«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με ιαταγή»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με ιαταγή»"

Transcript

1 «Κύρωση του ιακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με ιαταγή» Στο πλαίσιο ενίσχυσης της διακλαδικότητας και ύπαρξης ενιαίου θεσμικού πλαισίου, κυρώθηκε ο ιακλαδικός Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με ιαταγή, με το σχετικό Προεδρικό ιάταγμα, ο οποίος θα εφαρμόζεται σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων υνάμεων, ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκει, εντός τριμήνου από δημοσιεύσεώς του (ΦΕΚ 11/ τ. Α ). Ειδικότερα, με τις επιμέρους διατάξεις του Π : α. Καθορίστηκαν τα παρακάτω είδη ηθικών αμοιβών που θα απονέμονται με διαταγή, ως ακολούθως: (1) Η Προεδρική Ευαρέσκεια, από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της ημοκρατίας, η οποία δεν προβλέπονταν για το ΠΝ. (2) Ο Έπαινος, από τους κ.κ. ΥΕΘΑ-ΑΝΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ-Α/ΓΕΕΘΑ, ο οποίος δεν προβλέπονταν να απονέμεται και από την πολιτική ηγεσία. (3) Η Εύφημος Μνεία, από τους Αρχηγούς ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ, η οποία δεν προβλέπονταν να απονέμεται στο ΠΝ. (4) Η Ευαρέσκεια, από τον ιοικητή Στρατιάς, Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Αρχηγό Στόλου, Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας, η οποία δεν προβλέπονταν για το ΣΞ και την ΠΑ. (5) Τα Συγχαρητήρια, από τους ιοικητές Σωμάτων Στρατού-Μεραρχιών-Ταξιαρχιών-Ομάδων Πολεμικών Πλοίων-Πτερύγων Μάχης, ΜΝ- ΕΝ- ΑΥ και ΑΕ, τα οποία δεν προβλέπονταν να απονέμονται από το ΠΝ. (6) Η ονομασία οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη σε Υποδεκανέα και αντιστοίχους, η οποία δεν προβλέπονταν στο ΠΝ και την ΠΑ. (7) Οι τιμητικές άδειες απουσίας για τους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς ( ΕΑ) επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρετούν στις Ένοπλες υνάμεις σύμφωνα με την εκάστοτε υπουργική απόφαση. β. Έγινε επανακαθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας απονομής ηθικών αμοιβών, λόγω διακεκριμένης αποφοίτησης από σχολές σχολεία εσωτερικού εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων όσων σπουδάζουν με έξοδα της υπηρεσίας ή παράλληλα με την ενάσκηση των καθηκόντων τους τα οποία προβλέπονταν με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.

2 93 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13 Κύρωση του Διακλαδικού Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών που Απονέμονται με Διαταγή. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 17 περ. ε και 17 παρ. 1 περ. ι του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Α 35). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ γανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Προεδρικού διατάγματος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 3. Το Ν. 3883/2010 (Α 167) «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Θέ ματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις». 4. Την υπ αριθ. 2 Γνωμάτευση της 17ης/ Συνε δρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. 5. Tην υπ αριθ / απόφαση του Πρω θυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Λαμπρόπουλο» (Β 1881). 6. Τις υπ αριθ. 102/2014 και 281/2014 Γνωμοδοτήσεις του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, απο φασίζουμε: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο Διακλαδικός Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών που απονέμονται με διαταγή. Άρθρο δεύτερο 1. Αυτός ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλο το στρα τιωτικό προσωπικό των ΕΔ ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκει. 2. Η ισχύς αυτού του Κανονισμού αρχίζει μετά τρίμηνο από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνή σεως. Από την παραπάνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των 130/1984 (Α 42) και 210/1993 (Α 89) Προεδρικών διαταγμάτων οι οποίες ρυθμίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος και ρυθμίζει τα ίδια θέματα. ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τις ηθικές αμοιβές αναγνωρίζεται η αξία. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή είναι ονο μαστικές (σε συγκεκριμένο στρατιωτικό προσωπικό ή Μονάδα ως σύνολο) και αποτελούν για τη Διοίκηση ένα αποτελεσματικό μέσο, για να εκδηλώνει επίσημα την ικανοποίησή της και να προκαλεί την άμιλλα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να γίνονται ευρύτατα γνωστές. ΣΚΟΠΟΣ 2. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην παρουσίαση των ηθικών αμοιβών που απονέμονται με διαταγή, οι οποίες είναι κοινές για όλο το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκουν για την ενίσχυση του ηθικού και παροχής κινήτρων σε αυτό. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 3. Για να διατηρούν την αξία τους οι ηθικές αμοιβές, πρέπει να απονέμονται με μέτρο στους πραγματικά άξιους ως επιβράβευση για: α. Την προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. β. Πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας. γ. Υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον. δ. Την εξαίρετη απόδοση, κατά την εκτέλεση του υπη ρεσιακού έργου, που υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο καθήκον. ε. Την επιτυχή αντιμετώπιση μιας έκτακτης κατάστα σης. στ. Τη διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχολές, Σχολεία και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΔΗ ΗΘΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή αυτών, που έχουν δικαίωμα γι αυτό, είναι οι εξής:

3 94 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α. Η Προεδρική Ευαρέσκεια β. Ο Έπαινος γ. Η Εύφημη Μνεία δ. Η Ευαρέσκεια ε. Τα Συγχαρητήρια στ. Η ονομασία οπλιτών στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη σε Υποδεκα νέα και αντίστοιχους. ζ. Οι τιμητικές Άδειες απουσίας για τους οπλίτες, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ), επίκουρους αξιωματικούς και έφεδρους αξιωματικούς που υπηρε τούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5. Το δικαίωμα απονομής των ηθικών αμοιβών της παραγράφου 4 του παρόντος έχουν οι κάτωθι: α. Για την Προεδρική Ευαρέσκεια Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. β. Για τον Έπαινο Οι ΥΕΘΑ ΑΝΥΕΘΑ ΥΦΕΘΑ Αρχηγός ΓΕΕΘΑ γ. Για την Εύφημη Μνεία Αρχηγοί ΓΕΣ ΓΕΝ ΓΕΑ δ. Για την Ευαρέσκεια Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας. ε. Για τα Συγχαρητήρια Διοικητές Σωμάτων Στρατού Μεραρχιών Ταξιαρχιών Ομάδων Πολεμικών Πλοίων Πτερύγων Μάχης, ΔΔΜΝ ΔΝΕ ΔΑΥ και ΔΑΕ. στ. Για την ονομασία οπλιτών στρατεύσιμης στρα τιωτικής υποχρέωσης με το βαθμό του στρατιώτη και αντιστοίχων σε Υποδεκανέα και αντίστοιχους: Ο άμεσος προϊστάμενος του Διοικητή της Μονάδας, ή ανεξάρτητης Υπομονάδας ή Κλιμακίου και αντιστοίχων. ζ. Για τη χορήγηση τιμητικών αδειών στους υπηρετού ντες στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση, εφαρμόζο νται οι διατάξεις της εκάστοτε υπουργικής απόφασης που είναι σε ισχύ. η. Οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα των υποπαραγρά φων 5α και β, δύνανται να απονέμουν και τις προβλε πόμενες από τα αμέσως κατώτερα κλιμάκια διοίκησης, ηθικές αμοιβές, σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό. θ. Οι έχοντες το σχετικό δικαίωμα των υποπαραγρά φων 5γ και δ δύνανται να απονέμουν και τις προβλε πόμενες από τα αμέσως κατώτερα κλιμάκια διοίκησης ηθικές αμοιβές και σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό στο οποίο ασκούν διοίκηση, ανεξαρτήτως Κλάδου στον οποίο ανήκει. ι. Οι Δκτές Συγκροτημάτων Ναυτικών Υπηρεσιών, Σμηναρχιών, Μονάδων Ανεξαρτήτων Υπομονάδων Κυ βερνήτες Πολεμικών Πλοίων, Δκτές Μοιρών, δύνανται να υποβάλλουν ιεραρχικά πλήρως αιτιολογημένη πρό ταση για απονομή Ευαρέσκειας ή Συγχαρητηρίων, στους έχοντες το σχετικό δικαίωμα, οι οποίοι εφόσον κρίνουν ότι η πράξη δικαιολογεί την απονομή ανώτερης ηθικής αμοιβής, υποβάλλουν ιεραρχικώς σχετική αιτιολογημένη πρόταση στο ανώτερο κλιμάκιο. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 6. Η Προεδρική Ευαρέσκεια, ο Έπαινος, η Εύφημη Μνεία, η Ευαρέσκεια και τα Συγχαρητήρια απονέμονται σε Σχηματισμούς, Συγκροτήματα, Μονάδες και κατώτε ρα κλιμάκια ή σε μεμονωμένα άτομα για υποδειγματική απόδοση στην υπηρεσία ή για υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή για προσφορά εξαιρετικών υπηρεσιών ή για εκτέλεση πράξεων αλτρουισμού κ.λπ. ως ακολούθως: α. Η Προεδρική Ευαρέσκεια απονέμεται αυτεπάγγελτα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή κατόπιν σχετι κής προτάσεως που υποβάλλεται ιεραρχικά, με αφορ μή κάποια ενέργεια ή άλλη δραστηριότητα, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το καλώς εννοούμενο καθήκον. Επίσης, εκφράζεται για πράξεις που συνιστούν παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Ως τέτοιες ενδεικτικά θεωρούνται: (1) Η εξ ιδίας πρωτοβουλίας επίδειξη υψηλού πνεύμα τος ανθρωπισμού αλτρουισμού σε περίπτωση κινδύνου ή άλλης καταστάσεως εκτάκτου ανάγκης. (2) Η επιτυχής εκτέλεση ειδικής αποστολής ή έργου κάτω από ιδιάζουσες ή αντίξοες συνθήκες. β. Ο Έπαινος, η Εύφημη Μνεία, η Ευαρέσκεια και τα Συγχαρητήρια απονέμονται με αφορμή κάποια ενέρ γεια ή άλλη δραστηριότητα που είναι προϊόν σοβαρής και συστηματικής προσπάθειας (ατομικής ή ομαδικής) και έχει προδήλως θετικές επιπτώσεις σε κάποιο το μέα του υπηρεσιακού έργου (οργανωτικό, λειτουργικό ή επιχειρησιακό). Επίσης, απονέμονται με αφορμή την προσφορά διακεκριμένων υπηρεσιών. Ως τέτοιες ενδει κτικά θεωρούνται: (1) Εντός του κύκλου των Υπηρεσιακών καθηκόντων (α) Η υποδειγματική αφοσίωση στο καθήκον ή προ σφορά εξαιρετικών υπηρεσιών. (β) Η διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχο λές Σχολεία και ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. (γ) Η επιτυχής εκτέλεση ειδικής αποστολής. (2) Εκτός του κύκλου Υπηρεσιακών καθηκόντων Τιμητικές πράξεις έξω από τον κύκλο υπηρεσιακών καθηκόντων που αποδεικνύουν ψυχικά και ηθικά προ σόντα σε εξαιρετικό βαθμό. (3) Η επιλογή της ηθικής αμοιβής πρέπει να εξαρτά ται άμεσα από το βαθμό συμβολής του στελέχους στη συγκεκριμένη πράξη και από τις εκάστοτε συνθήκες που έλαβε χώρα. (4) Στις περιπτώσεις προτάσεων για απονομή ηθικών αμοιβών εκ μέρους Πολιτικών Διοικητικών αρχών, οι Δι οικητές των Μονάδων/Υπηρεσιών κ.τ.λ., θα αποστέλλουν με πρότασή τους το εν λόγω αίτημα στο αντίστοιχο ΓΕ, το οποίο θα κρίνει για την απονομή ή μη της ηθικής αμοιβής. 7. Για τη διακεκριμένη αποφοίτηση από στρατιωτικές Σχολές Σχολεία και ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδα πής, τα ΓΕ απονέμουν ηθικές αμοιβές, κατόπιν σχετικής πρότασης της Δ/νσης Εκπαιδεύσεως τους, με μέριμνα των οποίων θα γίνεται αντιστοιχία της εκάστοτε βαθ μολογίας σε εκατοστιαία κλίμακα, ως εξής: α. Εύφημη Μνεία (1) Στους 3 πρώτους αποφοίτους κάθε εκπαιδευτικής σειράς της ΑΔΙΣΠΟ, ΣΕΘΑ, και ισότιμων σχολών του εξωτερικού, με άριστη επίδοση. (2) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής, με βαθμολογία 90% και άνω. (3) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της αλλοδαπής, με βαθμολογία 95% και άνω. (4) Στους αποφοίτους οποιουδήποτε τμήματος Σχολής των ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή αλλο δαπής, με βαθμολογία 80% και άνω εφόσον η φοίτηση γίνεται παράλληλα με την ενάσκηση των καθηκόντων.

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 95 (5) Στους κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών. (6) Στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με βαθμολογία 95% και άνω εφόσον έγινε με οικονομική επιβάρυνση της Υπηρεσίας ή εκπαιδευτική άδεια και 90% και άνω για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. β. Συγχαρητήρια (1) Ο πρώτος που αποφοίτησε με άριστη επίδοση από τις Σχολές Επιτελών των ΓΕ, Σχολές ή Σχολεία εξειδί κευσης των Κλάδων και λοιπά Σταδιοδρομικά σχολεία (Αξκών Ανθστών Υπξκών), υποχρεωτικά για απόκτηση τυπικών προσόντων για προαγωγή των Κλάδων και Κοι νών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων. (2) Οποιουδήποτε τμήματος Σχολής ημεδαπής ή αλ λοδαπής των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τε χνολογικού Τομέα (ΤΕΙ) με βαθμολογία 80% και άνω, εφόσον η φοίτηση γίνεται παράλληλα με την ενάσκηση των καθηκόντων. 8. Λοιπές Ηθικές Αμοιβές α. Η ονομασία Υποδεκανέα και αντιστοίχων απονέμε ται σε οπλίτες στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέω σης με το βαθμό του στρατιώτη και αντίστοιχους, για εξαιρετική επίδοση στην Υπηρεσία, για το ήθος και την αφοσίωση στο καθήκον ή για πράξεις αλτρουισμού και αυτοθυσίας. β. Οι τιμητικές άδειες απονέμονται για τους λόγους που αναγράφονται στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που είναι σε ισχύ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 9. Για την απονομή Επαίνου, Εύφημης Μνείας, Ευαρέ σκειας και Συγχαρητηρίων, απαιτείται, η ιεραρχική υπο βολή, πλήρως αιτιολογημένης πρότασης, στην οποία θα αναφέρονται με κάθε λεπτομέρεια τα περιστατικά και οι λόγοι, που δικαιολογούν την προτεινόμενη απονομή. 10. Η αιτιολογημένη πρόταση δεν αποτελεί προαπαι τούμενο, όταν η απονομή γίνεται αυτεπάγγελτα, επειδή αυτοί που ασκούν το σχετικό δικαίωμα, έχουν διαπιστώ σει, από προσωπική αντίληψη στη διάρκεια επιθεωρή σεων ή με άλλο τρόπο, ότι συντρέχουν οι απαραίτητοι όροι, που δικαιολογούν την απονομή. 11. Η επιβράβευση μπορεί να γίνει με διαταγή ανώτε ρου από το προβλεπόμενο κλιμάκιο διοίκησης, κατόπιν υποβολής σ αυτό πλήρως αιτιολογημένης πρότασης, όταν πρόκειται για γεγονός, πράξη ή ενέργειες, ιδιαίτε ρης σημασίας, που πρέπει να τύχουν ευρύτερης προβο λής. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση που το εμπλεκόμενο προσωπικό ανήκει σε Μονάδες, διαφορετικής υπαγωγής. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ 12. Κάθε απονομή ηθικής αμοιβής κοινοποιείται με την Ημερήσια Διαταγή της Μονάδας Υπηρεσίας, εντός μηνός από τη λήψη της σχετικής διαταγής. 13. Οι ηθικές αμοιβές που απονέμονται με διαταγή κα ταχωρούνται στα ατομικά έγγραφα του στρατιωτικού, όταν είναι ονομαστικές. Αν η ηθική αμοιβή απονέμεται σε Μονάδα Υπηρεσία ή μέρος της, καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα μόνο εκείνων που πήραν μέρος στην ενέργεια, για την οποία τιμάται η Μονάδα ή το Τμή μα. Όταν πρόκειται για ηθική αμοιβή, που απονέμεται σε μεγαλύτερο κλιμάκιο από τη Μονάδα Υπηρεσία ως σύνολο, δε γίνεται καμία καταχώριση στα ατομικά έγ γραφα των στρατιωτικών. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 14. Οι διαταγές απονομής ηθικών αμοιβών απευθύ νονται: α. Στους ίδιους τους τιμηθέντες με κοινοποίηση στη Μονάδα Υπηρεσία τους, τα προϊστάμενα κλιμάκιά της και τη Δ/νσή τους. β. Οι προτάσεις για την απονομή των παραπάνω ηθι κών αμοιβών πρέπει να υποβάλλονται με φειδώ και για λόγους όπου πραγματικά απαιτείται η απονομή ηθικής αμοιβής. Να αποφεύγονται προτάσεις απονομής ηθικής αμοιβής για πράξεις ή γεγονότα ήσσονος σημασίας. Η απονομή ηθικών αμοιβών για πράξεις που αποτελούν την αυτονόητη εκτέλεση του καθήκοντος ή την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθεισών αποστολών, δύναται να προκαλέσει δυσμενή σχόλια και να αποβεί επιβλαβής για το ηθικό και την αίσθηση δικαίου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. γ. Εφόσον η ηθική αμοιβή απονέμεται για ακαδημαϊκή επίδοση, η απονομή νέας ηθικής αμοιβής για τον ίδιο λόγο, γίνεται μόνο σε περίπτωση που η επίδοση αφορά σε εκπαίδευση ανώτερης βαθμίδας. δ. Ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα στην παράγρα φο 7 του παρόντος, η Διοίκηση, μετά από πρόταση της Διεύθυνσης Εκπαιδεύσεως των ΓΕ, μπορεί να απονείμει Εύφημη Μνεία ή Ευαρέσκεια (κατά κρίση) και όταν το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορηγήσει τιμητική διάκριση για τη συνολική ακαδημαϊκή επίδοση του σπουδαστή ή για τη σύνταξη απ αυτόν εμπεριστατωμένης και αξιοποι ήσιμης μελέτης. ε. Για τον ίδιο λόγο, απονέμεται μία μόνο ηθική αμοιβή, η ανώτερη προβλεπόμενη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 15. Στελέχη που, σύμφωνα με τον παρόντα κανονι σμό, έχουν αποκτήσει μετά την κατάταξή τους στις ΕΔ τις προϋποθέσεις απονομής ηθικής αμοιβής σύμφωνα με την παράγραφο 7α (2) έως (6) και 7β (2), πριν από την ημερομηνία έκδοσής του, μπορούν να υποβάλλουν ιεραρχικά αναφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητι κά εντός εξαμήνου από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Άρθρο τρίτο Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημο σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

5 96 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1992 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετά ταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ.150559 Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 137 5 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 104 Μετονομασία Σχολής Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3400 20 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση της Φ.400/170/268514/Σ.629/5 Οκτ. 2012 από φασης ΥΦΕΘΑ «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234 28 Δεκεμβρίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3812 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 27 20 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1622 Απλούστευση της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήμα τος Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 330 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41695 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3623 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 35996/ΕΥΣ 5362/3 09 2010 (ΦΕΚ 1388/Β) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 34 23 Φεβρουαρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4048 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 43 11 Μαρτίου 2009 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3754 Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ια τρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 964 19 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Οικ.: 167563/ΕΥΠΕ Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κρι τηρίων περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6059 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 256 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2788 17 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κα νονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3955 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 574 8 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1074 Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας ει σοδήματος φορολογικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 189 10 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4283 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 177 6 Οκτωβρίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 100 Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκα ταστάσεων θέρμανσης

Διαβάστε περισσότερα