ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ"

Transcript

1 ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 16 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών. (ΦΕΚ 82/Α/ ) ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψει το ν. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ. Τον υπ αριθ. 878/46 αναγκ. Νόµο «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κλπ», το ν.δ υπ αριθ. 1150/49 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του 6422/34 νόµου κλπ, την υπ αριθ. 7 από πράξιν του παρά τω Υπουργείω Μεταφορών αρµοδίου Μηχανολογικού Συµβουλίου ως και την υπ αριθ. 127 από γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας προτάσει του επί των µεταφορών Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α ιαίρεσις και κατάταξις µηχανολογικών εγκαταστάσεων εν γένει. ιαίρεσις µηχανολογικών εγκαταστάσεων 1. Πάσαι αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις διαιρούνται εις τα εξής ειδικότητας: Α ) Εις εγκαταστάσεις βιοµηχανίας µετάλλων και προϊόντων αυτών εγκαταστάσεις εκκαµινεύσεως και κατεργασίας µετάλλων, χυτήρια, εγκαταστάσεις ελάσεως, µηχανοποιεία, λεβητοποιεία, εγκαταστάσεις κατασκευής µεταλλικών αντικειµένων κλπ. Β) Εις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πρώτων και ηµικατεργάστων υλών, ως και τοιαύτας φορτοεκφορτώσεως και µεταφορών, πλην των εγκαταστάσεων µεταφοράς και επεξεργασίας εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις. (Πάσαι αι εγκαταστάσεις αι µη εις τας ειδικότητας Α.Γ.. και Ε. περιλαµβανόµεναι, οίον τσιµεντοποιεία, ξυλουργεία, αλευρόµυλοι, ελαιοτριβεία, σπορελαιοουργεία, πυρηνελαιουργεία, ναυτοποιεία, σαπωνοποιεία κ.λπ. ψυγεία, εκκοκιστήρια, νηµατουργεία, υφαντήρια, αντλιοστάσια, πλυντήρια, απολυµαντήρια φορητά ή µη, εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κατά την εκτέλεσιν πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εγκαταστάσεις µηχανηµάτων κατά την εκτέλεσιν πάσης φύσεως τεχνικών έργων, εγκαταστάσεις µεταφορών και φορτοεκφορτώσεως κ.λπ. υπάγονται εις την εν των παρόντι εδαφίω καθοριζοµένη ειδικότητα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας κ.λπ.). Γ) Εις εγκαταστάσεις εκρηκτικών υλών και επεξεργασίας καυσίµων, (εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασία, αποστάξεως, εναποθηκεύσεως ή και µεταφοράς υγρών ή αερίων καυσίµων υλών, προς φωτισµόν, θέρµανσιν ή κίνησιν. Εγκαταστάσεις αποστάξεων και επεξεργασίας στερεών καυσίµων υλών. Εγκαταστάσεις παραγωγής και εναποθηκεύσεως εκρηκτικών υλών κ.λπ.). ) Εις εγκαταστάσεις καµίνων ή κλιβάνων µετά των συναφών συσκευών αυτών. Ε) Εις εγκαταστάσεις υγιεινής (παραγωγή και διανοµή θερµού αέρος προς θέρµανσιν, ψύξις, αερισµός και κάθαρσις του αέρος κλειστών χώρων, πάσα εγκατάστασις διανοµής ψυχρού και θερµού ύδατος, εγκαταστάσεις αποχετεύσεως, ως και κλιµατιστικαί τοιαύται (ύγρανσις, ξήρανσις κ.λπ.) - Εις εγκαταστάσεις εξορύξεως µεταφοράς και επεξεργασίας µεταλλευµάτων εν τοις µεταλλείοις και λατοµείοις - 2. Αι ως άνω περιπτώσεις ως και πάσαι αι εν τω παρόντι β. διατάγµατι αναφερόµεναι, θεωρούνται ενδεικτικαί και ουχί περιοριστικαί. Συνεπώς εάν εγκατάστασις τις δεν προεβλέφθη εν τη κατατάξει, δέον να υπαχθή απαραιτήτως εις µίαν των ως άνω περιπτώσεων. - ι' αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του Μηχανολογικού Συµβουλίου και δηµοσιευοµένης εις την Εφηµερίδα της

2 Κυβερνήσεως δύναται εκάστη των κατά τα ανωτέρω Α - ειδικοτήτων να υποδιαιρεθή εις κλάσεις. Κατάταξις µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Πάσαι αι ως άνω ειδικότητες του άρθρου 1 των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, κατατάσσονται από απόψεως σηµασίας ως κατωτέρω. -2. Αι υπό στοιχεία Α, Β, Γ, και Ζ ειδικότητες κατατάσσονται επί τη βάσει συντελεστού χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν της εγκαταστάσεως. - Ο συντελεστής ούτος είναι ο ακόλουθος: Ένθα : Σ - ο χαρακτηρίζων τη σηµασίαν της εγκαταστάσεως αριθµητικός συντελεστής. 1 = το άθροισµα της ισχύος των εν λειτουργία κινητήρων εις ίππους. = το σύνολον της ωριαίας ατµοπαραγωγής των εν λειτουργία ατµολεβήτων εις χιλιόγραµµα ατµού. Π = η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας των εν λειτουργία ατµολεβήτων ή προκειµένου περί λεβήτων διαφόρου πιέσεως η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας του λέβητος του έχοντος την µεγαλυτέραν πίεσιν εις χιλιόγραµµα ανά τετρ. εκατοστόν. Ε = ο αριθµός του απασχολουµένου εις την εγκατάστασιν εργατοτεχνικού προσωπικού. Κ = η αξία ολοκλήρου της εγκαταστάσεως, εξαιρουµένων των κτιρίων ως και των γηπέδων, θεωρουµένης ως καινουργούς εις χρυσάς δραχ. (εις την αξίαν της εγκαταστάσεως συνυπολογίζεται και η αξία των χρησιµοποιουµένων µη µηχανοκίνητων εργαλείων, συσκευών κ.λπ.). 3. Η υπό στοιχεία Ε του άρθρ. 1 ειδικότης κατατάσσεται επί τη βάσει οµοίως συντελεστού χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν της εγκαταστάσεως. Ο συντελεστής ούτος είναι ο ακόλουθος : Ένθα: Σ = ο χαρακτηρίζων την σηµασίαν της εγκαταστάσεως αριθµητικός συντελεστής. Θ = η εις µονάδας θερµότητος απόδοσις των εν λειτουργία λεβήτων. Π = η µεγίστη επιτρεπόµενη υπερπίεσις λειτουργίας των εν λειτουργία ατµολεβήτων ή λεβήτων θερµού ύδατος θερµοκρασίας λέβητος ανωτέρας Κ. Ψ = η εις µονάδας ψύχους απόδοσις των εν λειτουργία ψυκτικών µηχανηµάτων. Α = η µερίς µ3 χωρητικότητας των αεριζοµένων χώρων. Κ = η αξία της εγκαταστάσεως θεωρουµένης ως καινουργούς εις χρ. δραχ. 3. Εις πάσας τας ως άνω περιπτώσεις δια την εξεύρεσιν του συντελεστού Σ προκειµένου περί διαρρυθµίσεως ή επεκτάσεως υφισταµένης εγκαταστάσεως λαµβάνεται υπ' όψει το σύνολον της εγκαταστάσεως ως αύτη τελικώς θέλει διαµορφωθή. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ Περί εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων και επιβλέψεως της εκτελέσεως αυτών. Όρια κατηγοριών των µηχανολογικών εγκαταστάσεων

3 Άρθρ Πάσαι αι εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α. Β. Ε. και Ζ υποδιαιρούνται δια την προκειµένην περίπτωσιν εις 3 κατηγορίας επί τη βάσει του χαρακτηρίζοντος τας εγκαταστάσεις ταύτας αριθµητικού συντελεστού α) ια από 100 µέχρι 1000, β) δια Σ από 1000 µέχρι 3000 και γ) δια Σ άνω των Αι εγκαταστάσεις της ειδικότητας υποδιαιρούνται εις 2 κατηγορίας α) Η πρώτη κατηγορία περιλαµβάνει τας κοινάς καµίνους διακοπτοµένης λειτουργίας (ασβεστοκαµίνους, καµίνους αποστάξεως ξύλων, εψήσεως δοµικών υλών κ.λπ.) ως και τους κλιβάνους αρτοποιίας αµέσου θερµάνσεως. β) Η 2α κατηγορία περιλαµβάνει τους πάσης φύσεως λοιπούς κλιβάνους και καµίνους λειτουργούντας είτε µέσω βοηθητικών συσκευών είτε τοιούτους εµµέσου θερµάνσεως Αι εγκαταστάσεις της ειδικότητας Γ αποτελούσι ενιαίαν κατηγορίαν. Απλαί εγκαταστάσεις. Αρθρ ) Απλαί εγκαταστάσεις δια την εκπόνησιν µελέτης υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422, θεωρούνται αι εγκαταστάσεις της πρώτης κατηγορίας των ως άνω ειδικοτήτων Α.Β.Ε. και Ζ πλην των κλιµατιστικών τοιούτων, ως και αι εγκαταστάσεις της πρώτης κατηγορίας της ειδικότητας. - 2) Ως απλαί εγκαταστάσεις δια την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτών οµοίως υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422 θεωρούνται πλην των εν 1 και εκείναι της δευτέρας κατηγορίας των ως άνω ειδικοτήτων Α.Β.Ε. και Ζ. Πλην των κλιµατιστικών εγκαταστάσεων. ικαίωµα εκπονήσεως µελετών και επιβλέψεως εκτελέσεως Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Άρθρ ) Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς το άρθρ. 1 του νόµου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού, τόσον η εκπόνησις µελετών, όσον και η επίβλεψις εκτελέσεως των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών. - 2) Η εκπόνησις µελετών των απλών εγκαταστάσεων ως και η επίβλεψις εκτελέσεως τούτων, ως αύται εχαρακτηρίσθησαν εν τω άνω άρθρω 4 επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητας και τους εν άρθρω 1 του υπ' αριθ. 6422/1934 νόµου αναφερόµενους µηχανικούς. -3) Η εκπόνησις µελετών των κατά το ανωτέρω άρθρο 5 απλών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και η επίβλεψις εκτελέσεως τούτων επιτρέπεται πλην των ανωτέρω αναφεροµένων και εις κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 δια λαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. -4) Η επίβλεψις της εκτελέσεως των κατά το άρθρ. 5 απλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται και εις τους κατόχους των εν τω κατωτέρω άρθρω 16, διαλαµβανοµένων αδειών εγκαταστάτου αντιστοίχου ειδικότητος. -5) Κατ' εξαίρεσιν προκειµένου περί των χηµικών εγκαταστάσεων αίτινες ήθελον χαρακτηρισθή ως τοιαύται δια β. δ. εκδοθησοµένων συµφώνως τω άρθρω 4 του νόµου 6422/1934 η εκπόνησις των µελετών των κατηγοριών α και β τούτω χαρακτηριζοµένων εν τη περιπτώσει ταύτη ως απλών επιτρέπεται µόνον εις τους εν άρθρω 1 του νόµου 6422/1934 αναφερόµενους διπλωµατούχους µηχανικούς ως και τους διπλωµατούχους χηµικούς µηχανικούς δια δε την κατηγορίαν γ απαιτείται εκτός της µελέτης του διπλωµατούχου Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου και τοιαύτη παρά διπλωµατούχου χηµικού µηχανικού. Άρθρ Μετά εξάµηνον από της ισχύος του παρόντος β. δ/τος πάντα τα υποβαλλόµενα προς τας αρµοδίας Αρχάς σχέδια και µελέται εν γένει εγκαταστάσεων, προς έγκρισιν, δέον να είναι υπογεγραµµένα υπό προσώπου έχοντος το δικαίωµα συντάξεως µελέτης συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος. -2. Εξαιρούνται τα σχέδια και αι µελέται εγκαταστάσεως ειδικοτήτων Α. Β>Ε> και Ζ δι' ας ο συντελεστής Σ είναι µικρότερος του 100 άτινα σχέδια και µελέται δύνανται να µη είναι υπογεγραµµέναι υπό προσώπου έχοντος δικαίωµα συντάξεως µελέτης.

4 Άρθρ Ο αιτών άδειαν ιδρύσεως, επεκτάσεως, ανακαινίσεως ή διαρρυθµίσεως µηχανολογικής εγκαταστάσεως, οφείλει να ορίζει αυτόν αναλαµβάνοντα την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής, συνυποβάλων εις την επί της χορηγήσεως της αδείας Αρχήν έγγραφον δήλωσιν αυτού περί της αποδοχής της τοιαύτης επιβλέψεως Οµοίως προκειµένου περί χορηγήσεως αδείας οικοδοµής εν η προβλέπονται αι συµφώνως τω παρόντι εγκαταστάσεις ειδικότητας Ε δέον να προσάγηται υπό του αιτούντος την άδειαν οικοδοµής και υπεύθυνος δήλωσις προσώπου έχοντος το προς τούτο δικαίωµα κατά τας διατάξεις του παρόντος, ότι έχει ανατεθή αυτώ η µελέτη και η επίβλεψις εκτελέσεως των εγκαταστάσεων τούτων. - 3 Πάσα αυτοτελής εγκατάστασις ευρισκόµενη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος δύναται να εκτελεσθή τµηµατικώς αλλ' ως προς την επίβλεψιν της εκτελέσεως αυτής θεωρείται ως ενιαίον σύνολον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ Περί υπευθύνου τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Τεχνική υπεύθυνος επίβλεψις λειτουργίας. Άρθρ Ουδεµία µηχανολογική εγκατάστασις των εν τω παρόντι καθοριζοµένων ειδικοτήτων, δύναται να λειτουργή εν τω Κράτει µετά παρέλευσιν εξαµήνου από της κατά το κατωτέρω άρθρ. 22 απογραφήν αυτής εάν εν έχη υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν συµφώνως προς τα κατωτέρω διατασσόµενα. -2. Εξαιρούνται αι µηχανολογικαί εγκαταστάσεις, ως ο συντελεστής Σ είναι µικρότερος του 1500, εις ας δεν απαιτείται ιδιαίτερα υπεύθυνος τεχνική επίβλεψις. 3. Επίσης εξαιρούνται αι εγκαταστάσεις κεντρικών θερµάνσεων δι ατµού και θερµού ύδατος χαµηλής πιέσεως των οικοδοµών των χρησιµοποιούµενων ως κατοικιών, τα της επιβλέψεως της λειτουργίας των οποίων καθορισθήσονται δι ιδιαιτέρου β. δ. 4. Πάσα αυτοτελής µηχανολογική εγκατάστασις ευρισκόµενη εντός του αυτού οικοδοµικού συγκροτήµατος θεωρείται δια την επίβλεψιν της λειτουργίας αυτής ως ενιαίον σύνολον. Όρια κατηγοριών µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ. 9. Πάσαι εγκαταστάσεις των ειδικοτήτων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ υποδιαιρούνται δια την περίπτωσιν της τεχνικής επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών εις τέσσαρας κατηγορίας επί τη βάσει του χαρακτηρίζοντας τας εγκαταστάσεις ταύτας αριθµητικού συντελεστού ήτοι: α) ια Σ από 1500 µέχρι 5000 β) ια Σ από 5000 µέχρι γ) ια Σ από µέχρι και δ) Σ άνω των Απλαί εγκαταστάσεις Άρθρ. 10. Ως απλαί εγκαταστάσεις δια την προκείµενην περίπτωσιν επιβλέψεως της λειτουργίας των εν Κράτει εγκαταστάσεων, υπό την έννοιαν του άρθρ. 3 του νόµου 6422, θεωρούνται πάσαι αι εγκαταστάσεις των πρώτων και δευτέρων κατηγοριών πασών των ειδικοτήτων Α, Β, Γ,, Ε και Ζ εξαιρέσει των εγκαταστάσεων κατασκευής ατµολεβήτων, ως και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν. ικαίωµα εγκατάστασις της λειτουργίας µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανικού Ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς το άρθρ.1 του νόµου 6422 επιτρέπεται αυτοδικαίως και άνευ ουδενός περιορισµού η επίβλεψις λειτουργίας πασών των µηχανολογικών εγκαταστάσεων όλων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων και κατηγοριών. 2. Η υπεύθυνος τεχνική

5 επίβλεψις λειτουργίας απλών εγκαταστάσεων ως αύται χαρακτηρίζονται εν τω άνω άρθρω 10 επιτρέπεται και εις τους κεκτηµένους δίπλωµα Ανωτάτης Τεχνικής Σχολής άλλης ειδικότητος και του εν άρθρω 1 του νόµου 6442/1934 αναφερόµενους µηχανικούς ως και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρ. 16 διαλαµβανοµένων αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου αντιστοίχου ειδικότητος. 3. Η υπεύθυνος τεχνική επίβλεψις λειτουργίας εγκαταστάσεως της πρώτης κατηγορίας ειδικότητός τινός εκτός των εγκαταστάσεων κατασκευής ατµολεβήτων ως και δοχείων εν γένει υπό πίεσιν, επιτρέπεται και εις τους κατόχους των κατά το κατωτέρω άρθρον 16 διαλαµβανοµένων αδειών συντηρητού αντιστοίχου ειδικότητος. Ευθύναι της τεχνικής επιβλέψεως. Άρθρ Ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν εκτελέσεως εγκαταστάσεώς τινος οφείλει, να λαµβάνη πάντα τα ενδεικνυόµενα µέτρα δια την εκτέλεσιν της εγκαταστάσεως, συµφώνως προς την χορηγηθείσαν σχετικήν άδειαν, τους εν ισχύϊ εκάστοτε κανονισµούς και τα δεδοµένα της επιστήµης και της πείρας και να θέτη ταύτην εν λειτουργία µόνον κατόπιν τηρήσεως πάντων των υπό των κειµένων διατάξεων προβλεποµένων προϋποθέσεων και όρων των απαιτουµένων αφ ενός δια την επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως, αφ ετέρου δε δια την αποτροπήν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζοµένου προσωπικού ή παντός τρίτου. 2. Οµοίως ο αναλαµβάνων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας εγκαταστάσεώς τινος οφείλει να προβαίνει εις τακτικήν επιθεώρησιν της εγκαταστάσεως από απόψεως ασφαλείας και εκµεταλλεύσεως υποδεικνύων εγγράφως και υπευθύνως τα κατά την κρίσιν του επιβαλλόµενα µέτρα αφ ενός µεν προς ασφαλή λειτουργίαν αυτής προς αποτροπήν κατά το δυνατόν παντός κινδύνου ή ενοχλήσεως του εργαζόµενου προσωπικού ή παντός τρίτου, αφ ετέρου δε προς επίτευξιν του καλλιτέρου και οικονοµικωτέρου τρόπου λειτουργίας της εγκαταστάσεως. Τας υποδείξεις ταύτας δια τα προτεινόµενα µέτρα ο έχων την υπεύθυνην τεχνικήν επίβλεψιν της εγκαταστάσεως υποχρεούται ν αναγράφη εν προς τούτω τηρουµένω βιβλίω ηµερολογίω ούτινος γνώσιν οφείλει να λαµβάνη ο διευθυντής της εγκαταστάσεως. 3. Εις περίπτωσιν καθ ήν τα λόγω ασφαλείας υποδειχθησόµενα µέτρα δεν ήθελον ληφθή υπόψη εκ µέρους της διευθύνσεως της επιχειρήσεως, ο έχων την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν της εγκαταστάσεως ουδεµίαν θα φέρη ευθύνην, δια παν εκ της µη λήψεως των υποδειχθέντων µέτρων επισυµβησόµενων ατύχηµα ή ζηµίαν των εργαζοµένων ή παντός τρίτου. 4. Η ευθύνη του αναλαµβάνοντος την υπεύθυνον τεχνικήν επίβλεψιν εγκαταστάσεως άρχεται 2 µήνας από της αναλήψεως υπηρεσίας δι εγκαταστάσεις υπαγοµένας εις την κατηγορίαν δ και 1 µήνα δια τας εγκαταστάσεις των λοιπών κατηγοριών. Σύγχρονος τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων. Άρθρον Η σύγχρονος τεχνική επίβλεψις της λειτουργίας περισσοτέρων της µιας µηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγορίας πασών των ειδικοτήτων δύναται να ενεργηθή µόνον υπό των συµφώνως των άρθρω 1 του ν ασκούντων ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού των εχόντων 10ετή τουλάχιστον εξάσκησιν του επαγγέλµατος υπό τον περιορισµόν ότι το άθροισµα των χαρακτηριζόντων τας εγκαταστάσεις συντελεστών δεν δύναται να υπερβαίνη τον αριθµόν των ο δε αριθµός των συχγρόνως επιβλεποµένων εγκαταστάσεων τας τρεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV. Περί πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων εγκαταστάσεων. Άρθρ. 14. Υποδιαίρεσις εγκαταστάσεων, απλαί εγκαταστάσεις και δικαίωµα εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων. ια την περίπτωσιν πραγµατογνωµοσυνών και

6 εκτιµήσεων α) η υποδιαίρεσις των εγκαταστάσεων ενεργείται, β) ως απλαί εγκαταστάσεις θεωρούνται, γ) το δικαίωµα της εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων χορηγείται ως εν άρθρ. 9, 10 και 1 και 2 του άρθρ. 11 του παρόντος καθορίζεται. Πραγµατογνωµοσύναι ατυχηµάτων Άρθρ. 15. Εκτέλεσις πραγµατογνωµοσύνης δι ατύχηµα πάσης µορφής επί µηχανολογικών εγκαταστάσεων οιασδήποτε κατηγορίας και ειδικότητος ή εκ συγκρούσεων µηχανοκινήτων οχηµάτων ή δι ατύχηµα εκ µηχανοκινήτου οχήµατος, εξαιρέσει των αυτοκινήτων και γεωργικών µηχανηµάτων, επιτρέπεται µόνον εις τους ασκούντας ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανικού ή µηχανολόγου ηλεκτρολόγου µηχανικού συµφώνως προς το άρθρ. 1 του ν. 6422/1934. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V. Ειδικαί άδειαι. Άρθρ Εν τη εννοία των διατάξεων του παρόντος β. δ/τος καθορίζονται αι κάτωθι ειδικαί άδειαι. α) Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου. β) Άδεια εγκαταστάτου και γ) Άδεια συντηρητού. 2. Εκάστη των ανωτέρω ειδικών αδειών χορηγείται δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας αναλόγως της προϋπηρεσίας εκάστου και παρέχει εις τον κάτοχον αυτής τα δικαιώµατα τα αναφερόµενα εις τα ανωτέρω άρθρα 5, 11 και 14. Άρθρ Η κατά το άνω άρθρ. 16 άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου χορηγείται εις τους πτυχιούχους Μέσων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος µηχανολόγου τους έχοντας τουλάχιστον δύο ετών πρακτικήν εξάσκησιν από της κτήσεως του πτυχίου των εκ της οποίας ενός έτους τουλάχιστον επί εγκαταστάσεων αντιστοίχου ειδικότητος και κατηγορίας. Η εξέτασις των δικαιολογητικών των υποψηφίων διενεργείται υπό την εν άρθρω 20 του παρόντος επιτροπής. 2. Αι κατά το αυτό άρθρον 16 άδειαι εγκαταστάτου και συντηρητού χοργηούνται κατόπιν εξετάσεως εις τους κάτωθι : α) Εις πτυχιούχους κατωτέρων ανεγνωρισµένων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος µηχανολόγου και πτυχιούχους πρακτικούς µηχανικούς κινητηρίων µηχανών Α τάξεως τους έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου, κεκτηµένους άπαντας από της κτήσεως του πτυχίου των υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω εξ ής τριετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίας. β) Εις πτυχιούχους πρακτικούς µηχανικούς κινητηρίων µηχανών Β ή Γ τάξεως κεκτηµένους από της κτήσεως του πτυχίου οκταετή υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω εη ής τετραετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίες και έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου. 3. Η κατά το αυτό 16 άρθρον υπό στοιχείον β άδεια εγκαταστάτου χορηγείται κατόπιν εξετάσεως και εις τεχνίτας έχοντας απολυτήριον εξαταξίου δηµοτικού σχολείου ή αντιστοίχου νυκτερινού τοιούτου και εικοσαετή τουλάχιστον υπηρεσίαν επί µηχανολογικής εγκαταστάσεως ή ως βοηθού εγκαταστάτου παρά τεχνικώ γραφείω, εξ ής πενταετής τουλάχιστον επί εγκαταστάσεως αντιστοίχου ειδικότητος ή κλάσεως και κατηγορίας. 4. Η υπό στοιχεία α άδεια του άρθρου 16 χορηγείται δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας εγκαταστάσεως αι δε υπό στοιχεία β και γ δια µίαν ή πλείονας ειδικότητας ή δι ωρισµένην κλάσιν ειδικότητος αναλόγως της προϋπηρεσίας του αιτούντος ως και αναλόγως της κρίσεως εν άρθρω 20 του παρόντος Επιτροπής. Υποβολή δικαιολογητικών και πιστοποιητικών. Άρθρ ια την απόκτησιν της κατά το άνω άρθρον 16 ειδικής αδείας οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν όπως υποβάλωσι προς την ιεύθυνσιν Μηχανολογικών

7 Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μεταφορών τα κάτωθι: α) Αίτησιν. β) Επίσηµον πιστοποιητικόν ήµου ή Κοινότητος, µετ επικεκολληµένης φωτογραφίας, του αιτούντος, περί εγγραφής του εν τω µητρώω αρρένων ή απόσπασµα του παρά τω Υπουργείω των Εσωτερικών Γενικού Μητρώου τω Αρρένων, εξ ών να προκύπτη ότι έχει συµπεπληρωµένον το 21 ο έτος της ηλικίας του. γ) Πιστοποιητικόν του ποινικού µητρώου, αναφέρον εάν δι όν τούτο εκδίδεται, έχει καταδικασθή εις ποινήν τινα και επι τινι αδικήµατι. δ) Τα δι εκάστην περίπτωσιν απαιτούµενα πιστοποιητικά σπουδών και υπηρεσία. ε) Απόδειξιν καταθέσεως δι εξέταστρα χρηµατικού ποσού οριζοµένου δι αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 3 του ν του 1934, ως ετροποποιήθη δια των άρθρ. 1 και 2 του ν. δ. 1150/1949 κατατεθειµένου εις τον εν τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος υφιστάµενον, συµφώνως τω άρθρω 5 του υπ αριθ. 878/1946 α. νόµου, ειδικόν λογαριασµόν. 2. Προκειµένου περί ξένου υπηκόου αντί του υπό στοιχείον β πιστοποιητικού απαιτείται όπως υποβληθώσι τα κάτωθι: α) Επίσηµος πιστοποίησις της αρµοδίας προξενικής αρχής µετά φωτογραφίας του αιτούντος εσφραγισµένης, πιστοποιούσης την ταυτότητα αυτού και τον τόπον και έτος γεννήσεώς του. β) Πιστοποιητικόν της αρµοδίας κατά νόµον αρχής, αναφέρον την χρονολογίαν της αφίξεως εις την Ελλάδα του αιτούντος, ως και την εν συνεχεία ή κατά διακεκοµµένα χρονικά διαστήµατα, παραµονήν αυτού εν Ελλάδι και τας προϋποθέσεις υφ ας διέµενεν ή ειργάζετο. γ) Την τελευταίαν ισχύουσαν άδειαν εργασίας του αιτούντος. 3. Ο αιτών ίνα γίνη δεκτός προς εξέτασιν δέον να κέκτηται εκτός των εν των προηγουµένω άρθρω προσόντων και τα κάτωθι προσόντα:α) Να έχη καταδικασθή εις ποινήν συνεπαγοµένην τας υπό των άρθρ.21 και 22 του ποινικού νόµου στερήσεις. 4. Προκειµένου περί ξένων υπήκοων ούτοι δέον να είναι εφοδιασµένοι επιπροσθέτως δι αδείας εργασίας του Υπουργού Εργασίας, της ισχύος της χορηγηθησοµένης αδείας ούσης προσωρινής και ίσης προς την διάρκειαν της αδείας εργασίας. Πιστοποιητικά υπηρεσίας και υπηρεσία εν γένει. Άρθρ Τα κατά το προηγούµενον άρθρον απαιτούµενα πιστοποιητικά υπηρεσίας δέον ν αναφέρωσι λεπτοµερώς : α) Το είδος της υπηρεσίας ήν εξετέλεσεν ούτος. β) Το είδος και η διεύθυνσις της µηχανολογικής εγκαταστάσεως παρ η υπηρέτες, ο υπέρ ου εκδίδεται το πιστοποιητικόν. γ) Ο αριθµός, η ισχύς και το είδος των εν λειτουργία κινητηρίων µηχανών και µηχανηµάτων εν γένει κ.λπ. της εγκαταστάσεως παρά τη οποία διηνύθη η πιστοποιούµενη υπηρεσία και ο αριθµός του εν αυτή εργαζοµένου εργατοτεχνικού προσωπικού. δ) Ο ακριβής χρόνος της υπηρεσίας, δι αναγραφής των ηµεροµηνιών προσλήψεως και αποχωρήσεως απ αυτής. 2. Πιστοποιητικά εκδοθέντα κατά το παρελθόν και µη περιλαµβάνοντα πάντα τ ανωτέρω στοιχεία, γίνονται δεκτά και λαµβάνονται υπ όψιν κατά την κρίσιν της εξεταστικής επιτροπής. 3. Τα ως άνω πιστοποιητικά δέον να ώσι τεθεωρηµένα ως προς την ακρίβειαν του περιεχοµένου των υπό του οικείου επιθεωρητού εργασίας ή ελλείψει τοιούτου υπό της οικείας αστυνοµικής αρχής. 4. Υπηρεσία διανυθείσα µέχρι και του 17ου έτους συµπεµπληρωµένου, δεν λαµβάνεται υπ όψιν. 5. Πάσα περίπτωσις υπηρεσίας, µη προβλεποµένη ρητώς υπό των διατάξεων του παρόντος, κρίνεται υπό της συµφώνως τω άρθρω 20 εξεταστικής επιτροπής εν τω πνεύµατι πάντως και κατ αναλογίαν και προς τας περιπτώσεις των διατάξεων του παρόντος. Εξετάσεις και Εξεταστικαί Επιτροπαί. Άρθρ Αι εξετάσεις των υποψηφίων δια την απόκτησιν αδείας συµφώνως προς τας ανωτέρω διατάξεις, ενεργούνται υπό επιτροπών τα της συνθέσεως και λειτουργίας των οποίων καθορισθήσονται δι αποφάσεως του Υπουργού Μεταφορών, συµφώνως προς τας διατάξεις του άρθρ. 2 3 του υπ αριθ. 1150/1949 ν. δ/τος. Τύπος ειδικών αδειών. Άρθρ. 21 Ο τύπος των ειδικών αδειών ορίζεται δι αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών.

8 Απογραφή των µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρ Η συµφώνως των άρθρω 1 του ν. δ/τος υπ αριθ του 1949 απογραφή των νεοϊδρυµένων, ή επεκτεινοµένων, ή ανακαινιζοµένων µηχανολογικών εγκαταστάσεων ή εκείνων ων αι άδειαι λειτουργίας έχουσι καταστή ληξιπρόθεσµοι, ενεργείται κατά την χορήγησιν ή την ανανέωσιν των αδειών λειτουργίας αυτών. 2. Η απογραφή των λοιπών µηχανολογικών εγκαταστάσεων ενεργείται βαθµιαίως µέχρι πλήρους ολοκληρώσεως ταύτης. 3. Τα απογραφησόµενα στοιχεία των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων έσονται τα κάτωθι: α) Η επωνυµία της εγκαταστάσεως. β) Η τοποθεσία αυτής. γ) το είδος της εγκαταστάσεως. δ) Ο αριθµός, το είδος, η ισχύς κ.λπ. χαρακτηριστικά των κινητηρίων µηχανών. ε) Ο αριθµός, το είδος, η ισχύς, το βάρος, η παραγωγικότης κ.λπ. χαρακτηριστικά στοιχεία των λοιπών µηχανηµάτων και συσκευών της εγκαταστάσεως. στ) Η εγκατεστηµένη αξία των υπό δ και ε στοιχείων. ζ) Ο µέγιστος και ελάχιστος αριθµός του χρησιµοποιούµενου εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού ηµερησίως εν τη εγκαταστάσει και ο αριθµός των ετησίως πραγµατοποιουµένων ηµεροσµισθίων του όλου προσωπικού της εγκαταστάσεως. η) Το είδος και το ποσόν της καταναλισκοµένης ηλεκτρικής ενεργείας ή των καυσίµων, µηνιαίως και ετησίως. 4. Η απογραφή των εν τη άνω 2 µηχανολογικών εγκαταστάσεων, ενεργείται δια προσκλήσεων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών και εντός της ταύτης καθορισθησοµένης δι εκάστην εγκατάστασιν προθεσµίας. 5. Η απογραφή ενεργείται παρά µιας ή πλειόνων επιτροπών αποτελεσθησοµένων εκ δύο µηχανολόγων του Υπουργείου Μεταφορών, ενός µηχανολόγου προτεινοµένου υπό του Τεχνικού Επιµελητηρίου ενός εκπροσώπου του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων προτεινοµένου υπό τούτου και ενός γραµµατέως, λαµβανοµένου εκ των υπαλλήλων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπουργ. Μεταφορών διοριζοµένων απάντων υπό του Υπουργ. Μεταφορών. 6. Ο Υπουργός των Μεταφορών δύναται να διορίση τους εκπροσώπους του Τεχνικού Επιµελητηρίου και του Συνδέσµου Ελλήνων Βιοµηχάνων εν περιπτώσει µη υποδείξεως αυτών εντός 20ηµέρου από της σχετικής προσκλήσεως. 7. Έργον της επιτροπής έσεται η συγκέντρωσις, έλεγχος και επεξεργασία των χαρακτηριστικών στοιχείων των µηχανολογικών εγκαταστάσεων και η κατάταξις αυτών κατ ειδικότητας και κατηγορίας µετά καθορισµόν του χαρακτηρίζοντος την σηµασίαν των εγκαταστάσεων αριθµητικού συντελεστού, Σ συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος και η σύνταξις δελτίου απογραφής, κοινοποιουµένου εις τον ενδιαφερόµενον δι εγγράφου του Υπ. Μεταφορών. 8. Πάσα ένστασις υποβαλλοµένη υπό παντός ενδιαφεροµένου εντός διµήνου από της χρονολογίας του εγγράφου κοινοποιήσεως του δελτίου απογραφής, κρίνεται υπό επιτροπής οριζοµένης δι αποφάσεως του Υπ. Μεταφορών και αποτελουµένης εκ 2 επιθεωρητών µηχανολόγων των παρά τω τεχνικώ συµβούλω του Υπ. Μεταφορών υπηρεσιών, του Προέδρου του τµήµατος µηχανολόγων του τεχνικού επιµελητηρίου Ελλάδος ή αναπληρωτού αυτούς, ενός εκπροσώπου του Συνδέσµου των Ελλήνων Βιοµηχάνων και ενός γραµµατέως, λαµβανοµένου εκ των υπαλλήλων της αρµοδίας υπηρεσίας του Υπ. Μεταφορών, οριζοµένων υπό του Υπουργού Μεταφορών. Αι 7, 8 και 9 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως και δια την επιτροπήν ταύτην. 9. Ουδεµία ένστασις λαµβάνεται υπ όψιν εφ όσον υποβληθή µετά την παρέλευσιν του κατά την άνω 10 διµήνου. 10. Ως Πρόεδρος της επιτροπής απογραφής ορίζεται ο αρχαιότερος εκ των µελών αυτής υπαλλήλων του Υπουργείου µεταφορών όστις συγκαλεί την επιτροπήν οσάκις παρίσταται προς τούτο ανάγκη. Η επιτροπή ευρίσκεται εν απαρτία παρόντων τριών εκ των µελών της αι δε αποφάσεις αυτής λαµβάνονται κατά πλειοψηφίαν των παρόντων µελών της εν ισοψηφία νικώσης της ψήφου του προέδρου αυτής. 11. Η αµοιβή των µελών και του γραµµατέως των επιτροπών απογραφής ορίζεται συµφώνως τω άρθρω 3 του υπ αριθ. 1150/1949 ν. δ. δι αποφάσεως του Υπουργού των Μεταφορών και βαρύνει τον παρά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος ειδ. λογαριασµόν του άρθρου 5 του υπ αριθ. 878 του 1946 α. ν. ως συνεπληρώθη υπό του ως άνω άρθρ. 3 του υπ αριθ.1150/1949 ν.δ. Κυρώσεις.

9 [Άρθρ. 23] ( ). 1. ι αποφάσεως του Υπουργείου Μεταφορών εκδιδοµένης κατόπιν συµφώνου γνώµης του εν άρθρω 7 του νοµοθετικού διατάγµατος υπ αριθ. 1150/1949 αρµοδίου συµβουλίου δύναται να επιβληθή η ποινή της µερικής ή ολικής αναστολής επί χρονικόν διάστηµα µέχρις ενός έτους των εκ του παρόντος δ/τος προβλεποµένων δικαιωµάτων εις τους διπλωµατούχους ανωτέρων τεχνικών σχολών ή της αφαιρέσεως µέχρις ενός επίσης έτους της χορηγηθείσης παρά του υπουργείου αδείας ασκήσεως του επαγγέλµατος υποµηχανικού µηχανολόγου ή της αδείας εγκαταστάσεως ή της αδείας συντηρητού επί παραβάσει των εν άρθρ. 12 αναγραφοµένων υποχρεώσεων των εν αυτώ αναφερόµενων υπευθύνων προσώπων. 2. Η αναστολή ή η αφαίρεσις αύτη επιβάλλεται κατόπιν απολογίας του εγκαλούµενη υποβαλλοµένης εντός 20ηµέρου από της σχετικής προσκλήσεως. 3. Κατά του κατόχου ή χρήστου εγκαταστάσεως λειτουργούσης κατά παράβασιν των διατάξεων του παρόντος β. διατάγµατος ο Υπουργός των Μεταφορών επιβάλλει τας κυρώσεις του άρθρ. 6 του υπ αριθ ν. δ./τος του 1949 ανεξαρτήτως των ποινικών κυρώσεων των προβλεποµένων υπό των διατάξεων του υπ αριθ. 6422/1934 νόµου ως και των α.ν. υπ αριθ. 501/1937 και 878/1946. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI Γενικαί διατάξεις. Καταχώρησις υπογραφών κ.λπ. Άρθρ Εν τω αρχείω των αρµοδίων µηχανολογικών υπηρεσιών του Υπ. Μεταφορών τηρούνται βιβλία, εν οις καταχωρούτναι αι ιδιόχειροι υπογραφαί των επαγελµατιών των εχόντων το δικαίωµα : α) Εκπονήσεως µελετών. β) Επίβλεψις εκτελέσεως. γ) Επιβλέψεις λειτουργίας. δ) Εκτελέσεως πραγµατογνωµοσυνών και εκτιµήσεων µηχανολογικών εγκαταστάσεων και πραγµατογνωµοσυνών ατυχηµάτων. 2. Επίσης τηρούνται βιβλία ή δελτία εν οις σηµειούνται πληροροφορίαι περί των προσόντων εκάστου τοιούτου επαγγελµατίου, ως και η διεύθυνσις αυτού. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουσι ν ανακοινώσουν εις τας ανωτέρω υπηρεσίας πάσαν µεταγενεστέραν αλλαγήν της διευθύνσεώς των, ήτις δέον να σηµειούται εν τοις ως άνω βιβλίοις ή δελτίοις. 3. Οι ασκούντες ελευθέρως το επάγγελµα του µηχανολόγου ηλεκτρολόγου, συµφώνως προς τον άρθρον 1 του ν. 6422/1934, ως και οι κεκτηµένοι δίπλωµα ανωτάτης τεχνικής σχολής άλλης ειδικότητος, υποχρεούνται όπως κατά την την καταχώρησιν των υπογραφών των επιδείξωσι το πιστοποιητικόν της ταυτότητός των και προσαγάγωσιν αντίγραφον του διπλώµατος αυτών. Άρθρ ια της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος, ο κάτοχος εγκαταστάσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων δεν απαλλάσσεται της υποχρεώσεως χρησιµοποιήσεως δια την υπεύθυνον επίβλεψιν της λειτουργίας και συντηρήσεως τούτων διπλωµατούχων η αδειούχων µηχανοδηγών ή πτυχιούχων πρακτικών µηχανών ή θερµαστών, συµφώνως προς το από διάταγµα «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών ως και θερµαστών» και προς το από διάταγµα «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων» ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν µεταγενεστέρως, αι υφιστάµεναι διατάξεις των οποίων διατηρούνται εν ισχύϊ εφ όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις των οποίων διατηρούνται εν ισχύϊ εφ όσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις του παρόντος. 2. Η ιδιότης του υπευθύνου δια την τεχνικήν επίβλεψιν της λειτουργίας µηχανολογικής εγκαταστάσεως και του υπευθύνου δια την επίβλεψιν της λειτουργίας των κινητηρίων µηχανών της αυτής εγκαταστάσεως δύναται να συνυπάρχη εις το αυτό πρόσωπον χρησιµοποιουµένου όµως πάντως, ως υπευθύνου φυλακής του κινητηρίου µηχανής προσώπου κεκτηµένου πτυχίου ή διπλώµατος πρακτικού µηχανικού οιασδήποτε τάξεως ή πτυχίου µηχανοδηγού.

10 Εις τον αυτόν επί των Μεταφορών Υπουργόν ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγµατος. Εν Αθήναις τη 16 Μαρτίου 1950 ΠΑΥΛΟΣ Β Ο επί των ηµοσίων Έργων Υπουργός ΣΤΥΛ. ΣΤΥΛΙΑΝΙ ΗΣ

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της

Η παραπάνω µέσα σε φράση προστίθεται µε την παράγραφο 3, άρθρου 3 του Β.. 323/1965 ορίζοντος εν άρθρο 4 ότι η ισχύς αυτού άρχεται τρεις µήνας από της ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 11 Μαρτίου / 4 Απριλίου1955 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισµού ατµολεβήτων Έχοντες υπ όψιν 1. Τας διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 82/Α/1955) α) του Νοµ.6422 του έτους 1934 "Περί ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37).

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 30 Ιανουαρίου / 5 Φεβρουαρίου 1937. Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβητών. (ΦΕΚ 37/Α/30-1-37). Χαρακτηρισµός και διαίρεσις των εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 24-11-53 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16.3.1950 Β. ιατάγµατος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 657/70 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά Υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. (ΦΕΚ 227/Α/24-10-70) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 16/17 Μαρτίου 1950 Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 878/1946 Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών, µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. 23/Α/1946) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 407/66 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Β. /των από 13.2.1936 «περί συµπληρώσεως ιατάγµατος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1150/49 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του υπ αριθµ. 6422 του 1934 Νόµου «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθµ. 878 του 1946 Αναγκ. Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Αρθρο: 1 Ημ/νία: Ημ/νία Ισχύος: Περιγραφή όρου θησαυρού: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/1979 ΦΕΚ: Α 10 19790124 Τίτλος Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων Προοίμιο Εχοντες υπ' όψιν: 1. Το άρθρο 11 παρ. 1 και 2 και το άρθρο 22 του Α.Ν. 431/1937 "περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 379/80 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων του υπ αριθ. 455/76 Πρ. ιατάγµατος (ΦΕΚ 169Α/5-7-76) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων... κ.λπ.» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής που βρίσκεται ή πρόκειται να εγκατασταθεί η μονάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΔΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-12-2012 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 292 Εν Αθήναις Τη 29 Όκτωβρίου 1953 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ άριθ. 2624. Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου. ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Ο Μηχανολογικός Τομέας διαιρείται σε αρκετές ειδικότητες Στο 1 ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Μέγεθος Γραμμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 420/1987: Εγκατάσταση δικτύων αερίων καυσίμων σε νέες οικοδομές.βλ.& Ν.3175/03 (15260) Αρθρο :0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ )

(Φ.Ε.Κ. 31/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 151/1978 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας Έχοντες υπ' όψει: (Φ.Ε.Κ. 31/Α/25-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25 Μαΐου 1938 Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίον επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα.

«Άρθρον 1. γγγ) Απλός άξονας κινητήριος, µη διευθυντήριος: εκατρείς χιλιάδες (13.000) χιλιόγραµµα. (Το παρόν συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τις υπηρεσίες. Παρατίθεται για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. Πριν την εφαρµογή πρέπει να ελέγχεται η ακρίβεια της κωδικοποίησης) Π.. 1161 της

Διαβάστε περισσότερα

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: της 13-2-36 Περί συμπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 98/Α/19-2-36) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπόψη τον Νόμον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 26/30-5-2002) Στην Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 120/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2236 της 19ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αναδιάρθρωσις Ωρισμένων θέσεων) Νόμος του 1987 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/ ΤΑΝ) ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2072/92 (ΦΕΚ 125/23.7.92 ΤΑΝ) Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθοτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Π για τους Τεχνίτες Οχημάτων αερίων Καυσίμων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ 4α του άρθρου 9 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 216) β) του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, 28.12.2010 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. πρωτ. Οικ. 14937/2050/ΦΓ9.1 Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Συντηρητών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Συντηρητών Καυστήρων Υγρών Καυσίµων και Θερµαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑ ΙΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝΤΕΣ ΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Συντάκτης: Την παρούσα έκθεση έρευνας συνέταξε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4478, 12.12.2014 Ν. 188(Ι)/2014 188(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3719, 30/5/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΗΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 111 του 1985 1 του 1986 8 του 1986 25 του 1986 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί ήμων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78)

Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Νόμος 287 της 1/6.4.1976: Περί μέτρων τινών αφορώντων εις τους υπηρετούντας εις παραμεθορίους περιοχάς δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους. (Α' 78) Αρθρον 1. Παραμεθόριοι Περιοχαί. Παραμεθόριαι περιοχαί, δια

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874,

E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, E.E., Παρ. I, 803 Ν. 48/83 Αρ. 1874, 15.7.83 Ο περί Μελών της Υπηρεσίας Φυλακών (Αναδιάρθρωσα θέσεων) Νόμος του 1983 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. /νση :

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Συνέδριο ΟΠΕ - ΣΒΒΕ Ποιότητα, Προδιαγραφές, Πιστοποίηση, Έλεγχος Αγοράς στον κλάδο των οµικών Υλικών Ξεν. Hyatt Regency, Θεσσαλονίκη, 2 εκεµβρίου 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79)

Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) ΝΟΜΟΣ: 858/79 Περί συστάσεως θέσεων, µεταφοράς αρµοδιοτήτων και ρυθµίσεως τινών θεµάτων Υπουργείου Βιοµηχανίας και Ενεργείας. (ΦΕΚ 1/Α/5-1-79) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου

Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου Π.. 798/1978 (ΦΕΚ-185 Α') : Περί καθορισµού ορίων προεκτιµωµένης αµοιβής κατά τάξιν πτυχίου 'Εχοντες υπ' όψει : 1. Τας διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 και 7 του Ν. 716/1977 "περί µητρώου µελετητών καιαναθέσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Θερµαστών κ.λπ. Ξενοδοχείων Ανατολικής Κρήτης (Πράξη κατάθεσης ΣΕΠΕ Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου Κρήτης: 10/18-12-2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκπόνηση μελέτης Επίβλεψη εργασίας Διάταξη Πολιτικοί Αρχιτέκτονες Αγρονόμοι Τοπογράφοι Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28)

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28) Νόµος 1575 της 6/11.12.85. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (Α' 207). "Αρθρο 1 Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 47 του 1982 79 του 1985 136 του 1988 106(Ι) του 1998 194(Ι) του 2002. ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1982 ΕΩΣ 2002 (Ενοποίηση) Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997,

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 91 Κ.Δ.Π. 31/73 Άρ. 997, 2.3.73 'Αριθμός 31 Οι περί Συλλογικών Στοιχημάτων Κανονισμοί του 1973, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες υπ' αύτης, δημοσιεύονται,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342.

26.3. 'Αριθμός 179 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΧΩΡΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 342. 26.3 ή αυλάκια χρησιμοποιούμενα αϊτό κοινού μεταξύ του Τμήματος 'Αρδεύσεως καΐ τοιούτου άλλου Τμήματος 'Αρδεύσεως, διά την διατήρησα/ τούτων και τήν άναλογίαν της συνεισφοράς δι' οιαδήποτε έξοδα γενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. ΝΟΜΟΣ: 4458/65 Περί Βιοµηχανικών Περιοχών (ΦΕΚ 33/Α/27-2-65) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. 1. Προς εγκατάστασιν πάσης φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX e-mail ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: EKAB Θεσσαλονίκης Ημερομηνία 31/07/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞ ΗΣ ΑΕ 409 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδος ή υπηρεσίας) 1) Εργασία συντήρησης και παρακολούθησης καλής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι

6) Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 227 παρ.2 του Ν.3852/2010 «Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής µέσα σε αποκλειστι ΘΕΜΑ: Εξέταση της από..2017 προσφυγής τ. κατά της υπ' αριθ. πρωτ....2017 αποφάσεως του ιευθυντή Τεχνικών Έργων. περί ορισµού υπαλλήλου για έλεγχο επαρχιακού οδικού δικτύου ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Παλαμάς 24/03/2016 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ. : 2777 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ Ταχ. Διεύθυνση: Β. Παπακυρίτση 4 Τ.Κ 43200 ΠΑΛΑΜΑΣ Τηλέφωνο: 2444350141

Διαβάστε περισσότερα

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός

509 Ν. 40/72. Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Συνοπτικός E.E., Παρ. I, Άρ. 942, 9.6.72 509 Ν. 40/72 Ό περί Δημοσίου 'Αρχείου Νόμος τοΰ 1972 εκδίδεται δια- δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Συµφώνως προς τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (εν τοις εφεξής αναφεροµένων ως «οι Κανονισµοί») (επίσηµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρον 22 (Ερευνηταί).

Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1 Β. ιάταγµα υπ αριθ. 720 Περί Οργανισµού του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών (ΦΕΚ. τεύχος Α αρ. φ. 174/9.9.1966 τ. Α ) Άρθρον 22 (Ερευνηταί). 1. Οι εν τω Ινστιτούτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Επαγγελµατικές ραστηριότητες του άρθρου 1 1. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης απλών και µη απλών µηχανολογικών 2. Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης απλών και µη απλών µηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ.:Δ.ΛΚΔΜ/8686/04.06.13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 1/2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ ΑΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108/12-6-2013 (ΦΕΚ Β 141/2013) Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων

MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ. Μετεγγραφαί μαθητών τη αιτήσει των κηδεμόνων MΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Δ.104/79 Αρ.14. Μετεγγραφαί μαθητού από τινός των κατά τον νόμο 309/76 Γυμνασίων ή Λυκείων εις έτερον ομοιότυπον ενεργείται δι' αποχρώντα εκάστοτε λόγον, είτε τη αιτήσει του ενδιαφερομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 835 6. Το Νοµικό Πρόσωπο υποχρεούται να καταθέτει στην Αρµόδια Αρχή τις εκάστοτε συµβάσεις εργασίας ή έρ γου, ή το απόσπασµα του βιβλίου των µετόχων από το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700

O.ME.D. α. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ. Από 1.1.2000 165.700 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017

Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Αθήνα, 3 Νοεµβρίου 2017 Αριθµ. Πρωτ.:222881/48521/2017 Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Σταθάκη & Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων κ.κώστα Γαβρόγλου ΠΟΡΙΣΜΑ Θέµα: Αδυναµία απόκτησης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑ Α Λαγκαδάς 13 Σεπτεµβρίου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 25/8/2016 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 12577 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΔΝΑΣ - Κολινδρός 15-06 - 2016 Αριθμ. Πρωτ. - 427 - Ταχ. Δ/νση :Πλατεία Ν. Λούση 14 Ταχ. Κώδ. :60061, Κολινδρός Πληρ/ρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΠΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΣΧΟΛΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΑΣ ΟΔΗΓΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Εκπαίδευσις Οδηγών) Νόμος του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγματος. -------------

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν: Άρθρον 1. Σκοπός ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 181/74 Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών (ΦΕΚ 347/Α/20-11-74). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζοµεν και διατάσσοµεν:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα