ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΜΑΚ 2009» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Χρωµατισµοί Αµφιθεάτρων, αιθουσών διδασκαλίας και γραφειακών χώρων ΠΑΜΑΚ 2009 ΘΕΣΗ: Παν/µιο Μακεδονίας Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : 1994ΣΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΕΥΡΩ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Άρθρο 1ο: Αντικείµενο και αρχικό χρηµατικό ποσό εργολαβίας. Θα πραγµατοποιηθούν εργασίες επαναχρωµατισµού γραφειακών χώρων, της εξωτερικής όψης του αµφιθεάτρου του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και εργασίες αποκατάστασης της στεγανοποίησης των δωµάτων των αιθρίων στα οποία βρίσκονται οι θόλοι. Η εξωτερική όψη του Αµφιθεάτρου Τελετών θα βαφεί µε ελαστικό τσιµεντοειδές στεγανοποιητικό υλικό, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας, ώστε να αντέχει στην αλκαλικότητα των διαβρωτικών στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι εργασίες χρωµατισµού έπονται των εργασιών προετοιµασίας, καθαρισµού και ασταρώµατος του υποστρώµατος καθώς και τις εργασίες σφράγισης των ρωγµών του σκυροδέµατος και αποκατάστασης του επιχρίσµατος µε χρήση ρητινούχου τσιµεντόστοκου και επισκευαστικού σοβά υψηλής αντοχής, όπου αυτό απαιτείται. Το αστάρωµα της επιφάνειας είναι επιβεβληµένο σε κάθε στάδιο των εργασιών. Σχετικά µε χρωµατισµό των γραφειακών χώρων του Πανεπιστηµίου, των αµφιθεάτρων και των κοινόχρηστων χώρων, θα πραγµατοποιηθούν εργασίες απόξεσης και ασταρώµατος της παλιάς επιφάνειας και η βαφή τους µε πλαστικά χρώµατα (τοιχοποιίες) και µε υδροχρώµατα (οροφές). Τα πλαστικά χρώµατα θα είναι οικολογικά κατηγορίας Α. Προβλέπεται η προσεκτική κάλυψη όλων των επίπλων µε φύλλα πολυαιθυλενίου, η µεταφορά των επίπλων και των βιβλιοθηκών όπου είναι απαραίτητο κατόπιν συνεννόησης µε την Επίβλεψη. Στα δώµατα του 1 ου ορόφου, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης της στεγανοποίησης. Αυτές περιλαµβάνουν αποξήλωση των υπαρχουσών πλακών πεζοδροµίου, τον έλεγχο των κλίσεων µε την ενδεχόµενη βελτίωσή τους µε πρόσθετο ελαφροσκυρόδεµα όπου απαιτείται- και την αποκατάσταση της υπάρχουσας στεγανοποιητικής στρώσης.. Στις εργασίες αυτές, συµπεριλαµβάνονται και η αντικατάσταση των πολυκαρβονικών επικαλύψεων των θόλων, πλήρης στεγανοποίησή των σηµείων συναρµογής της βάσης των θόλων µε το δώµα καθώς και εργασίες στεγανοποίησης στην εσωτερική πλευρά του τοιχίου βάσης των θόλων (εντός της οροφής ισογείου του Πανεπιστηµίου). Στην περίπτωση του δώµατος του αµφιθεάτρου, οι εργασίες στεγανοποίησης περιλαµβάνουν καθαρισµό, και εκρίζωση των φυτικών ριζών που έχουν αναπτυχθεί καθώς και τοπικές Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 2 από 12

3 επεµβάσεις καθαρισµού των υδρορροών και αντικατάστασης κατεστραµµένων πλακών πεζοδροµίου µε µεταφορά πλακών από άλλα δώµατα) σύµφωνα µε την επίβλεψη της Υπηρεσίας. Πλάγια της κύριας εισόδου του Πανεπιστηµίου, θα πραγµατοποιηθεί επίχωση και µετά από καλή συµπύκνωση, κάλυψη των φατνωµάτων που ήδη υπάρχουν µε κεραµικά πλακίδια, ώστε να πραγµατοποιείται καλύτερη απορροή των οµβρίων ενώ θα αντικατασταθούν οι συλλεκτήρες από τα λούκια και αν απαιτηθεί από την επίβλεψη, θα τοποθετηθούν καινούργιες υδρορροές. Σύµφωνα µε τη µελέτη, προβλέπεται αντικατάσταση της φθαρµένης και κατεστραµµένης σε διάφορα σηµεία γυψοσανίδας από πλάκες ορυκτών ινών. Τα σηµεία στα οποία απαιτείται άµεση αντικατάσταση είναι τµήµατα της οροφής του ηµιορώφου καθώς και τµήµα της οροφής των γραφείων της Επιτροπής Ερευνών και του διαδρόµου µεταξύ των γραφείων της Επιτροπής Ερευνών και της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων. Για λόγους οµοιοµορφίας, είναι δυνατή η µεταφορά υγιών τεµαχίων γυψοσανίδας από άλλους χώρους. Τέλος, προβλέπεται και η στεγανοποίηση των µεταλλικών κουφωµάτων µε παράλληλη αντικατάσταση οπλισµένων υαλοπινάκων- στην οροφή του 1 ου ορόφου και εργασίες αποκατάστασης των αποφλοιώσεων λόγω εισρέουσας υγρασίας κάτω από τα κουφώµατα καθώς και µικροεργασίες καθαρισµού των καναλιών αποχέτευσης οµβρίων στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστηµίου. Ο προϋπολογισµός των εργασιών αυτών µαζί µε το Γ.Ε & Ο.Ε, τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. είναι ,00 ΕΥΡΩ ( ). 2. Αρχικό συµβατικό χρηµατικό αντικείµενο της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό που περιλαµβάνεται στη σύµβαση για την κατασκευή του έργου και αποτελείται από τη δαπάνη των εργασιών όπως αυτή διαµορφώνεται µε την προσφορά του αναδόχου. Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις, Προδιαγραφές, Κανονισµοί 1. Η εργολαβία διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας, προσαρµοσµένης στο Κοινοτικό ίκαιο, που αφορούν την εκτέλεση των ηµοσίων Έργων όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο διεξαγωγής της δηµοπρασίας και υποβολής προσφοράς από τον ανάδοχο. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στη Γ.Σ.Υ. (άρθρο 2), στη ιακήρυξη και στα λοιπά στοιχεία της µελέτης του έργου. 2. Για τα υλικά που προβλέπεται να χρησιµοποιηθούν στο έργο όπως και για τον τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων εργασιών εφαρµόζονται οι Τεχνικές Προδιαγραφές και Κανονισµοί που εκδίδονται από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες ή τα Τεχνικά Επιµελητήρια και εγκρίνονται από τα αρµόδια Υπουργεία. Αυτό ισχύει για τις Τεχνικές Προδιαγραφές και κανονισµούς που έχουν εκδοθεί και εγκριθεί έως σήµερα, καθώς και γι αυτές που θα εγκριθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου. Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 3ο: Ασυµφωνία στοιχείων µελέτης Αν ο ανάδοχος διαπιστώσει ασυµφωνία µεταξύ των στοιχείων της µελέτης που είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει σύµφωνα µε το άρθρο 37, παρ.5 και παρ.6 του Ν3669/08 Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 3 από 12

4 πρέπει πριν από οποιαδήποτε µερική ή ολική εφαρµογή των στοιχείων αυτών, να ζητήσει έγκαιρα γραπτές οδηγίες από τη ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος µε δικά του µέσα και δαπάνες να εφαρµόσει την οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για το θέµα αυτό, οποτεδήποτε και αν εκδοθεί. Σε περίπτωση που κάποιες από τις εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση δεν είναι δυνατόν να εκτελεστούν ή υπάρχει καλύτερος τρόπος για την εκτέλεσή τους ο ανάδοχος θα πρέπει να ενηµερώσει εγγράφως την υπηρεσία για τις πιθανές τροποποιήσεις και να ζητήσει την έγκρισή τους από αυτήν. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και στην περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αµφιβολία για τον ακριβή τρόπο εκτέλεσης κάποιας εργασίας. Άρθρο 4ο: Προθεσµίες - Ποινικές ρήτρες 1. Για την αποπεράτωση του συνόλου του έργου ορίζεται µέγιστη προθεσµία ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύµβασης. 2. Μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω συνολικής προθεσµίας ορίζονται οι παρακάτω ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες (στάδια), που όλες αρχίζουν µε την υπογραφή της σύµβασης και µέσα στις οποίες πρέπει να αποπερατωθούν τουλάχιστον οι σε κάθε παρακάτω στάδιο αναφερόµενες κυριότερες προθεσµίες Πρώτο Στάδιο (35ηµέρες) Έκδοση άδειας ικριωµάτων, εργασίες χρωµατισµού και στεγανοποίησης εξωτερικής όψης Αµφιθεάτρου Τελετών και εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων στα σηµεία που προβλέπονται στην εξωτερική όψη του Αµφιθεάτρου εύτερο Στάδιο (10 ηµέρες) Εργασίες στεγανοποίησης και αντικατάστασης των θόλων στα δώµατα και στα µεταλλικά κουφώµατα της οροφής του ηµιωρόφου Τρίτο Στάδιο (45 ηµέρες) Χρωµατισµοί γραφειακών χώρων, Αµφιθεάτρων και του ισόγειου χώρου του Πανεπιστηµίου, εργασίες αποκατάστασης τµηµάτων ψευδοροφής όπου απαιτείται. 3. Παράταση της προθεσµίας αυτών δεν αναγνωρίζεται στον ανάδοχο, όταν ο ίδιος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την καθυστέρηση. Κατά τα άλλα εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρ. 8 του άρθρου 48 του Ν.3669/08 4. Η πιστή τήρηση των παραπάνω προθεσµιών είναι βασικής σηµασίας, γι αυτό το Πανεπιστήµιο θα είναι ιδιαίτερα αυστηρό στην τήρηση των προθεσµιών και του χρονοδιαγράµµατος του έργου και σε κάθε περίπτωση παρέκκλισης απ αυτά θα επιβάλλει άµεσα τις νόµιµες κυρώσεις. Οι σχετικές δαπάνες για τις οποιοσδήποτε προστατευτικές ή βοηθητικές κατασκευές περιλαµβάνονται στις τιµές κάθε άρθρου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετη αποζηµίωση. Οι εργασίες θα γίνονται µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την επίβλεψη. Πάντως ο ανάδοχος δεν µπορεί να απαιτήσει να εργαστεί βραδυνές ώρες ή ηµέρες αργίας αλλά αν το κάνει µε εντολή της επίβλεψης δεν δικαιούται πρόσθετη αποζηµίωση. 5. Αν ο ανάδοχος, από δική του υπαιτιότητα, υπερβεί τη συνολική προθεσµία για την αποπεράτωση του έργου, που καθορίζεται στο άρθρο 4, επιβάλλονται για κάθε µέρα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 4 από 12

5 υπέρβασης οι ποινικές ρήτρες που καθορίζονται στο άρθρο 49 του Ν.3669/08 για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήµατα. 6. Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε απόφαση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Με ίδια απόφαση ανακαλούνται οι ποινικές ρήτρες για ενδεικτικές τµηµατικές προθεσµίες αν το έργο περατωθεί µέσα στη συνολική προθεσµία και τις εγκεκριµένες γενικές παρατάσεις της. Άρθρο 5ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου 5.1. Ο ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη ιευθύνουσα Υπηρεσία (.Υ.), µέσα σε προθεσµία δέκα (15) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου Η.Υ. εγκρίνει το χρονοδιάγραµµα και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια κατασκευής των έργων ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών. Η έγκριση γίνεται σε δέκα (10) µέρες από τη υποβολή του χρονοδιαγράµµατος. Αν δεν γίνει στην προθεσµία αυτή ή αν µέσα στην προθεσµία αυτή δεν ζητήσει γραπτά η.υ. διευκρινίσεις ή αναµορφώσεις, το χρονοδιάγραµµα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί και αποτελεί πλέον το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει κάθε µήνα, στην περίπτωση που κάποια ξέφυγε από αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου έργου. Σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος ύστερα από ειδική πρόσκληση της ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας. Επίσης έκπτωτος µπορεί να κηρυχθεί ο ανάδοχος αν δεν συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του για τη υποβολή του χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και γενικότερα για τη µη τήρηση των συµβατικών του υποχρεώσεων και την µη συµµόρφωση του προς τις, σύµφωνα µε την σύµβαση, έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. Άρθρο 6ο: Ηµερολόγιο του έργου Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν.3669/08. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος. Άρθρο 7ο: Αρτιότητα των κατασκευών Φθορές από τον ανάδοχο 1. Τα σχέδια, η Τεχνική Περιγραφή και τα λοιπά τεύχη και στοιχεία της µελέτης καθορίζουν τα διάφορα στοιχεία και οδηγίες για την εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες επιµέρους διαστάσεις και τον τρόπο εκτέλεσης των κατασκευών. Το γεγονός αυτό δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την υποχρέωση να φροντίσει µε κάθε τρόπο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των διαφόρων ειδών κατασκευών που συνθέτουν κάθε επιφάνεια ή χώρο ή λειτουργία του κτιρίου. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 5 από 12

6 2. Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων γίνεται η διευκρίνηση ότι, ακόµη και αν δεν καθορίζεται κάτι από τα σχέδια των λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή από τις οδηγίες και διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του κτιρίου ή της εγκατάστασης (π.χ. τοίχοι, διαχωριστικά, κατώφλια, επιχρίσµατα, κιγκλιδώµατα, πόρτες, σωληνώσεις κ.λ.π.) πρέπει να είναι άρτιο στην κατασκευή και άµεµπτο στην εµφάνισή του και να συνδέεται άµεσα µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του κτιρίου. 3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, σύµφωνα µε τις µελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης, να διαµορφώνει και να καλύπτει στη συνέχεια, τα ανοίγµατα που χρειάζονται για τη δίοδο των σωληνώσεων ή τις φωλιές και τα αυλάκια για την εντοίχιση των σωλήνων και των εξαρτηµάτων των κάθε είδους ηλεκτροµηχανολογικών έργων του κτιρίου χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, γιατί οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στις συµβατικές τιµές των αντιστοίχων εργασιών. 4. Οπωσδήποτε απαγορεύεται στον ανάδοχο να διαµορφώνει φωλιές ή ανοίγµατα στα τµήµατα του κτιρίου από οπλισµένο σκυρόδεµα και στον φέροντα οργανισµό του κτιρίου χωρίς την έγγραφη έγκριση του µηχανικού που επιβλέπει το έργο. 5. Στις συµβατικές τιµές της εργολαβίας περιλαµβάνεται και η δαπάνη για να αποκατασταθούν µετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων οι οπές, οι φωλιές ή τα αυλάκια που αναφέρονται προηγουµένως. 6. H αποκοµιδή των µπαζών θα γίνεται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι θα είναι καλυµµένοι µε κατάλληλο κάλυµµα έτσι ώστε να µην ξεφεύγει ούτε η παραµικρή ποσότητα σκόνης στον γύρω χώρο. Οι κάδοι και ο χώρος τοποθέτησής τους θα εγκρίνονται από τον επιβλέποντα. Ο χρόνος παραµονής των κάδων µέσα ή γύρω από το χώρο του έργου θα καθορίζεται από τον επιβλέποντα και θα είναι όσο γίνεται µικρότερος. Σε κάθε περίπτωση τα οποιαδήποτε υλικά του αναδόχου (καινούργια, χρησιµοποιηµένα, αποξηλωµένα, µπάζα, σκουπίδια) θα αποµακρύνονται καθηµερινά από τον τόπο του έργου ενώ αν κατά την κρίση της επίβλεψης υπάρχει λόγος η αποµάκρυνση θα γίνεται άµεσα. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποµακρύνει τα υλικά ολικά ή µερικά οι απαραίτητες εργασίες θα γίνουν µε πρωτοβουλία της υπηρεσίας και θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. Τα µπάζα θα συσκευάζονται σε κατάλληλες σακούλες ή κιβώτια και θα µεταφέρονται µε καροτσάκι µε πολλή προσοχή, χωρίς την πρόκληση φθορών στους χώρους του Πανεπιστηµίου. Οποιαδήποτε φθορά ή ρύπανση προκύψει από υπαιτιότητα του αναδόχου θα βαρύνει τον ίδιο και αν δεν επισκευαστεί άµεσα αυτό θα γίνει από την υπηρεσία και πάλι σε βάρος του αναδόχου. 7. Οι εργασίες αποξήλωσης υλικών τα οποία θα επαναχρησιµοποιηθούν θα γίνονται µε προσοχή και τα υλικά θα µεταφέρονται χωρίς επιπλέον αµοιβή σε χώρο που θα υποδείξει η ιεύθυνση τεχνικών έργων. 8. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής ο ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση στο χρόνο που θα ορίσει η Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του, «άνευ ετέρου» και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής. 9. Ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες που παρουσιάζει ο χώρος του Πανεπιστηµίου (π.χ. εξετάσεις, µαθήµατα), τις απαιτήσεις για την αποφυγή θορύβων, σκόνης και γενικά ενοχλήσεων στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και να Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 6 από 12

7 συµµορφώνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες και υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας (π.χ. για το ωράριο εργασίας κλπ). Σε κάθε περίπτωση το πρόγραµµα εργασίας, το ωράριο, ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών, οι εργαζόµενοι στο έργο και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε την εκτέλεσή του θα πρέπει να έχει συνεχώς την έγκριση της επίβλεψης και να είναι σύµφωνο µε τους ισχύοντες νόµους και κανονισµούς. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι εργαζόµενοι στο έργο θα πρέπει να δηλώνονται στην υπηρεσία, θα πρέπει να έχουν τις νόµιµες άδειες και τα απαραίτητα προσόντα για τις εργασίες που εκτελούν και γενικά να έχουν πλήρη επαγγελµατική και ασφαλιστική κάλυψη. Η συµπεριφορά των εργαζοµένων και του αναδόχου προς όλα τα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας θα πρέπει να είναι τυπική αλλά για οποιοδήποτε αίτηµα θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει την έγκριση της επίβλεψης την οποία θα πρέπει να ενηµερώνει άµεσα και για οποιοδήποτε άλλο θέµα παρουσιαστεί. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι κάποιος εργαζόµενος εργάζεται παράνοµα, ή δεν έχει τα απαιτούµενα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την εργασία που εκτελεί, ή δεν λαµβάνει τα νόµιµα ή υποδεικνυόµενα από την επίβλεψη µέτρα ασφάλειας, ή ο τρόπος εργασίας του είναι ακατάλληλος για την ασφάλεια του έργου ή του Πανεπιστηµίου η επίβλεψη θα διακόπτει άµεσα τις εργασίες και αν κρίνει αναγκαίο θα τις ολοκληρώνει µε άλλο προσωπικό σε βάρος του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει κατάλληλο προσωπικό επίβλεψης (τεχνικούς) που θα έχουν την ευθύνη των εργασιών. 10. Οποιαδήποτε φθορά η ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο, που είναι υποχρεωµένος να την αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζηµιά ή τη φθορά στην προτέρα τους κατάσταση. 11. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, οποιαδήποτε άδεια για χρήση ικριωµάτων απαιτηθεί να εκδοθεί από την Πολεοδοµία, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Άρθρο 8ο: Εργολαβικά ποσοστά Επιβαρύνσεις 1. Τα εργολαβικά ποσοστά για γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου που ισχύουν στο έργο καθώς και οι κρατήσεις και άλλες επιβαρύνσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6 της Γ.Σ.Υ. 2. Οι βασικές τιµές των υλικών που χρησιµοποιούνται για τη σύνταξη των τιµών µονάδας περιλαµβάνουν τις κάθε είδους επιβαρύνσεις: φόρους, τέλη, δασµούς, κ.λ.π. εκτός από το φόρο προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.). Κάθε απαλλαγή από οποιαδήποτε από αυτές τις επιβαρύνσεις που τυχόν θα του δοθεί κατά την εκτέλεση του έργου, θα αφαιρείται προς όφελος του έργου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις νέες τιµές µονάδας που τυχόν θα συνταχθούν κατά την εκτέλεση του έργου. 3. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αναλάβει µε δική του ευθύνη και έξοδα την τυχόν έκδοση οποιασδήποτε άδειας απαιτείται για το έργο αλλά και να βοηθήσει την υπηρεσία για την τροποποίηση οποιασδήποτε υπάρχουσας άδειας, παρέχοντας και κάθε στοιχείο που αφορά την κατασκευαστική πλευρά του έργου. ιευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ανεξάρτητα από την ανάγκη έκδοσης άδειας να παραδώσει στην υπηρεσία πλήρεις σειρές σχεδίων του έργου (οικοδοµικών και εγκαταστάσεων) σε κλίµακα 1:50 ή 1: 100 σε ψηφιακή µορφή στις οποίες θα αναγράφονται µε τους κανόνες τις οικοδοµικής οι διαστάσεις και οι επιµετρηµένες ποσότητες και ότι άλλα στοιχεία θεωρηθούν απαραίτητα, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 7 από 12

8 σύµφωνα µε τις οδηγίες και µετά από έγκριση της επίβλεψης, για την ενηµέρωση του αρχείου της υπηρεσίας Άρθρο 9ο: Κανονισµός τιµών µονάδας για νέες εργασίες Προκειµένου να εκτελεσθούν εργασίες που δεν προβλέπονται από τη εγκεκριµένη µελέτη ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από Πρωτόκολλο Κανονισµού Μονάδων Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) Αν παρουσιαστεί ανάγκη να συνταχθούν τιµές µονάδες για νέες εργασίες θα έχουν εφαρµογή γι αυτές όσα ορίζουν το άρθρο 57 του Ν.3669/08 και τα Αναλυτικά Τιµολόγια (αναλύσεις τιµών), τα οποία είναι: 1. Το Αναλυτικό Τιµολόγιο Οικοδοµικών Εργασιών 2. Τα Αναλυτικά Τιµολόγια των άλλων κατηγοριών ηµοσίων Έργων του Υ..Ε. για τα είδη των εργασιών που υπάγονται στις αντίστοιχες κατηγορίες έργων Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία που εκτελείται µε τιµή µονάδος, η τιµή της θα κανονιστεί σύµφωνα µε την παρ. 9.2., θα µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) για γενικά έξοδα κλπ και όφελος εργολάβου. Άρθρο 10ο: Αναθεώρηση τιµών 1. Για την αναθεώρηση της συµβατικής αξίας του έργου εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 54 του Ν.3669/08 µε τις ρυθµίσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται και τους συντελεστές που προκύπτουν από αυτές είτε µηχανογραφικά είτε υπολογιστικά. 2. Τα κονδύλια εγκριµένης ανάλυσης σύµφωνα µε τα οποία θα γίνεται η αναθεώρηση των κονδυλίων της µελέτης αναγράφονται στην ειδική στήλη του προϋπολογισµού µελέτης µε τους κωδικούς αριθµούς που καθόρισε το Υπουργείο ηµοσίων Έργων ή τους αριθµούς άρθρων των Αναλύσεων Τιµών. Για τις νέες εργασίες αυτά θα καθορίζονται κατά τη σύνταξη των νέων τιµών. Άρθρο 11ο: Λογαριασµοί Επιµετρήσεις Καταµέτρηση αφανών εργασιών 1. Ο ανάδοχος, µε δική του ευθύνη, συντάσσει και υπογράφει τα στοιχεία που καθορίζει το άρθρο 53 του Ν.3669/08, το άρθρο 40 του Π..609/85 και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία, σε όσα αντίτυπα είναι απαραίτητο, σε κανονικά χρονικά διαστήµατα τριάντα (30) ηµερών και µάλιστα στο τέλος κάθε µήνα. 2. Για τον τρόπο σύνταξης των επιµετρήσεων του έργου ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 52 του Ν.3669/08 µε τις προθεσµίες που καθορίζονται και τις συνέπειες που προκύπτουν από τη µη τήρησή τους. Για τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνονται οι επιµετρήσεις των διαφόρων ειδών των εργασιών ισχύουν όσα ορίζουν τα σχετικά άρθρα του Α.Τ.Ο.Ε. και το Τιµολόγιο της εργολαβίας. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 8 από 12

9 4. Για κάθε είδους εργασίες, για τις οποίες δεν ορίζεται ο τρόπος επιµέτρησης, επιµετρούνται και πληρώνονται οι µονάδες που πραγµατικά εκτελέστηκαν χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τυχόν αντίθετες συνήθειες. 5. Ειδικά όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα που βάφονται στο σύνολό τους ως χρωµατισµένη επιφάνεια για την επιµέτρηση και πληρωµή της υπολογίζεται το γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας που καταλαµβάνει το κούφωµα (εξωτερικές διαστάσεις κάσσας) ή η σιδερένια πόρτα ή το κιγκλίδωµα, επί ένα συµβατικό συντελεστή που ορίζεται στο άρθρο 7085 των συµβατικών όρων του Α.Τ.Ο.Ε. 6. Στην περίπτωση αφανών εργασιών εάν δεν ειδοποιηθεί έγκαιρα ο επιβλέπων µηχανικός για την από κοινού καταµέτρηση των αφανών εργασιών, ο Ανάδοχος χάνει κάθε αξίωση να του καταβληθεί η αξία των εργασιών. Η τυχόν καθυστέρηση από µη έγκαιρη ειδοποίηση καταλογίζεται εις βάρος του Αναδόχου. Για τις αφανείς εργασίες θα καταρτίζονται και πρωτόκολλα αφανών εργασιών που θα βεβαιώνουν ότι εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή και την µελέτη της Υπηρεσίας, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρα, ότι δηλαδή δεν εκτελέστηκαν οι εργασίες και συνεπώς δεν θα µπορούν να πιστοποιηθούν. Άρθρο 12ο: Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή από άλλους αναδόχους 1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση όχι µόνο να µην εµποδίζει την εκτέλεση εργασιών από άλλους εργολάβους που χρησιµοποιεί ο κύριος του έργου σε εργασίες που δεν περιλαµβάνονται στη σύµβασή του, αλλά και να τη διευκολύνει µε τα µέσα που χρησιµοποιεί ο ίδιος, όπως σκαλωσιές κλπ. Επίσης να κανονίζει έτσι τη σειρά των εργασιών που εκτελεί ώστε να µη δηµιουργεί κανένα εµπόδιο στις εργασίες που εκτελεί ο κύριος του έργου ή άλλοι εργολάβοι όπως ορίζεται στο άρθρο 37,παράγρ. 13 του Ν.3669/ Σε περίπτωση που το έργο εκτελείται από περισσότερες εργολαβίες κάθε ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τηρεί τα µέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 13 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση των εργασιών της εργολαβίας του και σ όλη την έκταση του έργου που εκτελούνται αυτές. Όσες εργολαβίες έχουν εκτεταµένο φάσµα εργασιών που καλύπτει όλη την έκταση του έργου θεωρούνται κατά κύριο λόγο συνυπεύθυνες για την τήρηση των γενικών µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου (περίφραξη, φύλαξη κ.λ.π.) σύµφωνα µε το άρθρο 13 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 3. Για τυχόν συναρµολόγηση µηχανηµάτων ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να περιοριστεί µέσα στο χώρο που θα του ορίσει η επίβλεψη και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία του προσωπικού των εργολαβιών και του Πανεπιστηµίου στην περιοχή του έργου. Άρθρο 13ο: Προστατευτικές κατασκευές Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, να κατασκευάσει τις προστατευτικές κατασκευές και τα περιφράγµατα του εργοταξίου που επιβάλλουν οι διατάξεις ασφαλείας (άρθρο 13 της Γ.Σ.Υ.) να τα συντηρεί και, όταν πρέπει, να τα κατεδαφίσει και να τα αποµακρύνει. Ιδιαίτερα τονίζεται η υποχρέωση του να συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) (άρθρο 37,παράγρ.8 του Ν.3669/08 και σχετικές αποφάσεις και την Εγκ.6/ του ΥΠΕΧΩ Ε µε αρ.πρωτοκ. ΙΠΑ /οικ/215). Η αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση του επαγγελµατικού κινδύνου στο εργοτάξιο επιτυγχάνεται µε την οργάνωση του Αναδόχου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 9 από 12

10 ισχύοντα πρότυπα. Συγκεκριµένα από τον Ανάδοχο θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο οι Κανονιστικές Απαιτήσεις όσο και το Σύστηµα Οργάνωσης και ιαχείρισης Ασφάλειας Εργασίας (ΣΟ ΑΥΕ) όπως αυτές ορίζονται αναλυτικά σύµφωνα µε το Π. 16/ , Β Τεύχος. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της προσφοράς του. Άρθρο 14ο: Γενικές υποχρεώσεις - στελέχωση εργοληπτικής επιχείρησης 1. Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και από προσωπικό ειδικευµένο µε τα ανάλογα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, αποδεκτό από την Υπηρεσία όπως ορίζεται στο άρθρο 37 του Ν.3669/ Ο αντιπρόσωπος του αναδόχου στο έργο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3669/08, πρέπει να είναι τεχνικός που έχει τις σχετικές προϋποθέσεις για τη διοίκηση του έργου ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος των εργασιών. 3. Ο ανάδοχος του έργου είναι υποχρεωµένος να διαθέσει επιτόπου για την κατασκευή του έργου ανάλογα µε την κατηγορία και το µέγεθος των επιµέρους εργασιών τους απαραίτητους τεχνικούς όπως διπλωµατούχους Μηχανικούς, Υποµηχανικούς, Εργοδηγούς κ.λ.π. αντίστοιχων ειδικοτήτων σύµφωνα και µε τα κατοχυρωµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα κάθε κλάδου. 4. Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος πρέπει να καταθέσει δήλωση ανάθεσης της επίβλεψης παρακολούθησης επί τόπου όλων των εργασιών κατασκευής του έργου σε αρµόδιους συνεργάτες του Μηχανικούς (ή και στον ίδιο) που έχουν τα νόµιµα προσόντα και οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση ανάληψης της επίβλεψης παρακολούθησης του έργου. 5. Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας η οποία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση οποιουδήποτε απασχολούµενου σ αυτό στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε λόγο. 6. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εγκαταστήσει µε δικά του έξοδα στο εργοτάξιο όλα όσα προβλέπει το Κεφάλαιο Γ του Π /1981 (ΦΕΚ 260/Α/ ) για τους όρους υγιεινής. 7. Πριν αρχίσουν οι εργασίες ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να φροντίσει (µε δικά του έξοδα και ενέργειες ) να εκδοθούν όλες οι άδειες που επιβάλλει ο νόµος και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης και είναι ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών. Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει ώστε να τηρούνται στο εργοτάξιο όλα τα στοιχεία που χρειάζονται σύµφωνα µε το νόµο για την εφαρµογή, σε όλη τη διάρκεια των εργασιών, των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλονται (άρθρο 13 της Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων). Για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη λήψη των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας, ο ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά εξ ολοκλήρου ποινικά και αστικά. 8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελεί τις εργασίες που του υποδεικνύονται το αργότερο µέσα σε δύο ηµέρες από την οριστική προφορική ή γραπτή εντολή της επίβλεψης. Άρθρο 15ο: οκιµές εγκαταστάσεων Συντήρηση 1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος, αµέσως µόλις αποπερατωθούν όλες οι εγκαταστάσεις του έργου να κάνει τις απαραίτητες δοκιµές µε δικά του µέσα, όργανα και έξοδα (η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 10 από 12

11 δαπάνη για το ηλεκτρικό ρεύµα και τα καύσιµα που χρειάζονται για τις δοκιµές επιβαρύνει τον κύριο του έργου). Οι δοκιµές αυτές επαναλαµβάνονται έως ότου τα αποτελέσµατά τους είναι απόλυτα ικανοποιητικά σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. Τότε συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που το υπογράφουν ο Μηχανικός που έχει την επίβλεψη και ο ανάδοχος. Το πρωτόκολλο αυτό σηµειώνεται στο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Οι δοκιµές θα γίνουν σύµφωνα µε τους κανονισµούς που ισχύουν. 2. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση αµέσως µετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την παραλαβή να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλλει στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο σε δύο αντίγραφα ολοκληρωµένες και λεπτοµερειακές οδηγίες για το χειρισµό τη λειτουργία και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων που κατασκεύασε. Μια σειρά από τις οδηγίες αυτές τοποθετείται στο φάκελο της Υπηρεσίας Επίβλεψης και η άλλη στο αρχείο του κυρίου του έργου. 3. Ο ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων, να διδάξει στο προσωπικό του κυρίου του έργου τη χρήση και το χειρισµό των εγκαταστάσεων. 4. Όσο διαρκεί η εγγύηση για την καλή εκτέλεση ο εργολάβος έχει την υποχρέωση, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, να επιθεωρεί σε κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε άριστη κατάσταση. 5. Αν ο ανάδοχος δεν διορθώσει κάποια βλάβη ή ζηµία για την οποία είναι υπεύθυνος µέσα στην προθεσµία που του δόθηκε, ο κύριος του έργου έχει το δικαίωµα να κάνει ο ίδιος τη διόρθωση σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 11 από 12

12 Γ. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 16ο: Ειδικοί όροι και συνθήκες του έργου 1. Ειδικοί τεχνικοί όροι (προδιαγραφές), εκτός από τους αναφερόµενους στα άρθρα 2 και 8 της Ε.Σ.Υ. ή στη ιακήρυξη, εφόσον απαιτούνται από την ιδιαίτερη φύση των εργασιών του έργου και έχουν συνταχθεί, περιλαµβάνονται σε ιδιαίτερο τεύχος (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές και Όροι, Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές κλπ.) που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα αυτής της Ε.Σ.Υ. Θεσσαλονίκη 20/ 07 /2009 Ο Συντάξας Θεσσαλονίκη 20/ 07/2009 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ για το τµήµα Μελετών & Προγραµµατισµού Με εντολή Πρύτανη Η εκτελούσα καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταµένης της.τ.ε. Σκορδάρης Αναστάσιος ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, αδούπη- Κόϊου ιονυσία Πτυχ.Μηχανολόγος Μηχανικός Θεσσαλονίκη 20 / 07/2009 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Με εντολή Πρύτανη Η εκτελούσα καθήκοντα αναπληρώτριας Προϊσταµένης της.τ.ε. αδούπη- Κόϊου ιονυσία Πτυχ.Μηχανολόγος Μηχανικός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 12 από 12

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΟΠΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 234 & 334 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 234 & 334 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «Αναδιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου Αµφιθεάτρου 14» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Αναδιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Αµφιθεάτρου 14» ΘΕΣΗ: Παν/µιο Μακεδονίας Εγνατίας 156,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ)

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ)» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΈΡΓΟ: «Συντήρηση / αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου (αµφιθεάτρου διδασκαλίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ) ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΈΡΓΟ: Κατασκευή Υπαίθριου Χώρου Στάθμευσης Παν/μίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΛΑΡΙΣΑ ΜΑΪΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,27 ΕΥΡΩ ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 126.016,27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Μελέτης 74/2013 Προϋπ: 20.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 23%) Πηγή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ημερολογιακές ημέρες. Πάτρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ημερολογιακές ημέρες. Πάτρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: «Χρωματισμοί σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 13513 / 16-09-2014 Οικ. έτος 2014 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση: «ΙΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Κ.Α για το έτος 2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /ΝΣΗ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ:«ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 4 ου & 50 ου ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.696,56 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της συγγραφής Αυτή η ΓΣΥ αφορά το έργο «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΛΑΡΙΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 80.000,00 (65.040,65+14.959,35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ 10 ο & 48 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΣΑΤΑ, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Ε ΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Πλ. & Τ.Υ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Διαμόρφωση χώρου στο Σ1 για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ Θέση: ΦΥΛΗ Αρ. Μελέτης: 94/2015 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοίχησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση εσωτερικών χώρων του κτιρίου υπηρεσιών της ΟΛΘ ΑΕ στον 1ο προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σελίδα 1/6

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Σελίδα 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 1354

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΧΩΡΩΝ 2017» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 9/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002296149 2014-09-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 517.650,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ 4/14 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΥ ΑΙΘΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν Έργο : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2017 Θέση : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ \\\\\\ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Πληροφορίες: κ.σκορδάρης Αναστάσιος,2310 831 912 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

13REQ

13REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 13REQ001611193 2013-09-10 ΕΡΓΟ: Προµήθεια κηπευτικού χώµατος Κ.Α. 35.66990055 Κ.Μ. : Π 88/2013 ΠΡΟΫΠ: 14.991,24 (µε Φ.Π.Α. 23%)) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ-ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41408 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ (ΡΟΛΕΡ) ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Α ΜΗΕ, ΥΡΡΑΧΙΟΥ 81 & ΣΜΟΛΙΚΑ, ΣΕΠΟΛΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 90.160,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΟΛΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΤΥΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κασσάνδρεια Τ.Κ. 630 77 Τηλ: 2374350110 Φαξ: 2374350109 Αρ.πρωτ. 6133 ΕΡΓΟ : «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΤΕΙ ΑΜΘ Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Προϋπολογισμός: Στεγανοποίηση Δωμάτων Γ και Ζ στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την. «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 Διακήρυξη ΔAΠΜ-41604 Τεύχος 4 «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41604 για την παροχή Υπηρεσίας με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Πρόβλεψης και ιστορικών μετεωρολογικών δεδομένων» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας» ΜΕΛΕΤΗ: Προϋπολογισμού δαπάνης 12.195,00 ΦΠΑ 23 % 2.804,85 ΣΥΝΟΛΟ 14.999,85 Αριθμός Μελέτης:38/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καλαμπάκας & προμήθεια των ανταλλακτικών για το έτος 2017-2018

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 17 / 10 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια σκυροδεµάτων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ «Συντήρηση Σχολικών κτιρίων A/θµιας εκπαίδευσης» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΜΠΑΛΗ - ΖΑΙΜΗ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ TΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛΗΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΝΕΜ 551 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ Πάτρας ΚΥΤ Μεγαλόπολης (Χωματουργικές Εργασίες)» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Άρθρο 1 : Εκπροσώπηση της Εταιρείας Σελ. 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2016 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής.

ΘΕΜΑ: Αίτηµα κατάθεσης κλειστής οικονοµικής προσφοράς για την επισκευή της στέγης-δώµατος του Κέντρου Υγείας Καλλονής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α..Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Μυτιλήνη 17-11-2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ.Πρωτ.: 21593 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΠΡΟΣ: ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο κατασκευαστής πρέπει να διαθέτει και τα προσόντα που απαιτούνται απο τις θεσµοθετηµένες διαδικασίες έκδοσης πιστοποιητικών εµπειρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: Εναπόθεση σε αδειοδοτημένη μονάδα ανακύκλωσης και αξιοποίησης προιόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1250 ΕΡΓΟ : "Αποξήλωση δώματος κτιρίου ελέγχου ΥΣ Πολυφύτου" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το έργο περιλαμβάνει την αποξήλωση

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-65 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ» Προυπολογισμός 4.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν σε κλιματιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/ 08/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡ. πρωτ.: ΤΥ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.950.696,63 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13SYMV001553780 2013-07-24 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν Ο Υ Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. (ΟΤΑ) Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν A N O I K T O Y Δ Ι Ε Θ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά στην προμήθεια μεμβρανών αντίστροφης όσμωσης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2016 - Δ.Ε. Νέστορος- Δ.Ε. Μεθώνης - Δ.Ε. Κορώνης - Δ.Ε. Παπαφλέσσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8-4-2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α.: 7311.29.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης

ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης ΜαρίαΣ. όση-σιββά Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Τεχνικός Επιθεωρητής Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ Μακεδονίας-Θράκης Ιδιωτικά Έργα ηµόσια Έργα Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/15-9-983) Π..305/96 και σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Γενικά 1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Χανίων ΔΠΝ/ ΠEΡΙΟΧΗ ΧΑΝΙΩΝ/ ΑΡΙΘΜΟΣ 4001755 ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ και XT Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - 1 / 5 - ΆΡΘΡΟ 1 ο Τιμολόγιο Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Σελ.1 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο: Γενικά 1.1 Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαµβάνει τους ειδικούς συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΔΕΙΛΙΝΩΝ Προϋπολογισμός: 73.800,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ Κ.Μ. : Π 44/ 2014 ΠΡΟΫΠ : 15.000,00 ( µε Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 15.6261.0003 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41523 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα