Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Ι ΡΥ Μ Α Λ Ο Χ Α Γ Ο Υ Φ Α Ν Ο ΥΡ Α ΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ To Ίδρυμα Λοχαγού Φανουράκη παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή είναι Έλληνες το γένος, κατάγονται από τις νήσους Χάλκη και Κω της Δωδεκανήσου, στερούνται των αναγκαίων πόρων και έχουν περατώσει με επιτυχία τις προπτυχιακές τους σπουδές και έχουν τα εχέγγυα για συνέχιση σπουδών σε ανώτερο επίπεδο. Δικαίωμα λήψης υποτροφίας θα έχουν κατά κανόνα πέντε (5) νέοι και νέες, κατ έτος, πτυχιούχοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή/και πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής για να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή λοιπές ερευνητικές σπουδές στην χώρα επιλογής τους. Τα προγράμματα υποτροφιών, που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό, προκηρύσσονται κατ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, ανακοινώνονται στον Τύπο και δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αφορούν σπουδές εξ αποστάσεως, ή μερικής παρακολούθησης. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνον εφ όσον υποβάλλονται εμπροθέσμως, είναι πλήρως συμπληρωμένες (χωρίς καμία παράλειψη), συνοδεύονται από OΛΑ τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στην εκάστοτε προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών. 1

2 Υποτροφίες χορηγούνται και σε υποψήφιους, που έχουν ήδη ξεκινήσει σπουδές, εφόσον ο υπολειπόμενος μέχρι τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών αυτού, από την έναρξη της υποτροφίας, είναι: α) για υποψήφιους του Προγράμματος Εξωτερικού: 9 μήνες τουλάχιστον, β) για υποψήφιους του Προγράμματος Εσωτερικού: τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκό εξάμηνο για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και 2 ακαδημαϊκά εξάμηνα για διδακτορικό δίπλωμα, ή λοιπές ερευνητικές σπουδές. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Χορηγούνται υποτροφίες σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας ή ισότιμων Σχολών του εξωτερικού ή του εσωτερικού, οι οποίοι πληρούν κατ αρχήν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης προκήρυξης υποτροφιών. 1. Σπουδές για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης/Μεταπτυχιακού Τίτλου (Master, MPhil. ή άλλα ισότιμα διπλώματα) Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες. 2. Σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (PhD, Doctorat ή άλλα ισότιμα διπλώματα) μεταδιδακτορικών ή άλλων ερευνητικών σπουδών Οι υποτροφίες αυτές χορηγούνται για όλους τους κλάδους και ειδικότητες, σε υποψήφιους με σαφή προσανατολισμό στην ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία, που έχουν ολοκληρώσει με ιδιαίτερη επιτυχία τις πτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές τους. Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Η εκάστοτε προκήρυξη προβλέπει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, σύμφωνα με κάθε προκηρυσσόμενο πρόγραμμα. 2

3 Ο υποψήφιος δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μία ειδικεύσεις ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών. Η αποστολή της αίτησης στην Γραμματεία Υποτροφιών δεν συνεπάγεται την αποδοχή της. Οι αιτήσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητά τους από την Γραμματεία Υποτροφιών του Ιδρύματος. Οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο ή δίπλωμα ή συναφείς βεβαιώσεις ολοκλήρωσης σπουδών) που απαιτούνται από την εκάστοτε Προκήρυξη για την υποβολή αίτησης, πρέπει να κατατίθενται στο Ίδρυμα αυστηρά εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Όσες αιτήσεις πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης, ακολουθούν την προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι την τελική συγκριτική επιλογή και κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων. Οι υποψήφιοι για σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού οφείλουν να υποβάλλουν στο Ίδρυμα Βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο ή Υπεύθυνη Δήλωση (ανά κατηγορία σπουδών) για το κόστος σπουδών και να τεκμηριώσουν την συναφή έλλειψη των αναγκαίων ιδίων πόρων προς κάλυψη των διδάκτρων και λοιπών εξόδων. Η οικονομική τους κατάσταση κρίνεται από τα οικονομικά στοιχεία του υποψηφίου και των γονέων του ή του/της συζύγου του, την τυχόν λήψη και άλλης υποτροφίας ή οικονομικής ενίσχυσης, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το ύψος των διδάκτρων. Συγκεκριμένα, η οικονομική κατάσταση όλων των υποψηφίων πιστοποιείται από τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (των τελευταίων δύο οικονομικών ετών), ως και τις Δηλώσεις Ε1, Ε2 και Ε9 (όπως αποσαφηνίζεται στην εκάστοτε Προκήρυξη), του ίδιου του υποψηφίου και των γονέων του ή του/της συζύγου του. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση υποχρεούται σε υποβολή σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια εφορία. Oι αιτήσεις υποψηφίων με συνολικό οικογενειακό εισόδημα που υπερβαίνει το ποσό των θα απορρίπτονται χωρίς να αξιολογηθούν. Eξαίρεση αποτελούν μόνο οι εξής περιπτώσεις: α) οι υποψήφιοι προερχόμενοι από οικογένειες με τρία (3) ή και περισσότερα παιδιά (προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) β) οι υποψήφιοι που αρίστευσαν στο τελευταίο τους πτυχίο και έγιναν αποδεκτοί σε μεταπτυχιακό/διδακτορικό/μεταδιδακτορικό πρόγραμμα σε ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια διεθνώς. Για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις το όριο συνολικού εισοδήματος θα ανέρχεται στις ευρώ. 3

4 Εάν οι ήδη υπότροφοι του Ιδρύματος επιθυμούν και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο (π.χ. από σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου σε διδακτορικές σπουδές), η υποψηφιότητά τους κρίνεται ως νέα και υποχρεούνται να καταθέσουν νέα αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τον χρόνο υποβολής των νέων αιτήσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται τους μήνες Ιούνιο/Ιούλιο 2015 και εξετάζονται οι αιτήσεις που συνοδεύονται από πλήρη φάκελο όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ορίζει τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη τουλάχιστον από δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα προβαίνει στην εξέταση και συγκριτική αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων. Οι αιτήσεις, που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της προκήρυξης ταξινομούνται κατά κλάδο και επίπεδο σπουδών και αξιολογούνται. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, τα οποία καθορίζονται από το Ίδρυμα, είναι ακαδημαϊκά, κοινωνικά κ.α. Συγκεκριμένα, λαμβάνονται ιδιαίτερα υπ όψιν και συνεκτιμώνται τα εξής: - Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να αντιμετωπίσουν τις σκοπούμενες σπουδές. - Η συνολική βαθμολογία, οι εν γένει επιδόσεις του υποψηφίου, καθώς επίσης, η ενδεχόμενη πρακτική εμπειρία του. - Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες την ιθαγένεια ή το γένος, και απαραιτήτως να κατάγονται από της νήσους Κω ή Χάλκη. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι -σε σύγκριση με την πιο ανεπτυγμένη οικονομικά νήσο Κω- η τοπική κοινωνία της Χάλκης έχει μεγαλύτερη ανάγκη από την κοινωνική ανταποδοτικότητα των υποτρόφων προς τον τόπο τους, το Ίδρυμα αξιολογεί τις υποψηφιότητες υποψηφίων με καταγωγή από τη Χάλκη κατά προτεραιότητα. 4

5 - Το κύρος της Σχολής και του προγράμματος σπουδών για τα οποία κάνει αίτηση ο υποψήφιος. - Για υποψήφιους διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών, το θέμα της διδακτορικής διατριβής/έρευνας. Εξετάζεται κυρίως αν έχει κοινωνική ανταποδοτικότητα για την τοπική κοινωνία των νήσων Κω και Χάλκης, πρωτοτυπία και ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον. - Το επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών, ιδίως για προγράμματα σπουδών για τα οποία οι ξένες γλώσσες κρίνονται αναγκαίες. - Οι συστατικές επιστολές και οι υπογράφοντες αυτές. Εφόσον οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη η προσέλευσή τους στο τόπο που θα τους υποδειχτεί (γραφεία του ιδρύματος στην Κω ή την Αθήνα) είναι υποχρεωτική. Κατ εξαίρεση σε περίπτωση που ο υποψήφιος διαμένει σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 χλμ από το τόπο διεξαγωγής της συνέντευξης, αυτή μπορεί να διεξαχθεί μέσω Skype ή τηλεφωνικά. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του την παροχή ή όχι υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ όψιν την αξιολόγηση της επιτροπής, αφού εξετάσει και όλες τις παραμέτρους επί του συνόλου των υποψηφίων και ιδιαίτερα ανάλογα με τα προσόντα, την ανάγκη των υποψηφίων για οικονομική στήριξη, τις διακρίσεις, τις τυχόν ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Συγκεκριμένα, αποφασίζει για α) την παροχή ή όχι υποτροφίας και β) το ύψος της υποτροφίας, σε συνάρτηση με τον συνολικό αριθμό των υποτροφιών που θα δοθούν ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του ΙΛΦ. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποτροφιών, ο υπότροφος δεν έχει το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα σπουδών που είχε υποβάλει και ενέκρινε το Ίδρυμα, παρά μόνο για λόγους ανωτέρας βίας, τους οποίους το Ίδρυμα εκτιμά κατά την απόλυτη κρίση του. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται ατομικά σε όλους τους υποψήφιους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης 5

6 αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Υποψήφιος του οποίου η αίτηση δεν προκρίθηκε, μπορεί να υποβάλει εκ νέου αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εφ όσον το επιθυμεί και πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής Προκήρυξης. Δ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η υποτροφία, ο υποψήφιος που θα ειδοποιηθεί ότι έχει κατ αρχήν επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στο Ίδρυμα: - Το πιστοποιητικό εγγραφής ή προεγγραφής του Πανεπιστημίου ή της Σχολής που θα φοιτήσει, ως και τον Κανονισμό Σπουδών από τον οποίο να αποδεικνύεται η διάρκεια φοίτησης, το ετήσιο κόστος σπουδών, το πρόγραμμα σπουδών, ο επιδιωκόμενος τίτλος σπουδών και η ειδίκευση ή το θέμα της διδακτορικής διατριβής/έρευνας, αν ο υποψήφιος έχει ήδη ξεκινήσει διδακτορικό/ερευνητικές σπουδές. - Έγγραφη δήλωση αν (κατά το χρόνο οριστικοποίησης της υποτροφίας) του προσφέρεται ή όχι υποτροφία, έμμισθη θέση βοηθού ή άλλου είδους χορηγία, και σε θετική περίπτωση το ύψος και η διάρκειά της. Η υποτροφία οριστικοποιείται και χορηγείται μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών και την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας. Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Η διάρκεια της υποτροφίας υπολογίζεται σε αριθμό μηνών, σύμφωνα με την επίσημη διάρκεια του προγράμματος φοίτησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος (12 μήνες). Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1 η Σεπτεμβρίου ή 1 η Οκτωβρίου του ακαδημαϊκού έτους που αφορά η προκήρυξη, ανάλογα με τη χώρα και το Πανεπιστήμιο. Η λήξη της επέρχεται το αργότερο την 31 η Αυγούστου ή και νωρίτερα ανάλογα με τον Κανονισμό Σπουδών του εκάστοτε Πανεπιστημιακού προγράμματος. Ο ήδη υπότροφος δεν μπορεί κατά κανόνα να λάβει δεύτερη υποτροφία. Κατ εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του και σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις την ιδιαιτερότητα των οποίων κρίνει κατά την απόλυτη κρίση 6

7 του, να χορηγήσει σε ήδη υπότροφο νέα αυτοτελή υποτροφία για διάστημα από έναν (1) έως και δώδεκα (12) μήνες (ήτοι κατ ανώτατο όριο, για ένα ακαδημαϊκό έτος), για διδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και μόνο για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο. Στις περιπτώσεις αυτές, η κατ εξαίρεση χορηγούμενη δεύτερη αυτοτελής υποτροφία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του αιτηθέντος ποσού και θα δίνεται σε υποψηφίους με την υψηλότερη βαθμολογία και τις λιγότερες οικονομικές δυνατότητες. Η αίτηση για χορήγηση δεύτερης υποτροφίας, ανεξαρτήτως διάρκειας (από 1 έως 12 μήνες), αποτελεί νέα αυτοτελή και ανεξάρτητη αίτηση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλλεται κατά τον χρόνο υποβολής των νέων αιτήσεων. Δεν χορηγούνται παρατάσεις των εγκεκριμένων υποτροφιών. Η δε παραπάνω περίπτωση, η οποία εφαρμόζεται μόνον κατ εξαίρεση, αποτελεί όχι παράταση υφιστάμενης, αλλά χορήγηση δεύτερης αυτοτελούς υποτροφίας σε ήδη υπότροφο. Τρίτη αυτοτελής υποτροφία σε ήδη υπότροφο δεν δύναται να χορηγηθεί σε καμία περίπτωση. Η παροχή της υποτροφίας (δια της χρηματικής καταβολής) μπορεί να ανασταλεί, μετά από αίτηση του υποψήφιου, για ολιγόμηνο διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα ακαδημαϊκό έτος, αν βεβαίως συντρέχουν σοβαροί λόγοι που την δικαιολογούν και κρίνεται ικανοποιητική η φοίτηση του υποτρόφου κατά το προηγούμενο διάστημα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της έναρξης ή της συνέχισης των σπουδών πέρα του ενός έτους, νέα αναστολή έναρξης χορηγείται μόνο για εξαιρετικά σοβαρούς και απρόβλεπτους λόγους, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να ανακαλέσει την υποτροφία σε περίπτωση που η συνολική διάρκεια της χορηγούμενης αναστολής υπερβαίνει τους 12 μήνες. [Προσοχή: Δεν χορηγείται αναστολή της υποτροφίας ούτε κατά την έναρξη, ούτε κατά την διάρκειά της για εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας] Το Ίδρυμα αποφασίζει την ανάκληση ή και οριστική διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν (κακή πορεία σπουδών, επαγγελματική απασχόληση, ήθος υποτρόφου, κλπ.), με αιτιολογημένη απόφασή του. 7

8 ΣΤ. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Η υποτροφία ενεργοποιείται μετά την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας, που λαμβάνει χώρα μετά την επιλογή των υποτρόφων, και προαπαιτεί την εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής του υποτρόφου στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο του εγκρίθηκε η υποτροφία. Πέραν της εγκριθείσας υποτροφίας, το Ίδρυμα δεν καταβάλλει στους υποτρόφους έξοδα ταξιδιών, συμμετοχής σε συνέδρια ή έκδοσης ή αγοράς βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ. Επίσης, δεν καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για σύζυγο και παιδιά. Ο υπότροφος με υπεύθυνη δήλωσή του, αναλαμβάνει να γνωστοποιήσει στην Γραμματεία άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές που ενδεχόμενα θα του δοθούν από το Πανεπιστήμιο, Επιστημονικό Κέντρο ή άλλη πηγή (απαλλαγή από δίδακτρα, υποτροφία, βραβείο, θέση βοηθού κ.λ.π.), οπότε εναπόκειται στην κρίση του Ιδρύματος να αποφασίσει τη διατήρηση, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ όψη τις πραγματικές ανάγκες του υπότροφου στην χώρα σπουδών του. Οι υποτροφίες συνίστανται στην παροχή χρηματικού ποσού. Το ποσόν και η διάρκεια της μηνιαίας υποτροφίας κάθε δικαιούχου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα: A. Για τους υποτρόφους εσωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται στα 300 ευρώ για όσους σπουδάζουν σε Πανεπιστήμιο που βρίσκεται στην ίδια πόλη με την κατοικία της οικογένειας, ή σε απόσταση μέχρι 40χλμ. από αυτήν, ή σε 600 ευρώ, εάν το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτήν της κατοικία της οικογένειας. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως ευρώ, που θα καθορίζεται κατά περίπτωση. B. Για τους υποτρόφους εξωτερικού το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας (για την αντιμετώπιση των δαπανών διαβίωσης) ανέρχεται σε ευρώ για χώρες της Ευρώπης, 800 λίρες Αγγλίας για την Μεγάλη Βρετανία και δολάρια για τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες εκτός της Ευρώπης. Στους υποτρόφους των οποίων οι σπουδές απαιτούν δίδακτρα ενδέχεται να καταβληθεί επίσης ποσό έως ευρώ, που καθορίζεται κατά περίπτωση. 8

9 Προσοχή: Ειδικά για υποτροφίες διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών, η καταβολή του ποσού της εγκριθείσας υποτροφίας θα λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια, ως εξής: το 30% του συνολικού ποσού της υποτροφίας θα καταβάλλεται με την έναρξη της υποτροφίας, τον Σεπτέμβριο/Οκτώβριο, και το 70% με την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του τίτλου/διπλώματος. Μετά την επιλογή των υποτρόφων συνάπτεται σύμβαση μεταξύ αυτών και του ιδρύματος. Η. ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ Το Ίδρυμα μπορεί να διακόψει την χορήγηση της υποτροφίας - Αν ο υπότροφος περατώσει ή διακόψει σε νωρίτερο χρόνο τις σπουδές του. - Αν από τα υποχρεωτικά υποβαλλόμενα από τον ίδιο ή το Πανεπιστήμιο στοιχεία, προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική ή παραβιάζεται/αλλάζει το πρόγραμμα σπουδών. - Αν ο υπότροφος λάβει οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση από άλλον φορέα ή αποκτήσει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή πλήρους απασχόλησης [Σημείωση: Κατά την διάρκεια της υποτροφίας δεν επιτρέπεται η ανάληψη πλήρους επαγγελματικής απασχόλησης εκ μέρους του υποτρόφου, προκειμένου να μην παρακωλύεται η παρακολούθηση και ικανοποιητική πορεία των σπουδών]. Ειδικώς για τους υποτρόφους υποψηφίους διδάκτορες που τυχόν χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα για οποιοδήποτε ερευνητικό αντικείμενο, το Ίδρυμα θα αποφασίζει κατά περίπτωση για τη συνέχιση ή μη της υποτροφίας. - Όταν το Ίδρυμα κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι (μεταβολή της οικονομικής κατάστασης του υποτρόφου, δήλωση ψευδών στοιχείων κ.λπ.) που το επιβάλλουν. Η διακοπή της χορήγησης της υποτροφίας γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές γεννάται υποχρέωση του Υποτρόφου να επιστρέψει στο ίδρυμα το 100% της υποτροφίας που έλαβε. Το ΔΣ αποφασίζει ανάλογα με τις συνθήκες και με ειδική αιτιολογία την τυχόν επιστροφή είτε του συνολικού ποσού της ήδη ληφθείσας υποτροφίας είτε οποιουδήποτε άλλου μικρότερου ποσού. Θ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ - Ο υπότροφος οφείλει να αφιερωθεί στις σπουδές του και να τηρεί τις υποχρεώσεις, που 9

10 αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό. - Μέχρι την έναρξη της 1 ης χρηματικής καταβολής ο υπότροφος οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στην γραμματεία τον Κανονισμό Σπουδών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος στο οποίο φοιτά. - Ο υπότροφος οφείλει να υποβάλλει στην Γραμματεία, ανά εξάμηνο, αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία της Σχολής του και προσωπική έκθεση για την πορεία των σπουδών του (ανά κατηγορία σπουδών). Επίσης φροντίζει, στην περίπτωση διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών, να αποστέλλει και ο Επιβλέπων Καθηγητής απ ευθείας στο Ίδρυμα εξαμηνιαία έκθεση αναφορικά με την πρόοδο των σπουδών του ή της ερευνητικής του εργασίας, προκειμένου να τεκμηριώνεται η εργασία αντίστοιχων μηνών. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εκθέσεων συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας, εφ όσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση της Γραμματείας του Ιδρύματος. - Σε περίπτωση ο υπότροφος καθυστερεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Γραμματεία. Αν ο υπότροφος ολοκληρώσει τις σπουδές του μετά την ημερομηνία λήξης της υποτροφίας, οφείλει να αποστέλλει εξαμηνιαίες εκθέσεις (προσωπική και του επόπτη καθηγητή), μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών του. - Σε περίπτωση που ο υπότροφος: α) δεν αποστείλει έγκαιρα τις εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου όπως αναλυτικά περιγράφεται παραπάνω ανά κατηγορία σπουδών β) διακόψει ή ολοκληρώσει τις σπουδές του σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της υποτροφίας γ) αποτύχει στις αντίστοιχες εξετάσεις που προβλέπονται στο πρόγραμμα που παρακολουθεί και έτσι δεν λάβει τον τελικό τίτλο σπουδών δ) (σε επίπεδο διδακτορικών ή ερευνητικών σπουδών) δεν επιδείξει ικανοποιητικά αποτελέσματα (δημοσιεύσεις, ομιλίες σε συνέδρια κλπ) που να τεκμηριώνουν εργασία αντίστοιχων μηνών ε) του χορηγηθεί οικονομική ενίσχυση (από ερευνητικό πρόγραμμα, αμοιβή από έμμισθη θέση βοηθού κλπ) από το Πανεπιστήμιο που σπουδάζει ή από άλλο φορέα, ο υπότροφος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα τη Γραμματεία του Ιδρύματος και να ζητήσει τη διακοπή/αναπροσαρμογή της. Στις περιπτώσεις αυτές γεννάται υποχρέωση του Υποτρόφου να επιστρέψει στο ίδρυμα το 100% της υποτροφίας που έλαβε. Το ΔΣ αποφασίζει ανάλογα με τις συνθήκες και με ειδική αιτιολογία την επιστροφή είτε του συνολικού ποσού της ήδη ληφθείσας υποτροφίας είτε οποιουδήποτε άλλου μικρότερου ποσού. 10

11 - Αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο υπότροφος οφείλει να καταθέσει στη Γραμματεία του Ιδρύματος, εντός τριών μηνών από τη λήψη του τίτλου σπουδών, αντίγραφο του τίτλου σπουδών (σε φωτοτυπία) και από την διπλωματική του εργασία ή την διδακτορική διατριβή ή το ερευνητικό του σύγγραμμα, φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας, όπου αναφέρει ότι υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος. - Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει το Ίδρυμα, γραπτώς και σε ετήσια βάση, για την ακαδημαϊκή ή επαγγελματική του εξέλιξη, για μια τριετία τουλάχιστον μετά την λήξη της υποτροφίας. - Ο υπότροφος γνωστοποιεί αμέσως στη Γραμματεία κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, , αριθμού τηλεφώνου (σταθερού και κινητού) ή στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού. - Ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, διατριβή, άρθρο) ή ανακοίνωση σε Συνέδρια, κλπ., την ιδιότητά του ως υποτρόφου του Ιδρύματος και να ενημερώνει γραπτά το Ίδρυμα σχετικά. - Ο υπότροφος οφείλει εφόσον του ζητηθεί από το Ίδρυμα, να αναρτήσει συνοπτική αναφορά στην υποτροφία που πήρε, το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών ή του ερευνητικού έργου του, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος σε μορφή γραπτού κειμένου, ή/και με βιντεοσκοπημένο μήνυμα. - Ο υπότροφος καλείται μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να προσφέρει κατά το δυνατόν τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του στην Χάλκη ή Κω άλλως στη Δωδεκάνησο. - Ο υπότροφος οφείλει να παρευρίσκεται στην ετήσια εκδήλωση που πραγματοποιεί το Ίδρυμα μία φορά κάθε χρόνο κατά τον μήνα Ιούλιο (η ημερομηνία θα γνωστοποιείται) προς τιμήν του Ιδρυτή Σωκράτη Φανουράκη στην Κω. Ο υπότροφος και η οικογένειά του οφείλουν να σέβονται την μνήμη και όσες επιθυμίες του Ιδρυτή αφορούν την ύπαρξη και την λειτουργία του Ιδρύματος. Η μη συμμόρφωση με τις παραπάνω υποχρεώσεις συνεπάγεται αναστολή ή/και διακοπή της υποτροφίας. *** ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ Η ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΟ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ. ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ. Ο ΠΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 16 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2015/2016, για Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 28 ΜΑΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα 2012 Ο παρών εσωτερικός κανονισμός καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε με την με αριθ. 21/31-5-2012 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα