ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1 Φάκελος"

Transcript

1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας Φάκελος Αναγνώριση προϋπηρεσίας - Προαγωγές - Αποδοχές Συνάδελφε Το παρόν ενηµερωτικό φυλλάδιο αποτελεί απόσπασµα από τη νέα - επικαιροποιηµένη - έκδοση «Το εγκόλπιο του εκπαιδευτικού Π.Ε.» ( έκδοση), που θα ολοκληρωθεί σε λίγες ηµέρες. Ένας χρήσιµος οδηγός αφιέρωµα στο συνάδελφο της Π.Ε.. γιατί, συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! Περιεχόµενα (σελ. 2) Νοέµβριος 2010 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναγνώριση προϋπηρεσίας Προϋποθέσεις Μειωµένο ωράριο εργασίας Ποιες προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται Προαγωγές Γενικά Χρόνος που υπολογίζεται για προαγωγή Χρόνος που δεν υπολογίζεται για προαγωγή Βαθµολογική ένταξη προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωροµίσθιου Αποδοχές Πώς διαµορφώνονται οι αποδοχές Επιδόµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου Επιδόµατα «θέσης Ευθύνης» και «Ειδικής Απασχόλησης» Επιδόµατα Εορτών και Άδειας Επισκεφτείτε το σύνδεσµο και ενηµερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα! ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 2

3 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ (για µισθολογική εξέλιξη) Προϋποθέσεις Οι εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσίες οφείλουν να τις καταθέσουν στις ιευθύνσεις και στα Γραφεία Εκπαίδευσης, όπου έχουν τοποθετηθεί. Οι προϋπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρµόδιων υπηρεσιών και στα οποία θα πρέπει να αναφέρονται: Οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης. Η ιδιότητα µε την οποία υπηρέτησαν. Η σχέση εργασίας. Ο τρόπος µισθοδοσίας. Το ωράριο εργασίας (πλήρες ή µειωµένο). Η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η υπηρεσία των Τακτικών Υπαλλήλων υπολογίζεται από τη δηµοσίευση του διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία µέσα σε ένα µήνα από την κοινοποίηση της πράξης διορισµού, αλλιώς από την ηµεροµηνία ανάληψης υπηρεσίας (άρθρο 19, παρ. 3 του Ν. 3528/07). Στο σύνολο των ωρών απασχόλησης δεν συµπεριλαµβάνονται οι ώρες που έχουν παρασχεθεί πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο της εβδοµαδιαίας απασχόλησης, δηλαδή η υπερωριακή απασχόληση. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για µισθολογική εξέλιξη τα οικονοµικά αποτελέσµατα που αυτή συνεπάγεται δεν µπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της υποβολής όλων των κατά νόµο προβλεποµένων δικαιολογητικών. Μειωµένο ωράριο εργασίας Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των µονίµων εκπαιδευτικών της ειδικότητας του ενδιαφεροµένου που ίσχυε κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας. Για υπηρεσίες που παρέχονται µε µειωµένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθµού των ωρών εβδοµαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών ηµοσίων Υπαλλήλων. Για τον υπολογισµό της προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται κατά τα προαναφερθέντα, ως ένα έτος λογίζονται 300 ηµέρες εργασίας, ως ένας µήνας λογίζονται 25 ηµέρες και ως µία εβδοµάδα 6 ηµέρες ( 2/10558/ ). ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 3

4 Ποιες προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται για τη χορήγηση µισθολογικών κλιµακίων Η υπηρεσία που προσφέρεται στο ηµόσιο, σε Ν.Π... και Ο.Τ.Α. µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Η προϋπηρεσία σε υπηρεσίες Κρατών µελών της Ε.Ε., καθώς και της Κυπριακής ηµοκρατίας, αντίστοιχες µε αυτές του προηγούµενου εδαφίου. Κάθε πραγµατική και συντάξιµη δηµόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα στον οποίο έχει προσφερθεί. Κάθε προϋπηρεσία, που από τις ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγµατική δηµόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιµα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιµοποιηθεί για απονοµή σύνταξης. Η προϋπηρεσία σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εφόσον έχει προσφερθεί µε 18ωρη εβδοµαδιαία διδασκαλία. Σε περίπτωση µειωµένης διδακτικής απασχόλησης η προϋπηρεσία αυτή υπολογίζεται κλασµατικά, µε αριθµητή το µέσο όρο της ετήσιας εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και παρονοµαστή τον αριθµό των 18 ωρών. Ο χρόνος αποδεδειγµένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών (που έχουν επαναπατρισθεί µέχρι 31/12/1996). Ο χρόνος απεργίας, κανονικής άδειας και διαθεσιµότητας λόγω νόσου. Η προϋπηρεσία σε Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία σε Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα. Η προϋπηρεσία σε δηµόσια Ι.Ε.Κ. Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου εφόσον συµπίπτει µε πολιτική υπηρεσία. Η ιεροψαλτική υπηρεσία, αναγνωρίζεται για µισθολογική εξέλιξη, εφόσον αποδεικνύεται από πιστοποιητικό της αρµόδιας Ιερής Μητρόπολης στο οποίο να αναφέρονται αθροιστικά τα εξής: α) Η απόφαση του αρµόδιου Εκκλησιαστικού Συµβουλίου, µε την οποία προτείνεται ο διορισµός. β) Η διοικητική πράξη της πρόσληψης και της απόλυσης. γ) Η ακριβής διάρκεια (έναρξη λήξη). δ) Οι µηνιαίες αποδοχές µε τις κάθε φορά αναπροσαρµογές τους, όπως προκύπτουν από τα πρακτικά του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου από τις µισθοδοτικές καταστάσεις και από το βιβλίο Ταµείου. ε) Η παροχή εργασίας κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελµα και πλήρες ωράριο εργασίας. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 4

5 Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας µε σύµβαση µίσθωσης έργου ή µε ανάθεση κατ αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί µε διάταξη νόµου ή µε δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον σύµφωνα µε τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) απασχόληση κατά το σύνηθες δηµοσιοϋπαλληλικό ωράριο, β) παροχή εργασίας στο χώρο της δηµόσιας υπηρεσίας και µε την άµεση εποπτεία της υπηρεσίας και γ) αµοιβή ανάλογη µε των προσλαµβανοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ΠΡΟΣΟΧΗ: Λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος παροχής υπηρεσίας µε σύµβαση µίσθωσης έργου στους Ειδικούς Λογαριασµούς που έχουν συσταθεί σε καθένα από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας - µε τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. Τα οικονοµικά αποτελέσµατα σε τυχόν αναγνώριση τέτοιας µορφής προϋπηρεσίας δεν µπορεί να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της 18 ης /6/2007 (αρ. πρωτ / 2/ , έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας). Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς Ν.Π... ή Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής (άρθρο 8, παρ. 8 του Ν. 2817/00). Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών των Κλάδων Π.Ε. 05, Π.Ε. 06, Π.Ε. 07 στο Βρετανικό Συµβούλιο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Γκαίτε αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική υπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία για κάθε περίπτωση, εφόσον προσφέρθηκε µε το αντίστοιχο υποχρεωτικό ωράριο εβδοµαδιαίας διδασκαλίας (άρθρο 8, παρ. 17 του Ν. 2817/00). Στις περιπτώσεις διδακτικής προϋπηρεσίας µε µειωµένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ξένα σχολεία της ηµεδαπής (άρθρο 9, παρ.22 του Ν. 2817/00). Ο χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων που παρασχέθηκε σε Ν.Π.Ι.., τα οποία προηγουµένως λειτουργούσαν ως Ν.Π... ή αυτοτελείς ηµόσιες Υπηρεσίες, συνυπολογίζεται για τη µισθολογική τους εξέλιξη αν ακολούθησε ή ακολουθήσει µετάταξή τους στο ηµόσιο ή Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π..., εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις (άρθρο 22, παρ. 4 του Ν. 3156/2003): α) υπηρετούσαν στα Ν.Π... ή αυτοτελείς ηµόσιες Υπηρεσίες κατά το χρόνο µετετροπής αυτών σε Ν.Π.Ι.. και β) η µετάταξή τους στο ηµόσιο ή Ο.Τ.Α. ή άλλα Ν.Π... πραγµατοποιείται εντός διετίας από τη µετατροπή των προηγούµενων υπηρεσιών τους σε Ν.Π.Ι... ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που η µετάταξη πραγµατοποιήθηκε ή θα πραγµατοποιηθεί µετά τη συµπλήρωση της διετίας, ο χρόνος που θα ληφθεί υπόψη για τη µισθολογική εξέλιξη περιορίζεται στα δύο (2) έτη. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Προσµετράται - µε εξαγορά - ως χρόνος ασφάλισης (στο Ταµείο Πρόνοιας ηµοσίων Υπαλλήλων) κάθε προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί στο ηµόσιο ή σε Ν.Π... και έχει ληφθεί υπόψη για τη βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Η εξαγορά γίνεται µε ποσοστό 8% επί του βασικού µισθού που έχει ο υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δικαίωµα αυτό πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο (2) ετών από το διορισµό του εκπαιδευτικού (Φ.215/1763/ , Υπουργική Απόφαση). ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 5

6 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Για την προαγωγή εκπαιδευτικών συντάσσεται από το οικείο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ) µέσα στο µήνα Απρίλιο κάθε έτους πίνακας προακτέων και περιλαµβάνει κατά κλάδους µε αλφαβητική σειρά όσους συµπληρώνουν τον απαιτούµενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόµενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα υπηρεσιακά τους στοιχεία (άρθρο 16, Περ. Α του Ν. 1566/85). Για την προαγωγή από Βαθµό σε Βαθµό στην κατηγορία Π.Ε. απαιτείται: Για προαγωγή στο Β Βαθµό διετής υπηρεσία στο Βαθµό Γ. Για προαγωγή στον Α Βαθµό εξαετής υπηρεσία στο Βαθµό Β. Για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. κατηγορίας, κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφούς µε τα αντικείµενα µε τα οποία απασχολούνται ή µε τα οποία θα απασχοληθούν, µειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο Βαθµό Β και κατά ένα έτος στο Βαθµό Α. Για τους εκπαιδευτικούς Π.Ε. κατηγορίας, κατόχους διδακτορικού διπλώµατος Α.Ε.Ι. συναφούς µε τα αντικείµενα µε τα οποία απασχολούνται ή µε τα οποία θα απασχοληθούν, µειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο Βαθµό Β και κατά δύο έτη στο Βαθµό Α. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική µείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθµούς δεν µπορεί να υπερβαίνει την τριετία. Για τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν µόνο µεταπτυχιακά διπλώµατα περισσότερα του ενός ή µόνο διδακτορικά διπλώµατα περισσότερα του ενός, συναφή προς το αντικείµενο απασχόλησής τους, δεν είναι δυνατή η µείωση του χρόνου προαγωγής αθροιστικά. Για τα µεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώµατα Α.Ε.Ι. του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιµίας. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η απαραίτητη, για την προαγωγή στο Β Βαθµό, διετής υπηρεσία του εκπαιδευτικού στο Βαθµό Γ συµπίπτει, κατά κανόνα, µε τη διετή δοκιµαστική υπηρεσία. Η προαγωγή δεν είναι δυνατή προ της µονιµοποίησης του εκπαιδευτικού. Ζήτηµα µείωσης του χρόνου προαγωγής ουδέποτε ανακύπτει προ του χρονικού σηµείου κατάθεσης του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου µετά της τυχόν απαιτούµενης ισοτιµίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα µειονοτικά σχολεία η υπηρεσία των εκπαιδευτικών λογίζεται αυξηµένη για τη συµπλήρωση του απαιτούµενου κατά τις ισχύουσες διατάξεις πραγµατικού χρόνου, ως εξής (άρθρο 1, παρ. 16 του Ν. 2341/95): για την πρώτη πενταετία και εφόσον συµπληρωθεί αυτή, κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,20 κατά τη διάρκεια της δεύτερης πενταετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,30 µετά τη συµπλήρωση δεκαετίας κάθε έτος πολλαπλασιάζεται επί 1,50 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 6

7 Υπολογίζεται στο χρόνο για προαγωγή: Ο χρόνος άδειας «άνευ αποδοχών» του άρθρου 16, Περ. Ε του Ν. 1566/85, ήτοι: για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των µελών της οικογένειάς του, αντιµετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυµοσύνης, τοκετού και µητρότητας, ολοκλήρωση µεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. Ο χρόνος γονικής άδειας έως τρεις µήνες για ανατροφή τέκνου. Ο χρόνος ενός µήνα άδεια «άνευ αποδοχών». Ο χρόνος άδειας «άνευ αποδοχών» για αποδοχή θέσης στην Ε.Ε. ή ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα. Ο χρόνος απόσπασης «άνευ αποδοχών» σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. Ο χρόνος απόσπασης «άνευ αποδοχών» σε σχολεία της Κύπρου. εν υπολογίζεται στο χρόνο για προαγωγή: (άρθρα 88, 89 του Ν. 3528/07) Ο χρόνος της διαθεσιµότητας. Ο χρόνος της αργίας που επήλθε, είτε εξαιτίας ποινικής δίωξης που κατέληξε σε οποιαδήποτε καταδίκη, είτε εξαιτίας πειθαρχικής δίωξης που κατέληξε σε πειθαρχική ποινή τουλάχιστον προστίµου τριών (3) µηνών. Ο χρόνος της αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντα. Ο χρόνος της προσωρινής παύσης. Ο χρόνος της άδειας «άνευ αποδοχών» που δεν αποτελεί χρόνο πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι αυτό αναφέρεται ρητά στις διατάξεις χορήγησης της άδειας. Ο χρόνος της άδειας «άνευ αποδοχών» σε υπάλληλο του οποίου ο σύζυγος υπηρετεί στο εξωτερικό σε ελληνική υπηρεσία του ηµοσίου, Ν.Π... ή άλλου φορέα του ηµοσίου Τοµέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ε.Ε. ή σε ιεθνή Οργανισµό στον οποίο µετέχει η Ελλάδα. Ο χρόνος άδειας «άνευ αποδοχών» έως δύο έτη για «σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους» (άρθρο 51, παρ. 2 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος άδειας «άνευ αποδοχών» που δίδεται για ανατροφή τέκνου (άρθρο 53, παρ. 1 του Ν. 3528/07). Ο χρόνος αναστολής άσκησης καθηκόντων. Βαθµολογική ένταξη προϋπηρεσίας αναπληρωτή ή ωροµίσθιου «Η υπηρεσία που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή του ωροµισθίου σε σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης λογίζεται ως πραγµατική δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαµβάνεται υπόψη µετά το µόνιµο διορισµό τους στη δηµόσια εκπαίδευση και για τη βαθµολογική τους εξέλιξη» (άρθρο 5, παρ. 7 του Ν. 3848/10). Για τη βαθµολογική ένταξη της προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, η διαδικασία κινείται αυτεπάγγελτα, χωρίς να απαιτείται αίτηση του εκπαιδευτικού. Η συγκεκριµένη ρύθµιση ισχύει και για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σχετική προϋπηρεσία να είναι αναγνωρισµένη µε Πράξη του οικείου ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ Ε. ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 7

8 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στη συγκεκριµένη ρύθµιση δεν συµπεριλαµβάνεται η προσµέτρηση προϋπηρεσίας για βαθµολογική εξέλιξη λόγω: Παλαιότερου διορισµού. Απασχόλησης σε Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθµό αναγνωρισµένης σύµφωνα µε το Ν. 2817/2000. Απασχόλησης σε Ν.Π... ή σε Ν.Π.Ι.. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Επαγγελµατικά Εργαστήρια ή Εργαστήρια Αυτόνοµης ιαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οµοίως, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σε ιδιωτικά σχολεία, µε εξαίρεση αυτών που προσλαµβάνονται ως Ι..Α.Χ.. ΑΠΟ ΟΧΕΣ Ο διοριζόµενος εκπαιδευτικός εισέρχεται στην υπηρεσία µε Βαθµό Γ και µε το εισαγωγικό κλιµάκιο (18 ο ). Ο υπάλληλος εξελίσσεται µισθολογικά ανεξάρτητα από το βαθµό που κατέχει (άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3205/03). Μοναδική προϋπόθεση εξέλιξης του υπαλλήλου στα µισθολογικά κλιµάκια είναι η συµπλήρωση του απαιτούµενου χρόνου (ένας (1) χρόνος στο εισαγωγικό κλιµάκιο και δύο (2) χρόνια για κάθε ένα από τα επόµενα κλιµάκια). Η υποχρέωση της ιοίκησης να χορηγήσει το αµέσως ανώτερο µισθολογικό κλιµάκιο διαφοροποιείται µόνο όταν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο πειθαρχική ποινή ή υπάρχει ποινική καταδίκη που έχει σχέση µε την εκτέλεση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση αυτή η ιοίκηση έχει υποχρέωση να παραπέµψει την υπόθεση στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (άρθρο 6 του Ν. 3205/03). Η νοµοθεσία προβλέπει την περιοδική καταβολή (στην αρχή κάθε δεκαπενθηµέρου) στους ηµοσίους Υπαλλήλους αποδοχών, δηλαδή ενός χρηµατικού ποσού που δεν έχει το χαρακτήρα ανταλλάγµατος για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, αλλά έχει σκοπό να τους επιτρέψει διαβίωση ανάλογη προς το βαθµό τους (Άρειος Πάγος 1369/1980). Οι αποδοχές περιλαµβάνουν: Το Βασικό Μισθό. Το κίνητρο απόδοσης (100 Ευρώ), το οποίο καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους υπαλλήλους, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. Το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης (288,14 Ευρώ) Το επίδοµα διδακτικής προετοιµασίας (85,01 Ευρώ) Τα οικογενειακά επιδόµατα, ως ακολούθως: ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 8

9 Έγγαµος 35 Ευρώ 1 ο παιδί +18 Ευρώ 2 ο παιδί +18 Ευρώ 3 ο παιδί +47 Ευρώ 4 ο παιδί +47 Ευρώ 5 ο και πάνω +73 Ευρώ (για το καθένα) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαµβάνεται υπόψη ο Βασικός Μισθός (Ν. 3205/03). Σε κάθε περίπτωση περικοπής αποδοχών του υπαλλήλου λόγω αποχής από τα καθήκοντά του, εκτός της απεργίας, η περικοπή αυτή υπολογίζεται στο 1/30 των µηνιαίων αποδοχών για κάθε ηµέρα απουσίας. Επιδόµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος καταβάλλεται επίδοµα ύψους 75 Ευρώ. Στους κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, επίδοµα ύψους 45 Ευρώ µηνιαίως. Αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (άρθρο 8 του Ν. 3205/03) Το επίδοµα µεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώµατος παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί µε ξεχωριστές σπουδές, µετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειµένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, το επίδοµα παρέχεται µετά την αναγνώριση της ισοτιµίας τους προς τους µεταπτυχιακούς τίτλους που απονέµονται από τα Πανεπιστήµια της ηµεδαπής. Το επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται µόνο στην περίπτωση που το περιεχόµενο των µεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του εκπαιδευτικού. Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο (ΠΥΣΠΕ ή ΠΥΣ Ε) µε βάση το περιεχόµενο (και όχι τον τίτλο) των µεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδοµα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η καταβολή του επιδόµατος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρµόδιο όργανο για την αναγνώριση ( ΟΑΤΑΠ) ή συνάφειά τους (ΠΥΣΠΕ). Μεταπτυχιακοί τίτλοι οι οποίοι έχουν αποτελέσει προσόν διορισµού και έχουν ληφθεί υπόψη για τη µισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν παρέχουν το δικαίωµα χορήγησης άλλης οικονοµικής παροχής, δηλαδή επιδόµατος µεταπτυχιακών σπουδών (2/61727/0022/ , έγγραφο του Γ.Λ.Κ.). ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 9

10 Επιδόµατα «θέσης Ευθύνης» και «Ειδικής Απασχόλησης» Στους Σχολικούς Συµβούλους, και ιευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται επιδόµατα («θέσης ευθύνης» και «ειδικής απασχόλησης») ύψους 331,94 Ευρώ, συνολικά. Στους Προϊσταµένους Γραφείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 299,55 Ευρώ, συνολικά. Στους ιευθυντές τετραθέσιων και πάνω ηµοτικών σχολείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 235,59 Ευρώ, συνολικά. Στους Υποδιευθυντές καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 127,92 Ευρώ, συνολικά. Στους Προϊσταµένους Μονοθέσιων, ιθέσιων, Τριθέσιων ηµοτικών σχολείων, καθώς και στους Προϊσταµένους Νηπιαγωγείων καταβάλλονται, αντίστοιχα, επιδόµατα ύψους 99,58 Ευρώ, συνολικά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα επιδόµατα ("θέσης ευθύνης" και "ειδικής απασχόλησης") που λαµβάνουν οι Προϊστάµενοι οργανικών µονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται για όσο χρόνο ασκούν τα συγκεκριµένα καθήκοντα και µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα αυτά, για οποιαδήποτε αιτία (αναρρωτική άδεια, αιµοδοτική κ.τ.λ.) αλλά όχι πέρα των δύο (2) µηνών συνολικά κατ' έτος (άρθρο 13 του Ν. 3205/03). ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στους Σχολικούς Συµβούλους Ειδικής Αγωγής, στους Προϊσταµένους των ΚΕ Υ, στο ΕΠ, στο ΕΕΠ, στο ΕΒΠ που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα ΚΕ Υ, στις ΣΜΕΑΕ, στα Τ.Ε., στα προγράµµατα παράλληλης στήριξης και διδασκαλίας κατ οίκον και στα Γραφεία Επαγγελµατικού Προσανατολισµού των ΣΜΕΑΕ, καταβάλλεται επίδοµα ύψους 157,87 Ευρώ. Επιδόµατα Εορτών και Άδειας Το επίδοµα Εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 εκεµβρίου κάθε έτους και καθορίζεται σε πεντακόσια (500) Ευρώ (άρθρο 3, παρ. 6 του Ν. 3845/10). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 Απριλίου µέχρι 15 εκεµβρίου κάθε έτους (δηλ. 240 ηµέρες). Το επίδοµα Εορτών Πάσχα καταβάλλεται 10 ηµέρες πριν από το Πάσχα και καθορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ (άρθρο 3, παρ. 6 του Ν. 3845/10). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται στο ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 16 εκεµβρίου µέχρι 15 Απριλίου του επόµενου έτους (δηλ. 120 ηµέρες). Το επίδοµα Αδείας καταβάλλεται την 1 η Ιουλίου κάθε έτους και καθορίζεται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ (άρθρο 3, παρ. 6 του Ν. 3845/10). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται ακέραιο, εφόσον ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1 η Ιουλίου µέχρι την 30ή Ιουνίου του επόµενου έτους (δηλ. 360 ηµέρες). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος µισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστηµα µικρότερο από τα οριζόµενα παραπάνω, τότε λαµβάνει τµήµα του ανωτέρω επιδόµατος, ανάλογο του χρόνου µισθοδοσίας του. Νοέµβριος 2010 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. 10

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ 2085/1992 Τίτλος: Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Άρθρο 1 Βαθµολογική διάρθρωση θέσεων (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε µε την παρ. 10 άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση

Επιλογές ιευθυντών ηµοτικών Σχολείων. Βήµα βήµα η διαδικασία, από την προκήρυξη µέχρι την τοποθέτηση ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΠΔ 100/97 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΔ 50/96 Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16, κεφ.β παρ.8 του Ν.1566/85

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου

Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Συνταξιοδοτικά και Aσφαλιστικά Θέµατα των Εκπαιδευτικών του ηµοσίου Επιµέλεια Ύλης Μπαλάγκας Γιάννης Α Θ Η Ν Α 2 0 0 7 ΣYNTAΞIO OTIKA & AΣΦAΛIΣTIKA ΘEMATA TΩN EKΠAI EYTIKΩN TOY HMOΣIOY IΠEM - OE Nίκης

Διαβάστε περισσότερα

06-08-2014 1) : .3 . . 18 65

06-08-2014 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 06-08-2014 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν

Τελευταία Ανανέωση Νοέμβριος 2010 Διανέμεται Δωρεάν Διανέμεται Δωρεάν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος από τον Πρόεδρο της Γ.Σ.Ε.Ε. συν. Γιάννη Παναγόπουλο...9 Τι είναι το ΚΕ.Π.Ε.Α...10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...12 Τι είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας...12 Αναγγελία σύμβασης...12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 15 Μαρτίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3833 Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Σεπτεµβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 34832 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα