ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21"

Transcript

1 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή 37 Πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηηο πσιήζεηο 37 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην Μάξθεηηλγθ 38 Πξνζαλαηνιηζκφο ζην ζχζηεκα Μάξθεηηλγθ 39 ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΟΛΗΚΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ 40 Σν Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηόηεηαο 42 Μάξθεηηλγθ Οιηθήο Πνηόηεηαο (ή Μάλαηδκελη Οιηθήο Πνηόηεηαο) 45 Οη «εζσηεξηθνί πειάηεο»: Σν Πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο49 ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 50 ΟΗ ΛΟΓΟΗ ΓΗΑ ΣΖ ΠΟΤΓΖ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 55 Σν θόζηνο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Μάξθεηηλγθ 55 Σν Μάξθεηηλγθ σο πεγή απαζρόιεζεο 56 Σν Μάξθεηηλγθ παξέρεη κεγάιεο επθαηξίεο ζηαδηνδξνκίαο 56 Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 57 Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΗ ΦΗΛΟΟΦΗΔ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 59 Είλαη ην Μάξθεηηλγθ παξαγσγηθό; 61 Κνζηίδεη ην Μάξθεηηλγθ πάξα πνιύ ; 63 Είλαη δπλαηό λα θαηαξγεζεί ην Μάξθεηηλγθ; 69 Η θνηλσληθή ζεκαζία ηεο θηινζνθίαο ηνπ Μάξθεηηλγθ 69 ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 71 Σν Μαθξνπεξηβάιινλ ηεο Επηρείξεζεο 73 Τν Δεκνγξαθηθφ Πεξηβάιινλ 74 Τν Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 76 Τν Τερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 78 Τν Πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ 78 Κνηλσληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 81 Σν Μηθξνπεξηβάιινλ ηεο Επηρείξεζεο 81 Οη δπλάκεηο ηνπ άκεζνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο 83 Οη ελδηάκεζεο επηρεηξήζεηο Μάξθεηηλγθ 83 Οη πξνκεζεπηέο 87 Οη Πειάηεο 90

2 Οη αληαγσληζηέο ηεο επηρείξεζεο 91 Mείγκα Μάξθεηηλγθ (Marketing-Mix) 96 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 99 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 100 Άζθεζε: Σν ΜΪξθεηηλγθ ηεο Sonyρ 100 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 101 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 2 ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ Ζ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 104 ΓΗΟΗΚΧ ΖΜΑΗΝΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΕΟΜΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΡΧ ΑΠΟΦΑΔΗ 105 ΟΗ ΒΑΗΚΟΣΔΡΔ ΠΖΓΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 107 Σν ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ Μάξθεηηλγθ 107 Η έξεπλα Μάξθεηηλγθ 109 Η ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ Μάξθεηηλγθ 110 ΛΟΓΟΗ ΠΟΤ ΔΠΗΒΑΛΟΤΝ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 111 ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΗ Ζ ΔΚΣΑΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ113 Η έξεπλα ηεο αγνξάο 113 Η έξεπλα πξντφληνο 114 Η έξεπλα πνιηηηθήο ηηκψλ-θεξδψλ 114 Η έξεπλα ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. 115 Η έξεπλα επί ηνπ κείγκαηνο πξνβνιήο 116 ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 118 Αλαγλώξηζε θαη θαζνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο 118 Πξνθαηαξθηηθή θαη επίζεκε έξεπλα Μάξθεηηλγθ 120 Η ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 121 Μέζνδνη ζπιινγήο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ 124 Η ζχληαμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 126 Τξφπνη ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 129 Η δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα 131 Επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 134 ύληαμε ηεο έθζεζεο 135 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 137 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 139 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 139 Αζθεζε: Ζome ΔιιΪο Α.Δ. 140 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 143 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 3 Ζ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 144

3 Ζ ΓΝΧΖ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 145 ΟΗ ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΠΛΔΤΡΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 146 Σα θίλεηξα 147 Η ιεηηνπξγία ησλ θηλήηξσλ 147 Η ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ θαηά ηνλ A.H. Maslow 149 Πξνβιήκαηα γηα ηελ εξκελεία ησλ θηλήηξσλ 152 Μέζνδνη κέηξεζεο ησλ θηλήηξσλ 154 Σεκαζία ηεο γλψζεο ησλ θηλήηξσλ γηα ηε δηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 156 Η αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή 158 Σεκαζία ηεο γλψζεο ηεο αληίιεςεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε δηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 161 Οη δηαζέζεηο ηνπ θαηαλαισηή 162 Πεγέο πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δηαζέζεηο 163 Η ζηαζεξφηεηα ησλ δηαζέζεσλ 165 Η ζεκαζία ηεο γλψζεο ησλ δηαζέζεσλ γηα ηε δηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 165 Η κάζεζε ηνπ θαηαλαισηή 166 Η ζεκαζία ηεο γλψζεο ηεο κάζεζεο ηνπ θαηαλαισηή γηα ηε δηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 167 ΟΗ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 170 Οη θνηλσληθέο νκάδεο 170 Η ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ 172 Οη θαζνδεγεηέο Γλώκεο (Opinion leaders) 173 Πψο νη θαζνδεγεηέο γλψκεο επεξεάδνπλ ηε γλψκε ησλ θαηαλαισηψλ 174 Ο εληνπηζκφο ησλ θαζνδεγεηψλ γλψκεο 175 Η Οηθνγέλεηα 176 Η ιήςε ησλ νηθνγελεηαθψλ απνθάζεσλ 176 Τα ζηάδηα ηνπ θχθινπ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 178 Οη θνηλσληθέο ηάμεηο 179 Η ζπνπδαηφηεηα ηεο γλψζεο ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ γηα ηε δηεχζπλζε Μάξθεηηλγθ 181 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΖΦΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑΣΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 182 Η εηζξνή 184 Η δηαδηθαζία αγνξάο 184 Η εθξνή 186 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 187 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 187 Αζθεζε: ΟηθνγελεηαθΫο δηαθνπϋο 188 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 189

4 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 4 ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ, ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ-ΣΟΥΟΤ, ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ Ζ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ 190 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 191 Καηεγνξίεο αγνξώλ 192 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ 193 ΣΡΟΠΟΗ ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 194 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 197 Γεσγξαθηθά Κξηηήξηα 197 Δεκνγξαθηθά θξηηήξηα 197 Ψπρνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε 199 Αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά 199 Ζ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ-ΣΟΥΟΤ 203 Ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγήο ηεο αγνξάο-ζηόρνπ 204 Επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο Μάξθεηηλγθ γηα ηελ αγνξά-ζηόρν208 Ζ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΣΟ ΜΤΑΛΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ (PRODUCT POSITIONING) 210 Ζ ΠΡΟΒΛΔΦΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ 213 Η γλώκε ησλ πσιεηώλ 213 Η θξίζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ δηεπζπληώλ 214 Η έξεπλα ηεο αγνξάο 215 Η δνθηκή ηνπ πξντόληνο ζηελ αγνξά 215 Οη δηάθνξεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη 216 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 217 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 217 Αζθεζε: Ζ Whitebread, Δηαηξεέα κπύξαο 218 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 219 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 5 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 222 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΠΡΟΨΟΝ 223 ΚΑΣΑΣΑΞΖ ΣΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 225 Σα θαηαλαισηηθά πξντόληα 225 Πξντφληα θαη ππεξεζίεο επξείαο θαηαλάισζεο 226 Επηιεγφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 227 Εηδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο 227 Σα βηνκεραληθά πξντόληα 228 ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΖΜΑ 230 Ζ ΤΚΔΤΑΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 232 Η εηηθέηα ηνπ πξντόληνο 233

5 Ζ ΔΗΚΟΝΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 234 ΣΟ ΑΡΗΣΟ ΠΡΟΨΟΝ 235 Ο έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ πξντόληνο 236 Οη εγγπήζεηο γηα ην πξντόλ 236 Ο ΚΤΚΛΟ ΕΧΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 237 Σν ραξηνθπιάθην πξντόλησλ 239 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 241 Οη ζεηξέο θαη ην κείγκα πξντόληνο 241 Η ζηξαηεγηθή ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο 244 Η ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνπήο ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ πξντόληνο 244 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 245 Ζ ΓΟΜΖ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΑΠΟΓΟΥΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 250 ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΔΝΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 252 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 254 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 254 Αζθεζε: ΡΧΣΔΞ Α.Δ. 255 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 256 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 6 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 258 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΗΜΖ 259 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΗΜΖ ΠΧΛΖΖ 259 Ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο 263 Η κέζνδνο ηνπ Νεθξνχ Σεκείνπ 265 Σρέζεηο θφζηνπο θαη ηηκήο 267 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΚΑΗ ΣΑΚΣΗΚΔ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 270 Σηκνιόγεζε θόζηνο-ζπλ (cost-plus pricing) 270 Σηκνιόγεζε κε βάζε ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα 271 Δηαθξηηηθή ηηκνιόγεζε 272 Σηκνιόγεζε κε βάζε ηνλ θύθιν δσήο ελόο πξντόληνο 273 ηξαηεγηθέο ηηκνιόγεζεο ελόο πξντόληνο θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά 275 Σηκνιόγεζε κε βάζε ηε ζεηξά ησλ πξντόλησλ 278 Σηκνιόγεζε κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ πσιήζεσλ 278 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 281 Ο θύθινο ησλ νηθνλνκηθώλ ζπγθπξηώλ 281 Η επίδξαζε ησλ κεζαδόλησλ 282

6 Η ύπαξμε Αξρεγνύ ηηκήο 284 ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΔ ΑΠΟΦΔΗ ΣΖ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 284 Η ςπρνινγία εθείλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο 285 Η ςπρνινγία ηνπ θαηαλαισηή 286 Γηαηί νη θαηαλαισηέο είλαη πξόζπκνη λα πιεξώζνπλ πςειόηεξεο ηηκέο; 286 ΟΡΟΗ ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ, ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΗ ΚΑΗ ΔΚΠΣΧΔΗ 287 Οξνη θαη ππνινγηζκνί 287 Εθπηώζεηο 289 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 6νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Εθπηψζεηο ιφγσ αγνξάο ηνηο κεηξεηνίο 289 Εκπνξηθέο εθπηψζεηο 290 Επνρηαθέο εθπηψζεηο 291 Πνζνηηθέο εθπηψζεηο 292 Δξσηάζεηο 293 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 293 Αζθεζε: ΓΟΞΑΣΟ Α.Δ. 295 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 297 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 7 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 298 Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 299 ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΑ 301 Ο κεζάδσλ 301 Ο έκπνξνο θαη ν αληηπξόζσπνο 301 Ο ρνλδξέκπνξνο θαη ν ιηαλέκπνξνο 302 Η εμεηδίθεπζε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Μάξθεηηλγθ 302 Η κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ 303 Οη ηνπηθέο θαη ρξνληθέο επθνιίεο 305 Οη ιεηηνπξγίεο ησλ θνξέσλ εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ 306 ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΥΟΝΓΡΔΜΠΟΡΗΟΤ 309 Καηεγνξίεο ρνλδξέκπνξσλ 310 Χνλδξέκπνξνη κε ηίηινπο ηδηνθηεζίαο 310 Αληηπξφζσπνη-κεζίηεο, ρσξίο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο 312 Χνλδξέκπνξνη πνπ αλήθνπλ ζηνπο παξαγσγνχο 313 ΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΛΗΑΝΔΜΠΟΡΗΟΤ 313 Καηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πώιεζεο 314 Ταμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο ηδηνθηεζίαο 315 Ταμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο κε βάζε ηελ εηδηθή κνξθή ηνπο 318 Πξνλόκην γηα απνθιεηζηηθή δηαλνκή (Franchising) 327

7 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΗΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 327 ηξαηεγηθέο θάιπςεο ηεο αγνξάο 329 ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 331 Είδε απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ 331 Η επηινγή ηεο ζέζεο ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ 332 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 333 Σν θόζηνο 334 Η πξνζθνξά θαη ε δήηεζε 335 Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο 335 πζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ απνζέκαηνο 335 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 336 Η επηινγή ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο 337 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 339 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 339 Αζθεζε: ΑΡΥΗΜΖΓΖ Α.Δ. 340 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 343 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 8 Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ 344 Ο ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 345 ΣΟ ΜΔΗΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Χ ΜΔΟ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 346 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 347 ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΜΔΗΓΜΑΣΟ ΠΡΟΒΟΛΖ ΚΑΗ Ο ΣΡΟΠΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΟΤ 351 ΓΗΑΦΖΜΗΖ 354 Οη δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο δηαθήκηζεο 356 Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο 359 Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αλάιπζε ηεο αγνξάο-ζηφρνπ ηεο δηαθήκηζεο 361 Ο θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο δηαθήκηζεο 362 Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο 363 Η δεκηνπξγία ηνπ δηαθεκηζηηθνχ κελχκαηνο 364 Η επηινγή ησλ κέζσλ καδηθήο επηθνηλσλίαο 366 Αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηαθήκηζεο 369 Πόηε ε δηαθήκηζε είλαη απνηειεζκαηηθή; 370 Πνηνο αλαιακβάλεη ηε δηαθεκηζηηθή θακπάληα; 371 ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ 373

8 Καηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δ.. εθηόο ηεο επηρείξεζεο 376 Καηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ ησλ Δ.. εληόο ηεο επηρείξεζεο 377 Ζ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΠΧΛΖΖ 378 Πόηε ρξεηάδεηαη ε πξνζσπηθή πώιεζε 379 Η δηαδηθαζία ηεο πώιεζεο 381 Μάλαηδκελη ηεο δύλακεο πσιήζεσλ 384 Ο θαζνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο δχλακεο πσιήζεσλ385 Οξγαλσηηθή δνκή ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ 385 Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πσιεηψλ πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε 386 Η επηινγή ησλ ζσζηώλ πσιεηώλ 386 Η εθπαίδεπζε ησλ πσιεηώλ 387 Η παξαθίλεζε θαη ε ακνηβή ησλ πσιεηώλ 387 Εθηίκεζε ηεο απόδνζεο ησλ πσιεηώλ 388 ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΧΝ ΠΧΛΖΔΧΝ 389 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΒΟΛΖ 390 ΠΡΟΑΡΣΖΜΑ 8νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 392 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 8νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 396 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 397 Αζθεζε: Ζ αγνξϊ ησλ Διιελέδσλ γπλαηθώλ 397 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 399 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 9 ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ (ONE-TO-ONE MARKETING) 400 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 401 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΥΔΔΧΝ (RELATIONSHIP MARKETING) 403 Ζ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 404 Ζ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 407 ΣΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 410 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 412 ΣΟ ΑΜΔΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 414 ΤΠΑΡΥΔΗ ΓΗΑΦΟΡΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΚΑΗ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΥΔΔΧΝ ΜΔ ΣΟ ΚΑΘΗΔΡΧΜΔΝΟ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 417 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 9νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 421

9 Δξγαζέα Δθαξκνγάο 421 Άζθεζε:Αλζνπσιεέν <<Ζ Αλεκώλε>> (Πξνζσπηθό ΜΪξθεηηλγθ) 422 ΒηβιηνγξαθηθΫο αλαθνξϋο 423 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 10 ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 424 ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ (INTERNET) 425 Σν δηαδέθηπν ζηε ρώξα καο 430 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 431 Πσο επεξεϊδνπλ ε γιώζζα θαη ν πνιηηηζκόο ην Ίληεξλεη ΜΪξθεηηλγθ 433 ΣΟ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΚΑΙ Ο ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 435 Πσο ην έληεξλεη επεξεϊδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ΜΪξθεηηλγθ 436 Πνηα ε ζρϋζε ηνπ έληεξλεη κε ην Μαξθεηηλγθ-Μix 439 Η ΕΓΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 441 Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΟΤ ΙΝΣΕΡΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 448 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 10νπ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ Δξσηάζεηο 450 Δξγαζία Δθαξκνγήο 450 Αζθεζε: ΓΙΓΔΝΗΣ Δ.Π.Δ. (Ιληεξλεη Μαξθεηλγθ) 450 Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 452 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 453 ΕΤΡΕΣΗΡΙΟ ΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 455 ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 459 ΠΡΟΛΟΓΟ ΟξηζκΫλνη επηρεηξεκαηέεο πηζηεύνπλ όηη ζηνλ πεξέπινθν ζύγρξνλν θόζκν, γηα λα δηεπζύλεηο ζσζηϊ κέα επηρεέξεζε εέλαη, βαζηθϊ, δάηεκα δηαρεέξηζεο πιεξνθνξηώλ. Ζ απόθαζε γηα ηελ επηινγά κηαο ιύζεο από ηηο δηϊθνξεο ελαιιαθηηθϋο πξϋπεη λα βαζέδεηαη ζε ζεκειησκϋλεο πιεξνθνξέεο θαη όρη ζε απιϋο πξναηζζάζεηο θαη ππνζϋζεηο. Ο Έιιελαο επηρεηξεκαηέαο Ϋρεη αξρέζεη λα απνκαθξύλεηαη πηα από ηηο ιύζεηο πνπ βαζέδνληαη ζηε δηαέζζεζε θαη πξνζαλαηνιέδεηαη, από ηε δύλακε ησλ πξαγκϊησλ, πξνο ηα λϋα ζπζηάκαηα θαη ηηο επηζηεκνληθϋο κεζόδνπο πνπ ηνπ

10 παξϋρεη ε επηζηάκε ηνπ ΜΪξθεηηλγθ. Ζ πξνζπϊζεηα απηά ηνπ Έιιελα επηρεηξεκαηέα ζα εληζρπζεέ, εϊλ ηνπ δνζνύλ ηα θαηϊιιεια κϋζα, ην θαηϊιιειν, δειαδά, Ϋκςπρν πιηθό, γηα λα ζηειερώζεη ηελ επηρεέξεζά ηνπ. ΤπΪξρεη κεγϊιε δάηεζε εμεηδηθεπκϋλσλ ζηειερώλ ζην ΜΪξθεηηλγθ, ε νπνέα ζα απμϊλεη ζπλερώο. Ζ δάηεζε απηά θαέλεηαη από ηηο θαζεκεξηλϋο εληππσζηαθϋο αγγειέεο πνπ θαηαρσξνύλ νη επηρεηξάζεηο ζηηο εθεκεξέδεο, δελ ππϊξρεη όκσο θαη ε αληέζηνηρε πξνζθνξϊ εμεηδηθεπκϋλσλ ζηειερώλ ζην ΜΪξθεηηλγθ. ην κεηαμύ ε ειιεληθά επη-ρεέξεζε πηϋδεηαη, Ϋρεη αλϊγθε εμεηδηθεπκϋλσλ ζηειερώλ, γηα λα εέλαη ζε ζϋζε λα αληηκεησπέζεη ην δηεζλά αληαγσληζκό, πνπ ζπλερώο απμϊλεη. Οη επηρεηξήζεηο κε ην Μάξθεηηλγθ πξνζαλαηνιίδνληαη θαη νδεγνύ-ληαη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κεηαβάιιεηαη ξαγδαία. Μέζα ζ απηό ην πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη ζπλέρεηα λα αλαπηύζζνληαη, δηα-θνξεηηθά κέλνπλ εθηόο ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο. Η έλλνηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ πξνο ηνλ θαηαλαιωηή πξέπεη λα εκπλέεη όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, αθνύ ε επηηπρία ηεο ζα εμαξηεζεί ηειηθά από ηελ ηθαλόηεηα εθηίκεζεο κηαο πξαγκαηηθήο αλάγθεο ηωλ θαηαλαιω-ηώλ θαη ηελ παξαγωγή εθείλνπ ηνπ πξνϊόληνο ή ππεξεζίαο γηα ηελ ηθα-λνπνέεζε απηάο ηεο ζπγθεθξηκϋλεο αλϊγθεο. Ο Ϋμππλνο επηρεηξεκαηέαο ζε θακηϊ πεξέπησζε δε ζα πξνρσξάζεη ζηελ παξαγσγά ελόο πξντόληνο, εϊλ δελ Ϋρεη εμαθξηβσζεέ πσο ππϊξρεη δάηεζε ζηελ αγνξϊ γηα ην ζπγθε-θξηκϋλν πξντόλ, επνκϋλσο δελ ππϊξρεη ζϋκα παξαγσγάο ελόο πξντό-ληνο, εϊλ δελ εέλαη δπλαηόλ λα πσιεζεέ. άκεξα θαη ζηελ ΔιιΪδα ε επηρεηξεκαηηθά θηινζνθέα απνδϋρεηαη αλεπηθύιαθηα όηη ην θιεηδέ ηεο επηηπρέαο γηα ηελ επηρεέξεζε εληνπέδεηαη ζηελ θαηαβνιά ηεο κεγαιύηεξεο δπλαηάο πξνζπϊζεηαο, πξνθεηκϋλνπ λα πξνκεζεύζεη ζηνλ θαηαλαισηά ό,ηη αθξηβώο απηόο επηζπκεέ. Γηα λα δεκηνπξγάζεη θϋξδνο κηα επηρεέξεζε, πξϋπεη λα ηθαλνπνηάζεη ηνλ θαηα-λαισηά, αιιϊ πξηλ πξνζπαζάζεη λα ηνλ ηθαλνπνηάζεη πξϋπεη λα ηνλ θαηαλνάζεη. ΤπΪξρνπλ νξηζκϋλνη Έιιελεο επηρεηξεκαηέεο πνπ από Ϊγλνηα Ϋρνπλ παξεμεγάζεη ην ΜΪξθεηηλγθ θαη ππνζηεξέδνπλ όηη από ην ΜΪξθεηηλγθ, επεηδά εέλαη πνιύ αθξηβό θαη πνιύπινθν, κπνξνύλ λα σθειεζνύλ κόλν νη κεγϊιεο θαη πνιπεζληθϋο επηρεηξάζεηο. Αληέζεηα, όκσο, από ό,ηη πη-ζηεύνπλ νη Έιιελεο απηνέ ηδηνθηάηεο- ΓηεπζπληΫο κηθξνκεζαέσλ επηρεη-ξάζεσλ, ην ΜΪξθεηηλγθ σο θηινζνθέα θαη σο ηϋρλε κπνξεέ λα εέλαη απιό, πξαθηηθό, θαζεκεξηλό θαη ζρεηηθά θηελό, ρσξέο λα ρϊλεη ηέπνηε από ηελ απνηειεζκαηηθόηεηϊ ηνπ. Δέλαη θαηξόο πιϋνλ θαη απηνέ νη Έιιελεο επηρεηξεκαηέεο λα δηώμνπλ ηνλ πϋπιν ηεο Ϊγλνηαο θαη λα ελεκεξσζνύλ ζσζηϊ γηα ην ΜΪξθεηηλγθ γεληθόηεξα, αιιϊ θαη εηδηθόηεξα ζε ό,ηη αθνξϊ ην ΜΪξθεηηλγθ θαη ηεο δηθάο ηνπο επηρεέξεζεο, αθνύ κηα επηηπρεκϋλε ζπληαγά ΜΪξθεηηλγθ πνπ ηζρύεη γηα ηε κέα επηρεέξεζε δελ κπνξεέ λα ηζρύεη θαη γηα κηα Ϊιιε. Έηζη, κε ηελ θαζνιηθά γλώζε θαη ηελ εθαξκνγά ηνπ ΜΪξθεηηλγθ ζα ζηακαηάζεη ε ζπξξέθλσζε ηεο ειιεληθάο επηρεέξεζεο. Οη Έιιελεο επη-ρεηξεκαηέεο ζα κπνξϋζνπλ λα δώζνπλ ιύζε ζηα νπνηαδάπνηε πξνβιά-καηϊ ηνπο, αθνύ ζα δηεπζύλνπλ

11 θεξδνθόξεο επηρεηξάζεηο. Ζ δε ειιε-ληθά επηρεέξεζε ζα πϊξεη, επϊμηα, ηε ζϋζε πνπ ηεο αλάθεη κϋζα ζηελ αγνξϊ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο, πνπ απνηειεέ ζάκεξα ηε κεγαιύηεξε αγνξϊ ηνπ πιαλάηε καο. Σε ποιοσς απεσθύνεηαι Όπσο ζα παξαηεξάζεη ν αλαγλώζηεο, γέλεηαη κηα ζύδεπμε ελόο ζεσξεηηθνύ πιαηζένπ κε ηελ πεέξα πνπ Ϋρνπλ απνθηάζεη νη ζπγγξαθεέο από ηελ απαζρόιεζε ηνπο ζε επηρεηξάζεηο θαη νξγαληζκνύο. Δπηζπκέα ησλ ζπγγξαθϋσλ εέλαη λα δώζνπλ ζην αλαγλσζηηθό θνηλό θϊηη πην ρεηξνπηαζηό, ζύγρξνλν θαη θαηαλνεηό γηα ηελ επηζηάκε ηνπ ΜΪξθεηηλγθ. Ο Ϊμνλαο επϊλσ ζηνλ νπνέν θηλεέηαη νιόθιεξε ε ζπγγξαθηθά ζθϋςε εέλαη ε ζύλδεζε ηεο ζεσξέαο ηνπ ΜΪξθεηηλγθ κε ηελ ειιεληθά επηρεηξεκαηηθά πξαγκαηηθόηεηα. Γη απηό, όπσο ζα δηαπηζηώζεη ν αλαγλώζηεο θαζώο μεηπιέγεηαη ην λάκα ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζένπ ηνπ ΜΪξθεηηλγθ, αγθαιηϊδεη ηελ ειιεληθά επηρεέξεζε από ηελ αξρά κϋρξη ην ηϋ-ινο ηνπ βηβιένπ. Έηζη, ην βηβιέν απηό εέλαη Ϋλαο κνλαδηθόο ζύκβνπινο γηα ηνλ Έιιελα επηρεηξεκαηέα, αιιϊ θαη γηα όια ηα ζηειϋρε ησλ επηρεηξάζεσλ θαη νξγα-ληζκώλ γηα ηελ επέιπζε ησλ θαζεκεξηλώλ επηρεηξεκαηηθώλ πξνβιεκϊησλ πνπ αληηκεησπέδνπλ θαη απνηειεέ πεγά γλώζεσλ γύξσ από ηηο ζύγρξνλεο εμειέμεηο ηεο επηζηάκεο ηεο επηρεέξεζεο. Δπέζεο, ην βηβιέν απ-ηό εέλαη ζρεδηαζκϋλν, Ϋηζη ώζηε λα ηθαλνπνηεέ ηηο εθπαηδεπηηθϋο αλϊγθεο νξηζκϋλσλ εηδηθνηάησλ ησλ θνηηεηώλ. Σνπο πξνζθϋξεη απηό πνπ ρξεηϊδνληαη, δειαδά, Ϋλα ζπλδπαζκό ζεσξέαο θαη ρεηξνπηαζηώλ παξαδεηγκϊησλ. Με ηνλ ηξόπν απηό πηζηεύεηαη πσο ην ζεσξεηηθό πιαέζην γέλεηαη επθνιόηεξα θαηαλνεηό από ην κειεηεηά, θνηηεηά. ΔπηπιΫνλ, κε ηηο εξσηάζεηο γηα ζπδάηεζε, ηηο εξγαζέεο εθαξκνγάο θαη ηηο αζθάζεηο πνπ ππϊξρνπλ ζην ηϋινο θϊζε θεθαιαένπ, ην βηβιέν παέξλεη θαη ηε κνξθά ηνπ παηδαγσγηθνύ ζπγγξάκκαηνο. Η οργάνωζη ηοσ βιβλίοσ Σν βηβιέν ΑΡΧΕ ΜΑΡΚΕΣΘΝΓΚ - Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΡΟΕΓΓΘΗ, απνηειεέ κϋξνο ηνπ βηβιένπ καο κε ηέηιν ΜΑΡΚΕΣΘΝΓΚ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ - Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΠΡΟΕΓΓΘΗ. Από ην βηβιέν απηό ειάθζεζαλ ηα θεθϊιαηα εθεέλα πνπ αλαθϋξνληαη ζηηο ΑξρΫο ΜΪξθεηηλγθ. Έηζη, ην ζύγγξακκα απηό πεξηιακβϊλεη δϋθα θεθϊιηα. Σν πξψην θεθϊιαην αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ε Ϋλλνηα, ε θηινζνθέα θαη ην πεξηβϊιινλ ηνπ ΜΪξθεηηλγθ. Σν δεχηεξν θεθϊιαην αλαθϋξεηαη ζην ζύζηεκα πιεξνθνξηώλ ΜΪξθεηηλγθ θαη ηελ Ϋξεπλα ΜΪξθεηηλγθ. ην ηξίην θεθϊιαην εμεηϊδεηαη ε αγνξαζηηθά ζπκπεξηθνξϊ ηνπ θαηα-λαισηά. Σν ηέηαξην θεθϊιαην αλαθϋξεηαη ζηελ ηκεκαηνπνέεζε ηεο αγνξϊο, ζηελ επηινγά ηεο αγνξϊο-ζηόρνπ, ζηελ ηνπνζϋηεζε ηνπ πξντό-ληνο θαη ζηελ πξόβιεςε ησλ πσιάζεσλ. Σα θεθϊιαηα από ην πέκπην κϋρξη θαη ην φγδνν εέλαη αθηεξσκϋλα ζηα ηϋζζεξα βαζηθϊ ζηνηρεέα ηνπ κεέγκαηνο ΜΪξθεηηλγθ (Marketing-Mix), δειαδά: ην πξντόλ, ηελ ηηκνιόγεζε,ην ζύζηεκα δηαλνκάο θαη ηε θπζηθά δηαλνκά θαη, ηϋινο, ηελ επηθνηλσλέα θαη πξνβνιά. Σα ζηνηρεέα απηϊ καδέ κε ην πξνζσπηθό ηεο επηρεέξεζεο απαξηέδνπλ ηε

12 ζπλνιηθά πξνζθνξϊ ηεο επηρεέξεζεο πξνο ηελ αγνξϊ-ζηόρν. ηα θεθϊιαηα απηϊ αλαθϋξνληαη νη δηϊθνξεο ζηξαηεγηθϋο θαη πνιηηηθϋο ηνπ ΜΪξθεηηλγθ, ηηο νπνέα εέλαη δπλαηό λα αθνινπζάζεη κηα επηρεέξεζε πξνθεηκϋλνπ λα ηθαλνπνηάζεη ην ηκάκα ηεο αγνξϊο πξνο ην νπνέν απεπζύλεη ην πξντόλ ά ηελ ππεξεζέα ηεο. Σν έλαην θεθϊιαην πεξηιακβϊλεη ην πξν-ζσπηθό ΜΪξθεηηλγθ (one-to-one Marketing, Relationship Marketing) θαη ηϋινο ην δέθαην θεθϊιαην αλαθϋξεηαη ζην Internet Marketing. Μέζα για ηην εμπέδωζη ηης μάθηζης ΟΘ ΑΡΧΕ ΜAΡΚΕΣΘΝΓΚ - Η ΕΛΛΗΝΘΚH ΠΡΟEΓΓΘΗ, πεξηϋρνπλ πιάζνο παξαδεηγκϊησλ θαη πεξηπηώζεσλ από ηελ ειιεληθά επηρεέξεζε. ην ηϋινο θϊζε θεθαιαέν ππϊξρνπλ εξσηάζεηο γηα ζπδάηεζε, εξ-γαζέα εθαξκνγάο θαη Ϊζθεζε (case). Ζ εθαξκνγά ησλ αζθάζεσλ πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρϋζε κε ηελ ειιεληθά επηρεέξεζε, δέλεη ηελ επθαηξέα ζην θνηηεηά λα πεξϊζεη από ην ξόιν ηνπ παζεηηθνύ παξαηεξεηά ζην ξόιν ηνπ ζηειϋρνπο πνπ ζπκκεηϋρεη ελεξγϊ ζηε δηαδηθαζέα ηνπ ΜΪξ-θεηηλγθ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα