Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214

2 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων Φεβ.17 Φεβ.18 Φεβ.19 Φεβ.2 Φεβ.21 Φεβ.24 Φεβ.25 Φεβ.26 Φεβ.27 Φεβ.28 Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) , ,16 424,55,56% ,8 38,29% 1.369,56,33% 67.11,27 374,2 Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,47% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ ,92% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ ,59% σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ ,47% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ ,1% Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) ,99 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) ,57 Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 18.26,13 15,64% Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 2.337,76 1,94% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος ,22 18,24% Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 4.571,74 57,65% Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων ,51 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ), Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,33-12,59% 5.144,4, ,88% 16 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: ,47% Ημερήσια μεταβολή: τμχ % ,97% Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,64% Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: ,5% Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 254 5,92% Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος ,94% Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Μαρ.4 Μαρ.5 Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.1 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13 Μαρ.14 Μαρ.17 Μαρ Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 17/3/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 18/3/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 18/3/214 17/3/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α ,56 # 1.365,9 4,47,33% 1.357, , , ,79 17,79% # FTSE/Χ.Α. Large Cap 442,39 # 44,42 1,97,45% 437,62 445,52 365,97 445,52 14,95% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1.43,33 # 1.353,72 49,62 3,67% 1.184,2 1.43,33 14,13% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1.41,22 # 1.351,49 49,74 3,68% 1.158, ,22 15,35% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.278,8 # 1.277,52 1,28,1% 1.275, , , ,34 9,6% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 155,11 # 153,9 1,21,79% 152,22 155,87 125,25 156,48 13,93% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1.824,22 # 1.818,58 5,64,31% 1.85, , , ,31 17,63% # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 2.136,15 # 2.132,9 4,6,19% 2.116, , , ,2 23,17% # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1.474,76 # 1.472,99 1,77,12% 1.456, , , ,38 15,3% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών 643,48 # 63,21 13,27 2,11% 628,71 643,89 57,55 674,7 -,63% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α , ,86-8,61 -,3% 2.852, , , ,89 11,95% # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 1.58,57 # 1.54,19 4,38,42% 1.47, ,17 878,2 1.66,17 14,59% # FTSE/Med ,79 # 5.55,1 76,69 1,52% 4.65, ,23 12,31% # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α ,79 # 1.977,32 6,47,33% 1.966, , , ,72 17,84% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης 65,87 # 63,51 2,36,39% 57,16 65,87 14,89% # FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1.773,73 # 1.765,81 7,92,45% 1.754, , , ,28 14,95% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1.465,62 # 1.413,8 51,82 3,67% 1.236, ,62 14,13% # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1.465,62 # 1.411,47 54,15 3,84% 1.29, ,62 15,52% # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.69,96 # 1.588,33 21,63 1,36% 1.355, ,96 11,48% # FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ. 149,26 # 145,89 3,37 2,31% 121,2 149,26 15,64% # Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 753,83 # 734,32 19,51 2,66% 697,73 82,55-2,68% Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1.34,8 # 1.333,3 6,78,51% 1.327, , , ,92 2,32% # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 24,93 # 23,34 1,59,78% 21,12 25,94 165,49 26,75 13,93% # FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.58,5 1.58,5,,% 1.58,5 1.58,5 1.36, ,57 2,% # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 2.139, ,99-9,69 -,45% 2.131, , , ,19 2,97% # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3.672,21 # 3.669,95 2,26,6% 3.643, , , ,88 13,17% # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 3.913,82 # 3.852,23 61,59 1,6% 3.817, ,82 3.9, ,39 18,64% # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 3.111,71 # 3.2,63 19,8 3,63% 2.911, , , ,71 4,38% # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7.497,95 # 7.48,26 89,69 1,21% 7.37, 7.498, , ,84 26,71% # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6.84,7 # 6.685,98 118,9 1,77% 6.634, , , ,6-13,3% FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3.37,85 # 3.297,39 1,46,32% 3.277, , , ,44 2,2% # FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3.375,56 # 3.375,21,35,1% 3.334, , , ,6 25,88% # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.221,8 # 3.216,63 4,45,14% 3.187, , , ,97 12,36% # FTSE/Χ.Α. Χημικά 6.58,96 # 6.383,4 125,92 1,97% 6.354, , , ,88 8,55% # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 2.29, ,58-29,55-1,27% 2.9, , , ,58 48,33% # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2.124, ,43-52,28-2,4% 2.124, , , ,22 26,44% # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1.7, ,67-14,4-1,33% 1.69, ,81 786, ,15 35,92% # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3.523,29 # 3.56,77 16,52,47% 3.451, , , ,39 32,37% # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4.258,49 # 4.239,47 19,2,45% 4.237, , , ,4 12,28% # FTSE/Χ.Α. Υγεία 28,44 285,82-5,38-1,88% 278,94 286,34 22,3 287,11 25,75% # Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 27,55 # 269,3 1,51,56% 226,62 27,55 14,9% # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 17/3/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 18/3/214:,45% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 18/3/214:,1% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 415 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 121 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 18/3/214:,31% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 18/3/214:,19% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 164 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 2 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 18/3/214:,12% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 18/3/214: -,3% Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 136 Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 274 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 73 / 81 / / 65 / 14 1 / 3 / 3 11 / 13 / 6 2 / / 3 / / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** , , ,8 471,33 Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) , ,71 63,56 62,26 75,4 Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: , , ,51,, , ,39, ,,,,,,,,,, 15 49,78 22,77 98, ,6 49,78 22,77 98,33 Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων , ,11 8.4,99 616,12,, (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται στην Κατηγορία Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 4 / 2 / ,45 1,79% Ασφάλειες / / ,8,% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 7 / 12 / ,83 2,4% Δ.Α.Κ. 2 / / ,8,7% Εμπόριο 2 / 2 / ,58 1,69% Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 11 / 1 / ,6 5,42% Μέσα Ενημέρωσης 1 / 5 / ,82,% Πετρέλαιο & Αέριο 2 / 1 / ,26 1,68% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 5 / 12 / ,66 1,97% Πρώτες Ύλες 4 / 5 / ,2 1,75% Ταξίδια & Αναψυχή 4 / 6 / ,72 11,3% Τεχνολογία 5 / 6 / ,92,19% Τηλεπικοινωνίες 1 / / ,1 8,47% Τράπεζες 5 / 4 / ,43 51,58% Τρόφιμα & Ποτά 8 / 9 / ,59 2,67% Υγεία 3 / 3 / ,86,9% Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2 / 2 / ,66 5,84% Χημικά 3 / 1 / ,67,17% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4 / 1 / ,12 3,27% Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,66 5,71% # ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1,99 4,74% # EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 9,5 3,82% # ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,36 3,82% # PAPERPACK (ΚΟ) 1, 3,63% # REDS (ΚO),628 3,46% # ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,12 3,42% # ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 9,2 3,37% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,2 3,8% # ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,58 2,57% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,16 -,5% ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,97,% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 13.65,2-2,4% ΟΤΕ (ΚΟ) ,47,47% # ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 8.799,87 3,8% # ΔΕΗ (ΚΟ) 6.453,67 -,17% COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 3.543,36 1,85% # ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 3.541,3 -,4% ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 3.27,28,21% # JUMBO (ΚΟ) 2.422,65 1,44% # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),289-4,93% ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,7-3,41% ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),15-3,23% CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),344-3,1% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2,37-2,87% ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,91-2,55% ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12,2-2,4% ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),318-2,15% ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,26-2,12% J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,85-2,12% Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,% ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,5% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,72% # ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ,23% MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,96% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,8% # ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,4% ΟΤΕ (ΚΟ) ,47% # ΔΕΗ (ΚΟ) ,17% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,87% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,25 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,25 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές ,1 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,3 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) , ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,6 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) , FRIGOGLASS (KO) , ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) , JUMBO (ΚΟ) , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ΟΤΕ (ΚΟ) , ΟΛΠ (ΚΟ) , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ΔΕΗ (ΚΟ) , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) , ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) , ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) , VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) , Δικαιώματα σε Δείκτες , FTSE/Χ.Α. Large Cap , Δικαιώματα σε Μετοχές , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) , ΟΠΑΠ (ΚΟ), ΟΤΕ (ΚΟ) 72, ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ), ΔΕΗ (ΚΟ) 295, Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,1 Stock Reverse Repos ,1 Stock Repos , Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 36.92, Συνολική Δραστηριότητα ,45 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) /6/ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,5 2,4 # 1,47 17/3/214 1,45 1,45 1,53 1,5 1, , ,58 1,13 1, /7/ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ),9 1,12 #,89 17/3/214,89,872,94,9, , ,9,6, /6/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 1,19 3,48 # 1,15 17/3/214 1,17 1,14 1,21 1,19 1, , ,7,88 1, Κύρια Αγορά , /5/21 11/7/ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 7,64,53 # 7,6 17/3/214 7,6 7,55 7,67 7,64 7,61 8, , ,64 5,9 8, , /4/21 18/12/ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ),995,81 #,987 17/3/214,955,955 1,,99, , , ,11,7 1, , --- 1/8/27 7/4/2 --- ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ),148-8,8,161 17/3/214,145,145,148,148, , ,,1, , /6/29 12/7/ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),262-9,34,289 17/3/214,273,262,275,262, , ,,218, , /7/29 11/5/2 --- ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ),41-2,38,42 17/3/214,42,41,42,41, ,4 9.26,66,398, , /4/21 5/3/ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 22,52 2,36 # 22, 14/3/214 22,5 22,5 23, 22,52 22,7 6, , ,36 2,8 23, , /7/29 13/12/ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 1,56-2,5 1,6 17/3/214 1,44 1,44 1,56 1,56 1, , , 1,44 2, , /7/21 14/11/ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ),24 7,14 #,224 14/3/214,24,24,24,24, , ,4,168, , /6/29 15/3/2 --- ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ),666 -,15,667 17/3/214,67,665,67,67, , ,1,461, , /7/ /12/ ΒΙΣ (ΚΟ), ,755 17/3/214,755,755,755,755, , ,29,755, , /7/21 17/2/ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 1, ,22 11/3/ ,5,851 2, , /5/25 18/8/ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ),27-1,,3 17/3/214,27,26,28,27, ,6 2.89,16,22, , /8/28 22/7/ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ),384 1,59 #,378 17/3/214,384,384,384,384,384 1, , 5.45,32,25, , /8/211 2/1/ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 4,17,97 # 4,13 17/3/214 4,14 4,6 4,21 4,17 4,17 -(6) , ,7 3,8 4, ,3,15, /6/213 27/6/ ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6, ,65 14/3/214 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 2, , ,69 6,64 6, ,3,17 18/6/212 21/1/2 --- ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ),388-2,51,398 17/3/214,399,377,399,385, , ,28,327, , /7/27 18/7/2 --- ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 2, ,12 17/3/ , 1,66 2, ,6 ---, /7/213 12/12/ ΔΕΗ (ΚΟ) 11,9 -,17 11,92 17/3/214 11,99 11,86 12,12 11,9 12, -(6) , , 9,8 12, , /6/21 1/8/ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ),318-2,15,325 17/3/214,337,318,337,318, , ,96,32, , /7/28 26/7/ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ),329-2,95,339 17/3/214,38,37,329,329, , ,48,224, , /5/28 24/5/ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 4,2 3,8 # 3,9 17/3/214 3,88 3,87 4,3 4,2 3, , ,7 3,12 4, ,3,132, /8/213 2/9/ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),395-1,,399 17/3/214,417,395,417,395,397 9, , ,96,343, , /7/21 16/6/ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ),693-2,53,711 17/3/214,714,693,72,693,75 12, , ,25,62, , /12/25 13/12/ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ),875,92 #,867 17/3/214,88,87,89,875, , ,3,85 1, , --- 7/7/29 1/9/ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO),89-1,11,9 17/3/214,915,89,92,899, , ,72,73 1, , /6/28 7/7/2 --- ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 2, ,8 17/3/214 2,7 2,4 2,1 2,8 2,8 16, , ,7 1,73 2, , /8/21 28/8/ ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ),615 -,32,617 17/3/214,58,58,615,615, , ,45,553, , /7/27 19/7/ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ),341-9,79,378 17/3/214,341,341,342,341, , ,47,36, , /7/21 17/2/ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 1,25,81 # 1,24 17/3/214 1,25 1,24 1,25 1,25 1, , ,16,79 1, , /7/211 2/12/ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 4,1,74 # 4,7 17/3/214 4,5 4,5 4,18 4,1 4, , ,38 3,6 4, ,6,67,5376,672 5/3/214 2/7/ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15,26-2,12 15,59 17/3/214 15,26 15,2 15,78 15,26 15, , ,16 14,6 16, , /6/28 23/8/2 --- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,86-1,6 1,88 17/3/214 1,88 1,81 1,88 1,86 1, , ,23 1,48 1, Ενότητα 2, 1/8

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά ,18,45, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 7,72 -,52 7,76 17/3/214 7,76 7,67 7,79 7,72 7, , ,63 6,6 8, ,76,11, /6/213 25/9/ ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 9,37,21 # 9,35 17/3/214 9,35 9,3 9,49 9,37 9,41 41, , ,44 6,91 9, , /6/29 3/12/ ΕΛΤΟΝ (KΟ) 1,13-2,59 1,16 17/3/214 1,12 1,12 1,18 1,13 1,13 11, , ,11 1,9 1, , /7/211 17/1/ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,62-5,26 1,71 17/3/214 1,75 1,6 1,75 1,6 1, , ,17 1,4 1, , /12/23 24/1/ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ),283,36 #,282 17/3/214,275,268,285,283, , ,4,242, , /6/28 26/6/2 --- ΕΤΕΜ (ΚΑ),392-1,51,398 17/3/214,362,362,392,392, , ,61,261, ,12,188, /8/213 12/12/ ΕΥΑΘ (ΚΟ) 5,58 2,57 # 5,44 17/3/214 5,4 5,37 5,58 5,58 5,47 11, , , 4,65 5, ,6,5, /7/213 28/1/2 --- ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 9,2 3,37 # 8,9 17/3/214 8,9 8,9 9,2 9,2 8,99 2, , , 7,6 9, ,6,5, /7/213 18/1/ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1, ,5 17/3/214 1,48 1,48 1,5 1,5 1,49 4, , ,52 1,24 1, , /6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2, ,57 14/3/ ,94 2,8 2, , /7/21 16/7/ ΙΑΣΩ (ΚΟ) 1,75,58 # 1,74 17/3/214 1,7 1,7 1,76 1,75 1, , ,34 1,34 1, , /7/29 2/1/ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ),91-1,96,919 17/3/214,919,881,92,91, , ,12,722, ,4,2 2/8/212 1/1/ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1,7-3,41 1,76 17/3/214 1,76 1,69 1,8 1,7 1,72 16, , ,17 1,49 1, , /5/29 7/12/ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ),6 ---,6 13/3/ ,,39, , /8/1993 8/5/ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ),766 3,51 #,74 14/3/214,666,666,766,766,694 -(6) , ,63,538 1, , /7/21 3/7/ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ), ,319 12/3/214,288,288,319,319, , ,39,227, ,3,35, /5/213 14/11/ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 2,37-2,87 2,44 17/3/214 2,44 2,36 2,45 2,37 2,4 -(6) , ,28 1,84 2, , /7/29 31/12/ FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 27,79 1,61 # 27,35 17/3/214 27,35 27,1 27,79 27,79 27, , ,76 21,9 27, , /6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ),672-9,92,746 17/3/214,68,672,89,672, , ,2,628 4, , /6/21 1/2/ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,8-2,7 1,85 17/3/214 1,84 1,75 1,85 1,8 1,8 12, , , 1,73 1, ,4,1, /8/213 14/7/2 --- ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 1,39-2,11 1,42 17/3/214 1,3 1,29 1,39 1,39 1,3 5, , ,66,912 1, , /6/211 4/9/2 --- ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 3,85-1,3 3,89 17/3/214 3,93 3,8 3,93 3,85 3,83 12, , ,2 3,7 4, , /7/24 21/7/ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 1,62-7,95 1,76 17/3/214 1,7 1,62 1,7 1,62 1, , ,12 1,6 2, , /7/21 29/8/ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1, ,92 17/3/214 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 1, , ,,991 1, , /5/29 9/7/ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ),7 2,49 #,683 17/3/214,77,676,77,75, , ,45,57, , /6/25 6/1/ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ),27-3,57,28 14/3/214,23,23,278,27, , ,73,29, , /7/28 25/4/ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ),32 ---,32 13/3/ ,79,2, , /6/21 28/5/ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,39 -,29 3,4 17/3/214 3,36 3,35 3,39 3,39 3, , ,24 2,84 3, , /7/21 1/8/ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ),542 2,46 #,529 17/3/214,545,542,545,542, , ,16,484, , /7/29 16/9/ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 1,91-2,55 1,96 17/3/214 1,96 1,88 1,96 1,88 1,91 14, , ,41 1,65 2, , /6/21 12/3/ ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ),349 4,49 #,334 14/3/214,33,33,352,345, , ,88,35, , /8/28 3/1/ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 1,99 4,74 # 1,9 17/3/214 1,75 1,75 2,5 1,99 1,96 -(6) , ,88 1,7 2, , /8/28 18/8/ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ),746-8,24,813 12/3/214,572,572,814,746, , , ,99,492 1, , /7/21 1/8/ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) 16, ,8 17/3/ ,2 16, 18, , /7/23 3/1/ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ),58 ---,58 17/3/ ,15,485, , /8/27 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA),217-9,58,24 13/3/214,216,216,217,217, , ,85,27, ,67,435, /8/213 23/11/ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ), ,779 21/1/ ,85,566, Ενότητα 2, 2/8

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , --- 9/7/27 7/1/ ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ), ,211 12/3/ ,95,158, , /6/21 2/8/ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 2,67-5,32 2,82 17/3/214 2,7 2,66 2,7 2,67 2,67 -(6) , ,92 2,5 2, , /8/27 9/1/ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ),34 7,59 #,316 17/3/214,32,32,34,34, , ,59,256, ,32,75, /5/213 21/1/ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 13,62,15 # 13,6 17/3/214 13,58 13,37 13,7 13,62 13,56 19, , ,17 11,1 13, , /6/29 24/7/ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ),365-2,93,376 17/3/214,376,365,376,365, , ,5,28, ,75,4, /6/213 4/11/ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 1,27,78 # 1,19 17/3/214 1,12 1,1 1,29 1,27 1,24 12, , ,2 8,2 1, , /7/28 2/1/2 --- ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ),384-1,54,39 17/3/214,281,281,385,384, , ,21,171, , --- 3/6/25 17/8/ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,76 1,73 # 1,73 17/3/214 1,64 1,64 1,8 1,76 1, , ,12 1,32 2, , /7/29 12/5/2 --- ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO),43,5 #,41 17/3/214,43,43,43,43, , ,48,362, , /5/29 6/7/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 7, ,2 17/3/214 7,14 7,13 7,32 7,2 7, , ,21 5,38 7, , /11/29 12/7/2 --- ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ), ,989 17/3/ ,26,526 1, , /6/29 13/6/2 --- ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ),189-14,9,22 17/3/214,185,185,189,189, , ,77,17, , /7/28 1/11/ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO),289-4,93,34 17/3/214,39,289,31,289, , ,48,255, , /7/28 4/1/ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,15 1/3/ ,9 1,15 1, , /7/28 23/2/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ),117-1,,13 14/3/214,131,117,131,117, , ,95,11, , /8/21 9/1/ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ), ,195 17/2/ ,95,195, ,,4 1, /7/213 27/8/ ΟΛΘ (ΚΟ) 25,38,92 # 25,15 17/3/214 25,15 25,15 25,85 25,38 25,52 13, , ,4 22,2 25, ,,1, /7/213 8/8/ ΟΛΠ (ΚΟ) 19,85 1,17 # 19,62 17/3/214 19,62 19,62 19,86 19,85 19,77 -(6) , , 16,41 19, ,3,72, /6/213 25/4/ ΟΠΑΠ (ΚΟ) 12,2-2,4 12,5 17/3/214 12,5 12,2 12,74 12,2 12,5 7, , , 9,33 12, , /6/211 18/6/ ΟΤΕ (ΚΟ) 12,8,47 # 12,74 17/3/214 12,75 12,54 12,9 12,8 12, , ,98 9,72 13, , /7/27 8/1/ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ), ,329 14/3/ ,61,231, , /8/2 12/1/ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ),52-3,9,518 17/3/214,519,468,519,52, , ,28,395, , /5/28 5/6/ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2, -,5 2,1 17/3/214 2, 1,95 2,3 2, 1,99 2, , ,9 1,49 2, , /5/21 12/5/ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 2,1 -,99 2,3 17/3/214 2,1 1,96 2,3 2,1 1, , ,5 1,58 2, ,32,8, /5/213 3/1/2 --- ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 7, -3,5 7,22 17/3/214 6,93 6,91 7, 7, 6,99 1, , , 5,8 7, ,5 ---, /6/213 1/11/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 1,36 3,82 # 1,31 17/3/214 1,3 1,3 1,37 1,36 1,35 7, , ,68 1,11 1, , /6/21 18/9/ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 5,24,38 # 5,22 17/3/214 5,2 5,1 5,24 5,24 5,21 14, , ,1 4,8 5, , /7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ),129-1,53,131 17/3/214,125,124,134,129, , ,18,87, , /4/211 23/2/ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ),641-1,69,652 17/3/214,655,63,655,641, , ,48,58, ,54,3 17/1/214 27/7/2 --- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 7,42,68 # 7,37 17/3/214 7,31 7,3 7,47 7,42 7, , ,69 6,6 7, , /8/2 5/3/ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,3 3, # 1, 17/3/214 1, 1, 1,3 1,3 1,3 19, ,5 4.36,89,72 1, , /6/28 17/7/2 --- ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 2,15 2,38 # 2,1 17/3/214 2,14 2,1 2,19 2,15 2, , ,4 1,5 2, , /8/26 24/11/ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ),28 ---,28 17/3/214,28,28,28,28, , 7.962,72,248, , /6/22 7/2/ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2,12 3,42 # 2,5 17/3/214 2,5 2,5 2,12 2,12 2,1 75, , ,83 1,77 2, ,3 (,589) 28/5/212 24/1/ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 4,6 -,22 4,61 17/3/214 4,67 4,54 4,71 4,6 4,66 -(6) , ,24 3,9 4, , --- 3/7/26 18/8/ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,78 -,56 1,79 17/3/214 1,8 1,75 1,81 1,78 1,78 -(6) , ,5 1,58 1, , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 24,7 -,4 24,8 17/3/214 24,8 24,27 24,8 24,7 24, , ,49 18,12 24, Ενότητα 2, 3/8

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /6/211 25/6/ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 9,75,21 # 9,73 17/3/214 9,64 9,52 9,8 9,75 9, , ,49 8,53 1, , /7/29 28/9/ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ),481-1,84,49 17/3/214,489,481,492,481, , ,3,371, , /7/27 18/1/ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ),32,31 #,319 17/3/214,26,26,321,32, , ,14,121, , /6/29 3/7/ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ),545-5,55,577 17/3/214,577,545,577,545, , ,71,451, , /6/28 14/7/ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ),84 ---,84 17/3/214,814,83,827,84, , ,82,682, , /7/25 3/12/ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ),255 3,24 #,247 17/3/214,259,24,259,255, , ,91,155, , /7/21 1/2/ A.S. COMPANY (ΚΟ),362 2,84 #,352 17/3/214,36,359,364,364, , , ,24,313, , /4/28 13/5/ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ), ,728 17/3/214,732,722,734,728, , ,58,624, , /6/28 1/2/ ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ),15-3,23,155 17/3/214,155,15,16,15, , ,15,144, , /7/28 1/3/ AUDIOVISUAL (ΚΟ),31-1,27,314 17/3/214,286,283,31,31, , ,81,29, ,32 (,45) 3/4/212 22/11/ AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,29,98 # 1,19 17/3/214 1,24 1,2 1,29 1,29 1,21 18, , ,8 7,5 1, , /7/29 17/7/2 --- BYTE COMPUTER (ΚΟ),62 ---,62 17/3/ ,93,555, , /7/21 28/6/ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),344-3,1,355 17/3/214,36,335,36,344, , , ,59,281, ,7 ---, /6/213 29/4/ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 18,17 1,85 # 17,84 17/3/214 17,84 17,7 18,3 18,17 18, , ,39 17,2 22, , /1/25 13/2/ CPI (ΚΟ),27 ---,27 17/3/ ,85,133, , /6/25 12/7/ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO),52 1,96 #,51 17/3/214,518,511,525,52, , ,72,462, , /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ), ,259 17/3/214,27,248,27,259, ,3 3.67,83,28, , /5/28 13/6/ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ),474 1,72 #,466 17/3/214,47,46,493,474, , ,9,381, ,13,467 23/3/212 8/1/ EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 9,5 3,82 # 9,15 17/3/214 9,15 8,86 9,5 9,5 9, , , 6,65 9, , /4/21 21/6/ F.G. EUROPE (ΚO), ,799 17/3/214,88,77,89,799,81 9, , ,32,58, , /7/21 16/1/ FLEXOPACK (ΚΟ) 2,98,34 # 2,97 17/3/214 2,9 2,9 2,98 2,98 2,93 1, , ,67 2,68 3, , /6/21 16/7/ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 5,7,35 # 5,68 17/3/214 5,67 5,67 5,8 5,7 5, , ,24 3,86 6, , /7/21 7/9/ FRIGOGLASS (KO) 5,35-1,47 5,43 17/3/214 5,43 5,28 5,48 5,35 5, , , 4,1 5, , /9/28 12/12/ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 6,,67 # 5,96 17/3/214 5,79 5,79 6,1 6, 5, , ,66 4,21 6, , /6/211 5/5/ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1,49 -,67 1,5 17/3/214 1,5 1,49 1,5 1,49 1, , ,78 1,36 1, , /7/27 7/1/ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ),83 -,95,838 17/3/214,843,83,85,83, , ,58,526, , /8/28 2/8/ INTRAKAT (KO) 1,25-1,58 1,27 17/3/214 1,27 1,23 1,28 1,25 1, , ,81,934 1, , /7/211 21/2/ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,85-2,12 1,89 17/3/214 1,89 1,85 1,89 1,85 1, , ,47 1,57 1, , /12/21 5/3/ JUMBO (ΚΟ) 14,5 1,44 # 13,85 17/3/214 13,85 13,72 14,5 14,5 13,87 25, , ,61 11,24 14, , /7/211 23/7/ KLEEMAN HELLAS (KO) 2,26 2,73 # 2,2 17/3/214 2,15 2,15 2,26 2,26 2, , ,6 1,89 2, , /5/27 18/9/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 6,66 5,71 # 6,3 17/3/214 6,4 6,32 6,74 6,66 6, , ,23 4,91 6, , /3/ LOGISMOS (ΚΟ), ,393 11/3/ ,82,364, , /4/27 1/5/ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ),499-1,96,59 17/3/214,59,498,514,499, , ,11,381, , /2/214 21/5/ MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,13 1,72 # 4,6 17/3/214 4,13 4,13 4,13 4,13 4,13 2, , ,73 3,45 4, , /6/28 19/12/ MEVACO (ΚΟ) 1, ,28 17/3/214 1,28 1,23 1,33 1,29 1,3 9, , , 1,1 1, ,,25 2/3/212 23/7/ MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,75 -,57 1,76 17/3/214 1,7 1,7 1,75 1,75 1, , ,5 1,5 2, , /6/21 1/11/ MINERVA (ΚΑ), ,689 18/2/ ,8,651, Ενότητα 2, 4/8

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά , /7/28 6/9/ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4,21 -,24 4,22 17/3/214 4,2 4,18 4,25 4,21 4,2 55, , ,57 3,28 4, , /6/211 19/6/ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2,21-6,36 2,36 17/3/214 2,36 2,21 2,36 2,21 2, , ,83 2,3 2, , /7/21 5/12/ PAPERPACK (ΚΟ) 1, 3,63 #,965 17/3/214,97,97 1,3 1,,994 5, , ,9,8 1, , /7/29 15/11/ PROFILE (ΚΟ),93-1,85,92 17/3/214,936,9,936,9,91 17, , ,41,87 1, , /7/25 26/2/ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ),48 1,48 #,473 17/3/214,44,44,48,48, , ,66,378, , /6/28 12/6/ REDS (ΚO),628 3,46 #,67 17/3/214,59,59,639,61, , ,11,53, , /6/21 2/8/ SPACE HELLAS (ΚΟ) 1, ,5 14/3/ , ,8 1,18 1, ,13,1, /4/213 22/3/ TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 1, ,21 17/3/214 1,17 1,17 1,21 1,21 1, , ,77,94 1, , /11/1992 3/12/ UNIBIOS (ΚΟ),396,76 #,393 17/3/214,395,394,396,396, , ,42,38, /2/ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) 5,12,99 # 5,7 17/3/214 5,6 5,6 5,19 5,12 5, , ,9 3,92 5, Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) /11/ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 7,35 1,8 # 7,22 17/3/214 7,35 7,35 7,35 7,35 7, ,7-6,7 7, /6/ NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 15, , 17/3/ ,2 15, /1/ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 4,4,46 # 4,38 17/3/214 4,42 4,39 4,42 4,4 4, ,1-3,69 4,45 11 Χαμηλή Διασπορά , /8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ),29 ---,29 11/3/ ,84,16, , /6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 4,1 -,25 4,2 17/3/214 3,95 3,95 4,4 4,1 4, , , 3,56 4, , --- 8/3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 1,1-3,81 1,5 14/3/214 1,1 1,1 1,1 1,1 1, , ,43 8, 15, , /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) 1,3-1,52 1,32 14/3/214 1,3 1,3 1,3 1,3 1, , 92.47,52 1,26 1, , /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 7, ,5 14/3/ (6) ,3 6,64 9, ,7 7,6 8, /6/213 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) 25, , 17/3/214 25, 25,25,25,25, 12, , 565.8, 18,234, , /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) 1, ,5 17/3/214 1,5 1,5 1,5 1,5 1, , ,8 1,49 2, , /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ),31 ---,31 6/3/214 18, ,64,26, , /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 5, ,85 17/3/214 5,85 5,85 5,85 5,85 5,85 24, , 81.9, 4,69 7, , /7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ),699 2,34 #,683 17/3/214,699,699,699,699, , ,56,495, Επιτήρηση , /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ),88 4,76 #,84 17/3/214,85,85,9,88, , ,55,77, , /5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ),81 ---,81 17/3/214,81,81,81,81, , ,48,68, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ),11 2,8 #,17 17/3/214,17,17,111,111, , ,88,1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) 1, ,43 9/9/ ,88 1,43 1, , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96),15 ---,15 17/3/ ,88,15, , /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ),2 ---,2 17/3/214,2,2,2,2, , ,89,2, , /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) 1, --- 1, 5/11/ ,57 1, 1, , /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ),185-11,91,21 17/3/214,185,185,185,185, ,35 3.3,93,152, , /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ),155-1,9,158 17/3/214,129,129,16,16, , ,86,14, Ενότητα 2, 5/8

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 6.., /6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ),43 ---,43 1/3/ ,,43, , /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ),4 ---,4 18/2/ ,38,4, , /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ),469 3,99 #,451 17/3/214,469,469,469,469, , ,13,264, , /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ),31 ---,31 13/3/214,31,31,31,31, , ,,185, , /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 3, ,97 26/2/ (6) ,98 1,54 3, , /8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ),62 1,64 #,61 17/3/214,62,62,62,62, , ,18,52, , /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ),111 -,89,112 17/3/214,111,111,111,111, , ,84,89, , /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ),147-4,54,154 14/3/214,147,147,147,147, ,3 1.47,41,147, , /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ),115-3,36,119 17/3/214,11,11,12,12, , ,41,67, , /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ), ,297 31/12/ ,48,297, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ),5 ---,5 14/3/ ,38,42, , /8/ /9/ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ),1 ---,1 13/3/ ,38,1, , /6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ),52-3,7,54 17/3/214,51,51,53,53, , ,9,49, , /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ),17 ---,17 14/3/214,17,17,17,17, , ,33,17, , /6/1997 2/3/2 56 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ),124 3,33 #,12 17/3/214,124,124,124,124, , ,6,11, , /7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO),73 19,67 #,61 17/3/214,73,73,73,73, , ,75,45, , --- 1/7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ),18-6,9,115 17/3/214,19,18,19,18, , ,4,9, , /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ), ,413 13/3/ ,,24, , /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ),7 ---,7 14/3/ ,14,488, , /7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 1, ,72 14/3/ ,4 1,44 1, , /7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ),144-2,,18 12/3/214,144,144,144,144, , ,19,111, , /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ),36 9,9 #,33 17/3/214,28,28,38,32, , ,87,25, , /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ),7 16,67 #,6 17/3/214,7,7,7,7, , 1.417,91,6, , /6/23 1/7/ COMPUCON (ΚO),42 ---,42 17/3/214,42,42,42,42, ,32 522,14,25, , /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO), ,286 17/3/214,286,286,286,286, , ,64,24, , /12/ FORTHNET (ΚΟ) 1,25-2,34 1,28 17/3/214 1,25 1,25 1,27 1,26 1, , ,48 1,1 1, , --- 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ),132-5,4,139 17/3/214,142,128,142,128, , ,7,128, , /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ),75,27 #,748 14/3/214,75,75,75,75, , ,14,33, , /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ),196,51 #,195 14/3/214,196,196,196,196, , 2.933,72,129, , /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ),88-19,27,19 17/3/214,88,88,88,88, ,6 3.63,27,7, , /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ),175-1,13,177 17/3/214,175,175,175,175, , ,1,139, , /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ),26-18,75,32 17/3/214,32,26,32,26, ,17 755,58,12, , /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ),625 5,4 #,595 17/3/214,625,625,625,625, , ,36,4, , /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ), ,241 1/2/ ,18,241, Προς Διαγραφή , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) 3, ,33 27/1/ ,19 2,81 3, Ενότητα 2, 6/8

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Δευτέρα, 15 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 6 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 5 Παρασκευή, 14 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Παρασκευή, 21 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Τρίτη, 23 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 28 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 31 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Δευτέρα, 24 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Παρασκευή, 7 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τρίτη, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Τετάρτη, 2 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 1 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Δευτέρα, 28 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Τετάρτη, 14 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Τρίτη, 14 Οκτωβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 14 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή, 8 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 13 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 88 Παρασκευή, 13

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Παρασκευή, 2

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 110 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 12 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 105 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 6 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 106 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 6 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τρίτη, 6 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 109 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 19 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Πέμπτη, 15

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 103 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Τετάρτη, 31 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 8 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 104 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Πέμπτη, 1 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 27 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 27 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 121 Τρίτη, 27 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 30 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 102 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τρίτη, 3 Μαΐου, 217

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 29 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 123 Πέμπτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 8 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 8 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 86 Δευτέρα, 8 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 122 Τετάρτη, 28

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 23 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 23 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 23 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 97 Τρίτη, 23 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 19 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 19 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 19 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 95 Παρασκευή, 19

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 19 Ιουνίου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 115 Δευτέρα, 19

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 22 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 22 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 22 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 96 Δευτέρα, 22 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τρίτη, 2 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 82 Τρίτη, 2 Μαΐου, 217

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 25 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 25 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Πέμπτη, 25 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 18 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 18 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 18 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 94 Πέμπτη, 18 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Τετάρτη, 3 Μαΐου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 3 Μαΐου, 217 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 83 Τετάρτη, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194

10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194 10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 22 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 19 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 112

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 24

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 24 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 217 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 25

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 25 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 217 Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα