Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του"

Transcript

1 2011D0008 EL Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2011/8) (2011/397/ΕΕ) (EE L 176 της , σ. 52) Τροποποιείται από: M1 Απόφαση ΕΚΤ/2012/8 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Απριλίου 2012 Επίσημη Εφημερίδα αριθ. σελίδα ημερομηνία L

2 2011D0008 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (ΕΚΤ/2011/8) (2011/397/ΕΕ) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ ΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως το άρθρο 16, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 128 παράγραφος 1 της Συνθήκης και το άρθρο 16 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ») προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ εντός της Ένωσης. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει και την αρμοδιότητα λήψης μέτρων για τη διαφύλαξη του κύρους των τραπεζογραμματίων ευρώ ως μέσου πληρωμών. (2) Η περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης στηρίζεται στην αρχή της περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 11 της Συνθήκης, σύμφωνα με το οποίο οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη. Με γνώμονα την αρχή αυτή, το Ευρωσύστημα προωθεί την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση με βάση τη σειρά προτύπων ISO (3) Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συνθήκης, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Λαμβανομένης υπόψη της ως άνω αρχής, η αποφυγή και η μείωση τυχόν κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και των εργαζομένων που απασχολούνται στην παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ έχει θεμελιώδη σημασία για το Ευρωσύστημα. Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει την ορθή διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας σύμφωνα με τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία ( 1 ) και τη σειρά προτύπων OHSAS (4) Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι μόνον οι φορείς παραγωγής που πληρούν τις ελάχιστες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας πιστοποιούνται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ. ( 1 ) Διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο

3 2011D0008 EL (5) Προκειμένου να παρακολουθεί όσο το δυνατόν πιο στενά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ, καθώς και τις επιδόσεις τους στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας, η ΕΚΤ πρέπει να συλλέγει τακτικά από τους ως άνω φορείς στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις της παραγωγής τους στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «ΕθνΚΤ»: η εθνική κεντρική τράπεζα κράτους μέλους με νόμισμα το ευρώ β) «πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ»: το χαρτί, η μελάνη, το αλουμίνιο και το νήμα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ γ) «μονάδα παραγωγής»: κάθε εγκατάσταση την οποία χρησιμοποιεί ή επιθυμεί να χρησιμοποιεί ορισμένος φορέας παραγωγής για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ δ) «φορέας παραγωγής»: κάθε φορέας που μετέχει ή επιθυμεί να μετέχει σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ ε) «περιβαλλοντική πιστοποίηση»: το καθεστώς, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 3, το οποίο αποδίδει η ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής βεβαιώνοντας ότι η δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ που ασκεί πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας ΙΙ στ) «πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας»: το καθεστώς, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στο άρθρο 4, το οποίο αποδίδει η ΕΚΤ σε ορισμένο φορέα παραγωγής βεβαιώνοντας ότι η δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ που ασκεί πληροί τις απαιτήσεις της ενότητας ΙΙΙ ζ) «πιστοποιημένος φορέας παραγωγής»: φορέας ο οποίος έχει λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας η) «αρχή πιστοποίησης»: ανεξάρτητη αρχή πιστοποίησης που αξιολογεί τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής και είναι εξουσιοδοτημένη να πιστοποιεί ότι οι τελευταίοι πληρούν τις απαιτήσεις της σειράς προτύπων ISO ή OHSAS θ) «δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ»: η παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ ι) «εργάσιμη για την ΕΚΤ ημέρα»: οποιαδήποτε ημέρα από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, εκτός των δημόσιων αργιών της ΕΚΤ ια) «κατασκευή εκτυπωτικών πλακών»: η παραγωγή εκτυπωτικών πλακών για τις τεχνολογίες εκτύπωσης offset ή χαλκογραφικής εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ

4 2011D0008 EL ιβ) «μεμονωμένη παραγωγή»: παραγωγή αποτελούμενη από περισσότερες παρτίδες τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες παράγονται με βάση τις ίδιες πρώτες ύλες που παρέχουν οι ίδιοι προμηθευτές, κατά τρόπο ώστε η σύνθεση να παραμένει ομοιογενής, χωρίς να εισάγονται νέες ουσίες ούτε οι ίδιες ουσίες με διακυμάνσεις της συγκέντρωσης άνω του ορίου, σύμφωνα με όσα καθορίζει χωριστά η ΕΚΤ. Άρθρο 2 Γενικές αρχές M1 1. Οι φορείς παραγωγής μπορεί να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον λάβουν από την ΕΚΤ περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας για την εν λόγω δραστηριότητα. 2. Οι προϋποθέσεις που θέτει η ΕΚΤ όσον αφορά την περιβαλλοντική πιστοποίηση και την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας αποτελούν ελάχιστες προϋποθέσεις. Ενώ οι φορείς παραγωγής μπορούν να υιοθετούν και να εφαρμόζουν αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα ή/και πρότυπα υγείας και ασφάλειας, η ΕΚΤ αξιολογεί μόνο την τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας απόφασης από τους φορείς παραγωγής. 3. Η εκτελεστική επιτροπή είναι αρμόδια να λαμβάνει κάθε απόφαση σχετικά με την περιβαλλοντική πιστοποίηση και την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας των φορέων παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων (BANCO), και ενημερώνει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο. Η εκτελεστική επιτροπή δύναται να αποφασίζει να αναθέτει τις αρμοδιότητες χορήγησης, ανανέωσης ή παράτασης της περιβαλλοντικής πιστοποίησης και της πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας δυνάμει των άρθρων 6 και 8 σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη της. 4. Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνο στις μονάδες παραγωγής για τις οποίες έχουν λάβει: α) περιβαλλοντική πιστοποίηση και β) πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, με την επιφύλαξη και άλλης τυχόν πιστοποίησης που χορηγείται με άλλη νομική πράξη της ΕΚΤ. 5. Έξοδα και συναφείς ζημίες που υφίσταται ο φορέας παραγωγής σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βαρύνουν τον ίδιο. 6. Η ΕΚΤ καθορίζει χωριστά τις τεχνικές λεπτομέρειες των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι φορείς παραγωγής, προκειμένου να λάβουν περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας. Άρθρο 3 Περιβαλλοντική πιστοποίηση 1. Για την πιστοποίηση με βάση τη σειρά προτύπων ISO όσον αφορά τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα II. Οι φορείς παραγωγής μπορούν να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον έχουν λάβει από την ΕΚΤ περιβαλλοντική πιστοποίηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 2. Οι φορείς παραγωγής μπορούν να λάβουν περιβαλλοντική πιστοποίηση για ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εφόσον ικανοποιούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληρούν πρότυπο ISO σε συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής και για συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, η δε αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό για τον σκοπό αυτόν

5 2011D0008 EL β) εφόσον είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος γ) εφόσον δεν είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. 3. Κατά περίπτωση, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις όσον αφορά την προϋπόθεση της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ) σχετικά με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική επιτροπή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αφορά το ζήτημα αυτό. 4. Η περιβαλλοντική πιστοποίηση χορηγείται στους φορείς παραγωγής για τρία χρόνια, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή Προκειμένου φορείς παραγωγής που έχουν λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση να αναθέτουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σε άλλη μονάδα παραγωγής ή σε τρίτους, περιλαμβανομένων των θυγατρικών τους και των συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ. Άρθρο 4 Πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας 1. Για την πιστοποίηση με βάση το πρότυπο OHSAS σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας τηρείται η διαδικασία που καθορίζεται στην ενότητα III. Οι φορείς παραγωγής μπορούν να διεξάγουν ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ μόνον εφόσον έχουν λάβει από την ΕΚΤ πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 2. Οι φορείς παραγωγής μπορούν να λάβουν πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας για ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ εφόσον ικανοποιούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) πληρούν το πρότυπο OHSAS σε συγκεκριμένη μονάδα παραγωγής και για συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, η δε αρχή πιστοποίησης έχει εκδώσει πιστοποιητικό για τον σκοπό αυτό β) εφόσον είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος γ) εφόσον δεν είναι εκτυπωτικά ιδρύματα, η μονάδα παραγωγής τους είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. 3. Κατά περίπτωση, η εκτελεστική επιτροπή μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις όσον αφορά την προϋπόθεση της παραγράφου 2 στοιχεία β) και γ) σχετικά με την εγκατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της επιτροπής τραπεζογραμματίων. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται αμελλητί στο διοικητικό συμβούλιο, η δε εκτελεστική επιτροπή συμμορφώνεται με κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που αφορά το ζήτημα αυτό. 4. Η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας χορηγείται στους φορείς παραγωγής για τρία χρόνια, με την επιφύλαξη τυχόν απόφασης που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 ή Προκειμένου φορείς παραγωγής που έχουν λάβει πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας να αναθέτουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ ή πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ σε άλλη μονάδα παραγωγής ή σε τρίτους, περιλαμβανομένων των θυγατρικών τους και των συνδεδεμένων με αυτούς εταιρειών, απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΕΚΤ.

6 2011D0008 EL ΕΝΟΤΗΤΑ II ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 5 Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας 1. Φορέας παραγωγής που επιθυμεί να διεξαγάγει ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει σωρευτικά: α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατάστασής της β) πιστοποιητικό ISO για τη συγκεκριμένη μονάδα γ) περίληψη της τελευταίας ετήσιας έκθεσης ελέγχου που εκδίδει η αρχή πιστοποίησης, η οποία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα δ) ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η απόδοση του εσωτερικού του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η οποία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα με βάση υπόδειγμα που παρέχει η ΕΚΤ. 2. Η ΕΚΤ ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής με το αίτημά του για κίνηση της διαδικασίας και τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια της ως άνω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Στην περίπτωση που η ΕΚΤ ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εν λόγω φορέα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών. 3. Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση εντός των προθεσμιών της παραγράφου 2, εάν: α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 γ) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2, εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού γ) η περιβαλλοντική πιστοποίηση του φορέα παραγωγής έχει ανακληθεί και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας απαγορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους της απόφασης περί ανάκλησης δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ). Άρθρο 6 Περιβαλλοντική πιστοποίηση 1. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, χορηγείται στον φορέα παραγωγής περιβαλλοντική πιστοποίηση. 2. Η απόφαση με την οποία η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παραγωγής περιβαλλοντική πιστοποίηση προσδιορίζει με σαφήνεια: α) το όνομα/την επωνυμία του φορέα παραγωγής

7 2011D0008 EL β) τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η περιβαλλοντική πιστοποίηση και την ακριβή διεύθυνσή της γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της περιβαλλοντικής πιστοποίησης δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία β) και γ). 3. Η περιβαλλοντική πιστοποίηση χορηγείται στον φορέα παραγωγής για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Εφόσον πριν από τη λήξη ισχύος της περιβαλλοντικής του πιστοποίησης ο φορέας παραγωγής υποβάλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση τέτοιας πιστοποίησης, η περιβαλλοντική του πιστοποίηση παραμένει σε ισχύ έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο Εάν η ΕΚΤ απορρίψει το αίτημα χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης, ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 15 διαδικασία ελέγχου. ΕΝΟΤΗΤΑ III ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 7 Αίτημα για κίνηση της διαδικασίας 1. Φορέας παραγωγής που επιθυμεί να διεξαγάγει ορισμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ υποβάλλει εγγράφως στην ΕΚΤ αίτημα για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας. Το εν λόγω αίτημα περιλαμβάνει σωρευτικά: α) προσδιορισμό της μονάδας παραγωγής και του τόπου εγκατάστασής της β) αντίγραφο του πιστοποιητικού OHSAS για τη συγκεκριμένη μονάδα γ) περίληψη στην αγγλική γλώσσα της τελευταίας ετήσιας έκθεσης ελέγχου που εκδίδει η αρχή πιστοποίησης δ) ετήσια έκθεση στην οποία περιγράφεται η απόδοση του εσωτερικού του συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, η οποία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα με βάση υπόδειγμα που παρέχει η ΕΚΤ. 2. Η ΕΚΤ ελέγχει την πληρότητα των εγγράφων που προσκομίζει ο φορέας παραγωγής με το αίτημά του για κίνηση της διαδικασίας και τον ενημερώνει για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος. Η ΕΚΤ μπορεί να παρατείνει άπαξ την προθεσμία αυτή, ειδοποιώντας εγγράφως τον φορέα παραγωγής. Κατά τη διενέργεια της ως άνω αξιολόγησης η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες από τον φορέα παραγωγής όσον αφορά τις απαιτήσεις της παραγράφου 1. Εφόσον η ΕΚΤ ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες, ενημερώνει τον εν λόγω φορέα σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντός είκοσι (20) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την περιέλευση των συμπληρωματικών πληροφοριών στην ίδια. 3. Η ΕΚΤ απορρίπτει το αίτημα για κίνηση της διαδικασίας και ενημερώνει εγγράφως τον φορέα παραγωγής σχετικά με την απορριπτική απόφαση και την αιτιολογική της βάση εντός των προθεσμιών της παραγράφου 2, εάν: α) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 1 γ) ο φορέας παραγωγής αδυνατεί να παράσχει τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητεί η ΕΚΤ βάσει της παραγράφου 2 εντός εύλογης προθεσμίας που συμφωνείται από κοινού

8 2011D0008 EL γ) η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα παραγωγής έχει ανακληθεί και δεν έχει παρέλθει η περίοδος εντός της οποίας απαγορεύεται η εκ νέου υποβολή αιτήματος κατά τους όρους της απόφασης περί ανάκλησης δ) ο τόπος εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) ή γ). Άρθρο 8 Πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας 1. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης από την ΕΚΤ του αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 2, χορηγείται στον φορέα παραγωγής πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας. 2. Η απόφαση με την οποία η ΕΚΤ χορηγεί στον φορέα παραγωγής πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας προσδιορίζει με σαφήνεια: α) το όνομα/την επωνυμία του φορέα παραγωγής β) τη μονάδα παραγωγής για την οποία χορηγείται η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, καθώς και την ακριβή διεύθυνσή της γ) την ημερομηνία λήξης της ισχύος της πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας δ) τυχόν ειδικότερους όρους όσον αφορά τα ως άνω στοιχεία β) και γ). 3. Η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας χορηγείται στον φορέα παραγωγής για περίοδο τριών ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Εφόσον πριν από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησής του ο φορέας παραγωγής υποβάλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας, η πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας που διαθέτει παραμένει σε ισχύ έως ότου η ΕΚΤ λάβει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο Εάν η ΕΚΤ απορρίψει το αίτημα χορήγησης πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας, ο φορέας παραγωγής μπορεί να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 15. ΕΝΟΤΗΤΑ IV ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Άρθρο 9 Διαρκείς υποχρεώσεις των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής 1. Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής ενημερώνει εγγράφως και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την ΕΚΤ σχετικά με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) την κίνηση διαδικασίας εκκαθάρισης, εξυγίανσης ή άλλης ανάλογης διαδικασίας σε βάρος του β) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου ανάλογου προσώπου γ) τυχόν πρόθεσή του να προβεί σε υπεργολαβική ανάθεση ή να επιτρέψει τη συμμετοχή τρίτων σε δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία έχει λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας δ) τυχόν αλλαγές που λαμβάνουν χώρα μετά τη χορήγηση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης και της πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας και επηρεάζουν ή μπορούν να επηρεάσουν την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιήσεων

9 2011D0008 EL ε) τυχόν μεταβολή στην άσκηση ελέγχου επί του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής συνεπεία αλλαγής του ιδιοκτησιακού του καθεστώτος ή για άλλο λόγο. 2. Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής παρέχει στην ΕΚΤ, αναφορικά με την οικεία μονάδα παραγωγής, τα ακόλουθα: α) αντίγραφο των πιστοποιητικών που αφορούν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας που διαθέτει, κάθε φορά που ανανεώνεται το πιστοποιητικό του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) και του άρθρου 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) β) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, τις περιλήψεις των πιο πρόσφατων εκθέσεων εξωτερικού ελέγχου όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, μεταφρασμένες στην αγγλική γλώσσα, τις οποίες εκδίδουν οι οικείες αρχές πιστοποίησης γ) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την απόδοση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης ασφάλειας και υγείας, οι οποίες συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα σύμφωνα με τα υποδείγματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) δ) για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, γενικές πληροφορίες και περιβαλλοντικά στοιχεία σχετικά με την ετήσια κατανάλωση και τις εκπομπές που προκαλούνται από τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, με βάση το ερωτηματολόγιο για το περιβάλλον που παρέχει η ΕΚΤ. 3. Εάν ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής είναι εκτυπωτικό ίδρυμα, οφείλει επίσης: α) να προβαίνει σε αναλύσεις των χημικών ουσιών που καθορίζονται στον κατάλογο του άρθρου 10 παράγραφος 1, οι οποίες διενεργούνται από τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 10 παράγραφος 2. Οι εν λόγω αναλύσεις πραγματοποιούνται σε έτοιμα τραπεζογραμμάτια ευρώ σύμφωνα με τυποποιημένες λειτουργικές διαδικασίες που καθορίζονται χωριστά τουλάχιστον μία φορά για κάθε μεμονωμένη παραγωγή, αλλά και συμπληρωματικά, κάθε φορά που ο πιστοποιημένος φορέας το θεωρεί σκόπιμο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τα αποδεκτά όρια των χημικών ουσιών. Ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής υποβάλλει στοιχεία στην ΕΚΤ για κάθε μεμονωμένη ανάλυση δείγματος, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα δελτίου ανάλυσης που παρέχει η ΕΚΤ β) να υποβάλλει, για κάθε ημερολογιακό έτος και εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη του, στοιχεία σχετικά με την απόδοση των εργαστηρίων που διενήργησαν τις αναλύσεις που αναφέρονται στο ως άνω στοιχείο α), χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα έκθεσης απόδοσης που παρέχει η ΕΚΤ γ) να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας με προμηθευτές πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ, οι οποίες περιλαμβάνουν υποχρέωση των τελευταίων να διασφαλίζουν ότι όλες οι χημικές ουσίες που περιέχονται στις πρώτες ύλες τραπεζογραμματίων ευρώ που παράγουν δεν υπερβαίνουν, κατά την ανάλυση των έτοιμων τραπεζογραμματίων ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 3 στοιχείο α), τα αποδεκτά όρια του άρθρου 10 παράγραφος 1. Για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης απαίτησης, ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής παρέχει στους προμηθευτές πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ όλα τα σχετικά έγγραφα. Οι προμηθευτές πρώτων υλών τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες των δικών τους αναλύσεων τα εργαστήρια που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 10 παράγραφος 2

10 2011D0008 EL δ) να διασφαλίζει ότι όλες οι επιχειρήσεις κατασκευής εκτυπωτικών πλακών στις οποίες αναθέτει εργασίες διαθέτουν έγκυρα πιστοποιητικά ISO και OHSAS για τις οικείες μονάδες παραγωγής τους. 4. Οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής τηρούν την εμπιστευτικότητα των τεχνικών λεπτομερειών σχετικά με τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις και τις προϋποθέσεις υγείας και ασφάλειας του άρθρου 2 παράγραφος 6. Άρθρο 10 Διαρκείς υποχρεώσεις της ΕΚΤ 1. Η ΕΚΤ καταρτίζει κατάλογο με τις προς ανάλυση χημικές ουσίες και τα αποδεκτά όρια των εν λόγω ουσιών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η υπέρβαση των αποδεκτών ορίων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχείο γ), δεν επηρεάζει την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα παραγωγής. 2. Η ΕΚΤ τηρεί κατάλογο των εργαστηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της παρουσίας και συγκέντρωσης των χημικών ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της παραγράφου 1. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάλυσης καθορίζονται χωριστά. 3. Η ΕΚΤ πληροφορεί τους πιστοποιημένους φορείς παραγωγής για τις εκάστοτε ενημερώσεις των καταλόγων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. ΕΝΟΤΗΤΑ V ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Άρθρο 11 Μη συμμόρφωση Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άρθρου 9 από τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής ή η παροχή, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ) και δ) και του άρθρου 9 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) ανακριβών πληροφοριών στην ΕΚΤ, συνιστά μη συμμόρφωση του φορέα παραγωγής με τις προϋποθέσεις χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας. Άρθρο 12 Γραπτή παρατήρηση 1. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης που εμπίπτει στο άρθρο 11, η ΕΚΤ υποβάλλει γραπτή παρατήρηση στον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής και τάσσει προθεσμία για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης. 2. Στη γραπτή παρατήρηση ορίζεται ότι: α) εάν δεν αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 ή β) εφόσον διαπιστωθεί δεύτερη περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της προθεσμίας αυτής, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 13.

11 2011D0008 EL Άρθρο 13 Αναστολή ισχύος της περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή της πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας όσον αφορά νέες παραγγελίες 1. Εάν εντός της προθεσμίας του άρθρου 12 παράγραφος 1 δεν έχει αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση ή διαπιστώνεται δεύτερη περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο δε πιστοποιημένος φορέας παραγωγής προβάλλει εύλογα την εκτίμηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση με την οποία: α) καθορίζεται, σε συνεννόηση με τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής, προθεσμία για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης β) αναστέλλεται η ισχύς της πιστοποίησης του φορέα παραγωγής όσον αφορά την ικανότητά του να δέχεται νέες παραγγελίες για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών που αφορούν τη δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ, έως την εκπνοή της προθεσμίας του στοιχείου α) ή, εάν η μη συμμόρφωση έχει αποκατασταθεί εντός της προθεσμίας αυτής, έως την ημερομηνία αποκατάστασής της. 2. Εάν, ωστόσο, ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν προβάλλει εύλογα την εκτίμηση ότι θα μπορέσει να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση που περιγράφεται στην παράγραφο 1, η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 14. Άρθρο 14 Ανάκληση της περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή της πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας 1. Η ΕΚΤ ανακαλεί την περιβαλλοντική πιστοποίηση ή την πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας του φορέα παραγωγής: α) εάν ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής δεν είναι σε θέσει να επανορθώσει τη μη συμμόρφωσή του εντός της προθεσμίας του άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή β) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος Στην απόφαση περί ανάκλησης, η ΕΚΤ καθορίζει την ημερομηνία από την οποία ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής μπορεί να υποβάλει νέο αίτημα για χορήγηση πιστοποίησης. Άρθρο 15 Διαδικασία ελέγχου 1. Σε περίπτωση που η ΕΚΤ λάβει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις: α) απόρριψη αιτήματος για κίνηση της διαδικασίας χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας β) άρνηση χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης ή πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας γ) απόφαση βάσει των άρθρων 12 έως 14, ο φορέας παραγωγής ή ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής μπορεί, εντός τριάντα (30) εργάσιμων για την ΕΚΤ ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σε αυτόν, να υποβάλει εγγράφως στο διοικητικό συμβούλιο αίτημα ελέγχου της απόφασης. Ο φορέας παραγωγής ή ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής αιτιολογεί το αίτημά του, περιλαμβάνοντας και κάθε άλλη συμπληρωματική πληροφορία.

12 2011D0008 EL Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή της προσβαλλόμενης απόφασης, εφόσον ο φορέας παραγωγής ή ο πιστοποιημένος φορέας παραγωγής το ζητεί ρητά και αιτιολογημένα. 3. Το διοικητικό συμβούλιο ελέγχει την απόφαση και κοινοποιεί εγγράφως την αιτιολογημένη απόφασή του στον φορέα παραγωγής ή στον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής εντός δύο μηνών από την παραλαβή του αιτήματος. 4. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 δεν θίγει τυχόν δικαιώματα βάσει των άρθρων 263 και 265 της Συνθήκης. ΕΝΟΤΗΤΑ VI ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Άρθρο 16 Πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής Για την καλύτερη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των πιστοποιημένων φορέων, η ΕΚΤ μπορεί να ζητεί από τους πιστοποιημένους φορείς συγκεκριμένες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία που παρέχουν στο αναφερόμενο στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο δ) ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για το περιβάλλον. Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, η ΕΚΤ μπορεί να ζητήσει συνάντηση με τον πιστοποιημένο φορέα παραγωγής στις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Μπορεί επίσης να αποφασίσει, με την άδεια του πιστοποιημένου φορέα παραγωγής και τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τον τελευταίο, να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη. Επίσης, η ΕΚΤ μπορεί να πραγματοποιήσει επιτόπια επίσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του πιστοποιημένου φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί σε διευκρινίσεις για τα στοιχεία που έχει παράσχει στο ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ για το περιβάλλον. ΕΝΟΤΗΤΑ VII ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 Μητρώο πιστοποιήσεων της ΕΚΤ 1. Η ΕΚΤ τηρεί μητρώο των περιβαλλοντικών πιστοποιήσεων και των πιστοποιήσεων υγείας και ασφάλειας, στο οποίο: α) περιλαμβάνεται κατάλογος των φορέων παραγωγής που έχουν λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας, καθώς και των οικείων μονάδων παραγωγής β) αναφέρεται, για κάθε μονάδα παραγωγής, η δραστηριότητα παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ για την οποία έχει χορηγηθεί περιβαλλοντική πιστοποίηση και πιστοποίηση υγείας και ασφάλειας γ) καταχωρίζεται η λήξη της ισχύος κάθε περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης υγείας και ασφάλειας. 2. Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 13, καταχωρίζει τη διάρκεια ισχύος της αναστολής.

13 2011D0008 EL Στις περιπτώσεις που η ΕΚΤ λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 14, διαγράφει από το μητρώο το όνομα/την επωνυμία του φορέα παραγωγής. 4. Η ΕΚΤ θέτει στη διάθεση των ΕθνΚΤ και των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής τον κατάλογο των πιστοποιημένων φορέων παραγωγής που περιλαμβάνεται στο μητρώο, καθώς και τυχόν ενημερώσεις του εν λόγω καταλόγου. Άρθρο 18 Ετήσια έκθεση 1. Η ΕΚΤ, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής, καταρτίζει ετήσια έκθεση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και τις συνέπειές της στην υγεία και την ασφάλεια. 2. Η ΕΚΤ δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις γενικές επιπτώσεις της δραστηριότητας παραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ στο περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων της σύμβασης του Århus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα ( 1 ). Άρθρο 19 Μεταβατική διάταξη Οι ΕθνΚΤ, αρχής γενομένης από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του 2016, δεν επικυρώνουν εκτυπωμένα τραπεζογραμμάτια ευρώ τα οποία περιέχουν χημικές ουσίες που υπερβαίνουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 αποδεκτά όρια. Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ του ( 1 ) ΕΕ L 264 της , σ. 13.

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 140/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 27.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 57/29 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης των φορέων παραγωγής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02013D0054(01) EL 01.11.2016 002.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ - Μέρος Α ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής Η παρούσα αποτελεί τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Αριθ. Πρωτ. 1394/54298 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΠ 2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Ιουνίου 2004 EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Ιουνίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού του γενικού συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/12) ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014R0947 EL 27.02.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 947/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2008R1234 EL 02.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1234/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 1.7.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 170/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1002/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2005 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1239/95 όσον αφορά τη χορήγηση υποχρεωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.2.2016 L 46/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/247 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD)

***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0134(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 2017/0134(COD) 25.10.2017 ***I ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4334, 25/5/2012 Αρ. 4334, 25.5.2012 54(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς περαιτέρω εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: EL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nstefoua NO_DOC_EXT: 2017-089855 SOFTWARE VERSION: 9.5.4 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Ε.Ε. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3963, 4.3.2005 739 Κ.Δ.Π. 117/2005 Αριθμός 117 Ο ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 22(α) Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4347, 13/7/2012 Αρ. 4347, 13.7.2012 107(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 331, 15.12.2010, σ. 120. Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Συνεδρίαση 221/ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, Συνεδρίαση 221/17.3.2017 Θέμα 19: Παράρτημα ΙΙ της απόφασης ΕΠΑΘ 180/3/22.2.2016 «Εργασίες του ειδικού εκκαθαριστή πιστωτικού ιδρύματος με σκοπό την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4335/2015 και του ν. 4370/2016»

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 318/28 4.12.2015 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2246 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις λεπτομερείς διατάξεις για το σύστημα αριθμητικής καταχώρισης που ισχύουν για το μητρώο των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 18.03.2004 L 080/33 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισµού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2004/2)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: «Οδηγία 2003/4/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του μηχανισμού κατά της καταστρατήγησης ο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

ECB-PUBLIC ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, EL ECB-PUBLIC ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ. 1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013 Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Πρόσβαση κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) στις πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές κεντρικών αντισυμβαλλόμενων και τόπων διαπραγμάτευσης 08/06/2017 ESMA70-151-298 EL Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 141/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 468/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2014 που θεσπίζει το

Διαβάστε περισσότερα

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: CT/CA-012/2004/01EL ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1200/2015. Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1200/2015. Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. ΠΟΛ 1200/2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43089 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4299 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ελεγκτικές διαδικασίες επί της έκθεσης φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση

C /12 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.4.2012 COM(2012) 172 final 2012/0085 (COD) C7-00102/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail:info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 273/2015 Ανάκληση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01745 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.11.2011 COM(2011) 704 τελικό 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 8/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση των βασικών παραμέτρων για τα μητρώα αδειών μηχανοδηγού και τα μητρώα συμπληρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1200/ Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φ

ΠΟΛ.1200/ Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φ Πίνακας περιεχομένων 1 2 3 4 5 6 7 ΠΟΛ.1200/2.9.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ Β' 2001/15-09-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθμός 52(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 422 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 52(Ι)/2017 Αρ. 4603, 2.6.2017 Ο περί Kοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο - 41 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 8(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Προτύπων Ποιότητας και Ασφάλειας (Δωρεά, Προμήθεια, Έλεγχος, Επεξεργασία, Συντήρηση, Αποθήκευση και Διανομή) Ανθρώπινων Ιστών, Κυττάρων και Παράγωγων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα