ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 82/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψει το ν. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ. Τον υπ αριθ. 878/46 αναγκ. Νόµο «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ», το ν.δ υπ αριθ. 1150/49 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του 6422/34 νόµου κλπ, την υπ αριθ. 7 από πράξιν του παρά τω Υπουργείω Μεταφορών αρµοδίου Μηχανολογικού Συµβουλίου ως και την υπ αριθ. 127 από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του επί των µεταφορών Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ιαίρεσις και κατάταξις µηχανολογικών εγκαταστάσεων εν γένει. ιαίρεσις µηχανολογικών εγκαταστάσεων 1. Πάσαι αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις διαιρούνται εις τα εξής ειδικότητας: Α ) Εις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας µετάλλων και προϊόντων αυτών εγκαταστάσεις εκκαµινεύσεως και κατεργασίας µετάλλων, χυτήρια, εγκαταστάσεις ελάσεως, µηχανοποιεία, λεβητοποιεία, εγκαταστάσεις κατασκευής µεταλλικών αντικειµένων κλπ. Β) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων και ηµικατεργάστων υλών, ως και τοιαύτας φορτοεκφορτώσεως και µεταφορών, πλην των εγκαταστάσεων µεταφοράς και επεξεργασίας εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις. (Πάσαι αι εγκαταστάσεις αι µη εις τας ειδικότητας Α.Γ.. και Ε. περιλαµβανόµεναι, οίον τσιµεντοποιεία, ξυλουργεία, αλευρόµυλοι, ελαιοτριβεία, σπορελαιοουργεία, πυρηνελαιουργεία, ναυτοποιεία, σαπωνοποιεία κ.λπ. ψυγεία, εκκοκιστήρια, νηµατουργεία, υφαντήρια, αντλιοστάσια, πλυντήρια, απολυµαντήρια φορητά ή µη, εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κατά την εκτέλεσιν πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κατά την εκτέλεσιν πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εγκαταστάσεις µεταφορών και φορτοεκφορτώσεως κ.λπ. υπάγονται εις την εν των παρόντι εδαφίω καθοριζοµένη ειδικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κ.λπ.). Γ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών και επεξεργασίας καυσίµων, (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασία, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως ή και µεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίµων υλών, προς φωτισµόν, θέρµανσιν ή κίνησιν. Εγκαταστάσεις αποστάξεων και επεξεργασίας στερεών καυσίµων υλών. Εγκαταστάσεις παραγωγής και εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών κ.λπ.). ) Εις εγκαταστάσεις καµίνων ή κλιβάνων µετά των συναφών συσκευών αυτών. Ε) Εις εγκαταστάσεις υγιεινής (παραγωγή και διανοµή θερµού αέρος προς θέρµανσιν, ψύξις, αερισµός και κάθαρσις του αέρος κλειστών χώρων, πάσα εγκατάστασις διανοµής ψυχρού και θερµού ύδατος, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, ως και κλιµατιστικαί τοιαύται (ύγρανσις, ξήρανσις κ.λπ.) - Εις εγκαταστάσεις εξορύξεως µεταφοράς και επεξεργασίας µεταλλευµάτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις - 2. Αι ως άνω περιπτώσεις ως και πάσαι αι εν τω παρόντι β. διατάγµατι αναφερόµεναι, θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί. Συνεπώς εάν εγκατάστασις τις δεν προεβλέφθη εν τη κατατάξει, δέον να υπαχθή απαραιτήτως εις µίαν των ως άνω περιπτώσεων. - ι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του Μηχανολογικού Συµβουλίου και δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της

2 Κυβερνήσεως δύναται εκάστη των κατά τα ανωτέρω Α - ειδικοτήτων να υποδιαιρεθή εις κλάσεις. Κατάταξις µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Πάσαι αι ως άνω ειδικότητες του άρθρου 1 των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατατάσσονται από απόψεως σηµασίας ως κατωτέρω. -2. Αι υπό στοιχεία Α, Β, Γ, και Ζ ειδικότητες κατατάσσονται επί τη βάσει συντελεστού χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν της εγκαταστάσεως. - Ο συντελεστής ούτος είναι ο ακόλουθος: Ένθα : Σ - ο χαρακτηρίζων τη σηµασίαν της εγκαταστάσεως αριθµητικός συντελεστής. 1 = το άθροισµα της ισχύος των εν λειτουργία κινητήρων εις ίππους. = το σύνολον της ωριαίας ατµοπαραγωγής των εν λειτουργία ατµολεβήτων εις χιλιόγραµµα ατµού. Π = η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας των εν λειτουργία ατµολεβήτων ή προκειµένου περί λεβήτων διαφόρου πιέσεως η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας του λέβητος του έχοντος την µεγαλυτέραν πίεσιν εις χιλιόγραµµα ανά τετρ. εκατοστόν. Ε = ο αριθµός του απασχολουµένου εις την εγκατάστασιν εργατοτεχνικού προσωπικού. Κ = η αξία ολοκλήρου της εγκαταστάσεως, εξαιρουµένων των κτιρίων ως και των γηπέδων, θεωρουµένης ως καινουργούς εις χρυσάς δραχ. (εις την αξίαν της εγκαταστάσεως συνυπολογίζεται και η αξία των χρησιµοποιουµένων µη µηχανοκίνητων εργαλείων, συσκευών κ.λπ.). 3. Η υπό στοιχεία Ε του άρθρ. 1 ειδικότης κατατάσσεται επί τη βάσει οµοίως συντελεστού χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν της εγκαταστάσεως. Ο συντελεστής ούτος είναι ο ακόλουθος : Ένθα: Σ = ο χαρακτηρίζων την σηµασίαν της εγκαταστάσεως αριθµητικός συντελεστής. Θ = η εις µονάδας θερµότητος απόδοσις των εν λειτουργία λεβήτων. Π = η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας των εν λειτουργία ατµολεβήτων ή λεβήτων θερµού ύδατος θερµοκρασίας λέβητος ανωτέρας Κ. Ψ = η εις µονάδας ψύχους απόδοσις των εν λειτουργία ψυκτικών µηχανηµάτων. Α = η µερίς µ3 χωρητικότητας των αεριζοµένων χώρων. Κ = η αξία της εγκαταστάσεως θεωρουµένης ως καινουργούς εις χρ. δραχ. 3. Εις πάσας τας ως άνω περιπτώσεις δια την εξεύρεσιν του συντελεστού Σ προκειµένου περί διαρρυθµίσεως ή επεκτάσεως υφισταµένης εγκαταστάσεως λαµβάνεται υπ' όψει το σύνολον της εγκαταστάσεως ως αύτη τελικώς θέλει διαµορφωθή. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ Περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων και επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. Όρια κατηγοριών των µηχανολογικών εγκαταστάσεων

3 Άρθρ Πάσαι αι εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α. Β. Ε. και Ζ υποδιαιρούνται δια την προκειµένην περίπτωσιν εις 3 κατηγορίας επί τη βάσει του χαρακτηρίζοντος τας εγκαταστάσεις ταύτας αριθµητικού συντελεστού α) ια από 100 µέχρι 1000, β) δια Σ από 1000 µέχρι 3000 και γ) δια Σ άνω των Αι εγκαταστάσεις της ειδικότητας υποδιαιρούνται εις 2 κατηγορίας α) Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τας κοινάς καµίνους διακοπτοµένης λειτουργίας (ασβεστοκαµίνους, καµίνους αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δοµικών υλών κ.λπ.) ως και τους κλιβάνους αρτοποιίας αµέσου θερµάνσεως. β) Η 2α κατηγορία περιλαµβάνει τους πάσης φύσεως λοιπούς κλιβάνους και καµίνους λειτουργούντας είτε µέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτους εµµέσου θερµάνσεως Αι εγκαταστάσεις της ειδικότητας Γ αποτελούσι ενιαίαν κατηγορίαν. Απλαί εγκαταστάσεις. Αρθρ ) Απλαί εγκαταστάσεις δια την εκπόνησιν µελέτης υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422, θεωρούνται αι εγκαταστάσεις της πρώτης κατηγορίας των ως άνω ειδικοτήτων Α.Β.Ε. και Ζ πλην των κλιµατιστικών τοιούτων, ως και αι εγκαταστάσεις της πρώτης κατηγορίας της ειδικότητας. - 2) Ως απλαί εγκαταστάσεις δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτών οµοίως υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422 θεωρούνται πλην των εν 1 και εκείναι της δευτέρας κατηγορίας των ως άνω ειδικοτήτων Α.Β.Ε. και Ζ. Πλην των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων. ικαίωµα εκπονήσεως µελετών και επιβλέψεως εκτελέσεως Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Άρθρ ) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς το άρθρ. 1 του νόµου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού, τόσον η εκπόνησις µελετών, όσον και η επίβλεψις εκτελέσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών. - 2) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων ως και η επίβλεψις εκτελέσεως τούτων, ως αύται εχαρακτηρίσθησαν εν τω άνω άρθρω 4 επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητας και τους εν άρθρω 1 του υπ' αριθ. 6422/1934 νόµου αναφερόµενους µηχανικούς. -3) Η εκπόνησις µελετών των κατά το ανωτέρω άρθρο 5 απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και η επίβλεψις εκτελέσεως τούτων επιτρέπεται πλην των ανωτέρω αναφεροµένων και εις κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 δια λαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. -4) Η επίβλεψις της εκτελέσεως των κατά το άρθρ. 5 απλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται και εις τους κατόχους των εν τω κατωτέρω άρθρω 16, διαλαµβανοµένων αδειών εγκαταστάτου αντιστοίχου ειδικότητος. -5) Κατ' εξαίρεσιν προκειµένου περί των χηµικών εγκαταστάσεων αίτινες ήθελον χαρακτηρισθή ως τοιαύται δια β. δ. εκδοθησοµένων συµφώνως τω άρθρω 4 του νόµου 6422/1934 η εκπόνησις των µελετών των κατηγοριών α και β τούτω χαρακτηριζοµένων εν τη περιπτώσει ταύτη ως απλών επιτρέπεται µόνον εις τους εν άρθρω 1 του νόµου 6422/1934 αναφερόµενους διπλωµατούχους µηχανικούς ως και τους διπλωµατούχους χηµικούς µηχανικούς δια δε την κατηγορίαν γ απαιτείται εκτός της µελέτης του διπλωµατούχου Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη παρά διπλωµατούχου χηµικού µηχανικού. Άρθρ Μετά εξάµηνον από της ισχύος του παρόντος β. δ/τος πάντα τα υποβαλλόµενα προς τας αρµοδίας Αρχάς σχέδια και µελέται εν γένει εγκαταστάσεων, προς έγκρισιν, δέον να είναι υπογεγραµµένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωµα συντάξεως µελέτης συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. -2. Εξαιρούνται τα σχέδια και αι µελέται εγκαταστάσεως ειδικοτήτων Α. Β>Ε> και Ζ δι' ας ο συντελεστής Σ είναι µικρότερος του 100 άτινα σχέδια και µελέται δύνανται να µη είναι υπογεγραµµέναι υπό προσώπου έχοντος δικαίωµα συντάξεως µελέτης.

4 Άρθρ Ο αιτών άδειαν ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως, οφείλει να ορίζει αυτόν αναλαµβάνοντα την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής, συνυποβάλων εις την επί της χορηγήσεως της αδείας Αρχήν έγγραφον δήλωσιν αυτού περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως Οµοίως προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας οικοδοµής εν η προβλέπονται αι συµφώνως τω παρόντι εγκαταστάσεις ειδικότητας Ε δέον να προσάγηται υπό του αιτούντος την άδειαν οικοδοµής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τούτο δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι έχει ανατεθή αυτώ η µελέτη και η επίβλεψις εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. - 3 Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις ευρισκόµενη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος δύναται να εκτελεσθή τµηµατικώς αλλ' ως προς την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής θεωρείται ως ενιαίον σύνολον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ Περί υπευθύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις λειτουργίας. Άρθρ Ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζοµένων ειδικοτήτων, δύναται να λειτουργή εν τω Κράτει µετά παρέλευσιν εξαµήνου από της κατά το κατωτέρω άρθρ. 22 απογραφήν αυτής εάν εν έχη υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν συµφώνως προς τα κατωτέρω διατασσόµενα. -2. Εξαιρούνται αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις, ως ο συντελεστής Σ είναι µικρότερος του 1500, εις ας δεν απαιτείται ιδιαίτερα υπεύθυνος τεχνική επίβλεψις. 3. Επίσης εξαιρούνται αι εγκαταστάσεις κεντρικών θερµάνσεων δι ατµού και θερµού ύδατος χαµηλής πιέσεως των οικοδοµών των χρησιµοποιούµενων ως κατοικιών, τα της επιβλέψεως της λειτουργίας των οποίων καθορισθήσονται δι ιδιαιτέρου β. δ. 4. Πάσα αυτοτελής µηχανολογική εγκατάστασις ευρισκόµενη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος θεωρείται δια την επίβλεψιν της λειτουργίας αυτής ως ενιαίον σύνολον. Όρια κατηγοριών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ. 9. Πάσαι εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ υποδιαιρούνται δια την περίπτωσιν της τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών εις τέσσαρας κατηγορίας επί τη βάσει του χαρακτηρίζοντας τας εγκαταστάσεις ταύτας αριθµητικού συντελεστού ήτοι: α) ια Σ από 1500 µέχρι 5000 β) ια Σ από 5000 µέχρι γ) ια Σ από µέχρι και δ) Σ άνω των Απλαί εγκαταστάσεις Άρθρ. 10. Ως απλαί εγκαταστάσεις δια την προκείµενην περίπτωσιν επιβλέψεως της λειτουργίας των εν Κράτει εγκαταστάσεων, υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422, θεωρούνται πάσαι αι εγκαταστάσεις των πρώτων και δευτέρων κατηγοριών πασών των ειδικοτήτων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ εξαιρέσει των εγκαταστάσεων κατασκευής ατµολεβήτων, ως και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. ικαίωµα εγκατάστασις της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανικού Ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς το άρθρ.1 του νόµου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η επίβλεψις λειτουργίας πασών των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών. 2. Η υπεύθυνος τεχνική

5 επίβλεψις λειτουργίας απλών εγκαταστάσεων ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άνω άρθρω 10 επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος και του εν άρθρω 1 του νόµου 6442/1934 αναφερόµενους µηχανικούς ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3. Η υπεύθυνος τεχνική επίβλεψις λειτουργίας εγκαταστάσεως της πρώτης κατηγορίας ειδικότητός τινός εκτός των εγκαταστάσεων κατασκευής ατµολεβήτων ως και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν, επιτρέπεται και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών συντηρητού αντιστοίχου ειδικότητος. Ευθύναι της τεχνικής επιβλέψεως. Άρθρ Ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν εκτελέσεως εγκαταστάσεώς τινος οφείλει, να λαµβάνη πάντα τα ενδεικνυόµενα µέτρα δια την εκτέλεσιν της εγκαταστάσεως, συµφώνως προς την χορηγηθείσαν σχετικήν άδειαν, τους εν ισχύϊ εκάστοτε κανονισµούς και τα δεδοµένα της επιστήµης και της πείρας και να θέτη ταύτην εν λειτουργία µόνον κατόπιν τηρήσεως πάντων των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων προϋποθέσεων και όρων των απαιτουµένων αφ ενός δια την επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως, αφ ετέρου δε δια την αποτροπήν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζοµένου προσωπικού ή παντός τρίτου. 2. Οµοίως ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας εγκαταστάσεώς τινος οφείλει να προβαίνει εις τακτικήν επιθεώρησιν της εγκαταστάσεως από απόψεως ασφαλείας και εκµεταλλεύσεως υποδεικνύων εγγράφως και υπευθύνως τα κατά την κρίσιν του επιβαλλόµενα µέτρα αφ ενός µεν προς ασφαλή λειτουργίαν αυτής προς αποτροπήν κατά το δυνατόν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζόµενου προσωπικού ή παντός τρίτου, αφ ετέρου δε προς επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Τας υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόµενα µέτρα ο έχων την υπεύθυνην τεχνικήν επίβλεψιν της εγκαταστάσεως υποχρεούται ν αναγράφη εν προς τούτω τηρουµένω βιβλίω ηµερολογίω ούτινος γνώσιν οφείλει να λαµβάνη ο διευθυντής της εγκαταστάσεως. 3. Εις περίπτωσιν καθ ήν τα λόγω ασφαλείας υποδειχθησόµενα µέτρα δεν ήθελον ληφθή υπόψη εκ µέρους της διευθύνσεως της επιχειρήσεως, ο έχων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της εγκαταστάσεως ουδεµίαν θα φέρη ευθύνην, δια παν εκ της µη λήψεως των υποδειχθέντων µέτρων επισυµβησόµενων ατύχηµα ή ζηµίαν των εργαζοµένων ή παντός τρίτου. 4. Η ευθύνη του αναλαµβάνοντος την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν εγκαταστάσεως άρχεται 2 µήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας δι εγκαταστάσεις υπαγοµένας εις την κατηγορίαν δ και 1 µήνα δια τας εγκαταστάσεις των λοιπών κατηγοριών. Σύγχρονος τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων. Άρθρον Η σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας περισσοτέρων της µιας µηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγορίας πασών των ειδικοτήτων δύναται να ενεργηθή µόνον υπό των συµφώνως των άρθρω 1 του ν ασκούντων ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού των εχόντων 10ετή τουλάχιστον εξάσκησιν του επαγγέλµατος υπό τον περιορισµόν ότι το άθροισµα των χαρακτηριζόντων τας εγκαταστάσεις συντελεστών δεν δύναται να υπερβαίνη τον αριθµόν των ο δε αριθµός των συχγρόνως επιβλεποµένων εγκαταστάσεων τας τρεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. Περί πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων εγκαταστάσεων. Άρθρ. 14. Υποδιαίρεσις εγκαταστάσεων, απλαί εγκαταστάσεις και δικαίωµα εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων. ια την περίπτωσιν πραγµατογνωµοσυνών και

6 εκτιµήσεων α) η υποδιαίρεσις των εγκαταστάσεων ενεργείται, β) ως απλαί εγκαταστάσεις θεωρούνται, γ) το δικαίωµα της εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων χορηγείται ως εν άρθρ. 9, 10 και 1 και 2 του άρθρ. 11 του παρόντος καθορίζεται. Πραγµατογνωµοσύναι ατυχηµάτων Άρθρ. 15. Εκτέλεσις πραγµατογνωµοσύνης δι ατύχηµα πάσης µορφής επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητος ή εκ συγκρούσεων µηχανοκινήτων οχηµάτων ή δι ατύχηµα εκ µηχανοκινήτου οχήµατος, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων, επιτρέπεται µόνον εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανικού ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού συµφώνως προς το άρθρ. 1 του ν. 6422/1934. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. Ειδικαί άδειαι. Άρθρ Εν τη εννοία των διατάξεων του παρόντος β. δ/τος καθορίζονται αι κάτωθι ειδικαί άδειαι. α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου. β) Άδεια εγκαταστάτου και γ) Άδεια συντηρητού. 2. Εκάστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της προϋπηρεσίας εκάστου και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώµατα τα αναφερόµενα εις τα ανωτέρω άρθρα 5, 11 και 14. Άρθρ Η κατά το άνω άρθρ. 16 άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου χορηγείται εις τους πτυχιούχους Μέσων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος µηχανολόγου τους έχοντας τουλάχιστον δύο ετών πρακτικήν εξάσκησιν από της κτήσεως του πτυχίου των εκ της οποίας ενός έτους τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος και κατηγορίας. Η εξέτασις των δικαιολογητικών των υποψηφίων διενεργείται υπό την εν άρθρω 20 του παρόντος επιτροπής. 2. Αι κατά το αυτό άρθρον 16 άδειαι εγκαταστάτου και συντηρητού χοργηούνται κατόπιν εξετάσεως εις τους κάτωθι : α) Εις πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος µηχανολόγου και πτυχιούχους πρακτικούς µηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α τάξεως τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου, κεκτηµένους άπαντας από της κτήσεως του πτυχίου των υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω εξ ής τριετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίας. β) Εις πτυχιούχους πρακτικούς µηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β ή Γ τάξεως κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου οκταετή υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω εη ής τετραετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίες και έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου. 3. Η κατά το αυτό 16 άρθρον υπό στοιχείον β άδεια εγκαταστάτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεως και εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω, εξ ής πενταετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίας. 4. Η υπό στοιχεία α άδεια του άρθρου 16 χορηγείται δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας εγκαταστάσεως αι δε υπό στοιχεία β και γ δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας ή δι ωρισµένην κλάσιν ειδικότητος αναλόγως της προϋπηρεσίας του αιτούντος ως και αναλόγως της κρίσεως εν άρθρω 20 του παρόντος Επιτροπής. Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Άρθρ ια την απόκτησιν της κατά το άνω άρθρον 16 ειδικής αδείας οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν όπως υποβάλωσι προς την ιεύθυνσιν Μηχανολογικών

7 Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών τα κάτωθι: α) Αίτησιν. β) Επίσηµον πιστοποιητικόν ήµου ή Κοινότητος, µετ επικεκολληµένης φωτογραφίας, του αιτούντος, περί εγγραφής του εν τω µητρώω αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών Γενικού Μητρώου τω Αρρένων, εξ ών να προκύπτη ότι έχει συµπεπληρωµένον το 21 ο έτος της ηλικίας του. γ) Πιστοποιητικόν του ποινικού µητρώου, αναφέρον εάν δι όν τούτο εκδίδεται, έχει καταδικασθή εις ποινήν τινα και επι τινι αδικήµατι. δ) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσία. ε) Απόδειξιν καταθέσεως δι εξέταστρα χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 3 του ν του 1934, ως ετροποποιήθη δια των άρθρ. 1 και 2 του ν. δ. 1150/1949 κατατεθειµένου εις τον εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος υφιστάµενον, συµφώνως τω άρθρω 5 του υπ αριθ. 878/1946 α. νόµου, ειδικόν λογαριασµόν. 2. Προκειµένου περί ξένου υπηκόου αντί του υπό στοιχείον β πιστοποιητικού απαιτείται όπως υποβληθώσι τα κάτωθι: α) Επίσηµος πιστοποίησις της αρµοδίας προξενικής αρχής µετά φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγισµένης, πιστοποιούσης την ταυτότητα αυτού και τον τόπον και έτος γεννήσεώς του. β) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας κατά νόµον αρχής, αναφέρον την χρονολογίαν της αφίξεως εις την Ελλάδα του αιτούντος, ως και την εν συνεχεία ή κατά διακεκοµµένα χρονικά διαστήµατα, παραµονήν αυτού εν Ελλάδι και τας προϋποθέσεις υφ ας διέµενεν ή ειργάζετο. γ) Την τελευταίαν ισχύουσαν άδειαν εργασίας του αιτούντος. 3. Ο αιτών ίνα γίνη δεκτός προς εξέτασιν δέον να κέκτηται εκτός των εν των προηγουµένω άρθρω προσόντων και τα κάτωθι προσόντα:α) Να έχη καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρ.21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις. 4. Προκειµένου περί ξένων υπήκοων ούτοι δέον να είναι εφοδιασµένοι επιπροσθέτως δι αδείας εργασίας του Υπουργού Εργασίας, της ισχύος της χορηγηθησοµένης αδείας ούσης προσωρινής και ίσης προς την διάρκειαν της αδείας εργασίας. Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει. Άρθρ Τα κατά το προηγούµενον άρθρον απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον ν αναφέρωσι λεπτοµερώς : α) Το είδος της υπηρεσίας ήν εξετέλεσεν ούτος. β) Το είδος και η διεύθυνσις της µηχανολογικής εγκαταστάσεως παρ η υπηρέτες, ο υπέρ ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν. γ) Ο αριθµός, η ισχύς και το είδος των εν λειτουργία κινητηρίων µηχανών και µηχανηµάτων εν γένει κ.λπ. της εγκαταστάσεως παρά τη οποία διηνύθη η πιστοποιούµενη υπηρεσία και ο αριθµός του εν αυτή εργαζοµένου εργατοτεχνικού προσωπικού. δ) Ο ακριβής χρόνος της υπηρεσίας, δι αναγραφής των ηµεροµηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ αυτής. 2. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελθόν και µη περιλαµβάνοντα πάντα τ ανωτέρω στοιχεία, γίνονται δεκτά και λαµβάνονται υπ όψιν κατά την κρίσιν της εξεταστικής επιτροπής. 3. Τα ως άνω πιστοποιητικά δέον να ώσι τεθεωρηµένα ως προς την ακρίβειαν του περιεχοµένου των υπό του οικείου επιθεωρητού εργασίας ή ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας αστυνοµικής αρχής. 4. Υπηρεσία διανυθείσα µέχρι και του 17ου έτους συµπεµπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπ όψιν. 5. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, µη προβλεποµένη ρητώς υπό των διατάξεων του παρόντος, κρίνεται υπό της συµφώνως τω άρθρω 20 εξεταστικής επιτροπής εν τω πνεύµατι πάντως και κατ αναλογίαν και προς τας περιπτώσεις των διατάξεων του παρόντος. Εξετάσεις και Εξεταστικαί Επιτροπαί. Άρθρ Αι εξετάσεις των υποψηφίων δια την απόκτησιν αδείας συµφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ενεργούνται υπό επιτροπών τα της συνθέσεως και λειτουργίας των οποίων καθορισθήσονται δι αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 2 3 του υπ αριθ. 1150/1949 ν. δ/τος. Τύπος ειδικών αδειών. Άρθρ. 21 Ο τύπος των ειδικών αδειών ορίζεται δι αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών.

8 Απογραφή των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Η συµφώνως των άρθρω 1 του ν. δ/τος υπ αριθ του 1949 απογραφή των νεοϊδρυµένων, ή επεκτεινοµένων, ή ανακαινιζοµένων µηχανολογικών εγκαταστάσεων ή εκείνων ων αι άδειαι λειτουργίας έχουσι καταστή ληξιπρόθεσµοι, ενεργείται κατά την χορήγησιν ή την ανανέωσιν των αδειών λειτουργίας αυτών. 2. Η απογραφή των λοιπών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ενεργείται βαθµιαίως µέχρι πλήρους ολοκληρώσεως ταύτης. 3. Τα απογραφησόµενα στοιχεία των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων έσονται τα κάτωθι: α) Η επωνυµία της εγκαταστάσεως. β) Η τοποθεσία αυτής. γ) το είδος της εγκαταστάσεως. δ) Ο αριθµός, το είδος, η ισχύς κ.λπ. χαρακτηριστικά των κινητηρίων µηχανών. ε) Ο αριθµός, το είδος, η ισχύς, το βάρος, η παραγωγικότης κ.λπ. χαρακτηριστικά στοιχεία των λοιπών µηχανηµάτων και συσκευών της εγκαταστάσεως. στ) Η εγκατεστηµένη αξία των υπό δ και ε στοιχείων. ζ) Ο µέγιστος και ελάχιστος αριθµός του χρησιµοποιούµενου εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού ηµερησίως εν τη εγκαταστάσει και ο αριθµός των ετησίως πραγµατοποιουµένων ηµεροσµισθίων του όλου προσωπικού της εγκαταστάσεως. η) Το είδος και το ποσόν της καταναλισκοµένης ηλεκτρικής ενεργείας ή των καυσίµων, µηνιαίως και ετησίως. 4. Η απογραφή των εν τη άνω 2 µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργείται δια προσκλήσεων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών και εντός της ταύτης καθορισθησοµένης δι εκάστην εγκατάστασιν προθεσµίας. 5. Η απογραφή ενεργείται παρά µιας ή πλειόνων επιτροπών αποτελεσθησοµένων εκ δύο µηχανολόγων του Υπουργείου Μεταφορών, ενός µηχανολόγου προτεινοµένου υπό του Τεχνικού Επιµελητηρίου ενός εκπροσώπου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων προτεινοµένου υπό τούτου και ενός γραµµατέως, λαµβανοµένου εκ των υπαλλήλων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργ. Μεταφορών διοριζοµένων απάντων υπό του Υπουργ. Μεταφορών. 6. Ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται να διορίση τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων εν περιπτώσει µη υποδείξεως αυτών εντός 20ηµέρου από της σχετικής προσκλήσεως. 7. Έργον της επιτροπής έσεται η συγκέντρωσις, έλεγχος και επεξεργασία των χαρακτηριστικών στοιχείων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και η κατάταξις αυτών κατ ειδικότητας και κατηγορίας µετά καθορισµόν του χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν των εγκαταστάσεων αριθµητικού συντελεστού, Σ συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και η σύνταξις δελτίου απογραφής, κοινοποιουµένου εις τον ενδιαφερόµενον δι εγγράφου του Υπ. Μεταφορών. 8. Πάσα ένστασις υποβαλλοµένη υπό παντός ενδιαφεροµένου εντός διµήνου από της χρονολογίας του εγγράφου κοινοποιήσεως του δελτίου απογραφής, κρίνεται υπό επιτροπής οριζοµένης δι αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών και αποτελουµένης εκ 2 επιθεωρητών µηχανολόγων των παρά τω τεχνικώ συµβούλω του Υπ. Μεταφορών υπηρεσιών, του Προέδρου του τµήµατος µηχανολόγων του τεχνικού επιµελητηρίου Ελλάδος ή αναπληρωτού αυτούς, ενός εκπροσώπου του Συνδέσµου των Ελλήνων Βιοµηχάνων και ενός γραµµατέως, λαµβανοµένου εκ των υπαλλήλων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών, οριζοµένων υπό του Υπουργού Μεταφορών. Αι 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και δια την επιτροπήν ταύτην. 9. Ουδεµία ένστασις λαµβάνεται υπ όψιν εφ όσον υποβληθή µετά την παρέλευσιν του κατά την άνω 10 διµήνου. 10. Ως Πρόεδρος της επιτροπής απογραφής ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των µελών αυτής υπαλλήλων του Υπουργείου µεταφορών όστις συγκαλεί την επιτροπήν οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη. Η επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών εκ των µελών της αι δε αποφάσεις αυτής λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων µελών της εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προέδρου αυτής. 11. Η αµοιβή των µελών και του γραµµατέως των επιτροπών απογραφής ορίζεται συµφώνως τω άρθρω 3 του υπ αριθ. 1150/1949 ν. δ. δι αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών και βαρύνει τον παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ειδ. λογαριασµόν του άρθρου 5 του υπ αριθ. 878 του 1946 α. ν. ως συνεπληρώθη υπό του ως άνω άρθρ. 3 του υπ αριθ.1150/1949 ν.δ. Κυρώσεις.

9 [Άρθρ. 23] ( ). 1. ι αποφάσεως του Υπουργείου Μεταφορών εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του εν άρθρω 7 του νοµοθετικού διατάγµατος υπ αριθ. 1150/1949 αρµοδίου συµβουλίου δύναται να επιβληθή η ποινή της µερικής ή ολικής αναστολής επί χρονικόν διάστηµα µέχρις ενός έτους των εκ του παρόντος δ/τος προβλεποµένων δικαιωµάτων εις τους διπλωµατούχους ανωτέρων τεχνικών σχολών ή της αφαιρέσεως µέχρις ενός επίσης έτους της χορηγηθείσης παρά του υπουργείου αδείας ασκήσεως του επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου ή της αδείας εγκαταστάσεως ή της αδείας συντηρητού επί παραβάσει των εν άρθρ. 12 αναγραφοµένων υποχρεώσεων των εν αυτώ αναφερόµενων υπευθύνων προσώπων. 2. Η αναστολή ή η αφαίρεσις αύτη επιβάλλεται κατόπιν απολογίας του εγκαλούµενη υποβαλλοµένης εντός 20ηµέρου από της σχετικής προσκλήσεως. 3. Κατά του κατόχου ή χρήστου εγκαταστάσεως λειτουργούσης κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος β. διατάγµατος ο Υπουργός των Μεταφορών επιβάλλει τας κυρώσεις του άρθρ. 6 του υπ αριθ ν. δ./τος του 1949 ανεξαρτήτως των ποινικών κυρώσεων των προβλεποµένων υπό των διατάξεων του υπ αριθ. 6422/1934 νόµου ως και των α.ν. υπ αριθ. 501/1937 και 878/1946. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI Γενικαί διατάξεις. Καταχώρησις υπογραφών κ.λπ. Άρθρ Εν τω αρχείω των αρµοδίων µηχανολογικών υπηρεσιών του Υπ. Μεταφορών τηρούνται βιβλία, εν οις καταχωρούτναι αι ιδιόχειροι υπογραφαί των επαγελµατιών των εχόντων το δικαίωµα : α) Εκπονήσεως µελετών. β) Επίβλεψις εκτελέσεως. γ) Επιβλέψεις λειτουργίας. δ) Εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων µηχανολογικών εγκαταστάσεων και πραγµατογνωµοσυνών ατυχηµάτων. 2. Επίσης τηρούνται βιβλία ή δελτία εν οις σηµειούνται πληροροφορίαι περί των προσόντων εκάστου τοιούτου επαγγελµατίου, ως και η διεύθυνσις αυτού. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσι ν ανακοινώσουν εις τας ανωτέρω υπηρεσίας πάσαν µεταγενεστέραν αλλαγήν της διευθύνσεώς των, ήτις δέον να σηµειούται εν τοις ως άνω βιβλίοις ή δελτίοις. 3. Οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς τον άρθρον 1 του ν. 6422/1934, ως και οι κεκτηµένοι δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής σχολής άλλης ειδικότητος, υποχρεούνται όπως κατά την την καταχώρησιν των υπογραφών των επιδείξωσι το πιστοποιητικόν της ταυτότητός των και προσαγάγωσιν αντίγραφον του διπλώµατος αυτών. Άρθρ ια της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, ο κάτοχος εγκαταστάσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων δεν απαλλάσσεται της υποχρεώσεως χρησιµοποιήσεως δια την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων διπλωµατούχων η αδειούχων µηχανοδηγών ή πτυχιούχων πρακτικών µηχανών ή θερµαστών, συµφώνως προς το από διάταγµα «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών ως και θερµαστών» και προς το από διάταγµα «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων» ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως, αι υφιστάµεναι διατάξεις των οποίων διατηρούνται εν ισχύϊ εφ όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις των οποίων διατηρούνται εν ισχύϊ εφ όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος. 2. Η ιδιότης του υπευθύνου δια την τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως και του υπευθύνου δια την επίβλεψιν της λειτουργίας των κινητηρίων µηχανών της αυτής εγκαταστάσεως δύναται να συνυπάρχη εις το αυτό πρόσωπον χρησιµοποιουµένου όµως πάντως, ως υπευθύνου φυλακής του κινητηρίου µηχανής προσώπου κεκτηµένου πτυχίου ή διπλώµατος πρακτικού µηχανικού οιασδήποτε τάξεως ή πτυχίου µηχανοδηγού.

10 Εις τον αυτόν επί των Μεταφορών Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγµατος. Εν Αθήναις τη 16 Μαρτίου 1950 ΠΑΥΛΟΣ Β Ο επί των ηµοσίων Έργων Υπουργός ΣΤΥΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18. 8 Αριθμός φύλλου. Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α. Π Α Υ Λ Ο Σ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ'ΕΛΛΗΝβΝ (2) \ - -. \ - -- /. Εν Αθήναις ί) 17 Μαρτίου 18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. δ α, τ ά, γ }*, α τ α [εοί άόσεως άναγκ -αστικής Απαλλοτριώσει ) :; γηπέδου κειμένου εν Κο;?σαρδανή...

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Άρθρον 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 13 Απριλίου 1929 Περί επικινδύνων οικοδοµών. (ΦΕΚ 153/Α/22-4-29) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έχοντας υπόψη τας διατάξεις του από 17 Ιουλίου 1923 Ν. /τος «περί σχεδίων πόλεων, κωµών, και συνοικισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Ν. 718/1977 (ΦΕΚ Α' 304) : Περί Εκτελωνιστών ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Εκτελωνιστής - Ασκησις επαγγέλματος Εποπτεία - Πρόσωπα ασκούντα εκτελωνιστικάς εργασίας - Προστασία - Τόπος ασκήσεως Ασυμβίβαστον Έννοια εκτελωνιστικών

Διαβάστε περισσότερα

393/1976 « ' 199 27/31.7.1976) 1 2

393/1976 «       ' 199 27/31.7.1976) 1 2 Νόµος 393/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Τουριστικών Γραφείων»(ΦΕΚ Α' 199 27/31.7.1976) Άρθρον 1 Ορισµός - διάκρισις 1. Τουριστικά Γραφεία κατά την έννοιαν του παρόντος Νόµου είναι µονίµως οργανωµέναι

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143 17 Ιουνίου 2011 NOΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3982 Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματι κών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις.

ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. ΝΟΜΟΣ 2190/1920 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Άρθρο 1 Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι εµπορική επιχείρησις. Άρθρο 2 "1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 774/1980 2 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 774 3 Περί Κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλον "Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου".

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 ΜΕΧΡΙ 2010 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ 24/72, 15/78, 88/87, 194/91, 16(Ι)/95, 94(Ι)/95, 100(Ι)/95, 5(Ι)/97, 139(Ι)/99, 10(Ι)/2000, 84(I)/2001, 108(I)/2004, 253(I)/2004,

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Αριθµός 132 του 1988 ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.E., Παρ. Ι, Αρ. 2338, 22.7.88 Ν. 132/88 Ο περί Εγγραφής και Λειτουργίας Κλινικών Εργαστηρίων Νόµος του 1988 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 90/72 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ *Αρ. 977 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος. ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΠΡΟΝΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541)

Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) Π 84/2001: Λειτουργία Ιδ. Φορέων Παροχής Υπηρ. Α θµιας Φροντίδας Υγείας-Βλ. ΥΑ Υ1δ/οικ.5595/2005 (298541) ΦΕΚ Α`70/10.4.2001 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.84 Οροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια

Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850-10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) : Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο(Ι): 28.11.86 29.10.99 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1986 ΕΩΣ 2005 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία. Τυπώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α

ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α ΑΡΙΘ.: 197/78 Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 43Α Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως των

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Π.Δ. 247/91 (ΦΕΚ 93 Α') : Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών Κλινικών Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρ.53 του Ν.1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα