Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Τ Υ Χ 1 A κ Η. ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) TJ I. Κ ΑΒ Α Λ. Εισηγητής"

Transcript

1 ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔ Ρ Υ Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΑΣ ΤΜ Η Μ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ TJ I. Κ ΑΒ Α Λ 4ρ)0. Ποκη. Μο«ρ. Π Τ Υ Χ 1 A κ Η ΘΕΜΑ; Πως επ η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ) τω ν κ α τα ν α λ ω τώ ν τη ν επ ιβ ίω σ η μ ια ς β ιο μ η χ α ν ικ ή ς μ ο νά δ α ς που π ο υ λ ά ε ι π ρ ο ϊό ν τ α Εισηγητής κ. Στεψ ανίδης Σωκράτης Σ π α υ δ ά σ τρ ιε ς Κ ο ρ σ ιβ ιν ο ύ Λ ο υ δ ία Λ α ζ α ρ ίδ ο υ Ζ α φ ε ιρ ο ύ λ α ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

2 ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ο Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΣΧ Ο Λ Η Δ ΙΟ ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜ ΗΜ Α Λ Ο Γ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΜΑ: "Π ω ς ε π η ρ ε ά ζο υ ν ο ι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ) τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν τη ν επ ιβ ίω σ η μ ια ς β ιο μ η χ α ν ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς που π ο υ λ ά ε ι π ρ ο ϊό ν τ α Εισηγητής κ. Στεψ ανίδης Σωκράτης Σ π ο υ δ ά σ τρ ιε ς Κ ο ρ σ ιβ ινο ύ Λ ο υ δ ία Λ α ζ α ρ ίδ ο υ Σ α ψ ε ιρ ο ύ λ α ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

3 Αφιερωμένο στους γονείς μας...

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ σ ελίδες 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.3. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1.4. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΥΧΗ Ή ΚΑΤΑΡΑ. ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΗΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 2.4. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ ΑΓΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

5 ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 3.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΧΕΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.3. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3.4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΑΓΟΡΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ... _ Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Κ.Ζ.Π.) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 4.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6 Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ 5 47 ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Η ΠΡΟΒΟΛΗ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ερ γ α σ ία α υ τή α π ο τ ε λ ε ί έν α ν α π ο λ ο γ ισ μ ό τ η ς π ρ οσ ω π ικής μ α ς π ρ ο σ π ά θ εια ς γ ια τη ν α νά λυσ η εν ό ς θ έ μ α τ ο ς που έ χ ε ι σ χ έσ η με τη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν - π ελα τώ ν α π έ ν α ν τ ι σ τ ις β ιο μ η χ α ν ίε ς κ α ι έ χ ε ι σ αν τ ίτ λ ο τ η ς το Πώς επ η ρ ε ά ζο υ ν οι π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις (σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ) τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν τ η ς επ ιβ ίω σ η μ ια ς β ιο μ η χ α ν ικ ή ς μ ο ν ά δ α ς που π ο υ λ ά ε ι π ρ ο ϊό ν τ α. Σ τη ν ε ρ γ α σ ία μ α ς α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε σ τ ις ε π ιπ τ ώ σ ε ις που έ χ ε ι μ ια β ιο μ η χ α ν ικ ή μ ο νάδα ( θ ε τ ικ έ ς ή α ρ ν η τ ικ έ ς ) από τη ν α γ ο ρ α σ τικ ή σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν καθώ ς επ ίσ η ς κ α ι σ το υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που επ η ρ ε ά ζο υ ν το υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς ώ σ τε να π ροβούν σ τη ν α γορά π ρ ο ϊό ντω ν. Η ε ρ γ α σ ία α υ τή α π ο τ ε λ ε ί μ ια π ρ ο σ π ά θ εια α π α ν τή σ εω ν σ ε π ιθ α νά ε ρ ω τ η μ α τ ικ ά από το υ ς μ ε λ ε τ η τ έ ς μ ε ε π ίκ ε ν τ ρ ο τη ν συμπεριφορά των καταναλωτώ ν. Σ το τ έ λ ο ς τ η ς ε ρ γ α σ ία ς μας δ ίν ε τ α ι η β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία απ ό όπου α ν τ λ ή σ α μ ε το υ λ ικ ό κ α ι τ ις ιδ έ ε ς γ ια τη ν π ερ ά τω σ η το υ θ έ μ α τ ό ς μ α ς.

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ε ρ γ α σ ία α υ τή α π ο τ ε λ ε ί μ ια π ρ ο σ π ά θ εια α νά λυ σ η ς τ η ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν, το πώς α ν τιδ ρ ο ύ ν, πώς ενερ γ ο ύ ν κ α ι πώ ς σ κ έ φ τ ο ν τ α ι π ρ ο κ ειμ ένο υ να π ροβούν σ ε μ ια σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η α γ ο ρ ά με τ α δ ικ ά το υ ς π ρ ότυπ α κα ι τ ις δ ικ έ ς το υ ς α ν τ ιλ ή ψ ε ις. Από πού ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι ώ σ τε να φ τά σ ο υ ν σ το τ ε λ ικ ό α π ο τ έ λ ε σ μ α, που ε ίν α ι γ ια τ ις ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις η α γορά π ρ ο ϊό ν τω ν. Τ ι τ ο υ ς ω θ εί σ τη ν α π ό φ α σ η το υ ς αυτή; Α ν α φ ε ρ ό μ α σ τ ε σ το υ ς ε σ ω τε ρ ικ ο ύ ς κ α ι ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς που επ η ρ ε ά ζο υ ν τ ις π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν γ ια μ ια σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η α γορά το υ ς, καθώ ς επ ίσ η ς τη μ ε γ ά λ η ε π ίδ ρ α σ η το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σ τη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά τω ν κ α τα ν α λ ω τώ ν, τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν κα ι τω ν επ ιχ ε ιρ ή σ ε ω ν. Σ τη ν ε ρ γ α σ ία μας α ν α φ έ ρ ε τ α ι πω ς μ π ο ρ εί μ ια ε π ιχ ε ίρ η σ η να δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι τ ις κ α τ ά λ λ η λ ε ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις, να π ρ ο σ ε λ κ ύ σ ε ι το ν κ α τ α ν α λ ω τή να το ν π ρ ο δ ια θ έσ ει α π έ ν α ν τ ι σ το π ρ ο ϊό ν, να το υ δ ο θ ε ί η εν τύ π ω σ η ό τ ι το π ρ ο ϊό ν ε ίν α ι κ α τ ά λ λ η λ ο γ Γ α υ τ ό ν ώ σ τε να π ρ ο β εί σ τη ν α γορά α υτο ύ. Ε ξ ε τ ά ζ ο ν τ α ς τη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν, θ 'α ν α κ α λ ύ ψ ο υ μ ε ό τ ι μ εγ ά λ ο ρ ό λο π α ίζ ε ι, ε κ τ ό ς απ ό το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, κ α ι τ ο ίδ ιο το π ρο ϊό ν. Το π ρ ο ϊό ν, ε ίν α ι α υ τό που β ρ ίσ κ ε τ α ι ε ν δ ιά μ ε σ α σ το ν κ α τ α ν α λ ω τή - π ε λ ά τ η κ α ι σ τ ις ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, α π ο τ ε λ ε ί το ν σ υ ν δ ε τ ικ ό κρ ίκο κ α ι επ ο μ έν ω ς η α γορά το υ ή ό χ ι κ α θ ο ρ ίζ ε ι κ α ι τη ν επ ιβ ίω σ η τω ν β ιο μ η χ α ν ικ ώ ν μονάδω ν κ α ι ε υ ρ ύ τε ρ α τη ν ε π ιτ υ χ η μ έ ν η ο ικ ο ν ο μ ικ ή βίω ση. Γ ια το υ ς κ α τ α ν α λ ω τέ ς έ χ ε ι σ η μ α σ ία ό χ ι μόνο η α ξ ία χ ρ ή σ η ς τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν, η τ ε λ ε ιό τ η τ α τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν, τ ο ό νομα το υ π ρ ο ϊό ν τ ο ς α λ λ ά κ α ι το κ ό σ το ς το υ, γ ια τ ί α υ τ ό ς ε ίν α ι που θα π λ η ρ ώ σ ει τ ο τ ίμ η μ α γ ια τη ν α π ό κτη σ ή το υ. Ε τ σ ι π ερ ν ά μ ε σ έ ν α εξίσ ο υ σ η μ α ν τ ικ ό σ τοιχείο που είναι η τιμολόγηση των βιομηχανικών προϊόντων. Η τ ιμ ή καθώ ς κα ι η δ ια φ ή μ ισ η ε ίν α ι ε κ ε ίν η που π ρ ο σ ε λ κ ύ ε ι ή ό χ ι τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς - π ε λ ά τ ε ς γ ια τη ν α γο ρ ά π ρ ο ϊό ν τω ν κ α ι επ ο μ ένω ς το σ τή ρ ιγ μ α μ ια ς β ιο μ η χ α ν ικ ή ς μ ο νά δ α ς καθώ ς επ ίσ η ς κ α ι π ο λλά ά λ λ α που θα σ α ς α ν α π τύ ξο υ μ ε α ν α λ υ τ ικ ά σ τη ν ε ρ γ α σ ία μας.

9 -3- Θ έ λ ο ν τ α ς να θ εμ ελ ιώ σ ο υ μ ε το θ εω ρ η τικ ά μ έρ ο ς τ η ς ε ρ γ α σ ία ς μ α ς κ α ι να δ ιευ κ ο λ ύ ν ο υ μ ε το υ ς α ν α γ ν ώ σ τε ς τ η ς να τη ν κ α τα ν ο ή σ ο υ ν α ν α φ έ ρ ο υ μ ε τη ν π ροσ ω π ική έρ ευ ν α που κά ν α μ ε τό σ ο σ το υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς όσο κ α ι σ τ ις β ιο μ η χ α ν ικ έ ς μ ο ν ά δ ες γ ια να σ υ λ λ έ ξ ο υ μ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς κ α ι να π ρ ο σ εγγίσ ο υ μ ε όσο το δ υ ν α τό κ α λ ύ τ ε ρ α τ ο θ έμ α μας. Α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ς λ ε π τ ο μ ε ρ ώ ς τη ν ε ρ γ α σ ία μ α ς ε λ π ίζ ο υ μ ε πω ς θα δ ιευ κ ο λ ύ ν ο υ μ ε κ α ι θα δ ιευ ρ ύ ν ο υ μ ε τ ις σ κ έ ψ ε ις κ α ι τ ις γ ν ώ σ ε ις τω ν μ ε λ λ ο ν τ ικ ώ ν σ π ο υδασ τώ ν.

10 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ό π ω ς σε κάθε ε π ισ τή μ η έ τ σ ι κ α ι σ το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ο ι ο ρ ισ μ ο ί χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι γ ια λό γ ο υ ς εν ν ο ιο λ ο γ ικ ο ύ ς κ α ι δ ια χ ω ρ ισ μ ο ύ. Σ υ μ β α ίν ε ι όμ ω ς π ο λ λ έ ς φ ο ρ ές να έ χ ο υ μ ε γ ια τη ν ίδ ια ε π ισ τή μ η δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ς ο ρ ισ μ ο ύ ς, σ υ ν έπ εια δ ια φ ο ρ ε τικ ώ ν ο π τικ ώ ν γω νιώ ν π ρ ο σ ε γ γ ίσ ε ω ς τω ν μ ε λ ε τ η τ ώ ν. Το Μ. σαν μ ία ε π ισ τή μ η ε ξ ε λ ισ σ ό μ ε ν η δ εν μ π ο ρ εί να α π ο τ ε λ ε ί εξα ίρ εσ η. Ο ρ ισ μ ό ς 1 : Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ίν α ι έν α σ υ ν ο λ ικ ό σ ύ σ τη μ α ε π ιχ /κ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τ ω ν σ χ ε δ ια σ μ έ ν ο έ τ σ ι ώ σ τε να π ρ ο β ά λ λ ει να δ ια ν έ μ ε ι π ροϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες πελατών. Ο ρ ισ μ ό ς 2: Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ίν α ι η α ν ά π τυ ξη κα ι η ο ικ ο ν ο μ ικ ή δ ια ν ο μ ή α γα θ ώ ν και υπηρεσιών σε επιλεγμένα τμήματα καταναλωτώ ν. Ο ρ ισ μ ό ς 3; Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σ ύμ φ ω να με ο ρ ισ μ ό που έδ ω σ ε Α μ ε ρ ικ α ν ικ ή Ε τ α ιρ ε ία του Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, ε ίν α ι το σ ύνολο τω ν ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τ ω ν που έχο υ ν σαν σ τό χ ο το υ ς, να κ α τευ θ ύ ν ο υ ν τη ν ροή τω ν αγαθώ ν κ α ι υπ η ρ εσ ιώ ν από το υ ς π α ρ α γω γούς σ το υ ς τ ε λ ικ ο ύ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς ή χ ρ ή σ τ ε ς (β ιο μ η χ α ν ικ ο ύ ς π ε λ ά τ ε ς ). Π ρ έπ ε ι να τ ο ν ισ τ ε ί ό τ ι α π α ρ α ίτ η τ η βάση γ ια τη ν α νά π τυ ξη κ α ι ε ξ έ λ ιξ η τω ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τ ω ν το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ίν α ι η δ ιε ν έ ρ γ ε ια σ υ ν α λ λ α γ ώ ν α ν ά μ εσ α σ τα μ έλη τ η ς κ ο ιν ω ν ία ς. 1) Μαλλιαρής Γ Πέτρος (Εισαγιογή στο Μάρκετινγκ)

11 -5- Σ ε μ ία π ρ ο σ π ά θ εια α π όδοσ ης ε ν ό ς π ε ρ ιε κ τ ικ ό τ ε ρ ο υ ορισ μ ο ύ γ ια τ ο Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, μ π ο ρ εί να λ ε χ θ ε ί ό τ ι Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, ε ίν α ι το σ ύνολο τω ν ε π ιχ /κ ώ ν δ ρ α σ τη ρ ιο τή τ ω ν που έχ ο υ ν σ αν β α σ ικό α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό σ κοπ ό τη ν π ρ α γμ ά τω σ η τω ν σ τό χ ω ν τ η ς ε π ιχ ε ίρ η σ η ς. Ε φ όσ ον ε μ ε ίς ε ξ ε τ ά ζ ο υ μ ε σαν κύριο σ κοπ ό το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ τη ν ε π ιχ ε ίρ η σ η ο τ ρ ίτ ο ς ο ρ ισ μ ό ς ε ίν α ι α υ τό ς που αν κ α ι α π λός π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι π λήρω ς το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Δ η λαδή το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι ό λ ε ς ε κ ε ίν ε ς τ ις δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ ε ς με τ ις ο π ο ίες η ε π ιχ ε ίρ η σ η α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι, κ ά ν ε ι τ α π ρ ο ϊό ν τ α τ η ς δ ια θ έσ ιμ α, τ α τ ιμ ο λ ο γ ε ί, τ α τ ο π ο θ ε τ ε ί σ τη ν α γορά κα ι τ έ λ ο ς τ ο π ροω θεί γ ια π ώ ληση μ ε α ν τ ικ ε ιμ ε ν ικ ό σ κοπ ό τη ν π ρ α γμ ά τω σ η τω ν σ τό χ ω ν τη ς. Σ τό χ ο ς κάθε ε π ιχ ε ίρ η σ η ς μ α κ ρ ο χ ρ ό ν ια ς, ε ίν α ι η ε π ίτ ε υ ξ η κ α ι π ιο σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α η μ ε γ ισ το π ο ίη σ η τω ν κερ δ ώ ν τη ς. 1.2 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Σ το π ρ ώ τα β ή μ α τά το υ το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ίχ ε σ αν π εδ ίο ε φ α ρ μ ο γ ή ς το υ κυρίω ς τ ις β ιο μ η χ α ν ικ έ ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις που με τ α δ ιά φ ο ρ α υ λ ικ ά α γαθά το υ ς, κ α τ α ν α λ ω τ ικ ά κ α ι δ ια ρ κ ή, ικ α ν ο π ο ιο ύ σ α ν δ ιά φ ο ρ ε ς α ν ά γ κ ες. Η π ρόκλησ η ό μω ς ή τα ν μ ε γ ά λ η κ α ι σ ύ ν το μ α το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε π ε κ τ ά θ η κ ε ε π ιτ υ χ ώ ς κ α ι σ ε ά λ λ ο υ ς τ ο μ ε ίς. Α υ τή η ε π έ κ τ α σ η οδήγη σ ε σ ε έν α ά λ λ ο νέο όρο, το Μ ε τ α -Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, που ε ίν α ι η δ ια δ ικ α σ ία που α φ ο ρ ά τη ν π ρ ο σ π ά θ εια α ν α π τύ ξεω ς ή δ ια τ η ρ ή σ ε ω ς σ υ ν α λ λ α κ τικ ώ ν σ χ έσ ε ω ν που α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι σ ε π ρ ο ϊό ν τα, υ π η ρ ε σ ίε ς ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς, ά το μ α, τό π ο υ ς ή σ κοπ ούς. Το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σαν ν έα ε π ισ τή μ η δ ίν ο ν τ α ς σ υ νεχ ώ ς ε ξ ε τ ά σ ε ις σ κ ο π ιμ ό τη τ α ς κα ι ε π ιτ υ χ ία ς, α ν α π τύ χ θ η κ ε σε τ έ τ ο ιο βαθμό ώ σ τε η τ ε χ ν ο λ ο γ ία το υ να π ρ ο σ φ έ ρ ε τα ι γ ια ά ν ε τ η εφ α ρ μ ο γ ή σ ε νέα π εδ ία, εφ α ρ μ ο γ ή που εκ τω ν π ρ ο τέρ ω ν ε γ γ υ ά τ α ι τη ν ε π ιτ υ χ ία. Ό π ου υ π ά ρ χ ει σ υ ν α λ λ α γ ή (π άρε κα ι δώ σ ε) μ π ο ρ εί να ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Σ υνήθω ς τη ν σ υ ν α λ λ α γ ή τη ν εννοούμ ε σ ε σ χ έσ η με το κ έρ δ ο ς, α λ λ ά α υ τό δ εν ε ίν α ι α ρ κ ε τ ό γ ια τ ί υπ ά ρ χουν ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς μ ο ν ά δ ες, α π α λ λ α γ μ έ ν ε ς από α υ τό το κ ίν η τ ρ ο. Ε τ σ ι έ χ ο υ μ ε το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ γ ια μη κ ερ δ ο σ κ ο π ικ ο ύ ς ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ ς κ α ι το κ υ β ε ρ ν η τ ικ ό Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Α υ τή η δ ιερ ε ύ ν η σ η εφ α ρ μ ο γ ή ς το υ

12 -6- Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ίν α ι μ ια σ υ ν εχ ή ς δ ια δ ικ α σ ία που μ π ο ρ εί να σ υ μ π ε ρ ιλ ά β ε ι ά τ ο μ α, ε π α γ γ ε λ μ α τ ίε ς. μ ο υ σ εία ο ρ γ α ν ώ σ εις, ε κ κ λ η σ ίε ς, π ο λ ιτ ικ ο ύ ς ν ο σ ο κ ο μ εία, σ χ ο λ έ ς, κ ιν ή μ α τα κλπ. Σ το π α ρ α κά τω π ίνα κα έχ ο υ μ ε π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν μ ονά δω ν που π αράγουν, χ ω ρ ίς να έχ ο υ ν σαν κύριο ή φ α ν ε ρ ό κ ίν η τ ρ ο τ ο κ έρ δ ο ς, τα π ρ ο ϊό ν τα το υ ς κ α ι τη ν π ε λ α τ ε ία σ τη ν ο π ο ία α π ευ θ ύ ν ο ν τα ι. Οικονομικ. Μονάδες. Παραγωγής Προϊόν Πελατεία Σ χ ο λ ή Ε κ κλη σ ία Θ ρ η σ κεία, δόγμ α Ά τ ο μ α Δ ή μ ο ς Δ η μ ο τ ικ έ ς Υπηρ. Δ η μ ό τ ε ς Π ο λ ιτ ικ ό κόμμα Δ ια κυβέρ νη σ η Κ υβέρνησ η Κ υβερν. Υπηρσ. Π ο λ ίτ ε ς Ά μ υνα, Α σ φ ά λ ε ια Σ τ ρ α τ ιω τ ικ ο ί Κ ο υ λτο ύ ρ α Ε ρυθρός Σ τα υ ρ ό ς Υ γ ε ία Ά τ ο μ α Π ο δ ο σ φ α ιρ ικ ή Ο μ ά δα Α θ λ η τ ισ μ ό ς, Θ έαμα Σ ε μ ια έρ ευ ν α που έ γ ιν ε το 95% τω ν ε κ π α ιδ ε υ τ ικ ώ ν που α σ χ ο λ ο ύ ν τ α ι με τ ο Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ δήλω σ αν ό τ ι π ισ τε ύ ο υ ν ό τ ι το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ θα π ρ έπ ει να ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι ό χ ι μόνο σ τ ις ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις, α λ λ ά κ α ι σ ε ά λ λ ε ς π α ρ α γ ω γ ικ ές μ ο νά δ ες. Η ε φ α ρ μ ο γ ή το υ θα βοηθήσ ει σ τη ν ε π ίλ υ σ η κοινω νικώ ν π ροβ λημ ά τω ν. 1.3 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 1. Ό λ ε ς ο ι κ ο ιν ω ν ίες, α ν ε ξ ά ρ τη τ α γ εω γ ρ α φ ικ ο ύ τό π ο υ κ α ι χρ όνο υ, π ρ ο κ ειμ έν ο υ να ε ξ α σ φ α λ ίσ ο υ ν τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις ε π ιβ ιώ σ ε ις κ α ι α ν α π τύ ξεώ ς το υ ς θα π ρ έπ ει να δ ίνο υ ν ε π ιτ υ χ ε ίς απαντήσεις στα παρακάτω βασικά ερω τήματα. 1). Αρχές Μάρκετινγκ (Παπαδημητρίου Αθανάσιος)

13 α) Τ ι θα π αράγουμε; Δ ιά ρ θρ ω σ η του εθ ν ικ ο ύ π ρ ο ϊό ν το ς, το ε θ ν ικ ό μ ε ίγ μ α π ρ ο ϊό ν τ ο ς. β) Πως θα το π α ρά γουμε; Η τ ε χ ν ο λ ο γ ία τ η ς π α ρ α γω γής, π ο ιο ι κ α ι π όσ οι σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς τ η ς π α ρ α γω γής θα χρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ο ύ ν, γ) Π ο ιο ς θα το π α ρ ά γει; Φ ο ρ είς τ η ς π α ρ α γω γής, ιδ ιω τ ικ έ ς - κ ρ α τ ικ έ ς - μ ε ικ τ έ ς ο ικ ο ν ο μ ικ έ ς μ ο νά δ ες. δ) Που θα το π α ρ ά γουμε; Ε θ ν ο χ ω ρ ο τα ξ ικ ή κ α τα ν ο μ ή τ η ς π α ρ α γ ω γ ικ ή ς δ ια δ ικ α σ ία ς ε) Π ό τε θα το π α ρ ά γο υ με; Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς - ε π ιλ ο γ έ ς σ το χ ρ ο ν ικ ό δ ιά σ τη μ α σ τ) Γ ια π οιους θα το π α ρ ά γουμε; Δ ια νο μ ή το υ π ρ ο ϊό ν τ ο ς μ ε τ α ξ ύ τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν κ α ι επ ενδ υ τώ ν, ν τό π ιω ν κ α ι ξένω ν. 2.Ο ι α π α ν τ ή σ ε ις σ τα ε ρ ω τή μ α τ α α υ τά, που α π ο τ ε λ ο ύ ν τ α σ π ο υ δ α ιό τερ α α ν τ ικ ε ίμ ε ν α τ η ς μ α κ ρ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς π ρ ο β λ η μ α τικ ή ς ε ξ α ρ τ ώ ν τ α ι από τα ο ικ ο ν ο μ ικ ά σ υ σ τ ή μ α τα τω ν δ ια φ ό ρ ω ν κοινω νιώ ν. Α υ τ ά ε ίν α ι κ α τ ά βάση τρ ιώ ν ειδ ώ ν : α) Το φ ιλ ε λ ε ύ θ ε ρ ο ή δ υ τ ικ ό, κ ε φ α λ α ιο κ ρ α τ ικ ό ή ε λ ε ύ θ ε ρ η ς αγοράς ή όπως ιστορικά αναφ έρεται LAISSEZ - FAIRE. β) Το σ υ γ κ ε ν τρ ω τικ ό ή α ν α τ ο λ ικ ό η κ α τε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ή κ ο μ μ ο υ ν ισ τικ ό ή σ ο σ ια λ ισ τικ ό, γ) Το μ ε ικ τ ό. Τα δύο π ιο ουσ ιώ δη σ η μ ε ία σ τα ο π ο ία δ ια φ ο ρ ο π ο ιο ύ ν τ α ι τ α τ ρ ία ο ικ ο ν ο μ ικ ά σ υ σ τ ή μ α τα κ α ι γ ια τ α ο π ο ία το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ε ν δ ια φ έ ρ ε τ α ι ά μ εσ α ε ίν α ι: α) Με π οιο τρ ό π ο σ χ η μ α τ ίζ ο ν τ α ι, ε π ικ ρ α τ ο ύ ν κ α ι μ ε τ α β ά λ λ ο ν τ α ι τ α π ρ ό τυ π α κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς. (CO N SUMPTIO N P A T T E R N S ). β) Σ ε π οιόν ανήκουν κα ι ά ρα π ο ιο ς α π ο φ α σ ίζ ε ι που, π ό τε, πως, γ ια τί και για ποιόν θα διατεθούν οι σ υντελεστές παραγωγής.

14 -8- Το π ρ ό τυπ ο κ α τα ν α λ ώ σ ε ω ς ε κ φ ρ ά ζ ε ι το τ ι, που, π ό τε κ α ι πόσο κ α τ α ν α λ ώ ν ε ι ο κ α τ α ν α λ ω τή ς το γ ν ω σ τό κ α λ ά θ ι τ η ς α γοράς. Ε ξ ε τ ά ζ ε τ α ι τό σ ο σ ε ε π ίπ εδ ο α τ ο μ ικ ό όσο κ α ι σ υ λ λ ο γ ικ ό, ο π ό τε κ α τά α ν ά γ κ η το μ έ γ ε θ ό ς του δ ίν ε τ α ι σ αν μ έσ ο ς ό ρ ο ς τω ν α θ ρ ο ιζ ό μ ενω ν α τ ο μ ικ ώ ν. Ο σον α φ ο ρ ά το δ ε ύ τ ε ρ ο σ η μ ε ίο δ ια φ ο ρ ο π ο ιή σ εω ς, η δ υ σ κ ο λ ία δ εν β ρ ίσ κ ε τα ι τό σ ο σ το π ο ιο ι ε ίν α ι ο ι ιδ ιο κ τ ή τ ε ς τω ν σ υ ν τε λ ε σ τ ώ ν, όσο σ το κά τω από π ο ιες σ υ ν θ ή κ ες μπ ορούν να διαθέσουν τους σ υντελεστές αυτούς. 1.4 Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΥΧΗ Ή ΚΑΤΑΡΑ Το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ με τη ν κ α θ η μ ερ ιν ή π α ρ ο υ σ ία το υ σ τη ζω ή το υ μ έσ ο υ κ α τ α ν α λ ω τή, ε ίν α ι α ν α π ό φ ευ κ το να α π ο τ ε λ ε ί το α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο κ ρ ιτ ικ ή ς, κα λό β ο υ λη ς ή κα κό β ο υλη ς ε λ ε ύ θ ε ρ η ς η π ρ ο κ α τ ε ιλ η μ μ έ ν η ς. Ε ρ ευ ν ώ ν τα ς τ ις α ν ά γ κ ε ς τω ν κ α τ α ν α λ ω τώ ν κ α θ ο δ η γ ε ί τ ις ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις σ το να π αράγουν τ α κ α τ ά λ λ η λ α α γα θ ά που θα ικ α ν ο π ο ιή σ ο υ ν α υ τ έ ς τ ις α ν ά γ κ ες. Η ικ α ν ο π ο ίη σ η ε ίν α ι α π ο τ έ λ ε σ μ α τ η ς π α ρ α γω γής τω ν χ ρ η σ ιμ ο τή τω ν σ χ ή μ α το ς, τό π ο υ, χρ ό νο υ, κα ι κ τή σ εω ς. Η π αραγω γή α π α ιτ ε ί τη ν χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η π α ρ α γω γικώ ν σ υ ν τε λ ε σ τ ώ ν κ α ι κ α τ ά σ υ ν έπ εια τη ν α μ ο ιβ ή τ ο υ ς, άρα δ η μ ιο υ ρ γ ία ε ισ ο δ η μ ά τω ν. Τ α β α σ ικ ά σ η μ ε ία ε π ιθ έσ εω ς κ α τ ά το υ μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ που ά ρ χ ισ α ν να ε π ε κ τ ε ίν ο ν τ α ι σ τη ν δ ε κ α ε τ ία του 70 ε ίν α ι τα εξή ς. α) Δ η μ ιο υ ρ γ ε ί το υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς έν α σ υ ν ε χ έ ς ά γ χ ο ς αποκτήσεω ς αγαθών. β) Ο ξύ ν ει τ α π ρ ο β λή μ α τα ρ υπ ά νσ εω ς μ ο λ ύ ν σ εω ς το υ φ υ σ ικ ο ύ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς. γ) Ο ι δ ρ α σ τ η ρ ιό τ η τ έ ς το υ σ το ιχ ίζ ο υ ν π ολύ μ ε σ υ ν έ π ε ια τη σ π α τά λ η πόρω ν κ α ι το υψ ηλό κ ό σ το ς π α ρ α γω γής που π λ η ρ ώ ν ει ο κ α τ α ν α λ ω τή ς. δ) Π ρ ο β ά λ λ ε ι φ α ν τ α σ τ ικ έ ς ή μ η δ α μ ιν ές π ο ιο τ ικ έ ς δ ια φ ο ρ έ ς π ρ ο ϊό ν τω ν ε ξ α π α τώ ν τ α ς το υ ς α γ ο ρ α σ τέ ς. ε) Μ ε τη ν δ ια φ ή μ ισ η κ α ι γ ε ν ικ ά την π ροβολή π α ρ α σ ύ ρ ει το υ ς κ α τ α ν α λ ω τέ ς σ ε α γ ο ρ έ ς π ρ ο ϊό ντω ν που π ρ α γ μ α τικ ά δ εν χ ρ ε ιά ζ ο ν τ α ι.

15 σ τ) Με το να π ρ ο τιμ ά την δ ια ν ο μ ή τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν σ τ ις π λ ο ύ σ ιε ς π ε ρ ιο χ έ ς κ α τ α δ ικ ά ζ ε ι τ ις φ τ ω χ έ ς σε χ α μ η λ ό τ ε ρ α β ιο τ ικ ά επ ίπ εδ α. ζ) Η δ ια φ ή μ ισ η μ ε ρ ικ έ ς φ ο ρ ές ε ίν α ι κακού γ ο ύ σ το υ, π ρ ο ϊό ν χ α μ η λ ή ς νοημ οσ ύνης ή π ροσ β ά λλουν τα ήθη. Α π ο τ έ λ ε σ μ α όλω ν αυτώ ν ή τα ν να α ν α π τ υ χ θ ε ί ο κ α τ α ν α λ ω τισ μ ό ς (C O N SUM ERISM ). Κ α τ α ν α λ ω τισ μ ό ς ε ίν α ι η π επ οίθησ η ό τ ι το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ δ εν κ ά ν ε ι σ ω σ τά τη δ ο υ λ ε ιά το υ, ε ίτ ε δ εν υ λ ο π ο ιε ί σ τη ν π ράξη κ α τ ά λ λ η λ α τη ν ιδ ε ο λ ο γ ία το υ. Μ π ορούμε όμω ς να α ν α φ έ ρ ο υ μ ε τη ν ύπ αρξη θεσ μ ώ ν οι οποίοι άμεσα ή έμμεσα προστατεύουν τον καταναλω τή. Τ έτοιοι θεσμοί είναι; 1) Η υ π η ρ εσ ία π ρ ο σ τα σ ία ς κα ι ενημερ ώ σ εω ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή (Υ Π Ε Κ ) που ε ίν α ι ε γ κ α τ α σ τ η μ έ ν η σ το κ ε ν τ ρ ικ ό κ τ ίρ ιο το υ Υ π ο υ ρ γ είο υ Ε μπ ορίου, δ έ χ ε τ α ι κ α ι τ η λ ε φ ω ν ικ ά τ ις α π ο ρ ίες, τ α π α ρά π ο να κ α ι τ ις καταγγελίες των καταναλωτώ ν. 2) Το Ε θνικό Σ υμ βο ύλιο τω ν Κ α τα ν α λ ω τώ ν, σ το ο π ο ίο σ υ μ μ ε τέ χ ο υ ν ε κ τ ό ς το υ Υ π ουρ γού Ε μπ ορίου κ α ι εκ π ρ ό σ ω π ο ι κ α τα ν α λ ω τώ ν Ο ργα νώ σ εω ν. Ε ρ γαζο μ ένω ν, γ υ ν α ικ ε ίω ν Ο ρ γα νώ σ εω ν. Ε κ τό ς από το υ ς κ α ιν ο ύ ρ ιο υ ς θεσ μ ο ύ ς υπ άρχουν κ α ι ο ι π α λ ιο ί, όπ ω ς: η Α γ ο ρ α ν ο μ ία, η Δ ιεύ θ υ νσ η Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή ς π ρ ο σ τα σ ία ς το υ κ α τα ν α λ ω τή, τ ο Γ ε ν ικ ό Χ η μ είο το υ Κ ρ ά το υ ς, ο Ε λ λ η ν ικ ό ς Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς Τ υ π ο π ο ιή σ εω ς κ α ι ά λ λ ο ι. Ο ι ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις α ν τ ί να ε χ θ ρ ε ύ ο ν τ α ι τ ο ν κ α τ α ν α λ ω τισ μ ό μπ ορούν να ω φ εληθούν από α υ τό ν γ ια τ ί; 1) Τους υ π εν θ υ μ ίζει σ υνεχώ ς την ιδ ε ο λ ο γ ία το υ Μ ά ρ κ ε τιν γ κ. 2) Τ ους υ π ο γ ρ α μ μ ίζ ε ι τη ν α νά γκη τ η ς π ο λ υ δ ιά σ τ α τη ς δ ρ α σ τη ρ ιο π ο ιή σ ε ώ ς το υ ς. 3 ) Τ ους δ ίν ε ι τη ν ε υ κ α ιρ ία α π ο κ τή σ εω ς υ π ερ ο χ ή ς έ ν α ν τ ι τω ν α ν τα γ ω ν ισ τώ ν το υ ς. 4) Τ ους δ ίν ε ι ε υ κ α ιρ ία δ η μ ιο υ ρ γ ία ς ή α υ ξ ά ν ε ι τη ν α νά γκη επ ικ ο ιν ω ν ία ς κ α ι μ ο ρ φ ώ σ εω ς τω ν κ α τα ν α λ ω τώ ν ώ σ τε να ε ίν α ι σ ε θέσ η να κρίνουν ο ρ θ ό τερ α. Π αρά τ ις δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς α υ τ ο β ε λ τιώ σ ε ω ς π αραγω γώ ν, η θεώ ρ ηση το υ μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σαν κ α τ ά ρ α ς σ υ ν ε χ ίζ ε ι να π λ α ν ιέ τ α ι. Μ ε ρ ικ ο ί μ ιλ ο ύ ν γ ια Α ν τ ιμ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Β λέπ ουν το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σαν μ ία π ρ όκλησ η κ α ι

16 -10- μ α ς κα λούν σ ε μ ία π ρ ο σ π ά θ εια να α π α γ κ ισ τρ ω θ ο ύ μ ε από το ν ισ τ ό μ ια ς δ ο μ ή ς που μας ο δ η γ ε ί κ α θ η μ ερ ιν ά από τ ο κα κό σ το χ ε ιρ ό τ ε ρ ο. Το Α ν τ ιμ ά ρ κ ε τ ιν γ κ έ χ ε ι σ αν σ τό χ ο τη ν απ οθάρρυνσ η τ η ς κ α τα ν α λ ώ σ ε ω ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τα ς α κρ ιβ ώ ς τ α ίδ ια ό π λα που χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί κ α ι το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Γ ια το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ ό λ ε ς οι ε ν α ν τ ίο ν το υ θ έ σ ε ις μπ ορούν να θεω ρ ηθούν σαν δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ς δ ια μ έσ ο υ τ η ς α υ τ ο β ε λ τιώ σ ε ω ς. Θα π ρ έπ ει να υ π ο γ ρ α μ μ ισ τε ί ό τ ι α ν ε ξ ά ρ τ η τ α το υ π όσ οι μ η χ α ν ισ μ ο ί π ρ ο σ τα σ ία ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή υπ άρχουν, ο ίδ ιο ς θα π ρ έπ ει ε ν σ υ ν ε ίδ η τ α να π ρ ο σ π α θ εί να π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ε ί, Δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά, θα γ ίν ε ι α ιχ μ ά λ ω τ ο ς ξένω ν κέν τρ ω ν α π ο φ ά σ εω ν, έρ μ α ιο α λ λ ό τ ρ ιω ν βουλήσ εω ν, κ ά τ ι που θ υ μ ίζ ε ι δ ικ τ α τ ο ρ ικ ή επ ιβ ο λ ή.

17 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο τ ο Μ ΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΣΥΜ ΠΕΡΙΦ ΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩ Ν 2.1 Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Με το όρο σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά κ α τ α ν α λ ω τή ν ο ο ύ ν τα ι ό λ ε ς ε κ ε ίν ε ς οι π ρ ά ξ ε ις τω ν α τό μ ω ν που ά μ εσ α ε μ π λ έ κ ο ν τ α ι σ τη ν α π ό κ τη σ η ή τη ν χρ ήσ η α γαθώ ν κ α ι υπ ηρεσ ιώ ν σ υ μ π ερ ιλ α μ β α ν ο μ έν η ς κ α ι τ η ς δ ια δ ικ α σ ία ς α π ο ψ ά σ εω ς που π ρ ο η γ ε ίτα ι κ α ι π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε ι α υ τ έ ς τ ις π ρ ά ξ ε ις. Η δ ια γ ρ α φ ή (σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ) του κ α τ α ν α λ ω τή ε ίν α ι έ ν α π εδ ίο που θα π ρ έπ ει να μ ε λ ε τ η θ ε ί πολύ από το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ, γ ια τ ί σ υ ν δ έ ε τ α ι ά μ εσ α με το ν τ ε μ α χ ισ μ ό α γοράς, τη ν α γορά - σ τό χ ο, τη ν α ν ά π τυ ξη τω ν π ρ ο ϊό ν τω ν κ α ι γ ε ν ικ ά τη σ τρ α τ η γ ικ ή γ ια ε π ικ ε ρ δ ε ίς π ω λ ή σ εις. Με γνώ σ η κ α ι τη ν ανά λυσ η τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή (C o m su m e rics) ε ίν α ι μ ια λ ε ιτ ο υ ρ γ ία που σ υ μ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι ό λ ε ς τ ις τ ε χ ν ικ έ ς γνώ σ εω ς κα ι α να λύσ εω ς τ η ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς το υ καταναλω τή. Κ α τ α ν α λ ω τικ ή Δ ια γω γή, δε ε ίν α ι ο ι ε ν έ ρ γ ε ιε ς ε κ ε ίν ε ς τω ν α τό μ ω ν που σ υ ν δ έ ο ν τ α ι ά μ εσ α με τη ν α π ό κ τη σ η κ α ι χρ ήσ η ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν αγαθώ ν κ α ι υπ ηρεσ ιώ ν, καθώ ς κ α ι ο ι δ ια ν ο η τ ικ έ ς σ κ έ ψ ε ις κ α ι α π ο φ ά σ ε ις πσυ π ρ ο η γ ο ύ ν τα ι κ α ι κα θ ο ρ ίζο υ ν τ ις εν λόγω ε ν έ ρ γ ε ιε ς. Η κ α τ α ν α λ ω τικ ή δ ιά κ ρ ισ η κ α ι εκ λ ο γ ή π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι μ ε λ έ τ η τω ν α γ ο ρ α σ τικ ώ ν κ ιν ή τρ ω ν κ α ι ε ξ έ τα σ η το υ γ ια τ ί ο ρ ισ μ έ ν α π ρ ο ϊό ν τ α κ α ι εμ π ο ρ ικ ά ο ν ό μ α τα (μ ά ρ κ ες ) π ρ ο τ ιμ ώ ν τ α ι από ά λ λ α, ω ς κ α ι το υ τ ι υ π ο κ ιν ε ί τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τέ ς να σ υ μ π ε ρ ιφ έ ρ ο ν τα ι όπω ς σ υ μ π ε ρ ιφ έ ρ ο ν τ α ι σ τη ν αγορά. Δ ηλα δή, η δ ια γ ω γ ή το υ κ α τ α ν α λ ω τή π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι τη ν μ ε λ έ τ η ό χ ι μόνο του τ ι κ α τα ν α λ ώ ν ο υ ν ο ι άνθρω π οι, α λ λ ά κ α ι π ο ιο ι, που πως, πόσο σ υχνά κ α ι υπό π ο ιε ς σ υ νθήκες κ α τα ν α λ ώ ν ο υ ν α γα θ ά κα ι υ π η ρ εσ ίες. Σ τη ν π ρ ο σ π ά θ εια α νάλυσ η ς τ η ς δ ια γ ω γ ή ς α υ τ ή ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή θα π ρ έπ ει να λ α μ β ά ν ο ν τα ι υπόψη ό λ ε ς ο ι μ ε τ α β λ η τ έ ς ( 1) Συμπεριφορά του καταναλωτή (Ν. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ - ΘΕΣ/Ν1ΚΗ 199ώ

18 -12- α τ ο μ ικ έ ς, κ ο ιν ω ν ικ ές, το υ π ερ ιβ ά λ λ ο ν τ ο ς ) που επ η ρ ε ά ζο υ ν τ ις κ α τ α ν α λ ω τικ έ ς α π ο φ ά σ εις. Το εν δ ια φ έ ρ ο ν τω ν κο ινω νικώ ν επ ισ τη μ ώ ν γ ια το ν κ α τ α ν α λ ω τή χ ρ ο ν ο λ ο γ ε ίτ α ι από π ολύ π α λιά, α λ λ ά δ εν π α ύ ει να ε ίν α ι κ α ι ε π ίκ α ιρ ο. Φ υσ ικά, κάθε κ λ ά δ ο ς τω ν κο ινω νικώ ν επ ισ τη μ ώ ν ε ξ ε τ ά ζ ε ι το ν κ α τ α ν α λ ω τή από τη δ ική το υ σ κοπ ιά, α λ λ ά τ α π ο ρ ίσ μ α τό το υ ς έχουν ά μ εσ ο εν δ ια φ έ ρ ο ν γ ια το υ ς Μ ά ρ κ ε τ ε ρ ς κα ι το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Γ ια τ ί, τ ι ά λ λ ο ε ίν α ι το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ από μ ια π ρ ο σ π ά θ εια μ ε λ έ τ η ς τω ν κ ο ιν ω ν ικ ο ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν α ν τ α λ λ α γ ώ ν κα ι τω ν σ υ σ τη μ ά τω ν που τ ις επ η ρ εά ζο υ ν; Κ α ι σ τη ν π ρ ο σ π ά θ ειά το υ α υ τή το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ δ α ν ε ίζ ε τ α ι κ α ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί σ τ ο ιχ ε ία τω ν ο ικο νο μ ικώ ν, τ η ς ψ υ χ ο λ ο γ ία ς, τ η ς κοινω νιολογίας, των μαθητικών και σ τατιστικώ ν μεθόδων. Σ τη ν δ ιεθ ν ή β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία τη σ χ ε τ ικ ή με τη ν έ ρ ευ ν α κ α ι τ η μ ε λ έ τ η τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή α π α ν τ ά τ α ι κυ ρ ίω ς η ε ξ ή ς ο ρ ο λ ο γ ία : 1. Συμπεριφορά καταναλω τή (consumer Behavior) 2. Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ α νά λυσ η σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς (M a rketin g B e h a vio r A n a lysis). 3. Ψυχολογία καταναλω τή (consumer Psychology). Η σ ύγχρ ο νη φ ιλ ο σ ο φ ία μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ θ έ λ ε ι το ν κ α τ α ν α λ ω τή σ το ε π ίκ ε ν τ ρ ο τω ν ε ν ε ρ γ ε ιώ ν το υ. Ζ η τά να μ ά θ ει ό χ ι μόνο τ ι θ έ λ ε ι κ α ι πως το θ έ λ ε ι ο κ α τα ν α λ ω τή ς, α λ λ ά κ α ι πως μ π ο ρ εί να το ν ε π η ρ ε ά σ ε ι και να τον πείσει να αγοράσει τα προϊόντα που τον έχει ετοιμ άσ ει. Π ολύ λ ίγ ε ς ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις κ α ι ο ρ γ α ν ισ μ ο ί, έχ ο υ ν το π ρ ο νόμιο να μονοπ ω λούν τ ις π ρ ο τ ιμ ή σ ε ις κ α ι τη ν εύ ν ο ια το υ κ α τ α ν α λ ω τικ ο ύ κοινού. Ο ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ε ς β ρ ίσ κ ο ν τα ι σ ε δ ια ρ κή α γώ να επ ιβ ιώ σ εω ς μ ε α ν τ α γ ω ν ισ τ ικ έ ς κ α ι μ ά χ ο ν τ α ι να κ ρ α τή σ ο υ ν τ α π ρ ο ϊό ν τ α τ ο υ ς μ ε ε π ιτ υ χ ία σ τη ν α γορά. Σ το ν αγώ να α υ τό ό π ο ιο ς ξ έ ρ ε ι τ α π ε ρ ισ σ ό τε ρ α μ υ σ τικ ά γ ια το ν κ α τ α ν α λ ω τή κ α ι ό π ο ιο ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ ε τ α ι γρ ή γο ρ α κ α ι ε υ ν ο ϊκ ά τ ις ε υ κ α ιρ ίε ς που τυ χ ό ν π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τα ι κα ι α ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι σ 'α υτές τό τε κερδίζει. Α υ τό που θ έλ ο υ ν να γνω ρ ίζο υν οι ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις (Μ ά ρ κ ε τ ε ρ ς ) ε ίν α ι ό χ ι μόνο το τ ι θέλουν οι κ α τ α ν α λ ω τέ ς, α λ λ ά πως κ α ι γ ια τ ί το θέλουν ή τ ι κ ά ν ε ι το υ ς κ α τ α ν α λ ω τέ ς να π ρ ο τιμ ο ύ ν το A π ρ ο ϊό ν από το Β ή το ένα κατάστημα από το άλλο. Θέλουν να ξέρουν ποια είνα ι

19 -13- τ α κ ίν η τ ρ α τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή, κα ι φ υ σ ικ ά πως μπ ορούν να τη ν επ ηρεά σ ουν. Ό μ ω ς κ ά τ ι τ έ τ ο ιο δ εν ε ίν α ι εύ κ ο λ ο γ ια τ ί π α ρ 'ό λ η τη ν π ρόοδο τω ν επ ισ τη μ ώ ν ( ψ υ χ ο λ ο γ ία ς, κ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ία ς κ. α.) δ εν μπ ορούμ ε να π ούμ ε με β εβ α ιό τη τ α τ ι σ υ μ β α ίν ε ι σ το ν ε γ κ έ φ α λ ο κάθε α τό μ ο υ. Α υ τό που μπ ορούμε να π α ρ α τη ρ ή σ ο υ μ ε ε ίν α ι ε ρ ε θ ίσ μ α τ α κ α ι σ ή μ α τα που προηγούνται ενεργειώ ν και αντιδράσεων. Π ο λ λ ο ί, π ρ ο σ π α θ ώ ντα ς να εξη γή σ ο υ ν τ ο γ ια τ ί ο κ α τ α ν α λ ω τή ς α γ ο ρ ά ζ ε ι ό τ ι α γ ο ρ ά ζ ει, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν το ν όρο κ ίν η τ ρ ο. Δ η λα δ ή, ο κ α τ α ν α λ ω τή ς έ χ ε ι κά π οιο κ ίν η τρ ο, που το ν ω θ εί σ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς. Ο α ρ ιθ μ ό ς τω ν κ ιν ή τρ ω ν ε ίν α ι α ρ κ ε τ ά υψ ηλός, γ ια τ ί σ υ ν δ έ ε τ α ι με β α σ ικ ές κα ι ά λ λ ε ς α ν ά γ κ ε ς όπ ω ς δίψ α, π είν α, α γάπ η, α να γνώ ρ ισ η κ.α. 2.2 Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υ π ά ρ χ ει ά μ εσ η σ υ σ χ έ τισ η τ η ς α ν τ ιλ ή ψ ε ω ς με το Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Η δ ια μ ό ρ φ ω σ η τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή ε ίν α ι α ν ά λ ο γ η μ ε το πω ς α ν τ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι τ α π ρόσω πα, π ρ ά γ μ α τα, γ ε γ ο ν ό τ α κ.λ.π. Ε ιδ ικ ό τ ε ρ α, η α να φ ο ρ ά σ τη σ υ σ χ έ τισ η α υ τή ο δ η γ ε ί σ τα ε ξ ή ς σ υ μ π ερ ά σ μ α τα : 1. Το πως θα γ ίν ε ι α π ο δ εκ τό έ ν α σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν ο π ρ ο ϊό ν σ το ν τό π ο τ η ς α γοράς ε ξ α ρ τ ά τ α ι α ρ χ ικ ά από το π.ως θα το α ν τ ιλ η φ θ ο ύ ν ο ι κ α τα ν α λ ω τέ ς.. 2. Τα ά το μ α α ν τ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι τ α π ρ ά γ μ α τα όπ ω ς τ α επ ιθ υ μ ο ύ ν δ η λα δ ή ε κ λ ε κ τ ικ ά. Ε φ όσ ον η α ν τ ίλ η ψ η ε ίν α ι ε κ λ ε κ τ ικ ή α π α ιτ ε ίτ α ι να γ ίν ε ι π ρ ο σ π ά θ εια σ υ γ κ εντρ ώ σ ε ω ς τ η ς π ρ ο σ ο χή ς τω ν π ιθανώ ν α γ ο ρ α σ τώ ν μέσ ω δ ια φ ό ρ ω ν ε ρ ε θ ισ μ ά τω ν. 3. Τσ κ ο ιν ω ν ικ ό κύρος^ ο ι π ρ ο σ ω π ικ ές. εμπεπ.ρίες κ α υ α μ ά θ η σ η ό λ α μ α ζ ί κ α θ ο ρ ίζο υ ν το ν τρ ό π ο που έν α ά το μ ο α ν τ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι έν α π ρ οϊόν. 4. Ό λ ε ς ο ι π ρ ο σ π ά θ ειες το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ θα π ρ έπ ει να α ρ χ ίζ ο υ ν με μ ια α νά λυσ η τ η ς α ν τ ιλ ή ψ ε ω ς τω ν σ η μ ερ ινώ ν μ ε λ λ ο ν τ ικ ώ ν α γ ο ρ α σ τώ ν.

20 Ο ι κ α τ α ν α λ ω τέ ς α ν τ ιλ α μ β ά ν ο ν τ α ι μ έσ α σ ε μ ια ο λο κ λ η ρ ω μ έ ν η κ α τ ά σ τ α σ η (μ ο ρ φ ο λ ο γ ικ ή θ εω ρ ία ). Η σ η μ α σ ία τ η ς σ υ γ κ ρ ο τη μ έ ν η ς ε ικ ό ν α ς ε ίν α ι α π α ρ α ίτη τη. Α υ τή ε ίν α ι το σ υ ν ο λ ικ ό ά θ ρ ο ισ μ α τω ν όσων σ κ έ π τ ο ν τ α ι οι κ α τ α ν α λ ω τέ ς γ ια τη ν ε π ιχ ε ίρ η σ η. Α υ τή δ ια φ ο ρ ο π ο ιε ί τη ν ε τ α ιρ ε ία A από τη ν Β. Οσο πιο ευ ν ο ϊκ ή τό σ ο θ ε τ ικ ό τ ε ρ α α ν τ ιδ ρ ο ύ ν οι κ α τ α ν α λ ω τέ ς. Ο άνθρω π ος β λ έ π ε ι το ν κόσ μο ό χ ι όπ ω ς ε ίν α ι, α λ λ ά όπ ω ς ν ο μ ίζ ε ι α υ τό ς ό τ ι ε ίν α ι, κ α ι η ε ρ μ η ν ε ία το υ θα ε ίν α ι σ ύμ φ ω νη με τ ις π ρ ο σ δ ο κ ίες κ α ι το υ ς π όθους το υ ς. Ο κ α τ α ν α λ ω τή ς λο ιπ ό ν π ρ ο κ ειμ ένου να π ά ρ ει μ ια α π ό φ α σ η γ ια ν 'α γ ο ρ ά σ ε ι έ ν α π ρ ο ϊό ν κ α ι μ ια υ π η ρ εσ ία δ εν ε ν ε ρ γ ε ί μ ό νο ς το υ κ α ι με ελ ε ύ θ ε ρ η θ έλησ η, α λ λ ά ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι από π ο λ λ ο ύ ς κ α ι π ο ικ ίλ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς το υ έσ ω κα ι έξω κόσ μου το υ. Α υ τ ο ί ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς δ ια μ ο ρ φ ώ νο υ ν τη ν ό λη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά το υ. 2.3 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Ο ΠΡΟ ΣΔΙΟΡΙΣΜ ΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1. Η έρευνα Η γνώ σ η τω ν επ ιδ ρ ά σ εω ν τ η ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή α π α ιτ ε ί έρ ευ ν α. Σ κοπ ός τ η ς έρ ε υ ν α ς α υ τ ή ς θα ε ίν α ι η γνώ σ η κ α ι κ α τα ν ό η σ η όλω ν τω ν π λευρ ώ ν τ η ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τ α ν α λ ω τή όσον α φ ο ρ ά τ ις α ν ά γ κ ε ς το υ σ ε α γα θ ά, υ π η ρ εσ ίες, οργάνω σ η. Β έβ α ια η έρ ευ ν α α υ τή δ εν π ρ έπ ει να ε ίν α ι μ ο ν ο μ ερ ή ς, δ η λα δ ή ν 'α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε τ α ι από τη ν σ κοπ ιά εν ό ς μόνου π α ρ ά γ ο ν τ α, α λ λ ά να ε π ε κ τ ε ίν ε τ α ι σ 'ό λ ο υ ς το υ π α ρ ά γ ο ν τες που τη ν επ η ρ ε ά ζο υ ν. Π.χ. η α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η το υ κ α τ α ν α λ ω τή μόνο από τη σ κοπ ιά το υ ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ π α ρ ά γ ο ν τα δ εν ε ίν α ι α ρ κ ε τ ή α π α ιτ ε ίτ α ι κ α ι η κάλυψ η από το υ ς ά λ λ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς όπ ω ς α το μ ικ ο ύ ς, κ ο ιν ω ν ικ ο ύ ς, π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ύ ς, ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ο ύ ς κ.λ.π Η έρ ε υ ν α π ρ έπ ει λοιπ ό ν να ε ίν α ι π ο λ υ δ ιά σ τ α τη μ ια κ α ι μόνο μ ια τ έ τ ο ια μ ο ρ φ ή μ π ο ρ εί να ε ίν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή σ τη ν α ν α γ ν ώ ρ ισ η τ η ς π ο λ υ π λ ο κ ό τη τ α ς τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ κ α τα ν α λ ω τή. Η α υ ξ α ν ό μ ε ν η π αραπ ο ίη σ η σ τη σ ύγχρ ονη ζωή, γ ρ ά φ ε ι ο P.C hisnall, η μ ε γ ά λ η ε μ π ε ιρ ία του α γ ο ρ α σ τικ ο ύ κο ινού κ α ι η δ υ ν α μ ικ ή

21 -15- φ ύ σ η το υ π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν το ς μ έσ α σ το οπ ο ίο ο ι α ν ά γ κ ε ς ε π ω ά ζο ν τα ι κ α ι α ν α π τ ύ σ σ ο ν τ α ι, δημ ιο υ ρ γο ύ ν τη ν α νά γκη σ τα σ τ ε λ έ χ η το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ όσο το δ υ ν α τό ν π ερ ισ σ ό τερ ο να κα τα νο ή σ ο υ ν κα ι να γνω ρ ίσ ο υ ν το υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς το υ ς κ α ι το σ ύ μ π λ εγμ α, τω ν α ν α π τυ σ σ ό μ εν ω ν α ναγκώ ν τ ο υ ς. Ε π ιτυ χ η μ έ ν ο ι ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ίε ς επ ιθ υ μ ο ύ ν να α π ο κ τή σ ο υ ν ε υ α ίσ θ η τ ε ς ε ν ο ρ ά σ ε ις σ τη ν α νθρώ π ινη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά. Μ ε λ έ τ ε ς σ τ ις θ ε μ ε λ ιώ δ ε ις δ ια δ ικ α σ ίε ς τ η ς α ν τ ιλ ή ψ ε ω ς π αρω θήσεω ς, σ τά σ ε ω ς, μ α θ ή σ εω ς κ.λ.π. βοηθούν σ ε βάθος τ ις έ ρ ε υ ν ε ς τ η ς α γ ο ρ ά ς. Θα π ρ έπ ει να υ π ο γ ρ α μ μ ισ τε ί ό τ ι η ο ικ ο ν ο μ ικ ή α νάλυσ η α π ο τ ε λ ε ί το σ κ ε λ ε τ ό τω ν α ναγκώ ν το υ α γ ο ρ α σ τή. Τα σ τ ο ιχ ε ία τ η ς σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά ς βοηθούν σ τη σ υμπ λήρω σ η κα ι εμ π λ ο υ τ ισ μ ό τ η ς κ α τα ν ο ή σ εω ς τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς τ η ς α γοράς. Θα π ρ έπ ει όμω ς να σ η μ ε ιω θ ε ί ό τ ι σ το σ ύ νολό τ ο υ ς οι Κ ο ιν ω ν ικ έ ς Ε π ισ τή μ ε ς δ εν μπ ορούν να σ υ σ χ ε τισ το ύ ν γ ια το υ ς σ κοπ ούς τη ς α ν α λ ύ σ εω ς το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ π.χ. η Π ο λ ιτ ισ τ ικ ή Α ν θ ρ ω π ο λογία έ χ ε ι ε λ ά χ ισ τ ε ς σ χ έ σ ε ις με το θ έμ α ενώ η ψ υ χ ο λ ο γ ία έ χ ε ι π ο λ λ ές έ ν ν ο ιε ς που τ ο ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν κ α ι π ο λ λ έ ς ά λ λ ε ς που δ εν εν δ ια φ έ ρ ο υ ν. Π α ρ ά λ λ η λ α κ α ιν ο ύ ρ ιο ι κ λ ά δ ο ι τω ν Κ ο ινω νικώ ν Ε π ισ τη μ ώ ν, όπ ω ς π.χ. η Ε π ικ ο ιν ω ν ιο λ ο γ ία, έ ρ χ ο ν τ α ι να π α ίξο υ ν έ ν α κ α ιν ο ύ ρ ιο ρόλο. Το μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ σ το τ ο μ έ α τω ν τ ε χ ν ικ ώ ν τ η ς έρ ε υ ν α ς έ χ ε ι μ ια π ο λ υ κ λ α δ ικ ό τη τ α (M u ltid is ip lin a ry), δηλαδή τ ε χ ν ικ έ ς από π ο λ λ ο ύ ς κλάδους σ υνυπ ά ρχουν κ α ι σ υ νερ γο ύν. Α π α ιτ ε ίτ α ι ό μω ς μ εγά λ η φ ρ ο ν τίδ α γ ια το ν χ ε ιρ ισ μ ό α υ τώ ν τω ν τ ε χ ν ικ ώ ν π ρος απ ο φ υ γή μ ο νομερ ώ ν θ εω ρ η τικώ ν π α ρ α κλή σ εω ν. Ε κ είν σ που ε ίν α ι εδώ α π α ρ α ίτ η τ ο να υ π ο γ ρ α μ μ ισ τε ί ε ίν α ι ό τ ι ο ι έ ρ ε υ ν ε ς το υ Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ θα π ρ έπ ει να γ ίν ο ν τ α ι με επ ισ τη μ ο ν ικ ή φ ρ ο ν τ ίδ α κ α ι σ υ ν ε ιδ η τ ή ε ν τ ιμ ό τ η τ α χ ρ η σ ιμ ο π ο ιώ ν τα ς τ ις τ ε χ ν ικ έ ς ε κ ε ίν ε ς που ε ίν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ έ ς σ τη θ εω ρ ία κ α ι τη ν π ρ α κ τικ ή το υ μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ. Ο ι μ ά ν α ν τζ ε ρ ς έχ ο υ ν τη ν ευθύνη να εφ α ρ μ ό σ ο υ ν τ α σ τ ο ιχ ε ία που α π έκτη σ α ν από α υ τ έ ς τ ις σ ύ γ χ ρ ο ν ες κ α ι π ο λ λ έ ς φ ο ρ έ ς π ο λ υ δ ά π α ν ες μ εθ ό δ ο υ ς α ν α λ ύ σ εω ς με το σκοπό να πάρουν κ α λ ύ τ ε ρ ε ς α π ο φ ά σ ε ις.

22 2. Ο προσδιορισμός των παραγόντων Ο π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό ς τω ν π α ρ α γό ντω ν ε ίν α ι α ν α γ κ α ίο ς γ ια τ ί ε π ιτ ρ έ π ε ι τη γνώ ση τω ν σ υ ν τε λ ε σ τ ώ ν δ ια μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς κ α ι ε π ιρ ρ ο ή ς, α λ λ ά κ α ι σ τη σ υ ν έ χ ε ια τη ν ε κ τ ίμ η σ η κ α ι α ξιο λ ό γ η σ ή το υ ς α ν ά λ ο γ α με κά θ ε π ερ ίπ τω σ η. Σ ε σ χέσ η με το ν κ α τ α ν α λ ω τή - ά το μ ο θα μ π ο ρ ο ύ σ α μ ε να τα ξ ιν ο μ ή σ ο υ μ ε το υ ς π α ρ ά γ ο ν τε ς επ ιρ ρ ο ή ς τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ σ ε δύο κ α τ η γ ο ρ ίε ς : 1. Στους εσω τερικούς παράγοντες και 2. Σ το υ ς ε ξ ω τε ρ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τες 1) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ο ι ε σ ω τ ε ρ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τε ς ε ίν α ι ε κ ε ίν ο ι που π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι απ 'τ ο ν έσ ω κόσ μ ο το υ α τό μ ο υ. Α υ τ ο ί ο ι π α ρ ά γ ο ν τ ε ς ο ν ο μ ά ζ ο ν τα ι κ α ι α τ ο μ ικ ο ί. Ο ι ε σ ω τ ε ρ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι σ ε δύο κ α τ η γ ο ρ ίε ς : α) Σ το υ ς φ υ σ ιο λ ο γ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς κα ι β) Σ το υ ς ψ υ χ ο λ ο γ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τες Η φ υ σ ιο λ ο γ ικ ή δομή εν ό ς α τό μ ο υ κ α ι η ψ υ χ ο λ ο γ ικ ή το υ υ π ό σ τα σ η ε ίν α ι π ρ α γ μ α τ ικ ά α π ο φ α σ ισ τικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τ ε ς σ τη ν δ ια μ ό ρ φ ω σ η τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ. Η π ρ ο σ ω π ικ ό τη τα, η α ν τίλ η ψ η, η μνήμη, η σ κέψ η κ α ι ά λ λ ε ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς ε ν ό ς α τό μ ο υ σ υ ν δ υ α σ μ ένες με τη μ άθησ η δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν μ ο ν α δ ικ έ ς ε π ιρ ρ ο έ ς κ α ι κ α τ α σ τ ά σ ε ις. 2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ο ι ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τε ς ε ίν α ι ε κ ε ίν ο ι που π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι από το ν έξω κόσ μο " το υ α τό μ ο υ. Ο ι π α ρ ά γ ο ν τε ς α υ τ ο ί ε ίν α ι ε κ ε ίν ο ι που δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν τα ι από το π ερ ιβ ά λ λ ο ν το υ α τό μ ο υ.

23 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ] Π Α ΡΑΓΟ Ν ΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟ Ν ΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ Π Α Ρ Α ΓΟ Ν ΤΕΣ Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Α Π ΙΣΤΕΥΩ, Π Ο Λ ΙΤΙΣ ΤΙΚ Ε Σ Α Ξ ΙΕΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ κ.λ.π. ΔΙΑΡΘ ΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ. ΕΠΙΡΡΟΗ Ο ΙΚΟ ΓΕΝΕΙΑΣ, ΚΥΚΛΟ Σ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΩΝ, Κ Α Θ Ο ΔΗ ΓΗ ΤΕΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΙΜ ΕΣ, Π ΑΡΑΔΟ Σ Η, ΟΡΟΙ Π ΛΗΡΩΜ ΗΣ, Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ ΠΩΛΗ ΣΕΩΝ κλπ Δ ιά γ ρ α μ μ α 1: Σ ύ μ π λ εγ μ α επ ιρ ρ ο ώ ν α γο ρ ά ς κ α τ ά το ν Ρ. C hisnali (Π ηγή; Κ α τσ ο ύ λ α Δ. Γ εω ρ γίο υ ).

24 Π ΑΡΑΓΟ Ν ΤΕΣ ΦΥΓΙΚΟΙ ΚΛΙΜΑ, ΕΔΑΦΟΣ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ κ.λ.π. KOiNONiKOl ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ, ΕΠΙΡΡΟΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, KOI ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ ΚΕΣ ΑΞΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟΙ ΤΙΜΕΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, επικοινω- ΝΙΑΚΟΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. ΤΡΟΠΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κ.λ.π. ΓΝΩΜΗΣ κ.λ.π. ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΜΑΘΗΣΗ Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚΟ ΤΗ ΤΑ ΣΤΑΣΗ ΠΑΡΩΘΗΣΗ ΜΝΗΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Δ ιά γ ρ α μ μ α 2: Σ ύ μ π λ εγμ α επ ιρ ρ ο ώ ν α γοράς κ α τ ά το ν Κ.Μ α γνήσ α λη (Π ηγή: Κ α τσ ο ύ λ α Δ. Γ εω ρ γ ίο υ ).

25 Ο ι ε ξ ω τε ρ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι σ ε δύο κ α τ η γ ο ρ ίε ς ; α) Σ το υ ς φ υ σ ικούς π α ρ ά γ ο ν τες κα ι β) Σ το υ ς κοινω νικούς π α ρ ά γ ο ν τες Το φ υ σ ικό π ερ ιβ ά λλο ν κ α ι η κ ο ιν ω ν ικ ή οργάνω σ η ε ίν α ι ε π ίσ η ς σ η μ α ν τ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τες επ ιρ ρ ο ή ς τ η ς σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ. Το Δ ιά γ ρ α μ μ α 1 δ ίν ε ι μ ία ε ικ ό ν α τω ν π ο λλα π λώ ν επ ιρ ρ ο ώ ν που π α ρ ο υ σ ιά ζ ο ν τα ι κ α τά τη ν π ρ α γμ ά τω σ η μ ια ς α γ ο ρ ά ς σ ύμ φ ω να με τη ν άπ οψ η το υ P.C hisnall. Το σ χήμ α α υ τό όμω ς ν ο μ ίζ ο υ μ ε ό τ ι έ χ ε ι α νά γκη από μ ία σ υμπ λήρω σ η. Ε τ σ ι τ ο δ ιά γ ρ α μ μ α 2 θ ε ω ρ ε ίτ α ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο ο λο κ λ η ρ ω μ ένο μ ια κ α ι σ το υ ς α το μ ικ ο ύ ς, κο ινω νικο ύ ς, π ο λ ιτ ισ τ ικ ο ύ ς κ α ι ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς π ρ ο σ τίθ ε ν τα ι κα ι φ υ σ ικ ο ί κ α ι ε π ικ ο ιν ω ν ια κ ο ί. Μ ετά από τ ο ν π ρ ο σ δ ιο ρ ισ μ ό τω ν π α ρ α γό ντω ν α κ ο λ ο υ θ ε ί α) η ανά λυσ η τω ν επ ιρ ρ ο ώ ν τω ν π α ρ α γό ντω ν που δ ια μ ο ρ φ ώ νο υ ν τη ν σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά του κ α τα ν α λ ω τή κα ι τη σ υ ν έ χ ε ια α κ ο λ ο υ θ ε ί β) η π ρο τυ π ο π ο ίη σ η σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς κ α τα ν α λ ω τή. α) Ε ιδ ικ ό τ ε ρ α εδώ γ ίν ο ν τ α ι οι ε ξ ή ς ε ν έ ρ γ ε ιε ς : 1) Π ο ιο ς ε ίν α ι ο βαθμός σ υ σ χ ε τίσ ε ω ς το υ π α ρ ά γ ο ν τα μ ε τη ν σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά το υ κ α τα ν α λ ω τή ; 2) Πως ε π η ρ ε ά ζ ε τ α ι ο κ α τ α ν α λ ω τή ς από έν α π α ρ ά γ ο ν τα κ α τ ά τη ν δ ια δ ικ α σ ία ε ρ έ θ ισ μ α -α ν τίδ ρ α σ η κ α ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ α κ α τ ά τ ο σ τά δ ιο τ η ς λήψ εω ς, σ κέψ εω ς κ α ι α π ο φ ά σ εω ς. 3) Τ ι είδ ο υ ς π α ρ ά γ ο ν τα ς ε ίν α ι α υ τ ό ς π.χ. α τ ο μ ικ ό ς ή ε ξ ω τ ε ρ ικ ό ς ή μεικτός και μέχρι ποιου σημείου μπορούν να γίνουν διαχω ρισμοί; 4) Τ ι είδ ο υ ς ε ίν α ι η επ ιρ ρ ο ή, π.χ. σ τ α τ ικ ή ή δ υ ν α μ ικ ή κ.λ.π. β) Κ α τ ά τη ν π ρ ο τυπ οπ οίησ η σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς κ α τ α ν α λ ω τή δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ ν τα ι τα π ρ ότυπ α ή μ ο ν τέ λ α σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ς το υ δ η λα δ ή κα τα ρ τίζετα ι ένα Πρότυπο ή Σύστημα (Model) της συμπεριφοράς του. Το π ρότυπ ο δ ίν ε ι μ ια κ α θ ο λ ικ ή ε ικ ό ν α πως σ υ μ π ε ρ ιφ έ ρ ε τ α ι ο κ α τ α ν α λ ω τή ς σ ε σ χ έσ η με έ ν α π ροϊόν ή μ ία υ π η ρ εσ ία, τ ι το ν επ η ρ ε ά ζ ε ι κα ι πόσο πως α λ λ ά ζ ε ι σ υ ν ή θ ειες, π οια ε ίν α ι η δ ια δ ικ α σ ία αγοράς και πως διαμορφώ νεται το τελικό αποτέλεσμα.

26 2.4 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η απ όφ αση α γοράς α ρ χ ίζ ε ι με τη ν α να γνώ ρ ισ η το υ π ρ ο β λ ή μ α το ς κα ι σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι με την ε σ ω τε ρ ικ ή έ ρ ευ ν α (σ το νου του α τό μ ο υ ) κ α ι α ξιο λό γη σ η (ζ ύ γ ισ μ α ) τω ν δ εδ ο μ ένω ν. Η έρ ε υ ν α κ α ι η α ξιο λ ό γ η σ η α υ τή β α σ ίζ ε τ α ι α π ο κ λ ε ισ τικ ά σ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ίες κ α ι π α λ ιέ ς ε μ π ε ιρ ίε ς κα ι μ π ο ρ εί να έ χ ε ι τ ρ ε ις κ α τευ θ ύ ν σ εις ; Π ρώ τον, εά ν βρεθούν ικ α ν ο π ο ιη τ ικ έ ς α π α ν τ ή σ ε ις, ο κ α τ α ν α λ ω τή ς σ τα μ α τ ά κάθε ε ίδ ο υ ς ά λ λ η ς έρ ευ ν α ς κ α ι π ρ ο χ ω ρ εί σ τη ν α γορά. Δ ε ύ τε ρ ο ν, η ε σ ω τε ρ ικ ή έρ ευ ν α μ π ο ρ εί π ε ίσ ε ι το ν κ α τ α ν α λ ω τή ό τ ι δ εν υ π ά ρ χ ει τρ ό π ο ς να λ ύ σ ε ι το π ρόβ λημ ά το υ κ α ι να σ ταματήσει την όλη προσπάθεια. Τ ρ ίτ ο ν, μ π ο ρ εί να α π ο φ α σ ίσ ε ι ό τ ι χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς ο π ό τε ε ξ ω τε ρ ικ ή έρ ευ ν α κ α ι α ξιο λ ό γ η σ η θα α κ ο λ ο υ θ ή σ ει. Σ 'α υ τ ή τη φ ά σ η ο κ α τα ν α λ ω τή ς χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί ε ξ ω τ ε ρ ικ έ ς π η γ ές π λ η ρ ο φ ο ρ ιώ ν όπως: τ α μέσ α μ α ζ ικ ή ς ενημέρ ω σ η ς, π ρ ο σ ω π ικ ές π η γές κ α ι π η γ ές π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν που κ υ ρ ια ρ χ ο ύ ν τα ι από τ ο ν Μ ά ρ κ ε τ ε ρ - δ ια φ η μ ίσ ε ις, ε κ θ έ σ ε ις, α φ ίσ ε ς, β ιτ ρ ίν ε ς, κ α τ α σ τ ή μ α τ α κ.λ.π ΕΡΕΥΝΑ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ Ο ι π ρ ο σ ω π ικές π η γές π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν ε ίν α ι έ ν α ς π ολύ σ π ο υ δ α ίο ς π α ρ ά γ ο ν τα ς επ ιρ ρ ο ή ς εν ό ς α τό μ ο υ. Γ ια τ ί σ 'α υ τ έ ς π ρ ο σ τρ έ χ ε ι ο κ α τ α ν α λ ω τή ς α φ ού α υ τ έ ς επ η ρ εά ζο υ ν τ ις π λ η ρ ο φ ο ρ ίες κ α ι ε μ π ε ιρ ίε ς το υ. Ο ι δ ια π ρ ο σ ω π ικ ές σ χ έ σ ε ις -ε π ικ ο ιν ω ν ίε ς εν ό ς α τό μο υ, α ρ χ ίζο υ ν με τη ν ο ικ ο γ έ ν ε ια, το υ ς σ τε ν ο ύ ς φ ίλ ο υ ς κ α ι σ υ γ γ ε ν ε ίς κ α ι σ υ ν ε χ ίζ ο ν τα ι σ τ α ά τ ο μ α ε κ ε ίν α, που με τη γνώ μη το υ ς ή τ α σ χ ό λ ιά το υ ς επ ιδ ρ ο ύ ν σ το να σ χ η μ α τ ίσ ε ι ο κ α τ α ν α λ ω τή ς μ ια γνώ μη ή να π ά ρ ει μ ια απ όφ αση γ ια έ ν α προ'ίόν. Έ χ ε ι π α ρ α τη ρ η θ εί ό τ ι ο ι άνθρω π οι τ ε ίν ο υ ν να α ν τ α λ λ ά σ σ ο υ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ίες με μ έλη τ η ς ο μ ά δ α ς η λ ικ ία ς το υ ς κ α ι κ ο ιν ω ν ικ ή ς τ ά ξ η ς τ ο υ ς. Σ υνήθω ς ο α να ζη τώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ίες θ εω ρ εί το ν ά λ λ ο ν που τ ις

27 -21- δ ίν ε ι σαν έμ π ειρ ο ή γνώ σ τη. Κ α ι η α π ό σ τα σ η, φ υ σ ικ ή κ α ι κ ο ινω νική, π αίζει ρόλο στην διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών. Ε κ τό ς από τη κ α τη γ ο ρ ία τη ς π ροσ ω π ική π ηγής π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν, υ π ά ρ χ ε ι έν α ς Ο δ η γητή ς Γ νώ μης. Η επ ισ ή μ α ν σ η ή κ α ι δ η μ ιο υ ρ γ ία Ο δ η γητώ ν γνώ μης θα δ ιευ κ ό λ υ ν ε π ο λ λ έ ς τ α κ τ ικ έ ς μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ κυρίω ς σ τη ν προώ θηση νέω ν π ρ ο ϊό ντω ν σ τη ν εξά π λω σ η σ ε κ α ιν ο ύ ρ ιε ς α γ ο ρ ές, σ τη σ υ λλο γή π ληροφ ο ρ ιώ ν α γοράς κ.λ.π. Γ ια κα θ ο ρ ισ μ ό τω ν Ο δ ηγητώ ν Γνώ μης χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι τ ρ ε ις μ έθ ο δ ο ι: α) Η Κ ο ιν ω ν ιο μ ε τρ ικ ή, όπου τ α υ π ο κ ε ίμ ε ν α ε ρ ω τώ ν τ α ς από π ο ιό ν π α ίρ νουν σ υ μ βουλές κ α ι σ ε π οιον π ηγαίνουν γ ια π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς π ρ ο κ ειμ ένο υ να πάρουν μ ια σ υ γ κ εκ ρ ιμ έν η α π όφ αση. β) Σ υ μ β ο υ λ ευ τικ ή, όπου κύ ρ ιο ι π λ η ρ ο φ ο ρ ιο δ ό τ ε ς δηλ. ά τ ο μ α ενη μ ερ ω μ έ ν α σ το κ ο ιν ω ν ικ ό σ ύ σ τη μ α, χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν τ α ι να π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ ο υ ν ο δ η γ η τέ ς γνώ μ ης σ ε μ ια δ ο θ είσ α κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι γ) Η Α υ τ ο -Κ α θ ο ρ ισ τικ ή μ έθ ο δ ο ς, που ε π α φ ίε τ α ι σ το ν κάθε ερ ω τώ μ ενο να α ξ ιο λ ο γ ή σ ε ι τη ν επ ιρ ρ ο ή το υ σ ε μ ια δ ο θ είσ α π ερ ιο χ ή ΔΗΜ ΙΟΥΡΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΩΝ ΓΝΩΜΗΣ Ό π ου δ εν ε ίν α ι π ρ α κ τικ ά δ υ ν α τό ν να π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ ο υ μ ε Ο δ η γ η τ έ ς Γνώ μης, μπ ορούμε να π ροσ π αθήσ ουμε να το υ ς δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ο υ μ ε. Μ ε ρ ικ έ ς τ α κ τ ικ έ ς σ τη ν π ρ ο σ π ά θ εια α υ τή ε ίν α ι; η χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ η δ ια φ η μ ισ τικ ώ ν π α ρ ο τρ ύ νσ εω ν που να α ν τ ικ α θ ισ τ ο ύ ν ή μ ειώ νο υ ν τη ν α νάγκη γ ια π ροσ ω π ική επ ιρ ρ ο ή (π.χ. οι φ ίλ ο ι σ α ς το χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ ν, γ ια τ ί ό χ ι κ α ι σ ε ις "). Η ο π ια τ ά ς σ το ε σ τ ια τ ό ρ ιο με σ το ίβ ε ς γύρω το υ τα π ια τ ικ ά : από ό λα τα σ α π ο ύ νια π ιά τω ν α υ τό ε ίν α ι το κ α λ ύ τερ ο. Π α ρ ά δ ειγ μ α μ α ρ τ υ ρ ία ς από φ η μ ισ μ έν α ή σε θ έ σ ε ις πρόσ ω π α που θ εω ρ ο ύ ν το ικ α ν ά να δώ σουν σ υ μ β ο υ λές γ ια π ρ ο ϊό ν τα ή υ π η ρ εσ ίες. Ά λ λ ο ς τρ ό π ο ς ε ίν α ι η δ η μ ιο υ ρ γ ία π ε ρ ιέ ρ γ ε ια ς κ α ι ε ν δ ια φ έ ρ ο ν τ ο ς, σ ε π ρ ο ϊό ν τα με π ρ ο γ ρ α μ μ α τισ μ έν η μ υ σ τ ικ ό τ η τ α. Εδώ ζ η τ ε ίτ α ι από το υ ς κ α τ α ν α λ ω τ έ ς να βρουν τη λύση σ ε QUIZ, να ζη τή σ ο υ ν δ ε ίγ μ α τ α από το ε π ερ χ ό μ εν ο νέο π ροϊόν, να σ υ μ μ ε τά σ χ ο υ ν σε διαγωνισμού, εκδηλώ σεις κ.λ.π. Τελικά, απ οτελεσματικά είνα ι και

28 -22- Π χρ ήσ η συμβόλω ν ή φ ρ άσεω ν σ ε δ ια φ η μ ίσ ε ις που σ υ λλα μ βά νο υ ν την φ α ν τ α σ ία κ α ι γ ίν ο ν τ α ι θέμα κ α θ η μ ερ ιν ο ύ ς χ ρ ή σ η ς κ α ι σ υ ζή τη σ η ς από τ ο υ ς κ α τ α ν α λ ω τέ ς, οι ε π ιδ ε ίξ ε ις, ο ι ε κ θ έ σ ε ις, κ α ι ο ι δ ο κ ιμ α σ τ ικ έ ς χ ρ ή σ ε ις π ρ ο ϊό ντω ν Α Γ Ο Ρ Α - Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α Η τ ε λ ε υ τ α ία φάση, μ ε τ ά τη ν ε σ ω τε ρ ικ ή κ α ι ίσ ω ς ε ξ ω τε ρ ικ ή έ ρ ευ ν α, γ ια τη ν λήψη α π όφ α σ ης από το ν κ α τ α ν α λ ω τή ε ίν α ι η α γοράψ ώ νισ μ α το υ π ρ ο ϊό ν το ς ή τη ς υ π η ρ εσ ία ς που θα λ ύ σ ε ι το π ρόβλημα κ α ι τ ις α ν ά γ κ ε ς του. Η φ άσ η α υ τή, ε ν έ χ ε ι μ ια ο λό κ λ η ρ η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία, που α ρ χ ίζ ε ι με τη ν εκ λ ο γ ή το υ κ α τ α σ τ ή μ α το ς, το υ εμ π ο ρ ικ ο ύ ο ν ό μ α τ ο ς ή μ ά ρ κας από τη ν ίδ ια σ ε ιρ ά π ρ ο ϊό ν τω ν, κ α ι τη ν επ α κο λο ύ θ η σ η μ ε τ ά τη ν αγορά. Η επ α κολούθηση π ερ ιλ α μ β ά ν ει μ ια σ ε ιρ ά από ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ις το υ κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς προς το ν π ελά τη όπως; π ρ ό σ θ ε τ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς γ ια το π ρο ϊό ν, α λ λ α γ ή εά ν χ ρ ε ιά ζ ε τ α ι, S ERVIC E, α ν τ α λ λ α κ τ ικ ά, ε π ισ τ ρ ο φ ή κ α ι τ ις ικ α ν ο π ο ιή σ ε ις -ε ξ υ π η ρ ε τ ή σ ε ις που θα π ρ ο σ φ έ ρ ε ι το π ρ ο ϊό ν σ το ν π ελά τη. Η α γορά θα γ ίν ε ι εά ν ο κ α τ α ν α λ ω τή ς β ρ ει κ ά τ ι που α ν τ α π ο κ ρ ίν ε τ α ι σ τα κ ρ ιτ ή ρ ια α ξ ιο λ ό γ η σ η ς που έ χ ε ι δ η λ α δ ή σ το τ ι κ α ι πως το θ έ λ ε ι. Εάν όμω ς δ εν υ π ά ρ χ ει κ ά τ ι που να τ ο ν ικ α ν ο π ο ιε ί ή δ εν μ π ο ρ ε ί να το β ρ ει, ή εά ν σ το μ ε τ α ξ ύ ά λ λ α ξ ε γνώ μη κ α ι δ εν β λ έ π ε ι να έ χ ε ι π ρόβλημα, τ ό τ ε η λ ε ιτ ο υ ρ γ ία α π ό φ α σ η ς έ ρ χ ε τ α ι κ α ι π α ρ α μ έ ν ε ι σ ε σ τά σ η ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΑΣΥΜ ΦΩΝΙΑ Εάν ο κ α τ α ν α λ ω τή ς κ ά ν ε ι τη ν α γορά ο ι ε ν τ υ π ώ σ ε ις το υ τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α εν α π ο θ η κ ε ύ ο ν τα ι σ τη μνήμη το υ. Εάν α υ τά ε ίν α ι ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ά (μάθησ η- ενίσ χ υ σ η ) π α ρ ό μ ο ιες α π ο φ ά σ ε ις κα ι ε ν έ ρ γ ε ιε ς θα λάβουν χώ ρα κα ι σ το μ έλλον. Π ο λ λ έ ς φ ο ρ ές ο κ α τ α ν α λ ω τή ς μ π ο ρ εί μ ε τ ά τη ν α γορά να έ χ ε ι ένα είδος γνωστικής ασυμφωνίας, να ξανασκέπ τεται δηλ. Εάν η

29 -23- α π ό φ α σ ή του γ ια αγορά ή τα ν σ ω σ τή κ α ι αν το π ρ ο ϊό ν θα ε ίν α ι π ρ ά γ μ α τ ι όπως το θ έ λ ε ι. Γ ν ω σ τικ ή Α σ υ μ φ ω ν ία σ υ μ β α ίν ε ι ό χ ι μόνο με α γα θ ά μ ε γ ά λ η ς α ξία ς, α λ λ ά κα ι γ ια ε υ τ ε λ έ σ τ ε ρ α π ρ ο ϊό ν τα σ τα οπ ο ία όμ ω ς ο κ α τ α ν α λ ω τή ς έ χ ε ι επ ε ν δ ύ σ ε ι ο ρ ισ μ έ ν ε ς π ρ ο σ δ ο κ ίες. Θα ε ίν α ι σ υ μ φ έρ ο ν κάθε επ ιχ ε ίρ η σ η ς να έ χ ε ι τ α κ α τ ά λ λ η λ α μ έ τ ρ α, π ε ρ ισ σ ό τε ρ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ίες, κ λ ίμ α εμ π ισ το σ ύ ν η ς κ α ι ε ξυ π η ρ έτη σ η ς, τ μ ή μ α επ ισ τρ ο φ ώ ν ή α ν τ α λ λ α γ ώ ν αν χ ρ ε ια σ τ ε ί κ.λ.π. ώ σ τε να μ ε τ α τ ρ έ π ε ι τη ν γνω σ τικ ή α σ υ μ φ ω νία σ ε γ ν ω σ τικ ή σ υ μ φ ω ν ία, κ α ι έν α ε υ χ α ρ ισ τ η μ έ ν ο κ α τα ν α λ ω τή. Ε π ιπ λέο ν να φ ρ ο ν τ ίζ ε ι να μ α θ α ίν ε ι τ ις α ν τ ιδ ρ ά σ ε ις τω ν π ελα τώ ν τ η ς γ ια τ α π ρ ο ϊό ν τα τ η ς κ α ι αν χ ρ ε ια σ τ ε ί να π ρ ο β α ίν ει σ ε δ ιο ρ θ ώ σ εις ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ ια τη ν ε κ λ ο γ ή κ α τ α σ τ ή μ α το ς, το ά τ ο μ ο χ ρ η σ ιμ ο π ο ιε ί ο ρ ισ μ έ ν α κ ρ ιτ ή ρ ια γ ια να σ υ γ κ ρ ίν ε ι κ α τ α σ τ ή μ α τ α κ α ι γ ια να δ ια λ έ ξ ε ι, όπ ω ς: 1) Τ ο π ο θ εσ ία. Ό σο πιο μ α κ ρ ιά λ ιγ ό τ ε ρ η η ε κ λ ο γ ή, 2) Π ο ικ ιλ ία κατ_3ΐλήθος.χμ^γΐορευ μάτω γ, 3) Τ ιμ έ ς, 4 )Δ ια φ η μ ίσ ε ις, 5) Η π ροβολή π ω λήσ εω ν κ α ι ο ι εξυ π η ρ ε τή σ ε ις, 6) Το npootiulaiko i P a j i a i a a τ ά μ α τ ο ς κ α ι ο ι τ ρ ό π ο ι το υ, 7) Φ υσ ικά χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά, δ ια κ ο σ μ ή σ ε ις κ.λ.π. κα ι 8) Ο ι τύ π ο ι. Ο μ ά δ ες ή Κ ο ιν ω ν ικ ά τ ά ξ η τ η ς π ελ^α τεία ς που ψ ω ν ίζ ε ι ε κ ε ί κ α ι η εντύ π ω σ η που δ η μ ιο υ ρ γ ε ί κ α ι π α ρ έ χ ε ι το κ α τ ά σ τ η μ α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΟΡΑΣΤΟΝ Σ τη ν εκ λ ο γ ή κ α τ α σ τ ή μ α το ς, ο G. STO NE π ρ ο σ δ ιο ρ ίζ ε ι τέσσ ερις τύπους αγοραστών; α) Ο Ο ικ ο ν ο μ ικ ό ς α γ ο ρ α σ τή ς που ε ίν α ι ε υ α ίσ θ η τ ο ς σ τ ις τ ιμ έ ς, τη ν π ο ιό τ η τα, τη ν π ο ικ ιλ ία εμ π ο ρ ευ μ ά τω ν ω ς κ α ι τη ν καλή εξυ π η ρ έτη σ η από το π ροσ ω π ικό. β) Ο Π ροσ ω π ικός που δ η μ ιο υ ρ γ ε ί σ τ ε ν έ ς σ χ έ σ ε ις με το π ροσ ω π ικό το υ κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς κ α ι α υ τό ε π η ρ ε ά ζ ε ι το πόσο σ υχνά π η γ α ίν ε ι ε κ ε ί. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Πέτρος Γ Μαλλιαρής)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ τ. Ε. I. Ν-λ ε λ λ λ ς : ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ; MIX. ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΤΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΣ, ΑΚΤΙΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΡΤΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.2238/1994. I Fl ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝνΟΜΙΑ ΠΣΕ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝ \Δ Ω \ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ; ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΗΓΉΤΡΙΑ; κ" Αναγ\ ώστου Δήμτ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΑΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΥΘΑΛΙΑ ΧΟΤΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ).

ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ( ). ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ MANAGEMENT (2000-2007).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την αποστολή στοιχείων απλήρωτων υποχρεώσεων & ληξιπρόθεσµων οφειλών του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 27/11/2012 Αρ.Πρ:50858/ Ε6152 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tη λ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΙ Λ Ο ΠΟ Ρ Τ ΣΑΪ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Π Ρ Ω Τ Η Π ΕΡ ΙΟ Ο Α ΝΑ Β ΙΩ ΣΗ Σ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31.12.005 30.11.2005 έ ω ς 31.12.2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ η γ χ ο υ Ο ρ κ ω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί. Άρθρο 2 Υπηρεσία Φάρων ΝΟΜΟΣ ΥΓΤ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ε κ δ ίδ ο μ ε τ ο ν α κ ό λ ο υ θ ο νόμ ο που ψ ή φ ισ ε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισμοί Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν οτο πεδίο εφαpμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠ Ο Σ Β Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2005

20/5/ /5/ /5/ /5/2005 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ Γ ΙΑ Τ Η Ν Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 19.5.2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έ κ θ εσ η Eλέ γ χ ο υ Ε λεγ κ τ ώ ν 3 Κ α τ ά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν

ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν Λ» ΒΙΒΛΙΟΘ ΗΚΗ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤΗ Μ ΙΟ Υ ΙΩ Α Ν Ν Μ Ο Ν 026088265529 1e?4t Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΠΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ ΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

14/5/ /12/ /5/ /5/2007

14/5/ /12/ /5/ /5/2007 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΗΣ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Δ ρ. Χ ρ υ σ ά νθ η Π α π α δ ο κ ο ν λ ο υ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2001 .... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

=εν. NOVOTEL. Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. ΕΛΤΑ J

=εν. NOVOTEL. Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. ΕΛΤΑ J ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ-ΜΑΙΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 23-1-2005 Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Ε.Μ.Α. =εν. NOVOTEL ΕΛΤΑ J Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. Καρδίτσας» ΛΛΗ Ι Η ΔΗΜΟ Ρ Ι ΥΠΟΥΡ ΙΟ Π ΙΔ Ι Σ Ρ Υ Σ Ι ΘΡΗΣ ΥΜ Ω Π ΡΙ Ρ Ι Η ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π/ΘΜΙ Σ & Δ ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ Θ ΣΣ ΛΙ Σ ΔΙ ΥΘΥ ΣΗ Π ΘΜΙ Σ Π ΙΔ ΥΣΗΣ ΡΔΙ Σ Σ ΜΗΜ Π ΙΔ Υ Ι Ω Θ Μ Ω χ Δ νση : Πλ σ ή Πόλη : 43132 ί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος

Εισαγωγή. Η υπόσταση του εγκλήματος Η Τ Ε ΧΝ Η ΤΗ Δ ΙΑ Κ Ο Π Η ΤΗ Σ Ε Γ Κ Υ Μ Ο ΣΥ Ν Η Σ 57 Ο δ υ σ σ έα ς Ευσταθόττουλος, Δ ικ η γ ό ρ ο ς, Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό ς φ ο ιτ η τ ή ς τ ο υ Π α ν ε π ισ τ η μ ί ο υ Α θ η ν ώ ν σ τ ις Π ο ιν

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική

Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική 468 Διερεύνηση για σχεδιασμό κατάλληλου πλαισίου προετοιμασίας των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Εκπαιδευτική Ρομποτική Αναγνωστάκης Σίμος 1, Φαχαντίδης Νικόλαος 2 sanagn@edc.uoc.gr, nfaxanti@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ιανουάριος 2018 Ταυτότητα της έρευνας 2018 Τύπος έρευνας Περιοχή έρευνας Μέθοδος δειγματοληψίας Μέγεθος δείγματος Χρονική διάρκεια δειγματοληψίας Ποσοτική τηλεφωνική έρευνα με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234

ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ. νασκοπη ση. Γ ιο ψ χ έ ζ. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ έτος 22ο - τεύχος 234 ΣΤΥΝΟΜΙΚΗ νασκοπη ση Γ ιο ψ χ έ ζ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 - έτος 22ο - τεύχος 234 EURO RSCG Φανταστείτε μία τράπεζα που σας υποδέχεται με ιδιαίτερη φροντίδα Ειδικά σχεδιασμένο για τους εργαζόμενους στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΠΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» Δ ΙΑ Τ Ρ ΙΒ Η Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Σ Ε ΙΔ ΙΚ Ε Υ Σ Η Σ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HAACP ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (!

! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! ! # %& # () & +( (!,+!,. / #! (! 0 1 12!, ( #& 34!5 6( )+(, 7889 / # 4 & #! # %& , & ( () & :;( 4#! /! # # +! % # #!& ( &6& +!, ( %4,!! ( 4!!! #& /

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κ Α Β Α Λ ΑΣ ΣΚΟ ΑΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΟΠΠΙΑΣ ΤΙΥΙΗΙΥΙΑ : Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚ Η Σ

Τ.Ε.Ι. Κ Α Β Α Λ ΑΣ ΣΚΟ ΑΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΟΠΠΙΑΣ ΤΙΥΙΗΙΥΙΑ : Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚ Η Σ Τ.Ε.Ι. Κ Α Β Α Λ ΑΣ ΣΚΟ ΑΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η ΣΗ Σ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΟΠΠΙΑΣ ΤΙΥΙΗΙΥΙΑ : Λ Ο ΓΙΣΤ ΙΚ Η Σ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-- - "ΑΝΩΝΥΜ ΕΣ ΕΤΑΠΕΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ, ' ΣΥΝΤΑΞΗ ΙΣ0ΛΟΠΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ' ΧΡΗΣΣΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ (ΠΙΝΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών

Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών 144 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΟ ΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ Μια νέα αρχή: Ενίσχυση του συνδέσμου γονιών Dr Phyllis Klauss, M TF, P h y c h o th e ra p is t. T α τε λ ε υ τα ία χρόνια τ ο ενδια φ έρ ο ν τω ν ερευ

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (τόπος) (ημερομηνία) Δ.Ο.Υ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τη με αριθ. εκπρόθεσμη ιροποποιηιική δήλωση χου/χης με Α Φ Μ. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

20/5/ /5/ /5/ /5/2006

20/5/ /5/ /5/ /5/2006 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠ ΙΧ ΕΙΡΗ ΣΕΙΣ FINDA Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΕΚ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΗΣ ΣΥ Μ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η Λ Ο Γ ΙΣΤΙΚ Α Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β43046ΨΖ2Ν-Φ7Ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 19/10/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11

ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ Η Τ Α Φ ΥΣΗ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΑΣ. Ε λά χ ισ το ς α ρ ιθ μ ό ς α π α ιτο ύ μ εν ω ν δ εξιο τή τω ν : 11 Τ εύ χο ς Β' 2593/26.07.2 017 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26679 Π αράρτημα Β (δεν υπ ο β ά λλετα ι με τη ν αίτησ η) ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟ ΤΗΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦ ΙΩΝ Ο Ρ Κ Ω ΤΩ Ν ΕΛΕΓΚΤΩ Ν ΛΟ ΓΙΣΤΩΝ ΚΩ ΔΙΚΟ Σ Δ Ε Ξ ΙΟ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 11ς (Π, (-ά) ) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤ ΑΣΤ ΑΣΕΙΣ Τ Η Σ ΕΤ ΑΙΡ ΙΑΣ ΑΜΠ ΕΡ Α.Ε. Γ ΙΑ Τ Η Χ Ρ Η ΣΗ Π ΟΥ ΕΛ Η Ξ Ε Τ Η Ν 31 η ΕΚΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Κ Α Τ Α ΣΤ Α ΣΗ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε ΣΜ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Χ Ρ Η ΣΗ Σ Π Ο Υ Ε Λ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ ϊ f j ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ \ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1990 * * ΑΙΑΜ. ΚΑΣΙΟΥΜΗΣ 0 I: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. -"5 θ ερμ ό άπόσχημα... i -> Δ οθιή να ς... ^ -? Ψ ευδάνθρακας...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK

ΚΥΑ 69269/5387/90 DIR 97/11/EK ιαδικασίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εργων και ραστηριοτήτων Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Επαµεινώνδας Τολέρης ιευθυντής ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩ Ε Περιεχόµενα Παρουσίασης Ο θεσµός των ΜΠΕ στην Ελλάδα - Ιστορική Αναδροµή Κοινοτική

Διαβάστε περισσότερα

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v]

: f. Z i. Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u I I J O V WyH. Ui *0 *7 *I H W X I. d(v] : f. Z i u l V d Q J t f I V U t f!» I H i H Z A i U t f ^ i t f M H i l? i a i d H i 2 I l t f U H d X r 9 Q i H V O O U I A I H u Z t f y i a i w v i : i v j d i h x w i x a i u H 1 1 1 1 2 A 0 7 I N

Διαβάστε περισσότερα

Fax: +30 (210)

Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2011 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ Χ ΑΤ Ζ Η Κ Υ ΡΙ ΑΚ Ο Σ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του παρόντος 7910 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Π Α Ρ ΑΡΤΗ Μ Α III (ΠΕΕ 82/8.3.2016) Α π α ιτή σ ε ις π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς π ο υ σ υ νδ έο ντα ι με το ύψ ος α π ό κ τη σ η ς σ υ μ μ ετο χ ή ς α π ό

Διαβάστε περισσότερα

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210)

Tηλ.: +30 (210) Fax: +30 (210) ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2009 ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙΑΣ «ΝΑΥΣΙΚΑ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ε Κ Θ Ε ΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ»

«ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» "Α ΓΡ Ο Χ Η Μ Β ΙΑ fcat ε Τ Ο /Κ 7 Π Κ Κ Α Λ Λ Ι Ρ Γ TCX'

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ

* * } t. / f. i ^ . «-'. -*.. ;> * ' ί ' ,ΐ:-- ΙΣ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Α ΣΥΣΤΗ Μ Α ΤΑ ΟΡΓΑΝΟΝ. Ο.Β.Κ δτο ΥΛΑΣ % r,r,»v: ' $ & '"- -.,.. -., * *» # t -..* ' T. < - 'ί" : ', *».- 7 Λ CV';y * ' f y \ '. :.-ή ; / ' w, * * } t ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΠΑΝΝΙΝΠΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ V* ι Λ-Α..;. «* '. ft A 1^>>,- 7 - ^Λ' :.-.. ν -»V-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ

Ευχαριστίες Η δ ι π λ ω µ α τι κή ε ρ γ α σ ί α α π ο τε λ ε ί το ε π ι σ τέ γ α σ µ α µ ι α ς π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς π ο υ δ ε ν δ ι α ρ κε ί έ ξ ι µ ΕΘΝΙΚΟ Μ ΕΤ Σ ΟΒ ΙΟ Π ΟΛ Υ Τ ΕΧ ΝΕΙΟ Σ Χ ΟΛ Η Π ΟΛ ΙΤ ΙΚΩ Ν Μ Η Χ Α ΝΙΚΩ Ν TΟΜ ΕΑ Σ Υ Α Τ ΙΚΩ Ν Π ΟΡ Ω Ν Υ Ρ Α Υ Λ ΙΚΩ Ν & ΘΑ Λ Α Σ Σ ΙΩ Ν ΕΡ Γ Ω Ν ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ ΙΚΗ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ «Απογραφή κ αι αποτί µ η

Διαβάστε περισσότερα

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν

Ο Απ λλων αλαμαρι αν ρ εται στην εθνικ κατηυ ρ α γυναικι ν Ω α μ Ξ Π ΦΑ ΡΚΩ Ν Ξ Π Γ Τ κνκ Γ μ Ν ψ ο Ω Ω κ ρ Θ Κ ΓΩ Γ Μ ΡΥ χ κ φ Θ Γ Α Ν Ω Γ Π Βθ Ω Π Ν Ω Ν Κ γρ Π Ρ Ρ γ γ Γ Ρ Π Π Φ ΠΡ Φ Γ ΠΕΡ ν ν α Ε μο αν ρ ετα σ ν Γ εθνκ κατγορ α νρ ν ΔΡΩ ΡΔ Τ Μ Γ ΥΡ Χ Ρ Τθ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ (γραμμικός προγραμματισμός) Μια εταιρεία χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς τύπους ζωοτροφών (τον τύπο Ι και τον τύπο ΙΙ), ως πρώτες ύλες, τις οποίες αναμιγνύει για την εκτροφή γαλοπούλων ώστε να πετύχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 Ε Ξ Ο Δ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ 00-62 Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Τ Ρ ΙΤ Ω Ν 00-622 Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΕ Σ 00-6221

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ Κ Ω Δ.Θ Ε Σ Η Σ : 238 Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ -Κ Λ Α Δ Ο Σ -Ε ΙΔ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α : ΠΕ ΙΑ ΤΡΩ Ν ΓΕ Ν ΙΚ Η Σ ΙΑ ΤΡΙΚ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ : Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ω Ν - Μ Ε Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ Υ Π Ε :

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του άγχους της εγκύου στην ψυχοσωματική ε

Η επίδραση του άγχους της εγκύου στην ψυχοσωματική ε Η Ε Π ΙΔ Ρ Α Σ Η ΤΟ Υ ΑΓΧΟΥΣ ΤΗ Σ ΕΓΚΥΟ Υ Σ Τ Η Ν Ψ Υ Χ Ο Σ Ω Μ Α Τ ΙΚ Η ΕΞΕΛΙΞ Η ΤΟ Υ Ε Μ Β Ρ Υ Ο Υ 61 τη ς. Ό π οια τά σ η και αν επ ικρατήσει, αποπ οινικοπ οίηση ή μη, α υ σ τη ρ ό τη τα ή επ ι είκεια,

Διαβάστε περισσότερα

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ : Τη : &

Φ. 12 / 620 / /Γ Ισ :  Τη : & Να δ ι α τ η ρ η θ ε ί µ έ χ ρ ι Β α θ µ ό ς α σ φ α λ ε ί α ς Ο Υ Υ Β Υ Μ Θ Μ Σ Σ Μ Β Μ Β Μ Σ Θ Υ Σ Υ Β Μ Σ κ α ι χ σ η π α ν δ ρ έ ο υ λ η Μ α ρ ο ύ σ ι τ ο σ ε λ ί δ α η ρ ο φ ο ρ ί ε ς π α χ ρ ή σ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ X. ΚΟΥΜΑΚΗΣ ί. ;Γ.'. *3ίι : :.? ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 5 -ν r*n» -.^5. ^.? ^.'>rr < -u :? ^***>> *.; ;.*?& >' ;. ' v;..y«-fcv ' >? ΤΕΥΧΟΣ Γ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δοκίμια χανμελέτβς Vi - - ί ϊ.>

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ»

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ» Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θ ε ω ρ ία και Ιστορία της Τέχνης/Επιμέλεια Εκθέσεων» «ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΣ» Η Δ ΙΔ Α Σ Κ Α Λ ΙΑ Τ Ο Υ

Διαβάστε περισσότερα

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου

Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I Διδάσκων: Δρ. Κ. Αραβώσης 4. Τα επιµέρους τµήµατα ενός επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627)

: οψ (92) ου (32.134) (14.123) (20.063) (1.924) 1/7/ /9/2011. οψ 95 (17) 0 0 ου (11.606) (7.627) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡ ΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡ ΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒ Ρ ΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ ΣΥΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E.

- 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. - 60 Δελτία Τύπου - 6.300 περίπου παρουσιάσεις στα M.M.E. ΕΙΔΟΣ ΜΜΕ 2007* 2008* 2007-2008* ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 1.500 2.000 3.500 ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 800 900 1.700 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1300 1.500 2.800 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ/ΔΙΕΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο ΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜ ΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Σ Δ Η Μ Ο Σ Α ΓΙΑ Σ Π ΑΡΑΣΚΕΥΗ Σ Δ /Ν ΣΗ ΤΕ ΧΝΙΚΩ Ν ΥΠ Η Ρ Ε ΣΙΩ Ν ΤΜ ΗΜ Α ΕΡΓΩΝ ΥΠ Ο ΔΟ Μ Η Σ Ε Ρ Γ Ο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 Φ Α

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο

Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ ΩΝ ΤΜ Η Μ Α Χ Η Μ Ε ΙΑ Σ Έκφραση και χαρακτηρισμός μεταλλοπρωτεΐνών που συμμετέχουν στην ομοιόσταση του χαλκού στον άνθρωπο ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ fr Λεοντάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΜΟΣ I ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ i > ΐ ή. ' c i n: v.t Αφιερώνεται στην μνήμη του πολυαγαπημένου μου θείου Δημοσθένη Φίλιου..-;>%. ^, 'ϊ. -Τ. ;. ;:' ' '... - a.,, ' ' '." ',ί. - \V-" ^. V

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ*

Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* TEXfstOAOriKO ΕΚ Π ΑΙΔ ΕΥΤ ΙΚΟ ΙΔ ΡΥ Μ Α ΣΧΟ ΛΗ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΗ Σ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Λ Ο ΓΙΣ Τ β Ν Θ ΕΜ Α:''Λ Ο ΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΝ Π Α ΓΙΩ Ν ΠΕΡΙΟ ΥΣΙΑΚΟ Ν ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ* του ο π ο υ ^^τή' Α Θ ΑΝΑΣ ΙΟ Υ Λ,ΣΟ ΥΒΑΛΙΩ ΤΗ.!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική

ΕΠΟΧΕΣ SYFX1PON1HI Ε Κ Ε Ρ Μ P. TEILHARD DE CHARDIN. Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ. Ο νόμος τής αιτιότητας στη φυσική ΕΠΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ = ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Κατερίνα Κοτέλχικωφ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΧ ΕΚΔΟΧΗΧι Ε. Ν. ΠΛΑΤΗΧ Γ. ΒΟΥΜΒΛΙΝΟΙΙΟΥΛΟΥ Ο νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ. A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ A Άρνηση ελέγχου Χρηματικό π ρόστιμ ο ίσο με 1.000 Β Β1 Β2 ΕΚΚΟΛΑΠΤΗΡΙΑ ΑΥΓΩΝ Μη καταχώ ρηση τ ω ν σ το ιχ είω ν που ο ρ ίζο ντα ι σ το άρθρο 6 το υ Καν,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

σ ας χαρακτηρίζει», ό π ω ς π ερ α ιτέρ ω δ ια λ α μ β ά ν ετε, με δική σ α ς α νά ρ τη σ η την επ ο μ ένη

σ ας χαρακτηρίζει», ό π ω ς π ερ α ιτέρ ω δ ια λ α μ β ά ν ετε, με δική σ α ς α νά ρ τη σ η την επ ο μ ένη L exa rtis.law X. Π Α Ν Α Γ Ο Υ Λ Ε Α - Μ. Α Ν Δ Ρ ΙΑ Ν Ο Σ Δικηγορική Εταιρεία (AM ΔΣΑ 80484) Βουκουρεστίου 29. Αθήνα 106 73 ΑΦΜ: 997287576 - Δ.Ο.Υ.: Δ ' ΑΘ Η Ν Ω Ν Τηλ.: 210 7211920 - Fax: 210 7211959

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΗΛΙΑΝΘΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΣΑΣ» V λ k Λ ' Π α ν ε π ισ τ ή μ ιο Ic o a v v iv c o v ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΓΡΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα