ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 202 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης... 2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και υπε ρωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες για το Α Εξάμηνο του έτους 203, για το προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεο δώρων... 3 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Εργαστηρί ου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠ ΠΟΥ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και δ.τ. «ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΝΙ COMPUTER»... 4 Τροποποίηση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π., (Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/./ 475/5 2 20, ΦΕΚ. 335/, τ.β ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ () Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 202. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕIΟΥ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις των άρθρων: α) 2 και 3 του Ν. 2690/999 «Κώδικας Διοικητικής Δι αδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α 45), όπως ισχύουν. β) 9 έως 25 του Ν. 2830/2000 «Κώδικας Συμβολαιο γράφων» (Α 96), όπως ισχύουν. 2) Την υπ αριθμ. 4023/ κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Καθορισμός ποσού εξέταστρων του διαγωνισμού συμβολαιογράφων» (Β 533/2005). 3) Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Μετα βίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Γενικό Γραμματέα, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Κε ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στους Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β 842/2004), όπως ισχύει. 4) Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουρ γού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων «Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού Συμβολαιο γράφων» (Β 2349). 5) Το άρθρο 6 παρ. της από Πράξης Νο μοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι σμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις (Α 237). 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού, προκηρύσσουμε: Διαγωνισμό για την πλήρωση κενών θέσεων Συμβο λαιογράφων της περιφέρειας κάθε Εφετείου, στις έδρες των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με ημερομηνία έναρξης (δηλαδή ελέγχου των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες Οργανωτικές Επιτροπές) στις Οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι Ο διαγωνισμός διενεργείται: Α. Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψη φίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιά, Πάτρας, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκα νήσου, Λαμίας και Καλαμάτας. Β. Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγο νται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης. Όποιος επιθυμεί τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό οφείλει πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την

2 590 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ημέρα έναρξης αυτού να υποβάλει στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής σχετική αί τηση υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορεί να αναζη τήσει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύ νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων www. ministryofjustice.gr), στην οποία θα δηλώνει απαραίτητα την έδρα και την περιφέρεια του υ που επιθυμεί να διορισθεί, καθώς και τα εξής:. Ότι έχει τα προσόντα διορισμού που προβλέπονται από τα άρθρα 9, 20 και 2 του Ν. 2830/2000, όπως ισχύει. Επιπλέον, όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του δικηγόρου, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμ μένοι και όσον αφορά τους υποψήφιους με την ιδιότητα του Υποθηκοφύλακα η προσκόμιση πιστοποιητικού από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 2. Ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 23 του Ν. 2830/2000, δηλαδή: α) Προκειμένου για άνδρα, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία με ποινή φυλάκισης του λάχιστον έξι (6) μηνών. β) Προκειμένου για άνδρα ότι είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα αρρένων και προκειμένου για γυναίκα στα γενικά Μητρώα των δημοτών. γ) Ότι δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα λόγω αμετάκλητης καταδίκης. δ) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούρ γημα. ε) Ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για πλημ μέλημα σε ποινή φυλάκισης για τις πράξεις: κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης κοινής ή στην υπηρεσία, εκβίασης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικών, πλα στογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, ψευδούς βεβαί ωσης και νόθευσης, ψευδορκίας και ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, παραπλάνησης σε ψευδορκία, απιστίας, απι στίας δικηγόρου, απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, δωροδοκίας, καταπίεσης, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω σης, υπεξαγωγής εγγράφου, παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, παράβασης καθήκοντος, αδικήματος κατά των ηθών, παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, τοκογλυφίας, περί μεσαζόντων, καθώς επίσης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. στ) Ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση. ζ) Ότι δεν έχει παυθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφα ση από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύλακα και συμβολαιογράφου, λόγω ποινικής καταδίκης. η) Ότι δεν έχει απολυθεί τελεσίδικα με απόφαση αρ μόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δικαστικού λειτουργού, υποθηκοφύ λακα και συμβολαιογράφου. 3. Ειδικότερα, ως προς τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι δεν εμπίπτουν στο κώλυμα διορισμού του άρθρου 22 παρ. του Ν. 2830/2000. Στην ίδια αίτηση υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης τα ακόλουθα: α) Προκειμένου για Έλληνες πολίτες: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή επικυρω μένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου ή της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων που φέρουν τα στοι χεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. Προκειμένου για πολίτες Κράτους Μέλους της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου που φέρουν τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του κατόχου. β) Αποδεικτικό καταβολής στο Γραμματέα της οικείας Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής ποσού εξέταστρων εξήντα (60) ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα και διε ξάγεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψηφίους όλης της Χώρας και διατυπώνονται από Κεντρική Επιτροπή με έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν θρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα: α) Αστικού Δικαίου, β) Εμπορικού Δικαίου, γ) Πολιτι κής Δικονομίας, δ) Κώδικα Συμβολαιογράφων, ε) Ειδι κών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, Δασικού Κώδικα, Φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύστα ση και το σκοπό του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτημα τογράφησης, για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου και για τη λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του Συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρου σίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο ξένες γλώσσες (αγγλική, γαλλική και γερμανική). Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γρα πτές. Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε Ειρηνοδι κειακή Περιφέρεια οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σει ρά επιτυχίας και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων. Το πρόγραμμα του διαγωνισμού θα καθορισθεί με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και θα αναρτηθεί στα Καταστήματα των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλο νίκης, καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (www.ministryofjustice.gr). Οι κενές θέσεις Συμβολαιογράφων κατά περιφέρειες Εφετείων είναι οι ακόλουθες: Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αθηνών 80 Αθηνών (Άλιμος) 2 Αθηνών (Βουλιαγμένη)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 59 Αθηνών (Χαϊδάρι) 2 Αθηνών (Ασπρόπυργος) Αθηνών (Π. Φάληρο) Αθηνών (Αργυρούπολη) Αθηνών (Αιγάλεω) 2 Αθηνών (Γλυφάδα) 2 Αθηνών (Βούλα) Αθηνών (Ν. Μάκρη) Αθηνών (Αγ. Δημήτριος) 3 Αθηνών (Ηλιούπολη) Αθηνών (Βύρωνας) Αθηνών (Ζωγράφου) 2 Αθηνών (Γαλάτσι) Αθηνών (Αγ. Βαρβάρα) Αμαρουσίου 3 Αμαρουσίου (Κηφισιά) Αμαρουσίου (Ν. Ερυθραία) Αμαρουσίου (Μελίσσια) Καλλιθέας Καλλιθέας (Ν. Σμύρνη) 2 Ν. Ιωνίας 3 Περιστερίου 5 Χαλανδρίου 3 Χαλανδρίου (Παπάγου) Χαλανδρίου (Βριλήσσια) 2 Χαλανδρίου (Αγ. Παρασκευή) Αχαρνών 2 Ιλίου (Ν. Λιόσια) Ιλίου (Αγ. Ανάργυροι) Ιλίου (Πετρούπολη) Ελευσίνας Μεγάρων Κρωπίας 3 Κρωπίας (Σπάτα) 2 Κρωπίας (Βάρη) Κρωπίας (Παλλήνη) Κρωπίας (Μαρκόπουλο) Κρωπίας (Γέρακας) Κρωπίας (Αρτέμιδα Λούτσας) Λαυρίου Λαυρίου (Κερατέα) Λαυρίου (Ανάβυσσος) Λαυρίου (Καλύβια) Μαραθώνα Μαραθώνα (Καπανδρίτι) Μαραθώνα (Αγ. Στέφανος) 2 Μαραθώνα (Αυλώνας) Μαραθώνα (Ωρωπός) Θηβών Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδας Χαλκίδας (Ψαχνά) Χαλκίδας (Βασιλικό) Κύμης Ιστιαίας (Λίμνη) πρώην υ Λίμνης) Ταμυνέων (Αλιβέρι) Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιά 20 Πειραιά (Κερατσίνι) Νικαίας 2 Νικαίας (Κορυδαλλός) Καλαυρίας (Πόρος) 2 Αίγινας Σαλαμίνας 2 Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Λαμίας Λαμίας (Μώλος) πρώην υ Θερ μοπυλών) Λαμίας (Υπάτη) πρώην υ Υπάτης) Λαμίας (Μακρακώμη) πρώην υ Μακρακώμης)

4 592 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λαμίας (Στυλίδα) πρώην υ Φαλάρων) Λαμίας (Αμφίκλεια) πρώην υ Αμφίκλειας) Αταλάντης 4 Αταλάντης (Ελάτεια) πρώην υ Ελάτειας) Άμφισσας 4 Άμφισσας (Δελφοί) πρώην υ Δελφών) Άμφισσας (Ιτέα) πρώην υ Ιτέας) Άμφισσας (Δεσφίνα) πρώην υ Ιτέας) Άμφισσας (Κροκύλιο) πρώην υ Δωρίδος) Άμφισσας (Ερατεινή) πρώην υ Τολοφώνος) Ευρυτανίας (Προυσσός) 2 Ευρυτανίας (Φουρνά) Ευρυτανίας (Γρανίτσα) πρώην υ Απεραντίων) Λιβαδειάς Λιβαδειάς (Δαύλεια) πρώην υ Δαύ λειας) Λιβαδειάς (Δίστομο) πρώην υ Αμβρυσσού) Λιβαδειάς (Αράχωβα) πρώην υ Αράχωβας) Λιβαδειάς (Ορχομενός) πρώην υ Ορχομενού) Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Πατρών 4 Αιγιαλείας 2 Γαστούνης Ζακύνθου Πύργου Πύργου (Επιτάλιο) Ολυμπίων (Δίβρη) πρώην υ Λαμπείας) Ολυμπίων (Κοντοβάζαινα) πρώην υ Ελευσίνος Πελοποννήσου) Ακράτας 2 Καλαβρύτων Καλαβρύτων (Αροανία) πρώην υ Αροανίας) Σαμαίων (Αιγιαλός) 2 Αργοστολίου (Χιονάτα) ΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αγρινίου Βάλτου (Αμφιλοχία) Βάλτου (Κατούνα) πρώην υ Εχίνου) Λευκάδας Βόνιτσας (Μύτικας) πρώην υ Σολίου) Μεσολογγίου Ναυπάκτου (Άνω Χώρα) πρώην υ Αποδοτίας) Ναυπάκτου (Πλάτανος) πρώην υ Προσχίου) 2

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 593 Ζ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ναυπλίου Ναυπλίου (Λυγουριό) πρώην υ Επιδαύρου) Άργους (Αχλαδόκαμπος) Άστρους (Τυρός) πρώην υ Πρασιών) Μάσσητος (Ερμιόνη) Μάσσητος (Κρανίδι) 2 Κορίνθου Κορίνθου (Αθίκια) Κορίνθου (Αγ. Θεόδωροι) Κορίνθου (Λουτράκι) 2 Κορίνθου (Σοφικό) Ξυλοκάστρου Ξυλοκάστρου (Ακταίον) πρώην υ Δερβενίου) Νεμέας Μεγαλόπολης (Καρύταινα) πρώην υ Καρύταινας) Τριπόλεως (Λεβίδι) πρώην υ Ορχομενού) Τριπόλεως (Καστρί) πρώην υ Τανίας Δολιανών) Ψωφίδος (Στεμνίτσα) Ψωφίδος (Τρόπαια) πρώην υ Τρο παίων) Ψωφίδος (Βαλτεσινίκο) πρώην υ Τροπαίων) Ψωφίδος (Λαγκάδια) πρώην υ Τευθίδος) 2 Επιδαύρου Λιμηράς (Μονεμβασιά) Επιδαύρου Λιμηράς (Μολάοι) Σπάρτης Η. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτας Καλαμάτας (Κάμπος Αβίας) Καλαμάτας (Αλαγονία) Καλαμάτας (Πεταλίδι) πρώην υ Παμίσου) Κυπαρισσίας Κυπαρισσίας (Ν. Φιγαλεία) πρώην υ Ν. Φιγαλείας) Πλαταμώδους (Γαργαλιάνοι) Πλαταμώδους (Φλεσσιάδα Χώρα) (κατά τόπον αρμοδιότητα πρώην Ειρηνο δικείου Φλεσσιάδος) Γυθείου (Αρεόπολη) Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Χανίων 2 Βάμου (Χώρα Σφακίων) πρώην υ Χώρας Σφακίων) Ρεθύμνου 3 Ρεθύμνου (Αμάρι) πρώην υ Αμαρίου) Ι. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ηρακλείου 3 Καστελλίου Πεδιάδος (Αρ καλοχώρι) (κατά τόπον αρ μοδιότητα πρώην Ειρηνοδι κείου Αρκαλοχωρίου) Λασιθίου (Άγιος Νικόλαος) πρώην υ Αγ. Νικολάου) 2

6 594 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Λασιθίου (Νεάπολη) πρώην υ Νεαπόλεως) Ιεράπετρας Σητείας ΙΑ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Άνδρου 2 Ερμουπόλης Μήλου Μήλου (Κίμωλος) Μυκόνου Πάρου 2 Σάμου (Πύργος) Σάμου (Πυθαγόρειο) Ικαρίας (Αγ. Κήρυκος) Νάξου 2 Θήρας Θήρας (Σίκινος) Θήρας (Ανάφη) ΙΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνης 3 Καλλονής Πλωμαρίου 2 Λήμνου Χίου Βασιλικών Κουφαλίων (Ν. Χαλκηδόνα) 2 Λαγκαδά Βέροιας 2 Αλεξάνδρειας Νάουσας 2 Έδεσσας Αλμωπίας Σκύδρας Κατερίνης Κολινδρός (Αιγίνιο) Κιλκίς 2 Πολυκάστρου Σερρών 5 Ροδολίβους (Ν. Ζίχνη) (κατά υ Φυλλίδος) Σιντικής Σιντικής (Ηράκλειας) (κατά υ Ηράκλειας) Πολυγύρου Πολυγύρου (Νικήτη) (κατά υ Συκιάς) Κασσάνδρας 2 Νέων Μουδανιών 2 Γιαννιτσών ΙΕ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΓ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κω 2 Κω (Καρδάμαινα) Ρόδου 3 Καλύμνου Λέρου (Πάτμος) (κατά τρόπον αρμοδιότητα πρώην υ Πάτμου) Καρπάθου (Κάσος) ΙΔ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκης 25 Βόλου 2 Βόλου (Φέρρες) Λάρισας 2 Λάρισας (Αγιά) πρώην υ Αγιάς) Λάρισας (Τύρναβος) πρώην υ Τυρ νάβου) Ελασσόνας Τρικάλων 2 Φαρσάλων Καλαμπάκας 2 3

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 595 Καρδίτσας 2 Καρδίτσας (Σοφάδες) (κατά υ Σοφάδων) ΙΣΤ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωαννίνων 2 Πρέβεζας Πρέβεζας (Πάργα) (κατά υ Πάργας) ΙΖ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρας Κέρκυρας (Λευκίμμη) (κατά υ Λευκίμμης) Ηγουμενίτσας ΙΗ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Καστοριάς Καστοριάς (Μακροχώρι) Κοζάνης 3 Κοζάνης (Σέρβια) (κατά υ Σερβίων) Εορδαίας 3 Γρεβενών Φλώρινας Φλώρινας (Αγ. Γερμανός) πρώην υ Πρε σπών) ΙΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνής Δράμας Δράμας (Νευροκόπι) (κατά υ Νευροκοπίου) Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολης (Σαμο θράκη) (κατά τόπον αρμοδι ότητα πρώην υ Σαμοθράκης) Αλεξανδρούπολης (Σουφλί) πρώην υ Σου φλίου) Καβάλας Ορεστιάδας Διδυμοτείχου Οι Προϊστάμενοι των Εφετείων και Πρωτοδικείων, προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα προκήρυ ξη, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ανάρτησή της σε εμφανές μέρος της υπηρεσίας τους, ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήvα, 2 Δεκεμβρίου 202 Ο Γενικός Γραμματέας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ (2) Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. στ του ΝΔ 88/69 «περί «δασικού Κώδικα». 2. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμ /85 άρθρο 5 παρ 3 ΦΕΚ 57 Τ.Β / ). 3. Την υπ'αριθμ. 425/ «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή με εντολή Γεν. Γραμ. κλπ» απόφαση Γεν Γραμ. Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας. 4. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ χείου Έδεσσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με γάλης διάρκειας και έντασης με αποτέλεσμα να προ καλούνται μεγάλες ζημιές στο θήραμα γενικά. 5. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλού του της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Έδεσσας εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διαβίωσης σε περιόδους χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και δι άρκειας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχεί ου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηρα μάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι. Επιτρέπεται μόνο για τα υδρόβια και παρυδάτια πτη νά, στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους εκατό (00) μέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα. Η τήρηση και η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδεσσας Γιαννιτσών και ισχύει από τη δη μοσίευση της, μέχρι τέλους της κυνηγετικής περιόδου Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69, Ν. 996/7 και της υπ

8 596 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αριθμ 44985/ κοινής υπουργικής απόφασης. Η εφαρμογή της παρούσας δε βαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Έδεσσα, 6 Δεκεμβρίου 202 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΑΝΙΔΑ F Αριθμ (3) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και υπερωρι ακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαι ρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες για το Α Εξάμηνο του έτους 203, για το προσωπικό του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 καθώς και του άρθρου 76 του Ν. 3584/07 περί «Κύρωσης του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ λήλων». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/20 περί «Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο βαθμο λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 407/202 περί «Ρυθμίσεων για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 4. Τις διατάξεις της παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3852/200, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλ λικράτης «. 5. Την υπ αριθμ. οικ.2/78400/0022/4..20 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών περί «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα λαίου του Ν. 4024/ Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 373/Α / περί «Αναδιάρθρωσης της Δημοτικής Αστυ νομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείων Εσωτερικών. 7. Την υπ αριθμ. 467/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί «Καθορισμού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Λου τρακίου Αγίων Θεοδώρων» (ΦΕΚ 2399/τ.Β / ). 8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο. 9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Α Εξάμηνο του έτους 203, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν. 3852/200 και την συνένωση των Δήμων, αφού τα όρια του νέου Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι διευρυμένα. Η έλλειψη των υπαλλήλων, οι οποίοι λόγω συνταξιοδότησης έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, δυσχεραίνει το πρόβλημα αφού ο όγκος δουλειάς έχει επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλ λήλους. Επίσης οι ανάγκες αυξάνονται λόγω των Απο κριάτικων εορταστικών εκδηλώσεων και της Πασχαλινής περιόδου καθώς ο Δήμος Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων είναι κατεξοχήν τουριστικός προορισμός και λόγω των ιαματικών πηγών. Επίσης οι ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας αυξάνονται ιδιαίτερα κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου στον τομέα της καθαριότητας. 0. Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα σχόληση θα ανέλθει σε #37.50,00* και θα αντιμε τωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ: , , , , , , , , , και του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Την μη καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προ ϊσταμένους Διεύθυνσης σύμφωνα με την παρ. του άρθρου 20 του Ν. 4024/20, αποφασίζουμε: Καθιερώνουμε για το Α Εξάμηνο του Έτους 203 για το μόνιμο προσωπικό καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων: α. την εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υπο χρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων των Υπηρεσι ών: Καθαριότητας για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων τακτικών υπαλλήλων είκοσι πέντε (25) και δύο (2) υπαλ λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πρασίνου δέκα (0), Δημοτικής Αστυνομίας τρεις (3), Τεχνικής Υπηρεσίας οκτώ (8), Πολεοδομίας δύο (2), Οικονομικό Τμήμα τρεις (3), Διοικητικό Τμήμα τρεις (3) καθώς και για τις δύο (2) Ληξιάρχους και για τους πέντε (5) Πρακτικογράφους του Δημοτικού Συμβουλίου και των τοπικών συμβουλίων της Δημοτικής Ενότητας και των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευ μένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Β. την υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής βάρδιας των υπαλλήλων των Υπηρεσιών: Καθαριότητας για μέ γιστο αριθμό απασχολούμενων μονίμων υπαλλήλων είκοσι πέντε (25) και δύο (2) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Νεκροταφείου (), Πρασίνου δέκα (0), για το συνεργείο Τεχνιτών Οικοδόμων τέσ σερις (4), για το συνεργείο Τεχνιτών Υδραυλικών δύο (2), για το συνεργείο Τεχνιτών Ηλεκτρολόγων δύο (2), Τεχνικής Υπηρεσίας τέσσερις (4), Πολεοδομίας (Γρα φείο Αυθαιρέτων) δύο (2) και για το μόνιμο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με μέγιστο αριθμό τρεις (3) υπαλλήλους. γ. Για την Υπηρεσία Καθαριότητας καθιερώνεται υπε ρωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής βάρδιας, κατά τις νυχτερινές ώρες με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων ένδεκα () καθώς η ανωτέρω Υπηρεσία ανήκει στις υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και σε νυχτερινή βάρδια. δ. Για τον πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον αναπληρωτή του καθιερώνεται υπερωριακή ερ γασία με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ως συνέχεια

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 597 της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης τους για την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων. Στην καθ υπέρβαση εργασία οι ώρες νυχτερινής, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαί νουν τις δεκαέξι (6) ώρες κατά περίπτωση τον μήνα, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λουτράκι, 7 Δεκεμβρίου 202 Ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ F Αριθμ. απόφ. Α/23288 (4) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και δ.τ. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΝΙ COMPUTER». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης: 44/05/ ) Έχοντας υπ όψιν:. Την υπ αριθμ. 9780/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 472/τ. Β / ) της Αναπληρώτριας Υπουρ γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λει τουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 77/τ. Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 0, παρ.6 του Ν. 3879/200 (ΦΕΚ 63/τ. Α /2.09.0) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» 3. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 956/τ. Β / ) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι δείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύϋμιση ϋεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανωμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 4. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντών (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/20 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και με την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων Πολιτισμού και «Αντικατάσταση εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.» 5. Την υπ αριθμ. 9959/Η/ (ΦΕΚ 235 Β ) κοι νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση διά απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάϋησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 2957 Β ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και κυρώθηκε με την διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 329 του Ν. 4072/202 (ΦΕΚ 86 Α ). 6. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., της 07/04/20 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» 7. Την υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π /26.0.2, αίτηση του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΦΙ ΛΙΠΠΟΥ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΝΙ COMPUTER» νια διακοπή λειτουργίας του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. 8. Την υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / αίτηση του νομίμου εκπροσώπου του ως άνω Ε.Ε.Σ. Βάϊου Φιλίππου για πιστοποίηση Κ.Ε.Κ. στους χώρους που στεγάζεται το αδειοδοτημένο Ε.Ε.Σ. 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζει:. Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Εργαστη ρίου Ελευθέρων Σπουδών με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΪΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣ ΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΙΝΙ COMPUTER» στο Νομό Καρδίτσας. 2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 202 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ F Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/3.4/4068 (5) Τροποποίηση των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π., (Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/./475/ , ΦΕΚ. 335/, τ.β ). Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Συνεδρίαση αριθμ. 3/ , θέμα 2 ) ;Eχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις των άρθρων 8,9 και 78 του Ν. 4009/ «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι δευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 95/6 9 20, τ. Α ). 2. Την υπ αριθμ. απόφαση Φ.ΔΔ.3/./475/5 2 20, ΦΕΚ. 335/, τ. Β «Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών ΕΠ. (Άρθρο 78, παρ. 3 του Ν. 4009/ 20 ΦΕΚ 95/ τ. Α ). 3. Την εισήγηση του Νικολάου Τσούνη, Αντιπροέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας. 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Εγκρίνει την τροποποίηση της Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/./475/ , (ΦΕΚ. 335/ , τ. Β ) «Διαδικασίες εκλο γής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών Ε.Π., (Άρθρο 78,

10 598 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) παρ. 3 του Ν. 4009/20, ΦΕΚ 95/6 9 20/τ. Α )» από φασης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:. Η πρώτη περίοδος της περίπτωσης β' του Κεφ. Β αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα εξωτερικά μέλη, με του αναπληρωτές τους, επιλέγονται από το μητρώο Ανε ξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που τηρεί η ΑΔΙΠ, εφόσον πρόκειται για καθηγητές ομοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ιδρυμάτων της αλλο δαπής. Τα εξωτερικά μέλη, με τους αναπληρωτές τους, που είναι καθηγητές ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ιδρυμάτων της ημεδαπής επιλέ γονται από τις λίστες καθηγητών και ερευνητών που έχουν αποσταλεί στα ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.» 2. Στο τέλος του Κεφ. Γ προστίθεται Κεφ. Δ, ως εξής: «Δ. Μετά τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και έως την έκδοση του Οργανισμού του Ιδρύματος οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου ΤΕΙ που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ασκούνται από τις Κοσμητείες των οικείων Σχολών/ Παραρτημάτων». Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κοζάνη, 7 Δεκεμβρίου 202 Ο Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

11

12 5200 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από έως 6 σελίδες σε προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,5 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ 0 30 Α.Ε. Ε.Π.Ε. 00 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 00 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 60 Α.Α.Π. 60 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 0 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 352) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 3:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1420 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων στοιχείων που κα ταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 883 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 81 19 Ιανουαρίου 2015 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Πάγιας Επιχορήγησης Καθαριότητας. 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 50984/7947/22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Απο φάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 746 14 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης ανακατανομής οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3347 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών Η/Μ Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2453 2 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 787 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση της επέκτασης άδειας λειτουργίας του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1291 11 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14827 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 889 22 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης Δ5 ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14665 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1309 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 28366/2098/06 (Β 441/ 11 4 2006) Υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1199 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4279 Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειο νομικής Περιφέρειας Αττικής, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1869 31 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χο ρήγησης απαλλαγής από το τέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα