Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, Ιανουάριος 2015"

Transcript

1 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: Σχεδιασµός εξειδικευµένης Μεθόδου Πιστο οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά τυξη λειτουργικού Μητρώου ιστο οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην ιστο οίηση ρώτης σειράς ΕΠΦ, εριλαµβανοµένων των ε ωφεληθέντων α ό τις εκ αιδευτικές δράσεις στις τρεις εριφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική Κεντρική Μακεδονία υτική Μακεδονία» Αρ. ιακήρυξης: 01/2015 Στο λαίσιο της Πράξης: Πρόγραµµα «ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού Του Ε.Π. «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού» / Άξονας 5, «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΠΣ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΑΕ ΠΡΑΞΗΣ : 2012ΣΕ Αθήνα, Ιανουάριος

2 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΚΕΚ/ΚΨΥ) ου εδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα, Αναθέτουσα αρχή οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166, Τ.Κ Τηλέφωνο: Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στο ΦΕΚ ηµοσίων Συµβάσεων: 02/01/2015 Ηµεροµηνία ηµοσίευσης στον 03/01/ /01/2015 Ελληνικό Τύ ο: Ηµεροµηνία Ανάρτησης της ιακήρυξης στη ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ ΗΣ 07/01/2015 Τρό ος υ οβολής ροσφορών - Α οσφράγιση Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (εφεξής Ε.Σ.Η. Η.Σ. ή το σύστηµα) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος. Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους υ οψήφιους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/2007 και συµ ληρωµατικά στο Π.. 118/2007, κατά το µέρος ου δεν ροσκρούουν στο Ν. 4155/2013 και την αρα άνω Υ.Α. Η Α οσφράγιση των ροσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του Ν. 2

3 Τό ος υ οβολής ροσφορών Καταληκτική Ηµεροµηνία και Ώρα Υ οβολής Προσφορών: Είδος σύµβασης: Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης: Προϋ ολογισµός: ιάρκεια της Σύµβασης ΣΑΕ ου βαρύνει η δα άνη: Χρηµατοδότηση 4155/2013. ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η ιαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 09/02/2015 και ώρα 13:00 Μετά την αρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υ άρχει η δυνατότητα υ οβολής ροσφοράς στο σύστηµα. Σύµβαση αροχής υ ηρεσιών (Προµήθειες Υ ηρεσίες Π/Υ κάτω των ορίων) Η λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά ,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( ,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%). εν ροβλέ εται η άσκηση δικαιώµατος ροαίρεσης. Μέχρι οκτώ (8) µήνες α ό την υ ογραφή της Σύµβασης 2012ΣΕ Ευρω αϊκό Κοινωνικό Ταµείο και Εθνικοί Πόροι. 3

4 Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 Α.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 8 Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΡΘΡΟ 3. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΛΟΓΟΙ ΑΡΘΡΟ 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ I. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ II. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΙΙ. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΑΝΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙV. ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 14. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 15. ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 16. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 17. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

5 ΑΡΘΡΟ 18. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 19. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 20. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ / ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΡΘΡΟ 21. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 24. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β.1.1. Η Πράξη µε διακριτικό τίτλο: Πρόγραµµα ΑΦΝΗ Β.1.2. Η αρχιτεκτονική του Προγράµµατος ΑΦΝΗ Β.1.3. Το Περιεχόµενο του Υ οέργου (2) µε διακριτικό τίτλο: «Ανά τυξη Εκ αιδευτικού Υλικού για την Κατάρτιση του ανθρώ ινου δυναµικού ου α ασχολείται στην κατ οίκον φροντίδα ψυχικά ασθενών, ασθενών µε άνοια και ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» Β.2. ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ - ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Β.3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Β.3.1 Τρό ος υ οβολής: Β.3.2 Περιεχόµενο τεχνικής ροσφοράς: Β.3.3 Προσκόµιση ΜΕΡΟΣ Γ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Γ.1. Κριτήρια αξιολόγησης Γ. 2. ιαδικασία ΜΕΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ) Περιεχόµενα υ οφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Αξιολόγηση λέον συµφέρουσας ροσφοράς: ΑΡΘΡΟ 1. Αντικείµενο της Σύµβασης ΑΡΘΡΟ 2. Προθεσµία Χρονοδιάγραµµα Παραδοτέα ΑΡΘΡΟ 3. Συµβατικές Εγγυήσεις ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης

6 ΑΡΘΡΟ 5. Υ οχρεώσεις Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 6. Εµ ιστευτικότητα ΑΡΘΡΟ 7. Πνευµατικά ικαιώµατα ΑΡΘΡΟ 8. Παράδοση Παραλαβή Υ ηρεσιών και Παραδοτέων ΑΡΘΡΟ 9. Αµοιβή του Αναδόχου - Όροι ληρωµής ΑΡΘΡΟ 10. Ποινικές Ρήτρες ΑΡΘΡΟ 11. Καταγγελία ΑΡΘΡΟ 12. Έκ τωση Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 13. Ανωτέρα βία ΑΡΘΡΟ 14. Τρο ο οίηση σύµβασης ΑΡΘΡΟ 15. Εφαρµοστέο ίκαιο Ε ίλυση ιαφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

7 Η διακήρυξη α οτελείται α ό: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Μέρος Α : Μέρος Β : Μέρος Γ : Γενικοί και Ειδικοί Όροι ιαγωνισµού Αντικείµενο Υ ηρεσιών/ Παραδοτέα Χρονοδιάγραµµα /Περιεχόµενο Τεχνικής ροσφοράς Κριτήρια Αξιολόγησης - ιαδικασία Μέρος : Οικονοµική Προσφορά - Αξιολόγηση λέον συµφέρουσας ροσφοράς Παράρτηµα 1 Όροι Σύµβασης - Σχέδιο Σύµβασης 7

8 ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ιαγωνισµός διέ εται α ό τις διατάξεις του αρόντος και τις ακόλουθες διατάξεις: 1. του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες ιατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 2. του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/ ) «Ηλεκτρονική ε ιτήρηση υ όδικων και άλλες διατάξεις» (άρθ. 9, αρ.4β). 3. του Π.. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ροµηθειών και υ ηρεσιών», ό ως τρο ο οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε ιτρο ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005 (ΦΕΚ Α/64)» ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 4. των άρθρων του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 295) «Περί ηµόσιου λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του κράτους και άλλες διατάξεις», ό ως ισχύει. 5. του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει, ου εφαρµόζονται συµ ληρωµατικά, αναλογικά και κατά το µέρος, ου δεν ροσκρούουν στη φύση των υ ηρεσιών, στις διατάξεις του Π.. 60/2007, του Ν. 4155/2013 και των εκτελεστικών του Υ.Α. 6. του Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή ανα τυξιακών αρεµβάσεων για την ρογραµµατική ερίοδο » (ΦΕΚ Α/267), ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 7. του Νόµου 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και το ικό Τύ ο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/2007). 8. του Νόµου 2362/1995 «Περί ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 247/1995), ό ως ισχύει. 9. του Νόµου 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 8

9 θεµάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1995), ό ως ισχύει. 10. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 11. του άρθρου 26 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ Α/226) «Συντάξεις ηµοσίου, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασ. εφεδρεία ΚΛΑ ΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ» για τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων ε ί δηµόσιων διαγωνισµών. 12. του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ ογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοι ές διατάξεις». 13. του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 14. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/ ) «ιοικητικές Α λουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώ ων και Υ ηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τρο ο οίηση ιατάξεων του Π.. 318/1992 (Α 161) και λοι ές ρυθµίσεις. 15. Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/1/ ) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», οι ο οίες τυγχάνουν εφαρµογής στον αρόντα ιαγωνισµό. 16. τη διάταξη της αρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 «Ανεξάρτητη Αρχή ηµ. Συµβάσεων /ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ /ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ /Ε ιµελητήρια κλ» (ΦΕΚ Α 204) ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 17. την Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)» 18. την Υ ουργική Α όφαση Συστήµατος ιαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/ , αρ. ρωτ /ΕΥΣ1749/ ), ό ως τρο ο οιήθηκε και ισχύει. 19. την K.Y.A. µε αριθµό Π1/23807/ (ΦΕΚ Β' 3400/ ) για τα θέµατα 9

10 λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµόσιων Συµβάσεων του Υ ουργείου Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων. 20. την Υ.Α. ΙΣ//2011 (ΥΑ ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ ΦΕΚ Β/ ) «ιενέργεια διαδικασίας κληρώσεως για µέλη συλλογικών οργάνων της διοίκησης για δηµόσιους διαγωνισµούς κλ (556915)». 21. του µε Α.Π /Γ ΑΑΠ4632/ΕΥΘΥ1/ Εγχειρίδιο ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ό ως ισχύει. 22. του µε Α.Π /Γ ΑΠΠΠ 5537/ Οδηγό Συστήµατος ιαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων, ό ως ισχύει. 23. Την µε αρ. ρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 4726/ Α όφαση του γεν. Γραµµατέα Υ. Υγείας για την ένταξη της Πράξης: «Πρόγραµµα «ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και ιστο οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Ε ιµελητών Προσω ικής Φροντίδας ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» στο Ε.Π. Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού µε κωδικό MIS Την µε αρ. ρωτ. ΕΥΤΥΚΑ 3565/ η Τρο ο οίηση Πράξης ««Πρόγραµµα «ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού», µε κωδικό MIS στο Ε.Π. «Ανά τυξη Ανθρω ίνου υναµικού» την µε αρ. συνεδρ.154/ α όφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, µε την ο οία ροκηρύσσεται ο διαγωνισµός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης. 26. την µε αριθµ. 4917/Φ.ΠΡΟΕΓΚ / ροέγκριση δηµο ράτησης της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής. 10

11 Η αναφορά της αρούσας σε νοµοθετήµατα νοείται ότι γίνεται µόνο ρος ρύθµιση ζητηµάτων, ου δεν ρυθµίζονται κατά τρό ο ολοκληρωµένο α ό την ίδια τη διακήρυξη. Α.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι το Κέντρο Ε αγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής ιεύθυνση: οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166, Αθήνα, Ελλάδα, ΤΚ10445 Τηλ Fax Αρµόδιος για αροχή ληροφοριών: Κόσσυφα Ελένη ΑΡΘΡΟ 1. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός θα ραγµατο οιηθεί µε χρήση της λατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής ύλης του συστήµατος. Οι ροσφορές υ οβάλλονται α ό τους υ οψήφιους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ου ορίζει η αρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/ ), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)», στο Π.. 60/2007 και συµ ληρωµατικά στο Π.. 118/ ιαδικτυακός τό ος υ οβολής ροσφορών: Η ιαδικτυακή ύλη 11

12 του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 3. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ οβολής ροσφορών δεν µ ορεί να είναι µικρότερη των 30 ηµερών α ό την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ροκήρυξης στο Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων και στον ελληνικό τύ ο. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 1. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς α αιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υ ογραφή, χορηγούµενη α ό ιστο οιηµένη αρχή αροχής ψηφιακής υ ογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η. Η.Σ. - ιαδικτυακή ύλη 2. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία : 2.1 Οι οικονοµικοί φορείς αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας του συστήµατος και α ό τον σύνδεσµο «Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό ( αρέχοντας τις α αραίτητες ληροφορίες και α οδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτο οιούµενοι ως εξής: Όσοι α ό τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης) ου αυτοί κατέχουν α ό το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα 12

13 Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες των κρατών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης, οι ο οίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµ ληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτο οιούνται µε χρήση των δια ιστευτηρίων ου κατέχουν α ό το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτο οίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη α ό το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. Οι οικονοµικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτο οιούνται α ό τη ΓΓΕ α οστέλλοντας: - είτε υ εύθυνη δήλωση ψηφιακά υ ογεγραµµένη µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή ιστο οιητικό σε µορφή αρχείου.pdf µε ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική, ό ως αυτά ροσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις ροµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υ ηρεσιών του Π.. 60/2007, και σύµφωνα µε τους ροβλε όµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα ο οία να δηλώνεται / α οδεικνύεται η εγγραφή του σε ε αγγελµατικό ή εµ ορικό µητρώο, ροσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυ η µορφή ( ρωτότυ ο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υ ηρεσία. 13

14 3. Το αίτηµα εγγραφής υ οβάλλεται α ό όλους τους υ οψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. Ο υ οψήφιος χρήστης ενηµερώνεται α ό το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υ οψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργο οίησης λογαριασµού ως ιστο οιηµένος χρήστης και ροβαίνει στην ενεργο οίηση του λογαριασµού του. ΑΡΘΡΟ 3. ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ηµεροµηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ ΗΣ την 07/01/ Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στις ανελλήνιας κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες ΗΧΩ των ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την 03/01/2015 και 05/01/2015 αντίστοιχα. 3. Περίληψη της διακήρυξης δηµοσιεύτηκε στο τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων του Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως την 778/ Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων). 02/01/2015 (ΦΕΚ 4. Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισµού γίνεται α ό την διαδικτυακή ύλη του Ε.Σ.Η. Η.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 και της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ). ΑΡΘΡΟ 4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 14

15 1. Οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να ζητήσουν α ό την Αναθέτουσα Αρχή, συµ ληρωµατικές ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το εριεχόµενο της αρούσας το αργότερο δέκα (10) ηµέρες ριν α ό την καταληκτική ηµεροµηνία της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών. Τα αιτήµατα υ οβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. Για να υ οβληθούν αιτήµατα αροχής συµ ληρωµατικών ληροφοριών διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόµενοι ρέ ει να είναι εγγεγραµµένοι στο σύστηµα του Ε.Σ.Η. Η.Σ. δηλαδή να διαθέτουν σχετικά δια ιστευτήρια ου τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό ρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων α αιτείται να είναι ψηφιακά υ ογεγραµµένο. 2. Οι αρα άνω ληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά και ταυτόχρονα σε όλους τους ενδιαφερόµενους στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. το αργότερο έντε (5) ηµέρες ριν α ό τη διενέργεια του διαγωνισµού. 3. Κανένας υ οψήφιος δεν µ ορεί να ε ικαλεστεί ροφορικές α αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Μετά την κατάθεση και την α οσφράγιση των ροσφορών καµία διευκρίνιση, τρο ο οίηση ή α όκρουση όρου της διακήρυξης ή των ροσφορών καθώς και υ οβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, λην των διευκρινίσεων ου τυχόν θα ζητηθούν α ό την Ε ιτρο ή ιενέργειας του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 15

16 1. Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ε ιλογή Αναδόχου για το Έργο: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και ενήλικων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού: «Σχεδιασµός εξειδικευµένης Μεθόδου Πιστο οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά τυξη λειτουργικού Μητρώου ιστο οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην ιστο οίηση ρώτης σειράς ΕΠΦ, εριλαµβανοµένων των ε ωφεληθέντων α ό τις εκ αιδευτικές δράσεις», ου εντάσσεται στην Πράξη «Πρόγραµµα «ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού» του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Εδραίωση της Μεταρρύθµισης στον Τοµέα της Ψυχικής Υγείας» του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού», ου συγχρηµατοδοτείται α ό το ΕΚΤ. 2. Το αντικείµενο του Έργου εριγράφεται αναλυτικά στο ΜΕΡΟΣ Β της αρούσας και οι όροι της σύµβασης µεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής εριγράφονται στο Παράρτηµα 1 Όροι Σύµβασης, ου συνιστά ανα όσ αστο µέρος της αρούσας. ια ραγµάτευση των όρων της σύµβασης δεν ε ιτρέ εται. 3. Η ροθεσµία εκτέλεσης του Έργου ορίζεται µέχρι οκτώ (8) µήνες α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Η ροθεσµία µ ορεί να αραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, ου συνιστά αντικειµενική αδυναµία εµ ρόθεσµης εκτέλεσης ή ανωτέρα βία, µε αιτιολογηµένη α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιµήµατος. Σε κάθε ερί τωση, η υλο οίηση του Έργου, µετά την ό οια αράταση ή µετάθεση τυχόν χορηγηθεί, θα ρέ ει να έχει ολοκληρωθεί εντός των α ώτατων ορίων ου εκάστοτε ισχύουν για την υλο οίηση έργων ου συγχρηµατοδοτούνται α ό το ΕΣΠΑ Γίνονται δεκτές ροσφορές µόνο σύµφωνα µε τους όρους της αρούσας. 16

17 5. εν γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες, ροσφορές ου υ οβάλλονται για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών καθώς και εναλλακτικές ροσφορές. ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Ο ροϋ ολογισµός του Έργου ανέρχεται στο οσό των ,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ( ,00 ευρώ µε ΦΠΑ 23%). 2. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης είναι η λέον συµφέρουσα α ό οικονοµική ά οψη ροσφορά. 3. Το Έργο εντάσσεται στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανά τυξη Ανθρώ ινου υναµικού», ου συγχρηµατοδοτείται α ό το ΕΚΤ. 4. Η δα άνη θα βαρύνει τον ροϋ ολογισµό της Πράξης µε τίτλο «Πρόγραµµα «ΑΦΝΗ»: Αναβάθµιση και Πιστο οίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των Φροντιστών ατόµων µε ροβλήµατα ψυχικής υγείας, ασθενών µε άνοια και ενηλίκων ατόµων του φάσµατος του αυτισµού». 5. Το σύνολο των δα ανών του Έργου (κοινοτική συνδροµή και εθνική συµµετοχή), θα βαρύνουν τις ιστώσεις του Προγράµµατος ηµοσίων Ε ενδύσεων, και συγκεκριµένα τον ενάριθµο κωδικό Συλλογικής Α όφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 2012ΣΕ ΑΡΘΡΟ 7. ΟΡΙΣΜΟΙ Οι ακόλουθοι όροι έχουν, λην της ερί τωσης ου τα συµφραζόµενα α αιτούν διαφορετικά, τις έννοιες ου τους α οδίδονται στη συνέχεια: Αναθέτουσα Αρχή: Το Κέντρο Ε αγγελµατικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής (ΚΕΚ/ΚΨΥ), ου εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Μελετίου αρ. 166 Τ.Κ , Ελλάδα. 17

18 ιαγωνισµός: ο αρών διαγωνισµός ου διενεργείται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε το θεσµικό λαίσιο, ως ανωτέρω εκτέθη. Έργο /υ ηρεσίες : «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης ΕΠΦ ασθενών µε άνοια και Μεθόδου Πιστο οίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ΕΠΦ, ανά τυξη λειτουργικού Μητρώου ιστο οιηµένων ΕΠΦ και Μηχανισµού σύζευξης ροσφοράς - ζήτησης εργασίας ΕΠΦ, υ οστήριξη φορέα διαχείρισης του Μητρώου στην ιστο οίηση ρώτης σειράς ΕΠΦ, εριλαµβανοµένων των ε ωφεληθέντων α ό τις εκ αιδευτικές δράσεις» Προϋ ολογισµός: Η εκτιµώµενη α ό την Αναθέτουσα Αρχή ως µέγιστη δα άνη για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. Υ οψήφιος: Το φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ένωση ροσώ ων/ κοινο ραξία, ου συµµετέχει στο διαγωνισµό και υ οβάλλει ηλεκτρονικά ροσφορά µε σκο ό τη σύναψη Σύµβασης µε την Αναθέτουσα Αρχή. Εκ ρόσω ος: Ο υ ογράφων την ροσφορά ου µ ορεί να είναι ο νόµιµος εκ ρόσω ος του υ οψήφιου αν είναι νοµικό ρόσω ο ή, στην ερί τωση ου αυτή δεν υ ογράφεται α ό τον αρα άνω, ρόσω ο εξουσιοδοτηµένο ρος τούτο µε ειδικό ληρεξούσιο α ό τον υ οψήφιο ή σε ερί τωση ένωσης ροσώ ων, ρόσω ο εξουσιοδοτηµένο ρος τούτο µε συµβολαιογραφικό ληρεξούσιο α ό όλα τα µέλη της ένωσης. Υ εύθυνη δήλωση: Ό ου στην αρούσα γίνεται αναφορά σε υ εύθυνη δήλωση εννοείται της αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ό ως εκάστοτε ισχύει, η ο οία υ ογράφεται ηλεκτρονικά (ψηφιακή υ ογραφή) και δεν α αιτείται να είναι θεωρηµένη για το γνήσιο της υ ογραφής. Σε χώρες ό ου δεν ροβλέ εται υ εύθυνη δήλωση, αυτή µ ορεί να αντικατασταθεί α ό ένορκη βεβαίωση ή ισοδύναµο 18

19 έγγραφο για αλλοδα ά φυσικά ή νοµικά ρόσω α ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε αγγελµατικού οργανισµού. Ε ιτρο ή ιενέργειας ιαγωνισµού ή Ε ιτρο ή: Η Ε ιτρο ή, ου ορίζεται α ό την Αναθέτουσα Αρχή για τη διενέργεια του ιαγωνισµού, η ο οία γνωµοδοτεί για κάθε θέµα κατά τη διενέργειά του εριλαµβανόµενης της αξιολόγησης των ροσφορών και των ενστάσεων/ ροσφυγών των υ οψηφίων. Ανάδοχος: Ο υ οψήφιος ου θα ε ιλεγεί να συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή για την αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών σύµφωνα µε τον τρό ο και τη διαδικασία ου εριγράφονται στο αρόν τεύχος. Κατακύρωση ή κατακυρωτική α όφαση: Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την ο οία εγκρίνεται η τελική ε ιλογή του Αναδόχου για την υλο οίηση των υ ηρεσιών. Σύµβαση: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η ο οία καταρτίζεται µετά την κατακύρωση και το εριεχόµενο της, ε ί του ο οίου δεν χωρεί δια ραγµάτευση, ε ισυνά τεται στην αρούσα ως Παράρτηµα 1. Ε ιτρο ή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου: Η Ε ιτρο ή ου ορίζεται α ό την Αναθέτουσα Αρχή ως αρµόδια για την αρακολούθηση και αραλαβή των υ ηρεσιών / αραδοτέων και του Έργου. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Οι εριεχόµενοι στην διακήρυξη όροι και α αιτήσεις είναι υ οχρεωτικοί. Η µη τήρησή τους καθιστά α αράδεκτη την ροσφορά του υ οψηφίου και την α οκλείει α ό ο οιαδή οτε αξιολόγηση. 2. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υ οψηφίου, ο ο οίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα α οζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 19

20 συνε άγεται λήρη και ανε ιφύλακτη α οδοχή εκ µέρους του υ οψηφίου όλων των όρων της αρούσας. 3. Ο χρόνος υ οβολής της ροσφοράς και ο οιαδή οτε ηλεκτρονική ε ικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα α ό το σύστηµα µε υ ηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/2013 και το άρθρο 6 της Υ.Α. Π1-2390/2013 «Τεχνικές λε τοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.)». Η αροχή των υ ηρεσιών χρονοσήµανσης α οδεικνύεται µε σχετική ηλεκτρονική ε ιβεβαίωση λήψης, η ο οία διαβιβάζεται στο χρήστη µέσω του Ε.Σ.Η. Η.Σ. µε ασφαλή κρυ τογραφηµένο τρό ο και η ο οία ε έχει θέση εγγράφου βέβαιης χρονολογίας. 4. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε ο οιοδή οτε στάδιο το διαγωνισµό, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να ε αναλάβει αυτόν χωρίς καµιά υ οχρέωση για καταβολή α οζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους υ οψηφίους. 5. Οι υ οψήφιοι δε δικαιούνται σε καµία ερί τωση α οζηµίωση για δα άνες σχετικές µε τη σύνταξη και υ οβολή των στοιχείων ου αναφέρονται στην αρούσα,.χ. Φακέλων Προσφοράς κλ. 6. Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ενώσεις/κοινο ραξίες υ οψηφίων, ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, όλα τα µέλη της ένωσης/κοινο ραξίας ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε ερί τωση ανάθεσης της σύµβασης στην ένωση/κοινο ραξία η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι λήρους εκτελέσεως της σύµβασης. Σε ερί τωση ου, εξ αιτίας ανικανότητας για ο οιοδή οτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης δε µ ορεί να αντα οκριθεί στις υ οχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των ροσφορών, τα υ όλοι α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής ροσφοράς 20

21 µε την ίδια τιµή. Εάν η αρα άνω ανικανότητα ροκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ όλοι α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υ όλοι α µέλη της ένωσης και στις δύο ερι τώσεις µ ορούν να ροτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα α ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 7. Η Αναθέτουσα Αρχή ε ιφυλάσσεται, εφόσον το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν α ό τους υ οψηφίους. 8. Η Αναθέτουσα Αρχή ε ιφυλάσσεται να α ορρίψει µε αιτιολογηµένη α όφαση ροσφορά υ οψηφίου, όταν α οδειχθεί, ότι τα εριλαµβανόµενα σε αυτή στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η α όφαση α όρριψης λαµβάνεται α ό την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα α ό το στάδιο στο ο οίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. 9. Προσφορές ου είναι αόριστες και ανε ίδεκτες εκτίµησης ή είναι υ ό αίρεση α ορρί τονται ως α αράδεκτες µετά α ό ροηγούµενη γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση των α οτελεσµάτων του διαγωνισµού οργάνου. 10. Το αντικείµενο της αρούσας εριλαµβάνει το σύνολο των ζητουµένων µε τη διακήρυξη υ ηρεσιών. Προσφορές για µέρος των ζητουµένων µε την αρούσα υ ηρεσιών καθώς και εναλλακτικές ροσφορές δεν γίνονται δεκτές και α ορρί τονται ως α αράδεκτες. 11. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι ανοικτή και ε ί ίσοις όροις για όσους ληρούν τις νοµικές, τεχνικές και οικονοµικές ροϋ οθέσεις ου ροβλέ ονται στην αρούσα και διαθέτουν την α αιτούµενη τεχνική και χρηµατοοικονοµική ε άρκεια. 12. Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και εκτέλεσης της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Ε ί οινή α οκλεισµού τα έγγραφα της ροσφοράς και της Σύµβασης 21

22 καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία ου είναι δυνατό να α αιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισµού, υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή υ οβάλλεται ε ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική µαζί µε το υ οβαλλόµενο έγγραφο και σε κάθε ερί τωση διαφοράς υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση. ικαιολογητικά και έγγραφα ου εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ε ίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο υ ογράφεται ή είναι ιστο οιηµένο α ό µη ελληνική δηµόσια αρχή, αυτό θα ρέ ει να υ οβάλλεται µε ε ισηµείωση (apostilled). 13. Οι τιµές της Προσφοράς είναι ε ί οινή α οκλεισµού σε ευρώ. 14. Η Σύµβαση, ου θα καταρτιστεί µε τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, ου εριλαµβάνονται στο Παράρτηµα 1 Σχέδιο Σύµβασης της αρούσας. ια ραγµάτευση της Σύµβασης δεν ε ιτρέ εται. 15. Η Αναθέτουσα Αρχή γνωστο οιεί/κοινο οιεί ρος τους υ οψήφιους τις α οφάσεις της ηλεκτρονικά στο δικτυακό τό ο του διαγωνισµού µέσω της ιαδικτυακής ύλης του Ε.Σ.Η. Η.Σ. 16. Οι ε ικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υ ότιτλοι και ο ίνακας εριεχοµένων της αρούσας τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαµβάνονται υ όψη για την ερµηνεία της διακήρυξης. Λέξεις στον ενικό εριλαµβάνουν και τον ληθυντικό εκτός αν α ό τη σχετική έννοια ροκύ τει το αντίθετο. 17. Ό ου στην αρούσα αναφέρεται ροσκόµιση εγγράφων νοείται και η υ οβολή τους και αντιστρόφως σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4155/2013. ΑΡΘΡΟ 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Περιεχόµενο ροσφορών 22

23 Τα εριεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της ροσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας υ οφάκελος µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική ροσφορά» και (β) ένας υ οφάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Ως υ οφάκελος νοείται κατηγορία ε ισυνα τόµενων αρχείων στο σύστηµα. 2. Περιεχόµενα υ οφακέλου «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» Στον υ οφάκελο µε την ένδειξη «ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική ροσφορά» υ οβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής και όλα τα α αιτούµενα κατά το στάδιο υ οβολής της ροσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική ροσφορά. Συγκεκριµένα, στον ροαναφερόµενο υ οφάκελο εριλαµβάνονται τα ικαιολογητικά συµµετοχής του άρθρου 13 καθώς και η Τεχνική ροσφορά, ό ως εριγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ. 3. Περιεχόµενα υ οφακέλου «Οικονοµική Προσφορά» Στον υ οφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» εριλαµβάνεται η οικονοµική ροσφορά του ροσφέροντα, ό ως εριγράφεται στο ΜΕΡΟΣ. Η Οικονοµική Προσφορά υ οβάλλεται ηλεκτρονικά ε ί οινή α ορρίψεως στον υ ό φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». ΑΡΘΡΟ 10. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να µετέχουν φυσικά ή νοµικά ρόσω α ή ενώσεις/κοινο ραξίες αυτών, ου υ οβάλλουν κοινή ροσφορά, έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών ου είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ Σ), του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ ορίου, η 23

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002479443 19/12/2014 (CPV 32344210-1) 35/Α/1983). Ανήκει στη διακήρυξη ΥΠΑ 11/2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα