ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: ΠΡΟΣ: κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2/2016 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας από τον ΟΓΑ σε πολίτες τρίτων χωρών που υπάγονται στις διατάξεις του αρθρ. 8, παρ. 23 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α )». I. ΓΕΝΙΚΑ Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α ) αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2015 (ΦΕΚ 80 Α ), σχετικά με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και την αρ. 28/ (ΑΔΑ 7ΧΡΓ465ΦΘΕ- Υ9Φ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δικαίωμα υποβολής αίτησης, στις αρμόδιες Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, έχουν οι πολίτες τρίτων χωρών που ήταν κάτοχοι οριστικού τίτλου διαμονής. Οι πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη, αφορά στους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία, δεν συμπληρώνουν όμως πενταετή τουλάχιστον νόμιμη διαμονή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητούνται έγγραφα που αποδεικνύουν συνεχή διαμονή και δεσμούς με την χώρα από τη λήξη της άδειας διαμονής τους έως την ημερομηνία υποβολής του σχετικού αιτήματος. Η δεύτερη, αφορά στους πολίτες τρίτων χωρών που κατείχαν οριστικό τίτλο 1

2 διαμονής κατά την τελευταία δεκαετία και συμπληρώνουν πενταετή τουλάχιστον νόμιμη διαμονή. Στην περίπτωση αυτή, δεν αναζητούνται στοιχεία που αποδεικνύουν δεσμούς με τη χώρα, αφού από την συνολική τουλάχιστον πενταετή διαμονή τους τεκμαίρονται οι εν λόγω δεσμοί. Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται μόνο εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δηλαδή μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας, πλην των δικαιολογητικών (διαβατήριο ή έγγραφα που στοιχειοθετούν διαπιστωμένη αντικειμενική ή προσωρινή αδυναμία εφοδιασμού με διαβατήριο και παράβολο), προσκομίζει: α) φωτοαντίγραφο οριστικού τίτλου διαμονής η ισχύς του οποίου έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης και β) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας ή γ) φωτοαντίγραφα οριστικών τίτλων διαμονής η συνολική ισχύς των οποίων ανέρχεται σε πέντε έτη κατά την τελευταία δεκαετία. Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες κατηγορίες, σύμφωνα με την περίπτωση ii του εδ. 4 της παρ. 23 του αρ. 8 του ν. 4332/2015, απαιτείται επιπλέον ατομικό ή οικογενειακό βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή αποδεικτικό εξαγοράς των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για την εκπλήρωση της ασφαλιστικής ικανότητας από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα ασφάλισης. Τα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου στην υπηρεσία μιας στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την αρ. οικ /2015 Κ.Υ.Α και το αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν καλύπτουν την προϋπόθεση ασφαλιστικής ικανότητας και είναι απαραίτητο να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ηµερών ασφάλισης, οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα παραλαμβάνουν την αίτηση με όλα τα λοιπά δικαιολογητικά, πλην του αποδεικτικού εξαγοράς των ημερών ασφάλισης και, θα χορηγούν βεβαίωση τύπου Α', στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία της άδειας «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4» καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης. Επίσης, θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους ότι οφείλουν να απευθύνονται στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ήταν ασφαλισμένοι ή επιθυµούν να ασφαλιστούν, προκειμένου να προβούν στην εξαγορά των απαιτούμενων ηµερών ασφάλισης και να προσκοµίσουν την σχετική απόφαση εξαγοράς εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της 2

3 σχετικής αίτησης άλλως το αίτηµά τους θα απορρίπτεται. Με το αριθ. Φ80000/47651/1573/ έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διευκρινίζεται ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην χώρα για εργασία και τα μέλη των οικογενειών τους, εφόσον είναι συντηρούμενα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλματος που ασκούν (περίπτωση ε του άρθρου 6 του ν.4251/2014). Σύμφωνα με την αριθ. 42/ (ΑΔΑ: ΩΕ2Γ465ΦΘΕ-ΝΚΚ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εάν οι πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί η ως άνω βεβαίωση τύπου Α', για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4, στο διάστημα του εξαμήνου εργασθούν και πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, αυτές θα γίνονται δεκτές και δεν θα υποχρεώνονται σε εξαγορά. Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται ταυτοχρόνως αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από συζύγους, απαιτείται εξαγορά ημερών ασφάλισης και από τους δύο συζύγους. II. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΓΑ Οι διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 καταλαμβάνουν τόσο τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους όσο και τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι δεν έχουν μέχρι σήμερα εγγραφεί στα Μητρώα του ΟΓΑ, αλλά θα απασχοληθούν σε εργασίες για τις οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενες ημέρες εργασίας, προκειμένου πολίτης τρίτης χώρας να έχει ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ, δύναται να προκύψουν είτε από εξαγορά είτε από εργασία. Οι πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι θα απευθυνθούν στον ΟΓΑ προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, διακρίνονται στις κατωτέρω κατηγορίες: Πολίτες τρίτων χωρών παλαιοί ασφαλισμένοι του ΟΓΑ των οποίων η ασφάλιση έχει διακοπεί. Πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ αλλά απασχολούνται σε εργασίες για τις οποίες υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. Οι δύο παραπάνω κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών για να έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ είναι απαραίτητο: 3

4 να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης ή να πραγματοποιήσουν εκατόν πενήντα ημέρες (150) εργασίας, αμειβόμενοι με εργόσημο, εάν απασχοληθούν ως εργάτες γης ή να πραγματοποιήσουν 75 ημέρες εργασίας, εάν απασχοληθούν ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες σε επιχειρήσεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004 Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας τις οποίες και θα πρέπει να συμβουλεύονται με προσοχή οι κ.κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ, ώστε να αποφεύγονται λάθη στην εξαγορά των εισφορών και προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή των ως άνω διατάξεων. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Οι πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ), οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και επιθυμούν να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προκειμένου να τους εκδώσει ειδικό έντυπο καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Για την έκδοση του εντύπου, οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίζουν απαραιτήτως τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Το διαβατήριό τους, έστω και αν αυτό έχει λήξει. Τη βεβαίωση τύπου Α της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4», σε ισχύ. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. και Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο Α.Φ.Μ. Επισημαίνουμε ότι, οι πολίτες τρίτων χωρών που θα προβούν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης προκειμένου να έχουν ασφαλιστική ικανότητα από τον ΟΓΑ, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξαγοράσουν 150 ημέρες ασφάλισης. Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ, για την έκδοση του ειδικού εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εξαγορά χρόνου ασφάλισης, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Το πληρωτέο ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί, για το έτος 2016, ανέρχεται σε 1.864,92 ευρώ και περιλαμβάνει την ατομική εισφορά της 2 ης ασφαλιστικής κατηγορίας, την εισφορά για ασθένεια, την εισφορά για Λ.Α.Ε. και την κρατική εισφορά. Με την εξαγορά θα αναγνωρίζεται χρόνος ασφάλισης ενός έτους. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται εφάπαξ, μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, με την 4

5 προσκόμιση ειδικού εντύπου με ΚΜΠ 698. Το έντυπο αυτό θα εκδίδεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών του ΟΓΑ ( από την Υπηρεσία «Έντυπο Εξαγοράς Χρόνου Ασφάλισης πολιτών τρίτων χωρών» στο μενού «Μητρώο Ασφαλισμένων». Επιλέγοντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζεται η φόρμα επιλογής «εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ» και «μη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ». Στην περίπτωση που ο Ανταποκριτής επιλέξει «εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ» θα πρέπει να καταχωρεί, στο ειδικό πεδίο της ως άνω υπηρεσίας, τον ΑΜΚΑ ή τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου ή τον ΑΦΜ ή τα ονομαστικά στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο) ενώ, στην περίπτωση που επιλέξει «μη εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφάλισης ΟΓΑ», θα πρέπει να καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου που θα εμφανίζονται στην οθόνη αντλούνται από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, εάν ο πολίτης τρίτης χώρας είναι παλαιός ασφαλισμένος ενώ, εάν δεν είναι ασφαλισμένος του ΟΓΑ, αντλούνται αυτόματως από τη βάση δεδομένων του Α.Μ.Κ.Α. Ε.Μ.Α.Ε.Σ. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ελέγχεται η ορθότητα των καταχωρημένων στοιχείων του ενδιαφερόμενου. Εάν τα στοιχεία στο Μητρώο του Α.Μ.Κ.Α. - Ε.Μ.Α.Ε.Σ. είναι λανθασμένα, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. προκειμένου να προβεί στη διόρθωσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΟΓΑ ή έχουν καταχωρηθεί λάθος, θα πρέπει ο Ανταποκριτής του ΟΓΑ να προβεί στην καταχώρησή τους ή στη διόρθωσή τους, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Δήλωση ΑΦΜ ΑΜΚΑ για όλους». Εφόσον τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου είναι ορθά ή έχει γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω η επικαιροποίησή τους, ο Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης Γ1.3 ή Γ1.4 στο ειδικό πεδίο και, εν συνεχεία, να προχωρήσει στην εκτύπωση του εντύπου πληρωμής για την Τράπεζα Πειραιώς, με ΚΜΠ 698. Στο έντυπο θα είναι προτυπωμένα τα ακόλουθα στοιχεία: ο ειδικός Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής (ΚΗΠ), ο Α.Μ.Α., εφόσον υπάρχει, ο Α.Μ.Κ.Α., ο Α.Φ.Μ., τα ονομαστικά στοιχεία του πολίτη τρίτης χώρας, το πληρωτέο ποσό το οποίο ανέρχεται σε 1.864,92 ευρώ και η ληκτική ημερομηνία καταβολής. Το έντυπο θα εκτυπώνεται εις διπλούν και θα υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο και από τον Ανταποκριτή ΟΓΑ. Το ένα αντίτυπο προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο στην Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα εκδίδει Γραμμάτιο Είσπραξης του ποσού, ενώ, το 5

6 άλλο αντίτυπο θα φυλάσσεται στο αρχείο του Ανταποκριτή ΟΓΑ, για να ελέγξει το καταβληθέν ποσό μετά την πληρωμή του και να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Επισημαίνουμε ότι, η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για την εξαγορά χρόνου ασφάλισης θα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μέσα στο εξάμηνο από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4. IV. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Οι πολίτες τρίτων χωρών (εγγεγραμμένοι ή μη στον ΟΓΑ), οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και είναι κάτοχοι βεβαίωσης τύπου Α για «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Γ1.3 ή Γ1.4», προκειμένου να τους χορηγηθεί η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ προσκομίζοντας: Το διαβατήριό τους, έστω και αν αυτό έχει λήξει. Τη βεβαίωση τύπου Α της αρμόδιας υπηρεσίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην οποία θα αναγράφεται η κατηγορία «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4», σε ισχύ. Το γραμμάτιο είσπραξης της Tράπεζας Πειραιώς, σε περίπτωση που έχουν προβεί σε εξαγορά εισφορών με ΚΜΠ 698 καθώς και, αντίγραφο του εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της Τράπεζας Πειραιώς με ΚΜΠ 639, σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Φωτοαντίγραφα των εργοσήμων, σε περίπτωση που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες ως εργάτες γης και αμείβονται με εργόσημο. Ο έλεγχος των 150 ημερών εργασίας θα γίνεται μέσω της εφαρμογής του εργοσήμου. Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη της επιχείρησης εκμετάλλευσης, σε περίπτωση που απασχολούνται ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή ως αλιεργάτες, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει ότι τους έχει απασχολήσει τουλάχιστον επί τρεις μήνες, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α. 1) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την χορήγηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ και έχει διακοπεί η ασφάλισή τους, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, ο Ανταποκριτής 6

7 ΟΓΑ του νέου τόπου κατοικίας θα πρέπει πριν από την χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, να προβεί στην αλλαγή διεύθυνσης μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΟΓΑ» στην εφαρμογή των Ανταποκριτών. Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών που έχουν προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης με καταβολή εισφορών, η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας χορηγείται εφόσον προσκομίσουν το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ στους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, ως εργάτες γης, χορηγείται εφόσον πραγματοποιήσουν 150 ημέρες εργασίας με βάση τις αμοιβές τους με εργόσημο, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α. Ο έλεγχος των 150 ημερών εργασίας θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «ημέρες εργασίας αγρεργατών». Υπενθυμίζουμε, ότι η ενημέρωση της παραπάνω διαδικτυακής υπηρεσίας γίνεται σε μηνιαία βάση, εντός του πρώτου δεκαήμερου του επόμενου μήνα εκείνου της εξαργύρωσης εργοσήμου. Έλεγχος Ασφαλιστικών Εισφορών Πριν τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης θα πρέπει να ελέγχεται, εάν ο πολίτης τρίτης χώρας οφείλει ή όχι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές για το χρονικό διάστημα της ασφάλισής του. Ο έλεγχος θα γίνεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών (Υπηρεσία «Μητρώο Ασφαλισμένων» «Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης σε πολίτες τρίτων χωρών») που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ ( Σε περίπτωση που οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, για να λάβει την απαιτούμενη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, θα πρέπει απαραιτήτως να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές του και να τηρεί τους όρους της ρύθμισης. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς με το ειδικό έντυπο με ΚΜΠ 639, το οποίο εκδίδεται μέσω της προαναφερόμενης υπηρεσίας της διαδικτυακής εφαρμογής των Ανταποκριτών. Η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων εισφορών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση) μέσω του ιστότοπου του ΟΓΑ ( Αφού εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή τις ρυθμίσει και καταβάλλει το αναλογούν ποσό της ρύθμισης, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον Ανταποκριτή προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του ΚΕΦ.IV, καθώς και το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών ή την καταβολή του αναλογούντος ποσού της ρύθμισης, προκειμένου να του χορηγήσει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας. Ο έλεγχος για το εάν ο ενδιαφερόμενος τηρεί ή όχι τους όρους της ρύθμισης γίνεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πιστοποιητικά Οφειλής». Μέσω της υπηρεσίας αυτής, παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης για τον αύξοντα αριθμό της δόσης και το 7

8 πλήθος των υπολειπόμενων δόσεων, το ποσό της δόσης, το ποσό καταβολής, την ημερομηνία καταβολής καθώς και την ληκτική ημερομηνία εξόφλησης της εκάστοτε δόσης. Εάν ο ενδιαφερόμενος έχει καταβάλει την τρέχουσα δόση εμπρόθεσμα αλλά δεν έχει ενημερωθεί σχετικά η εφαρμογή, θα πρέπει να σας προσκομίσει την απόδειξη εξόφλησης. 2) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε μη εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ Αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας στους πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, είναι ο Ανταποκριτής ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του αιτούντος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της βεβαίωσης στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών είναι η απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ). Για τη διαδικασία χορήγησης του Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) θα πρέπει οι Ανταποκριτές ΟΓΑ να συμβουλεύονται τις οδηγίες στο ΚΕΦ. VΙ. Επισημαίνουμε ότι, η διαδικτυακή υπηρεσία της ασφαλιστικής ικανότητας θα ενημερώνεται με τον Αριθμό Μητρώου των ενδιαφερομένων εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του «Δελτίου Απογραφής» για απόδοση Αριθμού Μητρώου. Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται οι πολίτες τρίτων χωρών ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει να προσέρχονται εκ νέου, μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ημερομηνία υποβολής του Δελτίου Απογραφής, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο πρώτο μέρος του ΚΕΦ.ΙV. Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ για να χορηγήσει τη βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας θα πρέπει, αφού ελέγξει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, να ακολουθήσει την διαδικασία εκτύπωσης - χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας που περιγράφεται στο ΚΕΦ. V. 3) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004 Η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στους ως άνω πολίτες τρίτων χωρών θα χορηγείται από τον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ (τόπου κατοικίας ή τόπου απογραφής επιχείρησης) μόνο εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω ή απασχοληθεί σε επιχειρήσεις του αρ. 7 του ν. 3232/2004 ως μισθωτός ανειδίκευτος εργάτης ή ως αλιεργάτης. Στους ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών θα χορηγείται η βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον συμπληρώσουν τουλάχιστον τρεις μήνες ή 75 ημέρες εργασίας και 8

9 προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει ότι τον έχει απασχολήσει τουλάχιστον επί τρεις μήνες, μετά την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης τύπου Α. 4) Προϋποθέσεις Χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας σε έμμεσα μέλη ασφαλισμένων του ΟΓΑ 4α. Σύμφωνα με το αρ. 8199/ διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε περιπτώσεις που υποβάλλονται ταυτοχρόνως από όλα τα μέλη οικογένειας που διαμένουν στη χώρα αιτήματα για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους απαιτείται ξεχωριστή ασφάλιση για κάθε ενήλικο μέλος. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή για να έχουν όλα τα ενήλικα μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ θα πρέπει το κάθε ενήλικο μέλος είτε να προβεί σε εξαγορά ημερών ασφάλισης είτε να απασχοληθεί σε αγροτικές εργασίες. 4β. Επίσης, σύμφωνα με το ως άνω διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου δεν απαιτείται εξαγορά ημερών ασφάλισης από μέλος οικογένειας, σύζυγο ή ανήλικο τέκνο, πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαθέτει ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ. Δηλαδή ο/η σύζυγος πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει βεβαίωση τύπου Α για εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4, ΔΕΝ θα πρέπει να προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης, εφόσον ο/η σύζυγός του έχει άδεια διαμονής σε ισχύ και ασφαλιστική ικανότητα ΟΓΑ. Στην περίπτωση αυτή θα του/της χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου ΟΓΑ. 4γ. Σε ανήλικα τέκνα, μέλη οικογενειών πολιτών τρίτης χώρας, τα οποία κατέχουν βεβαίωση τύπου Α για «εξαιρετικούς λόγους Γ1.3 ή Γ1.4» θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας εφόσον το μέλος, από το οποίο αντλούν την ιδιότητα του έμμεσου μέλους, πληροί τις προϋποθέσεις της ασφαλιστικής ικανότητας. Σε περίπτωση που το άμεσο μέλος δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να καταστεί «ΕΝΕΡΓΟΣ», θα πρέπει να προβεί σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή να απασχοληθεί σε αγροτικές εργασίες και να συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με τα ανωτέρω. V. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Η Βεβαίωση θα εκτυπώνεται ηλεκτρονικά από την διαδικτυακή υπηρεσία «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ / ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ», η οποία είναι διαθέσιμη στην εφαρμογή των Ανταποκριτών ( Ο Ανταποκριτής ΟΓΑ, αφού προβεί στον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, θα πρέπει να ενεργοποιήσει την ασφαλιστική ικανότητα του 9

10 ενδιαφερόμενου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Εισάγει τον ΑΜΚΑ του ενδιαφερόμενου και από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλέγει την ιδιότητα, άμεσο μέλος ή έμμεσο μέλος και πατά το κουμπί «αναζήτηση». Στην οθόνη της ασφαλιστικής ικανότητας που εμφανίζεται συμπληρώνει τα πεδία ως εξής: Στο πεδίο «Ένδειξη Ασφαλιστικής Ικανότητας» θέτει την επιλογή «ΕΝΕΡΓΟΣ» Στο πεδίο «Ημερομηνία Έναρξης Παροχών», για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα προβούν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης καταχωρεί την ημερομηνία πληρωμής του ποσού στην τράπεζα Πειραιώς ενώ, για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, καταχωρεί την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης ασφαλιστικής ικανότητας, εφόσον έχουν συμπληρώσει τις 150 ημέρες εργασίας με εργόσημο ή τις 75 ημέρες απασχόλησης εάν απασχολούνται ως μισθωτοί ανειδίκευτοι εργάτες ή αλιεργάτες. Στο πεδίο «Ημερομηνία Λήξης Παροχών» καταχωρεί την ημερομηνία λήξης της βεβαίωσης τύπου Α. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές και έχει υπαχθεί σε σύστημα ρύθμισης οφειλών με δόσεις, η ημερομηνία λήξης της ασφαλιστικής ικανότητας θα καταχωρείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 112/ απόφαση του Διοικητή ΟΓΑ. Στο πεδίο «Αιτία λήξης Παροχών» επιλέγει «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ή ΑΛΛΟ». Στο πεδίο «Αιτιολογία θεώρησης» επιλέγει «ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ». Στο πεδίο «Αριθμός Βιβλιαρίου», εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη στην κατοχή του βιβλιάριο υγείας ΟΓΑ ως εγγεγραμμένος στα Μητρώα Ασφαλισμένων, καταχωρεί τον υπάρχοντα αριθμό βιβλιαρίου. Σε περίπτωση που δεν είναι κάτοχος βιβλιαρίου υγείας, χορηγεί άμεσα βιβλιάριο υγείας και καταχωρεί τον αριθμό του (βλ. ΚΕΦ. VIΙ). Στα πεδία «Αριθμός άδειας διαμονής» και «Λήξη άδειας διαμονής» καταχωρεί αντίστοιχα τα στοιχεία της βεβαίωσης τύπου Α (κατηγορίες Γ1.3 ή Γ1.4). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλέγει «Εισαγωγή» ή «Μεταβολή» (σε περίπτωση καταχώρησης στοιχείων μεταβολής) και προβαίνει σε εκτύπωση της βεβαίωσης εις τριπλούν. Η βεβαίωση θα πρωτοκολλείται, τα δύο αντίτυπα θα δίδονται στον ενδιαφερόμενο ενώ το τρίτο θα φυλάσσεται στο Αρχείο του Ανταποκριτή, με φωτοαντίγραφο του γραμματίου είσπραξης και φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης τύπου Α' με την ένδειξη «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Γ1.3 ή Γ1.4». Για τη συνέχιση της ασφαλιστικής ικανότητας μετά τη λήξη της βεβαίωσης τύπου Α για εξαιρετικούς λόγους θα πρέπει ο πολίτης τρίτης χώρας να είναι κάτοχος άδειας διαμονής σε ισχύ και να απασχολείται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε εργασίες για τις οποίες υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 10

11 Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να φυλάξει με επιμέλεια το αντίγραφο μαζί με το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς. VI. ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ Για την απόδοση Αριθμού Μητρώου Ασφάλισης (ΑΜΑ) στους πολίτες τρίτων χωρών που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ, ο αρμόδιος Ανταποκριτής ΟΓΑ θα πρέπει να συμπληρώσει μέσω της ειδικής «φόρμας», που δημιουργήθηκε στην εφαρμογή των Ανταποκριτών, το «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση» για εγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας παρέχονται στην εγκύκλιό μας με αρ. 1/2016. Η ηλεκτρονική φόρμα «Δελτίο Απογραφής - Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση» θα συμπληρώνεται, για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα προβαίνουν σε εξαγορά χρόνου ασφάλισης με καταβολή εισφορών, εφόσον προσκομίζουν το γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ για τους πολίτες τρίτων χωρών που θα απασχοληθούν σε αγροτικές εργασίες, εφόσον προσκομίζουν αντίγραφα εξαργυρωθέντων εργοσήμων, ανεξαρτήτως χρηματικού ποσού εξαργύρωσης. Στην οθόνη επιλογή επαγγέλματος θα επιλέγεται, αντίστοιχα, «εργάτης γης εξαγορά» ή «εργάτης γης». Ως μήνας έναρξης της ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της πρώτης εξαργύρωσης εργοσήμου, στην περίπτωση που ο πολίτης τρίτης χώρας απασχολείται σε αγροτικές εργασίες ως εργάτης γης, ενώ στην περίπτωση εξαγοράς χρόνου ασφάλισης θα τίθεται ο μήνας της εξαγοράς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα) θα εξετάζουν κατά προτεραιότητα την αίτηση που υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, και θα αποδίδουν, άμεσα, Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), υπό την προϋπόθεση ότι η «φόρμα» του Δελτίου Απογραφής έχει συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Επισημαίνουμε ότι, η διαδικτυακή υπηρεσία της ασφαλιστικής ικανότητας θα ενημερώνεται με τον Αριθμό Μητρώου των ενδιαφερομένων εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του «Δελτίου Απογραφής» για απόδοση Αριθμού Μητρώου. Επίσης, η ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να εκτυπώνεται, να υπογράφεται από τον Ανταποκριτή του ΟΓΑ και από τον/την αιτούντα/αιτούσα και να αποστέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Υποκατάστημα). Στο Δελτίο Απογραφής που θα αποστέλλεται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΓΑ θα πρέπει, απαραιτήτως, να επισυνάπτονται: 11

12 Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου του απογραφόμενου, έστω και αν αυτό έχει λήξει. Αντίγραφο βεβαίωσης Α.Μ.Κ.Α. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ. Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης τύπου Α' σε ισχύ καθώς και της προηγούμενης άδειας διαμονής ανεξαρτήτως της ημερομηνίας λήξεώς της. Αντίγραφο του εντύπου καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για εξαγορά της Τράπεζας Πειραιώς με ΚΜΠ 698. Η εγγραφή - επανεγγραφή στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης των πολιτών τρίτων χωρών που θα εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης, θα γίνεται εφόσον απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες. Ειδικότερα, για τους εργάτες γης που απασχολούνται και αμείβονται με εργόσημο απαιτείται η εκ νέου συμπλήρωση και αποστολή Δελτίου Απογραφής με ημερομηνία έναρξης ασφάλισης την 1 η του μήνα της εξαργύρωσης εργοσήμων. VIΙ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.23 του ν. 4332/2015 θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθένειας. Για την εκπλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης και εφόσον έχουν προηγηθεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στο κεφ. V της παρούσας, μπορεί να χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας, σε όσους από τους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ήδη στην κατοχή τους. Σημειώνεται ότι, για την έκδοση του βιβλιαρίου υγείας πρέπει ο Ανταποκριτής ΟΓΑ να ενημερώνει το «ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» που τηρείται στο Δήμο και ο δικαιούχος να υπογράφει για την παραλαβή του. Τέλος, θα πρέπει απαραιτήτως να καταχωρείται ο αύξων αριθμός του βιβλιαρίου στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ-ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ». Επισυνάπτεται Παράρτημα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου καθώς και σχέδιο του εντύπου της εξαγοράς με ΚΜΠ 698 και Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ικανότητας όπως θα εκτυπώνονται πλέον ηλεκτρονικά. Συνημμένα: 2 Φύλλα Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης 12

13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Κοιν. Ασφαλίσεων - Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης - Δ/νση Ασφάλισης Αγροτών και Ανασφαλίστων Ομάδων - Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Σταδίου ΑΘΗΝΑ 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ i. Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής ii. Γενική Δ/νση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής. Ευαγγελιστρίας ΑΘΗΝΑ iii. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης iv. Δ/νση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας Βασ. Σοφίας ΑΘΗΝΑ 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Γραφείο κ. Υπουργού - Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Αχαρνών ΑΘΗΝΑ 4. Αποκεντρωμένες Δ/νσεις Αλλοδαπών 5. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ Λαγουμιτζή ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανάπτυξη Εργασιών Αγροτικού Τομέα Υποστήριξη Σχέσεων με Φορείς Αγροτικού Τομέα Λ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ 7. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ (ΠΟΕ ΟΤΑ) Καρόλου ΑΘΗΝΑ 8. ΠΑΣΕΓΕΣ Κηφισίας ΑΘΗΝΑ 9. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Χαλκοκονδύλη ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1. Γραμματεία Διοίκησης 2. Γραφείο κ. Υποδιοικητή 3. Γενική Δ/νση Ασφάλισης 4. Γενική Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης 5. Κλάδους και Υπηρεσίες 6. Όλο το Προσωπικό του ΟΓΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΟΓΑ 13

14 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/ Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατά περίπτωση, μπορεί κατ εξαίρεση να χορηγεί άδεια διαμονής διάρκειας δύο ετών, σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα και αποδεικνύουν ότι έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα. Η άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους μπορεί να ανανεώνεται μόνο για έναν από τους λοιπούς λόγους του παρόντος Κώδικα. Αίτημα χορήγησης άδειας για εξαιρετικούς λόγους εξετάζεται μόνον εφόσον ο ενδιαφερόμενος πολίτης τρίτης χώρας προσκομίζει: (α) θεώρηση εισόδου η οποία έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή τουλάχιστον τρία έτη πριν την υποβολή αίτησης ή (β) οριστικό τίτλο διαμονής, ανεξάρτητα από την αρχή εκδόσεώς του, του οποίου η ισχύς έχει λήξει κατά την τελευταία δεκαετία προ της υποβολής της αίτησης και (γ) έγγραφα που στοιχειοθετούν ότι έχει αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς με τη χώρα οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την παραμονή του εντός της ελληνικής επικράτειας. Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείου α ή β εγγράφων, εφόσον ο ενδιαφερόμενος αποδεικνύει με έγγραφα βέβαιης χρονολογίας το πραγματικό γεγονός της διαμονής του στη χώρα για επτά τουλάχιστον συνεχή έτη. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον ο πολίτης τρίτης χώρας κατείχε άδεια διαμονής στην Ελλάδα για πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης, δεν απαιτείται η προσκόμιση των υπό στοιχείο γ εγγράφων. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μπορεί να καθορίζει τα έγγραφα βέβαιης χρονολογίας που αποδεικνύουν την επταετή συνεχή παραμονή του αιτούντος στη χώρα, καθώς και να ορίζει περιοριστικά τους λόγους παραπομπής στις Επιτροπές του άρθρου 134 του παρόντος. 2. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών δεν κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση β του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας παραγράφου είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων αυτής της παρα- 15

16 γράφου, η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει κατά την υποβολή των δικαιολογητικών τη συμπλήρωση των τυπικών προϋποθέσεων εξέτασης των αιτήσεων. Σε περίπτωση συμπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων, η υποβολή της αίτησης κωλύει την έκδοση απόφασης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 3907/2011 (Α 7). Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις εξέτασης της αίτησης, μόνη η κατάθεση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν συνεπάγεται τη νόμιμη διαμονή των αιτούντων για το χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του φακέλου και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 επ. του Ν. 3907/2011 (Α 7). 3. Η άδεια διαμονής στην περίπτωση που ο αιτών κατείχε οριστικό τίτλο διαμονής, σύμφωνα με την περίπτωση β του τρίτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή των αιτήσεων της παρούσας παραγράφου είναι η υπηρεσία μιας στάσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης της χώρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή των αιτήσεων της κατηγορίας αυτής, εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, χορηγούν βεβαίωση κατάθεσης αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως και 7 του άρθρου 8 του παρόντος. 4. Προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων του παρόντος άρθρου είναι: i) η κατοχή διαβατηρίου, έστω και εάν αυτό έχει λήξει. Άδεια διαμονής χορηγείται και στις περιπτώσεις διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας εφοδιασμού του ενδιαφερόμενου με διαβατήριο, εφόσον αυτό διαπιστώνεται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του ενδιαφερομένου και γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4251/2014, ii) η καταβολή παραβόλου ύψους τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικά για την υποβολή των αιτήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου απαιτείται επιπλέον η κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας, σύμφωνα με την περίπτωση ε του άρθρου 6 του παρόντος κώδικα, είτε από ασφάλιση του ιδίου είτε από ασφάλιση του συζύγου. Για την εκπλήρωση της άνω προϋπόθεσης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε εξαγορά των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης, προκειμένου να έχουν πλήρη ασφάλιση ασθενείας. 5. Οι άδειες διαμονής του παρόντος άρθρου παρέχουν στον πολίτη τρίτης χώρας δικαίωμα πρόσβασης στην εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου. Δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας παρέχεται μόνο στην περίπτωση που ο κάτοχος της ανωτέρω άδειας διαμονής κατείχε προηγουμένως άδεια διαμονής η οποία του επέτρεπε την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας και η δραστηριότητα αυτή εξακολουθεί να υφίσταται. Για την ανανέωση των αδειών διαμονής του προηγουμένου εδαφίου θα εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων ανανέωσης αδειών διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 138 παρ. 7 του Ν.4251/2014 (Α 80). 16

17 17

18 18

19 19

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 28/07/2014 ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 41589 Ταχ. Δ/νση: Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 /2011 ΑΔΑ: 45Β34691ΩΔ-001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31/10/2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜ4691ΩΔ-46Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 6-6-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/06/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015)

Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21-03-2015) Άρθρο 28 Ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 1. Το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr)

Published on TaxExperts (https://www.taxexperts.gr) Πίνακας περιεχομένων Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 21/1.9.2016 Εξαγορά χρόνου ασφάλισης από πολίτες τρίτων χωρών, για την έκδοση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη χώρα μας, βάσει των διατάξεων της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24/10/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. : 47122 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Φ. Ψαρομηλίγκου 213 1519233 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 01-07-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2011 ΑΔΑ: 4ΑΧ84691ΩΔ-ΧΡΔ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 5/9/2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) Αθήνα, 12/10/2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 4

ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 31-5- 2016 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Γ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο: 213 15191335

Διαβάστε περισσότερα

Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β

Φ10034/24237/655 (ΦΕΚ Β 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5/8/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Α ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 30 101 70 Αθήνα Τηλ. Κέντρο: 2131519.158,236,247,262,336

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 06-04-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.»

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Γ.Α. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8/4/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

2

2 Ασφάλιση στον ΟΓΑ υπηκόων τρίτων χωρών - Εξαγορά εισφορών στον ΟΓΑ (Μεταβατικές διατάξεις του ν. 3536/2007) - ικαιολογητικά για τη χορήγηση ανανέωση αδειών διαµονής - Ασφάλιση στον ΟΓΑ των αυτοτελώς απασχολουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Σ4691ΩΓ-1ΗΘ ΓΕΝΙΚΑ Αθήνα, 22 / 7 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Α11/117 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΠΑΡΟΧΩΝ : ΑΣΦ/ΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΓΑ σε εκτέλεση της αριθμ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ4691ΩΓ-5ΣΥ. Αθήνα 21/3/2014. Αριθμ. Πρωτ.: Γ99/1/60 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Αθήνα 21/3/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 102 41 Αθήνα Αριθ. τηλ. : 210 52 15 254 FAX : 210 52 23 228 E

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Αθήνα 10/11/2010 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (10170 Αθήνα) ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 / 2011 ΑΔΑ: 4Α8Ξ4691ΩΔ-ΛΛΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης

ΣΧΕΤ: Η αρ.11/2013 εγκύκλιος και το αρ.διασφ/φ24/22/1040423/27-6-2013 έγγραφο της Διοίκησης Αθήνα, 25/2/2014 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/1/306380 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών.

Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Θ Ε ΜΑ: Αναγνώριση χρόνου εργασίας αλλοδαπών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 περ. II του Ν. 2910/01 (ΦΕΚ 91/2-5-01, τ.α') με θέμα "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 13,83% 1,67% 15,50% ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 4,55% 2,55% 7,10% Ο.Α.Ε.Δ.- Ο.Ε.Κ.-Ο.Ε.Ε. 3,68% 3,28%

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Για την εξέταση από τον ΟΑΕΔ της συνδρομής ή μη των νόμιμων προϋποθέσεων καταβολής του βοηθήματος στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ απαιτείται η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ / 73. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Σατωβριάνδου Αθήνα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ / 73. ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ Γενική Διεύθυνση Εισφορών και Ελέγχων Σατωβριάνδου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) ΤΜΗΜΑ : Δ Πληροφορίες : Ε. Ράπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του Ν. 4331/2015 που αφορά δυνατότητα ρύθμισης αυτοτελώς των οφειλών του νομικού προσώπου από υπευθύνους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Αθήνα, 07/08/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-12-2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ Ταχ.δ/νση: Πατησίων 30 101 70 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των

Αριθ. πρωτ.: οικ. 5973/12-01/03/ Εφαρμογή των διατάξεων των Πίνακας περιεχομένων Β. Μετάκληση αλιεργατών (Άρθρο 6) Γ. Κοινές ρυθμίσεις. Δ. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 7 παρ.7) Ε. Διαδικασία αποστολής των εγκριτικών πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25

Αθήνα, 01/08/2016. Αριθμ. Πρωτ.: Α05/1105/25 Αθήνα, 01/08/2016 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 102 41 - Αθήνα Αριθ. τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ: 22037 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΚΠ4691Ω3-Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 22/2/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/57/19220 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας σε αναπόγραφους εργοδότες - φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις), μέσω FΑΧ. 1. Εισαγωγή Η Διοίκηση του ΙΚΑ στοχεύοντας: στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 8-6-2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 29474 ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Λ.Α.Ε. ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Yπαχθούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου

Αριθμ. πρωτ.: Φ /16481/ Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου Πίνακας περιεχομένων 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ e-παραβόλου: ΠΛΗΡΩΜΗ e-παραβόλου: ΚΑΤΑΘΕΣΗ e-παραβόλου ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ e-παραβόλου ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e-παράβολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Έκδοση 2.4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Έκδοση 2.4 4 Δεκεμβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ4691Ω3-ΙΛΡ. Εγκύκλιος: 11. ΚΟΙΝ: ΟΑΕΔ-Δ/νση Ασφάλισης Εθνικής Αντιστάσεως 8 Α. Καλαμάκι

ΑΔΑ: ΒΕΑΗ4691Ω3-ΙΛΡ. Εγκύκλιος: 11. ΚΟΙΝ: ΟΑΕΔ-Δ/νση Ασφάλισης Εθνικής Αντιστάσεως 8 Α. Καλαμάκι Αθήνα, 04/04/2013 Αρ. πρωτ.:διασφ/φ24/17/582992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013

ΑΔΑ: ΒΛΛΤ4691Ω3-8ΚΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 21/10/2013 ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:ΔΙΑΣΦ/Φ3/129/1601706 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων ΠΡΟΣ: Αποδέκτες του Πίνακα Α Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ.

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤ ΕΤΟΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. ΠΡΟΣ: 1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. ΠΡΟΣ: 1. Υποκαταστήματα Ε.Φ.Κ.Α 2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αθήνα 30/3/2018 Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΑΣΦ./357/455828

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: «Έναρξη λειτουργίας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής Μακεδονίας». Σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Οκτωβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 4. ΘΕΜΑ: «Εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ Ηπείρου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ζ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ζ2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: Τους κ.κ. Ανταποκριτές ΟΓΑ Δήμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5

ΑΔΑ: ΒΙΨΒ4691ΩΓ-3ΩΧ. Αθήνα, 16/1/2014. Αριθμ. Πρωτ. Α02/1102/5 Αθήνα, 16/1/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 240-241 FAX : 210 52 23 228 E mail : asfika@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9.

ΑΔΑ: ΒΕΦΔ4691ΩΓ-8ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 7 Ιανουαρίου Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Π15/ 9. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας.

ΠΡΟΣ: 1. Τους κ. κ. Ανταποκριτές του ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 3. ΘΕΜΑ: Επανακαθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση της παροχής των εξόδων κηδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι 2 ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ --------------- Ταχ. Δ/νση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοινωνικό Μέρισμα Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Κοινωνικό Μέρισμα Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Κοινωνικό Μέρισμα Ενημέρωση δικαιούχων για τη διαδικασία χορήγησης Η υπέρβαση του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον έτος, επέτρεψε τη στοχευμένη διανομή στα οικονομικά ασθενέστερα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αθήνα 6/4/2017 Αριθμ. Πρωτ. 119 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦ: Α. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 3-2-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/28/12456 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Ενημερωτικό Σημείωμα. 9/2/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΗΣ Από 1/1/2017 ισχύει νέο καθεστώς ασφάλισης για όλους τους κλάδους. Όσον αφορά τον κλάδο ασφάλισης του τέως ΟΓΑ για τους αυτοαπασχολούμενους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183. ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα

Αθήνα, 14 / 2 / Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183. ΠΡΟΣ : ΕΦΚΑ Γραφείο κ. Διοικητή Αγ. Κωνσταντίνου Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1. Την υπ αριθμ. 61384/1638/19-05-1983 κοινή απόφαση των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΑΔΑ: 45Π54691ΩΓ-3Θ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011»

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Εκδρομών και Αγοράς Βιβλίων του ΟΓΑ/ ΛΑΕ, έτους 2011» C:\Documents and Settings\Fotiadiso\Desktop\F15_26_Διαβιβαστικό οδηγιών εκτύπωσης.doc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_

Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_9_ V2_10_01-2012 ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1. Στο έντυπο πληρωµής, έχει συµπληρωθεί λανθασµένος Κωδικός Πληρωµής 402

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011».

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΘΕΜΑ : «Περί του διακανονισμού του άρθρου 48 του Ν 3943/2011». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 05/10/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/298/78740 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-ΛΥΛ. Εγκύκλιος: 2. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/2/53368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»

ΘΕΜΑ : «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 26/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ10/72/31097 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα