ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ"

Transcript

1 Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία

2 ΑΘΖΝΑ

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξήζεθε λα ζθηαγξαθεζεί ε άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα.Γεδνκέλεο,φκσο ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ δψλε ηνπ επξψ ην 2001 θαη ηεο άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηεο αλεμάξηεηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο,κειεηψληαη νη ζηφρνη ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ,φπσο ηζρχνπλ γηα φιν ην επξσζχζηεκα. Αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε κειέηε ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθεη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη θπξίσο ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζηα κεγέζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο,κέζσ δηάθνξσλ κεραληζκψλ κεηάδνζεο.ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο επηζπκεηνχο ζθνπνχο. Δηδηθφηεξα,ην θχξην κέξνο ηεο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε ηεο εληαίαο επξσπατθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε ΔΚΣ,ππφ ην πξίζκα ηεο εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε θαη ηελ Δπξψπε,θαη ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο πνπ είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο.καηφπηλ,αλαθέξνληαη νη επηδξάζεηο ηεο πνιηηηθήο απηήο ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο,θεθαιαίσλ θαη πηζηψζεσλ ζηελ ρψξα καο κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πνπ νπζηαζηηθά θαιείηαη λα ηελ εθαξκφζεη,ελψ παξάιιεια ππνγξακκίδνληαη θαη νη δεκνζηνλνκηθέο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο. Με ζεσξεηηθφ εξγαιείν,ινηπφλ,ηε λνκηζκαηηθή ζεσξία,γίλεηαη αληηιεπηφ πνηφο είλαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδνπλ,θαηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο,παξάγνληεο φπσο ην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη νη δεκνζηνλνκηθέο εμειίμεηο ησλ θξαηψλ κειψλ. Δπηπιένλ,γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,ηελ κεηάβαζε ζηελ ΟΝΔ θαη ηελ εθρψξεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ ΔΚΣ. Σέινο,βάζεη ηεο παξνχζαο αλάιπζεο,εμάγνληαη νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή,ηνπο παξάγνληεο πνπ νθείινπλ λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαη ηνλ ξφιν ηεο ζηελ ζπλνρή ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. 2

4 SUMMARY In the present study there has been an attempt to outline the conduct of monetary policy in Greece.However,considering the country's accession to the euro zone in 2001 and the conduct of monetary policy by the independent European Central Bank, the objectives of the ECB's monetary policy, as applied in the whole Eurosystem, are studied. The aim of this essay is to study the objectives pursued by monetary policy and especially to examine the effect of money supply in the real economy through several transmission mechanisms.there has been also particular reference to the means used by the monetary authorities in order to achieve the desired objectives. In particular,the main part of the essay refers to the study of the single european monetary policy and the strategy adopted by the ECB in terms of maintaining balance between confronting the international financial crisis that affected Europe and its main objective to maintain price stability by controlling money supply.afterwards, the effects of this policy on money, capital and credit markets of our country are indicated with particular reference to the banking system,which is actually called to applicate it,while at the same time the financial potential of the country is highlighted. Thus,using monetary theory as a theoretical tool,one clarifies what role is played in the formulation of monetary policy by factors such as international economic environment and financial developments in the Member States. Moreover,in order to complete the essay,a retrospect on the competencies of the Bank of Greece, the transition to EMU and the transfer of competencies to the ECB is made. Finally,based on this analysis,several conclusions are drawn regarding the direction to be followed by monetary policy,the factors that must be taken into account during its design and its role in the cohesion of the european construction. 3

5 ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα,Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ, Δπξσζχζηεκα, ΟΝΔ, λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, Say, Fisher, Cambridge, κεραληζκφο κεηάδνζεο, ξεπζηφηεηα, επηηφθην, ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, ηξάπεδεο, νκφινγα, spread, έιιεηκκα, δεκφζην ρξένο 4

6 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 1.1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Αξκνδηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο.12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο Ζ ΑΚΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 2.1 Ο λφκνο ηνπ Say Ζ πνζνηηθή ζεσξία πεξί ρξήκαηνο H εμίζσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Fischer Ζ εμίζσζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο ζρνιήο ηνπ Cambridge Μεραληζκνί κεηάδνζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Ο δίαπινο ηνπ επηηνθίνπ Ο δίαπινο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Ο κεραληζκφο κεηάδνζεο κέζσ ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Ο κεραληζκφο κεηάδνζεο κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ Ρεπζηφηεηα Οη δίαπινη δηάρπζεο ηεο ξεπζηφηεηαο Μέζα άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία πξηλ ηελ ΟΝΔ ηξαηεγηθή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Δπίδξαζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. 26 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Ο Ζ ΑΚΖΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 3.1 Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ε πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε Δπξσπατθφ χζηεκα Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ θαη Δπξσζχζηεκα 32 5

7 3.3 Γνκή ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο Μέζα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Δπξσζπζηήκαηνο Πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο (open market operations) Πάγηεο δηεπθνιχλζεηο (standing facilities) Σήξεζε ησλ ειάρηζησλ απνζεκαηηθψλ Ζ ζηξαηεγηθή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΚΣ Μεραληζκφο κεηάδνζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ΔΚΣ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία Μεηαβνιή ησλ επίζεκσλ επηηνθίσλ Δπεξεαζκφο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ επηηνθίσλ ηεο ρξεκαηαγνξάο Δπεξεαζκφο ησλ πξνζδνθηψλ Δπεξεαζκφο ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Δπεξεαζκφο ηεο απνηακίεπζεο θαη ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ Δπεξεαζκφο ζηελ πξνζθνξά ησλ πηζηψζεσλ Μεηαβνιέο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ησλ ηηκψλ 42 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ν ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΤΡΧΤΣΖΜΑ 4.1 Ζ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο...43 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ν ΑΓΟΡΔ ΥΡΖΜΑΣΟ, ΠΗΣΧΔΧΝ ΚΑΗ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 5.1 Ννκηζκαηηθά κεγέζε Δπηηφθηα θαηαζέζεσλ Υξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο Δπηηφθηα ηξαπεδηθψλ δαλείσλ Ζ αγνξά νκνιφγσλ ηνπ δεκνζίνπ Οη εμειίμεηο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν...58 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ν ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ 6.1 Ζ εμέιημε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη νη πξννπηηθέο.. 61 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

8 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ. 70 Νφκνο 3723 / 2008 [ παξαξηεκα\νομο pdf ] 71 Απφθαζε Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ [ παξαξηεκα\αποφαζ ΤΠ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ.pdf]...74 Απφθαζε ΔΚΣ 6 εο Μα νπ 2010 [ παξαξηεκα\αποφαζ ΔΚΣ 6εο ΜΑΗΟΤ 2010.pdf] Καηαζηαηηθφ ΔΚΣ,ΔΚΣ [παξαξηεκα\κασασασηκο ΔΚΣ,ΔΚΣ.pdf]. 78 Καηαζηαηηθφ Σξάπεδαο Διιάδνο (Έθδνζε Θ,άξζξν 55) [παξαξηεκα\κασασασηκο ΣΣΔ Έθδνζε_Θ.pdf]. 99 Σξάπεδαο Διιάδνο :Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεσο 2009 [παξαξηεκα\isologismos_2009.pdf] Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (άξζξα ) [παξαξηεκα\τνθζκζδδ.pdf]

9 EΗΑΓΧΓΖ Ζ ιεηηνπξγία ελφο εχξσζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληζηά ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο.tν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη αλακθίβνια ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.οη ηξάπεδεο παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο,επηρεηξήζεηο αιιά θαη ζην ειιεληθφ Γεκφζην.Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπο ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αγνξάο.ζ ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηά ηνπο ζπκβάιιεη,έηζη,ζηελ πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ,ηδίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ,θαη ζπλαθφινπζα ζηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο.απηή είλαη ζεκαληηθή φρη κφλνλ δηφηη ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο (θαη ζπλεπψο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο),αιιά θαη δηφηη πεξηνξίδεη ηελ πξνζθπγή ζηε ζρεηηθή παξανηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.οη ζρεηηθά πςεινί ξπζκνί αλάπηπμεο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απειεπζέξσζε, ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα επέβαιε ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ρψξνπ θαζψο θαη ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ επξσδψλε.οη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επίδξαζε ελφο απζηεξνχ ζεζκηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ην νπνίν ηζρχεη γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.Δπηπιένλ,ε άζθεζε απηφλνκεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ε εθρψξεζε επξείσλ εμνπζηψλ ζε απηή,ζεκαηνδνηεί ηελ εμάξηεζε ησλ εγρψξησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηηο εμειίμεηο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ΔΚΣ αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή επηηνθίσλ.πιένλ,ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεζκεχεηαη απφ ηελ επηινγή ηεο ΔΚΣ αλαθνξηθά κε ηνλ ζηφρν λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ επηδηψθεηαη,είηε ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ,είηε ηελ αχμεζή ηεο γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία. 8

10 Δπηπιένλ,ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πθίζηαληαη νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζηήξημεο ησλ ρσξψλ εθείλσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δεκνζηνλνκηθέο δηαηαξαρέο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη κία δηθιείδα αζθαιείαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ επξψ. ηα επφκελα θεθάιαηα ζα ζθηαγξαθήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε αζθνχκελε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απφ ηελ ΔΚΣ πξνζπάζεζε λα εμνπδεηεξψζεη ηηο δπζκελείο επηδξάζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηή δηαρέεηαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 9

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Ο ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 1.1 Ηζηνξηθή αλαδξνκή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ηδξχζεθε ζε ζπλέρεηα ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Γελεχεο ηεο 15εο επηεκβξίνπ 1927 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ζηηο 15 Μα νπ 1928,θάησ απφ ηελ πίεζε ησλ μέλσλ πηζησηψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο,πνπ κέζσ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ απαίηεζαλ ηε δεκηνπξγία αλεμάξηεηεο απφ ηελ θπβέξλεζε Κεληξηθήο Σξάπεδαο,πξνθεηκέλνπ λα εθιείςεη ε λνκηζκαηηθή αζηάζεηα πνπ ραξαθηήξηδε ηελ Διιάδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ Μέρξη ηελ ίδξπζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηηο ιεηηνπξγίεο θεληξηθήο ηξάπεδαο αζθνχζε ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο,ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1841 θαη βαζκηαία είρε απνθηήζεη κνλνπψιην επί ηνπ εθδνηηθνχ πξνλνκίνπ. 2 χκθσλα κε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ,ζηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ππήξρε αζπκβίβαζην γηα ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο, φπσο ε έθδνζε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο,παξάιιεια κε ηε δξαζηεξηφηεηα εκπνξηθήο ηξάπεδαο.ηε λέα, θεληξηθή, ηξάπεδα κεηαβηβάζηεθαλ απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (θπξίσο ρξπζφο θαη νκφινγα ηνπ Γεκνζίνπ) θαη παζεηηθνχ (ην εθδνζέλ ραξηνλφκηζκα θαη ηδίσο νη θαηαζέζεηο ηνπ Γεκνζίνπ). 3 Σν Πξσηφθνιιν ηεο Γελεχεο θαζφξηζε,επίζεο,ην πεξηερφκελν ηεο δξαρκήο ζε ρξπζφ θαη φξηζε φηη ε δξαρκή ζα αθνινπζνχζε ηνλ Καλφλα Υξπζνχ-πλαιιάγκαηνο. 4 1 Βι. Αινγνζθνχθεο Γ.«Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ν πιεζσξηζκφο.αλεμαξηεζία θαη Γεκνθξαηηθφο έιεγρνο»,ζει Βι. Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο 1985 «Σν πιαίζην αλαθνξάο :Ζ Δζληθή Σξάπεδα»,ζει 8 3 Βι. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «Σα πξψηα πελήληα ρξφληα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο» 1978,ζει χκθσλα κάιηζηα κε ην 'Aξζξν 4 ηνπ αξρηθνχ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο "θχξηνλ θαζήθνλ ηεο Σξαπέδεο είλαη ε εμαζθάιηζηο ηεο ζηαζεξφηεηνο ηεο εηο ρξπζφλ αμίαο ησλ γξακκαηίσλ απηήο.πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ ζα ξπζκίδε,εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ απηήο,ηελ θπθινθνξίαλ θαη ηελ πίζηηλ ελ Διιάδη". 10

12 Μεηά ηηο κεγάιεο λνκηζκαηηθέο αλαζηαηψζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920,πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζή ηεο,ε Σξάπεδα δηήλπζε κία επηηπρεκέλε πξψηε δεθαεηία ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ λνκηζκαηηθή ζηαζεξνπνίεζε.ζ δεθαεηία ηνπ 1930,πνπ δηεζλψο ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεκαληηθή λνκηζκαηηθή αλαηαξαρή,ππήξμε γηα ηελ Διιάδα πεξίνδνο ζρεηηθήο ζηαζεξφηεηαο.μεηαπνιεκηθά,ε Σξάπεδα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε λνκηζκαηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ζηελ εκπέδσζε θαη δηαηήξεζε ηεο λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα κία εηθνζαεηία,απφ ην 1954 έσο ην 1973.Ο πιεζσξηζκφο δηαηεξήζεθε ζε πνιχ ρακειά επίπεδα,ε αμηνπηζηία ηεο δξαρκήο εκπεδψζεθε θαη ε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα ζπλδπάζηεθε κε ηαρεία αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.σν πηζησηηθφ ζχζηεκα ήηαλ σζηφζν έληνλα ειεγρφκελν θαζψο ε Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή απνθάζηδε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ ζε έλα πεξηβάιινλ δηνηθεηηθά θαζνξηδφκελσλ επηηνθίσλ. 5 ε απηφ ην πεξηβάιινλ,νη ζρέζεηο ηεο Σξάπεδαο κε ηηο θπβεξλήζεηο ήηαλ εμαηξεηηθά ζηελέο θαη δχζθνια ζα κπνξνχζε θαλείο λα κηιήζεη γηα ηελ απηνλνκία ηνπ ηδξχκαηνο,δεδνκέλεο ηεο ζχλζεζεο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ννκηζκαηηθήο Δπηηξνπήο. 6 Ωο απνηέιεζκα απηνχ,ε Σξάπεδα γηα κεγάια δηαζηήκαηα δηεπθφιπλε ηε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκνζίνπ.γερφηαλ θαηαζέζεηο απφ νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (αζθαιηζηηθά ηακεία) θαη ρξεζηκνπνηνχζε ηα θεθάιαηα απηά γηα ηελ αγνξά θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ πνπ ηεξνχληαλ ζε ινγαξηαζκνχο ηεο Σξάπεδαο.Ζ απηνλνκία ηεο Σξάπεδαο άξρηζε λα εληζρχεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980.πγθεθξηκέλα,ην 1982 ε Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή θαηαξγήζεθε θαη νη δηθαηνδνζίεο ηεο κεηαθέξζεθαλ ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,ελψ κε ηελ ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο άξρηζε λα κεηαβάιιεη ηελ πξνεγνχκελε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηεο.ζ πνιηηηθή ηεο 5 Βι Ν.1015/1946 «Πεξί ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Ννκηζκαηηθήο επηηξνπήο» 6 Ζ Ννκηζκαηηθή Δπηηξνπή ηδξχζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1946 κεηά ηηο πξψηεο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο λνκηζκαηηθήο κεηαξξχζκηζεο.ήηαλ εθηειεζηηθφ φξγαλν κε αξκνδηφηεηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηψζεσλ θαη ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο.απνηειείην απφ πέληε κέιε,ηνλ Τπνπξγφ πληνληζκνχ,ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ,ηνλ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη δχν αιινδαπνχο εθπξνζψπνπο,έλαλ ηεο Αγγιίαο θαη έλαλ ησλ ΖΠΑ.Ήηαλ αξκφδηα λα επηβάιιεη πξφζηηκα ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα,λα εγθξίλεη ηελ ίδξπζε λέσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη λα ειέγρεη ηηο πξάμεηο επί ζπλαιιάγκαηνο. 11

13 αλεμαξηεζία θαηνρπξψζεθε κε ην λφκν 2548/ Σα πξαγκαηηθά επηηφθηα άξρηζαλ λα αλεβαίλνπλ πξνο ηα δηεζλή επίπεδα,ε πηζησηηθή επέθηαζε ηφζν πξνο ην δεκφζην φζν θαη πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα άξρηζε λα πεξηνξίδεηαη,νη δηεπθνιπληηθέο ππνηηκήζεηο απνθεχρζεθαλ θαη ε δηνιίζζεζε ηεο δξαρκήο πεξηνξίζζεθε ζε επίπεδα αηζζεηά ρακειφηεξα απφ ηε δηαθνξά πιεζσξηζκνχ κεηαμχ ηεο Διιάδνο θαη ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ.ηελ πεξίνδν ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ην ,ε Σξάπεδα απνδείρζεθε ν ζηπινβάηεο ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε δξαρκή θαη απέηξεςε εμειίμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ νδεγήζεη ζε βαζεηά θξίζε εκπηζηνζχλεο κε αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο. Με ηνπο λφκνπο 2609/1998 θαη 2832/2000 αληηζηνίρσο,ην Καηαζηαηηθφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηξνπνπνηήζεθε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.Ζ ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ αλαθέξεηαη πιένλ ξεηψο σο ζεκειηψδεο ζηφρνο ηεο Σξάπεδαο.Δπίζεο,εμαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηε Βνπιή θαη ηελ Κπβέξλεζε. 8 Γεκηνπξγήζεθε έλα λέν φξγαλν,ην πκβνχιην Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο, αξκφδην γηα ηε λνκηζκαηηθή θαη ζπλαιιαγκαηηθή πνιηηηθή. Μέρξη ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηελ , ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ήιεγρε ηε ξεπζηφηεηα έκκεζα, θπξίσο κε πξάμεηο αλνηρηήο αγνξάο,κε ηελ κεηαβνιή ησλ επίζεκσλ επηηνθίσλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηήξεζεο απνζεκαηηθψλ.σν πιαίζην ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηξνπνπνηήζεθε ην 1998 κεηά ηελ έληαμε ηεο δξαρκήο ζηνλ Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο θαη ηελ έκθαζε πνπ δηλφηαλ ζηε ζηαζεξφηεηα ηεο ηζνηηκίαο ζηνλ κεραληζκφ απηφ. Ζ ηζνηηκία ηεο δξαρκήο απνηεινχζε ελδηάκεζν ζηφρν λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ελψ ηα λνκηζκαηηθά θαη πηζησηηθά κεγέζε παξαθνινπζνχληαλ σο δείθηεο. Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο απφ ην επξψ, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ιεηηνπξγεί σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (εθεμήο ΔΚΣ) ηφζν θαηά ηελ επηδίσμε ηνπ πξσηαξρηθνχ ηεο ζθνπνχ φζν θαη,σο πξνο ζεηξά βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο,ελεξγψληαο 7 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 «Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ηα κέιε ησλ νξγάλσλ ηεο δε δεηνχλ νχηε δέρνληαη νδεγίεο απφ ηελ Κπβέξλεζε ή νξγαληζκνχο.» 8 Βι. 12

14 ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 1.2 Αξκνδηόηεηεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζην πιαίζην ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο Ζ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΔΚΣ κε ηελ έλαξμε ηνπ ηξίηνπ ζηαδίνπ ηεο ΟΝΔ,δηακφξθσζε κία λέα πξαγκαηηθφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαιείηαη λα πξνζαξκφζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ ηεο πλζήθεο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΚΣ θαη ηεο ΔΚΣ.Οη αξκνδηφηεηέο ηεο είλαη νη αθφινπζεο: Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή πκκεηέρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ηελ εθαξκφδεη ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.Βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ ΔΚΣ,δηελεξγεί ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πξάμεσλ αλνηθηήο αγνξάο: α)πξάμεηο θχξηαο θαη πην καθξνπξφζεζκεο αλαρξεκαηνδφηεζεο, β) πξάμεηο γηα ηελ εμνκάιπλζε βξαρππξφζεζκσλ δηαθπκάλεσλ ηεο ξεπζηφηεηαο γ) δηαξζξσηηθέο πξάμεηο (κέζσ αληίζηξνθσλ ζπλαιιαγψλ θαη έθδνζεο ρξενγξάθσλ).δπίζεο,παξέρεη πάγηεο δηεπθνιχλζεηο νξηαθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη απνδνρήο θαηαζέζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηε ρνξήγεζε θαη απνξξφθεζε ξεπζηφηεηαο, αληηζηνίρσο.σέινο, δηαηεξεί ηνπο ινγαξηαζκνχο ζηνπο νπνίνπο θαηαηίζεληαη ηα ειάρηζηα απνζεκαηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα. 9 πλάιιαγκα θαη ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα Γηαρεηξίδεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΚΣ κέξνο ησλ ζε ζπλάιιαγκα θαη ρξπζφ δηαζεζίκσλ ηεο ηειεπηαίαο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΚΣ. Σξαπεδνγξακκάηηα θαη θέξκαηα Δθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα επξψ,ηα νπνία θπθινθνξνχλ σο λφκηκν ρξήκα, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ΔΚΣ,θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ θπθινθνξία θαη δηαρείξηζε ησλ 9 Βι. Παξάξη. Καηαζηαηηθφ Σξάπεδαο Διιάδνο,άξζξα 55 13

15 ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ ζηελ Διιάδα.Φξνληίδεη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ αλαγθαίσλ πνζνηήησλ αλά αμία,είηε απφ ην Ίδξπκα Δθηχπσζεο Σξαπεδνγξακκαηίσλ θαη Αμηψλ (ΗΔΣΑ) είηε απφ δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηαπνζηνιέο,θαζψο θαη γηα ηελ αζθαιή απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη ηελ επαλαθπθινθνξία ή ηελ θαηαζηξνθή ηνπο.δπηπιένλ, κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε απξφζθνπησλ ζπλαιιαγψλ ζηελ αγνξά θαη ηνλ νκαιφ εθνδηαζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα κε ηηο εθάζηνηε αλαγθαίεο πνζφηεηεο ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη θεξκάησλ επξψ,κέζσ ηνπ δηθηχνπ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 10 εκεηψλεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε θαη ε εληνιή εθηχπσζεο,απφζπξζεο,θαηαζηξνθήο ησλ θεξκάησλ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία θαη εληνιή ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο. πζηήκαηα πιεξσκώλ θαη δηαθαλνληζκνύ Αζθεί ηελ επίβιεςε ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ κέζσλ πιεξσκψλ,κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο.γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο,παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ δηεζλψο, ζπγθεληξψλεη, επεμεξγάδεηαη θαη αλαιχεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πιεξσκέο, θαηαξηίδεη ζηαηηζηηθά δειηία, δηεξεπλά ηηο δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ κεζφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ θαη ηηο αλαζεσξεί,εάλ απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν.απφ ηηο 19 Μα νπ 2008 ζπκκεηέρεη ζην Target2, ην λέν δηεπξσπατθφ ζχζηεκα ηαρείαο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ θαη δηαθαλνληζκνχ ζε ζπλερή ρξφλν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ κεγάιεο αμίαο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη γηα ηε δηεμαγσγή πιεξσκψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 11 Υξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα Δίλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο,ε νπνία απνβιέπεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ αζηάζεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη αμηνινγεί ην βαζκφ αλζεθηηθφηεηάο ηνπ. 10 Βι Βι. Γθφξηζνο Υ.,«Σξαπεδηθφ θαη Ννκηζκαηηθφ Γίθαην», Διιεληθφ αλνηθηφ Παλεπηζηήκην,2000, ζει.9 επ. 14

16 ηαηηζηηθά ζηνηρεία πιιέγεη ζηνηρεία γηα ηα ηξαπεδηθά επηηφθηα θαζψο θαη ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ηε λνκηζκαηηθή ζηαηηζηηθή (δάλεηα,θαηαζέζεηο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ησλ λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ).σα ζηνηρεία απηά απνζηέιινληαη ζηελ ΔΚΣ θαη ζπλεθηηκψληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζηελ θαηάξηηζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ λνκηζκαηηθψλ θαη πηζησηηθψλ κεγεζψλ.σα κεγέζε απηά παξαθνινπζνχληαη ζην πιαίζην ηεο λνκηζκαηηθήο αλάιπζεο ηνπ επξσζπζηήκαηνο θαη ε δηακφξθσζή ηνπο επεξεάδεη άκεζα ηηο απνθάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. 15

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο Ζ ΑΚΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ρξήκαηνο σο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζπλαξηάηαη κε ηελ εμέηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη κεηαβνιέο ζε θάπνην λνκηζκαηηθφ κέγεζνο δηαρένληαη ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο.δπίζεο,αλαθέξεηαη θαη ζηελ εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ απηή ε κεηαβνιή ζα πξνθαιέζεη ζηνπο δείθηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.αλαθεξφκελνη ζην λνκηζκαηηθφ κέγεζνο,ελλννχκε ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο,δειαδή ην ζχλνιν ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 12.Δλψ,σο δείθηε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ην χςνο ηνπ νλνκαζηηθνχ εηζνδήκαηνο.σν εξψηεκα πνπ εμεηάδεη ε λνκηζκαηηθή ζεσξία είλαη ην θαηά πφζν κία κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζα επεξεάζεη ην νλνκαζηηθφ εηζφδεκα θαη θαη επέθηαζε ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ θαη ην πξντφλ ηεο νηθνλνκίαο. Σελ απάληεζε ζην αθφινπζν εξψηεκα ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε κέζσ ησλ θαησηέξσ ζεσξεηηθψλ ππνδεηγκάησλ. 2.1 Ο λόκνο ηνπ Say 13 Ο Γάιινο νηθνλνκνιφγνο Jean Baptiste Say,πξηλ αθφκε δεκνζηεπζεί ε Γεληθή Θεσξία ηνπ Keynes,αλέπηπμε ηελ ζεσξία ηνπ,ε νπνία ππνζηήξηδε φηη ζε κία εκπξάγκαηε νηθνλνκία,ε πξνζθνξά δεκηνπξγεί ηε δήηεζή ηεο,δειαδή ε πξνζθνξά πξντφληνο δεκηνπξγεί απηφκαηα κία ηζφπνζε δήηεζε.οη θιαζηθνί σζηφζν ζεσξνχζαλ φηη ν λφκνο ηνπ Say έρεη εθαξκνγή θαη ζε κία εγρξήκαηε νηθνλνκία φπνπ ην ρξήκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 12 Ζ ΔΚΣ έρεη θαηαιήμεη ζηνλ νξηζκφ ηξηψλ λνκηζκαηηθψλ κεγεζψλ: Μ 1,Μ 2 θαη Μ 3.Σν Μ 1 νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ λνκίζκαηνο ζε θπθινθνξία θαη ησλ θαηαζέζεσλ δηάξθεηαο κίαο εκέξαο.σν M 2 πεξηιακβάλεη ην Μ 1,ηηο θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο δχν εηψλ θαη ηηο θαηαζέζεηο ππφ πξνεηδνπνίεζε έσο ηξηψλ κελψλ.σν M 3 πεξηιακβάλεη ην M 2,ηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos),ηα κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ηεο αγνξάο ρξήκαηνο θαη ηα ρξεφγξαθα δηάξθεηαο έσο θαη δχν εηψλ. 13 Βι. F.M. Taylor :Principles of Economics 9 th Ed.Ronald,1921,ζει

18 ζπλαιιαγψλ.ζ άπνςε ησλ θιαζηθψλ ζηεξηδφηαλ ζηελ ππφζεζε φηη ηα άηνκα θξαηνχλ ρξήκα κφλν γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο θαη δελ ππάξρεη δήηεζε ρξήκαηνο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ κε ηελ κνξθή ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ.αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ηα άηνκα δαλείζνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο ιακβάλνληαο ηνλ αλαινγνχληα ηφθν,ηα άηνκα πνπ ζα δαλεηζηνχλ ηα πνζά απηά επηβαξπλφκελα κε ηνλ ηφθν,δελ ζα ηα θξαηήζνπλ αδξαλή,αιιά ζα ηα επελδχζνπλ πεξαηηέξσ.δπνκέλσο,ηα ρξήκαηα πνπ απνηακηεχνληαη απφ ηνπο ιήπηεο ησλ εηζνδεκάησλ,δαπαλψληαη απφ ηνπο επελδπηέο.αλ δελ ππάξρεη επαξθήο δήηεζε γηα δάλεηα,ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ αλαπξνζαξκφδνληαη αλαιφγσο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ησλ απνηακηεχζεσλ. 2.2 Ζ πνζνηηθή ζεσξία πεξί ρξήκαηνο Ζ ζεσξία απηή καο δίλεη κία απιή εξκελεία ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε πξνζθνξά ρξήκαηνο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.έρεη παξνπζηαζηεί κε δχν γεληθέο κνξθέο:σελ εμίζσζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ Fisher θαη ηελ εμίζσζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο ζρνιήο ηνπ Cambridge H εμίζσζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ Fischer 14 Απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξν ζπλεζηζκέλε κνξθή ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο.αλ ζπκβνιηζηεί κε Μ ε πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ ππάξρεη ζε κία νηθνλνκία θαη V t ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ρξήκαηνο,ε νπνία δείρλεη πφζεο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη κία ρξεκαηηθή κνλάδα γηα ηε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο πεξηφδνπ,ην γηλφκελν M*V t δίλεη ηελ ρξεκαηηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή.ζ ρξεκαηηθή αμία ησλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη σο ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απεηέιεζαλ αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ.αλ ζπκβνιηζηεί κε Ρ t ν κέζνο φξνο ηηκψλ θαη κε Σ ε πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο,ηφηε παίξλνπκε ηελ αθφινπζε ηαπηφηεηα 14 Βι. Irving Fischer: «The Purchasing Power of Money,New York» :Mcmillan,

19 M*V t = Ρ t *Τ. Αλ ππνηεζεί φηη i. ε θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ρξήκαηνο εμαξηάηαη απφ παξάγνληεο πνπ ζην βξαρπρξφλην δηάζηεκα παξακέλνπλ ζηαζεξνί ii. ν δείθηεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ γίλνληαη αληηθείκελν ζπλαιιαγήο είλαη ζηαζεξφο,κηαο θαη ζχκθσλα κε ηνπο θιαζηθνχο ε νηθνλνκία ηζνξξνπεί ζην επίπεδν ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο iii. ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη εμσγελψο απφ ηηο λνκηζκαηηθέο αξρέο, πξνθχπηεη σο ζπκπέξαζκα φηη ην επίπεδν ηηκψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ ππάξρεη ζηελ νηθνλνκία θαη κάιηζηα ε ζρέζε απηή είλαη αλαινγηθή.αλ δειαδή δηπιαζηαζηεί ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο,ζα δηπιαζηαζηεί θαη ην γεληθφ επίπεδν ησλ ηηκψλ Ζ εμίζσζε ησλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ ηεο ζρνιήο ηνπ Cambridge Οη νηθνλνκνιφγνη ηεο ζρνιήο ηνπ Cambridge δηαηχπσζαλ κία δηαθνξεηηθή εθδνρή ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο.έδσζαλ έκθαζε ζηε δήηεζε ρξήκαηνο γηα δηαηήξεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θη φρη γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ.χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηνπο,ε δηαηήξεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ παξέρεη ρξεζηκφηεηα ζηα άηνκα επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ ξεπζηφηεηα,δειαδή δπλαηφηεηα αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ νπνηεδήπνηε,ρσξίο θφζηνο θαη ρξνλνηξηβή.δπηπιένλ,ε δήηεζε γηα ηελ δηαηήξεζε ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ απνηειεί έλα νξηζκέλν πνζνζηφ ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο.γειαδή, Μ d =k*p*y, (1) φπνπ Μ d είλαη ε δήηεζε ρξήκαηνο, P ην επίπεδν ησλ ηηκψλ, y ην πξντφλ ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο,k ην πνζνζηφ εηζνδήκαηνο πνπ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα δηαηεξνχλ κε ηε κνξθή ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ.ηελ σο άλσ εμίζσζε ην πξαγκαηηθφ πξντφλ y είλαη ζηαζεξφ θαζψο είλαη ην πξντφλ ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο,φπσο επίζεο ζηαζεξφ είλαη θαη ην πνζνζηφ εηζνδήκαηνο πνπ ηα άηνκα επηζπκνχλ λα θξαηνχλ κε ηελ κνξθή ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ k.αλ ζπκβνιηζηεί κε Μ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία,ηφηε γηα λα ππάξμεη ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο ζα πξέπεη M=M d (2).H εμίζσζε (1) κεηαζρεκαηίδεηαη ζε Μ=k*P*y (3). 18

20 Απφ ηελ εμίζσζε (3) θαίλεηαη φηη εθφζνλ ηα κεγέζε k θαη y παξακέλνπλ ζηαζεξά,κία αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο ζα απμήζεη ην επίπεδν ησλ ηηκψλ θαηά ην ίδην πνζνζηφ. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ην ζπκπέξαζκα ηεο ζεσξίαο απηήο ζπκπίπηεη κε ην ζπκπέξαζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ Fischer.Ο πιεζσξηζκφο είλαη έλα λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν,δηφηη εμαξηάηαη απφ ην ξπζκφ λνκηζκαηηθήο επέθηαζεο.ζ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ λνκηζκαηηθήο επέθηαζεο θαη ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ πξντφληνο,απνηειεί ηελ πιενλάδνπζα ξεπζηφηεηα ηεο νηθνλνκίαο,ε νπνία είηε ζα απνξξνθεζεί ζηα επελδπηηθά ραξηνθπιάθηα ησλ ηδησηψλ είηε ζα δηνρεηεπηεί ζηελ αγνξά σο ππεξβάιινπζα δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ,πξνθαιψληαο πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. 15 Ωζηφζν,νη δχν παξαιιαγέο απηέο παξνπζηάδνπλ νπζηψδεηο δηαθνξέο.ηελ ζεσξία ηνπ Fischer,ε πξνζέγγηζε γίλεηαη απφ ηελ καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά ηεο δηαδηθαζίαο ησλ ζπλαιιαγψλ.αληίζεηα,ζηελ παξαιιαγή ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο ηεο ζρνιήο ηνπ Cambridge,ε πξνζέγγηζε γίλεηαη απφ κηθξννηθνλνκηθή ζθνπηά θαη ε έκθαζε δίλεηαη ζηηο απνθάζεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ. 2.3 Μεραληζκνί κεηάδνζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο επεξεάδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή απνηειεί ηζρπξφ εξγαιείν άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο,ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη φηη νη αξρέο γλσξίδνπλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο ηηκέο.σν ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ δηακέζνπ ησλ νπνίσλ νη απνθάζεηο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κεηαδίδνληαη θαη επηδξνχλ ζηνπο ελδηάκεζνπο θαη ηνλ ηειηθφ ζηφρν,ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ,ζπληζηνχλ ηνλ κεραληζκφ κεηάδνζεο. 16 ηελ παξάγξαθν απηή,ζα κειεηήζνπκε ηνπο πηζαλνχο δηαχινπο κέζα απφ ηνπο νπνίνπο νη επηπηψζεηο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο 15 Βι. Κνξιίξαο Παλαγηψηεο «Ννκηζκαηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή»,2006,ζει Βι. Εφλδεινο Ν. «Ο κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο:σα απνηειέζκαηα πεηξάκαηνο ηεο ΔΚΣ γηα ηελ Διιάδα»,Οηθ. Γειηίν Σξάπεδαο Διιάδνο,ηεχρνο 18,ζει.41 19

21 δηαρένληαη ζηελ νηθνλνκία.απηνί είλαη ν δίαπινο ηνπ επηηνθίνπ,ν δίαπινο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο,ν δίαπινο ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ν δίαπινο ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ Ο δίαπινο ηνπ επηηνθίνπ χκθσλα κε ηνλ κεραληζκφ κεηάδνζεο κέζσ ηνπ επηηνθίνπ,ε πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή,δειαδή ε κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο,απμάλεη ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα θαη φηαλ νη ηηκέο έρνπλ έλαλ βαζκφ αθακςίαο,ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα αλεβαίλνπλ θη απηά,επεξεάδνληαο ηηο επελδχζεηο θαη ηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο γηα αγαζά.πγθεθξηκέλα,ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ πξνθαινχλ αληίζηνηρε κείσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζπλαθφινπζα κείσζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.ρεκαηηθά, Μ i Η Τ,φπνπ Μ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο,i ην επηηφθην,η νη επελδχζεηο θαη Τ ην πξντφλ Ο δίαπινο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο Ζ απειεπζέξσζε ησλ δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πηνζέηεζε θπκαηλφκελσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ απφ κεγάιν αξηζκφ ρσξψλ έρνπλ απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ αζθνχλησλ ηελ πνιηηηθή γηα ηε κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κέζσ ηνπ δηαχινπ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο.ο δίαπινο απηφο ζπλεπάγεηαη επίζεο επηδξάζεηο κέζσ ηνπ επηηνθίνπ.με ζηαζεξνχο ηνπο ινηπνχο παξάγνληεο,κηα αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ ζα θαηαζηήζεη ηηο θαηαζέζεηο ζε εγρψξην λφκηζκα πην ειθπζηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζέζεηο ζε μέλν λφκηζκα 17.Απηφ ζα νδεγήζεη ζε αλαηίκεζε ηεο νλνκαζηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη, αλ ππνηεζεί φηη νη ηηκέο παξνπζηάδνπλ αθακςία, ζε αλαηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (βξαρππξφζεζκα).έηζη, νη θαζαξέο εμαγσγέο (επνκέλσο θαη ε 17 Βι.Taylor J.B., 1995, «The monetary transmission mechanism: an empirical framework», journal of economic perspectives 9: ζει » 20

22 ζπλνιηθή δήηεζε) ζα κεησζνχλ,αθνχ ηα πξντφληα ηεο ρψξαο θαζίζηαληαη αθξηβφηεξα γηα ηνπο μέλνπο.μαθξνπξφζεζκα ην πξντφλ ζα κεησζεί. 18 ρεκαηηθά Μ i Δ Υ Τ,φπνπ Δ ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία θαη Υ νη εμαγσγέο ηελ Διιάδα, ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο δξαρκήο έλαληη ησλ λνκηζκάησλ ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ρξεζηκνπνηήζεθε σο ζηφρνο πνιηηηθήο θαηά κεγάιν κέξνο ηεο πεξηφδνπ Ο δίαπινο ησλ ηηκώλ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Έλαο άιινο δξφκνο κέζα απφ ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηαρπζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία νη επηπηψζεηο απφ ηε κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο είλαη απηφο ησλ ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,ηδηαίηεξα ησλ κεηνρψλ.απηφ κπνξεί λα ζπκβεί κέζσ ηεο επίπησζήο ηνπο ζηελ θαηαλάισζε. Ζ επίπησζε ηεο πεξηνξηζηηθήο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ,είλαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθαιεί ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ρξήκαηνο πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα άηνκα.απηή ε κεησκέλε πνζφηεηα ρξήκαηνο κεηψλεη θαη ηελ πνζφηεηα ησλ κεηνρψλ πνπ πξνηίζεληαη λα δηαθξαηήζνπλ ηα άηνκα θαη θαη επέθηαζε ηελ ηηκή ηνπο.ζ κείσζε απηή ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ,έρεη σο ζπλέπεηα ηελ πηψζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ιφγσ κείσζεο ηνπ πινχηνπ.ωο απνηέιεζκα ην πξντφλ ζα κεησζεί.ρεκαηηθά, Μ P e πινχηνο θαηαλάισζε Τ,φπνπ P e ε ηηκή ησλ κεηνρψλ Ο δίαπινο ησλ ηξαπεδηθώλ δαλείσλ Ζ εξκελεία απηή δίλεη έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ θαη ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα.ζ πεξηνξηζηηθή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κεηψλνληαο ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο,κεηψλεη ηα δηαζέζηκα θαη ηηο θαηαζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ.οη ηξάπεδεο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηψλνπλ ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη θαη επέθηαζε κεηψλνληαη θαη νη επελδχζεηο.ρεκαηηθά, 18 Βι.Μπξηζίκεο., Μαγγίλαο Ν., πκηγηάλλεο Γ., Σαβιάο Γ., 2001, «Εεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ κεηάδνζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο», Σ.Δ., Οηθνλνκηθέο Δπηδφζεηο & Πξννπηηθέο ηεο Διιάδνο, ζει

23 Μ θαηαζέζεηο δάλεηα Η Τ Όζηεξα απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.δάλ εθηηκάηαη φηη ε ζπλνιηθή πξνζθνξά πξντφληνο είλαη βξαρπρξνλίσο αλειαζηηθή,ηφηε νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο,ζα απμήζεη ηε ζπλνιηθή δήηεζε πξντφληνο θαη ζα πξνθαιέζεη πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο.αληίζηξνθα,εάλ ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε έληνλσλ πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ,ν πεξηνξηζκφο ηεο λνκηζκαηηθήο επέθηαζεο,ζα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο κείσζεο ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη ζα απνηειέζεη απνηειεζκαηηθφ κέζν αληηπιεζσξηζηηθήο πνιηηηθήο Ρεπζηόηεηα Ο φξνο ξεπζηφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε αλεκπφδηζησλ ξνψλ κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.δηδηθφηεξα, δηαθξίλνληαη ηξεηο κνξθέο ξεπζηφηεηαο: ε ξεπζηφηεηα ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο, ε ξεπζηφηεηα αγνξάο θαη ε ξεπζηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο.ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε ξεπζηφηεηα πνπ παξέρεη ε θεληξηθή ηξάπεδα πξνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα,ε δεχηεξε ζηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε ρακειφ ζπλαιιαθηηθφ θφζηνο θαη ζε αληαγσληζηηθέο αγνξαίεο ηηκέο θαη ε ηξίηε ζηε δπλαηφηεηα ησλ θεξέγγπσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ εγθαίξσο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ απηέο θαζίζηαληαη απαηηεηέο.ζ ξεπζηφηεηα αλαρξεκαηνδφηεζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο,δεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηνπο γηα ηε δηνρέηεπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο πξνο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.καη αληηζηνηρία, ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αληαλαθιά ηελ πηζαλφηεηα έιιεηςεο θάπνηαο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο κνξθέο ξεπζηφηεηαο.ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αγνξάο, δειαδή ν θίλδπλνο αδπλακίαο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζπλαιιαγέο ζηηο επηκέξνπο αγνξέο,ζπλαξηάηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ αιιά θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.ο θίλδπλνο 19 Βι. Αζελά Πεηξάθε Κψηηε & Γεσξγίνπ Υξηζη. Κψηηε «χγρξνλε Μαθξννηθνλνκηθή»,,ζει

24 ξεπζηφηεηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο αληαλαθιά ηελ πηζαλφηεηα,εληφο νξηζκέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα, έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα λα θεξχμεη παχζε πιεξσκψλ ησλ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 2.5 Οη δίαπινη δηάρπζεο ηεο ξεπζηόηεηαο Οη ηξεηο απηέο δηαθξηηέο κνξθέο ξεπζηφηεηαο είλαη άξξεθηα θαη δπλακηθά ζπλπθαζκέλεο κεηαμχ ηνπο.ε πεξηφδνπο νκαιφηεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο,νη κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο ζπκβάιινπλ θαηαιπηηθά ζηελ νκαιή θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο,πξνάγνληαο ηε ζηαζεξφηεηά ηνπ θαη επλνψληαο ηε βέιηηζηε θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκία.ε πεξηφδνπο δηαηαξάμεσλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα φκσο,νη δηαζπλδέζεηο απηέο θαζίζηαληαη δίαπινη κέζσ ησλ νπνίσλ ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαπαξάγεηαη θαη κεηαδίδεηαη ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε πεξίνδνο ηνπ Οθησβξίνπ 2008,φηαλ ε δηαηξαπεδηθή αγνξά νπζηαζηηθά έπαςε λα ιεηηνπξγεί,κε αιπζηδσηέο επηπηψζεηο ζε φιν ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα.παξφηη νη πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα πςεινχ ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο,ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εγγελήο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ απνξξέεη απφ ηνλ ίδην ην ξφιν ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ σο δηακεζνιαβεηψλ κεηαμχ θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ.οη ηξάπεδεο παξέρνπλ ξεπζηφηεηα ππφ κνξθή καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, ηελ νπνία αληινχλ απφ ηηο βξαρππξφζεζκεο (δειαδή άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο) θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.δθηίζεληαη έηζη,εθ ησλ πξαγκάησλ,ζε θίλδπλν ξεπζηφηεηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο,ιφγσ ηεο εγγελνχο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, ζε φ,ηη αθνξά ηε δηάξθεηά ηνπο.ε πεξίπησζε πνπ βξεζνχλ αληηκέησπεο κε ππεξβάιινπζα δήηεζε γηα άκεζε ξεπζηφηεηα (ε μαθληθή απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ θαηαζεηψλ γηα άκεζε ξεπζηνπνίεζε ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο απνηειεί ην πην αθξαίν ηέηνην παξάδεηγκα),αθφκε θαη νη πιένλ θεξέγγπεο θαη αμηφρξεεο ηξάπεδεο θηλδπλεχνπλ λα ρξενθνπήζνπλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο ελφο κεκνλσκέλνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κπνξεί ηαρχηαηα λα δηαρπζεί θαη ζε άιια πηζησηηθά 23

25 ηδξχκαηα,ηφζν κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο φζν θαη κέζσ ηεο θεθαιαηαγνξάο,κεηαζρεκαηηδφκελνο έηζη ζε ζπζηεκηθφ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.ηελ θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή,νη ηξάπεδεο παξέρνπλ ξεπζηφηεηα ε κία ζηελ άιιε ελ είδεη πνιχ βξαρππξφζεζκσλ δαλείσλ,κέζσ ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο.μηα αζπλήζεο αχμεζε ησλ αλαγθψλ ξεπζηφηεηαο κηαο ηξάπεδαο πεξηνξίδεη ην θνηλφ απηφ απφζεκα ξεπζηφηεηαο,κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηε δηαηξαπεδηθή αγνξά θαη ηε κείσζε ηεο κέζεο δηάξθεηαο ησλ δαλείσλ.γηα ην ιφγν απηφ, νη ππφινηπεο ηξάπεδεο ελδέρεηαη λα εληείλνπλ πξνιεπηηθά θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο γηα εμαζθάιηζε ξεπζηφηεηαο,κε απνηέιεζκα ηελ ηαρεία κεηεμέιημε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο ελφο κεκνλσκέλνπ ηδξχκαηνο ζε ζπζηεκηθή έιιεηςε ξεπζηφηεηαο,ε νπνία κπνξεί λα ππξνδνηήζεη πνιιαπιέο πησρεχζεηο ηξαπεδψλ.δπηπιένλ, ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπρλά επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ ηε ξεπζηφηεηά ηνπο πξνβαίλνληαο ζηελ άκεζε ξεπζηνπνίεζε ηκήκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο,κε απνηέιεζκα ηελ απφηνκε κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ηελ παξάιιειε αχμεζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο.οη ηζρπξνί κεραληζκνί δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηεο ξεπζηφηεηαο αγνξάο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο αλαρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ ελ ζπλερεία λα ππξνδνηήζνπλ θαη δεπηεξνγελείο επηδξάζεηο,νδεγψληαο ζε πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θξίζεο ξεπζηφηεηαο Μέζα άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Γηα λα αζθήζεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή,ε Κεληξηθή Σξάπεδα παίξλεη κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο ρξήκαηνο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο ηελ νηθνλνκίαο.απηά ηα κέηξα είλαη γεληθνχ ραξαθηήξα θαη ε απφδνζή ηνπο εμαξηάηαη απφ ην πψο θαη πφζν επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ. Έλα απφ ηα πην βαζηθά κέζα άζθεζεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.γχλαληαη ινηπφλ,νη αξρέο λα κεηαβάιινπλ ην πνζνζηφ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη κε ηε κνξθή ξεπζηψλ ζηα ηακεία ησλ ηξαπεδψλ ή ζε 20 Βι. «Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή» Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο , ζει

26 ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα. 21 ηελ πεξίπησζε απηή,ε πξνζθνξά ρξήκαηνο απμνκεηψλεηαη κε ηελ κεηαβνιή ησλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ.πγθεθξηκέλα,φηαλ ε θεληξηθή ηξάπεδα επηδηψθεη λα κεηαβάιεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο,κεηαβάιιεη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ επεξεάδεη ηελ δπλαηφηεηά ηνπο λα δαλείδνπλ ρξήκα ζηελ νηθνλνκία.γηα παξάδεηγκα,αλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο επηζπκνχλ ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο,απμάλνπλ ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ δηαζεζίκσλ θαη έηζη νη ηξάπεδεο αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο πηζηψζεηο ηνπο.αλ αληίζεηα,επηζπκνχλ ηελ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο,κεηψλνπλ ην σο άλσ πνζνζηφ,γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ δαλεηνδνηηθή δπλαηφηεηά ησλ ηξαπεδψλ. Έλα άιιν βαζηθφ κέζν λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απνηεινχλ θαη νη πξάμεηο αλνηθηήο αγνξάο.ζ πνιηηηθή απηή ζπλίζηαηαη ζηελ κεηαβνιή ησλ δηαζεζίκσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο αγνξαπσιεζίαο θξαηηθψλ νκνινγηψλ θαη εληφθσλ γξακκαηίσλ.ηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα πσιεί θξαηηθά ρξεφγξαθα ζηελ αλνηθηή αγνξά,κεηψλεη ηελ ξεπζηφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη εκκέζσο πεξηνξίδεη θαη ηελ ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ,πξνθαιψληαο κείσζε ηεο δαλεηνδνηηθήο ηνπο δπλαηφηεηαο θαη ηάζε αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ.αληίζεηα,φηαλ ε Κεληξηθή Σξάπεδα αγνξάδεη θξαηηθά ρξεφγξαθα,εληζρχεη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κε πξφζζεηε ξεπζηφηεηα,πξνθαιψληαο επέθηαζε ηεο δαλεηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηάζε κείσζεο ησλ επηηνθίσλ. Δπηπιένλ,έλα άιιν κέζν γηα ηελ κεηαβνιή ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο είλαη νη κεηαβνιέο ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ. 22 ηαλ νη λνκηζκαηηθέο αξρέο επηζπκνχλ ηελ κείσζε ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο,απμάλνπλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην,νπφηε απνζαξξχλεηαη ε αλαπξνεμφθιεζε ηίηισλ εθ κέξνπο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη έηζη πεξηνξίδνληαη ηα δηαζέζηκά ηνπο.ηελ αληίζεηε πεξίπησζε,κεηψλνπλ ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. 21 Απηφ ην θάλεη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απαξαίηεηε ξεπζηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, αιιά θπξίσο γηα λα κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα αληηκεησπίδνπλ θαηλφκελα απφζπξζεο θαηαζέζεσλ. 22 Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην είλαη ην επηηφθην πνπ επηβάιιεη ε Κεληξηθή Σξάπεδα ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο φηαλ δεηήζνπλ αλαπξνεμφθιεζε ηκήκαηνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο,ιφγσ πξνζσξηλψλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπο. 25

27 Πέξαλ ησλ κέηξσλ πνπ παίξλεη γηα λα επεξεάζεη ηελ ξεπζηφηεηα,ε Κεληξηθή Σξάπεδα πνιιέο θνξέο παίξλεη κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηνλ επεξεαζκφ ηεο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ.σα κέηξα απηά εληάζζνληαη ζηελ άζθεζε πηζησηηθήο πνιηηηθήο θαη ζηνρεχνπλ ζηνλ επεξεαζκφ ηεο ζχλζεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ.σέηνηα κέηξα είλαη: ε θαζηέξσζε κηαο ππνρξεσηηθήο ηνπνζέηεζεο ελφο πνζνζηνχ ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζε αγνξά θξαηηθψλ ρξενγξάθσλ 2. ε θαζηέξσζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ ηξαπεδψλ λα πξνβαίλνπλ ζε δαλεηνδνηήζεηο νξηζκέλσλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θάπνην πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ. 2.7 ηξαηεγηθή λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ζέηνπλ νξηζκέλνπο ζηφρνπο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ρεηξίδνληαη δηάθνξα κέζα πνπ έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.οη ζηφρνη δηαθξίλνληαη ζε ελδηάκεζνπο θαη απψηεξνπο. Δλδηάκεζνο λνκηζκαηηθφο ζηφρνο (intermediate target),κπνξεί λα είλαη ν επεξεαζκφο ησλ επηηνθίσλ ή ν έιεγρνο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο,ελψ απψηεξνο ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ν επεξεαζκφο ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο,δειαδή ν ξπζκφο πιεζσξηζκνχ ή ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο.σα κέζα πνπ δηαζέηνπλ είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ θαηαηείλνπλ ζηνλ έιεγρν ελφο βαζηθνχ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο (π.ρ. Μ 1,Μ 2,Μ 3 ).Πξψηα νη λνκηζκαηηθέο αξρέο ζέηνπλ απψηεξνπο ζηφρνπο θαη έπεηηα ηίζεληαη νη ελδηάκεζνη ζηφρνη.ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ ελδηάκεζν ζηφρν.ηελ πξάμε, νη θεληξηθέο ηξάπεδεο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή ελδηάκεζνπ λνκηζκαηηθνχ ζηφρνπ,πέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ελφο εχξνπο δηαθχκαλζεο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο,παξαθνινπζνχλ ηαπηφρξνλα θη έλα ζχλνιν απφ άιιεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ν ππξήλαο ηνπ πιεζσξηζκνχ, νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο, ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα θ.ά. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αλάιπζε απηψλ ησλ κεηαβιεηψλ επηηξέπνπλ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα λα δηαπηζηψζεη εάλ νη 23 Βι. Βι.Κνξιίξα Παλαγηψηε «Ννκηζκαηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή»,2006,ζει

28 απνθιίζεηο ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ λνκηζκαηηθνχ κεγέζνπο απφ ην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί απεηινχλ ηνλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ ή είλαη πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα. Σν πιενλέθηεκα ηεο πηνζέηεζεο ελδηάκεζσλ ζηφρσλ είλαη φηη νη ελδηάκεζνη ζηφρνη αληαπνθξίλνληαη ηαρχηεξα ζε κεηαβνιέο ησλ κέζσλ πνιηηηθήο,ζε αληίζεζε κε ηελ αληίδξαζε ησλ ηειηθψλ ζθνπψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλε ρξνληθή πζηέξεζε. 24 Eπηπιένλ,είλαη επθνιφηεξε ε παξαθνινχζεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ. Ζ ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ελδηάκεζνπ λνκηζκαηηθνχ ζηφρνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζρχ ηεο πνζνηηθήο ζεσξίαο ηνπ ρξήκαηνο καθξνρξφληα, δειαδή κε δεδνκέλε ηε ζπλνιηθή πξνζθνξά ηεο νηθνλνκίαο ν πιεζσξηζκφο απνηειεί λνκηζκαηηθφ θαηλφκελν.δπηπιένλ, ππάξρεη κία ζηαζεξή, ή ηνπιάρηζηνλ πξνβιέςηκε,ζρέζε αλάκεζα ζηα λνκηζκαηηθά κεγέζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ελδηάκεζνη ζηφρνη θαη ηνλ πιεζσξηζκφ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο λνκηζκαηηθήο επεθηάζεσο. 2.8 Δπίδξαζε ηνπ δεκόζηνπ ρξένπο ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή Ζ εκθάληζε ειιεηκκάησλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ κίαο ρψξαο,ηδηαίηεξα φηαλ ε λνκηζκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηνπο είλαη κηθξή ή δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ 25,νδεγεί ζηελ ζπζζψξεπζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο.γηφηη νη ηίηινη πνπ εθδίδνληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη πσινχληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,πξνζηίζεληαη ζε έλα ήδε πθηζηάκελν απφζεκα ηίηισλ,ψζηε ην ζπλνιηθφ ρξένο λα απμάλεηαη φζν ππάξρνπλ ειιείκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κε δαλεηζκφ. Οη δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ νλνκαζηηθνχ εζληθνχ εηζνδήκαηνο απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο καθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο ρψξαο θαη επεξεάδνπλ ηελ ράξαμε καθξννηθνλνκηθήο (δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο) πνιηηηθήο.ο πξναλαθεξζείο ιφγνο ρξένπο/αδπ,ζα κπνξνχζε λα κεησζεί εάλ ν παξνλνκαζηήο απμεζεί ηαρχηεξα απφ ηνλ αξηζκεηή.απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηαρχηεξε αχμεζε ηνπ 24 Βι.Friedman Απηφ ζπκβαίλεη ζηε ρψξα καο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ΟΝΔ 27

29 πξαγκαηηθνχ πξντφληνο,νπφηε ππάξρεη νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπ ρξένπο,είηε κε πξνζθνξά ρξήκαηνο θαη αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ,νπφηε ε κείσζε ηνπ βάξνπο είλαη κάιινλ εηθνληθή.ζ αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα ζπλεπάγεηαη θαη άλνδν ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ,ψζηε νη ηίηινη πνπ πξνζθέξεη ε ρψξα λα είλαη πην ειθπζηηθνί θαη λα απνθεπρζεί ε δηαξξνή θεθαιαίσλ ζην εμσηεξηθφ.σαπηφρξνλα,ηα πςειά επηηφθηα ηνπ θξαηηθνχ δαλεηζκνχ παξαζχξνπλ φια ηα επηηφθηα(ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ) ζε αληίζηνηρα πςειά επίπεδα κε απνηέιεζκα ηελ ππνλφκεπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ξπζκψλ ηεο νηθνλνκίαο.πξάγκαηη,ε δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζε ηφζν πςειά επίπεδα ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά γηα ηελ αλάιεςε θάζε επελδπηηθήο πξσηνβνπιίαο,ελψ επηπιένλ ε αθαίκαμε ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην Γεκφζην,ππφ ηελ κνξθή πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο ζηα πςειήο απφδνζεο θαη αζθάιεηαο θξαηηθά ρξεφγξαθα, ιεηηνπξγεί αληαγσληζηηθά γηα ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,ν νπνίνο απνζηεξείηαη απφ πνιχηηκνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο (crowding out) κε απνηέιεζκα ν κελ δεκφζηνο ηνκέαο λα αληιεί ηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεηαη ελψ ν ηδησηηθφο ηνκέαο λα εθηνπίδεηαη.ην ηέινο,ε νηθνλνκία παγηδεχεηαη ζε έλα θαχιν θχθιν επηηνθίσλ θαη ειιεηκκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε άλνδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Έηζη,ζχκθσλα κε ηελ θευλζηαλή ζεσξία,φηαλ ππάξρεη κεγάιν ζπζζσξεπκέλν δεκφζην ρξένο,ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή παγηδεχεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη έρεη πεξηνξηζκέλνπο βαζκνχο αλεμαξηεζίαο Βι.Κνξιίξα Παλαγηψηε «Ννκηζκαηηθή ζεσξία θαη πνιηηηθή»,2006,ζει

30 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν Ζ ΑΚΖΖ ΣΖ ΔΝΗΑΗΑ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 3.1 Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο επξσπατθήο ελνπνίεζεο θαη ε πνξεία πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε Ζ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε απνηειεί έλα πξνεγκέλν ζηάδην νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο,ην νπνίν πξνυπνζέηεη κηα θνηλή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ζπληνληζκέλεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ.ζ ζπλζήθε ηεο Ρψκεο δελ πξνέβιεπε κία λνκηζκαηηθή νξγάλσζε ηεο Κνηλφηεηαο,θαζψο θπξίσο απέβιεπε ζηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλήο αγνξάο.δμάιινπ,θαηά ηελ επνρή ηεο ζχληαμεο ηεο ζπλζήθεο ππήξρε κία λνκηζκαηηθή νξγάλσζε,ην ζχζηεκα ηνπ Bretton Woods,ε νπνία εμαζθάιηδε ηελ κεηαηξεςηκφηεηα φισλ ησλ λνκηζκάησλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ ζε ζηαζεξέο ηζνηηκίεο.απφ ηε ζχλνδν θνξπθήο ηεο Υάγεο,ην Γεθέκβξην ηνπ 1969,ε νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε απνηέιεζε ηνλ βαζηθφ ζηφρν ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο.ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 δελ θαηέζηε δπλαηή,εμαηηίαο θπξίσο ηεο αδπλακίαο ησλ θξαηψλ κειψλ λα επηηχρνπλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζχγθιηζεο θαη ηεο απξνζπκίαο ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ηα θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηψκαηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πνπ άξρηζε λα θαηαξξέεη ην Bretton Woods,ηα επξσπατθά θξάηε άξρηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο θνηλήο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο.έηζη,κία επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξσζππνπξγνχ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ Pierre Werner,αλέιαβε λα θαηαξηίζεη έλαλ «νδηθφ ράξηε» γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο ΟΝΔ ζε ηξεηο θάζεηο,δηάξθεηαο ζπλνιηθά δέθα εηψλ ( ).Καηά ηελ πεξίνδν απηή ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ειεχζεξε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ν πεξηνξηζκφο ησλ δηαθπκάλζεσλ κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ λνκηζκάησλ,κέρξη ηεο επίηεπμεο ηνπ νξηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ζηαζεξψλ ηζνηηκηψλ.ζ έθζεζε απνδείρζεθε ζηελ πξάμε ππεξαηζηφδνμε,ηφζν ζε φ,ηη αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ην 1980, φζν θαη ηελ ζέιεζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα απεκπνιήζνπλ ηελ εζληθή ηνπο λνκηζκαηηθή πνιηηηθή,ράξηλ θάπνηνπ ππεξεζληθνχ νξγάλνπ Βι.Θενδσξφπνπινο., 1997,«Ζ Δπξσπατθή Ννκηζκαηηθή Έλσζε», Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Ο ινθιήξσζε, ζει

31 Έηζη,πξηλ αξρίζεη ε εθαξκνγή ησλ ζπκθσλεζέλησλ κέηξσλ,εθδειψζεθε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε,ε νπνία νδήγεζε ζε κία λέα δηεπζέηεζε,γλσζηή σο κηζζφληα πκθσλία.ζ ζπκθσλία απηή επέηξεπε ηελ δηαθχκαλζε ησλ λνκηζκάησλ ζε πνζνζηφ ±2,25% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ.έηζη δεκηνπξγήζεθε ην ιεγφκελν «επξσπατθφ θίδη» πνπ εθθξάδεη ην θνηλφ φξην δηαθχκαλζεο.σν «Φίδη κέζα ζην ηνχλει ηνπ δνιαξίνπ»,απνηεινχληαλ απφ θνηλνηηθά λνκίζκαηα πνπ φια καδί ηζρπξφηεξα θαη αζζελέζηεξα,ζα θηλνχληαλ ζε δψλεο κε εχξνο δηαθχκαλζεο ±2,25% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο.σν θπξηφηεξν ζηνηρείν ηνπ θηδηνχ ππήξμαλ νη παξεκβάζεηο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε ησλ παξαπάλσ δηαθπκάλζεσλ.μεηά ηελ θξίζε ηνπ 1973,σζηφζν,θαη ηελ εθ λένπ ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ θαηά 10% πνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ θαηάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο Bretton Woods,ηα θξάηε κέιε άθεζαλ ηα λνκίζκαηά ηνπο λα θπκαίλνληαη ειεχζεξα έλαληη ηνπ δνιαξίνπ θαη ησλ λνκηζκάησλ ησλ άιισλ ρσξψλ,κε απνηέιεζκα ην «θίδη λα βγεη απφ ηε ζήξαγγα».πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε αμηνπηζηία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο πνπ είρε θινληζηεί,δεκηνπξγήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1979 ην Δπξσπατθφ Ννκηζκαηηθφ χζηεκα (Δ.Ν..),πνπ απνζθνπνχζε ζηελ δεκηνπξγία κίαο δψλεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζην πεδίν ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Δ.Ν.., ήηαλ: 28 Ο Μεραληζκφο πλαιιαγκαηηθψλ Ηζνηηκηψλ Μ..I. (Exchange Rate Mechanism E.R.M.). Καζηεξψζεθε κηα επίζεκε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (θεληξηθή ηζνηηκία) γηα θάζε λφκηζκα, ζε ζρέζε κε ηα άιια λνκίζκαηα θαη ηελ ECU,θαζψο θαη κηα δψλε γχξσ απφ ηελ νπνία νη θεληξηθέο απηέο ηζνηηκίεο κπνξνχλ ειεχζεξα λα θπκαίλνληαη.σα πεξηζψξηα δηαθχκαλζεο ηεο δψλεο απηήο ηέζεθαλ ζην ±2,25%.Σα θξάηε κέιε είραλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ηα λνκίζκαηά ηνπο εληφο ησλ πεξηζσξίσλ δηαθχκαλζεο αιιηψο ππνρξενχλην λα εγθαηαιείςνπλ ην ΔΝ. 28 Βι. Υξηζηνδνπιίδεο Θεφδσξνο «Απφ ηελ Δπξσπατθή ηδέα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε : ε ηζηνξηθή δηάζηαζε ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο »,ζει

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή δχν γηγάλησλ: πγθξηηηθή αλάιπζε ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΒ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΒ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΒ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο ξφινο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ζηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο Δπηβιέπνπζα: θα Μνληνύδε Ηζαβέιια πνπδαζηήο: θνο Καξαπαηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο,

ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002. α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ΠΡΑΞΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΡΙΘ.50/31.7.2002 ΘΔΜΑ: Καζνξηζκφο πιαηζίνπ επίβιεςεο ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ, αθνχ έιαβε ππφςε: α) Σα άξζξα 2, 55, 55B θαη 55Γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ

Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Γιαηί η Γεπμανία είναι εςάλωηη ζηην κπίζη ηηρ Εςπωζώνηρ Τεηάξηε, 4 Σεπηεκβξίνπ 2013-10:01 Η ζέζε ηεο Γεξκαλίαο σο «αζθαιέο θαηαθχγην» ηεο Δπξσδψλεο κπνξεί λα απνδεηρζεί δίθνπν καραίξη, δηαπηζηψλεη αλάιπζε

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο]

pasp-oikonomikou.gr απηέο νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο. [2 κνλάδεο] Αλαιχζηε δύο απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: Θέμα 1 ο a. Υξεζηκνπνηήζηε ην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ ππνδείγκαηνο Fleming-Mundell (IS-LM-BP) γηα λα αλαιχζεηε θαη λα ζπγθξίλεηε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο δηαζηαιηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη,

(25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.) Εθιεθηνί πξνζθεθιεκέλνη, θίινη εθπξφζσπνη ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Ελεκέξσζεο, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Ομιλία τηρ Διοικητού τηρ Κεντπικήρ Τπάπεζαρ τηρ Κύππος, καρ. Χπςστάλλαρ Γιωπκάτζη στη σςνέντεςξη Τύπος για την παποςσίαση τηρ Ετήσιαρ Έκθεσηρ τηρ Τπάπεζαρ για το έτορ 2013 (25 Ιοςνίος 2014, 11.00 π.μ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΩΝ ΔΠΙΠΣΩΔΩΝ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ

ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΔΞΔΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΔΗΖΓΖΣΖ: Υξήζηνο Μ. Λεκνλάθεο ΦΟΗΣΖΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη

Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Ο πόλορ ηηρ σπημαηοοικονομικήρ αγοπάρ ζηην οικονομική ανάπηςξη Τπνβιεζείζα ζηε Καθηγήηπια Γπιηζάκη

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΥΡΗΣΟΤ ΓΚΟΡΣΟΤ PROFESSOR, SECRETARY GENERAL OF HELLENIC BANK ASSOCIATION CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γκίκας Χαρδούβελης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ

Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Τμήμα Διοίκησης Eπιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών (MBA) ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ Ζ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ Δ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΦΧΚΑ Γ.ΠΤΡΗΓΧΝ ΜΑΗΟ

Διαβάστε περισσότερα