Κατευθυντήριες γραμμές

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες γραμμές"

Transcript

1 EBA/GL/2015/ Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1

2 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές και τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμμορφωθούν με τις κατευθυντήριες γραμμές. 2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές πρακτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοοικονομικής Εποπτείας ή σχετικά με τον τρόπο ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα. Οι αρμόδιες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, προς τις οποίες απευθύνονται οι κατευθυντήριες γραμμές, πρέπει να συμμορφωθούν ενσωματώνοντάς τες δεόντως στις πρακτικές τους (π.χ. τροποποιώντας το νομικό τους πλαίσιο ή τις εποπτικές διαδικασίες τους), συμπεριλαμβανομένων των σημείων στα οποία οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται κυρίως στα ιδρύματα. Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών 3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να γνωστοποιήσουν στην ΕΑΤ εάν συμμορφώνονται ή προτίθενται να συμμορφωθούν προς τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, ή άλλως να εκθέσουν τους λόγους μη συμμόρφωσης, έως τις Εάν η προθεσμία γνωστοποίησης παρέλθει άπρακτη, η ΕΑΤ θεωρεί ότι οι αρμόδιες αρχές δεν συμμορφώνονται. Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να αποστέλλονται, με την υποβολή του εντύπου που παρέχεται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την επισήμανση «EBA/GL/2015/16». Οι γνωστοποιήσεις πρέπει να υποβάλλονται από πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να γνωστοποιούν τη συμμόρφωση εκ μέρους των αρμόδιων αρχών τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση συμμόρφωσης πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ΕΑΤ. 4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3. 1 Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της , σ. 12). 2

3 2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί Αντικείμενο 5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 2 (στο εξής «η οδηγία»), ορίζουν τα κριτήρια για την αξιολόγηση, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, των επιπτώσεων της αφερεγγυότητας ενός ιδρύματος και της επακόλουθης εκκαθάρισής του υπό φυσιολογικές διαδικασίες αφερεγγυότητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα και στους όρους χρηματοδότησης, προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον οι απλουστευμένες υποχρεώσεις πρέπει να εφαρμόζονται στο σχετικό ίδρυμα. 6. Το αποτέλεσμα της διαπίστωσης από μια αρμόδια αρχή ή μια αρχή εξυγίανσης ως προς την επιλεξιμότητα ενός ιδρύματος, ή κατηγορίας ιδρύματος, για εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων μπορεί να διαβιβάζεται στο σχετικό ίδρυμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις περί επαγγελματικού απορρήτου που ισχύουν στο οικείο κράτος μέλος. Πεδίο εφαρμογής 7. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν σε σχέση με την εφαρμογή των κριτηρίων που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας (στο εξής «τα κριτήρια») προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσον τα ιδρύματα πρέπει να υπόκεινται σε απλουστευμένες υποχρεώσεις σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο. Η οδηγία δεν ορίζει στάθμιση για κάθε κριτήριο. Ως εκ τούτου, οι κατευθυντήριες γραμμές δεν ορίζουν στάθμιση για τα κριτήρια ή τους δείκτες που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, η οδηγία και οι κατευθυντήριες γραμμές δεν εμποδίζουν τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης να εφαρμόζουν στάθμιση (πχ. μια ελάχιστη στάθμιση για ορισμένα από τα κριτήρια) εφόσον το θεωρούν σκόπιμο για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να διενεργούν αξιολόγηση της επιλεξιμότητας ανά ίδρυμα ή κατηγορία ιδρυμάτων. Η εν λόγω προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιείται στην περίπτωση όπου δύο ή περισσότερα ιδρύματα έχουν παρεμφερή χαρακτηριστικά για τους σκοπούς της εφαρμογής των κριτηρίων (πχ. εμπίπτουν σε μια συγκεκριμένη κατηγορία μεγέθους όσον αφορά το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού ή το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού προς το ΑΕΠ). Έγκειται στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές εξυγίανσης να καθορίσουν τον τρόπο προσέγγισης της διαδικασίας κατηγοριοποίησης (ή, 2 Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της , σ ). 3

4 αλλιώς, ομαδοποίησης (bucketing)). Για παράδειγμα, οι αρχές μπορεί να επιλέξουν να διατυπώσουν τις παραμέτρους κάθε κατηγορίας σε συνάρτηση με τους υποχρεωτικούς δείκτες που ορίζονται για τα κριτήρια του μεγέθους (και ενδεχομένως άλλα κριτήρια) και κατόπιν να αξιολογήσουν κάθε κατηγορία ή ομάδα ιδρύματος με βάση τα κριτήρια. Μια άλλη προσέγγιση είναι ο προσδιορισμός των παραμέτρων κάθε κατηγορίας σε συνάρτηση με όλα τα κριτήρια (ουσιαστικά η δημιουργία ενός «διαγράμματος αποφάσεων» προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα για εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων) όπως επεξηγείται περαιτέρω στην παράγραφο 15. Αποδέκτες 8. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζεται στο σημείο (i) και στις αρχές εξυγίανσης όπως ορίζεται στο σημείο (iv) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/ Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να αξιολογούν τα ιδρύματα με βάση τα κριτήρια που αφορούν τα σχέδια ανάκαμψης, και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα ιδρύματα με βάση τα κριτήρια που αφορούν τα σχέδια εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της δυνατότητας εξυγίανσης, στον βαθμό που ισχύει η υποχρέωση σχεδιασμού και αξιολόγησης. Το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης να συνεκτιμούν τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της απόφασης σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία δραστηριοποιείται το ίδρυμα ή ο όμιλος, όταν λαμβάνουν μια απόφαση στο πλαίσιο της οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές και, κατά περίπτωση, οι αρχές εξυγίανσης διενεργούν αξιολόγηση κατόπιν διαβούλευσης, όποτε ενδείκνυται, με την αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων είναι πιθανόν μια αρμόδια αρχή και μια αρχή εξυγίανσης σε ένα κράτος μέλος να επιλέξουν να υιοθετήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων λόγω των διαφορετικών σκοπών για τους οποίους διενεργείται μία αξιολόγηση από τη σχετική αρχή (δηλαδή, σχεδιασμός ανάκαμψης από την αρμόδια αρχή, και σχεδιασμός εξυγίανσης και αξιολογήσεις της δυνατότητας εξυγίανσης από την αρχή εξυγίανσης). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης, με πνεύμα συνεργασίας, πρέπει να προσπαθούν να επιτυγχάνουν μια συνεκτική προσέγγιση ως προς την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων. Ορισμοί 10. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και προσδιορίζονται στην οδηγία έχουν την ίδια έννοια και στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος Εάν οι τιμές δείκτη σύμφωνα με το παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών δεν είναι διαθέσιμες, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες υποκατάστατες τιμές (proxies). Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω υποκατάστατες τιμές (proxies) 4

5 επεξηγούνται δεόντως και συσχετίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τους ορισμούς που δίδονται στο παράρτημα 1. 5

6 3. Εφαρμογή Ημερομηνία εφαρμογής 12. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν από

7 4. Απαιτήσεις σχετικά με τα κριτήρια για την αξιολόγηση της εφαρμογής απλουστευμένων υποχρεώσεων Γενικές αρχές 13. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές προσδιορίζουν περαιτέρω τα κριτήρια καθορίζοντας έναν κατάλογο με υποχρεωτικούς δείκτες βάσει των οποίων οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα ιδρύματα όταν προβαίνουν στη διαπίστωση κατά πόσον είναι σκόπιμη η εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων σε ένα ίδρυμα (ή σε μια κατηγορία ιδρύματος) σύμφωνα με τα κριτήρια. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να αξιολογούν τα ιδρύματα με βάση οποιονδήποτε προαιρετικό δείκτη που αναφέρεται στο παράρτημα 2 των κατευθυντήριων γραμμών. Κατά την επιλογή και την εφαρμογή των προαιρετικών δεικτών, πρέπει να επιλέγονται οι δείκτες που σχετίζονται με το ίδρυμα ή την κατηγορία ιδρύματος. Ο κατάλογος των προαιρετικών δεικτών περιλαμβάνει όλους τους υποχρεωτικούς δείκτες προκειμένου οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιονδήποτε δείκτη που σχετίζεται με τα κριτήρια πλην, και επιπλέον, του κριτηρίου για το οποίο ο δείκτης έχει οριστεί ως υποχρεωτικός δείκτης. 14. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να προωθηθεί η σύγκλιση των πρακτικών ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές και στις αρχές εξυγίανσης κατά την αξιολόγηση των ιδρυμάτων με βάση τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας, και παράλληλα να εξασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση διενεργείται κατά τρόπο αναλογικό. Στις περιπτώσεις όπου οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης συνεκτιμούν τους προαιρετικούς δείκτες, πρέπει να παρέχουν εξηγήσεις στην ΕΑΤ, στο πλαίσιο των εκθέσεων, σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων σύμφωνα με τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα του άρθρου 4 παράγραφος 11 της οδηγίας, με σκοπό την ανάπτυξη ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6, και να ενημερώνουν την έκθεση της ΕΑΤ σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 7 της οδηγίας. 15. Οι δείκτες που προβλέπουν οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να χρησιμοποιούνται από κάθε αρμόδια αρχή και αρχή εξυγίανσης προκειμένου να αξιολογούν τα ιδρύματα που ιδρύονται σε ένα κράτος μέλος, είτε κατά περίπτωση είτε ανά κατηγορία (ή, αλλιώς, ομάδα). Ως βάση κατηγοριοποίησης, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούν ως αφετηρία την κατηγοριοποίηση των ιδρυμάτων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (κατευθυντήριες γραμμές για τη 7

8 ΔΕΕΑ) (EBA/GL/2014/13), οι οποίες βασίζονται στην αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου 3. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να επιλέγουν, επιπροσθέτως ή εναλλακτικά, να κατηγοριοποιούν ή να ομαδοποιούν τα ιδρύματα προκειμένου να δημιουργούν κατηγορίες για τη διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των ιδρυμάτων όσον αφορά την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων με βάση τους υποχρεωτικούς δείκτες που ορίζονται για ορισμένα κριτήρια (πχ. μέγεθος και διασύνδεση). 16. Τα ιδρύματα πρέπει να αξιολογούνται με βάση καθένα από τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς δείκτες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και με τη σειρά που προβλέπεται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Ενδέχεται, λαμβάνοντας υπόψη τους υποχρεωτικούς δείκτες για ένα από τα κριτήρια (πχ. μέγεθος ή διασύνδεση), να προκύπτει σαφώς ότι η αφερεγγυότητα ενός ιδρύματος και η εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας θα έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα, στους όρους χρηματοδότησης ή στην ευρύτερη οικονομία, οπότε στην περίπτωση αυτή, αυτό το κριτήριο είναι καθοριστικό (δηλαδή, πρέπει να εφαρμόζονται πλήρεις υποχρεώσεις). Σε τέτοιες περιπτώσεις η σχετική αρχή δεν είναι απαραίτητο να διενεργεί λεπτομερή αξιολόγηση του ιδρύματος με βάση τα λοιπά κριτήρια και τους υποχρεωτικούς δείκτες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές, επειδή είναι ήδη σαφές ότι το σχετικό ίδρυμα είναι μη επιλέξιμο για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων. Σε άλλες περιπτώσεις, η αξιολόγηση του ιδρύματος με βάση ένα μεμονωμένο κριτήριο μπορεί να μην είναι καθοριστική αλλά, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του ιδρύματος με βάση τα υπόλοιπα κριτήρια, η αφερεγγυότητα του ιδρύματος και η εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να διαπιστωθούν ως ενδεχόμενες να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλα τα κριτήρια προτού η σχετική αρχή προβεί σε θετική αξιολόγηση της επιλεξιμότητας για εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων. 17. Επιπλέον, η αξιολόγηση δύο ή περισσότερων ιδρυμάτων με βάση ένα ειδικό κριτήριο που συνεκτιμά συγκεκριμένους δείκτες μπορεί να υποδηλώσει διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά την επιλεξιμότητα για εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων. Για παράδειγμα, δύο ιδρύματα μπορεί να ασκούν πολύ διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: το ένα μπορεί να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών, διακανονισμού και εκκαθάρισης που δεν είναι άμεσα υποκαταστάσιμες, και επομένως το ίδρυμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως συστημικό στο βαθμό που η πτώχευσή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας θα έχει 3 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθοδολογίες για τη διαδικασία εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) στο πλαίσιο του άρθρου 107 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: CP %28CP+on+draft+SREP+Guidelines%29.pdf. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κατηγοριοποιούν όλα τα ιδρύματα που υπάγονται στην εποπτική δικαιοδοσία τους στις τέσσερις κατηγορίες, με βάση το μέγεθος, τη δομή και την εσωτερική οργάνωση, και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Η κατηγοριοποίηση πρέπει να αντανακλά την αξιολόγηση του συστημικού κινδύνου που εγκυμονούν τα ιδρύματα για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 8

9 σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στα άλλα ιδρύματα, ή στους όρους χρηματοδότησης. Αντιθέτως, το άλλο ίδρυμα μπορεί να παρέχει ζωτικές οικονομικές λειτουργίες που εύκολα υποκαθίστανται από άλλους φορείς της αγοράς. 18. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν αποδίδουν στάθμιση σε κάθε κριτήριο ή δείκτη. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια είναι ικανά να εφαρμόζονται με ευέλικτο τρόπο στο πλήρες φάσμα των ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εφαρμόζουν μια στάθμιση (πχ. μια ελάχιστη στάθμιση για ορισμένα κριτήρια) εφόσον θεωρούν κάτι τέτοιο σκόπιμο στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. 19. Κατά την εφαρμογή των κριτηρίων που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να λαμβάνουν ιδίως υπόψη τον ατομικό προσδιορισμό ενός ιδρύματος ως G-SII ή O-SII 4 δυνάμει του άρθρου 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, ως επιβεβαίωση της συστημικής συνάφειας του ιδρύματος σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει να λαμβάνουν επίσης υπόψη τα ιδρύματα που εντάσσονται στην κατηγορία 1, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ. 20. Τα ιδρύματα που προσδιορίζονται ως G-SII, O-SII ή άλλα ιδρύματα της κατηγορίας 1 στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών για τη ΔΕΕΑ, πρέπει να υπόκεινται στην εφαρμογή πλήρων υποχρεώσεων. Αυτό ισχύει επειδή, με βάση την εφαρμογή της σχετικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των G-SII και των O-SII, καθίσταται σαφές ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάριση υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας αυτών των ιδρυμάτων είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση. Επομένως, δεν είναι απαραίτητη η διενέργεια λεπτομερούς αξιολόγησης τέτοιων ιδρυμάτων, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον η αφερεγγυότητα και η εκκαθάρισή τους υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, στα άλλα ιδρύματα, στους όρους χρηματοδότησης ή στην ευρύτερη οικονομία. 21. Παρά ταύτα, οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι τα ιδρύματα που δεν έχουν προσδιοριστεί ως G-SII ή O-SII δικαιούνται αυτομάτως την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων δυνάμει του άρθρου 4 της οδηγίας. Για τα εν λόγω ιδρύματα πρέπει πάντα να διενεργείται αξιολόγηση στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσον ενδείκνυνται οι απλουστευμένες υποχρεώσεις. 22. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικές ή σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις πληροφόρησης για τους σκοπούς των σχεδίων ανάκαμψης και εξυγίανσης όσον αφορά τα ιδρύματα που έχουν διαπιστωθεί επιλέξιμα για εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων οι αρχές μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν 4 δηλαδή, το καθεστώς του ιδρύματος και όχι το καθεστώς της μητρικής εταιρείας ή του ομίλου. 9

10 διαφορετικές δέσμες υποχρεώσεων σε διαφορετικές κατηγορίες ιδρυμάτων. Οι δείκτες που ορίζονται στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές και τις αρχές εξυγίανσης προκειμένου αυτές να τεκμηριώνουν την απόφασή τους σχετικά με τη φύση των απλουστευμένων υποχρεώσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο(στα) εν λόγω ίδρυμα(ιδρύματα). 23. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι τηρούνται ενήμερες σχετικά με τις αλλαγές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή στη δομή ενός ιδρύματος που συνδέονται με τα κριτήρια, προκειμένου να εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή πλήρων ή απλουστευμένων υποχρεώσεων εξακολουθεί να ενδείκνυται. Το απλουστευμένο καθεστώς πρέπει να ανακαλείται όταν η βάση για την εφαρμογή απλουστευμένων υποχρεώσεων δεν πληρούται πλέον και διαπιστώνεται ότι η αφερεγγυότητα ενός ιδρύματος και η εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα, στους όρους χρηματοδότησης ή στην ευρύτερη οικονομία. 24. Επισημαίνεται επίσης ότι η διαπίστωση ενός ιδρύματος ως επιλέξιμου για απλουστευμένες υποχρεώσεις δεν εμποδίζει την αξιολόγηση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας και ότι μπορεί να εφαρμοστεί ένα εργαλείο εξυγίανσης λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους εξυγίανσης στο άρθρο 31 της οδηγίας. Μέγεθος 25. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο του μεγέθους ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) σύνολο στοιχείων ενεργητικού β) σύνολο στοιχείων ενεργητικού/αεπ κράτους μέλους γ) σύνολο στοιχείων παθητικού. 26. Στην περίπτωση των επιχειρήσεων επενδύσεων, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι εκτός από τους προαναφερόμενους υποχρεωτικούς δείκτες: α) συνολικά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες. Διασύνδεση 27. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο της διασύνδεσης ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες 10

11 αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) στοιχεία παθητικού εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος β) στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος γ) ανεξόφλητοι χρεωστικοί τίτλοι. 11

12 Πεδίο εφαρμογής και πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 28. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσο το κριτήριο του πεδίου εφαρμογής και της πολυπλοκότητας ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) αξία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (ονομαστική) β) διασυνοριακές υποχρεώσεις γ) διασυνοριακές απαιτήσεις δ) καταθέσεις και συνολικές καλυπτόμενες καταθέσεις. Προφίλ κινδύνου 29. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης, κατά την αξιολόγηση ιδρυμάτων με βάση το κριτήριο του προφίλ κινδύνου, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του δυνατού και κατά περίπτωση, την αξιολόγηση των κινδύνων που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 97 και 107 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και η οποία διευκρινίζεται περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ. Νομικό καθεστώς 30. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης, κατά την αξιολόγηση ιδρυμάτων με βάση το κριτήριο του νομικού καθεστώτος, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα κάτωθι: (α) τις ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που το ίδρυμα έχει άδεια να ασκεί (β) κατά πόσον χρησιμοποιούνται προηγμένα μοντέλα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο. Φύση επιχειρηματικής δραστηριότητας 31. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) το επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος, η βιωσιμότητά του και η διατηρησιμότητα της στρατηγικής του ιδρύματος με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του επιχειρηματικού μοντέλου που διενεργείται στο πλαίσιο της ΔΕΕΑ σύμφωνα με τα 12

13 άρθρα 97 και 107 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και διευκρινίζεται περαιτέρω στις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ. Για το σκοπό αυτό, οι αρχές μπορούν να χρησιμοποιούν τη βαθμολογία ΔΕΕΑ που χαρακτηρίζει το επιχειρηματικό μοντέλο και την επιχειρηματική στρατηγική β) τη θέση του ιδρύματος στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται ως προς τις κρίσιμες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς που παρέχει κάθε δικαιοδοσία. Μετοχική δομή 32. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο της μετοχικής δομής ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) κατά πόσον υπάρχει συγκέντρωση ή διασπορά των μετόχων, λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τον αριθμό των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και το βαθμό πιθανής επίπτωσης της μετοχικής δομής, για παράδειγμα, στη διαθεσιμότητα ορισμένων δράσεων ανάκαμψης για το ίδρυμα. Νομική μορφή 33. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο της νομικής μορφής ενός ιδρύματος συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα ή η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: α) τη δομή ενός ιδρύματος σχετικά με το εάν το ίδρυμα είναι μέρος ενός ομίλου και, στην περίπτωση αυτή, κατά πόσον ο όμιλος έχει πολύπλοκη ή απλή δομή, και το βαθμό διασύνδεσης των οντοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοπιστωτικές και λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις β) τον τύπο σύστασης του ιδρύματος (πχ. εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία ή άλλο εταιρικό τύπο κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία). Συμμετοχή ενός ΘΣΠ ή άλλων συνεργατικών συστημάτων αμοιβαίας αλληλεγγύης 34. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να αξιολογούν τα κάτωθι όταν διαπιστώνουν κατά πόσον το κριτήριο της συμμετοχής ενός ΘΣΠ ή άλλων συνεργατικών συστημάτων αμοιβαίας αλληλεγγύης συνεπάγεται ότι η αφερεγγυότητα ενός ιδρύματος και η επακόλουθη εκκαθάρισή του υπό κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας είναι πιθανόν να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σε άλλα ιδρύματα ή στους όρους χρηματοδότησης: 13

14 α) τη λειτουργία του ιδρύματος στο σύστημα ως συμμετέχοντος ή ως κεντρικού ιδρύματος ή ως παρόχου κρίσιμων λειτουργιών σε άλλους συμμετέχοντες ή δυνητικά ως μέρους εκτεθειμένου στον κίνδυνο συγκέντρωσης του μηχανισμού β) το μέγεθος του ταμείου εγγύησης σε σχέση με τα συνολικά κεφάλαια του ιδρύματος. 14

15 Παράρτημα 1 Ορισμοί 1 Δείκτης Πεδίο εφαρμογής Ορισμός Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Σύνολο στοιχείων παθητικού Καταθέσεις παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 01.02, γραμμή 80 στήλη 010 Αξία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων παγκοσμίως (ονομαστική) Διασυνοριακές υποχρεώσεις Διασυνοριακές απαιτήσεις Υποχρεώσεις εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 01.01, γραμμή 380 στήλη 010 παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 01.02, γραμμή 300 στήλη 010 παγκοσμίως παγκοσμίως παγκοσμίως παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΠ) F 10.00, γραμμές , στήλη F 11.00, γραμμές , στήλη 030 FINREP (ΓΑΛΑ) F 10.00, γραμμές , στήλη F 11.00, γραμμές , στήλη 030 FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 20.06, γραμμές , στήλη 010, όλες οι χώρες εκτός από τη χώρα προέλευσης (άξονας z) Σημείωση: Από την υπολογισθείσα τιμή πρέπει να εξαιρούνται i) οι εσωτερικές υποχρεώσεις και ii) οι υποχρεώσεις αλλοδαπών υποκαταστημάτων και θυγατρικών έναντι συμβαλλομένων στην ίδια χώρα υποδοχής FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 20.04, γραμμές , στήλη 010, όλες οι χώρες εκτός από τη χώρα προέλευσης (άξονας z) Σημείωση: Από την υπολογισθείσα τιμή πρέπει να εξαιρούνται i) οι εσωτερικές υποχρεώσεις και ii) οι υποχρεώσεις αλλοδαπών υποκαταστημάτων και θυγατρικών έναντι συμβαλλομένων στην ίδια χώρα υποδοχής FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 20.06, γραμμές , στήλη 010, όλες οι χώρες (άξονας z) FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 20.04, γραμμές , στήλη 010, όλες οι χώρες (άξονας z) Χρεωστικοί τίτλοι παγκοσμίως FINREP (ΔΠΧΠ ή ΓΑΛΑ) F 01.02, γραμμές , στήλη Αν οι τιμές δείκτη σύμφωνα με το Παράρτημα 1 δεν είναι διαθέσιμες, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλες υποκατάστατες τιμές (proxies), εφόσον υπάρχουν (πχ. από εθνικές ΓΑΛΑ). Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης πρέπει να διασφαλίζουν ότι αυτές οι υποκατάστατες τιμές (proxies) επεξηγούνται δεόντως και συσχετίζονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τους ορισμούς που δίδονται στο παράρτημα 1. 15

16 Παράρτημα 2 Προαιρετικοί δείκτες 1 Προαιρετικός δείκτης Σύνολο στοιχείων ενεργητικού Συνολική έκθεση σε κίνδυνο λόγω αθέτησης Συνολική έκθεση σε κίνδυνο λόγω αθέτησης/ ΑΕΠ κράτους μέλους Σύνολο στοιχείων ενεργητικού/ ΑΕΠ κράτους μέλους Συνολικά σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού Συνολικές υποχρεώσεις Σύνολο χρημάτων πελατών Σύνολο στοιχείων ενεργητικού πελατών Σύνολο εσόδων από αμοιβές και προμήθειες Χρηματιστηριακή αξία Αξία στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη Αξία εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (ονομαστική) Υποχρεώσεις εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος Διασυνοριακές υποχρεώσεις Διασυνοριακές απαιτήσεις Ανεξόφλητοι Χρεωστικοί τίτλοι Αξία εγχώριων πράξεων πληρωμής Σύνολο καταθέσεων Σύνολο καλυπτόμενων καταθέσεων Καταθέσεις ιδιωτικού τομέα από καταθέτες εντός ΕΕ Αξία δανείων ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων των δεσμευτικών δανειακών διευκολύνσεων και των κοινοπρακτικών δανείων Αριθμός δανείων ιδιωτικού τομέα Αριθμός λογαριασμών καταθέσεων επιχειρήσεις Αριθμός λογαριασμών καταθέσεων ιδιώτες Αριθμός πελατών λιανικής Αριθμός εγχώριων θυγατρικών και υποκαταστημάτων Αριθμός θυγατρικών και υποκαταστημάτων εξωτερικού (αναλύεται σε θυγατρικές και υποκαταστήματα που έχουν ιδρυθεί σε άλλα κράτη μέλη και τρίτες χώρες) Συμμετοχή υποδομής χρηματοπιστωτικής αγοράς Κρίσιμες λειτουργίες που παρασχέθηκαν από το ίδρυμα σε άλλες εταιρείες του ομίλου ή από ομίλους εταιρειών στο ίδρυμα Κρίσιμες λειτουργίες και βασικοί επιχειρηματικοί τομείς σε κάθε σχετική δικαιοδοσία, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών σε άλλα ιδρύματα Υπηρεσίες εκκαθάρισης, πληρωμών και διακανονισμού που παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες στην αγορά ή άλλους, και αριθμός άλλων παρόχων διαθέσιμων στην αγορά Υπηρεσίες πληρωμών που παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες στην αγορά ή άλλους και αριθμός άλλων παρόχων διαθέσιμων στην αγορά Γεωγραφική ανάλυση της δραστηριότητας του ιδρύματος (περιλαμβανομένου του αριθμού των δικαιοδοσιών όπου δραστηριοποιούνται το ίδρυμα και οι θυγατρικές οντότητες, και του μεγέθους των δραστηριοτήτων) Το μερίδιο του ιδρύματος στην αγορά ανά επιχειρηματικό τομέα ανά δικαιοδοσία (για 16

17 Προαιρετικός δείκτης παράδειγμα, αποδοχή καταθέσεων, ενυπόθηκα δάνεια λιανικής, ακάλυπτα δάνεια, πιστωτικές κάρτες, δανεισμός ΜΜΕ, εταιρικός δανεισμός, χρηματοδότηση εμπορίου, δραστηριότητες πληρωμών και παροχή άλλων κρίσιμων υπηρεσιών) Δάνεια ιδιωτικού τομέα σε εγχώριους δανειολήπτες Δάνεια ιδιωτικού τομέα σε δανειολήπτες μιας συγκεκριμένης περιοχής Ενυπόθηκα δάνεια σε δανειολήπτες εντός ΕΕ Ενυπόθηκα δάνεια σε εγχώριους δανειολήπτες Δάνεια λιανικής σε δανειολήπτες εντός ΕΕ Δάνεια λιανικής σε εγχώριους δανειολήπτες Βαθμολογία ΔΕΕΑ (συνολική) Βαθμοί ΔΕΕΑ για την κεφαλαιακή επάρκεια, την επάρκεια ρευστότητας, την αξιολόγηση της εσωτερικής διακυβέρνηση και των ελέγχων σε επίπεδο ιδρύματος Ρυθμιζόμενες δραστηριότητες που το ίδρυμα έχει άδεια να ασκεί Κατά πόσον χρησιμοποιούνται προηγμένα μοντέλα για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς και λειτουργικό κίνδυνο Το συνολικό επιχειρηματικό μοντέλο του ιδρύματος, η βιωσιμότητα και η διατηρησιμότητα της στρατηγικής του ιδρύματος με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης του επιχειρηματικού μοντέλου που διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη ΔΕΕΑ Η θέση του ιδρύματος στις δικαιοδοσίες όπου δραστηριοποιείται όσον αφορά τις κρίσιμες λειτουργίες και τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς σε κάθε δικαιοδοσία Κατά πόσον οι μέτοχοι είναι συγκεντρωμένοι ή διεσπαρμένοι, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή και τον βαθμό στον οποίο η μετοχική δομή μπορεί να έχει επίπτωση, για παράδειγμα, τη διαθεσιμότητα ορισμένων δράσεων ανάκαμψης για το ίδρυμα Η δομή ενός ιδρύματος προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο το ίδρυμα είναι μέρος ενός ομίλου και, στην περίπτωση αυτή, κατά πόσον ο όμιλος έχει πολύπλοκη ή απλή δομή, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοπιστωτικές και λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις Ο τύπος σύστασης του ιδρύματος (πχ. εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμη εταιρεία ή άλλος εταιρικός τύπος κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία) Η λειτουργία του ιδρύματος στο σύστημα ως συμμετέχοντος ή ως κεντρικού ιδρύματος ή ως παρόχου κρίσιμων λειτουργιών σε άλλους συμμετέχοντες ή, δυνητικά, ως μέρους εκτεθειμένου σε κίνδυνο συγκέντρωσης του μηχανισμού Το μέγεθος του ταμείου εγγύησης σε σχέση με τα συνολικά κεφάλαια του ιδρύματος Ο τύπος του συστήματος αμοιβαίας αλληλεγγύης και οι πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου Ο βαθμός διασύνδεσης σε άλλους συμμετέχοντες σε ΘΣΠ 1 Όλοι οι υποχρεωτικοί δείκτες που αφορούν ένα μεμονωμένο κριτήριο περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προαιρετικών δεικτών. Οι αρμόδιες αρχές και οι αρχές εξυγίανσης μπορούν να συνεκτιμούν τους εν λόγω δείκτες επιπροσθέτως, όταν αξιολογούν τα ιδρύματα με βάση άλλα κριτήρια (ήτοι τα κριτήρια σε σχέση με τα οποία ο σχετικός δείκτης δεν έχει οριστεί ως υποχρεωτικός δείκτης). 17

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/03 19/07/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή για τους σκοπούς του άρθρου 84 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/59/EΕ 1 1. Συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/10 16 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων καθορίζονται οι όροι εφαρμογής του άρθρου 131 παράγραφος 3 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (CRD) σχετικά με την εκτίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2018/01 16/01/2018 Κατευθυντήριες γραμμές για την ενιαία δημοσιοποίηση στοιχείων δυνάμει του άρθρου 473α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις για τον μετριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα EBA/GL/2012/5 Λονδίνο, 27.07.2012 Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινοποιήσεις διαβατηρίου για μεσίτες πιστώσεων βάσει της οδηγίας για την ενυπόθηκη πίστη 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης EBA/GL/2015/21 19.05.2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα ελάχιστα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται το σχέδιο αναδιοργάνωσης της επιχείρησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/12 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τις καθυστερήσεις και τις κατασχέσεις 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο, πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Κατευθυντήριες γραμμές για τις διαδικασίες καταγγελίας σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβάσεων της δεύτερης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κριτήρια καθορισμού του ελάχιστου χρηματικού ποσού της ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/REC/2017/02 26/01/2018 ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΟΜΙΛΟΥ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων Καθεστώς των συστάσεων 1. Το παρόν έγγραφο περιέχει συστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση του δείκτη κάλυψης ρευστότητας για τη συμπλήρωση της δημοσιοποίησης στοιχείων διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας δυνάμει του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/08 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση αποδοχών Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες ερείδονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/14 23 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ουσιώδη, αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών και τη συχνότητα δημοσιοποίησης βάσει του άρθρου 432 παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ Η ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ EBA/GL/2015/07 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/13 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κοινές διαδικασίες και μεθόδους για τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ EBA/GL/2015/01 11.05.2015 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τους εθνικούς προσωρινούς καταλόγους των πλέον αντιπροσωπευτικών υπηρεσιών που συνδέονται με λογαριασμό πληρωμών και υπόκεινται στην καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/09 04/01/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διορθώσεις στην τροποποιημένη μέση σταθμική διάρκεια χρεωστικών τίτλων δυνάμει του άρθρου 340 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/05 07/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και του ελεγκτικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας;

Δημόσια διαβούλευση. Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις. 1 Τι είναι τράπεζα; Και γιατί οι τράπεζες χρειάζονται άδεια λειτουργίας; Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και τον οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή αναπροσαρμογής για τις μεταβλητές αποδοχές Περιεχόμενα Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον εφαρμοστέο υποθετικό συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/11 19 Δεκεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον προσδιορισμό μέτρων για τη μείωση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης και τις περιστάσεις στις οποίες μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY IMPORTANT INSTITUTIONS O-SII) & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά

Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά Κατευθυντήριες γραμμές Κανόνες και διαδικασίες ΚΑΤ σχετικά με την αθέτηση υποχρέωσης συμμετεχόντων σε αυτά 08/06/2017 ESMA70-151-294 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 3 2 Ορισμοί... 4 3 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2013/02 20 Δεκεμβρίου 2013 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφαλαιακά μέτρα για τη χορήγηση δανείων σε ξένο νόμισμα σε δανειολήπτες που δεν έχουν προβεί σε αντιστάθμιση του συναλλαγματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA-BoS-15/106 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις μεθόδους καθορισμού των μεριδίων αγοράς για υποβολή πληροφοριών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ]

ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] EL ECB-PUBLIC ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας ΕΤΟΣ] σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.1.2015 L 15/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/81 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 2014 περί ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές Αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον περαιτέρω καθορισμό των δεικτών παγκόσμιας συστημικής σημασίας και τη δημοσιοποίησή τους Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor

Συστάσεις της ΕΑΤ. αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor 11 Ιανουαρίου 2013 EBA/REC/2013/01 Συστάσεις της ΕΑΤ αναφορικά με την εποπτεία των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή των τραπεζών στην επιτροπή καθορισμού του Euribor Συστάσεις αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (OTHER SYSTEMICALLY

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για την καθιέρωση συνεπών, αποδοτικών και αποτελεσματικών ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

ECB-PUBLIC. 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42. EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/81) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/02 08/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων που προβλέπονται στην οδηγία 2014/49/ΕΕ 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.11.2017 COM(2017) 661 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την επανεξέταση των άρθρων 13, 18 και 45 όσον αφορά τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4556, 18.3.2016 Ν. 20(Ι)/2016 20(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΕΠΕΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/23.1.2018 Θέμα: Εξειδίκευση των προϋποθέσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ομίλου του εσωτερικού άρθρου 14 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4489, 30.1.2015 Ν. 6(Ι)/2015 6(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L176, 27.6.2013, σ. 338.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2015 L 244/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1555 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Μαΐου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2014 COM(2014) 140 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016

Κατευ. θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων λιανικής τραπεζικής EBA/GL/2015/18 22/03/2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (POG) EBA/GL/2015/18 22/03/2016 Κατευ θυντήριες γραμμές σχετικά με τις ρυθμίσεις επίβλεψης και διακυβέρνησης προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/04 19/10/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων βάσει της οδηγίας 2014/49/ΕΕ Περιεχόμενα 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/11 04/08/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης δυνάμει του όγδοου μέρους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6.4.2018 L 90/105 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/546 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων που αφορούν ίδια κεφάλαια (ΕΚΤ/2018/10) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ EBA/GL/2017/11 21/03/2018. Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση EBA/GL/2017/11 21/03/2018 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών 1. Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA-BoS-14/181 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φερεγγυότητα ομίλου EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ EBA/GL/2016/10 10/02/2017 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πληροφορίες ΔΑΕΕΚ και ΔΑΕΕΡ που συλλέγονται για τους σκοπούς της ΔΕΕΑ 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα