσης 3

4 Τασηόηεηα ηοσ ζτοιείοσ Στοιηθή Μολάδα: ΔΠΑΣ ΝΔΑΠΟΛΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Γηεύζσλζε: Πρώελ Σηραηόπεδο Σηρεκπεληώηε ΤΚ Τειέθωλο: Αρηζκός δηδαζθόληωλ θαηά ηο : 21 Τίηιος Στεδίοσ Γράζες : Γηάρθεηα σιοποίεζες ηοσ Στεδίοσ Γράζες: 19 εβδοκάδες Σθοπός ηοσ Στεδίοσ Γράζες Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζρεδίσλ ελδερόκελεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ». Αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο, ζύκθσλα κε ηα νπνία εληνπίδεηαη «αδπλακία ζύλδεζεο ησλ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Απνηέιεζκα είλαη νη καζεηέο λα αδηαθνξνύλ, λα ληώζνπλ απαμίσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζρνιηθή δηαξξνή. Τν εξώηεκα ησλ καζεηώλ είλαη γηαηί δελ εθαξκόδνληαη πην επέιηθηα πξνγξάκκαηα ώζηε ηα εθόδηα πνπ παίξλνπλ δελ ηνπο βνεζνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο;» Κύρηα Αποηειέζκαηα Σηελ ΕΠΑΣ Νεάπνιεο, ν εμνπιηζκόο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ειιηπήο, θαη ην θελό απηό απνθαζίζζεθε λα θαιπθζεί από ζπληνληζκέλεο επηζθέςεηο ζεκηλάξηα, έηζη ώζηε νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνύλ θαηλνύξγην εμνπιηζκό ζηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη, νη επηζθέςεηο κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαηξάπεθαλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα. Δηνξγαλώζεθαλ, άλσ ησλ 25 βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, όπνπ νη καζεηέο ιάκβαλαλ θαη κηα βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο. Σπγρξόλσο, θαηαγξάθνληαλ νη ζπλεξγαδόκελεο επηρεηξήζεηο θαη δεκηνπξγνύζαλ ην δηθό ηνπο portfolio. Σε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθό ζηαζκό ηνπ δήκνπ Νεάπνιεο-Σπθεώλ θαη ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηνπ ΟΑΕΔ παξαθνινπζνύζαλ καζήκαηα επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, όπνπ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο λα ζρεδηάδνπλ ην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Επηπιένλ, νη καζεηέο ππνζηεξίρζεθαλ κε βησκαηηθά καζήκαηα Δηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζρέζεο ζην πιαίζην ηεο Επαγγεικαηηθήο Σπκβνπιεπηηθήο. Οη καζεηέο έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ην έληππν θαη ειεθηξνληθό ηνπο βηνγξαθηθό θαη εθπαηδεύηεθαλ ζε ηξόπνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ΤΠΕ θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα. 4

5 Οη δξάζεηο απηέο πξέπεη λα πινπνηνύληαη ζε όιεο ηηο Επαγγεικαηηθέο Σρνιέο. Εληζρύεηαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηώλ, ππνζηεξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή πνπ είλαη αλύπαξθηε ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία. Δελ είλαη κόλν ε έιιεηςε εμνπιηζκνύ, αιιά θαη ε παληειήο έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη βηώζηκεο επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΕΠΑΛ θαη ΕΠΑΣ. Πξέπεη νη καζεηέο λα εθπαηδεύνληαη θαη λα απνθηνύλ θνπιηνύξα αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλεξγία, πνπ ηε ζεσξνύλ απνηπρία θαη αλαζθάιεηα. Τα ζρνιεία καο εγθαηαιείπνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ηύρε ηνπο, ρσξίο πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο εθπαίδεπζε ζε έλα νδηθό ράξηε απαζρόιεζεο (From Starting points: Finding your route to employment, Marv Westwood, Norman Amudson etc). Όιε απηή δηαδηθαζία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από ζηαζεξνύο δεζκνύο, ζηα ζρνιεία, από εθπαηδεπηηθνύο πνπ δηδάζθνπλ θαη δηαηίζεληαη γηα απηό ην ζθνπό, δειαδή, ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ απνθνίησλ ηεο ΕΠΑΣ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Σπλνπηηθά, ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ: Επηζθέςεηο θαη εξγαζηήξηα γηα ηνπο καζεηέο ζε ρώξνπο εξγαζίαο Επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο Δεκηνπξγία portfolio θαη επεμεξγαζία βηνγξαθηθνύ Αμηνπνίεζε εμνπιηζκνύ επηρεηξήζεσλ γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη ζρεδίσλ καζεκάησλ Οδηθό ράξηε ηεο απαζρόιεζεο, ζύλδεζε κε ηελ θνηλόηεηα, ηνπο ππνζηεξηθηηθνύο ζηαζκνύο ηνπ Δήκνπ Φξήζε δηαδηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ Εζεινληηζκόο θαη πξαθηηθή άζθεζε Δεκηνπξγία δηθηύνπ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ρώξνπο εξγαζίαο αιιά θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ απνθνίησλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο. Δίθηπν ηνπ ζρνιείνπ κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο Εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ καζεηώλ ζηηο επηρεηξήζεηο Σρέδηα καζεκάησλ βαζηζκέλα ζε ζύγρξνλν εμνπιηζκό Υπνζηήξημε ησλ καζεηώλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο Επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηερληθώλ εηδηθνηήησλ, ζε επηρεηξήζεηο Επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Δήκνπ θαη ηεο θνηλόηεηαο. Δξαζηεξηόηεηεο κε επίθεληξν ηνλ εζεινληηζκό θαη ηελ ππνζηήξημε θνηλνηήησλ από ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αηκνδνζία, ππνζηήξημε ππεξεζηώλ ζε κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο π.ρ. Άξζε). Παροσζηάδεηαη: Τν Σρέδην Δξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε Έθζεζε Αμηνιόγεζεο θαη ζην Παξάξηεκα νη δξάζεηο θαη ην Εξσηεκαηνιόγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο ΕΠΑΣ Νεάπνιεο. 5

6 ΕΠΑΣ Νεάπολησ Έκθεζη Ιεράρτηζης Προηεραιοηήηων, Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ Σχεδίων Δράςησ Σχ. ζτοσ Ιεράρχθςθ των Προτεραιοτιτων/ Επιλογι χεδίων Δράςθσ α) Στισ 28/02/2011 οργανϊκθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ για τθν εκπόνθςθ ςχεδίου δράςεων. Στισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ 08/03/2011, 18/03/2011, 04/04/2011, 06/05/2011, 09/05/2011, 11/05/2011, 12/05/2011, 13/05/2011, 17/05/2011 και 23/05/2011 διοργανϊκθκαν ςυναντιςεισ μεταξφ ομάδων εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν, Διευκφντριασ και Σχολικϊν Συμβοφλων με ςκοπό τον κακοριςμό των ςχεδίων Δράςθσ. Στισ 10 ςυναντιςεισ δαπανικθκαν περιςςότερεσ από 25 ϊρεσ για να ςχεδιαςτεί μία δράςθ για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά με κζμα «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία». Σκοπόσ των δράςεων είναι θ εμψφχωςθ κα υποςτιριξθ των μακθτϊν τθσ ΕΠΑΣ για επαγγελματικζσ διεξόδουσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Στισ ςυναντιςεισ ςυμμετείχαν οι δφο ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν που είχαν οριςτεί το πρϊτο τετράμθνο. Επιπλζον, ςυμμετείχαν μακθτζσ και μακιτριεσ με επίκεντρο τθ διερεφνθςθ που ςχετίηονται με τισ μεκόδουσ που ςκζπτονται να αξιοποιιςουν ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Οι εκπαιδευτικοί ζχοντασ υπόψθ τουσ δείκτεσ που εξετάςκθκαν (4.1 Ανάπτυξθ ςτόχων του Προγράμματοσ Σπουδϊν και 4.4 Υποςτιριξθσ τθσ επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν) προςπάκθςαν να ςυνδζςουν τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν με τισ απόψεισ των μακθτϊν/τριϊν για τθν εργαςία, το επάγγελμα και τισ ςτάςεισ που απαιτοφνται για τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ. β) Η αποτφπωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των επιλεγμζνων τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ΕΠΑΣ Νεάπολθσ ανάδειξε τθν ανάγκθ διερεφνθςθσ και ςφνδεςθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ με τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Όμωσ, προαπαιτοφμενο είναι θ αλλαγι ςτάςεων και κοινωνικϊν δεξιοτιτων τόςο των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν που ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Ζτςι λοιπόν οι ομάδεσ εργαςίασ κατζλθξαν ότι οι δφο δείκτεσ ςυςχετίηονται. Συνδζονται τόςο με τουσ μακθτζσ αλλά και με τουσ κακθγθτζσ που τουσ κακοδθγοφν και τουσ υποςτθρίηουν. Η αλλαγι που κα επιφζρει το ςχζδιο δράςθσ κα επθρεάςει τόςο τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ αλλά και τθν κουλτοφρα του ςχολείου που «βλζπει» τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ. γ) Το ςχζδιο δράςθσ με το γενικό τίτλο «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία», ςυνδζει τρείσ βαςικοφσ παράγοντεσ α) τθ ςφνδεςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν με τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ β) τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν πϊσ να αναηθτοφν εργαςία (αυτοεκτίμθςθ, αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, αυτοπαρουςίαςθ τουσ, ατομικόσ ςχεδιαςμόσ) και γ) τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για να προετοιμάςουν τουσ μακθτζσ να αντιμετωπίςουν τον επαγγελματικό κόςμο. Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ κα αρχίςει τζλθ του Σεπτεμβρίου του 2011 και προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ Μαΐου

7 2.α. Οργάνωςθ - Διαμόρφωςθ χεδίων Δράςθσ Η διαμόρφωςθ του Σχεδίου Δράςθσ διιρκεςε περίπου 2,5 μινεσ. Παρακάτω παρατίκενται οι θμερομθνίεσ ςυναντιςεων και το αντικείμενο ςυναντιςεων των ομάδων. Οι ςυναντιςεισ άρχιςαν ςτισ 08/03/2011 και ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 23/05/2011. Συνολικά διατζκθκαν 35 ϊρεσ ςυναντιςεων. Στισ 08/03/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ ςε ολομζλεια προκειμζνου να κακοριςτεί ο τίτλοσ ςχεδίου δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ζγινε παρουςίαςθ του ςχεδίου δράςθσ από το Σχολικό Σφμβουλο Νικόλαο Σταμπολίδθ. Στισ 18/03/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ προκειμζνου να γίνει ο οριςμόσ των υποομάδων για τον κακοριςμό τθσ διερεφνθςθσ των αναγκϊν για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ των μακθτϊν. Οι ςυντονιςτζσ Παπαδόπουλοσ Χιονάσ και Θεολόγου Μιλτιάδθσ προςφζρκθκαν να δθμιουργιςουν ομάδεσ ςυηθτιςεων με μακθτζσ (focus group) προκειμζνου να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εκφράςουν τα μελλοντικά τουσ ςχζδια για τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και να προβλθματιςτοφν ποια μζςα κα χρθςιμοποιθκοφν για τον ςκοπό αυτό. Στισ 04/04/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν και οι δφο ομάδεσ. Στισ ομάδεσ ςυμμετείχαν και οι μακθτζσ/τριεσ προκειμζνου να κακοριςτοφν πλιρωσ οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ δράςθσ. Εξετάςτθκε το ποςοςτό ςφνδεςθσ των μακθμάτων που διδάςκονται ςτθν ΕΠΑΣ με τισ ανάγκεσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ. Η ομάδα ανταποκρίκθκε ςτθν πρόταςθ των μακθτϊν οι οποίοι παρουςίαςαν τθ ςκζψθ τουσ ςτθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ τουσ, ϊςτε να δραςτθριοποιθκοφν προσ τθν αναηιτθςθ επαγγελμάτων (καταςτιματα, υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτθν περιοχι μασ). Επιπλζον θ Διευκφντρια του ςχολείου πρότεινε για το ςχζδιο δράςθσ να δθμιουργθκεί Βάςθ Δεδομζνων ςτθν Ιςτοςελίδα του ςχολείου που να περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τισ ζρευνασ. Στθ ςυνάντθςθ ιταν παρϊν και ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Νίκοσ Σταμπολίδθσ. Στισ 06/05/2011 και ϊρα 13:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να ετοιμάςουν τα ζντυπα πλθρωμισ και να ςυηθτιςουν και να κακορίςουν τισ Δράςεισ. Η πρϊτθ Δράςθ με τισ υποδράςεισ α) «ΕΠΑΣ Δεξιότθτεσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ» β) «Σφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ» Επιχειριςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία (όπωσ αρικμόσ κομμωτθρίων, καταςτθμάτων μθχανολογικϊν υλικϊν κ. α) γ) Καταγραφι των επιχειριςεων δ) Επίςκεψθ ςτισ επιχειριςεισ ε) Συνζντευξθ με τουσ επιχειρθματίεσ Η δεφτερθ Δράςθ α) Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των επιχειριςεων ςτθν ιςτοςελίδα 7

8 Στισ 09/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ εργαςίασ και ςυηιτθςαν με τουσ γονείσ και τουσ μακθτζσ για τον τρόπο που αντιμετωπίηουν το κζμα τθσ επαγγελματικισ τουσ αποκατάςταςθσ. Δφο εκπαιδευτικοί ανάλαβαν να ςυντονίςουν 3 μακθτζσ ϊςτε να διερευνιςουν τον αρικμό και το είδοσ των καταςτθμάτων που υπάρχουν ςε κεντρικό δρόμο κοντά ςτο ςχολείο Στισ 11/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκε θ ομάδα εκπαιδευτικϊν και Μακθτϊν που αποφάςιςε τθν βιντεοςκόπθςθ του δρόμου, και τθ δθμιουργία πολυμεςικισ εφαρμογισ, δράςθ που κα ςυνδεκεί με καινοτόμα προγράμματα τθσ επόμενθσ ςχολικισ χρονιάσ και κα εκπονιςει το ςχολείο. Το βίντεο κα παρουςιαςτεί μετά το τζλοσ των εξετάςεων ςε εκδιλωςθ του ςχολείου για τα καινοτόμα προγράμματα τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Στισ 12/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκε ομάδα εκπαιδευτικϊν και ςε ςυνεργαςία με τθ Διευκφντρια και το Σχολικό Σφμβουλο Νίκο Σταμπολίδθ και το Σχολικό Σφμβουλο Τςότςο Γεϊργιο ςυηιτθςαν για τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν ςτόχων του ςχεδίου βάςθ των κριτθρίων που επιλζχκθκαν. Στισ 13/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να κακορίςουν τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του ςχεδίου δράςθσ βάςθ του κφριου ςκοποφ που είναι θ ςφνδεςθ των επιχειριςεων τθσ περιοχισ με το ςχολείο. Η Διευκφντρια του ςχολείου ανζλαβε να παρουςιάςει τουσ άξονεσ ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτα όμορα ΕΠΑΛ και ΣΕΚ. Παρϊν ιταν και ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ Νίκοσ Σταμπολίδθσ. Στισ 17/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να ολοκλθρϊςουν τθ ςυγγραφι του ςχεδίου δράςθσ από τισ δφο ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν (Α και Β ομάδα). Ακόμθ εξαςφάλιςαν τισ διαβεβαιϊςεισ για τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ ενςωμάτωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τα ςτοιχεία των επιχειριςεων τθσ περιοχισ κακϊσ και τράπεηασ πλθροφοριϊν για τα προφίλ επαγγελμάτων και τα επαγγελματικά δικαιϊματα των ειδικοτιτων. Στισ 23/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν ςε ολομζλεια ο Σφλλογοσ Διδαςκόντων, οι μακθτζσ/τριεσ και οι Σχολικοί Σφμβουλοι Νίκοσ Σταμπολίδθσ και Γιϊργοσ Τςότςοσ με ςκοπό τθν παρουςίαςθ του ςχεδίου δράςθσ. Ζγινε επίςθσ και ςυμφωνία για παρουςίαςθ του ςχεδίου δράςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα τθσ περιοχισ ϊςτε να ενιςχυκοφν οι εγγραφζσ ςτθν Αϋ Τάξθ ΕΠΑΣ. Στισ 31/05 /2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν θ Διευκφντρια του ςχολείου και ο Σχολικόσ Σφμβουλοσ Νίκοσ Σταμπολίδθσ με ςκοπό τθν αποςτολι και παράδοςθ του Σχεδίου Δράςθσ και των Εκκζςεων Β Τετραμινου και Ετιςιασ Ζκκεςθσ ςτο Σχολικό Σφμβουλο και ςτθν επιτροπι διαχείριςθσ τθσ ΑΕΕ. Οι δυςκολίεσ ξεπεράςτθκαν από το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν και τθν παραμονι τουσ ςτο ςχολείο εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ. 2.β. Επιςυνάπτεται το Σχζδιο Δράςησ, το οποίο εκπόνηςε το ςχολείο ςφμφωνα με το ενδεικτικό πλαίςιο που ζχει δοθεί 8

9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΑΕΕ ΕΠΑ ΝΕΑΠΟΛΗ Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ Σομείσ: Εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδών Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών Δείκτεσ: Ανάπτυξθ ςτόχων του προγράμματοσ ςπουδών Τποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ- παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των εκπαιδευτικών Σίτλοσ «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία» Επικαιροποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδών ςφμφωνα με τισ ςφγχρονοσ απαιτιςεισ των ςυνκθκών εργαςίασ Ενδοεπιχειρθςιακι επιμόρφωςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικών Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ 1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ διαπιςτϊκθκε θ αδυναμία ςφνδεςθσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Αποτζλεςμα είναι οι μακθτζσ να αδιαφοροφν, να νιϊκουν απαξίωςθ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ ςχολικι διαρροι. Το ερϊτθμα των μακθτϊν είναι γιατί δεν εφαρμόηονται πιο ευζλικτα προγράμματα ϊςτε τα εφόδια που παίρνουν δεν τουσ βοθκοφν να ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ; Η ανομοιογενισ ςφνκεςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ κακϊσ τα τμιματα αποτελοφνται από μακθτζσ διαφορετικοφ γνωςτικοφ επιπζδου (δευτεροβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ, τριτοβάκμιασ), κακϊσ και το γεγονόσ ότι προζρχονται από διαφορετικά πολιτιςμικά περιβάλλοντα ςε ςυνδυαςμό με τθν ελλιπι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ για τουσ ομογενείσ και αλλοδαποφσ μακθτζσ οδιγθςαν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αναηιτθςθ μεκόδων που κα ενίςχυαν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν αλλά και για πιο ελκυςτικζσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ, με βάςθ τθν διαφοροποιθμζνθ και εξατομικευμζνθ διδαςκαλία. Επίςθσ, θ απουςία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και εμπειριϊν ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ των διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, οδιγθςε ςτθ διαπίςτωςθ για ανατροφοδότθςθ με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ και ενδεχόμενθ ενδοεπιχειρθςιακι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςυνετζλεςε ςτθν ανάγκθ υλοποίθςθσ αυτοφ του ςχεδίου. Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ διδακτικϊν πρακτικϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ των καλϊν πρακτικϊν για τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ αλλά και τθν ανάπτυξθ των 9

10 επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ. 2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ Η υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ, όπωσ: διαμόρφωςθ και εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ, ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν, ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν μακθτϊν, ανάπτυξθ ςτόχων του Προγράμματοσ Σπουδϊν, υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν, ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων ςτο ςχολείο, επιδόςεισ των μακθτϊν, και τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τθν επαγγελματικι προοπτικι των μακθτϊν. 3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου Αξιοποιοφνται ςυνεργατικζσ πρακτικζσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ειδικότθτασ, που ζχουν αναπτυχκεί ςτο παρελκόν. Οριςμζνοι εκπαιδευτικοί ζχουν εμπειρία από τθν εφαρμογι διακεματικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ, ΔΑΙΔΑΛΟΣ, LEONARDO, κακϊσ και προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και αγωγισ ςταδιοδρομίασ. Β. Σθοπός ζηότοη ηοσ ζτεδίοσ δράζες 1. κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ Η ανάπτυξθ ςχεδίων μακθμάτων και δράςεων που να ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ και ςχζδια ενδεχόμενθσ ενδοεπιχειρθςιακισ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. 2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ α. Σχεδιαςμόσ δράςθσ για τθ δθμιουργία δικτφου του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ β. Σχεδιαςμόσ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ διδακτικοφ υλικοφ (ςχζδια μακιματοσ, φφλλα εργαςίασ, λογιςμικό κλπ.) για τισ διδακτικζσ ανάγκεσ ςε διάφορα μακιματα με ςκοπό τισ επαγγελματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και δθμιουργία αρχείου. γ. Ανάπτυξθ τράπεηασ ψθφιακοφ υλικοφ με επιςκζψεισ, βιογραφικϊν των μακθτϊν, ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, διευκφνςεων με ςκοπό τθ ςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ των πτυχιοφχων μακθτϊν. δ. Διαςφνδεςθ του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ με τθν προοπτικι εφρεςθσ εργαςίασ για τουσ μακθτζσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. 10

11 ε. Διαςφνδεςθ του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ με τθν προοπτικι τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν. ςτ. Καταγραφι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ τουσ. 3. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ α. Πραγματοποίθςθ επιςκζψεων ςε επιχειριςεισ και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςτθν περιοχι (δθμιουργία μικρϊν βίντεο τμθμάτων τθσ δομισ τθσ επιχείρθςθσ). β. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα (ιδιαίτερα πρακτικϊν δραςτθριοτιτων) γ. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και αξιοποίθςι τουσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου αλλά και μακθτϊν ι απόφοιτων. δ. Υποςτιριξθ των μακθτϊν με επιςκζψεισ από επαγγελματίεσ και δραςτθριότθτεσ για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ των μακθτϊν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ. ε. Η ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των απόψεων των μακθτϊν κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ τουσ πορείασ αλλά και μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ κατά τθν επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ. ςτ. Δθμιουργία εργαλείων και υποδομϊν ανατροφοδότθςθσ με τουσ πτυχιοφχουσ μακθτζσ. η. Η εμπλοκι των μακθτϊν ςε προγράμματα καινοτόμων δράςεων με κφριο χαρακτθριςτικό τθν απόκτθςθ εμπειρίασ, τθν ανάπτυξθ ομαδοςυνεργατικϊν δεξιοτιτων. θ. Δθμιουργία μθτρϊου επιχειριςεων για ενθμερωτικζσ δράςεισ. Γ. Μεθοδολογία ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. τρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ α. Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με το Σχολικό Σφμβουλο ειδικότθτασ για το αντικείμενο τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για το ςχεδιαςμό και τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με ςχολεία τθσ περιφζρειασ για ενθμζρωςθ πάνω ςε καλζσ πρακτικζσ. β. Οριςμόσ των πεδίων δράςθσ και κατανομι αρμοδιοτιτων και προτεραιοτιτων. Σφςταςθ ομάδων εργαςίασ ανάλογα με τα ιδιαίτερα προςόντα του κάκε 11

12 εκπαιδευτικοφ. γ. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ με τθν υποςτιριξθ του Σχολικοφ Συμβοφλου ςε κζματα ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι δθμιουργίασ πρακτικϊν ςχεδίων μακθμάτων και θ αξιοποίθςθ βίντεο για τθν απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων. δ. Σχεδιαςμόσ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι προτάςεων και υλικοφ, παραγωγι εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ. Προγραμματιςμόσ επιςκζψεων ςτισ επιχειριςεισ, τακτικϊν ςυναντιςεων και διαδικαςιϊν ανατροφοδότθςθσ. ε. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα (ςχζδια μακιματοσ, φφλλα εργαςίασ, αξιοποίθςθ λογιςμικοφ, φφλλα αξιολόγθςθσ κλπ.) ςτ. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου (ςε ζναν υπολογιςτι με τθν κατάλλθλθ υποδομι) και ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου για τθ διάκεςι του και ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ. η. Δθμιουργία θμερολογίου καταγραφισ τθσ πορείασ επίτευξθσ των ςτόχων του αναλυτικοφ προγράμματοσ και προβλθμάτων που προκφπτουν. θ. Συγκριτικι ζρευνα μεταξφ των ειδικοτιτων για τθν πορεία υλοποίθςθσ των προγραμμάτων ςπουδϊν. κ. Συςτθματικι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν για ζνταξι τουσ ςε δίκτυα καινοτόμων δράςεων και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. 2. Οργανωτικζσ δομζσ Εκπαιδευτικοί που διδάςκουν το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο. Σφμβουλοι του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Σφςταςθ ομάδασ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ του ζργου. 3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ Προτείνεται θ κεςμοκζτθςθ οριηόντιασ επιμόρφωςθσ ςε παιδαγωγικά κζματα ςε εκπαιδευτικοφσ διαφορετικϊν ειδικοτιτων κακϊσ και κάκετθσ επιμόρφωςθσ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν ιδίασ ειδικότθτασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο. Δ. Πόποι Μέζα ηος ζσεδίος δπάζηρ 1. Ανκρώπινο δυναμικό Οι μακθτζσ του ςχολείου Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου Ο ςφμβουλοσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου Επιχειριςεισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 12

13 1. Χρόνοσ Το ςχζδιο δράςθσ προγραμματίηεται κι εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. Η κατανομι χρόνου ςτισ διάφορεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ γίνεται ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν και τον αρικμό των ςυναντιςεων που κα πραγματοποιθκοφν (αμοιβαίεσ επιςκζψεισ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, καταχϊριςθ υλικοφ ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα κ.ά.). 3. Τλικοτεχνικι υποδομι Η ελάχιςτθ απαιτοφμενθ υποδομι υπάρχει ςτθν πλειοψθφία των ςχολείων. 4. Οικονομικοί πόροι Πικανό κόςτοσ επιμορφϊςεων, ςυμμετοχϊν ςε ςχετικά καινοτόμα προγράμματα, ςυνζδρια κλπ., αγορά ςχετικοφ λογιςμικοφ. 5. Παραγωγι υλικοφ και εργαλείων παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των ενεργειών τθσ δράςθσ Φφλλα εργαςίασ Σχζδιο επιςκζψεων των μακθτϊν ςε επιχειριςεισ Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν Ηλεκτρονικι πλατφόρμα παρακολοφκθςθσ του ζργου 6. Πθγζσ Οι ομάδεσ εργαςίασ αναηθτοφν πθγζσ που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ δράςθσ, όπωσ ιςτοςελίδεσ ςχολείων και επιςτθμονικϊν ενϊςεων, προγράμματα που εφαρμόςτθκαν ςε άλλα ςχολεία, ςυνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ φορείσ, ςυνεργαςία με επαγγελματικοφσ φορείσ κ επιμελθτιρια, κλπ. Σ. Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Γιαδικαζίερ ςλοποίηζηρ 1 ν ηξίκ. Σεπ-Ννεκ 2 ν ηξίκ. Δεθ-Φεβ 3 ν ηξίκ. Μαξ-Μαη Προεηοηκαζία θαη ζτεδηαζκός - προγρακκαηηζκός ηφλ ελεργεηώλ ηες δράζες Δλδοζτοιηθή επηκόρθφζε εθπαηδεσηηθώλ Δπηζθέυεης ζε επητεηρήζεης Παραγφγή θαη τρήζε δηδαθηηθού σποζηερηθηηθού σιηθού Καηατώρηζε ηοσ σιηθού ζε ειεθηροληθή ηράπεδα θαη αλάρηεζε ηοσ ζηελ ηζηοζειίδα ηοσ ζτοιείοσ Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ 13

14 Ε. Γιαδικαζίερ παπακολούθηζηρ ηηρ ποπείαρ ςλοποίηζηρ και αξιολόγηζηρ ηος ζσεδίος δπάζηρ Ε1. Παραθοιούζεζε Αλαηροθοδόηεζε Δλεργεηώλ Μετά από ειςιγθςθ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ο Διευκυντισ ειςθγείται και θ ολομζλεια του Συλλόγου Διδαςκόντων αποφαςίηει τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Ταυτόχρονα ορίηεται ςυντονιςτικι επιτροπι και οι βαςικζσ προκεςμίεσ για τον προγραμματιςμό των ςυμμετοχϊν και των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ. α. Προγραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ Στο θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ με τον / τουσ Σχολικό /-οφσ Σφμβουλο /-ουσ και οι προτάςεισ ςτισ οποίεσ καταλιγει για τον προγραμματιςμό και τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Καταγράφεται επίςθσ και θ επικοινωνία με άλλα ςχολεία και οι καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ που εντοπίςτθκαν. Με τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υπάρχει πρόγραμμα: Επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ, καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των διδακτικϊν εμπειριϊν, κακϊσ και ςυνεργατικισ παραγωγισ διδακτικοφ υλικοφ μαηί με τισ προκεςμίεσ για τθν καταχϊριςι του ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα του ςχολείου Επίςθσ υπάρχει Πρόγραμμα ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ με τθν υποςτιριξθ του Σχολικοφ Συμβοφλου και κατάλογοσ του ελάχιςτου παραδοτζου υποςτθρικτικοφ υλικοφ. β. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ςε κζματα ςυνεργατικών πρακτικών. Η ενζργεια παρακολουκείται με οδθγό το Πρόγραμμα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ που ζχει εκπονθκεί από τθ ςυντονιςτικι επιτροπι για το ςυγκεκριμζνο κζμα. Στο θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται και οι ςυνεδριάςεισ με τθν παρουςία του Συμβοφλου, κακϊσ και τυχόν αποκλίςεισ. γ. Διοργάνωςθ μακθμάτων για τθ βελτίωςθ των διδακτικών πρακτικών Ο αρικμόσ των αμοιβαίων επιςκζψεων ζχει προςδιοριςτεί ςτο ςχετικό Πρόγραμμα και θ πραγματοποίθςι τουσ ελζγχεται βάςει του αντιςτοίχου χρονοδιαγράμματοσ. Τισ επιςκζψεισ τεκμθριϊνουν ςχζδια παρατιρθςθσ, κακϊσ και καταγραφι των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ ανατροφοδότθςθσ που ακολοφκθςε. δ. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ Κάκε επίςκεψθ ςε επιχείρθςθ ςυνοδεφεται από παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ που ςυγκεντρϊνεται και καταχωρείται ςε ςχετικό κατάλογο ανά διδακτικό αντικείμενο και κεματικι ενότθτα. Η παραγωγι του υλικοφ διαπιςτϊνεται ςτθ 14

15 ςυνζχεια και από τθν καταχϊριςι του ςτθν «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου. ε. Καταχώριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και ανάρτθςθ του ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου Σφμφωνα με το πρόγραμμα επιςκζψεων γίνεται και θ παραγωγι του υλικοφ, το οποίο καταχωρείται ϊςτε να υπάρχει μια βάςθ δεδομζνων επιχειριςεων που μποροφν να ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι μακθτζσ. Επίςθσ, θ τράπεηα ψθφιακοφ διδακτικοφ υλικοφ του ςχολείου κα βοθκιςει ςτθν απλοποίθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ των διαφόρων αντικειμζνων Τθν ενζργεια παρακολουκεί θ ςυντονιςτικι επιτροπι και παρεμβαίνει προςφζροντασ βοικεια ςτθν καταχϊριςθ του υλικοφ με ςυμμετοχι περιςςοτζρων ατόμων. 15

16 Παράρτθμα Τα ςχζδια δράςησ που υλοποιήθηκαν υποςτηρίχθηκαν από 4 βαςικζσ ημερίδεσ- δράςεισενημερωτικζσ ςυναντήςεισ: 1. Δράςεισ για το βιογραφικό EUROPASS (Σχολικόσ Σφμβουλοσ Ν. Σταμπολίδθσ) 2. Δράςθ για επιχειρθματικότθτα (κ. Κωϊδου, ΟΑΕΔ) 3. Δράςθ για τθ Επαγγελματικι Συμβουλευτικι (Διμοσ Νεάπολθσ-Συκεϊν) 4. Δράςθ παρουςίαςθσ των εμπειριϊν των μακθτϊν για τθν εργαςία και «Τεχνικζσ Αναηιτθςθσ Εργαςίασ» (Κα Αγγελοφςθ, ΟΑΕΔ) 5. Ο εκελοντιςμόσ και θ ςυνεργαςία με τουσ Κοινωνικοφσ φορείσ ιταν ςτακερι και ςυςτθματικι με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να προςφζρουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ςε ευπακι άτομα (ςυνεργαςία με το Διμο, Κοινωνικοφσ φορείσ: Άρςθ) Οι παρουςιάςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Πολιτιςτικά και κεατρικζσ ομάδεσ Περιβαλλοντικά προγράμματα Προγράμματα Αγωγισ Υγείασ Ευαιςκθτοποίθςθ γι α τθν ΕΠΑΣ Εκελοντιςμόσ Προγράμματα που ςυνδζονται με τθν κοινότθτα Βιογραφικό pοrtfolio EUROPASS Δράςεισ ανατροφοδότθςθσ (ερωτθματολόγια) ΕΠΑ Νεάπολθσ «Μάτια ςτραμμζνα ςτθν εργαςία» Επαγγελματικι Συμβουλευτικι, ςφνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ Συνεργαςία με φορείσ εκελοντικισ βοικειασ Επαγγελματικά ςεμινάρια και ςχζδια μακιματοσ για τθ δθμιουργικότθτα και καινοτομία Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ Ομάδεσ μακθτϊν που μεταφζρουν και ςυηθτοφν τισ επαγγελματικζσ τουσ εμπειρίεσ «Ανατροφοδότθςθ από εμπειρίεσ και γνϊςεισ ςτθ δουλειά» Ιςτοςελίδα : Γιοργανώθηκε ζειρά διδαζκαλιών ζε μαθηηές για ηο Ηλεκηρονικό Βιογραθικό EUROPASS. (Σύνολο 15 ωρών, ζε διάρκεια μίας εβδομάδας) Δπιπλέον η ζτολική μονάδα σλοποίηζε 6 προγράμμαηα Αγωγής Υγείας και 1 πρόγραμμα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης. Παραηίθεηαι ηο ερωηημαηολόγιο ποσ διανεμήθηκε ζηοσς απόθοιηοσς ηης ΔΠΑΣ Νεάπολης. 16

17 ΔΠΑ ΝΔΑΠΟΛΖ ΑΔΔ ΗΟΤΝΗΟ 2012 ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΙΝΑΙ ΑΝΩΝΤΜΟ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΚΟΠΟ ΝΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΟΤΜΔ ΜΙΑ ΔΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΑ - ΝΑ ΑΚΟΤΟΤΜΔ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Α ΩΣΔ ΝΑ ΒΔΛΣΙΩΟΤΜΔ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΩΝ Α- ΝΑ ΤΝΓΔΟΤΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ 1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΟΛΔΗΟ ΔΠΑ ΝΔΑΠΟΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΑΞΖ ΦΤΛΟ Α (Κσθιώζηε ηο ζφζηό) Γ ΖΛΗΚΗΑ ΟΗΚ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΓΓΑΜΟ/Ζ ΓΗΑΕΔΤΜΔΝΟ/Ζ ΑΓΑΜΟ/Ζ ΑΠΟΣΑΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ εωρ 5 ΚΜ εωρ 10 ΚΜ πάνω από 10 ΚΜ 2 Ζ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΖΝ ΔΠΑ ΔΓΗΝΔ ΜΔ: 2.1 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ Α ΛΤΚΔΗΟΤ 2.2 ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ 2.3 ΠΣΤΥΗΟ Α Β Α Β Α Β ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΠΑΛ- ΣΔΔ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΠΑΛ ΣΔΔ ΆΛΛΟ 3 ΓΗΑΘΔΣΔΣΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΠΣΤΥΗΟ ΑΔΗ - ΣΔΗ - ΗΔΚ ή ΆΛΛΟ ΝΑΗ ΌΥΗ ΑΝ ΑΠΑΝΣΖΑΣΔ ΝΑΗ ΓΡΑΦΣΔ ΗΓΡΤΜΑ - ΥΟΛΖ -ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΚΑΠΟΗΑ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ 17

18 4.1 ΝΑΗ -ΟΥΗ ΓΛΧΑ: ΔΠΗΠΔΓΟ: ΓΛΧΑ: ΔΠΗΠΔΓΟ: 5 ΠΔΡΗΓΡΑΦΣΔ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ Α ΚΑΣΑΣΑΖ 5.1 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ /Ζ 5.2 ΑΝΔΡΓΟ /Ζ 5.3 ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ 5.4 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ /Ζ ΣΟ ΠΗΣΗ ( ΟΗΚΗΑΚΑ) 5.5 ΠΟΤΓΑΕΧ ΓΔΝ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ 6.1 ΝΑΗ 6 ΑΝ ΔΗΣΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ: ΟΗ ΠΟΤΓΔ Α ΣΖΝ ΔΠΑ ΔΗΝΑΗ ΥΔΣΗΚΔ ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Α 6.2 ΠΑΡΔΜΦΔΡΔ / ΠΑΡΟΜΟΗΟ 6.3 ΥΗ 7 ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΔΠΑ ( ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΥΟΛΔ) ΔΗΝΑΗ: 7.1 ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΘΔΗ ΟΠΧ ΔΥΔΗ 7.2 ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΘΔΗ ΜΔ ΒΔΛΣΗΧΔΗ 7.3 ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ 7.4 ΣΗ ΘΑ ΠΡΟΣΔΗΝΑΣΔ? 8 ΠΧ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗΣΔ ΣΖΝ ΦΟΗΣΖΖ Α Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ Α Χ ΠΡΟ ΑΡΗΣΟ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΜΔΣΡΗΟ ΚΑΚΟ 8.1 ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ 8.2 ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ 18

19 8.3 ΣΗ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ 8.4 ΣΗ ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΔΗ 8.5 ΣΟ ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ 8.6 ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ 8.7 ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 8.8 ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 8.9 ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 8.10 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ -ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ 9 ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΛΟΓΟ ΔΠΗΛΔΞΑΣΔ ΝΑ ΠΟΤΓΑΔΣΔ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΠΑ? 9.1 ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ ΖΓΖ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΤ 9.2 ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ Δ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΑΡΔΜΦΔΡΔ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΤ 9.3 ΓΗΑ ΝΑ ΞΔΚΗΝΖΧ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ή ΓΗΑ ΝΑ ΠΡΟΛΖΦΘΧ Δ ΚΑΠΟΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 9.4 ΠΟΤΓΑΕΧ ΓΗΑΣΗ ΔΥΧ ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ Α Β Α Β Γ Α Β Α Β ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΊΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΊΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ ΘΔΛΧ ΝΑ ΔΠΔΚΣΔΗΝΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ Χ ΥΟΜΠΤ ΑΠΛΑ ΘΔΛΧ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΑΗ 9.5 ΆΛΛΟ ΛΟΓΟ 10 ΠΟΗΔ ΓΗΔΞΟΓΟΤ ΔΠΗΘΤΜΔΗΣΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ Α ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΠΑ 10.1 ΦΟΗΣΖΖ Δ ΑΛΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΑ Ή ΣΧΝ ΔΠΑΛ 10.2 ΘΑ ΤΝΔΥΗΧ ΣΗ ΠΟΤΓΔ ΜΟΤ ΣΖΝ ΗΓΗΑ Ζ Δ ΆΛΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 19

20 10.3 ΘΑ ΦΟΗΣΖΧ Δ ΗΔΚ ΓΗΑ ΚΑΣΑΡΣΖΖ 10.4 ΘΑ ΚΑΝΧ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΞΑΚΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΤ 10.5 ΘΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΧ ΝΑ ΜΠΧ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ 10.6 ΘΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΜΟΤ ΘΔΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ 10.7 ΑΛΛΟ ΓΔΓΟΝΟΣΑ (αλαθέραηε δσο γεγολόηα θαηά ηελ δηάρθεηα ηες θοίηεζε ζας: έλα ποσ ζας ελζοσζίαζε θαη έλα ποσ ζας δσζαρέζηεζε) ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ (Γηαησπώζαηε κερηθές εθηθηές προηάζεης ποσ ζα αλέβαδαλ ηο επίπεδο ποηόηεηας ηοσ ζτοιείοσ) 11.3 Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Α Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ ΥΑΡΗΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟ 20

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2: Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικοφ ζργου ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο δείκτθσ αυτόσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 2.1: Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ ΤΟΜΕΑΣ 2: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ εξετάηει τισ πρακτικζσ του ςχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2: Σχζςεισ του ςχολείου με γονείσ και ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικοφσ-κοινωνικοφσ φορείσ ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ

Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα. Σόμοσ ΙV: χζδια Δράςθσ: Πλαίςιο Ανάπτυξθσ και Παραδείγματα Εφαρμογισ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ ςτθ χολικι Μονάδα Σόμοσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών

Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών Δείκτθσ Αξιολόγθςθσ 3.2: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγθςθσ των μακθτών ΤΟΜΕΑΣ 3: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφι: Ο δείκτθσ εξετάηει τισ παιδαγωγικζσ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011)

ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) ΚΑΛΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΠΟΤ ΕΙΗΓΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΤ ΧΕΣΙΖΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΩΝ ΝΑΠ ΚΑΙ ΝΩΠ (ΜΑΪΟ 2011) 1.ΣΟΧΟ ΤΠΟ ΕΜΦΑΗ Για τα επόμενα ζνα ζωσ δφο χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικών μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012

Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Δομι Απαςχόλθςθσ & Σταδιοδρομίασ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Ελζνθ Αναςταςία Κερκεντηζ Υπεφκυνθ λειτουργίασ ΔΑΣΤΑ Ιωάννινα, 1 Φεβρουαρίου 2012 Περιεχόμενα Το αντικείμενο, το όραμα και θ αποςτολι τθσ ΔΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS.

Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου. Προμθκευτισ: HYPER SYSTEMS. Λογιςμικό: Η γλϊςςα με τα μάτια μου Κατθγορία αναπθρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάκθμα:Γλϊςςα και Λογοτεχνία για Κωφοφσ και Βαρικοουσ μακθτζσ Τάξθ/εισ: Αϋ, Βϋ, Γϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςθ Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατηοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Φάςεισ Ομαδοςυνεργατικισ Ζρευνασ

Φάςεισ Ομαδοςυνεργατικισ Ζρευνασ Φάςεισ Ομαδοςυνεργατικισ Ζρευνασ Ρόλοι Εκπαιδευτικοφ & Ομάδασ Κώςτασ τυλιάδθσ Πρϊτθ Φάςθ: Γενικόσ Προγραμματιςμόσ ςε Ολομζλεια Σμιματοσ Ζκτθ Φάςθ: Προκαταρτικι Παρουςίαςθ Εργαςιϊν ςε Ολομζλεια Σμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΣΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ»

«Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτφου Πρόληψησ και Αντιμετϊπιςησ των φαινομζνων χολικήσ Βίασ και Εκφοβιςμοφ» Άξονεσ Προτεραιότητασ 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη» ΕΠΑ 2007-2013 1 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017

Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ. Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και διδακτικζσ πρακτικζσ - η ςχζςη τουσ με τισ θεωρίεσ μάθηςησ Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 Παρατηρώντασ τη μαθηςιακή διαδικαςία Σι είδουσ δραςτθριότθτεσ παρατθριςατε να αναπτφςςονται

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ ΠΟΛΛΣΛΚΘ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΔΗΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΝΣΡΑ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ Χριςτοσ Κφρκογλου Προϊςτάμενοσ Μονάδασ Βϋ ΕΤΕΚΣ Α. Γενικό πλαίςιο προγράμματοσ Στόχευςθ πολιτικισ και κεςμικό πλαίςιο Ν. 4368

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ. Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π.

ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ. Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π. ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΝΟΜΑΣΟΔΟΙΑ, ΕΤΡΕΗ, ΟΡΑΣΟΣΗΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ Γ. Μπλάνασ, Καθηγητήσ Μέλοσ Ομάδασ Ζργου Πιλοτικοφ Σ.Δ.Β.Π. ΜΟΔΙΠ ΤΕΙ Λάριςασ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΔΟΜΗ 1. Διδάςκων 2. Τπεφκυνοσ Μακιματοσ 3. Μζλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση 1η Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση Εργαςτιριο Δαςικισ Διαχειριςτικισ και Τθλεπιςκόπθςθσ Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Διαβαλκανικό Κζντρο Περιβάλλοντοσ Ιοφνιοσ 2014 Επιςτθμονικι ερευνθτικι ομάδα Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ

Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Λογιςμικό: Ταξίδι ςτθ Φφςθ με Νόθμα Κατηγορία αναπηρίασ: Κϊφωςθ-Βαρθκοΐα Μάιημα: Φυςικι Τάξη/εισ: Εϋ και Στϋ Δθμοτικοφ Παρουςίαςη Λογιςμικοφ Μαριάννα Χατζοποφλου Προμθκευτισ: Hyper Systems Προςβαςιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

AQUAVET. Δραςτηριότητα C1. Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ. 3-7 Απριλίου 2017

AQUAVET. Δραςτηριότητα C1. Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ. 3-7 Απριλίου 2017 AQUAVET Δραςτηριότητα C1 Σεμινάριο «Εκπαίδευςησ Εκπαιδευτικών» Πρωινό Σμήμα ΕΙΕΑΔ 3-7 Απριλίου 2017 Εθνικό Ινςτιτοφτο Εργαςίασ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ (ΕΙΕΑΔ) Σε ςυνεργαςία με τον Οργανιςμό Απαςχόληςησ

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ

Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Η ςθμαςία τθσ Αξιολόγθςθσ Προςδιορίηει το κατά πόςο οι ςυμμετζχοντεσ επιτυγχάνουν τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ. Βελτιϊνει τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ. Προάγει τθν υπευκυνότθτα. Προςδιορίηει εάν τα αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου

Δομή Σεχνολογικοφ Λυκείου ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Το Υπουργείο Παιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων παρουςιάηει τθ νζα δομι τθσ Τεχνικισ - Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, θ οποία υλοποιείται με τθν ίδρυςθ του Τεχνολογικοφ Λυκείου.

Διαβάστε περισσότερα

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων

Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Δθμοκρατία και ςυμμετοχι ςτα ςχολεία μασ: ο ρόλοσ των μακθτικϊν κοινοτιτων Προτάςεισ μακθτϊν μακθτριϊν που ςυμμετείχαμε ςτθ ςυνάντθςθ τθσ 6.5.2017, ςτθ Θεςςαλονίκθ Φτιάξτε μια παρουςίαςθ ι ζνα μικρό βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά

Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Εργαλεία δραστηριοτήτων LAMS Σφντομθ Αναφορά Σφντομθ αναφορά ςτα εργαλεία δραςτθριοτιτων και ροισ για τθ δθμιουργία ακολουκιϊν μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων (ενοτιτων / μακθμάτων) και προτάςεισ για τθν χριςθ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ

Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Οι ΤΠΕ ωσ μζςο δημοκρατικήσ και διαπολιτιςμικήσ επικοινωνίασ Τ. Α. Μικρόπουλοσ Εργαςτιριο Εφαρμογϊν Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Διαπολιτιςμική εκπαίδευςη ιςότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι Κςων Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν: Αδιριτθ Ανάγκθ ι Ουτοπία;

Παροχι Κςων Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν: Αδιριτθ Ανάγκθ ι Ουτοπία; Παροχι Κςων Εκπαιδευτικϊν Ευκαιριϊν: Αδιριτθ Ανάγκθ ι Ουτοπία; Λευκωςία, 20 επτεμβρίου 2014 Παρουςίαςθ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ «Προωκώντασ τθν Ποιότθτα και τθν Ιςότθτα ςτθν Εκπαίδευςθ: Ανάπτυξθ, Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ

ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ ΠΤΛΗ ΕΡΕΤΝΙΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΩΣΗΣΩΝ. Συγγραφέας Παναγιώτησ Τςαρχόπουλοσ Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ, Ερευνητική Μονάδα URENIO Κείμενο Εικόνα 1- Αρχική ςελίδα Πφλησ Ερευνητικών Δραςτηριοτήτων (http://rp.web.auth.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις

Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις Αλιβίηοσ Σοφόσ Επίκουροσ Κακθγθτισ ΠΤΔΕ Αιγαίου Μεθοδολογία σχεδιασμού για την αξιοποίηση των νέων Μέσων σε παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις Εισαγωγή Ο ρόλοσ του εκπαιδευτικοφ ςτθρίηεται ςτθ βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά

Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Adventure Summer Cαmp 2017 Εκπαιδευτιρια Σακκά Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Έλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!γινόμαςτε μικροί εξερευνθτζσ! Μια διαςκεδαςτικι,

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα