ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣ ΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικά Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΒΕΕ» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AXS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «AXS A.E.» τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙ ΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ» Ανακοινώσεις τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙ ΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.»... 5 τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑ ΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» και το δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επω νυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, η µε αριθμό / πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας µε την επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: / ) Συμβολαιογράφος: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ 3) Επωνυμία «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΑΕ» 4) Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται η Δημοτική Ενό τητα Αθηνών, Δήμου Αθηνών, Περιφερειακής Ενότητας Αττικής, Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τα επί της οδού Αργοστολίου αριθμός 15, κείμενα γραφεία. 5) Σκοπός: Η κατασκευή και εκμετάλλευση Σταδίου και των εγκαταστάσεών του στην περιοχή του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, Νομού Αττικής στη θέση στην οποία προϋπήρχε το γήπεδο «Ν. Γκούμας» ιδιοκτησίας του σωματείου Αθλητική Ένωση Κων/λεως (ΑΕΚ). Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού η Εταιρεία μπορεί να ενεργεί κάθε πράξη ή ενέργεια αναγκαία και ενδεικτικά: (α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε Εταιρεία, κοινο πραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής ημεδαπή ή αλλοδαπή. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. (γ) Να παραχωρεί το Στάδιο για αγωνιστικές υπο χρεώσεις ποδοσφαιρικών ομάδων που αγωνίζονται σε Εθνικές και Διεθνείς διοργανώσεις.

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (δ) Να διοργανώνει και/ή να παραχωρεί το Στάδιο και τις εγκαταστάσεις του για πολιτιστικές και ψυχαγωγι κές εκδηλώσεις. (ε) Να ασκεί κάθε άλλη επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της Εται ρείας ή έστω και μη συναφή, εφόσον ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη του ανωτέρω σκοπού. 6) Διάρκεια: Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ΠΕΝΗΝΤΑ (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση στο Γ.Ε.MH και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτος ) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, το οποίο ανέρ χεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο ( ) είναι διαιρε μένο σε εκατό χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιάς, θα αναληφθεί και θα καλυφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας, ως ακολούθως: 1. Ο Γεώργιος Μελισανίδης του Δημητρίου και της Πολυξένης θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ εννιακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ( ,00) και θα αναλάβει να καλύψει ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (98.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων ( ,00). 2. Ο Πέτρος Παππάς του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 3. Ο Μαυροειδής Αγγελόπουλος του Στυλιανού και της Καλλιρρόης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονο μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 4. Ο Ηλίας Λιβάνης του Αντωνίου και της Αικα τερίνης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές με τοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 5. Ο Γεώργιος Σκρέκης του Αριστείδη και της Ζωής, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 6. Ο Κωνστατίνος Μαρινάκης του Ιωάννη και της Ελισσάβετ, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 7. Ο Ευάγγελος Ασλανίδης του Ελευθερίου και της Ελέ νης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετο χές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00), 8. Η Βάγια Καπτζίκα του Αγιόπουλου και της Ελένης. θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 9. Ο Στέργιος Γαντζούλας του Γεωργίου και της Βασιλικής, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 10. Ο Ιωάννης Ολύμπιος του Θεοφάνη και της Κατερίνας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 11. Ο Απόστολος Πουλοβασίλης του Αλεξάνδρου και της Σπυριδούλας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χί λια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 12. Ο Φώτιος Παπαγεωργίου του Σταύ ρου και της Μαργαρίτας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 13. Ο Κωνσταντίνος Κoτσάτος του Γεωργίου θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονο μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 14. Ο Χαράλαμπος Κουτάς του Σεραφείμ και της Καλλιόπης, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονο μαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). 15. Ο Παναγιώτης Ζαχόπουλος του Παναγιώτη και της Χρυσούλας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00) και 16. Ο Ανδρέας Ανατολιωτάκης του Νικολάου και της Μαρίας, θα καταβάλει ως κεφάλαιο ευρώ χίλια (1.000,00) και θα αναλάβει να καλύψει εκατό (100) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ της κάθε μιας, και συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (1.000,00). Οι ιδρυτές έχουν υποχρέωση να καταβάλουν σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της Εται ρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την καταχώριση της απόφασης για την έγκριση του καταστατικού στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την Αρμοδία Επο πτεύουσα Αρχή. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Το Με τοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε ευρώ ένα εκατομμύριο ( ,00), διαιρείται σε εκατό χιλιάδες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η Εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δε κεμβρίου του ίδιου χρόνου. Κατ εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία Δεκεμβρίου του έτους ) Αριθμός µελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απο τελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη που εκλέγο νται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και με απόφασή της λαμβανομένης με την

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 απαρτία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 26 παρ. 2 του καταστατικού. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο θα διοικήσει αυτήν από τη νόμιμη σύστασή της μέχρι τη σύγκληση της πρώ της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι θα αποτελείται από τους παρακάτω: 1) Γεώργιο Δαλακούρα του Δημητρίου και της Αικα τερίνης, ναυτιλιακά, κάτοικο Πειραιά, οδός Αλεξάνδρου Παπαναστασίου αριθμός 107, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Α Πειραιά, 2) Δημήτριο Μελισανίδη του Γεωργίου και της Θεοπίστης, Επιχειρηματία, κάτοικο Πειραιά, Ακτή Κον δύλη αρ. 10, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Γλυφάδας, 3) Πέτρο Παππά του Αλεξάνδρου και της Μαρίας, οικονομολόγο, κάτοικο Εκάλης, οδός Πευκών αρ. 4Α ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, 4) Διονύση Γιαννακόπουλο του Ιωάννη και της Γεωργίας, πρώην Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, κάτοικο Κρυονερίου Αττικής, οδός Μυκηνών αριθμός 4B, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και 5) Παρασκευά Κοσμίδη του Αθανασίου και της Σοφίας, καρδιολόγο ογκολόγο, κάτοικο Πικερμίου Αττικής, οδός Θεμιστο κλέους αριθμός 32, ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών, όλοι ελληνικής ιθαγενείας. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Για τον έλεγ χο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία «MAZARS A.E.» με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 154 και ειδικότερα ως τακτικός ο Ορκωτός Ελε γκτής Λογιστής ο Κωνσταντίνος Μακρής του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας, οδός 116 αρ. 28Α, με ΑΔΤ ΑΕ006910, ΑΜ ΕΛΤΕ 1483, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Τσουκαλάς Γεώργιος του Νικολάου και της Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος Κερατσινίου Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ. 22, με ΑΔΤ Χ109746, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1845, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ε Πειραιά, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ F (2) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικά Εμπορικό Μητρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΒΕΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 1031/ πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΒΕΕ» του Συμβολαιογράφου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 1031/ ) Συμβολαιογράφος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ 3) Επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΥΦΩ ΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΥΣΤΕΚΟ ΑΒΕΕ». 4) Έδρα: ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩ ΡΙΟΥ 4,5 χιλιόμ., ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ, Καλοχώρι 5) Σκοπός: 1) Η παραγωγή, πώληση και εμπορία πορ τών, παραθύρων και πορτών πυρασφαλείας από αλου μίνιο, PVC, ξύλο και χάλυβα. 2) Η παραγωγή, πώληση και εμπορία ρολών, κουνου πιέρων, διακοσμητικών πάνελ για πόρτες εισόδου, κα θώς και η παραγωγή και πώληση παρεμφερών τελικών προϊόντων από αλουμίνιο ή και από σύνθετα υλικά, όπως αλουμίνιο με PVC, αλουμίνιο με ξύλο κ.λπ. 3) Η παραγωγή, πώληση και εμπορία υαλοπετασμάτων από αλουμίνιο. 4) Η τοποθέτηση των ανωτέρω προϊόντων. 5) Η παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και διαδικτύου. 6) Η ανάληψη, μελέτη και κατασκευή εργασιών ηλε κτρολογικών εγκαταστάσεων. 7) Η εμπορία συστημάτων και εξοπλισμού μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, ανεμο γεννήτριες, ηλιοθερμικά, βιομάζας, βιοαέριο, αιολικά υδροηλεκτρικά, βιώματα, έργα αφαλάτωσης, ενεργει ακά κτίρια, έργα υδρογόνου, ηλιακά κάτοπτρα, μικρά δίκτυα ηλεκτρισμού, μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού αυτόνομες, ηλιακά φορτηγά ηλιακά τοπία, επιθεωρήσεις ενέργειας (ενεργειακοί επιθεωρητές), αντλίες, μονάδες ανακύκλωσης, κατασκευής φυτεμένων δεμάτων κ.λπ. Η τεχνική κατασκευή των ανωτέρω αναφερόμενων μονά δων και έργων Α.Π.Ε., καθώς και η μελέτη και επίβλεψη κατασκευής αυτών, οι μελέτες βιωσιμότητας και οικο νομοτεχνικές των ανωτέρω έργων Α.Π.Ε. 8) Η παροχή μεσιτείας ακινήτων. 9) Η ανάληψη εργολαβιών ή υπεργολαβίας κατασκευής και ανακαίνισης οικοδομικών έργων και πάσης φύσεως κατασκευών και οικοδομών, δημοσίων ή ιδιωτικών. 10) Κατασκευή ρολλών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας. 11) Παράγωγη δομικών προϊόντων και μερών από αλου μίνιο. 12) Κατασκευή πόρτων παραθύρων και πλαγίων, κα θώς και κατοφλιών για πόρτες παραθυρόφυλλων, ρολ λών και παρόμοιων ειδών και μερών από πλαστικές ύλες. 13) Κατασκευή πορτών παραθύρων και των πλαισίων τους καθώς και κατοφλιών για πόρτες από αλουμίνιο. 14) Κατασκευή πυρασφαλειών πορτών 6) Διάρκεια 20 έτη 7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω λογαριασμού όψεως. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία) Ονομαστικές. Κοινές. 1 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης 31/12/ ) Αριθμός μελών Δ. Σ. και θητεία αυτού 3 9, 5 έτη. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: 1) Χρήστος Γρηγο ριάδης του Ηρακλή και της Ξανθίππης ως Πρόεδρος. 2) Σωκρατούλα Καρύδα σύζυγος Αθανασίου, το γένος Στεφάνου και Μαρίας Γιώγου ως Διευθύνουσα Σύμβου λος και 3) ο Χρήστος Κογιουμτζής του Σιδέρη και της Ευδοκίας ως Μέλος, 5 έτη 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης (όταν ορίζο νται) ΔΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Υπηρεσία Μιας Στύσης για τη σύσταση εταιρειών Η αναπληρώτρια Συμβολαιογράφος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (3) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «AXS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AXS A.E.». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο, η με αριθμό 6.212/ πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AXS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «AXS Α.Ε.» της Συμβολαιο γράφου Αθήνας ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 6.212/ ) Συμβολαιογράφος Αθήνας: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥ ΡΟΠΟΥΛΟΥ 3) Επωνυμία «AXS ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικός τίτλος «AXS A.E.» 4) Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 14, ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 5) Σκοπός: α) Το χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών ηλεκτρικών μηχανημάτων, άλλων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης. β) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώ ληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.δ.κ.α. γ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικα σίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού. δ) Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. ε) Αγοραπωλησίες ιδιοκτήτων ακινήτων. στ) Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιοκτήτων ή μισθωμένων ακινήτων. ζ) Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης. 6) Διάρκεια: 20 χρόνια 7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: ,00 ευρώ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από εξήντα χιλιάδες (60.000,00) ευρώ και οι εξήντα χιλιάδες (60.000) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθη από τους ιδρυτές της εταιρείας και καλύπτεται εξ ολοκλήρου κατά τον ακόλουθο τρόπο: α) Ο Κωνσταντίνος Στεφανίδης θα καταβάλει εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και θα λάβει εννέα χιλιάδες (9.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ. β) Ο Σαμπτάϊ Σαλίτ θα καταβάλει εννέα χιλιάδες (9.000,00) ευρώ και θα λάβει εννέα χιλιάδες (9.000) με τοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ. γ) Ο Αμπράχαμ Γουάϊτζ θα καταβάλει δεκαοκτώ χι λιάδες (18.000,00) ευρώ και θα λάβει δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ. δ) Ο Σινμιάο Λι θα καταβάλει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000,00) ευρώ και θα λάβει είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας καθεμιάς ενός (1,00) ευρώ. 2. Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνουν και που αντιστοιχούν στην εισφο ρά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστα τικού της όπου απαιτείται. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): μετοχές, Ονομαστικές, Κοινές, αξίας 1 ευρώ. 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12 κάθε έτους. 10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 5 μέλη, θητεία πενταετής. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1) ΣΑΜΠΤΑΪ ΣΑΛΙΤ (SHABTAY SHALIT) του ΣΕΜΤΟΒ (SHEMTOV) και της ΖΟΪΑ (ΖΟΥΑ), επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημο κρατιών (USSR) στις , κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής, στην οδό Χειμάρας αριθμός 17Δ, κάτοχο του Ισραηλινού Διαβατηρίου με αριθμό που εκδό θηκε στις στην Αθήνα και λήγει στις , κάτοχο του δελτίου διαμονής με αριθμό GR , που εκδόθηκε στις στην Παλλήνη από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας (Χαλκίδας Ιστιαίας Λίμνης), ισραηλινής υπηκοότητας και ιθαγένειας. 2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΚΛΕΟΝΙΚΗΣ, επιχειρηματία, που γεννήθηκε στη Θεσσα λονίκη Ν. Θεσσαλονίκης στις , κάτοικο Κηφι σιάς Αττικής, στην οδό πενίας αριθμός 11, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΚ που εκδόθηκε στις από το Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ελληνικής υπηκο ότητας και ιθαγένειας. 3) ΑΜΠΡΑΧΑΜ ΓΟΥΑΪΤΖ (ABRAHAM WEITZ) του ΤΖΕΚΟΜΠ (JACOB) και της ΓΚΙΖΕΛΑ (GIZELA), ιδιωτι κό υπάλληλο στο Ισραήλ, που γεννήθηκε στο Ισραήλ στις , κάτοικο Κοχάβ Γιαϊρ (Kochav Yeir) Ισ ραήλ, στην οδό Μπιρανίτ (Biranit) αριθμός 13, κάτοχο του Ισραηλινού Διαβατηρίου με αριθμό , που εκδόθηκε την από το Κφαρ Σάμπα και λήγει στις , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, ισραηλινής υπηκοότητας και ιθαγένειας και 4) ΣΙΝΜΙΑΟ ΛΙ (XINMIAO LI) του ΓΙΟΥΝΓΚΕΝ ΛΙ (YUNGEN LI) και της ΑΪΓΙΝΓΚ ΝΤΟΝΓΚ (AIYING DONG), Γενικό Δι ευθυντή Ε.Π.Ε. στην Κίνα, που γεννήθηκε στη Ζιεζιάνγκ στις , κάτοικο Ζιεζιάνγκ Κίνας, στη διεύθυνση Μ Shan Shui Ren Jia Xihu District Hangzhou City Zhejiang Province, China , κάτοχο του Κινεζικού Διαβατηρίου με αριθμό G , που εκδόθηκε στις από το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Κίνας και λήγει στις , με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, κινεζικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετό χων της εταιρείας που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους ) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: Τακτικοί: 1) Αικατερίνη Ιορδανίδου του Παντελεήμονος και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 της Αγορίτσας, που γεννήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας την , κάτοικος Αγίου Δημητρίου Αττικής στην οδό Μακεδονίας αριθμός 4, κάτοχος του με αριθμό Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Αγίου Δημητρίου, κάτοχος του Α.Μ Αδείας Α τάξης άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. και 2) Αντώνιος Γκελερής του Αθανασίου και της Βάγιας, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, στην οδό Ηφαίστου αριθμός 19, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπο λης, κάτοχος του A.M Αδείας Α τάξης άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. Αναπληρωματικοί: 1) Σταμουλάκης Παπαδημητρίου, του Χαρίλαου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Τσαριτσάνη Λάρι σας στις , κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αριθμός 38, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ / δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας του Α.Τ. Ηλιούπολης, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, κάτοχος του A.M Αδείας Α τάξης άσκησης οικονομολο γικού επαγγέλματος από το Ο.Ε.Ε. και 2) Βασίλειος Παπαδημητρίου του Χαριλάου και της Ευαγγελίας, που γεννήθηκε στην Τσαριτσάνη Λάρισας στις , κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, στην οδό Νικολάου Σιαλμά αριθμός 12, κάτοχος του με αριθμό Χ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, με αριθμό φορολογικού Μητρώου της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, κάτοχος του Α.Μ Αδείας Α τάξης άσκησης οικονομολογικού επαγγέλ ματος από το Ο.Ε.Ε. Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ F (4) της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 19027/ πράξη σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ» της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟ ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 19027/ ) Συμβολαιογράφος: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥ ΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ 3) Επωνυμία «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ». 4) Έδρα: ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 195, ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ, της περιφερειακής ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθη νών, της περιφέρειας Αττικής, Τ.Κ ) Σκοπός: 1. α. Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου β Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου γ. Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονι μότητας δ. Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού ε Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου στ. Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανη μάτων 2. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί. (α) να συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως σε οποια δήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και με οποιαδήποτε νομική μορφή. (β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, (γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γρα φεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή (δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημε δαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 6) Διάρκεια: 20 έτη 7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: 1. Το οριζόμενο στο άρθρο 5 του παρόντος καταστα τικού Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας από σαράντα χιλιάδες (40.000,00) ευρώ αναλαμβάνουν να το καλύ ψουν οι ιδρυτές μέτοχοι με μετρητά ως εξής: α) ο Ιορδάνης Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, αναλαμβάνει την υποχρέ ωση να εισφέρει ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του συμμετο χής στην εταιρεία, ήτοι στο 10% β) ο Γεώργιος Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευ αγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό του συμμετοχής στην εταιρεία, ήτοι στο 10% γ) ο Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει το ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων (26.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμέτοχης της στην εται ρεία, ήτοι στο 65% δ) ο Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου και της Σωτηρίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία ήτοι στο 7,5% και ε) η Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας αναλαμβάνει την υποχρέωση να εισφέρει το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής της στην εται ρεία, ήτοι στο 7,5% 2. Κατόπιν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο: α) ο Ιορδάνης Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, λαμβάνει τέσσερις (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης β) ο Γεώργιος Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγ γέλου και της Αικατερίνης Ελένης. λαμβάνει τέσσερις (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) γ) ο Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, λαμβάνει είκοσι έξι χιλιάδες (26.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης δ) ο Χρύσανθος Μητρόπουλος του Γεωργίου και της Σωτηρίας λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονο μαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης και ε) η Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας λαμβάνει τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομα στικής αξίας ενός ευρώ (1,00 ) εκάστης. 3. Η καταβολή των ποσών σε μετρητά θα πραγματο ποιηθεί αμέσως μετά την νόμιμη σύσταση της εταιρεί ας με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή και με κάθε άλλο τρόπο που ορίζεται στον Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση, εντός δύο μηνών από την νόμιμη σύ σταση της εταιρείας και να πιστοποιήσει την καταβολή ή όχι του Μετοχικού Κεφαλαίου Μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών απο την πιστοποίηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να υποβάλει, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή, αντίγραφο του συ νταχθησομένου σχετικού πρακτικού της ανωτέρω συνε δριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υποκειμένου και στην προβλεπόμενη από το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ. 409/1986, δη μοσιότητα. 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία): Ανώνυμες, Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ η κάθε μία 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: 31/12 10) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού: 3 15, 5 έτη 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία για μια πεντα ετία, αποτελείται από τους: 1) Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, έμπορο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ / του Τμήμα τος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου λίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 2) Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος και της Μαρί ας, βιοχημικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΚ / δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρί ου, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, ιδιωτικό υπάλληλο, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις , κάτοι κος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ / του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 4) Χρύσανθο Μητρόπουλο του Γεωργίου και της Σωτη ρίας, βιολόγο, που γεννήθηκε στον Κορυδαλλό Αττικής στις , κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Θερ μοπυλών αριθμός 14, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυ τότητας με αριθμό ΑΒ / του Τμήματος Ασφαλείας Βριλησσίων, με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 5) Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Αν νας, ιδιωτική υπάλληλο που γεννήθηκε στην Αθήνα στις , κάτοικο Βριλησσίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 77, κάτοχο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό Ρ / με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συ γκροτείται σε σώμα ως ανωτέρω, ανατίθενται και εκ χωρούνται οι ακόλουθες αρμοδιότητες: Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Δι ευθύνοντα Σύμβουλο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης Ελένης, ή γενική εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την σύμπραξη του άλλου. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού αυτός θα αναπληρώ νεται από το μέλος του Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος και της Μαρίας. Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι πενταετής, η οποία μπορεί να παραταθεί μέχρι την πρώτη (Α ) τακτική Γενι κή Συνέλευση που θα συγκληθεί και η οποία δε μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης: ΔΕΝ ορίζονται. Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Η Συμβολαιογράφος ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΚΟΤΣΩΛΗ F ANAKOINΩΣΕΙΣ (5) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2013, με Κ.Α.Κ καθώς και το πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 26/06/2013, με Κ.Α.Κ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥ ΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣ ΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ», το δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 48442/02/Β/01/35 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από τα οποία προ κύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ιγνάτιος Σπανόπουλος του Χρήστου και της Αγγέ λας, επιχειρηματίας, γεννημένος εις Μυτιλήνη το έτος 1958, κάτοικος Περάματος Αττικής, οδός Μανουσο γιαννάκη 28, κάτοχος του υπ αριθμ. Ρ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του AT Περάματος, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Πλοίων, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δι ευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2. Μιχαήλ Σπανόπουλος του Χρήστου και της Αγγέλας, επιχειρηματίας, γεννημένος εις Κερατσίνι Αττικής το έτος 1966, κάτοικος Μανουσογιαννάκη 28, κάτοχος του υπ αριθμ ΑΕ δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του AT Σαλαμίνας, με ΑΦΜ ΔΟΥ Πλοίων Πει ραιά, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 3. Μαριάννα Μακρόγλου του Σταματίου και της Αρι στέας, οικοκυρά, γεννημένη στο Κερατσίνι Αττικής το έτος 1967, κάτοικο Περάματος Αττικής οδός, Μανου σογιαννάκη 28 κάτοχο του υπ αριθμ. ΑΒ του AT Περάματος, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Πλοίων Πειραιά, Μέλος του Δ.Σ. Εκπροσώπηση της εταιρείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του κατα στατικού, η ανάθεση της διοικήσεως, διαχειρίσεως της περιουσίας, διευθύνσεως των υποθέσεων και εκπροσω πήσεως της Εταιρείας καθώς και ασκήσεως όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλί ου, εκτός από αυτές που απαιτούν κατά το Νόμο ή το καταστατικό συλλογική ενέργεια, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιγνάτιο Σπανόπουλο και στον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Σπανόπουλο με την ρητή εντολή να δεσμεύουν την Εταιρεία. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσω πείται έναντι των τρίτων σε κάθε περίπτωση με τις υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου κάτω από την εταιρική επωνυμία. Ειδικά παρέχει παμψηφεί σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού, δικαίωμα υπογραφής στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ιγνάτιο Σπανόπουλο και στον Αντιπρόεδρο Μιχαήλο Σπανόπουλο. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας, «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και με την υπογραφή του, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαπο δείξεις, εισπράττει χρήματα, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί Συναλλαγματικές και Γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογράφει επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, πα ραλαμβάνει φορτωτικές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, δίδει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, εξουσιοδοτεί τρίτους και γενικά διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και συνομολογεί δάνεια και πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και να κάνει χρήση αυτών. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς τα πρόσωπα αυτά για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ισχύει μέχρις ανακλήσεως της. Οι τρίτοι συναλλασσό μενοι με την Εταιρεία θα μπορούν να βασίζονται στην εξουσιοδότηση που δίνεται με την παρούσα απόφαση, μέχρις ότου τους κοινοποιηθεί νέα απόφαση τροποποι ητική της παρούσας. Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ F (6) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» και το δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), μέσω της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου μας, το πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26/06/2013, με Κ.Α.Κ , της Ανώνυ μης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥ ΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» και δ.τ. «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.», με Αριθμό Μ.Α.Ε.: 48442/02/Β/01/35 και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκαν τα εξής: 1ον: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εται ρικής χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των καταστάσεων αυτών. 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2012 έως 31/12/ ον: Εκλογή των κάτωθι ελεγκτών για τη χρήση 2013: Τακτικός: Παναγιώτης Τριμπόνιας του Βασιλείου και της Σοφίας, ορκωτός ελεγκτής λογιστής και μέτοχος της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Λ.Α.Ε.Ο.Ε.Τ., Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ Αναπληρωματικός: Βασίλειος Πατερομιχελάκης του Εμμανουήλ και της Καλλιόπης, ορκωτός ελεγκτής λογιστής και μέτοχος της ελεγκτικής εταιρείας Σ.Ο.Α.Ε.Ο.Ε.Τ., Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ Πειραιάς, 3 Σεπτεμβρίου 2013 Με εντολή Προέδρου Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Μητρώου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2506 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 284/2012 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 245/28.06.2012 απόφασης του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 88 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4074 Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 5 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4309 Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ του Κανα δά αφενός και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6439 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 25 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/1400/ΔΠΓΚ Κατάρτιση και υποβολή Επιχειρησιακών Σχεδίων των φορέων του Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 559 8 Απριλίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/οικ.32294 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2970 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 57098 Έγκριση 1ης Αναθεώρησης του προϋπολογισμού έτους 2015 του φορέα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2893 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 30355 Κινητικότητα υπαλλήλων, μονίμων και ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 92 1 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟ/Ο/6/2/Φ. 2050 Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα