ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η. Αγροτικής Ανάπτυξης"

Transcript

1 Ο ΔΗΓΟ Σ ΚΟ ΜΠΟ ΣΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ ΑΙΚ ΑΤΕΡΙΝ Η Διπλ. Αγρονόμος Τοπογράφος ΜηχανικόςΜ Ε.Μ.Π., M.Sc. Υποψήφιαπ ΔιδάκτωρΕ.Μ.Π. Δ ρ Τομ έας ΈργωνΥποδομ ής και Αγροτικής Ανάπτυξης

2 Τιείναιη κομποστοποίηση v Είναι ο πιο φιλικός προ ς το περιβά λλο ν τρόπο ς δ ιαχείρισης τω ν οργανικών απορριμμάτω ν. vστην κομποστοποίηση, γίνεται ό,τι ακριβώς και στη φύση Στη φύση τα φυτικά υπολείμματα πέφτουν στο έδαφος και εκεί λιπασμ ατο πο ιο ύνται αργά από το υς μ ικρο ο ργανισμ ο ύς μ έσα στο χ ώ μ α κα ι μ ετα τρέπο ντα ι σε ένα α φρά το δ α σικό σκο υρόχ ρω μ ο υπόστρω μ α. Τ ο πόσο εύφορο είναι ένα κομμάτι γης, εξαρτάται από το πόσο πλούσιο είναισε οργανική ύλη, δηλαδήσε χούμο. Η κομποστοποίησηείνα ι λο ιπ όν μ ια φυσική δ ια δ ικα σία μ ετην ο π ο ία μαςδίνεταιηδυνατότητα να μετατρέψουμετα οργανικά μας απορρίμματα σε λίπασμα.

3 Γιατίνα κάνουμεκομποστοποίηση v Μια πληθώρα οργανικών αποβλήτω ν μπορούν μετην κατάλληλη επεξεργασία να μετατραπούν σε ένα πλούσιο φυτόχωμα, το κομπόστ, το οποίο μπορείνα βρει πολλές εφαρμογές στη γεωργία, στα πάρκα, και στην ανάπλαση και αναδάσωση προβληματικών εκτάσεων(εγκαταλειμμένα λατομεία., πρανήδρόμων κλπ ) v Βελτιώνουμετην ποιότητα του χώματος του κήπου του ή τω ν φυτών μας και παράλληλα αποφεύγουμε το κόστος αγοράς αντίστοιχης ποσότηταςφυτοχώματος. v Μ ειώ νο ντα ς τα σκο υπίδ ια μ α ς συμ βά λλο υμ εστην α ντιμ ετώ πιση το υ προβλήματοςτω ν απορριμμάτω ν στο Δήμο μας.

4 Πώςγίνεταιη κομποστοποίηση v Γίνεται μ ετη βο ήθεια μ ικρο ο ργανισμ ώ ν όπω ς είναι τα βακτήρια, ο ι μ ύκητες κα ι ά λλα μ ικρόβια α λλά κα ι μ ε μ εγα λύτερο υς ο ργα νισμ ο ύς όπωςείναιοιγεωσκώληκες. v Χρησιμοποιούν τον άνθρακα C και το άζωτο N πουπεριέχονται στα απορρίμματα πουπροορίζονταιγια την κομποστοποίηση. vκατά τη δ ιά ρκεια της κο μ πο στο πο ίησης, ο ά νθρακας ο ξειδ ώ νεται και παράγεται διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), θερμότητα και νερό καθώςαποικοδομούνταιτα οργανικά υλικά τουσωρού. v Το άζωτο (Ν) είναιτο βασικό συστατικό για τον πολλαπλασιασμό τω ν μικροοργανισμών. v Για να γίνει απο τελεσμ ατικά η κο μ πο στο πο ίηση χ ρειαζόμ αστε τα εξής: Σωστό μείγμα υλικών Σωστό αερισμό Σωστή υγρασία Σωστό μέγεθοςυλικών

5 Σωστό μείγμα υλικών vταμικρόβια της κομποστοποίησης χρησιμοποιούν το άζωτο για να αναπτύσσονταικαιτον άνθρακα για ενέργεια. v Τα υλικά πουβάζουμεστην κομποστοποίηση πρέπει να έχουν στο σύνολό τους της σωστή αναλογία C καιn. v Τ α υλικά πο υ βά ζο υμ ε στην κο μ πο στο πο ίηση τα ο μ αδ ο πο ιο ύμ ε σε ΠΡΑΣΙΝ ΑκαιΚΑΦΕ. v Τ α ΠΡΑΣΙΝ Α υλικά (πλο ύσια σε N) είναι τα απο ρρίμ μ ατα κουζίνας, το γκαζόν, τα χόρτα, η κοπριά. Αυτά αποικοδομούνται πιο γρήγο ρα. v Τα ΚΑΦΕ υλικά (πλούσια σε C) είναιτα ξερά φύλλα, τα άχυρα, το πριονίδι, το χαρτίκουζίνας. Αυτά αποικοδομούνταιπιο αργά. v Η αναλο γία Π ΡΑΣ ΙΝ Α /Κ ΑΦΕ υλικά πο υ πρέπει να τηρείται είναι1/3.

6 Ποια υλικά μπορώ να χρησιμοποιήσω στην κομποστοποίηση vφλ ούδ ια κ αι κ οτσά νια απ ό λ αχανικ ά ή χορταρικ ά vυ πολ είμματα απ όσαλ άτες (Αφ ού στραγγιστούνκ αλ ά) vφλ ούδ ες κ αι υπ ολ είμ μ ατα απ ό δ ιά φ ορά φ ρούτα vφυτικά υπ ολείμματα όπ ωςκλαδέματα τωνφυτών, ξερά φυλλα, βλαστοί απ ό γλ ά στρες, κ ομ μ ένο γκ αζον κ λ π vστάχτη (ασβέστιο,μαγνήσιο, κάλιο) vτσόφ λ ια αυγών(ασβέστιο) vχαρτιά τη ς κουζίνας (σε μ ικρές π οσότη τες ή σε μ εγαλ ύτερες π οσότη τες ανείναιυγρό το μείγμα vπριονίδι vυπολ είμματα βοτάνωναπ όροφ ήματα καφ ές φίλτρα γαλ λικού καφ έ

7 Ποια υλικά ΔΕΝ μπορώ να χρησιμοποιήσω στην κομποστοποίηση vανακυκλώσιμαυλικά (Μεταλλικά αντικείμενα ή συσκευασίες, αλ ουμ ινόχαρτο, γυαλ ιά, π λαστικ ά, π εριοδ ικά και εφ η μ ερίδ ες π ου είναι χρωματιστά ) vκρέατα - τυριά (Προσελ κ ύουν τρω κ τικ ά) vμ αγειρεμ ένα φ αγη τά (Οτιδήπ οτε π εριέχει λά δια ή σά λτσες Προκ αλ ούνανεπ ιθύμ η τες ζυμ ώσεις, ενώ το λ ά διθανατώνει κ ά π οιους μ ικ ροοργανισμ ούς κ αι απ οικ οδ ομ είται π ολ ύ δ ύσκ ολ α) vζυμαρικά ήψωμιά (φραντζόλ ες) Δ ημιουργούνσυμπαγείς όγκους, δεν διαλύονταιεύκολα, προκαλούνανεπιθύμ ητες ζυμώσεις (μπλεμύκητες) κ αι π ροσελ κ ύουν τρω κ τικ ά) vγαλακτοκομ ικά vπολύόξινα φρούτα (πορτοκάλια λεμόνια)

8 Σωστός αερισμός v Κατά τη διάρκεια της κομποστοποίησης, τα μικρόβια χρησιμ ο πο ιο ύν ο ξυγόνο μ έσα στο σω ρό, ο πότε ο αερισμ ός είναι απαραίτητος. v Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθείαυτό είναι μετη χρήση σχετικά ογκωδώνυλικώνμέσα στο σωρό. v Μπορούμενα προσθέσουμεξερά φύλλα, κλαδιά, πριονίδικαι άχυρα, τα οποία δίνουν στο σωρό μια πορώδηδομήηοποία επιτρέπει στο ν α έρα να κυκλο φο ρεί. v Επίσης, το συχνό ανακάτεμα τουσωρούμετο κατάλληλο εργαλείο α νά δ ευσης, βο ηθά ει στο ν σω στό α ερισμ ό το υ

9 Σωστή υγρασία v Η υγρασία στο σωρό τουκομπόστ είναιπολύ σημ αντική. Ο ι μ ικρο ο ργανισμ ο ίμ πο ρο ύν να απο συνθέσο υν μ όνο υγρά υλικά. v Αν τα υλικά μ ας είναιαυτά είναιξερά, ο ιμ ικρο ο ργανισμ ο ίπέφτο υν σεα δ ρά νεια κα ι η κο μ πο στο πο ίηση επιβρα δ ύνετα ι σημ α ντικά. v Αν τα υλικά είναι πολύ υγρά, χάνονται οι θρεπτικές για το υς μικροοργανισμούς ουσίες, ο αερισμός περιορίζεται, παράγονται δυσάρεστες ο σμ ές καιτέλο ς η όλη διαδικασία της κο μ πο στο πο ίησης επιβραδύνεταικαιπάλι. v Η κα λή ανάμιξηκα ιτο ανακάτεμα το υ σω ρο ύα φρα τένει τα υλικά κα ι επιτρέπει το σω στό α ερισμ ό. Η προ σθήκη ξερώνυλικώνόπω ς ξερά φύλλα, πριο νίδ ι, εφημ ερίδ α κ.α. βο ηθά ει σημ α ντικά στη μ είω ση της υγρασίας το υσω ρο ύ. v Ταυλικά μαςθέλουμενα δίνουν την αίσθηση ότι είναιμουσκεμένα, όχ ι πο λύυγρά (να τρέχ ει πο λύυγρό α ν τα στίψο υμ ε) ο ύτεπο λύ ξερά (να θριμματίζονται).

10 Σωστό μέγεθοςυλικών vγια να γίνει σω στά και γρήγο ρα η κο μ πο στο πο ίηση το μ έγεθο ς τω ν υλικώ ν πο υ ρίχνο υμ ε μ έσα στο ν κά δο πρέπει να είναι σχετικά μικρό. Αυτό οδηγείστη γρηγορότερη αποσύνθεση τουυλικού. v Αντίθετα, τα μεγάλα, ογκώδη υλικά θα καθυστερήσουν περισσότερο να κομποστοποιηθούν, θα δημ ιουργήσουν μεγάλους όγκους μέσα στο σωρό εμποδίζονταςτα υπόλοιπα υλικά να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους, επιβραδύνοντας μεαυτό τον τρόπο τη διαδικασία.

11 Τισυμβαίνει όταν γίνεταιη κομποστοποίηση v Καθώς δουλεύουν οιμικροοργανισμοίθα αρχίσει να παράγεται θερμότητα. Συχνά παρατηρείται ότι βγαίνουν και ατμ οίαπό την κορυφή τουσωρού. v Ο ιενεργο ίμ ικρο ο ργανισμ ο ίμ πο ρο ύν να ανεβά σο υν τη θερμ ο κρασία τουσωρούμέχρι και τους 60 ο C. Θερμοκρασίες μεγαλύτερες τω ν 65 ο C μπορείνα είναι επιβλαβείς για τους μικροοργανισμούς που επιτελο ύν την κο μ πο στο πο ίηση κα ι η δ ια δ ικα σία να επιβρα δ υνθεί. v Κα τά τη δ ιά ρκεια της κο μ πο στο πο ίησης, ο σω ρός μ ικρα ίνει κα θώ ς ο ιμ ικρο ο ργανισμ ο ίαπο συνθέτο υν τα ο ργανικά υλικά. v Θαδούμεπολλά είδημικροοργανισμών. Αυτά μπορείνα είναιλευκά σω μ ατίδ ια, μ ανιτά ρια, μ ικρά έντο μ α, μ υριόπο δ α κα ιγα ιο σκώ ληκες. v Κα θώ ς η δ ια δ ικα σία ο λο κληρώ νετα ι η θερμ ο κρα σία θα α ρχ ίσει να πέφτει κα ιτα περισσότερα υλικά δ εν θα είνα ι πια α να γνω ρίσιμ α.

12 Πιθανά προβλήματα καιλύσεις (1)

13 Πιθανά προβλήματα καιλύσεις (2)

14 Πιθανά προβλήματα καιλύσεις (3)

15 Έτοιμο κομπόστ! Τ ο κομπόστμ α ς ότα ν θα είνα ι έτο ιμ ο θα έχ ει σκο ύρο κα φέχ ρώ μ α κα ι τη μυρωδιά τουχώματος. Κ αλή επιτυχία! Πηγές:

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ Σκοπός του παρόντος ενημερωτικού φυλλαδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Δημοτών της Περιφέρειας Ανατολικής

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση.

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.1. Τι είναι κομποστοποίηση - Τι ονομάζεται compost. Οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος)

Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ Ερπ ψα Το Μετόχι του Τιμίου Πρ οδρόμου στη Νάουσα (Μεγάλος Πρ ό δρομος) Του Αλέξανδ ρου Γ. Οικονόμου Αρ χιτ έκ τ ονα Μ ηχανικού Η δυτική όψη ΤΟ\ ' γι ΙΟ \1 απ ό ΤΩγ δρ όμο. Δ ιακρϊνε ται ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη

Η έwοιa της αρετής. Νικομάχεια του Αριστοτέλη στα Ηθικά Η έwοιa της αρετής Νικομάχεια του Αριστοτέλη τ ου Άκ ι Θωμαϊδη Τα Ηθικά Νικομάχεια είναι, κατά την άποψη πολλών έγκυρων μελετητών, το ωριμότερο από τα ηθικά έργα του Αριστοτέλη. Στην ογκώδη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ i Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ Τ Ε ΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚ Π Α Ι ΔΕ ΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π ΕΙΡΑΙΑ (Α.Τ.Ε.Ι. Π ΕΙΡΑ ΙΑ} ΣΧΟΛΗ ΔΙ Ο ΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ ΝΟΜ ΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ Ι ΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡ ΗΣΕ ΩΝ Π ΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Ε ΠΙΒΛΕΠ Ω Ν ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Κος

Διαβάστε περισσότερα

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1

VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 VITACUISINE Cocedero al vapor 3 en 1 Cozedura a vapor 3 em 1 Vaporiera Ατµοµ γειρα 3 σε 1 www.groupeseb.com 1 2 A 3 B 4 5 6 8 9 7 10 13 14 15 16 11 12 28 Σηµαντικέ συµβουλέ ιαβ στε προσεκτικ τι παρακ τω

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού

Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤEXNOΛOΓlAΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ IΝΣΤιΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ερευνητικό Έργο Μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στους ταμιευτήρες Αώου και

Διαβάστε περισσότερα

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές]

[Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Παίζοντας µε τα Απορρίµµατα!! [Εκπαιδευτικό Πακέτο για µαθητές] Περιεχόµενα Σωστό- Λάθος... 3 Σταυρόλεξα... 4 Ακροστιχίδα... 6 Ναι/ Όχι... 7 Λαβύρινθοι... 8 Α. Βάλτε το αλουµινένιο κουτάκι στον κάδο ανακύκλωσης...

Διαβάστε περισσότερα

l ϊιξi Π Ε Η "'ΑIΑ 1

l ϊιξi Π Ε Η 'ΑIΑ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ: Η.Υ.Σ Τε χνο λογικ ό Εικπαιuεuη κό Ί δρυμα τ.ε.ι. ΠΕΙ ΡΑΙΑ Πτυχιακή εργασία Προσωπικά δεδομένα και εργασιακές σχέσεις Η προστασία των εργαζομένων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια

Περιγραφή των εξαρτηµ των. Συµβουλέ ασφ λεια robot berlin grec:robot Berlin Grec 15/05/09 15:06 Page 1 Ελληνικ Σα ευχαριστο µε που επιλέξατε µια συσκευή τη γκ µα KRUPS. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικ για την επεξεργασία τροφών. k k1 k2 l

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥ -ΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ το υ Νίκου Ι. Πάζη πτυχιούχου Του ρ ιστικών Επ ιχε ιρή σεων Ε ΙΣΑΓΩ ΓΉ στα θ έματα του περιβάλλοντο ς και δεύ τε ρ ον γιατί από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 16-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1987 CHRONICA OF CHALKIDIKI JOURNAL OF ΤΗ Ε HI SΤORICA L Α ΝΟ FOLKLORE SOCIETY OF CHA L K I D IΚ

Διαβάστε περισσότερα

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων

για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Οι «πανελλήνιες» Μηχανικών-Ηλεκτρολόγων ISSN 1106-2665 Έντυπο κλειστό Αρ. αδείας: 670/6/93 ΚΩΔΙΚΟΣ 1611 ΕΤΟΣ 29 - ΤΕΥΧΟΣ 335 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011-1 για την τεχνολογία και το aftermarket του αυτοκινήτου Υβριδικά οχήματα Προληπτικά μέτρα για εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ.

«Δυνατότητες παραγωγής και διάθεσης βιοκαυσίμων από γεωργικά δασικά προϊόντα Πιλοτική εφαρμογή» Επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ & ΞΥ ΛΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ PROARES: «Προώθηση δυνατοτήτων των

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του

Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι και η Εφαρμογή τους στη Διδασκαλία του Προγραμματισμού ΜΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΟΥ Α.Μ.:36961 Επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννη ς Ψαρομήλιγκος -- ~- ΒΙ8ΛtΟΘΗΚΗ 1 ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ES P I GR www.tefal.com

ES P I GR www.tefal.com ES P I GR www.tefal.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 fig. 1 fig. 2 fig. 3 M AX I fig. 4 a b fig. 5 fig. 6 fig. 7 fig.8 fig. 9 fig. 10 fig. 11 fig. 12 2 1 fig. 13 fig. 14 fig. 15 GR 26 Υγιεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S;

ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΕΡ: Μ π ορείτε να µ ας π είτε µ ερικά λόγια για τη ν ιστορία του ACH S; ΑΠ. Το 19 76, το ACH S (αυστραλιανό κολλέ γιο τω ν Βοτανικών Επ ιστη µ ών), όπ ω ς αρχικά λεγόταν, απ οτελούσε έ να τµ ήµ α σπ ουδ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΝΙΑ Ο ΥΣ ΤΑ ΟIΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΠΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η Βακχική Ελλάδα: Μύθοι και Εργα Τέχνης της Σταυρούλας Κουράκου - Δραγώνα Χη μ ικο ύ - Οινολό γου Είναι γνωστό ότι ο ρυθμός και ο βαθμός εξέλιξης της ανθρωπότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥΣ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ

Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ ιαδικτυακό σεµ ιν άριο για κύριο υς καταχω ρίζο ν τες Αξ ιο λόγηση χηµ ικής ασφάλειας (ΑΧΑ)/ Έ κθεση χηµ ικής ασφάλειας (ΕΧΑ) (I) Μ έρο ς 2 Αξ ιο λόγηση επ ικιν δυν ότητας Αξ ιο λόγηση ΑΒΤ 9 Μ αρτίο υ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου»

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση Κτηνοτροφικών Αποβλήτων «Αναλύσεις κτηνοτροφικών αποβλήτων σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Αραδίππου» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Μεθοδολογία...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2013 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ιησου ς: Ο ημιουργο ς του ουρανου και της γης 2. ημιουργιά: ι νοντας μορφη στον κο σμο 3. Η ημιουργιά ολοκληρω νεται 4. ημιουργιά, ε να

Διαβάστε περισσότερα